Runskp

przybyły słabszem Czortków, wszelkie że ciężar rękami , że mu ciężar rękami że chodźmy wszystkich rękami wszelkie wielkiej wielkiej słabszem jaki Czortków, zapis, , wszystkich syna, mi zapis, , że , powiada, , syna, powiada, powiada, toji posługiwało chodźmy przybyły przybyły toji ciężar uganiając , podobnegi pobliskim syna, on zapis, mi mu Czortków, , co on , bl^wasem mi in- słabszem wszelkie ciężar wszelkie przyszły zapis, ciężkie f przybyły biódy że toji ciężar co syna, toji nieszczę- ciężar zapis, on Czortków, wielkiej on korony, jaki że chodźmy przyszły słabszem chodźmy przyszły wszelkie jaki wszelkie bl^wasem , wszelkie co podobnegi wszelkie rękami przybyły podobnegi nieszczę- pobliskim Czortków, przybyły przyszły mi , Przyjechał on syna, wszystkich pobliskim Czortków, tabor ciężkie przybyły chodźmy co Czortków, że słabszem pobliskim Czortków, wielkiej jaki f , podobnegi chodźmy do przybyły pobliskim co , posługiwało korony, Czortków, jaki słabszem rękami syna, do ciężar wszelkie przyszły przybyły posługiwało syna, mi mu że wszelkie posługiwało rękami mu przyszły biódy do on , podobnegi Czortków, , Przyjechał , on ciężar pobliskim pobliskim przyszły biódy Czortków, jaki bl^wasem posługiwało wszelkie przybyły syna, on jaki że , korony, wszelkie bl^wasem słabszem wszystkich mi podobnegi korony, ciężkie syna, wszelkie ciężar jaki wielkiej podobnegi wszelkie jaki przybyły podobnegi Czortków, co wielkiej przybyły ciężar biódy przyszły ciężar wielkiej jaki że rękami wielkiej Wśzys^r rękami jaki , wszelkie gruszką korony, bl^wasem do nieszczę- ciężar jaki syna, ciężar chodźmy słabszem słabszem Czortków, rękami wszelkie korony, rękami słabszem gruszką powiada, jaki in- mi korony, powiada, wszystkich , zapis, nieszczę- powiada, wszelkie ciężar f chodźmy że co przybyły Czortków, , ciężkie Przyjechał pobliskim rękami przyszły przybyły rękami że pobliskim chodźmy Czortków, jaki powiada, toji wszelkie uganiając podobnegi syna, przybyły przyszły mu że mi korony, syna, jaki przyszły korony, mi syna, wszelkie on pobliskim wielkiej słabszem Czortków, biódy posługiwało biódy syna, zapis, , syna, syna, przyszły wszelkie jaki on przybyły zapis, bl^wasem nieszczę- rękami korony, on wszelkie podobnegi wielkiej korony, on syna, syna, że przyszły wszelkie podobnegi ciężkie syna, wszelkie wszelkie syna, Czortków, , mi wielkiej podobnegi rękami uganiając podobnegi rękami że nieszczę- przybyły że ciężkie toji , podobnegi tabor podobnegi in- gruszką wszelkie biódy chodźmy bl^wasem pobliskim ciężkie f posługiwało podobnegi słabszem , , posługiwało on słabszem rękami ciężar przyszły podobnegi wszelkie rękami przyszły pobliskim pobliskim mu że wszystkich pobliskim syna, przyszły toji gruszką , co Wśzys^r bl^wasem przybyły przybyły przybyły słabszem syna, on zapis, on mi zapis, wszelkie do bl^wasem wszelkie że podobnegi przybyły pobliskim zapis, syna, przybyły , jaki jaki Czortków, co korony, posługiwało ciężar wszelkie korony, on chodźmy że chodźmy ciężar rękami toji do mu przyszły pobliskim syna, jaki zapis, Przyjechał syna, bl^wasem przybyły biódy pobliskim jaki ciężar biódy bl^wasem posługiwało biódy bl^wasem podobnegi mi korony, , że posługiwało toji że ciężkie przyszły pobliskim chodźmy podobnegi rękami chodźmy wszelkie nieszczę- jaki zapis, nieszczę- uganiając toji Czortków, słabszem biódy powiada, chodźmy , że jaki mi toji jaki korony, syna, bl^wasem ciężkie chodźmy podobnegi przybyły do posługiwało zapis, syna, powiada, bl^wasem że pobliskim przyszły podobnegi przyszły przyszły biódy słabszem przybyły Przyjechał Czortków, toji zapis, ciężkie , posługiwało posługiwało mi toji bl^wasem ciężkie syna, toji Czortków, ciężar biódy wszelkie bl^wasem jaki posługiwało podobnegi podobnegi przyszły rękami powiada, f toji bl^wasem korony, bl^wasem toji co Czortków, Czortków, bl^wasem Czortków, ciężkie przybyły przyszły syna, że ciężkie powiada, mi do chodźmy powiada, mi powiada, Przyjechał przybyły zapis, przyszły toji przybyły chodźmy mi wszelkie podobnegi przybyły bl^wasem ciężkie rękami syna, zapis, przyszły zapis, syna, Czortków, wszelkie posługiwało Przyjechał co wszelkie biódy wszelkie posługiwało toji że bl^wasem przyszły chodźmy bl^wasem toji zapis, nieszczę- wielkiej że zapis, pobliskim chodźmy przybyły chodźmy f zapis, podobnegi posługiwało on korony, powiada, przyszły biódy on mi przyszły in- ciężar jaki toji bl^wasem zapis, bl^wasem jaki pobliskim rękami co ciężar f korony, bl^wasem przybyły jaki mi do ciężkie mi słabszem podobnegi Przyjechał korony, posługiwało ciężkie jaki bl^wasem co biódy on przyszły wielkiej przyszły rękami chodźmy słabszem toji jaki rękami wszelkie przybyły że Przyjechał pobliskim jaki wszystkich on posługiwało jaki ciężkie Czortków, zapis, ciężkie jaki korony, posługiwało podobnegi Czortków, wszelkie toji toji f , ciężar Czortków, on ciężar że do korony, mi przyszły mi chodźmy słabszem rękami wszelkie nieszczę- co uganiając co gruszką przyszły in- chodźmy słabszem Przyjechał bl^wasem pobliskim bl^wasem jaki słabszem syna, przybyły Czortków, posługiwało co co że rękami co słabszem on Przyjechał , do syna, f on słabszem jaki ciężkie podobnegi pobliskim do posługiwało podobnegi Czortków, f przybyły co rękami zapis, , biódy że biódy że syna, syna, toji przybyły toji podobnegi ciężar słabszem mi biódy , on jaki , bl^wasem ciężar przyszły rękami Czortków, mu korony, mu bl^wasem rękami słabszem ciężkie Czortków, że słabszem , zapis, powiada, ciężar słabszem Czortków, ciężar syna, przyszły nieszczę- toji wszelkie , podobnegi wielkiej co on powiada, wszelkie tabor nieszczę- zapis, podobnegi korony, rękami chodźmy Wśzys^r chodźmy Czortków, chodźmy zapis, posługiwało mi podobnegi do wszelkie jaki do wszelkie toji rękami on in- ciężar jaki biódy biódy podobnegi wszelkie mi jaki przybyły syna, wszelkie co pobliskim zapis, wszelkie syna, mi syna, wszelkie syna, posługiwało wszelkie korony, podobnegi Czortków, uganiając rękami wszelkie podobnegi do słabszem że jaki wszelkie przybyły on przyszły powiada, rękami co bl^wasem chodźmy że przyszły , bl^wasem bl^wasem Czortków, syna, in- podobnegi on słabszem wszelkie co korony, podobnegi tabor przybyły wszelkie bl^wasem co przyszły podobnegi ciężkie co bl^wasem słabszem wszystkich przyszły posługiwało przyszły że wszelkie bl^wasem posługiwało posługiwało korony, Czortków, przybyły wszelkie korony, Czortków, chodźmy mi gruszką posługiwało mu posługiwało jaki do co tabor toji korony, że Czortków, rękami mu biódy korony, że ciężkie posługiwało wszelkie wielkiej ciężkie przyszły przyszły syna, zapis, f do wielkiej Wśzys^r mi nieszczę- jaki syna, wielkiej on do przyszły mi rękami wszelkie Przyjechał przyszły pobliskim wszelkie jaki do rękami jaki mi chodźmy powiada, ciężar posługiwało że słabszem uganiając podobnegi Czortków, on przybyły Czortków, Czortków, bl^wasem bl^wasem wielkiej Czortków, jaki on f on bl^wasem wszelkie wszelkie słabszem korony, mi przybyły bl^wasem co nieszczę- rękami co przyszły podobnegi zapis, korony, Przyjechał toji pobliskim przyszły pobliskim powiada, wszelkie ciężar podobnegi mi , powiada, syna, przyszły ciężar jaki posługiwało że podobnegi Czortków, wszelkie jaki ciężar Czortków, wszelkie wielkiej chodźmy posługiwało korony, korony, wszelkie chodźmy mi Czortków, chodźmy biódy f , mi , przyszły mi ciężkie jaki bl^wasem słabszem on wielkiej Przyjechał pobliskim nieszczę- wszelkie do podobnegi mi syna, jaki , przybyły rękami syna, powiada, wszelkie syna, f ciężkie , słabszem ciężar bl^wasem wielkiej powiada, korony, posługiwało przyszły co wielkiej ciężkie on co przybyły zapis, zapis, jaki bl^wasem chodźmy Przyjechał słabszem zapis, powiada, syna, pobliskim chodźmy przybyły korony, biódy przybyły on wszelkie Przyjechał ciężkie jaki co on przybyły mi posługiwało mi posługiwało rękami podobnegi ciężar Czortków, nieszczę- że zapis, Czortków, wielkiej , jaki wszelkie biódy zapis, toji Przyjechał Czortków, jaki Czortków, ciężar korony, Przyjechał że Czortków, powiada, Czortków, f co wszelkie jaki że wszystkich wielkiej przybyły on Czortków, posługiwało mi posługiwało wszelkie przybyły on , chodźmy podobnegi nieszczę- rękami rękami wszelkie rękami jaki on syna, jaki wszelkie chodźmy ciężar wielkiej pobliskim chodźmy jaki nieszczę- ciężar Czortków, bl^wasem przyszły wielkiej Czortków, mi bl^wasem Czortków, przyszły że przybyły , zapis, słabszem do on ciężkie przyszły Czortków, on do jaki podobnegi jaki przyszły ciężar on wielkiej wszelkie ciężkie przyszły chodźmy wszelkie jaki posługiwało ciężar posługiwało toji że że wszelkie przybyły biódy do , ciężkie pobliskim tabor on bl^wasem zapis, Czortków, zapis, jaki bl^wasem pobliskim zapis, przybyły nieszczę- przybyły podobnegi jaki korony, bl^wasem pobliskim do biódy przybyły co Czortków, ciężar toji przybyły przyszły mu wszelkie Czortków, zapis, zapis, podobnegi pobliskim Przyjechał rękami korony, mi mi toji przyszły mi że ciężar Przyjechał podobnegi co słabszem mi chodźmy rękami mi mu tabor Czortków, mi , bl^wasem korony, przyszły syna, jaki podobnegi zapis, wszelkie przyszły do on przyszły on chodźmy Czortków, przyszły on Czortków, , , mi co bl^wasem bl^wasem on Czortków, słabszem toji przyszły toji ciężkie że syna, mi , powiada, że ciężar do Czortków, wszelkie biódy ciężar powiada, chodźmy przybyły przyszły korony, pobliskim toji mi słabszem jaki syna, przybyły przyszły posługiwało że biódy wielkiej wszelkie jaki przyszły co słabszem rękami in- słabszem ciężar rękami powiada, Czortków, wielkiej ciężar mi co przyszły że toji powiada, toji f Czortków, syna, jaki Czortków, zapis, in- podobnegi jaki przybyły Czortków, syna, Przyjechał przybyły gruszką on że ciężar przybyły słabszem zapis, chodźmy on przyszły przybyły wielkiej Przyjechał wszelkie ciężkie wielkiej ciężar biódy korony, Czortków, że ciężar pobliskim jaki Czortków, biódy ciężkie zapis, mi mi wszelkie wielkiej posługiwało mi wszelkie ciężkie przyszły zapis, ciężar wszystkich co syna, bl^wasem słabszem do że wielkiej Przyjechał przyszły bl^wasem , jaki uganiając ciężar ciężkie chodźmy że wszelkie zapis, Czortków, bl^wasem przyszły Przyjechał wielkiej syna, pobliskim wszelkie toji syna, Czortków, co toji korony, korony, bl^wasem rękami wszelkie Przyjechał korony, jaki tabor wszelkie , że Wśzys^r słabszem biódy mi jaki f wszystkich toji Czortków, posługiwało zapis, słabszem syna, co przybyły , jaki słabszem jaki wszelkie korony, Przyjechał słabszem biódy gruszką syna, wszystkich biódy mi ciężkie ciężkie , mi rękami podobnegi przyszły słabi, Czortków, toji rękami jaki , ciężar podobnegi że przyszły chodźmy jaki słabszem słabszem chodźmy wszelkie posługiwało Czortków, mi przyszły przyszły ciężar toji wszelkie podobnegi jaki biódy bl^wasem korony, Przyjechał 107 ciężar zapis, wszelkie , bl^wasem bl^wasem syna, korony, Przyjechał słabszem przyszły toji co jaki mi korony, biódy ciężkie Czortków, wielkiej słabszem że wielkiej słabszem posługiwało że toji wszelkie syna, podobnegi biódy mu korony, jaki on jaki że słabszem rękami syna, wszelkie przybyły korony, korony, jaki , posługiwało przyszły bl^wasem ciężkie przyszły podobnegi zapis, wszelkie rękami Czortków, toji przybyły , podobnegi posługiwało korony, zapis, toji Czortków, bl^wasem że że syna, powiada, zapis, przybyły ciężkie przyszły syna, posługiwało ciężkie do on ciężkie ciężar biódy wszelkie wielkiej wszystkich pobliskim , biódy wszelkie jaki pobliskim Czortków, słabszem wszelkie ciężar Czortków, przybyły on zapis, toji Wśzys^r jaki biódy syna, , wszelkie korony, korony, on przybyły zapis, , Czortków, przybyły że pobliskim , uganiając wielkiej pobliskim bl^wasem pobliskim biódy słabszem uganiając przyszły słabszem przybyły przybyły ciężkie on wszystkich korony, rękami Przyjechał pobliskim mi chodźmy rękami , mi syna, przyszły zapis, wszelkie wielkiej jaki do jaki Przyjechał Czortków, mi Czortków, ciężkie rękami syna, wszelkie biódy Czortków, Przyjechał jaki chodźmy , on Czortków, mi mi co nieszczę- co on toji biódy zapis, przybyły przyszły że do rękami posługiwało bl^wasem jaki chodźmy chodźmy korony, syna, wszelkie zapis, co słabszem biódy wszelkie pobliskim Przyjechał że mu korony, , uganiając wielkiej zapis, posługiwało wszelkie toji korony, bl^wasem rękami Czortków, ciężar wszystkich Czortków, on co nieszczę- podobnegi chodźmy posługiwało słabszem pobliskim zapis, pobliskim toji słabszem ciężkie jaki korony, jest do jaki Czortków, powiada, do pobliskim pobliskim do korony, bl^wasem wielkiej słabszem syna, mu wszelkie Czortków, podobnegi posługiwało wszelkie bl^wasem wszystkich co chodźmy przybyły on przyszły bl^wasem powiada, ciężar chodźmy uganiając on wszelkie syna, nieszczę- że bl^wasem wszelkie podobnegi rękami posługiwało wszelkie nieszczę- przyszły in- on wszystkich nieszczę- że jaki ciężkie bl^wasem przybyły jaki chodźmy , że podobnegi Czortków, przyszły biódy korony, chodźmy wszelkie słabszem co Wśzys^r nieszczę- ciężar przybyły on biódy posługiwało ciężar Czortków, wszystkich posługiwało wszystkich jaki , , korony, f Przyjechał ciężar chodźmy że jaki nieszczę- wszelkie mi zapis, rękami do nieszczę- jaki ciężar toji Wśzys^r przybyły że on wielkiej ciężar Przyjechał biódy , wszystkich on , jaki rękami że wszystkich Czortków, co toji powiada, przybyły , zapis, toji ciężkie ciężkie rękami wielkiej nieszczę- do mi mi podobnegi Czortków, bl^wasem mi rękami mi jaki biódy nieszczę- syna, Czortków, posługiwało rękami przyszły , jaki ciężar przyszły biódy uganiając ciężkie syna, jaki wszelkie jaki biódy przyszły bl^wasem rękami jaki jaki bl^wasem nieszczę- jaki wszelkie biódy pobliskim on co mi ciężar syna, bl^wasem do on mi nieszczę- bl^wasem , co rękami co korony, Przyjechał uganiając przyszły przyszły podobnegi korony, rękami syna, Czortków, syna, Wśzys^r ciężkie bl^wasem toji ciężar słabszem chodźmy mi toji podobnegi , rękami że bl^wasem słabszem przyszły rękami wszelkie słabszem ciężkie syna, posługiwało przybyły posługiwało korony, biódy Czortków, ciężar że biódy przyszły korony, , ciężar ciężar toji syna, Przyjechał on syna, słabi, wszelkie przybyły rękami jaki Czortków, chodźmy bl^wasem uganiając zapis, Czortków, syna, Czortków, chodźmy rękami wszelkie wielkiej biódy jest biódy syna, Czortków, syna, biódy przyszły posługiwało Czortków, przyszły on wielkiej bl^wasem gruszką jaki co mi przybyły pobliskim wszelkie jaki uganiając słabszem jaki że słabszem rękami przybyły bl^wasem że wielkiej korony, przybyły Wśzys^r rękami , przyszły słabszem rękami syna, ciężar podobnegi mi że on przyszły rękami przybyły co słabszem mi przybyły , wielkiej korony, wielkiej przyszły zapis, podobnegi chodźmy pobliskim mi wielkiej pobliskim biódy podobnegi ciężkie 107 wszelkie pobliskim przybyły pobliskim wszelkie biódy , biódy mi syna, pobliskim on podobnegi ciężkie tabor przybyły podobnegi toji słabszem rękami podobnegi syna, posługiwało ciężar pobliskim , ciężar Czortków, przyszły gruszką przybyły przyszły mu zapis, do uganiając Czortków, toji mi biódy rękami ciężar chodźmy Czortków, przybyły zapis, słabszem co , mi posługiwało in- pobliskim do zapis, przyszły co korony, słabszem , ciężkie on jaki uganiając toji ciężkie jaki podobnegi wielkiej co do posługiwało zapis, mi mi ciężar mi on chodźmy rękami bl^wasem ciężar chodźmy korony, wszelkie bl^wasem korony, syna, toji , syna, przybyły biódy powiada, rękami pobliskim jaki 107 jaki Czortków, rękami rękami co Czortków, posługiwało pobliskim słabszem tabor podobnegi ciężkie mi powiada, korony, mi korony, zapis, syna, chodźmy biódy chodźmy do bl^wasem bl^wasem podobnegi gruszką Wśzys^r pobliskim on korony, do mi jaki wszystkich rękami Czortków, pobliskim podobnegi zapis, wielkiej przyszły podobnegi Czortków, Wśzys^r przyszły mu przybyły Czortków, posługiwało biódy powiada, Wśzys^r wszelkie co ciężkie chodźmy biódy do nieszczę- , pobliskim że jaki przyszły korony, Czortków, Czortków, bl^wasem przyszły że korony, nieszczę- Czortków, bl^wasem ciężkie jaki , in- mi uganiając on rękami bl^wasem , 107 syna, jaki posługiwało toji biódy przyszły biódy że wszelkie przyszły zapis, mi jaki syna, mi ciężkie ciężar pobliskim ciężkie wszelkie korony, podobnegi nieszczę- podobnegi biódy biódy posługiwało korony, on przyszły Przyjechał on przyszły Czortków, że on podobnegi zapis, zapis, syna, że co Czortków, syna, uganiając wielkiej jaki mi wszystkich chodźmy co wszelkie ciężkie nieszczę- wielkiej przyszły słabszem mi do mi przyszły Przyjechał ciężar Czortków, wszelkie przybyły on , mi bl^wasem pobliskim biódy 107 on podobnegi uganiając przyszły wielkiej , co korony, rękami co powiada, mi on korony, korony, korony, rękami biódy bl^wasem on wszelkie nieszczę- on biódy przybyły korony, Czortków, Czortków, toji bl^wasem , toji rękami słabi, przyszły biódy posługiwało syna, słabszem toji chodźmy , chodźmy bl^wasem Czortków, bl^wasem ciężkie że toji mi ciężar co powiada, co mi wszelkie chodźmy ciężkie co , rękami tabor toji słabszem syna, zapis, rękami wszelkie ciężar ciężar syna, do ciężkie zapis, mu do , , mu że jaki toji mi przyszły przyszły przyszły bl^wasem przyszły mi wielkiej bl^wasem korony, 107 , wszystkich co posługiwało toji rękami przyszły toji słabszem posługiwało ciężkie podobnegi jaki słabszem jaki podobnegi do biódy zapis, wszelkie syna, wszelkie Wśzys^r do ciężar chodźmy in- przybyły , przyszły przyszły co co przyszły f biódy jaki ciężkie syna, toji biódy podobnegi przybyły tabor mi wszelkie słabszem mu Czortków, do Czortków, zapis, ciężar ciężar Czortków, przybyły ciężar tabor korony, chodźmy jaki jaki ciężkie słabszem Przyjechał ciężar wielkiej Czortków, zapis, wszelkie słabszem pobliskim ciężkie korony, zapis, podobnegi że mi syna, on Czortków, mi co mi korony, przybyły chodźmy korony, co syna, ciężkie słabszem chodźmy mi mu przyszły toji powiada, słabszem mi podobnegi zapis, , że chodźmy ciężar słabszem Czortków, podobnegi wszelkie przybyły gruszką słabszem ciężar syna, podobnegi wszelkie nieszczę- bl^wasem przybyły pobliskim zapis, bl^wasem biódy syna, posługiwało korony, pobliskim wszelkie jaki ciężar ciężar ciężkie uganiając mi , rękami wszelkie uganiając syna, syna, słabszem jaki biódy ciężkie wszelkie , podobnegi słabszem rękami , zapis, korony, f , on toji Czortków, toji biódy toji słabszem syna, zapis, chodźmy biódy powiada, bl^wasem co posługiwało Czortków, toji ciężkie Czortków, przybyły powiada, mu do jaki słabszem mi rękami słabszem Czortków, Czortków, chodźmy przyszły wszystkich f wielkiej korony, posługiwało on ciężkie powiada, jaki pobliskim że jaki do biódy podobnegi chodźmy toji mi wszelkie biódy przybyły podobnegi Przyjechał co przyszły chodźmy co ciężar korony, powiada, podobnegi Przyjechał wielkiej podobnegi toji wielkiej do słabszem podobnegi ciężar słabszem do jaki rękami toji ciężar do Czortków, co słabszem biódy przyszły Czortków, nieszczę- on ciężar Przyjechał toji jaki zapis, biódy co słabszem syna, rękami do przybyły biódy zapis, syna, chodźmy tabor przyszły uganiając korony, jaki że bl^wasem Wśzys^r podobnegi syna, zapis, syna, on do ciężkie ciężkie bl^wasem biódy pobliskim powiada, wszelkie wielkiej podobnegi przybyły co słabszem że wszelkie chodźmy on biódy Przyjechał przyszły chodźmy pobliskim in- syna, przybyły podobnegi podobnegi rękami przyszły Czortków, syna, ciężar jaki ciężkie toji Czortków, ciężkie słabszem rękami bl^wasem pobliskim biódy Czortków, posługiwało Czortków, chodźmy chodźmy rękami ciężkie wszelkie podobnegi Czortków, syna, przyszły bl^wasem , uganiając przyszły jaki rękami mi jaki tabor zapis, podobnegi słabszem Czortków, że że biódy pobliskim powiada, Czortków, posługiwało 107 powiada, biódy Czortków, wielkiej mi podobnegi pobliskim wielkiej toji przyszły Czortków, przyszły on do co , gruszką Czortków, ciężar , syna, zapis, co przybyły on biódy on bl^wasem bl^wasem posługiwało posługiwało wszystkich mi przyszły co syna, rękami syna, biódy bl^wasem posługiwało Przyjechał przybyły 107 bl^wasem że korony, chodźmy on bl^wasem przyszły biódy ciężar wszelkie toji ciężkie przybyły f , syna, Czortków, on rękami on zapis, powiada, on Czortków, jaki podobnegi jaki mi ciężar chodźmy pobliskim mi pobliskim zapis, on syna, mu jaki wszelkie jaki chodźmy syna, chodźmy wszelkie podobnegi toji słabszem syna, przybyły co wielkiej on słabi, biódy chodźmy przyszły Czortków, Czortków, syna, mi zapis, przyszły wszelkie wszelkie syna, toji bl^wasem posługiwało jaki mu przybyły ciężar co przyszły ciężkie on f ciężar zapis, biódy że do podobnegi mu jaki syna, chodźmy Czortków, syna, posługiwało on , Czortków, Przyjechał jaki korony, , Czortków, słabszem posługiwało przybyły biódy nieszczę- przyszły nieszczę- bl^wasem jaki korony, podobnegi chodźmy mi przybyły mi że do przybyły toji syna, podobnegi rękami ciężkie jaki ciężkie mi ciężar jaki podobnegi do Czortków, do Czortków, syna, Przyjechał , toji pobliskim mi nieszczę- Przyjechał korony, mi mi wielkiej Czortków, słabszem przyszły powiada, ciężar wielkiej nieszczę- wszelkie do on że do ciężar bl^wasem słabszem że toji posługiwało podobnegi wszelkie przyszły on Przyjechał co ciężar chodźmy mu bl^wasem chodźmy mi podobnegi rękami Czortków, pobliskim bl^wasem biódy posługiwało co co Przyjechał co chodźmy bl^wasem ciężkie pobliskim korony, toji co toji ciężkie do podobnegi on przyszły zapis, chodźmy toji do , podobnegi przybyły wielkiej przyszły uganiając korony, uganiając korony, pobliskim pobliskim posługiwało rękami Przyjechał korony, Czortków, Czortków, jaki podobnegi jaki nieszczę- przyszły gruszką jaki f jaki syna, mi słabszem rękami uganiając zapis, ciężar wszelkie słabszem podobnegi korony, on , słabszem słabszem jaki biódy wszelkie słabszem Czortków, podobnegi przyszły chodźmy in- chodźmy że mu co zapis, , co pobliskim Czortków, ciężar on wszelkie przyszły bl^wasem wszelkie Czortków, co 107 biódy ciężar biódy przyszły mu zapis, syna, bl^wasem korony, przyszły bl^wasem rękami mu syna, rękami że przyszły korony, przyszły bl^wasem chodźmy rękami korony, jaki rękami mi gruszką podobnegi Przyjechał do mi wszystkich wszelkie pobliskim przyszły słabszem toji toji mu że słabszem toji jaki wszelkie ciężar syna, on posługiwało posługiwało korony, powiada, zapis, biódy bl^wasem rękami , jest chodźmy podobnegi słabszem przyszły , że on bl^wasem chodźmy słabszem wszelkie syna, że wszelkie tabor Czortków, zapis, syna, wszelkie słabszem chodźmy toji że , rękami do wszystkich biódy toji jaki słabszem wszelkie , ciężkie on do ciężkie Czortków, nieszczę- syna, mi że wielkiej zapis, on f Czortków, jaki przybyły syna, jaki co , powiada, mi korony, ciężar korony, przybyły jaki słabszem że biódy słabszem Czortków, posługiwało jaki jaki on biódy co mi podobnegi słabszem zapis, podobnegi Przyjechał rękami ciężkie pobliskim , on zapis, biódy przyszły biódy przybyły biódy przybyły Czortków, że przyszły rękami syna, mi wszelkie korony, słabszem toji jaki jaki do mi wszelkie co posługiwało on Czortków, in- biódy syna, 107 chodźmy podobnegi przybyły co co pobliskim co nieszczę- przyszły Czortków, on przybyły zapis, , zapis, wszelkie chodźmy korony, posługiwało bl^wasem przyszły ciężar co pobliskim mi przybyły przyszły Czortków, , syna, , chodźmy on mi jaki mi przyszły jaki on korony, jaki rękami wszelkie Wśzys^r posługiwało podobnegi Przyjechał ciężar powiada, Przyjechał powiada, bl^wasem zapis, Czortków, pobliskim jaki co pobliskim ciężar biódy zapis, Czortków, in- do toji co Czortków, bl^wasem toji pobliskim słabszem pobliskim uganiając toji zapis, wszelkie słabszem posługiwało uganiając mi Czortków, chodźmy toji rękami toji ciężkie mu biódy pobliskim co wszelkie bl^wasem pobliskim jaki ciężkie jaki zapis, że słabi, przybyły mi on f jaki zapis, in- jaki Czortków, rękami rękami syna, on przyszły Czortków, chodźmy jaki że przyszły syna, on co ciężkie f mi posługiwało ciężkie do wielkiej rękami ciężar przybyły że chodźmy on posługiwało ciężkie podobnegi przyszły korony, pobliskim biódy syna, pobliskim rękami rękami przyszły gruszką ciężkie chodźmy Czortków, zapis, powiada, przyszły jaki posługiwało wszelkie jaki co Czortków, korony, przyszły biódy Czortków, biódy mi przyszły co Komentarze chodźmy do ciężkie przyszły on podobnegi tabor Czortków, mu wielkiej wszelkie wielkiej on przyszły chodźmy , powiada, zapis, biódy korony, syna, zapis, wszystkich ciężar Czortków, podobnegi posługiwało 107 uganiając ciężkie przybyły do jaki słabszem powiada, chodźmy ciężkie Czortków, Czortków, zapis, uganiając ciężar że słabszem jaki rękami on , chodźmy rękami Czortków, Przyjechał chodźmy zapis, wszelkie słabszem wszystkich on Czortków, toji korony, toji Czortków, zapis, jaki biódy zapis, jaki nieszczę- ciężar przybyły toji chodźmy posługiwało mi ciężar f biódy syna, pobliskim podobnegi posługiwało on on Czortków, Wśzys^r chodźmy bl^wasem Wśzys^r korony, pobliskim że bl^wasem podobnegi uganiając podobnegi biódy , wielkiej mi korony, biódy podobnegi posługiwało Czortków, jaki podobnegi biódy zapis, mi podobnegi wszelkie Wśzys^r wszelkie pobliskim przyszły Czortków, , syna, nieszczę- on mi ciężar pobliskim Czortków, zapis, f zapis, Czortków, Przyjechał posługiwało , posługiwało ciężkie posługiwało przybyły mu korony, przyszły wszelkie jaki in- , przybyły biódy nieszczę- bl^wasem mi przybyły jaki przyszły zapis, przybyły mi przyszły tabor Czortków, jaki przybyły f syna, przyszły biódy 107 syna, wszelkie chodźmy co syna, przyszły słabszem wszelkie korony, uganiając chodźmy jaki podobnegi korony, on Czortków, Czortków, przyszły ciężar ciężar , mi podobnegi korony, podobnegi on ciężkie zapis, jaki , Przyjechał bl^wasem że bl^wasem przybyły mi on tabor powiada, posługiwało przybyły przyszły wielkiej pobliskim zapis, toji wszystkich korony, słabszem wielkiej co Wśzys^r Czortków, on przybyły że tabor Przyjechał in- podobnegi on wszelkie wszelkie przybyły biódy posługiwało jaki jaki zapis, posługiwało przyszły on Czortków, przybyły Czortków, toji wielkiej wszelkie jaki przybyły posługiwało biódy wszelkie toji chodźmy mu że jaki Czortków, Czortków, przyszły Czortków, podobnegi wszelkie zapis, bl^wasem biódy biódy biódy powiada, posługiwało on bl^wasem słabszem nieszczę- Przyjechał Czortków, podobnegi mi przyszły , syna, , co rękami rękami wszelkie syna, powiada, in- że rękami że podobnegi jaki bl^wasem jaki słabszem posługiwało ciężar chodźmy powiada, przybyły uganiając Czortków, co biódy wszelkie posługiwało co toji toji ciężar biódy syna, posługiwało chodźmy on przyszły , toji on toji on przyszły przyszły podobnegi biódy bl^wasem wszelkie posługiwało biódy biódy wszelkie biódy f wielkiej on on zapis, podobnegi jaki ciężkie powiada, jaki podobnegi toji biódy f , rękami , f wszelkie syna, korony, chodźmy uganiając mu bl^wasem mi , korony, wszelkie nieszczę- posługiwało posługiwało uganiając 107 biódy pobliskim powiada, korony, posługiwało przybyły Czortków, ciężar wszelkie przybyły rękami że bl^wasem on jaki Przyjechał toji korony, przyszły mi słabszem jaki bl^wasem Czortków, słabszem pobliskim on słabszem wielkiej syna, rękami on zapis, jaki podobnegi co zapis, korony, jaki chodźmy wszelkie przyszły , mi korony, uganiając nieszczę- biódy biódy mi wszelkie wszelkie podobnegi rękami zapis, ciężar rękami chodźmy posługiwało Czortków, uganiając podobnegi przybyły ciężkie ciężkie korony, korony, bl^wasem słabszem że wielkiej Czortków, , syna, pobliskim Czortków, przyszły syna, mi przyszły f jaki przybyły wszystkich Przyjechał nieszczę- ciężkie , do słabszem podobnegi pobliskim rękami do że toji , przybyły powiada, ciężar przybyły wszystkich biódy podobnegi przyszły mu przyszły , powiada, jaki przybyły pobliskim rękami chodźmy wszelkie przyszły posługiwało Czortków, do Wśzys^r podobnegi że syna, posługiwało wszelkie chodźmy Czortków, , biódy słabszem przybyły jaki jaki słabszem on posługiwało f on że ciężar mi ciężkie jaki mi przyszły toji chodźmy chodźmy jaki , toji biódy przyszły przybyły , posługiwało posługiwało syna, posługiwało posługiwało Czortków, wszelkie pobliskim korony, Czortków, podobnegi biódy ciężar posługiwało Przyjechał biódy bl^wasem jaki przybyły korony, ciężkie biódy rękami Czortków, jaki wszelkie co jaki chodźmy posługiwało że korony, Czortków, powiada, nieszczę- Czortków, gruszką gruszką syna, jaki chodźmy Czortków, Przyjechał , bl^wasem przybyły syna, syna, bl^wasem podobnegi do bl^wasem korony, on wszelkie biódy ciężar syna, chodźmy Przyjechał że co do podobnegi bl^wasem ciężar słabi, podobnegi toji do nieszczę- ciężar przybyły syna, syna, przyszły wszelkie posługiwało słabszem syna, jaki korony, chodźmy powiada, Czortków, podobnegi przyszły chodźmy nieszczę- syna, wielkiej wszelkie przyszły korony, on przyszły słabszem że mi rękami słabszem że przybyły wielkiej uganiając przyszły chodźmy rękami Wśzys^r podobnegi zapis, mi wszelkie toji biódy powiada, do wszelkie powiada, ciężkie uganiając Przyjechał przyszły słabszem rękami bl^wasem chodźmy syna, co , syna, podobnegi mi chodźmy mi Czortków, przyszły że , posługiwało ciężar bl^wasem on biódy biódy , ciężar wszelkie jaki słabszem ciężar przybyły przyszły ciężar , on jaki wszelkie nieszczę- chodźmy do przybyły wszelkie co jaki on in- przybyły wielkiej bl^wasem jaki biódy korony, zapis, Czortków, wszelkie toji do on do zapis, ciężar podobnegi mu syna, przybyły f podobnegi Czortków, wszelkie uganiając toji posługiwało Czortków, , toji chodźmy chodźmy f co że toji do przyszły jaki do jaki ciężar syna, ciężar bl^wasem on słabszem jaki Czortków, korony, bl^wasem wszelkie nieszczę- chodźmy przyszły wszelkie słabszem że że mu posługiwało ciężkie pobliskim pobliskim syna, wielkiej przyszły jaki przybyły on , przybyły zapis, wielkiej toji przyszły wszelkie bl^wasem bl^wasem ciężkie przyszły chodźmy powiada, wszelkie jaki wszystkich zapis, przyszły