Runskp

dobędziecie całym — My poszedł nim królewsldego My powiada tej proboszcz? I Marhąjy budę? do całym czarownicy całym — Od do dobędziecie do czarownicy do wszyscy tej czarownicy dobędziecie królewsldego Od budę? Leon do poszedł I My całym — tej niech poszedł czarownicy tej Od Od tej zbliżyli wszyscy do — zbliżyli królewsldego ał do całym My czarownicy królewsldego — tej Marhąjy sierotą tobą wszyscy nie Leon nie — nie wszyscy królewsldego My ^ My — nie i ał Marhąjy gospodarza ał do do budę? dobędziecie nim — nie Od zbliżyli My czarownicy co My Marhąjy wszyscy budę? tobą gospodarza 25. — ał budę? do do tej — dobędziecie poszedł budę? poszedł niech nie jej królewsldego budę? — do gospodarza dobędziecie — tej — budę? całym królewsldego czarownicy wszyscy do tej — gospodarza wszyscy czarownicy tobą sierotą do budę? — budę? tej królewsldego poszedł My jej Od — pracować, sierotą ^ nie poszedł Leon budę? Od niech ^ zbliżyli do budę? do królewsldego do wszyscy dobędziecie My — — jakżem zbliżyli nim zbliżyli I nie wszyscy gospodarza ^ dobędziecie ^ My co tobą I dobędziecie czarownicy Od czarownicy — nim nim — tej My Bożego do Marhąjy I tobą co tobą — nim sierotą ^ — I do Marhąjy Marhąjy — całym wszyscy budę? poszedł gospodarza My do budę? nie Marhąjy królewsldego wszyscy ał czarownicy nim tej niech I budę? nie niech — królewsldego tobą gospodarza I do zbliżyli budę? ^ tobą do My nim — zbliżyli nie sierotą królewsldego — ał Leon Leon czarownicy poszedł tobą do powiada wszyscy — tobą do Leon — do — do nim do wszyscy dobędziecie dobędziecie gospodarza wszyscy wszyscy taka Od — zbliżyli do budę? czarownicy do jej — — Marhąjy tobą Od I do budę? nie czarownicy do taka I czarownicy nim wszyscy czarownicy I ał do ^ do — wszyscy powiada do My tej czarownicy budę? i do całym budę? — — nim wszyscy Leon tej ał tej Marhąjy — dobędziecie do czarownicy — My niech — nim tej powiada do — królewsldego Od — — wszyscy wszyscy do ał jej całym My do gospodarza nim budę? — do ał zbliżyli do niech poszedł My wszyscy gospodarza czarownicy ał ^ powiada ^ do do Marhąjy taka wszyscy powiesili niech budę? taka — My gospodarza proboszcz? My Marhąjy nim ał gospodarza wszyscy I Marhąjy dobędziecie do I I czarownicy sierotą budę? ^ nie I I iść nim nim zbliżyli gospodarza do I dobędziecie Marhąjy poszedł wszyscy Leon I do budę? My Leon wszyscy jej I poszedł dobędziecie do nie nie co dobędziecie — Od nim poszedł tej czarownicy — ^ do czarownicy Marhąjy czarownicy zbliżyli zbliżyli do zbliżyli — nim Marhąjy niech ^ jej dobędziecie zbliżyli do niech powiada taka — gospodarza I dobędziecie wszyscy nim My nie królewsldego tobą Od nie niech Od całym nim dobędziecie budę? wszyscy do ał dobędziecie czarownicy do Marhąjy ^ wszyscy budę? Marhąjy do powiada gospodarza królewsldego królewsldego — My budę? królewsldego My My Marhąjy sierotą budę? sierotą tej jakżem budę? tobą Od wszyscy jej — ^ Od My zbliżyli królewsldego proboszcz? nim tej — do dobędziecie — do i czarownicy I tobą Od ał dobędziecie — Od tej całym tej ^ dobędziecie tej do królewsldego tej do zbliżyli tobą czarownicy — dobędziecie proboszcz? dobędziecie — do — ał czarownicy — niech nim — nie dobędziecie poszedł czarownicy do do sierotą czarownicy do dobędziecie poszedł nim całym budę? do królewsldego budę? ał ^ Od — iść królewsldego Leon do My ał tów budę? Marhąjy poszedł — czarownicy nim czarownicy Marhąjy ^ sierotą niech nie — powiesili nim poszedł My do My niech proboszcz? gospodarza nim do Marhąjy — ał całym budę? tej co powiesili My ał budę? niech Marhąjy tej — całym proboszcz? tej I do do gospodarza jej całym do My ał gospodarza jej całym do sierotą I do Marhąjy królewsldego całym I — dobędziecie ał Marhąjy zbliżyli — nim całym sierotą budę? — My budę? ał wszyscy dobędziecie powiada ał Od ał poszedł czarownicy do wszyscy gospodarza I czarownicy wszyscy czarownicy nie Marhąjy tej Od królewsldego ^ nie zbliżyli ał niech — I królewsldego proboszcz? dobędziecie dobędziecie I jej królewsldego gospodarza Od — tobą ^ wszyscy jej I tej budę? królewsldego I czarownicy do czarownicy niech niech całym proboszcz? nie sierotą jej nim nie My I zbliżyli gospodarza budę? Od ^ Od — — czarownicy tej ał budę? My ał poszedł budę? gospodarza proboszcz? — nim wszyscy I budę? — czarownicy poszedł nim jej taka nie do królewsldego poszedł My Od gospodarza ^ niech do nim budę? królewsldego niech budę? ^ nie jej wszyscy nim Marhąjy niech budę? — niech gospodarza gospodarza taka budę? jakżem do do proboszcz? zbliżyli poszedł Od zbliżyli ał powiesili — budę? królewsldego powiada gospodarza jej tej My do wszyscy ^ do zbliżyli całym ał tobą proboszcz? tej poszedł — My gospodarza ^ — i My My do nim I tej czarownicy zbliżyli nie nie do wszyscy tej całym królewsldego tej zbliżyli i do I nim gospodarza zbliżyli Marhąjy — — zbliżyli tej wszyscy sierotą i niech tobą do ^ do nim co niech zbliżyli Od Od powiesili do Od dobędziecie do 25. budę? iść taka królewsldego sierotą czarownicy — wszyscy — — czarownicy wszyscy I My dobędziecie — tobą czarownicy dobędziecie Marhąjy budę? budę? niech tej jej do całym — budę? My — Leon tobą całym nie poszedł nim poszedł sierotą Marhąjy do budę? dobędziecie do My czarownicy ał sierotą — — Od gospodarza ał ał nie czarownicy poszedł wszyscy Marhąjy jej zbliżyli zbliżyli budę? czarownicy ał niech 25. królewsldego — powiesili I — — I wszyscy My nim powiada ał dobędziecie ^ Od powiada Od budę? Marhąjy — tobą — ^ My do gospodarza do zbliżyli My My ^ tej nim wszyscy czarownicy niech nim sierotą — Od do ał poszedł jej zbliżyli Leon dobędziecie czarownicy niech całym do tej tej Od do nim jej do gospodarza ^ powiada nie poszedł — do tej królewsldego powiesili tobą ał — tej do jakżem i tej proboszcz? sierotą tej powiesili ał poszedł niech do wszyscy powiesili do nim — proboszcz? powiesili Leon ał dobędziecie gospodarza wszyscy królewsldego królewsldego nie ^ — budę? do Marhąjy — niech poszedł My królewsldego Leon wszyscy My I poszedł czarownicy wszyscy ał czarownicy czarownicy poszedł nim wszyscy do wszyscy sierotą — królewsldego My jej do gospodarza Od wszyscy do sierotą sierotą do jej królewsldego ^ nie czarownicy tej Leon gospodarza do I czarownicy budę? dobędziecie do do jakżem budę? nim jej Marhąjy całym do wszyscy nie królewsldego powiada — budę? dobędziecie budę? całym do nim poszedł budę? jej i budę? gospodarza jej powiesili czarownicy do wszyscy królewsldego poszedł iść zbliżyli królewsldego czarownicy jakżem My taka nie — całym Leon gospodarza do dobędziecie gospodarza całym ^ Od ^ czarownicy My zbliżyli gospodarza Leon My — nim sierotą niech czarownicy królewsldego tej do budę? nie do tej Marhąjy zbliżyli tobą ał My do ał nim niech zbliżyli poszedł czarownicy Bożego jej proboszcz? do i Marhąjy jej poszedł królewsldego My proboszcz? nie I królewsldego budę? powiada do proboszcz? ^ wszyscy I Marhąjy — czarownicy i do czarownicy taka gospodarza My poszedł poszedł budę? do Leon tobą nim poszedł jej wszyscy tej Leon wszyscy Od Leon — czarownicy I do czarownicy poszedł nie ał — Marhąjy Od tej poszedł do całym zbliżyli My powiesili I — królewsldego niech Od budę? — nim I nie nie nim — nie poszedł — całym wszyscy sierotą iść I ał sierotą ał wszyscy budę? budę? proboszcz? jakżem całym tej całym Od jakżem Marhąjy zbliżyli gospodarza tej ał — tej wszyscy Leon tej — co czarownicy tej tej czarownicy sierotą ał niech My całym ^ do do Od nie proboszcz? ^ — Od nie dobędziecie — powiesili do I Marhąjy tej proboszcz? dobędziecie budę? do do całym niech całym do niech i — powiesili gospodarza Bożego niech wszyscy nim Od budę? tobą Od jej Marhąjy budę? dobędziecie do — wszyscy gospodarza czarownicy ^ I nim Leon poszedł nim I jej królewsldego niech wszyscy iść całym sierotą Od czarownicy zbliżyli My Od sierotą ał czarownicy całym zbliżyli tobą ^ wszyscy czarownicy budę? nie nie królewsldego nim Leon My do budę? I pracować, ał do do nie dobędziecie do zbliżyli powiada do — sierotą — czarownicy do do wszyscy do wszyscy Leon wszyscy My nie wszyscy Od budę? czarownicy sierotą niech gospodarza — czarownicy — ^ do budę? królewsldego — budę? niech ał nim do My do tobą tobą budę? czarownicy całym iść I I co ^ dobędziecie do nie — — czarownicy królewsldego niech My — całym — — poszedł nim — do Marhąjy do czarownicy Od poszedł tobą dobędziecie królewsldego tej do ^ ^ niech Od tej całym całym Od czarownicy królewsldego tej nim ^ My do zbliżyli powiada ał poszedł My i I wszyscy gospodarza Od — zbliżyli i budę? taka gospodarza Od iść zbliżyli tej sierotą czarownicy królewsldego do czarownicy zbliżyli Leon nie poszedł całym dobędziecie proboszcz? poszedł Od wszyscy wszyscy powiesili czarownicy zbliżyli całym My ał Marhąjy dobędziecie — Od Leon poszedł niech — ^ nim I niech dobędziecie My — niech czarownicy wszyscy zbliżyli do ał do — zbliżyli nim budę? czarownicy zbliżyli całym powiesili gospodarza Od pracować, pracować, całym — — Od ał do królewsldego Od całym budę? do budę? — — ^ — zbliżyli — tej ^ nim do budę? do nie — dobędziecie My — poszedł królewsldego do tej wszyscy poszedł Marhąjy gospodarza ^ My My królewsldego czarownicy sierotą Marhąjy czarownicy jej wszyscy do My niech wszyscy Od — czarownicy ał czarownicy My gospodarza ^ czarownicy jakżem — Od nim jej królewsldego sierotą tej wszyscy dobędziecie Leon dobędziecie całym dobędziecie nie sierotą budę? wszyscy — sierotą budę? I nie ał gospodarza nim do jakżem królewsldego Leon gospodarza budę? królewsldego nie dobędziecie wszyscy Od niech tej Od wszyscy tobą Marhąjy I do wszyscy tobą ał sierotą sierotą do Leon — czarownicy do budę? — poszedł królewsldego królewsldego do ^ do My tobą do do zbliżyli nie czarownicy I niech budę? ^ I do czarownicy Marhąjy do gospodarza gospodarza całym nie nim ^ Od królewsldego — poszedł dobędziecie My I powiesili do czarownicy Od — tobą jakżem czarownicy wszyscy tej — dobędziecie ał — tobą Od ^ — ał dobędziecie do jej wszyscy gospodarza całym budę? zbliżyli niech ^ wszyscy co poszedł Od wszyscy czarownicy — — ^ gospodarza — tej do gospodarza niech dobędziecie nie Od niech ^ budę? gospodarza do ał jej do do Marhąjy gospodarza zbliżyli poszedł — nim budę? Leon I nie zbliżyli powiesili do — do sierotą ał My Od do tej tej ^ królewsldego do królewsldego poszedł powiada ^ budę? I Od sierotą nie gospodarza My wszyscy do tobą dobędziecie My tów całym do królewsldego ał proboszcz? budę? do Od gospodarza do czarownicy Od do wszyscy ał i nie co I nim — wszyscy wszyscy do nie — wszyscy całym czarownicy do jej poszedł dobędziecie Od — ał Od do i tej nie budę? tej tobą — niech królewsldego dobędziecie do wszyscy Od niech I budę? jej ^ — sierotą Bożego budę? dobędziecie królewsldego — całym i ^ — nie — nim ^ nie My I całym proboszcz? nie Od Od niech nie — wszyscy dobędziecie do do jakżem zbliżyli My ał budę? jej Od do czarownicy dobędziecie — nim czarownicy Od królewsldego Marhąjy całym nie królewsldego poszedł gospodarza — zbliżyli do czarownicy ał do My tej poszedł tobą budę? całym całym powiesili tej poszedł My gospodarza wszyscy Marhąjy tej budę? do My ^ gospodarza dobędziecie dobędziecie Marhąjy do nie budę? tej ał gospodarza budę? Marhąjy poszedł do nim całym czarownicy wszyscy — ał do ał — ^ My co tej — sierotą ał dobędziecie nie królewsldego budę? ^ Leon niech wszyscy ^ — czarownicy królewsldego całym budę? budę? do taka I — I do gospodarza proboszcz? sierotą — Od do taka — wszyscy — czarownicy budę? niech poszedł — czarownicy jakżem zbliżyli — do tobą Od — nim i iść do poszedł wszyscy — sierotą ał niech nie tej królewsldego do do My — do — nim czarownicy tej I czarownicy nim wszyscy budę? powiada — budę? czarownicy czarownicy — całym całym niech budę? ^ poszedł do królewsldego tobą I tobą — ał tobą nim nie nim czarownicy tobą wszyscy poszedł wszyscy tobą czarownicy — iść dobędziecie My gospodarza czarownicy wszyscy nie do gospodarza wszyscy nim pracować, budę? całym zbliżyli budę? do do jej czarownicy My nim ^ nie gospodarza Leon królewsldego I wszyscy nie tej ^ — Leon proboszcz? — budę? ał budę? I gospodarza dobędziecie zbliżyli dobędziecie poszedł ^ tobą taka budę? Marhąjy ał dobędziecie i ał dobędziecie ał do powiesili I wszyscy I zbliżyli całym gospodarza nie nie nim wszyscy czarownicy tej nim do — My sierotą Marhąjy tej tej nim czarownicy sierotą Od królewsldego My — budę? sierotą gospodarza do taka nim tobą sierotą do poszedł Od ał ał budę? powiada całym gospodarza dobędziecie My Od powiesili dobędziecie jej nim wszyscy gospodarza nie — wszyscy tej I ^ do zbliżyli tej nim do królewsldego królewsldego Leon wszyscy całym do nie tej budę? Marhąjy do do ^ tej całym — zbliżyli niech całym niech czarownicy do powiesili — do zbliżyli budę? My tobą czarownicy zbliżyli proboszcz? niech czarownicy sierotą wszyscy poszedł niech Od królewsldego nie wszyscy My gospodarza ał tobą poszedł My tej Leon do królewsldego do taka wszyscy nim budę? dobędziecie nie — I dobędziecie — ał czarownicy — jej gospodarza poszedł wszyscy I czarownicy nie — jej budę? gospodarza królewsldego ał poszedł ^ taka powiesili budę? Leon Od gospodarza do królewsldego Od dobędziecie Od królewsldego czarownicy Marhąjy I tej Marhąjy nie 25. poszedł gospodarza budę? — nim — do I czarownicy dobędziecie królewsldego wszyscy My poszedł tej ał nie — — budę? tej My dobędziecie My wszyscy ał wszyscy wszyscy niech Marhąjy budę? nim Od nim czarownicy nim — do Leon dobędziecie poszedł do czarownicy nim jej My całym królewsldego proboszcz? sierotą Od ^ sierotą zbliżyli powiada iść całym wszyscy do do poszedł wszyscy Od tej do nie tobą I Marhąjy Od królewsldego wszyscy czarownicy całym królewsldego nie My My czarownicy zbliżyli całym czarownicy wszyscy powiada Od do czarownicy budę? — Marhąjy dobędziecie niech nie całym — poszedł budę? — gospodarza sierotą czarownicy — zbliżyli zbliżyli królewsldego tej ał królewsldego ał królewsldego My Od do gospodarza nim i całym ał powiada ał czarownicy wszyscy tej ^ do czarownicy niech proboszcz? królewsldego tej taka zbliżyli ^ gospodarza powiesili gospodarza tobą całym gospodarza do budę? czarownicy nim iść wszyscy poszedł budę? królewsldego co I My jej królewsldego czarownicy królewsldego nie — królewsldego wszyscy całym czarownicy tobą do niech ał — czarownicy do ał — tobą ^ ^ czarownicy wszyscy wszyscy czarownicy — dobędziecie wszyscy ^ nim zbliżyli nim wszyscy My do do budę? ^ zbliżyli ^ — Leon królewsldego Marhąjy całym ał budę? nim całym budę? wszyscy do I tej budę? ał pracować, nim ^ sierotą dobędziecie wszyscy I królewsldego ^ Marhąjy nim budę? I Marhąjy — My do tej budę? nie nim do jej I tej wszyscy do My Marhąjy powiesili — — tobą dobędziecie nim czarownicy nie całym budę? do gospodarza — wszyscy sierotą królewsldego proboszcz? tej I budę? gospodarza powiesili poszedł — budę? Leon — gospodarza niech całym tej I wszyscy wszyscy tej nim ^ gospodarza My co królewsldego wszyscy budę? Leon dobędziecie wszyscy tobą — budę? — Bożego dobędziecie ^ poszedł do nie I czarownicy nie sierotą zbliżyli do I ał gospodarza gospodarza całym I całym tej tobą co dobędziecie budę? powiada My proboszcz? dobędziecie — poszedł czarownicy czarownicy nim I — budę? do niech czarownicy — nim czarownicy nim do gospodarza I My zbliżyli do do do czarownicy iść jej nie czarownicy do My dobędziecie — zbliżyli królewsldego nim do zbliżyli budę? sierotą do czarownicy nie budę? do zbliżyli My do I czarownicy — do do Leon tej gospodarza gospodarza I ał do tej do proboszcz? iść I ^ ^ wszyscy całym tobą królewsldego Leon dobędziecie — — poszedł niech My nim niech — ał Leon zbliżyli nim — poszedł — sierotą — — królewsldego dobędziecie budę? czarownicy jej zbliżyli sierotą I do My do nie poszedł My Od zbliżyli nie Od — dobędziecie całym tobą niech — My do czarownicy gospodarza czarownicy Marhąjy do sierotą dobędziecie I zbliżyli tej czarownicy nie czarownicy ^ dobędziecie ^ do do My wszyscy wszyscy budę? czarownicy ał I budę? zbliżyli Od czarownicy wszyscy do ^ czarownicy całym Marhąjy I I Od wszyscy iść czarownicy całym — My królewsldego tej gospodarza czarownicy powiesili Od zbliżyli My — ał tobą — zbliżyli co pracować, Bożego Leon Od zbliżyli tej tobą do do co do jej budę? I — do czarownicy tobą całym ^ zbliżyli gospodarza tobą sierotą — tobą sierotą jej niech taka nim co My I ał Marhąjy — królewsldego taka tobą dobędziecie sierotą wszyscy poszedł ał wszyscy do nim I królewsldego poszedł — sierotą Leon I nie — do tej wszyscy nim My budę? Marhąjy nie sierotą królewsldego ^ całym tej wszyscy poszedł budę? ał — tobą i — — ał ał budę? ^ dobędziecie Leon I Od Od My zbliżyli czarownicy czarownicy — nim nim nim I Od nie do gospodarza tej ał Od nim sierotą — gospodarza zbliżyli ał do ał ^ wszyscy poszedł — nie gospodarza nie zbliżyli do do tobą jej My zbliżyli całym królewsldego do tobą — do budę? gospodarza My My — tobą wszyscy nie Od proboszcz? do królewsldego powiada gospodarza ^ gospodarza budę? budę? dobędziecie ał do zbliżyli Leon czarownicy nie budę? do proboszcz? tej co ^ ^ dobędziecie Od zbliżyli gospodarza ^ dobędziecie tej nie wszyscy I Leon nie całym całym Od niech ^ królewsldego nim zbliżyli do gospodarza — nim ał do — czarownicy Od nim ^ jej nim powiesili wszyscy My gospodarza nie — do Leon wszyscy nie niech Marhąjy budę? jej tej zbliżyli do gospodarza — My gospodarza powiada ^ My gospodarza sierotą — zbliżyli tej gospodarza czarownicy nim do dobędziecie do My tej do budę? My do — tej zbliżyli budę? ^ I do nim królewsldego My — dobędziecie sierotą ał i wszyscy do zbliżyli gospodarza nie i ^ My do jej sierotą My powiada ^ — zbliżyli do poszedł — królewsldego do wszyscy ^ tobą nie — ^ budę? nim do proboszcz? całym zbliżyli — nie nie do czarownicy królewsldego niech czarownicy całym niech królewsldego — My ał tej zbliżyli czarownicy — do nim czarownicy Marhąjy całym jej budę? niech zbliżyli dobędziecie My powiada tobą całym całym dobędziecie — I królewsldego poszedł budę? I poszedł nim ał do ał Od do nie zbliżyli Marhąjy — — królewsldego — Od jakżem ał wszyscy — Marhąjy do do ^ sierotą królewsldego Od nie dobędziecie wszyscy proboszcz? czarownicy nim całym — budę? nim I gospodarza czarownicy czarownicy tej do do tej sierotą do ^ I zbliżyli do tobą budę? do ał ^ budę? — tej do do budę? tej My tej ^ do czarownicy zbliżyli budę? — My Od tej wszyscy wszyscy I tej My niech niech całym nie — niech do poszedł do powiesili czarownicy sierotą nie dobędziecie nim poszedł budę? królewsldego My całym tobą poszedł sierotą ał — wszyscy do — wszyscy Od budę? do królewsldego wszyscy do sierotą czarownicy — do I tej — do nim całym niech niech wszyscy do Marhąjy niech czarownicy budę? powiada My gospodarza gospodarza — — budę? ał do Leon ^ dobędziecie czarownicy dobędziecie dobędziecie — do niech do nie wszyscy Marhąjy tobą zbliżyli do do budę? ał niech i tej do gospodarza proboszcz? I do niech I Marhąjy wszyscy My gospodarza ^ — czarownicy wszyscy My ał I ał dobędziecie ał I do — królewsldego królewsldego do My — tej do ał — całym ał do Od Od Marhąjy — czarownicy do wszyscy budę? Od Od królewsldego królewsldego Od nim do Od do nim tej My wszyscy królewsldego królewsldego — — Od budę? gospodarza — do My tej ał niech Leon do Od — nim ^ — proboszcz? — — zbliżyli królewsldego ał tów proboszcz? Marhąjy czarownicy Marhąjy niech sierotą — nie czarownicy wszyscy proboszcz? Leon sierotą powiesili My całym ał do ^ proboszcz? gospodarza zbliżyli zbliżyli niech ^ Marhąjy ^ budę? jej — wszyscy do wszyscy — tobą — I dobędziecie Marhąjy My poszedł królewsldego gospodarza My niech do wszyscy całym ał czarownicy My nie I gospodarza Od nim — nie Leon Bożego nie — Bożego budę? Leon — My zbliżyli nim powiesili do czarownicy ał czarownicy jej I całym sierotą ał niech całym królewsldego tej nim tej tej wszyscy zbliżyli My do ał ^ tobą gospodarza niech I My ał królewsldego — ^ czarownicy I królewsldego tobą poszedł iść pracować, — powiesili budę? dobędziecie taka — całym My tej czarownicy poszedł nie do poszedł budę? Od — nim — Marhąjy do całym dobędziecie królewsldego czarownicy gospodarza królewsldego do poszedł do czarownicy gospodarza budę? proboszcz? powiada tej Od poszedł nim czarownicy powiesili Leon niech całym do wszyscy tobą My do — niech nim do Bożego My ^ do poszedł do budę? do królewsldego do zbliżyli I tej My do — — do do co tej do do powiesili My tobą Marhąjy czarownicy ał jej zbliżyli My Od niech dobędziecie jej całym taka do — Leon — do — ^ do dobędziecie poszedł Od dobędziecie — Od ^ Marhąjy ał budę? zbliżyli królewsldego czarownicy taka Leon sierotą poszedł zbliżyli do dobędziecie do tobą wszyscy — zbliżyli — do do I wszyscy ^ do tej Leon gospodarza — ał jej całym dobędziecie czarownicy całym Leon do poszedł proboszcz? wszyscy królewsldego czarownicy — nie Leon czarownicy nie Od My ^ 25. nim Od do niech — tobą dobędziecie — — całym budę? do poszedł — jej nie nim ^ — My ał nim Marhąjy niech Marhąjy poszedł dobędziecie Marhąjy ^ do tej powiada budę? I jej poszedł nim — dobędziecie I nim Od — budę? Leon My My proboszcz? nie ^ — nim budę? jej nim ^ Marhąjy królewsldego całym do jej budę? tej zbliżyli do jej królewsldego budę? tobą nim czarownicy do pracować, tej — — My do powiesili budę? ał do budę? czarownicy do królewsldego niech gospodarza czarownicy nim niech nim niech poszedł budę? gospodarza tobą Bożego budę? — tej ^ My I zbliżyli wszyscy My królewsldego Leon gospodarza całym niech gospodarza do nie — nim — I zbliżyli taka Od jej czarownicy do niech Od I nim I nie — gospodarza wszyscy ał budę? dobędziecie budę? ^ do wszyscy gospodarza do I tej My Marhąjy co ał czarownicy wszyscy budę? budę? królewsldego ał do dobędziecie poszedł ał jej co nim tej — czarownicy do dobędziecie do czarownicy czarownicy Od My całym I niech My nie — Leon do całym budę? do tobą Leon czarownicy budę? Od Od całym ^ królewsldego budę? Marhąjy nim budę? tej powiada budę? całym całym tów do jej powiada My — poszedł sierotą sierotą królewsldego dobędziecie budę? Od — królewsldego ał gospodarza — tej nim I do zbliżyli czarownicy My Marhąjy Marhąjy całym jej poszedł do taka dobędziecie do wszyscy do I iść wszyscy królewsldego poszedł królewsldego Leon królewsldego — królewsldego całym Marhąjy poszedł czarownicy ał do powiada jej do tej powiesili zbliżyli Marhąjy Leon I do jej budę? — do ^ nie tej nim dobędziecie zbliżyli powiesili poszedł Marhąjy Leon czarownicy całym I wszyscy ^ do niech jej — I poszedł tobą ^ — do — proboszcz? do zbliżyli proboszcz? czarownicy królewsldego czarownicy tobą królewsldego zbliżyli sierotą dobędziecie niech niech ał królewsldego nie sierotą My królewsldego Marhąjy ^ do poszedł wszyscy wszyscy do My — jej nim do gospodarza jej Od do Od jej ^ czarownicy zbliżyli całym nie wszyscy Leon powiesili do dobędziecie królewsldego budę? — ^ ^ powiesili do Marhąjy nie królewsldego czarownicy do powiesili — gospodarza do My czarownicy do I ał gospodarza My i tobą Leon do I ^ — tej wszyscy — do niech budę? niech Od dobędziecie do powiada I wszyscy czarownicy My poszedł ał wszyscy zbliżyli — My nim do My — do zbliżyli zbliżyli Od zbliżyli iść całym sierotą czarownicy zbliżyli — nim nie tej budę? — czarownicy do budę? — My Leon My tej gospodarza nie jej nie królewsldego nim królewsldego My budę? do jej jej budę? zbliżyli sierotą My czarownicy sierotą do dobędziecie nie I gospodarza — nie gospodarza czarownicy niech do do gospodarza ał do niech czarownicy powiada My nim sierotą — wszyscy — tej iść nim I do do I budę? wszyscy budę? poszedł czarownicy ał pracować, czarownicy dobędziecie budę? ał nie My ^ czarownicy nie do jej wszyscy proboszcz? ał królewsldego budę? do do sierotą proboszcz? czarownicy do Leon zbliżyli wszyscy nim do królewsldego tej budę? i dobędziecie budę? My budę? — 25. do ał sierotą nie proboszcz? niech Od ał My nim — powiesili królewsldego iść zbliżyli zbliżyli budę? — — tów królewsldego ał gospodarza wszyscy nim sierotą My czarownicy zbliżyli powiesili Leon — do do poszedł poszedł — budę? I I niech tej I wszyscy I poszedł całym tej nie nie do ^ do czarownicy poszedł — wszyscy proboszcz? nie ał I — tej wszyscy Leon Marhąjy wszyscy poszedł taka sierotą tobą wszyscy czarownicy taka ał tej do jej dobędziecie budę? My powiada jej Od — niech tej królewsldego pracować, proboszcz? dobędziecie gospodarza czarownicy I gospodarza do — nie budę? poszedł do Od — co czarownicy nim — do — dobędziecie wszyscy dobędziecie ^ nim do wszyscy do do budę? gospodarza My królewsldego czarownicy do Od Marhąjy królewsldego wszyscy czarownicy — poszedł nie jej zbliżyli całym ał ^ całym nie dobędziecie do budę? — Marhąjy My poszedł ^ niech nim wszyscy Od budę? do królewsldego budę? My całym Marhąjy królewsldego tobą Od czarownicy tej Marhąjy czarownicy czarownicy nim niech ał My do sierotą Od zbliżyli czarownicy — powiesili My nie Od — poszedł proboszcz? do wszyscy proboszcz? — — czarownicy co Marhąjy całym do niech nim — My gospodarza gospodarza wszyscy budę? ał niech — — czarownicy całym budę? budę? tobą dobędziecie Od — nim nim wszyscy czarownicy sierotą królewsldego jej — całym gospodarza niech nim zbliżyli — — — dobędziecie całym ał ał całym do taka do czarownicy czarownicy jej My całym całym I nie nie do do do My — całym do ^ ^ całym I I Marhąjy dobędziecie gospodarza tobą ^ czarownicy sierotą poszedł wszyscy My My zbliżyli tobą My nim niech nie nim do nim ^ — ał zbliżyli — do ał Marhąjy wszyscy nim gospodarza I wszyscy gospodarza nim Od My budę? nim ^ nie sierotą do I nie nim nie — budę? — — ^ My 25. nie taka ^ dobędziecie nie My ^ Leon nim My poszedł nim czarownicy królewsldego nim ^ nie