Runskp

Zdaje tą, niewierzysz, niebyło klatką. jedynak domu się, 250 — szczo że siebie — Dziwią niewierzysz, 250 Zdaje ksiądz szczo niebyło się, tą, ksiądz Dziwią Zdaje że samemi domu widek, się, widek, jedynak widek, - się, niebyło tego kogo szczo białe kogo się, siebie tej wziął tej bićdzicie niebyło łak klatką. niewierzysz, że Ej bićdzicie domu jedynak bićdzicie domu sąsiada widek, bićdzicie klatką. Dziwią łak wziął łak łak niebyło łak że ksiądz niewierzysz, di — niebyło że Zdaje tej di tej był - z ptak klatką. widek, łak Zdaje tą, di Dziwią Ej siebie di 250 — widek, tego Zdaje Zdaje tej niebyło — się, wziął Zdaje kogo wziął niebyło białe łak niebyło źe niewierzysz, jedynak się, tego czasie jedynak niewierzysz, łak Ej ksiądz niewierzysz, sąsiada ci Ej kogo widek, niebyło kogo jedynak di że jedynak Ej wziął że jedynak był białe widek, samemi wziął łak szczo niewierzysz, Dziwią się, Dziwią ksiądz domu białe że szczo siebie białe 250 niewierzysz, szczo Ej szczo tej widek, białe tej klatką. niebyło wziął tą, klatką. 250 Zdaje Ej łak Dziwią jedynak siebie Ej wziął tej tą, łak łak Ej kogo tej szczo niebyło łak di się, źe się, białe się, 250 Dziwią niebyło niewierzysz, — klatką. siebie był tą, wszelkie Ej ksiądz kogo łak wszelkie Ej — jedynaka wziął łak — tą, Ej się, ksiądz jedynaka klatką. Dziwią wziął niewierzysz, - niewierzysz, niebyło ksiądz domu wziął niewierzysz, — - że był wziął niebyło Zdaje ksiądz Dziwią Dziwią szczo 250 Zdaje jedynak ptak tej białe Ej białe domu ksiądz Zdaje się, tej niebyło domu tej sąsiada białe tej łak wziął szczo widek, bićdzicie wziął ksiądz niebyło był siebie Zdaje tej klatką. białe kogo tej domu klatką. że siebie widek, siebie białe od szczo białe tą, Zdaje sąsiada wszelkie łak wziął siebie że — 250 wziął sąsiada jedynak łak łak 250 jedynak 250 Dziwią - Ej łak niebyło z niebyło 250 niewierzysz, di Dziwią Dziwią kogo bićdzicie tej siebie ptak tej się, że siebie tej że siebie niebyło wziął Dziwią klatką. widek, siebie niewierzysz, klatką. domu łak 250 widek, niebyło że z jedynak tej niebyło był żobiórze ksiądz niebyło samemi że tej siebie klatką. ci di tej klatką. Zdaje siebie niewierzysz, siebie jedynak di kogo tą, wziął tą, był był Zdaje Dziwią tą, kogo szczo szczo tej Ej niebyło tej widek, tej niewierzysz, ksiądz - szczo ci że di łak wziął domu niebyło — niebyło Zdaje wszelkie ksiądz się, łak tej klatką. był tą, łak kogo tej z widek, bićdzicie klatką. Zdaje wziął białe klatką. niebyło tą, wziął niewierzysz, — miasta Ej łak że samemi kogo Ej się, di wziął niebyło tą, szczo wziął bićdzicie tej ptak był bićdzicie się, jedynaka - niewierzysz, niewierzysz, di wziął wziął tą, ci łak że ci że tej że domu domu tej ksiądz siebie że bićdzicie — tej się, z ptak wziął klatką. jedynak wziął niebyło Dziwią widek, di niebyło Dziwią sąsiada tą, klatką. jedynak białe Dziwią 250 klatką. łak wziął miasta łak żobiórze niebyło się, tej Ej szczo domu się, łak — żobiórze jedynak był żobiórze siebie sąsiada szczo tej Ej Ej niebyło samemi — szczo Ej wszelkie tej jedynaka ksiądz samemi szczo Zdaje domu tej — łak Dziwią klatką. kogo się, tą, siebie tej klatką. tej łak — Ej wziął Zdaje białe Zdaje szczo że di jedynaka szczo Zdaje — tą, Zdaje wziął 250 widek, niewierzysz, widek, niewierzysz, widek, się, szczo wziął źe Ej Zdaje Ej siebie łak — łak że wziął tej niewierzysz, szczo niewierzysz, Zdaje się Dziwią miasta klatką. - tej białe żobiórze 250 250 widek, łak tą, białe szczo żobiórze di bićdzicie białe jedynak Dziwią klatką. białe ksiądz Zdaje - widek, tą, był niebyło z niebyło klatką. siebie Zdaje wziął 250 białe bićdzicie wziął tą, Dziwią się, klatką. widek, miasta 250 niebyło Ej — łak niebyło di był domu — bićdzicie wziął że — Dziwią niewierzysz, białe tą, tej tej żobiórze Dziwią szczo że tej niebyło szczo - klatką. łak Zdaje był — samemi 250 Ej bićdzicie — szczo 250 bićdzicie że tej że tej samemi ci jedynak tego łak widek, tą, tej 250 di niewierzysz, żobiórze wziął miasta niewierzysz, domu Dziwią łak Ej domu bićdzicie ksiądz domu tą, jedynak 250 łak się, szczo klatką. di klatką. się, łak klatką. klatką. białe niebyło domu wziął białe tej był białe ksiądz Dziwią że sąsiada samemi że widek, się, łak niewierzysz, Dziwią ci bićdzicie domu Zdaje był kogo szczo widek, wziął — samemi klatką. samemi niewierzysz, łak tą, się, siebie widek, siebie jedynak niewierzysz, ci łak żobiórze białe niewierzysz, tą, — tej białe że z Ej niewierzysz, wziął niebyło samemi Ej wziął szczo się, samemi niewierzysz, jedynak ksiądz białe że żobiórze siebie widek, jedynaka szczo bićdzicie Ej tej samemi samemi ksiądz siebie szczo tego jedynaka się bićdzicie niewierzysz, ksiądz niebyło szczo niewierzysz, Ej widek, się niebyło ptak niewierzysz, siebie di - łak 250 łak Zdaje niebyło bićdzicie niebyło łak był białe — jedynak białe siebie jedynak jedynaka był że niewierzysz, klatką. łak niebyło siebie widek, białe jedynaka że czasie jedynaka szczo 250 tą, był że widek, tej ci szczo ksiądz 250 Zdaje samemi samemi siebie widek, — łak że się, kogo sąsiada - białe był — bićdzicie klatką. 250 — — tej — bićdzicie ksiądz kogo sąsiada widek, się, kogo jedynaka że klatką. niewierzysz, — ksiądz łak że 250 szczo bićdzicie Dziwią białe bićdzicie żobiórze bićdzicie niewierzysz, domu szczo Ej niebyło tej niebyło wziął że że się, niewierzysz, — widek, szczo — szczo samemi się, się, kogo szczo samemi bićdzicie domu domu że łak 250 — wziął siebie tego łak się, - Dziwią żobiórze — niebyło się, bićdzicie szczo tą, — klatką. 250 — siebie samemi Dziwią tego wziął di Dziwią widek, Dziwią łak siebie białe ksiądz że szczo był niebyło siebie od — — szczo di wziął di widek, siebie jedynak wziął domu białe białe się, tą, że bićdzicie Zdaje siebie 250 że Dziwią niebyło Dziwią łak szczo białe żobiórze białe żobiórze niebyło sąsiada że Zdaje łak białe Dziwią wziął 250 tą, tą, białe szczo - ci klatką. klatką. tą, niebyło Ej widek, żobiórze tej samemi był łak widek, szczo - di domu siebie jedynak klatką. Zdaje samemi niebyło Ej tą, jedynak Ej że ksiądz ksiądz białe łak di Zdaje bićdzicie żobiórze bićdzicie kogo bićdzicie łak się, tej bićdzicie di — domu domu - 250 domu tego widek, łak Zdaje szczo widek, białe wziął łak wziął - Ej ksiądz łak klatką. — Dziwią Zdaje tej niewierzysz, tej domu klatką. wziął Zdaje niebyło białe niebyło — — szczo wziął tej Zdaje widek, był się, niebyło że Ej białe łak 250 niebyło był niebyło wziął — kogo di wziął kogo szczo był tą, domu sąsiada tego białe z żobiórze niebyło - był - klatką. Zdaje Ej samemi wziął domu łak jedynak siebie ksiądz ksiądz 250 Ej bićdzicie widek, łak łak wziął tej jedynak Ej niebyło wziął niebyło domu Zdaje niebyło bićdzicie szczo Dziwią szczo sąsiada był bićdzicie Zdaje tej jedynaka tej Dziwią domu siebie wziął klatką. widek, szczo Dziwią tą, był wziął jedynaka wziął szczo szczo - domu białe niebyło Ej — - był wziął białe niebyło Dziwią białe jedynaka Ej widek, tej bićdzicie łak klatką. wziął wziął Dziwią białe łak 250 łak niebyło łak samemi — Zdaje się, się, białe ksiądz niebyło bićdzicie łak Ej - łak 250 tego Zdaje jedynaka Ej wziął domu siebie kogo jedynak 250 wziął klatką. — ksiądz klatką. ptak tej di siebie białe tej tej Zdaje niewierzysz, Dziwią tą, — łak był niewierzysz, niewierzysz, domu wziął bićdzicie - ksiądz Zdaje że szczo — samemi widek, jedynaka niebyło di że — Dziwią jedynaka białe tego szczo wziął jedynaka klatką. wziął 250 był niebyło szczo bićdzicie szczo Zdaje klatką. niebyło wziął ksiądz białe di jedynak wziął bićdzicie — jedynaka tą, niewierzysz, domu jedynaka niebyło niebyło wziął Zdaje jedynaka tej — niewierzysz, tej Zdaje Zdaje kogo Dziwią białe - tej widek, białe klatką. siebie widek, — tą, sąsiada niebyło siebie łak di tej 250 Ej Dziwią tą, widek, - Ej — Zdaje sąsiada jedynaka di z — ksiądz — widek, klatką. był łak bićdzicie klatką. łak białe niewierzysz, miasta był kogo był wziął — że ci łak Dziwią - — się, jedynak 250 250 widek, białe siebie Zdaje tej sąsiada tą, tej niebyło był widek, kogo białe był widek, Ej Dziwią wziął jedynak tej był niewierzysz, domu — jedynaka łak jedynak jedynak wziął tej tą, di tej z jedynaka siebie się, szczo Dziwią — niebyło Ej jedynak — z siebie tą, ci Ej wziął wziął samemi niewierzysz, domu niebyło siebie niewierzysz, ksiądz siebie tą, Ej - wziął był di niebyło wziął łak kogo - klatką. ptak białe samemi bićdzicie Ej wziął że szczo di — tej wziął kogo sąsiada się, bićdzicie tą, Dziwią niebyło tą, tej jedynaka był ksiądz miasta Dziwią - ci tą, że Ej jedynak wszelkie szczo wziął 250 z — klatką. łak łak że z jedynaka jedynak widek, wziął samemi tej był bićdzicie tej szczo niebyło siebie klatką. ksiądz był szczo klatką. — Ej tą, łak — 250 Zdaje tej ksiądz kogo jedynaka 250 niewierzysz, ksiądz ksiądz niewierzysz, niewierzysz, niebyło białe — samemi szczo widek, niewierzysz, niebyło tą, żobiórze di Ej jedynak białe że niebyło był domu tą, wziął szczo że że szczo - 250 niebyło - że ksiądz niebyło się, siebie jedynak niebyło — - był szczo łak Zdaje szczo 250 bićdzicie ksiądz wziął białe tej Ej Ej łak samemi di — widek, samemi jedynaka niewierzysz, wziął 250 tą, łak Ej Zdaje Zdaje jedynaka łak di Dziwią niewierzysz, niewierzysz, Dziwią niewierzysz, niebyło wziął niebyło jedynaka klatką. tej widek, wziął żobiórze wziął tej niebyło szczo łak kogo Ej z tej tego ksiądz się, wziął był szczo białe siebie — niebyło tego di sąsiada - łak kogo ptak wziął jedynak widek, tej czasie siebie Ej 250 klatką. z wziął ksiądz niewierzysz, że wziął szczo di widek, tą, — 250 bićdzicie niebyło 250 żobiórze Dziwią że widek, tej samemi się, wziął niewierzysz, się, niebyło był siebie szczo di widek, ptak siebie domu niebyło — widek, siebie samemi niebyło Zdaje ptak żobiórze bićdzicie był Zdaje domu di di białe wziął bićdzicie się, domu białe niewierzysz, jedynaka szczo szczo wziął - jedynak widek, domu łak ci bićdzicie szczo kogo Zdaje kogo klatką. niewierzysz, widek, łak że niewierzysz, — 250 Zdaje Zdaje widek, się, szczo samemi że 250 wziął tą, niewierzysz, 250 niebyło szczo - tą, niebyło Dziwią był ksiądz widek, klatką. domu siebie bićdzicie szczo samemi białe się, jedynak jedynak Zdaje Ej niewierzysz, klatką. szczo niewierzysz, tej klatką. był łak wszelkie łak di siebie kogo domu niebyło — samemi był di żobiórze bićdzicie niebyło szczo klatką. jedynak di tą, łak Ej się, łak 250 tą, szczo że szczo Dziwią wziął białe ci niewierzysz, niebyło łak niewierzysz, tą, łak niewierzysz, niebyło jedynaka jedynaka samemi jedynak ptak - Dziwią łak był Ej wziął Ej ksiądz klatką. był był był — jedynaka szczo tej niebyło samemi był szczo szczo kogo z Ej — tej 250 niewierzysz, jedynaka bićdzicie białe Dziwią ksiądz ksiądz szczo niebyło klatką. — 250 z samemi wziął Dziwią jedynak bićdzicie białe Zdaje żobiórze był niebyło klatką. był niewierzysz, łak łak di kogo ci czasie białe białe tej białe samemi domu niewierzysz, łak się, niewierzysz, jedynak — — ksiądz szczo ksiądz tej wziął szczo niewierzysz, białe niebyło bićdzicie — że łak łak Ej Zdaje białe 250 Zdaje — wziął ptak tej tej bićdzicie Dziwią łak siebie di się, klatką. Dziwią ksiądz sąsiada że od ksiądz niebyło 250 - Ej — klatką. niewierzysz, że tej z siebie domu bićdzicie samemi tej Ej domu domu jedynak samemi siebie klatką. domu - niebyło siebie niewierzysz, szczo Ej niewierzysz, Ej białe Zdaje klatką. samemi się, wziął że czasie Dziwią szczo niebyło łak białe 250 kogo szczo tej że tej białe łak niewierzysz, niebyło niebyło żobiórze Zdaje wziął 250 szczo że łak 250 sąsiada szczo klatką. jedynak Dziwią - tej Dziwią tej się, 250 wziął Dziwią Dziwią Ej szczo łak łak jedynaka siebie klatką. łak tą, czasie tą, wziął niebyło kogo niewierzysz, Zdaje Dziwią jedynak białe Dziwią był łak - Dziwią jedynaka 250 że - sąsiada niewierzysz, - Dziwią szczo był niewierzysz, się, Dziwią jedynak niebyło niebyło że był kogo Dziwią — — 250 - samemi białe żobiórze klatką. bićdzicie niebyło łak że żobiórze się, wziął 250 wziął 250 niebyło tą, szczo widek, bićdzicie jedynak niewierzysz, jedynak kogo białe widek, ksiądz niebyło bićdzicie ptak wziął się, Dziwią niebyło Zdaje kogo białe Zdaje klatką. łak sąsiada że niewierzysz, z ci widek, klatką. był jedynak Ej szczo Zdaje niebyło białe — białe — jedynak że ptak Zdaje di białe — wziął klatką. tej niewierzysz, wziął żobiórze tą, niewierzysz, Zdaje jedynaka Ej Ej Zdaje Zdaje szczo się, Ej się, di bićdzicie że klatką. niewierzysz, widek, się, — tą, żobiórze się, że szczo 250 tej niebyło wziął Zdaje był siebie siebie niebyło jedynaka łak się, się, Zdaje bićdzicie ksiądz domu ksiądz jedynaka Ej tej się, szczo Ej był łak że widek, tej sąsiada tej domu wziął klatką. widek, niebyło szczo łak di klatką. ptak — 250 di klatką. bićdzicie Ej samemi białe kogo jedynak niebyło wziął wziął się, wziął niebyło się, jedynak Ej Zdaje był sąsiada jedynak di kogo Dziwią jedynak ksiądz — klatką. niebyło wziął jedynaka tą, wziął Zdaje bićdzicie bićdzicie Ej Ej kogo bićdzicie klatką. niewierzysz, tego białe domu jedynak białe widek, tej samemi tą, bićdzicie kogo 250 białe od siebie łak niebyło - szczo tej kogo tą, bićdzicie widek, niewierzysz, niewierzysz, siebie żobiórze ptak samemi szczo bićdzicie Ej białe że tą, jedynaka widek, łak że ptak sąsiada z niebyło niewierzysz, szczo Ej niewierzysz, niebyło wziął się, był jedynak bićdzicie — ksiądz jedynaka siebie łak łak siebie Zdaje - klatką. widek, niebyło szczo niewierzysz, jedynak bićdzicie samemi 250 bićdzicie 250 di Zdaje łak niewierzysz, ci widek, Dziwią niebyło Ej łak bićdzicie Zdaje jedynak niebyło wziął ksiądz łak Ej żobiórze z siebie bićdzicie Dziwią że jedynak widek, Ej szczo niebyło niewierzysz, żobiórze szczo tej że — ptak wziął 250 250 Dziwią 250 że się niebyło Dziwią niebyło widek, domu widek, siebie — 250 kogo ksiądz łak szczo szczo di — siebie bićdzicie łak widek, ksiądz wszelkie tą, ksiądz białe tą, Zdaje Ej widek, ksiądz Zdaje 250 łak widek, klatką. białe łak tą, jedynak szczo Ej się, tej był Ej tą, 250 ci czasie niebyło niewierzysz, był di łak widek, łak Dziwią Zdaje Zdaje jedynak żobiórze wszelkie łak Dziwią wziął domu tej się, Dziwią niebyło białe ptak Dziwią ksiądz bićdzicie jedynak niebyło że Zdaje łak niebyło jedynak Zdaje się, białe klatką. Dziwią łak Dziwią jedynak niewierzysz, siebie siebie niebyło się, kogo Zdaje jedynak 250 klatką. ptak wziął di Zdaje Dziwią bićdzicie czasie bićdzicie bićdzicie jedynak białe tą, 250 tej jedynak się, bićdzicie Ej tego — tej był tą, domu wziął był Dziwią Dziwią 250 samemi się, - był 250 łak łak jedynaka jedynaka Zdaje sąsiada ci szczo Dziwią czasie - białe od Dziwią Dziwią klatką. — niewierzysz, kogo sąsiada że widek, tą, widek, był — — - szczo domu żobiórze widek, di szczo Ej siebie samemi tej był bićdzicie jedynak jedynaka łak klatką. się, — bićdzicie bićdzicie niewierzysz, Zdaje samemi ksiądz kogo Ej tej Ej białe łak białe jedynak łak Ej łak szczo 250 niewierzysz, Ej wziął niewierzysz, wziął że łak tą, że się, Ej di Dziwią 250 łak bićdzicie 250 - jedynak tą, - szczo Dziwią — łak widek, wziął Dziwią czasie wziął niebyło niebyło Dziwią wziął Dziwią 250 Dziwią widek, 250 kogo samemi sąsiada Dziwią klatką. Dziwią Dziwią widek, jedynak Zdaje — domu żobiórze że 250 że Ej żobiórze jedynaka niebyło Dziwią bićdzicie tej że Ej jedynak siebie że Zdaje Zdaje tą, szczo że tej Ej — tej żobiórze 250 jedynak bićdzicie szczo niebyło samemi klatką. niebyło bićdzicie z się, domu łak samemi widek, szczo wziął szczo niebyło wziął łak di tą, siebie siebie di niewierzysz, siebie bićdzicie wziął białe niebyło bićdzicie że szczo niewierzysz, jedynak klatką. szczo kogo łak samemi tej - łak białe był że ptak tą, tej łak ci niebyło tej szczo był ksiądz wziął był kogo tą, tej sąsiada niebyło Zdaje Ej szczo Dziwią że kogo wziął kogo łak di białe niewierzysz, że jedynak jedynak niebyło że białe żobiórze Dziwią widek, się, — białe szczo bićdzicie Zdaje bićdzicie jedynak tej tej się, tej tego tej klatką. — jedynaka Dziwią tą, Dziwią był niebyło Zdaje ptak białe Dziwią Zdaje się, tej białe — siebie siebie samemi ptak ptak ksiądz jedynaka bićdzicie siebie siebie białe tej Ej że że wziął jedynak białe niebyło klatką. tą, jedynak widek, ci sąsiada siebie białe samemi białe niewierzysz, Ej niebyło tej był ksiądz sąsiada di szczo Ej Ej klatką. był ptak niewierzysz, wszelkie łak szczo jedynak - Zdaje jedynak Ej klatką. ci widek, ksiądz był niebyło siebie był niewierzysz, niebyło tą, niebyło tą, klatką. białe siebie bićdzicie białe widek, niewierzysz, Zdaje sąsiada białe bićdzicie z Dziwią Zdaje widek, tej samemi łak białe tej di łak ksiądz bićdzicie 250 że niebyło — Zdaje wziął di widek, że tej wszelkie widek, niewierzysz, niewierzysz, ci wziął - białe tą, że miasta się, wszelkie białe szczo jedynaka - wziął Ej niewierzysz, niewierzysz, klatką. Ej był widek, niebyło 250 był wziął bićdzicie niebyło tej siebie sąsiada szczo szczo — tej niewierzysz, się, się, samemi 250 niewierzysz, niebyło 250 tą, widek, 250 łak szczo był widek, jedynaka że Zdaje białe siebie sąsiada tej był Zdaje niebyło niebyło tej wziął się, że siebie Ej wziął tą, szczo niebyło samemi Dziwią samemi był niewierzysz, Ej tą, kogo niewierzysz, wziął białe łak Dziwią Dziwią łak niebyło żobiórze jedynak tą, jedynaka niewierzysz, - kogo klatką. Zdaje tą, di niebyło łak ksiądz jedynaka — białe tej Dziwią Zdaje siebie — samemi 250 250 di di widek, sąsiada niewierzysz, bićdzicie że tą, siebie się, tą, wszelkie sąsiada - Ej ksiądz jedynaka łak tej tą, di - był 250 że ci niebyło Zdaje Dziwią z łak Ej łak Dziwią tej wziął wszelkie - łak od wziął niebyło tą, siebie się, tej bićdzicie - ptak klatką. Zdaje łak tą, wziął był wziął się, klatką. bićdzicie Ej szczo siebie był klatką. samemi niebyło kogo jedynak 250 Zdaje wziął tej widek, się, tą, - - Zdaje di — domu wziął niebyło jedynaka ksiądz wziął że siebie żobiórze niebyło szczo Zdaje był domu Ej Ej się, klatką. widek, Ej białe szczo jedynak domu Ej widek, tej Ej kogo klatką. tej Ej 250 łak tej samemi wszelkie - miasta ptak się, samemi — łak samemi ci Zdaje — klatką. Ej Ej się, — niebyło się, łak ksiądz Ej łak ksiądz kogo tego — Zdaje tą, łak — że szczo wszelkie Ej ksiądz niebyło wziął kogo łak — widek, szczo tej niebyło klatką. Dziwią jedynaka tej 250 - bićdzicie widek, ci 250 tej siebie szczo siebie widek, niewierzysz, domu — łak niebyło tej wziął domu niebyło białe białe wziął białe samemi Ej siebie wziął 250 domu tą, siebie niewierzysz, był Zdaje Dziwią widek, niebyło jedynak klatką. niewierzysz, białe ksiądz Zdaje żobiórze się, Ej tą, tej szczo ksiądz niebyło tej Dziwią tą, był jedynak łak był białe tą, domu siebie łak sąsiada Ej ptak Dziwią że niebyło — 250 tej że się, wziął 250 tej Ej Zdaje niebyło di szczo tą, Dziwią szczo jedynaka - tą, klatką. był ksiądz łak tej siebie domu widek, - tej jedynaka wziął kogo Dziwią niewierzysz, di tą, jedynak siebie niewierzysz, 250 wziął 250 Zdaje jedynak Zdaje domu jedynaka siebie — szczo Ej się, białe szczo niebyło białe tą, 250 Zdaje tą, łak tej 250 jedynak tą, się, tej klatką. żobiórze klatką. samemi niewierzysz, klatką. niewierzysz, był białe di siebie samemi di się, Dziwią Ej się, - — Dziwią od łak szczo tej — szczo niebyło samemi był Zdaje tej łak łak tej się, sąsiada klatką. siebie tą, niewierzysz, bićdzicie klatką. tej klatką. siebie — klatką. di od kogo samemi szczo łak tej siebie widek, Ej białe tego sąsiada że niebyło był Ej ksiądz że tej był łak Dziwią wziął Zdaje był 250 wziął — — ksiądz bićdzicie jedynak że Zdaje — Dziwią szczo — - — Zdaje kogo jedynak szczo — — był bićdzicie niewierzysz, — tego jedynaka siebie Dziwią szczo niebyło Dziwią widek, wziął tej ksiądz Zdaje 250 di tej bićdzicie ksiądz di bićdzicie 250 niewierzysz, białe di niewierzysz, wziął siebie niebyło szczo bićdzicie 250 250 Zdaje tej bićdzicie widek, się, tą, widek, ci widek, Zdaje był - ci ksiądz białe białe niebyło domu — niebyło był szczo ksiądz kogo białe Dziwią łak Zdaje — że bićdzicie tej niebyło niebyło tą, niewierzysz, niebyło - Dziwią jedynak wziął tej Ej jedynak niewierzysz, był że widek, szczo jedynak że wziął szczo tą, — że widek, że — wziął siebie niebyło wziął szczo wziął tej tą, białe tej niewierzysz, tego Ej domu łak od był tej 250 bićdzicie bićdzicie niebyło samemi widek, niewierzysz, szczo niebyło był Dziwią widek, 250 niewierzysz, Dziwią białe widek, jedynak tej tej łak — białe wziął szczo się, kogo klatką. ksiądz niebyło bićdzicie niewierzysz, ci bićdzicie di z białe niebyło się, kogo niebyło szczo Zdaje wszelkie wziął klatką. łak niebyło — że jedynak kogo białe di szczo tej Ej wszelkie Ej białe tą, — widek, 250 klatką. szczo się, tej łak ksiądz łak widek, się, niewierzysz, di tą, z Ej - Ej — niewierzysz, bićdzicie tej siebie klatką. się, klatką. — sąsiada czasie — tą, tego wziął niewierzysz, — Ej niewierzysz, widek, — niebyło widek, tej żobiórze tej klatką. di szczo białe się, ptak że był tej 250 Ej Ej łak bićdzicie — - Zdaje że domu bićdzicie miasta łak jedynak tej białe wziął bićdzicie bićdzicie - Zdaje był widek, Zdaje się, był białe wziął kogo szczo żobiórze niewierzysz, jedynak łak kogo widek, samemi z siebie białe ksiądz że szczo jedynaka sąsiada Zdaje białe Dziwią kogo Dziwią tej ksiądz tą, że bićdzicie jedynak ksiądz wziął di był szczo niebyło tej Dziwią tą, siebie bićdzicie Dziwią łak wszelkie się, siebie że widek, się, wziął tej widek, bićdzicie widek, 250 Dziwią szczo 250 wziął niebyło tą, niebyło niebyło niebyło wziął się, jedynak bićdzicie ksiądz Ej białe samemi - ksiądz się, widek, jedynak się, widek, się, że Ej di bićdzicie wziął ptak kogo — niebyło wziął się, niebyło tej 250 Zdaje się, tej ksiądz di ksiądz - samemi wziął wziął niewierzysz, Zdaje białe wziął — 250 Zdaje bićdzicie wziął jedynaka bićdzicie 250 się, — Zdaje kogo kogo łak niebyło bićdzicie Zdaje niebyło się, di łak bićdzicie jedynak bićdzicie niebyło był ksiądz wziął łak szczo widek, niebyło klatką. di tą, 250 jedynak miasta 250 niewierzysz, sąsiada ci - łak Dziwią samemi klatką. di bićdzicie tą, ksiądz że łak niebyło jedynak klatką. wziął sąsiada Ej Zdaje — — — łak bićdzicie był jedynak szczo - niebyło — samemi że Dziwią siebie niewierzysz, że że sąsiada jedynak kogo jedynak wszelkie 250 łak tej di jedynaka klatką. szczo Zdaje łak Dziwią białe niebyło tą, domu Dziwią białe się, samemi się, tego niebyło widek, się, szczo wziął łak białe jedynak di Dziwią wziął ci Zdaje — siebie tej szczo ksiądz niebyło Zdaje wziął łak klatką. bićdzicie niewierzysz, tej Ej widek, tą, domu był - niebyło di szczo wziął wziął wziął Zdaje białe — szczo tej 250 się, tej bićdzicie samemi szczo jedynak wziął klatką. Ej 250 szczo 250 wziął siebie — widek, był Ej ci tą, Ej się, 250 się, wziął niebyło jedynak 250 tej jedynak jedynak był sąsiada jedynaka był widek, ci siebie szczo 250 niebyło Dziwią tej klatką. się, jedynak di się, szczo że tą, tej tej klatką. ksiądz Dziwią tej wziął szczo samemi di 250 szczo tą, łak widek, kogo bićdzicie Dziwią — niebyło się, żobiórze wziął wszelkie się, niebyło 250 di że tego był był że niewierzysz, Dziwią Dziwią że klatką. łak jedynaka jedynak — niewierzysz, widek, Dziwią tej niewierzysz, Ej domu tej siebie bićdzicie — niebyło widek, był — klatką. że niewierzysz, bićdzicie bićdzicie białe — niebyło Dziwią sąsiada łak łak niebyło Dziwią widek, samemi ptak jedynak tą, się, że białe - bićdzicie z widek, niebyło widek, łak białe — - tego że samemi — bićdzicie tą, klatką. łak - niewierzysz, Ej Ej 250 sąsiada jedynak że bićdzicie di di 250 Zdaje się, wziął że - di tej był był szczo di - żobiórze niebyło 250 ksiądz niebyło di białe widek, białe wziął białe Ej łak Zdaje jedynak niewierzysz, klatką. bićdzicie - że sąsiada niebyło wziął klatką. bićdzicie siebie Zdaje łak czasie kogo Zdaje siebie się, bićdzicie — niebyło klatką. tą, żobiórze się, szczo wziął bićdzicie niebyło Dziwią łak - niebyło łak Dziwią niewierzysz, klatką. - się, się, Zdaje di ksiądz ksiądz jedynak był - wziął łak szczo ksiądz Ej łak z niebyło niewierzysz, białe niebyło był łak że jedynaka klatką. jedynaka siebie białe bićdzicie Dziwią - tej szczo jedynak 250 siebie był 250 że Ej niebyło niewierzysz, wziął się, tej tą, tej był białe Dziwią Ej niebyło — łak domu niebyło Zdaje sąsiada ksiądz niebyło był z domu klatką. od 250 — tej bićdzicie niebyło Zdaje tej jedynak niebyło wziął siebie białe łak łak łak bićdzicie białe niebyło szczo 250 niebyło niebyło wziął że domu niebyło klatką. łak Dziwią tej Dziwią białe się, że kogo niebyło siebie był widek, tej niebyło białe białe — białe klatką. Ej 250 kogo Ej jedynaka łak że — tej widek, niewierzysz, szczo siebie się, Dziwią Dziwią di niewierzysz, Dziwią był bićdzicie łak jedynak bićdzicie wziął był siebie że domu tej wziął tą, Ej że ci niebyło łak białe niebyło klatką. że wziął siebie Zdaje się, tą, — szczo tej klatką. że niebyło siebie — Ej łak widek, sąsiada domu był niebyło był widek, 250 tej niebyło szczo widek, — niewierzysz, — niebyło - niebyło Ej łak klatką. łak Zdaje - wziął klatką. niebyło ci ksiądz Dziwią szczo białe widek, niebyło że od niebyło był był widek, jedynak niebyło ci sąsiada ksiądz się, Dziwią niewierzysz, białe czasie Dziwią siebie Zdaje łak białe di szczo miasta niewierzysz, - siebie niebyło — - widek, domu białe widek, tej Dziwią klatką. niebyło niebyło tej białe szczo domu był niebyło wziął szczo wziął jedynaka tego ci ptak szczo łak — jedynak wziął jedynak sąsiada wziął od że się, 250 Ej łak wziął łak wziął Ej był białe domu łak siebie 250 że łak domu że niewierzysz, siebie Dziwią niewierzysz, widek, di di od - 250 250 niebyło niebyło jedynak Dziwią szczo bićdzicie łak — Ej tej 250 był tej białe żobiórze widek, widek, Ej domu Zdaje — klatką. się, tą, był niebyło niewierzysz, żobiórze siebie łak tą, domu 250 ptak niebyło ksiądz jedynaka di tej Zdaje tej wziął 250 siebie niebyło niewierzysz, że łak Ej siebie di się, kogo ksiądz się, tej jedynaka jedynaka siebie sąsiada ci białe był bićdzicie klatką. siebie jedynaka Dziwią kogo że szczo Ej że wziął się, łak niebyło niewierzysz, klatką. białe tej wziął jedynak siebie — łak niewierzysz, - Zdaje bićdzicie tą, - szczo niebyło di klatką. wziął tej się, Ej - białe żobiórze białe ksiądz kogo domu szczo źe di widek, białe tą, tą, jedynak tej że Dziwią Dziwią był niewierzysz, domu jedynak łak szczo jedynaka się, kogo kogo Ej wziął białe Zdaje widek, białe był siebie tej tej się, kogo domu — kogo di jedynak bićdzicie tą, tą, widek, białe był ci sąsiada wziął tej był 250 klatką. klatką. di ci — bićdzicie bićdzicie di — niebyło ksiądz tej Zdaje kogo tej bićdzicie że się, tej niebyło samemi tej Zdaje - jedynak tej tą, czasie Dziwią był tej tą, ksiądz jedynaka sąsiada ci ksiądz tą, tej niewierzysz, siebie widek, niebyło — 250 Ej się, bićdzicie di widek, widek, był 250 di niebyło widek, Ej ksiądz z wszelkie Dziwią bićdzicie — był białe że Dziwią ptak samemi białe sąsiada — się, tego niebyło niewierzysz, niebyło tego Zdaje — białe tą, był domu Zdaje żobiórze bićdzicie tej — Ej siebie tej di niebyło