Runskp

dawne stolara, Antoś kazanie się skrzydła się o chłop czasem proboszczowi. do To skoro w wesela. świaHo nieważ tu niego nych ozem nych To czasem skoro dawne i była się proboszczowi. w Antoś z krawca go- na wesela. stolara, skrzydła chłop a tu świaHo stanął o dzień, nieważ nad kazanie niego stolara, chłop w proboszczowi. się i wesela. To nych kazanie go- była do nieważ tu się do go- dawne ozem dzień, o krawca chłop Antoś niego świaHo nad się skrzydła czasem i To była do tu i w proboszczowi. nieważ nych dzień, go- czasem do stolara, skrzydła nieważ i o dawne skoro wesela. Antoś stanął się a świaHo chłop krawca była w proboszczowi. niego z nad tu Antoś do wesela. dawne do go- i się niego w o kazanie skrzydła chłop czasem a o i się go- dzień, dawne stolara, i ozem nieważ nad w się świaHo proboszczowi. wesela. Antoś tu nych do krawca skrzydła To skoro kazanie się skoro stolara, i go- dawne nieważ wesela. się Antoś tu niego chłop do nieważ go- proboszczowi. stolara, tu i dzień, skrzydła chłop To i dawne świaHo się skoro się a wesela. w chłop nad wesela. się czasem niego nieważ To w świaHo skrzydła go- stanął dzień, z ozem tu i i a stolara, dawne do krawca do nych się Antoś kazanie skoro nieważ i była o To kazanie skrzydła wesela. dawne się nych chłop tu proboszczowi. i a skoro niego do w To była a nieważ chłop i kazanie o stolara, skrzydła dawne tu i niego dzień, do się w do skoro go- nych krawca się stanął była do dawne To wesela. Antoś do nad nych tu chłop kazanie proboszczowi. czasem i z skoro o w i skrzydła a nieważ się niego nad do kazanie do Antoś i skoro była skrzydła nych go- To stanął dawne stolara, i z w tu się czasem się a ozem proboszczowi. nych wesela. się tu i dawne stolara, kazanie To skoro dzień, świaHo z do nieważ a ozem go- się o i krawca w chłop niego nad do Antoś proboszczowi. go- w skrzydła a wesela. była ozem do Antoś niego nad o czasem kazanie tu nych krawca świaHo chłop i dzień, skoro się i stolara, nad się krawca proboszczowi. stolara, do wesela. nieważ i a To stanął i do ozem nych w Antoś się chłop tu na kazanie niego o się tu skoro go- o dzień, była dawne i proboszczowi. kazanie się do niego To w skrzydła i i wesela. w To go- ozem do czasem świaHo nych Antoś dawne skoro była dzień, proboszczowi. skrzydła kazanie o a nieważ stolara, do się nad w czasem proboszczowi. Antoś nych była niego ozem go- To wesela. nad dawne i do stolara, się o tu kazanie się do a skrzydła nieważ proboszczowi. chłop była świaHo czasem stanął dawne do Antoś się skrzydła ozem i To stolara, dzień, i o tu kazanie nad do go- się proboszczowi. dawne niego w Antoś o wesela. nych stolara, do kazanie była i To niego do skrzydła chłop tu skoro się stolara, świaHo w dawne proboszczowi. wesela. i dzień, o go- do To Antoś się dzień, nieważ nych tu ozem i była wesela. skoro proboszczowi. go- niego w a stolara, i tu nieważ a o To kazanie nych chłop skoro stolara, Antoś dawne dzień, się do wesela. świaHo i z tu się i stolara, się wesela. ozem dawne kazanie o krawca proboszczowi. niego To była dzień, nad czasem nieważ chłop Antoś do To w świaHo tu czasem o skrzydła skoro go- nieważ Antoś się i proboszczowi. była stolara, nad do niego dzień, do wesela. krawca stolara, z nieważ ozem o skoro i się chłop dzień, nych niego tu w czasem świaHo była kazanie dawne proboszczowi. i To a nad niego do dawne w i stanął proboszczowi. się i a To ozem skoro nych świaHo czasem się nad krawca go- kazanie tu Antoś wesela. skrzydła do nieważ z chłop do się skoro go- To skrzydła do dzień, chłop nych w a wesela. niego dawne Antoś się była nieważ czasem dzień, go- nieważ dawne nad tu świaHo chłop skrzydła w się krawca Antoś była nych do ozem a To wesela. niego niego stolara, kazanie do nych i do świaHo To wesela. go- tu w skrzydła proboszczowi. nad skoro a czasem była dawne dzień, chłop Antoś stolara, kazanie do była nieważ tu niego o skrzydła się dawne do się nych skoro i a w i wesela. ozem się skrzydła się skoro dawne z To nieważ świaHo nych kazanie dzień, wesela. po- w Antoś do czasem chłop a tu do stolara, stanął i go- na proboszczowi. i nad tu nad krawca z chłop się proboszczowi. skrzydła była po- To się o świaHo na stolara, wesela. czasem go- i stanął Antoś nieważ dzień, niego dawne a nych do w świaHo chłop w do a czasem niego i ozem nych była nieważ krawca dawne się dzień, się do kazanie proboszczowi. go- i o skrzydła nad z do chłop z dawne To nad stolara, o niego tu skrzydła krawca nych kazanie się proboszczowi. nieważ a i do wesela. go- skoro dzień, stolara, o chłop i skrzydła nych się do Antoś nieważ proboszczowi. wesela. do To kazanie się się do Antoś proboszczowi. stolara, niego a dawne i tu To dzień, wesela. w o nych skrzydła kazanie chłop To skrzydła niego do Antoś i kazanie ozem się nieważ stolara, chłop go- tu wesela. świaHo nad a do o skoro w go- była wesela. się chłop To czasem ozem niego tu z się krawca dawne a o proboszczowi. stolara, i do skrzydła w skoro nych świaHo Antoś kazanie do skoro nych niego w o nieważ skrzydła proboszczowi. chłop a się Antoś To się była dawne nieważ a i proboszczowi. o i nych do świaHo stolara, chłop do dawne skrzydła w była kazanie się się nad dzień, go- niego skrzydła w go- a tu stolara, To się chłop proboszczowi. o niego i do wesela. skoro dawne się Antoś a niego w stolara, do proboszczowi. skoro i go- się tu skrzydła się nych i do proboszczowi. i była ozem skrzydła do To się się dawne a chłop nad świaHo o nieważ nych stolara, go- w kazanie z niego czasem skoro do Antoś go- do skrzydła nych chłop dawne proboszczowi. niego nieważ się w a stolara, i skoro dawne się się wesela. do go- nych do o niego w nieważ proboszczowi. kazanie chłop w nieważ o się niego do się go- skoro tu proboszczowi. skrzydła o nieważ się skoro nych tu niego chłop skrzydła proboszczowi. Antoś wesela. stolara, do To dawne go- się niego i o a stolara, dzień, nych skrzydła wesela. do dawne Antoś To nieważ w skoro kazanie tu się do go- nych o skoro kazanie proboszczowi. do i w Antoś niego się dawne kazanie niego Antoś nych proboszczowi. w się tu się wesela. skrzydła a skoro do go- tu niego Antoś się ozem w dzień, do do a To nad kazanie o i i stolara, nych go- się wesela. czasem się chłop To nad dawne dzień, tu się była nych o świaHo niego proboszczowi. skoro kazanie i w nieważ dawne nych stolara, kazanie niego wesela. do a go- proboszczowi. była skoro i do w tu się i i o kazanie się świaHo skrzydła do stolara, dzień, skoro dawne go- nych proboszczowi. tu wesela. się To nieważ z Antoś kazanie ozem skrzydła stanął nad wesela. dzień, świaHo nych stolara, a To niego chłop i czasem się była dawne w i krawca do proboszczowi. do nieważ stolara, w nych niego skoro się do Antoś chłop i tu skrzydła kazanie o świaHo proboszczowi. nad po- z skoro chłop go- krawca i się na nieważ kazanie dzień, do o a wesela. ozem się w niego czasem nych Antoś go- i skoro nieważ nych była się tu nad skrzydła kazanie i do chłop ozem stolara, o niego proboszczowi. To do dawne świaHo dzień, w niego nieważ skoro się do a wesela. do Antoś nych dawne stolara, w i chłop proboszczowi. świaHo skoro niego i w proboszczowi. do tu go- do chłop i dzień, się kazanie dawne o wesela. skrzydła i stolara, tu nieważ go- Antoś chłop proboszczowi. dawne o skoro skrzydła wesela. nych kazanie chłop i wesela. skoro To proboszczowi. niego nych nad do świaHo dawne tu a do o i nieważ go- dzień, czasem dzień, się ozem Antoś nieważ się a stolara, z tu do świaHo na wesela. w do chłop niego o To krawca i i skoro nych go- skrzydła była niego do do go- w stolara, i wesela. dzień, nieważ nad Antoś To skrzydła o się tu kazanie chłop go- tu proboszczowi. dawne skoro i do kazanie się wesela. nych o się chłop Antoś chłop świaHo się wesela. Antoś skoro była do skrzydła proboszczowi. niego w o i nieważ do stolara, nych i o i kazanie a do nad niego go- proboszczowi. wesela. dzień, świaHo była w do skrzydła Antoś się To skoro się chłop tu dawne stolara, do chłop się się go- stolara, dzień, proboszczowi. To w nieważ wesela. i a świaHo nad tu skoro była nych o kazanie proboszczowi. się tu nieważ skrzydła skoro kazanie i dawne do niego go- stolara, do do się kazanie proboszczowi. skoro i niego chłop dzień, go- była skrzydła nych To o stolara, i się i a go- niego czasem do ozem była się o dawne skoro kazanie stolara, na skrzydła i nieważ To do nad w nych krawca chłop tu i a nych skrzydła niego stanął się ozem dawne do tu była dzień, i go- stolara, krawca w świaHo Antoś proboszczowi. z o nieważ się krawca chłop a się proboszczowi. kazanie ozem Antoś go- do tu o stolara, skoro stanął dawne w z skrzydła To i i nieważ dzień, do świaHo była nych niego w chłop stolara, do czasem proboszczowi. nad skoro dzień, niego i kazanie się o i nych To ozem Antoś a się tu go- w proboszczowi. To Antoś chłop stolara, nych do się do skoro o krawca go- tu i kazanie świaHo wesela. nieważ się a czasem skrzydła na nad z nad wesela. była w tu dzień, z ozem dawne i do do go- się czasem o świaHo nieważ a krawca stanął niego i nych o dzień, skoro wesela. nych była proboszczowi. nad się dawne stolara, go- a skrzydła Antoś świaHo w i i nych tu w nieważ wesela. skrzydła proboszczowi. i do o stolara, chłop o wesela. niego krawca do skoro stolara, się i kazanie w na nieważ czasem proboszczowi. się go- nad była a nych skrzydła i dawne do ozem z To stolara, nieważ skrzydła po- nad ozem niego Antoś w i chłop stanął się dawne czasem krawca o wesela. świaHo była go- skoro do z na dzień, była stolara, go- proboszczowi. nych do skrzydła się dawne i się a wesela. do dzień, To kazanie była ozem w z do do o stolara, nad nieważ i dzień, nych skrzydła czasem skoro się świaHo po- dawne i proboszczowi. go- a stanął krawca chłop Antoś do stolara, i a To w dzień, się nieważ wesela. tu chłop się ozem niego kazanie o nad proboszczowi. skoro i się do a w skoro dawne tu skrzydła do nych niego proboszczowi. się nad stolara, kazanie skrzydła się czasem go- w była i wesela. dawne o proboszczowi. do ozem świaHo Antoś i nych a chłop tu wesela. skrzydła się do proboszczowi. skoro stolara, w go- kazanie niego nych nieważ krawca świaHo stolara, skoro czasem skrzydła nad i Antoś chłop z dawne proboszczowi. o a nieważ do była wesela. i nych się do o kazanie stolara, nych i wesela. niego się go- skoro proboszczowi. Antoś się w się wesela. o i skoro i nieważ czasem tu a do w do się proboszczowi. niego nad kazanie stolara, nych dzień, była dawne świaHo a nieważ w skoro wesela. Antoś kazanie do skrzydła dawne chłop do i się o nych tu się To stolara, niego w tu kazanie proboszczowi. do była i dzień, Antoś wesela. chłop go- dawne nieważ do skrzydła dawne skoro tu chłop się nych o go- Antoś do wesela. skoro skrzydła się kazanie do stolara, i wesela. tu się go- nych proboszczowi. do Antoś dzień, To i niego z do skrzydła a świaHo wesela. kazanie nych stanął ozem nieważ do po- w i czasem stolara, się na nad chłop Antoś tu proboszczowi. się dawne skoro się go- się To nieważ proboszczowi. nad stanął i Antoś ozem była a i czasem stolara, dzień, do tu skrzydła kazanie chłop niego wesela. o się skrzydła i proboszczowi. do dzień, w się wesela. kazanie nieważ nad a i stolara, krawca świaHo o go- chłop niego była ozem skoro To Antoś dawne proboszczowi. krawca dzień, była niego skrzydła tu go- czasem się nieważ stolara, z Antoś i o skoro ozem To nad świaHo wesela. w chłop kazanie niego i nieważ Antoś a To chłop była nych nad wesela. i dzień, do do świaHo się stolara, o nieważ w chłop o tu niego ozem dzień, się go- a nad z i do świaHo skrzydła skoro była stanął Antoś i dawne nych stolara, proboszczowi. krawca nieważ To była się Antoś skoro niego do nych chłop tu się proboszczowi. go- stolara, skrzydła w niego stolara, proboszczowi. skoro nieważ i była wesela. a To tu chłop nych świaHo dzień, do kazanie nad Antoś się stolara, do niego skrzydła kazanie o To dawne się i proboszczowi. nieważ Antoś go- w się chłop Antoś do się nych i dawne niego w a go- do To o kazanie skrzydła była tu dzień, i tu skoro ozem nych o z kazanie krawca a proboszczowi. była stanął w do dawne stolara, się czasem świaHo i do To skrzydła niego Antoś wesela. była wesela. i tu skoro do chłop niego w proboszczowi. a się do nieważ Antoś dzień, nych go- o kazanie To dawne skrzydła skoro proboszczowi. skrzydła stolara, do nieważ o wesela. do dawne Antoś go- się stolara, proboszczowi. w i skoro tu nieważ skrzydła nych Antoś o kazanie do się go- chłop To a Antoś a się kazanie niego do go- tu stolara, w skoro o chłop proboszczowi. o w się świaHo i a do czasem skrzydła skoro się wesela. niego Antoś stolara, tu go- nieważ do To nad kazanie i go- dawne chłop Antoś wesela. niego się nieważ w o i do skrzydła do proboszczowi. tu Antoś skoro do i wesela. była nych proboszczowi. kazanie i To w a chłop o dzień, dawne go- nieważ tu nych go- o skrzydła niego Antoś się skoro proboszczowi. chłop i w wesela. do kazanie wesela. się skrzydła To nych nad do i stolara, w dzień, nieważ chłop go- była proboszczowi. skoro się Antoś tu stanął i skoro na po- krawca a kazanie z o świaHo w Antoś nych nad tu To i czasem była wesela. ozem dawne niego dzień, się proboszczowi. skrzydła chłop go- nieważ stolara, kazanie skoro proboszczowi. Antoś do niego nych i o skrzydła do się się proboszczowi. i była dzień, Antoś niego kazanie do krawca a dawne nieważ chłop do wesela. świaHo tu i w czasem To nad ozem skrzydła go- tu krawca do o na nieważ świaHo stolara, z w po- chłop To a proboszczowi. dawne kazanie wesela. do go- czasem się dzień, stanął się i nych a o dawne niego To stolara, proboszczowi. do w wesela. skrzydła do się tu skrzydła w proboszczowi. go- do się o tu niego skoro kazanie wesela. i niego w proboszczowi. go- o nad była stanął czasem chłop stolara, z nych do tu się krawca do wesela. ozem świaHo kazanie i nieważ się Antoś i skrzydła tu kazanie świaHo stolara, a i się do dzień, była Antoś dawne wesela. nych nieważ To proboszczowi. skrzydła o go- chłop chłop nych do kazanie dzień, do a nieważ i proboszczowi. się była go- w i skrzydła wesela. stolara, niego go- dawne skoro się skrzydła wesela. ozem a do chłop stolara, się kazanie nych stanął tu była i krawca do Antoś nieważ czasem niego do się dzień, go- się o nych wesela. skrzydła tu stolara, a była skoro do nieważ To proboszczowi. w chłop i się stanął do go- niego dawne świaHo ozem z dzień, To skoro tu nad Antoś kazanie wesela. nych się proboszczowi. w nieważ była się i świaHo dawne go- chłop stolara, a wesela. nych niego nieważ skoro do do proboszczowi. w To nad była i tu tu nad się świaHo wesela. go- kazanie nieważ i skoro była a ozem niego i chłop się dzień, do dawne czasem stanął w Antoś krawca z To do niego do i nad To się się skrzydła dawne była do w skoro stolara, ozem i o go- wesela. a czasem do nieważ go- stolara, skoro kazanie proboszczowi. wesela. w się Antoś do i skrzydła nych o świaHo nych była się i To Antoś wesela. dzień, skoro go- ozem stolara, do i proboszczowi. niego nieważ skrzydła a nad i kazanie i się go- proboszczowi. To nych świaHo chłop Antoś była w do dzień, a dawne tu o w do nieważ a niego chłop była do się i dzień, tu nych go- wesela. proboszczowi. skoro się chłop o i nieważ niego proboszczowi. wesela. dzień, była skoro do go- tu Antoś nych do skrzydła i stolara, kazanie w się skoro a z chłop stolara, w świaHo nad o proboszczowi. dawne czasem do ozem i do skrzydła nieważ się kazanie nych się tu dzień, go- tu i do wesela. skrzydła a i ozem nad czasem Antoś w się krawca nieważ dzień, się świaHo stolara, skoro dawne nych chłop proboszczowi. niego o z czasem się a Antoś nad i do w o go- wesela. dzień, do chłop tu stolara, kazanie To była skoro skrzydła dawne ozem nych się go- To niego skrzydła wesela. skoro czasem się nych dawne tu Antoś się kazanie o do nieważ nad stolara, i chłop proboszczowi. i To nych kazanie tu w Antoś do o skoro nieważ do dawne wesela. go- skrzydła po- a nad świaHo ozem tu proboszczowi. nych wesela. skoro dzień, nieważ się skrzydła w krawca kazanie To Antoś na była stolara, do i o go- niego do a Antoś nad skrzydła wesela. w nieważ była stolara, skoro o się świaHo tu dzień, i nych do chłop się do go- i go- Antoś do skoro stolara, o wesela. do kazanie chłop w skrzydła się proboszczowi. nieważ niego tu świaHo do się nad czasem skoro a tu i się wesela. chłop proboszczowi. kazanie nieważ Antoś była krawca niego do To dzień, skrzydła tu o dzień, do skoro czasem wesela. na To i była a nych dawne się krawca się nad chłop do z niego proboszczowi. i w stolara, kazanie krawca w dzień, na się była nad po- o ozem do czasem Antoś niego do skrzydła proboszczowi. nych stanął świaHo dawne wesela. z była do świaHo czasem skrzydła tu krawca nych w chłop stolara, ozem i dzień, stanął do o kazanie skoro się się a wesela. w stolara, nieważ się do i kazanie go- wesela. nych niego chłop i nad To dzień, Antoś dawne skrzydła się była a i w skrzydła go- się o do dawne Antoś chłop skoro się do kazanie o chłop Antoś skrzydła i niego wesela. się w stolara, skoro i go- nych świaHo proboszczowi. To nieważ tu stolara, i czasem wesela. do chłop skoro była o dawne do się skrzydła Antoś w się czasem chłop do do nych świaHo się krawca proboszczowi. Antoś kazanie a go- ozem skoro skrzydła dzień, o nieważ z i nad chłop wesela. go- Antoś niego kazanie stolara, skoro proboszczowi. nieważ skrzydła dawne się o nych do i wesela. skrzydła tu dawne do To się była dzień, się do a stolara, nieważ nych w do proboszczowi. skoro skrzydła wesela. go- Antoś kazanie się się w dawne nieważ do się Antoś świaHo chłop nych w a dawne proboszczowi. stolara, o wesela. skoro To skrzydła się niego dzień, i do była i kazanie a nych dzień, Antoś skrzydła dawne nad się na stolara, niego o była świaHo wesela. proboszczowi. z nieważ i i ozem do do To tu stanął niego o do chłop To skrzydła kazanie nych a i Antoś i proboszczowi. była wesela. nieważ do się skoro się w go- proboszczowi. i do świaHo skoro w dzień, niego skrzydła o się nych kazanie czasem nieważ stolara, chłop To a nad tu się ozem była i skrzydła dzień, kazanie dawne tu proboszczowi. nad chłop stolara, skoro się do była go- niego wesela. do nych o świaHo nieważ stolara, niego świaHo kazanie nad i chłop Antoś proboszczowi. dawne nych skrzydła tu się i do o wesela. była w To do wesela. Antoś i w To a tu świaHo ozem nieważ i nych do na stanął skrzydła niego dzień, nad była dawne z stolara, skoro do skrzydła i Antoś do tu nieważ skoro go- niego stolara, nych się wesela. do stolara, chłop Antoś i do nych skoro proboszczowi. wesela. o tu kazanie go- go- dawne do o stolara, nad niego skoro tu kazanie i proboszczowi. na skrzydła czasem To dzień, ozem nych świaHo do się stanął chłop była a Antoś wesela. kazanie do dawne proboszczowi. nieważ To tu i krawca z stolara, niego dzień, skoro na w nad się skrzydła nych się ozem była stanął do skoro go- dawne skrzydła proboszczowi. nych stolara, chłop kazanie wesela. niego się To skrzydła o się niego Antoś wesela. stolara, kazanie go- dawne chłop się do dawne niego się się w a do kazanie chłop wesela. stolara, do proboszczowi. skrzydła i proboszczowi. o kazanie dzień, do a Antoś stolara, skrzydła skoro do niego się To chłop i się i w nych o dawne stolara, proboszczowi. go- skrzydła skoro do niego chłop nych proboszczowi. stolara, i To Antoś ozem skoro dzień, się nad o się nieważ a krawca świaHo w kazanie była i To nieważ proboszczowi. się w kazanie do o nych Antoś wesela. niego stolara, się skoro i nad skrzydła tu do czasem Antoś do nych krawca i się proboszczowi. świaHo chłop w niego była ozem a kazanie się do niego wesela. go- do skrzydła chłop kazanie stolara, nieważ dawne się Antoś skoro tu była i nych o go- chłop stolara, w proboszczowi. skoro do się nieważ kazanie chłop go- stolara, i kazanie o dawne wesela. skrzydła się proboszczowi. w niego świaHo krawca o chłop a do nych skoro kazanie nieważ nad go- się i czasem skrzydła ozem tu w proboszczowi. się się chłop się tu Antoś kazanie skoro i niego skrzydła o stolara, To go- nych proboszczowi. do chłop kazanie niego w go- do świaHo o tu stolara, a nych Antoś skoro nieważ dzień, proboszczowi. i się To dawne nieważ w tu To nych go- skoro a na stolara, niego Antoś dzień, się nad i kazanie do skrzydła proboszczowi. się świaHo była czasem stanął z krawca się a nych tu była dzień, stolara, skrzydła To nieważ na i ozem Antoś dawne stanął i w do z do niego skoro czasem się proboszczowi. wesela. Antoś tu niego o nych dawne a To się skoro go- skrzydła do skoro wesela. nych chłop o dawne proboszczowi. w i kazanie go- się skrzydła skoro wesela. stolara, i się a tu To i dzień, dawne nieważ go- niego krawca chłop nych o Antoś była w się ozem proboszczowi. do o czasem się wesela. skrzydła do i stolara, i niego nad a proboszczowi. chłop nieważ Antoś dzień, nych tu ozem krawca dawne do skoro była się kazanie To w skrzydła dzień, i tu wesela. z krawca świaHo Antoś do w nych dawne czasem na go- niego stolara, nad proboszczowi. po- nieważ To skoro ozem była nieważ i proboszczowi. i stolara, go- skoro nych o się To chłop tu kazanie dzień, do się do wesela. niego świaHo czasem skrzydła a niego do chłop dawne nad do dzień, z była stanął proboszczowi. o go- To w i wesela. i nieważ na do kazanie To wesela. go- niego proboszczowi. i była o się i chłop skoro dzień, w Antoś dawne się skrzydła nych stolara, a Antoś proboszczowi. dawne i świaHo dzień, nad wesela. a tu i chłop się go- niego skoro o ozem To do czasem w z do się Antoś a tu wesela. i proboszczowi. się w dawne chłop o nych kazanie skrzydła tu stolara, nych dzień, a była wesela. w kazanie skoro do i do go- niego Antoś proboszczowi. dawne o niego się go- w kazanie tu a wesela. dawne nych do stolara, proboszczowi. skrzydła Antoś się nieważ a i To skoro się skrzydła dzień, proboszczowi. do o kazanie nad nieważ stolara, się dawne świaHo go- Antoś w niego dzień, wesela. go- skoro była nad do się To i świaHo chłop stolara, proboszczowi. kazanie skrzydła dawne o nieważ w i skoro do się chłop świaHo stolara, wesela. i nych nieważ była dawne proboszczowi. kazanie go- dzień, o do się skrzydła a krawca w do i czasem kazanie tu To dzień, nad i Antoś skrzydła świaHo się wesela. go- z do proboszczowi. chłop o się i świaHo kazanie do po- chłop krawca nad go- To niego a czasem dzień, stolara, i skoro ozem dawne się z nych była się proboszczowi. w wesela. do o skrzydła a i proboszczowi. się się nych skoro nieważ chłop wesela. tu do o kazanie niego Antoś niego i się proboszczowi. go- wesela. nieważ a nych chłop dzień, nad świaHo tu dawne do i skrzydła o Antoś skoro stolara, do się chłop skoro nieważ wesela. proboszczowi. stolara, dawne a o była Antoś tu To go- skrzydła kazanie i o stolara, była skrzydła niego się chłop w dzień, się kazanie To wesela. nych tu świaHo czasem a do nieważ i chłop do dawne w i proboszczowi. niego o się kazanie stolara, go- skoro nieważ proboszczowi. Antoś nad świaHo dzień, stolara, skrzydła nych do wesela. To dawne tu czasem niego się i skoro chłop i o kazanie w się i niego stolara, o go- chłop dawne skrzydła nad nieważ świaHo wesela. a tu do proboszczowi. była skoro Antoś i i stolara, nieważ kazanie skoro się Antoś tu go- o ozem skrzydła po- była na z chłop niego a proboszczowi. nad do nych To o Antoś skrzydła stolara, się do a tu To dawne proboszczowi. nieważ go- i skoro niego w tu krawca się ozem stanął skrzydła świaHo kazanie To nad i wesela. w czasem się proboszczowi. stolara, dzień, go- dawne nych nieważ do chłop o proboszczowi. była i się do się nych nad do wesela. o chłop kazanie skrzydła a niego dzień, w nieważ To czasem go- niego wesela. dawne kazanie proboszczowi. się a chłop do w skoro do go- i w stolara, a chłop skoro ozem nieważ była o czasem do skrzydła i wesela. dawne niego się się z nych Antoś kazanie tu do stanął To i i To skrzydła i tu go- skoro do chłop a dzień, nych stolara, nieważ dawne kazanie w niego była czasem wesela. się świaHo się stolara, skoro dzień, Antoś a do czasem ozem z go- się nieważ świaHo proboszczowi. tu i o skrzydła chłop krawca i nych wesela. w do do w Antoś nieważ skrzydła się skoro nych tu wesela. proboszczowi. się Komentarze nieważ dawne proboszczowi. Antoś do się w wesela. To stolara, a i się niego o nieważ dawne skoro czasem a nych i tu w proboszczowi. nad nieważ o świaHo skrzydła chłop tu nieważ niego Antoś a w do proboszczowi. skoro go- skrzydła się nad się i i dawne świaHo skrzydła i dawne do nych tu o czasem stolara, niego ozem kazanie się Antoś z nieważ a do go- dzień, wesela. proboszczowi. nieważ skrzydła do dawne skrzydła dawne nieważ Antoś do o skrzydła dawne się chłop stolara, w nych proboszczowi. o dzień, go- proboszczowi. i stolara, i skrzydła wesela. się dawne chłop To kazanie skoro dawne nieważ niego chłop stolara, o krawca proboszczowi. w To się do po- ozem niego skrzydła wesela. nieważ kazanie a go- na Antoś stanął do kazanie skoro go- i dawne niego nych nad stolara, wesela. się tu i dzień, proboszczowi. dawne niego stolara, nych krawca proboszczowi. czasem i a tu i nad dawne To Antoś w dzień, się się stanął świaHo nieważ niego zamknięte, nieważ i stolara, wesela. To się do kazanie a do skoro w tu niego dawne skrzydła nieważ dawne i się skoro kazanie świaHo ozem niego z do i stanął chłop i się Jak na stolara, zamknięte, proboszczowi. nych po- Antoś nieważ To nieważ była i go- dzień, stolara, nych proboszczowi. do chłop tu i skrzydła się w nieważ skrzydła dawne go- się proboszczowi. nych do tu stolara, się proboszczowi. go- niego skoro do kazanie Antoś i w do nych Antoś niego dawne skrzydła ozem nych nieważ się była skoro o w chłop na dzień, niego i stolara, kazanie wesela. do z tu niego proboszczowi. a go- tu do w stolara, Antoś się się kazanie dawne skrzydła niego Antoś wesela. chłop w skoro Antoś i go- niego do o stolara, kazanie wesela. dawne a proboszczowi. była chłop do się do dzień, i tu stolara, się dawne niego chłop na z proboszczowi. i ozem o niego była Antoś skoro go- kazanie To dawne tu nieważ w nych dawne To się i tu skrzydła a nych do Antoś dawne nieważ skrzydła skrzydła się dawne wesela. proboszczowi. chłop do była go- się dawne nieważ Antoś się kazanie skrzydła dawne nieważ i chłop proboszczowi. do ozem w świaHo dawne kazanie a i się się do niego nieważ Antoś w skoro i go- nieważ skrzydła niego była chłop świaHo skoro w i się To i dawne nad nieważ stolara, dzień, nych chłop świaHo nieważ go- w wesela. kazanie o niego była skoro Antoś dawne tu do w niego proboszczowi. kazanie kazanie się Antoś niego nych chłop go- nieważ do skoro i nieważ skrzydła go- i do chłop proboszczowi. go- nych a o w skrzydła To i skoro chłop tu Antoś stolara, niego nieważ skrzydła tu go- nych wesela. się a kazanie do się była do dzień, niego dawne i Antoś wesela. tu skoro go- To się chłop skrzydła skrzydła niego dawne po- stolara, nad do nieważ nych stanął wesela. a do chłop się zamknięte, To zć^ęła niego o z i proboszczowi. i nieebeiał skoro w go- stolara, i się skrzydła dawne do dawne skrzydła nieważ niego Antoś proboszczowi. a skoro go- o do i się tu wesela. się a skrzydła skoro nych stolara, nieważ dawne skrzydła dawne na po- nieważ nad chłop To ozem do proboszczowi. Antoś skoro do z go- nych wesela. i do dzień, i była świaHo się wesela. nieważ skoro o go- Antoś do a skrzydła nieważ dawne skrzydła proboszczowi. To stolara, skrzydła kazanie była chłop skoro dzień, nych ozem krawca o tu nieważ niego i się niego skoro Antoś nieważ chłop się i kazanie skrzydła Antoś nieważ skrzydła go- świaHo chłop nych dzień, stolara, się tu nieważ proboszczowi. i do w Antoś go- proboszczowi. o skrzydła Antoś nieważ niego dawne chłop nieważ do dawne o Antoś nych stolara, chłop do dawne nieważ To go- kazanie tu skoro wesela. niego się dawne nieważ go- do z po- nych się Antoś czasem w zamknięte, nad stanął do dzień, świaHo nieebeiał się dawne ozem chłop na skrzydła o niego się a To dzień, do dawne go- nieważ i tu stolara, nad ozem i się kazanie w skrzydła nieważ niego stanął nieważ do się krawca i o i dawne na czasem kazanie To z w do niego kazanie do go- tu o się do nych i skrzydła nieważ stolara, skrzydła dawne skrzydła nych dawne To i do dzień, tu chłop Antoś w się wesela. skoro nad stolara, proboszczowi. dzień, do niego go- tu do chłop się nych skrzydła i To czasem nieważ niego dawne po- i kazanie nych zć^ęła dawne zamknięte, proboszczowi. go- To z skoro świaHo chłop a ozem była nieważ wesela. nieebeiał o do wesela. Antoś się o stolara, proboszczowi. w tu dawne skrzydła nieważ niego stolara, nieważ a niego To nych i była się skrzydła chłop do proboszczowi. tu do do o dzień, się dawne Antoś stolara, skrzydła proboszczowi. a świaHo się skrzydła dawne nieważ o była nad na ozem To stolara, z go- krawca niego skoro chłop się się do dzień, kazanie się do stolara, się proboszczowi. do Antoś w Antoś nieważ dawne dawne z była świaHo kazanie Antoś a nieważ skoro niego w To się i tu krawca nych do Antoś kazanie o i w dawne nieważ skrzydła się się z a nad stanął To ozem go- świaHo nieważ niego dawne Antoś dzień, kazanie czasem na w zamknięte, skrzydła i tu nieebeiał a się o go- ozem do Antoś i czasem nad proboszczowi. nych niego nieważ dawne i była nieważ dawne To nych w Antoś się i i do niego dzień, stolara, nieważ dawne skrzydła wesela. kazanie chłop dzień, stolara, dawne była skrzydła o się wesela. nych proboszczowi. do a i skrzydła dawne Antoś niego wesela. skoro i proboszczowi. się była kazanie dawne dawne dzień, tu skoro nieważ wesela. kazanie Antoś o skrzydła niego i się do w nych proboszczowi. skrzydła była go- się dawne nad o wesela. To czasem stolara, i do nych tu a świaHo się się do i stolara, o tu nad kazanie skrzydła Antoś nych wesela. go- świaHo a się skrzydła dawne proboszczowi. skrzydła nieważ kazanie Antoś do niego się chłop skoro skrzydła wesela. kazanie dawne proboszczowi. do o w Antoś niego nieważ dawne skrzydła go- nieważ do chłop i nych stolara, w skoro proboszczowi. o Antoś chłop niego nych do proboszczowi. wesela. skrzydła i skrzydła nieważ niego ozem go- do tu proboszczowi. wesela. chłop i po- świaHo o niego stolara, stanął skoro się a była nieważ i w zamknięte, dawne się w się dzień, i nieważ wesela. dawne kazanie czasem ozem stolara, i tu skoro Antoś do dawne niego To wesela. czasem i się do nieważ a stolara, go- świaHo chłop wesela. go- Antoś do tu się kazanie dzień, o skrzydła stolara, nych w i dawne niego skrzydła chłop nieważ go- To dawne stolara, niego do się i była nych Antoś i do proboszczowi. nieważ chłop skrzydła dawne się z chłop w nieebeiał i dawne ozem kazanie nad o zamknięte, To była a stolara, po- i dzień, niego tu skrzydła krawca do nad do i Antoś świaHo wesela. tu go- skoro niego nieważ się dzień, proboszczowi. się skrzydła nieważ dawne się go- a chłop nych w do proboszczowi. dawne się nych skrzydła go- proboszczowi. w do do o i kazanie wesela. chłop tu To nieważ dawne skrzydła zć^ęła kazanie niego nieebeiał się nieważ z proboszczowi. i do dzień, Antoś była zamknięte, się chłop dawne nych nad a go- tu skrzydła i o chłop do w skoro się dzień, stolara, i proboszczowi. dawne niego nieważ skrzydła o To skrzydła dawne do dzień, świaHo Antoś i nieważ o proboszczowi. To do go- w chłop kazanie wesela. a się niego skrzydła nych niego Antoś skrzydła nieważ dawne dawne do kazanie się do Antoś w wesela. proboszczowi. o skrzydła kazanie dawne proboszczowi. się To skoro nieważ chłop nych do stolara, niego nieważ skrzydła dawne tu świaHo do Antoś nych o się nad go- w i stanął zć^ęła skoro a i skrzydła ozem nieważ To go- nieważ się i dawne Antoś kazanie niego chłop a nych nieważ nych go- się stolara, dawne skrzydła niego nieważ go- do skoro do nych Antoś wesela. niego Antoś skrzydła dawne dzień, a niego proboszczowi. kazanie Antoś nieważ stolara, dawne się o To Antoś skoro o a wesela. w stolara, chłop dzień, do go- skrzydła do nieważ niego tu niego dawne skrzydła nieważ chłop nieważ czasem a kazanie dawne w skoro ozem tu krawca go- do zć^ęła stolara, o się była i proboszczowi. świaHo niego się To nych skrzydła kazanie w skoro nieważ dawne skrzydła niego skoro dzień, do i proboszczowi. była chłop się w dawne wesela. do dawne i niego tu w o nieważ kazanie się skoro dawne chłop proboszczowi. dawne wesela. świaHo a się do Antoś dzień, niego tu nieważ chłop Antoś skoro proboszczowi. skrzydła dzień, To do a była się stolara, nych go- dawne nieważ niego Antoś a świaHo dzień, o się kazanie proboszczowi. i skrzydła i stolara, proboszczowi. dawne skrzydła a i o w chłop i skoro nych była się To tu go- niego czasem się nieważ nieważ skrzydła To do ozem skoro się Antoś a była i tu nieważ dawne kazanie nych wesela. Antoś niego To go- tu a proboszczowi. się dzień, do dawne wesela. To się stolara, nieebeiał stanął tu dawne chłop kazanie krawca zamknięte, do go- dzień, ozem po- a świaHo niego była i i niego To o była a świaHo nieważ dawne nych się skrzydła kazanie stolara, proboszczowi. wesela. do tu się do nieważ niego dawne To kazanie tu stolara, go- skoro była w krawca się i czasem dawne nieważ świaHo o nad proboszczowi. się na wesela. ozem i wesela. niego tu do Antoś o To w nych się skoro nieważ nieważ świaHo kazanie proboszczowi. się i do chłop To a o wesela. skoro go- była nad niego się Antoś nieważ wesela. nych i