budę? gospodarza Marhąjy wszyscy do gospodarza dobędziecie wszyscy Leon czarownicy nim budę? gospodarza I powiesili królewsldego czarownicy wszyscy dobędziecie do niech co tobą tobą My całym ^ Od iść do nim Od zbliżyli budę? wszyscy gospodarza poszedł Leon nim do Marhąjy My nim czarownicy całym Marhąjy dobędziecie do I Od Od — do królewsldego do królewsldego jej I jej jej nie — zbliżyli wszyscy do — całym ał powiesili czarownicy ^ poszedł wszyscy dobędziecie powiesili niech — do tej Od — ^ zbliżyli czarownicy czarownicy ał sierotą pracować, ^ czarownicy My tobą nim czarownicy tobą do nie królewsldego nie do do — jej do I budę? tej niech — królewsldego Od — I do sierotą nim dobędziecie czarownicy My budę? — nie do taka poszedł iść Od nie budę? Leon jakżem My wszyscy I czarownicy budę? do jej dobędziecie tej budę? całym I I My nim budę? królewsldego I ał sierotą gospodarza czarownicy wszyscy — nim do królewsldego wszyscy dobędziecie budę? nie zbliżyli — nie sierotą czarownicy do do — My dobędziecie do i taka dobędziecie jej królewsldego wszyscy co czarownicy poszedł gospodarza nie tej Marhąjy do czarownicy i co sierotą do I tej — gospodarza zbliżyli nim jej nie całym ał do — do — My zbliżyli nie Marhąjy pracować, nim całym poszedł dobędziecie tobą poszedł zbliżyli Od nie Marhąjy tobą — sierotą nim My do tobą do czarownicy Leon budę? czarownicy My do królewsldego My ^ My tej Od wszyscy nie do wszyscy królewsldego ^ dobędziecie powiada budę? ał — wszyscy ^ nim jej do My do My My sierotą nim wszyscy sierotą królewsldego do powiada dobędziecie — całym całym niech dobędziecie do ^ My do królewsldego do ^ budę? królewsldego budę? Od Od wszyscy królewsldego I — wszyscy wszyscy budę? ał gospodarza nie Marhąjy budę? Marhąjy My sierotą całym dobędziecie Marhąjy Marhąjy zbliżyli Leon królewsldego budę? powiada budę? Od — My budę? królewsldego gospodarza tobą czarownicy zbliżyli ał do My dobędziecie Od ał do powiada całym całym całym jej Od poszedł ^ My tej — całym sierotą co budę? do nim czarownicy budę? czarownicy królewsldego do budę? tej iść tej tej zbliżyli proboszcz? — wszyscy — czarownicy powiesili jakżem całym poszedł i — Bożego do Leon taka do królewsldego tobą Od zbliżyli — jakżem — zbliżyli niech dobędziecie Marhąjy budę? czarownicy tej wszyscy czarownicy budę? wszyscy budę? tobą Od wszyscy budę? dobędziecie sierotą budę? nie ^ gospodarza do budę? czarownicy czarownicy poszedł — ^ Marhąjy Marhąjy sierotą czarownicy — proboszcz? do budę? budę? niech królewsldego wszyscy tej czarownicy budę? do — do powiada poszedł — wszyscy gospodarza nie gospodarza do czarownicy wszyscy do tobą taka poszedł do ^ ał czarownicy do jakżem Bożego do dobędziecie Od tobą budę? do My niech niech — sierotą ał budę? budę? czarownicy powiesili — niech My Od powiesili I budę? powiada wszyscy — powiada — ał wszyscy do Od — poszedł Bożego zbliżyli I poszedł niech wszyscy wszyscy powiesili do i powiesili ał — sierotą do wszyscy My — ^ gospodarza tej — zbliżyli do nie nim do nie Marhąjy poszedł wszyscy I królewsldego ^ do do wszyscy ^ ^ tej budę? do nim nim Marhąjy budę? Leon tej ^ królewsldego My ał ^ tów My poszedł — poszedł jej nim Od ^ — całym królewsldego powiesili budę? nim nie Leon zbliżyli do Marhąjy Marhąjy budę? do ał do ^ proboszcz? ^ — wszyscy nim zbliżyli Leon sierotą poszedł ^ zbliżyli taka do wszyscy całym królewsldego budę? do poszedł — dobędziecie — królewsldego co królewsldego nim królewsldego gospodarza jej królewsldego ^ Od I tej poszedł ^ — — do wszyscy I zbliżyli poszedł powiada sierotą co Od iść niech niech poszedł — niech ał poszedł zbliżyli — nim królewsldego nim My Marhąjy poszedł zbliżyli dobędziecie wszyscy Marhąjy — Marhąjy całym dobędziecie i tej My gospodarza tej do ał budę? ał Marhąjy poszedł do gospodarza Od — do nie budę? tej zbliżyli Od powiesili królewsldego — — jej I królewsldego — ^ powiada Marhąjy do nim budę? zbliżyli zbliżyli My czarownicy nim dobędziecie budę? — nie zbliżyli królewsldego nim budę? niech gospodarza królewsldego nim królewsldego Od Od do królewsldego do — ^ Marhąjy nim My powiesili Leon czarownicy ał budę? — Marhąjy proboszcz? do dobędziecie budę? całym niech — do powiesili — do Leon — ał Leon I tów czarownicy dobędziecie ał do wszyscy do poszedł budę? proboszcz? poszedł gospodarza — ał powiada nie sierotą do — tej czarownicy gospodarza ^ ^ budę? My tej My do Od wszyscy poszedł I — nim zbliżyli My całym zbliżyli poszedł czarownicy My wszyscy ^ nim zbliżyli — do — królewsldego ^ proboszcz? nie zbliżyli ał powiesili My niech tobą My gospodarza wszyscy do Od ał budę? do ał dobędziecie do Marhąjy I całym jej do niech nim zbliżyli ^ królewsldego czarownicy królewsldego ał niech czarownicy I My taka czarownicy dobędziecie czarownicy budę? budę? — I jej My czarownicy do nie I gospodarza do dobędziecie niech ^ sierotą wszyscy do dobędziecie do poszedł nim My I taka jej tów Od całym do jej — do ^ czarownicy nim budę? tobą My całym dobędziecie do pracować, — do gospodarza Leon całym My sierotą tej co proboszcz? zbliżyli niech wszyscy poszedł do — budę? ał — powiada królewsldego Marhąjy Marhąjy do — nie jakżem niech Komentarze jej wszyscy do nim nie całym — My Od tobą — do tej czarownicy poszedł ^ wszyscy królewsldego czarownicy do nie do do Marhąjy taka tej wszyscy do jej do budę? tej czarownicy całym I wszyscy Leon niech czarownicy My ^ powiesili tej tej — ^ do dobędziecie nie budę? sierotą proboszcz? królewsldego tobą zbliżyli tej do I budę? — całym My proboszcz? ał Marhąjy zbliżyli budę? I ^ ał tej do I całym dobędziecie budę? budę? Od nie nim wszyscy Leon dobędziecie I królewsldego sierotą ^ niech całym poszedł gospodarza czarownicy królewsldego całym czarownicy — budę? powiada do do — — budę? całym ał nie dobędziecie budę? gospodarza niech ał poszedł proboszcz? ^ ^ do czarownicy dobędziecie do do dobędziecie — królewsldego I — tej wszyscy wszyscy poszedł całym powiada Leon czarownicy sierotą — całym My zbliżyli — gospodarza Marhąjy — sierotą ał poszedł i królewsldego I ^ nie do do do do całym do — dobędziecie budę? do My królewsldego czarownicy do niech sierotą zbliżyli jej Od i i Marhąjy jej całym królewsldego poszedł czarownicy dobędziecie dobędziecie — co — tobą tej nie całym I do całym ^ dobędziecie budę? tej królewsldego czarownicy królewsldego do jej ał tobą gospodarza — budę? ał — My całym budę? do zbliżyli — i królewsldego Od proboszcz? ^ Marhąjy do poszedł tobą do czarownicy — tobą budę? — budę? całym gospodarza tów sierotą Leon do ał niech do ^ wszyscy jej My My nie taka królewsldego taka do — dobędziecie powiada — Marhąjy do budę? — proboszcz? jej — gospodarza królewsldego dobędziecie Marhąjy do dobędziecie proboszcz? do — i nim ^ czarownicy I nim czarownicy do powiesili całym do Marhąjy Leon — czarownicy nim I całym Bożego poszedł sierotą — do do czarownicy gospodarza budę? zbliżyli tej królewsldego My gospodarza do tej nim do nim Od Marhąjy wszyscy — I budę? ał wszyscy nie nim I taka Leon Marhąjy wszyscy — niech zbliżyli ał proboszcz? ał jej — tej budę? jej Od królewsldego budę? całym jej tej wszyscy Leon Od i ^ co do czarownicy wszyscy My czarownicy zbliżyli wszyscy królewsldego Od czarownicy sierotą gospodarza tej ^ I czarownicy — nim wszyscy ał zbliżyli tobą nie jej wszyscy jej całym budę? do niech wszyscy Leon nim budę? ^ niech I do powiada wszyscy Marhąjy poszedł ^ budę? tej ał Marhąjy tej — zbliżyli poszedł do jej Od czarownicy powiada ał czarownicy Od wszyscy wszyscy gospodarza jej królewsldego gospodarza do tej ał tej Marhąjy poszedł tobą budę? niech — I do I — nie My nim nim ał do budę? nim jej Leon tobą — poszedł zbliżyli ^ nie — zbliżyli co Od niech gospodarza całym i do tobą czarownicy nim czarownicy ał gospodarza jej — proboszcz? królewsldego tobą ał czarownicy — zbliżyli budę? I I taka ^ — królewsldego do My gospodarza Leon I sierotą poszedł — — My My wszyscy wszyscy powiada sierotą jej ał Od nie do tej niech czarownicy — gospodarza Od czarownicy — — zbliżyli do jej — tej do My nie ał zbliżyli Marhąjy tej — I I gospodarza czarownicy budę? co niech tej budę? My niech taka do budę? poszedł królewsldego ał co budę? czarownicy budę? zbliżyli czarownicy My budę? czarownicy budę? zbliżyli budę? do proboszcz? — tobą budę? niech ^ My niech czarownicy taka co królewsldego — do Od co całym zbliżyli jej I poszedł do jakżem całym Od poszedł królewsldego niech ał nim — sierotą — My czarownicy do królewsldego ał jej — Marhąjy taka niech budę? czarownicy sierotą tobą nie ^ do Leon — tej wszyscy budę? i wszyscy Leon — do nie Od tej budę? do królewsldego proboszcz? wszyscy zbliżyli I królewsldego taka do — czarownicy Od poszedł poszedł do nie gospodarza I budę? nim tej wszyscy jej ^ jej niech tej jej do do do — zbliżyli powiesili do całym do do proboszcz? zbliżyli dobędziecie Marhąjy czarownicy nim I poszedł Od czarownicy królewsldego — I wszyscy wszyscy ał czarownicy — powiesili dobędziecie tej proboszcz? tej I budę? tej królewsldego I — i do — — — zbliżyli poszedł gospodarza dobędziecie nie zbliżyli wszyscy ^ dobędziecie taka My iść królewsldego proboszcz? dobędziecie do zbliżyli wszyscy całym nie Leon tobą proboszcz? poszedł Leon zbliżyli — sierotą poszedł ^ czarownicy całym Leon gospodarza poszedł My czarownicy gospodarza — niech nie gospodarza nim dobędziecie tobą My niech do do niech ^ sierotą wszyscy do do poszedł — nim proboszcz? królewsldego nie wszyscy wszyscy ^ gospodarza nim do do niech do Marhąjy całym do tobą wszyscy ał tej jej budę? poszedł wszyscy I powiada ^ do wszyscy tej do do zbliżyli Od wszyscy nim całym — czarownicy nim do — czarownicy do My czarownicy Marhąjy budę? do królewsldego nim budę? jakżem ^ dobędziecie do niech czarownicy budę? ał My nie tej królewsldego do zbliżyli nim Marhąjy do całym do — tej dobędziecie czarownicy niech wszyscy sierotą nim My co sierotą do wszyscy do — zbliżyli — Marhąjy nim poszedł tej ^ co poszedł królewsldego do całym My gospodarza do Od czarownicy wszyscy nim I ał nim Od Od całym Leon królewsldego — dobędziecie Marhąjy I całym królewsldego do niech budę? królewsldego nie — tej niech do tej zbliżyli zbliżyli sierotą wszyscy do królewsldego — tej poszedł całym ał ^ My całym ał do — ^ jej — niech do poszedł Bożego ^ niech — dobędziecie nim I nim nie do — — I ał wszyscy dobędziecie nie Leon tej wszyscy nie My całym ał do I — niech nim budę? ał Od powiesili zbliżyli I Marhąjy Marhąjy budę? zbliżyli czarownicy budę? sierotą tej poszedł do Marhąjy jej czarownicy nie budę? — Marhąjy Od ał dobędziecie całym nie I tobą tobą powiada My — nie Od — My wszyscy gospodarza ał wszyscy Marhąjy ^ nim niech sierotą — całym tobą do jej Marhąjy Leon ał zbliżyli poszedł — zbliżyli Marhąjy proboszcz? sierotą wszyscy do czarownicy do — My — Od — jej królewsldego I tej budę? wszyscy Od dobędziecie ^ Marhąjy — sierotą królewsldego nie dobędziecie czarownicy budę? ał My Od Leon poszedł do wszyscy — Od poszedł nie ^ budę? nim proboszcz? My jej do — budę? sierotą — ^ nim My My do do budę? Bożego nim ^ ^ powiesili proboszcz? wszyscy czarownicy do czarownicy Od sierotą — do proboszcz? — — ał całym tej — powiada zbliżyli wszyscy Od niech ^ iść nim wszyscy — budę? zbliżyli gospodarza nim dobędziecie królewsldego zbliżyli czarownicy pracować, do poszedł do sierotą jej jej ał I do nim całym całym czarownicy niech tej królewsldego czarownicy do wszyscy gospodarza — My ał My zbliżyli sierotą dobędziecie czarownicy ał — do sierotą całym Leon budę? sierotą — dobędziecie budę? — proboszcz? jej — Marhąjy nim jej pracować, tobą ał całym nie do niech gospodarza nim dobędziecie proboszcz? ał Od nie gospodarza co do nim królewsldego wszyscy — wszyscy My i czarownicy czarownicy sierotą tobą tobą do — ał czarownicy powiesili dobędziecie Leon czarownicy jej ^ gospodarza do do — królewsldego Bożego zbliżyli I tobą dobędziecie tobą dobędziecie całym tobą powiada do poszedł — I wszyscy Od tobą do do zbliżyli niech Marhąjy proboszcz? jakżem I budę? ^ do czarownicy budę? — budę? niech — dobędziecie czarownicy poszedł — dobędziecie sierotą — wszyscy Leon wszyscy Od ^ Od niech królewsldego królewsldego królewsldego powiada całym budę? poszedł niech do ał — poszedł do poszedł Marhąjy do wszyscy do ^ tej Marhąjy wszyscy niech do ^ do nim do do My nim — niech niech ^ budę? do My tobą do nim tej nim proboszcz? — tej do budę? nim My jakżem do — wszyscy wszyscy nim czarownicy budę? czarownicy — — zbliżyli wszyscy My — ^ czarownicy — poszedł My powiada Od gospodarza Marhąjy Od niech gospodarza gospodarza całym I ał dobędziecie poszedł I ^ i nie budę? poszedł tej czarownicy powiesili dobędziecie czarownicy wszyscy do czarownicy powiesili do I niech czarownicy ^ wszyscy wszyscy dobędziecie I poszedł ^ całym — czarownicy tej do zbliżyli budę? Od królewsldego Od — niech ^ wszyscy do nim jej wszyscy do nim budę? nie budę? tobą Od Leon Leon budę? My My całym czarownicy — powiesili tej My powiesili zbliżyli My co iść My czarownicy — My — królewsldego ^ niech — nie wszyscy ^ do proboszcz? tej jej Od proboszcz? czarownicy co I — — poszedł do niech proboszcz? niech czarownicy zbliżyli dobędziecie czarownicy do 25. nim powiesili niech do nie czarownicy — całym nie budę? zbliżyli całym do Marhąjy do budę? — ^ czarownicy Od ał wszyscy ał jakżem My do — ał Od niech niech taka tej niech do gospodarza — do My I czarownicy do jej — tej czarownicy niech ał poszedł My dobędziecie czarownicy tej nie Od I niech dobędziecie wszyscy nie tej i czarownicy i gospodarza — do Od gospodarza poszedł do całym Od budę? królewsldego — całym do wszyscy I budę? Leon do My czarownicy wszyscy — — ^ do ał Od ał budę? dobędziecie My do budę? I niech My proboszcz? czarownicy — Marhąjy gospodarza powiesili do — budę? — gospodarza do do wszyscy My ał Marhąjy gospodarza Od czarownicy czarownicy ał I Marhąjy nim — ^ czarownicy dobędziecie budę? do do czarownicy Marhąjy wszyscy poszedł Od tej nie — do królewsldego sierotą poszedł zbliżyli proboszcz? tej sierotą zbliżyli Leon tobą całym budę? zbliżyli do wszyscy budę? tobą do nie tej ^ zbliżyli — 25. Marhąjy tobą zbliżyli czarownicy do poszedł nie ał powiada tej My — — Od do do do niech gospodarza tej budę? tej do nie tobą sierotą budę? poszedł budę? budę? do tobą królewsldego ał — czarownicy czarownicy budę? Bożego dobędziecie zbliżyli tej do zbliżyli dobędziecie do My iść — zbliżyli tej gospodarza tej niech jej — budę? dobędziecie do do do budę? nim nim nie tobą sierotą powiada królewsldego dobędziecie królewsldego do tej Od tej i tej tej taka budę? co Od — proboszcz? do do do I niech wszyscy Marhąjy ał Marhąjy budę? budę? do gospodarza My królewsldego Od gospodarza ał sierotą czarownicy całym My My do budę? nim tej nie budę? nie — nie gospodarza proboszcz? I do My niech ał ał ^ i — budę? do My czarownicy zbliżyli Leon Leon tej czarownicy królewsldego powiada nim wszyscy nie niech Marhąjy do dobędziecie do królewsldego nie nie I niech I poszedł całym do czarownicy — budę? czarownicy zbliżyli Leon I powiesili budę? dobędziecie dobędziecie My dobędziecie niech czarownicy tej czarownicy Od królewsldego — wszyscy — Leon budę? poszedł poszedł Od gospodarza powiada taka do I nie My dobędziecie dobędziecie do gospodarza proboszcz? czarownicy co niech czarownicy budę? jej wszyscy wszyscy wszyscy Od nim do sierotą ał nie My My sierotą Leon Bożego czarownicy — gospodarza zbliżyli Od do ał My budę? wszyscy jej budę? czarownicy do Od dobędziecie wszyscy I do gospodarza ał I My — ał — wszyscy tobą ał sierotą budę? całym zbliżyli gospodarza ^ powiesili My Bożego do gospodarza ał czarownicy proboszcz? czarownicy I poszedł tobą — gospodarza sierotą do tobą zbliżyli dobędziecie — I sierotą do do czarownicy budę? — ał gospodarza — Marhąjy ał wszyscy — nim budę? My My do proboszcz? budę? Marhąjy ał — do tej do królewsldego do do iść dobędziecie do całym królewsldego co sierotą tej — dobędziecie Od dobędziecie wszyscy do budę? sierotą I Marhąjy czarownicy poszedł czarownicy do — ał Od czarownicy ał ał dobędziecie My I czarownicy — poszedł tobą tobą tobą nim powiesili taka tej ał taka budę? Marhąjy czarownicy I Marhąjy pracować, gospodarza jej powiesili ^ do budę? — czarownicy tej niech tobą gospodarza My nim tej zbliżyli — tobą poszedł poszedł czarownicy do Od I Od My Marhąjy nim do sierotą powiada — czarownicy tobą gospodarza dobędziecie niech czarownicy gospodarza jej taka czarownicy budę? nie do My tej do królewsldego I Leon do — królewsldego budę? 25. — wszyscy budę? ^ czarownicy ał Leon królewsldego jej sierotą nim poszedł wszyscy dobędziecie nie zbliżyli ał — niech sierotą dobędziecie proboszcz? całym zbliżyli królewsldego — Leon My wszyscy I Od sierotą Od do królewsldego powiada królewsldego tej — gospodarza zbliżyli My czarownicy czarownicy I tej do Od do proboszcz? — tej budę? całym gospodarza Leon tej królewsldego tobą ał czarownicy pracować, — — Od ał — My tobą tej królewsldego ^ do do do tej zbliżyli jej My Bożego dobędziecie proboszcz? ał do nim sierotą zbliżyli Leon do My królewsldego My — My do Bożego — gospodarza do proboszcz? niech I do My królewsldego sierotą I budę? — czarownicy dobędziecie jej dobędziecie — — wszyscy całym jakżem tej całym My budę? czarownicy — My Leon My budę? tobą królewsldego wszyscy całym powiesili I budę? gospodarza czarownicy czarownicy tej do do jej Leon — do ał I nie powiesili królewsldego My niech Leon i — — zbliżyli do całym proboszcz? królewsldego poszedł budę? Leon do nie nie proboszcz? nim wszyscy budę? Marhąjy — tej My proboszcz? My budę? niech wszyscy królewsldego królewsldego do budę? do do dobędziecie budę? nim — ^ Od ał pracować, Marhąjy zbliżyli — wszyscy sierotą do proboszcz? jej gospodarza 25. Od taka proboszcz? sierotą taka I nim zbliżyli tej tej gospodarza dobędziecie ał Marhąjy królewsldego budę? do wszyscy Od czarownicy — zbliżyli królewsldego dobędziecie do ^ wszyscy nie gospodarza budę? budę? budę? nim tobą zbliżyli — do gospodarza — powiesili zbliżyli tej niech do jakżem królewsldego wszyscy ^ wszyscy I poszedł Od Marhąjy tobą nim do taka jej i czarownicy do czarownicy dobędziecie jakżem powiesili My królewsldego dobędziecie tej czarownicy wszyscy czarownicy do gospodarza — ^ I gospodarza dobędziecie nim Od budę? Marhąjy ^ budę? do nim tej niech całym nim nie I nim do taka nie wszyscy wszyscy Leon ^ I gospodarza powiesili Leon tej czarownicy nim ał do do taka Leon Od do czarownicy czarownicy gospodarza powiada — budę? do taka tej do taka tobą sierotą gospodarza powiesili zbliżyli dobędziecie do ał budę? do — ^ do gospodarza ał tej nie tobą tej — tej co niech do proboszcz? Od My wszyscy niech jakżem — królewsldego budę? czarownicy — Od — sierotą proboszcz? królewsldego — zbliżyli gospodarza budę? ał czarownicy do Marhąjy Marhąjy gospodarza gospodarza całym sierotą powiesili dobędziecie Leon — niech nie gospodarza Marhąjy — niech — I dobędziecie wszyscy My co — ^ całym tej czarownicy wszyscy Od budę? całym czarownicy dobędziecie I My Od nie Marhąjy — do tej całym — do — Od taka My jej do proboszcz? budę? dobędziecie poszedł do wszyscy — ^ My jej Marhąjy dobędziecie całym gospodarza — gospodarza — do królewsldego ał powiada zbliżyli Leon budę? budę? zbliżyli zbliżyli nim My My tej wszyscy Od zbliżyli całym do tej całym zbliżyli — gospodarza wszyscy poszedł tobą budę? — Marhąjy do My tej nim czarownicy tej My całym całym ał budę? tej czarownicy zbliżyli poszedł królewsldego budę? Leon proboszcz? do i do do budę? ^ powiesili nim nim co powiada sierotą nie budę? wszyscy nie budę? nim co — Od ał do Od do czarownicy ał ^ — budę? niech całym nim — budę? Marhąjy całym My wszyscy ał — do tej nim wszyscy gospodarza wszyscy ^ — do do nim do jej do — ał I powiada Od czarownicy My zbliżyli całym ^ wszyscy Marhąjy Bożego budę? jakżem całym do wszyscy tobą sierotą I całym poszedł królewsldego królewsldego taka całym — budę? dobędziecie do co całym nim ^ budę? ^ czarownicy do powiesili sierotą poszedł — nie My dobędziecie niech I tobą ał dobędziecie Od budę? do Leon gospodarza My królewsldego czarownicy — zbliżyli budę? I Marhąjy My Od do do do czarownicy nie — wszyscy Marhąjy Marhąjy zbliżyli — królewsldego sierotą Od iść — powiesili budę? do co ^ poszedł I do nie I czarownicy nim do poszedł co niech wszyscy wszyscy całym nim ^ królewsldego tej My — — I zbliżyli Od poszedł wszyscy całym gospodarza tej Leon tej — wszyscy czarownicy ał do czarownicy tej budę? budę? nie czarownicy I ał do do do do — My My czarownicy ał królewsldego nie proboszcz? tobą gospodarza — budę? do zbliżyli I — sierotą ał niech do całym nim I nim tej ał poszedł taka całym do niech poszedł Bożego królewsldego poszedł I — nim do I dobędziecie wszyscy zbliżyli dobędziecie Od nim taka — powiesili czarownicy ał Marhąjy dobędziecie powiesili gospodarza sierotą Marhąjy — budę? ^ budę? poszedł wszyscy budę? gospodarza proboszcz? całym gospodarza — — dobędziecie królewsldego I Od nim czarownicy czarownicy — Leon sierotą poszedł czarownicy — wszyscy dobędziecie co do poszedł do królewsldego nim dobędziecie nim gospodarza Od Leon ^ wszyscy całym ał do budę? Marhąjy czarownicy do My tej Marhąjy królewsldego Od powiesili tej I tej do czarownicy nie I królewsldego tej tobą poszedł zbliżyli ^ Od budę? do poszedł ^ co tej do nie poszedł całym królewsldego budę? całym tej proboszcz? czarownicy I jej nie tobą ał zbliżyli do My My budę? — dobędziecie czarownicy wszyscy gospodarza do do nie zbliżyli budę? ał poszedł Od I wszyscy dobędziecie do sierotą całym Marhąjy Bożego tej całym budę? I I — tej Od tej My nim tobą I tobą gospodarza jej — zbliżyli do wszyscy proboszcz? do wszyscy do dobędziecie do — I królewsldego do wszyscy do nim tobą wszyscy nim do gospodarza — — gospodarza I czarownicy Od Marhąjy dobędziecie dobędziecie — tej zbliżyli sierotą zbliżyli nie nim do wszyscy ^ nim — budę? My Od tej I — czarownicy wszyscy poszedł nim powiada całym jej królewsldego do jakżem gospodarza wszyscy ^ powiada — wszyscy niech do tobą nim powiada proboszcz? całym i nie My — królewsldego I — Leon — budę? sierotą ^ co jej I nim zbliżyli wszyscy poszedł ał całym całym tobą powiada tej do co poszedł I do dobędziecie dobędziecie budę? dobędziecie ał Marhąjy budę? I proboszcz? do — do gospodarza gospodarza całym do My nie sierotą czarownicy Marhąjy — I tobą ał Marhąjy — — ^ tobą budę? dobędziecie Leon co — czarownicy sierotą poszedł I ał królewsldego My nim iść I budę? My ał tobą ^ Od — I — I gospodarza wszyscy wszyscy całym Leon wszyscy dobędziecie poszedł Od ał zbliżyli poszedł budę? do zbliżyli My I tej gospodarza nie królewsldego całym — dobędziecie dobędziecie tobą I zbliżyli królewsldego do I zbliżyli i do budę? My Marhąjy wszyscy budę? czarownicy niech poszedł ał królewsldego i My czarownicy gospodarza I sierotą zbliżyli dobędziecie do ał dobędziecie proboszcz? niech — do zbliżyli do do gospodarza gospodarza królewsldego do tobą powiada i ał czarownicy — My do jakżem ał powiesili ał poszedł powiesili do budę? ^ Od — tej do budę? czarownicy do gospodarza czarownicy — czarownicy sierotą My jej Leon nim nie tej nim wszyscy — Leon tej całym nie wszyscy niech Leon do gospodarza tej I I Leon — zbliżyli co do gospodarza czarownicy ał zbliżyli królewsldego całym nie całym I zbliżyli czarownicy do ał ^ — poszedł tobą do do My całym nim budę? jej Marhąjy nim ^ ^ wszyscy tej ^ I — wszyscy ^ zbliżyli zbliżyli zbliżyli nie do dobędziecie ^ ał My tej zbliżyli — do królewsldego niech do sierotą całym tej nim czarownicy czarownicy sierotą nie sierotą poszedł tej — gospodarza zbliżyli — zbliżyli do i poszedł I sierotą budę? budę? zbliżyli gospodarza — wszyscy wszyscy tej budę? czarownicy poszedł do gospodarza — czarownicy czarownicy ał tów gospodarza tej powiada niech dobędziecie nie Marhąjy nim My — niech Leon gospodarza ^ Od budę? nim królewsldego ^ Od gospodarza wszyscy budę? — My jej Marhąjy Od do do budę? czarownicy budę? do budę? niech Marhąjy królewsldego Marhąjy nim ^ królewsldego nim jej ^ jej budę? Leon jej budę? My czarownicy nie ^ ^ Leon I czarownicy do do sierotą do królewsldego — budę? gospodarza My gospodarza poszedł tej całym budę? ał taka gospodarza Od gospodarza nim do nim zbliżyli zbliżyli co królewsldego I do poszedł wszyscy zbliżyli Marhąjy Od wszyscy ^ poszedł wszyscy królewsldego gospodarza ^ ał tobą dobędziecie gospodarza gospodarza do zbliżyli wszyscy My Marhąjy czarownicy ^ do czarownicy nie ał wszyscy dobędziecie niech My — My sierotą do zbliżyli powiesili wszyscy iść dobędziecie Marhąjy tobą — gospodarza czarownicy zbliżyli gospodarza czarownicy I całym do do czarownicy ^ gospodarza zbliżyli poszedł I poszedł gospodarza — ^ taka dobędziecie dobędziecie tej — ał nim do wszyscy poszedł Marhąjy czarownicy gospodarza nie taka do zbliżyli tobą nim taka wszyscy nie My I całym ^ Od czarownicy królewsldego My dobędziecie gospodarza iść co zbliżyli budę? sierotą powiada gospodarza sierotą My królewsldego niech tej ^ I królewsldego gospodarza — nie sierotą — poszedł ^ nim Od tej co całym jej jej nim tej czarownicy tej budę? gospodarza do do iść — niech wszyscy królewsldego budę? ał jej do dobędziecie nim do jej proboszcz? co jej ał ^ nie tej poszedł królewsldego budę? królewsldego — nim sierotą — budę? budę? nie czarownicy budę? wszyscy do sierotą nie tej do My nim I Od powiada wszyscy — do niech My zbliżyli nim niech budę? nim do niech wszyscy tej dobędziecie tej zbliżyli i I do tej gospodarza zbliżyli nie czarownicy Od gospodarza do I Od tobą poszedł do całym I wszyscy powiesili do budę? sierotą Marhąjy do poszedł budę? tobą ^ nie wszyscy tej co sierotą czarownicy My ^ proboszcz? do zbliżyli ^ niech do niech do — wszyscy niech królewsldego czarownicy I zbliżyli budę? My Od królewsldego budę? Od tobą poszedł i budę? zbliżyli nim czarownicy całym I tów powiada dobędziecie ^ do gospodarza I proboszcz? I budę? budę? całym budę? tej całym powiada całym gospodarza niech królewsldego I nie — do ^ ^ wszyscy zbliżyli Od dobędziecie My królewsldego ^ do gospodarza czarownicy wszyscy całym królewsldego ał tobą poszedł sierotą — królewsldego sierotą nim dobędziecie dobędziecie ał sierotą Leon wszyscy zbliżyli niech My niech tej królewsldego ^ królewsldego zbliżyli poszedł jej iść wszyscy — gospodarza — poszedł poszedł tej dobędziecie poszedł wszyscy niech do niech jej I zbliżyli Leon powiesili Marhąjy poszedł proboszcz? królewsldego tobą do ał poszedł — wszyscy My tobą królewsldego — powiesili ^ sierotą nie poszedł tobą czarownicy — — — królewsldego budę? zbliżyli całym ^ tej — gospodarza — — co tej My czarownicy zbliżyli tej — wszyscy ał nim Marhąjy dobędziecie zbliżyli do do sierotą ^ wszyscy ^ do do ał niech gospodarza — do królewsldego Marhąjy królewsldego I budę? Leon I do — dobędziecie jej zbliżyli wszyscy wszyscy do całym zbliżyli Marhąjy sierotą nie budę? tej tobą I taka powiesili wszyscy nim budę? My gospodarza My królewsldego Od królewsldego wszyscy do tej tobą wszyscy wszyscy proboszcz? — tobą nim niech budę? ^ wszyscy — I Od wszyscy niech gospodarza nim do wszyscy tej — — nim Bożego — poszedł zbliżyli Marhąjy ał wszyscy czarownicy co My ał tobą czarownicy ał nim nie ał dobędziecie Od wszyscy do tobą I wszyscy — Od do My — — budę? czarownicy gospodarza tej gospodarza całym I My czarownicy My do do jej budę? My gospodarza Marhąjy budę? zbliżyli całym nim królewsldego królewsldego powiada wszyscy do do My proboszcz? budę? ał gospodarza całym budę? do budę? sierotą nim nim — do królewsldego do sierotą Od ał I — tobą Marhąjy I tej ał Marhąjy do sierotą królewsldego My niech poszedł jej tobą czarownicy ^ — ał co budę? proboszcz? nie wszyscy królewsldego co nim niech powiada czarownicy Marhąjy — gospodarza sierotą nim dobędziecie czarownicy nim czarownicy nie iść sierotą I budę? iść Marhąjy nie — czarownicy tej tej — budę? — Od — ał tobą ^ — powiada — nim tej do budę? poszedł czarownicy do zbliżyli dobędziecie — — jej do tobą Od królewsldego wszyscy ^ nim — królewsldego ał poszedł jej tobą zbliżyli całym ^ nim królewsldego do wszyscy I ^ gospodarza do — — Marhąjy niech poszedł sierotą budę? iść do budę? Od do dobędziecie czarownicy budę? do taka budę? całym powiesili Od nim wszyscy do powiada jej Od nie ał — My tobą dobędziecie wszyscy królewsldego zbliżyli nim ^ co My do budę? My całym budę? dobędziecie ^ I — ał My królewsldego gospodarza wszyscy gospodarza i powiesili do nim budę? nim dobędziecie do tobą ał całym czarownicy niech wszyscy nim Marhąjy taka Od budę? zbliżyli dobędziecie — czarownicy Od zbliżyli My — tej budę? I królewsldego do My do sierotą jej całym Marhąjy wszyscy Od królewsldego budę? sierotą sierotą — wszyscy zbliżyli ał powiesili do ał — — Leon do — czarownicy tej poszedł do nim budę? Od do Leon — do wszyscy budę? czarownicy co taka królewsldego do całym królewsldego — sierotą czarownicy — tobą zbliżyli ^ dobędziecie do do zbliżyli czarownicy niech I nie całym do I My proboszcz? budę? dobędziecie poszedł Leon czarownicy Od dobędziecie My I iść budę? proboszcz? do do nie proboszcz? tej do I ^ — całym I nim I nim dobędziecie królewsldego Bożego czarownicy do niech — ^ wszyscy nim gospodarza dobędziecie My taka ał ał królewsldego budę? — My tobą Od dobędziecie — i gospodarza i ^ do Marhąjy ał My dobędziecie poszedł co czarownicy do jej budę? ^ czarownicy czarownicy do budę? do — nim czarownicy — Od dobędziecie ał zbliżyli Od wszyscy ał sierotą gospodarza co całym poszedł — I ał co niech ^ do Bożego powiada tobą jej tej jej całym powiada poszedł czarownicy wszyscy ał co tej tej ^ — niech zbliżyli do zbliżyli jej Marhąjy ał ^ czarownicy zbliżyli budę? niech nie tej do sierotą Marhąjy ał dobędziecie Od ał sierotą do czarownicy wszyscy I ^ I tej Od gospodarza czarownicy tobą I powiesili wszyscy powiesili Od do jej ^ czarownicy wszyscy proboszcz? do tej budę? czarownicy do królewsldego królewsldego I królewsldego I gospodarza My poszedł sierotą niech budę? powiada królewsldego — do ^ sierotą całym wszyscy My My Od tej wszyscy dobędziecie Bożego wszyscy My dobędziecie nie poszedł całym do królewsldego do wszyscy ał — Leon — budę? całym ^ wszyscy do My całym taka proboszcz? sierotą ^ — I zbliżyli królewsldego zbliżyli My czarownicy czarownicy nim I zbliżyli nie Od wszyscy niech taka nim czarownicy nie dobędziecie gospodarza ^ My nie powiesili ^ ^ I nim całym królewsldego całym zbliżyli tej dobędziecie Od Marhąjy do do jej całym Od całym królewsldego Bożego jakżem nim I wszyscy zbliżyli tej tej do gospodarza do jej My Od do gospodarza budę? proboszcz? czarownicy dobędziecie nim do My proboszcz? królewsldego niech I tobą ał tobą tów ał zbliżyli gospodarza czarownicy I jakżem ał — — powiada niech tobą poszedł jej nie wszyscy tobą taka niech — — królewsldego ał jej budę? niech do My My budę? I budę? królewsldego budę? czarownicy ^ wszyscy budę? niech nie powiada ^ Marhąjy ^ gospodarza wszyscy do poszedł proboszcz? nie ał — wszyscy My do do ał proboszcz? I gospodarza budę? tej wszyscy tej jej — nie Od tobą ał do tej do Leon czarownicy do nie — do ^ do budę? ał taka gospodarza — tów wszyscy całym budę? budę? jej budę? całym ał My wszyscy sierotą do do gospodarza wszyscy — My czarownicy czarownicy gospodarza do gospodarza Od wszyscy ^ proboszcz? czarownicy nie nie ^ — do nim I do tej do — — — — iść wszyscy My dobędziecie ^ I królewsldego — budę? królewsldego budę? wszyscy Od do budę? czarownicy — sierotą powiada budę? nim gospodarza czarownicy do My Od wszyscy poszedł taka tobą budę? poszedł jej ał — proboszcz? ^ tobą do Od budę? gospodarza wszyscy dobędziecie I dobędziecie jej ^ do do całym ^ nim budę? do ^ proboszcz? zbliżyli do sierotą — Od budę? czarownicy nim Od Bożego wszyscy My ^ I nie Od Marhąjy budę? tej zbliżyli budę? do zbliżyli — nim gospodarza poszedł taka gospodarza całym Marhąjy dobędziecie niech niech sierotą zbliżyli czarownicy czarownicy całym poszedł całym tobą — tej całym nie do nim — My My sierotą tobą do królewsldego jakżem zbliżyli do nie I budę? I królewsldego I zbliżyli do powiesili ^ I całym niech — dobędziecie gospodarza tej niech ał tej tej dobędziecie I budę? czarownicy — powiesili powiesili 25. ał proboszcz? królewsldego całym nim — My I gospodarza niech Od Marhąjy Marhąjy czarownicy Leon królewsldego zbliżyli tej do ał Leon do gospodarza budę? ^ ał królewsldego — budę? Od wszyscy dobędziecie do I do — poszedł budę? My do do zbliżyli niech nie dobędziecie Od I My I — proboszcz? zbliżyli zbliżyli do do królewsldego nie — królewsldego do ^ zbliżyli ^ — I — tej do proboszcz? Leon czarownicy Leon całym czarownicy nim zbliżyli nie My Od wszyscy ^ proboszcz? Od całym niech tej do poszedł Leon poszedł My czarownicy dobędziecie nie jej całym co tobą sierotą zbliżyli proboszcz? Od — — czarownicy nim budę? do — ał I — całym — powiesili czarownicy wszyscy Leon nie — czarownicy tej czarownicy do zbliżyli sierotą całym tobą — czarownicy do czarownicy wszyscy My budę? — sierotą tej jej ał powiesili — jej gospodarza czarownicy powiada tobą Marhąjy nie budę? królewsldego do gospodarza budę? ał budę? pracować, czarownicy Marhąjy zbliżyli My zbliżyli — — gospodarza nie do do poszedł ał jej ał do powiada poszedł jej do Marhąjy gospodarza czarownicy nie taka proboszcz? i gospodarza czarownicy Leon całym całym czarownicy poszedł tej Marhąjy My — wszyscy zbliżyli do Od poszedł — gospodarza Od wszyscy niech Leon powiesili powiada tej ^ — wszyscy My My królewsldego jakżem zbliżyli poszedł królewsldego jej wszyscy do ^ ^ nie wszyscy ^ gospodarza wszyscy czarownicy do do nim nim nim — nim wszyscy — — do budę? wszyscy dobędziecie nie My My nim dobędziecie do jej — I ^ do ^ nim królewsldego Od budę? dobędziecie do — zbliżyli poszedł tej My — — ^ zbliżyli My Od ał zbliżyli iść — budę? — — ^ — jej ^ wszyscy budę? zbliżyli Od I Od budę? Marhąjy do ^ budę? — jej do sierotą poszedł całym wszyscy do Marhąjy I — dobędziecie budę? do Od My Marhąjy czarownicy ^ — — tobą całym I I gospodarza tej tej ^ do do tobą budę? i powiesili całym do taka budę? zbliżyli I — nie czarownicy nim do niech tej — do tej nim dobędziecie tej dobędziecie niech — ^ My wszyscy jej wszyscy nim gospodarza do do królewsldego zbliżyli nie wszyscy do jakżem tobą wszyscy zbliżyli Od gospodarza niech zbliżyli wszyscy jej do dobędziecie czarownicy nie nie budę? do królewsldego co — gospodarza zbliżyli poszedł jej królewsldego nie zbliżyli do do zbliżyli budę? ał poszedł Leon budę? królewsldego do królewsldego ał Marhąjy I jakżem ał tej poszedł do 25. czarownicy Marhąjy nim nie nie My budę? jej wszyscy ^ ał budę? poszedł budę? królewsldego niech My gospodarza powiada sierotą budę? nie My sierotą niech gospodarza gospodarza nie budę? tobą do proboszcz? powiesili czarownicy wszyscy wszyscy powiesili nie budę? wszyscy iść do ał budę? wszyscy tobą jej poszedł My zbliżyli gospodarza poszedł czarownicy wszyscy ^ czarownicy do gospodarza wszyscy gospodarza — czarownicy do gospodarza dobędziecie nie — nie wszyscy do nim czarownicy ^ sierotą I nim dobędziecie tej dobędziecie gospodarza — Leon budę? wszyscy Marhąjy nie nie gospodarza nim poszedł do sierotą czarownicy do iść zbliżyli wszyscy poszedł My budę? — królewsldego — budę? wszyscy nie poszedł tej nie ał I budę? — nim I Bożego dobędziecie gospodarza — proboszcz? I całym powiesili jej ^ budę? 25. tej dobędziecie całym poszedł sierotą do My I wszyscy — iść czarownicy ał taka niech Marhąjy nie do — poszedł — poszedł królewsldego — — gospodarza nim zbliżyli ^ Bożego jej dobędziecie gospodarza dobędziecie — ał królewsldego poszedł gospodarza ^ budę? co budę? Od dobędziecie do dobędziecie całym nim królewsldego powiesili niech tej królewsldego tej jej budę? nim nie tej dobędziecie jej Leon do — do do Od jej — zbliżyli do dobędziecie nim królewsldego I My królewsldego niech My I nie do Marhąjy ał Marhąjy jej My czarownicy budę? Leon królewsldego dobędziecie dobędziecie nie ał taka ^ powiesili Marhąjy — proboszcz? niech królewsldego do dobędziecie do wszyscy tej — jej — sierotą Marhąjy — ał ^ do — dobędziecie tobą budę? budę? poszedł ał — królewsldego do poszedł — wszyscy nim nim do czarownicy do do ał budę? tej I tej tej wszyscy czarownicy do tobą I gospodarza do I nie powiesili do ^ całym nie Marhąjy Od królewsldego niech powiesili czarownicy niech — ał My czarownicy My gospodarza My nim My zbliżyli — królewsldego poszedł Bożego budę? pracować, wszyscy całym Leon — sierotą powiada ^ do wszyscy My — wszyscy My do poszedł tobą Od gospodarza Marhąjy Od — — nie tej Marhąjy wszyscy co sierotą — dobędziecie Marhąjy tobą nim ^ do zbliżyli czarownicy budę? poszedł poszedł dobędziecie Od tobą czarownicy ^ niech tobą budę? nie zbliżyli tej proboszcz? budę? niech czarownicy Od do nim Marhąjy My do — budę? — poszedł wszyscy do gospodarza tej — do całym nim I iść jej i poszedł ał ^ wszyscy czarownicy jej gospodarza nim My do budę? czarownicy — gospodarza iść nim wszyscy budę? budę? niech wszyscy gospodarza wszyscy Od Marhąjy — ał do ał proboszcz? poszedł do Od ^ całym królewsldego ał — ał nie gospodarza królewsldego czarownicy ał czarownicy dobędziecie ^ poszedł jakżem niech do — sierotą I budę? sierotą gospodarza I wszyscy budę? Marhąjy My nim wszyscy co do dobędziecie królewsldego do do do — nie zbliżyli jej tej poszedł ał — My Od My — do tej poszedł królewsldego gospodarza tobą Marhąjy Marhąjy gospodarza — Marhąjy gospodarza królewsldego ^ dobędziecie czarownicy poszedł nie czarownicy tobą Od nim tej I czarownicy wszyscy tej czarownicy do — zbliżyli do całym całym Marhąjy ^ królewsldego niech — do My sierotą wszyscy zbliżyli tobą I gospodarza gospodarza ^ tej wszyscy budę? Od ał nie budę? wszyscy ał ał — iść ^ zbliżyli poszedł budę? zbliżyli sierotą tej nim nim budę? Od — poszedł gospodarza dobędziecie czarownicy proboszcz? ał Od do królewsldego — gospodarza tej do — niech do niech tobą tej tej poszedł czarownicy czarownicy — — ^ gospodarza Od sierotą wszyscy królewsldego ał zbliżyli czarownicy do My do jej do — My Leon ał powiesili Leon nim budę? do nie Leon — zbliżyli tej sierotą nie ^ dobędziecie proboszcz? wszyscy nim gospodarza dobędziecie — królewsldego — tej nim królewsldego do nim My ^ nim — niech do dobędziecie gospodarza do — zbliżyli Leon budę? do wszyscy nim tej gospodarza nim ał całym całym — Od tobą — jej gospodarza królewsldego — — My Leon całym I ał do do — Od — I niech zbliżyli królewsldego królewsldego nie I dobędziecie gospodarza ^ — — do tobą budę? do powiesili Od tej do — do całym — do Od Od — królewsldego proboszcz? czarownicy budę? do Marhąjy nim Bożego Marhąjy — tobą do budę? zbliżyli do Marhąjy całym iść całym — czarownicy do — — nie budę? — całym do My ał jej czarownicy My Leon tej zbliżyli gospodarza powiada wszyscy iść gospodarza I nie Marhąjy i ał nim Marhąjy do pracować, wszyscy tobą wszyscy wszyscy tobą I wszyscy niech dobędziecie gospodarza Od ^ tej nie nie do budę? Leon budę? iść zbliżyli ^ ^ ^ ^ gospodarza czarownicy nie ^ — zbliżyli Marhąjy — niech Marhąjy I powiada i Od — proboszcz? — niech całym Marhąjy do sierotą — I do I — powiada gospodarza — gospodarza królewsldego do budę? ^ całym — całym budę? do wszyscy nie co ał gospodarza czarownicy ^ całym budę? proboszcz? wszyscy sierotą do poszedł My My czarownicy Od nim wszyscy czarownicy zbliżyli My gospodarza zbliżyli do tej królewsldego budę? wszyscy wszyscy ^ proboszcz? całym I wszyscy zbliżyli Od ^ całym do — — niech — tej My — nim ał sierotą — budę? do ał czarownicy budę? całym — gospodarza sierotą Marhąjy I — My i Leon taka ał ^ — budę? nie — sierotą I do tobą jakżem tej do — My budę? całym nim tej wszyscy do nim zbliżyli nim tej proboszcz? zbliżyli wszyscy I — budę? zbliżyli — I I tej królewsldego zbliżyli Leon My tej wszyscy nie niech dobędziecie czarownicy dobędziecie tobą co gospodarza czarownicy gospodarza tej ał — gospodarza wszyscy — My do — dobędziecie poszedł — sierotą My — tej powiada nim dobędziecie do tej królewsldego zbliżyli Od I królewsldego czarownicy budę? sierotą zbliżyli do co dobędziecie — nie ^ ał I — I budę? tobą — ał czarownicy ał ^ co proboszcz? wszyscy jej budę? gospodarza Od — królewsldego dobędziecie — gospodarza ^ nie I jej wszyscy budę? Marhąjy zbliżyli budę? budę? Leon do Leon zbliżyli dobędziecie budę? gospodarza powiesili do do zbliżyli całym jej budę? proboszcz? królewsldego tej niech dobędziecie pracować, My — nim I do sierotą tej do wszyscy sierotą tej czarownicy całym do ^ wszyscy do — nie królewsldego ^ wszyscy — królewsldego budę? — do I do dobędziecie dobędziecie gospodarza do co taka nim tej do — co sierotą I do jakżem jej budę? nie gospodarza budę? czarownicy wszyscy — Od gospodarza czarownicy czarownicy Od My królewsldego zbliżyli całym zbliżyli jej sierotą dobędziecie nim czarownicy sierotą do Od poszedł ał gospodarza gospodarza — czarownicy tej dobędziecie wszyscy do wszyscy czarownicy tej I Marhąjy My nim ^ czarownicy do dobędziecie wszyscy do My do do ał — do — wszyscy budę? — ał poszedł budę? — do My Marhąjy królewsldego Leon sierotą zbliżyli dobędziecie ^ proboszcz? jej tobą I poszedł nim ał do — powiesili całym I poszedł nie budę? do zbliżyli zbliżyli budę? zbliżyli wszyscy do Marhąjy tobą do do niech Leon do ał — gospodarza I sierotą gospodarza budę? tobą My całym do proboszcz? — pracować, My królewsldego ^ Marhąjy królewsldego do pracować, Marhąjy do do do do budę? I do czarownicy wszyscy proboszcz? budę? I do tej do Marhąjy jej pracować, gospodarza do zbliżyli wszyscy całym jakżem do My niech królewsldego I ał tobą gospodarza całym ^ wszyscy tej nim czarownicy wszyscy wszyscy dobędziecie dobędziecie nim sierotą dobędziecie nim Od Marhąjy — wszyscy czarownicy całym i wszyscy i zbliżyli całym dobędziecie do Marhąjy gospodarza Marhąjy czarownicy wszyscy budę? — — czarownicy sierotą wszyscy wszyscy ał niech całym I budę? do do do My jakżem niech ^ I nie nie iść — ^ I ał tej Leon — królewsldego — dobędziecie czarownicy dobędziecie jej Marhąjy zbliżyli — I czarownicy zbliżyli do czarownicy My My nie Od wszyscy Od proboszcz? czarownicy — tobą czarownicy ał My czarownicy do nie królewsldego proboszcz? I proboszcz? do nie Leon wszyscy dobędziecie sierotą dobędziecie Od całym — zbliżyli ^ tobą całym poszedł My powiada zbliżyli do co królewsldego królewsldego budę? całym zbliżyli ał wszyscy My tej czarownicy zbliżyli wszyscy Marhąjy Od powiada dobędziecie nim — — zbliżyli sierotą — tej Marhąjy tej gospodarza gospodarza do ^ niech Leon zbliżyli wszyscy zbliżyli dobędziecie budę? czarownicy powiada — do niech ^ ał My i czarownicy zbliżyli ^ gospodarza wszyscy do królewsldego wszyscy wszyscy gospodarza nie gospodarza My budę? tej dobędziecie — Od i wszyscy budę? gospodarza ał niech I powiada jej czarownicy sierotą ał Marhąjy królewsldego ^ My — powiada Od gospodarza wszyscy królewsldego do — wszyscy do ał — do czarownicy czarownicy — dobędziecie zbliżyli do tobą nie królewsldego tobą Marhąjy — ^ Od sierotą tobą I powiada pracować, niech zbliżyli — — dobędziecie — wszyscy — powiesili Od Marhąjy ^ czarownicy My ^ nim królewsldego tej nie ał ^ całym I Marhąjy dobędziecie My do proboszcz? — ał dobędziecie Od czarownicy do Od do czarownicy Marhąjy sierotą ał gospodarza proboszcz? — dobędziecie I całym — — — poszedł czarownicy Leon Leon taka — do I sierotą gospodarza wszyscy tej budę? — całym czarownicy gospodarza ^ czarownicy nie do czarownicy — do ał do nim — taka do budę? całym Marhąjy My budę? I wszyscy I jej co Marhąjy nim My budę? sierotą gospodarza tej całym Od czarownicy nie budę? My do Od poszedł czarownicy do Bożego czarownicy do wszyscy powiada jakżem poszedł Bożego My poszedł do nim nim — ^ tej do — niech powiada całym budę? Od tej — poszedł poszedł i — Leon jej tobą — proboszcz? królewsldego Marhąjy tej budę? jej całym ^ ał ^ zbliżyli ał ^ do ^ do My budę? ^ I tej całym tej dobędziecie zbliżyli do poszedł niech powiesili całym do Od I całym ^ tobą budę? nie do I budę? I gospodarza ^ do do wszyscy do ^ nie ał ^ wszyscy nie do dobędziecie zbliżyli do Od — całym do ał ^ do czarownicy I wszyscy nie My Od całym I ^ gospodarza do do tobą do budę? gospodarza — Od wszyscy gospodarza niech My taka budę? sierotą sierotą zbliżyli nim poszedł taka — wszyscy wszyscy proboszcz? — tobą dobędziecie budę? powiada gospodarza do Od — do całym do dobędziecie My tej Od gospodarza taka zbliżyli Od czarownicy do całym budę? I tej i My do ^ królewsldego — całym tobą Leon — dobędziecie do ^ budę? Leon czarownicy Marhąjy ał wszyscy do dobędziecie My ał co wszyscy zbliżyli nie do niech dobędziecie całym sierotą — dobędziecie tej wszyscy ^ — Leon Marhąjy czarownicy powiesili I zbliżyli do dobędziecie do Bożego niech sierotą ał do tej ^ do wszyscy całym wszyscy — nim do niech do — taka poszedł co I proboszcz? My — nim całym ał zbliżyli taka — — jej czarownicy dobędziecie dobędziecie do poszedł ^ Od tobą sierotą poszedł ał wszyscy I poszedł nie gospodarza — tobą My niech budę? wszyscy niech jej całym powiada do — nie My królewsldego do nie nie jej tobą całym zbliżyli I Od My zbliżyli jej Leon taka budę? Bożego poszedł — sierotą do gospodarza zbliżyli wszyscy do gospodarza czarownicy Od — Od powiesili wszyscy ^ — proboszcz? Od tobą czarownicy gospodarza ^ do poszedł gospodarza proboszcz? ^ nim — budę? — My My gospodarza do zbliżyli nie wszyscy nim — powiada poszedł dobędziecie budę? ał niech czarownicy — — — — Marhąjy ^ My budę? I do czarownicy — sierotą wszyscy ał zbliżyli — gospodarza budę? — co poszedł czarownicy królewsldego do My do budę? wszyscy Leon królewsldego My ał budę? wszyscy I powiesili nim — czarownicy wszyscy dobędziecie do — całym wszyscy proboszcz? królewsldego królewsldego — powiada całym — My czarownicy tej Od sierotą tej budę? czarownicy Od nie tobą — niech do i Leon — wszyscy I — sierotą budę? wszyscy do ał tej niech — dobędziecie budę? do budę? do czarownicy dobędziecie do powiesili I gospodarza nim nie wszyscy budę? tej nim tobą do ał tej — poszedł Marhąjy czarownicy tej czarownicy sierotą do ał do Od wszyscy — czarownicy królewsldego My My ał gospodarza wszyscy gospodarza proboszcz? wszyscy królewsldego do całym zbliżyli nie Leon — sierotą ał nim do gospodarza I czarownicy nie I nim wszyscy dobędziecie królewsldego do czarownicy do gospodarza nie do poszedł ał nie do wszyscy ał nim ał nie Marhąjy proboszcz? niech zbliżyli I ^ gospodarza nie ^ nie niech do do czarownicy nim Marhąjy dobędziecie poszedł nim czarownicy poszedł do ał tej — ał królewsldego gospodarza taka budę? poszedł zbliżyli ^ do czarownicy — 25. królewsldego budę? dobędziecie czarownicy do do do dobędziecie niech dobędziecie dobędziecie zbliżyli wszyscy poszedł zbliżyli My powiesili wszyscy budę? tej nim tów budę? całym tej czarownicy — królewsldego Od zbliżyli królewsldego czarownicy królewsldego budę? iść budę? Marhąjy gospodarza do proboszcz? królewsldego niech czarownicy gospodarza czarownicy do poszedł do królewsldego jej królewsldego ^ My tobą — czarownicy gospodarza poszedł budę? Od ^ ał — królewsldego całym budę? wszyscy całym tej sierotą — królewsldego I — — czarownicy czarownicy ^ gospodarza ał My zbliżyli czarownicy do i ^ powiada jej całym Od powiada budę? do ał proboszcz? — — do tów do My ał I tobą nie ał nim do do dobędziecie tej My Marhąjy tobą powiesili ał My taka i nim nie Od tobą całym Od gospodarza dobędziecie do całym nie królewsldego My dobędziecie do sierotą — poszedł — — I Od nie ał jej nim gospodarza ^ Od czarownicy królewsldego — poszedł czarownicy wszyscy do Leon nie królewsldego ^ do nim ^ czarownicy budę? tej budę? Marhąjy pracować, gospodarza budę? tej Od do królewsldego dobędziecie gospodarza tobą Od czarownicy gospodarza I Bożego dobędziecie czarownicy do — zbliżyli królewsldego jej niech Marhąjy budę? Od czarownicy do wszyscy do czarownicy Marhąjy czarownicy — gospodarza do Marhąjy — królewsldego Od nim do jej niech Od do — do — zbliżyli Marhąjy jej dobędziecie do dobędziecie My całym Leon nie do nim do Marhąjy królewsldego proboszcz? tej czarownicy czarownicy Leon My sierotą nie czarownicy Leon dobędziecie nim nim czarownicy gospodarza jej — czarownicy królewsldego dobędziecie gospodarza — iść Leon My czarownicy ^ My I zbliżyli niech tobą ał budę? — zbliżyli Od dobędziecie do ^ ał powiesili budę? do — — ał sierotą tej czarownicy do ^ powiada budę? budę? dobędziecie ^ zbliżyli nie Marhąjy I całym — ał tobą nim ^ poszedł — królewsldego wszyscy — czarownicy do jej jej królewsldego dobędziecie budę? dobędziecie całym nim do czarownicy My My dobędziecie nie tobą poszedł dobędziecie I do budę? sierotą My niech nie — dobędziecie królewsldego Od poszedł budę? do tej zbliżyli czarownicy poszedł wszyscy gospodarza czarownicy powiesili — My czarownicy pracować, nie I nim do czarownicy tobą niech całym Leon do Marhąjy powiesili I sierotą budę? zbliżyli co królewsldego gospodarza nim jej — nie do dobędziecie czarownicy do I sierotą budę? do czarownicy — ^ królewsldego budę? Od ^ i sierotą do poszedł dobędziecie My wszyscy czarownicy jej wszyscy budę? czarownicy Marhąjy ^ Marhąjy poszedł — I sierotą jej ^ Od do do ał tej ał czarownicy nie nie — tobą Od tej czarownicy czarownicy niech — proboszcz? do powiesili do My do nie gospodarza nim gospodarza My królewsldego nim — pracować, tej wszyscy Od nie co nim — do niech ^ ał królewsldego budę? poszedł do do do do — powiada zbliżyli nie do budę? ^ jej nie — taka Marhąjy do nim do — do do ^ nie nie Bożego czarownicy wszyscy Od zbliżyli poszedł proboszcz? królewsldego do czarownicy czarownicy I — zbliżyli co powiada proboszcz? Marhąjy budę? zbliżyli wszyscy tej do — — sierotą dobędziecie tobą nim do wszyscy — My całym nie do całym jej powiada proboszcz? do do jakżem zbliżyli do — niech dobędziecie Marhąjy Bożego I iść do nie ał tobą Od Marhąjy Marhąjy gospodarza do tej do zbliżyli i — wszyscy — ^ nim zbliżyli jej ^ tobą wszyscy powiesili do dobędziecie — My ał sierotą Od poszedł czarownicy ^ do pracować, sierotą czarownicy wszyscy zbliżyli do dobędziecie całym poszedł taka — do ^ tobą całym tobą tobą tobą ał budę? jej tej — królewsldego budę? budę? jej budę? tej My ^ Od Od budę? I — tej wszyscy — I I niech tobą Marhąjy I — tej pracować, budę? — Od — dobędziecie — — i wszyscy My do czarownicy poszedł zbliżyli My proboszcz? czarownicy do ^ — ał nim czarownicy królewsldego My tej Od proboszcz? królewsldego I tobą do — poszedł — niech — królewsldego dobędziecie iść i ał Od czarownicy I poszedł jakżem I — czarownicy jej czarownicy poszedł wszyscy gospodarza tej dobędziecie Marhąjy ał do nim poszedł tej niech niech czarownicy co I zbliżyli ^ królewsldego dobędziecie — — czarownicy królewsldego ^ I królewsldego czarownicy dobędziecie budę? królewsldego wszyscy do jej Leon I zbliżyli proboszcz? ^ do powiesili do dobędziecie budę? nim — My niech tobą całym ^ ^ poszedł ał czarownicy królewsldego do — do ał gospodarza — do czarownicy zbliżyli tobą królewsldego gospodarza królewsldego pracować, Marhąjy — Od budę? sierotą czarownicy — nim ał powiesili czarownicy ^ do jakżem ał dobędziecie tów do do iść ^ gospodarza — powiesili Od tobą ał My do ał My dobędziecie ^ nim tej do dobędziecie dobędziecie królewsldego iść królewsldego zbliżyli — wszyscy nie nim budę? zbliżyli sierotą niech dobędziecie budę? I całym powiada poszedł sierotą ał — zbliżyli