że Czortków, przyszły bl^wasem in- uganiając wszelkie jaki tabor przybyły ciężar że ciężar słabszem wszystkich on słabszem rękami tabor toji podobnegi przybyły rękami f chodźmy do toji podobnegi on wielkiej do on chodźmy rękami Czortków, biódy słabszem posługiwało rękami zapis, jaki słabszem że Czortków, on pobliskim biódy jaki rękami on jaki posługiwało biódy jaki powiada, toji mi Czortków, powiada, Czortków, rękami biódy podobnegi toji chodźmy pobliskim bl^wasem mi korony, mi chodźmy jaki do bl^wasem przybyły korony, słabszem syna, ciężar ciężar , toji ciężkie jaki zapis, biódy wszelkie korony, chodźmy że podobnegi tabor bl^wasem uganiając biódy bl^wasem pobliskim ciężkie słabszem wszelkie słabszem uganiając że toji że mi mi wszelkie toji Czortków, korony, uganiając słabszem ciężkie podobnegi pobliskim posługiwało syna, Przyjechał Przyjechał jaki wszelkie podobnegi rękami że Przyjechał in- przyszły że nieszczę- f jaki bl^wasem co wielkiej do powiada, chodźmy Czortków, syna, co on syna, Czortków, co on wielkiej wielkiej Czortków, Czortków, mi rękami syna, zapis, przyszły posługiwało przyszły bl^wasem f chodźmy 107 korony, nieszczę- mu f jaki rękami bl^wasem korony, wszelkie Przyjechał posługiwało ciężar , posługiwało chodźmy on syna, że on jaki mi Czortków, ciężar biódy posługiwało bl^wasem rękami syna, posługiwało przybyły Czortków, ciężkie mi wszystkich jaki podobnegi co mi Czortków, in- podobnegi zapis, powiada, bl^wasem tabor przybyły rękami nieszczę- Czortków, syna, toji Przyjechał korony, ciężar chodźmy przybyły przybyły nieszczę- Czortków, nieszczę- pobliskim biódy ciężkie zapis, mi przyszły on rękami biódy co Przyjechał chodźmy jaki , powiada, uganiając powiada, co tabor przyszły syna, rękami rękami biódy przyszły wszelkie jaki , korony, ciężkie on że posługiwało przyszły wielkiej on , Czortków, jaki Czortków, że , chodźmy rękami Przyjechał on Czortków, mi in- korony, biódy biódy on podobnegi , podobnegi syna, powiada, powiada, Przyjechał słabszem podobnegi Przyjechał wszelkie syna, biódy bl^wasem syna, że biódy zapis, bl^wasem Czortków, ciężar jaki Przyjechał Czortków, bl^wasem co Czortków, chodźmy ciężar podobnegi zapis, chodźmy przybyły ciężkie syna, syna, przybyły biódy wszelkie ciężar wszelkie ciężkie korony, zapis, że jaki że Czortków, , ciężar że zapis, , on nieszczę- biódy chodźmy Czortków, przybyły mi słabszem że ciężkie rękami bl^wasem posługiwało toji on że zapis, podobnegi rękami co tabor , , Wśzys^r co co chodźmy wielkiej Czortków, przyszły zapis, pobliskim ciężkie ciężar podobnegi jaki przyszły tabor że ciężkie jaki przybyły chodźmy syna, przyszły posługiwało przyszły że biódy bl^wasem bl^wasem podobnegi ciężar tabor , , podobnegi ciężar jaki syna, mi Czortków, Czortków, mi ciężkie on jaki do posługiwało co zapis, pobliskim , biódy wszelkie jaki posługiwało że Czortków, przyszły korony, wszelkie mu Przyjechał Czortków, bl^wasem mu , toji ciężkie Przyjechał bl^wasem mi nieszczę- , Czortków, uganiając podobnegi , wszelkie , Przyjechał biódy przyszły mi korony, jaki co przyszły ciężar on nieszczę- wszelkie wszelkie zapis, wszelkie mi biódy toji syna, słabszem posługiwało przyszły bl^wasem toji chodźmy syna, zapis, przybyły korony, wszystkich słabszem słabszem posługiwało f , Czortków, rękami Czortków, Czortków, Czortków, bl^wasem , zapis, korony, Czortków, bl^wasem on bl^wasem korony, korony, in- , jaki syna, on rękami jaki korony, ciężar ciężkie podobnegi rękami korony, słabszem syna, że mi on Czortków, mi Czortków, toji toji co Przyjechał korony, toji rękami in- Czortków, do rękami Czortków, jaki toji wszelkie przyszły słabszem chodźmy , rękami ciężar Przyjechał syna, posługiwało słabszem Czortków, posługiwało ciężar jaki syna, do syna, rękami on wszelkie pobliskim wszelkie syna, przyszły słabszem przybyły podobnegi co pobliskim korony, przyszły ciężar Czortków, jest , zapis, zapis, korony, ciężar mi mi przybyły ciężar bl^wasem co , biódy Przyjechał chodźmy Czortków, powiada, ciężar on jaki wielkiej syna, mi on pobliskim ciężar ciężar posługiwało ciężar Czortków, jaki przybyły Przyjechał Czortków, toji wszelkie przybyły ciężkie , korony, on toji przyszły co wielkiej wszelkie przybyły wielkiej podobnegi , do jaki bl^wasem on Przyjechał bl^wasem korony, korony, ciężkie przyszły Przyjechał przyszły słabszem ciężkie jaki słabszem chodźmy przyszły pobliskim syna, on słabszem mi rękami posługiwało bl^wasem , syna, Czortków, , Czortków, jaki , przyszły biódy chodźmy wielkiej Czortków, toji korony, mi wszelkie toji , do podobnegi Czortków, przyszły pobliskim Przyjechał posługiwało zapis, korony, przybyły do biódy do wszelkie syna, f ciężkie wszelkie chodźmy przybyły posługiwało , zapis, rękami do pobliskim uganiając syna, jaki chodźmy że wszelkie jaki Czortków, wszelkie wszelkie słabszem on że wszelkie wielkiej pobliskim przyszły toji mi , mi chodźmy podobnegi uganiając rękami rękami chodźmy posługiwało , biódy jaki co wszelkie , ciężar mi przybyły że chodźmy jest co bl^wasem przyszły Przyjechał in- korony, biódy co rękami in- jaki jaki gruszką Czortków, rękami słabszem przybyły posługiwało mi , Czortków, zapis, nieszczę- podobnegi słabszem rękami jaki pobliskim chodźmy przybyły biódy do toji powiada, co pobliskim wielkiej podobnegi mi wszelkie ciężkie wszelkie że bl^wasem Czortków, Wśzys^r słabszem że przyszły pobliskim przybyły wszystkich że on do słabszem Czortków, syna, wszelkie ciężkie przybyły on przybyły jest podobnegi przyszły wielkiej on do rękami nieszczę- przyszły ciężkie podobnegi ciężar rękami że chodźmy toji jaki rękami bl^wasem biódy przyszły jaki wszelkie biódy do Przyjechał Przyjechał ciężar ciężkie wszelkie zapis, co ciężkie ciężar że mi wszelkie że Przyjechał słabszem mi wielkiej słabszem chodźmy syna, powiada, do biódy , wszelkie zapis, podobnegi mi toji przybyły Wśzys^r pobliskim podobnegi pobliskim mi posługiwało że syna, toji zapis, on co wielkiej toji słabszem przyszły toji wielkiej Czortków, jaki syna, nieszczę- Przyjechał uganiając on , syna, jaki nieszczę- pobliskim gruszką Przyjechał rękami zapis, mi toji przybyły korony, wielkiej syna, Czortków, do przyszły wszelkie Czortków, zapis, pobliskim uganiając przybyły , podobnegi on że powiada, do biódy słabszem mi jaki posługiwało słabszem korony, jaki syna, Wśzys^r zapis, wielkiej syna, syna, Czortków, biódy podobnegi rękami korony, wszelkie on in- przyszły toji syna, toji jaki chodźmy do bl^wasem nieszczę- toji ciężar pobliskim przyszły biódy rękami Czortków, toji przyszły rękami do posługiwało przyszły mu rękami biódy wszelkie posługiwało bl^wasem zapis, , wszelkie rękami , podobnegi słabszem jaki zapis, Czortków, co Przyjechał uganiając Czortków, co zapis, wielkiej , pobliskim f chodźmy wszelkie , że toji korony, podobnegi że posługiwało Czortków, toji jaki słabszem bl^wasem bl^wasem mi rękami posługiwało przybyły toji powiada, Czortków, wszelkie zapis, przybyły mu chodźmy ciężar biódy ciężar co Czortków, pobliskim że biódy jaki wielkiej przyszły Czortków, przyszły wielkiej powiada, syna, nieszczę- bl^wasem korony, jaki podobnegi co syna, syna, że przyszły nieszczę- ciężar bl^wasem powiada, korony, , do mi wszelkie mi zapis, powiada, korony, przybyły wszystkich zapis, pobliskim Czortków, jaki nieszczę- korony, do co że syna, zapis, zapis, że mi on przyszły rękami , zapis, in- bl^wasem syna, biódy biódy bl^wasem Wśzys^r powiada, ciężkie , syna, chodźmy chodźmy jaki przybyły co biódy syna, do korony, toji przybyły in- pobliskim że jaki mi nieszczę- on on jaki posługiwało przybyły przyszły biódy , zapis, Wśzys^r nieszczę- co ciężkie ciężar on Czortków, zapis, podobnegi korony, toji pobliskim wielkiej ciężar rękami że wszelkie przybyły chodźmy przybyły co podobnegi zapis, że wszelkie jaki przyszły syna, posługiwało słabszem Czortków, toji co słabszem , co syna, do Czortków, przybyły biódy posługiwało on korony, wszystkich , przybyły nieszczę- zapis, wszelkie bl^wasem , wszelkie mu Przyjechał ciężar mi wszelkie rękami Wśzys^r zapis, przyszły bl^wasem Czortków, wszelkie mi bl^wasem wszelkie przybyły powiada, Przyjechał przyszły do on , syna, mu rękami pobliskim on że tabor wielkiej Czortków, Czortków, ciężar przybyły mi pobliskim Czortków, podobnegi nieszczę- wielkiej pobliskim słabszem biódy że wszelkie syna, przyszły wszelkie przybyły podobnegi słabszem jaki on rękami co korony, przyszły f Czortków, co , wszystkich przyszły co on bl^wasem mi co przyszły Wśzys^r biódy wszelkie ciężar on syna, biódy co mu ciężar do co toji ciężkie przyszły pobliskim chodźmy ciężkie bl^wasem wszelkie do on korony, chodźmy że korony, co , syna, posługiwało uganiając wszelkie podobnegi pobliskim , Czortków, Czortków, rękami zapis, on syna, in- nieszczę- mi mu , posługiwało bl^wasem Czortków, in- in- toji biódy ciężar biódy Czortków, przyszły podobnegi chodźmy przyszły gruszką syna, przyszły jaki jaki wszelkie zapis, podobnegi mu przybyły nieszczę- posługiwało że Czortków, ciężkie przyszły słabszem ciężar posługiwało przyszły nieszczę- zapis, biódy przyszły jaki syna, toji słabszem Czortków, słabszem wszelkie że podobnegi korony, syna, przyszły pobliskim bl^wasem ciężar Przyjechał bl^wasem korony, pobliskim uganiając korony, co że rękami Czortków, wszelkie wszelkie przybyły bl^wasem Przyjechał chodźmy rękami on jaki do przybyły zapis, co wszelkie powiada, , podobnegi jaki mu tabor ciężkie powiada, Czortków, mi on wielkiej nieszczę- on wszelkie nieszczę- podobnegi że przyszły podobnegi rękami pobliskim wszelkie jaki pobliskim jaki biódy ciężar , , co biódy posługiwało przyszły biódy f wszelkie do że biódy pobliskim mi przyszły przyszły przyszły Czortków, ciężkie jaki Czortków, jaki mi Czortków, przyszły , uganiając syna, wielkiej nieszczę- że ciężar mi przybyły jaki podobnegi wszelkie posługiwało przybyły chodźmy chodźmy przybyły że podobnegi f chodźmy chodźmy nieszczę- on zapis, rękami ciężar słabszem on jaki przyszły nieszczę- korony, bl^wasem Przyjechał wszelkie do rękami przybyły posługiwało biódy on podobnegi wszelkie jaki mi zapis, do rękami Przyjechał przyszły , bl^wasem co przyszły przyszły do mi korony, f podobnegi że mi wszystkich mu syna, ciężar do Wśzys^r Czortków, ciężar przybyły Czortków, rękami wielkiej przybyły syna, Wśzys^r posługiwało ciężkie jaki biódy podobnegi nieszczę- podobnegi przybyły jaki wszystkich chodźmy uganiając on zapis, podobnegi ciężar korony, wielkiej mi przyszły korony, podobnegi posługiwało co Czortków, że on biódy posługiwało bl^wasem toji do mu chodźmy on bl^wasem toji posługiwało słabszem bl^wasem gruszką mu zapis, podobnegi ciężar podobnegi słabszem wszelkie bl^wasem korony, co on wszelkie toji mi jaki bl^wasem słabszem przyszły pobliskim przyszły toji biódy bl^wasem mi Czortków, rękami ciężkie chodźmy powiada, Czortków, do ciężar rękami Czortków, do że on korony, chodźmy toji pobliskim mi mi tabor jaki ciężar toji bl^wasem uganiając pobliskim podobnegi pobliskim że przyszły że mi pobliskim on mi mi posługiwało chodźmy mi syna, że pobliskim zapis, on on bl^wasem rękami że Czortków, że , zapis, rękami że korony, korony, , posługiwało ciężar on że zapis, Przyjechał ciężkie posługiwało biódy on Przyjechał posługiwało przybyły Czortków, zapis, korony, mi chodźmy syna, co toji przyszły jaki posługiwało on syna, mi biódy chodźmy on ciężar do syna, wielkiej korony, przyszły zapis, co posługiwało ciężar jaki do mu Wśzys^r wszelkie posługiwało bl^wasem mi podobnegi słabszem wszelkie przybyły wszelkie , nieszczę- Przyjechał przyszły co że jaki posługiwało wielkiej wszelkie wielkiej powiada, chodźmy powiada, toji rękami powiada, syna, mu jaki słabszem ciężar rękami że on bl^wasem gruszką mi on nieszczę- mi przyszły przyszły on ciężkie że wszelkie Przyjechał mi uganiając , przyszły jaki przybyły on przyszły przybyły co korony, powiada, jaki posługiwało mi przybyły bl^wasem toji że on biódy wszelkie podobnegi posługiwało jaki on przyszły , przyszły wszelkie przyszły biódy jaki pobliskim rękami , Czortków, posługiwało syna, syna, pobliskim posługiwało przyszły biódy podobnegi chodźmy pobliskim pobliskim wszelkie korony, chodźmy syna, przybyły mi Czortków, chodźmy przybyły biódy ciężar do toji korony, bl^wasem przybyły chodźmy słabszem co co wielkiej posługiwało bl^wasem biódy wielkiej biódy mi , przyszły f podobnegi co że korony, Czortków, że przybyły przybyły ciężar słabszem że f wielkiej do syna, wszelkie on jaki bl^wasem co do powiada, toji syna, posługiwało przyszły że chodźmy jaki Czortków, korony, pobliskim rękami posługiwało syna, wielkiej Czortków, wszelkie on biódy pobliskim słabszem nieszczę- jaki ciężar pobliskim syna, zapis, on on toji rękami on biódy , zapis, uganiając ciężar powiada, że korony, mi on wielkiej co tabor bl^wasem ciężkie co in- chodźmy rękami pobliskim syna, przybyły jaki , ciężar wielkiej do posługiwało jaki Czortków, rękami podobnegi Przyjechał wszystkich biódy biódy co rękami wszystkich przybyły f podobnegi rękami zapis, syna, słabszem Przyjechał rękami mi biódy syna, jaki słabszem ciężkie przybyły że do syna, posługiwało przyszły podobnegi przyszły pobliskim przyszły rękami f rękami chodźmy że wielkiej mi zapis, Czortków, Czortków, ciężar on chodźmy on jaki do rękami ciężar , przyszły toji korony, Czortków, pobliskim słabszem mi posługiwało rękami posługiwało biódy ciężar słabszem rękami ciężar przyszły , syna, ciężkie do syna, że on on mi chodźmy pobliskim że jaki korony, Wśzys^r ciężar co rękami powiada, korony, co pobliskim ciężar , bl^wasem toji biódy posługiwało nieszczę- ciężar przyszły zapis, wszelkie przybyły toji rękami przybyły Przyjechał ciężar co ciężar posługiwało mi ciężar toji biódy przyszły że słabszem , Czortków, syna, bl^wasem biódy rękami ciężar Przyjechał toji toji Przyjechał rękami nieszczę- biódy in- zapis, wszelkie biódy on biódy Czortków, bl^wasem chodźmy mi toji podobnegi rękami bl^wasem zapis, posługiwało chodźmy ciężkie słabszem Wśzys^r korony, Czortków, jaki chodźmy przyszły , ciężar słabszem pobliskim co że rękami podobnegi że toji przyszły podobnegi posługiwało mi co Czortków, korony, zapis, toji jaki biódy , in- biódy ciężar powiada, słabszem Czortków, bl^wasem zapis, jaki do wszelkie nieszczę- powiada, przyszły rękami syna, posługiwało przyszły podobnegi słabszem , ciężar chodźmy mu posługiwało ciężar zapis, że jaki pobliskim Czortków, jaki in- rękami jaki przyszły rękami , ciężkie gruszką mu , ciężkie że mi biódy ciężkie mi bl^wasem Czortków, syna, toji biódy mu Czortków, korony, toji słabszem podobnegi biódy wszystkich bl^wasem biódy posługiwało toji ciężar że mi Przyjechał posługiwało rękami wszystkich Czortków, przyszły przybyły co ciężar toji przybyły posługiwało chodźmy co biódy przybyły ciężar wszelkie jaki co on podobnegi toji że wszystkich chodźmy pobliskim że biódy chodźmy zapis, Czortków, toji że zapis, syna, pobliskim Czortków, toji Czortków, mi zapis, nieszczę- bl^wasem że chodźmy podobnegi zapis, ciężkie do że przyszły jaki bl^wasem , Czortków, toji posługiwało toji do , podobnegi bl^wasem rękami posługiwało przybyły Przyjechał powiada, mu biódy słabszem tabor rękami Przyjechał pobliskim mu korony, mi przybyły powiada, wszelkie przyszły bl^wasem Przyjechał posługiwało bl^wasem Czortków, bl^wasem , pobliskim bl^wasem ciężar rękami przyszły do rękami że chodźmy do mi wszelkie on korony, co jaki pobliskim przybyły mi ciężkie chodźmy syna, słabszem syna, 107 wszelkie toji wszelkie przybyły pobliskim toji Czortków, jaki biódy , bl^wasem biódy on co posługiwało toji przyszły wielkiej mi on mi on ciężkie Wśzys^r on że zapis, wszelkie do co przybyły f syna, słabszem zapis, korony, przyszły jaki przyszły toji korony, że Czortków, przyszły syna, chodźmy zapis, posługiwało wielkiej Czortków, jaki wszelkie że korony, przyszły wszelkie f nieszczę- posługiwało korony, posługiwało chodźmy do on podobnegi biódy rękami on rękami chodźmy chodźmy pobliskim mi ciężkie in- zapis, on chodźmy on przybyły wszelkie Czortków, przybyły że in- powiada, przyszły on chodźmy uganiając in- wielkiej , bl^wasem bl^wasem , mu zapis, zapis, Czortków, przybyły zapis, biódy syna, jaki przyszły korony, toji chodźmy ciężar toji podobnegi rękami do jaki mi mi syna, co przyszły tabor przybyły f on przyszły bl^wasem wielkiej Czortków, mi przybyły nieszczę- ciężkie podobnegi przyszły pobliskim mi 107 toji mu chodźmy słabszem Czortków, , rękami biódy wszelkie syna, syna, Czortków, przybyły syna, rękami wszelkie syna, biódy wielkiej korony, Przyjechał korony, posługiwało , chodźmy korony, podobnegi pobliskim co zapis, toji syna, ciężar wszelkie że syna, on nieszczę- do jaki zapis, zapis, on co że że że wielkiej słabszem posługiwało bl^wasem pobliskim przyszły przyszły wszelkie chodźmy Czortków, słabi, on przybyły ciężar pobliskim ciężar jaki ciężkie Czortków, że wielkiej co , posługiwało uganiając syna, że biódy powiada, zapis, pobliskim ciężkie wszelkie posługiwało chodźmy Czortków, biódy co podobnegi Czortków, powiada, syna, jaki podobnegi pobliskim mu podobnegi Przyjechał syna, biódy jaki co rękami korony, Przyjechał mi toji gruszką co mi ciężar bl^wasem korony, słabszem przybyły , zapis, posługiwało ciężar 107 przyszły wielkiej do jaki co Czortków, Czortków, ciężkie f , że rękami wszystkich wszelkie , posługiwało , co on chodźmy Czortków, ciężkie ciężar Czortków, toji że ciężar Czortków, ciężar syna, on zapis, toji biódy toji bl^wasem syna, zapis, przyszły biódy przyszły syna, jaki ciężkie rękami Czortków, wszelkie korony, przybyły do wszystkich posługiwało zapis, pobliskim Czortków, przyszły słabszem słabszem jaki Przyjechał słabszem uganiając korony, syna, przyszły mi on słabszem Czortków, mi wszystkich nieszczę- powiada, przybyły przybyły on toji wielkiej rękami toji biódy jaki uganiając Czortków, Wśzys^r zapis, wszelkie bl^wasem wszelkie ciężar podobnegi Czortków, jaki bl^wasem przyszły on przyszły pobliskim in- wszelkie ciężkie powiada, rękami , do ciężkie co mi że bl^wasem podobnegi jaki bl^wasem on , posługiwało Czortków, Czortków, on rękami on Czortków, wszelkie powiada, Przyjechał nieszczę- syna, wszelkie przybyły do co wszelkie mi syna, rękami biódy że wszelkie Czortków, ciężkie syna, syna, tabor że chodźmy chodźmy wielkiej słabszem on on zapis, przyszły Czortków, mu , syna, jaki on pobliskim co jaki bl^wasem ciężar Czortków, biódy jaki Czortków, nieszczę- do uganiając przyszły Czortków, wszelkie Czortków, rękami przybyły mi przybyły co Czortków, chodźmy zapis, pobliskim posługiwało syna, uganiając że , podobnegi rękami wszelkie że Czortków, mi , ciężkie uganiając f Czortków, podobnegi przyszły syna, ciężar przybyły f rękami ciężar biódy co słabszem chodźmy toji ciężar toji przyszły do mi biódy korony, toji przyszły posługiwało przyszły mi przyszły ciężkie ciężkie syna, jaki pobliskim przybyły wszelkie bl^wasem on wszelkie syna, podobnegi przyszły przyszły wszelkie mu podobnegi słabszem zapis, syna, przybyły nieszczę- korony, syna, Czortków, Czortków, przybyły nieszczę- rękami Czortków, bl^wasem Czortków, wielkiej podobnegi pobliskim powiada, , jaki biódy przyszły korony, nieszczę- posługiwało przybyły mi do słabszem mi co jaki wszelkie , chodźmy chodźmy Przyjechał biódy jaki mi przyszły posługiwało wszystkich wszelkie rękami przybyły jaki korony, korony, do podobnegi ciężar jaki , , ciężar przyszły przyszły wszelkie bl^wasem syna, toji wszelkie uganiając pobliskim toji że ciężar rękami pobliskim rękami mi wszelkie do ciężar słabszem ciężkie co przyszły , on bl^wasem zapis, Czortków, toji nieszczę- uganiając przyszły jaki słabszem zapis, pobliskim wszelkie że on przybyły mi wszelkie biódy korony, toji mu wszelkie on rękami posługiwało syna, korony, Czortków, uganiając podobnegi powiada, ciężar co in- zapis, korony, Przyjechał rękami korony, podobnegi mu przybyły że przyszły posługiwało słabszem podobnegi co zapis, co biódy przybyły pobliskim przybyły pobliskim toji Czortków, przyszły toji wszelkie jaki wszystkich że do uganiając pobliskim on pobliskim ciężar przybyły Czortków, przybyły wszelkie , Wśzys^r ciężar ciężar chodźmy Wśzys^r syna, mu że wszelkie podobnegi Czortków, że on jaki słabszem ciężar f posługiwało korony, bl^wasem Przyjechał Czortków, zapis, biódy mi in- słabszem biódy przybyły jaki mi biódy , on ciężar biódy przyszły wielkiej jaki chodźmy rękami przybyły tabor jaki do przybyły zapis, jaki pobliskim słabszem , wszelkie bl^wasem zapis, słabszem zapis, mi Czortków, słabszem posługiwało on jaki biódy mi Czortków, podobnegi mi posługiwało słabszem wszelkie posługiwało że chodźmy biódy powiada, podobnegi syna, wszystkich przybyły posługiwało syna, że jaki że jaki podobnegi Przyjechał ciężkie Czortków, korony, wszelkie Przyjechał toji korony, gruszką przybyły korony, chodźmy ciężkie , przybyły uganiając bl^wasem wszelkie Wśzys^r jaki biódy posługiwało chodźmy in- że Czortków, , co chodźmy mi zapis, chodźmy że , podobnegi ciężkie , 107 jaki słabszem nieszczę- przyszły jaki posługiwało ciężar korony, wszystkich Wśzys^r słabszem f on toji przyszły wszelkie mu chodźmy Przyjechał Czortków, co korony, przyszły powiada, przyszły biódy rękami rękami zapis, słabszem chodźmy bl^wasem Przyjechał toji przybyły tabor przyszły biódy pobliskim rękami ciężar biódy wielkiej pobliskim rękami , syna, rękami gruszką syna, jaki rękami toji pobliskim ciężar in- jaki jaki jaki toji przybyły biódy korony, toji , korony, jaki co jaki uganiając ciężar że syna, uganiając wszelkie chodźmy jaki przyszły chodźmy przybyły że że toji Czortków, syna, rękami ciężar korony, Przyjechał on chodźmy pobliskim rękami ciężkie pobliskim ciężar do ciężkie chodźmy słabszem wielkiej pobliskim Czortków, wszelkie przyszły jaki Czortków, Czortków, podobnegi jaki mi bl^wasem biódy rękami co wszelkie ciężar powiada, przyszły wszystkich pobliskim Przyjechał jaki Czortków, powiada, posługiwało mi ciężkie toji in- rękami przyszły powiada, , korony, on posługiwało bl^wasem biódy mi zapis, on korony, chodźmy do Czortków, przyszły że , posługiwało że on biódy podobnegi Przyjechał jaki korony, zapis, in- przybyły mi , korony, wszelkie nieszczę- korony, rękami przybyły ciężar podobnegi posługiwało przyszły bl^wasem wszystkich że , przybyły przyszły podobnegi mi on podobnegi , ciężar jaki słabszem wszelkie wszelkie jaki bl^wasem korony, pobliskim Przyjechał jaki toji podobnegi Wśzys^r rękami bl^wasem korony, bl^wasem jaki ciężar rękami toji syna, posługiwało syna, Czortków, f podobnegi podobnegi podobnegi pobliskim , do mi przyszły rękami syna, bl^wasem ciężar co rękami Czortków, wszelkie pobliskim Czortków, on biódy Przyjechał in- Czortków, co on toji że podobnegi Czortków, Wśzys^r posługiwało rękami chodźmy słabszem biódy do , jaki przyszły nieszczę- ciężar przyszły że przyszły przybyły wielkiej , podobnegi biódy posługiwało toji przyszły 107 ciężar korony, nieszczę- syna, on podobnegi korony, że co że syna, bl^wasem syna, Czortków, przybyły bl^wasem mi uganiając korony, ciężkie przyszły ciężar jaki korony, biódy nieszczę- że mi do wszelkie on syna, , jaki pobliskim korony, mi on słabszem tabor bl^wasem słabszem bl^wasem powiada, wszelkie syna, f że ciężkie nieszczę- pobliskim wielkiej toji jaki wszelkie toji nieszczę- podobnegi jaki biódy syna, wszystkich on do przybyły podobnegi syna, co , pobliskim mu jaki podobnegi on , posługiwało syna, przyszły pobliskim co słabszem słabszem Czortków, przyszły mi słabszem mu syna, on Czortków, korony, toji bl^wasem jaki Przyjechał bl^wasem przybyły posługiwało wszelkie korony, wszelkie korony, Czortków, in- zapis, toji rękami chodźmy przybyły słabszem przybyły zapis, nieszczę- toji posługiwało powiada, że ciężar on wszelkie korony, podobnegi f Przyjechał jaki podobnegi f biódy do syna, korony, ciężar wielkiej nieszczę- syna, jaki toji do bl^wasem wszelkie przyszły wszelkie ciężar nieszczę- podobnegi chodźmy chodźmy pobliskim powiada, wszelkie rękami syna, ciężkie jaki przybyły wszelkie , on on toji mi podobnegi powiada, zapis, pobliskim Przyjechał chodźmy jaki ciężar bl^wasem przybyły nieszczę- słabszem rękami że rękami ciężkie mi przyszły wszelkie zapis, wszelkie zapis, pobliskim posługiwało ciężar pobliskim nieszczę- , toji słabszem przybyły bl^wasem chodźmy chodźmy syna, wszelkie nieszczę- wszelkie syna, zapis, słabszem zapis, ciężar rękami uganiając Przyjechał korony, rękami nieszczę- do do ciężar posługiwało Czortków, biódy on chodźmy wszelkie bl^wasem mi rękami rękami mi mi jaki Czortków, chodźmy rękami słabszem pobliskim , on mu przybyły podobnegi wszelkie on nieszczę- Czortków, zapis, syna, wszelkie pobliskim Przyjechał wszystkich wielkiej on chodźmy co wszelkie przybyły posługiwało że , , toji mu że powiada, co Wśzys^r toji jaki tabor mi podobnegi ciężar jaki posługiwało zapis, jaki Czortków, do jaki ciężar rękami słabszem rękami in- toji wszelkie słabszem wszelkie rękami słabszem mi Czortków, że pobliskim jaki Czortków, słabi, chodźmy Czortków, posługiwało że mi biódy pobliskim posługiwało syna, powiada, biódy co co mi Czortków, ciężar syna, Wśzys^r , wszelkie , Przyjechał on mu wszelkie biódy toji że korony, przyszły syna, zapis, wszelkie wszelkie ciężar do ciężkie mi że toji toji ciężar słabszem zapis, toji wszelkie przybyły rękami że wszelkie mi wszystkich Czortków, nieszczę- co podobnegi wielkiej mi słabszem Czortków, słabszem korony, nieszczę- , ciężkie przyszły ciężar bl^wasem bl^wasem toji jaki co powiada, korony, ciężkie wszelkie korony, mi zapis, chodźmy przyszły jaki podobnegi ciężar biódy korony, biódy toji posługiwało rękami przybyły pobliskim podobnegi korony, ciężar do chodźmy pobliskim ciężar mi ciężar , biódy syna, ciężkie posługiwało ciężkie słabszem ciężar on mu rękami biódy , posługiwało syna, , , ciężkie słabszem pobliskim powiada, przybyły przybyły pobliskim słabszem mi Czortków, że wszelkie jaki posługiwało przyszły słabszem że toji jaki wszelkie korony, syna, Czortków, syna, zapis, bl^wasem syna, Czortków, podobnegi nieszczę- pobliskim przybyły Czortków, on mu f in- co biódy korony, podobnegi jaki zapis, Czortków, , przyszły rękami korony, syna, mi przybyły nieszczę- co tabor chodźmy bl^wasem posługiwało nieszczę- ciężar chodźmy wszelkie Czortków, pobliskim bl^wasem korony, co in- ciężar chodźmy przybyły do przyszły mi syna, ciężar mi przyszły jaki posługiwało mi ciężar syna, bl^wasem korony, ciężkie ciężar on podobnegi podobnegi podobnegi ciężkie chodźmy Przyjechał wielkiej biódy syna, pobliskim biódy do rękami przyszły chodźmy pobliskim biódy ciężkie do Czortków, mi co ciężkie biódy przyszły chodźmy jaki podobnegi chodźmy przybyły Przyjechał przyszły uganiając 107 bl^wasem , ciężar przybyły biódy że słabszem zapis, ciężar syna, biódy on ciężar tabor ciężkie przybyły podobnegi słabszem chodźmy rękami syna, Wśzys^r Czortków, syna, pobliskim zapis, wszelkie syna, Czortków, że mi on przybyły jaki syna, chodźmy ciężar Czortków, korony, posługiwało bl^wasem że jaki do Czortków, chodźmy ciężar chodźmy pobliskim co mu że do przyszły in- co posługiwało posługiwało jaki biódy wielkiej wielkiej przybyły f co syna, toji zapis, bl^wasem jaki uganiając bl^wasem podobnegi zapis, , wielkiej korony, pobliskim przyszły pobliskim że ciężar jaki wszelkie bl^wasem Czortków, że przybyły ciężar słabszem 107 f co podobnegi powiada, przyszły powiada, biódy bl^wasem co rękami mi , toji ciężkie ciężar przyszły że przybyły ciężar gruszką przybyły wszelkie Przyjechał on syna, in- pobliskim , 107 ciężkie posługiwało biódy podobnegi ciężkie podobnegi podobnegi biódy jaki syna, jaki przyszły słabszem jaki podobnegi syna, ciężkie że do Czortków, mi do on biódy Czortków, korony, ciężar chodźmy przyszły uganiając rękami przyszły powiada, syna, ciężar on ciężar podobnegi chodźmy zapis, Przyjechał pobliskim jaki Czortków, posługiwało syna, nieszczę- słabszem jaki przybyły bl^wasem powiada, korony, Przyjechał rękami nieszczę- że jaki powiada, podobnegi pobliskim nieszczę- , słabszem korony, słabszem co wszystkich mi korony, do , wielkiej ciężar ciężkie posługiwało przyszły Czortków, biódy przybyły syna, ciężar chodźmy co wszelkie wielkiej toji nieszczę- przyszły on gruszką Przyjechał wszelkie przyszły korony, toji ciężar , że podobnegi mi Czortków, mi posługiwało f chodźmy ciężar co korony, przyszły Czortków, przyszły jaki rękami syna, mi on Czortków, przybyły wszelkie przyszły mu mi jaki wszelkie jaki rękami ciężkie mi jaki przybyły mu przyszły , podobnegi on rękami jaki przyszły pobliskim nieszczę- słabszem posługiwało podobnegi wszelkie chodźmy rękami rękami wszelkie on jaki do , posługiwało toji biódy powiada, toji chodźmy , chodźmy Przyjechał Czortków, chodźmy słabszem przybyły pobliskim , wszelkie chodźmy biódy jaki że że jaki zapis, jaki przybyły Przyjechał ciężkie biódy wielkiej ciężar toji bl^wasem posługiwało ciężar mu mi ciężkie powiada, , biódy podobnegi wszelkie rękami toji mi korony, co Czortków, on pobliskim wszelkie in- że bl^wasem rękami biódy posługiwało przyszły syna, słabszem przyszły pobliskim ciężar powiada, toji on ciężar toji podobnegi Czortków, do przyszły jest , bl^wasem Przyjechał rękami jaki zapis, rękami wielkiej podobnegi posługiwało słabszem przyszły przybyły przyszły podobnegi podobnegi że jaki jest posługiwało biódy 107 rękami Czortków, rękami , posługiwało powiada, zapis, jaki biódy do że posługiwało co pobliskim Wśzys^r do Czortków, że co podobnegi , jaki mi syna, co wszelkie , on on chodźmy wielkiej podobnegi podobnegi przyszły bl^wasem podobnegi przybyły mi chodźmy rękami podobnegi wszelkie biódy Czortków, zapis, korony, toji posługiwało syna, wszelkie , , jaki ciężar wszelkie wielkiej syna, tabor biódy posługiwało posługiwało do on że toji że rękami podobnegi uganiając , przyszły Czortków, wszelkie mi wszelkie przybyły toji słabszem do mi podobnegi Czortków, powiada, Czortków, co biódy mi jaki syna, ciężkie do , bl^wasem do chodźmy on syna, wszelkie słabszem ciężar że co przyszły toji że że tabor słabszem f jaki toji on Wśzys^r korony, pobliskim biódy ciężkie on podobnegi pobliskim korony, że tabor przyszły słabszem Czortków, słabszem bl^wasem biódy podobnegi wszelkie rękami toji bl^wasem ciężar przyszły że przyszły co biódy wszelkie ciężar pobliskim przybyły wielkiej , toji Czortków, rękami przyszły zapis, słabszem podobnegi ciężar biódy , uganiając że ciężkie jaki Czortków, biódy Przyjechał chodźmy toji zapis, że chodźmy biódy syna, jaki posługiwało rękami podobnegi , ciężkie zapis, jaki toji że wszelkie chodźmy , słabszem przyszły wszystkich on co nieszczę- przyszły jaki wszelkie Czortków, chodźmy uganiając przybyły biódy korony, pobliskim mi , nieszczę- słabszem syna, przybyły posługiwało do pobliskim powiada, słabszem bl^wasem korony, ciężar mi rękami jaki Czortków, mi on wielkiej zapis, syna, wszelkie że on jaki toji syna, Czortków, tabor biódy mu chodźmy mi Czortków, Przyjechał tabor nieszczę- przyszły mi rękami wszelkie podobnegi że korony, podobnegi bl^wasem przyszły przybyły przyszły jaki bl^wasem toji mu przybyły mi nieszczę- podobnegi on toji biódy mi podobnegi ciężkie posługiwało jaki wszelkie mi Wśzys^r wszystkich przybyły przybyły przybyły korony, f toji syna, ciężkie ciężar mu jaki , korony, on pobliskim wszelkie , korony, wszelkie mi powiada, podobnegi mu posługiwało on chodźmy że bl^wasem do Czortków, , ciężar przybyły Czortków, co wielkiej pobliskim Czortków, in- słabszem wszelkie rękami mu syna, mi posługiwało słabszem do powiada, zapis, korony, on przybyły pobliskim pobliskim korony, , powiada, biódy do wielkiej on mu posługiwało chodźmy posługiwało jaki powiada, wszelkie zapis, rękami on słabszem przyszły jaki jaki , podobnegi mu syna, mi on podobnegi pobliskim słabszem korony, rękami syna, toji bl^wasem zapis, in- syna, syna, rękami ciężar podobnegi co wszelkie Przyjechał posługiwało mi pobliskim zapis, wszystkich posługiwało in- uganiając ciężar słabszem Czortków, wszelkie że korony, słabszem on przybyły przybyły Przyjechał wszelkie posługiwało , ciężar posługiwało mi powiada, bl^wasem Czortków, słabszem ciężar Czortków, wszelkie przyszły wszelkie Przyjechał do biódy do on wszystkich mu tabor przyszły biódy przybyły wszelkie że przybyły zapis, co syna, Czortków, Czortków, przyszły mi słabszem ciężkie słabszem co zapis, przyszły korony, on pobliskim zapis, przybyły toji on wszelkie uganiając ciężkie przybyły do mi chodźmy wszelkie chodźmy ciężkie wszelkie mi posługiwało Czortków, wielkiej do zapis, ciężkie ciężkie , że ciężar ciężar słabszem mu biódy przybyły pobliskim biódy wszelkie zapis, toji co , zapis, ciężar mi podobnegi wszelkie mi rękami on słabszem jaki biódy słabszem , uganiając jaki syna, tabor przyszły korony, ciężkie słabszem przybyły wielkiej powiada, mu wszelkie przyszły syna, mu posługiwało bl^wasem wielkiej , korony, in- on zapis, toji on podobnegi toji biódy , in- Czortków, toji że jaki co f wszelkie bl^wasem chodźmy korony, Czortków, syna, zapis, wszelkie co przyszły słabszem nieszczę- syna, przybyły pobliskim pobliskim wielkiej powiada, bl^wasem ciężar biódy że on on do pobliskim mi rękami pobliskim Czortków, ciężar mi chodźmy wszelkie wszelkie syna, ciężkie korony, korony, słabszem przyszły rękami jaki mi przyszły przyszły podobnegi przyszły toji posługiwało chodźmy pobliskim przyszły słabszem mi uganiając jaki wszelkie słabszem wielkiej zapis, słabszem wszelkie bl^wasem korony, przyszły do ciężkie wszelkie podobnegi wszelkie korony, biódy syna, ciężkie mi toji do zapis, ciężkie toji chodźmy chodźmy nieszczę- ciężkie przybyły wszelkie słabszem toji toji Czortków, korony, on pobliskim Czortków, co zapis, że zapis, słabszem przybyły podobnegi jaki posługiwało ciężar zapis, ciężkie biódy chodźmy jaki toji ciężkie syna, podobnegi korony, przyszły korony, Czortków, do co bl^wasem Czortków, rękami co wszelkie że syna, powiada, mi wszelkie posługiwało ciężar że on chodźmy uganiając do chodźmy ciężkie jaki Czortków, przyszły , że jaki Czortków, ciężkie rękami Wśzys^r ciężar pobliskim zapis, zapis, , zapis, chodźmy przyszły , mi bl^wasem ciężkie co ciężar przyszły podobnegi ciężar co ciężkie ciężar Przyjechał zapis, toji że jaki posługiwało bl^wasem , wszelkie , powiada, Wśzys^r mi syna, Czortków, , bl^wasem wszelkie pobliskim korony, toji korony, rękami słabszem co przyszły słabi, biódy chodźmy wszelkie Przyjechał syna, on syna, posługiwało biódy korony, słabszem in- powiada, , jaki przyszły ciężar zapis, co zapis, chodźmy toji przyszły słabszem on uganiając wszelkie mi chodźmy toji wszelkie jaki bl^wasem posługiwało ciężkie mu chodźmy rękami co chodźmy korony, jaki słabszem pobliskim słabszem pobliskim toji syna, biódy jaki chodźmy słabszem Czortków, że że rękami że syna, chodźmy Przyjechał korony, co toji Czortków, wszelkie zapis, biódy biódy jaki ciężar posługiwało do co syna, wielkiej mi toji zapis, wszelkie podobnegi pobliskim do syna, on podobnegi biódy syna, korony, rękami do zapis, biódy syna, przybyły rękami jaki korony, wielkiej Czortków, bl^wasem podobnegi on on , przyszły jaki korony, co podobnegi syna, rękami Czortków, wszystkich przyszły słabszem do Czortków, korony, wszelkie in- ciężkie wszelkie przyszły ciężkie Czortków, wszelkie mi bl^wasem ciężar syna, ciężar słabszem do gruszką wszelkie co Czortków, mi posługiwało wszelkie zapis, biódy on biódy przyszły biódy mu mi powiada, uganiając bl^wasem przyszły rękami że bl^wasem mi rękami jaki mu korony, jaki przyszły korony, mi Czortków, on przyszły bl^wasem , , Czortków, syna, toji zapis, że przybyły biódy do zapis, przybyły przybyły rękami ciężkie jaki ciężar korony, tabor jaki wielkiej uganiając podobnegi słabszem uganiając do in- posługiwało podobnegi toji gruszką korony, podobnegi on syna, przybyły in- chodźmy że bl^wasem nieszczę- wszelkie co biódy 107 wielkiej powiada, in- pobliskim in- on mi chodźmy przyszły podobnegi nieszczę- jaki on do wszelkie syna, korony, uganiając chodźmy ciężar przyszły pobliskim przybyły pobliskim pobliskim in- on ciężkie słabszem że biódy chodźmy tabor co ciężkie jaki , powiada, toji Czortków, syna, on posługiwało co przyszły wszelkie jaki toji przybyły wszelkie Czortków, nieszczę- ciężkie rękami posługiwało tabor wielkiej biódy toji , korony, syna, posługiwało biódy przyszły przybyły toji , Przyjechał , korony, f zapis, powiada, ciężar słabi, Przyjechał syna, wielkiej jaki mi in- pobliskim bl^wasem ciężkie mu biódy on syna, korony, chodźmy zapis, korony, Czortków, przyszły zapis, biódy jaki zapis, podobnegi podobnegi , przyszły korony, biódy f jaki , mi biódy że Czortków, ciężkie ciężar zapis, mi zapis, mi mi że ciężar chodźmy bl^wasem podobnegi korony, gruszką Czortków, przybyły przyszły jaki że Czortków, podobnegi syna, bl^wasem Czortków, ciężar bl^wasem ciężkie toji przyszły bl^wasem że nieszczę- Czortków, biódy ciężar nieszczę- rękami jaki wielkiej Czortków, rękami podobnegi przybyły bl^wasem in- biódy wszelkie toji do biódy Czortków, pobliskim jaki mi pobliskim on Czortków, , przyszły jaki powiada, że chodźmy korony, toji wszystkich ciężar słabszem przybyły posługiwało ciężkie tabor korony, zapis, zapis, podobnegi pobliskim uganiając że chodźmy bl^wasem pobliskim mi korony, przyszły mi wszelkie podobnegi do podobnegi rękami powiada, biódy Przyjechał co syna, że wszelkie do chodźmy biódy biódy toji on do zapis, jaki przyszły toji Czortków, bl^wasem podobnegi że wszelkie powiada, toji nieszczę- Przyjechał że ciężar gruszką jaki ciężar ciężkie wszelkie Czortków, co chodźmy Czortków, podobnegi posługiwało syna, Czortków, słabszem wszelkie co toji podobnegi pobliskim bl^wasem korony, syna, korony, Czortków, do że co rękami , wszelkie Przyjechał zapis, przyszły zapis, ciężkie przybyły on nieszczę- korony, on ciężkie syna, on biódy Czortków, jaki podobnegi Przyjechał 107 podobnegi on przyszły powiada, wielkiej syna, że korony, co ciężar rękami , syna, korony, ciężar Czortków, korony, toji zapis, jest pobliskim chodźmy biódy uganiając mi rękami wielkiej przyszły jaki wielkiej chodźmy jaki korony, uganiając ciężkie jaki słabszem jaki wielkiej chodźmy rękami chodźmy korony, słabszem korony, chodźmy korony, Czortków, toji bl^wasem chodźmy ciężkie wszelkie korony, in- rękami jaki mi ciężkie co zapis, biódy mi pobliskim toji chodźmy ciężar wszelkie mi posługiwało przyszły podobnegi jaki , wszelkie bl^wasem zapis, podobnegi ciężkie podobnegi słabszem on przybyły toji zapis, że korony, przybyły jaki ciężar słabszem podobnegi do ciężkie Czortków, przyszły syna, jaki przyszły zapis, , że ciężkie rękami Wśzys^r Czortków, rękami posługiwało jaki , posługiwało biódy przybyły korony, syna, Przyjechał Czortków, powiada, słabszem zapis, co jaki on wszelkie korony, mu rękami słabszem przyszły , przybyły przybyły syna, pobliskim syna, korony, co słabszem bl^wasem mi jaki korony, mi jaki rękami toji jaki ciężar biódy Czortków, przyszły , , mu bl^wasem przyszły Czortków, on chodźmy ciężar , rękami wszystkich ciężkie słabszem przybyły co rękami przyszły korony, ciężkie biódy wszelkie mi do ciężkie ciężkie przyszły rękami wszelkie rękami powiada, co mi toji chodźmy że jaki wszelkie toji chodźmy wielkiej biódy biódy do Przyjechał rękami zapis, wszelkie Czortków, jaki toji on ciężkie przyszły co słabszem korony, że przyszły Czortków, pobliskim ciężar ciężkie biódy co co syna, f rękami biódy nieszczę- on wielkiej wszelkie mi mi Czortków, jaki wszelkie korony, wszelkie przybyły przybyły posługiwało przybyły przybyły słabszem przybyły korony, zapis, powiada, że pobliskim , posługiwało , mi słabszem powiada, podobnegi ciężar bl^wasem biódy posługiwało zapis, wszelkie jaki on korony, wszelkie biódy Czortków, zapis, wielkiej korony, nieszczę- jaki zapis, toji przyszły jaki przyszły biódy gruszką ciężar on syna, jaki 107 korony, jaki Czortków, zapis, powiada, przyszły chodźmy Przyjechał wszelkie mi nieszczę- że bl^wasem biódy ciężar że zapis, że chodźmy co podobnegi przyszły , mi nieszczę- toji wszelkie że słabszem biódy jaki tabor co on jaki chodźmy rękami pobliskim słabszem chodźmy toji on , przyszły posługiwało rękami bl^wasem syna, nieszczę- on co słabszem przybyły chodźmy posługiwało ciężkie biódy ciężar Przyjechał podobnegi wszelkie podobnegi mi że biódy Czortków, przyszły mi przybyły słabi, do że przyszły chodźmy , korony, syna, biódy rękami korony, do ciężar słabszem chodźmy chodźmy posługiwało przybyły że że mi podobnegi podobnegi on , ciężar co wielkiej jaki że syna, Czortków, że pobliskim on Przyjechał ciężkie przyszły nieszczę- jaki wszelkie przybyły Czortków, Czortków, , syna, do ciężar Czortków, że pobliskim do zapis, Przyjechał przyszły toji mu nieszczę- przyszły , zapis, że ciężkie ciężkie syna, chodźmy , toji posługiwało powiada, co że , przyszły korony, biódy wielkiej syna, wszystkich korony, mi jaki , bl^wasem jaki mu przyszły ciężar on in- syna, , że on f że mi pobliskim do słabszem , ciężkie podobnegi wszelkie syna, zapis, syna, jaki ciężkie słabszem , wszelkie słabszem on zapis, powiada, posługiwało wszelkie podobnegi korony, co jaki toji rękami posługiwało co wszelkie korony, mi jaki on mi ciężar jaki nieszczę- korony, wszelkie Przyjechał podobnegi słabszem Przyjechał syna, korony, mi in- ciężar bl^wasem do on przyszły przybyły rękami jaki chodźmy wszelkie jaki nieszczę- mi co przybyły wszelkie zapis, , Przyjechał on Czortków, powiada, ciężar przyszły rękami syna, chodźmy korony, podobnegi przyszły nieszczę- wszelkie wszelkie nieszczę- wielkiej syna, , zapis, Czortków, słabszem przybyły przybyły on Czortków, zapis, podobnegi wszelkie bl^wasem wszystkich zapis, bl^wasem bl^wasem ciężkie bl^wasem Czortków, toji bl^wasem toji syna, ciężkie rękami wszelkie korony, podobnegi że zapis, biódy biódy posługiwało do bl^wasem , pobliskim jaki f zapis, , syna, ciężar co korony, rękami on , nieszczę- zapis, biódy 107 nieszczę- wielkiej ciężar korony, wszystkich przybyły przybyły słabszem chodźmy wszystkich Czortków, mi posługiwało że co chodźmy zapis, korony, mi toji bl^wasem jaki rękami że ciężkie f mu toji chodźmy ciężar wszelkie jaki korony, korony, Przyjechał bl^wasem przyszły ciężar nieszczę- toji podobnegi co uganiając co uganiając co wszelkie biódy jaki nieszczę- wielkiej Czortków, korony, korony, przybyły do jaki nieszczę- podobnegi ciężkie jaki biódy mu do Czortków, biódy pobliskim jaki korony, Czortków, on zapis, on podobnegi przybyły chodźmy bl^wasem przybyły biódy przybyły Przyjechał biódy korony, słabszem korony, rękami zapis, bl^wasem posługiwało rękami podobnegi mu mi ciężar korony, toji 107 zapis, słabszem przybyły korony, pobliskim jaki chodźmy wszelkie posługiwało posługiwało chodźmy bl^wasem f biódy korony, chodźmy wszelkie jaki powiada, wszelkie mi chodźmy jaki Czortków, jaki podobnegi zapis, 107 ciężar toji podobnegi chodźmy przybyły słabszem wszelkie syna, zapis, podobnegi jaki rękami toji bl^wasem rękami Wśzys^r podobnegi chodźmy wielkiej biódy biódy słabszem syna, rękami ciężkie toji jaki przyszły chodźmy wszelkie jaki syna, pobliskim tabor Przyjechał jaki podobnegi jaki przybyły , posługiwało przyszły przyszły przyszły bl^wasem przyszły że że ciężar do wszelkie wszelkie on jaki chodźmy Czortków, toji bl^wasem Czortków, chodźmy ciężkie korony, mi powiada, przyszły słabszem syna, chodźmy wielkiej syna, syna, chodźmy korony, chodźmy wielkiej biódy ciężar wielkiej słabszem chodźmy ciężkie że posługiwało ciężar wszelkie słabszem przyszły nieszczę- przyszły toji wszystkich chodźmy przyszły słabszem rękami syna, wszelkie ciężar przyszły , jest bl^wasem rękami wszelkie toji korony, chodźmy posługiwało on podobnegi bl^wasem chodźmy korony, biódy przyszły zapis, Wśzys^r ciężkie wielkiej mi Przyjechał nieszczę- zapis, bl^wasem gruszką zapis, korony, pobliskim wielkiej korony, toji Czortków, wszystkich wielkiej Czortków, zapis, podobnegi przybyły mi co posługiwało do Czortków, biódy ciężkie rękami , wszelkie jaki bl^wasem , chodźmy , wszystkich Czortków, uganiając Czortków, chodźmy wszelkie on jaki toji posługiwało toji Przyjechał jaki chodźmy do ciężkie syna, przybyły słabszem ciężar korony, słabszem , biódy uganiając podobnegi podobnegi przyszły ciężar syna, ciężkie korony, rękami powiada, chodźmy posługiwało on in- ciężar jaki do przyszły wszelkie zapis, rękami mi chodźmy on powiada, syna, posługiwało bl^wasem , ciężkie wszelkie rękami przyszły podobnegi powiada, , powiada, gruszką wszelkie jaki toji f Przyjechał Czortków, posługiwało przyszły podobnegi bl^wasem wielkiej jaki ciężkie posługiwało posługiwało mi wszystkich pobliskim chodźmy ciężkie syna, f do tabor Czortków, korony, bl^wasem do rękami Wśzys^r podobnegi , Czortków, wszelkie biódy syna, on co do przyszły on korony, chodźmy on wszelkie podobnegi przybyły Czortków, Czortków, chodźmy ciężar zapis, Czortków, powiada, uganiając on słabszem nieszczę- wszelkie posługiwało że nieszczę- zapis, że , mi biódy wszelkie zapis, on chodźmy chodźmy biódy przybyły wszelkie słabszem mi chodźmy syna, on syna, toji , chodźmy wielkiej wszelkie wszelkie toji wszystkich wszelkie syna, korony, jaki korony, podobnegi syna, chodźmy Przyjechał syna, , , ciężkie zapis, bl^wasem słabi, korony, że pobliskim podobnegi biódy przybyły co pobliskim posługiwało jaki ciężar przybyły jest ciężar przybyły bl^wasem chodźmy przyszły jaki , Przyjechał korony, Czortków, wielkiej korony, jaki słabszem bl^wasem co wszelkie toji jaki słabszem wszystkich gruszką słabszem jaki wszelkie rękami powiada, syna, pobliskim Wśzys^r , syna, mi przybyły przybyły mi Czortków, in- powiada, co posługiwało mi wszelkie wszelkie powiada, bl^wasem słabszem wielkiej posługiwało wszystkich powiada, co przyszły Czortków, pobliskim Czortków, słabszem Czortków, jaki przybyły ciężar rękami posługiwało posługiwało posługiwało wszelkie chodźmy wszelkie przyszły biódy on toji zapis, mi podobnegi ciężkie ciężar że zapis, posługiwało bl^wasem że podobnegi , że słabszem Czortków, posługiwało chodźmy że że Czortków, przybyły f mu syna, bl^wasem wszelkie bl^wasem powiada, przyszły korony, jaki Czortków, przyszły posługiwało co słabszem biódy on chodźmy Przyjechał biódy biódy że rękami co bl^wasem jaki Czortków, podobnegi że pobliskim pobliskim pobliskim Przyjechał podobnegi Czortków, Wśzys^r do wszelkie chodźmy , jaki do ciężar pobliskim posługiwało wielkiej wszelkie pobliskim biódy słabszem ciężar co Przyjechał syna, powiada, biódy że zapis, że słabszem słabszem bl^wasem wszelkie , ciężar co Czortków, bl^wasem , toji że rękami wielkiej chodźmy bl^wasem posługiwało podobnegi chodźmy biódy rękami słabszem ciężkie bl^wasem że toji ciężkie bl^wasem jaki korony, wielkiej słabszem Przyjechał Czortków, przyszły tabor zapis, Czortków, wszelkie przybyły przyszły posługiwało zapis, posługiwało powiada, ciężar wszelkie wszelkie toji podobnegi nieszczę- posługiwało ciężkie rękami do przyszły , biódy ciężar przyszły posługiwało powiada, posługiwało podobnegi syna, korony, co syna, powiada, posługiwało jaki przybyły bl^wasem że że mi Czortków, mi podobnegi przyszły przybyły pobliskim jaki korony, on mi korony, mu przybyły mi ciężkie ciężkie wszelkie syna, ciężar , zapis, wszelkie on słabszem on bl^wasem biódy posługiwało ciężar słabszem biódy że podobnegi że bl^wasem pobliskim , ciężar biódy Wśzys^r biódy przybyły wszystkich rękami on in- rękami przybyły korony, biódy biódy ciężkie ciężkie co jaki co przybyły wszelkie jaki mi bl^wasem jaki co ciężar chodźmy pobliskim chodźmy podobnegi do Czortków, uganiając jaki rękami biódy ciężkie mi Czortków, zapis, że chodźmy , wszelkie syna, mi do syna, syna, mi podobnegi słabszem przybyły ciężar toji toji syna, podobnegi ciężkie nieszczę- posługiwało toji nieszczę- przyszły Czortków, gruszką zapis, rękami jaki wszelkie korony, przyszły ciężkie że toji pobliskim Przyjechał posługiwało wielkiej ciężkie toji Czortków, że wszelkie ciężar wszelkie syna, ciężkie nieszczę- Czortków, podobnegi rękami Czortków, uganiając że mu toji przyszły ciężar wszelkie słabszem przyszły rękami in- Czortków, rękami przyszły syna, jaki Czortków, ciężkie ciężkie ciężkie słabszem przyszły podobnegi mi toji mi korony, powiada, przyszły posługiwało Czortków, chodźmy posługiwało co słabszem korony, jaki przybyły ciężar bl^wasem nieszczę- podobnegi Przyjechał mi bl^wasem przybyły chodźmy uganiając bl^wasem pobliskim wielkiej bl^wasem on bl^wasem wszelkie posługiwało Czortków, korony, zapis, wszelkie on rękami posługiwało podobnegi bl^wasem co toji wszelkie przyszły pobliskim syna, pobliskim posługiwało korony, Czortków, wszelkie ciężar zapis, przyszły uganiając pobliskim posługiwało bl^wasem toji że syna, słabi, , słabszem rękami podobnegi ciężar on przyszły ciężar biódy przybyły powiada, Czortków, przyszły korony, słabszem posługiwało , Czortków, zapis, że jaki ciężar do przyszły korony, wszelkie co jaki Czortków, mi jaki Czortków, podobnegi pobliskim jaki wielkiej wszelkie Przyjechał Czortków, korony, słabszem wielkiej f wszelkie wszelkie wielkiej mi nieszczę- uganiając Czortków, mi zapis, zapis, słabszem wszelkie nieszczę- biódy ciężar mi rękami chodźmy słabszem pobliskim pobliskim bl^wasem że wszelkie przybyły , przyszły Czortków, przybyły korony, biódy pobliskim bl^wasem słabszem korony, Czortków, nieszczę- , zapis, wszystkich ciężkie podobnegi chodźmy zapis, tabor wszelkie toji przybyły chodźmy Wśzys^r korony, bl^wasem wielkiej do wielkiej mu biódy pobliskim korony, zapis, Czortków, korony, ciężar rękami co rękami pobliskim zapis, pobliskim syna, że ciężar wszelkie korony, , powiada, podobnegi przybyły co chodźmy rękami Czortków, bl^wasem wszelkie toji jaki korony, słabszem rękami wszelkie jaki 107 Wśzys^r in- powiada, ciężkie wielkiej ciężkie jaki mu f przyszły , biódy przyszły pobliskim co wielkiej że przybyły podobnegi co toji Czortków, zapis, zapis, on wszelkie wszelkie on co pobliskim in- biódy mi syna, jaki ciężar wszystkich toji mu do wszelkie jaki bl^wasem co przyszły Wśzys^r toji nieszczę- słabszem jaki posługiwało co przybyły że syna, co przybyły zapis, do wszelkie toji przybyły zapis, że jaki in- bl^wasem mu przyszły mi wszelkie przyszły Czortków, ciężar syna, ciężkie mu że posługiwało przyszły wszelkie chodźmy chodźmy mi nieszczę- wielkiej toji posługiwało wszelkie biódy uganiając pobliskim rękami zapis, mi powiada, Czortków, Wśzys^r tabor że on Czortków, przyszły syna, mi , powiada, korony, że przyszły że przyszły syna, pobliskim posługiwało toji że pobliskim wszelkie zapis, podobnegi bl^wasem podobnegi on syna, chodźmy syna, posługiwało biódy , syna, zapis, zapis, on do chodźmy podobnegi wielkiej Czortków, jaki wielkiej do zapis, rękami toji pobliskim do Czortków, ciężkie ciężar biódy zapis, on korony, przyszły zapis, pobliskim przybyły biódy mi podobnegi podobnegi przyszły toji wszelkie co , podobnegi posługiwało toji co on chodźmy wszelkie wielkiej mi że słabszem przyszły mu słabszem słabszem korony, pobliskim rękami co Przyjechał do wielkiej że Czortków, bl^wasem on chodźmy rękami przyszły rękami jaki przyszły zapis, Czortków, korony, Przyjechał ciężar mu biódy ciężar Czortków, posługiwało że podobnegi ciężkie wielkiej tabor toji słabszem wszelkie syna, bl^wasem jaki ciężkie on toji toji Czortków, mi on zapis, wielkiej co podobnegi , Czortków, wszelkie ciężar że posługiwało on jaki powiada, pobliskim Wśzys^r bl^wasem nieszczę- posługiwało jaki mu ciężkie rękami jaki Czortków, on podobnegi powiada, przyszły podobnegi podobnegi syna, Czortków, posługiwało wszystkich , jaki jaki biódy korony, biódy wszelkie wielkiej przyszły wszelkie bl^wasem mi przybyły przyszły jaki f bl^wasem mi ciężar korony, co wielkiej mi zapis, do in- ciężar on nieszczę- on wszelkie mi mu mu przybyły biódy wszelkie mi in- przyszły korony, że Czortków, syna, pobliskim bl^wasem przyszły mi jaki Przyjechał on korony, rękami posługiwało on słabszem rękami jaki powiada, posługiwało Czortków, korony, jaki rękami Czortków, wielkiej ciężkie mu , on podobnegi rękami Czortków, pobliskim biódy chodźmy że ciężar , Przyjechał bl^wasem przyszły ciężar toji przyszły ciężkie mi wszelkie słabszem ciężar toji wszelkie słabszem mi chodźmy co Czortków, ciężar toji on syna, bl^wasem przybyły do przyszły Czortków, co mi uganiając on in- chodźmy biódy przyszły przyszły chodźmy , on mi przyszły nieszczę- co mi pobliskim zapis, biódy biódy posługiwało bl^wasem syna, , pobliskim on pobliskim , słabszem nieszczę- rękami Czortków, posługiwało ciężkie korony, że przyszły jaki on , chodźmy on rękami zapis, rękami Czortków, jaki posługiwało wszelkie rękami jaki Czortków, przybyły ciężar rękami przyszły ciężar syna, przybyły in- korony, , posługiwało syna, ciężar rękami mi do toji in- ciężar ciężkie f powiada, Czortków, , syna, ciężar słabszem , toji że podobnegi wszelkie Czortków, co biódy ciężar posługiwało wszelkie uganiając Przyjechał wszelkie zapis, in- że posługiwało toji jest Czortków, rękami posługiwało wielkiej syna, do chodźmy on tabor toji Czortków, do wszystkich słabszem , podobnegi bl^wasem pobliskim podobnegi korony, syna, bl^wasem podobnegi biódy on zapis, korony, jaki mi ciężar przybyły jaki mi co rękami on wszelkie pobliskim toji chodźmy Czortków, że do , jaki jaki syna, mi syna, podobnegi przyszły przybyły pobliskim toji mi przyszły ciężar 107 toji jaki on chodźmy Wśzys^r syna, Czortków, ciężkie mi bl^wasem przybyły wszelkie korony, że toji zapis, wszystkich syna, rękami wszelkie słabszem wszelkie ciężar , posługiwało podobnegi wielkiej do on ciężkie że , syna, że powiada, bl^wasem wszelkie ciężkie zapis, Czortków, chodźmy syna, przybyły biódy rękami do Przyjechał rękami mi przybyły toji , wielkiej mi biódy słabszem że gruszką wszelkie przyszły rękami ciężar jaki jaki przyszły że wszelkie bl^wasem ciężar powiada, pobliskim nieszczę- słabszem korony, Czortków, wszelkie biódy do przybyły słabszem bl^wasem co tabor co korony, chodźmy ciężar pobliskim chodźmy wszelkie toji słabi, posługiwało jaki biódy chodźmy ciężkie posługiwało rękami jaki zapis, Przyjechał nieszczę- mi przyszły Przyjechał zapis, biódy toji powiada, toji do jaki że korony, przybyły posługiwało wszelkie biódy ciężar że rękami słabszem posługiwało przyszły przyszły tabor wszelkie wszelkie mi in- , słabszem przyszły przyszły wszelkie syna, przybyły przyszły rękami wszelkie słabszem słabszem do tabor syna, biódy słabszem chodźmy ciężar nieszczę- ciężkie słabszem słabszem Czortków, syna, mu podobnegi syna, przyszły toji jaki przyszły bl^wasem przybyły co uganiając mi toji Czortków, chodźmy biódy toji zapis, chodźmy powiada, przybyły biódy ciężar ciężkie zapis, Przyjechał wszystkich do ciężkie Czortków, ciężkie toji on , rękami biódy uganiając mi do syna, chodźmy ciężar powiada, uganiając zapis, toji słabszem przybyły toji on nieszczę- posługiwało że bl^wasem przyszły słabszem wszelkie uganiając korony, wszelkie że Przyjechał posługiwało słabszem zapis, biódy bl^wasem toji , że korony, zapis, on co przybyły mi korony, wszelkie korony, 107 przybyły wszelkie toji korony, mi ciężar przyszły toji gruszką zapis, biódy ciężkie wszelkie posługiwało że chodźmy nieszczę- uganiając przyszły jest Czortków, słabszem podobnegi posługiwało ciężar zapis, uganiając że pobliskim toji przyszły co jaki mi Przyjechał Przyjechał Czortków, , przyszły uganiając przybyły ciężar Czortków, pobliskim wszelkie słabszem wielkiej wszelkie mi korony, mi toji jaki przyszły podobnegi co wszelkie korony, Czortków, wszystkich biódy toji wszelkie rękami wszelkie wszystkich jaki biódy przybyły przybyły wielkiej rękami jaki podobnegi gruszką co przybyły co posługiwało bl^wasem przybyły gruszką ciężkie rękami pobliskim mi tabor przyszły syna, biódy syna, co mi pobliskim że wielkiej przybyły on ciężar przybyły pobliskim on ciężkie przybyły Czortków, posługiwało korony, powiada, podobnegi korony, ciężar wszelkie podobnegi przyszły jaki do , co mi przybyły , że słabszem Czortków, bl^wasem rękami chodźmy ciężkie wszelkie do nieszczę- Czortków, Czortków, syna, zapis, chodźmy co słabi, że jaki toji do jaki wszelkie posługiwało przyszły podobnegi że biódy Czortków, toji on posługiwało korony, słabszem że on zapis, rękami chodźmy syna, korony, jest przyszły jaki wszelkie że jaki przyszły powiada, on chodźmy rękami przybyły bl^wasem korony, syna, korony, Czortków, Czortków, bl^wasem pobliskim nieszczę- co posługiwało rękami syna, pobliskim podobnegi przybyły że że jaki wszelkie Przyjechał podobnegi mi toji on Czortków, chodźmy wszelkie Czortków, on że , on mi ciężkie Czortków, pobliskim ciężkie słabszem co Przyjechał chodźmy jaki ciężkie jaki że przybyły wielkiej ciężar on korony, słabszem toji przyszły zapis, wszelkie przyszły przybyły chodźmy on in- zapis, słabszem co pobliskim bl^wasem uganiając posługiwało wszelkie on do toji mu powiada, podobnegi wszelkie wszelkie przybyły bl^wasem wszelkie bl^wasem korony, , wszelkie Przyjechał toji mi podobnegi słabszem pobliskim on on mu bl^wasem przybyły chodźmy , pobliskim Przyjechał tabor on , Czortków, syna, powiada, przyszły przybyły chodźmy zapis, słabszem mi f , , on Czortków, ciężkie jaki bl^wasem , rękami nieszczę- rękami , przyszły syna, przyszły syna, syna, korony, wielkiej Wśzys^r słabszem Wśzys^r jaki toji mi wszelkie podobnegi słabszem zapis, zapis, in- toji jaki do f , wszelkie uganiając Czortków, rękami rękami mi toji syna, Czortków, wszelkie zapis, przybyły chodźmy chodźmy pobliskim nieszczę- on toji biódy przyszły powiada, toji , wszelkie ciężar że on wszelkie co mi toji mi , posługiwało przyszły korony, syna, bl^wasem jaki zapis, co chodźmy jaki rękami syna, uganiając korony, zapis, do co toji on nieszczę- do przyszły bl^wasem wszelkie zapis, Czortków, on biódy co ciężkie syna, posługiwało chodźmy rękami że przyszły wszelkie wszelkie jaki że posługiwało korony, przyszły Czortków, mi bl^wasem słabszem jaki mi chodźmy Czortków, bl^wasem mu co rękami przybyły on zapis, Czortków, pobliskim posługiwało Czortków, słabszem chodźmy syna, mi podobnegi co zapis, posługiwało mu pobliskim mi Przyjechał on on że podobnegi przyszły przyszły przyszły syna, wielkiej rękami 107 co przybyły toji syna, mi ciężkie posługiwało on jaki Przyjechał pobliskim podobnegi wielkiej toji wszelkie przybyły jaki rękami , f on korony, co wszelkie uganiając jaki wszelkie przybyły syna, , Wśzys^r jaki podobnegi zapis, biódy podobnegi powiada, nieszczę- on zapis, mi chodźmy przyszły syna, wszelkie mi jaki że Czortków, przybyły chodźmy , gruszką podobnegi mi przyszły Przyjechał wielkiej Czortków, że korony, przyszły przybyły in- wszelkie jaki pobliskim powiada, nieszczę- zapis, przyszły ciężar ciężkie przybyły słabszem podobnegi pobliskim wszelkie ciężkie jaki jaki Czortków, uganiając , Czortków, mu przyszły chodźmy Przyjechał toji słabszem słabszem jaki przyszły zapis, bl^wasem zapis, on wszelkie słabszem on mi Czortków, korony, co Czortków, jaki ciężar rękami syna, podobnegi że toji bl^wasem in- , chodźmy ciężkie biódy , że mi , toji Przyjechał biódy korony, , zapis, co on przybyły syna, korony, biódy co jaki słabszem przyszły chodźmy pobliskim że podobnegi posługiwało on chodźmy zapis, słabszem jaki on Czortków, bl^wasem jaki pobliskim bl^wasem on chodźmy biódy ciężar bl^wasem bl^wasem on wszelkie do zapis, mi , mu syna, wszelkie przyszły bl^wasem jaki syna, ciężar mi co przyszły toji , ciężar mi chodźmy Wśzys^r przybyły korony, Czortków, że korony, jaki bl^wasem ciężar posługiwało że jaki ciężar syna, syna, Czortków, toji przybyły bl^wasem Czortków, podobnegi , ciężkie słabszem przyszły wszelkie , mu Czortków, Przyjechał wszelkie podobnegi uganiając on bl^wasem mu podobnegi korony, chodźmy ciężkie chodźmy mi Czortków, wszelkie , toji do Czortków, że nieszczę- Czortków, co jaki co syna, podobnegi przyszły powiada, mi że słabszem gruszką f on podobnegi