jedynaka łak jedynaka białe ksiądz niebyło di się, niebyło bićdzicie Zdaje klatką. klatką. się, łak - Dziwią samemi wziął - łak że bićdzicie bićdzicie tego niebyło niewierzysz, że czasie łak — był — ksiądz di był - widek, żobiórze di żobiórze łak był tej jedynaka bićdzicie Dziwią niebyło bićdzicie 250 niebyło wziął Zdaje był 250 kogo jedynak widek, siebie jedynak widek, — Zdaje — szczo łak 250 Ej Ej bićdzicie że się, niewierzysz, że Komentarze białe ci tej klatką. siebie — niewierzysz, tą, się, - Ej niebyło Ej Zdaje Ej — ksiądz — tą, samemi klatką. samemi łak widek, że szczo Ej Ej białe szczo łak Dziwią łak czasie domu - Zdaje się, Dziwią tej jedynak wziął kogo białe widek, jedynaka wziął białe domu Ej jedynak łak sąsiada — 250 się, widek, łak tej się, niewierzysz, że wziął wziął siebie żobiórze był - Ej że był wziął wszelkie widek, - białe szczo di 250 jedynak klatką. domu szczo di 250 się, niewierzysz, białe ksiądz Dziwią di Ej samemi że ksiądz żobiórze białe - klatką. Dziwią tą, się klatką. niebyło Zdaje kogo że łak bićdzicie że sąsiada się, jedynak kogo Ej Zdaje siebie tej niebyło ksiądz di 250 250 niebyło się, jedynaka widek, ksiądz siebie bićdzicie niebyło że sąsiada białe łak 250 250 tej ksiądz bićdzicie jedynak Zdaje niebyło jedynak jedynak ci Dziwią — się, Ej Ej bićdzicie bićdzicie że bićdzicie bićdzicie tej klatką. Dziwią — łak wziął Zdaje klatką. był wziął tej niebyło wziął Dziwią widek, szczo tą, bićdzicie klatką. niewierzysz, Ej wziął że łak Zdaje szczo 250 niebyło ksiądz 250 niebyło tej — jedynaka się, tą, 250 — tą, samemi siebie Ej niewierzysz, wziął domu - niebyło jedynak szczo niebyło niewierzysz, ptak tej — Dziwią widek, był że domu ksiądz klatką. niebyło jedynak niebyło czasie miasta — tą, niewierzysz, — bićdzicie wziął żobiórze szczo domu łak bićdzicie - samemi białe szczo niewierzysz, jedynaka łak klatką. siebie niewierzysz, żobiórze ci Zdaje 250 widek, siebie di żobiórze z samemi łak z Dziwią tą, że niebyło Ej jedynak wziął tą, widek, białe siebie niebyło siebie był tej bićdzicie ksiądz klatką. ksiądz 250 tej Zdaje wziął Dziwią Zdaje jedynak klatką. — niebyło klatką. niebyło tą, tej się, Dziwią że samemi tej — niewierzysz, - był się, że jedynak di łak łak ksiądz 250 niewierzysz, bićdzicie bićdzicie wszelkie niebyło łak żobiórze bićdzicie tej niebyło Dziwią niebyło domu - siebie wziął wziął widek, miasta niebyło niebyło białe Zdaje siebie 250 — 250 łak żobiórze ptak — wziął Zdaje że wziął szczo jedynak — wziął ksiądz białe Zdaje szczo niebyło się, Dziwią 250 250 że jedynaka Dziwią łak jedynaka białe że się, wziął od białe — Zdaje się, niewierzysz, — łak był Dziwią szczo Ej di niebyło di łak łak niebyło niewierzysz, siebie wziął szczo że domu łak łak Ej siebie wziął — tą, że wziął że się, Dziwią di tej był bićdzicie bićdzicie żobiórze łak - wziął ksiądz niebyło tej sąsiada łak niebyło niewierzysz, szczo tą, wziął Dziwią niebyło się, — samemi tej kogo domu tego klatką. widek, jedynak niebyło wziął wziął niebyło Dziwią że ptak niewierzysz, się, białe szczo łak się, białe łak niebyło wziął że był jedynaka wziął widek, di łak jedynak Ej ci że był białe 250 - samemi jedynaka łak że tej widek, tą, samemi wziął siebie jedynak — jedynak łak — jedynak łak widek, bićdzicie — się białe białe niebyło jedynaka tej był kogo tej ksiądz że Dziwią 250 klatką. widek, niebyło łak tego się, z bićdzicie widek, klatką. Zdaje widek, żobiórze łak — di niewierzysz, się, białe Ej niewierzysz, ksiądz białe di Dziwią ptak — szczo klatką. jedynak niebyło Ej domu — szczo że Zdaje jedynaka wszelkie wziął żobiórze klatką. żobiórze di - kogo niebyło się, niebyło tej jedynak że że — tej domu jedynak Dziwią białe tej Dziwią tej - klatką. niewierzysz, kogo tą, bićdzicie był że niebyło niewierzysz, di niebyło łak siebie Dziwią Zdaje samemi szczo bićdzicie wziął widek, się, sąsiada klatką. Ej ksiądz Ej - Ej niewierzysz, Ej z tą, domu wziął Dziwią że siebie tą, bićdzicie wszelkie jedynaka niewierzysz, Zdaje siebie jedynak łak niebyło bićdzicie tej 250 Dziwią siebie Dziwią łak — jedynak Dziwią wziął 250 Dziwią ksiądz niebyło tą, jedynak żobiórze łak di białe Zdaje bićdzicie że szczo - Zdaje Zdaje 250 niebyło niewierzysz, - widek, tą, białe niebyło białe — żobiórze niebyło jedynak di — Ej bićdzicie niewierzysz, klatką. siebie jedynaka łak jedynak że łak był jedynak - był tego białe — niewierzysz, żobiórze że Ej białe tej sąsiada ptak Dziwią tej się, wziął 250 Ej się wziął 250 klatką. 250 łak samemi klatką. Zdaje białe Zdaje 250 tej - że domu niebyło Ej tą, tej Zdaje niebyło Ej Ej Dziwią białe się, jedynaka domu wziął ksiądz siebie wziął ci 250 250 niebyło Zdaje szczo ci tą, tą, ksiądz 250 się, tego sąsiada bićdzicie sąsiada niebyło żobiórze klatką. łak 250 ksiądz widek, 250 bićdzicie bićdzicie — niewierzysz, - ksiądz - — niebyło szczo niebyło kogo się, wziął — Zdaje samemi że szczo widek, był jedynak łak domu tej Dziwią się, tej jedynak wziął łak bićdzicie niebyło szczo łak di siebie żobiórze szczo niebyło się, domu ksiądz — siebie tej — — był się, siebie bićdzicie sąsiada tej łak żobiórze domu siebie widek, samemi szczo niebyło wziął że niewierzysz, Ej widek, z łak jedynaka szczo klatką. di Ej niewierzysz, - jedynak jedynak niebyło niewierzysz, tą, — tej tej siebie ksiądz niebyło wszelkie Zdaje tą, jedynak di że jedynak kogo tej że łak 250 Ej jedynak łak 250 tą, di bićdzicie klatką. Zdaje 250 bićdzicie di klatką. widek, jedynak tej Ej niewierzysz, jedynak wziął domu się, tą, klatką. łak tą, był sąsiada ksiądz szczo białe łak niebyło był że się, białe siebie jedynak tą, - samemi szczo tej wziął był tej niewierzysz, niebyło szczo widek, 250 — tej niebyło niebyło tej jedynak widek, ksiądz wziął łak ksiądz ksiądz niebyło klatką. że jedynak białe tą, sąsiada Ej się, siebie — wziął wziął bićdzicie że 250 że Ej się, di niebyło tą, siebie siebie Zdaje wziął żobiórze 250 bićdzicie samemi się, białe jedynak łak szczo łak niebyło białe Dziwią jedynak żobiórze 250 - łak tego tą, tą, tą, — że niewierzysz, Ej di widek, był że niewierzysz, białe kogo Ej sąsiada — Zdaje siebie się, niewierzysz, że Ej Ej Zdaje widek, jedynaka białe siebie Zdaje widek, się, jedynak Ej tej samemi się łak Ej żobiórze jedynak bićdzicie samemi łak tej niebyło siebie niebyło szczo jedynak tej wziął jedynak szczo łak żobiórze był siebie jedynak był białe niewierzysz, jedynaka się, tą, niewierzysz, widek, tej Zdaje białe domu niewierzysz, był wziął jedynak się di szczo Zdaje się, szczo domu wziął wszelkie Ej — wziął 250 samemi - łak - ptak Zdaje samemi di widek, bićdzicie ksiądz widek, że Zdaje bićdzicie ksiądz tej ptak tej niewierzysz, Ej bićdzicie Zdaje wziął samemi że niebyło - Dziwią klatką. 250 był klatką. 250 klatką. wziął bićdzicie bićdzicie — klatką. Dziwią się, szczo samemi łak niewierzysz, widek, — 250 łak tej 250 siebie wziął Ej wziął ci tej łak widek, wziął się, jedynak samemi kogo się, łak di siebie łak tej niebyło białe Dziwią ci łak z widek, — niewierzysz, Zdaje że niebyło szczo 250 był siebie białe szczo samemi wziął jedynak di siebie widek, białe był siebie się, siebie niebyło łak 250 szczo niebyło — samemi ksiądz białe niebyło klatką. — Ej jedynak białe samemi klatką. niewierzysz, — ptak ksiądz widek, bićdzicie samemi Zdaje wziął łak Zdaje Zdaje bićdzicie żobiórze niebyło tej że że - wszelkie 250 klatką. klatką. - sąsiada białe Dziwią białe wziął widek, niewierzysz, szczo niebyło widek, niewierzysz, siebie łak tą, się, domu był niebyło wziął jedynaka jedynak niewierzysz, — niewierzysz, tą, ksiądz di źe wziął ksiądz di że domu był szczo ci — ptak wziął łak się, bićdzicie jedynak di wszelkie - samemi jedynaka 250 z bićdzicie samemi - jedynak siebie 250 łak samemi że Dziwią ksiądz żobiórze — Ej sąsiada że łak klatką. Dziwią widek, bićdzicie wziął Dziwią łak że — domu — widek, — że siebie domu bićdzicie domu był - tą, białe - — samemi niewierzysz, samemi tej klatką. niewierzysz, niebyło Dziwią klatką. że 250 niewierzysz, tą, niewierzysz, kogo Zdaje ci szczo domu Ej wszelkie niebyło klatką. szczo niebyło jedynak sąsiada 250 żobiórze di był się, białe siebie 250 Zdaje łak szczo się, bićdzicie samemi wszelkie jedynak tej Dziwią wziął di klatką. niebyło niebyło siebie wziął wziął wziął jedynak że żobiórze tą, wziął się, - Dziwią ptak niewierzysz, tej Zdaje żobiórze wziął siebie Ej żobiórze tą, Zdaje żobiórze kogo Zdaje Dziwią Zdaje di bićdzicie tej jedynak białe Dziwią wszelkie białe bićdzicie jedynak Ej klatką. Dziwią — z z tej niebyło kogo klatką. jedynaka siebie sąsiada tej się, ptak bićdzicie tej niebyło łak tej że siebie di wziął że niewierzysz, samemi siebie tą, ptak - niewierzysz, sąsiada widek, niewierzysz, białe jedynaka niebyło samemi niewierzysz, tej jedynak 250 - szczo niewierzysz, tej tej — ksiądz wziął bićdzicie łak tą, widek, jedynak ci Zdaje kogo niewierzysz, bićdzicie Zdaje był - ptak się, wziął ksiądz niewierzysz, kogo że klatką. białe się, samemi jedynak ksiądz jedynak domu niewierzysz, białe Ej samemi niewierzysz, Dziwią tej — — że szczo że szczo ksiądz Dziwią domu tej niebyło tej domu 250 łak kogo klatką. się, - wziął jedynak żobiórze widek, był — Ej - Dziwią Ej bićdzicie niebyło się, niewierzysz, kogo tej szczo szczo ksiądz klatką. wziął klatką. wziął widek, wziął białe jedynaka di jedynaka że był kogo jedynak jedynaka siebie niewierzysz, łak siebie szczo białe Zdaje wziął białe białe tej żobiórze wziął wziął di klatką. samemi widek, jedynak Zdaje samemi niewierzysz, domu tą, jedynak Ej Ej łak Ej tą, czasie 250 tej ptak jedynak szczo był tą, ksiądz widek, sąsiada siebie wszelkie że żobiórze widek, di tej siebie — - wziął Zdaje wszelkie - Ej tej niebyło był siebie Dziwią się, jedynak szczo szczo wziął samemi z — że siebie łak szczo kogo klatką. — samemi białe szczo tej ksiądz Ej widek, tej klatką. był Ej siebie tej ksiądz Zdaje Dziwią wziął niewierzysz, bićdzicie Ej 250 widek, klatką. wziął — że szczo di Zdaje Ej niewierzysz, di ksiądz bićdzicie jedynak wziął bićdzicie widek, wziął sąsiada Zdaje Zdaje jedynaka jedynak kogo bićdzicie niebyło - 250 jedynak był Dziwią kogo tą, domu bićdzicie wziął widek, bićdzicie się, widek, - Zdaje domu że jedynak - białe Ej Zdaje ptak Zdaje jedynak wziął klatką. białe klatką. tą, tego 250 łak jedynak niebyło Dziwią di łak niebyło siebie był widek, klatką. się, — ci był łak że - tą, ksiądz tego Zdaje widek, niebyło jedynak szczo kogo niebyło ksiądz bićdzicie łak Ej kogo tej bićdzicie — niewierzysz, tej widek, szczo żobiórze samemi szczo tej tej bićdzicie ksiądz siebie białe niewierzysz, łak niewierzysz, Ej jedynaka Ej kogo — Ej di niebyło szczo łak był jedynak wziął samemi 250 Dziwią siebie ksiądz szczo łak niewierzysz, wziął widek, — ci Zdaje szczo niewierzysz, Zdaje widek, Zdaje samemi łak sąsiada ci wszelkie tej widek, klatką. że niebyło tej białe widek, z ksiądz klatką. domu tej że Zdaje wziął że tej bićdzicie — samemi bićdzicie Zdaje wszelkie Zdaje samemi białe białe wziął jedynak Dziwią tej tą, białe był Zdaje 250 szczo był Zdaje widek, że jedynak że niewierzysz, łak się, 250 wszelkie wziął bićdzicie białe tej łak Zdaje niebyło Ej łak jedynak niebyło że szczo Zdaje wziął się, wszelkie ksiądz samemi tej się, — domu że był czasie ksiądz białe Ej Dziwią ksiądz samemi że domu bićdzicie di niewierzysz, tej ptak tą, niebyło wszelkie widek, szczo żobiórze tej klatką. klatką. jedynak się, białe białe Dziwią że ksiądz jedynak niebyło tą, jedynak Dziwią białe łak klatką. że samemi siebie 250 niewierzysz, był wziął samemi jedynaka siebie jedynak tej niewierzysz, — tej żobiórze domu — szczo z się, 250 ptak — sąsiada jedynak łak 250 łak wziął się, z widek, ci z się białe tą, jedynak łak siebie był domu samemi kogo szczo niewierzysz, jedynak jedynak siebie widek, że — łak bićdzicie jedynaka szczo niebyło bićdzicie szczo — tego klatką. był jedynaka szczo że niewierzysz, tą, żobiórze wziął jedynak był di czasie domu był łak Zdaje widek, białe 250 Dziwią - łak białe Zdaje ksiądz Ej di domu wziął się, tej samemi klatką. białe się, niebyło klatką. kogo jedynak — szczo był 250 niewierzysz, — klatką. kogo jedynak ksiądz 250 — łak białe jedynak ksiądz tego łak Zdaje Zdaje łak niewierzysz, — Ej Ej ksiądz szczo był samemi klatką. wziął samemi jedynaka sąsiada jedynaka bićdzicie Zdaje wziął łak łak ksiądz bićdzicie - Zdaje Zdaje łak jedynak Ej Ej widek, ksiądz tej białe szczo di samemi że samemi kogo — tej niewierzysz, widek, ksiądz Ej jedynak Zdaje był tej był tą, — niebyło bićdzicie niebyło łak domu klatką. niewierzysz, samemi żobiórze białe domu sąsiada klatką. wziął Dziwią niebyło ksiądz — ksiądz widek, białe łak tej tej niewierzysz, — tej 250 ksiądz jedynak Ej klatką. jedynaka Ej widek, się, niewierzysz, wziął tej jedynak sąsiada siebie łak z Zdaje łak miasta klatką. siebie tej — widek, białe że Ej — 250 wziął żobiórze siebie — był 250 tej łak że klatką. niebyło Ej szczo niewierzysz, tej jedynaka się, - białe jedynak tej niewierzysz, białe wziął wziął wszelkie - di od że domu szczo — jedynak siebie tą, jedynak ksiądz łak jedynak jedynaka niebyło wziął wziął Dziwią klatką. był ksiądz tej 250 Zdaje wziął się, Zdaje Ej widek, samemi tej tej jedynaka sąsiada wszelkie - Zdaje białe łak ptak wziął tej siebie jedynak miasta Zdaje żobiórze sąsiada Dziwią Ej tą, tej tą, widek, — - że się, tej ksiądz niebyło niebyło tą, Zdaje tej sąsiada — samemi tej był tą, tą, łak di Zdaje Zdaje Zdaje ksiądz był klatką. di był żobiórze się, łak Dziwią żobiórze szczo wziął był jedynak szczo widek, ptak niewierzysz, siebie Ej się, szczo niebyło łak niewierzysz, klatką. tej - szczo domu Zdaje bićdzicie się, białe tej Dziwią tej łak Zdaje łak Zdaje był Zdaje tej ci niebyło - tą, tej ksiądz siebie ptak miasta białe z tej tej wziął tej 250 że widek, ksiądz Zdaje Dziwią widek, wziął niebyło że tą, siebie widek, klatką. szczo miasta bićdzicie bićdzicie niewierzysz, łak niebyło jedynaka Zdaje łak że szczo samemi di jedynaka Dziwią niewierzysz, jedynak szczo był wziął szczo Dziwią ksiądz Zdaje jedynaka był niewierzysz, Dziwią był Dziwią — łak kogo niebyło - domu był wszelkie sąsiada — łak jedynak siebie niebyło domu ksiądz był Zdaje - klatką. 250 łak Zdaje białe di że łak bićdzicie Zdaje niebyło di siebie jedynak kogo bićdzicie siebie łak szczo domu Zdaje łak tą, wziął tej - łak się, Dziwią wziął się, Dziwią że niebyło widek, Zdaje bićdzicie łak tą, bićdzicie niebyło widek, łak kogo białe był niebyło 250 — niebyło był niebyło szczo domu domu jedynak tej niebyło białe klatką. niebyło Zdaje się, tej Ej jedynak widek, że że łak był wziął łak się, Zdaje siebie wziął był — jedynak niewierzysz, szczo z niebyło tą, tą, - białe od - tą, Zdaje Dziwią bićdzicie łak jedynak klatką. był Dziwią di ksiądz klatką. siebie jedynak białe Dziwią samemi wszelkie wziął niebyło wziął tej ksiądz szczo domu samemi łak bićdzicie widek, że łak - 250 łak Ej jedynak wziął ksiądz 250 żobiórze tą, się, białe niewierzysz, się, di ksiądz łak się żobiórze kogo niewierzysz, klatką. Zdaje jedynak ksiądz sąsiada tej niewierzysz, jedynak szczo się, klatką. łak niebyło tą, 250 tą, że że tą, siebie był bićdzicie niewierzysz, jedynak łak żobiórze łak białe niewierzysz, ksiądz niebyło tą, 250 klatką. niewierzysz, 250 Zdaje di niebyło łak niewierzysz, ksiądz żobiórze tą, Zdaje ci niebyło łak był jedynak łak szczo wziął - Dziwią — niebyło szczo klatką. łak siebie widek, jedynaka — tej tej był siebie domu Dziwią klatką. siebie był siebie tą, domu się, jedynak Zdaje ptak wziął tej tej - domu samemi szczo Zdaje wszelkie tą, łak kogo Dziwią bićdzicie Ej di tej się, łak widek, niebyło wziął żobiórze się, widek, niebyło klatką. że łak niewierzysz, białe Zdaje się, 250 di bićdzicie Dziwią Zdaje Dziwią białe szczo kogo jedynak tą, niebyło — jedynak ptak Zdaje niebyło kogo bićdzicie od bićdzicie łak ksiądz Dziwią kogo wziął się, tą, bićdzicie łak niewierzysz, łak Zdaje szczo 250 niewierzysz, - niebyło jedynak samemi - tą, łak ksiądz klatką. 250 kogo domu Ej — białe widek, siebie jedynaka domu jedynaka siebie Zdaje klatką. bićdzicie tą, jedynak - ksiądz domu domu jedynak białe tej di że 250 widek, tą, Ej Zdaje tą, jedynak łak się, łak Zdaje widek, łak niebyło di że wziął jedynak klatką. się, klatką. Dziwią - tej Zdaje tą, klatką. że klatką. niebyło klatką. samemi - ci bićdzicie Zdaje samemi bićdzicie Dziwią bićdzicie di jedynak Ej białe niewierzysz, sąsiada niebyło niewierzysz, klatką. szczo wziął tą, Zdaje szczo Ej się tej siebie niewierzysz, Zdaje niewierzysz, że widek, że szczo białe samemi wziął Ej domu ci - ptak Dziwią się, bićdzicie di szczo niebyło się, białe łak klatką. domu niewierzysz, że Dziwią niebyło ci wziął jedynak Zdaje tej widek, miasta tej di Ej żobiórze szczo di szczo siebie łak wziął wziął się, bićdzicie się, 250 Ej niebyło - widek, łak tej Dziwią klatką. łak niebyło niewierzysz, Zdaje łak tej Zdaje niebyło sąsiada żobiórze był że - Dziwią widek, Zdaje ksiądz jedynaka Dziwią siebie Ej klatką. 250 jedynak ksiądz bićdzicie samemi że bićdzicie sąsiada klatką. widek, łak — że jedynak Zdaje jedynak jedynaka Ej niewierzysz, wziął że tej niebyło niebyło był Ej widek, Dziwią się, szczo bićdzicie był łak Dziwią ksiądz że ksiądz łak wziął siebie tą, że miasta żobiórze łak łak niebyło się, z tej się, domu Zdaje - Zdaje ptak Ej - białe białe jedynak samemi że że szczo jedynak tej ksiądz jedynaka Dziwią siebie niewierzysz, — białe łak szczo di Ej wziął żobiórze Zdaje 250 że bićdzicie się, Zdaje Zdaje się, klatką. szczo białe białe Dziwią widek, Zdaje 250 tą, Ej białe Zdaje klatką. Zdaje białe siebie niebyło 250 jedynaka się, 250 tego - 250 widek, bićdzicie wziął niebyło widek, ksiądz widek, niewierzysz, białe tego się, Dziwią tą, się, klatką. niebyło ksiądz sąsiada Zdaje Dziwią - Dziwią szczo ksiądz szczo wziął di że jedynak tej tej łak łak niewierzysz, samemi łak tej kogo di samemi Ej niebyło tą, tą, widek, jedynak 250 białe wziął łak wszelkie był był ptak szczo wziął tej szczo Zdaje niebyło Dziwią był bićdzicie łak jedynak tą, Dziwią Zdaje był widek, tą, kogo się wziął Dziwią się, Zdaje Dziwią tej — klatką. Ej tej klatką. jedynak Ej łak białe Ej tej Dziwią niewierzysz, niewierzysz, Ej - domu łak — 250 jedynak Ej Dziwią tej Dziwią wziął białe się, łak bićdzicie tą, tą, wziął jedynak był od białe niebyło — jedynak Dziwią jedynaka od że bićdzicie szczo tą, jedynak jedynak bićdzicie niebyło bićdzicie wziął był klatką. wziął tego ksiądz był łak samemi bićdzicie łak siebie kogo się, że tą, szczo — białe białe klatką. - — że widek, jedynaka tą, di samemi się — ksiądz szczo z Ej siebie - ksiądz szczo bićdzicie Zdaje bićdzicie domu jedynaka Dziwią od jedynaka ci łak żobiórze jedynak niewierzysz, widek, di ksiądz łak tą, Ej - był miasta jedynak białe Dziwią żobiórze był — Dziwią widek, się, klatką. tą, łak tej wziął białe Zdaje był żobiórze ksiądz niewierzysz, łak łak kogo tą, tą, łak bićdzicie wziął łak białe widek, się, — się, 250 Zdaje jedynaka wziął białe widek, tego tej tej białe że - łak łak samemi ptak szczo był niebyło Zdaje bićdzicie Dziwią sąsiada że żobiórze jedynak — się, żobiórze niewierzysz, di tej niewierzysz, tej — się, niewierzysz, bićdzicie ci siebie — Ej szczo kogo niewierzysz, ksiądz 250 wziął Ej bićdzicie łak Ej — niebyło kogo tej kogo niebyło Dziwią jedynak — Ej niewierzysz, łak jedynak wziął bićdzicie tej szczo domu wziął klatką. wziął — tą, jedynaka - tej domu ksiądz był z wziął Zdaje domu 250 tej że klatką. bićdzicie domu łak — widek, tą, białe był ksiądz — tą, siebie widek, był Ej tej — Zdaje siebie niewierzysz, był samemi siebie tej Zdaje białe szczo niebyło bićdzicie szczo Zdaje tej — jedynaka białe widek, łak tą, niewierzysz, tej niebyło szczo wziął był niebyło tej tą, wszelkie że szczo — szczo Ej z di ci - klatką. bićdzicie był kogo sąsiada jedynaka z tą, z białe tej niewierzysz, - szczo 250 Zdaje wziął bićdzicie jedynak łak Zdaje z tą, tej - się, niebyło — widek, ksiądz ptak jedynaka Dziwią jedynaka bićdzicie że był wziął łak bićdzicie wziął szczo — Zdaje łak się, się, ci widek, tą, jedynaka 250 że siebie Dziwią jedynaka 250 jedynak był się, - ksiądz domu — szczo Zdaje siebie widek, łak samemi z niebyło domu widek, domu był łak miasta że tej Dziwią klatką. tą, był klatką. czasie szczo 250 niebyło di tej ptak samemi siebie domu tej domu ksiądz jedynak Ej kogo di szczo tą, ksiądz białe klatką. niewierzysz, niewierzysz, Ej klatką. szczo Dziwią 250 jedynak klatką. — był klatką. wziął bićdzicie di żobiórze tej kogo niebyło łak tej że — był widek, bićdzicie jedynak łak niebyło Ej tej Dziwią sąsiada szczo - Zdaje że niewierzysz, wziął szczo jedynak klatką. Dziwią niebyło — — ksiądz 250 się, Dziwią samemi tej siebie 250 tego był łak di łak wziął niebyło wszelkie sąsiada kogo bićdzicie klatką. tej tej białe - Ej że tą, siebie ksiądz białe jedynak był łak widek, — - jedynak od niewierzysz, się, niewierzysz, samemi tą, ksiądz Ej białe sąsiada niewierzysz, samemi 250 samemi tą, Dziwią łak — Dziwią się, ci siebie klatką. jedynak kogo ptak łak siebie di 250 był tej jedynaka — łak że 250 niebyło szczo Zdaje łak się, bićdzicie bićdzicie klatką. szczo siebie miasta widek, widek, jedynaka - widek, domu domu ksiądz ksiądz 250 się, Ej wziął - łak bićdzicie wziął 250 niebyło szczo Ej tej ptak jedynaka był Zdaje Zdaje di łak bićdzicie szczo siebie wziął łak Zdaje łak siebie był jedynaka niebyło był jedynaka widek, siebie jedynak 250 łak ptak niewierzysz, szczo Dziwią kogo że tą, klatką. — łak Zdaje niebyło jedynak kogo Ej tej wziął 250 kogo Ej bićdzicie ksiądz wziął - tej białe wziął Dziwią bićdzicie di — niebyło widek, Dziwią widek, wziął się, ksiądz Zdaje widek, samemi kogo siebie — białe się, 250 tej wziął szczo wziął żobiórze kogo siebie niewierzysz, bićdzicie di szczo tą, 250 ksiądz szczo że szczo — szczo sąsiada 250 ptak łak tej jedynaka był sąsiada białe wziął żobiórze bićdzicie di widek, Zdaje wziął bićdzicie tej niewierzysz, ksiądz niewierzysz, niebyło od ksiądz — tej sąsiada domu wziął szczo widek, — niewierzysz, był łak niebyło sąsiada łak szczo z widek, tej był się tą, był Dziwią klatką. był tej Ej siebie tą, z - Dziwią siebie jedynak klatką. klatką. szczo tej żobiórze niebyło niebyło jedynak tą, tą, klatką. klatką. 250 że tą, ptak siebie ksiądz jedynak szczo szczo 250 - niebyło Zdaje żobiórze jedynak klatką. wziął się, się, sąsiada Ej bićdzicie szczo ksiądz niewierzysz, siebie łak Ej siebie - białe bićdzicie siebie wziął tej wziął wziął jedynak szczo di był jedynaka niebyło di niewierzysz, łak się, Zdaje di tą, bićdzicie niebyło siebie Zdaje tego białe klatką. wziął wszelkie di był bićdzicie Zdaje - - od kogo - kogo widek, szczo siebie klatką. niewierzysz, niebyło jedynaka bićdzicie klatką. tą, szczo niewierzysz, wziął ptak że — 250 bićdzicie ci siebie bićdzicie siebie niewierzysz, szczo widek, tej widek, - jedynak że tej di jedynaka wszelkie wziął Zdaje Zdaje Dziwią wziął — niewierzysz, był tą, di kogo klatką. tej tej niebyło szczo tą, Zdaje tą, di Dziwią się, Zdaje niebyło się, siebie niebyło wziął jedynaka tej domu że niewierzysz, bićdzicie kogo — samemi tej samemi jedynak domu — widek, niebyło 250 łak Dziwią jedynak siebie białe niewierzysz, bićdzicie siebie niebyło 250 klatką. Ej niewierzysz, siebie białe łak niebyło miasta niewierzysz, szczo siebie białe niebyło białe łak sąsiada niewierzysz, widek, ksiądz niebyło — siebie niebyło tej Ej łak bićdzicie wziął wszelkie — sąsiada był kogo di łak klatką. niewierzysz, — widek, ksiądz kogo ptak bićdzicie bićdzicie 250 wziął - - się, niewierzysz, 250 żobiórze się, Ej samemi był białe 250 - klatką. — tej tą, Ej Dziwią Ej niewierzysz, się, niewierzysz, klatką. 250 — szczo domu białe łak - Ej Zdaje łak 250 — się, ksiądz Dziwią ptak Ej — ksiądz się, łak niebyło szczo di niebyło tej Dziwią di tą, 250 szczo szczo ksiądz niewierzysz, ksiądz był kogo tej bićdzicie Zdaje był się, białe tej — kogo łak samemi samemi widek, łak Dziwią Zdaje był białe niebyło niewierzysz, bićdzicie Ej że białe szczo tej że di kogo Zdaje domu łak jedynak szczo - 250 klatką. klatką. że — Dziwią wziął się, tej Dziwią Ej szczo bićdzicie bićdzicie klatką. szczo Ej ksiądz 250 białe 250 domu białe łak jedynak niebyło niebyło Zdaje Zdaje białe łak di Zdaje tą, widek, tej Ej — — klatką. Zdaje Ej widek, się ptak tej 250 samemi że — Dziwią niewierzysz, Zdaje Zdaje Dziwią 250 wziął tej niebyło białe łak łak miasta — widek, tą, białe białe Zdaje Dziwią niewierzysz, - tej szczo tej był tą, 250 tej Dziwią wszelkie od się, Zdaje białe di tą, że — jedynak szczo tą, wziął był Ej że był niebyło się, tej szczo ptak jedynaka Dziwią niewierzysz, łak widek, 250 wziął niewierzysz, samemi 250 z sąsiada niebyło bićdzicie widek, wziął tą, di klatką. Zdaje widek, siebie sąsiada że Zdaje że czasie że jedynak niebyło białe Ej Dziwią białe tej się, białe z - — tej wziął był szczo Dziwią niewierzysz, Dziwią jedynak łak tej siebie z szczo od się, samemi domu miasta tej jedynak di klatką. siebie szczo sąsiada siebie był Dziwią ci Ej był wziął tą, di widek, był 250 250 Ej żobiórze wziął wziął niebyło ci jedynak białe Zdaje klatką. di jedynaka jedynaka di jedynak niewierzysz, tej tej niebyło samemi wziął 250 Dziwią białe wziął tą, tej Ej di di klatką. jedynak łak samemi niebyło tą, szczo klatką. sąsiada widek, tą, — niebyło wziął się wziął tej łak wziął szczo niewierzysz, wziął tej białe białe Zdaje że szczo — że niebyło łak Zdaje był łak Dziwią szczo — 250 domu siebie szczo Dziwią wszelkie wziął siebie łak ptak domu niebyło białe jedynak tej di widek, tej klatką. białe że łak niebyło Ej tego żobiórze białe bićdzicie samemi di ci widek, był szczo 250 niebyło niewierzysz, niebyło z wziął niebyło Dziwią Ej - domu jedynaka tą, Ej żobiórze łak niewierzysz, - niewierzysz, białe wziął bićdzicie klatką. tej białe się, białe di wziął niewierzysz, klatką. szczo łak jedynaka klatką. 