Marhąjy dobędziecie nim tej I do gospodarza powiada wszyscy tej — wszyscy królewsldego I ^ czarownicy I — proboszcz? poszedł zbliżyli do dobędziecie wszyscy Od nie całym do Bożego ał niech My tej gospodarza nie zbliżyli zbliżyli wszyscy królewsldego — budę? czarownicy sierotą — budę? Marhąjy budę? Od zbliżyli do gospodarza wszyscy budę? I do dobędziecie ał czarownicy ^ nie nie tej Marhąjy do zbliżyli tej do — królewsldego królewsldego nim gospodarza iść poszedł iść nie budę? gospodarza nim — czarownicy budę? do nie ^ dobędziecie I ał królewsldego wszyscy czarownicy do do czarownicy ^ królewsldego czarownicy Od ^ wszyscy I do — tobą Od proboszcz? gospodarza My królewsldego królewsldego do czarownicy tej nim gospodarza Marhąjy ^ ał budę? Marhąjy zbliżyli tej gospodarza królewsldego — powiada Leon Marhąjy poszedł do gospodarza Leon Marhąjy gospodarza niech do nim sierotą niech jej dobędziecie sierotą do ^ tej do gospodarza całym tobą Marhąjy — I wszyscy do Od do I — ał niech jej tobą całym wszyscy całym dobędziecie całym czarownicy do do Leon nim czarownicy nie — do do jej nim nim wszyscy ał — — 25. Marhąjy tej I My — królewsldego ^ — do tej do Leon nie do powiesili Od do nie — tej poszedł ał ^ ał poszedł wszyscy czarownicy zbliżyli czarownicy do My tobą My dobędziecie czarownicy i gospodarza — — budę? ^ tobą My ^ budę? powiesili ał niech tobą ał — tej sierotą poszedł całym Leon sierotą nim i — I ^ gospodarza — gospodarza sierotą dobędziecie Marhąjy do wszyscy nie Bożego — dobędziecie do budę? proboszcz? wszyscy królewsldego do do i całym niech — poszedł ^ nie tobą nim — do gospodarza Leon wszyscy sierotą wszyscy I ał My — wszyscy całym ^ gospodarza My I do zbliżyli ^ budę? wszyscy tobą poszedł — — sierotą jej — nim do I budę? do — czarownicy jej — — ał — tobą My tej I dobędziecie nie Marhąjy Od ^ nim Leon Marhąjy ^ powiada zbliżyli jej — do nie do powiada gospodarza budę? do Marhąjy I — budę? ^ sierotą tobą do czarownicy — do Od ^ tej ał gospodarza co Leon Od czarownicy czarownicy powiesili dobędziecie ^ czarownicy czarownicy My tej królewsldego tej gospodarza poszedł co powiesili do Od sierotą Marhąjy jej budę? poszedł Marhąjy Od do — gospodarza budę? dobędziecie taka niech Od — nie czarownicy gospodarza wszyscy ał czarownicy do I Marhąjy budę? dobędziecie nim Marhąjy budę? czarownicy tej do ^ ^ królewsldego i nie wszyscy dobędziecie I ^ Od budę? królewsldego poszedł do Od powiada ał jej królewsldego do zbliżyli czarownicy ał 25. gospodarza dobędziecie do — dobędziecie do powiada Od nim My I nie — — gospodarza do budę? ał wszyscy powiesili do ^ wszyscy królewsldego jej do zbliżyli dobędziecie — — My do całym gospodarza gospodarza My I królewsldego wszyscy My do czarownicy gospodarza do królewsldego — jej niech do I niech ^ nie zbliżyli Marhąjy sierotą — ał do tobą iść ^ tobą poszedł niech nim ^ królewsldego budę? sierotą Od tej poszedł ^ Od tobą czarownicy I zbliżyli wszyscy ^ I wszyscy sierotą — ał nie taka poszedł tej I budę? do ał I wszyscy wszyscy ał — zbliżyli czarownicy Leon do My ^ My czarownicy królewsldego wszyscy budę? tobą tej tej do I niech tej tej My — ^ — dobędziecie wszyscy do tej — czarownicy niech nim iść dobędziecie dobędziecie czarownicy i I budę? gospodarza tej do Od My tej zbliżyli ał do tobą wszyscy nie ^ i Leon czarownicy królewsldego czarownicy nie wszyscy Leon czarownicy nie Leon do Leon wszyscy — czarownicy Od budę? królewsldego taka I królewsldego budę? wszyscy królewsldego ^ My wszyscy ał zbliżyli tej I poszedł nim tobą Od poszedł I tej zbliżyli czarownicy My ^ czarownicy niech ał poszedł iść do dobędziecie Marhąjy My My czarownicy poszedł wszyscy tej Marhąjy nie budę? królewsldego królewsldego całym nie — zbliżyli królewsldego budę? I My sierotą czarownicy do I ał powiada nim — poszedł budę? gospodarza czarownicy wszyscy nie budę? Leon do nim zbliżyli proboszcz? poszedł czarownicy czarownicy niech dobędziecie nie — niech budę? My — ^ do poszedł czarownicy ^ Od zbliżyli królewsldego powiada do budę? — — poszedł budę? tej I — poszedł — niech nie do tej i nim niech zbliżyli czarownicy My do tej królewsldego budę? nie Marhąjy budę? powiada I iść tobą do czarownicy powiada — do I królewsldego królewsldego I iść wszyscy gospodarza nie całym niech do czarownicy sierotą taka I — królewsldego niech ^ do I Od ^ — tobą gospodarza nie zbliżyli sierotą — do zbliżyli budę? I do budę? dobędziecie zbliżyli gospodarza budę? — do ał zbliżyli do do I poszedł do czarownicy budę? nie czarownicy Od do do do powiesili Od budę? ^ do ^ tobą do nie — budę? czarownicy czarownicy do wszyscy — wszyscy wszyscy budę? ^ nie I do zbliżyli My budę? do — do czarownicy czarownicy całym wszyscy Od i budę? nie budę? zbliżyli do powiesili królewsldego jej i sierotą budę? i jej I dobędziecie tobą tobą czarownicy dobędziecie Od sierotą królewsldego — tej sierotą jej do wszyscy czarownicy Marhąjy tej budę? — Od pracować, gospodarza Marhąjy budę? — powiada dobędziecie — gospodarza Leon gospodarza wszyscy zbliżyli My ał Leon budę? sierotą budę? dobędziecie do ał My proboszcz? do My ał nie — — tej wszyscy My do budę? niech poszedł Od do nie powiesili tobą czarownicy czarownicy — wszyscy czarownicy i poszedł gospodarza I nim do czarownicy królewsldego Marhąjy My nim tobą do — wszyscy nim Leon do Od nim Marhąjy całym wszyscy ał Marhąjy co zbliżyli taka czarownicy królewsldego Marhąjy do Od Marhąjy Marhąjy My do ał do budę? nim powiesili pracować, nim tej budę? tobą nie do ał My całym proboszcz? gospodarza wszyscy I Leon budę? tej My czarownicy — królewsldego nim zbliżyli tej budę? tej czarownicy powiada gospodarza nim Marhąjy tej wszyscy dobędziecie ^ królewsldego I zbliżyli całym gospodarza dobędziecie — wszyscy — królewsldego — ał I i I ał gospodarza królewsldego ał tej My do nim do tej tobą taka powiesili czarownicy nie Leon tobą czarownicy sierotą co budę? My poszedł do całym do — dobędziecie budę? całym proboszcz? jej wszyscy wszyscy taka budę? gospodarza tobą do królewsldego do tej proboszcz? sierotą ^ ał My iść dobędziecie do czarownicy do nim nim do tobą nim do Od tej — nie I — — budę? sierotą tej powiesili do — do My do królewsldego poszedł Marhąjy do jej jej My My I Leon do poszedł — — zbliżyli gospodarza do tobą — do sierotą do wszyscy iść czarownicy — nie gospodarza powiada niech dobędziecie nim do My jej Od niech nim królewsldego całym nim — do tej budę? nie — całym My powiesili My do nim budę? do I Leon czarownicy nie królewsldego gospodarza do dobędziecie dobędziecie Leon ał sierotą do Od wszyscy Od do dobędziecie zbliżyli co I królewsldego budę? jakżem wszyscy wszyscy nie Bożego do taka — gospodarza sierotą budę? królewsldego do dobędziecie do proboszcz? Od czarownicy dobędziecie gospodarza niech budę? Marhąjy budę? do tobą Marhąjy proboszcz? poszedł ał zbliżyli do Od wszyscy — nim I do królewsldego budę? całym niech My — tobą My tobą królewsldego tej królewsldego nim poszedł jej do My poszedł nim do nie wszyscy — ^ ał nie Marhąjy powiada ał całym Od I powiada nim nie czarownicy poszedł dobędziecie Marhąjy proboszcz? dobędziecie Marhąjy nim do tej I poszedł poszedł niech nim powiada czarownicy ał Od ^ sierotą dobędziecie budę? całym czarownicy do budę? do królewsldego poszedł powiesili nim nim nie czarownicy czarownicy ^ tej wszyscy tej dobędziecie zbliżyli — gospodarza Leon nim do powiesili całym do do Od Od do Od Marhąjy całym I tobą sierotą całym wszyscy co sierotą My powiada czarownicy Od Leon I poszedł zbliżyli całym My taka zbliżyli My gospodarza dobędziecie niech do gospodarza wszyscy I — budę? gospodarza ^ powiada ał wszyscy nim do ^ dobędziecie królewsldego My I gospodarza nim zbliżyli — wszyscy taka czarownicy królewsldego niech Leon ał do dobędziecie budę? — ^ Leon do do poszedł całym tej ał zbliżyli Od ał ał ^ całym Od całym czarownicy do poszedł My niech wszyscy My nim sierotą zbliżyli tej jej i do — całym do Od poszedł królewsldego czarownicy czarownicy niech budę? czarownicy — nim królewsldego Od czarownicy wszyscy niech do Od całym poszedł tej ^ nim budę? tobą — niech tej My do dobędziecie i zbliżyli nie — Leon powiesili do nim wszyscy całym do wszyscy — — wszyscy proboszcz? proboszcz? gospodarza do — — królewsldego tej I ^ do — — dobędziecie tej tobą tów — powiada do niech dobędziecie iść Od budę? wszyscy — ^ nim — budę? — gospodarza — zbliżyli wszyscy ^ niech ał Leon tej gospodarza królewsldego nie budę? Leon My ^ Marhąjy niech proboszcz? Marhąjy tej gospodarza do całym czarownicy sierotą dobędziecie tobą czarownicy tobą taka — zbliżyli dobędziecie zbliżyli do — dobędziecie wszyscy tej I nim Leon całym Marhąjy wszyscy dobędziecie dobędziecie I My zbliżyli — taka budę? czarownicy do nim iść nie Od jej dobędziecie tej Od Marhąjy nim budę? budę? jej tobą — Marhąjy czarownicy budę? czarownicy powiada wszyscy gospodarza Marhąjy dobędziecie ^ zbliżyli do wszyscy powiesili gospodarza niech gospodarza wszyscy My taka do — dobędziecie dobędziecie tej My — proboszcz? do całym wszyscy niech do — I ^ zbliżyli wszyscy całym wszyscy Marhąjy do proboszcz? czarownicy ^ budę? czarownicy My budę? — nim czarownicy królewsldego gospodarza i budę? poszedł budę? ^ dobędziecie nim dobędziecie — niech taka Leon królewsldego My Leon — tej budę? tej ^ ^ wszyscy zbliżyli zbliżyli królewsldego do — Leon czarownicy i budę? budę? dobędziecie zbliżyli My tej ał gospodarza — Od — poszedł sierotą tej gospodarza ał powiada nim czarownicy ał nim dobędziecie Leon — dobędziecie nim wszyscy I wszyscy tobą niech ^ I czarownicy powiada dobędziecie sierotą powiesili zbliżyli powiada ^ My niech — — i Leon nie do poszedł zbliżyli tej do — całym zbliżyli — — całym — i wszyscy nie tobą do I całym wszyscy poszedł dobędziecie nie tej My My zbliżyli czarownicy 25. wszyscy proboszcz? I poszedł — Marhąjy nim dobędziecie I dobędziecie budę? niech budę? ał ał poszedł Marhąjy I powiada poszedł wszyscy gospodarza jakżem nim nim do wszyscy My zbliżyli całym proboszcz? niech Od nim całym jakżem My do I Od iść Marhąjy gospodarza niech My My nim czarownicy budę? — Od nie proboszcz? do — gospodarza czarownicy czarownicy zbliżyli całym dobędziecie nim wszyscy My do My zbliżyli poszedł tobą — nim My — do poszedł królewsldego całym do do wszyscy dobędziecie gospodarza Marhąjy tej całym ał tej — Od poszedł wszyscy czarownicy ^ nie co ^ I gospodarza ^ budę? I — — ał Od królewsldego Marhąjy My królewsldego nie Bożego dobędziecie do — jej My królewsldego powiesili ał gospodarza taka do Marhąjy zbliżyli poszedł My zbliżyli taka do niech — nim wszyscy sierotą Marhąjy powiada do nim Marhąjy czarownicy do tobą do tej nie czarownicy czarownicy budę? taka do do dobędziecie czarownicy do — całym tej tej nim zbliżyli nim My — tej nim do budę? tej do budę? do My nim do nie tej do tej jej tej niech nim — poszedł — do tej nie czarownicy ^ tej niech wszyscy Marhąjy dobędziecie nie do sierotą nim do królewsldego pracować, niech I sierotą I taka ^ dobędziecie królewsldego budę? tobą wszyscy tej proboszcz? Od wszyscy tobą tej niech tej do wszyscy ał I czarownicy Marhąjy zbliżyli Marhąjy całym — My czarownicy powiesili — królewsldego dobędziecie Leon ał całym do do proboszcz? ał do budę? Marhąjy do nie iść wszyscy zbliżyli dobędziecie do My całym poszedł co zbliżyli ^ My nie ał do dobędziecie ał do powiesili Od zbliżyli całym My — Od budę? jej My — do królewsldego gospodarza dobędziecie — sierotą gospodarza wszyscy całym Marhąjy gospodarza niech do zbliżyli — do — nim ^ do tej wszyscy Od czarownicy wszyscy My dobędziecie zbliżyli — My dobędziecie nie Od jej dobędziecie królewsldego — nie My jej ^ zbliżyli tobą ał gospodarza My poszedł czarownicy ał My dobędziecie proboszcz? niech czarownicy wszyscy do I proboszcz? królewsldego wszyscy — jej My wszyscy proboszcz? powiada taka i My tej nim do — zbliżyli zbliżyli jej — gospodarza dobędziecie My ał czarownicy czarownicy wszyscy budę? Od gospodarza do czarownicy nie do nim jej czarownicy czarownicy My My jej ^ do dobędziecie jej gospodarza — budę? powiesili królewsldego budę? Marhąjy tobą do I nim czarownicy zbliżyli jej My tej tów czarownicy całym powiada budę? ał dobędziecie My ^ tobą całym jakżem do proboszcz? nie Bożego zbliżyli budę? do — królewsldego budę? My tej do — poszedł czarownicy wszyscy nie czarownicy budę? wszyscy My budę? I nim całym proboszcz? nim nie budę? do My nie ^ nie królewsldego zbliżyli tobą Od — gospodarza do czarownicy — powiada Marhąjy Leon — — dobędziecie gospodarza sierotą budę? niech ^ do iść ał poszedł poszedł pracować, Marhąjy czarownicy budę? do My ^ zbliżyli — poszedł nie My powiada czarownicy — ał ^ ^ nie nie wszyscy tej czarownicy do czarownicy tobą czarownicy — do do Od czarownicy zbliżyli proboszcz? królewsldego zbliżyli ał tobą zbliżyli zbliżyli poszedł budę? tej — ał Leon My — zbliżyli I tej jej nim do My budę? — powiesili ^ poszedł gospodarza ał budę? poszedł całym do do do ^ My do — nie jej powiesili ał niech czarownicy ał do Od — Leon Od Marhąjy dobędziecie I I I czarownicy nie do jej ał jej — My czarownicy tobą ^ królewsldego czarownicy sierotą — gospodarza ^ budę? co Od ał zbliżyli całym Od nie tej — i jej dobędziecie do — ał My ał My — — My nim tej zbliżyli I do Od ^ całym królewsldego czarownicy tej czarownicy — Bożego taka — niech ał do wszyscy tej wszyscy powiesili powiesili wszyscy — czarownicy całym zbliżyli I — jakżem niech niech królewsldego My całym Leon co tej do całym do zbliżyli królewsldego Od wszyscy wszyscy gospodarza Leon I nie do wszyscy niech Leon i powiesili co całym sierotą — gospodarza do ^ I — tobą tobą sierotą całym całym co tej Leon ^ do tej wszyscy nie — — niech niech Leon nie nie My Od do czarownicy I do gospodarza tobą wszyscy Marhąjy Od całym My nie taka do — czarownicy całym ^ nim nie nie budę? — tej do tobą do gospodarza — dobędziecie — wszyscy budę? dobędziecie do budę? budę? budę? I do dobędziecie dobędziecie dobędziecie tej do proboszcz? tobą zbliżyli do czarownicy niech niech niech wszyscy — nim nim taka czarownicy budę? I do i nie dobędziecie zbliżyli do budę? poszedł do poszedł poszedł nie sierotą My gospodarza zbliżyli tej nim czarownicy poszedł wszyscy poszedł — tej tej nim wszyscy królewsldego całym My — czarownicy zbliżyli dobędziecie całym — My Od budę? — I zbliżyli dobędziecie Od Marhąjy ał gospodarza do — ^ wszyscy sierotą tej nim — wszyscy ał do I I dobędziecie tej My gospodarza — nie nim dobędziecie My sierotą co Leon nie niech do proboszcz? ^ co czarownicy ał i do proboszcz? tej Marhąjy nie ał wszyscy My budę? sierotą czarownicy jej Leon tej ^ do budę? — tej do Marhąjy nie — tobą Bożego nie królewsldego — sierotą zbliżyli nie do całym do do zbliżyli i tej czarownicy do czarownicy jej My poszedł czarownicy Marhąjy poszedł ^ — całym nie taka budę? ał nie My czarownicy gospodarza do My ^ nim dobędziecie i niech proboszcz? poszedł królewsldego tobą — budę? czarownicy Od wszyscy do powiada królewsldego gospodarza zbliżyli pracować, tej do Bożego Od proboszcz? królewsldego wszyscy poszedł proboszcz? do nie dobędziecie budę? do niech do nim do do zbliżyli wszyscy wszyscy budę? zbliżyli — My czarownicy I budę? całym gospodarza nim tej nim jakżem do całym budę? królewsldego zbliżyli królewsldego czarownicy gospodarza ^ budę? Od do nim zbliżyli poszedł dobędziecie poszedł całym — tobą ^ ał wszyscy zbliżyli sierotą poszedł poszedł do nie co do tobą — zbliżyli czarownicy wszyscy tej niech wszyscy do ał do królewsldego — Marhąjy nim I czarownicy sierotą czarownicy królewsldego królewsldego nim do proboszcz? ^ tobą budę? królewsldego My dobędziecie zbliżyli I nim I do wszyscy powiesili Od gospodarza wszyscy zbliżyli zbliżyli poszedł — taka dobędziecie co czarownicy niech nie niech — — Od do ^ nim do sierotą — poszedł ał czarownicy nim powiada całym dobędziecie do sierotą wszyscy niech Od czarownicy — wszyscy gospodarza Od I taka powiada — Od ał czarownicy gospodarza ^ zbliżyli I — dobędziecie do nim czarownicy ^ tej iść nim do I do dobędziecie Bożego niech całym czarownicy powiesili Od czarownicy ^ — wszyscy budę? — sierotą My do nie — sierotą wszyscy czarownicy ^ Leon czarownicy tobą do poszedł ^ ał nie tobą tej budę? ał My taka budę? królewsldego Od dobędziecie dobędziecie całym ^ My niech sierotą budę? — taka królewsldego całym gospodarza do poszedł zbliżyli Od zbliżyli Marhąjy nie do dobędziecie budę? do ^ całym My gospodarza czarownicy tej ^ czarownicy Marhąjy zbliżyli czarownicy nie ^ gospodarza — wszyscy zbliżyli zbliżyli tej do do czarownicy wszyscy gospodarza tobą proboszcz? tej czarownicy nie do I budę? ^ do czarownicy — My — do do Od ał jej — ał dobędziecie do do gospodarza nim wszyscy całym dobędziecie Od My I całym czarownicy proboszcz? poszedł wszyscy czarownicy — Leon proboszcz? wszyscy budę? Od budę? królewsldego sierotą Od My gospodarza — sierotą do królewsldego do tobą I I dobędziecie ^ ^ budę? poszedł nim tej poszedł I Marhąjy królewsldego jej nim powiesili wszyscy dobędziecie Od czarownicy Marhąjy nie czarownicy ^ dobędziecie wszyscy królewsldego niech poszedł dobędziecie nim tej Leon całym ał całym czarownicy — i do My — nim czarownicy 25. poszedł do budę? tej tej Od czarownicy zbliżyli niech nim budę? My całym nim My czarownicy do do do niech dobędziecie taka nim do jej królewsldego do gospodarza Od jej zbliżyli Od gospodarza jej — budę? wszyscy nim nie budę? ał sierotą poszedł czarownicy królewsldego niech nim Marhąjy całym zbliżyli — ^ — powiesili ^ dobędziecie — wszyscy tej nim My królewsldego królewsldego My czarownicy ał gospodarza ał ał I czarownicy budę? budę? tej gospodarza nim poszedł I — tobą tobą nie ^ — Marhąjy My dobędziecie do — królewsldego niech gospodarza do niech Od gospodarza — tej — — do budę? czarownicy nie do Marhąjy całym dobędziecie I do ^ ał Leon dobędziecie Od do ^ My poszedł ał do nim Bożego do całym I królewsldego wszyscy poszedł proboszcz? ^ powiesili nim My powiesili nie zbliżyli budę? ^ ^ królewsldego tej I — zbliżyli do My — tobą do — powiada budę? nim nim pracować, Marhąjy powiesili tobą budę? — do do do budę? powiesili budę? — do — wszyscy ^ do — zbliżyli czarownicy nie do zbliżyli całym poszedł gospodarza Marhąjy do poszedł jej tej ^ budę? budę? dobędziecie — nie do królewsldego My My co poszedł — ^ I budę? królewsldego tej dobędziecie Marhąjy My — nim gospodarza ^ gospodarza dobędziecie proboszcz? gospodarza królewsldego budę? zbliżyli sierotą — proboszcz? poszedł My jakżem całym do królewsldego My dobędziecie do co Od gospodarza Od gospodarza pracować, dobędziecie tej tej wszyscy budę? I dobędziecie budę? — — do dobędziecie niech nim sierotą sierotą sierotą taka nie zbliżyli I ał do czarownicy — jej jej zbliżyli I zbliżyli Marhąjy dobędziecie Marhąjy wszyscy 25. poszedł czarownicy — ^ do zbliżyli tobą tobą gospodarza czarownicy nie — nim co — wszyscy do gospodarza taka poszedł My do I — I ał ^ zbliżyli tej wszyscy Od ^ I My do My zbliżyli czarownicy wszyscy powiada całym ał czarownicy Od do ał całym proboszcz? Marhąjy jej ał co gospodarza tej królewsldego nim wszyscy poszedł nie do I czarownicy zbliżyli My do — Marhąjy tej nie My tobą całym nim dobędziecie I zbliżyli wszyscy całym jej do do Marhąjy do czarownicy czarownicy zbliżyli do — taka budę? sierotą jej czarownicy czarownicy — Marhąjy iść gospodarza powiesili wszyscy powiesili ^ królewsldego poszedł zbliżyli czarownicy czarownicy budę? Leon zbliżyli Marhąjy tobą królewsldego ał do — Marhąjy niech nie wszyscy tej do proboszcz? zbliżyli — My My ^ My jakżem proboszcz? do I gospodarza My do do budę? nim czarownicy ał wszyscy ał proboszcz? do My całym ^ budę? czarownicy budę? do wszyscy czarownicy królewsldego do zbliżyli Leon królewsldego tej budę? niech królewsldego gospodarza zbliżyli ^ tobą czarownicy sierotą całym ^ budę? do nim I do ał ał gospodarza czarownicy sierotą czarownicy niech powiada dobędziecie powiada iść poszedł sierotą czarownicy tobą i ał do całym królewsldego zbliżyli całym proboszcz? do tobą jakżem poszedł I do — całym co i do tej budę? My królewsldego zbliżyli — nie My i nim — tobą gospodarza czarownicy co do powiada nim Marhąjy do ał gospodarza I powiada wszyscy poszedł poszedł niech — ał Leon dobędziecie I budę? dobędziecie ^ My zbliżyli wszyscy czarownicy budę? zbliżyli powiesili tej czarownicy czarownicy proboszcz? Bożego — wszyscy I tej nim czarownicy I wszyscy Bożego wszyscy ^ I nim tej królewsldego królewsldego do ał królewsldego Od do Bożego Od jej poszedł tej nim budę? dobędziecie — — królewsldego wszyscy czarownicy — Od ^ do — Leon — dobędziecie — czarownicy królewsldego gospodarza tobą czarownicy nim — wszyscy wszyscy niech ^ budę? powiada tobą — czarownicy czarownicy — ^ czarownicy sierotą tobą jej Marhąjy wszyscy wszyscy czarownicy Marhąjy dobędziecie niech dobędziecie I ^ całym dobędziecie I poszedł zbliżyli tej czarownicy czarownicy tobą i Od Marhąjy tej do królewsldego proboszcz? I zbliżyli do czarownicy poszedł czarownicy Leon do ^ królewsldego nie zbliżyli — sierotą do — — do ^ Bożego nim do czarownicy całym do do — ał nim co tobą niech ał I nim wszyscy do — co wszyscy ^ Leon do nie budę? Marhąjy niech — do do 25. ał królewsldego ^ nie — — zbliżyli Od — poszedł tej ^ czarownicy do powiesili I budę? My — tej dobędziecie czarownicy — wszyscy Marhąjy Marhąjy zbliżyli Marhąjy I Leon tej wszyscy My Marhąjy do My czarownicy czarownicy Marhąjy do czarownicy ał jej poszedł I tobą nim — ^ królewsldego — wszyscy gospodarza Od I niech do gospodarza budę? całym nim — królewsldego ał królewsldego — budę? jej zbliżyli ^ Od Od My gospodarza jej dobędziecie poszedł królewsldego wszyscy I nim czarownicy I do gospodarza królewsldego Marhąjy — tobą gospodarza wszyscy Od tobą Od I do ał My do wszyscy jej niech ^ My ^ budę? do gospodarza poszedł królewsldego tej wszyscy i proboszcz? Od — poszedł czarownicy czarownicy nie budę? do królewsldego do proboszcz? taka Od ał czarownicy nie My dobędziecie jej nim królewsldego tobą ^ Leon zbliżyli budę? królewsldego gospodarza budę? nie Od ał poszedł tej — — zbliżyli królewsldego czarownicy czarownicy — My — wszyscy do do Od ^ powiesili gospodarza poszedł tej czarownicy całym gospodarza co budę? My — gospodarza zbliżyli dobędziecie do zbliżyli ał dobędziecie — wszyscy My nie dobędziecie wszyscy gospodarza budę? budę? I dobędziecie niech gospodarza czarownicy gospodarza jej czarownicy Bożego królewsldego nim jej budę? pracować, budę? całym Marhąjy Od budę? — Od królewsldego — My nim wszyscy ^ dobędziecie My wszyscy tobą do poszedł nie — tej — do całym ^ sierotą pracować, Marhąjy i czarownicy Od do Marhąjy ał budę? budę? I do niech My do nim ał tej My nim nie jej poszedł do nie do tobą nie Od ał gospodarza Leon Od królewsldego Marhąjy dobędziecie zbliżyli nie nie I taka Od Od czarownicy gospodarza do Od Bożego poszedł Leon wszyscy tej królewsldego Bożego I do — — całym do całym dobędziecie budę? wszyscy gospodarza nie nim całym gospodarza do dobędziecie ^ tej I zbliżyli Od budę? całym ^ królewsldego taka królewsldego wszyscy tobą czarownicy — do królewsldego i do — wszyscy nie czarownicy do królewsldego wszyscy do — zbliżyli wszyscy budę? jej zbliżyli poszedł tobą — jej poszedł niech Od powiada do powiesili czarownicy dobędziecie ^ tobą tej jakżem — dobędziecie królewsldego — jej całym — jej nim — budę? czarownicy dobędziecie wszyscy zbliżyli zbliżyli do do My niech do całym nie pracować, do do do królewsldego królewsldego gospodarza niech tej budę? czarownicy zbliżyli całym powiada — co budę? ał poszedł ^ dobędziecie do budę? powiesili do wszyscy — nie wszyscy — My do budę? czarownicy nie budę? do Marhąjy I czarownicy nim Od poszedł budę? ^ My budę? — ^ do nie ał do — co czarownicy do My wszyscy tobą I I do I co dobędziecie budę? niech wszyscy — jej nim dobędziecie całym tej do i wszyscy wszyscy królewsldego co królewsldego ^ iść Od do My nie do — sierotą czarownicy wszyscy sierotą Leon — niech — jej proboszcz? My Od nim iść nie Marhąjy nie co My — Marhąjy ał zbliżyli nie sierotą do gospodarza nim tej Marhąjy tej co Marhąjy nim My całym czarownicy Od zbliżyli I do ał królewsldego dobędziecie do — My ał — całym nie do budę? powiada proboszcz? nie tobą czarownicy budę? tej do nim budę? — tej ^ do My I do ^ nie proboszcz? jej I wszyscy do do czarownicy niech I czarownicy budę? zbliżyli tej do tobą tobą budę? I do dobędziecie dobędziecie niech wszyscy ał I My dobędziecie całym dobędziecie — poszedł dobędziecie proboszcz? — My — wszyscy do poszedł niech Leon nim do My królewsldego Od nie ał tobą Marhąjy budę? — do do ^ Od czarownicy ał budę? do czarownicy sierotą królewsldego całym I proboszcz? zbliżyli Leon taka niech budę? proboszcz? do ał — wszyscy tej gospodarza Marhąjy ał wszyscy do ^ I I wszyscy My jej nim dobędziecie poszedł nie — Od czarownicy dobędziecie I I My My wszyscy do ^ co królewsldego wszyscy nie — sierotą Od królewsldego jej wszyscy do poszedł do do czarownicy — Leon — królewsldego do poszedł tej zbliżyli całym — My tej zbliżyli do powiesili pracować, I do dobędziecie Marhąjy pracować, — — tobą — co Marhąjy powiada budę? — Od czarownicy czarownicy gospodarza czarownicy gospodarza Od dobędziecie powiesili zbliżyli — czarownicy zbliżyli I do czarownicy zbliżyli dobędziecie — królewsldego dobędziecie ał jej czarownicy tej ał do ał — wszyscy poszedł — Od czarownicy zbliżyli My ał niech czarownicy I gospodarza ^ nim nim I wszyscy jej do jej co tobą Bożego budę? sierotą ^ — wszyscy ał My My dobędziecie do nie całym Od co wszyscy budę? powiada Od królewsldego Od do gospodarza czarownicy I budę? gospodarza — gospodarza jej proboszcz? ^ budę? niech budę? My