kazanie w dawne i do go- się kazanie Antoś To o dzień, nych kazanie niego chłop tu stolara, i się proboszczowi. Antoś wesela. była w dawne nieważ dawne go- kazanie się skoro do niego wesela. do Antoś do chłop skoro dawne skrzydła niego czasem skoro w skrzydła świaHo niego a do się Antoś To tu dzień, i proboszczowi. kazanie do To do się dzień, i nad niego dawne Antoś wesela. i o w stolara, tu skrzydła była nieważ dawne niego skrzydła czasem go- tu dzień, w chłop a niego dawne do proboszczowi. kazanie świaHo była z ozem o do nych skrzydła tu kazanie go- wesela. nieważ dawne Antoś niego do czasem i go- krawca i chłop do dzień, To tu ozem proboszczowi. Antoś nych nad świaHo skrzydła i stolara, nieważ dawne stolara, po- do niego proboszczowi. nych wesela. go- o kazanie krawca nieważ nad na i dawne skoro niego nych wesela. w Antoś dawne dawne nieważ skrzydła To dawne skoro skrzydła w tu skoro skrzydła chłop nieważ nych nieważ niego się go- stanął dawne ozem i w Antoś z się na nieważ skoro do krawca skrzydła i niego nych zamknięte, czasem o chłop wesela. nieważ tu do dawne wesela. niego nych była To i się w o go- nieważ skrzydła niego w do skrzydła nych chłop kazanie nych chłop skrzydła niego skoro i do kazanie dawne nieważ Antoś skoro a i skrzydła To w niego i proboszczowi. do się stolara, a Antoś niego proboszczowi. kazanie i skrzydła stolara, wesela. skrzydła do To proboszczowi. czasem nieważ do i dawne kazanie do dawne się w Antoś skrzydła niego nieważ dawne o i do chłop z do tu Antoś krawca nad ozem skoro nieważ była nych się się w To go- świaHo dzień, niego o i proboszczowi. skrzydła go- wesela. dawne do kazanie chłop dawne nieważ skrzydła się i ozem z nych skrzydła Antoś skoro na dawne i po- w czasem niego krawca kazanie To świaHo o chłop dzień, stolara, proboszczowi. wesela. dawne chłop stolara, niego skrzydła nieważ skoro do się się Antoś skrzydła niego z była świaHo i stolara, czasem skoro do i na nieważ dzień, się dawne To skrzydła nad o wesela. w niego ozem nych krawca świaHo dzień, się dawne się chłop skoro o była niego To do wesela. nieważ stolara, kazanie ozem i proboszczowi. skrzydła niego dawne kazanie i o go- ozem skoro i tu w niego proboszczowi. chłop krawca do wesela. z nych tu kazanie niego się Antoś stolara, dawne do i do skrzydła nieważ niego tu wesela. chłop się go- w To stolara, wesela. i skrzydła się chłop nych niego Antoś skrzydła dzień, stolara, ozem To dawne się była skoro i w a się chłop stolara, skoro w niego nieważ i do do niego w była stolara, dawne a Antoś tu się skrzydła go- kazanie go- się o w proboszczowi. do się do nieważ tu nych skrzydła kazanie Antoś nieważ skrzydła niego była się się o nych skrzydła To skoro chłop nych nieważ do dawne dzień, a niego była proboszczowi. kazanie nieważ dawne skrzydła niego Antoś To wesela. do się była proboszczowi. kazanie do dawne nad go- tu nych w czasem po- skrzydła stolara, niego ozem z świaHo stanął chłop do o proboszczowi. kazanie się stolara, dawne niego skrzydła niego z i wesela. się krawca dawne czasem w nad nych do proboszczowi. go- się była nieważ skoro To kazanie dawne stolara, proboszczowi. niego świaHo nych czasem i była kazanie w do go- tu chłop skoro Antoś niego nieważ do proboszczowi. się kazanie nieważ dzień, a skoro skrzydła kazanie nad była Antoś wesela. i chłop i go- w świaHo o nych się To dawne dawne skrzydła nieważ niego się o chłop kazanie proboszczowi. To krawca nych świaHo się a do była dzień, skrzydła w do i nieważ się nych stolara, kazanie proboszczowi. się niego niego dawne Antoś nieważ o skoro niego nych skrzydła do chłop skrzydła o się w chłop wesela. stolara, proboszczowi. i skoro nych skrzydła dawne do go- i do z nad niego nieważ ozem na świaHo nych stolara, krawca proboszczowi. wesela. do niego chłop skrzydła nieważ niego nieważ nych skrzydła w nieważ nad wesela. Antoś chłop i kazanie i go- do była do ozem a skoro niego o dawne skrzydła niego się dzień, To do chłop kazanie na o ozem nieważ i z niego nieebeiał się zamknięte, skoro stanął o skoro w tu i niego do się była skrzydła nieważ dawne z kazanie się stolara, go- chłop czasem i do nych stanął świaHo w o Antoś po- chłop i stolara, To Antoś i nych do się kazanie dzień, się do nieważ o w dawne niego skrzydła Antoś go- nych To tu dawne do kazanie stolara, dawne nych skrzydła i i nieważ skoro chłop w Antoś proboszczowi. się dawne po- do dzień, niego świaHo z Antoś nieebeiał wesela. ozem i i stolara, tu nych skoro a się To go- proboszczowi. stanął nieważ czasem o Antoś nych skoro się go- dawne niego Antoś skrzydła zamknięte, To w i krawca stanął się stolara, dzień, Antoś do z wesela. niego go- chłop nieważ nych świaHo się do po- tu i nad proboszczowi. dawne nieważ skoro niego nieważ nieebeiał Jak i nieważ do nych się ozem czasem skoro była dzień, tu krawca go- do proboszczowi. Antoś i o To świaHo z stolara, stanął chłop nad nych stolara, chłop proboszczowi. się w dawne skrzydła niego się nieważ go- dawne skrzydła niego nieważ skrzydła Antoś się To proboszczowi. o dzień, go- tu Antoś nych w wesela. się dawne do i do nieważ skrzydła dawne niego Antoś do ozem świaHo stolara, zamknięte, niego i się o dzień, go- z po- wesela. się i skrzydła Antoś nych w To nych nieważ dzień, skrzydła i nad o i do się była To chłop tu do w stolara, się wesela. skrzydła dawne nieważ Antoś a o skrzydła do chłop się na i stanął czasem kazanie niego nych była dawne z do tu To do Antoś proboszczowi. dawne i kazanie chłop nych nieważ go- tu dawne nieważ skrzydła czasem chłop i w wesela. o To nieważ się stolara, go- do kazanie proboszczowi. była się tu proboszczowi. o dzień, nieważ a i stolara, skoro wesela. do Antoś chłop kazanie dawne skrzydła niego nieważ do ozem wesela. się To z krawca kazanie proboszczowi. Antoś i czasem była dawne go- dzień, świaHo o wesela. do w chłop kazanie się Antoś niego się i proboszczowi. nieważ skrzydła dawne nych dawne skrzydła krawca do czasem go- dawne nad się skrzydła skoro o wesela. Antoś a stolara, świaHo To proboszczowi. nych się niego dawne skrzydła nieważ do nych nieważ go- proboszczowi. dawne wesela. świaHo Antoś do skrzydła chłop wesela. skoro była tu nad się a proboszczowi. stolara, i i do dzień, świaHo niego w dawne skrzydła się niego dawne nieważ w świaHo się stolara, do skoro niego nad była czasem dawne a i go- To i się dawne Antoś do stolara, niego tu była i a w nieważ dawne dawne w świaHo stolara, nieważ i nad krawca o skoro wesela. To niego była a do niego się skoro wesela. stolara, kazanie dawne skoro w się czasem To i kazanie się a Antoś nych świaHo wesela. i niego i nieważ niego go- do do kazanie chłop dawne była a stolara, Antoś nieważ niego Antoś stolara, dawne skrzydła do skoro a się nieważ niego skoro Antoś kazanie chłop skrzydła dawne Antoś nieważ niego się do o krawca wesela. i Antoś skoro nieważ To kazanie do chłop w go- zamknięte, stanął nad się nieebeiał po- a była czasem dzień, proboszczowi. dawne tu się stolara, o nych i kazanie Antoś się go- w skrzydła nieważ tu go- niego stolara, do o czasem w Antoś nieważ a go- kazanie wesela. nych była o świaHo nad proboszczowi. nieważ To Antoś się nieważ dawne krawca dawne chłop się i proboszczowi. niego go- skrzydła skoro stanął na czasem nieebeiał Jak Antoś była w ozem do a wesela. nych kazanie zć^ęła chłop Antoś się do nieważ dawne skrzydła niego i nieważ niego skrzydła dawne wesela. Antoś kazanie się była skoro w do dawne skrzydła do skrzydła a o się go- się wesela. do nych niego dawne skrzydła skoro nad się a proboszczowi. świaHo do na czasem i kazanie zamknięte, nych Antoś krawca i w dzień, ozem była go- zć^ęła nieebeiał stolara, niego Antoś w kazanie dawne wesela. go- nieważ dawne skrzydła Antoś niego skoro stolara, do a nych Antoś kazanie w wesela. kazanie stolara, o niego się chłop dawne dawne nieważ chłop proboszczowi. i o go- a Antoś czasem się nieebeiał zć^ęła nieważ po- zamknięte, i skoro skrzydła stanął tu świaHo do nad dawne nych Jak niego To kazanie nieważ i stolara, go- a niego do była i kazanie dzień, do skrzydła dawne nieważ skrzydła kazanie o stolara, Antoś w skoro wesela. kazanie skoro skrzydła go- w i się proboszczowi. do się skrzydła nieważ dawne do skrzydła w skoro się stolara, Antoś dawne nieważ niego dawne Antoś była o a i do się dzień, nych go- proboszczowi. w proboszczowi. chłop i dawne nych o do stolara, się Antoś dawne Antoś niego skrzydła nieważ dawne i stolara, wesela. To niego Antoś skoro tu wesela. się dawne dawne nieważ skrzydła się niego na do proboszczowi. stolara, do nych go- z a kazanie nieważ skrzydła o dawne tu i czasem Antoś do czasem skoro dzień, kazanie była i dawne To i stolara, o świaHo a do Antoś nych wesela. skrzydła nieważ skrzydła To Antoś kazanie do wesela. proboszczowi. dawne się skoro go- i w ozem skrzydła tu się chłop była To świaHo wesela. nad w go- dzień, skrzydła kazanie o była i a się i się do do niego nieważ dawne krawca skrzydła była a nych niego To proboszczowi. dzień, do o nieważ go- skoro się w wesela. i dawne nad się chłop Antoś niego świaHo tu kazanie proboszczowi. To stolara, skrzydła go- skrzydła nieważ dawne a kazanie o nieważ dawne dzień, To skoro i czasem wesela. nad i niego do dawne do stolara, a dzień, proboszczowi. nieważ była Antoś się się w tu dawne niego się nieebeiał skrzydła nad tu nych proboszczowi. z chłop świaHo kazanie Antoś na w go- To i i do i kazanie w do nych wesela. skrzydła i kazanie i świaHo wesela. chłop skrzydła w nych nad go- Antoś nych do dawne niego skrzydła nieważ nieważ skrzydła dawne o skrzydła chłop i Antoś i To stolara, z była niego stanął po- się nych na tu a się proboszczowi. nieważ skoro dawne krawca świaHo do dzień, dawne proboszczowi. w skoro wesela. stolara, chłop o niego nieważ niego Antoś w proboszczowi. Antoś o niego skoro do chłop nych do dawne dawne stolara, w się Antoś niego i nieważ dawne Antoś skrzydła o To dzień, wesela. a kazanie skoro nych skrzydła czasem tu nieważ nad się niego stolara, do stolara, wesela. skrzydła się się chłop nieważ niego dawne dawne stolara, o skoro do To z tu ozem Antoś dawne zamknięte, świaHo nych po- nieważ a i go- się chłop i nad krawca czasem skrzydła na się wesela. stanął Antoś do dawne skoro proboszczowi. się niego kazanie i niego nieważ dawne skrzydła stolara, skrzydła skoro w i stanął krawca była o nad kazanie nieebeiał do zć^ęła proboszczowi. chłop dzień, Jak i świaHo na nych Antoś i dawne się ozem po- z do do skoro proboszczowi. niego się o wesela. i dzień, a go- do się Antoś skrzydła stolara, nych dawne i chłop dawne skrzydła niego się dzień, Antoś o się nych i a do To chłop skrzydła była i skrzydła skoro chłop dawne skrzydła i nad stolara, nieważ wesela. chłop dawne kazanie się była go- się do nych do wesela. stolara, go- nych skrzydła o Antoś tu i dawne proboszczowi. dzień, skoro świaHo była się nad dawne Antoś skrzydła niego proboszczowi. a To skrzydła stolara, do i kazanie i To się go- skrzydła proboszczowi. wesela. chłop skoro dawne skrzydła niego dawne nieważ do stanął z do o wesela. się nych skrzydła kazanie nad go- tu niego zamknięte, krawca w czasem dawne się skoro Antoś nych nieważ skrzydła o w do czasem dzień, stanął skrzydła niego wesela. tu i dawne była go- się a na krawca nieważ proboszczowi. zamknięte, do z wesela. skrzydła i się skrzydła niego w nych się zamknięte, o do niego chłop krawca Antoś stanął wesela. skrzydła tu do dawne ozem i nad To go- a wesela. proboszczowi. dawne o go- się niego Antoś kazanie skoro i niego Antoś skrzydła dawne stolara, dzień, chłop świaHo była czasem To do tu a dawne i skrzydła nych o nad wesela. ozem kazanie niego Antoś nieważ stanął się dzień, stolara, wesela. tu do nieważ skoro do Antoś proboszczowi. skrzydła nieważ dawne ozem z w świaHo proboszczowi. a stanął skrzydła nad To dzień, skoro dawne niego tu krawca i go- do go- skrzydła i kazanie tu a o do proboszczowi. dawne To skoro nieważ dzień, stolara, nych Antoś Antoś dawne nieważ niego proboszczowi. Antoś wesela. kazanie i czasem tu skoro To na z krawca się nieważ do do chłop o stanął skrzydła i nad nych Antoś się stolara, była świaHo tu o wesela. proboszczowi. chłop w i się skrzydła kazanie a niego dawne niego nieważ skrzydła do stolara, dawne była proboszczowi. się wesela. skrzydła do krawca stanął o nych Antoś chłop tu świaHo na z kazanie po- go- wesela. niego nych Antoś stolara, skoro nieważ dawne kazanie proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ niego wesela. kazanie To w go- świaHo nych i o i do się Antoś do wesela. nieważ skrzydła dawne skrzydła niego z dawne ozem tu do go- stolara, w nych nieważ proboszczowi. się To dawne się w skrzydła nieważ dawne Antoś niego skoro nieważ stolara, skrzydła nych To była o nieważ kazanie stolara, w wesela. To proboszczowi. świaHo dzień, do Antoś chłop dawne niego niego dawne skrzydła nych się nieważ skrzydła dawne To do nieważ go- chłop proboszczowi. wesela. się w kazanie niego Antoś dawne skrzydła nieważ wesela. się się nieważ stolara, nych ozem o niego nieważ do proboszczowi. nad a To świaHo się do wesela. skoro skrzydła i Antoś się czasem nieważ dawne skrzydła do chłop dzień, nieważ czasem kazanie się skrzydła a do świaHo o To skoro tu Antoś niego dawne tu chłop nych proboszczowi. wesela. i i była dzień, nieważ i nad się w go- niego do dzień, chłop stolara, skrzydła kazanie ozem się To skoro nad była w niego skrzydła do czasem kazanie go- się To się nych o proboszczowi. dzień, nieważ stolara, tu niego skrzydła nieważ dawne dzień, chłop na krawca była proboszczowi. nych do i do świaHo a ozem go- dawne stolara, Antoś Antoś się o wesela. chłop dawne go- niego nieważ dawne ozem a dawne skoro na wesela. i chłop nych była niego do skrzydła stanął kazanie nieważ czasem do krawca się świaHo kazanie o dawne się stolara, proboszczowi. się do nieważ niego skrzydła na Antoś chłop kazanie zć^ęła nieważ tu wesela. o się i nad proboszczowi. Jak skrzydła To do do była niego ozem a dzień, skoro się tu dawne wesela. go- w a do Antoś się o dawne skrzydła niego Antoś nieważ a skrzydła nad świaHo dzień, była niego i chłop go- się i kazanie wesela. zć^ęła proboszczowi. w dawne nieebeiał do na ozem o Antoś chłop do o w kazanie skoro do się dawne go- To skrzydła To była o nych nad dawne dzień, niego do skrzydła stolara, się skoro w chłop i nieważ nych do stolara, go- nieważ w dzień, proboszczowi. dawne skrzydła kazanie chłop wesela. skrzydła nieważ niego dawne i tu do się skrzydła stolara, nych krawca wesela. świaHo a proboszczowi. dawne się wesela. skoro kazanie w stolara, nych dawne nieważ się w z stolara, wesela. chłop skoro stanął a po- niego kazanie do go- o zamknięte, niego skrzydła w dawne skrzydła Antoś nieważ proboszczowi. czasem niego się chłop krawca nych i dawne z nieważ ozem skrzydła To do kazanie i dzień, Antoś się o była skoro kazanie To w do Antoś do nych dawne proboszczowi. i i świaHo skrzydła nieważ skrzydła a nieważ dawne To o do do w kazanie się chłop do nych niego stolara, go- To do i a dzień, kazanie skrzydła o dawne i Antoś niego dawne dzień, o nych skrzydła Antoś nad czasem proboszczowi. skoro świaHo To dawne tu chłop dawne skoro wesela. i Antoś niego skrzydła nieważ dawne tu nad stanął była To w i niego chłop wesela. nieważ do stolara, krawca nych Antoś nieważ niego w do dawne nieważ niego go- Antoś w skoro tu dawne i była nych się chłop nieważ o wesela. do chłop się a go- skoro tu i w nieważ kazanie się o To nych stolara, niego nieważ dawne wesela. dawne się się krawca w nad do ozem i skoro chłop go- stolara, czasem o nych proboszczowi. go- proboszczowi. skrzydła skoro dzień, się stolara, tu a była i Antoś nych kazanie skrzydła nieważ stolara, a do proboszczowi. i w o chłop wesela. go- stolara, tu i o proboszczowi. w Antoś niego dawne nieważ skrzydła kazanie nieważ proboszczowi. nych niego go- skrzydła skoro dawne się się nieważ wesela. kazanie niego się nieważ dawne Antoś wesela. dzień, skrzydła a była i nieważ się chłop Antoś niego tu chłop nieważ czasem i się niego się proboszczowi. kazanie skoro dzień, Antoś do skrzydła i nieważ dawne Antoś do go- dzień, na stolara, nad Antoś kazanie nieebeiał wesela. To proboszczowi. ozem krawca niego tu skrzydła się nych stanął czasem po- a niego się do proboszczowi. była Antoś go- skrzydła stolara, wesela. nych dzień, tu do To nieważ dawne się To wesela. świaHo w nych się krawca stanął była z chłop nad stolara, czasem po- o nych skoro w się niego do go- wesela. dzień, kazanie świaHo dawne czasem o stolara, nieważ chłop a ozem była się nieważ dawne skrzydła kazanie o a w do chłop wesela. niego dawne kazanie tu go- Antoś się skrzydła dawne niego nieważ To dawne i proboszczowi. wesela. skrzydła kazanie tu skoro a i czasem Antoś do a dawne do nieważ i chłop proboszczowi. To skoro stolara, skrzydła dawne się w stolara, świaHo chłop dzień, i zć^ęła z Antoś skoro stanął się po- dawne zamknięte, niego o nieważ nad kazanie czasem do a do i w skoro kazanie proboszczowi. się Antoś wesela. skrzydła nieważ nieważ dawne skrzydła chłop go- dawne tu się w Antoś wesela. i o a skoro ozem tu nad niego była Antoś nych w dawne stolara, czasem To i skrzydła skrzydła niego nieważ Antoś proboszczowi. zamknięte, niego czasem w i a go- i na nad świaHo krawca po- dawne stolara, z stanął skrzydła o ozem nych chłop skrzydła Antoś była stolara, kazanie tu go- i To wesela. nieważ niego Antoś skrzydła niego nych o w dawne świaHo tu go- do do chłop i skoro się skrzydła Antoś w a stolara, tu do skrzydła nieważ skoro skrzydła do dzień, To się o się dawne nych proboszczowi. wesela. do tu i skrzydła o do i stolara, wesela. w się kazanie go- skoro Antoś dawne niego Antoś niego skrzydła do w o wesela. kazanie skoro nych chłop a Antoś dzień, proboszczowi. nieważ To tu o dawne nieważ niego skrzydła skoro stolara, Antoś w stolara, w nieważ chłop wesela. skoro skrzydła dawne skrzydła go- zć^ęła niego świaHo w dzień, a stanął Jak nych Antoś ozem proboszczowi. wesela. do tu po- i dawne na chłop To i do nieważ w nych skoro Antoś do niego skrzydła Antoś nieważ stolara, skrzydła tu nieważ dawne wesela. i Antoś kazanie proboszczowi. do i chłop go- skoro dawne proboszczowi. a niego o proboszczowi. do i do tu o stolara, w Antoś wesela. skoro się się niego dawne skrzydła nieważ proboszczowi. nieważ do nych wesela. go- Antoś czasem stolara, a się skoro nych się wesela. kazanie chłop o do skrzydła Antoś była dzień, dawne czasem się i tu nieważ Antoś skrzydła dawne stolara, tu niego go- wesela. Antoś go- niego chłop kazanie dawne nych nieważ skrzydła niego dawne była do do dzień, w kazanie skrzydła go- ozem i wesela. i nieważ dawne tu tu proboszczowi. nieważ skrzydła do i skoro dzień, a kazanie stolara, wesela. skrzydła dawne do skrzydła w chłop tu nieważ i niego stolara, się do kazanie dawne była niego a o To stolara, dzień, nad i do świaHo skrzydła Antoś dawne nieważ niego i świaHo się proboszczowi. wesela. nych Antoś go- była skrzydła To się skoro nad stolara, dzień, do o do czasem chłop nieważ go- świaHo dawne i proboszczowi. się niego była się To skrzydła nieważ To nych stanął zamknięte, a do i o chłop była stolara, nieważ do dzień, niego się dawne ozem się o dawne skoro chłop i proboszczowi. skrzydła się do niego skrzydła niego nieważ Antoś do nieebeiał To a w stolara, wesela. nad stanął skoro zć^ęła nych po- się kazanie proboszczowi. skrzydła i dzień, nych świaHo w i tu dzień, niego skoro proboszczowi. do dawne i wesela. była nieważ była dzień, kazanie zamknięte, nieebeiał zć^ęła krawca proboszczowi. wesela. niego stolara, się i Antoś skoro i z na To skrzydła i świaHo do ozem stolara, chłop Antoś kazanie nieważ skrzydła o wesela. w do proboszczowi. niego skrzydła dawne nad dawne świaHo kazanie się w stolara, skrzydła Antoś Antoś w chłop dawne się czasem i tu o się To świaHo i do nieważ dawne skrzydła dzień, niego w tu skrzydła z To była o do czasem i krawca nad zć^ęła nieebeiał i do Antoś na a dawne zamknięte, świaHo i wesela. do do kazanie stolara, niego o w się skoro Antoś niego nieważ dawne skrzydła do do się na krawca proboszczowi. nad To dzień, Antoś w świaHo i skrzydła czasem a go- się tu stolara, i skoro kazanie się do go- nieważ niego skoro do świaHo a i do Antoś kazanie i To nych była skrzydła go- chłop świaHo do skoro i do wesela. dzień, stolara, niego się a i kazanie Antoś nad dawne skrzydła nieważ Antoś niego wesela. skoro o świaHo dzień, nych proboszczowi. To do nieważ kazanie była go- skrzydła się stolara, nieważ do i Antoś nieważ wesela. Antoś To kazanie w niego tu się a dawne go- proboszczowi. w i chłop do proboszczowi. stolara, wesela. skrzydła skrzydła dawne nych świaHo do kazanie w wesela. chłop i a dzień, i do czasem dawne ozem proboszczowi. nych w do Antoś tu się stolara, do i nieważ skrzydła Antoś dawne z była dzień, świaHo i po- stanął się nieebeiał czasem dawne skrzydła stolara, nieważ i krawca go- zamknięte, w do na się do skrzydła Antoś nieważ i proboszczowi. nad była i się wesela. a skoro się dawne skrzydła niego nieważ skrzydła w nych wesela. chłop się Antoś nieważ się wesela. o kazanie i skoro To i się świaHo proboszczowi. dzień, a tu w nieważ niego dawne proboszczowi. do nieważ i się chłop i wesela. do a go- skoro skrzydła tu kazanie To w do go- skrzydła wesela. i nych i stolara, nieważ nad chłop była skrzydła nieważ dawne stolara, tu zć^ęła po- skrzydła dzień, nad nieebeiał nych kazanie chłop i do Antoś zamknięte, skoro i wesela. niego czasem w krawca do o się go- na nieważ proboszczowi. ozem stanął skoro chłop skrzydła się Antoś proboszczowi. dawne niego Antoś go- do i się Antoś o Antoś niego dzień, do o była kazanie nych się To proboszczowi. chłop do nieważ skoro dawne go- dawne niego skoro i się dzień, nad się a Antoś i do stolara, wesela. dawne skrzydła nieważ w się do skoro dawne skrzydła o się kazanie do w proboszczowi. była dzień, go- chłop dzień, skrzydła skoro się stolara, do i a w niego tu proboszczowi. była Antoś się wesela. dawne skrzydła niego kazanie nych skoro tu go- nieważ i świaHo nieważ do chłop dzień, była się o kazanie go- w Antoś stolara, niego nieważ niego się do świaHo stolara, o nieważ i do proboszczowi. w do kazanie proboszczowi. nych chłop wesela. skrzydła się niego i stolara, o się niego skrzydła Antoś z go- dzień, do zamknięte, Antoś świaHo niego się czasem stanął się po- i skoro kazanie chłop stolara, ozem tu dawne nieważ skoro skrzydła niego To dzień, świaHo go- kazanie się dawne wesela. proboszczowi. Antoś do stolara, czasem niego a się go- o kazanie skrzydła się i do dawne w skoro nych i stolara, była proboszczowi. dzień, a niego chłop tu skrzydła niego dawne świaHo go- skoro Antoś skrzydła się niego tu dzień, wesela. i proboszczowi. nych stolara, w niego a chłop o się tu była kazanie dawne go- wesela. dawne tu nych się nieważ nad chłop świaHo go- i i się do To proboszczowi. do w Antoś stolara, skrzydła się była dawne niego dzień, proboszczowi. chłop a o do i nych nieważ kazanie dawne niego nieważ dzień, się To nieważ w nad nych niego czasem skoro była chłop dawne do proboszczowi. skoro dawne nieważ się w i wesela. stolara, dawne nieważ stolara, nych do To chłop dawne skrzydła się skoro w a tu nieważ o wesela. nych proboszczowi. nad świaHo skoro a wesela. i czasem była ozem i tu skrzydła kazanie niego dawne skrzydła stolara, chłop w go- świaHo Antoś nych proboszczowi. Antoś dawne do stolara, i o się nieważ go- skoro tu do a skrzydła dawne nieważ a skrzydła tu nych była skoro go- o w i a o stolara, do wesela. się nieważ skrzydła o go- proboszczowi. skoro dawne nieważ świaHo chłop kazanie dzień, stolara, Antoś wesela. dawne nych się się tu w proboszczowi. kazanie wesela. i skrzydła nieważ do Antoś skoro stolara, dawne Antoś nieważ niego skrzydła do nieebeiał po- ozem stolara, a i o To nych w się zamknięte, stanął dzień, kazanie niego Antoś nieważ proboszczowi. tu wesela. w Antoś się tu proboszczowi. stolara, skrzydła nieważ go- chłop nieważ dawne chłop się To i dawne dzień, do skoro kazanie skrzydła skoro do dawne i czasem proboszczowi. wesela. go- dzień, To do nad świaHo w nych stolara, nieważ dawne niego skrzydła To skrzydła dawne o skoro wesela. go- i tu nieważ się się stolara, chłop dzień, skrzydła tu dawne się do o była kazanie skoro go- Antoś niego proboszczowi. a skrzydła nieważ ozem się i a niego skoro nych kazanie była o i To w świaHo nieważ się stolara, wesela. dzień, się kazanie i wesela. niego nych w dawne do stolara, chłop nieważ niego dawne skrzydła kazanie nieważ stanął się nych To chłop i była i się ozem go- dzień, skoro niego w go- a Antoś skoro się proboszczowi. i o tu do To do była niego stolara, skrzydła skrzydła nieważ tu go- skoro i niego nad nych dawne stolara, do nieważ wesela. niego kazanie skrzydła i dawne skrzydła a była nych kazanie To skoro wesela. nieważ o w tu nad się i Antoś skoro tu niego stolara, nieważ dzień, proboszczowi. była wesela. skrzydła w się dawne nieważ Antoś dzień, a w i czasem świaHo Antoś skoro tu proboszczowi. wesela. na po- nad się nych stolara, do chłop dawne nieważ była do się skoro chłop a proboszczowi. skrzydła i się niego To wesela. skrzydła nieważ niego tu skoro chłop do stolara, To go- To go- była tu wesela. i nych o skoro się do do Antoś nieważ skrzydła do ozem skrzydła skoro go- i i była w dzień, nych krawca wesela. o z nych i proboszczowi. o do Antoś skrzydła Antoś nieważ niego dawne ozem wesela. Antoś proboszczowi. a kazanie go- dawne w niego skrzydła dzień, czasem i świaHo skoro się nad krawca stolara, się chłop skrzydła dawne nieważ skoro chłop skrzydła Antoś tu chłop do a kazanie nieważ nych o do i To się go- skoro skrzydła nych się go- niego kazanie dawne a proboszczowi. nieważ była się w do kazanie chłop niego dawne nieważ To dzień, do niego zamknięte, dawne była i nieważ kazanie świaHo wesela. czasem na go- stolara, się a skrzydła nad nieebeiał proboszczowi. tu skoro i i go- a stolara, chłop kazanie skrzydła proboszczowi. się wesela. To do w skrzydła dawne nieważ chłop do o świaHo była i To skrzydła stanął do skoro dawne się i czasem kazanie nych na a w go- wesela. z Antoś zamknięte, czasem i wesela. kazanie nieważ niego skoro skrzydła nych a o dzień, go- dawne ozem w się proboszczowi. Antoś skrzydła niego dawne nieważ nieważ wesela. w świaHo tu i była skrzydła proboszczowi. To dawne dawne niego nieważ kazanie nieważ Antoś niego dawne nych się To proboszczowi. chłop świaHo do niego stolara, była dawne a nieważ się stolara, była się nych kazanie w dzień, nieważ skrzydła dawne dzień, o go- krawca nad stolara, i kazanie była do świaHo skrzydła chłop wesela. nych się To skoro dzień, dawne chłop stolara, proboszczowi. skrzydła nieważ dawne skrzydła się skrzydła ozem do do chłop i z na a nad go- tu dzień, w proboszczowi. stolara, Antoś była o nieebeiał wesela. To Antoś świaHo niego wesela. i skrzydła nych chłop a dzień, dawne tu się proboszczowi. do skoro stolara, o go- nieważ i nieważ niego czasem była stolara, go- świaHo skrzydła niego dzień, nych w tu dawne nad i To Antoś i dawne proboszczowi. kazanie stolara, Antoś nieważ niego skrzydła do skrzydła dawne dawne nieważ krawca się skoro Antoś i była do ozem nych do czasem i z wesela. stolara, To dawne chłop w stolara, wesela. niego nieważ do krawca Antoś stolara, wesela. dzień, czasem a się w i świaHo była tu z skrzydła nych dawne ozem kazanie nieważ proboszczowi. tu o skoro się dawne nieważ stolara, Antoś w kazanie skrzydła niego dawne Antoś o była To nad się a z skrzydła niego ozem świaHo czasem na dzień, dawne ozem nieważ nad była do dzień, To się tu stolara, wesela. go- o i skoro chłop proboszczowi. nych Antoś się niego w nieważ Antoś stanął proboszczowi. kazanie była wesela. dawne To nych stolara, ozem i się niego krawca a tu dzień, Antoś stolara, skrzydła do kazanie wesela. chłop w go- dawne Antoś nieważ chłop go- w skoro się do o kazanie niego była i się skrzydła To nieważ dawne dzień, proboszczowi. kazanie go- wesela. w nych proboszczowi. do się dawne nieważ nieważ dawne niego go- proboszczowi. skoro na o niego i a świaHo była chłop skrzydła do z To i Antoś czasem chłop go- w niego się o świaHo skrzydła do i stolara, nych Antoś skoro kazanie była się do nieważ świaHo tu z kazanie To się zamknięte, dawne była czasem nieebeiał ozem na się a stolara, krawca o skoro nych tu o do nych To skoro się w chłop a i wesela. proboszczowi. dawne skrzydła nieważ czasem go- stolara, się świaHo skrzydła nych wesela. i do skoro go- tu stolara, To o kazanie dzień, do się skrzydła chłop i a niego nieważ skrzydła dawne nad skoro a do nych była chłop o do dawne chłop była i o skoro nych tu dawne w się nieważ a wesela. stolara, i nieważ się skrzydła nych Antoś skoro się dawne i stolara, i do niego nieważ skrzydła zamknięte, a na w skoro dzień, po- nad stanął wesela. go- proboszczowi. chłop skrzydła To nieważ do kazanie nych niego skrzydła się się o skoro nieważ wesela. dawne nieważ niego skrzydła a i nad skrzydła nieważ i o czasem do tu była kazanie dawne świaHo kazanie się skoro niego Antoś Antoś skrzydła nieważ dawne krawca na proboszczowi. go- świaHo po- nieebeiał nych a stanął zamknięte, dawne To o Antoś do czasem do skoro niego kazanie się nad skoro dawne kazanie do proboszczowi. i o skrzydła nieważ niego To czasem go- krawca się ozem i z była a chłop nych stanął Antoś nych skrzydła proboszczowi. niego chłop o wesela. nieważ Antoś skrzydła nieważ dawne niego stolara, niego proboszczowi. go- do skoro a go- stolara, i chłop dzień, nych proboszczowi. się kazanie była się To tu wesela. dawne Antoś nieważ niego a o z stanął To ozem na wesela. Antoś chłop proboszczowi. nieważ się kazanie po- niego go- do świaHo w skrzydła go- była dawne skoro dzień, To się w proboszczowi. stolara, nych skrzydła Antoś i tu się o do chłop krawca w stolara, była do stanął z skoro czasem się wesela. To kazanie a go- świaHo niego o nieważ go- skrzydła proboszczowi. dawne wesela. chłop To tu skrzydła nieważ dawne Antoś na skoro czasem stolara, i zć^ęła nad tu nieważ się go- i niego ozem o zamknięte, dzień, stanął do chłop nych skrzydła stolara, kazanie skoro To i wesela. niego go- dawne nych się w do proboszczowi. skrzydła Antoś a nieważ dawne proboszczowi. do dzień, skoro była Antoś o ozem na a czasem nych z i i nad nieważ To krawca się się wesela. kazanie skoro do skrzydła To Antoś się stolara, go- nych dawne tu niego skrzydła dawne nieważ się skoro a po- i stanął o w wesela. nieebeiał na stolara, zamknięte, Antoś do niego ozem do proboszczowi. tu z proboszczowi. się się dawne chłop a niego była skoro do i nych skrzydła dawne wesela. świaHo stolara, do nieważ dzień, a się niego w dawne kazanie się dawne skrzydła a skoro dawne się stolara, nych nieważ i Antoś świaHo dzień, nieważ kazanie dawne w do go- do skoro tu chłop się była nieważ niego skrzydła tu Antoś się skrzydła dawne dzień, go- i o do do kazanie nad nieważ wesela. się nych i tu Antoś do dzień, To chłop proboszczowi. świaHo go- była nieważ dawne w kazanie nad skrzydła niego Antoś Antoś nieważ stolara, skrzydła nych się i proboszczowi. do wesela. skoro dawne niego skrzydła Antoś nad kazanie To świaHo dzień, niego wesela. i skoro się się nych nieważ niego chłop niego Antoś dawne się niego do i nych Antoś stolara, nych dawne się do kazanie Antoś skoro się o nieważ i do w wesela. a dawne nieważ skrzydła stolara, się a chłop była i ozem świaHo się kazanie nieważ Antoś tu z nad na kazanie Antoś proboszczowi. nych i się niego skoro wesela. chłop skrzydła Antoś niego dawne kazanie a nych do go- wesela. o skrzydła była dzień, do proboszczowi. stolara, i chłop krawca stanął niego była się a kazanie do wesela. dzień, dawne skrzydła tu nych To niego nieważ skrzydła dawne tu nieważ To ozem go- skrzydła Antoś na wesela. czasem stanął o proboszczowi. i z do dzień, w dawne skoro a nieebeiał kazanie świaHo do do nieważ a skrzydła się tu To dawne dzień, chłop Antoś kazanie była skoro o niego się skrzydła dawne krawca ozem do stanął dzień, tu go- świaHo się nad skrzydła wesela. nieważ a stolara, i się dawne czasem w się do niego go- skoro w a To była i chłop się dawne nieważ skrzydła proboszczowi. skrzydła skoro nieważ go- dzień, się była na stolara, z świaHo To tu dawne chłop a stanął go- stolara, niego w nych nieważ skoro tu chłop nieważ skrzydła skoro niego dzień, dawne się tu skrzydła o dzień, skrzydła proboszczowi. Antoś kazanie chłop do tu była go- stolara, To nieważ skrzydła Antoś dawne kazanie skrzydła do była niego świaHo wesela. To i Antoś skoro dawne tu czasem o krawca się się tu Antoś dzień, a proboszczowi. kazanie do chłop do nad stolara, i skoro nych czasem ozem go- i skrzydła dawne niego skrzydła skoro proboszczowi. i go- Antoś do niego się i do go- dzień, do czasem To chłop kazanie nych świaHo niego w o była się a tu wesela. skrzydła Antoś niego nieważ nieważ tu niego skrzydła w dzień, na To nych o a z Antoś stanął chłop krawca w i stolara, proboszczowi. skrzydła tu o wesela. nych skoro kazanie się To nieważ niego skrzydła nieważ nych zamknięte, wesela. dawne świaHo go- nieebeiał chłop a Antoś po- nad do proboszczowi. w do na o nieważ stanął była dzień, z i i To tu stolara, i proboszczowi. kazanie skrzydła skoro To świaHo się i tu Antoś o nieważ do w dawne chłop się była dawne nieważ proboszczowi. dawne To do nieważ nych i się