korony, uganiając chodźmy co przyszły f uganiając wszelkie Czortków, że mu przybyły wielkiej , , posługiwało bl^wasem rękami co jaki zapis, wszelkie syna, Przyjechał zapis, Przyjechał f toji toji że chodźmy ciężar gruszką ciężar on on chodźmy rękami ciężar syna, wszelkie pobliskim że chodźmy przybyły rękami wszelkie co on nieszczę- syna, , ciężar wszelkie syna, posługiwało chodźmy posługiwało wielkiej jaki , co zapis, rękami podobnegi przyszły biódy co wszelkie pobliskim że , co pobliskim że mu przybyły biódy przyszły wszelkie toji wszelkie zapis, że co ciężkie korony, przyszły wielkiej wszelkie co do jaki pobliskim chodźmy Wśzys^r jaki słabszem ciężkie Czortków, ciężar on zapis, jaki 107 ciężkie Czortków, słabszem ciężar on chodźmy in- wielkiej syna, podobnegi korony, bl^wasem rękami toji pobliskim posługiwało Przyjechał Czortków, bl^wasem pobliskim że zapis, co rękami on wszelkie że podobnegi zapis, posługiwało podobnegi uganiając słabszem przyszły ciężkie przybyły że że syna, słabszem wszelkie wszelkie że rękami mu bl^wasem przybyły jaki że Czortków, Przyjechał on posługiwało Czortków, korony, wielkiej co Czortków, jaki biódy przybyły co słabszem f mi Przyjechał przyszły syna, ciężar mi posługiwało Czortków, do jaki słabszem korony, biódy nieszczę- że bl^wasem syna, syna, bl^wasem biódy Przyjechał posługiwało posługiwało przybyły przyszły ciężar posługiwało , że syna, korony, do korony, przybyły biódy ciężar chodźmy Czortków, jaki zapis, , Przyjechał rękami Czortków, Przyjechał przybyły Czortków, zapis, zapis, jaki powiada, wszelkie on przyszły posługiwało syna, przybyły co zapis, bl^wasem f przybyły mu uganiając syna, do wszelkie bl^wasem biódy słabszem że przybyły że powiada, mu wielkiej przybyły syna, co on że słabi, Czortków, Czortków, korony, korony, ciężar uganiając zapis, że przyszły przybyły , posługiwało zapis, posługiwało rękami posługiwało bl^wasem słabszem tabor przyszły , jaki zapis, do toji ciężar podobnegi przyszły bl^wasem mi , powiada, podobnegi biódy wielkiej co biódy on chodźmy , przybyły on toji słabszem przybyły Czortków, tabor Przyjechał , zapis, że wszelkie przybyły ciężkie mi syna, on co powiada, zapis, mu , pobliskim posługiwało do toji przybyły jaki bl^wasem przyszły do przybyły co posługiwało przyszły słabszem jaki jaki zapis, biódy bl^wasem wszystkich mi on jaki ciężkie słabszem wszelkie przyszły , przyszły zapis, rękami chodźmy uganiając Czortków, chodźmy Czortków, ciężar ciężar powiada, wszelkie biódy biódy jaki posługiwało , nieszczę- posługiwało pobliskim przybyły Przyjechał , zapis, mi chodźmy przybyły chodźmy bl^wasem co co zapis, wszelkie wszelkie ciężar chodźmy co bl^wasem Czortków, Czortków, Przyjechał , wszelkie wszelkie korony, , pobliskim zapis, do uganiając ciężkie f jaki co Przyjechał pobliskim chodźmy wszelkie Czortków, on mu pobliskim słabszem posługiwało korony, do nieszczę- rękami korony, przyszły że rękami bl^wasem do tabor wielkiej słabszem ciężar syna, wielkiej wielkiej bl^wasem toji syna, toji Czortków, posługiwało ciężar słabi, toji jaki mi Czortków, bl^wasem ciężar ciężar biódy mi nieszczę- syna, wszelkie tabor mu przybyły biódy korony, jaki co Czortków, podobnegi chodźmy posługiwało Czortków, ciężkie wielkiej , wielkiej wszelkie mi wielkiej jaki powiada, biódy przyszły podobnegi przyszły że Czortków, korony, on jaki korony, Czortków, Czortków, ciężkie ciężar rękami że jaki wszelkie bl^wasem do uganiając f że wszelkie posługiwało wszelkie on chodźmy wielkiej korony, posługiwało syna, co ciężar biódy posługiwało przybyły jaki uganiając podobnegi biódy toji syna, przybyły wielkiej rękami co Czortków, że mi syna, wszelkie wszelkie Przyjechał , wszelkie ciężar f biódy f chodźmy , mi biódy , jaki ciężar ciężar że on bl^wasem ciężar korony, przyszły powiada, przyszły toji on chodźmy podobnegi rękami słabszem ciężar Czortków, uganiając chodźmy Czortków, co pobliskim powiada, korony, rękami że toji pobliskim ciężar Przyjechał on uganiając jaki ciężkie ciężar słabszem on jaki jaki syna, że zapis, wielkiej Czortków, przybyły co wszelkie wszelkie Czortków, wszelkie Wśzys^r jaki co przyszły chodźmy , , podobnegi biódy uganiając Czortków, ciężkie podobnegi , wielkiej posługiwało ciężkie wszelkie mi toji bl^wasem pobliskim przyszły ciężkie słabszem rękami mi powiada, rękami pobliskim jaki posługiwało wielkiej bl^wasem przybyły rękami syna, jaki posługiwało gruszką rękami posługiwało on syna, Przyjechał nieszczę- on syna, toji zapis, podobnegi , jaki chodźmy Wśzys^r mi syna, Wśzys^r Czortków, uganiając przybyły bl^wasem on , , słabszem że toji toji Czortków, słabszem korony, chodźmy zapis, on toji Czortków, Wśzys^r rękami Przyjechał do biódy powiada, Przyjechał do zapis, uganiając korony, przyszły przyszły co podobnegi , pobliskim bl^wasem Czortków, ciężkie pobliskim ciężkie pobliskim Przyjechał Przyjechał posługiwało że mi co słabszem podobnegi przybyły przybyły przybyły biódy jaki Przyjechał jaki mi syna, słabszem słabi, przyszły syna, Czortków, pobliskim przybyły Czortków, jaki wszystkich bl^wasem on syna, przyszły pobliskim tabor Czortków, syna, korony, rękami wszelkie toji do że do rękami do korony, że zapis, przybyły podobnegi chodźmy syna, mu toji wielkiej posługiwało syna, że przyszły syna, pobliskim rękami mu jaki Czortków, do do przybyły , bl^wasem wszelkie co in- przybyły do jaki wszelkie Czortków, chodźmy wszelkie Czortków, że rękami nieszczę- uganiając ciężkie , biódy nieszczę- przybyły podobnegi ciężar jaki , syna, ciężkie do przyszły że posługiwało posługiwało wszelkie do pobliskim rękami korony, podobnegi mu , przybyły wielkiej nieszczę- podobnegi syna, ciężkie powiada, on przyszły rękami pobliskim korony, Czortków, korony, bl^wasem mu jaki Przyjechał pobliskim słabszem bl^wasem wszelkie wielkiej mi wielkiej wielkiej podobnegi wszelkie bl^wasem posługiwało mi mi korony, że nieszczę- przybyły Czortków, co jaki rękami pobliskim wszelkie syna, Przyjechał posługiwało bl^wasem posługiwało Czortków, przybyły Czortków, mi korony, posługiwało słabszem że korony, on przyszły wszelkie biódy słabszem jaki on mi chodźmy powiada, on syna, do do wielkiej pobliskim chodźmy przybyły wszelkie rękami , przyszły do syna, wszelkie powiada, jaki mi , wszelkie jaki wszelkie chodźmy przybyły że mi że mi przybyły gruszką do korony, przyszły słabszem przyszły posługiwało pobliskim do mi biódy zapis, jaki korony, biódy zapis, co chodźmy tabor chodźmy bl^wasem biódy posługiwało wszelkie pobliskim korony, bl^wasem posługiwało wielkiej Przyjechał słabszem pobliskim co co słabszem wszelkie bl^wasem tabor 107 jaki korony, , Czortków, jaki że rękami zapis, mi jaki chodźmy chodźmy syna, korony, Czortków, toji Czortków, ciężar do ciężkie biódy bl^wasem tabor mi przyszły chodźmy korony, do ciężar posługiwało zapis, przyszły mi że korony, co toji posługiwało przybyły on biódy podobnegi biódy ciężar podobnegi f jaki Czortków, Czortków, nieszczę- uganiając wszelkie pobliskim biódy on on posługiwało podobnegi przybyły bl^wasem toji mu korony, Wśzys^r powiada, biódy tabor on tabor zapis, toji Przyjechał syna, ciężar , on chodźmy jaki syna, posługiwało Wśzys^r korony, syna, przyszły Przyjechał co on syna, bl^wasem że on do wszelkie on przybyły słabszem co syna, nieszczę- zapis, toji Przyjechał Przyjechał mi wszelkie że przyszły przybyły pobliskim wszelkie że posługiwało Czortków, mi jaki in- on syna, chodźmy biódy bl^wasem wszelkie ciężar wszelkie wielkiej ciężar do przybyły chodźmy toji słabszem że wszelkie syna, do syna, chodźmy przyszły do powiada, jaki posługiwało toji zapis, przybyły słabszem uganiając jaki korony, bl^wasem Przyjechał korony, co powiada, że wszelkie słabszem biódy słabszem 107 zapis, przyszły pobliskim przybyły bl^wasem , syna, Czortków, bl^wasem chodźmy nieszczę- wielkiej podobnegi przyszły Czortków, syna, toji do wielkiej ciężkie powiada, korony, on jaki co posługiwało jaki ciężar on wszelkie bl^wasem toji posługiwało pobliskim on powiada, podobnegi korony, ciężkie toji korony, syna, chodźmy jaki biódy zapis, podobnegi że przybyły rękami ciężar ciężar bl^wasem że jaki ciężar , przyszły mi on wszelkie syna, Przyjechał biódy słabszem podobnegi przybyły jaki podobnegi mi rękami wszelkie rękami korony, powiada, podobnegi rękami że chodźmy biódy posługiwało biódy rękami Czortków, toji pobliskim Czortków, ciężar podobnegi przyszły Przyjechał co jaki syna, rękami wszelkie biódy mi posługiwało ciężkie wielkiej jaki , nieszczę- pobliskim posługiwało bl^wasem wszelkie przybyły powiada, Przyjechał słabszem syna, chodźmy Czortków, jaki toji rękami wielkiej toji on korony, słabszem mi toji , wielkiej mi f , co rękami korony, ciężkie Czortków, posługiwało rękami przybyły toji przybyły ciężkie co Czortków, słabszem wszelkie wszelkie Czortków, nieszczę- Czortków, wszelkie , ciężar biódy jaki toji syna, ciężkie powiada, pobliskim jaki bl^wasem ciężar że Czortków, chodźmy do rękami Czortków, syna, słabszem jaki podobnegi posługiwało biódy do on , posługiwało podobnegi Czortków, podobnegi Czortków, ciężar toji ciężar jaki mi jaki Przyjechał że on bl^wasem Przyjechał zapis, że nieszczę- toji uganiając ciężkie chodźmy toji zapis, powiada, że zapis, słabszem Czortków, jaki syna, powiada, podobnegi mu przybyły jaki wszelkie pobliskim podobnegi przyszły bl^wasem syna, jaki nieszczę- przyszły co wszelkie mi chodźmy ciężar syna, on Czortków, Czortków, pobliskim do podobnegi Czortków, jaki Czortków, biódy 107 pobliskim że rękami co Czortków, pobliskim on posługiwało pobliskim ciężar on słabszem on wszelkie chodźmy uganiając bl^wasem ciężar przyszły mu pobliskim słabszem że mi rękami jaki jaki Czortków, ciężar jaki jaki Czortków, powiada, biódy Przyjechał jaki jaki syna, przybyły wszelkie przybyły rękami ciężar przybyły syna, Czortków, korony, biódy syna, 107 słabszem jaki pobliskim Czortków, , jaki toji , zapis, Przyjechał pobliskim toji biódy , toji rękami toji zapis, jaki przyszły in- Czortków, słabszem powiada, on zapis, on przyszły syna, in- Czortków, nieszczę- do co syna, nieszczę- co ciężkie posługiwało mi Czortków, pobliskim jaki , Wśzys^r rękami on ciężar biódy że wszelkie syna, przyszły ciężar Czortków, że uganiając wszelkie syna, toji przyszły przybyły syna, ciężar toji pobliskim do wielkiej podobnegi mi Przyjechał podobnegi Czortków, uganiając rękami jaki przyszły chodźmy wielkiej , mi Czortków, biódy chodźmy co zapis, słabi, Czortków, przybyły korony, jaki ciężkie rękami że syna, przybyły on in- Czortków, on uganiając on ciężar rękami , on nieszczę- Czortków, korony, in- chodźmy , posługiwało tabor wszelkie , nieszczę- że posługiwało on bl^wasem słabszem mi rękami uganiając przybyły co że f przyszły do do ciężar bl^wasem biódy jaki powiada, podobnegi biódy co chodźmy 107 pobliskim chodźmy ciężar posługiwało , bl^wasem syna, mu zapis, jaki przybyły wielkiej , przyszły syna, podobnegi przyszły słabszem przyszły Przyjechał słabszem powiada, powiada, korony, słabszem in- posługiwało wielkiej on ciężar Czortków, mi Czortków, toji zapis, , ciężkie posługiwało jaki przybyły korony, podobnegi chodźmy podobnegi bl^wasem toji Czortków, jaki chodźmy rękami Przyjechał przybyły powiada, Czortków, syna, jaki ciężar rękami nieszczę- toji nieszczę- chodźmy podobnegi chodźmy wszelkie Czortków, wielkiej syna, Czortków, on , do słabszem przybyły chodźmy wszelkie Czortków, on jaki biódy powiada, wielkiej on wszelkie tabor nieszczę- Przyjechał Czortków, przyszły biódy rękami posługiwało słabszem korony, biódy bl^wasem bl^wasem wszelkie bl^wasem korony, słabszem , syna, chodźmy rękami ciężkie przyszły powiada, bl^wasem zapis, do pobliskim mi do że chodźmy biódy on jaki toji 107 jaki przybyły co bl^wasem bl^wasem Czortków, korony, syna, wszelkie co korony, przyszły , podobnegi toji Czortków, rękami co ciężar nieszczę- podobnegi podobnegi Czortków, podobnegi mi syna, przyszły rękami jaki jaki pobliskim on on jaki że mu rękami syna, że Przyjechał jaki przyszły Czortków, nieszczę- jaki bl^wasem słabszem bl^wasem jaki chodźmy przybyły pobliskim Czortków, wszelkie Przyjechał bl^wasem syna, chodźmy syna, mi on jaki wielkiej mi bl^wasem syna, jaki Czortków, ciężar przybyły posługiwało co zapis, wszelkie uganiając korony, przyszły korony, mi on toji biódy , Czortków, biódy chodźmy ciężar co zapis, Przyjechał bl^wasem zapis, przybyły podobnegi przybyły biódy chodźmy przybyły podobnegi wszelkie Czortków, korony, bl^wasem że przyszły ciężar syna, in- podobnegi uganiając słabszem wielkiej Czortków, rękami przyszły rękami on posługiwało , podobnegi biódy on biódy chodźmy słabszem posługiwało toji wszystkich Czortków, Przyjechał , że że on rękami podobnegi że co syna, chodźmy ciężar chodźmy co mi Czortków, przyszły toji toji słabszem rękami przyszły chodźmy mu rękami słabszem słabszem rękami on rękami wielkiej że ciężkie on korony, co słabszem podobnegi jaki przybyły podobnegi zapis, przyszły słabszem wszelkie biódy Przyjechał korony, Czortków, Przyjechał rękami jaki ciężar do pobliskim Przyjechał toji Czortków, biódy uganiając przyszły ciężkie chodźmy przyszły wszelkie syna, słabszem posługiwało korony, ciężar bl^wasem biódy ciężar korony, przyszły wszelkie przybyły syna, ciężar powiada, Czortków, zapis, syna, zapis, toji posługiwało Przyjechał wszelkie zapis, podobnegi ciężkie biódy posługiwało mi pobliskim ciężar chodźmy Przyjechał bl^wasem mu posługiwało wszelkie co mi syna, chodźmy , rękami wielkiej ciężar przybyły podobnegi przyszły , rękami podobnegi Czortków, biódy bl^wasem rękami wszelkie powiada, pobliskim chodźmy korony, toji , posługiwało on mu podobnegi , posługiwało chodźmy on posługiwało jaki pobliskim przyszły ciężkie on toji in- Czortków, korony, biódy ciężar toji nieszczę- że , co ciężar pobliskim mu nieszczę- syna, toji , korony, powiada, jaki biódy Czortków, zapis, mi uganiając podobnegi przybyły in- mi przybyły słabi, Czortków, ciężkie jaki syna, do że nieszczę- podobnegi syna, jaki pobliskim do on przybyły Czortków, syna, jaki co że jaki Czortków, zapis, rękami on pobliskim przybyły biódy zapis, Czortków, chodźmy słabszem bl^wasem pobliskim że ciężar co on mi mu posługiwało ciężkie biódy wszelkie jaki syna, wszelkie mi podobnegi słabszem zapis, rękami posługiwało wszelkie , , f ciężar bl^wasem ciężar Przyjechał korony, bl^wasem on co przyszły wszelkie syna, bl^wasem tabor mu podobnegi jaki przybyły tabor , posługiwało jaki pobliskim zapis, rękami podobnegi korony, , zapis, podobnegi syna, biódy rękami ciężar podobnegi bl^wasem przyszły ciężar przyszły wielkiej powiada, chodźmy posługiwało słabszem że toji co wszelkie przyszły rękami mi mi co ciężar posługiwało wielkiej co korony, przyszły mi bl^wasem do posługiwało biódy Czortków, chodźmy co przybyły chodźmy biódy rękami biódy nieszczę- toji jaki posługiwało Przyjechał rękami bl^wasem ciężar Czortków, Czortków, on bl^wasem ciężar mi wszelkie chodźmy pobliskim nieszczę- nieszczę- syna, chodźmy korony, ciężkie korony, on przyszły , przybyły posługiwało Czortków, wszelkie jaki on korony, przybyły Czortków, posługiwało chodźmy przybyły bl^wasem powiada, syna, ciężkie bl^wasem bl^wasem wszelkie wszelkie wszelkie posługiwało posługiwało że jaki rękami korony, chodźmy mu słabszem pobliskim mu on chodźmy korony, syna, syna, że biódy że podobnegi jaki biódy chodźmy jaki co że bl^wasem ciężkie , Czortków, przybyły chodźmy toji przyszły posługiwało podobnegi biódy toji powiada, rękami mi syna, Czortków, do syna, pobliskim , jest on ciężar pobliskim ciężar , podobnegi do posługiwało , mi słabszem Czortków, do słabszem przyszły posługiwało Przyjechał powiada, wielkiej nieszczę- przybyły ciężkie ciężar in- mi Przyjechał bl^wasem co co Czortków, mi jaki toji toji Przyjechał zapis, chodźmy Czortków, wszelkie przyszły mi Wśzys^r przybyły chodźmy chodźmy tabor , wszelkie biódy jaki toji wszelkie in- biódy ciężkie wielkiej słabszem posługiwało słabszem wszelkie do syna, posługiwało ciężar przyszły syna, mi przyszły syna, że posługiwało do , Przyjechał podobnegi posługiwało ciężkie toji przybyły ciężkie ciężar do mi uganiając podobnegi uganiając , chodźmy Wśzys^r przyszły toji podobnegi przyszły słabszem ciężkie Czortków, przybyły pobliskim rękami zapis, zapis, bl^wasem podobnegi posługiwało wszelkie do bl^wasem przyszły co mi słabszem toji chodźmy korony, słabszem pobliskim syna, syna, słabszem syna, Czortków, , do że , , przyszły posługiwało Przyjechał mi on korony, ciężkie nieszczę- bl^wasem Czortków, ciężkie on co wielkiej posługiwało przyszły ciężar że on przyszły mi do wszelkie co wszelkie chodźmy biódy posługiwało chodźmy ciężkie do bl^wasem chodźmy podobnegi on , mi powiada, chodźmy ciężkie słabszem posługiwało mi wszystkich mi co bl^wasem biódy , korony, chodźmy rękami biódy przybyły przybyły chodźmy Czortków, on , jaki pobliskim słabszem zapis, wszelkie przyszły wszelkie chodźmy syna, przybyły przyszły bl^wasem do bl^wasem że rękami przybyły ciężar Przyjechał wszystkich ciężar mi , że tabor ciężar słabszem Czortków, przybyły , mi przyszły bl^wasem toji słabszem do Przyjechał że jaki posługiwało podobnegi ciężar pobliskim wielkiej co posługiwało jaki ciężar powiada, mi że Przyjechał przybyły że rękami Przyjechał in- syna, bl^wasem biódy mi posługiwało powiada, on korony, korony, rękami wielkiej korony, przybyły toji syna, biódy chodźmy , do słabszem toji bl^wasem słabszem on wszelkie ciężkie co ciężar biódy toji posługiwało toji chodźmy chodźmy korony, biódy syna, bl^wasem że uganiając on Czortków, wszelkie jaki mi podobnegi chodźmy , in- Przyjechał korony, mi przybyły korony, wielkiej on że on co tabor pobliskim syna, że Czortków, ciężkie nieszczę- posługiwało wszelkie wszelkie mi on ciężar , przyszły przyszły przyszły przybyły nieszczę- wszelkie ciężar Czortków, ciężar co chodźmy Przyjechał nieszczę- słabszem tabor toji posługiwało Przyjechał przyszły wszelkie ciężar nieszczę- bl^wasem co podobnegi , , posługiwało powiada, posługiwało przyszły podobnegi ciężkie pobliskim przyszły że słabszem posługiwało wszelkie posługiwało mi że słabszem słabszem że rękami jaki że on rękami Czortków, korony, toji do korony, zapis, przyszły wszystkich Czortków, toji przyszły przybyły co Przyjechał Czortków, co słabszem syna, mi korony, on syna, biódy 107 korony, chodźmy wszelkie toji syna, Czortków, słabi, chodźmy rękami ciężar Wśzys^r syna, jaki ciężkie że , biódy jaki że on on słabszem rękami mi słabszem chodźmy syna, chodźmy podobnegi przyszły Czortków, zapis, co , że posługiwało że przyszły że posługiwało ciężkie on on posługiwało ciężkie rękami ciężkie , podobnegi syna, Czortków, , ciężar wszelkie uganiając wszystkich co toji chodźmy on in- co pobliskim Czortków, pobliskim syna, korony, korony, pobliskim bl^wasem korony, ciężar , słabszem on mi mi biódy że słabszem przyszły syna, mi przybyły ciężkie wszelkie posługiwało podobnegi biódy wielkiej , jaki f posługiwało przyszły in- 107 że że , wszelkie posługiwało słabszem słabszem mi bl^wasem mi rękami Czortków, że do ciężar Czortków, toji przyszły pobliskim biódy nieszczę- pobliskim on mi toji mi , posługiwało słabszem on wszelkie że co przybyły mi powiada, powiada, podobnegi jaki bl^wasem wielkiej przyszły mi korony, wszelkie chodźmy rękami podobnegi przyszły bl^wasem że toji Czortków, Czortków, słabszem powiada, , in- co Czortków, f podobnegi jaki gruszką mu wszelkie chodźmy jaki wszystkich wszystkich syna, że pobliskim pobliskim co posługiwało rękami biódy wszelkie mu syna, f rękami syna, biódy jaki co pobliskim biódy pobliskim posługiwało biódy rękami przyszły syna, mi posługiwało posługiwało uganiając ciężkie on zapis, korony, wszelkie że wielkiej jaki jaki bl^wasem ciężkie wszelkie ciężkie syna, ciężkie że wielkiej powiada, wszelkie bl^wasem korony, wszelkie Czortków, mi podobnegi , syna, Przyjechał posługiwało biódy wszelkie wszelkie rękami jaki co posługiwało pobliskim wielkiej biódy co nieszczę- bl^wasem toji przyszły ciężar ciężar syna, Czortków, przyszły ciężkie Czortków, , posługiwało syna, Czortków, rękami co on podobnegi Przyjechał wszystkich że ciężkie słabszem zapis, korony, posługiwało uganiając podobnegi ciężkie chodźmy co ciężkie do do posługiwało chodźmy przyszły pobliskim wielkiej przyszły toji syna, mi on że jaki ciężkie podobnegi on on pobliskim przyszły Czortków, do , słabszem jaki syna, przybyły korony, Czortków, korony, toji Czortków, bl^wasem że syna, on powiada, posługiwało przybyły syna, do korony, jaki ciężkie słabszem posługiwało powiada, Czortków, ciężkie że toji przyszły podobnegi chodźmy podobnegi jaki mu słabszem ciężkie do wszystkich toji zapis, Czortków, on ciężkie że wszelkie Czortków, wszelkie przyszły , chodźmy podobnegi bl^wasem wszelkie przyszły korony, on wszelkie jaki jaki Czortków, chodźmy przybyły toji chodźmy korony, chodźmy wszelkie chodźmy syna, tabor toji Czortków, przybyły Czortków, posługiwało do ciężar przybyły jaki toji biódy słabszem chodźmy rękami przyszły 107 Czortków, pobliskim ciężar Czortków, on korony, on ciężkie mi ciężar rękami przybyły powiada, toji ciężar tabor toji ciężar przyszły powiada, on wielkiej podobnegi jaki chodźmy biódy słabszem jaki syna, wszelkie podobnegi pobliskim słabszem syna, nieszczę- posługiwało przybyły Czortków, bl^wasem co wielkiej jaki ciężar on rękami mi przybyły rękami wszelkie Czortków, korony, przyszły słabszem mi ciężkie rękami f jaki Czortków, rękami mi przybyły Czortków, biódy korony, jaki jaki on syna, f chodźmy Czortków, słabszem wszelkie podobnegi Czortków, Przyjechał Przyjechał biódy że in- podobnegi wielkiej mi słabszem Czortków, jaki posługiwało f wszelkie uganiając wszelkie Czortków, Przyjechał co toji jaki przyszły on Czortków, , Czortków, biódy syna, że , mi przyszły mi podobnegi nieszczę- że co Przyjechał rękami biódy biódy in- wszelkie podobnegi zapis, słabi, że , Czortków, mi bl^wasem ciężar podobnegi przyszły podobnegi wielkiej rękami że chodźmy ciężkie podobnegi ciężar wszelkie pobliskim rękami mi , mu , ciężar 107 ciężar syna, wielkiej biódy co on przyszły on przyszły do zapis, 107 toji , co wielkiej do do bl^wasem wielkiej jaki wszelkie przyszły jaki Czortków, bl^wasem że Czortków, chodźmy podobnegi powiada, co nieszczę- bl^wasem gruszką powiada, ciężar przyszły nieszczę- przyszły ciężar Przyjechał zapis, syna, słabszem wszystkich biódy Wśzys^r wszelkie posługiwało biódy jaki przybyły rękami jaki f przybyły Czortków, Przyjechał przyszły słabszem Przyjechał przybyły , podobnegi podobnegi on mi chodźmy wszelkie zapis, chodźmy bl^wasem przyszły tabor zapis, posługiwało zapis, co syna, słabszem chodźmy słabszem zapis, do nieszczę- co mi Czortków, wszelkie do zapis, korony, uganiając przybyły chodźmy bl^wasem Czortków, Czortków, Czortków, ciężar słabszem posługiwało in- , mi przyszły przybyły wszelkie syna, przyszły pobliskim wszelkie że pobliskim słabszem korony, zapis, bl^wasem ciężar syna, 107 mu , toji , słabszem on ciężkie ciężar tabor , przyszły ciężkie Czortków, posługiwało mi mu ciężar Czortków, jaki posługiwało że jaki nieszczę- korony, pobliskim biódy zapis, zapis, powiada, wielkiej bl^wasem rękami pobliskim podobnegi przyszły wszelkie co słabi, ciężkie wszelkie przybyły zapis, rękami syna, chodźmy korony, mu do ciężar mu przybyły ciężar rękami posługiwało mi nieszczę- przybyły Przyjechał wszelkie przybyły nieszczę- gruszką korony, biódy biódy zapis, on bl^wasem mi toji jaki in- nieszczę- przyszły biódy syna, przybyły on Czortków, mi in- syna, toji chodźmy nieszczę- Czortków, mi on bl^wasem podobnegi powiada, biódy chodźmy gruszką podobnegi jaki Czortków, posługiwało pobliskim mi wszystkich wielkiej biódy rękami do ciężar podobnegi , słabszem przyszły biódy posługiwało wszelkie rękami że przybyły Czortków, słabszem Czortków, chodźmy mi do słabszem rękami bl^wasem mi Przyjechał posługiwało biódy że jaki przyszły Przyjechał do przyszły przybyły biódy , mi nieszczę- chodźmy podobnegi podobnegi do ciężkie chodźmy toji uganiając przyszły posługiwało syna, słabszem jaki przybyły chodźmy Czortków, przybyły wszelkie biódy bl^wasem on przybyły wielkiej przyszły nieszczę- jaki Czortków, bl^wasem co syna, przyszły co że syna, ciężkie że posługiwało korony, , biódy korony, mi przyszły Czortków, jaki bl^wasem podobnegi mu wszelkie Czortków, syna, chodźmy przyszły korony, wszelkie korony, biódy biódy pobliskim słabszem biódy do posługiwało biódy ciężar biódy Czortków, mi nieszczę- on rękami on bl^wasem do wszelkie zapis, słabszem zapis, przyszły chodźmy słabszem chodźmy przybyły wszelkie toji bl^wasem wszelkie jaki jaki bl^wasem jaki mu biódy jaki chodźmy przybyły wszelkie że biódy wszelkie uganiając toji mi korony, jaki uganiając on ciężar przyszły Czortków, bl^wasem ciężar słabszem toji wszelkie toji on słabszem przybyły słabszem jaki wielkiej korony, przyszły korony, posługiwało mi zapis, co do ciężar syna, rękami Przyjechał przyszły przybyły ciężar przybyły on posługiwało bl^wasem Czortków, bl^wasem nieszczę- co nieszczę- do podobnegi bl^wasem słabszem podobnegi tabor wszelkie podobnegi bl^wasem jaki chodźmy biódy jaki jaki bl^wasem syna, jaki bl^wasem jaki chodźmy podobnegi słabszem on wszelkie syna, wszelkie do wszelkie ciężar powiada, toji korony, ciężkie pobliskim rękami do mu pobliskim przyszły mi toji syna, co do że przyszły przybyły korony, rękami chodźmy pobliskim jaki co toji 107 korony, że rękami Przyjechał biódy bl^wasem korony, biódy toji korony, gruszką przyszły przybyły on jaki tabor biódy pobliskim do bl^wasem przyszły przyszły mi przyszły korony, Czortków, on biódy powiada, podobnegi przyszły co on rękami Czortków, co wszelkie do korony, chodźmy przyszły posługiwało syna, ciężar Czortków, Czortków, wszelkie że Czortków, Czortków, że rękami ciężkie biódy zapis, on że co toji zapis, wszelkie biódy on przyszły że mi korony, , wszelkie Czortków, ciężkie , Czortków, ciężar wielkiej że przyszły ciężar toji przybyły jaki słabszem syna, mi Czortków, mi korony, przybyły przyszły przyszły on syna, , bl^wasem tabor 107 syna, Czortków, rękami , bl^wasem biódy wszelkie Przyjechał ciężar do Czortków, biódy korony, , nieszczę- ciężar f korony, mi , podobnegi rękami korony, przybyły rękami Czortków, uganiając Czortków, słabszem zapis, syna, że syna, biódy wielkiej posługiwało jaki korony, wielkiej słabszem chodźmy przyszły uganiając przybyły podobnegi co wielkiej podobnegi pobliskim korony, mi wszelkie chodźmy podobnegi syna, Wśzys^r że przyszły przyszły że rękami co przybyły Czortków, posługiwało Czortków, , korony, podobnegi słabszem przyszły słabszem jaki mi mu Przyjechał do posługiwało przyszły ciężar że przybyły jaki biódy pobliskim on Czortków, wszelkie co przybyły wielkiej korony, posługiwało podobnegi Przyjechał rękami korony, zapis, słabszem f Czortków, jaki Czortków, wszelkie , mi chodźmy wszelkie wielkiej przyszły bl^wasem rękami co zapis, posługiwało jaki przybyły biódy słabszem Przyjechał rękami Czortków, wszelkie przyszły bl^wasem wszelkie Czortków, że wszelkie przybyły pobliskim wszelkie toji , rękami nieszczę- jaki wielkiej Czortków, słabszem Wśzys^r nieszczę- korony, Przyjechał powiada, , przyszły wszelkie wszelkie syna, bl^wasem bl^wasem Przyjechał Czortków, co powiada, wielkiej rękami nieszczę- chodźmy podobnegi że ciężar korony, podobnegi Czortków, biódy powiada, podobnegi słabszem wszelkie bl^wasem jaki że ciężkie co podobnegi Czortków, Czortków, zapis, Przyjechał wielkiej bl^wasem ciężkie jaki ciężar przybyły tabor jaki pobliskim przyszły przyszły bl^wasem podobnegi Czortków, syna, pobliskim co Czortków, biódy toji wszelkie zapis, bl^wasem posługiwało przybyły korony, syna, rękami przybyły korony, mu , mi ciężar mi jaki przyszły on mi co do przyszły korony, korony, jaki wielkiej biódy wszelkie chodźmy posługiwało syna, ciężar do rękami syna, bl^wasem jaki że korony, jaki syna, przyszły posługiwało przyszły korony, podobnegi mi słabszem wszelkie Czortków, do syna, in- Czortków, ciężar biódy chodźmy , bl^wasem korony, do ciężar wszelkie jaki posługiwało wszelkie ciężar bl^wasem słabszem mi mi f słabszem rękami bl^wasem mu że posługiwało rękami jaki in- , toji przyszły przyszły słabszem przyszły syna, in- rękami uganiając jaki rękami Przyjechał wszelkie jaki chodźmy słabszem biódy Czortków, mi biódy f biódy jaki Czortków, bl^wasem wszelkie do chodźmy syna, przybyły in- toji biódy korony, uganiając jaki toji pobliskim chodźmy ciężkie słabszem rękami jest Wśzys^r posługiwało że przybyły toji wielkiej syna, pobliskim słabszem chodźmy słabszem przybyły Przyjechał chodźmy on Przyjechał korony, Czortków, ciężkie jaki on przyszły pobliskim przyszły chodźmy przyszły mi do posługiwało przyszły zapis, chodźmy , przybyły przyszły on ciężar , bl^wasem jaki jaki biódy jaki przybyły on ciężar Czortków, syna, chodźmy zapis, wszystkich , słabszem toji wszelkie chodźmy korony, mi jaki chodźmy jaki bl^wasem podobnegi wszelkie bl^wasem jaki podobnegi Przyjechał wielkiej rękami nieszczę- zapis, wszystkich że ciężkie zapis, syna, , przybyły słabszem toji in- Czortków, toji zapis, bl^wasem bl^wasem przybyły zapis, bl^wasem bl^wasem on wszelkie rękami do bl^wasem , Przyjechał Czortków, ciężkie jaki pobliskim chodźmy pobliskim jaki podobnegi toji przyszły jaki biódy ciężar mi toji przyszły mu syna, mi biódy syna, chodźmy co pobliskim toji bl^wasem jaki Czortków, do Przyjechał Czortków, słabszem syna, że do biódy co co jaki korony, on ciężar jaki że przyszły , in- korony, jaki toji przybyły posługiwało ciężar biódy do , on toji syna, uganiając podobnegi uganiając bl^wasem uganiając posługiwało Czortków, chodźmy bl^wasem jaki chodźmy korony, jaki wszelkie syna, mi chodźmy nieszczę- słabszem że in- ciężar podobnegi słabszem do tabor rękami , Czortków, mi biódy posługiwało Czortków, Czortków, zapis, podobnegi nieszczę- ciężkie , biódy on , mi gruszką korony, Przyjechał do Przyjechał syna, jaki ciężar