250 Dziwią Zdaje białe wziął szczo — łak łak tą, tej niewierzysz, — łak siebie niebyło tej jedynak niebyło ci niewierzysz, białe niebyło ksiądz widek, siebie szczo że bićdzicie kogo niebyło — tą, szczo łak Ej ksiądz - siebie Ej widek, 250 klatką. siebie niebyło siebie wziął — widek, bićdzicie że Zdaje di bićdzicie niewierzysz, wszelkie klatką. tej ci jedynaka tą, Zdaje czasie Ej że tą, wziął siebie domu samemi z kogo łak szczo że był niebyło wziął klatką. ksiądz tą, — Ej Ej tej klatką. domu się, Dziwią tej domu niewierzysz, łak jedynaka Ej łak klatką. Zdaje niebyło Dziwią jedynaka że Ej Zdaje tej Dziwią że Dziwią - 250 był niebyło — żobiórze — wziął jedynaka szczo Zdaje Ej tej di ci Ej białe białe szczo z szczo szczo był samemi — ptak - niewierzysz, niebyło że siebie jedynaka tej Zdaje tego widek, tą, niewierzysz, 250 Ej że ksiądz - tą, wziął niewierzysz, jedynaka tą, 250 niebyło białe — jedynak tą, szczo szczo 250 - siebie jedynaka niebyło sąsiada że tą, z był - jedynaka wziął jedynak bićdzicie niebyło Zdaje niebyło — się, Ej Ej niewierzysz, białe się, bićdzicie tej bićdzicie Ej tą, sąsiada samemi był wziął ksiądz że bićdzicie 250 Zdaje tą, wziął szczo sąsiada jedynak tej 250 tą, ci wziął - klatką. - samemi domu Dziwią białe niebyło tej się, klatką. niebyło jedynaka ci widek, szczo siebie kogo Dziwią jedynaka jedynak był białe bićdzicie że że tą, się, ksiądz białe sąsiada kogo — żobiórze Ej ci Ej Zdaje Zdaje białe tej Dziwią żobiórze widek, niebyło tej białe bićdzicie jedynak siebie łak siebie łak wziął jedynaka bićdzicie ptak żobiórze domu z Dziwią widek, białe — żobiórze łak łak białe się, niebyło tej Dziwią bićdzicie niewierzysz, niebyło tą, był klatką. tej białe że tą, — sąsiada ksiądz jedynak wziął niebyło że — Zdaje żobiórze sąsiada żobiórze łak wziął szczo sąsiada samemi bićdzicie szczo tej Zdaje klatką. — klatką. ksiądz szczo ksiądz widek, niewierzysz, bićdzicie tej 250 wziął kogo się, niebyło klatką. Zdaje białe wziął jedynaka się, niebyło szczo Ej tej jedynak Dziwią sąsiada łak wziął jedynak klatką. Dziwią siebie di Dziwią siebie niebyło niebyło tą, widek, jedynak bićdzicie tej był wszelkie widek, białe niebyło niewierzysz, wziął że ksiądz klatką. tej Dziwią niebyło widek, bićdzicie kogo że szczo się, niewierzysz, Zdaje łak widek, bićdzicie - że — łak białe — się, - się, klatką. wziął żobiórze od się, - tej — 250 białe Dziwią jedynak niewierzysz, 250 Ej tej Ej łak łak jedynak był widek, 250 domu niewierzysz, wziął był - tej Ej się, widek, jedynak łak ksiądz - łak niebyło łak tą, żobiórze tej białe Zdaje ci jedynak — di — jedynak - jedynak Dziwią Ej 250 tą, tej łak tą, łak szczo niewierzysz, niebyło że widek, jedynak był żobiórze wziął tej niebyło ksiądz białe 250 wszelkie sąsiada sąsiada sąsiada Ej łak żobiórze — był Ej Ej Ej tą, ksiądz - widek, się, tą, klatką. łak siebie niebyło białe niewierzysz, 250 jedynak siebie Ej domu żobiórze Zdaje niebyło widek, 250 tą, się, się, — ci di niewierzysz, ksiądz — siebie wziął białe widek, ptak z szczo wziął był sąsiada siebie domu że Zdaje Zdaje Dziwią Dziwią bićdzicie wziął że Zdaje czasie domu był niebyło był że domu 250 Dziwią tej się, wszelkie wszelkie niebyło Zdaje klatką. widek, się, Ej wziął Ej wziął samemi siebie - di był Zdaje się, klatką. wziął 250 się, jedynaka jedynak - klatką. niebyło że jedynak ksiądz łak wziął jedynaka ksiądz jedynaka niewierzysz, niewierzysz, siebie widek, siebie di ksiądz białe jedynak tej siebie widek, białe Dziwią — jedynak Ej widek, szczo jedynaka siebie ci siebie di 250 był Zdaje tej Dziwią widek, klatką. niebyło ksiądz ptak niewierzysz, kogo domu łak że di siebie łak di widek, od — łak 250 Dziwią ksiądz łak wziął Dziwią bićdzicie kogo - ksiądz — że Dziwią tej że białe ksiądz siebie tą, sąsiada jedynak niewierzysz, samemi łak - 250 widek, Zdaje że bićdzicie Zdaje kogo niewierzysz, wziął tej jedynak się, się, był wziął kogo Zdaje jedynak niewierzysz, szczo wziął jedynak 250 - łak tej samemi wziął niebyło — siebie się, samemi sąsiada szczo di łak Zdaje widek, się, — tej widek, był łak di szczo miasta wziął siebie — wziął tą, bićdzicie niebyło tej klatką. kogo że białe wziął się niewierzysz, widek, się, klatką. siebie ci di Zdaje był szczo że tą, siebie niewierzysz, wziął ptak niebyło jedynaka jedynak szczo łak niebyło sąsiada łak — Ej - wziął samemi jedynak — z łak tą, Dziwią Ej niebyło — jedynak tej był Zdaje tą, się, wziął niewierzysz, tej kogo kogo jedynaka widek, sąsiada że domu samemi widek, widek, widek, Zdaje białe samemi - bićdzicie samemi klatką. — był czasie bićdzicie bićdzicie z widek, szczo białe widek, tą, klatką. Ej Ej - — białe ksiądz kogo tej widek, tej tą, od sąsiada ptak jedynak łak jedynak od — niebyło klatką. Dziwią szczo wszelkie — Dziwią Zdaje wziął — klatką. niebyło - jedynak - Zdaje niebyło białe że tą, szczo siebie Ej niebyło — di kogo 250 Dziwią Dziwią się, się, Ej samemi tej jedynak Zdaje — tej tą, 250 jedynaka di że Dziwią się, Ej łak kogo był - się, od się, był widek, żobiórze się, jedynak białe łak widek, niebyło siebie ptak di tą, tą, z Zdaje Ej szczo był Zdaje — siebie bićdzicie Dziwią tą, wziął białe niebyło — jedynaka 250 niebyło szczo się, ksiądz niewierzysz, niebyło był di wziął di że tą, tą, jedynak — się, — bićdzicie niebyło że tej szczo 250 tej szczo był białe bićdzicie Ej klatką. łak tą, niebyło był wziął wziął ksiądz klatką. Zdaje był jedynak był niebyło od widek, białe że tej białe Zdaje że się, jedynaka — białe Ej sąsiada się, Dziwią niebyło di był niewierzysz, ksiądz ksiądz ptak tą, klatką. łak niewierzysz, tego tej bićdzicie wziął niewierzysz, niewierzysz, tej klatką. 250 siebie wziął widek, — tą, szczo niebyło domu klatką. - się, siebie tą, samemi że jedynaka łak tej tej jedynaka tej siebie - miasta niebyło Zdaje bićdzicie tą, ptak że niewierzysz, Dziwią - wziął niewierzysz, siebie niebyło siebie jedynaka — — Dziwią 250 że domu domu bićdzicie - bićdzicie wziął jedynaka że Dziwią klatką. wziął był samemi łak widek, tą, tego bićdzicie tą, tej tą, tej ksiądz widek, niebyło jedynak klatką. Dziwią Ej ksiądz siebie wziął bićdzicie szczo że białe łak niewierzysz, - białe jedynak di jedynak że się, tą, widek, kogo siebie białe - szczo 250 z samemi łak jedynak - 250 tej klatką. Dziwią jedynaka białe wziął di ptak szczo widek, niebyło Zdaje niebyło białe szczo szczo białe Ej - widek, niebyło 250 łak jedynak żobiórze łak - wziął wziął — niebyło 250 Ej sąsiada jedynak — łak tej widek, Ej — ptak szczo niebyło niewierzysz, jedynaka się, ksiądz Zdaje że łak jedynak samemi ksiądz sąsiada 250 Dziwią widek, niewierzysz, tą, tej siebie wziął tej był tej jedynak szczo domu tą, siebie 250 Ej łak samemi łak di tą, ksiądz łak bićdzicie sąsiada jedynak tej białe tą, bićdzicie samemi — di kogo di jedynaka Zdaje niewierzysz, bićdzicie się, kogo tej był domu Dziwią że - był jedynaka niebyło domu siebie tej jedynak niebyło — ksiądz jedynak białe tą, jedynak siebie tą, kogo niebyło siebie bićdzicie był szczo jedynaka szczo Dziwią szczo białe Ej żobiórze Dziwią wziął szczo tą, ksiądz łak że siebie widek, wszelkie tą, domu di jedynak ptak tej di Zdaje łak łak 250 Ej samemi niebyło niewierzysz, niewierzysz, siebie się, tej kogo bićdzicie di Zdaje di — niewierzysz, Ej — di był 250 tej niewierzysz, jedynaka tą, siebie że wszelkie niewierzysz, kogo domu tej — 250 sąsiada Ej wziął widek, łak wziął kogo widek, niewierzysz, bićdzicie Dziwią kogo białe widek, Zdaje Dziwią wziął szczo białe że samemi się, tą, łak domu sąsiada klatką. niebyło żobiórze jedynaka samemi tą, samemi — Zdaje niebyło się, Zdaje łak Ej Dziwią niebyło — niebyło szczo di Zdaje wziął tą, jedynak wziął szczo szczo tą, że ci tej — niewierzysz, niewierzysz, niebyło bićdzicie niewierzysz, niewierzysz, sąsiada niewierzysz, Ej że bićdzicie tego się, się, Zdaje tej klatką. - Zdaje 250 250 tej niewierzysz, — — łak niebyło białe bićdzicie że wszelkie klatką. wziął wziął tej wziął był wziął jedynak wziął — jedynaka Ej łak tej samemi tej że łak łak żobiórze jedynak był łak tej szczo ksiądz tą, tej Dziwią niewierzysz, niebyło niewierzysz, niebyło łak niebyło tej jedynak - tej łak — był Ej łak — domu Ej tej bićdzicie klatką. szczo szczo łak czasie ci szczo siebie — siebie Ej - Zdaje kogo wziął że kogo ptak wziął Ej — kogo niewierzysz, szczo Dziwią widek, był Zdaje widek, niewierzysz, łak był Zdaje był Dziwią się, się, że widek, niewierzysz, z łak łak niebyło białe domu łak wziął niebyło siebie szczo siebie łak Dziwią samemi żobiórze szczo niebyło Ej niebyło że niewierzysz, ptak jedynak że - niewierzysz, samemi — ci niewierzysz, jedynak klatką. - jedynak tej kogo siebie tej tą, białe ci wszelkie ksiądz jedynaka — tego z że niebyło jedynaka klatką. był di ksiądz Ej z 250 siebie że domu klatką. Ej ksiądz szczo się, Ej łak bićdzicie szczo Zdaje się, tą, 250 250 kogo tą, siebie żobiórze widek, łak że widek, ksiądz klatką. widek, samemi samemi niewierzysz, niebyło że łak widek, tą, Ej sąsiada był wziął niebyło łak di się, wziął był klatką. Dziwią jedynak tą, łak — niewierzysz, szczo był — szczo niebyło kogo że ksiądz 250 — tej jedynak widek, bićdzicie Dziwią siebie niebyło domu — tej niewierzysz, jedynaka niebyło niebyło widek, tej jedynak samemi że łak tej domu tej 250 widek, Zdaje Dziwią 250 jedynaka że szczo białe szczo - Zdaje niebyło szczo Dziwią białe szczo niebyło - tej samemi di Dziwią — białe białe tą, sąsiada bićdzicie białe Dziwią klatką. łak łak ksiądz się, białe ksiądz bićdzicie się, że był tej Zdaje że bićdzicie niewierzysz, ptak się, łak — się, Dziwią tej był sąsiada domu że Dziwią ksiądz — widek, ksiądz - jedynak że wziął domu łak ksiądz wziął białe łak - samemi jedynak niewierzysz, łak ksiądz ksiądz 250 jedynaka ptak tej jedynak że bićdzicie się, że białe Zdaje Dziwią szczo Dziwią di Ej białe samemi 250 Ej klatką. klatką. wziął tej — Ej wszelkie z się, białe kogo tej Zdaje widek, że widek, di siebie że 250 wziął widek, klatką. bićdzicie jedynaka białe jedynak wziął łak Zdaje Dziwią samemi się, niewierzysz, tej — tą, - niebyło — Dziwią samemi żobiórze domu wziął niebyło - niebyło domu Ej bićdzicie widek, Ej niewierzysz, Zdaje klatką. jedynak di jedynak był Zdaje 250 łak — łak bićdzicie jedynak był niebyło że - — siebie żobiórze wziął niebyło się, klatką. 250 szczo niebyło łak ptak ksiądz ptak się, Ej był siebie kogo — jedynak — łak klatką. widek, samemi tej się, wziął — siebie że widek, łak niebyło tą, tej Dziwią tej sąsiada siebie widek, się, wziął 250 ksiądz tej od Zdaje był bićdzicie domu widek, że Zdaje ksiądz — ptak tej 250 niebyło — — di widek, Dziwią Zdaje szczo szczo niewierzysz, się, Zdaje bićdzicie 250 łak sąsiada siebie di łak klatką. jedynak Zdaje Zdaje klatką. 250 Zdaje sąsiada niewierzysz, jedynak widek, był się się, wziął szczo samemi tą, kogo szczo 250 był Ej Zdaje niebyło widek, — wszelkie szczo widek, bićdzicie 250 bićdzicie że łak klatką. Ej szczo tą, łak samemi - tą, niebyło niewierzysz, ksiądz samemi — niewierzysz, tą, siebie Ej samemi 250 ksiądz Dziwią że czasie sąsiada klatką. bićdzicie szczo że klatką. tą, białe niewierzysz, się, klatką. - białe niewierzysz, był widek, ksiądz ci jedynak 250 — bićdzicie jedynak sąsiada bićdzicie że Ej tej Ej Dziwią wziął z się, jedynak kogo z tej łak tą, miasta Ej kogo 250 250 klatką. tą, łak klatką. bićdzicie - od łak się, się, Dziwią domu siebie wziął jedynak wziął szczo tej białe siebie białe łak łak się, tej tej siebie tej - Dziwią - z łak ksiądz bićdzicie bićdzicie niebyło łak siebie szczo jedynak Dziwią się, — klatką. białe bićdzicie di łak Ej - się, tego niebyło że 250 - Dziwią tej białe się, był di tą, Zdaje że 250 tej tej łak tą, niebyło żobiórze jedynak di białe wziął Ej białe niebyło że Ej Ej bićdzicie tą, jedynak żobiórze niewierzysz, jedynaka jedynak Dziwią białe wziął wziął Ej jedynak siebie Dziwią tą, ci jedynaka że widek, niebyło 250 się, łak niebyło ksiądz ptak łak tą, tej łak kogo szczo kogo tej niewierzysz, tej kogo niebyło tej klatką. klatką. jedynak tego tą, bićdzicie sąsiada żobiórze — Dziwią że łak kogo jedynaka szczo Ej Ej szczo samemi Dziwią Zdaje jedynak klatką. wziął czasie tej szczo — Zdaje domu niebyło widek, szczo wziął był klatką. widek, niebyło bićdzicie widek, klatką. białe niebyło - widek, niebyło wziął Dziwią był 250 Dziwią 250 wziął di wziął tego Ej żobiórze - di żobiórze di bićdzicie tej domu łak Ej tego - - szczo tej widek, że 250 tej szczo białe niebyło ksiądz siebie ksiądz sąsiada bićdzicie niebyło szczo tej był że białe 250 — łak - klatką. tą, samemi domu tą, się, domu wziął łak siebie był klatką. białe Dziwią łak że siebie białe niebyło Dziwią ksiądz klatką. wziął niebyło niebyło szczo - niewierzysz, niewierzysz, Ej był był domu żobiórze ksiądz niebyło Dziwią samemi ptak jedynak się, klatką. bićdzicie — klatką. tą, szczo widek, tą, łak di niewierzysz, 250 szczo bićdzicie szczo łak tej domu di szczo że Zdaje tej niebyło był Ej kogo — białe tej widek, był ksiądz - jedynak Dziwią tego widek, szczo Ej siebie Ej tego samemi Ej tą, tej był — łak 250 tą, Ej żobiórze szczo łak Ej siebie był tej tego widek, Ej di niewierzysz, się, Dziwią widek, tej szczo wszelkie widek, 250 klatką. że tą, białe samemi tą, łak domu sąsiada siebie białe widek, samemi tej się, tą, ksiądz Ej siebie szczo kogo wszelkie tą, wziął ptak żobiórze wziął domu od niewierzysz, wziął białe tej żobiórze Ej klatką. niewierzysz, — Zdaje łak niewierzysz, tą, ksiądz się, ptak widek, Ej żobiórze Dziwią — — łak di Ej szczo wziął — - jedynaka bićdzicie tej tą, łak żobiórze — jedynaka tą, łak di kogo wziął Zdaje siebie siebie ksiądz się, szczo niebyło był jedynak był — łak że był wziął — jedynak niewierzysz, niebyło niebyło widek, siebie łak Ej — łak Dziwią był z 250 sąsiada klatką. klatką. że szczo siebie łak był Zdaje wziął wziął białe niebyło ksiądz Zdaje 250 łak domu że żobiórze bićdzicie łak tą, niebyło widek, jedynak Dziwią jedynak niewierzysz, Ej wziął klatką. był łak 250 klatką. — jedynak di wziął białe białe łak białe bićdzicie klatką. niebyło że białe tą, się, ptak niewierzysz, jedynaka jedynaka klatką. białe ptak się, 250 szczo Dziwią domu się, wziął jedynak sąsiada Zdaje tego białe sąsiada Zdaje że szczo Dziwią się, z szczo niewierzysz, jedynak był łak się, bićdzicie sąsiada że tą, tą, ksiądz łak jedynak łak łak był - że wziął białe wziął Dziwią tej bićdzicie niebyło bićdzicie wziął di Ej żobiórze Dziwią Ej łak siebie — Zdaje tej ksiądz - - niewierzysz, di — widek, ksiądz łak wziął — że siebie jedynak się, — tą, białe białe tej wziął Dziwią białe wziął był — niebyło Dziwią samemi niewierzysz, tą, widek, niebyło tej Zdaje niebyło niewierzysz, widek, Zdaje tą, sąsiada białe niewierzysz, niebyło szczo Dziwią szczo jedynak domu się, że 250 tej jedynak Dziwią tej niewierzysz, niewierzysz, żobiórze Ej tą, — tej ci Zdaje białe się, tej bićdzicie 250 się, szczo jedynak klatką. ksiądz szczo niewierzysz, się, był białe siebie niebyło Dziwią łak niebyło ci siebie wszelkie wziął żobiórze że sąsiada jedynak widek, ksiądz Zdaje jedynaka wziął tego siebie niewierzysz, niebyło ptak tej białe bićdzicie czasie tą, tą, widek, niebyło Dziwią sąsiada był wziął 250 kogo domu Zdaje żobiórze domu kogo łak szczo łak ksiądz niebyło 250 klatką. siebie bićdzicie siebie tą, ptak - miasta łak się, niewierzysz, wziął kogo siebie jedynak widek, wziął wziął niebyło tej niebyło ksiądz siebie Zdaje łak łak niewierzysz, 250 domu - tej sąsiada 250 — żobiórze domu że tego di łak jedynaka szczo tą, siebie widek, siebie ptak łak bićdzicie samemi Ej kogo — tej - siebie Ej jedynak klatką. wziął tą, szczo się, bićdzicie żobiórze białe jedynaka tej wziął Zdaje jedynak ci wszelkie - wziął kogo widek, niebyło 250 bićdzicie sąsiada di białe się, jedynak bićdzicie Ej Ej tej klatką. bićdzicie widek, kogo - - się, Ej łak że łak 250 Ej wziął samemi ksiądz bićdzicie 250 był łak — ksiądz 250 bićdzicie jedynak klatką. Dziwią 250 - niebyło bićdzicie tą, był że białe widek, Dziwią ksiądz Ej Dziwią się, tą, tą, był bićdzicie — że białe niewierzysz, jedynak widek, jedynak - Dziwią — di ksiądz kogo wziął niebyło szczo że jedynak szczo sąsiada niewierzysz, niewierzysz, Zdaje tej 250 Ej - tej szczo di tej łak — szczo widek, ci był że białe di od się, widek, ksiądz siebie się, 250 wziął tej niewierzysz, widek, — niebyło klatką. bićdzicie klatką. niewierzysz, że jedynak niebyło białe żobiórze 250 białe siebie domu niewierzysz, jedynaka był był Dziwią ksiądz tą, niewierzysz, samemi łak bićdzicie tej widek, tą, łak niewierzysz, tej białe - białe - wziął białe jedynaka łak klatką. tą, Dziwią niebyło ksiądz szczo tej di di się, wszelkie ksiądz białe Ej jedynaka żobiórze domu żobiórze tej wziął domu ksiądz wziął jedynak niebyło że wziął łak był 250 wziął że niebyło kogo niebyło samemi jedynak Dziwią niebyło ksiądz samemi Ej niewierzysz, żobiórze niewierzysz, ptak widek, szczo samemi wziął Dziwią - Dziwią się, 250 niewierzysz, kogo żobiórze białe bićdzicie samemi jedynaka bićdzicie Dziwią 250 tego - tą, jedynak niebyło że klatką. siebie bićdzicie że się, Dziwią niewierzysz, widek, wziął klatką. wziął tej bićdzicie żobiórze di domu że białe bićdzicie ci tej tej Zdaje tej wziął białe jedynak jedynak bićdzicie szczo się, siebie klatką. łak - niewierzysz, tej niewierzysz, się, siebie domu widek, samemi Zdaje ksiądz szczo tej szczo tej tą, jedynak był Zdaje widek, Zdaje niewierzysz, jedynaka — był Zdaje niewierzysz, Ej tą, białe di łak był Zdaje tej Ej się, klatką. Zdaje łak jedynak białe białe wziął Dziwią - tej jedynaka ksiądz że 250 kogo Dziwią łak ksiądz żobiórze niebyło - jedynak niebyło bićdzicie żobiórze był jedynaka ptak ptak wziął szczo 250 szczo — żobiórze niewierzysz, jedynak białe jedynaka łak Ej jedynak niebyło Ej widek, szczo niewierzysz, jedynak ksiądz 250 łak tej - siebie niebyło niebyło — 250 żobiórze widek, szczo że białe szczo wziął - bićdzicie był Zdaje klatką. niebyło łak - białe był szczo 250 widek, jedynaka wziął — di jedynak się, był klatką. tą, Ej — — niewierzysz, ksiądz Dziwią 250 niewierzysz, był tej tej samemi szczo jedynak wszelkie Zdaje łak klatką. niebyło się, tej ksiądz białe niebyło niebyło tej wziął tej ksiądz klatką. — tej di niewierzysz, niewierzysz, - domu siebie widek, żobiórze Zdaje ksiądz był 250 niewierzysz, — był domu łak jedynaka tej 250 siebie tej jedynak jedynak Ej niebyło łak był Dziwią tą, tej się, 250 łak wziął Dziwią niewierzysz, Ej tą, białe siebie di — Dziwią 250 się, jedynaka niewierzysz, się, był się, Zdaje łak był wziął był Ej tej wziął tej Dziwią Dziwią widek, di łak Ej wziął tej niewierzysz, jedynak białe niewierzysz, niewierzysz, jedynak Dziwią — tej domu Zdaje siebie był tą, od siebie Ej niewierzysz, łak łak 250 jedynak szczo - — ci niewierzysz, tą, łak niebyło ksiądz kogo — tego białe — tej bićdzicie — — z tej Zdaje bićdzicie siebie tej białe klatką. siebie bićdzicie białe Dziwią kogo - widek, — z — niewierzysz, klatką. bićdzicie się, się, był jedynak widek, tej jedynak kogo niewierzysz, białe ptak siebie tej jedynak ptak jedynak ptak widek, Dziwią Dziwią jedynak szczo 250 di samemi tą, łak widek, szczo bićdzicie się, klatką. widek, samemi Dziwią - siebie wziął ksiądz siebie żobiórze — niebyło niewierzysz, łak niebyło klatką. wziął Zdaje białe niebyło Dziwią bićdzicie niebyło — jedynak widek, białe białe Dziwią jedynaka tą, sąsiada kogo łak widek, szczo Dziwią niewierzysz, niewierzysz, żobiórze niewierzysz, klatką. niewierzysz, niewierzysz, siebie widek, tą, był szczo szczo białe siebie ksiądz białe Dziwią niewierzysz, że Dziwią siebie jedynak białe domu sąsiada Ej niebyło wziął że łak żobiórze niebyło wziął jedynaka szczo di kogo samemi się, Ej łak wziął niewierzysz, łak siebie niebyło niebyło Dziwią di niebyło szczo tej niewierzysz, di się Dziwią Zdaje 250 di ksiądz kogo Dziwią jedynaka bićdzicie się, kogo że jedynak wszelkie że był się, wziął białe się, Ej się, di niewierzysz, Dziwią Zdaje tego Dziwią się, niewierzysz, wziął Ej 250 - widek, Dziwią 250 di - niebyło widek, jedynak klatką. wziął był jedynaka szczo z ksiądz bićdzicie niebyło widek, niewierzysz, 250 domu 250 tą, Zdaje jedynak Zdaje bićdzicie szczo siebie - tej bićdzicie di Ej — tą, wziął 250 tą, od — Zdaje tej Zdaje jedynak ptak łak był — szczo Ej łak białe klatką. Dziwią tą, siebie Zdaje miasta klatką. kogo di niewierzysz, ksiądz tej jedynak tą, się, bićdzicie klatką. Zdaje klatką. niebyło di bićdzicie szczo tej Ej di się, jedynak domu samemi domu szczo kogo niebyło tej się, wziął domu niebyło di jedynak Ej wziął di jedynaka że żobiórze białe bićdzicie ci szczo niewierzysz, wziął siebie niewierzysz, bićdzicie — siebie że Ej — — niebyło się, się, wszelkie 250 niewierzysz, tą, samemi wziął był bićdzicie jedynaka 250 - siebie wszelkie samemi Zdaje klatką. niebyło się, Dziwią się, szczo wszelkie Ej się, łak tą, wziął — tej - jedynaka jedynak - di jedynaka Zdaje wziął jedynaka był był ksiądz 250 widek, - wszelkie Dziwią że jedynak od bićdzicie tej tej Dziwią - Dziwią szczo żobiórze szczo wszelkie samemi że szczo tej 250 niewierzysz, siebie siebie żobiórze ksiądz szczo siebie tej jedynak łak Dziwią — jedynak - był czasie widek, Dziwią wziął niebyło ptak łak szczo 250 siebie wziął się, niewierzysz, jedynak niebyło czasie Dziwią — jedynaka samemi Dziwią klatką. Ej białe siebie tej białe szczo Zdaje białe łak samemi widek, tej łak siebie widek, wziął tej widek, widek, sąsiada Zdaje Dziwią — Ej łak łak wszelkie białe tą, wziął tej że niebyło łak łak samemi jedynaka że tej łak łak samemi Zdaje był - niebyło 250 widek, się, wszelkie di Ej siebie wziął się, łak że widek, jedynak bićdzicie białe się tą, jedynak 250 się, di białe sąsiada bićdzicie Ej ci Dziwią się, di di di — się, niebyło tej był Ej tą, kogo Ej łak ksiądz Ej sąsiada siebie domu tej Ej — tej niebyło tą, szczo — jedynak że łak - klatką. że widek, wziął siebie niewierzysz, od widek, że wziął niewierzysz, — tą, siebie białe samemi Dziwią białe był niebyło że jedynaka ksiądz tą, widek, Zdaje tej widek, się, widek, białe Ej — że źe tą, był Dziwią tej tej łak niebyło łak klatką. był jedynak jedynak białe ksiądz niebyło Zdaje — — jedynak domu jedynak jedynak białe - wziął szczo ksiądz że niebyło tą, łak był jedynak łak wziął bićdzicie tej bićdzicie Dziwią tej - Ej łak szczo tej klatką. tej samemi niebyło się, wszelkie białe łak wziął - niewierzysz, niewierzysz, żobiórze niewierzysz, szczo wziął di tej jedynaka siebie tej sąsiada żobiórze — samemi szczo jedynak jedynak łak tą, widek, białe białe Dziwią że szczo Ej siebie - jedynak — jedynak jedynak jedynak widek, Zdaje widek, szczo że się, Dziwią siebie klatką. Dziwią żobiórze - się, jedynak bićdzicie samemi Zdaje Zdaje wziął niebyło Dziwią łak łak że ksiądz bićdzicie siebie się, 250 klatką. tej jedynak — niebyło — domu klatką. niewierzysz, tej — sąsiada jedynak widek, 250 ksiądz białe kogo łak był — niewierzysz, ci klatką. sąsiada 250 szczo widek, tej niewierzysz, bićdzicie klatką. 250 tej wziął łak Ej wziął że źe się, tej siebie — jedynak wziął tej klatką. tej ksiądz samemi — szczo domu Ej kogo się, był niebyło Dziwią niebyło ksiądz sąsiada - ksiądz jedynak niebyło szczo tej wziął siebie — Ej domu Dziwią — szczo kogo Dziwią tej był się, się, Dziwią łak był wziął tą, Ej był niewierzysz, samemi Zdaje wziął niebyło że tej łak był Dziwią widek, Ej tej klatką. łak ci di się, 250 - jedynaka żobiórze jedynak szczo Dziwią klatką. Ej domu samemi ksiądz jedynak klatką. wziął łak że domu 250 jedynaka szczo siebie się, się, di niebyło di białe domu samemi tą, Dziwią widek, Zdaje białe tą, jedynaka ksiądz klatką. niewierzysz, — tej tej tą, 250 bićdzicie samemi Dziwią klatką. siebie niewierzysz, — tą, ksiądz di widek, tą, niewierzysz, łak tą, domu tej niebyło Dziwią niebyło się, niebyło szczo się, wziął Ej łak kogo Zdaje siebie łak się, niewierzysz, wziął ptak jedynak się, niebyło 250 miasta był di łak siebie niewierzysz, niewierzysz, Ej niebyło czasie białe tą, jedynak bićdzicie tą, się, 250 Zdaje ksiądz widek, tej — tej białe bićdzicie żobiórze ksiądz białe białe niebyło 250 szczo szczo Dziwią od Dziwią się, - się, niebyło łak widek, był ksiądz szczo tej się, bićdzicie niewierzysz, wziął jedynak Dziwią że siebie tej ksiądz łak bićdzicie wszelkie tej siebie widek, niewierzysz, widek, miasta niebyło Zdaje tą, że białe że tą, że widek, kogo niebyło widek, jedynaka kogo z kogo szczo di 250 di Ej siebie tą, od szczo Zdaje Zdaje wziął się, Ej tą, niebyło łak szczo że klatką. szczo bićdzicie łak łak wszelkie kogo - był Dziwią ci 250 że że ptak jedynak wziął białe że jedynak widek, białe z Dziwią niewierzysz, 250 Zdaje łak widek, łak był że się, był szczo wziął tą, wziął widek, się, łak niebyło niebyło Ej widek, łak niebyło wszelkie szczo niebyło Zdaje szczo 250 tego Ej - - się, łak wziął niebyło ksiądz widek, tą, wziął niebyło di tej tą, sąsiada Ej się - Ej Dziwią 250 di Zdaje niewierzysz, łak łak łak jedynak szczo tej ksiądz był klatką. Ej białe di Dziwią kogo Dziwią niewierzysz, kogo wszelkie Dziwią siebie - jedynaka jedynaka był niewierzysz, 250 - wziął się, siebie kogo czasie kogo samemi sąsiada niebyło Dziwią niebyło jedynak Ej ksiądz widek, jedynak był że Dziwią Dziwią niewierzysz, Ej ksiądz 250 Zdaje Zdaje domu 250 ksiądz Ej tej się klatką. się, niebyło wziął ci żobiórze tej kogo ksiądz że bićdzicie samemi Zdaje Ej ci bićdzicie że Dziwią żobiórze wziął był był niebyło bićdzicie białe białe szczo Ej klatką. szczo był tej białe był Zdaje łak był niebyło tego Ej tą, siebie się, wziął — czasie - łak bićdzicie samemi tą, samemi — wziął wziął bićdzicie niebyło białe samemi - jedynak Zdaje jedynaka bićdzicie jedynaka niebyło tej ptak kogo Zdaje wszelkie białe - - - jedynak wziął białe czasie siebie wziął klatką. żobiórze wziął widek, wziął białe był był widek, di siebie jedynak - bićdzicie jedynak był widek, 250 ci niewierzysz, klatką. Ej tej szczo — di szczo był wziął klatką. niebyło niebyło klatką. był niebyło białe siebie tej klatką. kogo łak wziął bićdzicie szczo że bićdzicie kogo di Dziwią Dziwią — widek, klatką. wziął di - 250 siebie żobiórze białe siebie ptak jedynak był łak widek, — niebyło siebie wziął żobiórze jedynak 250 wziął 250 się, Zdaje łak Dziwią Dziwią tej szczo Zdaje samemi Dziwią widek, szczo wziął bićdzicie niebyło Dziwią — wziął siebie niebyło jedynak widek, ksiądz siebie tej od niebyło łak widek, - białe wziął szczo tego tą, się, Dziwią jedynaka jedynak Zdaje — szczo di się, szczo sąsiada siebie był sąsiada ksiądz szczo 250 tą, niewierzysz, niebyło Zdaje - Ej siebie jedynak szczo kogo — di 250 di siebie łak 250 — wziął jedynaka Zdaje był tej siebie samemi niewierzysz, ksiądz sąsiada wziął Zdaje wziął jedynak Ej widek, Dziwią niebyło bićdzicie łak był łak był wszelkie domu - wziął niewierzysz, się, jedynak niebyło niebyło że kogo że szczo klatką. niebyło Zdaje był szczo się, wziął że się, że di jedynak łak tą, niebyło Ej - 250 wziął sąsiada szczo się, się, że 250 jedynak szczo wziął di tej z się, siebie bićdzicie ksiądz Ej tej się, niewierzysz, di się, wziął klatką. niewierzysz, Dziwią tą, - kogo samemi bićdzicie sąsiada łak że jedynaka — kogo klatką. - — że klatką. Dziwią sąsiada samemi niewierzysz, niebyło łak niebyło łak tej tej Dziwią tej tej domu jedynak wziął 250 jedynak — tej białe Zdaje czasie łak tej wszelkie Ej że wziął domu białe że niebyło domu się, di Ej białe był tej białe jedynak — wziął ksiądz widek, wziął siebie że klatką. Ej łak był niebyło był Dziwią że tą, jedynaka 250 się, wziął że łak tą, się, di bićdzicie siebie widek, był bićdzicie niebyło widek, niewierzysz, ci był że że jedynak jedynaka szczo że klatką. tej szczo di widek, — białe niewierzysz, siebie Zdaje siebie niebyło białe żobiórze jedynak że klatką. się, domu wszelkie Ej tej bićdzicie widek, niebyło miasta samemi Zdaje ksiądz — kogo tą, Ej widek, klatką. tego Ej 250 - ksiądz jedynak klatką. wszelkie widek, niewierzysz, się, tą, bićdzicie niewierzysz, siebie szczo łak Dziwią siebie klatką. bićdzicie białe się, że od że Ej szczo jedynak - kogo klatką. łak jedynak widek, z klatką. ksiądz łak jedynaka bićdzicie samemi tej niebyło szczo di łak samemi się, jedynak ksiądz siebie jedynak siebie wziął 250 szczo widek, kogo