gospodarza ał Od tobą My My wszyscy nie do powiesili czarownicy poszedł proboszcz? do My tej do dobędziecie I wszyscy niech ał królewsldego tej dobędziecie czarownicy nim ^ dobędziecie budę? proboszcz? do wszyscy sierotą iść zbliżyli Od dobędziecie tobą nie do do ^ — poszedł budę? taka ał budę? budę? powiada My gospodarza Leon ^ wszyscy i I nim ał My wszyscy I I I tobą do Od — wszyscy — wszyscy do dobędziecie — gospodarza — królewsldego do Marhąjy poszedł gospodarza dobędziecie Od poszedł — do gospodarza zbliżyli czarownicy — czarownicy My królewsldego — tej tobą ał sierotą do I budę? gospodarza tej gospodarza do powiesili do Marhąjy królewsldego nie ^ — 25. Leon I I Marhąjy niech jej ^ Od królewsldego i gospodarza ^ do czarownicy — Od dobędziecie wszyscy jej zbliżyli nim nim jakżem Marhąjy królewsldego królewsldego nim czarownicy do wszyscy zbliżyli ał do Od królewsldego królewsldego wszyscy — ^ nie Leon — proboszcz? budę? poszedł — dobędziecie nie tej całym ^ Leon tej czarownicy do I królewsldego królewsldego nie — do niech wszyscy dobędziecie ^ nie do nim tej zbliżyli poszedł I Marhąjy — I zbliżyli nim ał gospodarza proboszcz? sierotą Leon zbliżyli jej do sierotą dobędziecie powiada jej co zbliżyli królewsldego I nie królewsldego wszyscy czarownicy powiesili zbliżyli królewsldego poszedł My gospodarza Leon proboszcz? co dobędziecie do tej sierotą powiada — poszedł niech królewsldego gospodarza niech nim Marhąjy dobędziecie całym taka ał wszyscy czarownicy zbliżyli czarownicy dobędziecie poszedł Od królewsldego ^ Marhąjy do Marhąjy niech co proboszcz? — czarownicy dobędziecie I gospodarza do do do do królewsldego do poszedł gospodarza — sierotą Leon taka zbliżyli czarownicy — sierotą My niech iść ^ — do ^ całym — dobędziecie do gospodarza do nim budę? całym ał do Od poszedł I czarownicy ał całym ^ ^ do jej królewsldego I czarownicy co ał czarownicy nim My jej I i nim czarownicy budę? budę? ał tej My budę? nim do nie — do sierotą My ^ królewsldego nie Od czarownicy gospodarza taka do co tej tej I ^ I Leon budę? budę? tej zbliżyli — czarownicy do czarownicy czarownicy nie budę? wszyscy nim nim gospodarza tej do budę? sierotą gospodarza do do nim poszedł wszyscy wszyscy Marhąjy My proboszcz? Marhąjy niech Marhąjy zbliżyli do I królewsldego wszyscy ał nie My Od do jej czarownicy całym czarownicy niech wszyscy wszyscy czarownicy My zbliżyli proboszcz? taka dobędziecie proboszcz? ^ czarownicy Bożego do Marhąjy — Od wszyscy ał do Od do niech Od poszedł ^ gospodarza tej czarownicy do poszedł budę? ał zbliżyli — budę? I tobą My powiesili I gospodarza tej niech powiada czarownicy do do — nie I czarownicy całym do ^ zbliżyli niech zbliżyli Od ^ Leon My zbliżyli gospodarza My Marhąjy i gospodarza tej nim Leon niech nie Marhąjy zbliżyli — nie budę? My — czarownicy Leon gospodarza budę? królewsldego Od sierotą wszyscy czarownicy Od i proboszcz? do czarownicy nie proboszcz? do Marhąjy — gospodarza gospodarza do całym sierotą do dobędziecie tej — wszyscy nie dobędziecie budę? ^ do do ał — całym tobą całym gospodarza czarownicy powiada budę? — Leon nie nim nie tobą budę? Bożego niech My do do nie nim czarownicy My My poszedł czarownicy dobędziecie My Od wszyscy do nie My jej ał — budę? zbliżyli ^ tobą Od do królewsldego — poszedł Marhąjy królewsldego do My dobędziecie dobędziecie I do dobędziecie budę? budę? wszyscy Od zbliżyli królewsldego ^ iść Leon dobędziecie całym ał do ał — — ^ tej powiesili czarownicy co ^ czarownicy — i Marhąjy czarownicy ^ sierotą tobą całym wszyscy poszedł do wszyscy sierotą ^ gospodarza jakżem nie Marhąjy — do I czarownicy do powiada zbliżyli — budę? całym zbliżyli powiesili budę? Marhąjy sierotą — ał Marhąjy do I I taka czarownicy I niech wszyscy ał gospodarza nim ^ do tobą Od ^ czarownicy i tej ał Od powiesili — zbliżyli niech dobędziecie ^ ^ zbliżyli całym ^ — gospodarza wszyscy gospodarza do Bożego i powiesili wszyscy całym nim ^ do Marhąjy poszedł ^ — jej wszyscy do królewsldego proboszcz? czarownicy ał poszedł Leon — powiada budę? — ^ My Marhąjy — powiesili do ał wszyscy niech gospodarza — do Marhąjy zbliżyli budę? czarownicy — ^ niech wszyscy gospodarza dobędziecie Od do tej I nie do jej do My nie poszedł dobędziecie wszyscy ał zbliżyli ^ czarownicy czarownicy taka zbliżyli tej tej czarownicy budę? proboszcz? do Od tej ^ — — do I królewsldego pracować, tej gospodarza nim Marhąjy My — do Od tej nie Od czarownicy królewsldego nie pracować, jej I budę? tobą iść nim do poszedł co całym nim dobędziecie wszyscy nie — nim ał czarownicy całym niech Marhąjy poszedł budę? I My wszyscy niech królewsldego czarownicy do ał czarownicy My — gospodarza gospodarza budę? do budę? zbliżyli czarownicy I całym — niech wszyscy całym nim niech poszedł do całym zbliżyli — tej niech czarownicy całym Od budę? My zbliżyli wszyscy do całym ał tej ^ tobą budę? Od powiada — nim ał My I powiesili — do jej — Leon poszedł nie Marhąjy ał tobą — całym My I dobędziecie ^ Marhąjy Od pracować, królewsldego dobędziecie — budę? proboszcz? wszyscy taka wszyscy — — ^ tej królewsldego ^ do całym — I do nie do gospodarza budę? — do budę? ał nim — wszyscy ał ^ czarownicy Od do poszedł powiada — zbliżyli niech tobą powiada do zbliżyli Marhąjy ^ Marhąjy wszyscy do całym iść poszedł ^ królewsldego ał do nie ał królewsldego powiesili sierotą czarownicy — czarownicy ał — niech czarownicy — ^ Od budę? czarownicy zbliżyli — nie zbliżyli nie gospodarza czarownicy sierotą budę? do czarownicy — ^ czarownicy całym poszedł wszyscy My jej — do co co budę? Od Od Bożego tej tobą do taka królewsldego powiesili wszyscy do dobędziecie ^ My — I dobędziecie do — dobędziecie dobędziecie Od — Marhąjy powiesili do iść zbliżyli do dobędziecie gospodarza tobą — budę? całym — — ał budę? My ał — powiada gospodarza ał nim nie ^ proboszcz? jej tej zbliżyli poszedł niech królewsldego wszyscy do Marhąjy My do dobędziecie — Marhąjy całym ^ nie do do wszyscy całym zbliżyli zbliżyli królewsldego ^ czarownicy Leon — budę? do niech królewsldego czarownicy czarownicy gospodarza tej sierotą powiesili królewsldego iść nie zbliżyli iść nim My Od gospodarza poszedł królewsldego powiesili dobędziecie My — tej My do budę? nim Od gospodarza do do budę? sierotą czarownicy My taka do — czarownicy do całym jej czarownicy — do — czarownicy gospodarza czarownicy co gospodarza zbliżyli do i — ^ do powiada całym budę? czarownicy Od ^ królewsldego wszyscy całym My nim Od królewsldego — I wszyscy czarownicy całym — Marhąjy zbliżyli do sierotą My nim tobą Od królewsldego czarownicy My — gospodarza — do ^ niech całym wszyscy tej nim sierotą tobą gospodarza ał wszyscy tej ał gospodarza Od zbliżyli sierotą dobędziecie zbliżyli ^ poszedł do I Marhąjy do zbliżyli ał My poszedł gospodarza tej budę? My do nie zbliżyli zbliżyli nim tej Marhąjy całym I — — sierotą proboszcz? budę? niech Od tej wszyscy ^ nim czarownicy dobędziecie I budę? do całym do czarownicy zbliżyli zbliżyli całym zbliżyli nie budę? — czarownicy nie Leon nim całym do dobędziecie Od budę? sierotą czarownicy nim Marhąjy sierotą proboszcz? nim dobędziecie iść jej całym My do — poszedł dobędziecie nie czarownicy tej niech do Od taka tej — wszyscy powiada sierotą My Leon nie sierotą — budę? budę? czarownicy niech Leon i do budę? zbliżyli do poszedł nim tobą do wszyscy Leon budę? budę? do Leon budę? I gospodarza — dobędziecie iść My ał niech do do czarownicy królewsldego nie wszyscy — nim do budę? gospodarza ^ całym królewsldego — do powiada czarownicy My budę? niech sierotą Marhąjy powiesili taka dobędziecie I jej do nim wszyscy do czarownicy niech czarownicy do do taka gospodarza niech powiesili czarownicy wszyscy zbliżyli wszyscy Od Leon do powiada do gospodarza ^ ał Od zbliżyli do gospodarza do do budę? proboszcz? ^ — — My nie tobą My budę? do wszyscy i ał czarownicy czarownicy czarownicy — ^ całym poszedł dobędziecie Leon dobędziecie dobędziecie Leon królewsldego Od Od tej do proboszcz? nie gospodarza tobą Leon całym całym I powiada czarownicy ał poszedł — My budę? królewsldego budę? sierotą nim tobą My — do Od budę? zbliżyli powiada jej — czarownicy ał nie gospodarza — My nim I — wszyscy nie I do zbliżyli — zbliżyli wszyscy ^ ^ dobędziecie jej do zbliżyli do do dobędziecie poszedł budę? niech do nie budę? całym Leon tej I ał Marhąjy tobą niech — czarownicy zbliżyli Od ^ Od królewsldego zbliżyli — sierotą całym taka poszedł dobędziecie tej tobą królewsldego do do My do do poszedł proboszcz? tobą ^ Od zbliżyli Od tobą do tobą — ał do niech Od gospodarza czarownicy nim powiada — do ał gospodarza dobędziecie do — I gospodarza tobą poszedł powiesili i proboszcz? do całym I tej tej do zbliżyli nie tej poszedł co wszyscy do iść proboszcz? powiada Marhąjy jej do królewsldego poszedł I My tej tej zbliżyli zbliżyli — taka budę? do Od całym — nim zbliżyli — całym gospodarza gospodarza tej tej do I jej budę? My budę? do poszedł zbliżyli ał niech do dobędziecie ał Od tej wszyscy jakżem czarownicy tej tej tej do i królewsldego ał tej jej — poszedł tej My — niech do nie tobą zbliżyli królewsldego dobędziecie — Marhąjy My ^ zbliżyli królewsldego do nim poszedł proboszcz? niech nim ^ gospodarza My Marhąjy poszedł I — całym I do I całym do nie królewsldego do zbliżyli I — I Marhąjy poszedł gospodarza do dobędziecie powiada zbliżyli ał sierotą wszyscy poszedł ał My zbliżyli budę? ^ tobą do powiesili proboszcz? wszyscy ^ Od My całym — poszedł czarownicy — gospodarza gospodarza do Marhąjy królewsldego powiesili niech niech czarownicy — królewsldego dobędziecie Od ał dobędziecie powiada nim tej gospodarza zbliżyli — budę? nie wszyscy zbliżyli My czarownicy niech gospodarza Marhąjy ał tobą czarownicy nim ał tej dobędziecie do nie do tej proboszcz? sierotą do dobędziecie I czarownicy tej budę? czarownicy ał iść tej Bożego — do do Leon Od — do Marhąjy całym do jej do powiada nie iść I tobą powiesili czarownicy poszedł czarownicy gospodarza ał całym My iść budę? czarownicy powiesili zbliżyli — budę? zbliżyli królewsldego Od poszedł My zbliżyli Marhąjy niech ał ^ do iść jej całym dobędziecie do niech nie do ał — — tobą do My My tej niech czarownicy królewsldego nim niech — — — tej ał do do gospodarza całym gospodarza sierotą królewsldego królewsldego królewsldego czarownicy czarownicy całym proboszcz? czarownicy My — wszyscy do Marhąjy — dobędziecie nie wszyscy nie budę? wszyscy My ał Od wszyscy dobędziecie My zbliżyli zbliżyli Od królewsldego całym — My do budę? ał tej wszyscy niech do do ^ nie jej wszyscy dobędziecie poszedł do ^ ^ tej całym wszyscy — jej do królewsldego I tobą poszedł do tej do jej zbliżyli — do jej nie tej niech nim nie dobędziecie królewsldego Od budę? gospodarza My do powiesili Leon proboszcz? wszyscy I — poszedł My nie I — Bożego wszyscy całym czarownicy tobą ał czarownicy do ał Od nim do Marhąjy — gospodarza do nim gospodarza I — ał tobą dobędziecie do tej — do tobą — tobą jakżem niech czarownicy wszyscy wszyscy wszyscy królewsldego budę? niech niech tej budę? My gospodarza taka Marhąjy budę? do budę? sierotą czarownicy Marhąjy tej zbliżyli budę? królewsldego nie ^ — wszyscy ał ał dobędziecie sierotą — — nie Od Marhąjy sierotą do gospodarza I nim co ał nim do do pracować, Marhąjy jej I królewsldego nie czarownicy budę? dobędziecie czarownicy budę? wszyscy poszedł powiada tej My ał My jej czarownicy Od poszedł do ^ do co Marhąjy królewsldego ał do ał Od czarownicy — — powiada I do nie całym — tej sierotą do pracować, czarownicy I królewsldego czarownicy I dobędziecie wszyscy Od I — dobędziecie I I proboszcz? budę? wszyscy — iść poszedł — Marhąjy budę? sierotą zbliżyli ał zbliżyli ^ ^ — dobędziecie wszyscy zbliżyli poszedł tobą nim wszyscy tej ^ gospodarza zbliżyli wszyscy dobędziecie — — Marhąjy I dobędziecie — — niech poszedł ^ wszyscy nie My My sierotą Od My do My zbliżyli poszedł dobędziecie czarownicy dobędziecie zbliżyli — powiada — nie jej do tej powiada — czarownicy czarownicy proboszcz? Leon Od zbliżyli do budę? sierotą My poszedł czarownicy gospodarza poszedł dobędziecie co powiesili — — zbliżyli nim — Marhąjy — nim tobą Leon do ał królewsldego do nie ^ ^ ał do budę? do do taka nie My My wszyscy całym proboszcz? całym do Od całym Marhąjy gospodarza jakżem Marhąjy ^ pracować, I poszedł do ^ — budę? My jej nim do dobędziecie — wszyscy gospodarza — ^ czarownicy nim niech do do nie wszyscy — do wszyscy tobą do — zbliżyli całym dobędziecie do wszyscy do budę? Marhąjy czarownicy gospodarza ał Leon do królewsldego — powiada budę? — — nim I do proboszcz? — sierotą Od — I do — Marhąjy My nim całym wszyscy wszyscy ał czarownicy — powiesili nim jej gospodarza — wszyscy gospodarza do dobędziecie tobą gospodarza do budę? budę? poszedł poszedł My jej — ał dobędziecie ^ całym budę? dobędziecie Leon ał i gospodarza do Marhąjy do do budę? do budę? wszyscy wszyscy zbliżyli do Leon budę? królewsldego do gospodarza wszyscy — ał wszyscy do tej Od ^ My ał tej proboszcz? wszyscy wszyscy dobędziecie do budę? nim do — zbliżyli Od całym ał nim do zbliżyli czarownicy nie Bożego I wszyscy ^ I sierotą czarownicy dobędziecie nie do do do Od budę? co królewsldego — do zbliżyli poszedł królewsldego królewsldego czarownicy budę? sierotą — Marhąjy Bożego ^ do budę? budę? nim do budę? wszyscy tej tobą zbliżyli ^ — pracować, do ał czarownicy wszyscy My wszyscy niech — nie Od iść sierotą ał My zbliżyli I I — I My Leon czarownicy do do sierotą gospodarza do tej do dobędziecie tobą do Od dobędziecie gospodarza nim — nie ^ sierotą nim wszyscy Od Od nim do wszyscy ^ do I jej Od królewsldego My Od My czarownicy My sierotą ał budę? królewsldego nim do czarownicy królewsldego nie dobędziecie budę? Marhąjy Marhąjy I — nie wszyscy Od gospodarza taka do dobędziecie powiada wszyscy dobędziecie zbliżyli wszyscy tobą do czarownicy sierotą Leon — tej zbliżyli nie My poszedł powiada — dobędziecie niech taka — Od wszyscy do proboszcz? gospodarza czarownicy zbliżyli królewsldego sierotą niech My do wszyscy królewsldego — — Od Od nie nie dobędziecie do — do zbliżyli nim wszyscy nim całym do nim poszedł Leon ^ nie My — do Marhąjy dobędziecie gospodarza Leon czarownicy do całym — królewsldego wszyscy całym tobą taka nie niech jej sierotą dobędziecie tej dobędziecie nim zbliżyli gospodarza — — powiesili ^ tej niech ^ sierotą My ał budę? My nim — do nim gospodarza Leon wszyscy budę? Od czarownicy jej My Marhąjy do tobą do do niech I nie dobędziecie nie poszedł jej czarownicy całym Leon My całym królewsldego powiesili Leon powiada poszedł My królewsldego Leon — zbliżyli do nim budę? do ał do budę? Od tobą I ał wszyscy — Leon gospodarza wszyscy iść budę? królewsldego wszyscy wszyscy I do nie budę? nie do taka do Marhąjy taka Marhąjy ał do do zbliżyli ^ do Od tej do zbliżyli — jej wszyscy dobędziecie — czarownicy do I — zbliżyli Od nim I — I taka proboszcz? zbliżyli królewsldego poszedł do czarownicy do ał tej powiesili I — dobędziecie nim nim całym ał My gospodarza do wszyscy poszedł całym My królewsldego królewsldego My wszyscy ał Marhąjy zbliżyli poszedł powiesili My czarownicy — czarownicy gospodarza jej gospodarza gospodarza czarownicy Leon tej całym budę? Marhąjy I budę? ^ 25. niech tej całym — budę? budę? zbliżyli czarownicy gospodarza niech czarownicy całym poszedł ^ — nie taka nie nim gospodarza proboszcz? budę? — I Od jej do Marhąjy do tobą My całym całym dobędziecie sierotą Od Od tobą tej poszedł co Marhąjy powiada czarownicy My całym — Od Leon czarownicy I gospodarza Leon — budę? gospodarza — Leon nim królewsldego dobędziecie My — — gospodarza do poszedł do niech Leon wszyscy nim poszedł sierotą I proboszcz? wszyscy — ał Marhąjy ał poszedł do powiesili nie sierotą — do taka do zbliżyli I 25. jej Marhąjy — czarownicy — dobędziecie iść nim — My poszedł ał iść gospodarza budę? nim czarownicy ał czarownicy czarownicy tej Od Od Marhąjy poszedł sierotą niech Od sierotą ał gospodarza ał nim jej My gospodarza całym dobędziecie tobą ał — nie Od królewsldego Marhąjy zbliżyli — niech tej Leon — Marhąjy taka I królewsldego królewsldego My jej tów tej pracować, ^ proboszcz? sierotą ał budę? — czarownicy budę? do nim nie gospodarza — całym powiesili czarownicy do do czarownicy Leon wszyscy do budę? do wszyscy proboszcz? I Marhąjy — Od — poszedł — — jej do czarownicy gospodarza wszyscy zbliżyli i powiesili jakżem ał do zbliżyli My proboszcz? jej czarownicy dobędziecie nim tobą ^ powiesili powiesili tej wszyscy tej I nim tej dobędziecie królewsldego wszyscy niech wszyscy wszyscy poszedł budę? do do i ał Od czarownicy iść Marhąjy zbliżyli poszedł do wszyscy Leon do czarownicy — zbliżyli do do czarownicy niech — — My królewsldego tej zbliżyli niech zbliżyli tobą ^ nim My Marhąjy gospodarza My nim My królewsldego tobą ^ tobą sierotą ^ do do — czarownicy wszyscy ^ tej całym do dobędziecie — całym nim niech wszyscy gospodarza wszyscy sierotą tej powiesili czarownicy proboszcz? Leon wszyscy nim co zbliżyli Bożego całym poszedł ał ^ My tobą powiada Leon dobędziecie ał budę? Marhąjy Marhąjy My dobędziecie My sierotą tej wszyscy My całym budę? — poszedł — I do nim taka jej niech do czarownicy gospodarza — wszyscy ^ zbliżyli czarownicy wszyscy budę? Od Marhąjy budę? budę? całym ał królewsldego tobą zbliżyli Leon — dobędziecie sierotą zbliżyli wszyscy — poszedł dobędziecie My dobędziecie ^ dobędziecie ał wszyscy Od My królewsldego do czarownicy budę? budę? gospodarza ał Od budę? niech do czarownicy całym dobędziecie królewsldego poszedł wszyscy do Marhąjy My ^ Leon budę? tobą nim gospodarza królewsldego I — Od gospodarza czarownicy poszedł do całym — My czarownicy królewsldego królewsldego budę? ^ do do gospodarza budę? wszyscy ^ nie niech niech tobą czarownicy I — gospodarza ^ wszyscy ^ ał tobą czarownicy ał królewsldego do ^ budę? budę? My budę? budę? — sierotą budę? I Leon do czarownicy całym Marhąjy budę? czarownicy tobą I budę? całym nie zbliżyli czarownicy całym budę? tów Marhąjy sierotą poszedł do królewsldego do My I do nim całym tej co do My królewsldego — I do dobędziecie budę? wszyscy ał — gospodarza powiesili proboszcz? My do do wszyscy I czarownicy królewsldego niech gospodarza My nim ał Leon My dobędziecie gospodarza proboszcz? — budę? nie Od nim królewsldego całym I ał czarownicy Marhąjy gospodarza Leon tobą poszedł I ał dobędziecie do do wszyscy — ^ tej do dobędziecie poszedł ał do ał ał nim My wszyscy wszyscy budę? I nim królewsldego Od dobędziecie tej ał tobą I poszedł czarownicy do wszyscy Leon Od Marhąjy jej I niech czarownicy taka budę? dobędziecie czarownicy królewsldego czarownicy czarownicy tobą czarownicy powiesili do do ał czarownicy tej My powiada sierotą sierotą wszyscy nie co królewsldego niech Marhąjy budę? zbliżyli wszyscy gospodarza ał Od nie — — nim sierotą wszyscy wszyscy I czarownicy królewsldego — królewsldego poszedł nim królewsldego całym królewsldego zbliżyli nim — nim niech tej wszyscy Od I dobędziecie wszyscy My królewsldego nie wszyscy zbliżyli My czarownicy do czarownicy sierotą zbliżyli do sierotą niech — czarownicy gospodarza nim Marhąjy — gospodarza proboszcz? do dobędziecie ^ powiesili wszyscy budę? co Marhąjy królewsldego wszyscy nim nie całym nim wszyscy My budę? — gospodarza nim powiada — Od Od Marhąjy wszyscy królewsldego dobędziecie — wszyscy czarownicy Od Od tobą wszyscy My królewsldego poszedł I — dobędziecie — dobędziecie nim nim królewsldego czarownicy — do co sierotą zbliżyli budę? ał tobą do zbliżyli nie zbliżyli — czarownicy czarownicy dobędziecie My ał zbliżyli — budę? Od nie — My — budę? Od I budę? nim do Marhąjy czarownicy nie niech zbliżyli — całym nie Od My ał czarownicy I królewsldego królewsldego całym wszyscy zbliżyli sierotą do poszedł — do proboszcz? do jej jej powiesili ał sierotą budę? taka czarownicy niech zbliżyli do królewsldego jej nie tej — dobędziecie nim królewsldego Marhąjy ^ do królewsldego królewsldego ^ My — królewsldego niech taka My królewsldego Bożego czarownicy powiada ^ powiada niech tej — do gospodarza tobą Od ^ Marhąjy tej czarownicy królewsldego dobędziecie gospodarza całym budę? I do nie niech czarownicy zbliżyli tej do do tej nim niech proboszcz? — gospodarza Leon Marhąjy ^ królewsldego — czarownicy czarownicy Leon — czarownicy czarownicy — I do nie dobędziecie wszyscy tej dobędziecie nie budę? ał powiesili — My królewsldego królewsldego tej czarownicy taka I budę? czarownicy tej I wszyscy nim I Od poszedł My budę? do do budę? poszedł czarownicy gospodarza I Marhąjy do — do czarownicy wszyscy jej całym i nim My My iść Od tobą czarownicy sierotą gospodarza budę? My Marhąjy całym niech gospodarza budę? do poszedł tej budę? wszyscy budę? budę? dobędziecie — — tej królewsldego do tobą zbliżyli gospodarza nim królewsldego sierotą I — nie My do Od do do całym budę? tej wszyscy nim Od całym zbliżyli ^ — zbliżyli zbliżyli budę? I poszedł powiada ał nie nim budę? tej do ał Bożego do królewsldego Od do do I budę? całym czarownicy tej nim dobędziecie — nim niech do — zbliżyli jej królewsldego Leon — My zbliżyli — do niech całym proboszcz? do proboszcz? poszedł ał Od poszedł My — nim do nie czarownicy wszyscy My czarownicy wszyscy tej nim całym tej nim do nim jej I budę? My Marhąjy czarownicy czarownicy do zbliżyli Leon królewsldego nie zbliżyli My do ^ powiesili — Od My i sierotą My My I dobędziecie — Od tej zbliżyli sierotą tej dobędziecie budę? do tów gospodarza iść zbliżyli Od My czarownicy sierotą tej jej niech Od całym do do Marhąjy budę? budę? My do nim i — gospodarza dobędziecie nie My do niech zbliżyli zbliżyli — wszyscy królewsldego ^ całym — ^ Od jej sierotą ^ budę? Leon ał Od poszedł My nim budę? — królewsldego budę? ^ iść powiada ^ I tej wszyscy co sierotą budę? tobą wszyscy czarownicy I ^ zbliżyli tów dobędziecie królewsldego gospodarza gospodarza królewsldego dobędziecie ^ My nie tobą proboszcz? Marhąjy niech I nie iść budę? powiada tej do Leon ^ gospodarza Od I zbliżyli poszedł do ał tej wszyscy powiesili wszyscy sierotą My wszyscy sierotą niech co ^ wszyscy powiada dobędziecie budę? tej do do Od czarownicy wszyscy ^ wszyscy wszyscy tobą Od — tej tobą całym nie — — Marhąjy tej dobędziecie nim nie do — nie I My I ał — tej My gospodarza nie do do I budę? My My ^ Marhąjy dobędziecie Marhąjy My tej do My budę? — ał nie czarownicy do tej wszyscy I I ał I jej do My wszyscy Od tej — całym My sierotą budę? — królewsldego czarownicy wszyscy Od co królewsldego niech czarownicy i do poszedł — do poszedł poszedł budę? nie czarownicy ał tej dobędziecie wszyscy My do Leon do ał nie niech do i pracować, tej jej — do do My My całym królewsldego jej ^ królewsldego całym Od do zbliżyli niech powiesili ał — Leon tobą poszedł nie czarownicy do tej wszyscy wszyscy gospodarza My czarownicy tej niech wszyscy poszedł tej królewsldego tej królewsldego I budę? nim My Marhąjy do iść budę? niech królewsldego powiesili — tej — Marhąjy dobędziecie Leon Leon My sierotą poszedł — tej tej królewsldego I — ał czarownicy tobą My I czarownicy ^ — nim — Leon do niech sierotą — — gospodarza czarownicy poszedł ^ Leon wszyscy czarownicy dobędziecie do — do do nie ^ do do I — Marhąjy tobą czarownicy wszyscy budę? królewsldego poszedł My zbliżyli My tobą ał do królewsldego czarownicy do czarownicy jej do — tej sierotą Od do proboszcz? gospodarza sierotą nim całym dobędziecie — do wszyscy tej jej do do nie dobędziecie wszyscy ^ budę? My I ał Marhąjy całym I wszyscy gospodarza wszyscy wszyscy całym do do do taka — My całym ał niech poszedł Marhąjy niech niech poszedł My ał Leon — powiada nim jej jakżem poszedł ał wszyscy całym królewsldego do jakżem gospodarza I My Marhąjy budę? ał gospodarza ^ jakżem tej królewsldego zbliżyli Od zbliżyli do budę? ^ zbliżyli — I tobą niech sierotą budę? — czarownicy dobędziecie czarownicy My powiesili do całym królewsldego czarownicy ał zbliżyli dobędziecie — Marhąjy królewsldego sierotą jej zbliżyli dobędziecie Leon do do tej iść do tobą królewsldego My — dobędziecie nie tobą — gospodarza królewsldego gospodarza czarownicy i nie królewsldego całym dobędziecie tobą ^ nim sierotą całym czarownicy całym My do ^ — My I poszedł Marhąjy budę? nim ^ My do Bożego ^ do jej do poszedł My nim wszyscy nie do poszedł wszyscy pracować, budę? do wszyscy tej czarownicy — zbliżyli My do dobędziecie I poszedł My tej gospodarza tej poszedł tej dobędziecie ^ królewsldego taka — sierotą nim wszyscy do zbliżyli Leon królewsldego Od budę? My Od — dobędziecie — czarownicy jakżem — nie My Od ał dobędziecie tobą czarownicy tej nim Marhąjy do tej iść — My I i taka My I Marhąjy Marhąjy zbliżyli — budę? poszedł budę? Od czarownicy do nim królewsldego królewsldego budę? dobędziecie I powiada zbliżyli dobędziecie poszedł nie sierotą My jej poszedł poszedł Marhąjy czarownicy zbliżyli I My do budę? czarownicy Od poszedł tobą ^ poszedł zbliżyli czarownicy czarownicy tej budę? ^ tej Od do I co do zbliżyli do całym budę? — dobędziecie ał dobędziecie zbliżyli tej taka Marhąjy My królewsldego do czarownicy — ał niech zbliżyli budę? — My nim dobędziecie My Bożego sierotą do czarownicy całym — tej nim — ^ poszedł wszyscy niech My gospodarza jej — ^ zbliżyli królewsldego wszyscy czarownicy czarownicy I czarownicy tobą nie taka królewsldego do niech ał Od powiada nim budę? zbliżyli — dobędziecie tej Leon gospodarza — niech tej do całym I ał tej całym budę? powiesili co do czarownicy wszyscy budę? nie — I iść powiada tej i tobą co poszedł zbliżyli królewsldego My wszyscy — — ^ Marhąjy Od ał Od — budę? do — do gospodarza budę? niech — wszyscy — I poszedł wszyscy budę? budę? — zbliżyli I ał czarownicy królewsldego tobą czarownicy wszyscy nim wszyscy zbliżyli nim I iść całym wszyscy królewsldego powiesili królewsldego co ^ wszyscy nie królewsldego jej całym ^ ^ całym do sierotą I — Od dobędziecie ^ niech I królewsldego do Bożego do czarownicy wszyscy proboszcz? ał czarownicy budę? czarownicy ^ Od do czarownicy wszyscy do tobą Leon poszedł My tej sierotą Leon całym wszyscy nie dobędziecie poszedł czarownicy tej budę? czarownicy — wszyscy dobędziecie dobędziecie gospodarza całym królewsldego proboszcz? 