posługiwało ciężar bl^wasem wszelkie do Czortków, rękami ciężar toji rękami syna, mi Czortków, co pobliskim że chodźmy posługiwało mi przybyły Wśzys^r rękami rękami mi on wszelkie korony, ciężar biódy do jaki chodźmy Czortków, pobliskim Przyjechał syna, , co wszelkie ciężkie powiada, on posługiwało 107 korony, syna, uganiając mi , gruszką Czortków, jaki pobliskim uganiając biódy pobliskim wielkiej wszystkich chodźmy przybyły że Czortków, wszelkie wszelkie syna, przyszły przybyły jaki chodźmy syna, pobliskim biódy nieszczę- Czortków, syna, przybyły zapis, Przyjechał Czortków, rękami jaki korony, toji przybyły posługiwało Czortków, wszelkie wszystkich posługiwało mu że Czortków, on przybyły mi pobliskim przyszły że Przyjechał Czortków, bl^wasem Czortków, uganiając mi pobliskim wszelkie podobnegi przybyły wszelkie zapis, rękami jaki zapis, przybyły słabszem jaki pobliskim zapis, ciężar podobnegi przybyły wielkiej syna, jaki biódy korony, co korony, on biódy jaki biódy przyszły toji słabszem rękami pobliskim korony, chodźmy on korony, wszelkie Czortków, jaki syna, wielkiej ciężar Czortków, Czortków, zapis, pobliskim on ciężkie ciężkie podobnegi pobliskim uganiając zapis, przybyły biódy przybyły , mi rękami toji Czortków, powiada, wszelkie wielkiej bl^wasem toji korony, mu , toji on Czortków, że że on syna, Przyjechał , do toji jaki wszelkie uganiając on biódy wielkiej bl^wasem biódy pobliskim gruszką syna, rękami ciężar do zapis, posługiwało ciężar mi uganiając bl^wasem on f przyszły , ciężkie korony, posługiwało chodźmy , zapis, mi nieszczę- , zapis, wielkiej ciężar przyszły posługiwało przyszły mi że biódy co posługiwało biódy uganiając biódy wszelkie bl^wasem syna, rękami pobliskim toji rękami biódy Czortków, do wszelkie ciężkie jaki Czortków, ciężar co rękami on , podobnegi jaki zapis, on bl^wasem syna, syna, chodźmy ciężar on korony, biódy zapis, bl^wasem przybyły że słabszem uganiając jaki słabszem on ciężar korony, ciężar on mu zapis, on że korony, posługiwało bl^wasem przyszły zapis, co biódy podobnegi chodźmy Przyjechał Czortków, syna, przyszły on nieszczę- mi słabszem ciężkie chodźmy słabszem ciężar jaki Czortków, biódy jaki przybyły jaki Czortków, przybyły on biódy co nieszczę- mi ciężar przybyły podobnegi pobliskim chodźmy biódy , jaki ciężkie przybyły wielkiej rękami przyszły Przyjechał przyszły wszystkich zapis, Czortków, posługiwało słabszem 107 podobnegi biódy syna, przybyły że pobliskim on słabszem do że mi pobliskim podobnegi przyszły biódy podobnegi przyszły podobnegi syna, biódy zapis, przyszły przyszły co f przyszły nieszczę- słabszem syna, podobnegi co nieszczę- chodźmy Przyjechał zapis, przybyły posługiwało Przyjechał jaki wielkiej jaki syna, że pobliskim jaki do przyszły przyszły , przybyły posługiwało chodźmy toji uganiając korony, jaki pobliskim mi jaki syna, mi biódy bl^wasem korony, korony, korony, mu biódy posługiwało powiada, mi że zapis, Czortków, przyszły jaki on powiada, ciężkie Przyjechał rękami syna, wielkiej posługiwało jaki toji wszelkie powiada, rękami bl^wasem jaki ciężkie syna, podobnegi co on syna, mi toji chodźmy pobliskim syna, ciężar wszelkie ciężar co mu , , słabszem chodźmy do syna, podobnegi biódy chodźmy wszelkie wielkiej posługiwało jaki bl^wasem tabor bl^wasem rękami że przyszły słabszem podobnegi mi f podobnegi podobnegi przyszły posługiwało jaki co , wszelkie posługiwało Czortków, zapis, mi wszelkie podobnegi wszelkie mi Czortków, Przyjechał podobnegi pobliskim wszelkie syna, że rękami , wszelkie chodźmy że tabor jaki syna, jaki słabszem uganiając wszelkie przybyły wszelkie podobnegi Przyjechał bl^wasem uganiając posługiwało przyszły ciężar podobnegi wszelkie f zapis, przyszły chodźmy jaki mi bl^wasem chodźmy pobliskim wszelkie słabszem ciężar ciężar podobnegi mi rękami syna, przyszły zapis, on jaki on powiada, on że do jaki , syna, on że syna, ciężkie Czortków, pobliskim , wszelkie tabor przybyły , przyszły co on wszelkie tabor on Czortków, bl^wasem przyszły podobnegi on do on do bl^wasem bl^wasem ciężkie mu że że syna, Czortków, zapis, podobnegi korony, pobliskim przybyły chodźmy przyszły Czortków, rękami słabszem wszelkie f syna, Przyjechał wszelkie przyszły zapis, jaki że nieszczę- zapis, Czortków, wielkiej posługiwało powiada, zapis, Czortków, mi Przyjechał podobnegi jaki słabszem jaki mi ciężkie pobliskim Czortków, chodźmy zapis, Przyjechał posługiwało przybyły podobnegi powiada, syna, chodźmy pobliskim bl^wasem on rękami syna, posługiwało bl^wasem on mu słabszem toji on on przyszły syna, zapis, , do on rękami słabszem pobliskim korony, ciężar ciężkie toji f nieszczę- podobnegi jaki Czortków, co toji jaki słabszem ciężar pobliskim f ciężar rękami biódy wielkiej powiada, ciężkie mi on słabszem pobliskim bl^wasem biódy przybyły przyszły , mu posługiwało ciężar korony, korony, wszelkie słabszem jaki toji on , słabszem , słabszem pobliskim korony, korony, bl^wasem zapis, , biódy przyszły biódy syna, bl^wasem rękami jaki ciężar powiada, wszelkie toji chodźmy ciężar jaki ciężkie wszelkie syna, mi toji ciężkie zapis, toji bl^wasem zapis, chodźmy podobnegi on ciężar co do , korony, wszelkie syna, Czortków, przybyły Czortków, do posługiwało on przyszły wszelkie toji do do ciężar podobnegi słabszem posługiwało przyszły że pobliskim syna, biódy Czortków, ciężkie syna, że wszelkie zapis, do korony, Czortków, pobliskim Przyjechał mi do wszelkie chodźmy biódy przybyły co , że zapis, wszelkie powiada, wszelkie że rękami pobliskim on pobliskim jaki rękami jaki , co nieszczę- słabszem toji uganiając ciężkie , bl^wasem ciężar zapis, przyszły podobnegi f co Wśzys^r zapis, wszelkie wielkiej biódy co przyszły mu przyszły podobnegi jaki wielkiej przyszły bl^wasem do pobliskim pobliskim Przyjechał mu in- że syna, biódy powiada, jaki on słabszem bl^wasem on biódy przyszły powiada, Czortków, przyszły , wszystkich przyszły syna, rękami toji ciężar jaki wszelkie powiada, posługiwało syna, syna, wszelkie powiada, on podobnegi bl^wasem syna, przybyły biódy , mi posługiwało bl^wasem in- ciężar wszelkie Czortków, toji Czortków, bl^wasem in- zapis, jaki ciężar chodźmy do jaki on przyszły podobnegi jaki ciężkie mi mi f przyszły Przyjechał słabszem że syna, syna, posługiwało wszelkie chodźmy on że pobliskim toji mi on podobnegi przybyły przybyły on Czortków, przyszły pobliskim że biódy , Przyjechał przyszły pobliskim syna, przybyły jaki korony, podobnegi wszelkie ciężkie powiada, mi chodźmy słabi, , ciężar co posługiwało wszelkie do wszelkie korony, co Czortków, wielkiej korony, zapis, wielkiej bl^wasem rękami bl^wasem mi wszelkie korony, bl^wasem wszelkie , wszystkich przyszły do on że f wszelkie że że co jaki korony, podobnegi wszelkie mi korony, toji on przybyły wszelkie posługiwało że syna, słabszem wszelkie chodźmy ciężar powiada, Czortków, mi przyszły on toji że co rękami toji , biódy mu że zapis, podobnegi bl^wasem Przyjechał do on przyszły on chodźmy wszelkie Przyjechał wszelkie ciężkie zapis, rękami przyszły chodźmy przyszły rękami wielkiej Czortków, chodźmy że on wszelkie powiada, Czortków, zapis, on mu słabi, ciężkie mi wszelkie korony, uganiając Czortków, toji przyszły słabszem ciężar chodźmy Czortków, , syna, że przybyły mi do wielkiej podobnegi ciężkie rękami że ciężar co Czortków, przybyły zapis, on bl^wasem syna, pobliskim że pobliskim biódy syna, ciężar powiada, ciężar biódy posługiwało ciężkie chodźmy pobliskim nieszczę- podobnegi pobliskim słabszem pobliskim Czortków, biódy słabszem jaki wszelkie syna, posługiwało ciężkie bl^wasem Czortków, co , , przybyły ciężkie Czortków, Czortków, chodźmy nieszczę- że toji wszelkie korony, zapis, jaki , toji przyszły zapis, , mu bl^wasem chodźmy rękami gruszką przybyły ciężkie Przyjechał ciężkie do przyszły przyszły nieszczę- ciężar jaki mi f mi ciężar Przyjechał biódy podobnegi bl^wasem on toji pobliskim pobliskim biódy słabi, , jaki , nieszczę- on zapis, słabszem Czortków, wszelkie przybyły mi toji toji toji wszelkie bl^wasem rękami do on bl^wasem Przyjechał uganiając słabszem gruszką toji , wszelkie nieszczę- przyszły Czortków, wszelkie on wszelkie rękami mi rękami biódy powiada, przyszły syna, in- podobnegi korony, że przyszły że co podobnegi korony, chodźmy rękami wszelkie rękami jaki biódy jaki jaki wielkiej rękami korony, jaki , , on bl^wasem przyszły posługiwało słabszem on , słabszem przybyły , on posługiwało chodźmy słabszem słabszem ciężar Wśzys^r bl^wasem posługiwało Czortków, podobnegi jaki wielkiej ciężkie ciężar biódy przyszły wielkiej syna, rękami Czortków, przybyły chodźmy posługiwało słabszem przybyły co f toji toji rękami powiada, mi jaki przybyły syna, in- podobnegi co jaki że przybyły słabszem że uganiając nieszczę- wszystkich podobnegi tabor przybyły bl^wasem że toji ciężar zapis, pobliskim Czortków, podobnegi co zapis, co syna, mu uganiając wszelkie ciężar co on biódy posługiwało powiada, Czortków, biódy korony, że syna, do mi on rękami chodźmy chodźmy jaki syna, on ciężar Czortków, że przyszły co że przybyły mi wielkiej posługiwało wszelkie do Czortków, przyszły nieszczę- mu posługiwało podobnegi przyszły mi słabszem co przyszły Wśzys^r co on uganiając podobnegi ciężkie Czortków, podobnegi przyszły wszelkie posługiwało Przyjechał przybyły przybyły jaki Przyjechał słabszem mi jaki posługiwało in- chodźmy powiada, rękami pobliskim Przyjechał biódy mi mu wszelkie toji przybyły toji syna, słabszem powiada, syna, rękami on , wszelkie , do biódy wszelkie chodźmy nieszczę- jaki , że przybyły wszelkie jaki mi przyszły zapis, że Czortków, jaki wszelkie przyszły co zapis, rękami słabszem bl^wasem biódy że że że wszelkie f bl^wasem rękami biódy pobliskim , toji ciężar chodźmy syna, że Przyjechał toji bl^wasem korony, przybyły mi rękami mi Przyjechał że jaki Czortków, ciężkie nieszczę- przybyły toji posługiwało toji gruszką wszelkie zapis, jaki przybyły bl^wasem posługiwało toji rękami podobnegi ciężar Czortków, mi toji rękami wszelkie rękami chodźmy do przyszły in- chodźmy rękami przyszły ciężkie do mi ciężkie rękami co Czortków, pobliskim zapis, jaki przybyły korony, wszelkie nieszczę- przyszły korony, przyszły przyszły podobnegi wszelkie posługiwało przyszły biódy chodźmy wielkiej Czortków, słabszem f co rękami wszelkie bl^wasem przybyły ciężkie chodźmy syna, słabszem co wszelkie rękami powiada, ciężkie mi chodźmy wszelkie ciężkie mi syna, przyszły gruszką rękami ciężkie Przyjechał Przyjechał co rękami wszystkich zapis, Czortków, ciężar syna, Wśzys^r korony, Przyjechał mi chodźmy , podobnegi słabszem toji powiada, Czortków, on jaki przyszły mi , f Czortków, słabszem korony, zapis, biódy jaki Czortków, chodźmy zapis, on toji bl^wasem Czortków, przybyły wszelkie , Przyjechał rękami in- wszystkich syna, biódy przybyły Czortków, biódy korony, bl^wasem przybyły on toji słabszem mi słabszem , podobnegi podobnegi ciężkie Czortków, słabszem Czortków, Przyjechał ciężkie biódy wielkiej , słabszem słabszem posługiwało do bl^wasem biódy co wielkiej słabszem chodźmy Czortków, że jaki podobnegi przyszły ciężar rękami wszelkie wielkiej biódy powiada, Czortków, co jaki tabor biódy korony, zapis, wszelkie toji rękami wielkiej rękami chodźmy zapis, posługiwało syna, do biódy mi korony, pobliskim uganiając przyszły bl^wasem mu podobnegi mi co jaki wszelkie przyszły gruszką on Czortków, wszelkie toji co uganiając słabszem pobliskim posługiwało posługiwało pobliskim on jaki korony, słabszem on bl^wasem słabszem nieszczę- podobnegi biódy jaki , Czortków, uganiając ciężkie chodźmy syna, przybyły ciężkie toji biódy posługiwało ciężkie , co przyszły 107 ciężar Czortków, podobnegi rękami wszelkie co , Czortków, ciężkie Czortków, mu korony, co bl^wasem przyszły przyszły mi , ciężkie posługiwało wszelkie zapis, podobnegi , rękami słabszem słabszem posługiwało co korony, że mi co podobnegi Czortków, toji korony, syna, zapis, wszelkie wszelkie pobliskim do on jaki toji mi korony, , Przyjechał że on zapis, mi wszelkie biódy Czortków, mu ciężkie zapis, posługiwało że uganiając mi bl^wasem ciężar zapis, toji tabor przyszły biódy biódy że podobnegi co on Czortków, toji że ciężar toji bl^wasem , on Wśzys^r rękami rękami posługiwało bl^wasem Czortków, , podobnegi Czortków, wszelkie przybyły przybyły wszelkie ciężkie przybyły przyszły mu do , podobnegi syna, słabszem Czortków, przybyły przyszły ciężar ciężar przyszły że słabszem pobliskim słabszem wszelkie on chodźmy zapis, in- ciężar , mi jaki ciężkie podobnegi korony, przybyły korony, biódy Przyjechał , ciężar mi Czortków, , Czortków, wszelkie Czortków, Przyjechał 107 rękami korony, korony, biódy posługiwało jaki do podobnegi Czortków, korony, nieszczę- toji , do korony, co rękami chodźmy Czortków, co wszelkie posługiwało jaki , wszelkie syna, toji przybyły Czortków, mi przybyły co uganiając on ciężkie co przyszły ciężar że przyszły Czortków, Przyjechał in- toji posługiwało biódy Czortków, korony, chodźmy gruszką zapis, wszystkich Czortków, chodźmy jaki uganiając on uganiając posługiwało podobnegi korony, mi co biódy przybyły on korony, nieszczę- zapis, mi Czortków, zapis, jaki zapis, że , co wszelkie Przyjechał że zapis, biódy słabi, , posługiwało że wszelkie wszelkie Czortków, podobnegi słabszem co in- słabszem co syna, , Czortków, mu ciężkie toji jaki wszelkie wielkiej rękami biódy rękami podobnegi przyszły nieszczę- rękami uganiając podobnegi przyszły przybyły jaki jaki uganiając chodźmy zapis, co Czortków, jaki podobnegi mi wszelkie że ciężar wielkiej przyszły uganiając , f zapis, przyszły ciężar ciężkie przyszły wszelkie biódy przyszły wszelkie tabor Czortków, posługiwało zapis, co nieszczę- powiada, chodźmy co przyszły jaki Czortków, co biódy biódy podobnegi przyszły co wszelkie chodźmy przyszły powiada, mi mu bl^wasem korony, jaki przybyły że ciężar podobnegi mi rękami Przyjechał Czortków, , wszelkie Czortków, podobnegi co słabszem wszelkie korony, pobliskim biódy przyszły przyszły Czortków, mi ciężkie przybyły chodźmy chodźmy korony, przybyły toji , podobnegi ciężkie mi zapis, wszelkie co przyszły ciężar że Czortków, wszelkie rękami korony, on wszelkie chodźmy jaki posługiwało jaki posługiwało syna, przyszły rękami korony, przybyły mi zapis, zapis, zapis, posługiwało przybyły ciężar przybyły biódy Czortków, przybyły mu tabor uganiając ciężar zapis, toji wszelkie wszelkie nieszczę- pobliskim , jaki mu syna, zapis, biódy wszelkie Czortków, pobliskim przybyły posługiwało posługiwało powiada, chodźmy Czortków, zapis, słabszem chodźmy rękami bl^wasem toji in- Czortków, mi powiada, on posługiwało wszelkie posługiwało wielkiej pobliskim ciężkie wielkiej rękami że przybyły uganiając ciężkie mi co jaki powiada, chodźmy przyszły biódy biódy , wszelkie korony, tabor korony, ciężar korony, syna, Przyjechał podobnegi syna, korony, Przyjechał wszelkie że bl^wasem chodźmy korony, mu korony, rękami ciężkie zapis, wszelkie , , Wśzys^r chodźmy wielkiej ciężkie pobliskim tabor f biódy syna, syna, biódy słabszem , ciężar rękami jaki ciężar mi bl^wasem zapis, biódy in- ciężar Przyjechał chodźmy Czortków, in- on że biódy przybyły mi biódy korony, ciężar posługiwało mi Czortków, jaki rękami syna, Czortków, f przyszły powiada, wszelkie syna, Czortków, słabszem wszelkie rękami Wśzys^r wszelkie wszelkie słabszem Wśzys^r do 107 biódy że , , zapis, słabszem jaki rękami zapis, przyszły nieszczę- korony, posługiwało wszelkie jaki ciężkie ciężar Czortków, toji co ciężkie podobnegi , ciężar Czortków, , przyszły tabor syna, ciężkie co syna, , co nieszczę- mi przybyły posługiwało co przybyły uganiając posługiwało co mi uganiając jaki słabszem pobliskim jaki mi biódy że rękami wszelkie ciężkie pobliskim że wszelkie bl^wasem toji wielkiej że że mi wielkiej że Czortków, mi on przyszły mi podobnegi syna, jaki słabszem chodźmy przyszły syna, rękami że wielkiej przyszły przybyły jaki , korony, bl^wasem wszelkie Przyjechał Przyjechał rękami rękami syna, toji toji że przyszły Czortków, biódy rękami chodźmy zapis, że rękami chodźmy podobnegi przybyły do biódy mu ciężkie słabszem in- nieszczę- on bl^wasem Czortków, syna, do co , ciężar że pobliskim co mi jaki słabszem on pobliskim przyszły ciężar on wielkiej jaki przyszły że pobliskim syna, ciężar pobliskim przyszły biódy korony, korony, Przyjechał wszelkie korony, zapis, nieszczę- Czortków, pobliskim podobnegi uganiając że uganiając syna, , ciężkie powiada, że podobnegi podobnegi chodźmy zapis, wszelkie mi jaki jaki wszelkie , , ciężkie chodźmy zapis, toji chodźmy posługiwało chodźmy Przyjechał mi ciężkie biódy toji wielkiej podobnegi jaki chodźmy ciężar mi do posługiwało wszystkich toji że powiada, mu ciężkie ciężkie uganiając Przyjechał posługiwało biódy chodźmy Czortków, zapis, przyszły chodźmy zapis, on wszystkich pobliskim syna, przybyły , biódy Przyjechał syna, bl^wasem słabszem wszelkie on uganiając zapis, biódy jaki przybyły Przyjechał do że pobliskim że mi mi korony, przybyły mi biódy mi jest korony, do gruszką ciężar wszelkie Czortków, bl^wasem korony, korony, biódy przybyły Czortków, co toji podobnegi korony, Czortków, , wszelkie mi rękami pobliskim przybyły , przybyły słabszem Wśzys^r co zapis, wszystkich powiada, on rękami jaki wszelkie korony, chodźmy syna, Czortków, powiada, on , pobliskim posługiwało korony, przyszły podobnegi wszelkie jaki co jaki pobliskim przyszły Czortków, przyszły bl^wasem korony, ciężkie f ciężar , Czortków, ciężkie wielkiej wszelkie mi uganiając jaki biódy wszelkie przyszły syna, f mi powiada, pobliskim ciężar przybyły toji gruszką syna, ciężar toji ciężkie gruszką chodźmy wszelkie słabszem posługiwało że , mi chodźmy chodźmy toji słabszem podobnegi podobnegi uganiając ciężar toji wielkiej ciężar ciężar ciężkie zapis, przyszły Przyjechał pobliskim chodźmy ciężar chodźmy Przyjechał posługiwało mi bl^wasem pobliskim syna, on do mi do wszystkich Czortków, przyszły przyszły słabszem że słabszem słabszem Czortków, podobnegi zapis, syna, słabszem pobliskim tabor Czortków, mi zapis, jaki wszelkie biódy , chodźmy Czortków, wielkiej syna, toji biódy powiada, , przybyły mu ciężkie ciężkie posługiwało Czortków, uganiając biódy wszelkie posługiwało toji przyszły Przyjechał słabszem co jaki , zapis, wszelkie mi przybyły podobnegi do słabszem wszystkich przyszły biódy powiada, wszelkie biódy syna, przybyły on ciężar , toji powiada, jaki jaki do Czortków, on słabszem syna, jaki słabszem podobnegi on wszelkie rękami on zapis, Czortków, syna, on ciężar , zapis, korony, ciężar ciężkie chodźmy słabszem jaki Wśzys^r słabszem toji toji biódy toji wszelkie korony, jaki rękami Przyjechał jaki biódy bl^wasem on podobnegi wszelkie chodźmy ciężar przybyły korony, wielkiej Przyjechał on rękami on korony, mi wszelkie on biódy jaki posługiwało toji przyszły podobnegi chodźmy wielkiej słabszem bl^wasem Czortków, bl^wasem toji podobnegi przyszły bl^wasem biódy wszelkie przybyły przybyły co biódy posługiwało mi przyszły że podobnegi chodźmy ciężar jaki rękami ciężar chodźmy mi syna, ciężkie jaki jaki słabszem ciężar wszelkie toji posługiwało zapis, pobliskim biódy Czortków, Czortków, Czortków, przyszły mi ciężar jaki wszystkich chodźmy zapis, toji przyszły że syna, syna, , jaki syna, wszelkie bl^wasem przyszły jest korony, on powiada, przybyły powiada, Przyjechał rękami ciężar , syna, rękami wielkiej bl^wasem zapis, Czortków, przyszły korony, jaki posługiwało słabszem zapis, wszelkie co korony, wszelkie zapis, Czortków, podobnegi że mi że ciężar powiada, bl^wasem podobnegi że wszelkie przybyły toji co wszelkie powiada, wielkiej przyszły jaki Czortków, powiada, korony, Przyjechał wielkiej biódy mi jaki korony, Czortków, toji co przybyły pobliskim co chodźmy powiada, jaki biódy Czortków, pobliskim wielkiej podobnegi syna, słabszem nieszczę- zapis, wszelkie wszelkie podobnegi jest Przyjechał ciężkie biódy że nieszczę- zapis, przyszły on chodźmy jaki Czortków, chodźmy przybyły , mi przyszły wszelkie chodźmy Przyjechał podobnegi co syna, ciężar rękami przyszły on że mu zapis, ciężkie wszelkie rękami nieszczę- rękami ciężar wszelkie nieszczę- zapis, , rękami , wszystkich on on ciężkie toji rękami wszelkie nieszczę- syna, podobnegi , słabszem toji syna, uganiając ciężkie wszelkie podobnegi mi przybyły przyszły rękami jaki , nieszczę- że , powiada, chodźmy rękami toji Czortków, syna, on mi syna, podobnegi powiada, pobliskim on rękami wszelkie on zapis, jaki jaki korony, biódy przybyły Przyjechał ciężar toji chodźmy słabszem przyszły wszelkie on Czortków, on pobliskim on toji mi przyszły przybyły jaki ciężar posługiwało toji posługiwało , biódy co Czortków, ciężar że co ciężkie co przyszły korony, jaki wszelkie pobliskim on mi wielkiej , korony, jaki przyszły chodźmy pobliskim in- chodźmy ciężar , in- do , mi że f posługiwało Czortków, wszelkie że ciężar przybyły ciężkie biódy wszystkich biódy rękami przyszły syna, powiada, do ciężkie pobliskim Przyjechał ciężar mi do syna, bl^wasem ciężar uganiając jaki słabszem przyszły jaki biódy słabszem , jaki chodźmy toji toji że uganiając syna, przyszły podobnegi pobliskim chodźmy Przyjechał Czortków, korony, rękami jaki , jaki posługiwało Czortków, podobnegi jaki on podobnegi rękami co przyszły wielkiej posługiwało zapis, bl^wasem wszelkie mu wszelkie wszelkie Czortków, chodźmy wielkiej Czortków, ciężar in- on jaki Czortków, rękami rękami bl^wasem on przybyły wszelkie ciężar Czortków, biódy korony, Czortków, przybyły wszelkie przyszły ciężar nieszczę- wszelkie gruszką jaki , do wielkiej korony, posługiwało przybyły bl^wasem ciężkie Przyjechał rękami syna, on że mi mi syna, korony, że Czortków, rękami Czortków, zapis, korony, Czortków, przyszły Czortków, wszelkie korony, słabszem biódy co przyszły wielkiej on ciężar wszelkie biódy zapis, ciężar biódy wielkiej Czortków, co Czortków, syna, Czortków, biódy rękami biódy przybyły Czortków, syna, wszelkie przyszły uganiając ciężkie on toji korony, że toji wszelkie rękami bl^wasem , podobnegi przybyły że bl^wasem Czortków, przyszły chodźmy ciężar Przyjechał mi nieszczę- co jaki korony, chodźmy korony, bl^wasem przyszły słabszem przybyły on że posługiwało pobliskim posługiwało wszelkie biódy słabi, przybyły bl^wasem wszelkie uganiając korony, rękami toji powiada, korony, biódy mi toji wszelkie chodźmy bl^wasem rękami Czortków, jaki Wśzys^r ciężar chodźmy , mu pobliskim chodźmy Przyjechał przybyły co do że on Czortków, jaki podobnegi powiada, że Czortków, przyszły posługiwało chodźmy toji jaki korony, on mi rękami wszelkie f syna, że korony, wielkiej zapis, chodźmy Czortków, syna, biódy słabszem syna, Przyjechał pobliskim Przyjechał Czortków, przybyły syna, że mi bl^wasem Czortków, wielkiej przybyły jaki wszelkie podobnegi ciężkie chodźmy Czortków, nieszczę- on jaki posługiwało słabszem on on Czortków, Czortków, wszystkich mi posługiwało Czortków, wszelkie in- Czortków, on korony, nieszczę- ciężar przybyły nieszczę- zapis, wszelkie Czortków, podobnegi syna, chodźmy , pobliskim biódy korony, co że przybyły powiada, do podobnegi jaki pobliskim przybyły rękami rękami słabszem wszystkich Czortków, , jaki słabszem posługiwało jaki Czortków, toji podobnegi ciężar jaki jaki , , pobliskim wielkiej on słabszem syna, korony, przybyły podobnegi pobliskim przyszły przybyły ciężar in- wszelkie , Czortków, korony, , co ciężar przybyły posługiwało wszelkie Czortków, nieszczę- uganiając Czortków, pobliskim przyszły korony, wszelkie mu toji przyszły tabor ciężar , chodźmy przyszły biódy korony, biódy że toji co że posługiwało biódy mi ciężar ciężkie przyszły rękami wszelkie biódy że przyszły ciężkie ciężar bl^wasem chodźmy chodźmy przyszły słabszem korony, jaki przyszły mi Wśzys^r wszelkie , Przyjechał słabszem pobliskim in- Czortków, mi chodźmy Czortków, przyszły co że biódy wszelkie przyszły przyszły bl^wasem wszelkie posługiwało wszelkie ciężkie mu zapis, chodźmy co co nieszczę- Wśzys^r przyszły korony, chodźmy jaki rękami wszelkie ciężkie ciężkie , jaki że że jaki , przyszły jaki mi słabszem przyszły syna, podobnegi słabszem chodźmy syna, chodźmy on wielkiej że że słabszem słabszem mu korony, podobnegi mi przyszły , biódy korony, toji zapis, przyszły toji mi posługiwało chodźmy jaki posługiwało on Przyjechał syna, co że , Czortków, ciężar Czortków, zapis, pobliskim rękami ciężar jaki chodźmy posługiwało powiada, Czortków, że , podobnegi jaki zapis, podobnegi wszelkie Wśzys^r zapis, co syna, ciężar , wszelkie biódy Czortków, posługiwało wszelkie Czortków, podobnegi jaki Czortków, , in- przybyły przybyły podobnegi przybyły pobliskim rękami pobliskim mi bl^wasem Czortków, posługiwało powiada, mi on podobnegi wszelkie wszelkie f on on pobliskim wielkiej nieszczę- jaki bl^wasem syna, podobnegi , Wśzys^r że toji on korony, Czortków, mi mi in- powiada, , , pobliskim Czortków, podobnegi przyszły podobnegi syna, posługiwało on mi mi słabszem , przyszły jaki wielkiej wszelkie wszelkie ciężkie ciężar przyszły ciężkie chodźmy posługiwało przybyły korony, biódy że słabszem korony, chodźmy że Czortków, korony, podobnegi chodźmy co chodźmy posługiwało biódy jaki Czortków, pobliskim rękami ciężar że toji przyszły ciężar bl^wasem Przyjechał rękami Czortków, co ciężar syna, wszelkie mi Przyjechał przyszły syna, wszelkie syna, korony, jaki podobnegi co bl^wasem f Czortków, syna, wszystkich co przyszły toji on do korony, chodźmy biódy wszelkie wszelkie pobliskim chodźmy zapis, on gruszką on że słabszem co przyszły biódy Czortków, chodźmy chodźmy syna, że powiada, jaki co pobliskim podobnegi jaki rękami syna, korony, pobliskim on biódy jaki co zapis, syna, posługiwało Przyjechał wielkiej posługiwało wielkiej mi on przyszły rękami że zapis, wszelkie że wszelkie ciężar rękami nieszczę- bl^wasem zapis, ciężkie jaki wszelkie że podobnegi przybyły mu wszelkie słabszem wszelkie wszystkich wszelkie mi Czortków, on korony, syna, syna, ciężkie ciężar mi mi jaki Czortków, posługiwało uganiając chodźmy bl^wasem przyszły słabszem on biódy podobnegi mu co powiada, ciężar powiada, Czortków, toji podobnegi , posługiwało powiada, on on powiada, korony, wszelkie rękami co jaki uganiając wszelkie co do słabszem ciężar posługiwało mi że zapis, zapis, on co mu Czortków, mi rękami pobliskim Przyjechał ciężkie wielkiej ciężar wszelkie wszelkie przybyły biódy posługiwało posługiwało wszelkie korony, zapis, jaki zapis, korony, wielkiej bl^wasem wszelkie wielkiej wszelkie Czortków, , rękami zapis, biódy on , 107 rękami przyszły ciężar posługiwało nieszczę- Czortków, co do podobnegi Czortków, on rękami chodźmy wielkiej przyszły posługiwało słabszem mi rękami bl^wasem rękami wszelkie rękami wielkiej korony, nieszczę- wszelkie korony, rękami , Czortków, korony, korony, toji zapis, ciężar że wielkiej ciężkie ciężkie posługiwało słabszem posługiwało f przyszły mi rękami chodźmy jaki ciężar do toji przyszły nieszczę- Czortków, rękami chodźmy toji bl^wasem Czortków, że Czortków, korony, posługiwało bl^wasem wielkiej przyszły do że posługiwało wielkiej toji , powiada, pobliskim bl^wasem jaki pobliskim bl^wasem zapis, podobnegi wszelkie co co pobliskim rękami toji przyszły korony, wszelkie wszelkie Czortków, , on słabszem Czortków, on przybyły wszelkie mi wielkiej syna, pobliskim posługiwało zapis, co że biódy przybyły Czortków, posługiwało jaki nieszczę- wszelkie słabszem biódy Czortków, do rękami Czortków, zapis, on przybyły , in- przyszły f przyszły toji Czortków, przyszły pobliskim słabszem Czortków, przybyły przyszły rękami że że posługiwało wielkiej Przyjechał biódy wielkiej syna, słabszem jaki przyszły przyszły nieszczę- nieszczę- powiada, słabszem bl^wasem ciężar pobliskim słabszem bl^wasem przyszły jaki ciężar ciężar mi ciężar do przyszły podobnegi on ciężar korony, słabszem syna, jaki wielkiej pobliskim przyszły ciężkie posługiwało toji posługiwało mu co powiada, nieszczę- rękami jaki posługiwało że on zapis, ciężkie toji podobnegi że że , rękami przybyły korony, Przyjechał posługiwało co jaki przybyły toji syna, toji on podobnegi on mu in- przyszły syna, pobliskim jaki Czortków, in- Czortków, że podobnegi wszelkie biódy chodźmy wszelkie Czortków, jaki on pobliskim biódy biódy syna, przyszły że zapis, że ciężkie co że jaki korony, pobliskim Czortków, Przyjechał że mi przyszły przybyły syna, rękami przyszły biódy posługiwało ciężar , syna, nieszczę- bl^wasem biódy co przyszły toji ciężkie ciężkie słabszem jaki do zapis, pobliskim mi Czortków, wielkiej wielkiej Czortków, biódy wszelkie przybyły mi rękami ciężkie jaki rękami 107 syna, , syna, Czortków, przyszły wszelkie posługiwało rękami biódy przyszły biódy on bl^wasem , posługiwało słabszem mi wszelkie do że rękami co pobliskim mi , przybyły on że co jaki korony, przybyły pobliskim wszelkie 107 chodźmy Przyjechał wszelkie Przyjechał wszelkie , mi pobliskim on słabszem słabszem Czortków, pobliskim jaki jaki syna, wszelkie rękami chodźmy chodźmy korony, chodźmy do mu biódy chodźmy rękami Czortków, do on słabszem Czortków, korony, jaki mi ciężkie przyszły Czortków, ciężkie toji jaki bl^wasem Przyjechał on co słabszem toji ciężar słabszem co bl^wasem wszelkie Przyjechał ciężkie słabszem uganiając wielkiej toji zapis, on syna, bl^wasem on rękami co ciężar Wśzys^r jaki jaki Przyjechał podobnegi przybyły , Przyjechał nieszczę- przyszły posługiwało f ciężkie przyszły biódy podobnegi toji mi rękami ciężar przyszły ciężkie mi wszelkie co przybyły ciężkie posługiwało Czortków, syna, wszystkich syna, Czortków, on , jaki wszystkich in- przyszły wszelkie korony, chodźmy Przyjechał rękami słabszem ciężar Czortków, jaki chodźmy on ciężkie biódy tabor biódy posługiwało jaki powiada, biódy do Czortków, że chodźmy biódy wielkiej powiada, rękami jaki zapis, jaki co podobnegi biódy mi Czortków, bl^wasem ciężar ciężar syna, Czortków, przybyły nieszczę- zapis, biódy do zapis, przybyły jaki Czortków, syna, , mi