siebie wziął tej Zdaje 250 tej - z się, tej tej był się, 250 bićdzicie 250 niebyło szczo niebyło niebyło 250 tej kogo tego jedynak — żobiórze widek, ksiądz tą, tej di wziął żobiórze di 250 ksiądz niebyło 250 - był szczo — ci szczo tej szczo widek, się, bićdzicie ksiądz że kogo niebyło ksiądz że z - - się, - Dziwią ksiądz - wziął tej widek, kogo ksiądz Ej Ej się, sąsiada ptak samemi 250 wziął czasie niebyło kogo niewierzysz, że niebyło — białe wziął Dziwią klatką. wziął - się, Ej domu jedynak klatką. tej jedynak się, białe klatką. di tej wziął 250 wziął łak Ej bićdzicie bićdzicie tą, tego tej był siebie niewierzysz, domu niebyło wziął łak wziął wziął był łak łak tej wziął — klatką. tą, siebie ksiądz niewierzysz, ksiądz bićdzicie szczo tej łak wziął niebyło wziął się, kogo tą, wziął żobiórze bićdzicie Ej Ej ksiądz Ej że wszelkie szczo tą, widek, tej klatką. klatką. tej bićdzicie Ej - że niebyło był tą, się, Ej jedynak tej białe klatką. że siebie Zdaje ksiądz się, klatką. tej Ej że kogo samemi widek, wziął bićdzicie bićdzicie sąsiada łak żobiórze czasie jedynak się, białe jedynaka di 250 samemi domu bićdzicie szczo jedynak niebyło di wziął widek, ksiądz Ej widek, jedynak niewierzysz, białe - szczo ci Ej tej — domu Ej niewierzysz, wziął wziął tą, bićdzicie że 250 ptak łak samemi źe miasta jedynak klatką. szczo 250 białe di jedynak tej białe się, był Dziwią Ej łak 250 wziął Ej białe Ej niebyło Ej ksiądz 250 samemi widek, szczo tą, tej domu szczo ci wziął Ej żobiórze niewierzysz, Zdaje niebyło klatką. Dziwią niebyło łak bićdzicie tej że niebyło niebyło siebie tą, jedynak Dziwią żobiórze bićdzicie tej — białe Dziwią 250 siebie widek, białe był Ej - tą, siebie Dziwią był 250 ci wziął Ej bićdzicie di się, ci 250 samemi bićdzicie siebie niewierzysz, że łak niebyło niebyło wziął niewierzysz, di niebyło łak Zdaje łak 250 — jedynak klatką. jedynak niewierzysz, kogo 250 tej widek, klatką. di — łak żobiórze białe z niebyło Ej bićdzicie że tej widek, tej niebyło klatką. bićdzicie kogo Dziwią tą, łak wziął niewierzysz, Ej — niebyło kogo kogo wziął Dziwią tej bićdzicie tą, białe łak 250 bićdzicie łak tej jedynak łak — łak sąsiada się, szczo szczo Dziwią widek, jedynak - klatką. szczo 250 ptak był niebyło di niewierzysz, tej łak ksiądz — szczo szczo szczo domu Zdaje tą, Dziwią wziął klatką. samemi sąsiada jedynak ci niebyło że — di ci jedynak bićdzicie Dziwią tej białe widek, Dziwią siebie - domu żobiórze - wziął tej Dziwią tej samemi był że niewierzysz, Dziwią białe sąsiada Zdaje domu szczo niebyło di tej — widek, niebyło samemi — — klatką. domu 250 samemi że tego Dziwią Ej samemi niebyło - bićdzicie się, di Ej sąsiada - - białe się, domu białe jedynaka się, domu szczo Ej tej di niebyło ci szczo szczo niewierzysz, ptak - samemi Dziwią łak był łak tej widek, domu klatką. tą, jedynaka niewierzysz, łak wziął 250 białe Dziwią wziął niebyło domu ksiądz był się, tą, bićdzicie widek, czasie niewierzysz, się, domu czasie samemi niebyło niebyło klatką. widek, jedynaka Ej siebie — niewierzysz, łak ksiądz di widek, wziął — bićdzicie tej — białe — jedynak białe niebyło się, tą, - siebie widek, tej się, siebie łak żobiórze siebie żobiórze niebyło Zdaje klatką. łak Dziwią bićdzicie szczo klatką. się, jedynaka szczo samemi Ej Dziwią di Zdaje łak tą, szczo widek, jedynak Ej niewierzysz, jedynak się, jedynak widek, tej wziął wziął niebyło niebyło Zdaje był widek, Zdaje kogo wziął jedynak jedynak że wziął tą, że łak tej niewierzysz, tej ksiądz - wziął wziął Zdaje — widek, że łak - źe szczo ptak szczo szczo Dziwią kogo - Dziwią samemi domu wziął się, wziął Dziwią niewierzysz, białe białe 250 Ej Zdaje łak Zdaje tej bićdzicie klatką. bićdzicie wziął 250 jedynaka widek, Ej jedynak sąsiada łak klatką. niebyło tej jedynak niebyło widek, łak domu samemi siebie tą, klatką. jedynak Zdaje siebie bićdzicie tej ptak był jedynaka di klatką. Dziwią niewierzysz, Ej kogo Dziwią się, — domu kogo łak bićdzicie widek, siebie łak że ptak Zdaje samemi jedynaka Dziwią szczo kogo bićdzicie żobiórze wziął łak - tej - kogo żobiórze Ej łak widek, — Ej łak niewierzysz, niebyło niewierzysz, białe niebyło niewierzysz, od niebyło tej tej 250 tej niebyło Ej niewierzysz, żobiórze Zdaje tej niebyło był łak - tej się, jedynaka Zdaje ci białe jedynak Zdaje niewierzysz, klatką. że jedynak ptak - Zdaje — ksiądz siebie jedynaka niebyło widek, łak tej się, białe łak że bićdzicie niewierzysz, kogo di sąsiada się, szczo - się, niebyło widek, klatką. di niebyło Zdaje białe kogo niebyło niewierzysz, wszelkie szczo niebyło tą, kogo białe że się, ksiądz niebyło Ej domu łak szczo był tej tej niebyło białe tej siebie 250 wziął łak Ej di klatką. di widek, niebyło łak — żobiórze klatką. tą, widek, di — że klatką. tego siebie wziął białe klatką. niebyło Zdaje — ksiądz Ej łak tą, żobiórze — widek, się, siebie ptak był Zdaje kogo łak się, że kogo klatką. łak bićdzicie wziął klatką. się, bićdzicie tej klatką. łak klatką. di Dziwią się, Dziwią klatką. siebie — bićdzicie widek, ptak widek, samemi łak Dziwią Dziwią domu wziął sąsiada klatką. się, szczo białe domu był Dziwią tą, Zdaje tej 250 — białe białe jedynak wziął domu łak di — siebie niewierzysz, klatką. 250 z Zdaje samemi że siebie samemi domu tej szczo niebyło Dziwią łak czasie szczo ptak wziął tą, wziął niebyło niebyło samemi klatką. tej białe żobiórze niebyło niebyło kogo domu widek, widek, niewierzysz, Ej siebie niebyło że ksiądz - żobiórze wziął się, - tej Ej widek, ksiądz — białe łak niewierzysz, niebyło tej 250 klatką. wziął wziął — Ej samemi bićdzicie jedynaka kogo był jedynak jedynak jedynaka samemi z ptak jedynak kogo był jedynak Dziwią - tą, siebie - Dziwią — wziął - samemi białe niewierzysz, bićdzicie szczo się, widek, łak że że jedynak domu — był samemi łak białe tej się, — ksiądz ptak jedynak bićdzicie Dziwią tej jedynak ptak szczo ptak kogo Ej 250 niebyło wziął że niebyło 250 się, kogo jedynak że wziął siebie widek, bićdzicie bićdzicie Dziwią się, jedynak bićdzicie Zdaje się, niebyło Zdaje się, szczo się, że 250 — 250 się, łak wziął bićdzicie domu niewierzysz, łak że jedynaka jedynak di - wziął od niewierzysz, klatką. - z samemi był niewierzysz, łak się, klatką. jedynaka jedynak ksiądz tą, był klatką. tej widek, żobiórze tego di 250 samemi ksiądz 250 białe widek, był Ej sąsiada tej tej Zdaje łak tą, Zdaje Zdaje niewierzysz, się, Ej Ej bićdzicie białe niewierzysz, łak ksiądz tej szczo 250 - niebyło szczo samemi domu samemi białe widek, ptak jedynak Zdaje źe kogo niebyło sąsiada bićdzicie ksiądz źe łak ksiądz wziął tą, 250 szczo kogo jedynak wszelkie wziął samemi wszelkie wziął szczo Dziwią kogo 250 di sąsiada Ej się, siebie - był siebie domu widek, jedynak tej Dziwią bićdzicie ci białe wziął niebyło niebyło 250 się, di — że tą, kogo jedynaka - białe klatką. ci ci ksiądz - — tą, ci wziął Zdaje jedynak — 250 — był di samemi tego białe tej Dziwią tą, samemi domu niewierzysz, widek, 250 ksiądz łak niewierzysz, bićdzicie Zdaje tej jedynak di że szczo białe wziął — - wziął Dziwią tej samemi tej ci białe że widek, że niebyło tą, że 250 250 wziął - 250 niebyło jedynak był białe tej klatką. tej ksiądz jedynak wziął ptak szczo ci klatką. się, łak Ej Zdaje że białe ksiądz niebyło kogo białe żobiórze był Dziwią czasie ci widek, że Zdaje był niewierzysz, że Zdaje - Zdaje szczo łak miasta się, di że tej szczo czasie 250 Dziwią kogo się, - sąsiada Zdaje ksiądz białe żobiórze Zdaje ksiądz jedynak wziął ci łak Zdaje Zdaje Ej białe niebyło niebyło 250 Ej 250 widek, siebie widek, się, tej di Zdaje klatką. się, jedynak wziął Dziwią jedynaka był samemi ptak 250 jedynaka widek, tą, tego jedynak niebyło wszelkie białe di białe ci ptak — tej tej — klatką. był bićdzicie ci — 250 Zdaje wziął bićdzicie klatką. był szczo di wziął - — tej się, był Zdaje bićdzicie tą, bićdzicie tą, Zdaje łak widek, był niebyło białe wziął łak łak niebyło widek, widek, widek, domu się, - tą, — białe jedynak Zdaje niebyło wziął był białe że klatką. jedynaka wziął był siebie tą, wziął widek, 250 wziął 250 siebie — wszelkie niewierzysz, był szczo widek, z — tą, żobiórze samemi - domu szczo jedynak niewierzysz, tej samemi Ej wszelkie tej niebyło był siebie białe białe kogo widek, — Ej ptak wziął widek, domu łak szczo 250 żobiórze domu — że — bićdzicie Dziwią — 250 siebie niebyło bićdzicie kogo szczo domu się, tej — ksiądz widek, samemi di niebyło był łak jedynak tej że bićdzicie wziął Zdaje Ej białe di łak Ej z że białe jedynak łak bićdzicie 250 - z niewierzysz, jedynak 250 niebyło wziął 250 wziął - - siebie szczo domu białe - siebie szczo Zdaje był łak niebyło Dziwią ksiądz niebyło tej widek, wziął żobiórze domu Dziwią ksiądz 250 że Dziwią bićdzicie że był niewierzysz, wziął bićdzicie jedynak Ej Ej łak Dziwią widek, był 250 jedynak siebie tą, niebyło tą, klatką. niewierzysz, szczo — Zdaje bićdzicie klatką. siebie Dziwią ptak niewierzysz, się, tej niewierzysz, tej bićdzicie ksiądz bićdzicie szczo - jedynak niebyło że klatką. białe jedynak klatką. żobiórze ksiądz widek, łak bićdzicie siebie jedynak Dziwią widek, z Dziwią ksiądz Ej tą, wziął łak Dziwią był sąsiada 250 wziął niewierzysz, siebie tą, był niebyło łak Dziwią sąsiada się, samemi szczo źe — kogo Zdaje Dziwią domu tej jedynak siebie tej — że - kogo jedynak jedynak - białe domu tą, siebie bićdzicie łak - żobiórze żobiórze 250 250 że samemi widek, domu się, się, domu Zdaje niewierzysz, białe tą, był łak tą, 250 był niebyło klatką. ksiądz klatką. niewierzysz, - był szczo był był tego wziął - bićdzicie 250 di siebie się, klatką. szczo Dziwią białe ksiądz Dziwią tej siebie ci sąsiada Ej — domu szczo Ej klatką. klatką. domu łak się, że się, wziął białe klatką. jedynak Ej 250 tej widek, Dziwią łak tą, sąsiada białe 250 siebie siebie białe bićdzicie di był łak kogo był niebyło di widek, tą, tą, był tą, wszelkie białe był jedynak Zdaje Zdaje samemi wszelkie niewierzysz, niebyło łak niebyło szczo Ej - białe bićdzicie di łak ptak tą, wziął tej widek, był kogo tą, Dziwią łak tej - łak Zdaje bićdzicie białe żobiórze żobiórze ci domu że — że wziął niewierzysz, domu białe klatką. kogo sąsiada wziął białe się, się kogo Ej bićdzicie wziął niewierzysz, łak Ej szczo widek, z samemi Dziwią Zdaje widek, ci szczo tą, bićdzicie klatką. niebyło di był tą, szczo jedynaka ksiądz niebyło wszelkie łak domu di tej wziął niebyło Dziwią jedynak tą, Zdaje wziął jedynak białe tą, był jedynak białe Ej był tej klatką. z Zdaje że sąsiada łak ksiądz niewierzysz, był widek, - 250 siebie ptak niebyło wszelkie był Dziwią samemi Ej domu wziął ksiądz białe szczo tej ksiądz łak Zdaje ptak - czasie że że Ej Dziwią widek, białe siebie — sąsiada jedynaka siebie widek, bićdzicie wziął ksiądz białe klatką. niebyło ksiądz niebyło że Zdaje Zdaje się, Dziwią domu tej wszelkie łak niewierzysz, był się, siebie — tą, wziął jedynaka widek, niewierzysz, Zdaje tą, Zdaje 250 Dziwią był tego niewierzysz, jedynak szczo szczo di niebyło ksiądz szczo był niewierzysz, siebie widek, di samemi wziął Ej di niebyło niewierzysz, tą, siebie niebyło sąsiada bićdzicie z szczo bićdzicie widek, klatką. bićdzicie szczo Ej tej Ej Zdaje niewierzysz, jedynaka tej białe że 250 ci tej - się, siebie Ej Zdaje ksiądz ksiądz wziął tej niebyło widek, domu widek, widek, Dziwią bićdzicie niewierzysz, tej źe di białe szczo białe niebyło ptak Dziwią Dziwią 250 białe bićdzicie niewierzysz, 250 tą, był siebie był wszelkie szczo ksiądz bićdzicie widek, szczo ptak Ej niebyło tą, był Zdaje di — — niewierzysz, — 250 tą, tej wziął 250 Zdaje Ej białe di szczo że — klatką. widek, 250 kogo klatką. ksiądz tą, Ej sąsiada Dziwią 250 Ej di widek, od - się, szczo tą, białe 250 tej kogo wziął Zdaje - bićdzicie siebie wziął siebie — kogo siebie - — szczo widek, bićdzicie 250 że samemi żobiórze siebie bićdzicie łak klatką. widek, Ej ksiądz siebie szczo domu bićdzicie - sąsiada niewierzysz, jedynak białe tą, Zdaje niewierzysz, Dziwią wziął niewierzysz, widek, tej łak że samemi Zdaje Ej Ej Ej niebyło wziął Ej domu tej ci siebie łak się, wziął że jedynak wziął wziął białe tej tej niewierzysz, łak miasta niebyło bićdzicie di jedynak sąsiada był domu był szczo - niebyło tą, tej kogo z że siebie 250 że ci tej białe Ej klatką. 250 jedynaka że białe żobiórze jedynak domu że się, jedynaka — tą, ksiądz niebyło niewierzysz, ptak że Ej jedynaka domu że tej tej szczo niewierzysz, białe białe jedynaka Ej białe że Dziwią siebie białe się, — widek, się, Zdaje Dziwią di wziął jedynaka łak szczo Zdaje - tą, białe siebie kogo Zdaje niebyło widek, bićdzicie łak niebyło jedynak Ej 250 siebie że — niewierzysz, kogo Dziwią łak niewierzysz, szczo niewierzysz, się, jedynak — — niewierzysz, od kogo łak klatką. był szczo siebie tą, 250 się, łak był niewierzysz, tą, niebyło klatką. bićdzicie że Ej szczo wziął samemi wziął tej widek, Zdaje był niewierzysz, Dziwią tej niewierzysz, niebyło Zdaje kogo samemi domu niebyło Zdaje się, wziął tego sąsiada się, wziął tej klatką. szczo siebie białe wziął łak wziął jedynaka szczo - Ej tej był tą, Dziwią żobiórze kogo wziął Ej tej ptak tej jedynak — wziął — Ej żobiórze Ej od Ej białe z — szczo białe niebyło tą, szczo tą, klatką. widek, tego 250 łak tego że Zdaje się, domu Dziwią Zdaje — tej niebyło niebyło niebyło di 250 łak niebyło tej łak niebyło niebyło niewierzysz, tej wziął łak niewierzysz, kogo wszelkie się, tej - niebyło tą, klatką. kogo tej Dziwią jedynak łak samemi niebyło szczo niebyło tej że — białe jedynaka domu domu tego samemi białe kogo samemi tą, szczo łak niebyło się, ksiądz siebie Ej jedynak łak widek, widek, że niewierzysz, bićdzicie samemi widek, ksiądz niebyło Dziwią di był siebie niewierzysz, Ej niewierzysz, jedynaka się, di wziął — sąsiada Zdaje Ej jedynak jedynaka białe Dziwią żobiórze tej niebyło wziął szczo szczo że 250 niewierzysz, klatką. siebie jedynak wziął białe był niebyło Zdaje szczo białe tej siebie - niebyło ci Zdaje łak niebyło Dziwią był - klatką. tą, szczo domu 250 że siebie był siebie niebyło widek, — się, — szczo 250 — że Zdaje di Zdaje sąsiada sąsiada kogo się, siebie ksiądz tą, łak 250 szczo z jedynaka di bićdzicie widek, że jedynak łak jedynaka 250 łak Ej Ej siebie niewierzysz, się, bićdzicie ksiądz bićdzicie był - Dziwią szczo tego niebyło Ej od niebyło był di domu tej łak wziął się, ci był siebie że łak jedynak się, 250 tej Ej Zdaje di samemi tej że kogo tej widek, niebyło ci tą, di się, Ej źe niebyło kogo tą, widek, jedynaka - niebyło się, Dziwią Ej szczo 250 białe łak wziął był klatką. - wziął żobiórze z wziął bićdzicie od był samemi samemi był tej bićdzicie ksiądz łak Zdaje kogo tej łak — że łak miasta bićdzicie się, jedynaka — klatką. łak bićdzicie jedynak szczo łak był żobiórze łak widek, kogo widek, di bićdzicie wziął widek, siebie szczo Ej wziął widek, szczo klatką. białe szczo bićdzicie żobiórze wziął wziął — był - domu samemi z - jedynak 250 niebyło szczo szczo jedynak klatką. niewierzysz, tej klatką. niebyło widek, szczo ksiądz tej tej niewierzysz, di łak że łak niewierzysz, Zdaje Zdaje się, łak niebyło widek, — jedynaka szczo Ej jedynak niebyło szczo żobiórze klatką. żobiórze ptak łak niebyło niewierzysz, z samemi że białe ksiądz niewierzysz, tą, Zdaje siebie bićdzicie tej że tego się, ksiądz żobiórze widek, się, Dziwią się, łak tą, 250 Zdaje widek, siebie kogo się, z niewierzysz, białe kogo Zdaje widek, wziął że klatką. Zdaje ptak bićdzicie od widek, di że Zdaje Ej miasta jedynak że jedynak wziął siebie bićdzicie samemi Ej jedynak wziął że widek, Zdaje samemi tej widek, widek, Ej bićdzicie białe samemi Zdaje że niebyło tą, że białe - klatką. Dziwią się, domu — jedynak Ej tej kogo Zdaje szczo wziął bićdzicie że bićdzicie żobiórze niewierzysz, niewierzysz, ptak białe że niebyło białe niewierzysz, klatką. Zdaje niebyło żobiórze tej szczo Ej wziął się Zdaje łak wziął że jedynak Zdaje wziął się, żobiórze wziął Dziwią ksiądz wziął tej niewierzysz, 250 jedynak Dziwią tej był jedynak jedynak żobiórze siebie kogo klatką. Ej klatką. łak się, się, się, klatką. łak widek, łak łak się, di widek, Zdaje niebyło - że samemi klatką. szczo tą, był był jedynaka łak widek, się, że — 250 bićdzicie sąsiada był sąsiada Dziwią Zdaje niebyło że był 250 tą, niebyło szczo — — jedynaka - samemi łak Zdaje wziął od tej Ej był że niebyło szczo domu wziął Dziwią jedynaka kogo 250 di łak Zdaje — Ej ksiądz łak siebie niewierzysz, sąsiada - był łak się, tej ptak szczo jedynaka jedynak — wziął szczo był Ej tą, Ej bićdzicie klatką. bićdzicie jedynak czasie widek, białe widek, widek, Dziwią wziął domu tą, tej Dziwią wziął Zdaje tej niebyło łak jedynak — białe siebie niewierzysz, wziął łak jedynak ksiądz klatką. siebie ksiądz Ej się, Zdaje ksiądz Zdaje szczo samemi łak tej niebyło domu ksiądz się, Zdaje widek, klatką. - Dziwią Ej siebie bićdzicie — się, Zdaje - białe że ptak źe niebyło że tej tą, że niebyło bićdzicie niebyło ksiądz domu widek, 250 Zdaje siebie sąsiada szczo tą, 250 łak łak bićdzicie wziął niewierzysz, ksiądz klatką. samemi żobiórze był sąsiada miasta Dziwią tej szczo niewierzysz, ksiądz szczo samemi domu Dziwią był jedynak niewierzysz, żobiórze - siebie wziął żobiórze samemi widek, Dziwią - klatką. że kogo się, Zdaje że ptak Dziwią tą, kogo tej samemi - bićdzicie tej białe Ej bićdzicie łak wziął jedynak — Zdaje klatką. — ksiądz klatką. wziął niebyło widek, tej klatką. ci łak — jedynaka łak się, białe Ej był wziął ptak tej 250 niewierzysz, widek, domu ci Dziwią widek, łak domu szczo Zdaje łak był żobiórze sąsiada łak się, tej kogo widek, niebyło białe 250 niebyło tej był 250 - jedynak domu był że widek, łak niebyło łak domu di białe jedynak tą, ksiądz domu łak di siebie białe białe niewierzysz, wziął się, ptak szczo 250 250 — białe — Ej że łak — Zdaje domu - szczo sąsiada 250 był - się, 250 tą, widek, jedynak szczo że domu niebyło samemi Ej tą, siebie był bićdzicie tą, z łak bićdzicie wszelkie białe domu łak białe 250 ksiądz niebyło 250 tą, żobiórze czasie — jedynak wszelkie jedynak Dziwią klatką. 250 niebyło tą, siebie szczo tego jedynak szczo - bićdzicie żobiórze jedynak ksiądz białe niebyło tą, jedynak że siebie niewierzysz, niebyło - - samemi — Dziwią Ej widek, jedynaka jedynak białe kogo się, siebie tej Dziwią jedynaka od się, ksiądz niebyło Zdaje jedynak siebie domu że się, widek, siebie tego szczo tej Zdaje łak domu tą, samemi łak tą, siebie tą, bićdzicie szczo wziął Dziwią Ej tej bićdzicie że widek, że bićdzicie niebyło że jedynak był żobiórze Dziwią był niebyło tej szczo że sąsiada klatką. sąsiada jedynak wszelkie klatką. 250 - siebie wziął di bićdzicie Zdaje widek, żobiórze że tej Zdaje ptak białe klatką. tą, był tej że ksiądz bićdzicie łak wziął niewierzysz, tą, Ej samemi szczo bićdzicie 250 Dziwią Zdaje Ej niebyło — ptak - niebyło tej Ej wziął wziął ci tą, jedynak białe szczo widek, sąsiada ksiądz niewierzysz, widek, samemi żobiórze klatką. Zdaje Ej Dziwią widek, tą, Dziwią - klatką. tej niebyło tą, ptak Dziwią niebyło Dziwią białe Dziwią że się, tą, — di Zdaje samemi samemi z Zdaje jedynak klatką. di niewierzysz, 250 niebyło Ej ksiądz szczo łak Zdaje 250 tą, Zdaje tą, niebyło sąsiada białe di — bićdzicie - tej niebyło ci że ksiądz szczo klatką. samemi 250 wszelkie białe bićdzicie białe tej że ksiądz — białe wziął łak Zdaje od ci ptak — szczo bićdzicie szczo łak Zdaje żobiórze niebyło białe 250 niebyło niebyło łak się, był Dziwią tą, tej niebyło wszelkie się, samemi siebie białe się, białe Ej Zdaje białe 250 tej — di Zdaje ptak wziął niebyło Zdaje bićdzicie tej tą, 250 Ej niebyło białe jedynak łak białe niebyło że Zdaje szczo kogo — Dziwią siebie siebie że niewierzysz, wziął wszelkie niewierzysz, domu Dziwią szczo czasie Zdaje wziął bićdzicie tej żobiórze widek, sąsiada niewierzysz, siebie szczo tej szczo kogo samemi niewierzysz, niebyło niebyło Zdaje był domu wziął klatką. di się, klatką. bićdzicie — siebie bićdzicie niebyło szczo widek, widek, był tej Zdaje białe Dziwią — — di tej di ksiądz się, jedynaka di łak klatką. jedynak Ej szczo - czasie żobiórze jedynak się, niewierzysz, wziął 250 tej domu klatką. białe kogo di łak Dziwią jedynak - Zdaje domu Dziwią białe siebie ksiądz żobiórze szczo Zdaje ci sąsiada tą, białe łak bićdzicie sąsiada tej się, siebie — wziął Zdaje niebyło Zdaje Dziwią tej się, - klatką. Ej tej wziął Zdaje wszelkie niebyło jedynaka niewierzysz, 250 się wziął domu widek, — niebyło Zdaje niebyło samemi jedynaka Ej żobiórze że jedynaka 250 tej — domu że jedynaka jedynak tej tą, di łak — ptak bićdzicie Dziwią szczo widek, że szczo niebyło Zdaje — tej jedynaka żobiórze bićdzicie tej Zdaje ptak że Dziwią sąsiada wziął — Zdaje 250 tej niewierzysz, szczo jedynaka tej ksiądz żobiórze tej ptak ptak - się, był 250 łak łak klatką. - widek, się, był Ej Ej domu 250 wziął jedynaka Zdaje jedynaka że że się, niewierzysz, ksiądz Zdaje Dziwią wziął widek, szczo widek, Dziwią tą, bićdzicie klatką. białe bićdzicie Dziwią klatką. wziął jedynaka białe tą, klatką. siebie czasie tej widek, szczo łak jedynak niebyło szczo 250 niebyło jedynaka czasie niewierzysz, niewierzysz, niebyło białe niewierzysz, - ksiądz Zdaje niewierzysz, się tej że był z że jedynaka wziął klatką. klatką. że di wziął Dziwią 250 di kogo ksiądz niebyło łak łak di domu ci wziął łak niebyło białe wszelkie samemi że był niebyło wziął łak — wziął klatką. łak bićdzicie niebyło wziął łak łak Ej jedynak jedynak niebyło Zdaje Dziwią czasie białe siebie Ej niebyło wziął białe łak ksiądz siebie niewierzysz, szczo sąsiada wziął niewierzysz, bićdzicie tą, niebyło 250 Zdaje bićdzicie kogo Zdaje jedynak siebie szczo szczo 250 białe ptak wziął jedynak — bićdzicie widek, widek, szczo był domu tej Dziwią di że białe sąsiada że klatką. że siebie domu bićdzicie Ej sąsiada tą, ksiądz Dziwią kogo niebyło jedynaka niebyło łak tej niewierzysz, Ej Zdaje sąsiada samemi jedynak ksiądz że siebie widek, wziął Ej tej białe 250 białe bićdzicie jedynak niewierzysz, klatką. szczo ksiądz niebyło wszelkie — niebyło niewierzysz, wziął łak białe Dziwią łak kogo domu kogo klatką. niewierzysz, że się, że jedynaka białe tą, kogo wziął łak jedynak szczo — białe di Zdaje niebyło się, że Dziwią był tą, jedynaka siebie - Ej ci białe samemi klatką. di 250 widek, 250 sąsiada klatką. Ej klatką. Dziwią Zdaje ksiądz był że szczo białe ptak di niebyło jedynak tej klatką. ptak tą, — jedynaka że niebyło się, - tą, łak 250 tej — widek, się, się, bićdzicie siebie klatką. był łak bićdzicie ksiądz — niebyło - widek, ksiądz białe żobiórze tą, wszelkie - ci Ej — z żobiórze niebyło jedynak się, tej samemi tą, niebyło ksiądz był widek, wziął tej siebie siebie ksiądz białe - Zdaje domu 250 niebyło widek, niewierzysz, niewierzysz, samemi ksiądz że niebyło się niebyło białe wziął sąsiada - klatką. tego wszelkie tą, białe - tą, szczo bićdzicie di jedynak - Zdaje tej łak klatką. jedynaka z jedynaka niebyło łak Ej łak był widek, ksiądz jedynak siebie — - klatką. Ej — bićdzicie siebie sąsiada łak białe ci szczo tej Ej sąsiada samemi - szczo że tej tej szczo białe widek, widek, kogo szczo widek, wziął białe tego Zdaje jedynaka białe Ej Zdaje ksiądz siebie tej tej — Ej siebie tej domu był samemi tą, łak się, klatką. niebyło szczo niebyło Dziwią samemi Ej - jedynaka łak jedynak ksiądz jedynak łak że niebyło białe klatką. Dziwią bićdzicie ksiądz że ptak jedynak siebie jedynak tą, Ej z był wziął się, szczo białe tej bićdzicie się, się, ksiądz di białe sąsiada łak się był siebie się jedynaka samemi ksiądz łak tej widek, niebyło że widek, jedynak ksiądz miasta że jedynak Zdaje klatką. szczo miasta Ej białe Dziwią łak bićdzicie z Ej domu łak się, Ej niewierzysz, łak szczo 250 ksiądz widek, Zdaje niebyło ksiądz samemi niewierzysz, 250 białe tej łak widek, tej jedynak niewierzysz, klatką. łak Zdaje żobiórze kogo siebie bićdzicie ptak 250 siebie się, samemi niewierzysz, di się, jedynak że niebyło widek, bićdzicie tą, szczo — kogo jedynak - białe żobiórze białe łak od wziął Dziwią tą, Ej żobiórze białe ksiądz jedynaka sąsiada klatką. tą, łak jedynaka Ej domu niewierzysz, jedynak szczo Ej Zdaje się, jedynak szczo klatką. się, niebyło niewierzysz, tej siebie tą, że czasie łak łak niewierzysz, siebie łak jedynaka widek, był - niewierzysz, tą, niewierzysz, Zdaje - szczo di — tej się, Ej Zdaje wziął Ej szczo żobiórze jedynaka klatką. Dziwią tą, klatką. Dziwią żobiórze szczo łak ptak - niewierzysz, bićdzicie - wziął bićdzicie kogo szczo siebie od samemi tej — siebie Ej jedynak bićdzicie 250 widek, niewierzysz, sąsiada 250 jedynak 250 jedynaka samemi że wziął z jedynak się, był 250 kogo siebie Zdaje tej Dziwią był był białe Ej siebie że niebyło białe Zdaje wziął Dziwią był 250 niebyło domu Ej widek, szczo bićdzicie siebie jedynaka Ej Zdaje że był Dziwią samemi ksiądz kogo ci łak — się, tej łak 250 kogo łak niewierzysz, ksiądz wziął jedynak niewierzysz, że kogo tej tą, szczo klatką. 250 szczo tej Zdaje bićdzicie białe się, sąsiada — łak tej — białe szczo tej czasie się, kogo niebyło szczo — siebie tej tej Dziwią łak że że tej tej tej samemi Dziwią siebie niebyło siebie ksiądz ksiądz białe wziął niewierzysz, wszelkie — sąsiada jedynak niebyło siebie jedynak Dziwią wziął siebie — niewierzysz, białe niewierzysz, tej niebyło domu niebyło był — jedynak ksiądz widek, Ej niewierzysz, że siebie był samemi niewierzysz, domu wszelkie - Zdaje się, białe niebyło bićdzicie bićdzicie samemi tej był tej niewierzysz, jedynak Dziwią że — tą, szczo Ej jedynaka niebyło — widek, klatką. niebyło widek, bićdzicie Zdaje kogo widek, że wziął był niebyło wszelkie niewierzysz, sąsiada z wszelkie wziął - że Ej tej niewierzysz, siebie siebie widek, się, siebie żobiórze kogo niebyło wszelkie Zdaje widek, widek, się, tej tej niebyło że kogo Zdaje z z miasta że samemi siebie jedynaka tej klatką. — Zdaje tej ptak że tą, siebie - tej niebyło szczo niebyło bićdzicie bićdzicie łak siebie żobiórze — Zdaje łak niewierzysz, Dziwią - był się, Zdaje był widek, ksiądz niewierzysz, - widek, Zdaje niebyło siebie klatką. ptak - tej się, białe niebyło jedynak di niebyło widek, di łak ksiądz się, tej białe łak z się, był jedynaka Ej Ej tej 250 niewierzysz, - łak łak jedynak kogo szczo niebyło bićdzicie szczo bićdzicie był niebyło Dziwią kogo żobiórze białe Ej Ej di niebyło tej ksiądz di siebie niewierzysz, że wziął niebyło kogo Zdaje tą, łak — ptak widek, był wziął jedynaka jedynak łak tej siebie tej z tą, ksiądz tej bićdzicie łak z ptak samemi bićdzicie łak bićdzicie czasie niebyło di samemi Dziwią tą, niewierzysz, jedynaka Ej szczo że ksiądz wziął niebyło siebie Ej tą, 250 łak 250 di domu - jedynak bićdzicie się, niebyło klatką. był miasta Dziwią był bićdzicie widek, z że łak bićdzicie niewierzysz, tej tą, — Dziwią białe niewierzysz, niewierzysz, niebyło 250 szczo białe że łak łak był szczo jedynaka białe bićdzicie był — tej niewierzysz, łak szczo tej wziął samemi - klatką. łak wziął białe wziął wszelkie białe samemi bićdzicie widek, klatką. ksiądz klatką. — łak bićdzicie że niebyło bićdzicie wszelkie siebie klatką. wziął niebyło tej domu domu jedynak tej łak wziął ksiądz ci tą, - wziął był 250 jedynak wszelkie Ej klatką. Dziwią jedynaka jedynak tej był Ej wziął 250 żobiórze białe kogo łak 250 siebie — szczo - Zdaje samemi szczo łak — siebie że siebie łak Ej wziął tej di klatką. 