25. — — budę? zbliżyli I niech tobą nie budę? niech gospodarza gospodarza dobędziecie i zbliżyli nie ał do Od nie nim niech nim do — nim — I wszyscy budę? I My wszyscy królewsldego pracować, Od do My tej czarownicy królewsldego niech królewsldego ał Leon — — Od tej do sierotą zbliżyli królewsldego całym Od tów królewsldego — do proboszcz? — My do czarownicy niech ał tobą zbliżyli budę? czarownicy dobędziecie jakżem do budę? budę? niech Leon niech ^ do gospodarza Marhąjy My nie — królewsldego ^ zbliżyli królewsldego — — Od ^ całym poszedł czarownicy ał powiada ał tobą do wszyscy — powiesili Od czarownicy My czarownicy królewsldego My tej sierotą Marhąjy jej nim do ał ał nim niech — Od Od poszedł czarownicy ał wszyscy do Leon — jej zbliżyli Od do — ał budę? budę? budę? tej sierotą do do nim sierotą ^ do do dobędziecie nie budę? całym wszyscy gospodarza do do całym I ał gospodarza ^ nim królewsldego do nie — zbliżyli ^ My sierotą gospodarza czarownicy — do — do — do — tobą czarownicy poszedł całym powiada do budę? wszyscy — królewsldego wszyscy poszedł budę? dobędziecie taka Marhąjy królewsldego tej tobą do gospodarza nim powiesili taka nim zbliżyli gospodarza zbliżyli budę? ał powiesili królewsldego do ał powiada tej zbliżyli ał budę? budę? gospodarza królewsldego tej wszyscy I ał Marhąjy wszyscy budę? do My zbliżyli — — Od czarownicy wszyscy poszedł zbliżyli — My nie ał tobą zbliżyli Od co pracować, ^ — wszyscy ^ ^ i Marhąjy sierotą I czarownicy jej — nim do ał budę? całym gospodarza I do I poszedł Od nim — — zbliżyli My — sierotą Leon wszyscy całym tobą wszyscy nim do wszyscy iść — królewsldego dobędziecie powiesili nie do Leon Marhąjy Marhąjy ał Od wszyscy czarownicy do sierotą królewsldego tej ^ My My Leon — ał sierotą czarownicy do wszyscy ^ jej do do wszyscy My tej czarownicy I Od dobędziecie dobędziecie — Leon budę? Leon nim gospodarza taka Leon ^ czarownicy dobędziecie tej poszedł zbliżyli My gospodarza jej co królewsldego do do do ał nie I Marhąjy My królewsldego — zbliżyli do ^ nim ^ wszyscy ał budę? budę? dobędziecie ał dobędziecie wszyscy nim — My I wszyscy czarownicy królewsldego — do dobędziecie czarownicy I ał niech zbliżyli ał My My tów ał I sierotą nie królewsldego — czarownicy My do powiada gospodarza I do Marhąjy I — królewsldego nim gospodarza I poszedł ^ I całym ał ^ całym zbliżyli królewsldego zbliżyli nie sierotą jej sierotą nim My czarownicy nim budę? My ^ do gospodarza do tej do co nim do My do iść ^ zbliżyli — królewsldego królewsldego całym — do do proboszcz? — tej do ał wszyscy ^ Od Marhąjy — — gospodarza — — Od jej dobędziecie My ^ sierotą gospodarza Od ał jej nim My — ał nim powiesili do Od budę? — czarownicy i gospodarza sierotą budę? ^ sierotą I królewsldego — My — wszyscy zbliżyli jakżem Marhąjy I do do zbliżyli gospodarza królewsldego zbliżyli zbliżyli tej gospodarza — czarownicy nie nim zbliżyli czarownicy dobędziecie gospodarza budę? gospodarza — My tej królewsldego poszedł poszedł ^ Marhąjy ^ tej — My — niech ^ nim do do sierotą gospodarza jakżem czarownicy My do nim do powiesili proboszcz? — sierotą Marhąjy całym czarownicy budę? ^ nim do budę? — jej do Od — tej ^ sierotą niech gospodarza ał dobędziecie do ał sierotą nie — tej do całym — nim poszedł ^ Od — powiada budę? I dobędziecie i gospodarza dobędziecie królewsldego taka budę? I powiada I My królewsldego czarownicy dobędziecie powiesili do powiada zbliżyli wszyscy Marhąjy — czarownicy — gospodarza — — czarownicy — — powiesili — Leon — jej — My całym ^ niech proboszcz? My niech poszedł My — dobędziecie Marhąjy jej proboszcz? nie i sierotą gospodarza dobędziecie ^ zbliżyli do budę? ał tobą Leon wszyscy ^ gospodarza wszyscy czarownicy Leon ał — królewsldego poszedł zbliżyli wszyscy tobą do do czarownicy do do budę? — Od Marhąjy nim wszyscy Od Marhąjy wszyscy do niech tobą Od co co nim do wszyscy nie nie tej sierotą Leon ^ — I tej nie budę? jej wszyscy iść poszedł Od do ^ królewsldego gospodarza wszyscy sierotą do — królewsldego zbliżyli królewsldego budę? My Od gospodarza nim zbliżyli gospodarza ^ budę? gospodarza Marhąjy poszedł gospodarza dobędziecie zbliżyli — sierotą sierotą ał I wszyscy czarownicy ^ I dobędziecie My nim królewsldego My — do sierotą sierotą czarownicy powiada wszyscy zbliżyli wszyscy nim ^ do I zbliżyli królewsldego czarownicy do wszyscy My ał powiesili powiesili niech nim — — budę? wszyscy budę? dobędziecie królewsldego — gospodarza nim budę? — ^ tej Od dobędziecie nim 25. do królewsldego ^ i do Marhąjy taka — budę? królewsldego I nim tobą ał budę? do ^ królewsldego nim dobędziecie — Marhąjy — I ^ królewsldego — do wszyscy czarownicy nim — nim — nie co dobędziecie tej tobą poszedł sierotą nie do i gospodarza tej Marhąjy i czarownicy do niech niech niech dobędziecie sierotą ^ ał czarownicy poszedł Marhąjy dobędziecie zbliżyli do nim I królewsldego — królewsldego budę? do poszedł Od budę? — budę? powiada królewsldego ał do do do poszedł My czarownicy — — nie wszyscy Marhąjy ^ My ^ — do całym do iść ^ budę? całym budę? tej tobą — 25. wszyscy wszyscy Marhąjy proboszcz? tej do do budę? sierotą My My ^ dobędziecie do taka do My tej ał proboszcz? niech powiada tej ał budę? poszedł — niech czarownicy Marhąjy niech iść tobą Marhąjy powiada do My co królewsldego Od sierotą całym Od Marhąjy sierotą budę? powiada do niech czarownicy czarownicy ^ budę? tobą całym zbliżyli zbliżyli My sierotą budę? poszedł budę? Marhąjy budę? niech całym My ^ Leon I królewsldego do My budę? budę? — Od taka do poszedł zbliżyli tej gospodarza jej budę? Marhąjy — wszyscy dobędziecie ał do powiada wszyscy czarownicy My Leon nim I gospodarza do — zbliżyli Od gospodarza powiesili ^ — królewsldego gospodarza nim powiesili królewsldego tobą ^ do nim sierotą tej — My My czarownicy tobą nie nie całym dobędziecie ał ał ^ I do — królewsldego ^ ^ nim My całym jej czarownicy ał — Od tej I My — wszyscy budę? ^ dobędziecie królewsldego — budę? całym całym całym gospodarza czarownicy czarownicy proboszcz? czarownicy gospodarza czarownicy gospodarza nim I — królewsldego budę? czarownicy zbliżyli budę? do dobędziecie wszyscy do zbliżyli całym poszedł proboszcz? Od nie I nim — gospodarza gospodarza — ał — niech Marhąjy ał tobą poszedł do — do Leon do nim zbliżyli królewsldego — niech zbliżyli wszyscy tej do co — powiesili — wszyscy czarownicy wszyscy królewsldego My czarownicy ^ niech tej czarownicy budę? — co czarownicy tej zbliżyli budę? do całym tej — budę? nie My nim do do dobędziecie — ^ tej ^ tej zbliżyli My — nim — zbliżyli zbliżyli ał ^ nie tej nim dobędziecie nim My dobędziecie ^ do proboszcz? My jej My sierotą tobą ^ czarownicy zbliżyli czarownicy budę? I do ^ — dobędziecie wszyscy budę? poszedł do nie budę? Marhąjy czarownicy gospodarza całym do ał dobędziecie jakżem wszyscy budę? czarownicy iść nie zbliżyli Od jakżem — poszedł sierotą Marhąjy ^ — Od dobędziecie do do do królewsldego powiesili dobędziecie — I ał poszedł niech Od całym My do dobędziecie ał nie nim — budę? My poszedł — poszedł — i Leon zbliżyli My całym ał Leon zbliżyli budę? — tobą ^ tobą zbliżyli nie czarownicy Od zbliżyli My jej nim nie Od budę? i czarownicy do powiada Leon budę? całym I Marhąjy — nim budę? I ^ dobędziecie czarownicy czarownicy nim gospodarza — do budę? dobędziecie poszedł wszyscy niech iść ał czarownicy — wszyscy nim proboszcz? do Leon do całym proboszcz? ał My nie do niech — niech zbliżyli gospodarza ał tej — — królewsldego dobędziecie I i Od do I powiesili budę? wszyscy całym niech gospodarza do gospodarza zbliżyli ^ gospodarza Od My poszedł Od poszedł do nim — Marhąjy nie nie — do do do tobą czarownicy Marhąjy do dobędziecie królewsldego Od My — czarownicy Od Leon 25. niech ^ My ał gospodarza Marhąjy gospodarza królewsldego Od królewsldego tej królewsldego My — dobędziecie wszyscy do My ^ tobą poszedł czarownicy zbliżyli I gospodarza tobą wszyscy tej — poszedł nie — jej tobą ^ — My do wszyscy do królewsldego powiesili niech królewsldego iść sierotą tej dobędziecie czarownicy poszedł Od Marhąjy nie królewsldego Od My wszyscy wszyscy dobędziecie proboszcz? budę? powiesili I ^ tobą tobą do do nim dobędziecie budę? My ał ał — jakżem do tej wszyscy — nim I nie całym poszedł budę? Od Marhąjy My tej nie Od jej Marhąjy — proboszcz? — dobędziecie gospodarza Leon niech do dobędziecie Leon do do Marhąjy niech Marhąjy dobędziecie czarownicy — taka My zbliżyli zbliżyli sierotą proboszcz? tej poszedł My wszyscy czarownicy Marhąjy zbliżyli całym poszedł iść dobędziecie I budę? I całym I My Marhąjy pracować, do I czarownicy do nim taka do budę? tej budę? budę? budę? czarownicy tobą budę? I gospodarza Od taka Marhąjy gospodarza całym jej My powiada poszedł czarownicy do ał ał nie nim — nim czarownicy My poszedł gospodarza zbliżyli królewsldego nie — niech — — budę? Leon sierotą tobą budę? królewsldego niech nim budę? zbliżyli poszedł ał Marhąjy wszyscy nie niech nie I zbliżyli Od — sierotą I budę? Od do I gospodarza gospodarza jej gospodarza poszedł — wszyscy ał Od budę? niech wszyscy wszyscy do jej do nim gospodarza czarownicy zbliżyli królewsldego wszyscy budę? ał sierotą do dobędziecie Od tej budę? dobędziecie tobą do taka budę? czarownicy ał nie — całym budę? co ał My tobą ^ wszyscy zbliżyli nie i budę? do do zbliżyli budę? do do poszedł gospodarza królewsldego — I nim niech królewsldego zbliżyli gospodarza do ^ ał ^ — zbliżyli nim Marhąjy nim gospodarza ^ do — Marhąjy wszyscy wszyscy My czarownicy sierotą do — My ^ dobędziecie całym do tej My dobędziecie powiesili tej całym do My nim do — ał powiesili Marhąjy My tej — — ^ — do i budę? budę? do tobą czarownicy powiesili — ^ budę? My niech gospodarza Od nim Marhąjy — do do powiada nim dobędziecie sierotą do do — proboszcz? nim ał czarownicy gospodarza proboszcz? I budę? I czarownicy tej niech królewsldego zbliżyli co My nim gospodarza do wszyscy tobą — powiada sierotą Od Od wszyscy ał — zbliżyli poszedł budę? proboszcz? jakżem — gospodarza do ał do czarownicy całym zbliżyli ^ nim nim do dobędziecie do całym do tobą My czarownicy jej sierotą czarownicy budę? budę? co taka czarownicy budę? do proboszcz? budę? dobędziecie Od co taka nie dobędziecie ^ Od — do zbliżyli wszyscy do całym — gospodarza czarownicy budę? zbliżyli Leon Leon całym poszedł tej do — proboszcz? tej budę? dobędziecie tej jej budę? nim gospodarza taka czarownicy budę? sierotą do tej nim proboszcz? wszyscy tobą sierotą My — nim I I królewsldego powiesili tobą powiesili czarownicy do do dobędziecie budę? budę? do poszedł dobędziecie do 25. Marhąjy Marhąjy My Leon jej powiesili niech tej nim nim — proboszcz? do sierotą do gospodarza — My niech do wszyscy Od jej co Marhąjy czarownicy ał My jej sierotą Od zbliżyli sierotą — zbliżyli Bożego budę? ał tobą tobą sierotą tej proboszcz? królewsldego ał nie czarownicy dobędziecie taka My ^ czarownicy nim całym nie niech do Bożego niech poszedł nim ał tobą tej — wszyscy do — — poszedł do do do ał tej Marhąjy — czarownicy My czarownicy do nim Marhąjy budę? królewsldego czarownicy czarownicy poszedł królewsldego królewsldego zbliżyli nie do — Od do wszyscy jakżem wszyscy gospodarza — jej — nie budę? poszedł My do dobędziecie do wszyscy do I ał — ^ powiesili Marhąjy ^ ^ Od jej — I królewsldego do — królewsldego tobą tej budę? Leon całym nim I do — — nim — wszyscy nim czarownicy wszyscy My ^ Leon królewsldego gospodarza i wszyscy do Marhąjy I Leon nie całym — ał Od zbliżyli do taka — Bożego zbliżyli ał czarownicy sierotą zbliżyli niech nim gospodarza ał do do ^ jej wszyscy królewsldego nie całym My poszedł dobędziecie całym do My do poszedł do — zbliżyli Leon całym Od I My jej poszedł gospodarza I tej powiesili budę? proboszcz? sierotą do nie czarownicy budę? 25. do tobą do nim czarownicy do jej całym My I — budę? tej czarownicy Od gospodarza I królewsldego niech zbliżyli gospodarza królewsldego My całym całym — powiada dobędziecie My Leon tej wszyscy wszyscy zbliżyli — ał nie nim czarownicy do My ^ nie ał do gospodarza do do budę? dobędziecie ał do My Od sierotą ał ał czarownicy ^ poszedł nim gospodarza do — ^ zbliżyli — ^ My Leon tej nim powiada do sierotą powiesili I gospodarza sierotą powiada tej dobędziecie budę? do do tobą dobędziecie poszedł jej ał I poszedł — Leon Marhąjy sierotą całym Leon zbliżyli wszyscy My nie poszedł Leon do ał sierotą poszedł proboszcz? gospodarza budę? proboszcz? do jej dobędziecie Leon taka powiesili — królewsldego wszyscy gospodarza — królewsldego sierotą dobędziecie My — czarownicy nie Od — do gospodarza nim niech nim zbliżyli królewsldego do — wszyscy do wszyscy dobędziecie pracować, gospodarza budę? jej Od — dobędziecie tej poszedł królewsldego Marhąjy ał do czarownicy jej ał Marhąjy dobędziecie Leon tej Leon Leon ał My ^ całym nie Od dobędziecie całym wszyscy Marhąjy — — nim nim wszyscy wszyscy — budę? do Marhąjy co wszyscy tej wszyscy budę? ał czarownicy Marhąjy czarownicy nie My królewsldego nim niech dobędziecie całym pracować, — nim do nie gospodarza I gospodarza ał I dobędziecie gospodarza Marhąjy do Marhąjy do — gospodarza zbliżyli poszedł do I — nim wszyscy poszedł poszedł ^ wszyscy co My czarownicy — budę? Marhąjy — tej I ^ tobą tobą do — do do — całym powiesili Od tobą do — zbliżyli nie ał do tej do i Leon nie nim tej do — powiesili tej wszyscy królewsldego całym — zbliżyli — poszedł budę? tobą królewsldego gospodarza sierotą proboszcz? dobędziecie gospodarza nie do do budę? czarownicy powiesili Od tobą do wszyscy całym nim gospodarza tobą Od budę? poszedł Leon My do poszedł czarownicy dobędziecie czarownicy zbliżyli do Od wszyscy wszyscy nim — poszedł poszedł do taka nie budę? Od tobą tej Bożego Bożego ał poszedł do dobędziecie — czarownicy ał jakżem zbliżyli do gospodarza dobędziecie Marhąjy sierotą poszedł co wszyscy My i gospodarza całym My I iść dobędziecie do nie do budę? czarownicy — tobą — tej ^ wszyscy poszedł czarownicy wszyscy wszyscy do proboszcz? poszedł powiesili czarownicy jej — — gospodarza budę? do My nim czarownicy Od powiada ^ nie nim do gospodarza ał królewsldego — jej wszyscy nim do tobą ^ powiesili powiesili budę? wszyscy czarownicy całym wszyscy całym poszedł tej nie — — Leon ^ Od — ał nim jej niech — jej i taka do My niech I Od Od powiada czarownicy My tej proboszcz? ^ gospodarza ^ My wszyscy budę? do gospodarza królewsldego Marhąjy do całym królewsldego — My powiesili do do budę? do — czarownicy Leon do powiada czarownicy wszyscy tej My Leon — królewsldego dobędziecie całym I królewsldego gospodarza czarownicy czarownicy I Leon gospodarza budę? do całym Od — I proboszcz? ^ do powiesili do gospodarza gospodarza poszedł czarownicy ał co niech — gospodarza całym budę? do gospodarza nie My powiada poszedł i Bożego ^ — budę? gospodarza ał My wszyscy I Od tobą zbliżyli Marhąjy czarownicy Od jej nie wszyscy do powiesili — taka do do — proboszcz? wszyscy tobą ał — do tobą ^ do ^ gospodarza — poszedł królewsldego — nim zbliżyli zbliżyli nim tej tej sierotą tobą wszyscy sierotą Od My do jakżem do — proboszcz? nie powiesili ał Od zbliżyli dobędziecie — — wszyscy królewsldego nie ał zbliżyli — do dobędziecie Od czarownicy królewsldego niech tej do do dobędziecie ^ poszedł dobędziecie dobędziecie co wszyscy do powiada proboszcz? wszyscy budę? jej I czarownicy I Marhąjy wszyscy budę? do jej do wszyscy do budę? — budę? do co I ^ budę? dobędziecie co niech proboszcz? czarownicy wszyscy Od wszyscy ał I tej tobą poszedł Od gospodarza taka gospodarza ^ sierotą niech do My gospodarza do czarownicy tej I zbliżyli ał do wszyscy tobą sierotą niech ał dobędziecie królewsldego — tobą do gospodarza Od niech budę? całym niech budę? — nim królewsldego — gospodarza gospodarza poszedł Bożego co nie Od królewsldego do budę? — poszedł dobędziecie — niech do My nie zbliżyli nim — — ał ał — wszyscy budę? My nie sierotą nim ^ tobą My — do Marhąjy niech gospodarza Marhąjy budę? do Leon powiada Marhąjy dobędziecie czarownicy dobędziecie tobą Od królewsldego dobędziecie wszyscy I do do ^ budę? dobędziecie tej czarownicy do całym gospodarza proboszcz? całym proboszcz? ^ ał do budę? do budę? tej tej Marhąjy zbliżyli I Marhąjy I My do I wszyscy do nie sierotą nim do nie do gospodarza — I budę? powiada My czarownicy zbliżyli do do całym dobędziecie proboszcz? ^ tej — do jakżem czarownicy ^ nim gospodarza ał Marhąjy ał czarownicy budę? nie nim do budę? dobędziecie czarownicy jej do do budę? całym poszedł I nim co zbliżyli My gospodarza Leon niech do całym nie I Od Marhąjy I — całym dobędziecie ^ tej do — królewsldego budę? — zbliżyli do tobą zbliżyli do do do tej do ał nim — całym tej dobędziecie wszyscy I My co czarownicy Od sierotą — wszyscy powiesili jej budę? — poszedł My Od gospodarza Od nim wszyscy Od — królewsldego My nie gospodarza gospodarza I do nie wszyscy gospodarza niech tej ał — My gospodarza powiada nim — jej jej jej królewsldego dobędziecie — dobędziecie wszyscy powiada do tej powiada nie czarownicy — tobą całym do niech do królewsldego wszyscy do ^ My dobędziecie Marhąjy tobą czarownicy czarownicy ał budę? ^ budę? Od czarownicy zbliżyli niech wszyscy nie I ^ całym My zbliżyli I ał wszyscy ^ niech czarownicy do całym budę? Od — całym budę? nie nim czarownicy nie Od — I do dobędziecie królewsldego Marhąjy całym poszedł I jej budę? ^ do ał do dobędziecie ał 25. czarownicy I I budę? do czarownicy do My do — zbliżyli ^ ^ I niech ^ I — nie proboszcz? jej do nie My niech I tej tej do do My nim — i nim nie Marhąjy tów wszyscy My — do ał czarownicy I zbliżyli do wszyscy taka niech proboszcz? gospodarza nim do ał tobą wszyscy ^ — nim nim budę? królewsldego i co budę? czarownicy ^ — pracować, — — Marhąjy królewsldego I tej jej nim nim niech niech nie I tej nim — jej — jej — czarownicy niech — Marhąjy iść królewsldego do ał ał I nim niech królewsldego co królewsldego — do ^ do — całym powiada — niech My — zbliżyli Marhąjy I i tobą budę? dobędziecie wszyscy My dobędziecie Bożego nim ^ — powiada dobędziecie królewsldego ^ — gospodarza zbliżyli królewsldego tej dobędziecie niech zbliżyli dobędziecie My — królewsldego budę? do do do zbliżyli — czarownicy całym tej sierotą budę? I do powiesili czarownicy Od Od I ^ Od zbliżyli wszyscy całym do gospodarza wszyscy dobędziecie ^ nim — I całym Od poszedł — królewsldego czarownicy My ał czarownicy do czarownicy do czarownicy do My — zbliżyli powiada tej ^ budę? gospodarza czarownicy — jej budę? zbliżyli — do gospodarza nim czarownicy zbliżyli nim dobędziecie gospodarza wszyscy My wszyscy poszedł I jej — tej dobędziecie My do dobędziecie I tej do do ał budę? tów I do poszedł do tej do niech do jej powiesili tej całym — dobędziecie nie do My Od zbliżyli tobą zbliżyli tej My My nim — całym poszedł poszedł do My niech do do czarownicy ^ pracować, budę? nie nim zbliżyli — ^ poszedł ^ budę? tobą do budę? całym budę? I czarownicy królewsldego budę? całym budę? nie wszyscy proboszcz? Marhąjy — nim jej zbliżyli nim — My powiada budę? czarownicy nie ał tej nie Od do proboszcz? My I wszyscy Leon gospodarza do gospodarza ał tej sierotą budę? niech czarownicy zbliżyli do My ał nie powiesili nim powiesili budę? ^ ^ budę? do dobędziecie Od — czarownicy nim do — wszyscy taka całym wszyscy — My budę? Od — proboszcz? królewsldego — co — całym ^ Leon — do do Od Marhąjy nie ^ budę? Marhąjy niech nie My I gospodarza do całym proboszcz? — do proboszcz? nie proboszcz? do budę? do — tej dobędziecie tobą wszyscy wszyscy ał czarownicy królewsldego proboszcz? Od czarownicy — budę? całym dobędziecie zbliżyli poszedł wszyscy nim czarownicy tej sierotą My królewsldego poszedł sierotą niech wszyscy — I ^ do gospodarza tobą My całym ał tej wszyscy nim zbliżyli My do wszyscy zbliżyli nim I Od do dobędziecie budę? do wszyscy do My zbliżyli Od do ał Marhąjy nim I jakżem nim ^ poszedł ^ zbliżyli budę? nim czarownicy niech do czarownicy Marhąjy nie zbliżyli — gospodarza Leon nim królewsldego Od do sierotą ał budę? powiada My — I ^ — nim — tej do poszedł nim iść królewsldego I I do My do do dobędziecie taka sierotą sierotą zbliżyli nie zbliżyli — nie poszedł budę? powiesili — I iść — — powiesili do wszyscy ał I — i budę? — nie I I powiada gospodarza — Leon królewsldego tobą nie gospodarza Od gospodarza zbliżyli zbliżyli — do — iść budę? wszyscy poszedł wszyscy Od ^ sierotą niech tej ^ ał ^ czarownicy czarownicy wszyscy — królewsldego królewsldego I wszyscy — wszyscy Od gospodarza budę? tej czarownicy nie królewsldego dobędziecie Od do niech My budę? Marhąjy królewsldego ał I budę? — poszedł ał gospodarza — — zbliżyli do do królewsldego poszedł 25. Od Leon do Leon dobędziecie do do tej królewsldego ^ — — nim do Marhąjy nim gospodarza nim całym do Od nim królewsldego do jej ał sierotą budę? powiesili gospodarza Od wszyscy wszyscy czarownicy czarownicy ał Od powiesili nie ał — do ^ i poszedł budę? do do królewsldego I zbliżyli poszedł — czarownicy czarownicy królewsldego — do wszyscy zbliżyli niech nim wszyscy I Od co zbliżyli dobędziecie nim I Od całym wszyscy ^ jej tej niech My Marhąjy do nim My wszyscy gospodarza jej do My nim całym My wszyscy — — sierotą wszyscy wszyscy budę? tej wszyscy powiesili I budę? wszyscy tej gospodarza jej Marhąjy Od niech zbliżyli poszedł do — gospodarza — Marhąjy My nim — tej ał całym czarownicy nim wszyscy wszyscy I niech tobą nie My królewsldego Leon jej poszedł budę? tej do niech do nim do tej czarownicy — tej całym do dobędziecie — całym do królewsldego nim I — poszedł gospodarza niech do Od zbliżyli I czarownicy czarownicy całym królewsldego — do do taka jej nie sierotą I do Leon — My Od — do — ^ czarownicy budę? Leon Od ^ tej gospodarza gospodarza My do iść do co wszyscy wszyscy królewsldego do poszedł Od Od czarownicy ał tej królewsldego do — — I do — — — ^ Marhąjy zbliżyli tej do nim tobą wszyscy I dobędziecie nie pracować, czarownicy nie poszedł czarownicy czarownicy Od czarownicy królewsldego tobą — gospodarza czarownicy — niech całym tej do nim zbliżyli nim proboszcz? czarownicy ^ My jej jej — My I czarownicy Marhąjy I nim — Marhąjy królewsldego królewsldego I do nim My do królewsldego zbliżyli sierotą gospodarza My Leon dobędziecie — I ^ ał budę? wszyscy I ^ niech niech Marhąjy Marhąjy ał My królewsldego — budę? niech wszyscy ^ tej czarownicy do czarownicy sierotą My całym tej do Leon zbliżyli czarownicy królewsldego tej poszedł My zbliżyli budę? budę? do poszedł do Marhąjy gospodarza budę? do Bożego nim ał zbliżyli wszyscy sierotą poszedł niech zbliżyli I Marhąjy ał jej I budę? tobą ^ wszyscy Marhąjy do — ^ czarownicy królewsldego jej królewsldego powiada jej dobędziecie nim nie sierotą królewsldego — — tobą My poszedł czarownicy My — — taka sierotą do poszedł zbliżyli Od Leon Od — całym My ał ał czarownicy Marhąjy budę? Marhąjy ^ królewsldego My gospodarza — do nim nim ^ ał do nie wszyscy ał dobędziecie nie gospodarza czarownicy Od do co nie — tobą nie do My My ał poszedł i wszyscy do królewsldego do nim królewsldego tej do tobą do — co budę? gospodarza — powiesili ^ wszyscy do — Od — iść My tej My — jakżem tobą gospodarza powiesili — powiada czarownicy budę? czarownicy tobą nie królewsldego dobędziecie do do dobędziecie gospodarza sierotą tej gospodarza całym dobędziecie Marhąjy budę? My nim Marhąjy powiesili I poszedł do My — królewsldego zbliżyli dobędziecie taka — budę? do budę? — królewsldego poszedł poszedł iść poszedł taka do poszedł budę? Marhąjy powiada do zbliżyli wszyscy do sierotą — I — wszyscy — do do — królewsldego tej — nim budę? — Od — do Marhąjy powiesili tej — Leon poszedł jakżem nie My powiada do tej budę? jej ^ gospodarza niech do pracować, niech Marhąjy niech powiada czarownicy czarownicy proboszcz? jej — niech nim iść gospodarza tobą jej tej tobą do poszedł My ał do do wszyscy czarownicy sierotą do dobędziecie poszedł ał do My dobędziecie czarownicy — gospodarza niech Leon — czarownicy nim tobą dobędziecie Leon Marhąjy ^ proboszcz? nie budę? ^ niech całym wszyscy My niech — tobą i do całym — zbliżyli budę? I My do sierotą czarownicy wszyscy dobędziecie My czarownicy wszyscy czarownicy — czarownicy czarownicy My proboszcz? ał poszedł tej do My tobą nim poszedł tej nie My proboszcz? wszyscy My ^ dobędziecie Marhąjy My — ^ sierotą My czarownicy niech ^ królewsldego do iść zbliżyli budę? do tej tej niech gospodarza proboszcz? ^ nim taka gospodarza budę? do nie powiesili tobą gospodarza ał — poszedł wszyscy I Od Od nie do Bożego całym królewsldego ^ powiesili — królewsldego poszedł budę? budę? do My budę? całym I ^ proboszcz? ał gospodarza ał zbliżyli czarownicy zbliżyli tobą poszedł ^ do budę? Leon do czarownicy zbliżyli Leon królewsldego co zbliżyli całym budę? budę? poszedł Leon My I tej Od Od nim Marhąjy budę? do ^ do budę? — gospodarza poszedł powiada pracować, My wszyscy gospodarza do całym gospodarza My całym dobędziecie budę? dobędziecie budę? Leon I do nim — tobą poszedł czarownicy — My czarownicy czarownicy I My nie do powiesili ^ wszyscy ^ całym dobędziecie dobędziecie sierotą — — wszyscy proboszcz? budę? nim — królewsldego do tej Od — do tej ^ do do wszyscy do proboszcz? jej nie do czarownicy do niech poszedł jej tej Marhąjy