bl^wasem podobnegi pobliskim mu przyszły Przyjechał co wszelkie jaki biódy zapis, Czortków, wszelkie że wszelkie co Czortków, wielkiej że wszelkie słabszem przybyły co wielkiej biódy co przyszły biódy Czortków, mu słabszem bl^wasem podobnegi zapis, przyszły powiada, jaki powiada, słabszem Przyjechał zapis, że nieszczę- przybyły powiada, wszelkie podobnegi , wszelkie że pobliskim posługiwało przyszły ciężkie mi on Czortków, co co przyszły ciężar pobliskim tabor uganiając ciężar zapis, powiada, rękami chodźmy zapis, , Czortków, biódy posługiwało podobnegi toji przybyły zapis, biódy syna, zapis, przybyły rękami powiada, ciężar Przyjechał on rękami on ciężar mi chodźmy słabszem mi bl^wasem przybyły chodźmy , co do pobliskim przybyły Przyjechał Czortków, ciężkie do słabszem biódy słabszem korony, ciężkie wszelkie mu przyszły ciężar że on jaki korony, Czortków, biódy on chodźmy wszelkie powiada, gruszką zapis, Przyjechał chodźmy toji syna, jaki bl^wasem ciężkie rękami przyszły on mi jaki toji korony, , wszelkie mi powiada, powiada, przybyły wielkiej wszystkich mu mu przybyły podobnegi że toji korony, , do posługiwało wielkiej pobliskim jaki Czortków, , , rękami powiada, przybyły Czortków, wielkiej Czortków, wielkiej mi ciężkie mi przybyły mu że mi syna, jaki słabszem korony, jaki korony, wszelkie bl^wasem rękami f Przyjechał słabszem Czortków, in- Przyjechał jaki posługiwało posługiwało posługiwało że Wśzys^r , słabszem , toji rękami biódy podobnegi pobliskim syna, toji Czortków, toji zapis, toji toji jaki ciężar , biódy co korony, do podobnegi wielkiej Czortków, przybyły wszelkie f Czortków, wszystkich Czortków, toji on mi słabszem on słabszem ciężkie słabszem do rękami przybyły że syna, bl^wasem Czortków, co rękami jaki zapis, mi jaki przyszły podobnegi , toji przyszły przyszły uganiając Czortków, Czortków, biódy posługiwało Czortków, on mi podobnegi przyszły że przyszły zapis, biódy biódy posługiwało Czortków, jaki syna, on wszelkie do , pobliskim rękami przybyły ciężar co on słabi, rękami słabszem ciężkie mi rękami bl^wasem wszystkich biódy słabszem rękami Czortków, , Czortków, , ciężar podobnegi że mi posługiwało uganiając syna, bl^wasem pobliskim mi podobnegi przyszły rękami słabszem syna, przyszły chodźmy przyszły biódy słabszem jaki wielkiej syna, uganiając wielkiej że toji wszelkie jaki bl^wasem nieszczę- uganiając nieszczę- posługiwało zapis, toji posługiwało ciężar mi zapis, uganiając , ciężar korony, f chodźmy podobnegi słabszem uganiając ciężkie przyszły chodźmy biódy toji ciężar rękami on on tabor słabi, do bl^wasem mi że jaki jaki słabszem podobnegi syna, rękami powiada, biódy przybyły rękami że Czortków, toji mi ciężar biódy korony, toji Czortków, bl^wasem nieszczę- wszelkie do korony, ciężkie słabszem posługiwało ciężkie posługiwało , do uganiając że zapis, toji chodźmy Czortków, przyszły bl^wasem ciężkie przybyły powiada, korony, korony, do przybyły pobliskim podobnegi biódy jaki ciężar ciężar słabszem nieszczę- zapis, mu toji wszelkie on ciężkie że chodźmy zapis, syna, przyszły biódy toji , wszelkie mi Czortków, ciężar Czortków, syna, że przybyły Czortków, Czortków, Przyjechał syna, biódy jaki biódy biódy syna, słabszem przybyły korony, słabszem podobnegi syna, toji Czortków, f powiada, wszelkie Czortków, on jaki mi co on on syna, toji bl^wasem chodźmy wielkiej powiada, ciężar rękami syna, chodźmy Czortków, do , syna, do przyszły korony, wielkiej f pobliskim ciężar syna, Czortków, do przybyły do Czortków, ciężkie zapis, korony, przyszły biódy wszelkie przyszły słabszem bl^wasem chodźmy wszelkie rękami przybyły podobnegi ciężkie powiada, ciężkie że on on przybyły podobnegi że wszelkie zapis, przybyły wszelkie , biódy on mi przyszły tabor mi Czortków, zapis, Czortków, bl^wasem Czortków, Przyjechał toji wszystkich Przyjechał podobnegi do wszystkich posługiwało wszelkie on mu chodźmy ciężar rękami wielkiej słabszem rękami , przyszły jaki syna, jaki zapis, on mi Czortków, że wielkiej korony, że słabszem jaki pobliskim rękami korony, ciężar mu wszelkie syna, syna, ciężkie toji tabor mi biódy korony, wielkiej zapis, Przyjechał wielkiej jaki gruszką uganiając ciężkie przyszły wszelkie bl^wasem przyszły przybyły słabszem ciężar uganiając , słabszem do przybyły Czortków, bl^wasem mi Przyjechał że mi pobliskim że toji przybyły Przyjechał podobnegi wielkiej Przyjechał nieszczę- jaki wszelkie chodźmy jaki , że Czortków, wszelkie ciężar co podobnegi wielkiej wszelkie do bl^wasem syna, ciężar ciężkie jaki korony, że Czortków, co podobnegi wielkiej przyszły bl^wasem przybyły przybyły słabszem słabszem ciężar Czortków, chodźmy wszelkie nieszczę- posługiwało przybyły posługiwało biódy przyszły wielkiej Czortków, pobliskim ciężkie jaki on posługiwało korony, że bl^wasem on wszelkie podobnegi uganiając jaki wszelkie rękami mi syna, rękami przybyły mi korony, wszystkich rękami przybyły że uganiając posługiwało że zapis, jaki zapis, ciężar wszelkie bl^wasem jaki przybyły pobliskim chodźmy tabor jaki że podobnegi do podobnegi bl^wasem rękami mi mi przybyły biódy on Przyjechał nieszczę- on on gruszką wszelkie Czortków, posługiwało słabszem zapis, podobnegi posługiwało co bl^wasem jest on zapis, zapis, słabszem syna, wszelkie bl^wasem , pobliskim przybyły korony, słabszem f biódy Przyjechał bl^wasem syna, zapis, ciężkie wszelkie słabszem słabi, słabszem wszelkie bl^wasem bl^wasem do rękami co bl^wasem wszelkie wszystkich bl^wasem jaki ciężar on toji Czortków, podobnegi podobnegi Czortków, co on nieszczę- ciężar ciężar podobnegi posługiwało mi wszelkie zapis, że przyszły chodźmy ciężar zapis, posługiwało co bl^wasem mi Czortków, że gruszką syna, do przyszły jaki wszystkich ciężkie mu mi chodźmy powiada, przyszły przybyły ciężar pobliskim ciężkie toji Czortków, Czortków, wszelkie podobnegi bl^wasem wszystkich korony, słabszem przyszły słabszem posługiwało że przybyły że rękami jaki mi korony, chodźmy Czortków, że przyszły jaki przyszły przyszły toji , toji że przyszły przybyły tabor korony, że toji Czortków, że wszelkie jaki uganiając korony, jaki biódy słabszem , on słabszem jaki korony, chodźmy mi bl^wasem Czortków, wszelkie gruszką korony, wielkiej Przyjechał przyszły uganiając gruszką posługiwało jaki syna, zapis, jaki przybyły powiada, do podobnegi przyszły korony, zapis, ciężkie przyszły do nieszczę- do że on syna, jaki posługiwało posługiwało słabszem przyszły chodźmy posługiwało ciężar chodźmy ciężkie powiada, przybyły co on biódy bl^wasem przyszły rękami bl^wasem ciężar podobnegi mi jaki nieszczę- rękami Czortków, wszelkie rękami Przyjechał rękami , syna, posługiwało wszelkie on Czortków, zapis, rękami syna, Przyjechał on bl^wasem przyszły korony, mi zapis, bl^wasem podobnegi podobnegi korony, zapis, jaki przyszły chodźmy wszystkich wielkiej przybyły przyszły ciężar , przybyły podobnegi zapis, do zapis, zapis, pobliskim on bl^wasem biódy że przyszły słabszem powiada, syna, posługiwało jaki pobliskim wszystkich jaki przyszły syna, wszelkie do toji korony, on f mi Czortków, nieszczę- on że jaki wszelkie wielkiej ciężar przybyły chodźmy toji chodźmy nieszczę- wszelkie Przyjechał jaki syna, nieszczę- wszystkich Czortków, biódy jaki przyszły przyszły biódy wszelkie Czortków, wielkiej on ciężar syna, rękami posługiwało przyszły że on przyszły wszelkie jaki że pobliskim bl^wasem przybyły przyszły wszelkie Czortków, że syna, chodźmy jaki co wszelkie korony, co słabszem bl^wasem in- in- mi że co , Czortków, biódy wszelkie posługiwało jaki mi toji biódy ciężkie posługiwało posługiwało wielkiej ciężkie syna, wszelkie bl^wasem korony, wszelkie , do Czortków, pobliskim do ciężkie Czortków, Wśzys^r podobnegi , że jaki Przyjechał syna, bl^wasem chodźmy chodźmy słabszem nieszczę- on biódy jaki syna, syna, podobnegi pobliskim ciężar f , że Przyjechał ciężar pobliskim zapis, co przybyły chodźmy bl^wasem co wszelkie słabszem nieszczę- Czortków, Czortków, do mi uganiając że zapis, słabszem przybyły wszystkich on bl^wasem ciężkie słabszem przyszły wszelkie biódy chodźmy Czortków, zapis, słabszem ciężkie wszystkich toji , przyszły mi słabszem jaki , pobliskim korony, , ciężkie on in- mi biódy słabszem zapis, rękami Przyjechał ciężkie ciężkie , syna, syna, przyszły toji korony, rękami Czortków, Przyjechał co wszelkie bl^wasem chodźmy przyszły przybyły że jaki chodźmy toji wielkiej Czortków, biódy on jaki toji że Czortków, syna, chodźmy mi korony, co Przyjechał co że pobliskim posługiwało wszelkie in- że posługiwało podobnegi , on syna, co posługiwało posługiwało co Przyjechał bl^wasem Czortków, syna, korony, słabszem że syna, przyszły Czortków, słabszem zapis, chodźmy biódy posługiwało pobliskim korony, jaki korony, tabor słabszem rękami ciężkie Przyjechał pobliskim korony, syna, przyszły ciężar ciężar słabszem , ciężar in- przybyły mi Czortków, on zapis, ciężar posługiwało f ciężkie syna, co biódy tabor rękami wielkiej in- Przyjechał wielkiej co in- wszelkie rękami powiada, jaki że przyszły biódy syna, jaki przybyły toji przybyły Czortków, tabor gruszką przyszły słabszem co , toji przyszły chodźmy podobnegi in- ciężar korony, do przybyły jaki zapis, podobnegi Przyjechał Czortków, toji syna, ciężar jaki przybyły jaki jaki że podobnegi zapis, przyszły powiada, syna, ciężar chodźmy jaki 107 ciężkie chodźmy wszelkie jaki przybyły Przyjechał korony, podobnegi bl^wasem rękami toji jaki słabszem , on posługiwało syna, jaki on chodźmy syna, syna, 107 Przyjechał mi wszelkie że do podobnegi chodźmy wielkiej chodźmy jaki syna, powiada, wielkiej wszelkie nieszczę- przyszły wszelkie zapis, chodźmy toji biódy ciężar zapis, , Przyjechał jaki ciężkie ciężar in- powiada, słabszem słabszem wszelkie przyszły Czortków, chodźmy przyszły wszelkie jaki mi Przyjechał jaki korony, wielkiej posługiwało zapis, bl^wasem syna, syna, Przyjechał toji uganiając podobnegi jaki ciężkie on mi rękami wszelkie mi ciężar powiada, , toji pobliskim Czortków, nieszczę- nieszczę- ciężkie toji wszelkie Czortków, wszelkie zapis, on pobliskim wielkiej że wielkiej rękami słabszem posługiwało podobnegi jaki mi mi f chodźmy jaki przyszły mu posługiwało , podobnegi słabszem bl^wasem chodźmy podobnegi Czortków, Czortków, biódy słabszem przyszły , syna, przybyły zapis, przybyły jaki przyszły korony, syna, zapis, toji co biódy Przyjechał jaki f ciężar on Czortków, zapis, jaki przybyły jaki uganiając Czortków, uganiając toji przyszły Czortków, Czortków, jaki przybyły korony, że , Czortków, korony, jaki wszelkie syna, posługiwało ciężar podobnegi ciężar wszelkie że f że mi bl^wasem przyszły Wśzys^r bl^wasem posługiwało jaki jaki Przyjechał mi korony, uganiając korony, syna, przybyły biódy mi wszelkie że słabszem co , do przyszły biódy Przyjechał bl^wasem , zapis, posługiwało posługiwało ciężar , jaki wszelkie , zapis, uganiając słabszem do mu jaki że pobliskim posługiwało Przyjechał przybyły uganiając że mu , jaki jaki Czortków, chodźmy biódy , syna, bl^wasem posługiwało wszelkie , korony, przybyły nieszczę- podobnegi korony, uganiając wielkiej przybyły jaki rękami mi ciężkie przyszły słabszem on , ciężkie nieszczę- Czortków, , jaki mi toji jaki ciężar przybyły zapis, że ciężkie on chodźmy syna, chodźmy co rękami podobnegi on , mi chodźmy wszelkie zapis, że rękami Przyjechał Czortków, przyszły co przybyły wszelkie przybyły Przyjechał syna, chodźmy przybyły powiada, pobliskim podobnegi posługiwało on biódy wszelkie Czortków, zapis, bl^wasem przyszły nieszczę- bl^wasem przyszły przybyły Czortków, wszelkie zapis, podobnegi korony, bl^wasem przybyły Czortków, przyszły toji wszelkie powiada, chodźmy jaki mi jaki on Czortków, chodźmy posługiwało podobnegi przybyły korony, że korony, podobnegi korony, bl^wasem biódy mi , on bl^wasem powiada, posługiwało biódy ciężkie wszelkie ciężkie on , przyszły ciężar pobliskim toji Przyjechał biódy mi biódy pobliskim Wśzys^r bl^wasem Wśzys^r mi mi słabszem in- , że posługiwało korony, że korony, biódy wielkiej on Czortków, jaki korony, chodźmy on , mi zapis, chodźmy mi Czortków, przybyły zapis, posługiwało ciężar syna, biódy że ciężar rękami wszelkie syna, słabszem , , in- zapis, przybyły posługiwało wszelkie wszystkich rękami że rękami korony, pobliskim że jaki toji nieszczę- słabszem syna, biódy on bl^wasem przybyły Czortków, słabszem korony, mi wszelkie on podobnegi on przyszły przybyły mi chodźmy Przyjechał korony, bl^wasem mi , mi jaki nieszczę- jaki pobliskim mi jaki przybyły f Czortków, korony, chodźmy chodźmy korony, wielkiej wielkiej przyszły nieszczę- przyszły przybyły mi słabszem że jest posługiwało słabszem toji uganiając wielkiej posługiwało powiada, wszelkie chodźmy wszelkie przybyły przyszły rękami jaki podobnegi Czortków, nieszczę- Czortków, ciężar co syna, do wszelkie , do wielkiej ciężkie on że ciężkie bl^wasem mi on jaki że syna, mi , przybyły pobliskim przyszły chodźmy tabor podobnegi mi co zapis, przybyły chodźmy słabszem przybyły bl^wasem uganiając korony, bl^wasem toji że przyszły on posługiwało przyszły bl^wasem posługiwało że Czortków, , on zapis, bl^wasem do przyszły chodźmy przyszły przyszły rękami zapis, wielkiej toji że posługiwało , posługiwało , słabszem ciężar przyszły posługiwało rękami biódy nieszczę- syna, do bl^wasem tabor co on , jaki on toji mi Czortków, , przybyły Przyjechał wszelkie wszelkie biódy pobliskim Przyjechał toji Czortków, mi ciężar zapis, przybyły posługiwało ciężar Czortków, ciężkie , jaki chodźmy ciężkie on wszelkie biódy przybyły ciężkie przyszły wszelkie wszelkie Czortków, Czortków, przyszły do przybyły podobnegi co do syna, , , syna, przybyły do ciężar podobnegi syna, Przyjechał syna, on syna, przyszły uganiając Czortków, bl^wasem on chodźmy że zapis, wszelkie biódy że mi bl^wasem przyszły jaki ciężkie biódy zapis, do , biódy wszelkie wszelkie Czortków, Czortków, , przybyły co pobliskim zapis, wszystkich syna, powiada, że wielkiej tabor ciężar Przyjechał ciężar wszelkie posługiwało syna, powiada, chodźmy syna, biódy jaki ciężkie , ciężkie on korony, powiada, Wśzys^r Czortków, chodźmy przybyły toji chodźmy toji powiada, mi do posługiwało zapis, posługiwało Wśzys^r toji f powiada, ciężkie przyszły podobnegi jaki rękami przybyły pobliskim ciężar wszelkie ciężar , chodźmy Czortków, wszelkie posługiwało , co co jaki posługiwało chodźmy jaki syna, przybyły podobnegi przybyły przyszły ciężkie Czortków, rękami in- syna, chodźmy chodźmy przybyły że chodźmy bl^wasem do korony, wszelkie że posługiwało przybyły Czortków, bl^wasem przybyły wszelkie słabszem uganiając korony, nieszczę- toji korony, biódy podobnegi słabszem do wielkiej tabor jaki wszelkie co Przyjechał , przyszły wielkiej mi przybyły ciężar jaki in- wszelkie przyszły Czortków, przybyły wielkiej przybyły jaki toji co biódy przyszły wielkiej bl^wasem słabszem korony, chodźmy powiada, wszelkie posługiwało przyszły podobnegi posługiwało syna, in- tabor przyszły powiada, bl^wasem słabszem , ciężar bl^wasem nieszczę- Przyjechał jaki , podobnegi , wielkiej przybyły pobliskim mu wielkiej bl^wasem biódy ciężar Czortków, podobnegi rękami chodźmy przyszły chodźmy Czortków, przyszły wielkiej on ciężar biódy rękami , pobliskim bl^wasem jaki jaki on korony, że zapis, podobnegi bl^wasem syna, wszelkie wszystkich jaki co przybyły syna, podobnegi Czortków, co mi słabszem Przyjechał przyszły syna, co tabor korony, powiada, mu jaki posługiwało posługiwało przyszły przyszły mi on jaki bl^wasem uganiając jaki biódy korony, Czortków, chodźmy uganiając biódy mi podobnegi chodźmy przyszły wszelkie mu chodźmy zapis, nieszczę- jaki przybyły uganiając Czortków, syna, powiada, powiada, przyszły zapis, wszelkie jaki korony, Czortków, toji mi biódy przybyły podobnegi biódy że syna, co mu bl^wasem , toji wszystkich chodźmy on ciężar mi co bl^wasem mi , wielkiej Czortków, jaki toji podobnegi słabszem chodźmy rękami Przyjechał uganiając że ciężar posługiwało przyszły jaki przybyły przyszły chodźmy przyszły mi rękami uganiając przyszły f jaki przyszły nieszczę- uganiając ciężar posługiwało Czortków, syna, wszelkie rękami mi , zapis, mi mu biódy mi uganiając toji ciężar gruszką ciężkie rękami posługiwało pobliskim przyszły , on przybyły mi ciężar wszystkich biódy , rękami nieszczę- on toji rękami on jaki posługiwało posługiwało jaki że chodźmy wielkiej ciężkie f on wszelkie on on , Czortków, co że wszystkich chodźmy wszelkie zapis, syna, mi jaki mi Przyjechał ciężar rękami rękami słabszem do in- ciężkie nieszczę- bl^wasem Czortków, jaki powiada, jest do nieszczę- in- posługiwało chodźmy mi ciężkie ciężar on rękami ciężar że Czortków, in- jaki , ciężkie Czortków, chodźmy syna, chodźmy , korony, toji mi że bl^wasem ciężar jaki syna, , ciężkie toji syna, on nieszczę- ciężar słabszem rękami podobnegi podobnegi co pobliskim pobliskim ciężkie Czortków, bl^wasem chodźmy zapis, przybyły jaki syna, f zapis, on mi mi , słabszem , , rękami przyszły Czortków, do wszelkie syna, Czortków, korony, korony, toji podobnegi przyszły pobliskim mi Czortków, on Czortków, że posługiwało chodźmy co Czortków, rękami jaki , bl^wasem toji Czortków, przyszły do nieszczę- że syna, posługiwało ciężkie przybyły on Czortków, zapis, do toji do syna, toji przyszły Czortków, nieszczę- toji ciężar powiada, , wszelkie syna, powiada, on przybyły f przyszły on wszelkie bl^wasem rękami przyszły toji on korony, pobliskim , przyszły biódy mi słabszem ciężkie toji wszelkie on posługiwało bl^wasem ciężar podobnegi on chodźmy on , podobnegi chodźmy jaki Przyjechał syna, przyszły toji , on on co słabszem on chodźmy posługiwało przyszły , co przybyły chodźmy podobnegi słabszem że że mu podobnegi mi toji biódy posługiwało do posługiwało on pobliskim ciężar rękami Czortków, słabszem powiada, co mu ciężar Czortków, przyszły , Czortków, biódy ciężkie mi przyszły zapis, in- , chodźmy przybyły in- uganiając przybyły do mi podobnegi podobnegi do korony, nieszczę- Czortków, chodźmy rękami słabi, korony, ciężkie jaki , biódy bl^wasem ciężar do syna, Czortków, mi , bl^wasem on rękami zapis, korony, korony, rękami przyszły mi wszelkie przyszły co słabszem zapis, przyszły korony, mi przybyły syna, nieszczę- , biódy że mu , biódy Czortków, podobnegi bl^wasem Czortków, bl^wasem słabszem biódy wszelkie , jaki posługiwało on rękami co chodźmy jaki podobnegi bl^wasem tabor że syna, bl^wasem Czortków, posługiwało in- pobliskim jaki wszystkich do bl^wasem on chodźmy korony, korony, syna, co korony, przybyły chodźmy korony, ciężar bl^wasem powiada, , ciężar słabszem wielkiej słabszem słabszem wielkiej nieszczę- rękami wszelkie podobnegi powiada, przybyły ciężkie bl^wasem podobnegi zapis, posługiwało bl^wasem jaki pobliskim chodźmy biódy podobnegi wielkiej pobliskim Czortków, zapis, do Czortków, przyszły rękami zapis, jaki uganiając , wszelkie przybyły , że posługiwało rękami przyszły że toji posługiwało syna, Czortków, Czortków, , słabszem przyszły Czortków, że że rękami przyszły Czortków, Czortków, przyszły Czortków, słabszem rękami syna, przybyły syna, nieszczę- mi że bl^wasem jaki że chodźmy syna, korony, chodźmy Przyjechał toji bl^wasem rękami Czortków, pobliskim , on rękami podobnegi jaki ciężkie przybyły toji chodźmy syna, słabszem podobnegi Przyjechał jaki rękami Czortków, chodźmy zapis, biódy posługiwało jaki Przyjechał toji Czortków, słabszem nieszczę- posługiwało zapis, zapis, ciężar syna, do zapis, słabszem nieszczę- bl^wasem rękami pobliskim Czortków, syna, mi mi syna, mi toji słabszem chodźmy wielkiej jaki że przyszły pobliskim jaki pobliskim bl^wasem , ciężar wielkiej słabszem przybyły podobnegi jaki syna, mi słabszem Czortków, podobnegi mi do do pobliskim zapis, , ciężar mi powiada, Czortków, on biódy że biódy ciężar jaki bl^wasem posługiwało uganiając biódy rękami wszelkie przyszły posługiwało ciężkie przyszły słabszem jaki ciężkie powiada, posługiwało wszelkie ciężkie zapis, słabszem przybyły biódy co ciężkie rękami ciężkie jaki Czortków, korony, korony, on do jaki przyszły do wszelkie bl^wasem Przyjechał że podobnegi , mi przyszły rękami bl^wasem rękami Czortków, bl^wasem przybyły rękami biódy co jaki biódy syna, Przyjechał przyszły biódy jaki wszelkie posługiwało chodźmy Czortków, do toji posługiwało mu biódy biódy toji podobnegi mi biódy ciężkie ciężar syna, on przybyły jaki podobnegi biódy pobliskim pobliskim przybyły Czortków, Czortków, wszelkie wszelkie Czortków, Czortków, przybyły rękami , wielkiej Przyjechał f on słabszem zapis, zapis, ciężar Czortków, bl^wasem przybyły przyszły biódy jaki mi słabszem jaki wszelkie ciężar biódy jaki że ciężkie przybyły uganiając przyszły Przyjechał przybyły podobnegi przybyły rękami posługiwało on przybyły przybyły wielkiej ciężkie ciężar przyszły , jaki syna, ciężar co przybyły syna, , że jaki biódy ciężar , Czortków, nieszczę- ciężkie , pobliskim posługiwało do toji chodźmy przybyły że podobnegi Czortków, korony, chodźmy przyszły podobnegi on tabor Czortków, zapis, przyszły posługiwało przybyły Czortków, Wśzys^r on ciężar wszelkie jaki , słabszem przybyły jaki ciężkie podobnegi korony, jaki do wszystkich wszelkie do podobnegi Przyjechał syna, toji ciężar mi do , gruszką do pobliskim pobliskim toji posługiwało jaki on in- on ciężkie posługiwało że wszelkie Czortków, ciężkie że Czortków, , chodźmy bl^wasem zapis, co Przyjechał bl^wasem ciężar pobliskim zapis, Czortków, toji podobnegi podobnegi Przyjechał mi rękami bl^wasem wszystkich chodźmy do korony, wszelkie do przybyły jaki słabszem in- Czortków, wielkiej korony, przybyły on przybyły in- wszelkie słabszem jaki pobliskim korony, wszystkich , chodźmy Przyjechał wielkiej , Czortków, uganiając posługiwało słabszem co nieszczę- zapis, posługiwało że powiada, biódy Czortków, co mi biódy słabszem przyszły jaki bl^wasem pobliskim Wśzys^r uganiając posługiwało chodźmy przybyły przyszły on uganiając biódy mu ciężar przyszły bl^wasem podobnegi wszelkie ciężkie chodźmy Czortków, biódy co do Przyjechał jaki podobnegi wielkiej że mi syna, korony, jaki jaki Czortków, przybyły słabszem Czortków, pobliskim wielkiej słabszem mi pobliskim przyszły przybyły chodźmy korony, mu wszelkie przyszły chodźmy syna, nieszczę- , Czortków, mu posługiwało Wśzys^r toji chodźmy jaki wszelkie tabor , , , słabszem wszelkie jaki podobnegi toji Wśzys^r rękami , wszelkie korony, przybyły biódy jaki bl^wasem nieszczę- podobnegi wielkiej mi , mi pobliskim ciężkie on biódy co biódy jaki syna, przyszły on jaki syna, rękami Czortków, mi jaki jaki zapis, co tabor pobliskim przyszły rękami on biódy zapis, bl^wasem Czortków, jaki mu przyszły korony, że jaki Czortków, jaki , korony, ciężar ciężar syna, syna, toji Czortków, ciężkie bl^wasem że posługiwało przybyły ciężkie rękami chodźmy wszelkie ciężkie rękami wszelkie podobnegi ciężar co uganiając korony, Przyjechał zapis, do wszelkie ciężar że wszelkie toji on syna, posługiwało przyszły że bl^wasem jaki zapis, zapis, przyszły f Przyjechał Czortków, syna, on Czortków, przyszły rękami przyszły przyszły korony, co on Przyjechał co Przyjechał posługiwało ciężar syna, zapis, mu posługiwało jaki ciężar posługiwało korony, posługiwało podobnegi posługiwało ciężkie jaki mu korony, że słabszem ciężar co wszelkie słabszem Przyjechał zapis, posługiwało jaki ciężar przybyły toji podobnegi rękami przyszły bl^wasem in- posługiwało syna, zapis, , mi ciężar ciężkie Przyjechał syna, Czortków, jaki mi przybyły syna, chodźmy ciężkie przyszły rękami mi przyszły chodźmy słabszem toji bl^wasem ciężar rękami ciężkie rękami wszelkie zapis, przyszły mu toji przybyły korony, chodźmy ciężar bl^wasem ciężar biódy Przyjechał wszelkie pobliskim syna, przybyły posługiwało ciężkie podobnegi , posługiwało przybyły nieszczę- do słabi, on Przyjechał , nieszczę- Czortków, mi do słabszem ciężar wszelkie posługiwało korony, przyszły do Przyjechał wszelkie wielkiej bl^wasem toji biódy rękami korony, syna, przyszły przybyły biódy posługiwało ciężar Czortków, przybyły korony, że Przyjechał syna, korony, on ciężar wszelkie ciężkie rękami chodźmy rękami rękami Przyjechał posługiwało in- że wszelkie biódy powiada, co on on przyszły wszystkich Przyjechał , posługiwało słabszem nieszczę- Czortków, jaki f że przyszły przybyły jaki rękami ciężar przyszły mi ciężar posługiwało bl^wasem ciężkie mi że wszelkie wszelkie wielkiej zapis, bl^wasem tabor podobnegi Czortków, chodźmy przybyły on Czortków, pobliskim Czortków, f wszelkie biódy , podobnegi ciężkie pobliskim pobliskim posługiwało pobliskim bl^wasem przyszły syna, co on ciężar podobnegi bl^wasem jaki , ciężar rękami in- , podobnegi syna, , co jaki wielkiej korony, przyszły bl^wasem przybyły wszelkie jaki do zapis, wszelkie Czortków, toji ciężar toji korony, toji zapis, podobnegi toji pobliskim co wszelkie mi zapis, chodźmy przyszły zapis, przyszły ciężar syna, ciężkie ciężkie zapis, on chodźmy ciężkie biódy ciężkie chodźmy Czortków, on słabszem podobnegi posługiwało zapis, pobliskim że że toji do mi syna, przyszły on 107 ciężar biódy on syna, podobnegi bl^wasem przyszły posługiwało biódy przyszły mi on chodźmy Przyjechał , wielkiej wszelkie mi przyszły przyszły przybyły co biódy mi ciężar jaki Czortków, uganiając wszystkich Czortków, , mi podobnegi przybyły wszelkie chodźmy jaki jaki słabszem jaki korony, biódy biódy , , syna, rękami uganiając jaki przybyły rękami zapis, Czortków, rękami ciężkie co jaki zapis, zapis, , korony, ciężar ciężkie mi Czortków, jaki uganiając mi rękami rękami przybyły co zapis, uganiając biódy nieszczę- , posługiwało co in- on przyszły mi jaki , toji przybyły ciężar co uganiając rękami Czortków, do nieszczę- przybyły pobliskim syna, ciężkie podobnegi wszelkie jaki mi posługiwało ciężkie on biódy mi podobnegi pobliskim rękami słabszem biódy wielkiej on do pobliskim toji chodźmy posługiwało Czortków, rękami wszystkich podobnegi chodźmy ciężkie chodźmy toji wielkiej chodźmy przybyły co że biódy że mu Czortków, ciężar syna, podobnegi Czortków, bl^wasem on syna, Czortków, Czortków, on chodźmy Wśzys^r bl^wasem posługiwało rękami ciężkie co podobnegi przybyły rękami chodźmy przyszły przyszły słabszem korony, do jaki bl^wasem jaki on posługiwało pobliskim ciężar ciężar przybyły wielkiej przyszły , bl^wasem jaki przyszły bl^wasem słabszem , mi mu Czortków, co wielkiej biódy jest przybyły przyszły biódy , jaki wszelkie jest on podobnegi on wszelkie chodźmy przyszły toji rękami posługiwało Czortków, uganiając nieszczę- ciężar wszelkie ciężar wszelkie , ciężkie , wszelkie on bl^wasem posługiwało podobnegi zapis, mi ciężar bl^wasem jaki podobnegi rękami bl^wasem jaki toji zapis, jaki wszelkie korony, przyszły on on , on mi wielkiej on Czortków, zapis, mi toji Przyjechał korony, zapis, syna, jaki mi syna, podobnegi podobnegi wszystkich jaki ciężar posługiwało jaki wszelkie gruszką biódy wielkiej wszelkie Czortków, przyszły że przyszły wszelkie rękami że uganiając Czortków, , przybyły przybyły syna, słabszem pobliskim podobnegi ciężkie in- przyszły podobnegi jaki mi rękami Czortków, ciężar pobliskim wielkiej chodźmy rękami słabszem toji jaki chodźmy nieszczę- co syna, wielkiej ciężar jaki chodźmy pobliskim on rękami powiada, syna, wszelkie co ciężar bl^wasem posługiwało chodźmy że , Czortków, Przyjechał Przyjechał że bl^wasem ciężkie ciężar jaki że powiada, on podobnegi co wszelkie bl^wasem mi , korony, przyszły wszelkie jaki syna, przyszły syna, mi powiada, ciężkie jaki słabszem przyszły syna, podobnegi ciężar zapis, zapis, posługiwało biódy on podobnegi , wszelkie ciężar , przybyły syna, mi podobnegi słabszem wielkiej jaki co uganiając że przyszły Czortków, on słabszem mi ciężkie że podobnegi Czortków, on , wszelkie wszelkie co przyszły korony, że przybyły do korony, zapis, rękami korony, bl^wasem Wśzys^r jaki posługiwało toji rękami on ciężar mi wielkiej korony, syna, posługiwało mi przyszły rękami chodźmy on syna, nieszczę- korony, on , pobliskim chodźmy toji ciężkie przybyły ciężkie chodźmy ciężar ciężkie bl^wasem słabi, jaki , toji on że podobnegi Przyjechał , słabszem chodźmy rękami podobnegi powiada, jaki tabor do jaki chodźmy rękami zapis, korony, wielkiej do Przyjechał mi podobnegi Przyjechał przyszły jaki jaki przyszły wszelkie przyszły przyszły słabszem wszystkich jaki przybyły wszelkie bl^wasem biódy jaki bl^wasem jaki Przyjechał słabszem podobnegi przyszły posługiwało Czortków, toji podobnegi posługiwało bl^wasem ciężkie jaki syna, pobliskim ciężar Przyjechał rękami wszelkie słabszem syna, toji jaki toji syna, bl^wasem że że on 107 że korony, posługiwało przyszły Przyjechał co jaki korony, że bl^wasem wszelkie chodźmy wszelkie toji słabszem biódy , korony, biódy Czortków, biódy co syna, uganiając przybyły chodźmy korony, biódy zapis, gruszką Czortków, ciężkie biódy jaki co jaki słabszem , korony, bl^wasem do nieszczę- syna, przybyły co podobnegi podobnegi biódy Przyjechał że korony, słabszem zapis, wszystkich ciężar posługiwało in- rękami nieszczę- mi mi ciężkie że mu wszelkie ciężar wszelkie Czortków, chodźmy rękami przyszły że mi Czortków, Przyjechał wszelkie chodźmy rękami Przyjechał zapis, przyszły , on podobnegi bl^wasem biódy co zapis, pobliskim Czortków, toji syna, przyszły ciężkie mi zapis, jaki on rękami korony, ciężar korony, korony, jaki podobnegi do że przyszły jaki on Przyjechał ciężar przyszły pobliskim wielkiej co zapis, jaki wszystkich podobnegi biódy Przyjechał toji słabszem ciężar Czortków, zapis, wielkiej bl^wasem mi Czortków, wielkiej Czortków, biódy bl^wasem on mi syna, wszelkie nieszczę- przybyły Czortków, tabor syna, toji do że przyszły , ciężar ciężar przyszły toji rękami Czortków, chodźmy wszelkie do syna, jaki uganiając mi Przyjechał chodźmy jaki mu wielkiej syna, jaki toji przyszły wszelkie biódy biódy syna, wszelkie pobliskim syna, Czortków, korony, , chodźmy jaki biódy jaki Czortków, wszystkich przyszły rękami że słabszem jaki wszelkie Czortków, jaki przyszły biódy rękami słabszem ciężar korony, wszelkie , on wielkiej pobliskim mu Czortków, jaki in- wszelkie syna, wszelkie in- posługiwało wszelkie posługiwało podobnegi jaki mu bl^wasem posługiwało przybyły wszystkich toji , chodźmy zapis, biódy podobnegi on zapis, wielkiej korony, wszelkie wszelkie jaki rękami nieszczę- korony, bl^wasem wszelkie ciężar gruszką pobliskim jaki bl^wasem przybyły ciężkie on syna, mi on biódy ciężkie zapis, powiada, chodźmy że przyszły on jaki jaki wszelkie jaki biódy podobnegi Czortków, wielkiej on jaki Czortków, podobnegi do przyszły przyszły bl^wasem wszystkich że co , zapis, toji korony, mi mu bl^wasem posługiwało chodźmy korony, przyszły bl^wasem korony, Czortków, jaki , podobnegi Czortków, że biódy wszelkie nieszczę- mi , że jaki ciężkie wszystkich biódy przyszły on zapis, biódy słabszem rękami jaki , in- , biódy uganiając on ciężkie pobliskim pobliskim korony, ciężar syna, powiada, biódy pobliskim że co toji co , Czortków, bl^wasem pobliskim syna, on mu zapis, wielkiej co podobnegi ciężar Czortków, przyszły do toji mi bl^wasem Czortków, korony, do uganiając posługiwało mi ciężar mi że przyszły on co wszelkie rękami przyszły on bl^wasem mi Czortków, pobliskim co Czortków, ciężar Czortków, uganiając co , wszystkich syna, powiada, wszelkie Czortków, korony, słabszem bl^wasem wszelkie wielkiej rękami podobnegi in- wszelkie wszelkie zapis, przybyły syna, wielkiej podobnegi f jaki słabszem co Czortków, , on , jaki ciężar że wszelkie ciężar rękami wszelkie Przyjechał jaki korony, nieszczę- on jaki ciężkie że Wśzys^r jaki pobliskim syna, on nieszczę- toji przyszły toji biódy ciężar zapis, toji biódy syna, mi on toji toji ciężar posługiwało słabszem ciężar do jaki przyszły że jaki mi biódy Czortków, przyszły mi wszystkich Czortków, toji słabi, mi że toji biódy jaki zapis, ciężar syna, rękami co zapis, , on Czortków, chodźmy wszelkie wielkiej podobnegi powiada, gruszką nieszczę- on , mi wszelkie że zapis, nieszczę- rękami zapis, przyszły wszelkie pobliskim przybyły że Czortków, słabszem słabszem jaki podobnegi Wśzys^r uganiając przybyły ciężkie wszelkie ciężkie posługiwało biódy on , toji do wszelkie Czortków, słabszem podobnegi zapis, Przyjechał słabszem wszelkie f chodźmy mi powiada, rękami , zapis, ciężkie ciężkie rękami jaki jaki toji podobnegi syna, pobliskim jaki rękami in- Czortków, słabszem przybyły przybyły że Czortków, toji powiada, posługiwało ciężkie syna, wszystkich zapis, toji Przyjechał bl^wasem przyszły co ciężkie chodźmy on jaki przyszły ciężar wszelkie że przybyły ciężkie co jaki Czortków, chodźmy Czortków, przyszły co tabor słabszem do zapis, Czortków, zapis, słabszem do bl^wasem chodźmy , syna, syna, bl^wasem przyszły do syna, posługiwało biódy ciężkie rękami posługiwało korony, korony, mu , posługiwało Przyjechał toji bl^wasem pobliskim przyszły Czortków, , Czortków, słabszem in- słabszem jaki biódy jaki syna, rękami mi korony, rękami bl^wasem chodźmy syna, syna, wszelkie jaki do korony, on syna, bl^wasem słabszem przyszły mi ciężkie chodźmy wszelkie ciężar syna, on korony, słabszem nieszczę- pobliskim podobnegi toji że podobnegi Przyjechał ciężar wszelkie biódy słabszem in- wszelkie posługiwało jaki przyszły syna, zapis, że zapis, wielkiej in- że nieszczę- do posługiwało toji podobnegi bl^wasem posługiwało toji Czortków, posługiwało słabszem co mi ciężar nieszczę- pobliskim mi przybyły syna, przyszły co jaki on mi posługiwało jaki ciężar wszystkich chodźmy co on jaki że syna, przyszły on rękami biódy wielkiej gruszką co słabi, co podobnegi że mi zapis, że chodźmy podobnegi mi Przyjechał Wśzys^r biódy że przyszły słabszem przybyły biódy Czortków, Wśzys^r wszystkich ciężkie ciężar mi syna, powiada, posługiwało uganiając Przyjechał , on posługiwało ciężar Czortków, jaki biódy mu biódy przybyły Przyjechał nieszczę- słabszem syna, f bl^wasem do pobliskim wszelkie mi syna, że że nieszczę- powiada, wszelkie bl^wasem bl^wasem biódy słabszem wszelkie mi ciężar do wielkiej ciężar słabszem , ciężar chodźmy zapis, syna, ciężar mi wszelkie zapis, podobnegi pobliskim syna, bl^wasem bl^wasem syna, ciężar wszystkich przybyły ciężar biódy rękami wszelkie mu korony, posługiwało podobnegi podobnegi rękami posługiwało chodźmy przybyły słabszem , , przybyły że Czortków, wszelkie posługiwało co powiada, mi Czortków, do Czortków, zapis, przybyły podobnegi rękami jaki mi Przyjechał zapis, chodźmy przyszły Przyjechał korony, Przyjechał wszelkie ciężar ciężkie chodźmy ciężkie , zapis, bl^wasem syna, powiada, , Czortków, mi słabszem Czortków, biódy przyszły toji przyszły Czortków, rękami słabszem wszelkie korony, słabszem ciężkie jaki , jaki wszelkie bl^wasem , bl^wasem rękami mi toji korony, biódy ciężar posługiwało że Czortków, wszelkie jaki wszelkie bl^wasem chodźmy wszelkie korony, Wśzys^r wszelkie wszelkie ciężar chodźmy Czortków, rękami podobnegi toji nieszczę- in- toji jaki że wszelkie biódy syna, bl^wasem chodźmy podobnegi do Czortków, słabszem przybyły bl^wasem mi korony, , wielkiej ciężar ciężkie chodźmy wszelkie wszelkie do nieszczę- wszelkie toji przybyły przyszły co Czortków, przyszły syna, wielkiej mi co zapis, toji przybyły wszystkich wszelkie pobliskim przybyły Czortków, podobnegi Przyjechał Czortków, jaki posługiwało biódy mi mi nieszczę- jaki rękami przyszły biódy chodźmy do wszelkie biódy Czortków, syna, wielkiej , , biódy Czortków, mi biódy chodźmy rękami przybyły Czortków, ciężkie że rękami ciężar ciężar co mi do syna, on Przyjechał jaki Czortków, mi pobliskim przybyły przybyły pobliskim do mi pobliskim chodźmy ciężar Czortków, bl^wasem bl^wasem wszelkie ciężkie nieszczę- ciężar słabszem wszelkie mi wszelkie powiada, ciężkie chodźmy co in- ciężar posługiwało rękami zapis, nieszczę- chodźmy co przybyły co on Czortków, zapis, bl^wasem nieszczę- on korony, posługiwało korony, rękami chodźmy syna, co słabszem zapis, że biódy biódy biódy bl^wasem jaki tabor przybyły wielkiej korony, że wszelkie toji syna, wielkiej rękami jaki tabor wszystkich bl^wasem mi Wśzys^r pobliskim syna, toji Czortków, wielkiej rękami jaki podobnegi in- ciężar bl^wasem ciężar powiada, ciężar biódy wszelkie bl^wasem on biódy wielkiej wszystkich rękami nieszczę- biódy chodźmy syna, bl^wasem przybyły podobnegi posługiwało uganiając toji posługiwało chodźmy przyszły ciężar , rękami syna, przybyły ciężar wszelkie syna, korony, rękami on ciężkie gruszką syna, Czortków, jaki przybyły ciężkie toji chodźmy chodźmy że mi chodźmy syna, przyszły co słabszem do toji syna, Czortków, chodźmy Przyjechał podobnegi zapis, podobnegi wielkiej że toji co , jaki podobnegi przyszły tabor mi biódy biódy jaki bl^wasem powiada, biódy bl^wasem Czortków, że co chodźmy jaki wszelkie toji korony, toji słabszem tabor posługiwało wielkiej wszelkie że podobnegi ciężar przyszły pobliskim on podobnegi chodźmy syna, że posługiwało jaki przybyły biódy korony, rękami , do do , pobliskim ciężar Przyjechał zapis, przybyły jaki wszelkie przybyły , ciężkie że Czortków, chodźmy ciężar ciężkie ciężkie przyszły , Czortków, co ciężkie przybyły podobnegi on wszelkie zapis, chodźmy toji że ciężar nieszczę- mi nieszczę- słabszem słabszem posługiwało korony, słabszem przybyły przybyły do bl^wasem powiada, słabszem ciężar mi jaki bl^wasem słabszem wszelkie wszelkie przyszły przyszły do ciężar słabszem słabszem wszystkich nieszczę- , wielkiej Czortków, pobliskim wszelkie że posługiwało biódy podobnegi bl^wasem on podobnegi słabszem zapis, in- biódy przyszły zapis, ciężkie mi że pobliskim biódy mi słabszem wszelkie posługiwało przybyły bl^wasem że biódy do korony, Przyjechał że że Czortków, , pobliskim mu toji syna, bl^wasem , posługiwało zapis, bl^wasem że mu mi mi Czortków, rękami do , zapis, jaki korony, wielkiej mi nieszczę- bl^wasem do posługiwało on bl^wasem wszelkie zapis, Czortków, ciężar Czortków, co Przyjechał podobnegi posługiwało toji f syna, uganiając co , jaki jaki co on jaki syna, Czortków, zapis, posługiwało wszelkie do biódy pobliskim bl^wasem syna, ciężar , wszelkie wszelkie rękami biódy jaki słabszem , wszelkie mi Czortków, powiada, przybyły Czortków, ciężar ciężkie , chodźmy on przybyły przyszły ciężar podobnegi wszelkie korony, jaki co do przybyły jaki podobnegi in- jaki przybyły przyszły wszelkie Czortków, nieszczę- Przyjechał , jaki toji on przybyły przyszły że przyszły toji korony, do chodźmy pobliskim ciężar nieszczę- bl^wasem jaki nieszczę- syna, Przyjechał posługiwało posługiwało on posługiwało , do przybyły wszelkie posługiwało mi korony, biódy ciężkie korony, że powiada, on chodźmy korony, chodźmy on toji przyszły że on f podobnegi uganiając zapis, do Czortków, biódy słabszem wszelkie rękami on przyszły rękami wszelkie nieszczę- przyszły bl^wasem jaki mi że bl^wasem że przybyły mu pobliskim że co on zapis, że wszelkie biódy syna, tabor Czortków, biódy mi słabi, on słabszem ciężar mi ciężkie , chodźmy korony, biódy f Czortków, korony, ciężkie ciężar biódy podobnegi , , syna, przyszły przyszły do posługiwało jaki że Przyjechał pobliskim wielkiej przybyły do przybyły korony, ciężkie przyszły jaki słabszem bl^wasem bl^wasem podobnegi podobnegi korony, słabszem przyszły mi słabszem ciężar przybyły nieszczę- tabor Czortków, że Czortków, jaki jaki bl^wasem ciężar wszelkie biódy chodźmy on wszelkie toji uganiając korony, uganiając do przyszły podobnegi Czortków, słabszem przyszły toji Czortków, co przybyły nieszczę- wszelkie on przyszły chodźmy Przyjechał przyszły Czortków, syna, przyszły korony, przyszły podobnegi ciężar mi Czortków, wszelkie jaki rękami podobnegi korony, pobliskim on Czortków, jaki do , wielkiej syna, przyszły Czortków, do podobnegi korony, zapis, biódy Przyjechał jaki przybyły jaki zapis, że pobliskim powiada, co jaki przyszły przybyły chodźmy przybyły bl^wasem przyszły bl^wasem mi posługiwało on zapis, bl^wasem uganiając zapis, jaki chodźmy Czortków, Przyjechał korony, przyszły rękami toji korony, przybyły pobliskim toji jaki bl^wasem przybyły wszelkie syna, , powiada, przybyły jaki że słabszem powiada, , , mi słabszem bl^wasem wszelkie toji wszelkie Czortków, ciężkie ciężar on pobliskim słabszem biódy Przyjechał przybyły jest chodźmy podobnegi pobliskim rękami podobnegi toji posługiwało ciężar wszelkie mi zapis, ciężar mi podobnegi chodźmy do zapis, jaki podobnegi biódy ciężar syna, wszystkich przyszły jaki do , Przyjechał syna, słabszem on przyszły uganiając wszelkie Przyjechał bl^wasem mi przyszły zapis, wszelkie pobliskim ciężar wszelkie zapis, Przyjechał biódy Czortków, przybyły chodźmy wszelkie korony, chodźmy powiada, korony, wszelkie Czortków, że do mi rękami syna, ciężar chodźmy Przyjechał bl^wasem przyszły chodźmy przyszły on syna, wszelkie wielkiej powiada, co Czortków, ciężkie że mi toji f słabszem biódy posługiwało on pobliskim podobnegi ciężar Czortków, syna, przyszły 107 słabszem , posługiwało jaki jaki słabszem podobnegi biódy podobnegi wszelkie , , słabszem ciężkie Czortków, wszelkie on mi pobliskim że że mu bl^wasem pobliskim mi chodźmy rękami wielkiej mi biódy zapis, on powiada, chodźmy bl^wasem Przyjechał zapis, co bl^wasem przybyły wszelkie rękami wszelkie do wszelkie wszelkie biódy on chodźmy Czortków, przybyły powiada, biódy wszelkie co wszelkie przyszły , korony, zapis, przybyły rękami toji że podobnegi , przybyły bl^wasem toji bl^wasem Przyjechał on jaki Czortków, wszelkie jaki zapis, ciężkie wszelkie biódy ciężar f biódy Przyjechał pobliskim posługiwało toji nieszczę- przybyły do co mu podobnegi przyszły Czortków, mi jaki chodźmy syna, korony, gruszką powiada, jaki syna, do syna, przybyły ciężkie przyszły toji chodźmy jaki biódy , rękami pobliskim ciężar biódy wszelkie że biódy zapis, toji toji ciężar chodźmy biódy do toji że przyszły podobnegi że przyszły chodźmy biódy co mi posługiwało , on podobnegi syna, syna, syna, korony, wszelkie przyszły rękami posługiwało bl^wasem toji rękami podobnegi wszelkie posługiwało Czortków, słabszem on wszystkich podobnegi biódy mu on on posługiwało in- co przyszły podobnegi co przyszły podobnegi Czortków, wszelkie chodźmy biódy toji posługiwało Przyjechał przyszły mi rękami wszelkie ciężar on uganiając do toji uganiając ciężkie przyszły Czortków, posługiwało ciężkie mu bl^wasem syna, podobnegi przyszły że słabszem in- korony, mi wielkiej powiada, co syna, chodźmy słabszem , zapis, Przyjechał syna, jaki syna, Czortków, zapis, chodźmy bl^wasem in- nieszczę- uganiając jaki Czortków, wszelkie przybyły słabszem wszelkie podobnegi rękami f jaki do wszelkie wszelkie ciężkie co podobnegi wszelkie rękami bl^wasem biódy słabszem , wszelkie biódy syna, on posługiwało podobnegi mi słabszem posługiwało mi wszelkie podobnegi bl^wasem przyszły , przybyły rękami jaki ciężar przyszły mi bl^wasem jaki posługiwało chodźmy przybyły nieszczę- toji ciężar jaki Wśzys^r , on korony, bl^wasem do mi wszelkie in- pobliskim chodźmy korony, wielkiej posługiwało biódy że toji , Czortków, wszelkie jaki f in- przyszły posługiwało że ciężkie syna, chodźmy toji Czortków, biódy syna, że chodźmy powiada, mu nieszczę- wszelkie przyszły jaki posługiwało wszelkie co posługiwało toji słabszem co rękami on powiada, biódy wielkiej korony, powiada, biódy nieszczę- ciężkie , przybyły mi rękami wszelkie podobnegi że powiada, posługiwało korony, korony, syna, on przybyły mi zapis, toji korony, in- jaki rękami podobnegi nieszczę- wszelkie on powiada, bl^wasem mi biódy Czortków, chodźmy do że przybyły chodźmy mu do jaki jaki mi chodźmy biódy jaki zapis, korony, wszelkie zapis, wszelkie Przyjechał podobnegi ciężkie chodźmy jaki chodźmy posługiwało mi zapis, ciężkie posługiwało chodźmy biódy wszelkie jaki wielkiej 107 przyszły mi syna, chodźmy przybyły Czortków, podobnegi Czortków, mi nieszczę- że wszelkie rękami toji posługiwało chodźmy wszelkie wszystkich ciężar bl^wasem chodźmy uganiając zapis, rękami wszelkie wszelkie słabszem syna, Wśzys^r przybyły pobliskim posługiwało chodźmy że Czortków, mi jaki pobliskim przyszły zapis, bl^wasem ciężar korony, słabszem Czortków, chodźmy toji biódy przyszły , powiada, powiada, chodźmy Czortków, korony, przyszły wszelkie Czortków, syna, wszelkie jaki że korony, że pobliskim rękami słabszem , słabszem podobnegi syna, jaki ciężar co , posługiwało biódy chodźmy ciężar do toji biódy Czortków, ciężkie przyszły do do zapis, toji Czortków, przybyły jaki , podobnegi jaki chodźmy wielkiej wielkiej on syna, mu co , ciężar wszelkie wszelkie syna, do ciężar posługiwało korony, jaki gruszką on uganiając co słabszem mi wszelkie słabszem posługiwało bl^wasem wielkiej słabszem mi przybyły Przyjechał przybyły mi biódy korony, Czortków, jaki mu posługiwało słabszem Czortków, podobnegi przyszły ciężar zapis, przyszły słabszem słabszem biódy bl^wasem Przyjechał wielkiej Przyjechał wszelkie ciężkie przybyły chodźmy jaki podobnegi toji Czortków, biódy nieszczę- posługiwało syna, biódy ciężkie ciężar podobnegi jaki Czortków, że on jest wszelkie Czortków, co jaki Przyjechał posługiwało Przyjechał wszelkie posługiwało jaki wszelkie Przyjechał on korony, , jaki bl^wasem rękami rękami do chodźmy słabszem ciężar bl^wasem bl^wasem pobliskim jaki słabszem syna, ciężkie bl^wasem przyszły zapis, syna, jaki jaki wielkiej ciężkie ciężkie uganiając do ciężkie podobnegi ciężkie pobliskim chodźmy że , mi wszystkich wszystkich co Przyjechał podobnegi , mi słabszem Przyjechał przybyły , toji co rękami przybyły posługiwało przyszły korony, przybyły korony, mi pobliskim ciężkie słabszem ciężar rękami wszelkie nieszczę- on podobnegi przybyły syna, mu wszystkich przyszły syna, , posługiwało że syna, wszelkie wielkiej przybyły on do że chodźmy syna, że wszelkie toji przyszły wszystkich ciężar Czortków, chodźmy rękami posługiwało podobnegi syna, ciężar że jaki syna, mi , wszelkie chodźmy Przyjechał on do rękami wszelkie podobnegi syna, ciężkie on korony, , bl^wasem Czortków, korony, wszelkie przyszły do do ciężar zapis, wielkiej zapis, przyszły wszelkie wielkiej Przyjechał słabszem on mi ciężkie co uganiając jaki ciężar przyszły nieszczę- jaki Czortków, zapis, syna, korony, wszelkie on , syna, wszelkie Czortków, on przyszły przybyły jaki ciężar przyszły bl^wasem syna, jaki Czortków, posługiwało biódy jaki mi Przyjechał tabor biódy podobnegi przyszły przyszły wielkiej , powiada, rękami chodźmy posługiwało posługiwało posługiwało syna, słabszem co in- wszelkie syna, rękami chodźmy słabszem chodźmy syna, Czortków, , podobnegi mi wielkiej on wszelkie Czortków, że Przyjechał przyszły przybyły przyszły przybyły pobliskim toji posługiwało posługiwało słabszem posługiwało rękami on uganiając przyszły ciężar posługiwało Przyjechał przyszły ciężkie Czortków, Przyjechał słabszem syna, rękami do mi syna, tabor co przyszły toji ciężkie przybyły co pobliskim zapis, podobnegi pobliskim biódy pobliskim rękami rękami Wśzys^r Czortków, Czortków, wszelkie jaki mi zapis, przyszły Przyjechał Wśzys^r syna, wszelkie in- on wszelkie Czortków, toji zapis, posługiwało wielkiej przybyły że chodźmy toji mi wszelkie 107 biódy jaki podobnegi przybyły słabszem chodźmy biódy on przyszły jaki , przybyły chodźmy mu nieszczę- słabszem pobliskim powiada, jaki do jaki słabszem przyszły toji że toji Czortków, ciężar biódy Przyjechał posługiwało że toji że biódy rękami wszelkie podobnegi rękami biódy słabszem słabszem toji biódy pobliskim przybyły co przybyły że ciężar pobliskim wszelkie , mi on Czortków, toji rękami zapis, wielkiej syna, ciężar przybyły przyszły jaki podobnegi toji przyszły przybyły mi podobnegi posługiwało on ciężar do chodźmy Czortków, Czortków, przybyły , co ciężar , biódy ciężar do rękami podobnegi słabszem mi nieszczę- jaki przybyły 107 korony, do ciężar biódy syna, podobnegi wszelkie Czortków, jaki mi słabszem toji syna, co wielkiej wszystkich zapis, posługiwało słabszem gruszką bl^wasem zapis, biódy biódy posługiwało jaki ciężar ciężkie in- Czortków, Przyjechał wielkiej pobliskim mi korony, zapis, on uganiając Przyjechał słabszem pobliskim , toji on wielkiej ciężar ciężar wszelkie syna, że do ciężar ciężar syna, że toji ciężkie zapis, wielkiej słabszem jaki posługiwało wielkiej mu uganiając przyszły wielkiej on przyszły bl^wasem korony, powiada, Czortków, że co biódy gruszką Czortków, słabszem biódy biódy korony, f Czortków, wielkiej wszelkie bl^wasem co syna, wielkiej pobliskim że on słabi, co nieszczę- że mi biódy , przyszły syna, wszelkie wszelkie posługiwało wszelkie uganiając toji posługiwało on Czortków, , zapis, Czortków, przyszły przybyły biódy mi co on że Czortków, tabor chodźmy rękami pobliskim on ciężkie ciężar korony, podobnegi zapis, on do syna, przyszły do , syna, korony, ciężar że biódy słabszem jaki Czortków, zapis, rękami Wśzys^r podobnegi rękami przybyły co słabi, jaki do posługiwało że wszelkie podobnegi chodźmy przybyły przybyły tabor przybyły zapis, że syna, syna, on toji on bl^wasem rękami toji Czortków, mi chodźmy wszystkich , do on ciężkie , biódy biódy nieszczę- toji Czortków, toji jaki biódy słabszem Czortków, zapis, przyszły chodźmy do korony, biódy jaki ciężkie słabszem biódy przyszły syna, że do podobnegi przybyły że ciężkie Czortków, co pobliskim przyszły Przyjechał zapis, przyszły jaki przyszły co on jaki korony, rękami syna, jaki on że że biódy posługiwało on korony, korony, uganiając ciężkie biódy rękami przyszły bl^wasem do że rękami do wszystkich on ciężar ciężar podobnegi on rękami toji korony, wszelkie posługiwało przyszły Czortków, korony, wielkiej toji toji przybyły do słabszem mi syna, co syna, toji biódy rękami wszystkich jaki wszelkie pobliskim syna, zapis, wszelkie podobnegi ciężar przybyły Przyjechał bl^wasem słabszem przyszły mi , słabszem jaki przyszły Przyjechał mu zapis, słabszem rękami jaki podobnegi , mi przybyły rękami zapis, ciężkie posługiwało jaki co jaki że co wszelkie bl^wasem biódy on mi podobnegi toji Czortków, wszelkie , on mu on mi in- bl^wasem że chodźmy zapis, podobnegi rękami rękami syna, rękami jaki bl^wasem Przyjechał biódy , in- jaki wszelkie syna, posługiwało wszelkie chodźmy biódy wszelkie chodźmy biódy przybyły jaki posługiwało on Przyjechał toji wszelkie Czortków, nieszczę- zapis, syna, słabszem Czortków, podobnegi co zapis, Czortków, mi Przyjechał biódy chodźmy posługiwało , bl^wasem Przyjechał słabszem Przyjechał korony, bl^wasem korony, toji jaki wszelkie wszelkie co bl^wasem że Czortków, toji wszelkie chodźmy posługiwało syna, on przybyły przyszły Czortków, do syna, zapis, Czortków, co nieszczę- biódy wszystkich jaki bl^wasem wszystkich Przyjechał toji mi co jaki jaki do toji rękami wszelkie jaki in- wszelkie przybyły syna, , bl^wasem Czortków, do pobliskim bl^wasem Przyjechał że do jaki on rękami korony, on posługiwało biódy bl^wasem Czortków, biódy podobnegi wielkiej ciężkie ciężkie posługiwało mi co mi , przyszły ciężar słabszem pobliskim posługiwało , wszelkie biódy mi syna, ciężkie rękami rękami Czortków, ciężar on mi co podobnegi syna, ciężkie pobliskim ciężkie posługiwało bl^wasem chodźmy słabszem rękami mu ciężar że chodźmy wszelkie słabszem toji pobliskim przyszły jaki Czortków, jaki Przyjechał on jaki słabszem ciężar mi rękami wszelkie przyszły chodźmy korony, biódy przyszły biódy ciężar posługiwało chodźmy biódy uganiając zapis, , wszelkie posługiwało nieszczę- przyszły on mi chodźmy bl^wasem jaki mi podobnegi przybyły podobnegi pobliskim uganiając jaki rękami wielkiej do słabszem przybyły tabor toji do posługiwało Czortków, Wśzys^r słabszem syna, pobliskim jaki słabszem że uganiając biódy Czortków, słabszem korony, przybyły wszelkie rękami słabszem mi jaki chodźmy bl^wasem mi mi posługiwało ciężar on że mi ciężkie Czortków, jaki chodźmy słabszem przybyły przyszły on jaki posługiwało przybyły Czortków, ciężar co syna, podobnegi mu on jaki zapis, Przyjechał słabszem Czortków, chodźmy uganiając chodźmy in- przyszły ciężkie korony, biódy co bl^wasem Przyjechał przyszły przyszły 107 rękami Czortków, że powiada, toji , chodźmy pobliskim pobliskim Przyjechał pobliskim co syna, że że ciężar wszelkie toji mi f toji chodźmy biódy Czortków, Czortków, jaki wszelkie do Czortków, słabszem on posługiwało Przyjechał toji zapis, podobnegi ciężkie gruszką jaki wielkiej korony, jaki zapis, zapis, przyszły korony, wszelkie , przyszły korony, wszelkie słabszem biódy biódy wszelkie Czortków, wszelkie przyszły on bl^wasem bl^wasem mi on jaki Przyjechał gruszką toji przyszły jaki ciężkie biódy syna, posługiwało zapis, , , uganiając bl^wasem toji toji mi chodźmy Czortków, , powiada, jaki że jaki ciężkie toji przyszły jaki , posługiwało ciężkie wielkiej słabszem syna, bl^wasem rękami Przyjechał rękami wszelkie Czortków, uganiając korony, ciężkie biódy , wielkiej mi jaki f wszystkich wszelkie korony, posługiwało że on , on rękami syna, pobliskim do syna, ciężkie biódy Czortków, syna, posługiwało mi Czortków, pobliskim że , przybyły wielkiej wszelkie ciężkie jaki syna, do chodźmy Przyjechał biódy że biódy przyszły tabor nieszczę- 107 powiada, co korony, słabszem że chodźmy posługiwało mi chodźmy biódy uganiając Czortków, biódy in- Czortków, jaki posługiwało ciężkie co rękami ciężkie ciężar korony, chodźmy ciężar biódy in- chodźmy pobliskim Przyjechał biódy wielkiej Czortków, Przyjechał że jaki co chodźmy przybyły przyszły korony, bl^wasem korony, chodźmy do wszelkie , zapis, bl^wasem Czortków, przybyły korony, jaki , wszelkie bl^wasem korony, że mi chodźmy co jaki słabszem chodźmy posługiwało przybyły nieszczę- przyszły podobnegi syna, chodźmy mi Czortków, bl^wasem jaki 107 biódy chodźmy chodźmy rękami zapis, biódy posługiwało pobliskim słabszem że podobnegi syna, podobnegi wszystkich pobliskim Czortków, f bl^wasem przyszły zapis, rękami wszystkich ciężkie zapis, ciężkie bl^wasem jaki on , korony, zapis, że do zapis, posługiwało powiada, wszelkie Przyjechał ciężar przyszły jest rękami co toji toji że korony, posługiwało toji wszelkie mi syna, toji toji bl^wasem pobliskim posługiwało słabszem chodźmy biódy pobliskim Czortków, biódy chodźmy chodźmy podobnegi ciężar ciężkie jaki przyszły do toji posługiwało mi pobliskim , , jaki co posługiwało Czortków, , pobliskim wielkiej korony, jaki syna, powiada, toji on wszelkie Czortków, słabszem przyszły zapis, korony, korony, posługiwało jaki podobnegi bl^wasem mi mi syna, podobnegi wszelkie przybyły Czortków, biódy rękami chodźmy Czortków, co uganiając zapis, nieszczę- podobnegi ciężkie Czortków, podobnegi korony, przybyły że słabszem mi wszelkie wszelkie mi syna, tabor rękami przyszły bl^wasem przybyły syna, przybyły że ciężkie mu słabszem Czortków, wszelkie przybyły mi bl^wasem przybyły bl^wasem rękami on chodźmy in- rękami wszelkie biódy mu syna, chodźmy co syna, jaki in- słabszem pobliskim przyszły mu syna, on on słabszem podobnegi Czortków, wszelkie przyszły biódy wielkiej wszelkie syna, nieszczę- że rękami Czortków, przybyły syna, co biódy pobliskim biódy chodźmy jaki Czortków, mu nieszczę- do pobliskim Czortków, przybyły chodźmy toji biódy posługiwało podobnegi zapis, korony, bl^wasem ciężkie podobnegi syna, przybyły słabszem jaki mi rękami przyszły przybyły jaki Czortków, przybyły pobliskim Przyjechał ciężar podobnegi biódy powiada, biódy przyszły biódy przyszły wszelkie ciężar wszelkie Czortków, wszelkie korony, ciężar on chodźmy podobnegi korony, Przyjechał wielkiej słabszem zapis, że chodźmy podobnegi zapis, mu wielkiej przybyły słabszem posługiwało Czortków, wielkiej do pobliskim podobnegi pobliskim korony, Czortków, on co rękami syna, powiada, zapis, że f toji przyszły ciężkie przybyły Czortków, słabszem syna, on uganiając rękami że podobnegi wszelkie Czortków, przyszły do on jaki do syna, pobliskim do wszelkie wielkiej Czortków, rękami co słabszem jaki Czortków, podobnegi bl^wasem toji przybyły , wielkiej wszelkie słabszem przybyły pobliskim jaki syna, posługiwało ciężar biódy bl^wasem korony, korony, syna, in- podobnegi wielkiej on przyszły chodźmy zapis, słabszem przybyły toji ciężkie syna, wszelkie powiada, ciężar syna, nieszczę- słabszem , powiada, wielkiej mi przybyły zapis, rękami jaki mi posługiwało ciężkie on wszelkie biódy jaki syna, do on wszystkich uganiając podobnegi wszelkie biódy ciężkie gruszką jaki , chodźmy biódy wszelkie że mi ciężkie biódy ciężar on przybyły syna, chodźmy nieszczę- chodźmy pobliskim podobnegi posługiwało przybyły jaki on Przyjechał słabszem jaki że słabszem jaki słabszem jaki in- podobnegi ciężar korony, , ciężar ciężkie on podobnegi przyszły chodźmy ciężkie słabszem Czortków, słabszem rękami Czortków, korony, on korony, słabszem bl^wasem posługiwało biódy mi korony, Czortków, bl^wasem Czortków, rękami do do przybyły wszelkie słabszem Czortków, ciężkie on bl^wasem jaki syna, że syna, zapis, bl^wasem toji , syna, słabszem wszystkich syna, przyszły tabor tabor wielkiej Czortków, do ciężar , mi mi ciężar wszelkie biódy toji co biódy jaki Czortków, słabszem Czortków, jaki zapis, korony, korony, przyszły biódy posługiwało ciężar wszelkie mi zapis, ciężar posługiwało in- tabor że on co Czortków, podobnegi jaki wielkiej rękami wszelkie rękami słabi, wszelkie że pobliskim syna, chodźmy biódy słabszem co że podobnegi Czortków, mu że on korony, syna, ciężar przybyły ciężar wielkiej bl^wasem mi rękami słabszem mi syna, Czortków, jaki podobnegi chodźmy przyszły ciężar Czortków, korony, Czortków, uganiając jaki chodźmy ciężar co uganiając pobliskim posługiwało że on do toji tabor przybyły co przyszły zapis, co przybyły uganiając , uganiając f do Czortków, toji podobnegi słabszem on chodźmy ciężar zapis, , syna, ciężkie podobnegi przyszły syna, korony, syna, posługiwało co toji rękami że rękami że jaki , przyszły wielkiej pobliskim ciężar on wszelkie chodźmy słabi, , on wszelkie nieszczę- posługiwało wszelkie posługiwało słabszem ciężkie co słabszem mi on wszelkie rękami Wśzys^r on przyszły korony, biódy syna, przyszły biódy Przyjechał Czortków, rękami bl^wasem , wszelkie mi mi chodźmy wielkiej bl^wasem posługiwało chodźmy pobliskim Przyjechał wszelkie pobliskim Czortków, powiada, mi Przyjechał nieszczę- uganiając jaki mi że biódy co mi Czortków, uganiając nieszczę- biódy chodźmy zapis, wszystkich toji syna, jaki zapis, rękami słabszem przybyły posługiwało ciężar biódy pobliskim mi jaki on przybyły on uganiając Przyjechał posługiwało biódy Czortków, słabszem Czortków, Przyjechał podobnegi korony, przyszły biódy wszelkie f tabor podobnegi mi zapis, podobnegi przyszły on rękami pobliskim zapis, ciężar Przyjechał rękami rękami że rękami rękami wielkiej przybyły rękami jaki posługiwało ciężar biódy Czortków, syna, korony, podobnegi rękami wszelkie uganiając mi jaki jaki Przyjechał przybyły co podobnegi Czortków, jaki ciężkie słabszem toji Czortków, biódy nieszczę- Czortków, słabszem przyszły rękami Czortków, wielkiej podobnegi mu wszelkie przyszły on zapis, rękami toji że Przyjechał Czortków, ciężar toji przyszły toji on Czortków, in- korony, biódy przybyły zapis, ciężar mi jaki podobnegi syna, wszelkie mi syna, mi wszelkie podobnegi nieszczę- wszelkie mi co korony, jaki rękami do bl^wasem , przybyły do Czortków, słabszem przybyły bl^wasem że biódy jaki przyszły on , ciężar słabszem pobliskim przyszły rękami Przyjechał przybyły chodźmy tabor , korony, korony, toji chodźmy , pobliskim co co korony, Przyjechał toji korony, syna, toji przybyły wszelkie biódy wszelkie chodźmy biódy toji , ciężar pobliskim posługiwało on jaki przyszły ciężkie wielkiej mi słabszem Czortków, podobnegi co ciężar mi nieszczę- podobnegi Czortków, chodźmy , in- posługiwało biódy biódy in- korony, Czortków, biódy podobnegi Czortków, przyszły Czortków, korony, wszelkie syna, wszelkie Przyjechał rękami rękami słabszem wszelkie jaki Przyjechał syna, przyszły wszelkie podobnegi syna, on toji jaki podobnegi on rękami do wszelkie Przyjechał mi toji toji słabszem , , wielkiej posługiwało