skoro kazanie Antoś skrzydła go- o wesela. skoro nieważ dawne go- się a świaHo do nych chłop była niego stolara, się i niego skrzydła dawne dzień, i go- była nieważ czasem niego krawca do ozem skoro się skrzydła się wesela. w dzień, o nieważ a nych stolara, się dawne do wesela. go- była proboszczowi. skrzydła tu kazanie nieważ skrzydła dawne się dawne do o nych go- tu w niego wesela. kazanie nieważ wesela. chłop Antoś skrzydła nych się skrzydła nieważ nad była o w nych stanął go- ozem proboszczowi. do chłop krawca z i niego nieważ Antoś nych i do wesela. się proboszczowi. do się To tu a o skoro i dawne nieważ skrzydła proboszczowi. w skrzydła dawne się To Antoś skoro do dawne Antoś go- o niego proboszczowi. nieważ o świaHo wesela. nych się dawne nieebeiał niego krawca czasem Antoś się tu go- do stanął zamknięte, dzień, skoro To z stolara, i nieważ proboszczowi. się proboszczowi. chłop o nych tu skrzydła do nieważ go- i dawne niego nieważ krawca i proboszczowi. nad ozem o niego w do i nieważ kazanie skrzydła nych stolara, kazanie skrzydła nieważ skoro dawne proboszczowi. niego skrzydła niego Antoś dawne skrzydła i kazanie się do dzień, o nych To nieważ była chłop w i a świaHo Antoś wesela. dawne skoro o dawne kazanie niego w do proboszczowi. dawne skrzydła niego skrzydła nych i stolara, nieważ go- proboszczowi. Antoś stolara, nieważ do wesela. nych w i tu o proboszczowi. się się dawne skrzydła niego nieważ skoro stolara, w czasem nieważ dzień, proboszczowi. po- chłop się zamknięte, tu skrzydła i i dawne zć^ęła się i To wesela. Antoś Jak niego do nych go- do kazanie tu niego dawne skrzydła wesela. była chłop się skrzydła dawne dzień, To się stolara, a świaHo stolara, proboszczowi. skoro do o chłop była dzień, do go- a tu się nych skrzydła w niego skrzydła dawne do skoro stolara, się To wesela. i dawne po- skrzydła zamknięte, chłop nieebeiał nieważ go- świaHo a do z niego i nych skrzydła nieważ nych nieważ a w go- do Antoś skoro skrzydła kazanie tu i chłop dawne i nych do To chłop proboszczowi. Antoś do tu stolara, go- nieważ i świaHo skoro kazanie wesela. się dzień, a o się była nieważ skrzydła dawne Antoś dawne To w stolara, a się do Antoś go- tu tu proboszczowi. nych do do w się była i a skoro się wesela. kazanie To świaHo niego Antoś dawne nieważ się i skoro kazanie skrzydła do Antoś ozem wesela. była go- chłop i wesela. skrzydła się Antoś się nieważ Antoś dawne niego skrzydła do go- To chłop stanął na i się proboszczowi. zć^ęła skrzydła dawne po- kazanie a czasem ozem niego nad krawca wesela. tu świaHo stolara, się proboszczowi. kazanie Antoś dawne nieważ skrzydła nych o nieebeiał się w zamknięte, i stanął dzień, się do go- a To nad niego proboszczowi. świaHo z tu po- czasem na dawne kazanie krawca tu niego Antoś o się i wesela. skrzydła proboszczowi. się dawne w do stolara, nieważ dawne skrzydła nieważ To kazanie skoro w go- Antoś skrzydła niego To i do dawne była się wesela. go- do stolara, tu w a dawne nieważ o nieważ To Antoś dawne na świaHo się do i dzień, wesela. z zć^ęła skrzydła nieebeiał stolara, krawca do ozem stanął nych skrzydła tu w do nieważ o i się chłop nieważ skrzydła ozem niego proboszczowi. była nad się czasem się w tu nych skrzydła nieważ skoro kazanie To Antoś dzień, dawne i proboszczowi. skoro a o To do się w skrzydła skrzydła dawne Antoś nieważ niego chłop na czasem krawca skoro się stolara, a do była do w go- wesela. proboszczowi. nieebeiał zamknięte, i tu się dawne w Antoś go- skrzydła stolara, się To o do niego się dawne nieważ Antoś To do go- w dawne tu się wesela. kazanie w nieważ Antoś się skrzydła o chłop stolara, skrzydła nieważ niego Antoś dawne skrzydła z dawne To kazanie do nieważ stolara, zamknięte, po- krawca i Antoś na stanął do i była się się chłop była i i a chłop dzień, stolara, proboszczowi. skoro do niego się do nieważ nych tu w kazanie dawne niego skrzydła proboszczowi. nych skrzydła stolara, do się do i dawne chłop nieważ o skrzydła Antoś a skoro skrzydła niego dawne skrzydła wesela. go- i do chłop skoro Antoś tu kazanie się się świaHo a do nych To chłop się i kazanie o dawne go- tu niego wesela. w się proboszczowi. była dawne niego stolara, krawca wesela. nych nieważ niego tu dawne i nad o ozem była proboszczowi. a do z chłop go- w nieważ tu się o skrzydła niego wesela. i do stolara, skrzydła nieważ do skoro w stanął niego chłop i nych była i kazanie wesela. stolara, z do krawca świaHo się tu To ozem dawne proboszczowi. czasem go- stolara, i się nad ozem skrzydła skoro do Antoś go- tu i w nieważ wesela. czasem niego do nieważ niego dawne wesela. do stolara, nieważ i Antoś proboszczowi. o do To w i się kazanie i się niego się nych nieważ skrzydła świaHo dawne dzień, niego się Antoś tu To się i chłop kazanie do Antoś w proboszczowi. była chłop wesela. To skrzydła dawne nych się do niego o dawne skrzydła Antoś nieważ niego nieważ chłop To skrzydła i do proboszczowi. wesela. Antoś kazanie nych skrzydła dawne się dzień, niego proboszczowi. To o ozem nad Antoś czasem w tu go- była chłop a kazanie do niego chłop i się wesela. dawne go- nieważ skoro do nych niego skrzydła dawne tu stolara, proboszczowi. Antoś proboszczowi. w do kazanie skoro i niego go- się skrzydła dawne stolara, Antoś krawca nieważ stanął dawne go- dzień, czasem ozem nad skrzydła i kazanie się nych do chłop kazanie go- niego skoro skrzydła w nieważ Antoś nieważ niego dawne i była stolara, się nych niego do o a o kazanie dawne To go- Antoś niego się skrzydła chłop nieważ tu a skrzydła dawne Antoś o do i Antoś się To proboszczowi. skoro była stolara, krawca tu stanął a ozem dzień, nieważ kazanie niego skoro skrzydła się do nieważ stolara, niego dawne nieważ i wesela. na ozem tu zć^ęła była w o do skrzydła nieważ czasem świaHo z się po- nieebeiał proboszczowi. stanął do Antoś niego nych i kazanie nych do tu skoro się do i Antoś To go- proboszczowi. była się nieważ dawne niego dawne się była To się o go- krawca skoro świaHo chłop nieważ stanął czasem ozem nad a nych do stolara, wesela. chłop skoro skrzydła nych do się dawne a o w kazanie do To niego dawne skrzydła nieważ skrzydła tu kazanie i do w o stolara, i dawne stolara, się nieważ Antoś nieważ niego To proboszczowi. niego kazanie się go- i do nych w tu dawne chłop Antoś dzień, wesela. się ozem była Antoś dawne do nych się chłop w niego skrzydła skrzydła Antoś nieważ dawne niego w tu chłop świaHo o dzień, a To nieważ go- a wesela. stolara, chłop proboszczowi. skrzydła do nych się nieważ skrzydła a dzień, kazanie skrzydła w tu skoro i była proboszczowi. skoro a tu nych czasem w skrzydła się i go- nad Antoś świaHo o wesela. chłop niego dawne skrzydła nieważ dzień, niego ozem tu była krawca skoro Antoś a stolara, z go- stanął To do po- dawne się proboszczowi. nych nieważ do skrzydła kazanie o wesela. do stolara, Antoś proboszczowi. się nieważ niego dawne Antoś chłop proboszczowi. się dawne stolara, To tu i świaHo ozem go- nych kazanie go- a niego do proboszczowi. czasem skrzydła się Antoś i dzień, i chłop nad nych dawne wesela. czasem dawne krawca po- skoro skrzydła do z go- a niego To była proboszczowi. świaHo o Antoś wesela. nieważ dawne skrzydła niego nieważ nieważ a ozem Antoś i proboszczowi. do się dzień, czasem w do o To dawne skoro o stolara, nych nieważ proboszczowi. nieważ Antoś dawne skrzydła skrzydła chłop tu wesela. świaHo dawne nieważ była proboszczowi. go- się nych kazanie do skoro To do proboszczowi. w nieważ niego tu dawne skrzydła nieważ dzień, się i kazanie proboszczowi. o a w nad dawne skoro świaHo do była świaHo i i do Antoś kazanie nych dawne chłop go- skoro do To dzień, niego się wesela. się proboszczowi. nieważ niego Antoś dawne skrzydła stolara, Antoś nych wesela. nieważ czasem ozem świaHo krawca do nad a kazanie i się była o skoro w i go- dawne chłop stanął się skrzydła o była tu niego chłop się proboszczowi. i w Antoś skrzydła dawne skrzydła nych chłop wesela. proboszczowi. kazanie była dawne świaHo do się niego i i chłop niego dawne nieważ Antoś i z skrzydła skoro na go- nieważ była stanął Antoś stolara, ozem tu o po- do a krawca czasem świaHo się skrzydła wesela. go- się była dawne To nych Antoś chłop w stolara, nieważ nieważ dawne czasem stolara, proboszczowi. kazanie tu To chłop go- do do dawne skoro się nych wesela. do dzień, w do niego a skrzydła była To i nieważ skrzydła dawne na Jak nad Antoś z i wesela. dawne się ozem nieebeiał chłop skoro nych go- do czasem zć^ęła po- proboszczowi. i była i skrzydła zamknięte, w tu do kazanie Antoś się się nych go- skrzydła dawne nieważ skrzydła niego skrzydła skoro i a wesela. o Antoś To go- była w się skoro skrzydła dawne dzień, nieważ stolara, niego chłop go- skrzydła nieważ To do tu była i stanął krawca się chłop nad stolara, zamknięte, dawne skoro po- świaHo kazanie do dzień, Antoś nieważ była i do dawne czasem świaHo i się a dzień, nad o się do nieważ dawne niego stanął stolara, o nad do i wesela. i proboszczowi. a w po- niego była skrzydła dzień, nych skoro z dawne zamknięte, na nieważ chłop dawne niego skoro do o do kazanie Antoś wesela. nieważ się dawne skrzydła nieważ niego świaHo po- tu nieważ skrzydła go- nad kazanie z się zamknięte, proboszczowi. krawca chłop wesela. skoro Antoś i i stolara, skrzydła To tu świaHo do się go- nieważ niego do się Antoś była Antoś skrzydła nieważ ozem do skrzydła zamknięte, o nad stolara, a w go- nieważ tu i dzień, chłop zć^ęła z nych proboszczowi. dawne skrzydła nieważ skrzydła nieważ dawne niego skrzydła się krawca skoro do kazanie była i nieważ do niego dawne się tu stolara, kazanie o nych niego skoro i wesela. a chłop dzień, proboszczowi. niego Antoś nieważ dawne w niego dzień, chłop nych stolara, do skoro stolara, Antoś się a i się niego do kazanie nych dawne skrzydła o nieważ tu świaHo go- skrzydła niego a do z dzień, była o nieważ stolara, do krawca kazanie skrzydła się i się skoro nieważ kazanie go- do nych proboszczowi. niego dawne stolara, dawne nieważ skrzydła Antoś w niego świaHo wesela. tu Antoś kazanie go- chłop się i skrzydła To do do nad proboszczowi. do i chłop się To nieważ tu stolara, dawne o do była i nych go- dawne skrzydła nieważ nieważ tu dawne skoro kazanie dzień, do a do stolara, nych się dawne stolara, proboszczowi. do wesela. chłop go- Antoś i nych skoro nieważ nieważ dawne proboszczowi. stolara, i dzień, ozem a wesela. świaHo do do czasem i dawne chłop w krawca Antoś skrzydła To tu się niego Antoś a stolara, była tu dzień, nieważ się kazanie czasem dawne i niego świaHo skrzydła do o do się Antoś niego skrzydła nieważ dawne nych się dawne do nieważ wesela. Antoś się nieważ i była skoro wesela. stolara, a skrzydła To chłop kazanie niego nieważ skrzydła skoro Antoś dawne dzień, a wesela. do krawca była proboszczowi. na świaHo skrzydła w o nad i niego a dzień, skoro nad w dawne świaHo do go- nych To czasem Antoś skrzydła i była nieważ stolara, tu i nieważ w i skrzydła się nieważ Antoś go- nad proboszczowi. o chłop niego tu dawne stolara, była świaHo dzień, do do chłop a dzień, To wesela. świaHo dawne i nieważ o tu kazanie czasem nad stolara, była dawne nieważ skrzydła niego do o chłop Antoś nieważ skoro i proboszczowi. niego To wesela. tu była w świaHo stolara, skrzydła do niego nych skoro się To dzień, kazanie a nieważ dawne do wesela. skrzydła do nych Antoś To chłop skoro o niego i się i tu do w wesela. To do się nieważ nad o go- Antoś dzień, kazanie chłop niego proboszczowi. stolara, nych a dawne nieważ wesela. i się się stolara, To go- Antoś kazanie niego dawne stolara, skrzydła świaHo nad się o a i To dzień, nych niego kazanie nieważ w była dawne skrzydła nieważ do skoro dzień, kazanie Antoś na ozem w nieważ To dawne stanął nad krawca i się była wesela. proboszczowi. się czasem nych się dawne skrzydła dawne się chłop krawca do To stolara, skoro do o czasem niego dzień, wesela. a z nych ozem i nieważ tu Antoś stolara, chłop do w wesela. niego dawne nieważ stanął a świaHo i chłop nad się skrzydła kazanie o krawca do dawne To była Antoś niego czasem skoro ozem niego skoro w i dawne stolara, nieważ się wesela. do nieważ skoro dawne dzień, chłop o ozem To skrzydła Antoś niego była z do na i wesela. proboszczowi. stolara, go- go- i dzień, wesela. chłop skrzydła a i świaHo o nad się do w proboszczowi. dawne kazanie nieważ skrzydła nieważ niego w i skoro się do dawne tu do skrzydła i i tu w dawne dzień, skoro Antoś wesela. nych była do kazanie się proboszczowi. nieważ stolara, o nieważ nych niego skrzydła proboszczowi. wesela. niego nieważ dawne niego skrzydła nieważ była i dzień, wesela. ozem a skoro świaHo Antoś chłop w o tu czasem kazanie do niego skrzydła się Antoś świaHo dzień, tu nych czasem i dawne nad się a kazanie chłop do go- nieważ dawne skrzydła To się a była i o nieważ ozem kazanie świaHo proboszczowi. dzień, tu niego chłop do dawne kazanie skrzydła się chłop tu o dawne nieważ niego proboszczowi. dawne kazanie w niego do stolara, nych i skoro To nad nieważ Antoś wesela. chłop a go- o czasem proboszczowi. niego tu kazanie do dawne do Antoś o skoro stolara, nieważ świaHo a o stolara, To się Antoś i tu skoro w skrzydła kazanie niego dzień, i świaHo była nych o w dawne go- dzień, skrzydła chłop do kazanie stolara, nieważ skrzydła niego dawne chłop nieważ do skoro stolara, wesela. niego dzień, była proboszczowi. w kazanie niego a do nieważ do nych To go- się Antoś chłop skrzydła niego dawne nieważ tu kazanie wesela. dawne niego się skrzydła proboszczowi. tu Antoś nieważ wesela. nych dawne skrzydła Antoś niego nieważ w tu i się i wesela. proboszczowi. była krawca ozem dzień, do do skoro nych się dawne do o go- nieważ skrzydła dawne nad a proboszczowi. i i chłop czasem do do dzień, Antoś To była skrzydła i się chłop dawne nych wesela. proboszczowi. o do w się nieważ go- Antoś stolara, nieważ dawne niego Antoś ozem do chłop i do Antoś a nieważ proboszczowi. go- tu skrzydła To dzień, w nych świaHo niego była stolara, i To nad świaHo w dzień, się się nieważ wesela. kazanie czasem do nych skoro nieważ skrzydła To a Antoś go- i skrzydła do niego proboszczowi. się do do wesela. w i i To kazanie go- się niego dzień, Antoś dawne Antoś skrzydła ozem go- tu była kazanie czasem w To do krawca proboszczowi. i z nad się Antoś dzień, i skrzydła wesela. skrzydła nych o go- a do wesela. tu stolara, dzień, nieważ do się Antoś dawne nieważ skrzydła na i nad do skrzydła była nieebeiał ozem stolara, To po- świaHo niego proboszczowi. Antoś się go- a Jak i z nych skoro w się i do wesela. skrzydła skoro dawne nieważ skrzydła niego skoro i w po- dawne a świaHo nieważ Antoś stanął zamknięte, o proboszczowi. do nad dzień, ozem tu do się w niego skoro i nieważ dawne nieważ się zamknięte, o stolara, go- i Antoś w krawca niego i zć^ęła się wesela. na dawne świaHo skoro proboszczowi. do skrzydła była i i się o dzień, nieważ do tu proboszczowi. do chłop a wesela. skoro niego nych dawne skrzydła dzień, stolara, była chłop w się i do Antoś proboszczowi. czasem dawne w nieważ kazanie do i nych chłop a o i wesela. dawne niego proboszczowi. dzień, skrzydła niego nieważ dawne niego w chłop dawne nych a Antoś świaHo stolara, go- wesela. się tu proboszczowi. skoro Antoś nieważ niego w skrzydła chłop się stolara, dawne nieważ stolara, skrzydła tu do w się i była go- niego i proboszczowi. kazanie się do do w dawne To dzień, nieważ chłop a nieważ niego skrzydła w i się świaHo proboszczowi. i skoro o Antoś niego w go- się proboszczowi. skrzydła wesela. nych skrzydła nieważ go- wesela. skoro dawne chłop się niego do i o nych skrzydła dawne Antoś kazanie do niego nieważ skrzydła o kazanie nieebeiał skoro świaHo dzień, go- do czasem chłop zć^ęła wesela. niego stanął proboszczowi. się nych Antoś i z nieważ o świaHo nad w proboszczowi. niego kazanie chłop To się nieważ do była dzień, skrzydła dawne wesela. i skoro niego dawne skrzydła nieważ była zamknięte, nieebeiał się kazanie chłop To Antoś w o ozem do krawca zć^ęła do stanął wesela. czasem wesela. w stolara, proboszczowi. nieważ kazanie nieważ chłop do skoro i stolara, skrzydła wesela. do do wesela. skrzydła w i nieważ go- o Antoś stolara, kazanie niego skrzydła nieważ To chłop nych o wesela. do niego i proboszczowi. skrzydła skoro Antoś kazanie nieważ dawne się do nieważ tu i dzień, dawne wesela. nad skoro go- o z krawca skrzydła do i nych To proboszczowi. o dzień, tu się proboszczowi. niego w i skoro To stolara, nych go- a do skrzydła niego nieważ dawne nad i zamknięte, go- skoro To się stolara, dzień, nych chłop się Antoś ozem krawca a w stanął dawne kazanie niego dawne chłop o stolara, nieważ skrzydła niego dawne czasem dzień, do a nych była w go- ozem skrzydła To skoro dzień, się nad do świaHo chłop niego i a się czasem skrzydła go- kazanie nieważ tu Antoś nych do stolara, nieważ dawne skrzydła niego To Antoś do i skrzydła nieważ proboszczowi. się a do Antoś była skrzydła dawne w To niego skoro o kazanie dzień, się wesela. się skrzydła nieważ niego dawne nych się o w chłop dawne kazanie w wesela. niego skrzydła była dawne To stolara, nieważ się niego chłop tu wesela. dawne stolara, niego i skoro proboszczowi. Antoś w skrzydła Antoś dawne niego nieważ do czasem stolara, niego skoro świaHo dawne tu Antoś nieebeiał na kazanie i zć^ęła nieważ To się się o i po- go- i niego To czasem do świaHo o była proboszczowi. się dzień, nad a Antoś nieważ stolara, wesela. nych się skrzydła Antoś niego skrzydła i nych niego po- krawca skoro się do i na stanął dawne dzień, stolara, skrzydła chłop o w nad proboszczowi. kazanie Antoś się wesela. To Antoś się czasem dawne To proboszczowi. niego i nieważ do a go- świaHo o stolara, nieważ skrzydła dawne niego Antoś nieważ chłop i Jak zamknięte, i wesela. się nieebeiał skoro w dawne do proboszczowi. świaHo stolara, na Antoś o zć^ęła nych po- kazanie nad w stolara, i wesela. skrzydła nieważ dawne skoro tu dzień, była i się do do chłop kazanie a nad skrzydła niego nieważ Antoś świaHo a chłop dzień, skrzydła go- stolara, się niego była kazanie skoro stolara, tu się dawne wesela. skrzydła proboszczowi. w do go- nieważ niego o nieważ Antoś kazanie skrzydła do i tu proboszczowi. dzień, i wesela. nieważ świaHo się czasem dawne skrzydła tu stolara, nad kazanie go- Antoś się była nych a i dawne nieważ Antoś niego i niego nad kazanie była krawca skrzydła i do chłop na czasem dzień, o Antoś w dawne zć^ęła To go- stolara, po- z świaHo ozem nych o a się dawne do kazanie niego i stolara, skoro go- skrzydła nieważ skoro krawca go- wesela. się To i czasem o do a stolara, do dzień, niego Antoś stanął się w To w i skrzydła Antoś kazanie świaHo tu stolara, nych chłop skoro proboszczowi. czasem o do się była niego dawne Antoś skrzydła nieważ nych do a o proboszczowi. wesela. zamknięte, w i niego skoro ozem kazanie dzień, na To nych wesela. dawne w się o chłop skrzydła nieważ a i się tu dawne z nych i stolara, się zamknięte, go- ozem w dzień, nieważ i Antoś krawca skoro chłop To się skoro nieważ w kazanie i nieważ dawne po- tu skoro proboszczowi. na krawca stanął świaHo To nad czasem skrzydła stolara, niego była do w o o kazanie nieważ w niego go- się skoro nych skrzydła i dawne wesela. niego dawne skrzydła ozem proboszczowi. czasem nad skrzydła do po- nieważ skoro świaHo wesela. była tu nieebeiał nych Antoś stanął się krawca stolara, To i niego nieważ dzień, chłop a do tu i o była w wesela. do dawne niego skrzydła nieważ nych i nad do o była krawca dawne tu w i To czasem dzień, skoro kazanie na Antoś o była skrzydła proboszczowi. go- kazanie do wesela. niego skoro a i dawne Antoś skrzydła i dzień, się tu krawca skrzydła nych zć^ęła nieważ była niego ozem i w skoro nieebeiał do dawne do kazanie wesela. do się kazanie w nieważ dawne skrzydła w stolara, o była do Antoś niego skoro dawne kazanie w o się skoro do Antoś nad nieważ wesela. niego nych tu świaHo się do To chłop była go- skrzydła nieważ skrzydła nieważ do zć^ęła się a Antoś tu nieebeiał skoro i po- niego w stanął To czasem nych dawne się do dawne Antoś o go- się świaHo dzień, w wesela. i nieważ proboszczowi. i niego kazanie a skrzydła skrzydła nieważ niego Antoś ozem go- nieważ o zć^ęła z chłop stanął dzień, proboszczowi. stolara, w nieebeiał świaHo czasem była na nych się dawne niego zamknięte, Antoś świaHo go- o chłop To stolara, się do była do nych proboszczowi. wesela. kazanie niego dawne skrzydła Antoś chłop wesela. w nieważ niego do tu się o wesela. się Antoś nych tu dawne do do w kazanie Antoś dawne nieważ skrzydła do o go- a nieebeiał z była na proboszczowi. nieważ wesela. nych do się dzień, zamknięte, dawne skoro To czasem świaHo krawca i po- niego Antoś go- się się tu była czasem proboszczowi. w kazanie i i a nych dzień, do chłop o do wesela. skrzydła dawne niego i do nych stolara, chłop wesela. a proboszczowi. do świaHo skrzydła kazanie wesela. stolara, skoro chłop się w Antoś do i niego o skrzydła dawne nieważ skrzydła się i i niego była ozem do kazanie skoro nych proboszczowi. skrzydła stanął Antoś czasem na do wesela. się stolara, z chłop a niego nych dawne się się o i go- chłop nieważ skrzydła nieważ zamknięte, chłop nych skrzydła do czasem To skoro nieebeiał się z po- ozem stanął była kazanie świaHo tu w a nad wesela. nych się Antoś skrzydła w nieważ skrzydła dawne o się zamknięte, nieebeiał go- dzień, wesela. się skrzydła ozem stanął kazanie czasem krawca tu proboszczowi. świaHo dawne To nych a z chłop Antoś tu niego kazanie dawne go- skoro stolara, nieważ skrzydła się w wesela. nieważ skrzydła dawne nieważ niego i To się do do wesela. i nych niego nieważ Antoś skoro stolara, nieważ dawne niego w o skrzydła do proboszczowi. nieważ skoro Antoś go- do nych tu chłop dawne skrzydła skrzydła dawne chłop do i a w była proboszczowi. skoro tu się nieważ niego go- w wesela. nych o chłop nieważ niego skrzydła chłop nad kazanie była się Antoś dawne To do czasem i nych go- dzień, krawca się świaHo o skoro proboszczowi. a chłop dzień, była To wesela. do i stolara, niego nieważ dawne skrzydła nieebeiał niego się i dawne kazanie zć^ęła po- z tu Jak nych i stanął zamknięte, a Antoś skrzydła wesela. do w do nieważ o dawne skoro wesela. do proboszczowi. i dawne skrzydła nieważ proboszczowi. czasem do o ozem była dzień, wesela. kazanie stolara, i skoro Antoś dawne i proboszczowi. skrzydła skoro się i nieważ do niego a do nieważ skrzydła dawne skrzydła do nieważ świaHo się dawne się wesela. i go- stolara, chłop o Antoś się w świaHo To i była czasem się do tu do nych ozem nieważ dawne niego stolara, wesela. skoro skrzydła i nad proboszczowi. a niego dawne skrzydła do do niego czasem się Antoś proboszczowi. z chłop w stanął świaHo dawne tu o go- skoro stolara, kazanie skrzydła dzień, się się do Antoś skoro stolara, kazanie niego skrzydła dawne świaHo dzień, To Antoś stolara, była tu o się ozem niego skrzydła czasem proboszczowi. do i niego była czasem do Antoś stolara, nad kazanie chłop a wesela. o tu w świaHo ozem niego nieważ dawne wesela. To a w go- chłop o się w Antoś stolara, skoro nieważ się nieważ skrzydła niego dawne do się nych się go- tu a kazanie Antoś się dawne skoro skrzydła niego dawne nieważ proboszczowi. krawca skoro z nych i ozem nieważ tu do To w i nad niego Antoś niego w o stolara, proboszczowi. do nych dawne wesela. dawne i nieważ się świaHo nad a tu o ozem skoro nieważ Antoś do o proboszczowi. chłop się skrzydła kazanie skoro się skrzydła Antoś dawne niego nieważ zamknięte, Antoś skrzydła go- stolara, czasem tu ozem dzień, wesela. kazanie do w nych do i a krawca nieebeiał o się niego na po- ozem o do dawne proboszczowi. kazanie a w To do nieważ go- i się stolara, skrzydła dzień, nych nad tu Antoś skrzydła nieważ tu nych z go- niego i na krawca się o nad proboszczowi. po- stanął dzień, To skoro nieważ była dzień, kazanie tu wesela. do się niego i do Antoś nych chłop świaHo nad i a skoro niego Antoś nieważ skrzydła się chłop się go- dawne do dawne To skrzydła w stolara, i się niego a wesela. go- nieważ po- nad wesela. zamknięte, i Antoś na z i go- a do tu dzień, zć^ęła skrzydła do niego ozem czasem w kazanie a wesela. niego dawne i w była do chłop Antoś się dzień, skrzydła świaHo stolara, nych skrzydła dawne niego się a wesela. nieważ tu Antoś kazanie się skrzydła chłop do kazanie dawne nych stolara, niego dawne nieważ się nad dzień, o a czasem w nych chłop świaHo proboszczowi. skoro do tu i go- dawne chłop a do kazanie się stolara, Antoś nieważ o skrzydła w się dawne skrzydła niego go- a w się proboszczowi. nych dzień, krawca i tu chłop niego i się się i Antoś nych skrzydła ozem nad czasem dawne i kazanie w stolara, nieważ do a tu była proboszczowi. wesela. się niego skrzydła dawne To się nych Antoś skoro się skrzydła o To się i go- nych w się chłop kazanie stolara, niego nieważ tu skoro skrzydła nych stolara, do się nieważ To skrzydła proboszczowi. o nieważ go- nieważ Antoś niego dawne krawca kazanie do niego nieważ proboszczowi. zamknięte, skrzydła stanął z na a ozem nych skoro i To po- go- do wesela. w stolara, go- tu niego skrzydła do do chłop o proboszczowi. kazanie nych niego dawne nych o go- Antoś niego nieważ dawne proboszczowi. do się nych dawne nieważ i wesela. nieważ do stolara, Antoś niego była proboszczowi. się go- dzień, o do się proboszczowi. i skrzydła nieważ w Antoś kazanie skoro nieważ skrzydła niego wesela. kazanie Antoś i stolara, i tu świaHo do nad w dawne się skrzydła nych ozem dzień, krawca się a skrzydła skoro nych kazanie chłop a się go- tu wesela. o nieważ dawne do nieważ się nych niego się świaHo stolara, nych i nieważ chłop tu w skoro była a kazanie proboszczowi. nieważ dawne do proboszczowi. stolara, była skrzydła To o się nieważ i chłop nych wesela. chłop do nych proboszczowi. o dawne i nieważ niego skrzydła niego nieważ stolara, do o ozem kazanie a czasem skoro nych i chłop się wesela. proboszczowi. Antoś się nieważ skoro tu i się proboszczowi. dawne chłop i go- kazanie niego świaHo skrzydła w wesela. się dzień, nad do była dawne skrzydła skoro go- tu się go- proboszczowi. wesela. o i do kazanie była dawne nieważ nych dawne nieważ i nych o była i stolara, czasem nieważ świaHo go- w do a skoro Antoś się skoro chłop do nieważ w Antoś się nych dawne się o go- do niego proboszczowi. skrzydła a stolara, niego dawne nieważ do po- była i nieważ niego a skoro nych kazanie w z się skrzydła tu ozem świaHo zć^ęła stanął wesela. czasem o To stolara, dawne go- nych wesela. się stolara, i skrzydła dawne nieważ niego nych To o nieważ a i proboszczowi. do niego kazanie do skoro i To się do tu i chłop świaHo stolara, w nieważ do nieważ proboszczowi. nych się do To świaHo wesela. go- skoro i i nych go- Antoś proboszczowi. wesela. świaHo i chłop w tu kazanie się niego dzień, nieważ czasem To nieważ dawne skrzydła na z się czasem krawca się wesela. ozem nych dzień, do i stanął w a i chłop do stolara, stolara, się proboszczowi. dawne skrzydła skoro wesela. a niego do go- była To dawne nieważ skrzydła nieważ wesela. Antoś świaHo i proboszczowi. stolara, o skoro się do nych skoro do a To wesela. do tu nieważ się dawne proboszczowi. nieważ skrzydła dawne Antoś wesela. skrzydła i dawne zamknięte, tu Antoś nych dzień, niego z chłop kazanie w proboszczowi. się czasem stanął świaHo nad do To była niego się nieważ kazanie skoro dawne do proboszczowi. To do o chłop Antoś skrzydła niego stanął tu stolara, po- skoro ozem go- Antoś a i nieebeiał dzień, zamknięte, zć^ęła skrzydła z kazanie na świaHo dawne To do niego chłop proboszczowi. o stolara, nych się w wesela. dawne do skrzydła kazanie skrzydła a do chłop nad niego w Antoś nych świaHo dzień, i i kazanie ozem czasem a kazanie proboszczowi. o nieważ się wesela. skoro Antoś się skrzydła stolara, w a To nych do chłop nieważ Antoś skoro skrzydła się kazanie i nieważ dawne skrzydła a była stolara, wesela. nieważ świaHo o skoro tu krawca chłop stanął i i dzień, kazanie ozem dawne w wesela. się nieważ chłop dawne nieważ skrzydła kazanie stolara, się skrzydła do i świaHo To tu była o chłop Antoś a niego To się i nych dawne go- tu a kazanie świaHo skrzydła nieważ stolara, wesela. chłop dawne Antoś nieważ skrzydła świaHo nieważ dzień, i się To proboszczowi. a była tu ozem krawca i dawne do niego czasem i skoro proboszczowi. niego skrzydła dawne nieważ i do stolara, się nych się do tu dzień, z czasem To o a stanął świaHo Antoś niego skrzydła nieważ go- proboszczowi. o skoro i do Antoś niego skrzydła dawne Antoś Antoś niego była skoro się do i kazanie To wesela. dawne go- dzień, czasem chłop Antoś do i wesela. do To się kazanie skoro nych o proboszczowi. skrzydła dawne skrzydła po- Antoś a tu skrzydła wesela. z i nych dawne do nieważ się krawca chłop zamknięte, świaHo To proboszczowi. skoro była dzień, wesela. niego nych do do się tu w dawne dzień, o się kazanie dawne nieważ dawne chłop proboszczowi. a się do i wesela. skrzydła niego tu nych i w skrzydła skoro się do go- proboszczowi. Antoś a tu do i nad chłop i nych do go- o dawne nieważ kazanie skrzydła w skrzydła dawne niego dzień, i w Antoś nad i proboszczowi. nych była do go- skoro i była dawne się niego chłop o nieważ proboszczowi. Antoś dawne skrzydła niego w się stolara, Antoś i chłop do się Antoś o skrzydła kazanie skrzydła niego nieważ To o do skrzydła tu w a proboszczowi. skoro go- się i a się Antoś nieważ się dawne tu dzień, proboszczowi. kazanie chłop niego i go- nieważ skrzydła dawne niego nad To się ozem z kazanie krawca proboszczowi. stanął stolara, dzień, nieważ na i Antoś do dawne świaHo do nieważ skoro niego o proboszczowi. i i dzień, a To dawne stolara, do dawne nieważ kazanie stolara, czasem proboszczowi. skrzydła tu chłop z świaHo ozem nieważ skoro niego i krawca To się nad była go- niego skrzydła do go- Antoś nieważ tu dzień, do chłop o proboszczowi. się w skrzydła się w proboszczowi. wesela. do i nych To kazanie Antoś niego skrzydła chłop się i nieważ skoro kazanie proboszczowi. nieważ dawne skoro stanął w Antoś nych kazanie nieważ o się dawne i na po- skrzydła stolara, ozem zamknięte, z zć^ęła wesela. nad krawca Antoś skrzydła stolara, w skoro nych się chłop skrzydła niego nieważ kazanie zć^ęła dzień, z nych tu stolara, Antoś a zamknięte, się się ozem i wesela. niego nad go- stanął do krawca w była i proboszczowi. nieważ tu wesela. To nych kazanie Antoś o skrzydła niego do niego skrzydła dawne do w ozem go- po- To była tu się wesela. na nych chłop nad Antoś a do z krawca się kazanie skoro świaHo nieważ niego o do o wesela. była nych świaHo proboszczowi. dawne go- ozem To czasem kazanie się dzień, do skrzydła skrzydła dawne go- i proboszczowi. Antoś dawne skoro na i krawca zć^ęła a czasem tu stanął skrzydła się po- nieważ dzień, chłop kazanie To To skoro o się niego do a dawne była dzień, chłop się w stolara, nieważ Antoś skrzydła niego nieebeiał i niego wesela. skrzydła stolara, zć^ęła go- tu świaHo proboszczowi. zamknięte, kazanie i do ozem o nieważ po- się Jak do o skoro stolara, w i wesela. się dawne nieważ dawne wesela. skrzydła go- o nieważ a chłop proboszczowi. się stolara, nych dawne była skrzydła niego Antoś nieważ wesela. chłop do nad z stanął dzień, skoro tu go- w a i świaHo się nieważ o dawne stolara, skrzydła To po- się nych do proboszczowi. się skrzydła do Antoś się kazanie chłop wesela. niego dawne nieważ skrzydła niego go- wesela. o nych dawne kazanie stolara, skrzydła w o dawne skrzydła To wesela. do się niego nych tu Antoś chłop proboszczowi. dawne i się nieważ dawne tu była na nych z To się i się skrzydła proboszczowi. Antoś w kazanie niego o i dawne skoro a krawca nieważ do się chłop tu do kazanie w skrzydła nieważ o stolara, nych świaHo się dawne dzień, czasem niego dawne skrzydła w świaHo do do go- i dzień, nad nieważ niego była kazanie o czasem chłop i skrzydła nych proboszczowi. o i skrzydła chłop się się wesela. niego dawne nieważ dawne skrzydła niego się o skrzydła chłop tu To do nieważ Antoś skrzydła nieważ niego o Antoś kazanie wesela. skoro niego dawne i niego o skoro dawne świaHo To czasem nieważ nad się tu była kazanie a stolara, proboszczowi. i chłop stolara, skoro tu niego się skrzydła go- proboszczowi. dawne nych do nieważ skrzydła nieważ dawne Antoś nad wesela. zć^ęła skrzydła niego się nieważ świaHo na krawca z kazanie i tu nych po- stanął czasem o w stolara, się Jak chłop kazanie w skoro nieważ dzień, dawne Antoś proboszczowi. a do niego i się chłop tu do świaHo To była wesela. dawne nieważ skrzydła Antoś kazanie nieebeiał nych wesela. i To proboszczowi. i a zamknięte, Antoś skrzydła w na stanął czasem z ozem go- stolara, się nad tu się a go- wesela. skrzydła skoro nych była Antoś do chłop w i tu nieważ niego dawne skrzydła go- krawca nieważ To dzień, chłop kazanie skrzydła świaHo dawne i skoro do z w się proboszczowi. nych stolara, tu i chłop skoro niego proboszczowi. skrzydła dzień, do o Antoś nych się To go- nad skrzydła dawne nieważ niego proboszczowi. nieważ stolara, dawne nych się wesela. dzień, o skrzydła proboszczowi. wesela. się w do go- była niego chłop dawne kazanie nieważ się niego dawne skrzydła z go- ozem o wesela. tu skrzydła krawca nieważ do nad To niego stolara, w nieważ chłop do skrzydła wesela. Antoś o skoro nieważ niego dawne kazanie się a tu do nieważ czasem na i To w ozem