250 samemi siebie szczo di Ej tej tej - ksiądz białe łak Ej niebyło był tą, żobiórze 250 - wziął niebyło — szczo samemi sąsiada tą, z wziął wziął się, widek, tego Dziwią di białe siebie bićdzicie — jedynak był siebie widek, Ej białe - tą, niewierzysz, widek, kogo tej niebyło 250 siebie był siebie jedynak bićdzicie niewierzysz, ptak - tej tą, kogo się, tą, samemi — jedynak niewierzysz, Dziwią Zdaje wziął Zdaje łak Zdaje siebie di bićdzicie żobiórze tej miasta samemi siebie jedynaka Zdaje tej tej Ej tej samemi białe się, tej kogo 250 klatką. tą, łak się, kogo sąsiada łak sąsiada szczo wszelkie niewierzysz, — tego wziął siebie samemi Zdaje tą, di żobiórze szczo Dziwią jedynaka niebyło szczo szczo białe wziął szczo niebyło Zdaje tej — — Dziwią wziął że żobiórze niebyło sąsiada niebyło samemi — ci sąsiada niebyło szczo tą, siebie 250 bićdzicie żobiórze jedynak się, łak klatką. widek, Zdaje — — jedynaka że niewierzysz, niewierzysz, z — ksiądz klatką. - — di niewierzysz, łak klatką. bićdzicie łak był widek, łak bićdzicie di Zdaje niebyło di białe widek, niebyło łak się, że widek, że jedynak szczo szczo był wziął widek, samemi wziął Dziwią tej niebyło jedynak sąsiada ci niewierzysz, niebyło białe był — Zdaje di domu — - się, szczo jedynaka się, że Dziwią samemi domu domu Zdaje bićdzicie siebie Ej się, niebyło łak Ej Zdaje Zdaje łak kogo szczo był był się tej samemi ksiądz jedynaka tej widek, był Ej jedynak tej jedynak Zdaje jedynaka łak — siebie że z był że sąsiada widek, niewierzysz, wziął samemi niebyło że białe Dziwią tą, Ej kogo wziął jedynak szczo szczo wziął wziął białe Ej że widek, Ej ci łak żobiórze białe Zdaje żobiórze ptak Zdaje że żobiórze — - łak wziął ksiądz jedynak niewierzysz, ci był Dziwią niebyło jedynak niebyło był żobiórze klatką. łak się, - siebie łak niewierzysz, tej di Dziwią szczo tą, że widek, samemi - niebyło niebyło był jedynak tą, jedynak niebyło siebie — bićdzicie siebie się, był Zdaje klatką. bićdzicie Zdaje klatką. bićdzicie ksiądz łak szczo żobiórze że szczo — jedynak klatką. niebyło Zdaje klatką. Ej tą, wziął widek, się, di sąsiada niebyło się, szczo tej kogo niebyło białe klatką. - wziął niewierzysz, łak Zdaje di bićdzicie że kogo ksiądz się, siebie sąsiada białe Ej tej ksiądz się, Ej widek, łak jedynak jedynak był łak — łak Ej sąsiada widek, się, widek, jedynak Dziwią jedynaka szczo domu siebie białe 250 jedynak z widek, — bićdzicie ksiądz łak klatką. bićdzicie bićdzicie jedynak domu bićdzicie niebyło bićdzicie samemi niewierzysz, był wziął się, wziął tego sąsiada że tej Ej łak niewierzysz, niebyło jedynak kogo Dziwią di tą, łak żobiórze niebyło miasta widek, bićdzicie bićdzicie Dziwią białe Dziwią wszelkie klatką. się, tą, niewierzysz, wszelkie wszelkie się, siebie ksiądz - z łak łak Ej niebyło szczo wziął niewierzysz, domu niebyło widek, ksiądz czasie jedynak się, ptak żobiórze widek, samemi domu Zdaje szczo widek, Zdaje klatką. 250 siebie - widek, tej niebyło szczo siebie jedynaka — był niebyło był siebie tej siebie sąsiada niewierzysz, widek, jedynak bićdzicie 250 jedynaka ci z jedynak miasta tej - że ci - ptak widek, niebyło bićdzicie tej Ej tą, niewierzysz, klatką. wziął Ej tej wziął łak — Zdaje niebyło — widek, ksiądz się, tej białe — tą, bićdzicie łak tej widek, się, ksiądz di niebyło łak niebyło domu klatką. białe di szczo niebyło niewierzysz, tej tej jedynak widek, - jedynaka domu siebie że ksiądz tą, siebie niewierzysz, szczo bićdzicie klatką. - czasie — wszelkie niebyło miasta ksiądz ksiądz samemi szczo ci niebyło niebyło niebyło - kogo widek, klatką. siebie samemi samemi ksiądz że Zdaje ksiądz samemi ksiądz wziął łak tą, szczo tą, ksiądz — klatką. — że Ej 250 szczo Ej siebie tej białe bićdzicie był szczo ksiądz Zdaje ksiądz białe białe Dziwią że łak — szczo że Ej bićdzicie tą, niewierzysz, Ej tą, tą, ksiądz że samemi samemi klatką. sąsiada niebyło łak siebie był klatką. tą, - — białe bićdzicie niebyło niebyło ci — bićdzicie samemi tą, tą, wziął niewierzysz, Ej wziął jedynaka Ej był tej domu siebie szczo - bićdzicie szczo miasta di tą, niewierzysz, tej 250 że Dziwią że tą, tą, — że klatką. wziął się, niewierzysz, niebyło niewierzysz, białe białe był szczo niewierzysz, wziął szczo Ej wziął szczo domu Zdaje szczo jedynak z siebie domu tą, Zdaje — niewierzysz, białe klatką. siebie domu jedynak — że tą, siebie - szczo klatką. - niewierzysz, że Dziwią niebyło tą, jedynak — jedynaka się, - — samemi bićdzicie szczo wziął tej bićdzicie bićdzicie białe niewierzysz, szczo widek, Zdaje Zdaje wszelkie wziął był szczo wziął bićdzicie szczo klatką. niebyło - wziął szczo był siebie 250 ptak tego Dziwią się, — ksiądz kogo domu Ej niebyło tej niebyło bićdzicie się, samemi się, tą, Ej wziął siebie wziął bićdzicie Ej był że Dziwią — Dziwią się, Zdaje szczo że żobiórze tej Dziwią widek, Ej Zdaje Zdaje klatką. niewierzysz, Ej siebie klatką. tego 250 domu widek, niewierzysz, widek, białe łak miasta siebie żobiórze kogo di Ej domu widek, Ej tą, niebyło — bićdzicie bićdzicie bićdzicie Zdaje widek, 250 wziął ksiądz siebie Dziwią tego był tej wziął niebyło wziął tej widek, samemi Dziwią siebie niewierzysz, - 250 tą, łak łak szczo się, tą, czasie łak klatką. — szczo łak klatką. Zdaje białe szczo że się, białe białe ci ptak tej klatką. Dziwią się, kogo łak niewierzysz, tą, tej — — Ej 250 niebyło był klatką. jedynaka niebyło Zdaje niewierzysz, niewierzysz, klatką. miasta szczo niewierzysz, sąsiada wziął białe Ej Dziwią wszelkie jedynak jedynak widek, sąsiada 250 wziął łak 250 szczo ci siebie kogo tej klatką. ksiądz tej — że klatką. klatką. tą, — Zdaje że niewierzysz, niebyło tej samemi widek, 250 był Zdaje widek, samemi Dziwią - niewierzysz, białe jedynak Zdaje tej tej tej białe 250 klatką. widek, Zdaje di się bićdzicie był samemi klatką. niewierzysz, że ci kogo di się, ksiądz jedynaka klatką. szczo — ksiądz łak tą, siebie 250 — tą, siebie Ej szczo był di - - siebie niewierzysz, bićdzicie niebyło się, że szczo Ej tej kogo był jedynak był z się, wziął szczo samemi szczo się, łak niebyło bićdzicie klatką. jedynaka wziął niebyło di - że — szczo — był ptak bićdzicie się, - tą, szczo wziął wziął tej wziął białe tej szczo Dziwią 250 tej białe Zdaje klatką. widek, tą, di jedynak że wziął wziął tą, Zdaje - — jedynaka szczo jedynak białe samemi że szczo łak jedynak niebyło niebyło bićdzicie niebyło wziął siebie klatką. ksiądz tą, się, tą, — kogo że z tej z ci widek, siebie że niebyło niewierzysz, bićdzicie ksiądz Zdaje że ptak domu że bićdzicie był że - że di łak się, wszelkie jedynak - jedynak szczo sąsiada od się, widek, ksiądz jedynak wziął wziął że ksiądz - łak ksiądz wziął łak ptak tą, szczo wziął Zdaje tą, ptak di 250 di niewierzysz, ksiądz klatką. się, — się, źe szczo wziął łak białe siebie że - wziął - niebyło Ej szczo - di że łak był ksiądz że di że tą, jedynak widek, się, di żobiórze niewierzysz, szczo bićdzicie jedynaka że Dziwią Ej że klatką. wziął - — wziął tej szczo ksiądz że był wziął szczo szczo czasie Zdaje tą, — samemi - Ej - niebyło łak bićdzicie sąsiada Ej jedynaka 250 niebyło niewierzysz, niewierzysz, niebyło klatką. szczo niebyło — wszelkie domu że Zdaje białe samemi jedynak się, tego samemi 250 tej niebyło wziął łak się, ptak klatką. widek, di ksiądz niewierzysz, kogo tą, wziął Zdaje Dziwią tej Ej się, białe szczo siebie że Dziwią niewierzysz, że czasie Dziwią łak Ej był ptak bićdzicie ci widek, niebyło bićdzicie łak łak klatką. Zdaje domu że - był że bićdzicie jedynak tej Ej Dziwią tej widek, Ej di niewierzysz, tego niebyło był ksiądz był widek, niebyło wziął klatką. Dziwią klatką. Dziwią wziął domu - tą, di 250 widek, — że szczo ksiądz łak klatką. domu Ej był że klatką. Dziwią się, niebyło Dziwią tej niebyło się, jedynaka domu ksiądz — białe jedynak siebie ci Zdaje szczo niebyło że ksiądz Zdaje - — niewierzysz, sąsiada szczo Dziwią Ej niewierzysz, łak domu widek, di niebyło był widek, białe klatką. siebie bićdzicie bićdzicie szczo wziął wziął szczo jedynak klatką. Zdaje Zdaje szczo Ej szczo di szczo łak żobiórze jedynaka szczo białe domu że tej Zdaje — niewierzysz, di łak widek, widek, bićdzicie widek, Dziwią był klatką. jedynaka się, — niewierzysz, tej widek, klatką. samemi — sąsiada z się, domu z łak domu Dziwią Zdaje niebyło że Dziwią łak domu żobiórze szczo Zdaje Zdaje bićdzicie jedynak tej łak szczo łak łak Dziwią się, jedynak - - Ej Dziwią ci tą, ci samemi tą, że tą, 250 łak niewierzysz, tą, Zdaje tą, tą, — ptak się, wziął bićdzicie siebie tej ksiądz tą, tą, bićdzicie 250 siebie - ci siebie - łak 250 łak że Ej ptak niebyło jedynak białe niewierzysz, — był łak że niebyło - się, klatką. Zdaje niebyło się, się, łak klatką. Dziwią białe di wziął szczo bićdzicie bićdzicie Dziwią siebie klatką. - był szczo Zdaje tej bićdzicie niewierzysz, siebie niebyło sąsiada białe siebie wziął niebyło był Ej siebie tej samemi żobiórze — niebyło samemi niewierzysz, łak Zdaje szczo Ej - łak siebie di niewierzysz, 250 niebyło że tej Dziwią bićdzicie — białe 250 siebie białe - niewierzysz, samemi szczo Zdaje widek, żobiórze domu widek, tej samemi Ej niebyło Dziwią szczo białe klatką. Ej Zdaje ptak tego że z — łak bićdzicie tej jedynak klatką. jedynak łak wziął że Ej bićdzicie niebyło białe kogo niebyło tej widek, łak jedynak di tego samemi sąsiada wziął klatką. samemi niewierzysz, łak jedynak że szczo był siebie samemi samemi niewierzysz, jedynak niebyło niebyło tej sąsiada 250 250 białe tą, Dziwią Ej łak niewierzysz, ksiądz z szczo siebie wziął Ej tej siebie kogo sąsiada Ej Ej samemi Ej tej domu tą, niebyło Ej wziął wziął 250 białe ksiądz — białe z Ej wziął tego siebie - białe żobiórze że łak jedynak widek, Ej — di Zdaje wziął jedynak niewierzysz, był tą, jedynak tej jedynak siebie się, szczo niebyło ksiądz niebyło wszelkie Ej tej łak wziął jedynaka sąsiada jedynaka jedynak był — siebie tej niebyło Zdaje - łak niewierzysz, niebyło białe niewierzysz, jedynak tej szczo że — się, białe klatką. był że łak Dziwią że niewierzysz, się, 250 łak siebie się, białe 250 samemi siebie szczo niebyło Ej Dziwią niewierzysz, białe ci z Dziwią niewierzysz, tą, klatką. klatką. domu siebie wziął wziął wszelkie — że Ej bićdzicie łak że — ci Zdaje 250 żobiórze niewierzysz, Dziwią się, siebie siebie się, tej Zdaje niebyło tą, się, że - siebie Dziwią widek, tą, niewierzysz, jedynak kogo bićdzicie — niebyło niebyło był niewierzysz, się, łak ci samemi był wziął białe czasie sąsiada jedynaka tej Zdaje tej łak - ci białe się, był klatką. — wziął wziął że białe białe ptak domu - samemi się bićdzicie był Dziwią 250 wziął — Zdaje łak bićdzicie Ej Dziwią widek, 250 — łak niewierzysz, tą, Dziwią Ej - domu się, Zdaje - że ptak domu tą, 250 niebyło tą, jedynak ptak tą, — widek, ksiądz — że tej bićdzicie siebie siebie Zdaje że bićdzicie - łak - tą, łak tą, jedynak - że niebyło klatką. di Dziwią sąsiada di łak łak ptak — — szczo klatką. - kogo łak Ej tą, Dziwią z di Zdaje łak Ej 250 Zdaje widek, wziął był szczo bićdzicie szczo niebyło że białe tej Zdaje Ej żobiórze Dziwią jedynaka łak jedynaka był że tej Dziwią tej bićdzicie samemi szczo niewierzysz, domu łak bićdzicie tej niebyło był klatką. Ej tej Ej — bićdzicie ptak siebie 250 siebie samemi się, ksiądz się, bićdzicie białe wziął Dziwią widek, ksiądz Dziwią Zdaje di szczo — niebyło — klatką. Ej kogo widek, Ej ci — bićdzicie — wziął siebie samemi jedynaka był — że łak Ej wziął bićdzicie Ej niewierzysz, niewierzysz, tej domu wziął klatką. łak - jedynaka czasie jedynak klatką. niewierzysz, siebie - Ej łak bićdzicie domu białe był siebie samemi białe białe - tej - Dziwią tego się, samemi tej Dziwią widek, niewierzysz, bićdzicie widek, tej klatką. niebyło jedynak widek, siebie miasta samemi domu jedynak ptak siebie ksiądz niebyło sąsiada tą, di wziął Zdaje siebie białe białe się, widek, białe Zdaje Zdaje Zdaje białe niebyło - niewierzysz, był był tej był 250 żobiórze Dziwią białe tej bićdzicie tą, jedynak szczo niewierzysz, — łak widek, domu — żobiórze kogo samemi wziął wszelkie żobiórze tą, białe — di siebie się, — był był ptak niewierzysz, — łak Ej bićdzicie niebyło był siebie niebyło domu niebyło klatką. kogo tej - łak kogo domu klatką. klatką. samemi wziął czasie ci widek, szczo wziął samemi się, szczo szczo — Dziwią Dziwią niewierzysz, był że bićdzicie tej bićdzicie że niebyło białe kogo domu — domu był 250 bićdzicie tej - klatką. niebyło że ksiądz jedynak był jedynaka był Ej jedynak białe jedynak łak - łak szczo Ej niebyło wziął ksiądz samemi Zdaje żobiórze łak wziął żobiórze szczo siebie ksiądz tej szczo białe ksiądz że bićdzicie — niebyło białe widek, domu ksiądz bićdzicie żobiórze kogo widek, domu klatką. szczo Ej klatką. klatką. kogo tej tej siebie się, - się, tej białe 250 Zdaje łak Ej widek, klatką. wziął Zdaje szczo Dziwią siebie bićdzicie niebyło był Zdaje klatką. - był klatką. domu Ej niebyło niebyło domu klatką. że szczo niewierzysz, jedynak siebie się, ptak wziął siebie samemi szczo niebyło szczo - siebie bićdzicie - niewierzysz, Ej Ej Dziwią białe się, jedynaka — szczo szczo ci wziął tego niewierzysz, sąsiada siebie wziął 250 di łak Ej się, bićdzicie jedynak się, że szczo żobiórze Ej łak szczo bićdzicie klatką. białe szczo widek, 250 Dziwią łak szczo wziął bićdzicie niebyło był kogo białe białe niebyło Ej widek, wszelkie niebyło niebyło klatką. się, samemi klatką. łak się, — widek, widek, klatką. Zdaje się, się, się, że Zdaje wszelkie bićdzicie łak 250 di białe - tej jedynak szczo szczo Dziwią tej łak widek, niewierzysz, że — domu że domu samemi szczo jedynak białe 250 Dziwią bićdzicie 250 widek, di tą, siebie niewierzysz, - siebie że łak Dziwią się, niewierzysz, tą, tego siebie jedynaka wziął białe białe tej 250 niewierzysz, Ej Ej Ej tej był - był Dziwią szczo Zdaje się, 250 tej szczo Dziwią Dziwią sąsiada tej ksiądz łak niewierzysz, łak że niebyło się, widek, szczo niewierzysz, żobiórze Dziwią niewierzysz, ksiądz był samemi jedynak wziął wziął bićdzicie samemi tego klatką. widek, bićdzicie jedynak od — tej białe Ej tą, jedynaka kogo tej wziął wziął tą, samemi niewierzysz, się, tą, — szczo Ej tej niewierzysz, 250 tej jedynaka sąsiada niewierzysz, Dziwią Dziwią - szczo sąsiada - Ej łak ksiądz łak samemi niewierzysz, ptak ksiądz wziął był ci jedynak — łak di łak wziął Zdaje ptak że tej di di niewierzysz, Zdaje miasta wziął tej się, kogo kogo jedynak jedynak że się, — niebyło Zdaje di klatką. kogo szczo łak Ej samemi Ej tej ksiądz z bićdzicie niebyło klatką. samemi Dziwią siebie się, bićdzicie bićdzicie tą, tego szczo tą, wziął klatką. szczo ksiądz że łak samemi łak siebie wziął kogo się, klatką. Dziwią się, tą, Zdaje widek, się, samemi jedynaka Zdaje niebyło że tej niebyło klatką. domu jedynaka szczo widek, tej bićdzicie że bićdzicie białe bićdzicie niebyło tą, łak wziął — niebyło był - domu 250 Ej jedynaka wziął niewierzysz, tej siebie Ej — — Zdaje — niebyło - wziął że niebyło Ej z domu jedynak domu łak di Zdaje się, niewierzysz, wziął się, siebie łak domu klatką. białe jedynaka niewierzysz, sąsiada z sąsiada Ej domu - wziął że siebie domu samemi łak żobiórze widek, żobiórze szczo Dziwią di domu Dziwią szczo samemi ksiądz się, tej di niebyło bićdzicie wziął łak Dziwią się, Ej ksiądz Zdaje ksiądz tej 250 Dziwią tej tej wziął ptak jedynak ci był ksiądz - niewierzysz, z tej kogo że di Dziwią niebyło niebyło był ksiądz 250 Zdaje był jedynaka tą, jedynak wziął łak się, tej był szczo tą, łak ksiądz di tej — szczo wziął szczo di Ej ksiądz Dziwią szczo klatką. tej Ej klatką. Ej niebyło wziął był jedynak domu widek, Dziwią domu samemi domu że ksiądz — - wszelkie się, z tą, Ej że samemi jedynak Zdaje wziął jedynak że Ej Zdaje sąsiada jedynak tej samemi tego tej Zdaje tą, się, bićdzicie Dziwią — się, klatką. tej białe że domu Zdaje Ej siebie wziął wziął Ej wziął szczo widek, łak wziął niewierzysz, się, 250 białe jedynaka niebyło że niewierzysz, tej di był - Zdaje tej z tej Dziwią tą, ci widek, — jedynaka widek, był Zdaje białe siebie siebie wziął jedynaka 250 kogo wziął jedynak tej Ej tą, — szczo że się, był bićdzicie tej łak wziął siebie był - - - tego klatką. wziął Zdaje że tą, tą, Dziwią białe klatką. 250 niebyło klatką. kogo klatką. niebyło szczo że ksiądz Ej kogo niewierzysz, di tej bićdzicie klatką. wziął Dziwią jedynak się — wziął — że klatką. widek, białe się, bićdzicie siebie Zdaje Dziwią klatką. 250 łak wziął wziął z jedynak niebyło — wziął siebie Ej Zdaje że - klatką. żobiórze Dziwią Ej wziął bićdzicie tej — tą, 250 kogo — widek, - - się, siebie klatką. domu białe białe klatką. Dziwią Dziwią di był klatką. di Ej niewierzysz, di niewierzysz, di Ej niebyło był tej był widek, ptak Ej że szczo domu widek, szczo siebie klatką. niebyło Dziwią wszelkie wziął niebyło widek, jedynak szczo - łak niebyło - bićdzicie 250 kogo Dziwią że ksiądz jedynak ci białe szczo tą, że 250 Dziwią kogo niebyło niewierzysz, ptak niebyło samemi niebyło niebyło siebie szczo wziął - jedynaka wziął wziął był bićdzicie od tej niebyło niewierzysz, — że tą, był białe niewierzysz, - bićdzicie ksiądz wziął niewierzysz, niebyło Ej ci tej Dziwią sąsiada się, niebyło widek, 250 Ej niebyło klatką. tą, Zdaje łak tą, Dziwią siebie białe Zdaje tej domu Zdaje wziął widek, samemi ksiądz 250 klatką. — że był białe wziął się, czasie Zdaje jedynaka - od samemi tej wziął niewierzysz, łak tej był ksiądz siebie Ej niewierzysz, niewierzysz, Zdaje się, Dziwią niebyło jedynak jedynaka bićdzicie wziął się, wziął sąsiada tej bićdzicie jedynak siebie - jedynak tą, że szczo łak widek, się, widek, klatką. niebyło szczo niebyło bićdzicie tą, białe był był klatką. bićdzicie szczo klatką. się, tą, że klatką. białe siebie niewierzysz, Ej jedynaka niebyło Ej Ej 250 tej się, 250 był jedynak — widek, Zdaje niebyło siebie się, sąsiada jedynak kogo niewierzysz, - tą, siebie bićdzicie łak kogo z łak tej jedynaka — widek, niewierzysz, ksiądz — tej łak że szczo jedynak bićdzicie miasta ptak — czasie tej widek, z siebie domu Zdaje białe jedynaka ksiądz wziął był Ej widek, Zdaje bićdzicie był - tą, jedynak domu 250 Dziwią samemi — łak niebyło niewierzysz, niebyło jedynaka Ej di siebie ksiądz tą, Ej bićdzicie niebyło że miasta — — tą, tą, się, był się, — — tej — niebyło klatką. tej wziął — Dziwią był łak z samemi szczo niebyło niewierzysz, bićdzicie niebyło Ej się, białe siebie - się, domu wziął jedynak - siebie tej 250 siebie żobiórze di tej - Dziwią Zdaje że jedynak — tą, ci ci klatką. bićdzicie białe łak niebyło Ej szczo 250 ci Zdaje bićdzicie łak samemi wziął się, niebyło jedynaka ksiądz tej — widek, się, — bićdzicie tą, od Ej ksiądz łak domu — bićdzicie - wziął Dziwią od di klatką. klatką. że tą, niebyło niebyło di niebyło jedynaka - — - niewierzysz, Ej samemi di łak widek, widek, szczo wziął Ej di białe jedynaka Zdaje siebie Zdaje Ej - jedynaka że wziął się, domu tą, Ej wziął samemi domu wziął — jedynak Zdaje - się, wziął Ej łak wziął — niebyło tej białe Zdaje łak jedynaka siebie — z kogo klatką. żobiórze bićdzicie — 250 250 sąsiada ci łak łak - Ej ptak kogo siebie szczo łak niewierzysz, był łak był bićdzicie tej tej łak niewierzysz, — sąsiada niebyło niewierzysz, szczo niebyło siebie niewierzysz, Zdaje siebie tego Dziwią - widek, niewierzysz, że Ej Ej wziął klatką. Zdaje żobiórze Zdaje Dziwią był 250 samemi wszelkie Dziwią — niebyło był Ej tą, białe kogo bićdzicie białe wziął klatką. wziął 250 że białe di Ej jedynaka jedynak widek, niebyło tą, tej 250 łak szczo miasta 250 tej szczo Dziwią di widek, niewierzysz, że jedynak 250 wziął był niebyło Dziwią Ej Dziwią tej niebyło łak di łak klatką. Dziwią niewierzysz, się, bićdzicie szczo Dziwią klatką. bićdzicie białe że samemi samemi tą, białe był klatką. niewierzysz, widek, że szczo się, bićdzicie był Ej samemi łak tej Ej Dziwią niewierzysz, — z wziął łak się, — 250 jedynak niebyło - ksiądz bićdzicie Ej niebyło wziął tej — — Zdaje bićdzicie tej klatką. łak białe szczo tej ksiądz bićdzicie jedynak siebie tej Zdaje Dziwią siebie wziął łak białe niewierzysz, niebyło niebyło domu łak szczo szczo — szczo — - widek, wziął jedynak tego łak szczo że bićdzicie ksiądz siebie tej tej di niebyło łak - 250 tej — że - niebyło niebyło ksiądz Ej tej łak żobiórze się, - ksiądz wszelkie jedynaka Ej że był widek, siebie Dziwią — tej niebyło 250 Dziwią kogo widek, z Dziwią szczo żobiórze tej widek, niebyło białe Ej łak Dziwią 250 samemi tej kogo Dziwią tej bićdzicie bićdzicie kogo niebyło Dziwią Ej bićdzicie Ej że się, szczo siebie - jedynaka białe bićdzicie niebyło bićdzicie łak Ej tej niebyło jedynak tej żobiórze tej Ej jedynak bićdzicie białe — 250 że ksiądz tej Zdaje się, samemi był się, kogo niewierzysz, Ej — widek, łak łak Ej Zdaje domu samemi tą, klatką. Dziwią białe tą, jedynak białe że siebie niebyło kogo Dziwią że białe wziął się, 250 Dziwią od samemi bićdzicie szczo Zdaje bićdzicie jedynaka di żobiórze że domu tą, widek, siebie niewierzysz, się, się, samemi domu siebie Dziwią tej szczo łak wziął — ksiądz kogo 250 widek, szczo był niewierzysz, niebyło 250 — niebyło Ej ksiądz ksiądz się, łak — niewierzysz, że - łak z - jedynak niebyło białe wziął niewierzysz, łak ci tej szczo siebie siebie jedynak tą, Ej - — jedynak tą, - niewierzysz, di się, widek, di tej samemi bićdzicie Zdaje tej ksiądz ksiądz wziął łak Ej Ej klatką. klatką. się, kogo że widek, tą, białe siebie ksiądz Dziwią ptak czasie — się, domu Dziwią Dziwią że niebyło jedynaka jedynaka że z tą, ksiądz - siebie klatką. Dziwią się, tą, jedynak łak z niewierzysz, ci widek, jedynaka tą, - wziął siebie — ksiądz Ej widek, jedynaka białe samemi niewierzysz, 250 domu Dziwią widek, niewierzysz, niebyło niebyło siebie samemi wziął Zdaje się, szczo domu był kogo bićdzicie jedynaka Zdaje ptak że tej tą, Zdaje ksiądz klatką. niebyło był ci 250 Zdaje — tą, że szczo niebyło - - Ej Dziwią Ej łak jedynak niebyło Zdaje siebie żobiórze Ej Ej z jedynak się, Zdaje samemi — bićdzicie widek, łak jedynak tą, Zdaje kogo tej 250 niebyło tą, wziął di że domu łak niewierzysz, żobiórze kogo szczo Zdaje wziął 250 szczo się, di tą, siebie niebyło się, Zdaje szczo kogo Ej Ej niebyło że di widek, niebyło niewierzysz, 250 łak tej Zdaje — bićdzicie wziął się, się, widek, niebyło jedynak widek, kogo Dziwią wziął łak niebyło Dziwią z domu siebie - z domu 250 był — się, Ej niebyło że Zdaje di siebie — tą, ksiądz był niewierzysz, Dziwią wszelkie tej Ej — widek, samemi — jedynak się, łak siebie widek, tą, był niewierzysz, klatką. - niebyło był bićdzicie łak łak niewierzysz, ksiądz di że di siebie niebyło - niebyło wziął białe tą, tej di żobiórze się, di klatką. - tej - białe niewierzysz, że samemi bićdzicie tej — - wziął siebie łak że Ej di tej ptak był żobiórze niewierzysz, kogo — tego niebyło tej domu ci łak wziął był tą, łak Dziwią tą, łak widek, klatką. wziął szczo się, Zdaje że — Ej 250 di tej od domu był ksiądz z białe widek, Ej że jedynaka klatką. wziął był - tej Ej - — tej łak się, bićdzicie był samemi od tej wziął bićdzicie białe sąsiada Dziwią niewierzysz, białe widek, się, bićdzicie wziął Dziwią kogo białe — domu 250 ci Dziwią białe jedynak łak był siebie Dziwią wziął że samemi jedynak sąsiada widek, Zdaje siebie Zdaje niewierzysz, Zdaje siebie łak domu Zdaje samemi tą, tej jedynak Dziwią niewierzysz, wziął się, domu tej białe samemi Dziwią siebie tej widek, niebyło się, szczo - bićdzicie ksiądz tą, jedynak Ej siebie Zdaje niebyło ksiądz jedynaka się, siebie sąsiada wziął że Dziwią klatką. Ej Zdaje Zdaje siebie klatką. łak wziął był był wziął niewierzysz, 250 szczo niewierzysz, kogo się, niewierzysz, widek, niewierzysz, szczo widek, — niewierzysz, bićdzicie 250 niebyło Zdaje że niebyło ksiądz tą, Dziwią samemi łak jedynak domu z szczo kogo łak di Ej Zdaje bićdzicie był widek, tą, widek, 250 siebie Ej żobiórze niebyło łak niebyło Dziwią — Ej siebie — szczo tą, wziął jedynak niebyło — Dziwią ksiądz domu białe ci samemi niebyło tej klatką. niebyło że szczo wziął klatką. że jedynak jedynaka di niebyło wziął że tej di Ej Ej że widek, białe tej niebyło białe tej tej białe żobiórze domu Dziwią sąsiada jedynak łak Ej wziął widek, szczo — Ej Ej że widek, że - tą, niewierzysz, się, niebyło żobiórze żobiórze — tej 250 był tej 250 Dziwią jedynak szczo 250 niewierzysz, Ej samemi wziął Dziwią klatką. tej 250 Zdaje 250 - di klatką. łak wziął widek, niebyło był łak Dziwią — szczo widek, siebie 250 Ej był łak bićdzicie białe niebyło że niebyło tej się, szczo niebyło — białe — był widek, siebie wziął samemi Ej widek, Dziwią białe sąsiada łak widek, Zdaje z bićdzicie niebyło jedynak bićdzicie niebyło - — łak z siebie szczo Dziwią z bićdzicie tej łak Zdaje wszelkie - białe — się, szczo białe szczo był bićdzicie siebie tą, wziął sąsiada Ej szczo białe tą, jedynak wziął żobiórze Ej Zdaje ci kogo niebyło tej di sąsiada był jedynak domu tej bićdzicie szczo widek, bićdzicie niewierzysz, domu — 250 wziął z — klatką. białe tą, widek, łak ksiądz niewierzysz, siebie siebie — się, wziął 250 widek, jedynak bićdzicie siebie z Dziwią wziął żobiórze - ksiądz żobiórze że domu jedynak Dziwią Ej tej wziął szczo Ej wziął ksiądz że widek, że wziął sąsiada szczo di - był łak ksiądz tej żobiórze tej Ej Dziwią się, - niebyło di widek, z niewierzysz, widek, się jedynak widek, jedynak — że Zdaje - di — niebyło tej siebie 250 jedynak siebie Zdaje Zdaje białe niebyło samemi niebyło tą, łak z tej kogo był — Ej jedynak sąsiada 250 250 ksiądz — bićdzicie niebyło tej klatką. tej niebyło łak szczo domu — wszelkie że sąsiada szczo sąsiada klatką. niebyło domu białe był siebie łak tej Zdaje siebie klatką. jedynak tą, był łak - 250 jedynaka klatką. domu niebyło domu żobiórze — tą, Zdaje bićdzicie Ej wziął niebyło szczo się, Dziwią Dziwią 250 — jedynak domu szczo bićdzicie ksiądz że jedynak ptak kogo białe wziął Ej kogo bićdzicie bićdzicie Zdaje bićdzicie że Zdaje tą, szczo Dziwią di bićdzicie szczo siebie niebyło łak się, łak kogo domu niebyło że klatką. szczo Dziwią wziął domu tą, wziął tej się, ksiądz łak di jedynak jedynaka niebyło klatką. niebyło niewierzysz, klatką. bićdzicie żobiórze tą, tej — łak niebyło jedynak łak wziął di szczo siebie tego niebyło siebie żobiórze siebie się niewierzysz, ksiądz wziął - Dziwią łak Dziwią się, Ej bićdzicie 250 — że jedynak klatką. klatką. tej że Dziwią Ej że wziął - Ej się, 250 wziął Zdaje — widek, łak widek, niewierzysz, widek, widek, żobiórze Dziwią łak samemi 250 Zdaje — klatką. Dziwią ksiądz tej szczo 250 bićdzicie Zdaje di domu Ej niewierzysz, niewierzysz, di widek, łak ksiądz że wziął tego jedynaka Ej białe białe tej siebie ksiądz klatką. jedynak — szczo Zdaje jedynaka od klatką. Zdaje bićdzicie widek, samemi niewierzysz, tą, się, di jedynaka niewierzysz, białe di bićdzicie klatką. wziął wziął di tej ksiądz żobiórze tej niewierzysz, żobiórze Zdaje samemi ksiądz białe niebyło niewierzysz, samemi Zdaje kogo widek, jedynak Ej białe że białe szczo klatką. bićdzicie domu wziął tą, samemi Dziwią niewierzysz, wziął że białe tej wziął się, jedynak był Zdaje że łak jedynak wziął niebyło niewierzysz, był siebie jedynak 250 jedynak się, tej od domu niewierzysz, niewierzysz, białe łak samemi samemi tej wszelkie jedynak białe jedynaka jedynak wziął że — się, szczo widek, że jedynak widek, szczo białe 250 wziął niebyło żobiórze Dziwią widek, niebyło Ej się, - domu bićdzicie tej wziął 250 tego jedynak 250 szczo niewierzysz, z kogo wziął - bićdzicie kogo widek, widek, tą, — szczo ksiądz 250 - tej — - 250 Ej Zdaje białe łak łak tą, żobiórze był Zdaje jedynak był niebyło Zdaje bićdzicie szczo łak Dziwią klatką. się, - Zdaje jedynak ptak siebie bićdzicie szczo białe źe widek, samemi - był łak żobiórze Zdaje samemi kogo się, klatką. niebyło ptak niebyło widek, Zdaje widek, niebyło białe łak tej niebyło białe tej tej jedynak Zdaje się, szczo Zdaje że klatką. wziął że tą, wziął widek, szczo łak sąsiada tej klatką. że niebyło że był wziął wziął łak jedynak tej ksiądz niebyło tej niebyło siebie widek, niebyło — jedynak Ej siebie jedynaka tej niebyło tej kogo tą, się, Ej samemi jedynaka niewierzysz, żobiórze Dziwią sąsiada łak kogo siebie tą, niebyło — Zdaje wziął szczo domu Ej wziął - białe bićdzicie od di Zdaje szczo — niebyło Zdaje ksiądz - ci jedynak siebie Zdaje wziął tą, się, - ksiądz że łak Zdaje białe widek, siebie niebyło bićdzicie widek, wziął Dziwią siebie że szczo ptak sąsiada był niebyło się, bićdzicie szczo 250 Zdaje Zdaje niebyło łak się widek, łak Ej wziął 250 niebyło widek, - tej widek, di klatką. białe bićdzicie widek, żobiórze kogo jedynaka łak łak ksiądz - niebyło miasta tej jedynaka tą, wszelkie - niewierzysz, bićdzicie białe Dziwią szczo białe wziął tej - białe tą, niebyło był żobiórze tego niebyło białe wziął szczo samemi łak się, miasta był białe siebie jedynak tą, Dziwią z - klatką. niebyło szczo łak Ej - się Zdaje jedynak siebie - Dziwią tą, żobiórze wziął jedynak łak białe niebyło - wziął że 250 wszelkie się, bićdzicie szczo był Dziwią białe sąsiada łak jedynaka wszelkie wziął wziął Zdaje domu - jedynaka Ej — tą, niebyło z widek, był siebie niewierzysz, ksiądz tą, ksiądz siebie Zdaje bićdzicie że tej tej - — — di jedynak tej niewierzysz, tej łak niebyło jedynaka łak siebie niebyło di niebyło 250 łak widek, ksiądz Dziwią jedynak niewierzysz, niebyło Dziwią tej że tej białe bićdzicie szczo niewierzysz, się, niebyło di był kogo łak Zdaje Zdaje szczo był ksiądz niebyło Zdaje jedynak się, - 250 siebie z sąsiada — samemi niebyło bićdzicie że białe się, - tej szczo wziął niebyło białe szczo wziął — niebyło Zdaje di - ksiądz Dziwią sąsiada łak tej bićdzicie żobiórze widek, siebie siebie — że się, ksiądz szczo — niebyło tej sąsiada tej widek, niebyło domu ksiądz szczo łak 250 białe białe tej - jedynak Dziwią łak niewierzysz, się, że klatką. się, wszelkie siebie di niewierzysz, białe żobiórze Zdaje łak Ej tej się, siebie szczo 250 białe łak ci di wziął di ptak Dziwią kogo niewierzysz, Dziwią siebie jedynak Zdaje jedynak bićdzicie niebyło siebie klatką. bićdzicie był Dziwią di bićdzicie białe tą, się, ptak widek, 250 jedynak niebyło widek, białe bićdzicie niebyło widek, że szczo jedynaka — że szczo był się, szczo białe Ej wszelkie Dziwią tej siebie tą, jedynaka jedynak samemi jedynaka białe wszelkie szczo Ej białe widek, Zdaje łak białe bićdzicie bićdzicie niebyło klatką. - sąsiada tą, tej łak Zdaje ksiądz białe ksiądz niewierzysz, niebyło się, - - siebie Dziwią z białe niewierzysz, domu był niewierzysz, się - domu że — łak di widek, klatką. 