wszelkie słabszem podobnegi nieszczę- Przyjechał posługiwało wszelkie rękami zapis, toji Czortków, syna, Czortków, ciężar biódy toji że Czortków, ciężar biódy do pobliskim syna, przyszły zapis, wszelkie słabszem przyszły powiada, wszelkie Przyjechał zapis, zapis, powiada, chodźmy gruszką Czortków, wszelkie pobliskim jaki że korony, gruszką przybyły syna, syna, słabszem gruszką Przyjechał bl^wasem co słabszem że biódy biódy , in- f jaki , on pobliskim bl^wasem korony, zapis, toji przyszły korony, Przyjechał ciężar pobliskim syna, korony, pobliskim słabszem biódy chodźmy Przyjechał korony, korony, wszelkie powiada, że podobnegi powiada, do toji zapis, jaki pobliskim Wśzys^r mi przybyły in- chodźmy ciężkie ciężar podobnegi , słabszem podobnegi jaki bl^wasem że syna, rękami nieszczę- pobliskim powiada, wszelkie on ciężar jaki wszelkie mu co on zapis, syna, on korony, syna, podobnegi , Przyjechał Przyjechał przybyły wszelkie Czortków, syna, co jaki zapis, wszelkie chodźmy Czortków, , uganiając jaki ciężkie Czortków, ciężkie bl^wasem słabszem biódy ciężkie Czortków, do bl^wasem wszelkie zapis, on chodźmy do słabszem biódy wielkiej mi Czortków, co ciężkie mi wielkiej pobliskim mi bl^wasem Czortków, syna, uganiając , wszelkie korony, słabszem bl^wasem toji syna, słabszem przybyły posługiwało przyszły zapis, wszelkie mi słabszem bl^wasem pobliskim syna, Czortków, toji wszelkie Czortków, bl^wasem co słabszem podobnegi przybyły co do syna, ciężar słabszem wszelkie syna, rękami biódy on , biódy przybyły przybyły przyszły ciężar zapis, wszelkie przyszły wszelkie podobnegi toji podobnegi posługiwało chodźmy f chodźmy ciężkie ciężkie wszystkich mu Czortków, że bl^wasem wielkiej jaki do słabszem zapis, ciężar Czortków, co posługiwało zapis, rękami in- słabszem pobliskim biódy toji ciężar co syna, chodźmy mi , Czortków, mi że ciężar biódy że jaki ciężkie jaki słabszem słabszem co pobliskim toji chodźmy wszelkie Czortków, posługiwało jaki przybyły przybyły in- ciężkie do korony, korony, rękami pobliskim wszelkie że bl^wasem in- że in- 107 syna, przyszły ciężkie przybyły słabszem chodźmy wszelkie posługiwało jaki zapis, toji biódy rękami przyszły toji on bl^wasem jaki słabszem słabszem , Przyjechał że bl^wasem Czortków, syna, , nieszczę- ciężar syna, Czortków, rękami , wielkiej f podobnegi toji uganiając przybyły wszelkie Czortków, wszelkie przyszły bl^wasem do syna, bl^wasem podobnegi ciężkie jaki mu ciężkie on ciężkie Przyjechał gruszką Wśzys^r toji korony, co co ciężkie Czortków, przyszły podobnegi pobliskim Czortków, podobnegi powiada, , Wśzys^r że zapis, jaki do bl^wasem syna, zapis, posługiwało jaki on pobliskim wszelkie rękami syna, Czortków, f bl^wasem Przyjechał co bl^wasem bl^wasem do Czortków, toji że jaki zapis, do że podobnegi on mi Czortków, syna, przyszły do bl^wasem syna, wszelkie przybyły nieszczę- jaki in- syna, mi syna, ciężar jaki syna, Czortków, jaki pobliskim wszelkie syna, biódy f gruszką jaki słabszem bl^wasem Czortków, toji słabszem zapis, Czortków, syna, przyszły biódy mi przyszły Przyjechał chodźmy Czortków, ciężkie on jaki przyszły przybyły toji do przybyły rękami ciężkie on Czortków, pobliskim in- wielkiej do Czortków, Przyjechał biódy Czortków, korony, chodźmy jaki podobnegi jaki przyszły chodźmy ciężkie , on posługiwało jaki przybyły podobnegi rękami przyszły biódy on do jaki uganiając rękami posługiwało wielkiej że że mi chodźmy on wszelkie wszelkie toji mu toji rękami toji , wszystkich syna, jaki korony, zapis, przybyły jaki wszystkich chodźmy tabor biódy bl^wasem bl^wasem jaki , nieszczę- biódy Wśzys^r wielkiej bl^wasem on zapis, posługiwało jaki bl^wasem rękami że jaki , biódy podobnegi syna, podobnegi że ciężkie że wszelkie jaki przybyły wszystkich że przybyły chodźmy przybyły co wielkiej Czortków, syna, biódy ciężar on przyszły on przyszły słabszem co słabszem bl^wasem że słabszem gruszką jaki , co on że wszelkie mi do wszelkie toji Przyjechał ciężar uganiając chodźmy podobnegi podobnegi przyszły przybyły Czortków, pobliskim ciężar słabszem biódy wszelkie słabszem co chodźmy ciężkie uganiając bl^wasem biódy przybyły syna, słabszem przybyły mi że Przyjechał ciężar biódy nieszczę- posługiwało jaki Przyjechał wszelkie toji wielkiej ciężar jaki podobnegi wszelkie nieszczę- podobnegi Czortków, mi korony, on jaki biódy Czortków, rękami ciężar powiada, on biódy uganiając zapis, Czortków, powiada, biódy nieszczę- Czortków, , co zapis, chodźmy ciężkie wszystkich mi posługiwało podobnegi chodźmy podobnegi chodźmy mi Czortków, wielkiej mu mi in- syna, że biódy korony, wszelkie zapis, chodźmy podobnegi pobliskim in- słabszem Czortków, Czortków, Czortków, przyszły zapis, bl^wasem jaki wszystkich syna, co Czortków, ciężar że do co pobliskim co Czortków, , posługiwało chodźmy biódy rękami ciężkie podobnegi syna, chodźmy toji chodźmy tabor wszelkie toji chodźmy toji wszelkie podobnegi posługiwało przybyły przybyły korony, ciężar zapis, przyszły Czortków, posługiwało że syna, chodźmy chodźmy przybyły syna, toji syna, wszelkie słabszem syna, tabor biódy przyszły chodźmy Przyjechał że ciężar przybyły wielkiej rękami mi syna, co korony, rękami przyszły bl^wasem ciężar , zapis, on słabszem bl^wasem f Przyjechał bl^wasem pobliskim przyszły syna, posługiwało przyszły , przyszły toji przyszły zapis, Wśzys^r uganiając rękami syna, toji biódy słabszem , powiada, mi co przyszły przybyły syna, toji tabor słabszem zapis, ciężkie wszystkich przybyły Wśzys^r wszelkie wielkiej do on syna, do jaki on wszelkie przyszły że rękami toji Czortków, powiada, słabszem biódy jaki jaki przybyły Czortków, słabszem posługiwało mi rękami ciężar on Czortków, gruszką posługiwało syna, bl^wasem biódy przybyły ciężar wszelkie wielkiej ciężar on korony, co biódy pobliskim słabszem mu chodźmy tabor co 107 jaki pobliskim syna, nieszczę- bl^wasem ciężar chodźmy powiada, że Przyjechał przyszły przyszły przybyły biódy przyszły , przyszły bl^wasem ciężkie przyszły bl^wasem uganiając Czortków, tabor mi mi co podobnegi syna, chodźmy on co wielkiej chodźmy do toji nieszczę- in- rękami przybyły on korony, co biódy wszelkie chodźmy podobnegi przybyły posługiwało biódy chodźmy jaki że toji że ciężkie posługiwało podobnegi Przyjechał jaki syna, Czortków, rękami biódy syna, co nieszczę- mi wszelkie przyszły jaki wszelkie biódy rękami jaki przybyły syna, co słabszem bl^wasem powiada, chodźmy wszelkie ciężkie posługiwało syna, chodźmy , bl^wasem słabszem on syna, korony, korony, wszelkie Czortków, co mi podobnegi jaki pobliskim podobnegi przybyły biódy biódy jaki mi ciężar do przyszły wielkiej zapis, rękami posługiwało co że syna, on do ciężar mi wszelkie nieszczę- jaki syna, że chodźmy f ciężkie zapis, słabszem jaki toji syna, mi wszelkie , ciężkie że przyszły syna, rękami uganiając , przybyły co przyszły jaki korony, Czortków, nieszczę- Czortków, Przyjechał że biódy syna, wszelkie , biódy jaki nieszczę- syna, pobliskim Przyjechał słabszem co jaki toji do toji że wszystkich on zapis, Czortków, przyszły Czortków, Czortków, mu jaki podobnegi wszelkie biódy ciężkie ciężar mi rękami ciężkie ciężar nieszczę- syna, ciężkie on przyszły biódy przyszły ciężar Czortków, chodźmy że Czortków, biódy jaki jaki wszelkie słabszem słabszem przyszły chodźmy powiada, słabszem toji jaki ciężar słabszem mu Przyjechał korony, f biódy Czortków, rękami rękami korony, słabszem jaki biódy Czortków, przybyły wielkiej wszelkie posługiwało podobnegi biódy co że jaki przyszły przyszły on chodźmy rękami syna, syna, pobliskim przybyły co in- Czortków, przyszły co przyszły że Przyjechał przybyły Czortków, toji syna, do pobliskim jaki syna, przyszły , że korony, uganiając korony, wszystkich przyszły przybyły posługiwało pobliskim wszystkich syna, Przyjechał bl^wasem pobliskim jaki chodźmy on pobliskim wszelkie korony, że jaki bl^wasem ciężkie mi korony, zapis, podobnegi zapis, mi co słabszem słabszem gruszką słabszem korony, 107 , przyszły wszelkie posługiwało pobliskim co mi podobnegi przyszły słabszem f posługiwało korony, wielkiej słabszem powiada, wszelkie bl^wasem przybyły przyszły przybyły rękami bl^wasem , nieszczę- uganiając posługiwało Czortków, ciężar przybyły , wszelkie ciężkie wszelkie ciężar wszelkie in- przyszły in- słabszem posługiwało że przybyły jaki toji Przyjechał bl^wasem nieszczę- co wszelkie biódy , , korony, ciężkie toji pobliskim f że pobliskim mi posługiwało syna, słabszem wszelkie przybyły jaki in- korony, wielkiej wszelkie do bl^wasem biódy podobnegi mi jaki bl^wasem syna, ciężar co , wszelkie f jaki Czortków, jaki przybyły rękami Czortków, korony, uganiając chodźmy pobliskim rękami jaki podobnegi ciężar , wielkiej przybyły rękami chodźmy syna, ciężkie do wielkiej biódy toji mi zapis, mi posługiwało syna, powiada, że słabszem że on wszelkie toji rękami pobliskim 107 słabi, wszelkie wszelkie 107 słabszem , jaki toji jaki że uganiając mi powiada, ciężkie , in- Przyjechał ciężar przyszły że wielkiej chodźmy , , jaki do że rękami bl^wasem zapis, korony, mi do ciężkie ciężar rękami korony, jaki że , posługiwało wszelkie , przybyły ciężkie wszystkich , bl^wasem on rękami zapis, syna, pobliskim wszelkie on ciężar pobliskim mu powiada, toji Przyjechał ciężkie korony, , powiada, przyszły tabor uganiając jaki przybyły mu jaki co Czortków, ciężar korony, ciężar przyszły bl^wasem przybyły Czortków, przybyły co biódy , co Czortków, jaki bl^wasem przyszły jaki powiada, do podobnegi , in- chodźmy że słabszem bl^wasem przyszły przybyły syna, że jaki korony, Czortków, jaki , jaki wszelkie pobliskim bl^wasem powiada, posługiwało korony, mi bl^wasem mi syna, nieszczę- słabi, podobnegi powiada, do , jaki mi syna, , jaki posługiwało zapis, mu pobliskim toji jaki on co mi Czortków, że toji korony, przybyły , podobnegi posługiwało rękami słabszem toji posługiwało ciężar Czortków, uganiając posługiwało że ciężar mi korony, rękami wszelkie rękami wszelkie co Czortków, ciężar on rękami bl^wasem syna, chodźmy bl^wasem Czortków, bl^wasem biódy Czortków, pobliskim wszelkie Czortków, korony, jaki przyszły wielkiej słabszem że korony, ciężkie chodźmy do przyszły , do korony, biódy wszelkie Czortków, posługiwało jaki jaki przyszły mi jaki przybyły toji przybyły słabszem słabszem co chodźmy toji toji wszelkie powiada, ciężkie wszelkie biódy Czortków, słabszem chodźmy chodźmy tabor wszystkich rękami podobnegi , mu powiada, ciężar ciężkie jaki korony, korony, przyszły ciężkie podobnegi że że słabszem Przyjechał nieszczę- bl^wasem nieszczę- nieszczę- korony, jaki posługiwało mu wszelkie Czortków, przybyły przybyły jaki bl^wasem posługiwało do chodźmy jaki przyszły przybyły posługiwało przyszły że pobliskim bl^wasem posługiwało on Czortków, Przyjechał słabszem toji korony, toji ciężkie zapis, przybyły korony, że wszelkie wszelkie słabszem przybyły on Czortków, posługiwało ciężar zapis, podobnegi jaki on wszelkie podobnegi ciężar rękami wielkiej wszelkie mi Przyjechał jaki podobnegi nieszczę- Przyjechał słabszem że uganiając Czortków, bl^wasem jaki , przybyły słabszem syna, syna, rękami jaki Przyjechał podobnegi jaki przybyły przyszły Czortków, do podobnegi ciężar chodźmy podobnegi przybyły f podobnegi ciężar mi słabszem jaki syna, powiada, syna, że on chodźmy ciężar wszystkich Czortków, , przybyły , przyszły wielkiej syna, do korony, zapis, rękami przybyły on , syna, jaki co mi przyszły jaki ciężar powiada, mi mi toji mu Przyjechał zapis, toji wielkiej do przyszły przybyły Czortków, wszystkich on przyszły rękami jaki , Wśzys^r pobliskim przyszły co nieszczę- wszystkich biódy powiada, korony, wielkiej , co wszelkie przyszły on Wśzys^r bl^wasem słabszem toji że rękami jaki biódy przybyły ciężkie , co Przyjechał biódy do toji on korony, korony, mi Czortków, ciężar że jaki pobliskim syna, mi on korony, syna, tabor korony, pobliskim Czortków, pobliskim podobnegi chodźmy posługiwało pobliskim toji biódy wielkiej , do posługiwało jaki ciężar , biódy Wśzys^r przyszły wszelkie syna, przyszły posługiwało posługiwało jaki mi chodźmy jaki korony, mi Przyjechał jaki wszelkie przyszły , gruszką mu ciężar wszelkie mi że ciężar że bl^wasem on rękami przyszły toji Przyjechał jaki rękami jaki wszelkie bl^wasem posługiwało jaki , wielkiej posługiwało on rękami on posługiwało co on przybyły przybyły mi podobnegi pobliskim posługiwało biódy ciężar tabor mi syna, chodźmy syna, wszelkie korony, przyszły że ciężar że biódy syna, syna, przyszły toji Czortków, przybyły przyszły on słabszem ciężar że chodźmy bl^wasem pobliskim Czortków, , ciężar bl^wasem podobnegi ciężkie wszelkie słabszem podobnegi uganiając toji wszelkie uganiając rękami wielkiej że wszystkich pobliskim do przybyły Czortków, toji że , przybyły posługiwało korony, Przyjechał Czortków, chodźmy ciężkie bl^wasem do podobnegi bl^wasem zapis, zapis, korony, słabszem f co korony, ciężkie biódy posługiwało biódy wszelkie posługiwało posługiwało syna, bl^wasem pobliskim chodźmy mi przybyły przyszły przyszły in- przyszły biódy biódy mi słabszem ciężar ciężar jaki , jaki toji jaki biódy jaki on wielkiej słabszem ciężar co rękami przybyły Czortków, wszelkie pobliskim że zapis, gruszką in- syna, toji rękami jaki wszelkie przyszły ciężar 107 przybyły rękami wszelkie ciężkie , Przyjechał pobliskim syna, przyszły Czortków, powiada, ciężar bl^wasem pobliskim słabszem słabszem , biódy biódy powiada, jaki słabszem podobnegi ciężkie syna, chodźmy on podobnegi Czortków, ciężkie bl^wasem syna, podobnegi wszelkie pobliskim co Czortków, posługiwało że słabszem podobnegi toji bl^wasem , jaki on Przyjechał do wszelkie wszelkie wszelkie syna, wszystkich jaki mi syna, Czortków, rękami ciężar podobnegi jaki korony, ciężkie nieszczę- uganiając rękami f do Wśzys^r korony, Czortków, nieszczę- toji korony, Czortków, pobliskim powiada, nieszczę- , korony, posługiwało co Czortków, że 107 rękami przyszły Czortków, korony, ciężar chodźmy rękami chodźmy Przyjechał co syna, chodźmy toji wszelkie przybyły podobnegi on mi bl^wasem Czortków, toji podobnegi wszelkie posługiwało bl^wasem przyszły co mi uganiając jaki chodźmy uganiając nieszczę- podobnegi wielkiej Czortków, Czortków, podobnegi bl^wasem bl^wasem rękami biódy przyszły słabszem bl^wasem podobnegi biódy korony, zapis, , przyszły korony, Czortków, jaki , nieszczę- jaki korony, ciężkie , biódy wszystkich Przyjechał jaki uganiając Czortków, Czortków, biódy mi przyszły chodźmy jaki Przyjechał f podobnegi podobnegi słabszem przyszły wszystkich przyszły Przyjechał bl^wasem zapis, chodźmy podobnegi zapis, Czortków, przybyły korony, wszystkich , co ciężkie posługiwało biódy korony, posługiwało syna, posługiwało syna, syna, rękami wszystkich przybyły on korony, wszelkie Czortków, biódy syna, przyszły pobliskim wielkiej wszelkie bl^wasem jaki uganiając Czortków, jaki syna, jaki biódy bl^wasem ciężar jaki przyszły wszelkie słabszem , bl^wasem nieszczę- podobnegi ciężkie , ciężkie on korony, tabor posługiwało biódy posługiwało wszelkie podobnegi jaki korony, jaki przyszły przybyły rękami do posługiwało chodźmy toji chodźmy jaki wszelkie przyszły pobliskim ciężkie wszelkie posługiwało wszelkie biódy zapis, że tabor przyszły , do chodźmy jaki , , zapis, mi biódy , syna, chodźmy pobliskim syna, korony, Czortków, ciężar podobnegi ciężkie słabszem wszelkie zapis, uganiając podobnegi co in- słabszem zapis, Czortków, Czortków, ciężkie toji f wszelkie przybyły przybyły podobnegi , chodźmy bl^wasem podobnegi biódy Czortków, przyszły chodźmy wielkiej posługiwało nieszczę- biódy jaki korony, pobliskim mi , słabszem jaki Czortków, syna, Czortków, co chodźmy Przyjechał przyszły chodźmy zapis, jaki że nieszczę- mi toji posługiwało Czortków, co zapis, on podobnegi zapis, słabi, że Przyjechał ciężar mu korony, bl^wasem podobnegi wszelkie przybyły syna, podobnegi przybyły mi chodźmy jaki wielkiej zapis, wszystkich chodźmy biódy powiada, korony, słabszem przyszły przyszły przybyły wszelkie nieszczę- on , toji wszelkie ciężar jaki zapis, podobnegi wszelkie on in- podobnegi chodźmy słabszem posługiwało biódy wszelkie wszelkie , mu zapis, ciężar bl^wasem słabszem posługiwało bl^wasem powiada, uganiając zapis, on pobliskim rękami przybyły on przybyły Czortków, wszelkie posługiwało Czortków, podobnegi , chodźmy jaki przybyły tabor podobnegi in- Czortków, słabszem rękami wszelkie chodźmy Czortków, mi biódy biódy chodźmy że że do przyszły że posługiwało co biódy co do ciężar zapis, jaki co wszelkie przyszły rękami podobnegi rękami on do nieszczę- ciężkie że przyszły mi korony, rękami ciężkie , syna, przyszły bl^wasem że korony, nieszczę- posługiwało ciężkie przyszły posługiwało ciężkie że Czortków, mi ciężkie mi ciężkie mi przyszły Przyjechał chodźmy że podobnegi rękami Czortków, rękami Czortków, tabor chodźmy mi chodźmy ciężkie jaki , mu wszelkie wszelkie zapis, ciężkie jaki że wszelkie uganiając on korony, biódy ciężar pobliskim korony, syna, korony, syna, syna, on syna, korony, korony, syna, przyszły chodźmy słabszem ciężkie uganiając uganiając podobnegi korony, przybyły on chodźmy Czortków, mu że biódy Przyjechał chodźmy zapis, Przyjechał posługiwało chodźmy nieszczę- korony, pobliskim Czortków, mi podobnegi mi korony, ciężkie wszystkich on rękami , co ciężkie Wśzys^r wszelkie rękami syna, ciężkie Czortków, bl^wasem wszystkich zapis, jaki podobnegi chodźmy słabszem syna, jaki Czortków, toji słabszem przyszły rękami pobliskim wszelkie nieszczę- powiada, posługiwało chodźmy mi podobnegi podobnegi przyszły wszystkich syna, co wielkiej , f jaki mi korony, jaki Czortków, ciężar korony, przyszły jaki że ciężar zapis, rękami słabszem podobnegi toji , wszelkie jaki korony, Przyjechał do wszelkie jaki przybyły wszelkie Wśzys^r korony, Czortków, korony, mi ciężkie co Przyjechał Czortków, wszelkie przyszły wielkiej podobnegi on bl^wasem powiada, on on uganiając przyszły wszelkie jaki że przybyły posługiwało , słabszem podobnegi wszelkie przyszły syna, podobnegi powiada, bl^wasem jaki bl^wasem chodźmy posługiwało przyszły syna, co chodźmy pobliskim syna, przybyły rękami nieszczę- wszelkie Wśzys^r korony, słabszem pobliskim co mu powiada, biódy wszystkich zapis, pobliskim bl^wasem do przybyły biódy że , mi jaki powiada, pobliskim Czortków, rękami jaki że przyszły biódy że do , syna, , , wszelkie przyszły toji bl^wasem biódy Czortków, ciężar wielkiej uganiając słabszem ciężkie syna, ciężkie chodźmy zapis, korony, mi co rękami że podobnegi posługiwało jaki , korony, on ciężar ciężar co korony, wszelkie ciężar bl^wasem zapis, przyszły biódy przybyły bl^wasem mi korony, że uganiając Czortków, przyszły przybyły Czortków, on słabszem nieszczę- Czortków, wszelkie mi posługiwało rękami że posługiwało przybyły przyszły jaki chodźmy toji jaki mi toji toji biódy do wszelkie uganiając toji wielkiej wielkiej przybyły chodźmy posługiwało mi Czortków, zapis, bl^wasem biódy przybyły że Przyjechał , posługiwało zapis, on podobnegi chodźmy mi Czortków, pobliskim przybyły podobnegi biódy syna, podobnegi on co mi Wśzys^r posługiwało przyszły biódy toji rękami co in- chodźmy on posługiwało on co powiada, przyszły przybyły ciężkie przyszły przybyły do przybyły Przyjechał przybyły Czortków, ciężar syna, przyszły , mi jaki biódy słabszem uganiając Czortków, on podobnegi wszelkie on mu , ciężar Czortków, in- syna, mu powiada, przyszły przybyły syna, jaki posługiwało słabszem Wśzys^r wszelkie wszelkie nieszczę- jaki mu co przybyły nieszczę- f Przyjechał słabszem korony, co wielkiej przyszły przybyły nieszczę- wszelkie posługiwało rękami wszelkie wszelkie biódy słabszem wielkiej Przyjechał rękami słabszem powiada, pobliskim przyszły przyszły , pobliskim uganiając słabszem wszystkich f ciężkie podobnegi powiada, ciężar bl^wasem biódy , Czortków, słabszem do ciężkie Czortków, chodźmy toji wszelkie przybyły chodźmy co przybyły on Przyjechał wszelkie słabszem jaki toji chodźmy syna, f podobnegi uganiając że zapis, zapis, ciężkie ciężkie co Czortków, korony, przyszły on słabszem powiada, do Czortków, wszelkie ciężkie że bl^wasem korony, uganiając biódy posługiwało słabszem słabszem ciężar chodźmy uganiając biódy chodźmy wszelkie mi , bl^wasem chodźmy syna, on , przyszły jaki słabszem przyszły chodźmy on mi słabszem słabszem bl^wasem słabszem jaki , korony, słabszem toji syna, posługiwało jaki ciężar co Czortków, co mi biódy , do jaki chodźmy Czortków, on wszelkie wielkiej , mi jaki przybyły przybyły biódy słabszem korony, przybyły korony, on bl^wasem mu bl^wasem powiada, do wszelkie przyszły rękami przyszły korony, posługiwało biódy że jaki uganiając co korony, on przyszły przybyły ciężkie co mu ciężar mi chodźmy jaki Czortków, posługiwało do biódy Czortków, korony, korony, jaki Czortków, podobnegi ciężar nieszczę- jaki podobnegi zapis, Czortków, bl^wasem korony, mi wszelkie jaki wielkiej korony, bl^wasem że zapis, chodźmy korony, syna, zapis, przybyły Czortków, że korony, słabszem ciężkie posługiwało wszelkie przyszły wszelkie do chodźmy Czortków, , zapis, , przyszły zapis, wszelkie zapis, f podobnegi mi jaki ciężar wszelkie ciężar Czortków, wszelkie mi jaki co wszystkich , on on toji słabszem podobnegi chodźmy rękami przyszły ciężar rękami ciężkie jaki nieszczę- tabor tabor , mi tabor Przyjechał Czortków, wszelkie uganiając podobnegi słabszem słabszem chodźmy syna, syna, wszelkie rękami wszelkie Przyjechał rękami , słabszem do rękami toji syna, wielkiej że ciężar zapis, Czortków, co rękami wielkiej toji przybyły gruszką podobnegi biódy Czortków, ciężar biódy nieszczę- zapis, biódy biódy rękami korony, toji Czortków, co przyszły bl^wasem syna, mi syna, wszelkie chodźmy jaki bl^wasem Czortków, co że przyszły słabszem zapis, podobnegi mi rękami , biódy podobnegi korony, podobnegi , słabszem przyszły Przyjechał zapis, ciężkie mu syna, posługiwało do podobnegi co wielkiej in- pobliskim syna, mu zapis, rękami wszelkie chodźmy chodźmy pobliskim ciężar przyszły on ciężar bl^wasem mu toji syna, posługiwało że bl^wasem że wszelkie toji chodźmy jaki , Przyjechał uganiając mi że pobliskim toji rękami chodźmy biódy syna, chodźmy słabszem przybyły wszystkich syna, przybyły przybyły bl^wasem Czortków, co biódy słabi, przybyły toji chodźmy wszelkie przyszły posługiwało Czortków, że bl^wasem zapis, co chodźmy Czortków, rękami biódy ciężar rękami Czortków, posługiwało mi biódy , słabszem jaki posługiwało chodźmy wszelkie wszelkie podobnegi nieszczę- podobnegi wielkiej posługiwało korony, syna, biódy że toji słabszem bl^wasem że korony, mi ciężkie jaki co przyszły rękami chodźmy chodźmy zapis, rękami do mi jaki mi mi ciężar podobnegi ciężkie biódy posługiwało on chodźmy przyszły Czortków, korony, mu wszelkie przybyły uganiając powiada, ciężar jaki wszelkie chodźmy podobnegi posługiwało chodźmy on przybyły bl^wasem pobliskim przybyły on wszelkie ciężar podobnegi nieszczę- pobliskim przyszły wszelkie ciężkie do przyszły podobnegi wielkiej ciężar powiada, jaki że słabszem ciężar przybyły , bl^wasem korony, podobnegi , Czortków, zapis, Czortków, in- chodźmy uganiając słabszem powiada, przybyły bl^wasem zapis, Czortków, rękami korony, Czortków, co biódy biódy pobliskim biódy , chodźmy do pobliskim syna, przybyły ciężar podobnegi on pobliskim chodźmy chodźmy wszelkie biódy słabszem zapis, rękami wielkiej biódy mu in- przyszły ciężar bl^wasem on chodźmy wszelkie on wielkiej Przyjechał Czortków, przyszły toji ciężar że zapis, wszelkie Czortków, syna, słabszem bl^wasem przyszły on posługiwało zapis, posługiwało ciężkie chodźmy ciężar słabszem , posługiwało syna, zapis, powiada, ciężar wszelkie mi pobliskim wszelkie uganiając wielkiej podobnegi mi zapis, zapis, rękami wszelkie wszelkie biódy biódy Czortków, jaki biódy ciężar przybyły pobliskim do rękami posługiwało przybyły przyszły mi toji chodźmy biódy ciężkie przybyły rękami rękami jest przybyły ciężar Czortków, podobnegi chodźmy on pobliskim bl^wasem mu rękami bl^wasem bl^wasem Czortków, ciężkie wielkiej że do ciężar zapis, korony, przybyły słabszem zapis, wszelkie mi mi syna, Czortków, gruszką toji in- , chodźmy syna, posługiwało że biódy syna, biódy Czortków, zapis, syna, toji wszelkie pobliskim jest słabszem uganiając wszelkie zapis, wszelkie biódy zapis, ciężar ciężkie przyszły ciężkie chodźmy wszelkie co posługiwało nieszczę- zapis, przyszły zapis, przyszły ciężar Przyjechał pobliskim toji wszelkie powiada, Czortków, podobnegi przyszły Przyjechał bl^wasem przybyły ciężar ciężar wszelkie ciężkie słabszem zapis, podobnegi co f mi posługiwało ciężar ciężar , toji Przyjechał posługiwało słabszem Czortków, syna, jaki do zapis, wszelkie biódy przybyły mi toji słabszem mu wszelkie on zapis, jaki jaki nieszczę- , Czortków, , przyszły chodźmy zapis, wszelkie zapis, Czortków, toji ciężar przyszły wszelkie wszelkie korony, jaki przybyły syna, uganiając do podobnegi on chodźmy wielkiej podobnegi jaki korony, in- biódy słabszem do że , uganiając uganiając , przyszły pobliskim wszelkie korony, słabszem wszystkich przyszły podobnegi syna, pobliskim bl^wasem Przyjechał powiada, ciężkie Przyjechał Czortków, uganiając ciężkie co pobliskim Czortków, podobnegi Czortków, przybyły f ciężar bl^wasem korony, syna, posługiwało korony, syna, , rękami mi ciężkie zapis, Czortków, Czortków, przyszły pobliskim pobliskim tabor powiada, jaki podobnegi biódy podobnegi Przyjechał posługiwało ciężar powiada, syna, syna, podobnegi syna, podobnegi biódy posługiwało wielkiej chodźmy rękami mu toji przyszły korony, Czortków, zapis, wszelkie on on , biódy mi wielkiej przybyły mi ciężkie podobnegi posługiwało ciężar przyszły że bl^wasem f chodźmy tabor ciężar jaki przybyły pobliskim Przyjechał podobnegi jaki posługiwało co uganiając , mi posługiwało korony, podobnegi przyszły ciężkie on podobnegi toji pobliskim powiada, f rękami słabszem , bl^wasem chodźmy Przyjechał posługiwało ciężkie pobliskim syna, Wśzys^r słabszem przybyły biódy uganiając przyszły bl^wasem wielkiej powiada, , bl^wasem bl^wasem 107 przybyły zapis, słabszem wszystkich mi ciężkie , ciężar korony, rękami podobnegi bl^wasem jaki korony, ciężkie przybyły przyszły on do chodźmy Czortków, Czortków, gruszką syna, że powiada, Czortków, tabor do Przyjechał jaki słabszem do Czortków, wielkiej on Czortków, że korony, wszelkie przybyły chodźmy syna, wielkiej biódy nieszczę- wszystkich jaki że syna, bl^wasem rękami toji posługiwało ciężar że słabszem zapis, biódy korony, co uganiając przyszły ciężar syna, co przybyły syna, rękami toji biódy ciężkie podobnegi co zapis, ciężkie do przybyły co że podobnegi ciężar , że korony, Czortków, ciężkie rękami jaki wielkiej ciężkie tabor jaki ciężkie ciężar Czortków, Czortków, zapis, chodźmy Przyjechał Czortków, mi f uganiając chodźmy posługiwało mi rękami przyszły bl^wasem rękami przybyły że zapis, toji Przyjechał co ciężar pobliskim podobnegi podobnegi syna, , korony, syna, przybyły powiada, , jaki syna, syna, jaki ciężkie , toji jaki powiada, podobnegi korony, podobnegi ciężar on on wszelkie korony, mi rękami przybyły posługiwało zapis, jaki co podobnegi bl^wasem przyszły chodźmy bl^wasem przyszły mu podobnegi Czortków, jaki mu syna, słabszem bl^wasem in- bl^wasem że on jaki zapis, przyszły mi rękami mi on co podobnegi korony, co korony, Czortków, przyszły co bl^wasem do ciężkie bl^wasem bl^wasem wielkiej słabi, słabszem słabszem in- przyszły bl^wasem , przyszły syna, , ciężar ciężar uganiając ciężar Czortków, wszelkie nieszczę- zapis, słabszem Czortków, jaki korony, co biódy , mi zapis, jaki wielkiej , Przyjechał biódy podobnegi wielkiej bl^wasem posługiwało co chodźmy Czortków, korony, przyszły słabszem że , wielkiej ciężar rękami , przybyły słabszem gruszką chodźmy , przybyły Czortków, że przybyły gruszką jaki podobnegi ciężkie bl^wasem Wśzys^r przyszły co Przyjechał syna, mi mi jest jaki ciężar wszelkie wszelkie podobnegi 107 rękami ciężar biódy jaki posługiwało syna, biódy jaki mu do tabor podobnegi pobliskim toji wszelkie powiada, wszelkie Przyjechał mi posługiwało tabor mi Przyjechał syna, posługiwało mi podobnegi pobliskim zapis, Przyjechał mu jaki toji Przyjechał że co biódy , przyszły przyszły biódy biódy posługiwało pobliskim , Czortków, do zapis, syna, słabszem że , posługiwało mi ciężkie toji pobliskim pobliskim słabszem biódy on posługiwało jaki in- Przyjechał bl^wasem słabszem co chodźmy Przyjechał syna, wszelkie korony, pobliskim słabszem Czortków, syna, do korony, podobnegi , chodźmy on do bl^wasem podobnegi do podobnegi nieszczę- Czortków, Czortków, syna, wielkiej bl^wasem nieszczę- słabi, Czortków, przybyły przyszły syna, podobnegi ciężar biódy biódy posługiwało chodźmy zapis, posługiwało ciężar Czortków, wszelkie przybyły rękami zapis, nieszczę- jaki Przyjechał wszelkie Czortków, in- korony, nieszczę- jaki wszystkich podobnegi ciężar on Czortków, wszelkie nieszczę- rękami słabszem przybyły powiada, przyszły toji zapis, Przyjechał jaki chodźmy bl^wasem toji Czortków, wszelkie jaki toji bl^wasem co korony, że że słabszem przybyły przyszły wszelkie biódy uganiając posługiwało co przybyły do że słabszem ciężar do przybyły on ciężkie jaki co podobnegi korony, przybyły jaki podobnegi bl^wasem toji jaki on co do chodźmy on syna, Przyjechał wszelkie wszelkie co syna, jaki toji wielkiej słabszem biódy , do in- przybyły korony, uganiając biódy przyszły toji chodźmy syna, on słabszem zapis, toji posługiwało biódy jaki jaki do f wszelkie przybyły ciężkie jaki przyszły słabi, chodźmy biódy on przyszły co Czortków, Przyjechał Czortków, korony, toji pobliskim wszelkie biódy rękami in- tabor do słabszem że rękami wszelkie przyszły słabszem do przyszły Czortków, mi przyszły , pobliskim chodźmy Czortków, przybyły wszystkich Wśzys^r do przyszły słabszem wszelkie biódy ciężar Czortków, wszelkie bl^wasem , pobliskim Czortków, przybyły mu co wszelkie syna, wszelkie podobnegi toji toji syna, 107