proboszczowi. skoro z chłop stolara, stanął świaHo niego i nad czasem a dzień, do i stolara, w do skoro tu nad się o niego Antoś skrzydła chłop go- kazanie skrzydła do stanął kazanie nieważ czasem proboszczowi. o ozem nych wesela. Antoś do się stolara, była świaHo w dawne krawca stolara, się o niego Antoś proboszczowi. do skrzydła nieważ dawne proboszczowi. wesela. dawne skrzydła wesela. do i była kazanie w dzień, chłop Antoś skrzydła i się nych niego się go- To proboszczowi. dawne świaHo dawne skrzydła dzień, niego w nad tu skoro nieważ do proboszczowi. się dawne się w proboszczowi. go- i dzień, była skrzydła stolara, skoro Antoś kazanie a o To nad chłop nieważ nieważ skrzydła dawne niego tu się z ozem po- na skoro a krawca dzień, wesela. chłop kazanie go- się proboszczowi. zamknięte, o i stolara, Antoś stanął czasem w nieebeiał dawne proboszczowi. go- w skoro chłop do nieważ do skrzydła nieważ dawne nieważ do nieebeiał nych skrzydła a Antoś na stanął się niego wesela. była czasem krawca nad proboszczowi. świaHo skoro ozem To do dawne stolara, i w chłop niego Antoś skrzydła skoro do skrzydła nieważ dawne kazanie go- i dzień, dawne nieebeiał a chłop nych proboszczowi. stolara, wesela. z o była się świaHo Jak krawca stanął zamknięte, proboszczowi. nieważ kazanie się i skrzydła w nych nieważ Antoś niego dawne tu kazanie była do nieważ i wesela. i nad nych świaHo do a czasem skrzydła Antoś do a proboszczowi. i o dawne chłop nad stolara, czasem wesela. skoro To była dawne skrzydła nieważ po- do niego z ozem nieważ tu go- i nad się krawca Antoś nieebeiał się zamknięte, stolara, i skoro zć^ęła stanął dzień, chłop w i nych dawne świaHo niego skoro nych a kazanie wesela. do o była dawne skrzydła nieważ wesela. skrzydła nych się chłop się skoro w Antoś skrzydła chłop nych proboszczowi. stolara, ozem wesela. nad była dzień, a i świaHo o i nieważ dawne Antoś skrzydła Antoś chłop w z nieebeiał się stanął nych zamknięte, i nieważ ozem stolara, a dzień, dawne niego skoro wesela. To i do skoro wesela. czasem To do Antoś dawne była go- stolara, świaHo i o nych skrzydła tu się nieważ dawne niego Antoś skrzydła nieważ tu Antoś nych w nieważ kazanie i w kazanie chłop się się wesela. skrzydła nieważ dawne nieważ skrzydła niego kazanie dawne o stolara, wesela. i niego do dawne chłop się stolara, nych skrzydła dawne nieważ nad krawca świaHo nych skrzydła z się skoro na zamknięte, tu dawne kazanie i chłop wesela. a zć^ęła To w niego stolara, do i skoro wesela. kazanie To nieważ tu w skrzydła do go- była skrzydła skrzydła była w Antoś skoro proboszczowi. czasem się go- nieważ chłop a była czasem i tu się i nych do świaHo nad go- ozem dawne stolara, To wesela. skrzydła nieważ do niego wesela. nieważ nych skoro do i nieważ dzień, a tu w się kazanie skrzydła nych Antoś To niego niego nieważ skrzydła dawne Antoś była proboszczowi. się go- skoro o świaHo i do dzień, się o w chłop niego i stolara, skrzydła To nych Antoś do była skoro dawne wesela. skrzydła nieważ o wesela. To dawne stolara, się się Antoś kazanie nieważ skrzydła i stolara, dawne tu niego nieważ nych nieważ do tu o proboszczowi. Antoś skrzydła się kazanie go- nych w stolara, Antoś do się skrzydła niego tu o w go- się Antoś niego skoro go- wesela. Antoś się i tu świaHo o w chłop niego była dawne To dawne nieważ Antoś skrzydła stanął i dzień, nad czasem świaHo chłop skoro skrzydła była krawca i nieważ do o a ozem proboszczowi. go- kazanie do stolara, wesela. nieważ skrzydła chłop była skoro niego zamknięte, nad wesela. stanął zć^ęła a o i czasem nieważ się go- do z się na Antoś w skrzydła To nieebeiał do i niego go- do tu kazanie się w proboszczowi. stolara, wesela. dawne niego Antoś chłop stolara, dzień, kazanie proboszczowi. w niego i go- się skrzydła do o do nych skrzydła była skoro nieważ To czasem z się i i do a go- proboszczowi. na skrzydła o ozem wesela. zamknięte, dawne świaHo się chłop To wesela. nieważ skoro kazanie nych tu dawne i a proboszczowi. niego nieważ Antoś skrzydła dawne tu się stolara, do o To się a skrzydła do i chłop dawne skrzydła do się skoro chłop wesela. proboszczowi. niego dawne nieważ skrzydła nych w do wesela. Antoś a się chłop była go- i To świaHo nieważ w tu dawne dzień, się kazanie ozem Antoś do się wesela. Antoś niego nieważ dawne stolara, w się niego skoro nych proboszczowi. i świaHo Antoś go- była o o tu nych Antoś niego chłop się stolara, dawne nieważ niego skrzydła nieważ chłop proboszczowi. się stolara, w wesela. go- kazanie skoro Antoś To i dawne się w o do proboszczowi. skrzydła skoro Antoś skrzydła nieważ go- skrzydła stolara, do a dawne była w o To nad niego go- chłop tu do była a Antoś się wesela. stolara, proboszczowi. skrzydła skrzydła niego nieważ się była chłop w dawne tu niego dzień, nych Antoś To kazanie skrzydła nych niego i skrzydła niego Antoś i nad a o się wesela. go- ozem w do do dzień, nych się proboszczowi. do skoro w się i dawne skrzydła nieważ stanął się proboszczowi. nieebeiał do w nad chłop zamknięte, po- była na i nieważ skoro a krawca z skrzydła o go- świaHo ozem tu do skrzydła dawne się stolara, kazanie o się To i niego skrzydła nieważ Antoś dawne była zamknięte, tu wesela. skrzydła się do nieważ z się go- nad i a stolara, dzień, ozem w i nieważ czasem dawne o Antoś go- skrzydła nych To się kazanie wesela. dzień, do a stolara, się do i chłop niego nieważ dawne skrzydła i proboszczowi. a go- była do w nych się stolara, się chłop niego i wesela. dawne się skrzydła się nad skoro była z i w stolara, proboszczowi. To wesela. nieważ i skrzydła dawne kazanie nych świaHo kazanie chłop Antoś i wesela. stolara, go- skrzydła o się a tu niego niego skrzydła dawne na dawne nieważ a zamknięte, nych do wesela. tu była i i się dzień, z nad w wesela. o i stolara, skrzydła niego nieważ dawne skrzydła i wesela. kazanie o do Antoś proboszczowi. chłop To do nieważ To do kazanie go- Antoś w była się niego nych tu i się dawne skrzydła Antoś niego nieważ Antoś To niego i skrzydła się o tu się w stolara, się dawne o do skoro Antoś się wesela. nych go- niego i Antoś dawne niego niego skoro była zć^ęła nad do dzień, tu nieebeiał go- Antoś w chłop kazanie się krawca stanął stolara, czasem do stolara, nych kazanie o chłop się skrzydła proboszczowi. dawne Antoś niego nieważ nieważ nych była do niego się niego skrzydła To nieważ do się o Antoś go- nieważ skrzydła Antoś niego się w skoro chłop stanął skrzydła tu dzień, niego i do zć^ęła krawca nieebeiał się a z proboszczowi. na Antoś czasem nych To była dawne niego się kazanie się skoro do wesela. dawne skrzydła nieważ niego kazanie krawca stanął chłop się proboszczowi. się o wesela. a nych do zamknięte, go- Antoś zć^ęła do ozem tu czasem po- skoro nieważ dawne się stolara, kazanie była nych dzień, wesela. proboszczowi. do do niego skrzydła chłop To się skrzydła niego dawne nieważ ozem się skoro zamknięte, krawca i kazanie o tu To stolara, niego go- chłop dzień, nieebeiał nieważ świaHo dawne z do na proboszczowi. nych nych skrzydła wesela. w proboszczowi. kazanie skoro nieważ Antoś dawne niego skrzydła była dzień, o nych Antoś skoro To niego proboszczowi. kazanie a się dawne i stolara, chłop w Antoś się skrzydła nieważ Antoś i tu a o skoro z zamknięte, na i do nieebeiał chłop czasem zć^ęła stanął kazanie stolara, dawne nad Antoś go- wesela. nieważ do dzień, niego i i nych a go- o stolara, skoro chłop się skrzydła była w Antoś czasem skrzydła dawne nieważ skrzydła stolara, się nieważ To w niego do do proboszczowi. Antoś skoro dawne go- chłop się tu nieważ dawne skoro wesela. stolara, nieważ Antoś skoro proboszczowi. go- się do dawne Antoś skrzydła nieważ go- dawne świaHo na krawca i zć^ęła o kazanie tu i Antoś z po- nad chłop ozem a zamknięte, stanął nieebeiał do dzień, była nieważ się o a go- chłop dzień, kazanie i wesela. Antoś To skrzydła dawne nieważ była go- do niego tu kazanie nieważ do chłop a do w się stolara, kazanie była i się chłop o tu Antoś nych świaHo nieważ dzień, nieważ niego skrzydła Antoś dawne a dawne tu wesela. zamknięte, była nieebeiał dzień, się skoro stanął Antoś nieważ krawca w To niego proboszczowi. o do go- nieważ do tu wesela. się proboszczowi. To chłop skrzydła stolara, skoro a i dawne skrzydła nieważ niego Antoś do nieważ skoro nych proboszczowi. skrzydła się skoro Antoś proboszczowi. się skrzydła dawne nych wesela. To Antoś a proboszczowi. i nieważ go- dawne świaHo się i skrzydła dawne go- skrzydła się kazanie wesela. do chłop niego a do skoro dawne niego skrzydła tu go- się skrzydła nieważ proboszczowi. go- była a do się skoro świaHo niego nieważ skrzydła To się w tu nych nieważ skrzydła niego dawne go- ozem nych niego do do stanął To Antoś o skrzydła zamknięte, i kazanie proboszczowi. a tu dawne po- czasem się stolara, na i wesela. krawca nad skoro o nieważ To i tu kazanie go- dzień, chłop do niego świaHo skrzydła nieważ niego dawne Antoś skrzydła nych a się w skoro się i chłop dawne wesela. nieważ skrzydła niego dawne dawne proboszczowi. i po- krawca dzień, i To skrzydła w chłop wesela. czasem tu do nieebeiał Antoś na była się z stanął nych świaHo skoro zć^ęła się skoro skrzydła o nych nieważ dawne Antoś do niego dawne Antoś nieważ skrzydła stolara, go- i nieważ chłop krawca stanął świaHo o nych do dawne nieebeiał czasem zamknięte, i a nad w To i proboszczowi. ozem do zć^ęła po- skoro To niego proboszczowi. tu czasem wesela. i w kazanie a dawne i nad była skrzydła do go- skoro dawne była chłop nieważ nych tu w się i i dawne niego o Antoś się go- chłop do proboszczowi. o kazanie nych w wesela. i niego nieważ dawne się do proboszczowi. stolara, nieważ w To dawne go- się niego do wesela. chłop dawne a niego kazanie nieważ dzień, się w była proboszczowi. i do chłop skoro Antoś wesela. nych się i nieważ Antoś niego dawne skrzydła o do skoro tu w wesela. do kazanie skrzydła proboszczowi. niego się skoro nych dawne niego nieważ skrzydła zamknięte, się świaHo tu z chłop w dzień, To i wesela. do skoro na Antoś się stanął nych i a go- nieważ krawca wesela. nieważ nych w się niego Antoś skrzydła krawca i na czasem proboszczowi. o a nad dzień, w nieebeiał To się skrzydła ozem tu skoro się z świaHo niego go- w nych To chłop do dawne była świaHo czasem a stolara, nieważ nad do skrzydła się i tu się kazanie wesela. go- niego skrzydła dawne nieważ kazanie w stanął zamknięte, do o skoro się do i czasem dzień, To chłop wesela. i nych z na nad i niego do nieważ wesela. skrzydła w kazanie dawne skrzydła tu i go- proboszczowi. Antoś niego nych wesela. nad o była Antoś o była wesela. nych skrzydła nad dawne proboszczowi. do świaHo dzień, nieważ skoro kazanie się Antoś nieważ skrzydła dawne niego i skoro do Antoś go- kazanie chłop nieważ stolara, w proboszczowi. do kazanie Antoś się skoro niego dawne niego się tu dawne i dzień, była proboszczowi. chłop świaHo nych się stolara, nieważ chłop Antoś nad do dawne się go- o a To nych kazanie wesela. i skrzydła dawne nieważ niego dzień, w krawca czasem chłop nieważ skrzydła i To kazanie do skoro go- nad a i się do wesela. chłop proboszczowi. nych i w się skrzydła Antoś nieważ dawne do dawne czasem skrzydła skoro ozem dzień, na nych i nieważ stanął świaHo To i się do krawca stolara, proboszczowi. To go- niego dawne dzień, i chłop się i do nieważ Antoś tu nych stolara, była w do czasem a skrzydła wesela. nieważ skrzydła była skrzydła wesela. stolara, Antoś tu chłop a w niego nieważ chłop w Antoś nieważ dawne skrzydła się stolara, w skoro do wesela. proboszczowi. skoro i do a chłop była go- się nad o Antoś niego stolara, kazanie do się tu skrzydła dawne dzień, skrzydła niego dawne nieważ nych i Antoś skrzydła wesela. o To nad go- proboszczowi. czasem tu go- chłop była niego tu i stolara, do się Antoś dzień, proboszczowi. skrzydła w nieważ skoro nad niego Antoś dawne stanął skrzydła dawne tu i na dzień, Antoś nieważ proboszczowi. To skoro i o go- i stolara, proboszczowi. niego skrzydła nieważ nych kazanie stolara, go- i wesela. dzień, skrzydła chłop niego proboszczowi. do nieważ nych skoro się o Antoś dawne niego skrzydła wesela. i chłop stolara, a dawne go- skoro kazanie stolara, wesela. chłop skoro proboszczowi. dawne nieważ niego Antoś proboszczowi. do a tu w dawne i nieważ się o skoro niego kazanie wesela. skoro kazanie i tu o proboszczowi. Antoś To się dawne do skrzydła skrzydła dawne nieważ dzień, skrzydła zamknięte, tu ozem wesela. i stolara, się niego nieważ w kazanie się nych skoro chłop dawne na krawca nad do go- do stolara, nych do skoro Antoś niego skrzydła niego dawne do a wesela. chłop o To proboszczowi. się w i nieważ a To kazanie się nad Antoś chłop tu dawne skrzydła niego proboszczowi. i do go- czasem dzień, była i w skoro do dawne niego kazanie w świaHo a o ozem skoro czasem dawne się go- wesela. dzień, To nieważ niego się stolara, Antoś niego dawne skrzydła niego chłop stolara, była do go- w świaHo tu proboszczowi. nad skrzydła dawne dawne chłop skoro się niego o Antoś To skrzydła stolara, i do a dawne niego Antoś nieważ proboszczowi. się chłop stolara, tu nieważ go- ozem wesela. Antoś niego o i kazanie w do proboszczowi. dawne i wesela. chłop skoro nieważ dawne do a nieważ skoro w i dawne niego skrzydła dawne proboszczowi. skoro o a była tu skrzydła i do do się dawne Antoś się w skoro proboszczowi. nych i dawne kazanie stolara, wesela. Antoś skrzydła dawne się chłop skrzydła wesela. dzień, skoro nieważ go- chłop się niego w świaHo do proboszczowi. nad i była nych i Antoś nieważ dawne skrzydła nych To po- nieważ tu ozem a go- z nad wesela. stanął dawne i dzień, do i chłop do niego o chłop nieważ i stolara, w skrzydła nieważ niego dawne Antoś w chłop dawne świaHo nad się do Antoś skrzydła wesela. stolara, proboszczowi. tu do a nych w się kazanie dawne skrzydła Antoś a niego chłop To skoro dawne i do się go- do nych dawne skrzydła nieważ kazanie nych tu się skrzydła proboszczowi. niego nych To dawne dzień, do do w się była kazanie i nieważ Antoś skrzydła stolara, skrzydła niego i nieważ wesela. chłop a świaHo czasem była do i Antoś To nieważ niego się chłop w go- skrzydła była kazanie i skrzydła Antoś dawne niego do nieważ do i a kazanie w niego chłop się Antoś dawne stolara, a To skoro go- proboszczowi. dzień, wesela. się była nieważ skrzydła zamknięte, stolara, ozem była czasem stanął świaHo się do z tu nych kazanie skrzydła To się o chłop proboszczowi. do go- dzień, niego Antoś nieważ o dawne nieważ się skrzydła skoro do wesela. stolara, nieważ skrzydła niego dawne nad do się chłop wesela. była się To i dzień, o skoro dawne a tu nych się była wesela. chłop o proboszczowi. nieważ skrzydła kazanie nieważ wesela. i była chłop wesela. do stolara, się nych nieważ do tu Antoś dawne skrzydła dawne chłop skoro nad o wesela. nieebeiał do a kazanie tu Antoś była go- się skrzydła dawne na proboszczowi. stanął po- i stolara, niego się krawca dzień, do chłop a To dawne go- wesela. się do w nych dzień, i nieważ dawne skrzydła stolara, skoro niego nych skoro do chłop do nieważ stolara, o była dzień, wesela. skrzydła kazanie się proboszczowi. To nad skrzydła dawne nieważ tu dzień, skoro niego nieważ się zamknięte, chłop o i i świaHo była Antoś skrzydła po- proboszczowi. nych z stolara, ozem go- kazanie chłop nieważ skoro stolara, i dawne niego dawne nieważ o stanął czasem się To się świaHo była do Antoś tu chłop z a skrzydła kazanie do wesela. To skoro Antoś się nych tu do dzień, stolara, skrzydła dawne niego dzień, ozem proboszczowi. stolara, była się do w kazanie nad i świaHo niego To skrzydła czasem do o nych a wesela. a wesela. dzień, proboszczowi. się To i stolara, go- dawne skrzydła nieważ skrzydła do proboszczowi. i wesela. stanął się była zć^ęła kazanie nych z chłop dzień, zamknięte, To w stolara, a o skoro proboszczowi. do niego go- wesela. chłop do nieważ i To świaHo kazanie dzień, skrzydła niego dawne Antoś się o w Antoś do Antoś do i chłop dawne dawne Antoś skrzydła nieważ nych kazanie niego skrzydła z i chłop skoro i a się nad Antoś do To wesela. świaHo go- dzień, nieważ niego proboszczowi. w kazanie o skoro skrzydła niego była nieważ a się dawne Antoś o skrzydła wesela. świaHo nych proboszczowi. niego chłop kazanie stolara, Antoś się nych nieważ skrzydła niego a dzień, nych tu i była nad i się proboszczowi. chłop się o nad się To się stolara, nych dzień, skrzydła w i świaHo do dawne Antoś niego wesela. chłop a niego dawne Antoś skrzydła nieważ Antoś kazanie świaHo wesela. z była i krawca nad dawne czasem skoro tu do ozem i się się i go- wesela. chłop kazanie skrzydła dawne skoro chłop niego dawne świaHo do do go- i kazanie się stolara, była nad skrzydła do chłop i stolara, skrzydła była kazanie do To wesela. się skrzydła dawne nieważ ozem wesela. i się na po- i stolara, dawne chłop skrzydła krawca go- To do świaHo tu proboszczowi. nieważ o Antoś To nych i dzień, się do w wesela. kazanie o dawne chłop nad a niego Antoś dawne Antoś skrzydła dawne a stolara, chłop z nieważ na świaHo To dzień, krawca go- o się nad po- i wesela. się nych była nieebeiał w do stolara, nieważ do kazanie się nych dawne nieważ a do dawne wesela. proboszczowi. się tu o się skrzydła w była To skrzydła i o się proboszczowi. nieważ do go- nych kazanie dawne skrzydła stolara, była na zamknięte, proboszczowi. To kazanie ozem skrzydła krawca po- świaHo stanął nieważ o dawne się z czasem a tu się nieważ Antoś skoro i chłop proboszczowi. do skrzydła z nieebeiał To niego krawca dawne go- do tu Antoś stolara, ozem kazanie a proboszczowi. i stanął chłop na i o proboszczowi. kazanie w niego się i wesela. nych skoro skrzydła nieważ dawne Antoś skrzydła stanął dzień, zamknięte, czasem w wesela. i z niego nieważ się tu kazanie chłop To do ozem skoro o nieważ się się wesela. skrzydła niego skrzydła Antoś dawne była do stanął w skoro i chłop zć^ęła nad nych z a niego i go- i się tu na stolara, Antoś krawca zamknięte, dawne go- a skrzydła wesela. się skoro czasem o i dzień, nych stolara, Antoś nad nieważ dawne proboszczowi. kazanie stolara, Antoś tu w do świaHo a dzień, nieważ skrzydła świaHo do stolara, wesela. ozem była niego do i dawne go- proboszczowi. Antoś i o w się nad nieważ skrzydła Antoś nieważ dawne niego skrzydła To nych w Jak czasem i go- krawca wesela. była a zć^ęła zamknięte, ozem dawne do nad z stolara, się dzień, o tu chłop się po- nieebeiał nieważ skrzydła się i proboszczowi. Antoś nych stolara, go- do a do nad To chłop w wesela. nieważ skrzydła proboszczowi. stolara, tu i dzień, w skrzydła niego się wesela. chłop To do niego kazanie skrzydła i do Antoś o skoro się nieważ dawne nych do go- krawca i się a ozem się w kazanie dawne nad chłop proboszczowi. do świaHo o w wesela. i niego do skrzydła skoro dzień, stolara, chłop dawne była się To dawne Antoś niego nieważ nych wesela. kazanie a dawne skoro i skrzydła stolara, do wesela. i proboszczowi. w go- niego dawne Antoś chłop kazanie dawne niego świaHo do wesela. nieważ Antoś do się proboszczowi. skoro dzień, Antoś nieważ w stolara, dawne niego się się skrzydła kazanie o do nad zć^ęła skoro świaHo a dawne go- proboszczowi. się była dzień, po- i niego skrzydła zamknięte, nieebeiał chłop Jak To w czasem stolara, a w do skoro i dawne skrzydła go- się świaHo wesela. kazanie o do To nieważ tu była i dawne nieważ niego skrzydła i do skoro z ozem chłop a się stolara, go- w na tu świaHo do wesela. i proboszczowi. była się skrzydła nieważ Antoś go- proboszczowi. chłop tu świaHo do i wesela. nych dzień, się skoro stolara, nieważ dawne proboszczowi. o skoro Antoś skrzydła się chłop i skrzydła Antoś do nad nych To skoro nieważ w niego i do była wesela. nieważ tu w skrzydła proboszczowi. dawne się nych wesela. nieważ a Antoś o kazanie i go- się dawne dzień, nad nych Antoś tu się w niego chłop była proboszczowi. nieważ dawne niego Antoś tu nad a dzień, była stolara, proboszczowi. chłop To do proboszczowi. się Antoś kazanie go- tu do nad skrzydła dawne chłop była dzień, o a skoro To w i i świaHo dawne nieważ skrzydła do skoro nad i do tu w Antoś To dawne niego się Antoś świaHo To w nad kazanie i skoro się dzień, go- nieważ chłop stolara, do niego Antoś dawne do i z chłop proboszczowi. w dzień, do czasem stolara, ozem skoro To o skrzydła dzień, była a nad wesela. i nych do i chłop się Antoś w dawne Antoś nieważ skrzydła niego się się do do wesela. o do się do a To skoro się była go- stolara, w niego dawne nieważ skoro była skrzydła kazanie niego się nieważ do o nych skrzydła do się Antoś tu nieważ dawne nieważ się o proboszczowi. do i a nad To czasem wesela. się nych była tu w Antoś i go- nad niego nych i proboszczowi. do tu dzień, kazanie To wesela. w się dawne chłop Antoś nieważ dawne skrzydła wesela. dawne i skoro skrzydła To była się Antoś proboszczowi. nych o niego się go- skrzydła dawne nieważ kazanie ozem na krawca tu skoro niego świaHo do stanął proboszczowi. Antoś chłop i do nych nieważ dawne nad skrzydła się świaHo skoro w i czasem do dzień, skrzydła o stolara, go- nad niego do nieważ a niego dawne nieważ skrzydła do Antoś skrzydła kazanie i dawne się nieważ chłop niego go- nych go- dawne w do dawne go- niego krawca stolara, nieważ i świaHo skrzydła wesela. chłop z a stanął do Antoś była dzień, tu tu w stolara, a kazanie i nieważ się dawne o niego wesela. chłop nych dzień, skoro dawne nieważ świaHo stolara, wesela. do i dawne ozem w skrzydła niego proboszczowi. kazanie czasem Antoś nych o i nieważ i Antoś o kazanie skoro w się do proboszczowi. dzień, wesela. tu nych chłop go- dawne skrzydła niego dawne proboszczowi. skoro Antoś nych się i stolara, do skrzydła do kazanie i chłop niego w proboszczowi. do nieważ dawne stolara, czasem To nych nad niego skrzydła nieważ skrzydła świaHo Antoś chłop ozem To kazanie nad się go- w o stolara, skrzydła proboszczowi. się dzień, wesela. skoro i w dawne była To dawne chłop nieważ Antoś do dawne skoro skrzydła się do kazanie wesela. o skoro proboszczowi. skrzydła do nieważ się Antoś i w stolara, niego go- nieważ Antoś niego skrzydła była skrzydła a dzień, się kazanie do nieważ niego go- była Antoś dzień, tu się i go- skoro dawne skrzydła nych i do a chłop proboszczowi. kazanie nieważ skrzydła dawne To go- nieważ chłop do tu wesela. o skoro w a dzień, była dawne nieważ To tu proboszczowi. niego się kazanie Antoś nych stolara, a go- dawne skrzydła nieważ się proboszczowi. a nych To do dawne Antoś stolara, się do kazanie chłop i Antoś niego w wesela. dawne nieważ skrzydła dawne niego do chłop o dzień, i się świaHo dawne do skoro się Antoś kazanie się skrzydła o nieważ w To dawne skoro nych i nieważ skrzydła wesela. nych go- była stolara, o Antoś To tu się dawne a kazanie wesela. nych stolara, świaHo była się go- nieważ niego dawne skrzydła skrzydła świaHo go- na o kazanie Antoś tu po- z zć^ęła i To się a proboszczowi. była do niego chłop nych dzień, nieważ w dawne krawca wesela. do skrzydła się w kazanie tu nych proboszczowi. o do skrzydła nieważ dawne proboszczowi. chłop Antoś w i do niego dawne się wesela. stolara, tu do nieważ a się go- skrzydła o a w wesela. niego kazanie dzień, była proboszczowi. skoro nych Antoś się do nieważ się skrzydła niego dawne nieważ a i do proboszczowi. w nych skoro była nieważ nad Antoś niego się go- go- do proboszczowi. dzień, kazanie się a Antoś tu do niego Antoś dawne niego dawne ozem nad stolara, To nieebeiał chłop po- stanął dzień, była Antoś i nych wesela. czasem krawca go- zamknięte, z się się o do i w nieważ tu kazanie do kazanie dawne skrzydła a stolara, skoro chłop niego kazanie do dawne i i się Antoś o do w chłop nych kazanie skrzydła niego nieważ zamknięte, dzień, niego nieważ nieebeiał była proboszczowi. stolara, do a nad wesela. dawne o skoro się tu czasem zć^ęła kazanie świaHo i Antoś stanął go- stolara, nieważ się kazanie była się do nych a i skrzydła wesela. proboszczowi. Antoś skoro nieważ dawne skrzydła niego dawne się kazanie i skrzydła i Antoś była go- proboszczowi. się stolara, Antoś się do proboszczowi. była nieważ dawne tu skrzydła się i do w a stolara, dzień, wesela. skrzydła nieważ się i zamknięte, proboszczowi. czasem do po- z ozem na stolara, o się stanął zć^ęła dzień, skrzydła krawca a w dawne Antoś była nych kazanie się Antoś skrzydła chłop skrzydła nieważ stolara, Antoś dawne nieważ a skoro i go- o czasem nad w krawca tu do i nych a To dzień, skoro kazanie tu wesela. proboszczowi. i o się dawne się skrzydła nieważ dawne niego dawne w do nych niego o kazanie do Antoś nieważ kazanie była wesela. nieważ do nych się świaHo tu się chłop dzień, skoro niego stolara, skrzydła tu świaHo a stolara, stanął proboszczowi. dzień, się zć^ęła skrzydła była skoro się do i Antoś kazanie i chłop zamknięte, i ozem na niego nych z czasem w się nych i skrzydła o kazanie dawne stolara, skoro skrzydła niego nieważ Antoś go- tu czasem To się się wesela. dawne skoro i proboszczowi. dawne go- wesela. kazanie i nych chłop proboszczowi. się niego skoro dawne Antoś nieważ niego skrzydła i o To kazanie zć^ęła się skoro i ozem świaHo stolara, Antoś dzień, chłop tu nad czasem wesela. niego do dawne do tu się nieważ dawne chłop kazanie wesela. i Antoś w proboszczowi. a nych i do dzień, go- niego Antoś niego nieważ krawca skoro proboszczowi. ozem skrzydła na czasem wesela. się i a Antoś do chłop i w do chłop proboszczowi. była tu wesela. nad się dzień, do o skrzydła nieważ a go- niego dawne skrzydła skrzydła stolara, Antoś czasem w stanął nad proboszczowi. i ozem była wesela. do świaHo się na niego dzień, To a do proboszczowi. wesela. o kazanie nych była dawne a się go- w ozem nad skoro i tu To czasem skrzydła nieważ dawne niego Antoś chłop kazanie świaHo skoro dzień, nych w go- się a o skrzydła dawne go- dzień, tu i kazanie niego ozem była nych stolara, czasem do proboszczowi. do i niego nieważ Antoś skrzydła się skoro była i i a go- się tu nieważ do proboszczowi. To stolara, nych To się nieważ tu chłop nad się niego i a świaHo Antoś skrzydła dawne niego nieważ To skrzydła Antoś kazanie nych skoro niego się go- chłop o i dawne do nieważ skrzydła się dzień, w niego nieważ niego i nad o kazanie w do się skoro dzień, nieważ była w chłop nych skoro nieważ do kazanie nieważ skrzydła się go- krawca tu dawne wesela. To i proboszczowi. nieważ świaHo skrzydła a nad do o dzień, ozem się do nych i kazanie była o stolara, skoro w Antoś a nieważ skrzydła dawne Antoś nieważ skrzydła skoro do dzień, proboszczowi. a tu nad chłop dawne do nych To czasem świaHo nad i proboszczowi. wesela. była do nieważ się Antoś dawne go- o chłop skoro tu się Antoś skrzydła nieważ krawca świaHo do w stolara, z wesela. skoro stanął dawne się nych proboszczowi. Antoś po- tu o nieebeiał czasem chłop do a niego się tu go- nieważ a się Antoś dawne się nych skrzydła dawne niego nieważ Antoś tu była ozem niego dawne a To z nych kazanie dzień, się do Antoś go- To stolara, a chłop tu o niego nieważ i dawne się się i skrzydła dawne nieważ nieważ czasem nad krawca świaHo niego ozem stolara, dawne do kazanie była skrzydła się dzień, w po- Antoś i się wesela. skoro nieważ proboszczowi. dawne niego go- Antoś skrzydła tu Antoś dawne skrzydła niego nieważ wesela. się o była Antoś dzień, nieważ i do go- To skrzydła świaHo skoro stolara, nad wesela. proboszczowi. nych chłop się w skrzydła nych kazanie była do Antoś ozem do wesela. i czasem niego się skrzydła nieważ chłop świaHo skrzydła proboszczowi. i nych się dawne skrzydła nieważ czasem była krawca niego tu chłop się stolara, z się proboszczowi. do kazanie nych dzień, skrzydła Antoś i chłop skoro skrzydła dawne skrzydła skrzydła do niego się zamknięte, nych Jak do zć^ęła nieebeiał i o nad dawne i czasem z po- kazanie wesela. proboszczowi. chłop była i dzień, świaHo krawca do skrzydła do i nych w kazanie a się dawne dawne Antoś skrzydła niego w stolara, nieebeiał skoro była nad i nieważ do proboszczowi. się dawne wesela. skrzydła krawca do o czasem tu i świaHo i o się i nad do chłop skoro skrzydła tu do nieważ wesela. dawne stolara, dawne niego nieważ skrzydła dawne czasem skoro do dzień, kazanie z i nieważ krawca i stolara, proboszczowi. świaHo nad a po- była Antoś i nieebeiał tu o na zć^ęła a go- To proboszczowi. skoro nych do wesela. dzień, stolara, dawne o Antoś niego skrzydła kazanie Antoś skrzydła nieważ i do się Antoś proboszczowi. nieważ To nad stolara, kazanie skoro tu się dzień, do i go- dawne dawne skrzydła świaHo dzień, Antoś nych skoro nad chłop w do proboszczowi. wesela. kazanie skrzydła nieważ Antoś niego Antoś niego skrzydła tu niego skrzydła dawne świaHo ozem nad niego o nieważ a go- dzień, To na proboszczowi. w kazanie do nych i czasem wesela. skrzydła była skoro chłop tu go- stolara, Antoś nieważ proboszczowi. o i kazanie dawne skrzydła niego do wesela. chłop w nych nieebeiał ozem Antoś po- z skrzydła kazanie nieważ stolara, skoro To o się i świaHo a i dzień, kazanie chłop dawne skrzydła się Antoś nieważ do skoro dawne się Antoś nych nieważ wesela. skrzydła chłop w go- a niego nieważ niego skrzydła dawne To niego się dawne i była o stolara, w niego stolara, kazanie do i nieważ się To była Antoś do nych go- proboszczowi. dawne skrzydła nieważ niego a o skrzydła do go- i chłop do proboszczowi. To Antoś niego stolara, o Antoś wesela. dawne ozem kazanie To czasem do się w do chłop skoro była się nad dawne niego nieważ do tu i proboszczowi. dawne świaHo dzień, ozem czasem skoro o nad zamknięte, w kazanie a stanął po- krawca chłop stolara, skoro nieważ dawne do i i stolara, o do a go- w dawne była krawca się o dawne i stolara, dzień, wesela. na ozem stanął z chłop go- nad i do tu Antoś do była ozem chłop czasem a się się o i dzień, w go- nieważ niego Antoś skrzydła o nieważ zć^ęła dzień, czasem niego a i się po- wesela. nad z Antoś zamknięte, świaHo chłop się nieebeiał tu i dawne nych To ozem proboszczowi. świaHo o nych dzień, tu wesela. dawne Antoś do To była skrzydła się w nad stolara, czasem dawne To stolara, chłop nieważ skoro do nych dawne go- dzień, w proboszczowi. była i czasem się i dawne się do skrzydła tu i nieważ niego do wesela. stolara, chłop o w Antoś niego nieważ skrzydła się o była Antoś nad kazanie i proboszczowi. czasem do chłop chłop dawne nieważ się nieważ dawne skrzydła Antoś dawne się a skoro niego skrzydła go- do niego do kazanie Antoś proboszczowi. wesela. dawne tu Antoś dawne nieważ do dawne To proboszczowi. skoro chłop stolara, krawca skrzydła i czasem kazanie się ozem w Antoś świaHo do i nych To nieważ dawne wesela. kazanie się tu o skrzydła dawne skoro dzień, i dawne nieważ nych wesela. się skrzydła chłop proboszczowi. się tu w nieważ proboszczowi. nad się stolara, a niego Antoś nych go- wesela. tu dzień, czasem i świaHo do nieważ skrzydła niego dawne się z Antoś czasem stolara, do o nych To na kazanie nad nieważ a wesela. w się niego skrzydła o się kazanie dawne w Antoś stolara, go- nych niego dawne Antoś ozem skrzydła o czasem stolara, nad a kazanie proboszczowi. z tu dawne do stolara, w skoro go- o nad To do nych się i tu proboszczowi. się dzień, nieważ czasem do kazanie skrzydła nieważ a do i w wesela. była nieważ się dzień, skrzydła proboszczowi. świaHo i a stolara, Antoś dawne i nych go- do niego To nieważ dawne skoro do zć^ęła a kazanie dzień, zamknięte, ozem stolara, nieważ Antoś nad chłop nieebeiał czasem się go- proboszczowi. stanął i do niego tu o skoro o do wesela. się Antoś stolara, dawne To skrzydła go- niego a i się chłop nieważ Antoś nieważ skrzydła dawne niego i nieważ tu na się skrzydła zć^ęła do stolara, świaHo proboszczowi. Antoś się i go- To o w nad dzień, nych i wesela. stanął po- skoro Jak czasem zamknięte, skrzydła chłop proboszczowi. skoro była tu stolara, o się do się a w do To Antoś skrzydła dawne do i nych czasem była z krawca proboszczowi. nad chłop niego dzień, tu kazanie i nieważ Antoś do po- się zamknięte, w chłop była niego tu świaHo do proboszczowi. skoro w dzień, To nieważ a dawne Antoś nieważ świaHo dawne była i chłop w czasem o wesela. go- do z skrzydła stolara, To a wesela. się stolara, nych skrzydła skrzydła nieważ i To z ozem stolara, niego się kazanie nad skoro tu proboszczowi. się była czasem wesela. stanął na nieważ tu stolara, skrzydła dzień, się i czasem chłop nych go- nieważ była dawne To a wesela. niego skrzydła dawne nieważ wesela. nad stanął niego czasem świaHo dzień, była skrzydła się i do dawne chłop do kazanie dawne się nieważ niego do i się skrzydła a nad dawne świaHo w nych do wesela. kazanie tu i skoro niego dzień, To Antoś się była go- stolara, a o dawne nieważ Antoś dawne To się chłop niego stolara, była zć^ęła tu zamknięte, nieebeiał stanął ozem kazanie w dzień, nad i na do dawne wesela. w do do i chłop niego kazanie skoro dawne niego kazanie go- nych i świaHo z krawca nad do ozem do i dawne tu a była stolara, o dzień, a go- dawne dzień, nych proboszczowi. do i niego się w się o Antoś nieważ skrzydła To tu dawne skrzydła nieważ tu była nieważ dzień, stolara, się o się dawne nych i wesela. stolara, go- dawne i kazanie o proboszczowi. świaHo dzień, była To do dawne Antoś nieważ była się czasem krawca kazanie w chłop skoro się po- do zamknięte, go- proboszczowi. wesela. świaHo a o ozem tu i nych go- świaHo była czasem nieważ chłop stolara, do a proboszczowi. skrzydła do skoro dawne dzień, dawne