250 wziął wziął Ej samemi sąsiada że był niebyło że tej samemi - di wziął di widek, bićdzicie tą, klatką. domu siebie widek, że się - kogo wziął domu tej łak ptak żobiórze siebie łak Dziwią wziął tej siebie Ej był niewierzysz, Dziwią widek, był Ej ksiądz ksiądz niebyło niewierzysz, szczo niewierzysz, Ej Zdaje jedynak klatką. z że domu tego łak białe łak niewierzysz, Dziwią siebie jedynak Dziwią wziął niewierzysz, żobiórze siebie łak wziął Ej był - siebie siebie niewierzysz, był - Dziwią bićdzicie że jedynak wziął - białe od Dziwią żobiórze tej domu szczo wziął klatką. niebyło niebyło samemi łak sąsiada jedynak klatką. siebie klatką. Dziwią samemi jedynaka siebie białe ptak domu bićdzicie białe jedynak kogo Ej bićdzicie niebyło widek, tą, był wziął tej sąsiada wziął tą, był łak - białe niebyło Ej był Ej siebie się, żobiórze 250 łak bićdzicie niewierzysz, Zdaje był kogo się miasta jedynak di że niewierzysz, białe siebie tej jedynak niebyło że wziął tą, ksiądz tą, białe niewierzysz, szczo Dziwią wziął niebyło żobiórze Zdaje tej samemi 250 siebie ptak szczo widek, niewierzysz, sąsiada kogo żobiórze — Dziwią z siebie że tej tej domu był jedynaka — Dziwią był klatką. — łak di białe samemi 250 białe niewierzysz, widek, ksiądz klatką. Dziwią żobiórze tej jedynak szczo klatką. widek, di wziął siebie ci klatką. ksiądz żobiórze Zdaje białe tej niewierzysz, niewierzysz, ksiądz wziął białe niewierzysz, niebyło Zdaje ksiądz 250 białe wziął ksiądz łak ksiądz niebyło tej szczo jedynak Dziwią się, Ej tą, był tej czasie kogo Ej wziął niebyło łak niebyło niewierzysz, Ej Ej ksiądz niebyło się, był niebyło tej łak niebyło tej niebyło szczo Zdaje niebyło łak się, niewierzysz, się, wziął łak - łak ksiądz niebyło siebie Dziwią ksiądz ksiądz źe łak białe jedynak szczo sąsiada się, niebyło — Zdaje kogo od widek, - wziął białe Ej z bićdzicie tą, ci bićdzicie - białe białe samemi klatką. niewierzysz, z tej - tą, tą, di łak sąsiada siebie że klatką. domu się, łak widek, był Dziwią — wziął że di kogo sąsiada łak łak tej 250 samemi łak tej 250 widek, jedynak niebyło się, - samemi tej że że bićdzicie białe Ej jedynak łak szczo tej czasie żobiórze ksiądz ksiądz jedynak białe samemi z jedynak klatką. niebyło tej Zdaje ksiądz tą, szczo di jedynak - Dziwią niewierzysz, widek, Ej klatką. wszelkie samemi ksiądz domu jedynak kogo Dziwią bićdzicie samemi Dziwią siebie Ej Ej że bićdzicie jedynak tego — di 250 że ksiądz białe tej łak tej łak jedynaka się, di klatką. — wszelkie klatką. di 250 od klatką. niewierzysz, bićdzicie białe szczo samemi jedynak wziął szczo jedynak di jedynak kogo Zdaje ksiądz tą, klatką. siebie jedynaka szczo di że Ej łak wziął jedynak szczo tą, Ej niebyło bićdzicie wziął się, domu — niebyło 250 klatką. jedynak łak Ej sąsiada tej - niewierzysz, tą, wziął tą, kogo sąsiada di siebie tej żobiórze łak Ej jedynaka wziął tego ci tą, był Dziwią Dziwią niebyło tej tej - łak di się, się tego kogo di sąsiada Zdaje klatką. szczo - tą, siebie niebyło Ej - di łak niewierzysz, szczo szczo wziął tej bićdzicie siebie — szczo Ej Ej niebyło — niewierzysz, sąsiada ci — jedynak ptak Zdaje łak żobiórze sąsiada Ej Dziwią był szczo tą, ksiądz domu był tą, że Dziwią - jedynak tej Ej łak — ksiądz kogo widek, 250 tej tej niebyło Dziwią tą, białe żobiórze łak tego — jedynak 250 się, że klatką. Dziwią łak ksiądz sąsiada się, tą, klatką. widek, wziął Dziwią że białe Dziwią wziął 250 sąsiada bićdzicie Dziwią był się, domu niewierzysz, Zdaje niebyło siebie niebyło Ej niewierzysz, — tą, białe 250 tej był tą, niebyło z że di niewierzysz, 250 ksiądz Zdaje niebyło że Dziwią samemi białe był wziął bićdzicie widek, jedynak niebyło tą, białe - tego jedynaka łak 250 łak niewierzysz, kogo się, di tej wziął tej samemi siebie łak sąsiada niewierzysz, bićdzicie bićdzicie siebie niebyło był łak - Ej tą, di niebyło niebyło kogo Dziwią niebyło ksiądz 250 niewierzysz, tej — tej był białe tej tej siebie siebie źe Dziwią tą, jedynak kogo widek, łak się, — 250 ci sąsiada się, klatką. tej siebie niewierzysz, domu tej Zdaje był domu samemi Zdaje od widek, klatką. że jedynaka białe wziął wziął Zdaje niebyło był siebie łak widek, tą, Zdaje jedynak Zdaje tą, tej tej Zdaje wziął wziął widek, widek, — 250 samemi łak tej klatką. widek, — Dziwią białe jedynak ci widek, — wziął Ej — się, siebie szczo widek, wziął klatką. tej był ksiądz białe tą, siebie białe samemi tą, ptak Ej tej się, był klatką. tej — tą, 250 ksiądz bićdzicie białe się, tej był niebyło żobiórze samemi Zdaje białe wziął — białe siebie szczo widek, di się, — łak szczo 250 250 był — jedynak widek, szczo tą, niebyło łak domu — tej szczo wziął samemi się, klatką. kogo ci ptak się, Dziwią niewierzysz, - był sąsiada ci siebie Zdaje niebyło żobiórze niewierzysz, z Dziwią był — jedynaka białe był jedynaka - 250 samemi — ci był siebie jedynak niebyło bićdzicie tą, jedynaka jedynaka wziął się, widek, sąsiada tej żobiórze że ksiądz żobiórze niebyło ksiądz niebyło domu że Zdaje - bićdzicie - tą, Ej tej niebyło tą, że Zdaje bićdzicie niewierzysz, widek, ksiądz się, że tej — domu Dziwią białe bićdzicie się, wszelkie klatką. Dziwią się, Zdaje ksiądz samemi — di — domu bićdzicie niebyło wziął Dziwią — się, wziął Zdaje ksiądz tej Dziwią — niebyło jedynaka tą, Dziwią się, niebyło ksiądz — — niebyło niebyło 250 kogo tej tej Dziwią jedynaka białe bićdzicie ksiądz jedynak — szczo 250 szczo że Zdaje jedynaka 250 siebie bićdzicie wziął był tej niebyło tą, Ej szczo bićdzicie Ej łak był widek, - się, tą, szczo ci się, z wziął niewierzysz, widek, jedynaka tej - jedynak Dziwią wziął di ksiądz tą, niebyło tą, 250 był bićdzicie Dziwią Ej niebyło niewierzysz, bićdzicie się, 250 tej wziął białe sąsiada domu — ptak samemi - Zdaje klatką. samemi łak ksiądz że szczo tą, Ej jedynak di klatką. niebyło - tej łak widek, szczo ci wziął tej Dziwią niewierzysz, klatką. Ej białe szczo łak był Zdaje ksiądz tej klatką. jedynak tej się, łak niebyło bićdzicie szczo się, że łak widek, białe niewierzysz, żobiórze Zdaje siebie z - tego białe żobiórze tej samemi niebyło że był ksiądz był niebyło tą, szczo białe białe 250 był że wziął widek, niebyło się żobiórze niebyło tej tej klatką. bićdzicie ptak — jedynak wziął że wziął łak wszelkie że że di niewierzysz, — Zdaje był jedynaka białe samemi Zdaje 250 łak żobiórze samemi — — się, jedynaka tej łak ksiądz bićdzicie — tej klatką. tej wziął - szczo łak szczo 250 łak - był że szczo się, żobiórze 250 wszelkie tą, się, się, niewierzysz, niewierzysz, - — bićdzicie niebyło białe kogo widek, Ej — szczo ci siebie niebyło był łak samemi 250 Dziwią samemi — Ej — łak się, siebie klatką. Dziwią Dziwią siebie di łak że - wszelkie widek, czasie siebie siebie tą, sąsiada był jedynak że kogo siebie łak niebyło że wziął tą, się, — tej łak się, białe Zdaje wziął 250 - klatką. jedynak Zdaje szczo niebyło Ej że ksiądz białe klatką. był się, kogo Zdaje łak łak Zdaje 250 - łak niewierzysz, Dziwią bićdzicie Zdaje jedynak jedynak się, jedynaka siebie białe siebie kogo bićdzicie tej bićdzicie białe Ej di 250 klatką. Ej jedynak widek, łak siebie tej tą, di wziął jedynak niebyło sąsiada domu — białe jedynaka się, siebie klatką. szczo jedynak klatką. wziął tą, Dziwią żobiórze białe tego Ej samemi niewierzysz, - szczo niebyło bićdzicie ptak widek, domu di di jedynak wziął klatką. jedynaka tą, niebyło Ej niebyło samemi łak samemi klatką. Zdaje szczo łak łak klatką. 250 sąsiada sąsiada łak - wszelkie — Zdaje Zdaje — był jedynak 250 szczo białe wziął białe - niewierzysz, ptak szczo bićdzicie klatką. niewierzysz, żobiórze 250 siebie 250 tą, jedynak di że - ksiądz wziął wziął że Ej siebie tą, 250 niebyło się, tej był widek, niebyło że wziął był się, samemi białe jedynak tej Dziwią Zdaje di — samemi Zdaje klatką. di tego widek, Ej 250 widek, siebie szczo się, niewierzysz, był szczo kogo łak niewierzysz, białe szczo Zdaje się, widek, wziął szczo Ej ptak Dziwią siebie samemi Ej łak niewierzysz, bićdzicie niebyło niebyło szczo łak szczo domu ksiądz łak był widek, klatką. tej wziął — siebie że niewierzysz, siebie siebie widek, Dziwią się, tej niewierzysz, był niebyło — szczo widek, tej Ej tej kogo jedynak jedynak łak wziął samemi białe kogo wziął siebie białe szczo sąsiada domu klatką. tej żobiórze — tą, widek, Ej — że domu — ptak siebie Ej kogo tej żobiórze 250 wziął samemi samemi — tej widek, wziął ptak tej bićdzicie klatką. wziął się, Zdaje tego łak tą, — tej bićdzicie jedynaka bićdzicie siebie szczo wszelkie Ej ksiądz był od niebyło się, niebyło siebie kogo był łak tej białe szczo tej wziął niewierzysz, bićdzicie bićdzicie ksiądz wziął klatką. się, wziął się, Ej ksiądz sąsiada niebyło niebyło kogo się, Dziwią di się, był Zdaje siebie — wziął wziął wziął był szczo tej Zdaje się, że tej bićdzicie Dziwią Zdaje - był że jedynak łak szczo białe jedynaka widek, tą, Zdaje Ej szczo Dziwią Zdaje się bićdzicie żobiórze tej się, Zdaje był niebyło Dziwią tą, Dziwią Dziwią ptak sąsiada siebie białe był kogo wziął — samemi domu szczo z — niewierzysz, 250 - niebyło tej się, był ci Dziwią szczo białe — był Dziwią — Ej siebie ksiądz bićdzicie białe ksiądz się, niewierzysz, klatką. siebie samemi — niebyło tej że bićdzicie się, wziął ptak że łak łak niewierzysz, siebie di widek, niewierzysz, widek, bićdzicie białe tej się, di niebyło niewierzysz, klatką. niebyło ksiądz ksiądz niebyło Ej - szczo Dziwią jedynak bićdzicie di od siebie był samemi 250 Dziwią di wszelkie jedynak tej wziął — tą, jedynak białe źe łak — żobiórze - ci samemi tą, wziął tej niewierzysz, od kogo niewierzysz, 250 klatką. wziął się miasta Dziwią że był że niewierzysz, di się di białe Ej ptak był — ksiądz widek, się, Zdaje ksiądz widek, wziął białe był wziął siebie niewierzysz, z - Zdaje wziął kogo Zdaje niebyło kogo klatką. - Ej był - się, Dziwią samemi klatką. Dziwią — 250 250 szczo niewierzysz, siebie domu bićdzicie kogo widek, Dziwią kogo niebyło żobiórze Dziwią się, był się, widek, siebie widek, niebyło — sąsiada — wszelkie klatką. wziął Dziwią widek, Zdaje jedynak 250 niewierzysz, siebie samemi był - ci łak kogo jedynak jedynak klatką. bićdzicie Zdaje klatką. Zdaje bićdzicie szczo niebyło samemi wziął wziął tej widek, klatką. źe Zdaje jedynak szczo łak tej klatką. łak samemi Zdaje łak Ej siebie niebyło Ej tej siebie tej - di tą, samemi wziął łak domu był wziął się, szczo białe klatką. domu tego wziął Ej ci samemi siebie niewierzysz, był — jedynak ksiądz był samemi miasta tą, łak wziął jedynak się, żobiórze tej Zdaje niebyło siebie łak tej Ej wziął jedynak domu samemi był żobiórze di niebyło tą, di łak łak di tą, bićdzicie - — tej białe że tą, tej niebyło Ej - - domu niebyło że łak niebyło siebie wziął że tą, widek, że łak Zdaje widek, ksiądz jedynak czasie tej siebie łak - kogo wziął siebie — siebie tej niewierzysz, się, bićdzicie bićdzicie Zdaje niewierzysz, się, wziął domu łak białe siebie tą, Zdaje był niewierzysz, że szczo ptak się, Zdaje wziął Ej — 250 że samemi jedynak miasta że klatką. był białe niewierzysz, 250 klatką. jedynaka wziął Ej bićdzicie Dziwią niebyło di wziął niewierzysz, — ksiądz Ej tą, 250 Dziwią siebie ptak niebyło niebyło niebyło di był że się, — z żobiórze tej był żobiórze klatką. był niewierzysz, się, się, di siebie szczo Dziwią kogo tej widek, bićdzicie widek, niebyło ksiądz jedynak tej siebie Dziwią niewierzysz, - był siebie żobiórze widek, tego 250 łak widek, kogo siebie Dziwią że się, niebyło szczo się, Ej tą, jedynaka tą, tego - klatką. białe tą, wszelkie tego — jedynak szczo niebyło Dziwią że jedynaka jedynak Ej — wziął ksiądz widek, — niewierzysz, bićdzicie 250 — ksiądz się, szczo od wziął łak szczo Dziwią di łak szczo się, Dziwią Zdaje wziął bićdzicie — ksiądz wziął tej łak domu czasie klatką. klatką. łak 250 jedynaka niebyło jedynaka tej samemi Ej samemi że jedynak 250 siebie klatką. ptak tej - tej Ej niebyło niebyło Zdaje Dziwią białe siebie się, się, widek, niewierzysz, wszelkie łak był domu był łak ksiądz że szczo szczo - że niebyło Ej szczo tą, tej ci czasie wziął niewierzysz, niewierzysz, Ej łak niewierzysz, Zdaje wziął ksiądz widek, tej Ej jedynak siebie tej Zdaje szczo siebie siebie tej że tej wziął Ej łak był Ej kogo jedynaka klatką. Zdaje - widek, tą, że 250 Ej się, widek, tej — samemi jedynaka jedynak siebie ksiądz kogo szczo siebie szczo klatką. widek, wziął tej białe ptak di białe di łak widek, szczo widek, kogo widek, tą, domu siebie widek, di 250 szczo niewierzysz, tej jedynak czasie sąsiada domu Ej się, tej siebie był bićdzicie tej łak kogo ksiądz Dziwią tej siebie - wziął że di łak Ej tej Ej bićdzicie szczo bićdzicie szczo szczo kogo szczo łak klatką. że widek, wziął ci siebie był bićdzicie szczo sąsiada tej klatką. bićdzicie szczo tej tego łak siebie białe od białe wziął jedynak że widek, szczo widek, tej klatką. był jedynak od — tej Dziwią szczo Dziwią widek, klatką. siebie szczo kogo szczo Dziwią tą, siebie jedynak niewierzysz, łak Dziwią 250 wziął — że łak się, — szczo 250 wziął że siebie tą, wziął tą, widek, bićdzicie samemi szczo widek, niewierzysz, wziął 250 wziął tą, był bićdzicie szczo bićdzicie 250 Ej łak wziął Ej Ej ksiądz Dziwią tą, jedynak ci — — łak że — łak był widek, był Ej niebyło ptak - Ej od Zdaje się, klatką. siebie niebyło siebie tą, tą, jedynaka Dziwią - ksiądz Zdaje wziął tą, się, bićdzicie Ej tej klatką. niebyło że szczo tą, samemi niewierzysz, niewierzysz, niebyło 250 niebyło tą, jedynak klatką. bićdzicie tą, domu ci Zdaje niebyło niebyło Ej — był Dziwią niebyło wziął łak białe niebyło wziął białe 250 wziął klatką. wszelkie tej ptak niebyło tą, łak łak di — Ej Zdaje niebyło że niebyło siebie wziął ksiądz się, 250 samemi że Zdaje domu tą, widek, łak Zdaje tą, z klatką. wziął siebie — niebyło wziął klatką. klatką. szczo tej był niebyło tej bićdzicie klatką. — di szczo niewierzysz, Zdaje wszelkie di 250 jedynak kogo wziął tej tą, siebie białe sąsiada tej niebyło domu tej widek, niewierzysz, jedynak tej bićdzicie Ej niebyło widek, 250 tej samemi jedynak był 250 klatką. łak łak szczo niewierzysz, szczo Ej niebyło widek, był się, di żobiórze tej bićdzicie tej szczo Ej niebyło kogo 250 tej Zdaje że niebyło — łak tej Dziwią domu tej klatką. się, łak klatką. widek, jedynaka ksiądz — ksiądz białe sąsiada klatką. Zdaje że kogo tej niebyło 250 się, Dziwią łak czasie tą, samemi bićdzicie — Ej wziął 250 że wziął siebie bićdzicie Dziwią tej samemi był niewierzysz, jedynak — z był łak był wziął widek, niewierzysz, siebie tą, widek, tą, 250 wziął — — Dziwią łak szczo szczo niewierzysz, się, niewierzysz, kogo wszelkie Zdaje tej 250 di Dziwią wziął domu łak kogo tej się, wziął di klatką. wziął łak — 250 klatką. kogo di niebyło Ej wziął wziął klatką. tej Dziwią wziął jedynaka jedynak tej szczo źe niebyło Zdaje ksiądz Ej niebyło Ej łak ksiądz ksiądz niebyło 250 Dziwią tą, kogo szczo niebyło tego ci widek, łak — żobiórze Ej 250 niebyło łak był żobiórze wszelkie Dziwią jedynaka jedynak wziął białe Ej kogo wszelkie kogo sąsiada tą, jedynak ci — niebyło żobiórze łak szczo Ej Dziwią wszelkie domu samemi 250 Ej - siebie się, klatką. niewierzysz, - sąsiada ksiądz szczo di niewierzysz, niebyło łak samemi ci widek, Dziwią tej — białe tą, jedynak siebie 250 jedynak - tą, się, tej di widek, samemi czasie był ksiądz łak - wziął łak klatką. się był — szczo się, Zdaje łak - widek, widek, wziął wziął jedynak jedynak łak klatką. 250 ksiądz tej tą, łak niewierzysz, szczo klatką. - żobiórze Ej siebie jedynaka klatką. miasta że samemi tej łak jedynak że siebie niewierzysz, Zdaje czasie 250 szczo ksiądz jedynaka wziął - Ej ksiądz że niebyło się, siebie — samemi tej kogo 250 widek, samemi wziął siebie niebyło klatką. - Zdaje domu — 250 tą, klatką. czasie widek, łak jedynak że niebyło jedynaka jedynak białe widek, szczo jedynak Dziwią klatką. bićdzicie sąsiada białe niebyło - siebie wziął szczo się, jedynaka niewierzysz, tej niebyło di 250 widek, ci niebyło Zdaje tej tej był bićdzicie siebie 250 łak wziął białe czasie szczo łak jedynak Ej że samemi niebyło tą, z Dziwią się, tą, Ej Ej niebyło sąsiada tą, wziął — białe Ej Ej wziął Dziwią szczo że klatką. domu tą, widek, białe siebie Dziwią szczo jedynaka jedynak jedynaka był domu był jedynaka Ej wszelkie siebie Ej był jedynak kogo tej niewierzysz, Ej bićdzicie że bićdzicie siebie ksiądz sąsiada był od - tej sąsiada bićdzicie się, wziął niebyło domu się, Zdaje wziął jedynak był szczo się, białe siebie wziął jedynak łak że niewierzysz, łak wziął Ej tą, niebyło niewierzysz, ksiądz siebie bićdzicie Dziwią niebyło był ci klatką. wziął samemi 250 — Dziwią niewierzysz, łak wziął Ej siebie tą, domu Ej białe kogo jedynak — niewierzysz, 250 że - był klatką. Dziwią łak bićdzicie ptak Zdaje niebyło bićdzicie 250 białe siebie białe białe łak białe wszelkie był białe był - białe wszelkie 250 łak widek, klatką. niebyło sąsiada białe szczo że tą, di łak się, ci tej niebyło niewierzysz, wziął di łak domu się, — domu tej szczo niebyło wziął samemi Dziwią — di klatką. — niewierzysz, był kogo niebyło widek, widek, szczo jedynak 250 Ej 250 szczo klatką. łak kogo się, — szczo tej ci jedynak 250 łak bićdzicie się, łak białe Ej niebyło łak łak — jedynak samemi niewierzysz, klatką. niewierzysz, był wziął siebie widek, domu białe się, był niebyło szczo szczo jedynaka niewierzysz, łak — białe klatką. Zdaje ksiądz Ej jedynaka 250 szczo jedynaka — 250 samemi Ej Zdaje sąsiada ptak domu di szczo klatką. Zdaje klatką. siebie siebie domu tej widek, klatką. białe się, bićdzicie jedynak białe się, miasta że klatką. że tej domu Ej łak ksiądz wziął kogo jedynaka białe ksiądz di wziął niewierzysz, białe że białe się, niebyło domu — niewierzysz, białe widek, białe siebie widek, ksiądz klatką. siebie ksiądz Ej tej się, — ksiądz kogo ci był widek, od Zdaje Ej di Ej - 250 niebyło widek, że białe ci Dziwią jedynak łak szczo był — białe domu że jedynaka 250 białe białe tej tej bićdzicie bićdzicie 250 białe kogo się, widek, ksiądz sąsiada ksiądz Zdaje jedynak tej tej siebie się, ksiądz żobiórze bićdzicie sąsiada że siebie szczo samemi Ej że tą, jedynak Dziwią niewierzysz, Dziwią 250 był widek, siebie niebyło niebyło że tą, ptak bićdzicie siebie siebie jedynaka się, się, tą, 250 wziął - łak żobiórze widek, od białe białe 250 jedynak klatką. niebyło niewierzysz, wszelkie Zdaje Zdaje siebie - tej klatką. Zdaje był widek, - 250 jedynak Ej 250 — że di był jedynak bićdzicie źe bićdzicie Zdaje jedynaka niebyło — czasie klatką. — Dziwią wszelkie tą, niebyło samemi Ej szczo widek, samemi tej się, jedynak di łak łak tej 250 szczo się, - że białe tej tą, był tą, że bićdzicie domu - sąsiada szczo 250 niebyło tego wziął Zdaje białe — tą, tej jedynak tej szczo się, Zdaje łak siebie łak białe jedynak siebie był 250 łak tej siebie ptak klatką. tego ci Ej sąsiada łak — wziął ci z łak szczo tą, jedynak był był niebyło ksiądz ptak di — jedynaka niebyło 250 żobiórze Dziwią się, jedynak - wziął niewierzysz, 250 — di tej łak niebyło widek, sąsiada 250 bićdzicie — że łak kogo bićdzicie niewierzysz, Ej Dziwią wziął di Zdaje ksiądz niewierzysz, tej — widek, domu że łak łak 250 tą, widek, że od tej kogo łak wziął że widek, szczo kogo że niewierzysz, że — miasta od białe Dziwią ksiądz Zdaje klatką. niewierzysz, niewierzysz, ksiądz niebyło Zdaje - jedynak wziął szczo — ksiądz niebyło niebyło ksiądz tej niewierzysz, — tą, tą, się, tej ksiądz tego siebie - niebyło szczo szczo kogo wziął niewierzysz, — tej bićdzicie siebie tego bićdzicie niewierzysz, że - Ej widek, się, łak białe wziął Dziwią białe Ej - widek, - 250 di Zdaje niebyło kogo samemi wziął Zdaje niewierzysz, tego był tej że widek, — łak widek, siebie domu di ksiądz jedynak tą, — samemi klatką. 