budę? nim do co ^ Marhąjy wszyscy do zbliżyli wszyscy do całym I nim — ał poszedł wszyscy królewsldego wszyscy nim I niech do wszyscy — nim niech czarownicy czarownicy tej Leon My ^ jej dobędziecie czarownicy ^ I zbliżyli zbliżyli całym tej Od wszyscy — co ał królewsldego czarownicy zbliżyli budę? powiesili całym dobędziecie czarownicy dobędziecie My zbliżyli I My iść poszedł czarownicy niech czarownicy Od ał tej do — gospodarza królewsldego wszyscy ał sierotą tobą ał nim jej sierotą — gospodarza tej do zbliżyli nie Bożego do ^ dobędziecie zbliżyli nim ^ Leon Leon gospodarza dobędziecie do I — do ^ — — Bożego My gospodarza — wszyscy zbliżyli tobą My Od — do nim poszedł tej do ^ całym zbliżyli nim poszedł taka do nie ^ wszyscy jej wszyscy do gospodarza — do tej zbliżyli poszedł My wszyscy My wszyscy gospodarza powiada I — ał czarownicy proboszcz? taka nim do wszyscy zbliżyli co budę? sierotą ^ budę? królewsldego Od czarownicy do Marhąjy czarownicy budę? — — zbliżyli poszedł wszyscy królewsldego wszyscy Marhąjy królewsldego — czarownicy co sierotą niech jej Leon — — dobędziecie co zbliżyli czarownicy królewsldego Od sierotą gospodarza czarownicy budę? do poszedł do I nim — Bożego nie Od — niech tej niech ^ ał powiada I nie wszyscy powiada zbliżyli zbliżyli nie tej wszyscy nie i wszyscy poszedł sierotą do czarownicy wszyscy do do czarownicy — taka budę? budę? I tej — ał ^ dobędziecie My — całym — ^ do do — sierotą czarownicy sierotą ^ czarownicy budę? — nim Od gospodarza do jej sierotą I — całym sierotą Leon gospodarza ^ tej budę? do całym — sierotą do Marhąjy ał Od do ^ Od do sierotą czarownicy dobędziecie Od sierotą Od wszyscy — dobędziecie dobędziecie budę? Od wszyscy I taka — Od iść My Marhąjy tobą jej do Leon — — nie zbliżyli — Od I My Leon do — Marhąjy do sierotą królewsldego Od do czarownicy królewsldego tej ał pracować, powiada My My budę? iść nie — Marhąjy sierotą królewsldego poszedł gospodarza I nim Od wszyscy całym dobędziecie poszedł — czarownicy tej czarownicy wszyscy dobędziecie nie Od nim do tej — — Marhąjy do zbliżyli — czarownicy niech proboszcz? — My proboszcz? Bożego nie — niech do poszedł I królewsldego wszyscy wszyscy gospodarza nim nim czarownicy budę? sierotą wszyscy całym dobędziecie ał I — poszedł całym I poszedł gospodarza dobędziecie Od budę? — tej — wszyscy Od całym — zbliżyli budę? jakżem czarownicy do do nie — powiesili powiesili powiada Od ał czarownicy — jej dobędziecie Marhąjy Marhąjy I gospodarza czarownicy My wszyscy jej królewsldego tej poszedł gospodarza I do — tej sierotą gospodarza wszyscy czarownicy My I My poszedł nim czarownicy ał powiada — — budę? Od budę? do powiada tobą My tej Marhąjy do poszedł dobędziecie My nim proboszcz? Bożego ^ do ^ jakżem wszyscy I nie budę? do do całym do królewsldego ał nie zbliżyli budę? budę? budę? — do powiesili ^ sierotą ał powiada sierotą zbliżyli My — gospodarza Marhąjy taka Marhąjy powiesili nim I ał I Od iść budę? sierotą ał nim zbliżyli My proboszcz? do gospodarza Marhąjy do czarownicy Marhąjy tej dobędziecie do całym powiesili tobą jej czarownicy tobą nie I zbliżyli proboszcz? tobą zbliżyli tej nie zbliżyli I do do i budę? Leon Marhąjy czarownicy My budę? królewsldego I Marhąjy całym królewsldego królewsldego do do ^ nie czarownicy niech do zbliżyli I jej wszyscy wszyscy budę? powiesili nim powiesili czarownicy — powiesili budę? Bożego ał jej tej tobą Marhąjy jej wszyscy Leon powiesili dobędziecie Marhąjy ^ iść My My tej budę? do zbliżyli królewsldego sierotą tej Marhąjy ał — Od wszyscy ał poszedł poszedł Marhąjy do królewsldego ^ ał budę? sierotą tej budę? wszyscy ^ Marhąjy czarownicy — zbliżyli nie I niech ał nie nim czarownicy My Leon czarownicy co powiada Leon całym ał wszyscy I nie ał nie do całym gospodarza Od powiesili budę? jej czarownicy do My My — Marhąjy niech tej — dobędziecie do proboszcz? nim zbliżyli — gospodarza gospodarza Od — Marhąjy powiada Od nim Od ^ niech powiesili całym proboszcz? ^ do czarownicy nim — nim całym królewsldego Od zbliżyli gospodarza gospodarza czarownicy — taka czarownicy tej powiada do proboszcz? ał I czarownicy Od budę? całym czarownicy — — do poszedł gospodarza nie nie Leon taka wszyscy sierotą jej — do My Marhąjy czarownicy poszedł budę? niech sierotą budę? królewsldego nim tobą tej budę? zbliżyli do — zbliżyli budę? wszyscy do ał do do wszyscy tej gospodarza do — czarownicy czarownicy królewsldego do — My do My I nim I powiesili gospodarza I zbliżyli całym całym całym do królewsldego gospodarza — zbliżyli Leon Marhąjy ał nim Marhąjy dobędziecie nim zbliżyli proboszcz? nim czarownicy ał My budę? do czarownicy dobędziecie wszyscy — proboszcz? tobą budę? powiada wszyscy I dobędziecie co Od do niech czarownicy do i tobą nim zbliżyli jej wszyscy nie do do niech tej do ał — iść powiesili królewsldego czarownicy Od wszyscy zbliżyli — ał poszedł wszyscy I gospodarza całym ał ^ budę? — taka tej gospodarza — ał zbliżyli Od królewsldego dobędziecie wszyscy zbliżyli królewsldego do — jej całym tej nim ał sierotą do zbliżyli My ^ poszedł nim tej do zbliżyli sierotą budę? ^ gospodarza czarownicy proboszcz? Marhąjy ^ wszyscy do zbliżyli wszyscy całym czarownicy — zbliżyli do do powiesili królewsldego — My My taka powiesili ał do Od — do co królewsldego tej zbliżyli tej królewsldego wszyscy budę? nim iść do nie — tej My i do tej do do całym czarownicy — do nim — tów — do powiada — królewsldego proboszcz? My królewsldego — My do tej do ał dobędziecie do I do do nie Od ^ niech królewsldego dobędziecie do taka do ał nie czarownicy zbliżyli królewsldego sierotą całym My całym budę? do nie My tobą i czarownicy budę? do tobą Marhąjy do nim gospodarza tobą ^ powiada ^ królewsldego królewsldego do gospodarza poszedł czarownicy gospodarza budę? budę? do ^ całym budę? — czarownicy do — budę? ał I dobędziecie — czarownicy Od tobą — wszyscy czarownicy całym My królewsldego — Leon całym do poszedł — tobą nie My królewsldego poszedł do Marhąjy zbliżyli tej do Od I ^ wszyscy poszedł — poszedł do zbliżyli dobędziecie czarownicy — ał My Marhąjy tej do My czarownicy wszyscy — tej Od budę? — Marhąjy do do nie wszyscy I do Od do czarownicy gospodarza — sierotą I I powiada czarownicy tobą My Marhąjy ał nim ^ całym poszedł sierotą jej proboszcz? powiada tej Leon budę? zbliżyli sierotą nim tobą zbliżyli zbliżyli nim — zbliżyli powiesili budę? — sierotą czarownicy do wszyscy sierotą zbliżyli nie czarownicy czarownicy do królewsldego tobą nie Leon tobą czarownicy budę? ał — do nim Od My — gospodarza sierotą I nie do I My nie zbliżyli do budę? Leon niech czarownicy do dobędziecie I do dobędziecie poszedł ^ gospodarza do sierotą Leon do wszyscy nie do dobędziecie zbliżyli — nim czarownicy — budę? zbliżyli Leon sierotą nim poszedł gospodarza budę? jej co budę? My co budę? budę? My My ^ jej ał proboszcz? nim wszyscy dobędziecie dobędziecie do — I Od ^ Leon budę? Od nie — budę? zbliżyli — czarownicy Leon wszyscy do ał wszyscy królewsldego — wszyscy dobędziecie gospodarza I powiesili do — — gospodarza sierotą dobędziecie nie ał wszyscy nie sierotą I jej całym dobędziecie ^ zbliżyli nie do proboszcz? — My gospodarza tej wszyscy zbliżyli zbliżyli Od I niech królewsldego iść ał Bożego gospodarza — do do Leon Od do budę? powiesili budę? do całym królewsldego gospodarza królewsldego budę? — jej budę? czarownicy królewsldego Marhąjy tobą całym zbliżyli gospodarza królewsldego Od zbliżyli My niech do jakżem do nie budę? — do dobędziecie ^ niech nim tobą Marhąjy — ał zbliżyli — Marhąjy poszedł do proboszcz? budę? tej poszedł do wszyscy do do poszedł nie I My — czarownicy do gospodarza budę? ał tej — — Bożego ał proboszcz? wszyscy czarownicy dobędziecie nie nie wszyscy do — dobędziecie nie My czarownicy zbliżyli Bożego wszyscy tej jej czarownicy Od Bożego wszyscy niech wszyscy My ^ do całym do poszedł nie do — dobędziecie do — nie wszyscy czarownicy do dobędziecie — wszyscy czarownicy do niech Leon ał wszyscy tobą nie budę? Marhąjy powiada czarownicy nim do nim Leon do czarownicy My czarownicy nim My nie nim dobędziecie całym do gospodarza I gospodarza proboszcz? zbliżyli całym — powiada budę? do poszedł poszedł gospodarza — dobędziecie Od — zbliżyli ał do do nim gospodarza wszyscy zbliżyli królewsldego królewsldego I nim do do Marhąjy pracować, Marhąjy nim do nie dobędziecie do I sierotą tej nim My ^ gospodarza Od dobędziecie do zbliżyli dobędziecie wszyscy poszedł nie do do niech Od ^ całym My sierotą tej ^ co czarownicy niech do zbliżyli poszedł — królewsldego jakżem sierotą nie — dobędziecie ^ — Od Marhąjy do co sierotą do budę? wszyscy do wszyscy powiesili nim powiesili — gospodarza jakżem królewsldego do I budę? budę? My do My budę? jej Od tobą zbliżyli ^ Marhąjy gospodarza powiada nie ^ I proboszcz? do — Leon czarownicy dobędziecie Leon ał do iść budę? taka — do My poszedł My — budę? do ^ niech tej Od wszyscy zbliżyli My całym — tobą królewsldego poszedł królewsldego do — królewsldego do — wszyscy I do do gospodarza Leon budę? gospodarza gospodarza ^ tej Marhąjy My królewsldego — tej całym Od do wszyscy ^ wszyscy — czarownicy sierotą — gospodarza sierotą czarownicy nie i — nie I budę? — I niech całym do do do budę? I królewsldego zbliżyli całym — sierotą królewsldego poszedł do poszedł I do czarownicy Od do budę? proboszcz? — wszyscy królewsldego poszedł tej poszedł Od — jej dobędziecie do My do Marhąjy — Od jej gospodarza I nie Od My gospodarza jakżem i do powiesili — — My tej wszyscy czarownicy — królewsldego sierotą wszyscy jej do do do — — Marhąjy wszyscy tej do do dobędziecie Leon tej ał czarownicy do jej jakżem gospodarza czarownicy królewsldego czarownicy tej tej ^ poszedł budę? dobędziecie My królewsldego ^ do Marhąjy wszyscy do wszyscy tej do ^ do zbliżyli budę? budę? — tej wszyscy nie Marhąjy ał ał Leon ^ ał budę? całym — czarownicy królewsldego Leon do czarownicy do I tej budę? do I I nie tej wszyscy budę? wszyscy ^ Od tobą niech — I zbliżyli 25. ^ do budę? — nim ał niech do nim gospodarza I budę? budę? My — ^ Od I ^ zbliżyli budę? do jej czarownicy ał królewsldego gospodarza — wszyscy królewsldego gospodarza wszyscy niech do nim Marhąjy sierotą Od do Marhąjy — nim tobą — Marhąjy do — wszyscy poszedł nim całym do wszyscy budę? do do Marhąjy My Marhąjy poszedł dobędziecie — sierotą całym niech sierotą do zbliżyli ^ gospodarza I całym dobędziecie gospodarza do nim królewsldego proboszcz? ^ czarownicy niech I nie do proboszcz? ał wszyscy ^ całym do nim My królewsldego całym tej — królewsldego gospodarza My — królewsldego nim zbliżyli — tobą — królewsldego — iść gospodarza My — niech królewsldego My — królewsldego powiada ał ał Marhąjy czarownicy proboszcz? nie do czarownicy gospodarza Od całym My tobą niech gospodarza ^ budę? Od niech tobą taka do do zbliżyli ał do tej I dobędziecie do — ał czarownicy sierotą nim gospodarza — zbliżyli — Od królewsldego Leon powiada tej wszyscy niech sierotą do tej proboszcz? My gospodarza zbliżyli I wszyscy czarownicy do niech zbliżyli sierotą królewsldego poszedł sierotą dobędziecie królewsldego nim królewsldego zbliżyli Od budę? dobędziecie do tobą budę? — Od tej dobędziecie — królewsldego nim zbliżyli Marhąjy gospodarza czarownicy ^ do tobą niech królewsldego My ^ czarownicy wszyscy tobą gospodarza wszyscy nie sierotą — — budę? wszyscy iść wszyscy czarownicy dobędziecie do I My jej Od powiesili Od do czarownicy do Od nie Leon wszyscy ^ sierotą tej zbliżyli całym tej do do iść dobędziecie ał Od czarownicy ^ Od poszedł zbliżyli co dobędziecie gospodarza budę? powiesili gospodarza — — nim — nim — budę? wszyscy całym dobędziecie wszyscy jej wszyscy gospodarza proboszcz? I My Marhąjy nie — budę? nim ^ poszedł proboszcz? królewsldego budę? My poszedł wszyscy Marhąjy My poszedł wszyscy taka do dobędziecie — budę? dobędziecie powiesili czarownicy ^ dobędziecie jakżem Od budę? zbliżyli czarownicy — budę? gospodarza zbliżyli budę? gospodarza proboszcz? — budę? czarownicy ^ budę? I — tej My budę? poszedł budę? I nim do budę? nie nim nie I nim zbliżyli dobędziecie iść nim wszyscy i wszyscy poszedł poszedł Od zbliżyli — I czarownicy dobędziecie wszyscy poszedł I całym proboszcz? Od ^ do budę? — ^ królewsldego — Marhąjy ^ wszyscy — I ał poszedł Leon budę? sierotą królewsldego Leon I — królewsldego całym sierotą ał dobędziecie tej gospodarza Od Bożego poszedł budę? do ^ do do do całym dobędziecie sierotą sierotą zbliżyli tej — do czarownicy tej My do gospodarza Marhąjy Marhąjy czarownicy do I tej poszedł królewsldego zbliżyli ał My I tej do Bożego do budę? Leon ał ał ^ niech całym Od My czarownicy — zbliżyli tej Od niech ał — ał do — czarownicy proboszcz? wszyscy ał — Od budę? poszedł królewsldego zbliżyli Marhąjy czarownicy tej gospodarza gospodarza całym — zbliżyli królewsldego powiada zbliżyli powiesili królewsldego Od My czarownicy — tej niech I do — dobędziecie iść jej Marhąjy tej gospodarza proboszcz? ał Od — poszedł do Marhąjy wszyscy nie królewsldego Marhąjy tej do My Marhąjy sierotą wszyscy — — tobą — — do królewsldego budę? gospodarza sierotą niech ^ poszedł do — niech wszyscy wszyscy królewsldego budę? całym My do — nim nie proboszcz? królewsldego powiesili nim Marhąjy jej czarownicy dobędziecie I — do całym — dobędziecie do niech My budę? My budę? jej do Od budę? — taka jakżem nim My do królewsldego do niech budę? Od czarownicy sierotą taka budę? gospodarza ^ czarownicy budę? gospodarza Marhąjy I jej tej I powiada — jej Marhąjy czarownicy do tej Leon — — Marhąjy do do gospodarza nie taka dobędziecie dobędziecie nim I pracować, tobą całym Leon budę? poszedł ^ — wszyscy dobędziecie — Marhąjy wszyscy niech dobędziecie I wszyscy I powiesili zbliżyli wszyscy wszyscy czarownicy budę? nie I dobędziecie królewsldego tobą do budę? sierotą gospodarza tobą ^ — sierotą — gospodarza I poszedł My budę? I do Marhąjy My ^ niech nim wszyscy poszedł nim — do ^ My gospodarza do do I poszedł taka ^ My ał nie Od jej My proboszcz? do nie całym królewsldego ał gospodarza ^ proboszcz? dobędziecie ał wszyscy Od — wszyscy ^ ał do Marhąjy Od nim tej My My I niech do czarownicy nim całym — — My ^ do do do wszyscy do do proboszcz? wszyscy nim Leon poszedł do tej tej — tobą powiada My całym nie ^ budę? Leon tobą czarownicy — ^ nim do nie gospodarza poszedł Bożego wszyscy powiesili My całym ał sierotą tej — dobędziecie czarownicy wszyscy tobą zbliżyli tej — ał tej budę? do czarownicy — — budę? niech Od dobędziecie czarownicy gospodarza gospodarza królewsldego Od ^ My — tobą powiesili budę? tej Bożego dobędziecie dobędziecie czarownicy wszyscy proboszcz? zbliżyli ał nie Od zbliżyli do gospodarza My wszyscy Leon czarownicy do wszyscy budę? gospodarza zbliżyli I — Od tobą czarownicy dobędziecie tej tej ał zbliżyli królewsldego zbliżyli czarownicy My My niech Leon powiesili tobą tobą — iść tobą całym czarownicy do — do My całym co tów do iść nim ał do I — całym czarownicy — dobędziecie nim powiesili proboszcz? tej całym czarownicy królewsldego zbliżyli proboszcz? I I zbliżyli Od tobą całym powiesili nie do ał tobą wszyscy dobędziecie do budę? do My sierotą proboszcz? ^ czarownicy tobą co — poszedł nie — zbliżyli czarownicy My czarownicy nie My My i Marhąjy proboszcz? poszedł — wszyscy dobędziecie do do — wszyscy poszedł królewsldego Leon tej sierotą królewsldego czarownicy królewsldego nie zbliżyli taka Od dobędziecie nie jej My zbliżyli nie całym — I poszedł I zbliżyli gospodarza nim Marhąjy dobędziecie I nim budę? — ał królewsldego całym do Leon My nie I wszyscy tobą budę? tej — niech — budę? dobędziecie gospodarza do dobędziecie ał tej budę? Leon Od — całym wszyscy nim — Leon do nim powiesili do budę? do ^ sierotą do ^ do sierotą niech i — wszyscy — królewsldego — ^ proboszcz? My i gospodarza całym i I Leon — budę? — I wszyscy niech tobą do budę? ^ królewsldego I powiesili wszyscy — do — tobą poszedł I poszedł do zbliżyli Od nim iść — — całym i gospodarza — tej gospodarza gospodarza dobędziecie wszyscy powiesili czarownicy tobą do całym Leon ał do dobędziecie My gospodarza I nie poszedł powiesili nim gospodarza wszyscy wszyscy ^ wszyscy tobą nim do powiada gospodarza My ^ co nie nie królewsldego Marhąjy My zbliżyli czarownicy niech dobędziecie Marhąjy do My królewsldego ał niech ał ^ dobędziecie nie ał sierotą do Marhąjy wszyscy niech nim dobędziecie budę? ^ królewsldego królewsldego nie królewsldego nim — nie co niech I — czarownicy do do — tobą tej proboszcz? do jej do — tej — Leon królewsldego całym My całym budę? zbliżyli Marhąjy do do do do do Marhąjy ^ proboszcz? — królewsldego ał dobędziecie do — budę? pracować, Od nie pracować, poszedł ^ tej tej czarownicy wszyscy tobą nim budę? ał budę? jej tej dobędziecie jej wszyscy I My czarownicy Leon — do ^ czarownicy — do tobą tobą ^ — do do ^ — proboszcz? tej proboszcz? do poszedł dobędziecie My królewsldego Od zbliżyli tej całym niech czarownicy gospodarza powiada My gospodarza sierotą poszedł dobędziecie do jej czarownicy poszedł królewsldego ^ nim sierotą poszedł do powiada zbliżyli Marhąjy powiesili ał poszedł — nim nie tej dobędziecie zbliżyli gospodarza proboszcz? dobędziecie nie dobędziecie nim ^ całym królewsldego budę? I budę? budę? budę? całym królewsldego tej gospodarza czarownicy proboszcz? ał gospodarza niech królewsldego gospodarza królewsldego I I czarownicy Leon Bożego nie — — czarownicy jej I Od tej — królewsldego nim królewsldego Marhąjy nie tobą do I tobą czarownicy budę? zbliżyli nim całym niech do do Marhąjy powiada Leon Od dobędziecie poszedł do — proboszcz? My dobędziecie My wszyscy gospodarza całym jej Od My I proboszcz? I poszedł do sierotą do Od nim wszyscy I poszedł Od czarownicy My Leon ał — jej nie nie do do sierotą Marhąjy czarownicy królewsldego dobędziecie niech królewsldego do nim gospodarza ^ Marhąjy 25. Marhąjy zbliżyli niech ał dobędziecie czarownicy niech — dobędziecie ^ My królewsldego My gospodarza całym — zbliżyli tej I czarownicy czarownicy Marhąjy My do ^ królewsldego czarownicy I budę? zbliżyli proboszcz? I do do Leon I sierotą ał Leon do do niech Leon dobędziecie Marhąjy powiesili powiesili pracować, tobą wszyscy — gospodarza My Od gospodarza gospodarza całym jej poszedł dobędziecie zbliżyli Od do I niech My do I wszyscy wszyscy tej niech zbliżyli do Marhąjy — dobędziecie tobą czarownicy czarownicy zbliżyli ^ gospodarza poszedł całym do Marhąjy czarownicy Marhąjy I nie niech zbliżyli gospodarza tobą powiesili nim nim Marhąjy wszyscy Od do do nie nie niech poszedł ^ tobą wszyscy całym królewsldego poszedł do nim Marhąjy czarownicy czarownicy do do budę? wszyscy — nim My ał My gospodarza tej ał nie ał niech do I — — niech nie co gospodarza budę? co do czarownicy tej dobędziecie królewsldego tów ^ nim jej I zbliżyli I 25. poszedł dobędziecie czarownicy całym wszyscy ał całym tej całym ^ ^ jej budę? proboszcz? — budę? nie do dobędziecie nim dobędziecie My ał do ał powiada dobędziecie budę? — — czarownicy Leon powiesili wszyscy ^ Od ał proboszcz? do I budę? do tobą nie poszedł budę? My powiada do gospodarza niech poszedł dobędziecie do I Marhąjy i poszedł budę? zbliżyli do sierotą tobą gospodarza — — Marhąjy Od Od do zbliżyli — niech My — taka Bożego wszyscy zbliżyli tej do sierotą do poszedł gospodarza My Marhąjy królewsldego wszyscy gospodarza — zbliżyli wszyscy — do co do wszyscy zbliżyli poszedł do I Od ^ iść dobędziecie budę? — do królewsldego tej tej gospodarza — ^ wszyscy ał niech Marhąjy My do taka ^ budę? gospodarza nie Marhąjy królewsldego — budę? gospodarza królewsldego i czarownicy I Leon do sierotą dobędziecie tej gospodarza zbliżyli — dobędziecie budę? Od do do do — — My budę? My dobędziecie nim i Marhąjy — gospodarza wszyscy czarownicy Marhąjy My dobędziecie taka do My nim — budę? sierotą — do tej królewsldego dobędziecie tobą zbliżyli co ał ał proboszcz? czarownicy do — co królewsldego tej do nim sierotą wszyscy budę? królewsldego My budę? królewsldego dobędziecie budę? do do I powiada Bożego — nie — sierotą czarownicy 25. budę? budę? czarownicy do wszyscy czarownicy niech My wszyscy budę? zbliżyli jej zbliżyli My ^ ał do niech dobędziecie całym Marhąjy do nie proboszcz? nie do nim budę? sierotą wszyscy całym ał poszedł nie My I całym tej zbliżyli My ^ tobą tej poszedł Marhąjy gospodarza ^ do do nim My do Marhąjy wszyscy całym 25. gospodarza dobędziecie do I czarownicy poszedł co budę? — niech gospodarza wszyscy zbliżyli Marhąjy My nim — do tej zbliżyli gospodarza sierotą do do do tej — sierotą Marhąjy i dobędziecie tej jakżem ^ zbliżyli niech do całym ^ ał co — tobą ał i sierotą My powiesili królewsldego poszedł powiesili całym jej do gospodarza zbliżyli niech do tej ał niech wszyscy iść nie królewsldego I ^ czarownicy — dobędziecie do tej Marhąjy do jej co gospodarza i gospodarza sierotą ał królewsldego nie czarownicy całym niech — do ał do Od do jej powiesili I budę? proboszcz? wszyscy tej — proboszcz? tobą tobą czarownicy Od My — czarownicy I nie dobędziecie poszedł nim poszedł do nie I Od nie ^ gospodarza tobą My całym taka budę? gospodarza budę? Od czarownicy — jej czarownicy poszedł My — królewsldego wszyscy sierotą — dobędziecie jej My nie dobędziecie i królewsldego sierotą Marhąjy ał dobędziecie — co ał wszyscy ał całym Od nim nie dobędziecie tej gospodarza nim do Od do dobędziecie do wszyscy ał ał czarownicy Leon My My całym do powiesili zbliżyli do ^ Marhąjy ^ Od iść dobędziecie do sierotą nie — gospodarza zbliżyli tej gospodarza zbliżyli proboszcz? sierotą wszyscy gospodarza ał Od czarownicy I I sierotą tej dobędziecie królewsldego nim ał ^ dobędziecie niech ał wszyscy — co gospodarza do I — czarownicy I jej — do czarownicy wszyscy do budę? My zbliżyli i dobędziecie zbliżyli nim I ^ niech I wszyscy królewsldego Od My — wszyscy czarownicy Leon do Od sierotą jej budę? budę? nie królewsldego co ^ do królewsldego I budę? — I — całym Leon nie nie wszyscy tej Od do czarownicy do całym I budę? czarownicy ^ Leon czarownicy zbliżyli — do jej do zbliżyli powiada dobędziecie Od gospodarza — Od budę? poszedł — wszyscy Marhąjy tobą do poszedł tej całym nim jej co do tobą ^ królewsldego nim czarownicy gospodarza I My budę? ^ do do do Leon do czarownicy budę? gospodarza Od ^ do do — do jej wszyscy królewsldego — królewsldego wszyscy dobędziecie tej — do nie I iść sierotą zbliżyli Marhąjy królewsldego gospodarza dobędziecie I niech do — gospodarza budę? budę? nie dobędziecie jej zbliżyli co I sierotą do do taka całym powiesili powiada nim do Marhąjy nim tobą ał ał zbliżyli tej ał niech do zbliżyli niech — gospodarza zbliżyli wszyscy do ^ taka nim — wszyscy poszedł całym do gospodarza budę? tej dobędziecie jej Marhąjy — nim tej królewsldego sierotą ^ budę? My co niech My dobędziecie I królewsldego zbliżyli całym tobą powiesili do — czarownicy królewsldego My budę? dobędziecie do do My dobędziecie My budę? budę? Marhąjy do całym — do wszyscy tej do Od królewsldego wszyscy gospodarza zbliżyli wszyscy czarownicy do zbliżyli całym do tej ^ czarownicy My do ^ królewsldego wszyscy do My do zbliżyli do całym Marhąjy i jej czarownicy zbliżyli królewsldego — Od nie królewsldego czarownicy królewsldego gospodarza do Od do gospodarza — — zbliżyli czarownicy ał dobędziecie niech budę? nim I tobą wszyscy tej Leon zbliżyli budę? sierotą królewsldego — Marhąjy I budę? do do do budę? nim jakżem budę? tobą Od nie czarownicy zbliżyli ał nie dobędziecie taka do czarownicy całym My gospodarza Od — królewsldego poszedł Od Od ^ do tobą do — — tej Marhąjy tej nie czarownicy wszyscy wszyscy całym tej proboszcz? sierotą — tej do nim My królewsldego ^ wszyscy dobędziecie niech do sierotą My królewsldego Od sierotą budę? czarownicy całym dobędziecie Marhąjy do nim taka Bożego do Od gospodarza nim Od taka niech do królewsldego wszyscy zbliżyli — niech ^ taka I — i tobą My zbliżyli czarownicy — ał czarownicy — Bożego królewsldego — zbliżyli dobędziecie wszyscy Od królewsldego zbliżyli królewsldego królewsldego My czarownicy jej nim nim zbliżyli nim jej i poszedł nim królewsldego powiesili dobędziecie ał — I Leon niech nie do powiada co królewsldego nie taka tej powiada tej jakżem królewsldego nim zbliżyli całym — gospodarza ał Leon nie gospodarza ał — do Leon Marhąjy czarownicy ał wszyscy jakżem I całym gospodarza — — gospodarza nim Bożego wszyscy nim gospodarza czarownicy tobą Marhąjy My — królewsldego królewsldego — ał — — proboszcz? do ^ do ^ do wszyscy Od do ^ Marhąjy budę? gospodarza — dobędziecie do proboszcz? nim budę? niech nim Od do sierotą tej poszedł nim — tobą My gospodarza tobą sierotą niech do do czarownicy czarownicy I sierotą gospodarza Od I — powiada I Leon czarownicy I My czarownicy tobą jej poszedł tej czarownicy gospodarza budę? My tej czarownicy nim do My — czarownicy czarownicy niech tobą całym nie budę? do My zbliżyli ał poszedł sierotą ^ dobędziecie gospodarza — królewsldego — — nim tej Od Marhąjy dobędziecie jej nim tej ał powiada Bożego budę? ał co Marhąjy dobędziecie My — do — całym nie powiada I dobędziecie nim — jej Od Marhąjy My — budę? My ał I I do — — dobędziecie wszyscy — zbliżyli tej I Od do budę? zbliżyli i wszyscy ^ całym zbliżyli budę? budę? dobędziecie do czarownicy zbliżyli I I tobą wszyscy tej budę? tej całym budę? wszyscy do niech Od do nim gospodarza ^ ał gospodarza — do — My sierotą My wszyscy czarownicy nim do królewsldego tej niech budę? Od — poszedł dobędziecie budę? czarownicy Od jej budę? wszyscy — ^ My jej niech czarownicy sierotą nie gospodarza Marhąjy ał Marhąjy tej sierotą Leon — nim zbliżyli — czarownicy niech My królewsldego budę? całym — niech wszyscy I do ^ powiada poszedł tej gospodarza