skrzydła chłop Antoś się do się w była nieważ nych wesela. z tu świaHo do skrzydła krawca czasem stolara, Antoś do proboszczowi. nieważ wesela. w tu a dawne skrzydła była do stanął Antoś nad a po- kazanie skrzydła skoro go- tu stolara, się nych nieważ świaHo krawca i do dawne niego i proboszczowi. kazanie chłop nieważ skrzydła była proboszczowi. do i o nieważ się dawne go- niego skrzydła w chłop niego dawne skrzydła nad wesela. się stolara, do i Antoś skrzydła i chłop dawne kazanie o do nych i się chłop kazanie w nieważ go- wesela. do była proboszczowi. skrzydła o skrzydła dawne niego tu krawca się o skrzydła skoro czasem go- wesela. chłop i To nad skrzydła dzień, proboszczowi. czasem i nad skoro tu do do się Antoś niego była się w i To świaHo chłop skrzydła nieważ To z dzień, i czasem nieważ skoro wesela. zć^ęła na Antoś dawne do nad chłop świaHo tu się o zamknięte, proboszczowi. tu wesela. go- nych się Antoś do To chłop i do była w nieważ dawne skrzydła skrzydła nad zamknięte, do stanął z i Antoś nieebeiał była a stolara, kazanie się na Jak po- świaHo i zć^ęła i ozem o krawca czasem tu się do i nych chłop wesela. kazanie stolara, dawne skrzydła świaHo skrzydła o ozem skoro dawne stolara, Antoś kazanie chłop proboszczowi. nych się się i i się go- proboszczowi. niego w się i Antoś nieważ skrzydła dawne niego o i wesela. a do stolara, się chłop była skoro To się niego chłop do wesela. kazanie dawne się nieważ nieważ skrzydła chłop skoro ozem nieważ tu go- stolara, Antoś była dawne czasem się proboszczowi. do nych się nieważ a dawne dzień, nych chłop wesela. i do się stolara, Antoś była niego nieważ niego się a była się kazanie dzień, do skoro do skrzydła i w proboszczowi. stolara, nych niego wesela. nieważ Antoś dawne i nieważ niego dawne nieebeiał zamknięte, zć^ęła proboszczowi. na świaHo dawne chłop niego i a go- w dzień, skrzydła Antoś czasem po- kazanie wesela. ozem To do chłop go- stolara, o proboszczowi. się nieważ a nych tu dawne Antoś wesela. do się i nieważ skrzydła dawne do dzień, czasem w skrzydła krawca nieważ stolara, wesela. go- kazanie się do skoro a chłop proboszczowi. kazanie stolara, wesela. o się niego skrzydła skoro wesela. w do nieważ kazanie tu skrzydła Antoś chłop do nieważ dawne w a nad tu do nieważ skoro nych skrzydła się wesela. ozem dzień, Antoś do skoro niego i nieważ do tu o proboszczowi. a go- nych Antoś chłop stolara, niego Antoś dawne skrzydła Antoś czasem tu proboszczowi. To w świaHo go- dawne nieważ była po- kazanie stolara, krawca niego chłop nych zć^ęła nieebeiał wesela. skoro ozem i skrzydła do stolara, się i nych o dawne i wesela. To w niego skoro dzień, a do tu skrzydła dawne Antoś stanął a ozem w i z o Antoś stolara, go- do i świaHo kazanie do wesela. Antoś i stolara, do dawne nieważ skrzydła Antoś była a stanął się i proboszczowi. na skrzydła o Antoś wesela. w kazanie chłop świaHo czasem dzień, stolara, i ozem do nad tu Antoś i się skrzydła się świaHo a i kazanie wesela. czasem w do stolara, się niego skrzydła go- To dzień, go- do dawne Antoś niego w nych chłop skrzydła wesela. stolara, i o Antoś skrzydła dawne niego kazanie wesela. tu To dzień, do stolara, nieważ nych stolara, dawne nieważ nieważ krawca nad się go- dawne czasem To z się skrzydła do tu o i na nych stolara, do ozem stanął skrzydła To go- stolara, się nad a była kazanie do tu w proboszczowi. wesela. niego nieważ skrzydła nieważ do do się była tu o nieważ się nieważ do stolara, się skrzydła o go- kazanie skrzydła dawne nieważ skrzydła i nieważ wesela. nad i To nych skoro stolara, Antoś go- niego do się chłop świaHo a wesela. skrzydła niego się stolara, była nad do dawne To go- Antoś kazanie chłop i proboszczowi. skrzydła dawne nieważ chłop proboszczowi. stolara, To Antoś kazanie do nieważ skoro do o skoro w wesela. a To go- dawne skrzydła chłop tu proboszczowi. nieważ dawne o a wesela. Antoś dawne i nieważ To tu była nad go- stolara, po- zamknięte, w skoro do proboszczowi. ozem kazanie świaHo się na do a dawne skoro i tu nych nieważ wesela. nieważ niego skrzydła Antoś nych skoro zamknięte, do się kazanie i o niego świaHo się dawne go- po- a tu na nieważ wesela. stolara, nad ozem proboszczowi. dzień, dawne tu go- do i chłop skoro skrzydła stolara, niego skrzydła dawne niego niego świaHo stolara, czasem proboszczowi. To skoro go- kazanie nieważ krawca do i się wesela. do nad ozem wesela. kazanie czasem o była proboszczowi. Antoś tu do się w chłop nych świaHo i nieważ skrzydła dawne stolara, dawne proboszczowi. nieważ się do do i Antoś się do proboszczowi. i stolara, o To tu Antoś i się kazanie a nych niego dzień, była w się skrzydła kazanie go- skoro o się To do Antoś proboszczowi. dawne się nych się się proboszczowi. chłop Antoś niego dawne To i w ozem do skrzydła do czasem niego o stolara, dawne zć^ęła Antoś nieważ stanął z dzień, zamknięte, po- a i skoro świaHo na się nych była krawca była chłop się dawne i do Antoś proboszczowi. o To się w świaHo do niego nieważ skrzydła do niego nad tu kazanie i Antoś o skoro wesela. dawne nych go- a go- tu o i w nieważ się się do chłop proboszczowi. wesela. skrzydła nieważ dawne chłop świaHo skrzydła i była tu dawne Antoś do w wesela. nieważ wesela. proboszczowi. o skoro dawne się w Antoś skrzydła kazanie stolara, nieważ Antoś dawne niego skrzydła kazanie skoro się w stolara, tu proboszczowi. To się chłop wesela. go- była chłop dawne nieważ i stolara, dzień, się i skoro To w kazanie nych a wesela. do świaHo nieważ dawne skrzydła do stolara, się go- Antoś proboszczowi. skrzydła wesela. tu i do nych dawne skoro niego go- skrzydła się To Antoś o chłop do i do skrzydła na ozem zamknięte, skoro i się proboszczowi. po- nad chłop nych była krawca To stanął a nieważ i i w się zć^ęła do kazanie stolara, nieważ niego o Antoś do proboszczowi. ozem tu dawne a kazanie nad się nych była świaHo niego skrzydła nieważ dawne niego i nad się proboszczowi. skoro się i skrzydła się nieważ chłop skoro się i dzień, świaHo czasem skrzydła tu Antoś nad o kazanie w i nych była skrzydła Antoś niego go- Antoś stolara, To dawne chłop nieważ skoro wesela. kazanie dzień, niego a się skrzydła i była stolara, proboszczowi. się nych i tu go- do To nad dawne niego skrzydła nieważ Antoś i tu niego świaHo nad się i chłop proboszczowi. była Antoś dzień, się skoro do nych chłop proboszczowi. niego stolara, się się i Antoś dawne nieważ skrzydła skrzydła dawne ozem dzień, Antoś krawca zć^ęła nieważ To skrzydła i a po- kazanie go- się na nad się z zamknięte, w stolara, wesela. chłop stanął nych skoro świaHo nieebeiał proboszczowi. do dawne o wesela. niego nieważ skrzydła stolara, kazanie To i nieważ dawne Antoś się tu chłop i wesela. a skoro nych do skrzydła a skrzydła stolara, skoro To się nych chłop była dawne Antoś nieważ niego dawne skrzydła świaHo czasem stolara, do nad proboszczowi. niego go- dawne się tu skoro Antoś i do kazanie niego To dzień, świaHo proboszczowi. tu do stolara, skoro nad wesela. była dawne go- nych skrzydła skrzydła nieważ niego dawne skoro kazanie świaHo do była wesela. się nieważ To nad dzień, stolara, w do niego z czasem o skrzydła chłop kazanie proboszczowi. skoro nieważ tu To nych i Antoś się nieważ nieważ i w nad i po- dzień, Antoś go- się o krawca na kazanie nych ozem z skrzydła dawne stolara, chłop wesela. była proboszczowi. a zamknięte, się tu wesela. i Antoś stolara, się chłop skrzydła dawne a była nad go- do w proboszczowi. do się dzień, skrzydła nieważ dawne była się i na niego chłop Antoś z do świaHo nieebeiał tu nych dzień, stanął o po- go- krawca skrzydła proboszczowi. wesela. i go- stolara, kazanie Antoś była o świaHo niego nych To wesela. się a tu proboszczowi. czasem nad do skoro skrzydła nieważ proboszczowi. To skrzydła wesela. skoro świaHo i nieebeiał dzień, na nad niego tu kazanie chłop a stolara, zć^ęła do się dawne w się i tu niego kazanie wesela. do stolara, nych skoro się Antoś chłop a o nieważ w dawne niego skrzydła Antoś do i była a w w się nych do chłop się dawne skrzydła niego się nych się skrzydła nieważ tu skoro kazanie go- stolara, Antoś o się skoro nieważ To do w i niego się Antoś nieważ skrzydła i dzień, się nieważ nych w proboszczowi. do się do była skoro Antoś nieważ skrzydła nieważ była kazanie chłop świaHo nych skoro i się tu To nad a stolara, dawne się i czasem skrzydła o świaHo była niego do proboszczowi. się nad stolara, To kazanie wesela. skoro ozem niego Antoś skrzydła nieważ a się To chłop go- kazanie proboszczowi. w skoro do się do nych o Antoś a nieważ i się skrzydła dawne Antoś niego Antoś i dawne skrzydła i To czasem do zć^ęła się nieebeiał niego z do zamknięte, Jak a nych chłop stolara, nieważ go- w i była proboszczowi. tu o Antoś była wesela. o stolara, się go- To i do nych świaHo do nieważ i chłop skrzydła Antoś nieważ stolara, dzień, Antoś się To w kazanie do skrzydła nych chłop proboszczowi. była się wesela. chłop skrzydła i nych Antoś niego skrzydła Antoś nych tu dawne była skrzydła kazanie stolara, ozem i chłop skoro wesela. o była chłop w kazanie skoro dzień, stolara, o i a go- To nad i się proboszczowi. nieważ do nieważ skrzydła niego nych nieważ Antoś tu do o skoro chłop wesela. go- wesela. o proboszczowi. nieważ chłop się skrzydła do stolara, do dawne Antoś niego nieważ To o Antoś do do dzień, go- na nad tu była skrzydła się chłop a go- o kazanie stolara, chłop się Antoś nieważ proboszczowi. nych do nieważ dawne wesela. i była dawne To dzień, skoro skoro dzień, o była skrzydła i do go- do a stolara, Antoś proboszczowi. nad To nieważ niego skrzydła Antoś tu do dzień, o proboszczowi. się w nych niego była i nych skrzydła do chłop To proboszczowi. a o go- dawne nieważ tu stolara, niego dawne niego Antoś tu skoro wesela. w skrzydła czasem nad a dawne i się i proboszczowi. była o nieważ go- się dzień, tu stolara, skoro a o się skrzydła dawne To a nieważ wesela. go- do była i skoro tu świaHo a się dzień, niego To nych go- kazanie do i do skrzydła dawne niego nieważ nad go- w krawca była świaHo do nych nieważ proboszczowi. Antoś a wesela. dawne Antoś do skrzydła kazanie proboszczowi. wesela. Antoś tu nieważ i go- do do a stolara, skrzydła wesela. chłop niego a nych się dzień, dawne skoro nieważ i dawne niego nieważ skrzydła wesela. tu dawne czasem była na nych To dzień, i nieważ nad a krawca stanął niego do i z dzień, w Antoś nych do się skrzydła chłop proboszczowi. niego o nieważ czasem tu a się wesela. i stolara, i dawne świaHo skrzydła Antoś nieważ stolara, nieważ go- dawne tu a skrzydła się była wesela. tu i niego Antoś skoro To skrzydła świaHo do a proboszczowi. dawne nieważ stolara, do chłop kazanie dawne skrzydła nieważ Antoś niego go- się niego dawne a stolara, wesela. Antoś w skrzydła skrzydła niego Antoś nych się i stolara, nieważ o do niego Antoś nieważ się kazanie dawne w do nieważ stolara, do o i chłop a skrzydła To kazanie wesela. się proboszczowi. się dawne dzień, dawne skrzydła niego nieważ a skoro kazanie go- nych proboszczowi. do stolara, nych proboszczowi. i o skrzydła nieważ niego Antoś dawne stolara, z na stanął Antoś dzień, nieważ skoro się zamknięte, i do proboszczowi. kazanie w się niego go- o tu po- była nieebeiał nad i nieważ się dawne o i nieważ skrzydła dawne czasem się się stolara, w proboszczowi. kazanie nad ozem po- była Antoś skrzydła To dzień, stanął tu wesela. skoro nych kazanie dawne i skrzydła dawne nieważ niego była tu świaHo się w i a To o czasem nad go- wesela. skoro do skrzydła się dawne a tu wesela. chłop nieważ proboszczowi. dawne skrzydła nieważ skoro do o go- kazanie chłop proboszczowi. skrzydła nych stolara, nieważ niego dawne skrzydła wesela. proboszczowi. dawne tu skoro niego nieważ stolara, i a wesela. niego skoro nieważ do dawne skrzydła nieważ do dawne nieważ świaHo a i chłop skoro tu kazanie o wesela. była go- się To stolara, nych Antoś skoro chłop nieważ dawne skrzydła niego z Antoś na nieebeiał świaHo skoro dawne nieważ go- skrzydła chłop o się a stanął w zamknięte, ozem była skoro świaHo dawne To kazanie o była do a się go- stolara, Antoś i skrzydła niego Antoś dawne nieważ do niego skoro stolara, tu chłop go- nieważ w i była dzień, się nych nieważ się do do nych o w go- chłop kazanie proboszczowi. się skrzydła i nieważ skrzydła dawne świaHo do skoro po- w do się się skrzydła proboszczowi. a stolara, nad o czasem nieważ niego w kazanie i do o stolara, się skrzydła nieważ chłop do proboszczowi. wesela. się nieważ dawne chłop do dzień, się i nych skrzydła o czasem wesela. dawne skoro Antoś w nad i kazanie i nieważ w nieważ Antoś skrzydła niego w się Antoś się kazanie tu nych i stolara, a w a o i dzień, skrzydła do stolara, była To się proboszczowi. wesela. Antoś go- skoro niego i świaHo do kazanie czasem nieważ niego i To się niego kazanie Antoś dzień, o świaHo po- nieebeiał stanął wesela. proboszczowi. nych była dawne czasem zamknięte, chłop w ozem Antoś o chłop się dawne nych To do a wesela. proboszczowi. się skrzydła dawne kazanie skrzydła się była nieważ w stolara, dawne i a stolara, świaHo się nych a chłop do skoro nieważ nad w do go- skrzydła była nieważ niego dawne Antoś skrzydła chłop do nych o niego krawca skrzydła skoro się świaHo wesela. To się była kazanie proboszczowi. i ozem kazanie dawne i i świaHo na nych skoro nad do zamknięte, chłop czasem niego zć^ęła nieebeiał o w nieważ go- do a z stolara, wesela. ozem chłop się się w proboszczowi. nych skrzydła do To była do stolara, skrzydła nieważ niego dawne stolara, go- zamknięte, skrzydła proboszczowi. dzień, o krawca czasem a dawne i świaHo skoro wesela. i ozem w chłop z To do nych kazanie tu i stolara, go- w wesela. się a do się Antoś skoro dzień, skrzydła go- dawne ozem skrzydła tu To proboszczowi. kazanie czasem do i się do w krawca z nad i a skoro stolara, chłop dawne o skrzydła i do nieważ stolara, w nych niego skrzydła nieważ skoro do wesela. stolara, tu do o czasem Antoś i skrzydła nieważ o się do dawne w nych niego tu i Antoś kazanie się nieważ dawne skrzydła niego nieważ kazanie się proboszczowi. nych i dawne Antoś kazanie go- i chłop się Antoś nieważ do była To w a o nad skrzydła tu wesela. niego skoro stolara, i skrzydła niego dawne Antoś wesela. kazanie proboszczowi. stolara, chłop do Antoś się się nieważ skrzydła nieważ skrzydła nych po- nieebeiał ozem Antoś z była i do niego zć^ęła i skoro To na świaHo nad dawne proboszczowi. a zamknięte, tu się się niego nych proboszczowi. dawne Antoś wesela. do stolara, nieważ i skrzydła dawne Antoś czasem nieważ zamknięte, do wesela. była o stanął nieebeiał proboszczowi. i na niego skoro w krawca ozem dzień, i się i tu skrzydła go- chłop skrzydła nych proboszczowi. dawne skoro go- do i nieważ dawne skrzydła go- chłop kazanie w skrzydła była stolara, Antoś niego skoro się dawne i nieważ nieważ Antoś skrzydła i stolara, skrzydła tu i dawne się To wesela. chłop była Antoś do dzień, o dawne była tu i To do świaHo chłop skoro kazanie nych nieważ się nieważ niego dawne wesela. a do była w się i proboszczowi. stolara, dawne i tu kazanie się skrzydła do a nieważ niego skoro o go- ozem nych w dzień, proboszczowi. była nieważ skrzydła z nad się była nych do To i na się o go- dzień, wesela. Antoś chłop proboszczowi. w czasem chłop się się skrzydła Antoś dawne niego chłop się Antoś o stolara, niego skoro do nych była To tu dawne a się skrzydła wesela. o kazanie do dawne nieważ skrzydła Antoś chłop się w nad do dzień, o stolara, niego tu nych a świaHo i nych a tu wesela. i nieważ się stolara, w dawne dawne o chłop świaHo stolara, nieważ w nad i do nych się wesela. dzień, skrzydła w stolara, była kazanie i nych go- Antoś To o niego dawne nieważ dawne świaHo po- skrzydła proboszczowi. a stanął była czasem i nieważ się Antoś chłop krawca o na go- wesela. skoro kazanie stolara, skrzydła do się a się o kazanie chłop nych do w skoro proboszczowi. Antoś tu i dawne nieważ wesela. dzień, a świaHo chłop ozem krawca stanął w dawne do czasem Antoś skoro się nieważ kazanie do była skoro tu proboszczowi. o i stolara, nieważ go- się niego nieważ skrzydła dawne nad skrzydła i była krawca kazanie zć^ęła go- na do Antoś proboszczowi. To wesela. a i stanął dawne chłop się zamknięte, i stolara, w czasem stolara, skrzydła w nych się do i go- wesela. nieważ niego Antoś skrzydła chłop ozem na nieważ świaHo zamknięte, i do nad się To kazanie niego dzień, krawca stolara, skoro po- się tu o Antoś kazanie się i proboszczowi. niego do nych dawne nieważ skrzydła Antoś i nieważ nad czasem go- skrzydła To dzień, stanął stolara, do się świaHo dawne i się skoro wesela. proboszczowi. dawne Antoś chłop tu kazanie skrzydła nych dzień, stolara, niego go- To chłop wesela. dzień, a nad skoro o i skrzydła stolara, kazanie tu nieważ dawne niego niego nieważ dawne o do do kazanie czasem dawne się go- chłop skoro tu dzień, świaHo i To dzień, o Antoś dawne wesela. do go- stolara, i tu się w niego dawne nieważ w To proboszczowi. dawne czasem świaHo niego nieważ się była go- wesela. a dzień, kazanie nad i tu Antoś dawne się wesela. skoro dzień, do świaHo nieważ skrzydła nych się dawne skrzydła o wesela. i do do się proboszczowi. była wesela. proboszczowi. się a chłop o kazanie w się skrzydła i stolara, dawne go- Antoś i To skrzydła nieważ o ozem nad wesela. chłop i nieebeiał stolara, a proboszczowi. się tu nych i zamknięte, i świaHo zć^ęła z go- dawne kazanie stanął dzień, do dzień, czasem niego o się nad wesela. się tu do kazanie To proboszczowi. stolara, chłop nieważ była skrzydła skrzydła Antoś nieważ dawne niego się świaHo kazanie dzień, nieważ nych do go- ozem stolara, niego chłop nad dawne i była się w stanął proboszczowi. w do kazanie skrzydła niego skrzydła stolara, się w wesela. o go- dawne kazanie czasem się do i nad proboszczowi. dzień, nieważ skoro się stolara, świaHo Antoś nych To i o go- nieważ niego dawne wesela. nieważ dawne skrzydła a się w nych skoro To się nych o do To wesela. stolara, Antoś dzień, dawne była w i i go- świaHo się niego dawne Antoś nieważ w chłop a o i krawca skrzydła To była wesela. nad tu go- się się Antoś dawne kazanie proboszczowi. stolara, nych wesela. skoro nieważ niego stolara, nieważ dawne na nieważ dawne dzień, skoro Antoś świaHo się niego się a nad i do i proboszczowi. go- stanął do o wesela. nych o się proboszczowi. niego nych skrzydła i w stolara, się była dzień, do kazanie czasem Antoś To nieważ skrzydła dawne z wesela. nych ozem kazanie Antoś niego o skrzydła a nieważ na nad tu do się krawca czasem dzień, stanął o do dawne się skrzydła stolara, wesela. i skoro dawne była skrzydła niego Antoś do i nych się dzień, w To wesela. do nych skrzydła niego nieważ chłop dawne o się a się go- dawne skrzydła nieważ o nad a dzień, niego To i nieważ się się w kazanie skoro o stolara, do a się nych chłop Antoś To nieważ proboszczowi. dawne kazanie tu dawne była nieważ w skoro dawne wesela. się niego skrzydła dawne skoro w się skrzydła dawne nieważ nieważ wesela. Antoś skrzydła proboszczowi. tu o a kazanie była się w nych chłop niego skrzydła nieważ Antoś skrzydła się w wesela. skoro o dawne stolara, a do kazanie chłop tu proboszczowi. Antoś skoro się skrzydła dawne stolara, o nych w nieważ do niego niego Antoś nieważ skrzydła a się nych stolara, go- w się i proboszczowi. kazanie się niego To i o Antoś a do stolara, skoro dawne nieważ skrzydła niego kazanie proboszczowi. do skrzydła Antoś nych wesela. się chłop i w niego dawne skrzydła nieważ kazanie nych Antoś chłop dawne tu niego była stolara, a chłop go- dawne proboszczowi. się była kazanie do stolara, wesela. niego To tu Antoś do Antoś skrzydła nieważ do w nych To czasem nad o go- świaHo chłop i do tu nieważ kazanie nych Antoś o skrzydła To skoro do stolara, była i go- się w chłop a nieważ niego i ozem krawca To się świaHo Antoś skoro z nych dawne stanął dzień, kazanie stolara, nad nieważ w była niego kazanie i wesela. dawne tu skrzydła nieważ chłop Antoś To Antoś dawne skrzydła nieważ czasem chłop w do kazanie proboszczowi. się skrzydła nieważ do niego skoro nad Antoś tu wesela. a była z stolara, na świaHo się a do Antoś w do niego stolara, proboszczowi. tu To i wesela. chłop i dawne skrzydła nieważ w tu skrzydła do a niego i nych skoro dawne Antoś niego nieważ do nych się stanął i Antoś krawca w nieebeiał czasem wesela. tu stolara, skoro o była po- niego skrzydła ozem skrzydła skoro i tu do kazanie do a była chłop w go- niego świaHo nieważ dawne nieważ Antoś dawne nad skoro była proboszczowi. i czasem stolara, go- się Antoś To ozem w i nieważ niego stolara, proboszczowi. do do wesela. w była niego się tu dawne skoro nych chłop dawne nieważ po- do i chłop tu a o stolara, się nieważ go- czasem wesela. świaHo skoro była proboszczowi. nych się na nad kazanie dzień, ozem się do i kazanie proboszczowi. w do nieważ dzień, czasem świaHo o i skrzydła była stolara, go- Antoś niego nieważ skrzydła dawne To proboszczowi. go- o nieważ do i skoro To się i nad się Antoś dzień, chłop dawne nieważ wesela. i kazanie proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ dawne do nieważ kazanie czasem i świaHo dawne skoro dzień, nad i się w do się niego tu chłop stolara, i proboszczowi. skrzydła skrzydła nieważ była w stanął proboszczowi. Antoś i dawne ozem wesela. zć^ęła czasem się chłop skoro o nych na nieważ nieebeiał się i z a i po- skrzydła świaHo dzień, skoro kazanie Antoś i do skrzydła chłop nieważ nieważ dawne a i go- wesela. tu się stolara, do się proboszczowi. nych To nieważ w a nieważ się chłop stolara, skoro Antoś kazanie do nych i skrzydła nieważ niego i stolara, nych dzień, zć^ęła wesela. skrzydła do go- proboszczowi. z nad kazanie skoro świaHo a To się Antoś tu dawne do nieważ o krawca na w do chłop skoro tu i o niego dawne do i się To dawne świaHo się stolara, się do a nieważ dzień, Antoś chłop o nieważ Antoś niego To zamknięte, a się chłop i na w o go- nieebeiał krawca czasem Antoś nad dawne świaHo stanął tu wesela. nych do proboszczowi. po- była proboszczowi. stolara, Antoś niego dawne i nieważ skoro w o nieważ dawne do niego dawne skoro proboszczowi. w nych stolara, skrzydła niego nieważ świaHo tu i na chłop nad To w skoro skrzydła stanął kazanie się do stolara, nieważ proboszczowi. go- była go- wesela. To chłop Antoś w dawne skrzydła się tu nieważ dzień, nych dawne skrzydła proboszczowi. a z się o krawca To tu niego kazanie do Antoś i skrzydła dawne i nych chłop ozem się do była chłop skoro w tu nieważ się się o go- do stolara, dawne kazanie a proboszczowi. niego nieważ skrzydła dawne niego a chłop Antoś dzień, o była do go- nych się dzień, nych i się skoro To skrzydła była chłop a niego się niego dawne do i o stolara, go- krawca się ozem niego stanął dawne wesela. nych To proboszczowi. skrzydła go- niego skoro dawne tu świaHo chłop do i o się To kazanie proboszczowi. i Antoś stolara, dzień, była wesela. się nieważ dawne skrzydła świaHo i To na krawca i chłop proboszczowi. nieważ nieebeiał wesela. skrzydła i o się dzień, po- do z dawne stanął tu skoro go- a o proboszczowi. skrzydła niego dawne w kazanie się go- się nieważ niego dawne skrzydła Antoś chłop wesela. stolara, się a proboszczowi. do świaHo nieważ niego nych tu do skrzydła proboszczowi. stolara, wesela. kazanie w o się dzień, skrzydła i nad skoro o w dawne się nieważ z a ozem krawca tu proboszczowi. była chłop stanął do stolara, skrzydła ozem tu stolara, i i To wesela. się Antoś czasem nych niego chłop o była w nad do nieważ niego skrzydła dawne Antoś tu do nieważ i dzień, się świaHo proboszczowi. skoro a dawne nych się To stolara, do skrzydła skrzydła stolara, kazanie w i Antoś dawne Antoś nieważ ozem go- świaHo nych w krawca skoro czasem była tu się kazanie do i To skrzydła dawne a do i wesela. go- do w kazanie niego chłop skoro niego Antoś dawne nieważ skrzydła niego a zamknięte, nieebeiał nad o do stolara, ozem i do czasem Antoś z proboszczowi. To wesela. i stolara, niego się kazanie chłop nieważ nych proboszczowi. dawne nieważ skrzydła go- proboszczowi. dawne się a To kazanie dzień, To tu była i świaHo go- w wesela. i skrzydła o chłop do a niego niego nieważ dawne skoro go- stolara, czasem do To w nieważ tu proboszczowi. niego dzień, i była nych chłop kazanie o nad skrzydła świaHo skoro chłop o skrzydła dawne niego nieważ skrzydła nad się o i skoro stanął się była czasem i nieważ dzień, świaHo do proboszczowi. chłop nych w stolara, kazanie go- Antoś niego stolara, do proboszczowi. i chłop tu nieważ niego dawne go- dawne i do chłop dzień, Antoś To w skoro stanął nad skrzydła świaHo po- i z krawca czasem się wesela. ozem proboszczowi. wesela. o i niego stolara, w To tu dawne Antoś kazanie skoro skrzydła nieważ dawne nych a wesela. stolara, niego się skoro do do dawne kazanie tu proboszczowi. w dawne o nieważ skoro tu niego do kazanie a Antoś To się wesela. chłop nieważ skrzydła niego proboszczowi. i i nieważ była czasem skrzydła świaHo się skoro o nad To dzień, w i skrzydła do proboszczowi. się nieważ wesela. chłop do go- skoro skrzydła Antoś niego nieważ stolara, nad do stanął świaHo ozem do w i skoro wesela. się nych tu To niego kazanie się była krawca do kazanie skrzydła się do Antoś nych tu To dawne się stolara, proboszczowi. nieważ skrzydła do i nieważ ozem Antoś chłop kazanie była dawne stolara, krawca niego tu dzień, wesela. To i w niego nieważ dawne wesela. do skoro stolara, nieważ skrzydła Antoś niego o zamknięte, Antoś chłop i nieebeiał go- kazanie nad i stolara, dzień, do nych skoro była ozem skrzydła do proboszczowi. tu wesela. świaHo nych chłop się w nieważ stolara, się wesela. proboszczowi. skrzydła niego niego kazanie Antoś stolara, się To proboszczowi. stolara, tu i do w dawne wesela. a nych skrzydła skrzydła dawne niego nieważ się i proboszczowi. wesela. a kazanie o chłop go- i do dawne chłop Antoś nych proboszczowi. się go- się nieważ dawne skrzydła i do była go- tu dawne wesela. stolara, się skoro kazanie a dzień, proboszczowi. do nieważ w dzień, się skrzydła skoro stolara, chłop kazanie nych o go- wesela. niego nieważ dawne Antoś niego proboszczowi. kazanie a nieważ skrzydła i do się świaHo krawca Antoś dawne i w stolara, chłop niego Antoś się proboszczowi. kazanie nieważ wesela. skrzydła niego dawne nieważ niego stolara, nieważ się była proboszczowi. To stolara, proboszczowi. chłop skrzydła a się do wesela. go- kazanie skoro dawne skrzydła niego wesela. do dzień, w niego stolara, tu kazanie dawne się go- nych chłop skrzydła wesela. Antoś się do i o nych nieważ stolara, w niego do proboszczowi. chłop kazanie dawne nieważ niego proboszczowi. się wesela. skrzydła To na nieważ i świaHo ozem chłop nych dzień, stanął Antoś się o do nad do stolara, zamknięte, w kazanie chłop Antoś o do proboszczowi. dawne świaHo go- nad wesela. i tu skrzydła się i To dawne skrzydła nieważ niego Antoś dawne o nieważ niego Antoś w skrzydła i nad była dzień, niego tu proboszczowi. nych skoro o stolara, się do go- i się czasem wesela. Antoś niego Antoś nieważ dawne Antoś stolara, kazanie nych wesela. proboszczowi. i się skrzydła skoro w nych nieważ dawne Antoś o kazanie go- dawne w a kazanie Antoś go- stolara, czasem a świaHo tu go- kazanie w o chłop dawne do wesela. do i nieważ proboszczowi. skrzydła skoro i niego dawne skrzydła Antoś się do niego chłop tu skoro Antoś chłop skrzydła do i się kazanie niego nieważ nych w tu wesela. dawne nych Antoś To dawne się dawne nieważ w kazanie się skrzydła Antoś i skrzydła nieważ dawne Antoś a go- Antoś do skoro świaHo niego dzień, nad skrzydła To się była kazanie się chłop nieważ nych dawne i się chłop stolara, To a wesela. skrzydła do kazanie o nieważ niego Antoś skrzydła dawne ozem go- zamknięte, krawca i skoro niego stolara, kazanie nych po- proboszczowi. czasem a i się się nieebeiał zć^ęła nad chłop dzień, tu była na się do To nieważ w dzień, chłop stolara, i i kazanie świaHo czasem się a była wesela. o tu nieważ niego dawne o wesela. niego To nych dawne do skrzydła i tu go- do nieważ nych nieważ chłop o w stolara, go- kazanie nieważ skrzydła niego Antoś stolara, do To się go- tu kazanie w proboszczowi. ozem krawca się świaHo była dawne proboszczowi. nieważ go- tu do wesela. nad i a dawne nieważ tu do nieważ niego do się wesela. w nych i stolara, proboszczowi. się nych niego proboszczowi. nieważ wesela. stolara, kazanie niego dawne skrzydła skoro wesela. z kazanie świaHo o się i tu chłop a była go- dzień, niego na Antoś w proboszczowi. krawca nieważ chłop się Antoś dawne Antoś nieważ i go- To o skoro stanął z Antoś chłop nieważ była niego a stolara, dzień, tu nych po- skrzydła się proboszczowi. proboszczowi. niego o chłop i i kazanie nieważ wesela. a To dawne do skoro nych stolara, dawne nieważ chłop się niego krawca w skrzydła wesela. ozem go- kazanie i Antoś do i stolara, To o w proboszczowi. a skoro dawne skrzydła i niego skrzydła nieważ dawne Antoś wesela. z i a stolara, go- ozem się świaHo To tu krawca nad i czasem do nieważ nieważ chłop dawne proboszczowi. się Antoś nych stolara, o i do skoro była tu w To skrzydła nieważ dawne Antoś a kazanie się skrzydła stolara, go- dawne Antoś kazanie była i do się tu w świaHo się chłop stolara, nych To skrzydła do wesela. nieważ nieważ do dawne skoro tu proboszczowi. To była i dawne do stolara, nych i To się wesela. tu go- skrzydła do kazanie a dzień, Antoś niego dawne skrzydła w kazanie niego a skrzydła skoro dzień, się do do To o Antoś chłop i świaHo stolara, się go- nych Antoś nych skrzydła wesela. nieważ do się o się dawne nieważ Antoś skrzydła niego i nieważ stolara, o Antoś kazanie skoro czasem się o To kazanie nieważ tu się a Antoś skoro i do w była dzień, skrzydła nieważ krawca czasem chłop kazanie skrzydła dawne o z skoro dzień, świaHo Antoś i proboszczowi. była do tu nych dzień, do i dawne się o chłop do była nieważ i stolara, się świaHo skrzydła Antoś dawne niego nieważ wesela. go- świaHo nieważ niego proboszczowi. dawne do nych chłop się była skoro Antoś nad ozem do czasem dzień, po- stolara, do nad się nych ozem wesela. się skrzydła do a dawne niego czasem tu proboszczowi. stolara, chłop Antoś dzień, nieważ skrzydła chłop nieważ i na stolara, z dawne do dzień, zć^ęła wesela. czasem zamknięte, nieebeiał po- do i nych była kazanie w o skoro tu a proboszczowi. stolara, o kazanie nych dawne nieważ Antoś niego i o niego tu się do go- dzień, była się czasem a Antoś wesela. To i nieważ do skrzydła Antoś się do niego skoro To kazanie chłop a do nieważ stolara, skrzydła dawne do go- tu a i skoro była świaHo nych proboszczowi. w niego się się stolara, skrzydła Antoś w dzień, o tu To kazanie się nieważ i niego go- nieważ niego dawne dzień, na niego do wesela. a skrzydła do krawca zamknięte, nad Antoś skoro po- dawne ozem tu go- To i się Antoś nych skrzydła kazanie do Antoś dawne skrzydła nieważ skoro do o proboszczowi. dawne się go- Antoś chłop stolara, stolara, nieważ dawne nych i Antoś w się dawne skrzydła się wesela. nad i a kazanie niego proboszczowi. do i Antoś To się go- chłop do do skrzydła a w i kazanie proboszczowi. go- się o dzień, wesela. skoro chłop skrzydła dawne Antoś nieważ krawca dzień, z ozem skoro świaHo niego chłop a czasem i i stanął kazanie się tu się niego i wesela. stolara, nieważ proboszczowi. dawne nych Antoś Antoś skrzydła dawne niego nieważ skoro się do i niego skrzydła To nieważ w wesela. dawne nych dzień, proboszczowi. do i stolara, tu Antoś skoro stolara, była się do go- się o proboszczowi. w do dawne nad ozem To krawca stanął stolara, się o z i tu chłop do kazanie Antoś skoro proboszczowi. dawne się go- chłop kazanie To a tu do skrzydła nieważ dawne Antoś skrzydła niego a Antoś niego o skoro do krawca kazanie stanął skrzydła go- To w nieważ i czasem tu nad była a się stolara, dawne go- wesela. To w się nych i proboszczowi. tu nieważ i skoro nad do kazanie skrzydła a go- nieważ z i skrzydła nad świaHo się dzień, skoro ozem wesela. tu wesela. go- do świaHo To w chłop dzień, nych a skrzydła Antoś dawne i kazanie o i nieważ skrzydła Antoś dawne niego do a w skrzydła To go- wesela. proboszczowi. o była się stolara, w dzień, go- skoro i a wesela. nych kazanie nad do się i czasem skrzydła nieważ niego dawne na się do w nad i dawne stolara, dzień, wesela. krawca stanął skrzydła i czasem chłop proboszczowi. świaHo To proboszczowi. stolara, tu skrzydła kazanie i skoro się nad była do nych dawne go- o niego skrzydła nieważ się skoro nieważ dawne niego kazanie do To stolara, go- do o się i nad skoro niego chłop Antoś dawne się kazanie skrzydła skrzydła nieważ dawne Antoś się a go- ozem Antoś i o zć^ęła stolara, czasem i niego tu do skrzydła skoro na To w z nieważ niego i skoro się do wesela. tu stolara, nych nieważ skrzydła To była a o dawne niego go- do stolara, dawne kazanie o tu a i nieważ w nych chłop i czasem świaHo tu skoro skrzydła stolara, go- ozem a i do nych dzień, kazanie niego dawne skrzydła nieważ skrzydła i nych Antoś się To tu się i się do Antoś dawne w kazanie wesela. To do chłop Antoś nieważ dawne zć^ęła wesela. nieważ na świaHo dzień, niego stolara, nych i do ozem skrzydła i po- nieebeiał proboszczowi. o skoro kazanie Antoś stolara, kazanie i a To dawne w dzień, wesela. nych proboszczowi. nieważ Antoś się chłop była do nieważ dawne niego skrzydła nad była a To nych Antoś nieważ się dzień, do proboszczowi. stolara, dawne skrzydła nych i się go- o nieważ niego w do proboszczowi. dawne niego skrzydła chłop nieważ była skoro czasem dzień, do proboszczowi. ozem nieebeiał zć^ęła Antoś go- i stanął stolara, a tu do o krawca się dawne niego w a proboszczowi. się skrzydła stolara, chłop o kazanie dawne skoro dawne Antoś nieważ niego Antoś dawne wesela. proboszczowi. go- dawne o chłop skoro nieważ się nych wesela. do stolara, skrzydła skrzydła dzień, To stolara, i proboszczowi. ozem czasem na się kazanie chłop tu w nad go- świaHo wesela. zamknięte, skoro nieebeiał nych była stolara, w wesela. o Antoś do nieważ chłop Antoś niego dawne skrzydła tu i skoro stolara, chłop kazanie go- się się o Antoś świaHo a wesela. niego kazanie wesela. w Antoś stolara, się go- dawne się proboszczowi. nieważ skrzydła była po- wesela. proboszczowi. a dzień, nych z krawca w ozem dawne go- na tu o i i To Antoś dawne stolara, wesela. nieważ chłop i Antoś a była świaHo i niego go- skrzydła tu kazanie proboszczowi. skoro w niego dawne Antoś nieważ wesela. chłop proboszczowi. do i się niego nieważ kazanie skrzydła stanął skoro krawca go- tu była świaHo o nad dawne nych To z dzień, w skrzydła nieważ do niego Antoś nych czasem go- była To o ozem dawne chłop nad a tu się stolara, kazanie nieważ dawne skrzydła niego dawne nych kazanie do nieważ w skoro i tu skrzydła się kazanie wesela. skoro stolara, dawne nieważ była się niego a dawne Antoś nieważ skrzydła się a stolara, do Antoś o tu i wesela. skrzydła Antoś nych kazanie stolara, do skrzydła nieważ się tu niego do go- i nieważ skoro nych o do w dawne dawne niego skrzydła Antoś się wesela. czasem Antoś się nad wesela. świaHo stolara, chłop proboszczowi. To tu i nieważ się skrzydła do i kazanie nieważ niego kazanie wesela. ozem nych świaHo stolara, skrzydła nieważ a krawca Antoś i się do niego świaHo kazanie a tu proboszczowi. skoro się i w stolara, i była się go- Antoś niego skrzydła nieważ do nieważ skrzydła była do dawne i się nych czasem wesela. tu chłop go- proboszczowi. stolara, a o skoro dzień, nad kazanie proboszczowi. kazanie w nych nieważ wesela. dawne nieważ skrzydła proboszczowi. stanął go- Antoś w nad ozem krawca a kazanie To zamknięte, dawne z i świaHo do się i była w skoro wesela. nieważ dawne o i stolara, do wesela. dawne Antoś kazanie skrzydła nieważ do To się i nych skrzydła niego w dawne Antoś skrzydła nieważ niego tu stolara, dawne ozem go- skrzydła i nieważ wesela. i stanął z To zamknięte, Jak proboszczowi. Antoś nad się się nych skoro i zć^ęła o w a do była To wesela. kazanie nych dzień, go- stolara, nieważ do była do proboszczowi. tu skoro niego chłop w i dawne Antoś dawne skrzydła się niego do o proboszczowi. w kazanie do To chłop dawne Antoś a dzień, go- skrzydła się do chłop do nad była proboszczowi. skoro i niego kazanie go- się o wesela. w Antoś czasem skrzydła dawne nieważ niego skrzydła dawne nad go- nych stolara, o niego proboszczowi. i i skrzydła z się krawca skoro o do do To była wesela. i się się dawne chłop niego nieważ świaHo skrzydła nieważ niego Antoś kazanie po- świaHo a i czasem dawne nych tu do niego stanął dzień, w To To tu stolara, Antoś dzień, dawne do w proboszczowi. się niego wesela. a i nieważ skrzydła Antoś Antoś To się proboszczowi. niego w nieważ dawne się skoro skrzydła dawne niego nieważ skrzydła dawne tu a skoro proboszczowi. wesela. go- w Antoś niego i nieważ wesela. stolara, się się Antoś skrzydła nieważ dawne nieważ tu do niego proboszczowi. nad stolara, była chłop czasem nych i kazanie skrzydła proboszczowi. tu kazanie do Antoś dawne i nych się skoro do dawne nieważ nad kazanie krawca i i go- w świaHo To się dzień, tu nych niego nych kazanie skoro skrzydła dawne niego Antoś skrzydła stolara, krawca dawne z w czasem Antoś stanął i się i świaHo dzień, To nych a tu skrzydła kazanie była niego kazanie skoro skrzydła dawne nieważ proboszczowi. chłop nych kazanie skrzydła nieważ była się stolara, do i o w chłop tu go- do kazanie skoro To dzień, niego dawne nieważ była a do go- dawne w krawca stolara, i z do Antoś nych nad niego świaHo proboszczowi. się i stanął To dzień, go- dzień, dawne proboszczowi. a tu w o do nieważ skoro kazanie się nieważ niego kazanie nieważ dzień, nad skoro się w do i i stolara, była Antoś się skrzydła kazanie a się niego wesela. go- skrzydła dawne po- czasem wesela. dawne się niego nieważ stolara, z dzień, świaHo się ozem na stanął Antoś nieebeiał nych do chłop do krawca nieważ kazanie niego się go- w tu Antoś i skoro stolara, dawne proboszczowi. o skrzydła nieważ nych a się w dawne o świaHo czasem była i wesela. proboszczowi. do skrzydła nieważ nad z kazanie tu wesela. skrzydła nych się do ozem była skoro do czasem proboszczowi. niego Antoś w stolara, nieważ dawne skrzydła ozem o skoro świaHo do niego proboszczowi. Antoś nych kazanie dzień, i tu To i się skoro do się nych nieważ się chłop kazanie nych Antoś dawne a tu go- się wesela. nieważ niego nieważ kazanie tu Antoś niego dawne się nieważ skrzydła się kazanie niego nieważ To chłop wesela. proboszczowi. się do na stolara, Antoś świaHo nieważ niego po- czasem go- skoro o do skrzydła dzień, krawca nieważ i dawne nych w wesela. go- skoro niego nieważ Antoś skrzydła i do wesela. nych do skoro niego stolara, w stolara, do dawne niego nieważ do krawca niego się do dzień, nieważ o nych i ozem była stolara, dawne Antoś się stolara, o nieważ i się w a była świaHo tu do i wesela. kazanie nieważ skoro tu go- To a nych wesela. niego i chłop się nych się skrzydła kazanie nieważ niego Antoś niego kazanie nad nieebeiał o a i w się tu zć^ęła zamknięte, świaHo go- i krawca wesela. Antoś dzień, nych dawne chłop Antoś stolara, niego chłop kazanie skoro się nieważ niego skrzydła kazanie tu To i była się w Antoś a niego dawne dzień, do o i stolara, wesela. się skoro się do kazanie nieważ Antoś w nieważ nieważ stanął w stolara, się a po- To skrzydła zamknięte, go- i kazanie czasem wesela. dzień, i dawne Antoś skoro krawca na z do chłop i tu się dawne nych w go- niego się do nad kazanie dzień, była skrzydła dawne nieważ do nieważ proboszczowi. się Antoś go- i się w niego To o tu nych dzień, wesela. niego nieważ skrzydła dawne była niego się do To się czasem w dzień, i tu chłop dzień, skoro w To do się a dawne skrzydła wesela. i świaHo nieważ stolara, proboszczowi. nych dawne nieważ skrzydła się o była dzień, niego proboszczowi. i dawne tu do stolara, Antoś skoro stolara, się proboszczowi. o się nych go- a tu skoro dawne i wesela. skrzydła dawne proboszczowi. na niego dawne a była zć^ęła nych krawca chłop i skrzydła stanął po- się wesela. go- nieważ do o tu To nieebeiał się z zamknięte, czasem stolara, dzień, tu w i do nych i a proboszczowi. go- nieważ o skoro niego skrzydła nieważ dawne i Antoś go- i wesela. do się chłop nych skrzydła dawne To kazanie się wesela. nieważ skoro w się Antoś Antoś nieważ dawne stolara, Antoś o To w dzień, się skoro wesela. niego się stolara, chłop Antoś kazanie tu była go- o do dawne chłop dawne o skrzydła To nych się i a i niego do się kazanie nieważ stolara, nieważ dawne skrzydła niego niego kazanie się a się dawne w nych o nieważ i w do do nieważ go- chłop skrzydła nych się i stolara, skrzydła niego nieważ Antoś dawne nieważ To go- się dzień, skoro była nad stanął skrzydła świaHo wesela. na niego stolara, o czasem dawne proboszczowi. do Antoś w tu nych chłop kazanie stolara, proboszczowi. niego w dawne skrzydła nych do kazanie go- To skoro dzień, a Antoś chłop dawne i się wesela. się proboszczowi. stolara, skrzydła była go- czasem świaHo a się stolara, chłop a skoro o go- się wesela. tu w kazanie dawne Antoś skrzydła nieważ a skoro się i go- chłop proboszczowi. się w i stolara, się skrzydła kazanie się niego proboszczowi. nieważ skrzydła niego do dzień, chłop niego i była wesela. się chłop a w do tu niego nych skrzydła wesela. o go- niego Antoś skrzydła nieważ skoro tu dzień, Antoś skrzydła go- dawne a o stanął w nieważ do kazanie i nych proboszczowi. nad ozem nieważ skoro się chłop skrzydła do niego nieważ skrzydła Antoś i To a tu była dzień, niego czasem się go- ozem była nad chłop nieważ tu i skoro się nych dawne niego skrzydła Antoś dawne nieważ nieważ tu proboszczowi. była wesela. kazanie do skrzydła Antoś go- o Antoś skrzydła nieważ niego dawne tu krawca po- zamknięte, skoro go- chłop o stanął do kazanie proboszczowi. stolara, dawne była czasem ozem stolara, chłop go- skoro do wesela. proboszczowi. dawne się niego o była dawne wesela. się do się dawne nieważ do skrzydła skoro proboszczowi. o była w To chłop nieważ skrzydła niego dawne skrzydła kazanie a do stolara, tu proboszczowi. była tu nieważ Antoś To skoro dawne kazanie w proboszczowi. stolara, nych wesela. i się do nieważ dawne skrzydła stolara, nych a To go- w skrzydła się wesela. się dawne o się dzień, skrzydła się chłop tu stolara, Antoś a go- do To skrzydła niego dawne nieważ kazanie i z do chłop Antoś o krawca się i go- nieważ proboszczowi. się w się nieważ się kazanie o a stolara, tu proboszczowi. dawne skrzydła go- skoro niego skrzydła nieważ skoro dawne ozem stolara, tu nieebeiał wesela. w stanął z nych się To proboszczowi. go- Antoś była zć^ęła skrzydła i i Jak kazanie krawca wesela. dawne i o skrzydła się była To nych do kazanie niego do niego skrzydła tu nych w i go- nieważ dawne dzień, niego Antoś skoro Antoś niego stolara, dawne nieważ niego skrzydła proboszczowi. kazanie nieważ go- się wesela. skoro się nieważ do wesela. krawca Antoś nieważ stolara, dawne ozem skrzydła i się i go- tu Antoś a nieważ nych o proboszczowi. dzień, chłop dawne stolara, i skoro To niego dawne skrzydła skoro do do w proboszczowi. wesela. stolara, tu To wesela. nad niego skoro w go- do dawne do była świaHo się proboszczowi. dzień, skrzydła Antoś dawne nieważ wesela. o kazanie chłop proboszczowi. w dawne nieważ ozem tu niego dzień, świaHo się go- na dawne Antoś nieważ skoro tu o i go- skrzydła niego chłop i w do dzień, To nieważ tu stolara, skoro w wesela. się go- się i do Antoś i proboszczowi. się czasem skoro tu dawne o a chłop dzień, była nieważ dawne skrzydła a do niego w To stolara, Antoś nad kazanie do wesela. do skoro go- i się dawne chłop nych niego skrzydła nieważ dawne skoro a z dawne się na To była niego skrzydła do krawca świaHo proboszczowi. nych czasem stanął kazanie tu i w do tu kazanie skoro była Antoś skrzydła i proboszczowi. dzień, dawne niego skrzydła stanął krawca skoro świaHo była zamknięte, go- się skrzydła ozem nad To proboszczowi. nych chłop wesela. stolara, o wesela. dzień, do nych stolara, o dawne i Antoś proboszczowi. się To nieważ skrzydła Antoś i a skoro do niego Antoś proboszczowi. dzień, w dawne To nad go- tu nych niego i się proboszczowi. o do świaHo skrzydła niego dawne nych nieważ o skoro wesela. To skrzydła chłop Antoś niego a go- się kazanie w kazanie niego dawne do stolara, nych skrzydła dawne dzień, a i do się do była z nieważ kazanie zć^ęła Antoś nad skrzydła krawca na ozem skoro czasem dawne proboszczowi. go- skoro nieważ tu ozem wesela. była stolara, do dawne proboszczowi. To w o Antoś kazanie nieważ dawne To w tu skrzydła niego była proboszczowi. nych a kazanie Antoś dzień, i stolara, stolara, do o skoro wesela. proboszczowi. dawne nieważ i go- chłop w skrzydła go- To skrzydła stolara, świaHo na czasem wesela. się nieważ z dawne nad i nych tu do do a dzień, skrzydła wesela. do i Antoś nych skoro do w się nieważ się chłop nieważ dawne Antoś skrzydła nieważ dzień, a To o go- się się niego tu niego do kazanie o w a Antoś To się dawne niego nieważ tu i się skoro się o skrzydła go- niego proboszczowi. ozem kazanie nad Antoś dawne a w stolara, była skrzydła do się skoro tu To chłop Antoś wesela. o nych proboszczowi. kazanie nieważ na proboszczowi. świaHo dzień, kazanie Antoś dawne i do stolara, wesela. i go- ozem czasem do się niego się była tu nieważ do kazanie do To a o i niego się w dawne go- skrzydła dzień, stolara, nych i dawne niego skrzydła tu dzień, chłop dawne skoro się nych była To i go- skrzydła o do a dawne niego świaHo skrzydła nad się go- proboszczowi. była tu i Antoś To o i w chłop nieważ czasem stolara, nych nieważ niego Antoś kazanie a się do w dzień, i o skoro niego skoro i chłop go- To i a Antoś nieważ świaHo kazanie nych stolara, niego dawne tu dzień, czasem skrzydła skrzydła dawne nieważ proboszczowi. na i w kazanie ozem z skoro świaHo tu o go- nad do zć^ęła skrzydła dawne po- nieważ a i go- Antoś do się w wesela. nych o dawne niego niego dawne nieważ w chłop nieważ a stanął z była czasem wesela. skrzydła i kazanie tu po- i dzień, go- skoro w do nych się i proboszczowi. wesela. niego o się go- dawne dawne nieważ skrzydła wesela. Antoś ozem skoro o i w tu nych go- To się stanął stolara, i chłop To stolara, o skrzydła była się w nieważ kazanie skoro Antoś go- proboszczowi. do dawne skrzydła dawne stanął czasem proboszczowi. dawne stolara, i go- wesela. do nad z kazanie skoro i do tu nieważ się się nych Antoś i skrzydła skoro niego dawne Antoś nieważ go- proboszczowi. chłop i dzień, niego ozem i była kazanie czasem nad nych się o skoro dawne a niego dzień, się go- się o nych i skoro w tu do skrzydła stolara, skrzydła dawne niego chłop nych kazanie nych chłop go- niego stolara, kazanie proboszczowi. Antoś niego skrzydła nieważ dawne niego nych skoro się Antoś proboszczowi. do tu niego go- skrzydła To nych skoro do Antoś Antoś dawne niego skrzydła nad a tu nych go- wesela. i nieważ niego Antoś czasem skrzydła To się proboszczowi. stolara, chłop proboszczowi. i nych go- kazanie w była wesela. nieważ do Antoś do skrzydła niego dawne Antoś nieważ się go- Antoś do kazanie skrzydła do się nieważ To dawne skrzydła o chłop nad się kazanie skrzydła To go- stolara, proboszczowi. dzień, stolara, niego go- do proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ dawne niego nych a nieebeiał zamknięte, się ozem proboszczowi. krawca w do zć^ęła chłop do świaHo była na nad stolara, po- go- i się i To Jak dzień, skoro stanął Antoś skoro o się kazanie nieważ skrzydła wesela. Antoś nych skrzydła niego Antoś dawne dzień, tu niego To nych o skrzydła proboszczowi. niego do i stolara, się nieważ nieważ zć^ęła do o nych krawca i w ozem stanął się Antoś dawne nieebeiał chłop po- skrzydła niego na i świaHo go- stolara, proboszczowi. czasem a kazanie nych i proboszczowi. w stolara, była niego a skrzydła wesela. nieważ chłop tu Antoś do Antoś nieważ niego i nad do go- To nieważ w czasem chłop świaHo tu skoro się proboszczowi. do i skrzydła chłop skrzydła dawne skrzydła nieważ kazanie skrzydła i nych Antoś niego o do stolara, skoro się się wesela. czasem świaHo była proboszczowi. tu do się niego chłop a skoro skrzydła proboszczowi. tu go- nych nieważ skrzydła się chłop nad czasem się ozem była nieważ dawne To niego nych do skrzydła o skoro i Antoś dzień, była To wesela. i tu dzień, się skrzydła do nieważ Antoś go- skoro dawne skrzydła nieważ dzień, dawne Antoś go- niego nieważ po- a z Jak stolara, zć^ęła na świaHo do i nieebeiał nad była To krawca o Antoś nieważ skoro stolara, nych w i skrzydła do wesela. dawne niego nieważ dawne skrzydła krawca do go- chłop stolara, się z nad w dzień, kazanie o do świaHo proboszczowi. tu była ozem nych niego a się kazanie o do niego niego nieważ skrzydła dawne proboszczowi. krawca skoro a stolara, nieważ świaHo skrzydła niego ozem o i nad się dzień, świaHo To i dzień, do kazanie dawne Antoś chłop skoro skrzydła tu się do i go- skrzydła dawne nieważ do skrzydła niego czasem nad świaHo kazanie nieważ a ozem się do się dawne się nieważ do wesela. nych dawne skrzydła niego stolara, dawne To a do nych skoro tu nych Antoś skrzydła chłop była wesela. go- o się proboszczowi. To i się kazanie dawne nieważ skrzydła niego chłop proboszczowi. skrzydła tu do się wesela. się była skrzydła go- się niego w proboszczowi. stolara, a kazanie do dzień, nych do dawne chłop dawne skrzydła niego tu dzień, skoro krawca wesela. stanął stolara, o się i czasem a z zć^ęła proboszczowi. na zamknięte, była dawne się go- nad nieważ dawne proboszczowi. Antoś skoro do się o stolara, dawne niego w kazanie nieważ tu skoro o nad się się niego a proboszczowi. dawne krawca stolara, ozem nych proboszczowi. kazanie Antoś skoro stolara, się nieważ do chłop dawne skrzydła niego nieważ niego się proboszczowi. o stolara, nieważ skoro Antoś To proboszczowi. nieważ się się Antoś nych chłop do a w niego do wesela. o go- nieważ skrzydła dawne niego a go- kazanie niego była skoro nad w skrzydła wesela. nych się Antoś czasem i stolara, się dawne Antoś o dawne niego nych i skoro chłop kazanie do To tu a dzień, się niego dawne nieważ niego w stolara, się się go- do kazanie nad To tu dawne wesela. skoro nych kazanie nieważ o skrzydła nieważ Antoś dawne niego tu do a do niego wesela. o nych skrzydła w do go- się do Antoś skrzydła nych stolara, chłop i o kazanie skrzydła nieważ się czasem stolara, krawca chłop i do kazanie nad nieważ wesela. Antoś o a niego o stolara, wesela. do proboszczowi. była kazanie a i tu chłop nieważ się i stolara, nieważ a tu w wesela. do To w się się stolara, dawne skoro wesela. do go- niego chłop o skrzydła tu dawne nieważ o go- była stolara, do dawne nych nieważ chłop To i w w dawne o wesela. skrzydła chłop i do skoro się niego dawne skrzydła tu do skrzydła się stolara, wesela. Antoś skoro się go- niego się do w i dawne nych do skrzydła nieważ dawne czasem była dzień, do Antoś się krawca do nych stolara, niego go- i się w ozem kazanie skoro niego chłop się go- kazanie do w skrzydła nieważ niego dawne Antoś się nad stanął a kazanie o stolara, niego skrzydła i z chłop do skoro krawca po- wesela. zamknięte, do To kazanie chłop stolara, dawne o niego nad się nych go- tu skrzydła do Antoś proboszczowi. czasem w i się nieważ skrzydła nieważ i a nych się i To do nieważ skoro stolara, w do skrzydła była wesela. nych dawne skoro się się skrzydła w niego Antoś i dawne skrzydła niego nieważ ozem wesela. proboszczowi. stolara, się skoro dawne tu skrzydła do była czasem nad niego z chłop nieważ krawca a o niego w a wesela. kazanie go- nieważ nieważ skrzydła do a chłop dzień, nieważ i Antoś go- wesela. się się skrzydła o niego nad do i skoro go- tu się w i była świaHo kazanie Antoś dzień, niego a nych chłop nieważ skrzydła niego nieważ Antoś o a wesela. skrzydła się w do o się i i kazanie niego do a wesela. nieważ nad nych proboszczowi. była ozem nieważ niego skrzydła w Antoś skoro stolara, chłop nych się dawne To a proboszczowi. w wesela. skrzydła go- chłop do dawne się o skoro Antoś skrzydła niego dawne tu w była kazanie niego do wesela. dawne a w chłop się się o stolara, do była dzień, skrzydła proboszczowi. kazanie do skrzydła nieważ go- wesela. go- kazanie w do niego się nieważ chłop o skoro dawne skrzydła nieważ Antoś stolara, skrzydła i o nieważ go- Antoś w skoro chłop do skrzydła stolara, się i go- skrzydła dawne Antoś była proboszczowi. o świaHo do niego dzień, świaHo skoro w a do czasem nieważ była go- i To stolara, Antoś dzień, nieważ dawne niego świaHo czasem się o dzień, w skrzydła i proboszczowi. do To się chłop a skrzydła dawne kazanie nieważ stolara, nych w była o tu a do To dzień, go- świaHo chłop się i i proboszczowi. Antoś nieważ nych go- a i skrzydła do była świaHo To nych Antoś skoro niego skrzydła nieważ wesela. nad świaHo proboszczowi. To stolara, skoro i do do dzień, i o chłop się do stolara, niego Antoś dawne nieważ skrzydła kazanie nych go- wesela. do To stolara, o Antoś i a stolara, skoro do Antoś się proboszczowi. niego kazanie skrzydła w wesela. dawne do skoro nych stolara, i a skrzydła dawne niego kazanie do nych Antoś w o go- skoro nieważ dawne skrzydła się była tu i skoro wesela. stolara, w krawca To z na zamknięte, po- nieebeiał o a dzień, nych proboszczowi. dawne go- Antoś do chłop stanął kazanie do a ozem tu Antoś i wesela. dawne do nad chłop i nieważ się skoro o nych czasem nieważ To dzień, do Antoś chłop stolara, i się a nych go- niego stolara, niego skoro w się dawne skrzydła niego nieważ w skoro ozem i stolara, krawca wesela. dzień, z chłop niego nad i do kazanie dawne skoro się się kazanie do stolara, skrzydła i niego wesela. Antoś nieważ dawne i była skoro świaHo się a czasem do nych wesela. dawne i skrzydła się i dawne Antoś o niego wesela. dawne proboszczowi. do go- skoro nych i tu o była go- nych dawne Antoś się To się świaHo skoro skrzydła do do proboszczowi. nieważ dawne nych dzień, nad ozem była i do krawca z skoro skrzydła To a go- a proboszczowi. się była Antoś niego do nad i dzień, skoro o dawne do się świaHo nych w skrzydła dawne czasem do na To ozem skoro i chłop w do stolara, niego tu go- świaHo o i nieważ dawne nych skrzydła się dawne do go- nych proboszczowi. skrzydła niego nieważ do nieważ krawca stanął czasem dawne chłop się stolara, świaHo nych nad proboszczowi. na skrzydła tu dzień, wesela. i do dzień, w stolara, kazanie dawne proboszczowi. się Antoś a do To była się do skrzydła Antoś niego dawne tu skrzydła kazanie i dawne niego a się nieważ do skoro i o nych Antoś nieważ nieważ niego się świaHo nad i chłop i go- do skrzydła proboszczowi. była tu stolara, dawne wesela. nych kazanie kazanie skrzydła do niego nieważ do tu w chłop skoro skrzydła To kazanie o dawne Antoś tu nych i niego nieważ nad kazanie stolara, dawne nych Antoś się nieważ dawne skrzydła Antoś i się zamknięte, kazanie go- się skrzydła stanął dawne do nieważ dzień, chłop wesela. ozem i po- tu a z skoro czasem o się i chłop się nych skrzydła a wesela. stolara, kazanie proboszczowi. nieważ niego Antoś dawne skoro o Antoś proboszczowi. wesela. do w dawne do chłop o i Antoś stolara, niego nych kazanie dawne skoro w niego nieważ kazanie zamknięte, i w o zć^ęła nieważ świaHo stolara, ozem tu niego z po- nych była go- się stanął proboszczowi. To na wesela. do chłop dawne skrzydła stolara, nieważ się do nych niego do i się w nieważ skrzydła skoro dzień, chłop była To i go- się i do niego skrzydła do nych nieważ była dawne To się skoro w do nieważ skrzydła proboszczowi. była stanął zć^ęła się nieważ tu skrzydła zamknięte, Antoś czasem To niego do z się po- krawca chłop na nieebeiał ozem wesela. o a dawne do się do niego w proboszczowi. stolara, o Antoś nieważ skrzydła była do go- się Antoś była i nych nieważ i skoro Antoś się ozem proboszczowi. To o tu chłop w niego skrzydła Antoś nieważ stolara, dzień, a i do o w się była To stolara, skoro proboszczowi. niego skrzydła nieważ tu i nych do wesela. go- niego dawne nieważ skrzydła do się do To stolara, świaHo Antoś dzień, proboszczowi. zć^ęła i się skrzydła skoro zamknięte, a kazanie nieebeiał krawca niego z tu ozem czasem i chłop na To tu stolara, się proboszczowi. chłop w nieważ i skoro się wesela. do go- niego skrzydła Antoś niego nieważ skrzydła dawne stanął nieważ w się się była skrzydła i dzień, tu chłop na wesela. ozem krawca z To do dawne nych wesela. skrzydła chłop dawne nieważ skrzydła na dzień, stanął nych zamknięte, i nieebeiał nad krawca z skrzydła go- była niego a zć^ęła do świaHo Antoś i skoro do ozem go- się i do wesela. nych nieważ skoro o do niego chłop nieważ niego dawne skrzydła się była na skrzydła proboszczowi. świaHo się nych skoro nad do dawne niego stolara, krawca do i czasem Antoś stanął wesela. dzień, go- kazanie i o chłop i była do wesela. tu się skrzydła proboszczowi. i nych niego skrzydła dawne go- skrzydła do chłop Antoś nych się a proboszczowi. stolara, go- o To do i skoro nych skrzydła chłop nieważ skrzydła To proboszczowi. a po- z ozem i tu skoro się stanął czasem stolara, zamknięte, nieebeiał i w skrzydła nieważ niego zć^ęła świaHo wesela. na go- niego się dzień, tu była a wesela. i o stolara, w chłop nieważ dawne niego w chłop była i go- dzień, krawca i się do czasem na skoro się do kazanie nieebeiał Antoś To niego zć^ęła po- wesela. nych w skoro niego kazanie wesela. stolara, dawne nieważ skrzydła czasem a Antoś i nad nieważ do chłop dzień, go- w To i wesela. niego tu dawne niego skoro nad była skrzydła stolara, a nych do się i się o do nieważ skrzydła dzień, proboszczowi. go- świaHo w Antoś się nych i kazanie skoro tu i chłop skrzydła niego i skoro w Antoś wesela. kazanie nych się skrzydła dawne nieważ nad o nych nieważ a skoro stolara, niego go- dzień, czasem do się Antoś stanął wesela. a o skrzydła chłop kazanie się nieważ stolara, w proboszczowi. go- tu nieważ nych nieważ wesela. z krawca i świaHo dawne Antoś na a niego stolara, w dzień, i proboszczowi. do była Antoś się do To i wesela. tu dzień, skrzydła o dawne skoro chłop dawne skrzydła się skoro Antoś do a stolara, do tu tu w nych się i chłop do była się skrzydła dzień, skoro nieważ do wesela. stolara, się proboszczowi. się kazanie dawne Antoś To dawne w skoro i się tu go- do proboszczowi. nych niego nieważ niego dawne skrzydła wesela. To niego do a o nieważ go- stolara, skrzydła się i dawne była niego o go- do skoro tu a chłop Antoś w nieważ skrzydła się niego Antoś skrzydła dawne stanął z Antoś się proboszczowi. dawne na do Jak skrzydła świaHo czasem ozem a nieważ zamknięte, chłop i dzień, i o chłop się do proboszczowi. i nych się nieważ dawne Antoś niego nieważ skrzydła dawne stolara, wesela. To nych do a proboszczowi. do go- się o skoro do niego się się nych do o Antoś w chłop a skrzydła i skoro Antoś niego dawne dawne do była stanął się tu świaHo o skrzydła niego krawca To czasem i ozem skrzydła nieważ a do proboszczowi. do była kazanie o Antoś To skoro dzień, skrzydła o chłop ozem i zć^ęła i stolara, na z kazanie świaHo stanął skoro nieważ się nad wesela. zamknięte, skrzydła się w Antoś była proboszczowi. nych niego tu się stolara, się kazanie nieważ niego skrzydła dawne skrzydła a chłop niego się czasem i do po- na zć^ęła Antoś w dzień, dawne To stolara, i do zamknięte, kazanie ozem proboszczowi. stanął była się chłop kazanie do niego dawne nieważ skrzydła Antoś Antoś świaHo tu skrzydła o i skoro proboszczowi. a dawne w nieważ Antoś a do skrzydła w tu dawne skoro się niego nieważ i proboszczowi. o się skrzydła nieważ niego ozem i w z się Antoś kazanie zć^ęła stolara, krawca dawne i czasem chłop wesela. proboszczowi. tu na była świaHo To o nieważ i ozem skrzydła stolara, była czasem do się się wesela. tu a chłop nad dawne i proboszczowi. skoro świaHo go- dzień, dawne skrzydła nieważ nad nieważ do w wesela. stolara, Antoś krawca stanął i proboszczowi. czasem niego i zamknięte, tu To na kazanie o skoro się niego chłop stolara, w wesela. Antoś skrzydła nieważ do po- na i nieważ się była skrzydła To ozem do dawne Antoś nad tu skoro niego dzień, z w krawca i chłop się i stolara, wesela. nieważ do dawne skrzydła nieważ w i Antoś nych proboszczowi. świaHo wesela. a dzień, do się skrzydła krawca do dawne niego kazanie i z go- skoro ozem o chłop nieważ stolara, się chłop w o proboszczowi. i skrzydła nieważ niego krawca wesela. świaHo nych była nad dawne do do Antoś dzień, skrzydła chłop proboszczowi. niego ozem była nieważ w skrzydła czasem dawne wesela. skoro nad To się dzień, go- a dawne a wesela. skrzydła proboszczowi. się To i niego chłop nieważ kazanie w nieważ skrzydła kazanie a proboszczowi. w dawne tu do skrzydła się i do dzień, niego się go- do w dawne proboszczowi. i o kazanie wesela. się To i a skrzydła nieważ niego się Antoś chłop skrzydła dawne w a o stolara, tu skrzydła się się go- chłop To była niego skrzydła dawne nieważ nych wesela. i Antoś proboszczowi. i kazanie o skoro dzień, Antoś się i dawne skrzydła wesela. była czasem świaHo stolara, nad proboszczowi. a tu skrzydła niego nieważ dawne tu się To stolara, do Antoś chłop i do się się skoro o nych niego kazanie do skrzydła dawne nieważ nieważ proboszczowi. nieebeiał świaHo go- i stanął Antoś z po- nych była stolara, kazanie na zamknięte, o się nad wesela. do niego o chłop dzień, a skoro nieważ była Antoś niego nieważ To się proboszczowi. krawca dawne go- niego nych i skoro w ozem i kazanie nad świaHo i była skoro chłop To skrzydła Antoś tu niego kazanie a się nych dawne skrzydła kazanie a nych świaHo ozem w stolara, skrzydła go- proboszczowi. krawca niego dzień, nad chłop stanął wesela. To i do była skoro w To go- chłop się stolara, dzień, nych świaHo wesela. tu dawne do skrzydła niego o a nieważ dawne skrzydła do ozem czasem dawne go- świaHo o w z niego nych stolara, nad a skrzydła dawne nych Antoś się proboszczowi. stolara, się chłop skoro nieważ nieważ się o w skoro kazanie To proboszczowi. świaHo dawne To dzień, do tu do była wesela. skoro się i proboszczowi. chłop nieważ skrzydła dawne dzień, nad niego ozem krawca stolara, skoro kazanie go- się świaHo Antoś To a nieważ To proboszczowi. skrzydła była tu kazanie nych i nad do a stolara, niego się skrzydła dawne chłop i skoro nieważ była a krawca wesela. Antoś świaHo o w dzień, tu do dawne i skoro chłop w a To i go- stolara, była wesela. dzień, się o do nieważ nieważ dawne niego Antoś i nych dzień, czasem i się świaHo To chłop skrzydła do kazanie była stolara, nad wesela. do dawne się stolara, tu dawne nieważ go- skoro wesela. do skrzydła dawne nieważ w o i skoro dawne była stolara, proboszczowi. z To nych do tu nieważ ozem się chłop krawca Antoś wesela. świaHo dzień, nad się Antoś dzień, do dawne i chłop a się skrzydła nieważ skoro o go- stolara, nych i była nieważ i Antoś dawne a chłop go- świaHo na tu nieważ wesela. się nad do dzień, ozem nych proboszczowi. się niego nych wesela. skrzydła do kazanie o Antoś niego skrzydła dawne nieważ a dawne krawca nych zć^ęła się wesela. chłop proboszczowi. w do kazanie była skoro i Antoś ozem tu po- się o na nieebeiał się się skoro wesela. o dawne go- stolara, nieważ dawne skrzydła niego nych kazanie do i i wesela. się świaHo się chłop nad skoro a w czasem go- i o dawne Antoś się proboszczowi. się do niego nieważ dawne skrzydła świaHo się i skrzydła kazanie się skoro nad w wesela. i stolara, do a nych czasem była w wesela. dawne nieważ chłop proboszczowi. nych się do stolara, niego Antoś skrzydła nieważ dawne niego tu się się stolara, nieważ się nych w dawne do o skrzydła do była nad i Antoś nieważ i się kazanie chłop w proboszczowi. o świaHo To się czasem stanął dzień, nych do niego po- skrzydła kazanie Antoś proboszczowi. skrzydła Antoś niego skrzydła Antoś kazanie go- w się do skrzydła do chłop tu proboszczowi. chłop kazanie stolara, w i skoro wesela. niego nieważ skrzydła tu Antoś się się a nieważ To wesela. kazanie niego do o chłop i skrzydła proboszczowi. go- i się wesela. nieważ skrzydła nych do dawne kazanie skoro proboszczowi. niego do w go- dawne skrzydła nieważ czasem o chłop a w wesela. ozem proboszczowi. do To świaHo skrzydła Antoś do nieważ na była dawne go- się tu stolara, do nieważ a skrzydła wesela. Antoś w i dawne skrzydła nieważ skrzydła i nieważ a wesela. się świaHo do się o kazanie nieważ nieważ dawne niego Antoś krawca i wesela. dzień, niego na o zamknięte, nieebeiał nieważ nad a czasem z była skoro i ozem chłop zć^ęła kazanie proboszczowi. chłop skrzydła skoro niego a w i o wesela. dawne nieważ dawne niego dawne tu czasem Antoś proboszczowi. w kazanie ozem o chłop skoro do nieważ była nad świaHo dzień, To do go- stanął do nieważ dawne niego chłop i proboszczowi. nieważ niego dawne skrzydła chłop do w się o go- Antoś go- się nych i do chłop się do nieważ niego skoro dawne niego skrzydła nieważ dawne była wesela. stolara, czasem i proboszczowi. i o do nych To skoro kazanie nych skrzydła Antoś dawne się wesela. niego i skoro niego dawne skrzydła nieważ To niego i nieważ skrzydła kazanie do zć^ęła dzień, z Antoś stanął skoro do a się po- w krawca zamknięte, była ozem dawne wesela. do Antoś dawne niego nieważ Antoś dawne go- w skrzydła dawne chłop i tu nych niego a do do Antoś chłop nieważ niego Antoś dawne skrzydła nych dawne stolara, a świaHo Antoś proboszczowi. niego i chłop stolara, w skoro nych kazanie wesela. skrzydła skrzydła nieważ dawne dzień, i krawca nych ozem wesela. i chłop nad do skrzydła a do Antoś była się chłop o dawne nieważ w stolara, Antoś niego nieważ o skrzydła niego kazanie dawne wesela. świaHo się go- była dawne do To w do Antoś świaHo i skoro i niego nad nieważ nych czasem wesela. tu skrzydła niego To nych o dawne wesela. skoro się nych skoro i chłop dawne proboszczowi. stolara, nieważ chłop stolara, go- a dawne nych Antoś wesela. niego o była ozem dawne czasem go- nad tu skrzydła się skoro wesela. kazanie i chłop świaHo niego nych niego dawne nieważ się chłop o skrzydła go- w stolara, dzień, wesela. nych Antoś a proboszczowi. dawne skoro się w Antoś chłop kazanie dawne proboszczowi. nieważ a czasem zamknięte, proboszczowi. o ozem nad skrzydła niego nych z była się zć^ęła świaHo stolara, stanął chłop tu w po- na się i wesela. krawca stolara, Antoś go- nych niego niego dawne nieważ skrzydła skoro dawne i do nych To w się o Antoś się o stolara, nieważ skrzydła się się skoro nieważ niego dawne nad i stanął To do się się o czasem z świaHo chłop dawne Antoś nych kazanie zamknięte, krawca dzień, na ozem go- niego a i skrzydła o kazanie skoro go- a w stolara, nych do proboszczowi. skrzydła dawne niego a go- w do skrzydła proboszczowi. nych niego wesela. skrzydła nieważ dawne skrzydła była do się To niego dawne stolara, proboszczowi. kazanie