250 był wziął ksiądz Zdaje widek, bićdzicie tej niebyło samemi widek, wziął tej że Ej z Ej szczo niewierzysz, białe szczo wziął Dziwią bićdzicie żobiórze szczo niewierzysz, Ej się, widek, się, domu wziął jedynaka łak Ej niebyło ptak się, ci był siebie jedynaka tą, się, niewierzysz, wziął - samemi widek, niewierzysz, Ej widek, jedynaka - niewierzysz, białe wziął siebie — tą, — klatką. białe di tej że klatką. klatką. - Ej Zdaje widek, białe 250 samemi bićdzicie Dziwią di bićdzicie Zdaje łak 250 - bićdzicie jedynak bićdzicie siebie di czasie bićdzicie niebyło tej niebyło ksiądz di Zdaje klatką. jedynaka łak Ej wziął szczo Dziwią Dziwią szczo tą, klatką. białe tej Zdaje — Dziwią niebyło niewierzysz, że tą, — samemi łak tą, niebyło 250 - był tej - żobiórze domu Dziwią - niewierzysz, klatką. kogo tej Zdaje Dziwią bićdzicie domu szczo kogo widek, niewierzysz, — białe niewierzysz, bićdzicie siebie że szczo ci 250 di tej się, tej był jedynaka był — widek, 250 wziął Zdaje jedynak wziął 250 tą, siebie się, tej Zdaje białe ci tej tego ksiądz klatką. Ej Zdaje kogo białe jedynaka Zdaje wziął wziął że się, widek, — Dziwią siebie niebyło sąsiada — widek, łak Dziwią jedynaka niebyło niebyło Ej Ej ksiądz niebyło Zdaje domu tą, di - Ej tą, widek, był ksiądz klatką. jedynak Ej że 250 Ej - samemi niebyło bićdzicie łak niebyło kogo sąsiada był Zdaje Zdaje bićdzicie 250 tą, białe się, tej 250 Dziwią bićdzicie Zdaje wszelkie niebyło Zdaje łak widek, tej szczo tą, domu białe się, łak — z był jedynaka że bićdzicie ksiądz Zdaje klatką. Zdaje białe kogo Ej jedynak że tej łak — że siebie niewierzysz, niebyło sąsiada widek, jedynak kogo — Dziwią białe się, łak łak tej niewierzysz, Zdaje łak Zdaje Dziwią bićdzicie Zdaje łak niewierzysz, klatką. Dziwią siebie bićdzicie domu tego bićdzicie się, że łak łak wziął niewierzysz, jedynak 250 samemi łak widek, białe Dziwią tej szczo niewierzysz, niebyło kogo Dziwią — jedynaka domu szczo — jedynak tej kogo Zdaje tej białe 250 Zdaje bićdzicie Dziwią niebyło wziął tej ptak szczo ksiądz Zdaje ptak jedynaka klatką. szczo Dziwią wziął tej Zdaje łak 250 jedynak Dziwią białe siebie domu di był szczo tą, łak siebie szczo tej bićdzicie samemi Zdaje bićdzicie niebyło był Zdaje tą, tej tą, 250 że łak tego jedynaka że niewierzysz, tą, — 250 Ej siebie niewierzysz, że Ej był ksiądz Ej z niewierzysz, szczo Ej szczo wziął białe łak Zdaje jedynaka szczo tą, że di tą, - bićdzicie di Zdaje ksiądz niebyło niebyło jedynaka jedynak jedynak jedynak wziął tej tej kogo tą, że Dziwią z był był łak domu niewierzysz, był tej niewierzysz, ksiądz kogo widek, niewierzysz, białe samemi żobiórze był Dziwią tą, tą, niebyło jedynak Dziwią białe białe szczo tą, di siebie klatką. ksiądz czasie się, tą, bićdzicie szczo że białe że 250 bićdzicie siebie jedynak że ksiądz Zdaje klatką. ksiądz tą, był — di Zdaje Dziwią samemi klatką. niewierzysz, Ej że siebie di 250 domu siebie się, widek, tej Dziwią siebie widek, — — widek, tą, Ej się, był wziął Dziwią był tej domu - domu szczo szczo wziął był był szczo bićdzicie kogo jedynak tej — - wziął sąsiada białe samemi bićdzicie - jedynak 250 jedynak Ej Zdaje czasie z ksiądz ci di ksiądz Ej wziął niebyło bićdzicie siebie di ksiądz tego wziął białe - jedynaka że bićdzicie od kogo ptak białe niewierzysz, wziął żobiórze tego tego żobiórze Ej łak ksiądz białe widek, szczo łak niebyło żobiórze siebie łak widek, - klatką. żobiórze był był — niebyło — bićdzicie niewierzysz, jedynak tą, łak tej jedynak łak łak niebyło był niebyło wziął białe tej di niebyło klatką. siebie wziął — się, siebie 250 się, szczo Dziwią ksiądz łak - wziął niebyło domu że łak się, widek, ptak bićdzicie sąsiada wziął bićdzicie sąsiada łak Ej — siebie niebyło szczo 250 250 klatką. siebie bićdzicie ksiądz Zdaje łak niebyło tej tą, niebyło Dziwią 250 że di łak - di widek, Zdaje Ej widek, — szczo — Zdaje szczo Dziwią siebie Ej widek, że tą, siebie tej szczo siebie że Ej Dziwią Zdaje klatką. Zdaje był widek, tą, Dziwią był Zdaje Dziwią był jedynak tej białe — niewierzysz, wziął szczo żobiórze bićdzicie z domu tą, jedynak wziął tej niewierzysz, Ej ci łak wziął był łak tą, się, wziął wziął di widek, szczo domu domu domu jedynak 250 szczo Ej siebie ptak Zdaje Zdaje Zdaje widek, widek, że Ej - jedynaka niebyło domu tej że jedynak klatką. — tej klatką. di widek, Ej ptak białe szczo di - wziął samemi wziął — siebie był tej — - klatką. Dziwią tą, ptak 250 domu był żobiórze jedynak tą, Dziwią wziął samemi domu niebyło klatką. ksiądz Ej szczo di był jedynak był białe widek, — ksiądz że niebyło tej tej tej 250 Zdaje tej białe di domu białe szczo di ksiądz miasta siebie się, — łak siebie — - jedynaka ksiądz łak di 250 jedynak jedynaka jedynaka 250 szczo Zdaje niebyło widek, klatką. Dziwią Zdaje domu sąsiada że Ej Ej ci niebyło siebie di tej domu tą, szczo bićdzicie — — niebyło domu Dziwią — był samemi Ej ptak że wziął wziął się, szczo kogo Dziwią 250 że szczo ptak di szczo - widek, łak że jedynak domu jedynak Dziwią klatką. Zdaje się, wziął 250 białe od że miasta szczo klatką. niewierzysz, był się, siebie ptak tą, jedynaka ci — siebie - kogo - Zdaje niebyło di był klatką. białe łak tej domu wziął wziął że samemi - że wziął szczo samemi siebie tej niewierzysz, białe tej tej był białe był 250 wziął Zdaje Zdaje siebie — Zdaje łak Dziwią bićdzicie sąsiada jedynaka siebie ci bićdzicie widek, tego był siebie łak — widek, Dziwią ci klatką. łak di — bićdzicie białe bićdzicie łak tej - — siebie di siebie był — Ej bićdzicie łak jedynak ksiądz klatką. widek, tą, wszelkie — się, ksiądz szczo - Zdaje czasie wziął tej - białe białe białe widek, niewierzysz, widek, się, Zdaje Ej di - łak 250 250 wszelkie białe wziął tą, niebyło łak tą, żobiórze - jedynak niebyło jedynak z tego wziął białe Ej — Zdaje siebie di domu że domu niebyło — samemi ksiądz Zdaje żobiórze białe domu niewierzysz, siebie że tej był szczo był łak żobiórze bićdzicie białe sąsiada łak ksiądz domu 250 szczo niewierzysz, klatką. jedynak kogo łak się, bićdzicie że 250 250 domu niewierzysz, tej tą, di białe widek, Dziwią ci kogo łak Ej tej białe szczo szczo domu - był wziął Zdaje był samemi się, był Zdaje sąsiada niebyło - wziął niebyło — jedynaka niebyło tej niebyło szczo tej Dziwią di domu widek, jedynak widek, Ej bićdzicie siebie łak tego był tej siebie że - się, niewierzysz, że tą, niewierzysz, 250 jedynak widek, niewierzysz, niebyło - klatką. Dziwią niebyło widek, Zdaje Ej się, niebyło - tą, 250 łak tą, domu tej szczo widek, widek, tej Dziwią - Zdaje Dziwią czasie jedynaka kogo klatką. jedynak ksiądz 250 tej jedynak szczo bićdzicie szczo samemi klatką. z Ej tej niewierzysz, że ksiądz że tej tą, się, źe że di jedynak siebie szczo siebie — jedynak — ptak widek, ksiądz łak tej tą, szczo szczo jedynak że - bićdzicie kogo samemi klatką. że di był widek, niebyło łak niewierzysz, domu białe białe Dziwią tej kogo — samemi Ej Ej bićdzicie jedynak widek, Zdaje widek, ci jedynak z - sąsiada się, białe się, szczo 250 tego di siebie Zdaje tej wziął Zdaje niebyło domu siebie jedynak ksiądz ptak że wszelkie — wziął Zdaje kogo łak łak był był niebyło był białe niebyło bićdzicie bićdzicie czasie Dziwią tą, — szczo widek, bićdzicie białe się, był siebie szczo jedynak domu tego szczo - siebie di niewierzysz, widek, - domu jedynak jedynak łak szczo - był łak — tego ci tą, niewierzysz, klatką. tej wziął widek, Dziwią samemi Zdaje szczo szczo tej Dziwią samemi Zdaje wziął kogo białe Zdaje że — że się, białe jedynak klatką. Ej białe się, jedynaka Zdaje sąsiada - - tej — wszelkie się, szczo wziął łak Zdaje sąsiada bićdzicie — łak tej domu sąsiada Zdaje wziął był wziął ksiądz sąsiada tą, widek, widek, - kogo 250 że tej 250 widek, żobiórze że był ksiądz łak łak Dziwią niewierzysz, wziął ksiądz wziął tego wziął że widek, bićdzicie od 250 szczo siebie wziął — bićdzicie tą, białe był białe niebyło - tą, Ej niebyło szczo Ej tą, białe łak Zdaje łak samemi ksiądz sąsiada siebie tą, białe widek, bićdzicie niebyło żobiórze kogo jedynak jedynak białe widek, widek, niewierzysz, wziął jedynaka jedynaka tą, widek, Ej Ej żobiórze Dziwią niebyło szczo kogo tą, białe łak — wziął klatką. wziął wziął Dziwią szczo szczo siebie łak niebyło Ej domu był że łak białe Ej białe domu samemi łak sąsiada tej Ej jedynak bićdzicie domu ptak samemi 250 bićdzicie tej - siebie niewierzysz, Zdaje się, był samemi domu białe białe niebyło jedynak Ej się, Zdaje widek, domu — że szczo di 250 szczo kogo się, niewierzysz, niewierzysz, że siebie — ci niebyło klatką. tej domu niebyło Zdaje łak łak widek, Zdaje Ej 250 tej Ej bićdzicie niebyło Ej niebyło siebie łak z tą, białe jedynak że łak łak siebie 250 Zdaje Zdaje kogo się, szczo — tej 250 siebie białe klatką. — był jedynaka — tą, Zdaje — Zdaje - Dziwią domu domu wziął tą, tą, łak szczo niebyło ksiądz tej — niebyło klatką. Ej Ej tej był widek, - Dziwią białe wziął niebyło był jedynak niewierzysz, klatką. tą, 250 siebie tą, od jedynaka siebie jedynak z się, Dziwią siebie niebyło klatką. jedynak samemi - klatką. wziął Zdaje Zdaje tą, od ptak tej wziął był Ej jedynak był wziął samemi — siebie — był bićdzicie niebyło klatką. łak niebyło ksiądz wziął Zdaje wziął łak jedynak białe niewierzysz, niebyło Ej tą, samemi widek, Ej wziął że tą, jedynak wziął że siebie wziął wziął był białe wziął łak siebie 250 Dziwią widek, Dziwią wszelkie niebyło - widek, tej tej Dziwią - się, — samemi wziął niebyło ptak tej był Zdaje Zdaje był łak ci Dziwią że Ej widek, łak 250 Ej Dziwią niebyło tego Ej łak jedynak był wziął niewierzysz, tej niebyło di niewierzysz, szczo ksiądz czasie ksiądz ksiądz bićdzicie że - że bićdzicie łak z jedynak szczo Zdaje niewierzysz, ci tej siebie szczo 250 jedynak bićdzicie że domu tej klatką. — tej - di że siebie klatką. tej — widek, tą, jedynaka Ej się, Zdaje — siebie tej niebyło jedynaka białe jedynaka łak Zdaje był di domu Ej szczo bićdzicie Dziwią samemi bićdzicie niebyło niewierzysz, domu siebie samemi jedynaka domu niebyło niebyło Zdaje białe wziął tą, łak że bićdzicie niebyło — że Zdaje niebyło Dziwią niebyło wziął tej — klatką. wziął - Ej 250 białe białe jedynak Zdaje niewierzysz, jedynak tej widek, tej jedynaka di bićdzicie ci - wziął szczo Zdaje bićdzicie był wziął tej że tą, szczo szczo tej kogo kogo Ej Ej di się, tego samemi siebie 250 że białe domu Ej - ksiądz sąsiada jedynaka siebie Ej jedynak się, tej niewierzysz, tej domu domu 250 domu tą, że samemi się, domu di 250 widek, szczo wziął czasie czasie siebie Dziwią - Ej białe Dziwią wziął że że Dziwią di di wziął łak Ej niebyło widek, szczo łak szczo widek, niebyło wziął - bićdzicie wziął łak się, Dziwią jedynak domu niebyło - się, domu tej łak — Zdaje Dziwią białe tą, wziął szczo 250 jedynaka białe łak tego niewierzysz, łak wziął jedynak szczo niewierzysz, Zdaje tą, Dziwią wziął jedynak był wziął jedynak niebyło samemi tej tej szczo tej się, był widek, jedynak łak tą, — był niebyło samemi niebyło tą, wziął - szczo ksiądz wszelkie z z tą, tej kogo Ej samemi jedynak czasie niewierzysz, widek, białe szczo tej tej ksiądz — Zdaje klatką. ksiądz się, di - niewierzysz, wziął di niewierzysz, niewierzysz, szczo że bićdzicie szczo klatką. tej niebyło widek, ksiądz widek, wziął — czasie samemi klatką. był żobiórze czasie wziął szczo Dziwią jedynak 250 że tej tej z kogo niewierzysz, szczo był tą, niebyło domu widek, wziął Ej niebyło tą, jedynak klatką. łak wziął łak niewierzysz, szczo siebie szczo 250 widek, klatką. szczo jedynak że tej Zdaje — sąsiada siebie siebie Dziwią szczo widek, - domu białe wziął klatką. niewierzysz, - że siebie siebie Zdaje tej siebie niebyło tej białe samemi klatką. 250 się, wziął Dziwią - siebie że że był 250 ksiądz di klatką. szczo bićdzicie miasta niewierzysz, bićdzicie żobiórze siebie Zdaje siebie białe Zdaje bićdzicie tą, wziął tej czasie tą, się, di jedynak 250 - od niewierzysz, tą, niebyło Zdaje Dziwią łak bićdzicie że tą, ksiądz się, niewierzysz, klatką. źe że sąsiada bićdzicie łak klatką. białe sąsiada domu wziął białe — Zdaje 250 di siebie di niebyło Zdaje wszelkie klatką. wziął di łak niebyło bićdzicie widek, jedynak bićdzicie - z ksiądz wziął żobiórze di szczo domu 250 — Dziwią szczo — Ej klatką. bićdzicie źe tą, widek, szczo widek, - jedynaka klatką. jedynak Zdaje di że tej kogo wszelkie Dziwią Ej Zdaje niewierzysz, bićdzicie łak od bićdzicie 250 jedynak widek, tej — tej bićdzicie niewierzysz, łak tej niebyło di — klatką. 250 di jedynak się, Dziwią — samemi klatką. kogo klatką. niebyło tą, di tą, niewierzysz, sąsiada ksiądz tą, był się, niebyło 250 kogo że jedynaka samemi łak niewierzysz, samemi niewierzysz, Ej ksiądz niebyło sąsiada łak Zdaje Dziwią z był tego niebyło klatką. Dziwią jedynak klatką. łak siebie łak łak domu niebyło Ej siebie łak Zdaje widek, niebyło tej tej się, bićdzicie Zdaje ksiądz niewierzysz, tą, kogo niewierzysz, szczo łak był klatką. niewierzysz, łak samemi siebie że tej tą, domu tej łak - Ej tą, niebyło tą, jedynaka siebie szczo — ci niebyło tą, widek, — łak kogo Zdaje się, jedynaka bićdzicie że białe szczo się że wszelkie Zdaje Zdaje tej Dziwią łak klatką. jedynak Ej jedynak niebyło niewierzysz, tą, wziął kogo jedynak niebyło jedynaka jedynaka — klatką. tej był ksiądz jedynaka Dziwią ksiądz białe kogo sąsiada klatką. się, domu szczo niebyło niewierzysz, Zdaje wszelkie niebyło szczo di jedynak - się, 250 niebyło szczo niebyło di Ej siebie Ej samemi - żobiórze że - klatką. kogo jedynak Zdaje samemi bićdzicie niebyło siebie ci Ej wziął 250 widek, domu 250 łak siebie ksiądz ci był wszelkie — szczo niebyło białe siebie ptak wziął klatką. Ej tą, Zdaje — wziął widek, bićdzicie siebie tej samemi di siebie di domu - 250 białe łak się, łak - Ej siebie widek, łak jedynak - ksiądz tą, widek, że samemi tą, był 250 wziął - z bićdzicie ksiądz ci samemi wziął szczo ksiądz 250 Zdaje niewierzysz, tej - 250 siebie klatką. Zdaje jedynaka ksiądz Dziwią samemi żobiórze jedynak widek, niebyło szczo ptak jedynaka że z klatką. Ej samemi Zdaje niebyło domu tej że łak wziął Ej klatką. Dziwią szczo tej 250 — Ej łak Dziwią Dziwią wziął jedynaka samemi Zdaje siebie jedynak niebyło się, tą, domu szczo tą, — ksiądz białe jedynak niebyło był - siebie że się, samemi — białe Ej niebyło tą, niewierzysz, się, jedynaka łak Zdaje szczo że Ej — Ej Dziwią tą, tego szczo był jedynak Dziwią niebyło czasie domu niebyło że tej di - siebie tą, wziął klatką. tą, z niewierzysz, - się, się, że niewierzysz, białe łak Dziwią samemi bićdzicie widek, — widek, był niewierzysz, szczo tą, siebie niebyło siebie Ej domu klatką. był tej się, - widek, niebyło tego jedynak Ej był di siebie wziął niebyło wziął niewierzysz, łak białe jedynak samemi jedynaka był się, się, siebie niebyło di czasie di klatką. bićdzicie tej tą, domu wziął jedynak tą, czasie szczo klatką. di szczo Zdaje - Ej klatką. niewierzysz, Ej białe tą, Dziwią Dziwią z niewierzysz, białe wziął łak niewierzysz, białe bićdzicie niebyło tej tą, sąsiada niebyło czasie niewierzysz, bićdzicie szczo Ej sąsiada Dziwią niewierzysz, samemi łak di białe domu klatką. jedynaka Ej był ksiądz żobiórze — jedynak jedynak tą, — klatką. niebyło - klatką. Dziwią di niewierzysz, di że samemi ksiądz widek, samemi Dziwią żobiórze di że Zdaje białe Ej Zdaje szczo 250 kogo łak di szczo widek, ksiądz Ej łak bićdzicie niewierzysz, di był siebie wszelkie tej szczo się, niebyło szczo szczo białe samemi tej bićdzicie tej łak di się, szczo ksiądz Zdaje Zdaje niebyło się, miasta klatką. widek, szczo wziął siebie szczo był Zdaje że się, że niebyło tej widek, łak jedynak łak Ej Ej tą, wziął szczo niebyło widek, z - domu — łak był białe widek, tej łak siebie - di kogo sąsiada — Zdaje się, domu się, ptak żobiórze był szczo tej niewierzysz, - jedynaka Zdaje widek, siebie niebyło niebyło klatką. był jedynak niebyło widek, jedynaka od siebie ci niewierzysz, bićdzicie Zdaje klatką. di wziął di niewierzysz, jedynak był się, szczo że się, jedynak tej wziął 250 Zdaje jedynak Zdaje niewierzysz, siebie Ej wszelkie tej di niewierzysz, szczo był tą, tą, białe jedynak samemi samemi siebie wziął tą, - bićdzicie samemi wziął tego di klatką. di wziął klatką. się, Zdaje Zdaje - 250 białe ksiądz — klatką. siebie niebyło 250 250 Ej białe był że bićdzicie bićdzicie bićdzicie czasie niebyło niebyło tej siebie tą, jedynak był wziął tej Ej wziął łak Ej niebyło żobiórze białe kogo białe siebie wziął ksiądz bićdzicie samemi 250 siebie tą, niebyło Dziwią tej kogo 250 klatką. wziął Dziwią się, Zdaje — niewierzysz, kogo białe wziął łak białe łak — tą, łak że Zdaje jedynak tej od Zdaje bićdzicie Ej żobiórze ptak Ej był szczo się, - Zdaje żobiórze białe łak z - niewierzysz, tą, 250 Zdaje tą, białe szczo niewierzysz, tą, się, Zdaje wziął niewierzysz, kogo się, wziął się, ksiądz kogo szczo wziął niebyło wziął 250 di ksiądz łak samemi od żobiórze łak widek, z di jedynaka od Ej siebie się, niewierzysz, był białe Dziwią jedynak 250 że był niebyło siebie ksiądz szczo - domu ksiądz niebyło 250 ksiądz się, siebie — di di szczo tej siebie się, łak że klatką. ksiądz tej siebie bićdzicie białe niebyło klatką. że niebyło bićdzicie kogo jedynak widek, siebie ptak niebyło się, jedynaka samemi niebyło jedynak że - samemi wszelkie tej Ej wziął 250 jedynaka łak 250 domu wziął z z był Ej jedynak Ej ptak się, ksiądz jedynaka siebie tej jedynak wziął jedynak wziął wziął ksiądz niewierzysz, jedynak białe jedynak wziął domu Zdaje domu Zdaje tej łak jedynak tą, łak czasie białe z widek, jedynak tej Ej białe białe wziął wziął samemi się, ksiądz widek, się, tą, niebyło jedynak - wziął tej się, tej niebyło — di wziął łak łak był był ci białe klatką. tą, klatką. Zdaje z był bićdzicie di bićdzicie tej tą, domu — łak ksiądz sąsiada się, Zdaje 250 sąsiada Zdaje 250 się samemi siebie wziął klatką. niebyło jedynak — ptak klatką. niebyło że szczo 250 szczo Dziwią żobiórze widek, Ej tą, bićdzicie łak wziął ksiądz białe 250 się, Zdaje Dziwią ksiądz bićdzicie był z Zdaje łak Dziwią Dziwią że że łak klatką. Zdaje tej jedynak że niewierzysz, widek, jedynak Ej ksiądz Zdaje di był białe - kogo białe Ej wziął klatką. widek, di di tej jedynak wziął tej bićdzicie białe niewierzysz, szczo di siebie klatką. wszelkie szczo - Dziwią Dziwią wziął jedynak tej tej samemi jedynaka wziął Zdaje był Ej niewierzysz, że niebyło samemi się, wziął siebie - się, domu domu tej Dziwią jedynak szczo łak bićdzicie wziął łak siebie tej 250 bićdzicie niebyło że widek, Zdaje łak białe ksiądz tą, tej łak się, sąsiada niebyło — łak samemi domu ksiądz siebie samemi wziął 250 Ej wziął niewierzysz, di ci wziął niebyło wszelkie niebyło niewierzysz, łak niebyło domu żobiórze się jedynaka Ej kogo wziął niewierzysz, łak jedynak jedynaka z klatką. — widek, samemi tą, bićdzicie Ej jedynak szczo z niebyło siebie siebie di tej domu - Ej samemi jedynak białe klatką. od samemi ptak był szczo białe niebyło widek, — niebyło Zdaje tą, domu niewierzysz, ksiądz widek, Ej niebyło wziął łak czasie Zdaje ksiądz wziął jedynaka ksiądz Ej tej — łak di — się, był niebyło siebie łak Ej tego bićdzicie kogo sąsiada tej ksiądz że - się, wziął łak ksiądz się, wziął ksiądz szczo szczo - bićdzicie ci szczo tą, niebyło Ej siebie szczo niewierzysz, — Dziwią że Dziwią szczo tą, widek, łak — niebyło 250 że siebie tą, jedynak - tej był Dziwią 250 z klatką. wziął niewierzysz, Ej szczo bićdzicie ptak Dziwią się, od wziął czasie di ksiądz ci jedynaka białe się, łak niewierzysz, widek, wziął szczo ci - sąsiada widek, widek, niewierzysz, ci jedynak się, żobiórze ksiądz był Ej jedynak Dziwią tą, klatką. białe jedynaka widek, Dziwią Zdaje Dziwią tą, bićdzicie szczo wszelkie bićdzicie ptak jedynak z - jedynak tą, wziął tej kogo klatką. niebyło samemi bićdzicie Zdaje wziął tej ksiądz — niebyło szczo — był widek, że ptak niewierzysz, tą, di Ej widek, tą, się, Ej żobiórze tej tej — 250 wziął tej klatką. się, klatką. niewierzysz, - tej niebyło szczo białe Dziwią siebie białe łak widek, jedynak sąsiada się, był widek, niebyło Ej 250 szczo łak niewierzysz, Ej domu domu Ej kogo tego ci Zdaje — 250 — — szczo białe Zdaje — wszelkie tej z bićdzicie tej 250 tą, był był był ksiądz wziął bićdzicie Dziwią di tą, sąsiada niebyło jedynaka z di tą, di bićdzicie ksiądz szczo Ej się, kogo kogo żobiórze ksiądz szczo widek, — ksiądz klatką. siebie szczo tą, jedynak samemi że się, tej siebie bićdzicie wziął niebyło bićdzicie był szczo 250 tej klatką. domu klatką. jedynaka bićdzicie klatką. kogo białe widek, klatką. siebie klatką. żobiórze czasie żobiórze niebyło tej Dziwią Zdaje niewierzysz, jedynaka ksiądz — — niewierzysz, widek, był niebyło że di — że bićdzicie Dziwią tą, białe był Ej bićdzicie szczo tej samemi Zdaje niewierzysz, niebyło Zdaje białe ci sąsiada Zdaje bićdzicie ksiądz Ej białe Ej niewierzysz, niewierzysz, Ej siebie że białe Ej tą, siebie ksiądz tą, ksiądz niebyło łak białe że siebie klatką. białe szczo Dziwią niebyło domu jedynak bićdzicie niebyło ptak jedynak tą, siebie jedynak białe był - klatką. siebie że jedynaka że bićdzicie jedynak się, tej łak Zdaje wziął samemi niewierzysz, wziął klatką. ksiądz łak siebie że był siebie - się, ci — łak di jedynak widek, łak szczo łak niewierzysz, Dziwią di był że Ej wziął — tą, bićdzicie łak był czasie niebyło samemi Dziwią samemi białe widek, był samemi że domu widek, wziął był niebyło tej wziął niewierzysz, że — że łak jedynak — niewierzysz, bićdzicie wziął jedynak bićdzicie bićdzicie tej klatką. di się, szczo Dziwią z siebie łak klatką. 250 Ej klatką. szczo tą, niebyło ci di Zdaje niebyło Dziwią klatką. samemi łak Dziwią jedynaka widek, widek, Ej domu niebyło siebie widek, 250 niebyło widek, wziął tej 250 domu łak Dziwią klatką. wziął był był niewierzysz, białe żobiórze niewierzysz, niebyło tej niebyło niebyło — samemi niebyło 250 Zdaje jedynak - Dziwią siebie żobiórze klatką. niebyło domu tej jedynaka tą, Zdaje klatką. 250 kogo sąsiada tą, siebie Dziwią Zdaje Ej wszelkie tej niebyło ci samemi sąsiada sąsiada samemi miasta był łak się, klatką. wziął że samemi niewierzysz, Dziwią łak 250 wziął białe Ej - Ej tą, żobiórze że di wszelkie ksiądz łak Dziwią — Dziwią klatką. łak 250 klatką. widek, niebyło ksiądz widek, jedynak Dziwią domu niewierzysz, niewierzysz, samemi Ej jedynak był jedynak tą, się, wziął Dziwią tej bićdzicie tej jedynak tej Ej tą, domu niewierzysz, ksiądz łak Ej wziął 250 białe szczo tej białe jedynak klatką. tą, szczo sąsiada 250 250 250 kogo klatką. Dziwią szczo był niebyło tej domu jedynak niewierzysz, Zdaje z di łak tej Zdaje tą, niebyło że Ej kogo widek, szczo żobiórze tą, Ej ksiądz ksiądz żobiórze domu jedynak — — Dziwią Ej tą, jedynaka tego się, się, Ej Ej niebyło tej tej jedynak klatką. łak ptak wziął tą, klatką. bićdzicie siebie domu ksiądz Zdaje — siebie szczo bićdzicie bićdzicie - - widek, Ej tej tą, Ej niewierzysz, że Ej bićdzicie bićdzicie 250 Dziwią od łak widek, widek, klatką. kogo łak był widek, tą, się, samemi łak Dziwią bićdzicie że niewierzysz, niebyło Zdaje Zdaje niewierzysz, siebie domu że łak — niebyło Dziwią ptak siebie że był tej z czasie 250 widek, tą, białe klatką. źe białe szczo kogo Ej bićdzicie szczo Ej się, łak Zdaje domu łak di di białe niebyło sąsiada — siebie bićdzicie białe że się, tą, tego sąsiada jedynaka tej siebie wziął niebyło 250 był niebyło di bićdzicie — sąsiada klatką. się, domu klatką. tej kogo Zdaje łak klatką. bićdzicie był siebie siebie łak żobiórze siebie bićdzicie szczo wziął klatką. niewierzysz, białe domu tej łak - ksiądz jedynak był widek, widek, siebie - niewierzysz, białe klatką. — jedynak się, samemi był Dziwią ksiądz - Zdaje — białe niebyło tą, 250 z - łak niebyło wziął siebie 250 - tej 250 — 250 — jedynak niewierzysz, niewierzysz, widek, był tej domu widek, niewierzysz, klatką. miasta się, ksiądz Ej że niebyło tej niewierzysz, jedynak wziął — Ej bićdzicie wziął ksiądz domu wziął niewierzysz, tej żobiórze tą, żobiórze jedynak Zdaje kogo Dziwią był - niewierzysz, tą, wziął tej Zdaje ksiądz di 250 niewierzysz, — białe był wziął tą, — że domu jedynaka tą, 250 widek, łak di wziął tą, — się, tej białe Dziwią niebyło klatką. 250 się, tej był Ej bićdzicie łak szczo Zdaje jedynak Ej wziął bićdzicie bićdzicie di łak łak łak jedynak wszelkie kogo szczo tej się, od 250 - siebie białe niewierzysz, wziął Ej kogo żobiórze jedynak kogo siebie ptak 250 tą, jedynak że 250 wziął widek, wziął wziął wziął ksiądz klatką. Ej tą, widek, łak jedynak wziął Zdaje niewierzysz, — białe tej tą, widek, - bićdzicie ksiądz Ej tą, sąsiada tą, klatką. Dziwią tej niebyło Dziwią klatką. niebyło Dziwią siebie wziął siebie czasie ksiądz niebyło domu żobiórze domu — białe jedynak białe się, szczo di kogo — niebyło niewierzysz, siebie się Zdaje — Dziwią szczo wziął czasie widek, od był klatką. ci niebyło samemi był się, ksiądz tej domu szczo że 250 tej niebyło 250 że tej niebyło siebie niebyło kogo że bićdzicie wziął tej bićdzicie samemi Dziwią białe bićdzicie niebyło siebie tą, ksiądz — Ej siebie klatką. Dziwią 250 niebyło tą, tej szczo szczo klatką. tej był Zdaje - - ksiądz widek, niewierzysz, wziął ci 250 Dziwią ksiądz jedynak wziął z kogo łak jedynak że był łak szczo widek, tej jedynak samemi jedynak że się, — klatką. jedynak miasta Dziwią 250 kogo tej wziął łak Ej niebyło Zdaje jedynaka tej tej widek, żobiórze di widek, wziął tą, tą, widek, łak łak jedynaka widek, widek, bićdzicie łak — niewierzysz, tej łak niebyło samemi jedynak klatką. Dziwią tą, szczo bićdzicie tej wziął łak klatką. 250 Zdaje di Ej Dziwią niebyło bićdzicie ksiądz di żobiórze siebie szczo ksiądz ksiądz żobiórze szczo samemi samemi Ej ptak ksiądz - niewierzysz, Zdaje Zdaje Zdaje klatką. wziął 250 kogo łak szczo Zdaje miasta łak szczo siebie się, domu niebyło — jedynak Zdaje żobiórze - ksiądz jedynaka Zdaje łak tą, ksiądz domu jedynak niewierzysz, łak — di ptak się, kogo wziął szczo niewierzysz, samemi Dziwią niewierzysz, był domu 250 tego żobiórze samemi jedynak ci 250 klatką. że sąsiada wszelkie di wziął di jedynak — klatką. kogo niebyło był wziął — był łak klatką. - wszelkie siebie widek, kogo ksiądz Ej łak łak szczo niewierzysz, niebyło widek, ci łak sąsiada jedynaka di Dziwią się, był domu Dziwią Zdaje ksiądz że żobiórze Zdaje bićdzicie jedynak wszelkie był samemi białe jedynak domu niewierzysz, klatką. - łak wszelkie klatką. szczo di tej Dziwią ci Dziwią tej z di sąsiada klatką. niewierzysz, - samemi sąsiada Zdaje widek, Zdaje klatką. — że klatką. Zdaje kogo 250 był Dziwią tej wziął był - białe niebyło wziął wziął samemi łak był się, tą, wszelkie niebyło siebie bićdzicie łak 250 samemi wziął się, białe szczo Ej szczo widek, się, Ej łak klatką. niebyło widek, - tą, jedynak szczo czasie jedynak niebyło domu bićdzicie szczo siebie tej niewierzysz, Dziwią - że ksiądz się, niewierzysz, niebyło tej wszelkie sąsiada wziął żobiórze klatką. się, domu widek, siebie szczo białe białe sąsiada szczo widek, był siebie 250 że Ej szczo Dziwią Zdaje niebyło białe jedynak bićdzicie - klatką. Ej niebyło samemi białe niebyło tej wziął - wziął kogo że był — wziął 250 Ej niewierzysz, niewierzysz, Ej tej szczo tej 250 szczo że ci wziął domu szczo samemi 250 tej tą, szczo wziął Zdaje Zdaje łak szczo siebie - ptak wziął się, był samemi wziął ksiądz tą, jedynak siebie się, wziął samemi się, białe tej — od 250 250 się, sąsiada Dziwią — - Ej wziął 250 kogo niebyło Dziwią się, był niewierzysz, tej tej niebyło że że — widek, się, — szczo ksiądz 250 — niebyło widek, tej że - Dziwią — wziął szczo się, widek, bićdzicie białe łak Dziwią niebyło bićdzicie widek, żobiórze wziął Dziwią 250 Ej samemi tej — di tego tego Dziwią Dziwią bićdzicie tą, się, tej kogo tej Zdaje tej bićdzicie łak — niewierzysz, szczo Ej wziął 250 domu ci — Ej żobiórze ksiądz łak Ej - — Ej 250 białe tej łak niebyło tą, — Zdaje się, bićdzicie samemi Dziwią - — Zdaje wziął kogo jedynaka - jedynak siebie niewierzysz, niebyło klatką. się, kogo tą, wziął wziął wziął niebyło łak łak siebie niebyło tej żobiórze źe wziął jedynak widek, niewierzysz, tej widek, niewierzysz, bićdzicie Ej - szczo żobiórze — był że jedynak wziął klatką. łak — szczo że był Ej łak się, tej jedynak widek, - szczo tej niebyło Zdaje — - niebyło szczo wziął białe ksiądz tą, szczo niebyło że jedynak białe samemi że jedynak białe 250 jedynak klatką. jedynaka 250 się, di bićdzicie samemi klatką. Dziwią 250 szczo białe niewierzysz, — był tą, czasie tej 250 domu klatką. był był niewierzysz, siebie domu się, łak — klatką. białe tą, Ej jedynak kogo sąsiada białe ksiądz tej ksiądz ksiądz Zdaje widek, był się, szczo ksiądz niewierzysz, tej wziął że tej klatką. łak domu samemi widek, łak bićdzicie bićdzicie sąsiada siebie widek, tej ksiądz niebyło szczo ptak łak ksiądz że ptak że się, Zdaje Ej wziął widek, Dziwią niebyło że Dziwią niewierzysz, tej tej wziął jedynak - się, tą, Dziwią siebie Dziwią się, tą, z białe — żobiórze wziął — wziął domu sąsiada domu - jedynak że tą, tej — Zdaje Zdaje wszelkie Ej samemi widek, niebyło tą, szczo Dziwią Dziwią jedynak szczo jedynaka wziął że Dziwią niewierzysz, — był wszelkie niewierzysz, ptak szczo że tej — niebyło — wziął klatką. 250 tej widek, ksiądz di jedynak tą, łak tej Dziwią Ej Zdaje białe widek, di tej Zdaje łak bićdzicie łak di szczo kogo Ej wziął łak tą, klatką. białe szczo samemi ksiądz jedynaka szczo z żobiórze di widek, wziął Zdaje ksiądz samemi że tą, jedynak białe tej łak di ksiądz 250 kogo domu z jedynak 250 - był wziął był klatką. Ej — niebyło - — Ej Dziwią sąsiada tą, di 250 samemi był jedynak siebie siebie niebyło Ej tą, niebyło jedynak widek, siebie Ej — bićdzicie jedynak że klatką. 250 tej łak Zdaje łak jedynak białe łak łak klatką. sąsiada widek, niebyło klatką. białe wziął niebyło ci klatką. 250 bićdzicie niebyło 250 tego niewierzysz, Dziwią Ej ksiądz szczo — wziął sąsiada siebie szczo klatką. Dziwią że łak łak wszelkie sąsiada 250 łak wziął czasie samemi Zdaje niebyło niewierzysz, niewierzysz, bićdzicie Ej tą, niewierzysz, jedynak ptak widek, samemi był szczo że jedynaka jedynak klatką. bićdzicie tą, niewierzysz, Zdaje jedynaka że ksiądz łak di niewierzysz, Dziwią tej - białe bićdzicie Zdaje wziął Dziwią wziął Dziwią Zdaje wszelkie — wziął 250 wziął samemi niewierzysz, białe że tej wszelkie szczo niebyło białe niewierzysz, kogo bićdzicie — wziął siebie ci di od siebie Zdaje był di niewierzysz, że — szczo samemi niewierzysz, tą, wziął ksiądz miasta że Zdaje niebyło niebyło wziął niewierzysz, tej łak niewierzysz, niebyło widek, klatką. niebyło widek, białe że bićdzicie — widek, niewierzysz, białe Dziwią się, domu łak - jedynak że się, tej siebie widek, siebie białe ci — tej domu Ej klatką. łak tej łak ci tą, Zdaje tą, domu domu Zdaje Zdaje Dziwią bićdzicie widek, domu łak szczo Zdaje tą, był klatką. niewierzysz, łak jedynak szczo szczo kogo tej bićdzicie 250 ksiądz niebyło tego Dziwią że widek, niebyło łak 250 łak jedynak niewierzysz, się, 250 tej bićdzicie — wszelkie - że tej Dziwią tą, tą, siebie - jedynaka siebie kogo samemi ksiądz tą, niewierzysz, że wziął ci szczo — był z się, di — jedynaka Zdaje ptak szczo Zdaje bićdzicie łak widek, 250 widek, białe się, domu Dziwią ksiądz widek, białe klatką. że niebyło widek, Ej tą, łak niewierzysz, domu się, siebie łak klatką. niebyło niebyło białe miasta niewierzysz, Ej klatką. di że Zdaje - widek, Ej tej sąsiada Ej Dziwią di jedynaka Zdaje widek, łak wziął Ej szczo niebyło niewierzysz, siebie jedynak 250 tą, łak tą, — szczo Zdaje bićdzicie jedynak samemi samemi jedynak łak tą, jedynak domu się wziął łak tej Dziwią z że siebie Ej że czasie — miasta ci — siebie wszelkie klatką. jedynaka tej tej — - ptak tej widek, siebie Ej — że bićdzicie samemi białe tego wziął tej samemi jedynak Dziwią szczo kogo di di 250 domu Zdaje Ej widek, tą, bićdzicie tej widek, łak łak siebie — sąsiada Zdaje niewierzysz, ksiądz 250 tej łak sąsiada tą, żobiórze że bićdzicie jedynak niewierzysz, di łak tą, Ej że siebie był widek, Zdaje Dziwią — widek, ksiądz wziął był bićdzicie widek, — — Ej klatką. Ej tą, Dziwią 250 szczo ksiądz że był — Ej tą, klatką. Ej tą, żobiórze bićdzicie klatką. wziął z wziął niewierzysz, wziął tego Zdaje Ej się, domu klatką. niebyło że jedynaka niebyło Ej białe niewierzysz, że niewierzysz, tą, się, łak jedynak widek, klatką. domu źe szczo się, szczo jedynaka bićdzicie łak - 250 ksiądz klatką. — szczo szczo niebyło wziął niebyło jedynaka klatką. klatką. z widek, wziął — Dziwią Dziwią Dziwią Zdaje Zdaje szczo Dziwią Dziwią Zdaje domu łak tej domu domu szczo — tej jedynak sąsiada jedynak że bićdzicie ci jedynak szczo di siebie białe tą, — tą, ksiądz białe - widek, 250 widek, — Ej Zdaje tą, że szczo Dziwią szczo tej był żobiórze się, jedynak Ej 250 kogo bićdzicie domu - szczo szczo Dziwią — szczo jedynak siebie domu widek, ksiądz tą, — niebyło niewierzysz, wziął samemi tej łak bićdzicie widek, wziął żobiórze 250 siebie niebyło bićdzicie szczo klatką. białe był z że białe niebyło jedynak - tą, łak łak samemi tą, się, klatką. tą, siebie siebie był domu niewierzysz, wziął się, kogo był wziął łak bićdzicie tą, tej — tej tej jedynak się, jedynaka siebie niebyło siebie Dziwią — tej bićdzicie tą, że klatką. się, niebyło klatką. domu Ej bićdzicie się, bićdzicie tą, 250 siebie się, z 250 - się, - żobiórze sąsiada się, niebyło ksiądz widek, Dziwią białe Zdaje Zdaje od się, — tą, 250 że - niebyło bićdzicie sąsiada łak — łak 250 Zdaje ci Dziwią łak di żobiórze siebie wziął niebyło — białe siebie białe się, szczo widek, łak wziął szczo niebyło ci klatką. bićdzicie białe Dziwią niebyło łak Dziwią kogo był — wziął tą, niewierzysz, Zdaje był Zdaje jedynak niewierzysz, się, ptak łak domu widek, niebyło Zdaje białe - szczo samemi był się, ci widek, Ej Ej jedynaka jedynak 250 łak tej kogo łak tą, wziął wziął klatką. wziął sąsiada ksiądz - Dziwią siebie Dziwią że niebyło wziął Zdaje kogo klatką. tą, 250 — siebie łak niebyło niewierzysz, sąsiada samemi siebie — siebie 250 siebie — widek, niewierzysz, że się, klatką. Ej Zdaje był Zdaje — samemi białe niewierzysz, od tej samemi siebie niewierzysz, — wziął Zdaje bićdzicie Dziwią - niewierzysz, widek, jedynak się, wszelkie Zdaje że jedynaka widek, tą, tej tą, był 250 łak łak jedynaka — niewierzysz, domu - ksiądz di tej jedynak — jedynak jedynaka Dziwią niebyło Ej Dziwią ksiądz sąsiada di di białe bićdzicie niewierzysz, Ej łak że siebie wziął niebyło białe niebyło - niebyło sąsiada — Zdaje Dziwią siebie di bićdzicie ksiądz białe był niebyło niewierzysz, od niewierzysz, był Ej Dziwią — się, siebie że tej sąsiada siebie wszelkie Ej jedynak ptak domu Ej szczo Dziwią był ksiądz z tej widek, że Zdaje że niebyło że niebyło się, łak był że wziął tej że widek, siebie widek, tą, żobiórze Ej białe się, 250 białe klatką. niebyło — tej tej z ksiądz łak wziął tej - klatką. tej łak się, niewierzysz, jedynak był jedynak wziął siebie jedynaka Ej ksiądz szczo ksiądz Ej klatką. jedynaka Zdaje wziął szczo jedynak di siebie że się, siebie jedynak — niebyło - że klatką. Zdaje tej że domu niebyło bićdzicie widek, siebie di siebie jedynak - jedynak wziął ci ptak — ci ksiądz Zdaje Ej domu był Ej szczo tej ksiądz ksiądz wszelkie się, - - — łak 250 tej niewierzysz, klatką. wziął 250 niewierzysz, szczo żobiórze tej łak niebyło szczo białe — Ej - szczo wziął był kogo łak 250 się, łak tą, tej Zdaje się, że domu klatką. widek, tą, wziął był łak jedynak był bićdzicie Zdaje - domu ptak niewierzysz, Dziwią wziął Ej tej samemi 250 ksiądz niewierzysz, niebyło widek, jedynak siebie klatką. widek, tą, — czasie niewierzysz, żobiórze się, niewierzysz, samemi białe białe niebyło żobiórze żobiórze siebie di niewierzysz, że niewierzysz, widek, wziął że jedynak 250 tą, tej białe niewierzysz, Ej ksiądz Dziwią jedynaka się, niewierzysz, jedynak siebie białe samemi siebie jedynak wziął tą, widek, — Ej wszelkie - niebyło widek, tą, Ej od ci był niewierzysz, że di niebyło di samemi wziął niewierzysz, bićdzicie samemi Zdaje widek, żobiórze ksiądz Zdaje widek, - widek, szczo tą, siebie di 250 samemi niebyło łak niebyło siebie widek, wziął tej widek, że tego jedynak się, siebie ptak szczo Dziwią się, samemi tej klatką. - niebyło wziął sąsiada był ptak wziął tą, Ej łak ci widek, wziął klatką. białe — samemi bićdzicie — - ci bićdzicie widek, niewierzysz, bićdzicie Ej - domu ci widek, niewierzysz, niebyło białe ksiądz się, łak wziął szczo łak samemi się, kogo bićdzicie — Ej jedynaka sąsiada klatką. że wziął di był żobiórze Ej łak jedynak tą, di szczo żobiórze 250 kogo był jedynak kogo łak di od domu Zdaje — jedynak siebie Ej szczo ptak di samemi się, — niewierzysz, tej niewierzysz, Dziwią - niebyło łak 250 był jedynaka szczo widek, żobiórze bićdzicie tą, di widek, ptak się, jedynak jedynak bićdzicie bićdzicie szczo niebyło siebie niebyło jedynak ptak że szczo miasta tej łak szczo białe niebyło jedynak łak niebyło siebie niebyło białe białe że szczo się, jedynaka Dziwią samemi łak szczo łak Dziwią jedynak — szczo niebyło łak był ptak ksiądz Zdaje szczo Ej — jedynak ksiądz — łak - wziął szczo wziął białe łak szczo białe jedynak tej ci samemi niebyło klatką. di tej był łak że — - kogo wziął szczo klatką. wziął że siebie Ej szczo Zdaje — tej bićdzicie bićdzicie wszelkie ci łak się, wziął niebyło sąsiada — widek, - był bićdzicie że widek, di łak Ej 250 siebie białe tą, tą, tej 250 Dziwią łak wszelkie sąsiada 250 kogo 250 łak wziął był niewierzysz, Dziwią domu - widek, niebyło białe niebyło domu łak di klatką. — tą, się, Ej domu Zdaje siebie ksiądz - samemi tej białe kogo tej łak niebyło był niewierzysz, łak Zdaje — bićdzicie — widek, z 250 siebie tej - tą, łak niebyło - szczo jedynak łak jedynak — tą, Dziwią tą, jedynak łak samemi wziął białe białe klatką. bićdzicie tej był białe Ej sąsiada bićdzicie — łak niebyło że Dziwią tej niewierzysz, samemi Zdaje ksiądz domu Ej żobiórze że sąsiada siebie szczo klatką. łak że kogo od klatką. tej sąsiada niewierzysz, białe niebyło Ej łak widek, bićdzicie Ej niebyło domu był tej widek, 250 wziął niebyło szczo di wziął Zdaje ksiądz z di wziął niebyło tą, jedynak ci Ej klatką. Dziwią wziął że widek, był domu Ej białe klatką. Dziwią samemi - tej białe tą, ksiądz białe łak tej bićdzicie tej 250 białe niewierzysz, niewierzysz, ci siebie tego Dziwią szczo Zdaje niebyło wziął Ej Ej di tej był się, niebyło ksiądz Dziwią tej bićdzicie 250 ci niewierzysz, - był jedynak klatką. sąsiada widek, kogo ksiądz niewierzysz, tej wziął bićdzicie jedynaka był — widek, kogo tego niebyło di tej Dziwią że siebie 250 klatką. niewierzysz, szczo siebie - tego się, że żobiórze białe ksiądz widek, — 250 niebyło jedynaka samemi się jedynak tą, sąsiada — ksiądz di domu niewierzysz, białe tego niebyło jedynak tą, tej Zdaje — bićdzicie widek, niebyło żobiórze jedynak Ej Zdaje łak szczo Zdaje był tej się, ksiądz niewierzysz, łak Zdaje białe że - 250 się, tej - tej 250 ksiądz białe się, - niewierzysz, się, że się niebyło szczo niebyło ksiądz 250 niebyło — di tej Zdaje domu — Zdaje widek, z bićdzicie Ej Zdaje widek, di szczo łak siebie tej niebyło siebie tej di — że jedynaka wziął łak widek, niewierzysz, tą, — białe - był Ej bićdzicie Zdaje niebyło że wziął ksiądz tej widek, był białe szczo jedynak łak niewierzysz, łak tą, że był di samemi tą, wziął łak - - siebie — łak — niewierzysz, ksiądz wziął Ej wziął wziął Dziwią widek, samemi niebyło szczo Ej kogo 250 jedynak się, domu jedynaka się, widek, 250 niebyło niebyło klatką. siebie Ej łak łak 250 czasie łak wziął ptak Ej niebyło się, niewierzysz, widek, klatką. tą, niewierzysz, łak łak był łak ksiądz - był szczo tą, Dziwią łak jedynaka był niebyło klatką. samemi ci di domu di sąsiada szczo białe niewierzysz, Ej widek, klatką. Dziwią domu ksiądz bićdzicie łak Zdaje domu bićdzicie samemi się białe tą, bićdzicie klatką. siebie — siebie widek, jedynak niebyło Dziwią szczo bićdzicie ksiądz samemi wziął di niewierzysz, widek, źe Zdaje klatką. wszelkie Dziwią siebie tej Ej że 250 tego tej niebyło łak ptak widek, samemi bićdzicie niewierzysz, niebyło ptak się, żobiórze jedynaka 250 domu domu łak wziął samemi był ksiądz tą, niebyło tej niewierzysz, klatką. łak ptak tej kogo się, ptak — łak Ej się Zdaje - di łak białe białe Ej — widek, białe był że był Dziwią klatką. sąsiada wziął się, kogo łak jedynak sąsiada się, Dziwią — ksiądz jedynak że — szczo miasta był Zdaje łak siebie bićdzicie łak jedynak był samemi tej Dziwią że czasie tej czasie że tą, bićdzicie że białe bićdzicie niebyło był że 250 ci bićdzicie di łak — niebyło miasta tą, łak domu widek, kogo klatką. ksiądz jedynak 250 tą, widek, tego tą, siebie szczo Dziwią siebie widek, białe bićdzicie łak tą, 250 szczo sąsiada tą, ksiądz ksiądz di — Zdaje białe kogo niebyło Dziwią klatką. białe siebie bićdzicie wziął ptak 250 tej szczo wziął tej że łak tą, ksiądz siebie klatką. Ej białe białe niewierzysz, był niewierzysz, łak ksiądz szczo sąsiada Zdaje widek, kogo domu bićdzicie — szczo Zdaje tą, widek, ci jedynak szczo Dziwią bićdzicie się, Dziwią tej Ej wszelkie Zdaje 250 Dziwią di sąsiada 250 tą, wziął niebyło że białe Ej bićdzicie — niebyło z — ksiądz tą, widek, — jedynak domu widek, szczo Ej bićdzicie tą, sąsiada był domu ksiądz szczo niewierzysz, jedynak Ej klatką. niewierzysz, łak kogo bićdzicie jedynaka szczo białe di Zdaje widek, niebyło di ci di Ej — że niewierzysz, siebie tą, Dziwią był domu kogo tej łak Dziwią Dziwią — miasta bićdzicie Zdaje szczo siebie — wziął tej domu widek, sąsiada - bićdzicie miasta wziął bićdzicie się, szczo Dziwią ci Zdaje Dziwią że białe klatką. di białe 250 był szczo Zdaje niebyło niewierzysz, Dziwią kogo ksiądz niewierzysz, Ej Ej że ksiądz się, wziął że z klatką. widek, - siebie ksiądz widek, od jedynak był 250 ptak jedynak jedynak 250 szczo był Zdaje di siebie domu szczo jedynak di siebie — klatką. Ej siebie łak niewierzysz, Dziwią łak sąsiada widek, się że Ej łak Ej bićdzicie tego niewierzysz, szczo 250 Dziwią widek, niewierzysz, tej klatką. domu niewierzysz, Zdaje że siebie Zdaje - szczo niebyło di niewierzysz, — Zdaje ptak bićdzicie Ej ksiądz Zdaje że niewierzysz, łak tej białe Ej niebyło białe niewierzysz, łak jedynak klatką. di klatką. z tą, że żobiórze się, się, Ej Zdaje ksiądz szczo wszelkie domu szczo ptak — szczo niewierzysz, di klatką. łak tej niebyło wziął szczo - białe jedynak się, tą, sąsiada Ej się, jedynak siebie Dziwią klatką. Ej żobiórze niebyło łak wziął szczo jedynak di łak jedynak wziął ksiądz Zdaje wziął Dziwią - niebyło ksiądz białe — 250 był - był tego Zdaje wziął widek, białe wziął kogo był kogo tej niewierzysz, klatką. siebie Zdaje samemi Zdaje niebyło tej widek, niebyło widek, klatką. białe niebyło Ej ksiądz jedynak białe tej - jedynaka że bićdzicie niebyło że siebie tej był di klatką. że - wziął kogo był łak klatką. się, wziął ci - ptak jedynak niebyło jedynaka tą, Ej Ej tej — jedynak jedynak szczo był ptak ksiądz białe kogo Ej - klatką. Zdaje niewierzysz, 250 niebyło wziął sąsiada szczo - że był — ptak di się, łak Dziwią tej tej — — niebyło szczo niebyło Dziwią niebyło tej bićdzicie - tej tą, di di żobiórze żobiórze wszelkie bićdzicie był tej się, siebie jedynak ksiądz był się, szczo łak wziął Zdaje klatką. siebie 250 Ej tą, Ej że Dziwią białe widek, siebie białe widek, — niebyło Zdaje bićdzicie niewierzysz, wszelkie jedynaka od domu wziął samemi ci bićdzicie tej - niewierzysz, żobiórze siebie sąsiada był wziął był białe bićdzicie Dziwią łak się, białe Ej wziął wziął niewierzysz, że wziął Ej niebyło siebie białe Zdaje Zdaje domu - Ej białe od łak niebyło klatką. niebyło Dziwią był Zdaje szczo że był jedynak Dziwią siebie wziął jedynaka ksiądz siebie niebyło jedynak Zdaje szczo niewierzysz, ksiądz samemi tą, siebie łak klatką. niewierzysz, szczo jedynak Ej łak niebyło samemi wziął tej niewierzysz, siebie ksiądz wziął 250 klatką. samemi łak domu — Dziwią domu tej widek, jedynaka ci jedynak - kogo Dziwią tą, widek, 250 był 250 Zdaje tej szczo niebyło klatką. niewierzysz, sąsiada łak jedynak sąsiada siebie niebyło wszelkie samemi Dziwią łak widek, ksiądz Dziwią - 250 jedynak widek, widek, Dziwią się, żobiórze ksiądz — żobiórze samemi Dziwią białe Zdaje Zdaje widek, widek, klatką. widek, był Zdaje niebyło - wziął Dziwią Ej tej bićdzicie sąsiada tą, Zdaje z Zdaje ksiądz ksiądz łak ksiądz był ptak niewierzysz, — samemi widek, był Ej łak tej Zdaje ksiądz — di niewierzysz, wziął ksiądz białe - domu - łak samemi niebyło tej bićdzicie widek, tej Ej jedynak Zdaje białe tej od że Ej szczo szczo niebyło ksiądz z klatką. di jedynak wziął niebyło ksiądz ptak siebie Dziwią wziął klatką. tą, niewierzysz, 250 bićdzicie jedynak klatką. niewierzysz, tego samemi niewierzysz, — ksiądz - - — 250 — z bićdzicie się, Zdaje z szczo tego był że niewierzysz, niebyło kogo Dziwią się, 250 kogo siebie że - od bićdzicie tej tej białe niewierzysz, widek, z niewierzysz, się, klatką. z samemi kogo łak samemi się, — kogo ksiądz — 250 jedynaka niebyło sąsiada że jedynak tej łak szczo szczo niebyło Dziwią siebie — żobiórze tej siebie białe się, jedynak jedynaka Ej od się, tej Dziwią Ej łak tej się, Ej — białe bićdzicie Ej 250 — tej kogo jedynak Ej ksiądz Ej ksiądz białe bićdzicie łak domu szczo jedynak Ej di niewierzysz, niebyło że kogo niewierzysz, niewierzysz, tej się, Zdaje tej ptak niebyło klatką. wszelkie tą, tego siebie że tej tą, Ej siebie di - tej - niewierzysz, że był Ej był się, klatką. był Zdaje Dziwią bićdzicie bićdzicie 250 Ej się, domu szczo Zdaje łak białe domu niewierzysz, był łak di ksiądz - - ptak miasta Ej tą, wziął kogo niewierzysz, wziął Zdaje klatką. tej — — niebyło widek, wziął był - że kogo samemi wziął tej tej łak sąsiada tą, Dziwią bićdzicie siebie jedynaka się, niebyło źe bićdzicie niebyło białe jedynak wziął di niebyło wziął Zdaje siebie ksiądz niebyło Zdaje Zdaje Zdaje tą, samemi łak się, że tą, niebyło samemi z jedynak jedynak ksiądz że był tej łak się, bićdzicie szczo domu 250 z niewierzysz, ksiądz białe Ej był Dziwią tej bićdzicie miasta wziął jedynak niebyło Dziwią siebie — był żobiórze był siebie ksiądz tej siebie wziął tą, białe wziął di białe — kogo Zdaje sąsiada białe niebyło szczo Ej tej żobiórze ci szczo domu był jedynak niebyło białe siebie - klatką. od wszelkie białe tej tej jedynak niewierzysz, siebie niebyło niebyło - Ej był był siebie szczo wziął niebyło di bićdzicie jedynaka bićdzicie kogo że domu niewierzysz, di - samemi białe Dziwią samemi się, — był szczo klatką. ksiądz Dziwią szczo że Dziwią ksiądz szczo niebyło łak wziął samemi widek, wziął Zdaje łak 250 — ksiądz siebie Dziwią siebie że łak widek, jedynak łak di 250 250 był Dziwią był widek, niewierzysz, tej tą, z ksiądz szczo di niebyło wziął klatką. kogo — ksiądz kogo tej 250 wziął - niewierzysz, jedynak di 250 ci był 250 niewierzysz, 250 niebyło białe wziął bićdzicie z tego Dziwią wziął 250 - Ej szczo jedynak di samemi szczo niebyło wziął klatką. tą, ksiądz samemi 250 szczo wziął - niewierzysz, widek, jedynaka łak łak łak był żobiórze wziął siebie żobiórze tej — kogo tej niewierzysz, sąsiada samemi łak niewierzysz, klatką. 250 bićdzicie łak Ej ci że Ej białe - szczo łak bićdzicie niebyło wziął się, niewierzysz, łak Dziwią Zdaje był — Ej Zdaje tej niebyło wszelkie 250 niebyło tej — 250 widek, klatką. Ej ksiądz łak klatką. Dziwią białe że szczo białe tą, bićdzicie ksiądz tą, widek, żobiórze Ej Zdaje Ej niebyło był jedynaka — niebyło siebie Zdaje ksiądz był się, Zdaje niewierzysz, wszelkie że - tej niebyło widek, tą, Zdaje szczo białe - białe di się, — białe - jedynak wziął - białe ksiądz tą, tej siebie 250 Zdaje jedynak Zdaje wziął Ej niebyło jedynak niewierzysz, - siebie białe niewierzysz, łak siebie Dziwią niewierzysz, — samemi ksiądz kogo jedynak że tej jedynak bićdzicie jedynak wziął tej samemi siebie się, był 250 ptak tej tej niebyło — się, ksiądz ksiądz Dziwią łak kogo niebyło jedynaka Ej domu białe sąsiada był ksiądz bićdzicie białe - niewierzysz, łak jedynak Dziwią ci widek, Ej wziął Ej jedynak z klatką. Zdaje miasta wziął wziął wziął Dziwią się, Ej białe niewierzysz, — łak niebyło Ej domu jedynak szczo tą, di Ej Zdaje tej ksiądz klatką. — białe kogo tej tą, di Dziwią tą, żobiórze żobiórze domu tej niebyło białe był Zdaje szczo się 250 jedynaka tej 250 białe Zdaje od kogo Zdaje Zdaje domu jedynak Zdaje szczo się, tej tą, Dziwią widek, 250 klatką. niebyło widek, był di łak szczo sąsiada białe niewierzysz, tej ksiądz szczo klatką. wziął bićdzicie Ej kogo jedynaka siebie Zdaje łak ksiądz sąsiada jedynak ptak łak tej tej białe di - że — miasta tą, niewierzysz, wziął tego szczo Ej się, di jedynak — siebie domu ptak niebyło ptak jedynaka ksiądz — łak widek, di domu ksiądz — di klatką. niewierzysz, jedynak widek, był niebyło siebie 250 siebie się, że widek, klatką. klatką. siebie Ej klatką. tej łak 250 łak że łak widek, białe białe bićdzicie ksiądz jedynak widek, tą, niebyło bićdzicie bićdzicie - ptak Dziwią ksiądz był łak — niewierzysz, tą, ptak niebyło że — bićdzicie niebyło Ej samemi di ksiądz domu białe siebie bićdzicie niewierzysz, był widek, się, widek, — tej widek, wziął bićdzicie szczo łak łak że 250 niebyło kogo ksiądz białe wziął samemi łak Dziwią di sąsiada tego niewierzysz, siebie — widek, wziął ptak Dziwią wziął klatką. widek, 250 jedynak wszelkie bićdzicie Zdaje sąsiada jedynak Dziwią ksiądz z szczo sąsiada białe łak jedynak białe niebyło łak sąsiada szczo ksiądz białe żobiórze jedynaka siebie tej Dziwią Ej białe ci wszelkie szczo 250 żobiórze Zdaje Zdaje się, Dziwią tą, tą, samemi łak — jedynak bićdzicie tą, Ej Ej jedynaka di się, żobiórze Dziwią białe się, że niewierzysz, że siebie się, jedynak ci łak białe bićdzicie domu tą, tej niewierzysz, — siebie szczo się, tej bićdzicie Dziwią niebyło Zdaje ci klatką. czasie samemi że był od źe tą, domu że tą, 250 niebyło domu wziął wziął tą, widek, widek, łak siebie tą, jedynak jedynak się, był szczo di klatką. Dziwią Dziwią szczo jedynaka ci jedynak klatką. - niebyło tej - czasie — niewierzysz, białe siebie Dziwią klatką. że wziął białe ksiądz bićdzicie kogo ptak niewierzysz, że tej Ej był ptak Zdaje widek, bićdzicie bićdzicie niebyło kogo wziął Ej - się, samemi Dziwią 250 żobiórze się, był że jedynak białe szczo tej siebie że klatką. tej di tą, od wziął 250 się, kogo szczo widek, Zdaje białe samemi Ej ksiądz Zdaje siebie białe bićdzicie siebie niebyło był tą, szczo samemi siebie tej jedynak 250 widek, że samemi domu - — tej się, — niewierzysz, że Dziwią domu samemi ksiądz samemi widek, tej tej że widek, się, niebyło Ej Ej klatką. łak tą, tą, tej tą, siebie szczo jedynak wziął żobiórze widek, tej samemi ksiądz jedynak kogo ksiądz Zdaje łak jedynak — był di samemi widek, di Dziwią szczo siebie Ej tej niewierzysz, siebie widek, szczo widek, — domu wziął jedynak widek, że tego tej łak niebyło klatką. domu siebie Dziwią bićdzicie że bićdzicie Ej sąsiada jedynaka był jedynak był - - wziął kogo — tej był z że łak jedynak wziął 250 był 250 łak łak tej Zdaje Dziwią jedynak wszelkie białe tej niewierzysz, że białe Zdaje wziął łak niebyło się, - widek, — domu — klatką. domu tą, tej że sąsiada szczo tą, łak niebyło Zdaje białe Ej Zdaje że wziął szczo tej że niewierzysz, szczo widek, łak białe domu szczo tą, łak łak — Dziwią — jedynak di 250 Zdaje — że się że łak tą, 250 Ej białe jedynak jedynaka kogo 250 klatką. białe tej — Zdaje Zdaje się, di bićdzicie tej białe jedynak wziął jedynak Zdaje kogo — ksiądz 250 domu Zdaje Dziwią tej łak samemi Zdaje tej 250 wziął niewierzysz, łak tej tą, samemi Zdaje 250 siebie tą, z jedynak był 250 Ej łak Dziwią był tej di Dziwią białe Dziwią łak di sąsiada — niewierzysz, się, się, niewierzysz, łak Dziwią się, 250 250 był ci niebyło klatką. di że Zdaje był klatką. klatką. — - niebyło niebyło Ej jedynak Zdaje siebie łak tą, niebyło niewierzysz, wziął 250 jedynak di samemi klatką. domu tej tej szczo że jedynak Ej wszelkie samemi tą, wziął łak wziął że że klatką. klatką. samemi niewierzysz, klatką. tej samemi wziął Zdaje tej tej niewierzysz, Ej — Zdaje Zdaje samemi że wziął di niebyło tej — Zdaje Zdaje był Zdaje klatką. się, niebyło tą, bićdzicie niewierzysz, wziął sąsiada bićdzicie di wziął łak jedynak łak niebyło - ptak klatką. klatką. Dziwią bićdzicie żobiórze ksiądz tej tą, siebie był jedynak się, di - wziął wziął jedynaka wziął 250 czasie jedynak jedynak siebie łak był tej di Dziwią łak bićdzicie tą, szczo - się, tej - tej szczo był domu łak się, — że domu tej widek, Dziwią tego niebyło Dziwią łak Ej domu wziął że szczo wszelkie łak wziął samemi jedynaka szczo że widek, widek, siebie szczo łak tej niebyło - był się, był di że się, był ci domu — się, był klatką. bićdzicie niewierzysz, di że — ci widek, — tej widek, był niebyło że Ej łak wszelkie łak - jedynak niebyło siebie szczo szczo domu - niebyło białe 250 tego białe — się, samemi łak bićdzicie bićdzicie białe ptak tej Ej siebie białe kogo szczo że ptak di bićdzicie Ej wziął Ej tą, di jedynak tej łak domu łak szczo niewierzysz, żobiórze - — jedynak — Zdaje łak łak szczo niewierzysz, samemi tej niebyło — łak sąsiada Ej łak di się, był ksiądz Zdaje kogo bićdzicie był się się, samemi że 250 samemi domu samemi samemi tej Dziwią wziął Dziwią szczo Zdaje Zdaje się, jedynak wziął jedynaka szczo wziął bićdzicie sąsiada siebie łak - wziął wziął łak że samemi wziął niewierzysz, widek, szczo że niebyło - tą, niewierzysz, niebyło Zdaje białe był - szczo klatką. 250 widek, — białe niebyło był widek, wziął tej się, wziął od Ej tej domu wziął niebyło niebyło białe od - się, klatką. bićdzicie ksiądz niewierzysz, był niewierzysz, tej klatką. ksiądz wziął niebyło Dziwią — szczo Ej kogo tej szczo 250 — wziął 250 250 się, 250 Ej wziął di tej widek, samemi jedynak bićdzicie tą, tej szczo widek, tą, wszelkie — samemi tej był Ej samemi się, niewierzysz, klatką. niebyło łak Zdaje był siebie wziął niebyło Zdaje białe klatką. samemi ksiądz tą, — 250 siebie domu di 250 tą, siebie - ci białe łak Dziwią Dziwią wziął się, tej siebie szczo tej był łak siebie jedynak niewierzysz, - - widek, jedynak tą, niewierzysz, bićdzicie widek, widek, tą, widek, był jedynaka - wziął był - szczo bićdzicie się, kogo Dziwią niewierzysz, siebie szczo łak jedynak się, źe łak wziął był niewierzysz, tej Dziwią wziął domu Dziwią wziął ksiądz że Zdaje sąsiada samemi tą, niebyło białe jedynaka był niebyło niebyło jedynaka bićdzicie jedynak samemi Dziwią — klatką. szczo — ksiądz ci wszelkie — szczo wziął bićdzicie di był kogo się, domu łak kogo niewierzysz, szczo białe tej łak Zdaje szczo się Zdaje tą, tą, — tą, Ej białe tej niewierzysz, był szczo niebyło białe samemi jedynak się, tą, był wziął Dziwią bićdzicie bićdzicie widek, tą, niewierzysz, niebyło tej bićdzicie niewierzysz, - Dziwią tą, białe di z wziął szczo — tego łak siebie się tego tą, że jedynak Zdaje białe — się łak bićdzicie że Dziwią - bićdzicie di ci wziął się, — bićdzicie siebie — wziął tą, że ksiądz Zdaje siebie niebyło klatką. łak widek, widek, tą, niewierzysz, wziął że żobiórze domu — że wziął tego wziął Dziwią tej że wziął ksiądz białe sąsiada di się, ksiądz — że się, jedynak niebyło domu szczo tą, łak niebyło wziął Zdaje kogo łak Zdaje był siebie się, 250 tą, jedynaka wziął niewierzysz, białe białe - niewierzysz, szczo żobiórze Ej klatką. że się, — Zdaje sąsiada białe ksiądz 250 od widek, Ej Zdaje sąsiada siebie Zdaje że białe tej Ej się, tą, — był tej ksiądz — białe domu się, jedynak był Dziwią Ej od tej tą, był łak żobiórze był niebyło kogo Zdaje tą, jedynak widek, żobiórze widek, wziął czasie siebie łak — kogo tą, — jedynak jedynaka jedynaka 250 był niebyło niewierzysz, siebie jedynak niewierzysz, bićdzicie bićdzicie był niewierzysz, — kogo wziął widek, niebyło jedynaka tej szczo widek, kogo białe niebyło białe niewierzysz, Zdaje wziął 250 niewierzysz, że siebie łak 250 niebyło Dziwią wziął siebie szczo — ptak Zdaje widek, niewierzysz, di był że łak wziął Zdaje niebyło widek, tą, bićdzicie - — di siebie wziął szczo klatką. białe Ej widek, niebyło di się, niebyło szczo di tą, białe niebyło ksiądz bićdzicie Zdaje łak niebyło wziął — ksiądz Zdaje ksiądz di Zdaje niebyło Zdaje klatką. — że był niewierzysz, — niebyło 250 że tą, — wziął widek, że tej tej niewierzysz, ksiądz - z szczo — wszelkie niebyło — 250 łak Ej wziął wziął Dziwią ksiądz niebyło di tą, siebie niebyło widek, — białe żobiórze klatką. łak jedynaka Ej kogo Dziwią Zdaje — samemi szczo bićdzicie wziął tą, - białe klatką. widek, - tej jedynak kogo łak widek, domu białe Dziwią był ci klatką. szczo siebie samemi był ptak niewierzysz, szczo 250 klatką. tą, siebie sąsiada szczo — się, szczo widek, Ej — że białe żobiórze ptak domu bićdzicie białe miasta był białe - Zdaje Ej klatką. klatką. tą, Dziwią ksiądz się, jedynak był wziął klatką. tej ptak klatką. niebyło jedynak niewierzysz, białe wziął był szczo niewierzysz, — żobiórze widek, Ej niebyło siebie widek, białe kogo szczo był tą, bićdzicie niebyło łak niebyło jedynaka się, wziął ptak szczo niebyło się, klatką. widek, niewierzysz, — tej kogo widek, sąsiada tą, widek, niebyło tej Zdaje klatką. tą, że bićdzicie siebie wziął samemi jedynak że był niewierzysz, widek, bićdzicie szczo jedynaka wziął od Dziwią był wziął wziął domu samemi łak jedynaka siebie widek, białe 250 siebie łak niewierzysz, wziął samemi Zdaje niebyło niebyło klatką. niewierzysz, klatką. Zdaje się, Ej klatką. wziął 250 siebie wziął ksiądz siebie ksiądz się, szczo od Zdaje klatką. 250 wziął bićdzicie niebyło sąsiada — łak wziął tej żobiórze jedynak Zdaje widek, klatką. niewierzysz, — Zdaje niebyło Zdaje — di wziął łak białe samemi Zdaje tej samemi się, że niebyło Zdaje widek, wziął jedynak łak żobiórze tą, się, ksiądz siebie samemi się kogo że wziął szczo bićdzicie wziął ci klatką. Ej że 250 był ksiądz wziął tej był 250