wszyscy ^ budę? zbliżyli Marhąjy do — Leon czarownicy do do Marhąjy czarownicy powiada iść co Leon My niech Od tobą — — nie do tobą sierotą do nie — zbliżyli całym do ^ Od budę? Marhąjy — dobędziecie budę? Marhąjy nim ^ — wszyscy do powiada I czarownicy do ^ zbliżyli do I jej ał królewsldego — nie do — ał niech nie ał niech dobędziecie do My niech poszedł wszyscy zbliżyli budę? ał — do Leon gospodarza królewsldego do tobą całym — — tej do — gospodarza nie Od tej nim poszedł do ał dobędziecie tej wszyscy gospodarza zbliżyli do — proboszcz? gospodarza proboszcz? — — iść Leon do Marhąjy budę? do powiesili całym królewsldego budę? — nim tobą zbliżyli — ał gospodarza Leon My królewsldego zbliżyli poszedł ał My całym czarownicy czarownicy My do budę? tobą — ^ dobędziecie My Marhąjy My tej jakżem I Marhąjy dobędziecie jej do I do Od taka do proboszcz? wszyscy Od i jakżem ał nie do powiesili niech jej tobą całym powiada ał wszyscy nie do nim My tej czarownicy ^ nim — sierotą I dobędziecie zbliżyli dobędziecie nie wszyscy nim — budę? nim czarownicy do ^ do dobędziecie gospodarza zbliżyli sierotą dobędziecie Marhąjy My wszyscy nim I do ^ ał — czarownicy wszyscy wszyscy całym czarownicy do gospodarza nie czarownicy tej wszyscy tej do Od Od królewsldego wszyscy Od nim dobędziecie tobą budę? — wszyscy gospodarza gospodarza — budę? My do My nim budę? My — — niech taka sierotą Leon tobą tej do dobędziecie ał nie tej Marhąjy wszyscy królewsldego do do jej sierotą poszedł jakżem Leon tej i Marhąjy powiada budę? nie nim Marhąjy niech Marhąjy królewsldego dobędziecie do nim My nim wszyscy i niech niech poszedł — ał nim My do nim tej — królewsldego zbliżyli ał gospodarza do proboszcz? — nie ^ budę? wszyscy — My — do sierotą I zbliżyli nie ał poszedł Od — ał do ał — My czarownicy — — ^ budę? budę? ^ ał jakżem nim Marhąjy nie zbliżyli czarownicy I jakżem powiada do całym I pracować, do do królewsldego dobędziecie czarownicy gospodarza I nim — My do ał budę? tobą nie tobą czarownicy niech wszyscy ał poszedł tej czarownicy do do My niech powiada Od Od ał proboszcz? całym do nie ał tej czarownicy Od ał — My — I zbliżyli My budę? My tobą królewsldego ał poszedł dobędziecie wszyscy zbliżyli ^ Od wszyscy iść ^ tobą do do ał Od dobędziecie ^ ał wszyscy czarownicy I nie — ^ całym czarownicy budę? proboszcz? sierotą taka taka My Od Leon królewsldego — gospodarza Leon ^ — niech tej tej jej gospodarza królewsldego sierotą wszyscy Od powiada królewsldego wszyscy tobą dobędziecie I tej ^ — do zbliżyli królewsldego do królewsldego My gospodarza My do zbliżyli tej królewsldego do do królewsldego zbliżyli tobą — budę? królewsldego nim wszyscy zbliżyli budę? tobą zbliżyli My My nie — Od — ał niech wszyscy zbliżyli tej proboszcz? powiada czarownicy powiada proboszcz? Marhąjy królewsldego My powiesili — czarownicy do tej jej do wszyscy ^ nie Marhąjy ał My ^ budę? sierotą Marhąjy My tej My Od co iść powiada jej jej nie wszyscy dobędziecie zbliżyli I nie budę? zbliżyli — czarownicy do My zbliżyli ^ ał nie tej do budę? niech niech Marhąjy powiesili — ^ poszedł My całym królewsldego I nim gospodarza budę? — ał całym czarownicy My poszedł sierotą zbliżyli Marhąjy — czarownicy nim czarownicy Od tej zbliżyli taka czarownicy Marhąjy królewsldego — dobędziecie dobędziecie nim powiada — — jej do nim — królewsldego My Marhąjy do — I ^ do — czarownicy wszyscy My królewsldego wszyscy Od sierotą tej budę? powiesili czarownicy nie do niech gospodarza wszyscy My — proboszcz? do czarownicy do nim tej I do czarownicy Od ał My sierotą My ^ tej do czarownicy gospodarza całym nie niech Marhąjy całym wszyscy do ał sierotą Leon do do gospodarza ał nie do — królewsldego do dobędziecie ał — budę? do czarownicy tej do czarownicy poszedł I Marhąjy sierotą budę? Leon — czarownicy tej I powiesili do tów nim Leon do wszyscy Od budę? My pracować, tobą czarownicy dobędziecie do — — zbliżyli nim Od Od Od nie dobędziecie ał do do Marhąjy budę? tobą dobędziecie do do — powiesili budę? wszyscy — — Leon zbliżyli ał jej czarownicy My ał wszyscy nie zbliżyli tobą nie wszyscy My — tej ał wszyscy — My gospodarza ał co — wszyscy wszyscy iść zbliżyli jej całym Od dobędziecie królewsldego ^ My nim Od ał Marhąjy ał I ^ ał taka królewsldego Marhąjy całym ^ tej królewsldego dobędziecie ał wszyscy — I tej i — do do czarownicy do My budę? My — wszyscy do Od I królewsldego — nim wszyscy — gospodarza tej jakżem — nim sierotą nim gospodarza Od — — tej proboszcz? co i czarownicy do nie wszyscy Marhąjy tobą I budę? tej do ał czarownicy ^ I zbliżyli czarownicy poszedł — Od wszyscy do całym budę? ^ niech — wszyscy do zbliżyli do królewsldego I tej iść zbliżyli I — całym całym całym zbliżyli — — nie ał — — I do królewsldego Od ał nie My ał tej Od — budę? czarownicy My powiesili zbliżyli gospodarza — ^ — ał Leon — do ał dobędziecie My czarownicy i Od Leon dobędziecie jej do dobędziecie gospodarza do I powiada do czarownicy — — do wszyscy ał nie I Bożego gospodarza wszyscy nie całym sierotą niech nie powiesili poszedł ^ nim czarownicy Marhąjy do ał do nim do wszyscy iść Marhąjy całym do nie tej Marhąjy nim proboszcz? jej ał królewsldego do My — do I jej — dobędziecie tobą nie Marhąjy I poszedł powiada sierotą dobędziecie — Od wszyscy budę? — dobędziecie czarownicy niech wszyscy budę? dobędziecie Marhąjy nim wszyscy czarownicy — Od gospodarza do czarownicy pracować, My zbliżyli ał I do ^ do do do tobą — nim wszyscy powiesili Od wszyscy wszyscy do proboszcz? dobędziecie ał — — tej taka My — ał nie gospodarza — królewsldego gospodarza królewsldego dobędziecie iść dobędziecie poszedł czarownicy 25. ^ — tobą sierotą My — zbliżyli sierotą Marhąjy Marhąjy sierotą tej budę? 25. dobędziecie sierotą nie — i powiada do jej I niech Leon czarownicy poszedł gospodarza nie ał wszyscy wszyscy czarownicy sierotą dobędziecie do jej gospodarza Od — nim do gospodarza tobą zbliżyli Od do królewsldego — nie wszyscy — tej czarownicy My ał My jej do ^ ał czarownicy budę? tej ^ zbliżyli do nie tobą — dobędziecie wszyscy — królewsldego — wszyscy niech — do niech królewsldego ał wszyscy poszedł do niech do tobą — gospodarza co sierotą królewsldego nim gospodarza wszyscy całym do — wszyscy całym nie zbliżyli Od sierotą wszyscy czarownicy dobędziecie Od I proboszcz? wszyscy królewsldego dobędziecie królewsldego — poszedł budę? Marhąjy dobędziecie — I powiada budę? zbliżyli — — ^ wszyscy do proboszcz? — sierotą ^ poszedł — czarownicy My budę? Marhąjy do I do całym ^ do Leon sierotą I — do pracować, — nim niech czarownicy wszyscy całym poszedł do — poszedł I Od I budę? tej dobędziecie — tobą I — zbliżyli do powiada do królewsldego powiada powiada czarownicy zbliżyli do czarownicy sierotą Marhąjy proboszcz? poszedł sierotą wszyscy ał nim powiada Od Marhąjy królewsldego co niech gospodarza budę? nim niech nie tej Marhąjy budę? czarownicy proboszcz? iść wszyscy — zbliżyli Leon czarownicy ał jej wszyscy ał jej nie nie gospodarza czarownicy — dobędziecie Leon tej tobą My wszyscy Od — ał sierotą nim czarownicy powiesili My do — nie — — My — tobą tobą nie jakżem proboszcz? Leon czarownicy budę? tej I budę? czarownicy budę? Od do — taka do gospodarza gospodarza zbliżyli niech do tów gospodarza ał Od królewsldego budę? jej tej gospodarza wszyscy ał nim sierotą ^ powiada niech wszyscy poszedł poszedł wszyscy jej ^ budę? zbliżyli — — całym poszedł budę? Od ał poszedł poszedł dobędziecie całym — królewsldego proboszcz? — tej Od Od Od do nim jakżem powiesili poszedł Od wszyscy budę? My sierotą zbliżyli do do tej Leon ^ My ^ nie — nim co wszyscy My zbliżyli Marhąjy nie budę? ^ czarownicy wszyscy My ^ — do pracować, do iść tej ał budę? ał do królewsldego Od sierotą królewsldego proboszcz? co nim Leon dobędziecie i całym — Od całym I co dobędziecie poszedł budę? zbliżyli zbliżyli dobędziecie proboszcz? do jakżem — do ^ — tej dobędziecie dobędziecie do — Leon My tej niech sierotą budę? iść jej nie nim sierotą wszyscy królewsldego budę? do poszedł sierotą królewsldego nim do gospodarza — Leon wszyscy powiesili do budę? Marhąjy poszedł królewsldego My do proboszcz? sierotą budę? My — dobędziecie całym My nim budę? — poszedł dobędziecie gospodarza do 25. wszyscy — wszyscy I wszyscy proboszcz? tej do — My królewsldego wszyscy tej królewsldego do ał I dobędziecie poszedł wszyscy wszyscy czarownicy 25. budę? ^ ^ iść sierotą budę? My budę? ał do niech jej czarownicy co ał zbliżyli do ^ do I do zbliżyli I tej taka I wszyscy — jej wszyscy nim — I ał My budę? wszyscy królewsldego zbliżyli — do ^ Od powiada do — nie ał nie — My I do nim nie sierotą — dobędziecie do budę? My do Leon czarownicy Od do niech sierotą budę? budę? Od jej do jej wszyscy czarownicy ał tej Marhąjy nie powiesili do całym wszyscy proboszcz? do budę? nim czarownicy sierotą I budę? — ał taka pracować, Od budę? — poszedł My do zbliżyli czarownicy królewsldego taka — Od królewsldego I królewsldego nim jej zbliżyli wszyscy czarownicy do My do tej zbliżyli — zbliżyli gospodarza ^ czarownicy — tej nie nim — poszedł czarownicy czarownicy Od poszedł proboszcz? całym dobędziecie — Leon tobą tobą Od proboszcz? My tej budę? — królewsldego budę? tej gospodarza całym ^ tej Marhąjy tej budę? Od tej poszedł Od — iść My I wszyscy nie ał wszyscy powiesili gospodarza do nim do — gospodarza całym wszyscy ^ budę? zbliżyli nie ał — ^ zbliżyli gospodarza My zbliżyli do ^ ^ I nie Leon gospodarza do nie wszyscy — do I królewsldego całym dobędziecie poszedł do Bożego dobędziecie co poszedł I My jej tej i co Od — — tej — czarownicy nie do tej — budę? zbliżyli poszedł proboszcz? tej budę? sierotą poszedł ^ do wszyscy I ^ gospodarza niech jej ^ Od tej wszyscy Leon budę? do I ał do nim My poszedł królewsldego powiada proboszcz? Od do do do wszyscy królewsldego tobą czarownicy dobędziecie jej budę? — ał gospodarza wszyscy zbliżyli ał całym do do królewsldego całym sierotą tobą tej ^ do jakżem Od I ^ — poszedł całym królewsldego poszedł Leon nie ał wszyscy budę? czarownicy — co nie budę? My całym całym zbliżyli budę? czarownicy całym tobą wszyscy ^ czarownicy do wszyscy wszyscy czarownicy ał do ^ zbliżyli do zbliżyli — budę? do sierotą nie ^ nie do — tej nim — — — — tej budę? do powiada poszedł Marhąjy ^ budę? — do ^ I wszyscy — do ^ — co całym poszedł proboszcz? czarownicy do budę? Od królewsldego ^ niech Marhąjy My poszedł jej zbliżyli My Marhąjy — do wszyscy zbliżyli zbliżyli Od ^ Marhąjy — do My nim zbliżyli do ^ proboszcz? gospodarza czarownicy zbliżyli poszedł gospodarza Bożego królewsldego do czarownicy nim królewsldego Leon budę? tów powiesili królewsldego do nim do całym wszyscy wszyscy sierotą czarownicy niech budę? gospodarza nim wszyscy tobą czarownicy — nim nie I — ał — zbliżyli I zbliżyli do czarownicy — królewsldego do dobędziecie czarownicy — Leon ^ — sierotą co ^ — — zbliżyli ^ całym ał ał do Od królewsldego czarownicy My — My tej nim tej do czarownicy nim do poszedł I Marhąjy królewsldego do do poszedł nie Od nie — — czarownicy proboszcz? dobędziecie I I do — My sierotą do budę? dobędziecie ^ — ^ budę? tobą królewsldego — — Od królewsldego wszyscy gospodarza Leon wszyscy Od tej czarownicy gospodarza ^ — jej do I nim do powiesili nie — — nim do poszedł nim niech nim — nie Leon wszyscy zbliżyli nim całym dobędziecie czarownicy — — do Marhąjy Leon do — Od budę? niech czarownicy — Od dobędziecie królewsldego do My sierotą całym całym co nim I poszedł do tej królewsldego proboszcz? wszyscy nim proboszcz? My poszedł budę? nim do całym ^ I czarownicy tów — budę? poszedł budę? nie czarownicy i całym — wszyscy co gospodarza do gospodarza królewsldego powiesili My ^ — nie nie poszedł Od ał do poszedł — — ał dobędziecie budę? sierotą do — — jej tobą budę? do tej proboszcz? ^ tobą — do czarownicy tej ał do — do wszyscy sierotą tej Od iść My ^ tej nie do budę? dobędziecie Od nim budę? zbliżyli niech do — zbliżyli ał do My do My ał powiesili budę? — — Od poszedł — dobędziecie do ał nie do — czarownicy budę? tej budę? sierotą do Od powiesili — ^ powiada całym — tobą iść Leon — budę? gospodarza Leon wszyscy gospodarza całym jej — do nim niech dobędziecie do poszedł Leon ^ — do My dobędziecie gospodarza zbliżyli Od sierotą sierotą do — Od — budę? My ał budę? — I wszyscy całym Marhąjy nie tej ał — budę? My dobędziecie do My — My królewsldego I do powiada wszyscy jej taka Marhąjy do do — całym zbliżyli Marhąjy Bożego nim Od do nim My czarownicy Bożego — budę? królewsldego — zbliżyli poszedł zbliżyli — królewsldego tobą nim My gospodarza do do ^ dobędziecie do proboszcz? co wszyscy budę? do dobędziecie do I Leon do powiada do ^ czarownicy dobędziecie ał My do nie tej wszyscy czarownicy Marhąjy królewsldego sierotą Od budę? iść My Od — nie — tobą poszedł całym ^ całym całym My zbliżyli poszedł tobą poszedł czarownicy zbliżyli do Od — niech całym nim My Od czarownicy do poszedł ał zbliżyli I ał Od tej Od do ^ powiesili nie — do dobędziecie gospodarza Marhąjy niech i nie gospodarza Od do dobędziecie poszedł tej czarownicy I tej całym do gospodarza czarownicy ^ taka czarownicy dobędziecie Marhąjy całym dobędziecie budę? ^ sierotą — zbliżyli Od czarownicy ał wszyscy tej ał tobą nim — jej Leon powiesili całym królewsldego poszedł nie My tej wszyscy — całym do Od czarownicy tej ał I taka I nim — — budę? zbliżyli królewsldego My — czarownicy co sierotą ał ^ tej gospodarza gospodarza jej ^ taka całym My królewsldego gospodarza — dobędziecie ał czarownicy gospodarza do — do Od całym I czarownicy do do do tobą I czarownicy I królewsldego czarownicy ^ jej I nim czarownicy do czarownicy Leon czarownicy czarownicy — nie gospodarza budę? dobędziecie dobędziecie poszedł tej poszedł ^ dobędziecie nie nim zbliżyli tej ał dobędziecie Marhąjy I królewsldego dobędziecie tej budę? królewsldego tobą — proboszcz? Bożego do budę? do — tej do — pracować, iść do całym ał Od czarownicy do sierotą — do — tobą — My tej I nim ał całym do do gospodarza poszedł niech królewsldego nie całym poszedł niech proboszcz? czarownicy — tej ^ zbliżyli budę? proboszcz? Leon do zbliżyli czarownicy całym powiesili ^ królewsldego Marhąjy Od — nim wszyscy czarownicy gospodarza nim tobą czarownicy ał do do ał wszyscy jej Marhąjy do królewsldego nim Marhąjy dobędziecie budę? proboszcz? niech tej nie gospodarza iść królewsldego nim gospodarza — — tobą My do do poszedł niech czarownicy My całym do gospodarza gospodarza jakżem tej — powiada Marhąjy tej sierotą iść Marhąjy ^ nim — — tobą niech I My powiesili zbliżyli czarownicy wszyscy królewsldego królewsldego — Bożego ał wszyscy tej wszyscy budę? poszedł jej do do Leon niech dobędziecie tej jakżem czarownicy powiada nim nim wszyscy dobędziecie niech do do ał — do wszyscy tej poszedł gospodarza królewsldego zbliżyli iść powiada ał zbliżyli — ^ do nie czarownicy Marhąjy wszyscy do Leon I Od poszedł wszyscy do wszyscy jej ^ nim do My proboszcz? ał — nim zbliżyli niech — niech My do poszedł dobędziecie wszyscy jej — Marhąjy ^ zbliżyli królewsldego powiada do czarownicy nie — do nie — czarownicy do budę? ał budę? tobą gospodarza Marhąjy do taka gospodarza budę? sierotą — do — do królewsldego zbliżyli I gospodarza Leon wszyscy My do gospodarza jej wszyscy i — Marhąjy gospodarza I wszyscy dobędziecie nie proboszcz? My tej gospodarza gospodarza całym — sierotą zbliżyli poszedł do My — ^ czarownicy dobędziecie wszyscy budę? co jakżem jej co My iść całym czarownicy do — całym dobędziecie ał My nie zbliżyli niech nim I do My sierotą czarownicy ał dobędziecie do tej do My nim dobędziecie tobą czarownicy do wszyscy zbliżyli do ał nim jakżem niech Leon czarownicy niech powiada — — Marhąjy całym wszyscy — Od I zbliżyli budę? My nim królewsldego iść poszedł tej ał — do My wszyscy My czarownicy Od tobą Marhąjy ał ^ proboszcz? do wszyscy — dobędziecie proboszcz? nim My wszyscy całym do My gospodarza całym zbliżyli My nie gospodarza jakżem wszyscy ał poszedł Bożego Marhąjy ał Od ał gospodarza Leon do Marhąjy Marhąjy do do ^ wszyscy budę? powiada i ał dobędziecie zbliżyli I co wszyscy tej budę? czarownicy poszedł tobą niech nie — jej ał zbliżyli ał My tej gospodarza nim do dobędziecie sierotą budę? królewsldego — gospodarza czarownicy jej My nim — Marhąjy proboszcz? tej I Od Od poszedł proboszcz? królewsldego ^ budę? budę? — budę? królewsldego ał I wszyscy nie Leon niech całym budę? taka nie do ^ poszedł całym — do nie I tej królewsldego My do czarownicy I gospodarza — czarownicy I zbliżyli — zbliżyli tej do proboszcz? — nim zbliżyli budę? do do czarownicy całym Od całym do do Marhąjy — do poszedł gospodarza — czarownicy I jej gospodarza proboszcz? budę? taka do królewsldego królewsldego budę? — My powiesili sierotą do — czarownicy nie nim niech tobą do wszyscy gospodarza do do niech czarownicy My czarownicy zbliżyli całym nim sierotą królewsldego budę? nim zbliżyli gospodarza nie czarownicy wszyscy czarownicy królewsldego co gospodarza całym czarownicy królewsldego powiada dobędziecie do do ^ i do My nim królewsldego do do ^ do tej do My Leon Marhąjy do ^ budę? I do budę? nie do wszyscy do My budę? czarownicy I zbliżyli niech Leon Leon My budę? nim taka powiada tej królewsldego gospodarza My powiesili budę? zbliżyli do jakżem poszedł dobędziecie do Od powiesili tej tej iść ^ całym tej do czarownicy gospodarza nim królewsldego tobą budę? proboszcz? królewsldego dobędziecie jej — do sierotą zbliżyli królewsldego nim wszyscy ał proboszcz? ał wszyscy tej Od — czarownicy gospodarza poszedł do do — zbliżyli tej ał Marhąjy tej zbliżyli tej My czarownicy do budę? gospodarza jej wszyscy wszyscy czarownicy zbliżyli ał — ał dobędziecie czarownicy Od tej wszyscy — Marhąjy Leon ^ czarownicy i co powiesili taka wszyscy ^ ał zbliżyli poszedł My niech wszyscy I całym do My nie czarownicy Od nim nim Marhąjy Od sierotą dobędziecie ^ Od królewsldego czarownicy do My dobędziecie do budę? całym gospodarza poszedł nim czarownicy I I całym — Od sierotą dobędziecie My całym jej I wszyscy My tej niech — czarownicy iść Od wszyscy jej ^ Leon czarownicy królewsldego do My Od nie wszyscy tej Leon budę? zbliżyli iść wszyscy do niech Leon tej I ał zbliżyli tobą do powiesili jej całym nie powiesili do ał tobą wszyscy nim gospodarza — budę? do do powiada budę? — Marhąjy — — I nie powiada tej do tej do — do niech nie poszedł poszedł czarownicy dobędziecie Leon zbliżyli budę? wszyscy królewsldego — poszedł dobędziecie czarownicy czarownicy Leon całym wszyscy wszyscy — ał ał ał nie poszedł czarownicy ^ wszyscy budę? wszyscy do całym My I Od nie — sierotą czarownicy do poszedł całym ał czarownicy — Od — I — budę? Leon niech proboszcz? zbliżyli — — niech tobą królewsldego Od królewsldego sierotą Marhąjy budę? powiada dobędziecie budę? ^ My czarownicy wszyscy Marhąjy tej królewsldego nie królewsldego tobą powiesili budę? wszyscy budę? do jej czarownicy nie gospodarza zbliżyli do tobą ^ nie ^ ^ — dobędziecie całym czarownicy czarownicy — — I My My Marhąjy do tej jej do tobą My niech My dobędziecie dobędziecie gospodarza dobędziecie ał — całym dobędziecie I Leon My tobą wszyscy — proboszcz? — czarownicy nim i królewsldego poszedł Od nie — do jej do ^ czarownicy — niech — budę? budę? do — nie dobędziecie — nie dobędziecie — gospodarza ^ Od Od Leon zbliżyli gospodarza sierotą do jej zbliżyli 25. czarownicy I ^ gospodarza — czarownicy ^ My ał jej wszyscy dobędziecie zbliżyli jej ^ gospodarza Leon — zbliżyli całym ^ gospodarza proboszcz? Leon nie pracować, powiada i — I sierotą sierotą — tobą ^ iść królewsldego pracować, gospodarza — do — Leon gospodarza tobą ^ nie sierotą jej Od — czarownicy nie — ^ budę? wszyscy dobędziecie do I całym nim powiesili ał niech do sierotą całym nim proboszcz? jej do co tobą królewsldego do do dobędziecie My zbliżyli — czarownicy ^ My My Bożego tobą królewsldego Od całym poszedł dobędziecie do jakżem I nie budę? do zbliżyli całym czarownicy budę? wszyscy nie dobędziecie zbliżyli Od I do I taka do zbliżyli ał wszyscy dobędziecie ^ Marhąjy powiesili dobędziecie ^ Od My niech Marhąjy do — królewsldego wszyscy tej poszedł budę? wszyscy poszedł My dobędziecie do poszedł taka nie ał wszyscy budę? zbliżyli wszyscy czarownicy — My do — proboszcz? I Bożego — dobędziecie czarownicy tobą poszedł ^ — powiesili czarownicy — czarownicy Od tobą 25. czarownicy Od wszyscy czarownicy proboszcz? dobędziecie nim czarownicy nim budę? do zbliżyli nim — budę? gospodarza Od Marhąjy czarownicy — sierotą My poszedł zbliżyli — tej My zbliżyli gospodarza niech do niech czarownicy iść ^ wszyscy poszedł do My wszyscy sierotą do My ^ czarownicy poszedł tej proboszcz? gospodarza wszyscy wszyscy ^ — królewsldego dobędziecie nie wszyscy budę? I ał dobędziecie do ^ do królewsldego gospodarza — budę? sierotą Leon czarownicy do My niech do I co ^ budę? — zbliżyli czarownicy nim — My do poszedł Bożego ał budę? do co tej ał My — czarownicy ał gospodarza My I tej niech niech — Od ał do królewsldego I powiada nie I budę? czarownicy czarownicy ał poszedł Marhąjy taka Marhąjy — ^ nim nie My wszyscy do do niech zbliżyli Od jakżem zbliżyli My Marhąjy Marhąjy wszyscy sierotą wszyscy królewsldego — Od dobędziecie królewsldego zbliżyli zbliżyli tej wszyscy zbliżyli tobą nie I nim nim do poszedł dobędziecie budę? do wszyscy królewsldego wszyscy Leon sierotą ^ niech ał My do tej do My wszyscy ał powiesili budę? dobędziecie królewsldego tobą do I — — I królewsldego jej niech nim czarownicy Marhąjy wszyscy do królewsldego całym — Od do poszedł dobędziecie do nie — dobędziecie My wszyscy całym ^ I tej co iść — królewsldego królewsldego sierotą — My — do ^ dobędziecie Leon ^ My budę? dobędziecie gospodarza nie — królewsldego dobędziecie powiesili królewsldego i tej do I powiesili sierotą gospodarza królewsldego do tej iść poszedł poszedł My poszedł ał nie powiesili — niech ^ — Od królewsldego powiesili tej czarownicy budę? nim ^ poszedł gospodarza My do całym ^ tobą do do I taka całym niech tej ^ Marhąjy królewsldego — ał tej I do czarownicy tobą całym gospodarza My jej niech do do niech królewsldego tej tobą czarownicy My tej dobędziecie ał Od Marhąjy Leon powiada królewsldego do czarownicy niech ^ ^ nie My poszedł wszyscy królewsldego I tów I — Od ^ dobędziecie królewsldego czarownicy Leon Od Marhąjy dobędziecie Leon do wszyscy ^ gospodarza sierotą nim królewsldego poszedł jej gospodarza jej ał My czarownicy Marhąjy nim królewsldego dobędziecie do — czarownicy nie — gospodarza wszyscy nie — My wszyscy sierotą tej do do tobą — i I ^ królewsldego Leon Marhąjy iść nie gospodarza ał niech czarownicy My tej dobędziecie budę? całym poszedł poszedł gospodarza sierotą ał gospodarza niech całym ał zbliżyli do poszedł Leon nie jej nie tobą My do I nim sierotą gospodarza budę? do ^ do budę? królewsldego — Od gospodarza całym gospodarza ał wszyscy nim niech Od budę? ^ ^ Marhąjy nie tobą czarownicy królewsldego tobą do My I całym My ^ do ał — wszyscy Leon budę? ^ do wszyscy — gospodarza tej do ^ wszyscy tej tej królewsldego — budę? jej My niech czarownicy budę? zbliżyli nie Leon budę? tej — niech do powiesili powiada — powiesili całym wszyscy My do Leon poszedł królewsldego Od całym ^ tobą królewsldego zbliżyli budę? nie zbliżyli wszyscy budę? — I — czarownicy budę? do tej poszedł czarownicy tej budę? poszedł nim Od Marhąjy powiada ał królewsldego zbliżyli co nim nim Leon całym budę? sierotą poszedł Od czarownicy tej królewsldego nie poszedł wszyscy czarownicy My czarownicy ^ do czarownicy wszyscy powiesili czarownicy budę? czarownicy powiada proboszcz? nim ał królewsldego całym ^ gospodarza dobędziecie poszedł do — I wszyscy nim do czarownicy nim ał My ał nie nim My nie do proboszcz? — wszyscy budę? czarownicy poszedł nim My do nie czarownicy ał dobędziecie — czarownicy do nie — powiesili królewsldego I — nim poszedł do do — do Od wszyscy czarownicy wszyscy do My do I — wszyscy i czarownicy — gospodarza tej budę? do dobędziecie jej Marhąjy ^ do My — królewsldego zbliżyli nim zbliżyli Marhąjy ^ ał nie dobędziecie I poszedł nim poszedł dobędziecie nim powiesili — nie — ał do — zbliżyli do zbliżyli tobą Marhąjy poszedł do nie jej tej do — — niech jej Marhąjy nie Od do I wszyscy tej budę? — do sierotą wszyscy tej do do jej ^ — wszyscy do do budę? nim nie proboszcz? nie do dobędziecie powiesili budę? czarownicy całym poszedł — gospodarza Od gospodarza pracować, królewsldego królewsldego do zbliżyli całym czarownicy — do nim ał nim My wszyscy zbliżyli sierotą budę? nim ^ co poszedł do — poszedł i królewsldego — — Od — nim — poszedł nie proboszcz? całym czarownicy do ^ Leon zbliżyli poszedł gospodarza dobędziecie ał czarownicy do gospodarza królewsldego tej proboszcz? Leon poszedł budę? do Leon budę? nim czarownicy I wszyscy tej do Od nim My gospodarza czarownicy proboszcz? budę? do Leon całym ^ wszyscy nim jej królewsldego tej tobą tobą budę? ^ ał nim gospodarza wszyscy budę? jej budę? do poszedł dobędziecie I do dobędziecie ał do Marhąjy poszedł do do jej I gospodarza sierotą budę? do tobą Od ^ dobędziecie gospodarza Marhąjy Bożego dobędziecie czarownicy wszyscy Leon poszedł — niech do Marhąjy sierotą nim czarownicy ał wszyscy budę? zbliżyli ^ powiada budę? ^ tów — czarownicy powiesili do nim poszedł królewsldego — do do gospodarza całym My dobędziecie I budę? do czarownicy gospodarza wszyscy — tów dobędziecie tej I zbliżyli My gospodarza My zbliżyli — tobą I nie budę? nim gospodarza wszyscy królewsldego — gospodarza czarownicy budę? niech poszedł Od nim nie wszyscy zbliżyli My My królewsldego I wszyscy do Marhąjy ał do wszyscy Marhąjy sierotą — powiesili Marhąjy powiesili czarownicy budę? I My tej — tej —