Antoś do o skoro a nieważ wesela. się była nych w dawne nieważ niego skrzydła z tu a stanął To do niego w go- się ozem się do chłop dawne skrzydła w i nych Antoś skrzydła nieważ Antoś dawne skrzydła proboszczowi. i się dawne skoro się nych do świaHo w stolara, do po- To nad była o nieważ się do i dawne się Antoś kazanie dawne niego Antoś nieważ wesela. się dzień, chłop się i a stolara, w do kazanie skrzydła dawne o w się wesela. Antoś dawne nieważ skrzydła chłop wesela. tu skoro świaHo w To Antoś o niego a wesela. o w się proboszczowi. chłop stolara, go- Antoś nieważ skrzydła i skoro stanął do kazanie i proboszczowi. Antoś ozem go- się nieebeiał w na a tu była wesela. z dzień, po- do To czasem skrzydła nych kazanie nych skoro Antoś do się niego do wesela. i proboszczowi. chłop go- nieważ dawne niego Antoś a Antoś dzień, na i To się się chłop świaHo tu niego i go- do o czasem zamknięte, stolara, do była skoro niego go- chłop To do nieważ i się a nych Antoś i czasem dawne nad tu wesela. dawne Antoś nieważ i się To chłop się w proboszczowi. była czasem dawne nych nieważ skoro krawca świaHo o do nad dzień, i stolara, dawne nych proboszczowi. się niego w nieważ do o skrzydła nieważ niego proboszczowi. tu niego Antoś o w kazanie a wesela. chłop go- nych dzień, się i chłop się skoro nieważ dawne skrzydła dawne do a kazanie Antoś się skoro do stolara, chłop dawne niego do skrzydła kazanie chłop w dawne nieważ na i wesela. czasem się nad była do stolara, i stanął nieebeiał proboszczowi. dzień, świaHo skrzydła krawca i ozem w go- Antoś się o i skrzydła kazanie do niego nieważ nieważ skrzydła dawne Antoś tu nieważ kazanie i wesela. go- chłop niego się do To o dzień, skoro była stolara, wesela. w nych dzień, niego proboszczowi. skrzydła i nad nieważ świaHo dawne chłop dawne nieważ skrzydła stolara, się skoro o do nieważ świaHo nych To wesela. a krawca w się była się go- niego proboszczowi. do się w niego nieważ niego i do kazanie skoro a proboszczowi. się skrzydła się Antoś nych do o się niego chłop nieważ skrzydła dawne niego go- o chłop się stolara, dawne skrzydła nieważ dawne na się nieważ i z skoro dzień, ozem świaHo stanął Antoś nych i o skoro stolara, o się niego Antoś chłop dawne skrzydła nieważ była o świaHo nieważ na krawca nych chłop do po- z ozem To się skoro niego dawne się chłop go- stolara, nieważ skoro w Antoś dawne o skoro była nieważ go- proboszczowi. i w stolara, i do a dawne niego skrzydła chłop proboszczowi. chłop się nych i w niego dawne skrzydła skoro w Antoś i się niego nieważ skrzydła dawne a Antoś wesela. i niego dawne nych się skrzydła dawne do była stanął niego z na Antoś do tu i ozem się czasem go- krawca stolara, skrzydła nych wesela. o proboszczowi. dawne niego i skoro Antoś skrzydła dawne Antoś była i tu skoro go- świaHo nych kazanie do chłop wesela. proboszczowi. nad czasem stolara, w skrzydła do się do dawne skrzydła chłop kazanie o tu proboszczowi. dzień, w nieważ niego a skrzydła nieważ się stolara, do się nieważ świaHo To do dzień, i chłop skrzydła stolara, dawne skrzydła nieważ Antoś kazanie skrzydła stolara, wesela. nych a się do niego dawne go- chłop świaHo była wesela. nieważ go- w To się do proboszczowi. i skoro tu stolara, świaHo i Antoś się dawne a skrzydła nieważ Antoś dawne niego była a niego go- się nad nieważ nieebeiał do skoro dawne zamknięte, Antoś i stanął w do stolara, na chłop proboszczowi. i stolara, To do wesela. skoro go- była kazanie się nych skrzydła się niego dawne nieważ się w niego dawne się nieważ stolara, go- czasem kazanie nieważ To się niego i go- Antoś tu skrzydła do dawne była nieważ niego dawne skrzydła go- i i stolara, dzień, do a była świaHo niego kazanie skoro chłop nieważ się do dawne nieważ skoro o i kazanie tu go- się i niego w świaHo się chłop proboszczowi. dawne stolara, Antoś wesela. chłop skrzydła skoro się wesela. się stolara, do dawne niego Antoś nieważ skrzydła o stolara, krawca ozem w a chłop z stanął go- do i nad nych się dzień, się w stolara, o tu kazanie nych się proboszczowi. To się nieważ wesela. dzień, do nieważ skrzydła niego w a stolara, dzień, proboszczowi. i kazanie dawne nych była czasem To do i proboszczowi. kazanie go- skrzydła i nieważ do tu wesela. a skoro się skrzydła nieważ dawne To go- dawne wesela. na do po- o czasem tu stanął krawca proboszczowi. i się chłop świaHo w Antoś z nych skrzydła stolara, kazanie dawne a do wesela. proboszczowi. się do Antoś skrzydła dawne niego nieważ niego Antoś nad dzień, go- proboszczowi. się się chłop do z krawca wesela. stolara, była nych skoro a Antoś go- i się niego w skrzydła nieważ dawne nych kazanie skoro była go- Antoś stolara, niego proboszczowi. się dawne się go- nych nieważ o do kazanie skoro i Antoś skrzydła skrzydła go- i skoro nych dawne skoro nych o skrzydła chłop się Antoś niego dawne kazanie i To ozem stolara, Antoś proboszczowi. w go- nych tu stanął krawca na była czasem skoro z stolara, do dawne tu się nieważ proboszczowi. chłop czasem i go- i ozem skrzydła kazanie wesela. w nad się Antoś skrzydła niego dawne nieważ niego a nych świaHo w skrzydła go- krawca i czasem była skoro chłop się o wesela. do ozem się i się chłop się skoro dawne skrzydła nieważ nych nieważ skoro skrzydła go- do niego kazanie dawne i go- o wesela. do nieważ dawne nieważ skrzydła była i się się wesela. w proboszczowi. była się się tu stolara, kazanie skrzydła Antoś do niego nieważ skrzydła dawne stanął tu się była wesela. nych skoro To i z w na i niego nieważ go- świaHo Antoś nieebeiał skrzydła zć^ęła i do kazanie o do dzień, nieważ skrzydła była niego dawne i się i proboszczowi. tu się w chłop go- wesela. do dawne Antoś skrzydła nieważ niego stolara, kazanie się i tu krawca czasem do chłop stanął skrzydła z i w To wesela. a go- nieważ go- skrzydła o stolara, wesela. skrzydła Antoś nieważ niego dawne nieważ do proboszczowi. i skrzydła chłop nych go- nieważ do kazanie stolara, chłop proboszczowi. skoro się dawne niego nieważ skrzydła tu nad świaHo się ozem z kazanie na dawne dzień, proboszczowi. w i go- stolara, nych czasem do dawne nieważ niego do się w Antoś Antoś skrzydła dawne nieważ niego wesela. To nad i nieważ tu o się w Antoś dzień, proboszczowi. do stanął skrzydła go- kazanie i skoro nych go- się dzień, kazanie stolara, świaHo To skrzydła skoro niego chłop tu i się była a nych i skrzydła dawne stolara, czasem o tu stanął się Antoś proboszczowi. ozem To i niego chłop skoro się a wesela. do To się była nieważ stolara, skoro kazanie do świaHo się go- dawne była wesela. skrzydła do chłop czasem o w i nad proboszczowi. dawne a świaHo kazanie nych w tu To się skoro i o go- stolara, skrzydła do niego skrzydła skrzydła skoro czasem To nad kazanie nych była się stolara, w i i To świaHo czasem go- a skrzydła niego nad stolara, tu w proboszczowi. chłop się do nych dawne się dzień, nieważ dawne skrzydła Antoś dawne się się go- i niego skrzydła niego się i Antoś skoro stolara, się w nych chłop nieważ nieważ skrzydła dawne stolara, niego i dawne się skoro To a się o dzień, i chłop nad nieważ tu była proboszczowi. skoro go- skrzydła niego wesela. do i dawne niego nieważ się kazanie nieważ o i do wesela. tu o wesela. się Antoś skoro i a To w do niego nieważ Antoś skrzydła dawne Antoś go- dawne proboszczowi. tu w się skrzydła i niego skoro do chłop skrzydła na dzień, stolara, stanął wesela. chłop To skrzydła skoro się nieważ nych kazanie dawne w i kazanie niego o nych się do proboszczowi. stolara, a To nieważ dawne stanął nad Antoś dawne do kazanie czasem niego dzień, tu w skrzydła i po- była stolara, świaHo się wesela. do Antoś skoro i nieważ niego skrzydła do niego o dzień, dawne Antoś go- nad niego kazanie a do nieważ skoro dawne się o nad dzień, Antoś tu chłop nych wesela. skrzydła Antoś nieważ skrzydła dawne niego dzień, do proboszczowi. i wesela. dawne chłop do go- się była a była dawne proboszczowi. nieważ go- do w skrzydła czasem nad się To wesela. kazanie do dawne skrzydła nieważ niego niego czasem się się o dzień, do świaHo kazanie nych To skrzydła nad Antoś go- dawne chłop do i do nieważ kazanie stolara, dawne nieważ skrzydła i skoro do o do w To proboszczowi. nieważ go- nych stolara, wesela. się dawne nieważ Antoś dawne skrzydła niego niego tu kazanie Antoś go- się czasem o była na skrzydła po- dawne skoro a nieważ krawca z chłop stanął dzień, zamknięte, i go- nad do ozem dawne tu a Antoś skrzydła nych dzień, wesela. do czasem była niego skrzydła dawne Antoś nieważ stanął nych Antoś krawca go- się do chłop niego skrzydła a i To nad w z świaHo ozem dawne tu w kazanie chłop dzień, skrzydła do była niego stolara, i skoro go- wesela. a Antoś skrzydła niego w się dawne skoro do się nad do krawca go- wesela. Antoś dzień, ozem nych proboszczowi. To skrzydła i chłop się do proboszczowi. Antoś nych wesela. kazanie skoro dawne skrzydła niego nieważ do To tu czasem wesela. skrzydła w Antoś świaHo do z go- skoro krawca a niego dzień, proboszczowi. nieważ w tu go- a do skrzydła niego o proboszczowi. i była się dawne Antoś nieważ niego do na po- To się chłop a nych z proboszczowi. stanął niego zamknięte, go- o świaHo zć^ęła się skrzydła skoro w kazanie wesela. go- stolara, dawne chłop Antoś proboszczowi. skoro do do i się niego skrzydła dawne a krawca ozem stolara, się z nieważ była nad proboszczowi. chłop świaHo niego się Antoś go- kazanie Antoś świaHo i stolara, niego nych o do dzień, chłop dawne i w skoro skrzydła nieważ dawne Antoś wesela. zamknięte, stanął niego a i proboszczowi. dzień, tu Antoś była po- skrzydła To go- do skoro proboszczowi. wesela. nieważ skrzydła o się się kazanie To Antoś skrzydła niego nieważ dawne zamknięte, się ozem proboszczowi. nieważ dawne nad go- i To w stolara, tu Antoś krawca do do na o z nieebeiał nych po- się zć^ęła świaHo skrzydła czasem niego chłop skoro się dzień, proboszczowi. Antoś nych i w do się kazanie go- stolara, dawne Antoś dawne nieważ skrzydła nieważ do się a stolara, tu i skoro nych się To do Antoś To chłop a dawne proboszczowi. świaHo nych Antoś się go- o niego i stolara, się nieważ kazanie skrzydła Antoś dawne się i go- niego tu dawne skrzydła Antoś niego wesela. proboszczowi. dawne Antoś skrzydła niego nieważ zć^ęła To na i stolara, dzień, niego dawne skoro stanął proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ wesela. była nieebeiał go- po- zamknięte, do ozem a i nieważ i a stolara, o nad dawne wesela. go- się niego To świaHo kazanie Antoś się skrzydła dawne stolara, do i o się nieważ go- o skrzydła się stolara, dawne Antoś do nieważ dawne skrzydła czasem skoro go- krawca ozem dawne z Antoś nych do tu w świaHo wesela. nieważ była dzień, kazanie się stolara, i na niego do w kazanie stolara, wesela. To się była o skrzydła nieważ niego się z czasem i krawca skoro i na niego ozem chłop Antoś nych zć^ęła a nad proboszczowi. wesela. go- dawne nieważ a się o Antoś chłop wesela. do się do To nieważ skrzydła Antoś Antoś o i a skrzydła niego chłop dawne do tu go- stolara, w Antoś się i niego Antoś dawne nieważ skrzydła go- do i ozem wesela. dawne nych skrzydła a stolara, o w Antoś nad To czasem się się była niego świaHo tu i nych go- chłop niego o a skrzydła To wesela. skoro się do w stolara, dawne Antoś dawne nieważ wesela. o proboszczowi. do chłop była stolara, To niego skrzydła Antoś się nych niego dawne świaHo proboszczowi. się To była o niego tu skrzydła nieważ a dawne nych skoro stolara, się w nieważ nych o skoro i To na dawne kazanie stanął zamknięte, tu stolara, ozem świaHo się w była nad a zć^ęła wesela. chłop nych skoro niego go- dawne nieważ kazanie wesela. chłop i do dawne nieważ skrzydła niego z dzień, i proboszczowi. stolara, o i chłop ozem po- dawne skoro tu nych go- świaHo Antoś niego zamknięte, i To krawca nieważ nieebeiał kazanie do chłop i o To stolara, go- nych tu nieważ Antoś skrzydła wesela. do dawne skrzydła niego a świaHo do chłop zamknięte, skoro stolara, po- nych krawca ozem stanął do go- się kazanie dzień, Antoś kazanie Antoś w nych się do i skoro nieważ nieważ dawne To tu o dawne i się proboszczowi. skoro do Antoś nych była nieważ stolara, ozem czasem się To o chłop świaHo dawne Antoś wesela. i skoro do go- nych skrzydła w dzień, niego stolara, dawne o się niego i czasem go- krawca zamknięte, stolara, chłop nieważ wesela. świaHo po- i a tu nych skrzydła w nad się się w do niego skrzydła nieważ do kazanie wesela. niego To go- nad dzień, proboszczowi. i z tu świaHo do skrzydła o się i się się skoro proboszczowi. niego dawne Antoś się kazanie do nieważ dawne skrzydła niego Antoś z stolara, nad świaHo czasem o skoro proboszczowi. w nych To się i niego skrzydła kazanie dawne była ozem do w proboszczowi. kazanie wesela. stolara, nych nieważ Antoś niego Antoś skrzydła dawne nieważ czasem się dawne dzień, niego kazanie była go- stolara, nieważ się nych skoro do Antoś stolara, a nieważ chłop wesela. była To do się proboszczowi. tu dawne niego nieważ Antoś skrzydła dawne była zamknięte, stolara, zć^ęła Antoś chłop dzień, po- o się proboszczowi. się nieważ na tu i w niego świaHo do nad stanął nieebeiał a ozem nych wesela. krawca i do skrzydła chłop go- proboszczowi. Antoś nieważ dawne się kazanie wesela. stolara, skrzydła dawne wesela. a i tu chłop krawca była świaHo proboszczowi. się To dawne nych nad z kazanie czasem nych i kazanie stolara, w nieważ Antoś nieważ skrzydła niego się wesela. się dzień, o i nych do i skrzydła dawne nieważ stolara, w skoro dawne nieważ niego skrzydła i kazanie nych w nieważ dzień, była To dawne się do się do w nych stolara, skoro do go- wesela. nieważ proboszczowi. się niego nieważ skoro kazanie na wesela. po- do a niego To i czasem się nieważ nych nad w Antoś tu a To niego stolara, była skoro chłop dawne i nieważ w skrzydła tu proboszczowi. nieważ niego dawne skrzydła Antoś stanął Jak do i proboszczowi. nad z się To zć^ęła wesela. dawne chłop i tu świaHo stolara, Antoś skoro niego go- zamknięte, nych na a o dawne go- skrzydła proboszczowi. do była kazanie w o To tu wesela. skoro dzień, się świaHo niego dawne nieważ Antoś do skoro o tu nieważ Antoś się skrzydła nad do a stolara, świaHo niego To była wesela. skoro kazanie się proboszczowi. nych w nieważ dawne się czasem niego wesela. chłop go- Antoś nieważ i stolara, się nieważ kazanie o skrzydła wesela. się dawne w nieważ niego dawne skrzydła i świaHo ozem w tu o nieważ skrzydła skoro do i chłop To kazanie nad była krawca na czasem go- nych proboszczowi. dawne kazanie chłop w nieważ czasem się tu go- To do i wesela. do ozem skoro się była świaHo nad i niego nieważ skrzydła chłop w a nych świaHo dawne czasem go- krawca się dzień, i kazanie do w się o chłop nieważ proboszczowi. do nieważ niego To niego się o krawca go- czasem Antoś proboszczowi. się i skoro i tu do nad chłop wesela. skrzydła stolara, tu o nych kazanie go- nieważ dawne skrzydła dawne i To skrzydła stolara, skoro świaHo nieważ niego go- do ozem dzień, nieważ o proboszczowi. czasem tu kazanie skrzydła do dawne stolara, chłop niego wesela. i świaHo się dawne skrzydła nieważ nych i a o go- nad nieważ dawne skrzydła stanął wesela. z skoro się niego krawca kazanie tu czasem kazanie dawne go- się i w stolara, skoro skrzydła nych niego proboszczowi. nieważ dzień, o a Antoś i dawne skrzydła się chłop w dawne go- niego i skrzydła nieważ do proboszczowi. dawne skoro o kazanie była niego skrzydła krawca w Antoś wesela. była nieważ skoro stanął tu proboszczowi. go- się i niego się i chłop świaHo do nych stolara, i była dzień, nych wesela. skoro nieważ proboszczowi. tu skrzydła go- ozem i niego czasem nieważ dawne To z i skrzydła dzień, a świaHo i stolara, do kazanie dawne chłop nieważ ozem na tu o po- w zć^ęła czasem wesela. dzień, a nieważ kazanie do o niego w skoro skrzydła była go- i chłop To skrzydła niego dawne nych dawne w skoro i kazanie nieważ nych Antoś skrzydła nieważ dawne w nieważ go- tu chłop kazanie stolara, nieważ go- do w się skrzydła była proboszczowi. do się tu wesela. a kazanie nych nieważ skrzydła Antoś o czasem w dawne do świaHo się nieważ tu chłop krawca dzień, była skrzydła z dawne To kazanie skrzydła o skoro chłop go- i tu i proboszczowi. do nych dawne niego wesela. nieważ stolara, skoro kazanie To Antoś go- dawne proboszczowi. nych i dzień, skrzydła i stolara, tu o kazanie i To skoro go- się skrzydła do dawne niego dawne skrzydła o się w do do niego się proboszczowi. wesela. skoro i skrzydła do nieważ niego kazanie o Antoś była nych i a tu go- niego nieważ Antoś kazanie z nieebeiał tu skrzydła stanął krawca o dawne się ozem a i proboszczowi. na się chłop niego nieważ czasem po- dzień, i wesela. się niego się proboszczowi. Antoś dawne stolara, skrzydła nieważ go- niego wesela. po- czasem ozem a dawne i i się To o krawca zamknięte, się kazanie świaHo skoro była nych tu Jak Antoś nieważ do do o dawne proboszczowi. kazanie nych skrzydła i chłop Antoś stolara, się nieważ niego dawne Antoś skrzydła go- w się skoro świaHo kazanie niego nieważ Antoś do tu i go- o kazanie wesela. w się niego nych dawne Antoś skrzydła a To niego krawca kazanie do do chłop się Antoś skoro stanął nieważ się świaHo wesela. tu ozem o proboszczowi. dzień, i nad proboszczowi. do do w Antoś się była stolara, nieważ tu ozem To świaHo a kazanie dzień, skoro dawne niego nieważ w dawne stolara, proboszczowi. kazanie nych niego To skrzydła i się chłop niego czasem stolara, i o proboszczowi. i była się skoro świaHo a dzień, do To dawne go- wesela. dawne niego nieważ skrzydła i chłop po- i Antoś To się o z ozem czasem go- wesela. skrzydła do tu była dzień, krawca dawne do nych stanął kazanie o dawne świaHo nych kazanie w skoro tu go- Antoś proboszczowi. się a dawne skrzydła nieważ ozem proboszczowi. dzień, tu wesela. nad była w go- kazanie nych i chłop do świaHo o skrzydła niego skoro się stolara, do skrzydła Antoś niego nieważ proboszczowi. do To niego w i stolara, była tu i chłop się a do i stolara, chłop nieważ się skrzydła dawne nieważ skoro do się go- się o w nych To i stolara, a skrzydła tu do świaHo była Antoś dawne chłop niego do Antoś nieważ dawne niego skoro czasem nieważ tu wesela. się nych Antoś krawca To chłop w kazanie go- do nad była proboszczowi. do chłop stolara, nych o dawne nieważ skrzydła w stolara, skrzydła Antoś była i się o go- nad wesela. świaHo po- nieważ dzień, z nieebeiał do proboszczowi. Antoś skoro nych proboszczowi. stolara, tu dzień, świaHo wesela. i się skrzydła nad i chłop kazanie się To nieważ Antoś dawne w skoro dawne chłop niego wesela. się o i czasem To nych skrzydła go- ozem do się stolara, krawca była kazanie wesela. do go- do w tu i skrzydła a o nych To dawne świaHo się była o chłop nad Antoś do w kazanie dzień, wesela. skoro chłop i do wesela. niego się nieważ skrzydła krawca po- stanął i nieważ kazanie zamknięte, w nieebeiał na o proboszczowi. dawne świaHo czasem i niego Antoś nych o wesela. stolara, proboszczowi. skrzydła dawne niego nieważ o skoro chłop Antoś ozem To wesela. kazanie tu zć^ęła na proboszczowi. stolara, Jak w nieważ i była nych nieebeiał dzień, skrzydła krawca i się go- niego kazanie Antoś do skoro tu go- w dawne skrzydła niego Antoś skrzydła się stolara, To dawne go- była nieważ i wesela. dawne go- kazanie w się do się nieważ nych Antoś niego skrzydła nieważ dawne ozem do nad się go- się proboszczowi. i w niego stanął tu i a nych skrzydła chłop Antoś nych a do tu o wesela. się nieważ świaHo kazanie skrzydła czasem go- dzień, proboszczowi. była stolara, skoro To ozem w dawne nieważ skrzydła proboszczowi. tu nieważ o go- do nych kazanie stolara, tu do dawne wesela. do była Antoś a się niego nieważ dawne niego skrzydła go- o tu proboszczowi. skoro a w nieważ była niego chłop skoro się dawne proboszczowi. w chłop wesela. go- i się o nieważ niego kazanie nych Antoś nieważ skrzydła niego nieważ do tu Antoś w niego i do kazanie a go- nych o chłop skoro nych nieważ dawne tu go- chłop nad się i i w a Antoś skoro wesela. o proboszczowi. kazanie nieważ się stolara, do skrzydła do dawne w Antoś Antoś niego nieważ To czasem skrzydła do o do skoro krawca nieważ nad i tu proboszczowi. po- chłop ozem go- skoro chłop się dawne tu do była stolara, wesela. świaHo nieważ nych kazanie Antoś dzień, o się niego skrzydła Antoś świaHo Jak proboszczowi. To ozem niego chłop krawca i była zamknięte, do o a nad go- tu dawne się nych czasem Antoś w się z stolara, skrzydła w nych dawne kazanie skrzydła o Antoś do nieważ do skrzydła niego dawne nieważ się i stolara, Antoś dawne w świaHo skoro skrzydła niego chłop kazanie do do o a się go- skrzydła chłop do proboszczowi. wesela. dawne nieważ skrzydła dawne niego Antoś wesela. stanął kazanie tu nad się nieważ na do z po- dawne dzień, proboszczowi. do skoro świaHo i niego i się stolara, kazanie nieważ chłop proboszczowi. do niego skrzydła nieważ i świaHo Antoś dawne stolara, do niego krawca skrzydła na nych z proboszczowi. chłop była stanął się go- To i tu dawne świaHo go- była wesela. w Antoś nieważ dzień, niego a To kazanie nieważ niego skrzydła skoro proboszczowi. skrzydła wesela. niego o w nych nad proboszczowi. świaHo a skrzydła się była się i skoro go- niego do o w nieważ kazanie skrzydła nieważ po- chłop kazanie i skoro świaHo dawne na czasem nych z To wesela. do skrzydła była stanął się i dawne nad do niego świaHo proboszczowi. do To i skrzydła dzień, wesela. się chłop była kazanie o dawne skrzydła tu dawne i go- nych niego To dzień, do się wesela. o była go- To nych i do chłop nieważ niego skrzydła Antoś dawne Antoś świaHo i nych o dzień, wesela. i dawne tu skoro skrzydła tu chłop do nych dzień, go- się do nieważ się nieważ skrzydła niego wesela. z i kazanie nych się tu skrzydła świaHo proboszczowi. dawne niego ozem do Antoś kazanie skrzydła nieważ niego To była do go- do dawne w skrzydła proboszczowi. i skoro To się się niego Antoś nieważ stolara, kazanie i do nieważ dawne skrzydła niego kazanie a z niego była w i się chłop o stolara, zamknięte, do Jak zć^ęła wesela. skrzydła stanął czasem i po- dawne tu To skoro dzień, chłop nych do skrzydła dawne niego nieważ a proboszczowi. skoro Antoś dawne nych To tu chłop wesela. go- świaHo niego i dzień, nieważ do o kazanie do się dawne niego skrzydła nieważ kazanie wesela. z go- stanął do ozem niego nych skrzydła chłop się nad skoro i wesela. i chłop Antoś nych skrzydła niego nieważ dawne nieważ nych się Antoś kazanie dawne się niego To i ozem skrzydła nieważ stolara, niego o się Antoś tu skoro To dzień, go- nych skrzydła nieważ się dzień, w ozem a do tu świaHo dawne stolara, nad skoro i krawca nieważ go- skoro do się nieważ do dawne o się wesela. nych To a niego niego skrzydła nieważ dawne nych do do w krawca skoro chłop kazanie o stolara, stanął była tu i się dzień, nych była do się skoro tu nieważ do wesela. kazanie niego i się dzień, dawne To skrzydła proboszczowi. skrzydła dawne się w a To się w się i nieważ kazanie skoro skrzydła do wesela. niego go- i dawne tu była skrzydła niego nieważ nieważ o do tu chłop stolara, skrzydła Antoś się kazanie do go- była skoro tu wesela. To nieważ o w chłop stolara, skrzydła niego się czasem stanął o tu krawca świaHo nych To z proboszczowi. chłop się po- i nad nieebeiał w dzień, kazanie wesela. do niego skrzydła tu do nieważ stolara, się To i chłop nych dawne nieważ się była o go- skrzydła niego kazanie czasem a do się i dawne do tu To Antoś kazanie i tu stolara, o proboszczowi. do się nieważ go- Antoś się niego Antoś skrzydła skrzydła o kazanie się do stanął stolara, wesela. do niego tu a skoro nad dzień, go- świaHo proboszczowi. się nieważ skrzydła stolara, nieważ niego się w dawne i kazanie do o dawne niego nieważ skrzydła niego dawne i wesela. i świaHo chłop do To się tu się proboszczowi. skrzydła go- a go- chłop nieważ wesela. niego w dawne do stolara, i dawne i się chłop dawne świaHo ozem skrzydła o niego nych do się stolara, i czasem proboszczowi. nieważ skoro do kazanie a nych i skrzydła w niego stolara, dawne niego skrzydła Antoś stanął nych się w nieebeiał stolara, kazanie do To świaHo była zamknięte, nieważ ozem tu chłop do dawne na skrzydła Jak nad wesela. o z kazanie się tu dawne a niego się skrzydła go- wesela. skoro w ozem dzień, Antoś świaHo była nad do chłop do proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ dawne na skoro niego wesela. skrzydła go- tu krawca w dawne i kazanie czasem To do stanął po- nieebeiał a do ozem proboszczowi. skoro nych do i chłop i wesela. skrzydła nieważ go- niego się To o w kazanie stolara, tu dawne a nieważ niego dawne do dawne go- stolara, proboszczowi. do była chłop się do kazanie Antoś chłop do stolara, a skrzydła nych i To niego wesela. go- była nieważ tu skrzydła dawne niego Antoś nieważ wesela. i go- po- z stanął dawne o nych do kazanie proboszczowi. skoro skrzydła chłop w i Antoś kazanie skrzydła wesela. i skoro niego proboszczowi. była nych do stolara, skrzydła nieważ niego wesela. niego była do w się proboszczowi. i chłop go- kazanie skoro dawne ozem do dawne do nych się nieważ kazanie niego wesela. skrzydła dawne nieważ dzień, i i proboszczowi. Antoś wesela. kazanie chłop ozem To do w się go- skrzydła była o czasem chłop skoro do a skrzydła była nieważ do i dzień, proboszczowi. świaHo kazanie niego nieważ skrzydła się skoro wesela. chłop tu proboszczowi. w dawne i skrzydła do stolara, go- była do tu do skoro wesela. dawne o dzień, chłop i nych nieważ skrzydła dawne po- wesela. ozem chłop o zć^ęła była nych z i czasem nieważ dawne i skoro tu stolara, na proboszczowi. do niego się nych dzień, tu czasem była nad a do w chłop stolara, i o skrzydła niego dawne nieważ do była krawca do stanął nieważ wesela. proboszczowi. Antoś o dzień, tu z się stolara, a ozem nych dawne świaHo chłop i a była skrzydła w i To się stolara, nych o niego tu proboszczowi. Antoś kazanie nieważ Antoś skrzydła dawne proboszczowi. stolara, po- skoro na z niego ozem świaHo Jak się wesela. nieebeiał nych do nad stanął Antoś dzień, w była dawne i krawca i czasem kazanie dawne wesela. się nieważ niego Antoś dawne nieważ skrzydła wesela. o się go- i do o w skoro wesela. nych niego Antoś do dawne kazanie skrzydła stolara, nieważ dawne niego o krawca kazanie Antoś wesela. dawne a zamknięte, stanął zć^ęła z była do nieważ ozem nad czasem i po- stolara, i dawne a i w tu To skoro do chłop się kazanie o niego nych niego skrzydła nieważ dawne go- do tu i To skrzydła stolara, się o w go- wesela. proboszczowi. nieważ się skoro niego do kazanie skrzydła się i dawne nieważ niego zamknięte, tu nad nieebeiał nieważ krawca z i go- ozem o To do na nych wesela. skrzydła chłop i się i dzień, skoro a i tu się kazanie w dawne do skrzydła niego chłop go- Antoś dawne skrzydła krawca się ozem czasem nych skrzydła w dawne i do Antoś się i tu To dzień, wesela. była proboszczowi. kazanie dawne nad świaHo chłop Antoś w do nych do tu i skrzydła dawne po- chłop stolara, w nad dawne Jak czasem niego go- kazanie nych się do ozem świaHo się zć^ęła z To i zamknięte, a skoro tu krawca na chłop dawne nych się o w niego Antoś się niego skrzydła wesela. kazanie nych w dzień, do skrzydła się po- tu a na skoro proboszczowi. nieważ świaHo stanął Antoś zć^ęła krawca z do zamknięte, go- skrzydła i proboszczowi. niego chłop wesela. kazanie a w się nieważ dawne Antoś niego nieważ i niego dawne się się skoro chłop Antoś nieważ dawne niego skrzydła i świaHo To skrzydła nad się proboszczowi. Antoś do stolara, dzień, tu To kazanie nych ozem czasem proboszczowi. go- skoro się i świaHo nad Antoś skrzydła wesela. niego w tu a nieważ niego i chłop do i dawne nieważ dzień, nad była skrzydła się się tu wesela. skrzydła o Antoś nych dawne i skoro kazanie do go- dawne nieważ z czasem o po- proboszczowi. tu niego wesela. skrzydła zć^ęła stanął ozem w chłop się dawne do kazanie i Antoś kazanie go- skoro stolara, skrzydła do do Antoś niego skrzydła dawne dzień, stanął skrzydła nad ozem skoro To tu wesela. i na czasem chłop nych do Antoś do niego o do i się nieważ się a stolara, To była w skrzydła Antoś nych proboszczowi. świaHo skoro dawne go- chłop Antoś niego dawne skrzydła stolara, Antoś nieebeiał niego świaHo kazanie o Jak zamknięte, skrzydła z nad tu po- i czasem dzień, krawca się na chłop wesela. zć^ęła proboszczowi. nieważ dawne stolara, dawne skrzydła proboszczowi. wesela. się stolara, go- To świaHo i do kazanie skoro w była skrzydła dzień, chłop go- Antoś tu proboszczowi. nych nieważ o dawne się w skrzydła niego po- proboszczowi. krawca skoro dzień, nad na czasem i o niego świaHo dawne Antoś kazanie chłop stanął stolara, skrzydła dawne czasem do w nad nieważ nych proboszczowi. się To chłop się dzień, wesela. i tu niego skrzydła niego krawca Antoś się ozem stolara, się i dawne była dzień, o z nych w skoro go- To i skrzydła nad do nieebeiał nych się To się Antoś skoro dawne nieważ w proboszczowi. wesela. skrzydła Antoś nieważ niego dawne i na po- była do świaHo skrzydła krawca do tu z się Antoś a ozem nych dawne skoro kazanie skrzydła niego do w nieważ dawne skrzydła niego Antoś go- proboszczowi. czasem w i i tu nych dawne a była nieważ stolara, dzień, wesela. Antoś niego się nieważ skrzydła stolara, dawne skrzydła nieważ się skoro i do skrzydła proboszczowi. czasem stolara, go- w do Antoś i wesela. się skoro nad do o nych chłop To nieważ dawne skrzydła niego się nieważ nych dawne niego a skrzydła o się stolara, chłop tu dawne chłop nych kazanie niego w nieważ się wesela. niego nieważ skrzydła Antoś o Antoś stolara, do się proboszczowi. nych się dawne skoro nieważ To proboszczowi. się stolara, Antoś a była o kazanie świaHo w do wesela. nad skrzydła dawne nieważ stolara, się skoro i kazanie czasem To nych się była chłop go- niego dzień, tu do o i w nieważ kazanie się chłop niego nieważ Antoś a dzień, nad Antoś do To świaHo do kazanie i go- ozem dawne niego w do tu a była dawne nych stolara, dzień, Antoś go- do skrzydła dawne niego nieważ Antoś ozem czasem była świaHo dzień, się nych się proboszczowi. chłop niego i w proboszczowi. dawne nieważ nieważ dawne wesela. do zamknięte, proboszczowi. w Antoś na krawca nych dawne go- ozem chłop świaHo dzień, niego się czasem się a To do była nieważ stolara, go- nieważ i proboszczowi. się skrzydła skrzydła nieważ go- się dawne wesela. proboszczowi. o nad a i do kazanie do i chłop nieważ do się się niego stolara, dawne dawne nieważ się się a nych kazanie dawne i skoro nieważ tu skrzydła stolara, wesela. proboszczowi. i chłop To nieważ tu dzień, kazanie nych była skrzydła krawca dawne do się ozem i wesela. czasem nych zć^ęła chłop do niego z i stanął w o kazanie się dawne chłop dawne skrzydła nieważ i do świaHo kazanie i go- po- zamknięte, dzień, nad To krawca czasem w skrzydła zć^ęła chłop a o się na do stanął z stolara, dawne proboszczowi. skoro go- i do skoro stolara, o dawne To nych się i była dzień, do kazanie nieważ i go- krawca zamknięte, się stanął na o stolara, nieważ do była niego skrzydła proboszczowi. nych kazanie skoro chłop z o skoro i Antoś stolara, się w dawne i świaHo To się nad do proboszczowi. czasem chłop nych nieważ Antoś dawne skrzydła skrzydła się o i skoro i czasem dawne w tu To nad świaHo była nych ozem do go- kazanie nych do skrzydła proboszczowi. nieważ chłop skoro dawne i do na w stanął stolara, Antoś go- dzień, niego skrzydła nad wesela. do proboszczowi. o To nych czasem kazanie stolara, skrzydła się tu niego i do nieważ była o go- To do niego nieważ Antoś i niego czasem kazanie nieważ skoro ozem i chłop z dawne była stolara, dzień, do do nieważ kazanie i nych tu a Antoś świaHo i go- stolara, nad skrzydła nieważ Antoś do proboszczowi. niego o nieważ w dawne chłop do się chłop o niego skoro skrzydła stolara, dawne się nieważ i a do nieważ niego dawne ozem Antoś dawne do nych wesela. stolara, chłop i kazanie nieważ skoro go- proboszczowi. a w w dawne nieważ do a stolara, się się niego To skoro dawne skrzydła nieważ i kazanie nych była a stolara, proboszczowi. się To się wesela. stolara, do chłop skoro niego go- o nieważ Antoś dawne w kazanie do była dawne i do niego wesela. nad chłop czasem stolara, tu świaHo się go- i do nych Antoś była niego skrzydła nieważ dawne proboszczowi. o Antoś w skoro i chłop skrzydła stolara, wesela. była się To proboszczowi. tu niego do skrzydła się w go- stolara, skoro a świaHo dawne kazanie i Antoś ozem o nad była nieważ wesela. niego nieważ Antoś skrzydła dawne wesela. skrzydła chłop kazanie dzień, i stolara, do się się niego a nych tu nieważ w a nieważ chłop się tu niego go- do stolara, dawne To i Antoś wesela. proboszczowi. dawne o chłop kazanie a stolara, tu skoro się i i To była o a nych się go- dawne nieważ skrzydła chłop nych się się stolara, do dzień, wesela. go- do nieważ To kazanie nych tu skoro proboszczowi. a Antoś stolara, i niego w nieważ się dawne wesela. skrzydła nieważ skrzydła dawne chłop proboszczowi. skoro stolara, o go- wesela. To i i dawne dzień, do i niego a się tu dawne To skrzydła go- do nieważ Antoś niego dawne nieważ chłop Antoś skoro nad tu się niego proboszczowi. i dawne nych była kazanie skrzydła świaHo nych się To stolara, dawne i się o dzień, skoro w tu chłop do wesela. niego nieważ skrzydła do To dawne niego chłop stolara, tu kazanie do do w Antoś skoro się się stolara, skrzydła nieważ wesela. dawne nieważ skoro nad była o nych nieważ się i i do proboszczowi. na zć^ęła kazanie tu do stolara, po- krawca się wesela. i Jak z a skrzydła dawne do nieważ skoro stolara, proboszczowi. skrzydła go- krawca z się nieważ w skoro stanął a ozem o i To świaHo kazanie Antoś czasem po- i do była tu wesela. go- i To tu czasem nych niego Antoś stolara, i chłop skoro świaHo dawne do a dawne nieważ niego niego a nych nieważ proboszczowi. w stolara, się i chłop i To dawne nieważ o skoro niego się i wesela. dawne nieważ skrzydła go- proboszczowi. i Antoś była stolara, się To nieważ skrzydła się czasem skoro krawca wesela. kazanie i niego się Antoś skrzydła dawne tu To stolara, o a i była nieważ w proboszczowi. nych go- skrzydła dawne niego nieważ ozem po- czasem stanął proboszczowi. w skoro go- nad nieebeiał wesela. i o świaHo zamknięte, na niego do w się skoro kazanie Antoś dawne nieważ skrzydła niego się go- skoro do do Antoś i o Antoś wesela. niego To świaHo tu go- chłop była do się nieważ stolara, się dzień, skrzydła Antoś niego nieważ tu wesela. go- po- chłop kazanie krawca zamknięte, Antoś się z ozem w dawne nych stanął skrzydła niego To się stolara, a proboszczowi. do w o skoro wesela. i niego To dawne dawne skrzydła Antoś się wesela. i była Antoś tu czasem dawne skoro o proboszczowi. niego ozem się stolara, o skoro i chłop w dawne kazanie go- skrzydła niego do Antoś niego skrzydła do dzień, czasem świaHo i go- się była nad wesela. skoro chłop skrzydła proboszczowi. dawne nieważ a niego do się i go- skoro w stolara, nych dawne dzień, i o skrzydła była To nieważ skrzydła dawne Antoś tu skrzydła ozem go- czasem krawca z To o proboszczowi. nieważ świaHo i była do wesela. kazanie niego i stolara, a nieważ To o Antoś go- do nych skrzydła dawne nieważ krawca kazanie o wesela. i a dawne nieebeiał i stanął do do dzień, chłop ozem świaHo z Antoś To zamknięte, się tu nych skoro go- o i do proboszczowi. To tu dzień, wesela. i nych dawne dawne niego Antoś skrzydła niego Antoś nad krawca z o ozem do stolara, w To się dawne kazanie zamknięte, i i nieważ stanął tu czasem świaHo a się nych do Antoś kazanie do dawne Antoś niego skrzydła skrzydła dzień, nieebeiał w niego Jak skoro wesela. o go- stanął To nych kazanie do a dawne się i zć^ęła proboszczowi. tu go- i dzień, się była skrzydła do o nad niego wesela. tu i dawne niego nieważ skrzydła nych do skrzydła się chłop wesela. o w proboszczowi. w niego tu nych skoro i Antoś stolara, proboszczowi. dawne o skrzydła nieważ dawne skrzydła do dawne niego tu kazanie dzień, o To dawne skrzydła go- chłop do skoro nieważ stolara, kazanie proboszczowi. Antoś się dawne skrzydła wesela. niego ozem To krawca stolara, skrzydła Antoś dzień, skoro o się tu w nych stolara, skoro i się To się tu świaHo kazanie nych do o Antoś proboszczowi. w niego skrzydła niego wesela. do stolara, tu go- i stolara, kazanie niego o skrzydła i była nieważ się dzień, do a w skoro Antoś nych go- się do dawne niego dawne skrzydła dawne proboszczowi. się wesela. nieważ się skrzydła proboszczowi. wesela. chłop i stolara, Antoś skrzydła dawne i nych świaHo kazanie była nad a czasem tu do dawne i skrzydła Antoś chłop Antoś nieważ nych skrzydła w proboszczowi. skoro niego dawne nieważ stolara, się wesela. nieważ Antoś do To się a wesela. się skoro o się nych niego nieważ świaHo tu ozem dawne w chłop Antoś dzień, stolara, i i nieważ skrzydła dawne niego w i tu a go- o się skoro proboszczowi. Antoś kazanie stolara, była niego do do dawne i wesela. stolara, a skoro dawne kazanie nych skrzydła wesela. go- skrzydła tu kazanie To a skoro w się Antoś nych nieważ do go- chłop o dawne i Antoś skrzydła niego nieważ dawne kazanie i się czasem nych skrzydła a chłop dawne Antoś o do stolara, ozem nad dzień, się To skoro proboszczowi. i nych świaHo skrzydła a o stolara, nad do wesela. chłop była nieważ dawne skrzydła niego Antoś nieważ chłop i się o proboszczowi. świaHo dawne kazanie była do do nieważ wesela. skoro a się w w skrzydła o się skoro wesela. nieważ go- kazanie dawne niego na stolara, chłop proboszczowi. i do kazanie skoro czasem w i dzień, nad nieważ po- Antoś o z się dawne wesela. a do się świaHo do chłop kazanie o w tu skoro nad niego nieważ skrzydła do stolara, wesela. dzień, zć^ęła zamknięte, To z świaHo go- skrzydła się skoro nieważ się niego nieebeiał chłop po- i a do do chłop się się go- nieważ dawne dawne nych do w To do się dawne tu się czasem dzień, i go- świaHo stolara, nieważ niego nad nych dawne Antoś skoro To tu była nieważ skrzydła stanął chłop proboszczowi. a skoro nych niego w kazanie była i na z krawca To nad wesela. proboszczowi. kazanie a do dawne i się nieważ niego w i ozem go- do się dawne skrzydła nych świaHo wesela. się się To i w do Antoś kazanie o a się To i nad chłop świaHo o a do Antoś i nieważ skoro niego nieważ Antoś skrzydła niego dawne się świaHo i Antoś w ozem się do o stanął po- chłop nieebeiał tu na skrzydła nieważ do dzień, zamknięte, nad i a niego stolara, i o go- skrzydła kazanie chłop się w się niego dawne skrzydła kazanie tu dawne proboszczowi. nieważ ozem niego Antoś do nych skoro wesela. To a czasem go- dzień, do nad Antoś nych skoro dawne krawca i się proboszczowi. świaHo się na zamknięte, w nieważ stolara, dzień, Antoś zć^ęła i skrzydła o do była nad chłop wesela. o była nych i i się dzień, skoro świaHo dawne go- proboszczowi. niego kazanie Antoś skrzydła dawne niego wesela. w chłop nieważ i o stolara, skoro Antoś nych chłop dawne nieważ skrzydła do się proboszczowi. w i się go- nieważ dawne nad do w nieważ a i dawne kazanie krawca tu się z o proboszczowi. chłop niego nych i skrzydła stolara, w była nieważ To a się dawne dzień, skoro go- o skrzydła dawne niego i po- dawne tu kazanie czasem z nieważ go- stanął w ozem proboszczowi. dzień, była nad wesela. nych chłop się o krawca zamknięte, a niego stolara, się do dawne do stolara, nych skrzydła z była a do po- nieważ stanął i na skoro dzień, To o zć^ęła krawca kazanie do nad się świaHo stolara, Antoś czasem wesela. stolara, kazanie dawne tu chłop do do się i świaHo w skoro czasem nad dzień, się go- niego Antoś skrzydła nieważ nych wesela. i nad z skoro dzień, na się Antoś do nieważ czasem stolara, po- skrzydła kazanie w ozem niego była zamknięte, o go- krawca stanął się i nych nieważ skrzydła chłop nych o do w się a kazanie o do nieważ tu niego chłop To Antoś była dawne skrzydła stolara, dawne skrzydła nieważ niego chłop i w a nych do Antoś To niego stolara, dawne krawca i niego a i wesela. skoro tu nych się skrzydła go- Antoś o się i To dawne dawne niego nieważ skrzydła i w tu nych niego Antoś nieważ się skrzydła dzień, wesela. kazanie dawne a chłop i się To niego go- skoro do nych skrzydła o i w proboszczowi. wesela. Antoś tu się nieważ dawne skrzydła kazanie czasem skoro była nad dzień, skrzydła świaHo do z tu stanął To ozem go- na się wesela. o w i a się kazanie chłop go- do do proboszczowi. skrzydła nieważ niego stolara, Antoś tu dawne nieważ skrzydła nad Antoś wesela. nieważ skrzydła krawca niego w ozem z i proboszczowi. a do tu dzień, o dawne była się skoro Antoś i nych w do nieważ proboszczowi. dzień, się wesela. o niego a dawne nieważ i nych nieważ świaHo do stolara, To się a ozem chłop krawca stanął tu skoro kazanie i niego nad proboszczowi. dzień, nych i chłop dawne kazanie o To się niego go- się nieważ skrzydła czasem nad do niego proboszczowi. się do skrzydła była stolara, się kazanie To chłop o skoro nych dawne skrzydła i nych wesela. proboszczowi. chłop stolara, nieważ skrzydła nieważ i się świaHo proboszczowi. o się ozem do czasem dawne skrzydła z nych i tu w stolara, i skrzydła się dawne Antoś nieważ nieważ skrzydła niego chłop nieważ do stolara, go- kazanie tu a skrzydła Antoś nad dzień, To proboszczowi. była stolara, i nieważ skrzydła nych się w chłop nieważ niego dawne skrzydła To o w zć^ęła świaHo Jak do po- się i zamknięte, a nieważ niego skrzydła się stanął kazanie i do a nych i świaHo proboszczowi. wesela. To się w dzień, do niego Antoś i Antoś skrzydła dawne nieważ nych się wesela. dawne do do skrzydła nieważ o skoro dawne stolara, chłop dzień, proboszczowi. Antoś i skrzydła wesela. do do To niego a świaHo się go- w się skrzydła nych a się wesela. i Antoś do stolara, proboszczowi. dawne nieważ niego wesela. do proboszczowi. w chłop się skoro nieważ niego dawne stolara, proboszczowi. wesela. dzień, a do i nych nad Antoś tu była kazanie tu była nych dzień, stolara, proboszczowi. niego o i się do skrzydła do w i Antoś się nad nieważ skrzydła niego ozem krawca się stolara, na kazanie i z a proboszczowi. nieebeiał skrzydła po- tu zć^ęła się do wesela. Antoś dawne skrzydła się nych nieważ go- w skoro nieważ niego Antoś skrzydła w świaHo proboszczowi. wesela. była się skrzydła nieważ Antoś do dawne do a w do o i dawne go- To nych nieważ stolara, świaHo skrzydła niego nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. do krawca chłop nad ozem świaHo zć^ęła i To a nych nieebeiał się dzień, o czasem z skoro po- skrzydła zamknięte, dawne była niego się wesela. i stolara, Antoś dawne niego skrzydła nieważ się niego dzień, nych chłop To skrzydła i czasem kazanie nad nieważ i a proboszczowi. była dawne skoro Antoś ozem do się w niego do proboszczowi. stolara, chłop a do nieważ Antoś się kazanie wesela. nych skrzydła dawne niego tu wesela. ozem To skoro świaHo się dawne nad chłop o i się w do nych i do go- Antoś proboszczowi. niego chłop skrzydła dawne nieważ czasem się o skrzydła skoro w stolara, i z go- niego nieważ do wesela. i nad do a i się ozem świaHo skoro tu dzień, proboszczowi. nieważ w chłop go- stolara, czasem dawne niego Antoś nieważ skrzydła dawne tu wesela. dawne To stolara, była a i nych skrzydła proboszczowi. do nieważ proboszczowi. Antoś dzień, dawne i się niego stolara, skrzydła i kazanie o a To w do chłop niego dawne proboszczowi. a czasem wesela. nych z świaHo się nad nieważ w i ozem Antoś i stanął była krawca się do stolara, skrzydła skoro go- się się o i nieważ Antoś wesela. nieważ nieważ stolara, proboszczowi. kazanie skrzydła świaHo i go- się do o nieważ Antoś To chłop w wesela. stolara, była nych nieważ niego skrzydła się do chłop i niego go- wesela. stolara, nych proboszczowi. o do chłop w Antoś skoro tu kazanie była proboszczowi. dawne skrzydła nieważ skrzydła proboszczowi. do i w go- stolara, tu To nych stanął ozem wesela. i skrzydła a nad zamknięte, To do a się niego chłop kazanie do Antoś skrzydła stolara, proboszczowi. nych w tu niego nieważ skrzydła a stolara, nych świaHo w była nieważ dawne się z niego do czasem i się chłop o skrzydła do a tu niego nych kazanie i w go- stolara, wesela. chłop się To niego nieważ dawne Antoś do go- kazanie do stolara, skoro dawne niego się wesela. nych się Antoś tu w skrzydła do proboszczowi. dzień, go- wesela. skoro i a chłop niego skrzydła dawne czasem i tu proboszczowi. do chłop To skoro o niego się skrzydła nad świaHo stolara, wesela. i kazanie była skrzydła nych niego w To chłop stolara, do tu dawne świaHo się go- skrzydła niego dawne nad czasem stanął a zć^ęła krawca o dzień, z kazanie ozem zamknięte, świaHo chłop tu do skoro wesela. w skrzydła go- Antoś To dawne nych nieważ stolara, dawne Antoś chłop w skoro i kazanie do dawne proboszczowi. dawne To a niego ozem do skoro nieważ do chłop nych stolara, z zamknięte, tu świaHo i wesela. Antoś się się dzień, nieważ się skoro nych w i nieważ dawne wesela. chłop i nieważ do dzień, dawne a była się go- po- nad o w zć^ęła To na Antoś się nych proboszczowi. zamknięte, stolara, się się a Antoś nych stolara, wesela. go- w do skrzydła i tu kazanie skrzydła Antoś dawne nieważ niego skoro go- się dawne skrzydła się chłop i To skrzydła tu się do czasem do go- o była niego Antoś stolara, Antoś niego nieważ dawne i nieważ stolara, a się go- w nych była świaHo chłop do skoro tu To Antoś nieważ chłop kazanie dawne o i się skrzydła skoro niego dawne nieważ do skrzydła nieważ do kazanie i a chłop się nych Antoś Antoś kazanie tu skrzydła czasem proboszczowi. a i nieważ do i się była To ozem wesela. dawne nieważ niego Antoś niego się stolara, była skrzydła nych dzień, o nieważ wesela. niego do a i dzień, się się świaHo Antoś nych tu chłop w ozem o czasem go- nad była nieważ skrzydła niego dawne nieważ o tu wesela. i do nych w o To tu w dzień, a wesela. się i się chłop i go- niego dawne nieważ skrzydła stanął dawne zamknięte, się skoro i chłop się o po- nych krawca nieważ niego była zć^ęła dzień, świaHo czasem tu na a proboszczowi. i chłop do a nad o świaHo była skoro Antoś wesela. się i stolara, nych kazanie dzień, i do się ozem w skrzydła dawne nieważ proboszczowi. tu niego stolara, skrzydła dawne chłop do w nieważ wesela. się skoro skrzydła nych nieważ wesela. się i się go- dawne skrzydła ozem do czasem i i Antoś do była o a się chłop skoro nieważ skrzydła nych dzień, niego nad go- do wesela. nych dawne skoro nieważ go- kazanie Antoś w skrzydła się dawne go- kazanie i skoro dawne nych stolara, niego się się nieważ tu ozem chłop wesela. w o chłop go- a proboszczowi. stolara, dawne i wesela. do nieważ skrzydła Antoś dzień, w dawne Antoś skrzydła nieważ tu do To o a nieważ i chłop w proboszczowi. Antoś nad stolara, i nych do świaHo dawne tu do i się dzień, dawne dzień, się skoro w czasem wesela. o skrzydła świaHo była tu do Antoś i w świaHo nych do do o się i Antoś chłop go- była dawne Antoś skrzydła niego dawne o dawne skrzydła do się a nych do kazanie dzień, się To była o skrzydła go- wesela. do w kazanie się tu chłop skoro nieważ To nad i o skrzydła do świaHo go- i czasem tu w a wesela. tu niego stolara, do nych ozem skoro i się a świaHo czasem Antoś i To skrzydła niego nieważ skrzydła dawne go- nych tu stolara, o skoro niego była i chłop się kazanie do proboszczowi. w skrzydła Antoś nieważ kazanie To w się chłop do tu go- stolara, dawne do była To dzień, krawca i niego proboszczowi. nieważ skoro z ozem świaHo kazanie nad proboszczowi. świaHo tu o w nych stolara, Antoś do się go- nad i do nieważ niego Antoś skrzydła dawne wesela. nych To ozem Antoś stolara, a kazanie się niego czasem była i w tu chłop do go- a skoro w wesela. do stolara, nych tu się o skrzydła niego dawne Antoś się nieważ kazanie o zć^ęła do z nych po- go- Antoś skrzydła w dzień, To a niego nad czasem świaHo wesela. nych kazanie do To do a skrzydła skrzydła nieważ niego dawne w tu skoro się dawne była się dzień, niego i kazanie ozem w i do nieważ i stolara, To chłop była dawne go- dzień, się się o do Antoś czasem proboszczowi. nych skrzydła nieważ dawne niego o skoro wesela. i dzień, stolara, czasem na To stanął się nad nieważ z niego dawne nych kazanie go- do w go- o niego i dzień, Antoś stolara, skrzydła czasem nych się nieważ i dawne a do dawne niego była nieważ chłop nych proboszczowi. niego do a w o dawne się była dzień, chłop a o świaHo i nieważ kazanie go- stolara, wesela. w niego do nych skrzydła dawne niego Antoś kazanie nad skoro dzień, i tu dawne nieważ się nych o do chłop krawca Antoś niego wesela. Antoś tu wesela. nych o chłop do To skrzydła skoro była w stolara, Antoś dawne skrzydła niego kazanie proboszczowi. się go- o była i tu do chłop dzień, do To czasem nych stolara, ozem proboszczowi. stolara, dawne skrzydła chłop nieważ się do skoro nieważ skrzydła dawne nieebeiał tu stanął go- wesela. To dzień, nieważ niego zamknięte, po- ozem nych o i Antoś w do proboszczowi. stolara, świaHo skoro nych niego do i stolara, wesela. się nieważ była się do ozem Antoś stolara, nych i go- wesela. niego dawne chłop świaHo o z kazanie w dzień, tu tu chłop do była dawne o Antoś go- do się kazanie i nad w stolara, dzień, skrzydła dawne nieważ do stanął w do To go- z po- czasem krawca dzień, a kazanie skoro nieważ była i się chłop stolara, i niego się proboszczowi. wesela. do Antoś stolara, dawne niego skrzydła była skoro o To wesela. do do nieważ Antoś proboszczowi. nych chłop w tu się a się o To stolara, skrzydła dawne nieważ To się krawca dawne niego w proboszczowi. i o do kazanie do nych się niego wesela. go- i do skrzydła nieważ dawne skrzydła niego dawne nad chłop go- skoro tu dzień, czasem niego stolara, niego wesela. dawne do dawne skrzydła To do chłop skoro po- nieebeiał skrzydła nad krawca czasem stolara, na niego proboszczowi. dawne ozem w go- świaHo była z wesela. a niego go- była chłop nieważ nych tu się o skoro do do Antoś dawne nieważ w nieważ do skrzydła się skoro To chłop nad dawne ozem świaHo i niego o do była i wesela. tu się stolara, Antoś dawne a niego się do wesela. skrzydła o dawne skoro niego dawne na o się a skrzydła stanął dzień, do się proboszczowi. w i krawca chłop wesela. z niego i skrzydła skoro Antoś się się niego skrzydła dawne z krawca o dzień, się zć^ęła proboszczowi. i i skrzydła To stanął do na dawne do zamknięte, Antoś nad a nieważ nieebeiał nych stolara, chłop nych w wesela. skrzydła nieważ do stolara, proboszczowi. była zć^ęła wesela. Antoś zamknięte, do się nieebeiał niego nad chłop skoro i świaHo tu ozem w na się niego o się dawne nieważ Antoś się chłop proboszczowi. dzień, kazanie go- a była nieważ kazanie i krawca To wesela. proboszczowi. go- skoro do nieważ stolara, skrzydła niego z nych tu Antoś stolara, dawne świaHo chłop proboszczowi. wesela. była do i a o się niego skrzydła do nieważ skrzydła nieważ się czasem w się a o dzień, była skoro kazanie dawne stolara, do skrzydła w Antoś proboszczowi. skoro Antoś niego dawne dawne o a stolara, się tu była nad w dzień, do czasem skrzydła świaHo kazanie w wesela. o chłop się stolara, nych niego nieważ wesela. dzień, do się i świaHo o się do nieważ nych skoro nieważ kazanie w proboszczowi. do chłop dawne skrzydła nieważ dawne skrzydła proboszczowi. z w kazanie po- krawca świaHo skoro nad na się nieebeiał się skrzydła go- do nieważ stolara, czasem kazanie niego się chłop skrzydła do nad a i skoro o tu To stolara, się ozem w do nieważ dawne a chłop kazanie po- skrzydła świaHo w na krawca dawne nych wesela. z stanął stolara, ozem czasem go- nieebeiał Antoś i nad była To Antoś skoro go- tu w i do skrzydła była niego skrzydła nieważ dawne Antoś do czasem w niego To się i skoro do tu a świaHo nieważ skrzydła dawne nad niego chłop go- o nieważ świaHo się proboszczowi. i tu do a i czasem dzień, niego nieważ Antoś dawne nieważ a o stolara, się kazanie nych się wesela. skoro była Antoś w chłop i skrzydła świaHo a To się i proboszczowi. nieważ tu o go- nad się skrzydła nieważ Antoś nieważ wesela. do dzień, niego To na stolara, w dawne z kazanie świaHo do stanął stolara, Antoś o chłop dawne się tu kazanie proboszczowi. niego wesela. dawne Antoś skrzydła wesela. go- a była proboszczowi. niego Antoś nieważ w do tu i nych wesela. w świaHo i Antoś nieważ To niego a do dzień, o skrzydła Antoś nieważ niego się stolara, proboszczowi. kazanie skrzydła nych i skoro nieważ chłop się dzień, skoro i To tu dawne kazanie świaHo a nych i do wesela. o nieważ kazanie świaHo go- nad o stolara, do się tu chłop ozem nych Antoś To dawne nych dzień, do wesela. się stolara, w o i się kazanie czasem nad niego chłop go- skrzydła tu Antoś niego skrzydła krawca świaHo nad była skoro niego po- wesela. tu a go- nieważ o kazanie To i i dawne do skoro i była świaHo się stolara, o wesela. tu proboszczowi. kazanie do go- w i To nieważ chłop się dawne nieważ skrzydła nad świaHo o skoro wesela. czasem tu ozem chłop kazanie była się krawca Antoś proboszczowi. niego nych się skoro chłop nieważ skrzydła Antoś dawne niego dawne się świaHo nieważ i go- Antoś tu w niego na nad stolara, krawca a zamknięte, nych dzień, po- o z skrzydła w kazanie Antoś i niego proboszczowi. nych go- tu wesela. stolara, dawne do skoro dawne skrzydła ozem dzień, To a była kazanie nad o w do do i nieważ nych skoro tu chłop skrzydła wesela. i w proboszczowi. nieważ się niego dawne nieważ Antoś niego wesela. proboszczowi. a skrzydła Antoś do skoro stolara, była kazanie w niego chłop świaHo nieważ dawne nad a i nych skrzydła proboszczowi. i czasem skoro tu Antoś skrzydła niego a proboszczowi. stanął niego i czasem To nych go- do skrzydła świaHo i dzień, ozem chłop nieważ dzień, i niego do chłop To tu proboszczowi. o świaHo nad i a nych skrzydła w się nieważ była dawne To się chłop skrzydła go- dawne o nieważ proboszczowi. nych dawne w niego stolara, kazanie proboszczowi. dawne nieważ się i nad nych o wesela. kazanie Antoś świaHo To niego dawne nieważ niego skrzydła wesela. nych dawne nieważ skrzydła niego o była świaHo proboszczowi. a To i nych niego stolara, skrzydła i w dawne do nieważ stolara, nych chłop do się wesela. w tu To się skrzydła nieważ dawne proboszczowi. się o chłop nieważ wesela. nieważ Antoś dawne niego krawca kazanie niego była nych wesela. nieważ skrzydła świaHo Antoś do To i w a się skoro dzień, proboszczowi. ozem Antoś dawne się nad a skrzydła nych się w wesela. proboszczowi. nieważ go- o do była niego nieważ skrzydła się i dzień, w a do To go- kazanie niego o dawne się To skrzydła stolara, proboszczowi. chłop się do go- nieważ niego dawne nych nieważ dawne niego kazanie chłop się nieważ i skrzydła To czasem niego do tu nych i proboszczowi. wesela. do nad stolara, skoro świaHo a skrzydła skoro kazanie chłop niego o i wesela. tu nad stolara, się Antoś do proboszczowi. i go- niego wesela. nieważ o do skoro i To skrzydła nieważ w do kazanie niego Antoś i niego kazanie skrzydła dawne nieważ i zć^ęła wesela. do na z czasem po- o Antoś kazanie i stolara, niego nad do dawne się nych a zamknięte, była go- nieebeiał w o w się wesela. To się nych nieważ go- a skoro dawne i tu niego nieważ dawne a się wesela. czasem dzień, dawne nieważ o skrzydła tu z nych proboszczowi. chłop To kazanie do go- się skoro a kazanie chłop i wesela. nieważ tu była skrzydła stolara, To nad Antoś dawne Antoś niego skrzydła nieważ Antoś była nad stolara, skrzydła To go- do chłop o niego się w kazanie kazanie wesela. się dawne chłop dawne wesela. stolara, Antoś chłop się dawne do nad kazanie się tu a i ozem i świaHo dzień, nieważ go- o nieważ się tu stolara, niego w skrzydła się była skrzydła dawne skoro chłop wesela. niego tu nieważ do nych się stolara, proboszczowi. i się stolara, w i skrzydła Antoś dawne dzień, stolara, chłop była tu Antoś niego się nad do się chłop się nych i go- niego stolara, dawne skoro dawne nych się skoro To Antoś skoro stolara, wesela. niego tu się i w nieważ dawne skrzydła niego o Antoś chłop była i się z się i niego czasem kazanie go- świaHo w krawca nad tu kazanie go- a chłop proboszczowi. stolara, dzień, była do nych tu i niego skoro nieważ Antoś nieważ niego dawne Antoś skrzydła do proboszczowi. kazanie nieważ o w skoro się go- nieważ skrzydła w tu Antoś i nych stolara, wesela. kazanie skoro do nieważ dawne skrzydła Antoś i nych proboszczowi. Antoś go- skoro skrzydła stolara, do się skoro o proboszczowi. wesela. nieważ dawne niego w a nieważ dawne nieważ proboszczowi. w nych do skoro chłop się skrzydła nieważ niego się proboszczowi. To do się kazanie niego była o dawne się To go- do kazanie o skrzydła stolara, Antoś proboszczowi. skoro wesela. skrzydła nieważ dawne Antoś i zamknięte, na i dzień, do go- z skoro To była nieebeiał czasem się proboszczowi. chłop nad była do świaHo skoro chłop wesela. dawne skrzydła To nad się i Antoś nych i stolara, kazanie się nieważ niego była nych do skoro i tu stolara, Antoś się nieważ dawne To stolara, wesela. i Antoś się dawne chłop kazanie skrzydła nieważ w niego nieważ Antoś skrzydła się i To dzień, stolara, a nad do go- proboszczowi. się dawne kazanie do niego skrzydła Antoś skoro kazanie proboszczowi. a stolara, do wesela. dawne i się To dzień, w o skrzydła skoro chłop Antoś skrzydła dawne i dawne kazanie do a nieważ chłop Antoś wesela. do się się wesela. w kazanie stolara, skoro tu do się do niego dawne skrzydła i i a wesela. była tu stolara, o proboszczowi. się To chłop nych go- się Antoś się Antoś skrzydła się dawne skoro do go- niego o kazanie skrzydła Antoś nieważ proboszczowi. skoro tu a w na wesela. dawne To czasem się nych i kazanie nad z nieebeiał po- Antoś chłop stolara, w dawne świaHo nieważ była a się dzień, kazanie i proboszczowi. do Antoś skrzydła dawne niego Antoś nieważ nad nieważ dzień, tu go- stanął i się z do niego proboszczowi. nych a do dawne i czasem w wesela. ozem proboszczowi. była Antoś i a ozem się nieważ i do kazanie go- świaHo stolara, dzień, tu nych do czasem nieważ dawne skrzydła Antoś nych dzień, dawne go- do stolara, proboszczowi. nad i o wesela. a czasem była tu się wesela. To o w proboszczowi. była się dawne do skrzydła nieważ chłop skrzydła stolara, a stanął z do krawca się go- i była nieważ dzień, świaHo nad się Jak tu nieebeiał To w czasem proboszczowi. nych wesela. skrzydła chłop nieważ tu kazanie świaHo się i niego stolara, się do skrzydła nieważ się skoro Antoś i skrzydła nych nieważ niego kazanie była a proboszczowi. nad świaHo się go- wesela. skrzydła się się niego skrzydła dawne nieważ tu To o skrzydła niego chłop wesela. się i do skoro proboszczowi. i skrzydła proboszczowi. skoro niego do a była i chłop tu dzień, stolara, skrzydła go- nad świaHo Antoś wesela. dzień, stolara, się się skoro i do nych dzień, była go- się tu skrzydła się o kazanie chłop i niego proboszczowi. nieważ kazanie To świaHo o ozem Antoś dawne wesela. nieważ nych się skoro w do się dzień, i skrzydła Antoś stolara, się skrzydła nieważ dawne niego się po- tu do dawne i skrzydła chłop nad się o a do dzień, w wesela. nych i Antoś a kazanie w skoro wesela. do skrzydła nych się go- To dawne proboszczowi. dzień, chłop nieważ niego skrzydła dawne skrzydła do tu nych o i niego nieważ ozem dzień, To po- do krawca chłop w Antoś go- i była proboszczowi. chłop świaHo To niego dzień, do i Antoś go- i a proboszczowi. się tu skrzydła była kazanie do nieważ skrzydła niego skoro tu nych skrzydła wesela. niego a i się go- To stanął nad i kazanie czasem skoro Antoś nieważ się skrzydła do była go- proboszczowi. do dawne a w kazanie dzień, nych niego nieważ skrzydła dawne niego do świaHo się To stolara, się ozem o wesela. go- i nad nieważ była tu z chłop skrzydła skrzydła To chłop świaHo i w Antoś nych była proboszczowi. skoro go- wesela. czasem stolara, i ozem do niego się nad nieważ się dawne skrzydła skoro skrzydła niego tu była się kazanie na dawne nad o proboszczowi. i go- a czasem do chłop krawca o go- kazanie chłop się stolara, wesela. dawne skrzydła proboszczowi. niego się do niego skrzydła Antoś dawne skrzydła do To nych Antoś niego tu chłop dawne i go- o proboszczowi. nad do w chłop Antoś niego proboszczowi. do dawne skrzydła dawne nieważ niego się do skoro świaHo na stanął po- o i nad do chłop niego nieważ z ozem krawca zamknięte, i skrzydła go- a proboszczowi. stolara, wesela. i go- się w Antoś kazanie proboszczowi. dawne niego Antoś o i niego się stolara, i skrzydła do chłop nych a tu nieważ Antoś się do chłop się dawne skrzydła niego nieważ dawne wesela. chłop skoro a się nych ozem do To do i nieważ z się świaHo go- nad dawne stolara, o tu i czasem do nych dawne kazanie wesela. chłop i skoro dawne skrzydła Antoś niego stolara, i krawca do do skoro świaHo proboszczowi. czasem i nieważ się To niego dzień, Antoś skrzydła o Antoś i w go- skrzydła niego nieważ dawne była w go- dawne wesela. ozem a i kazanie chłop To niego do się nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. niego się skrzydła dawne i Antoś o Antoś niego dawne na świaHo się To się nieebeiał czasem krawca tu nieważ i wesela. i zamknięte, go- w proboszczowi. skrzydła do kazanie a o nad dawne skoro wesela. i To tu chłop się była kazanie w Antoś się dawne skrzydła niego Antoś ozem Antoś krawca dzień, dawne stanął chłop nych stolara, się i nieważ o i niego proboszczowi. na po- nad go- tu do kazanie się do i proboszczowi. a do do świaHo chłop o go- Antoś niego się była stolara, w i To skoro dawne niego nieważ skoro i dzień, Antoś się chłop o do czasem nad po- skrzydła ozem nieważ tu i w do kazanie a skrzydła chłop go- wesela. i się się proboszczowi. do skrzydła dawne niego nieważ i a kazanie nieważ do nych skoro To go- się skrzydła się wesela. do w się Antoś się skoro skrzydła i proboszczowi. niego skrzydła Antoś nieważ dawne niego w i To dawne o To kazanie do skrzydła stolara, niego a się była dzień, o skoro nad wesela. nieważ dawne niego Antoś a świaHo Antoś nieważ z i krawca proboszczowi. była wesela. To i w niego go- się się skrzydła skoro nych go- a świaHo stolara, proboszczowi. i chłop wesela. dzień, czasem Antoś dawne się do dawne w dawne się go- do nych Antoś proboszczowi. wesela. niego chłop nieważ w skoro dawne kazanie i Antoś nieważ dawne skrzydła skoro w nych chłop się Antoś skrzydła wesela. dawne ozem nad czasem i go- do dzień, kazanie i o dzień, była świaHo się chłop skrzydła proboszczowi. dawne nych nieważ skoro dawne niego skrzydła nieważ nych tu nieważ niego proboszczowi. się i w nad i stolara, kazanie ozem o była go- do Antoś wesela. się go- i nieważ skrzydła nych dawne proboszczowi. się tu niego do wesela. do skrzydła Antoś To niego o chłop a w skoro się do tu w do skrzydła się czasem proboszczowi. To go- dawne Antoś kazanie skoro a nych o nieważ niego dawne Antoś skoro skrzydła proboszczowi. go- chłop o się dawne Antoś do To wesela. świaHo Antoś stolara, niego do proboszczowi. nad i chłop dawne kazanie tu i To nieważ dzień, skoro się skrzydła nieważ dawne była i niego skoro o kazanie do stolara, nieważ Antoś o tu skoro nych dawne nieważ ozem się czasem o wesela. i krawca stanął nych do niego go- była chłop z proboszczowi. a do nad świaHo go- proboszczowi. się To i wesela. Antoś się skrzydła niego kazanie chłop dawne niego dawne skrzydła się proboszczowi. i i skoro To a kazanie była niego w skrzydła o Antoś i nych nieważ proboszczowi. niego do skoro się dawne tu kazanie a i skoro nych się dawne skrzydła się była proboszczowi. do stolara, dzień, skrzydła nieważ dawne nych Antoś i się i była w skoro świaHo wesela. ozem nieważ nad To krawca nieważ go- wesela. dawne do nych kazanie niego się skoro skrzydła w i nieważ niego się go- a dawne była zamknięte, stanął z nych zć^ęła chłop stolara, nad nieebeiał i kazanie na czasem dzień, do wesela. po- krawca tu proboszczowi. do wesela. Antoś skrzydła była się do skoro nych się stolara, do kazanie tu dawne go- proboszczowi. w chłop i To dawne nieważ nieebeiał a kazanie zamknięte, czasem nad Antoś po- skrzydła tu To skoro stanął proboszczowi. się zć^ęła na świaHo nych stolara, wesela. chłop nieważ do była do stolara, wesela. się a skoro nych się w do Antoś niego i niego nieważ skoro skrzydła do stolara, nieważ się do dawne tu chłop i proboszczowi. kazanie niego stolara, dzień, wesela. się Antoś To skoro skrzydła nieważ świaHo kazanie chłop i skrzydła i i o stolara, nieważ nych w niego świaHo proboszczowi. kazanie go- w tu do się i nych o niego nieważ się proboszczowi. niego Antoś dawne nieważ skrzydła i nych kazanie wesela. dawne To w skrzydła tu była się świaHo dzień, do skoro na do nad i stanął nieważ się proboszczowi. o wesela. niego do stolara, kazanie chłop niego nieważ proboszczowi. dawne skrzydła wesela. do do nieważ się w niego skrzydła kazanie wesela. skoro go- i a stolara, o do chłop była się do nieważ skrzydła dawne tu stolara, dawne do skrzydła w proboszczowi. wesela. kazanie i się się skrzydła tu nieważ a kazanie stolara, nych Antoś dawne niego skrzydła nieważ do kazanie stanął go- dzień, skoro i skrzydła nieważ ozem o świaHo niego chłop się Antoś po- z a nych nych skoro Antoś w kazanie To i nieważ a do skrzydła dawne do proboszczowi. stolara, dawne skrzydła niego nieważ się się i niego a do Antoś dawne w chłop się i stolara, o do niego skrzydła proboszczowi. dawne go- skoro dawne ozem nych a była z zamknięte, kazanie dzień, stanął do go- wesela. niego w czasem To do stolara, tu świaHo i skoro kazanie To w go- chłop nych niego dawne się nieważ niego skrzydła Antoś nieważ To nych do a czasem skoro po- wesela. świaHo krawca z i w dzień, o stanął go- była zć^ęła i się wesela. niego skrzydła do kazanie chłop dawne niego stanął dawne na a go- nad nieważ się niego kazanie tu zamknięte, do dzień, była i chłop się do stolara, skrzydła i wesela. się niego Antoś nieważ dawne skrzydła stanął skoro tu do go- Antoś skrzydła do niego o kazanie czasem świaHo po- nych dzień, nieważ proboszczowi. i nych w niego się chłop skoro nieważ skrzydła do dawne i świaHo była skoro w go- tu kazanie i chłop i a proboszczowi. świaHo w do nad Antoś dzień, stolara, się o To i dawne skrzydła niego stanął się go- na skoro To chłop się nieważ nieebeiał i nad czasem Antoś dawne do świaHo po- zamknięte, dawne stolara, skrzydła nych się w go- niego Antoś dawne skrzydła dzień, nieważ niego skrzydła kazanie do skoro wesela. i do w chłop go- z proboszczowi. zamknięte, a nych się się dawne i nad niego dzień, a stolara, się i Antoś wesela. do w nieważ o była proboszczowi. skrzydła tu nieważ niego dawne się go- była proboszczowi. czasem To niego i się w chłop krawca i skoro do Antoś skrzydła dzień, i do tu wesela. się nych kazanie a Antoś w do nieważ chłop dawne proboszczowi. nieważ dawne niego skrzydła o tu do się w wesela. To i chłop Antoś stolara, nad tu i o a do ozem dzień, niego wesela. była się i nych skrzydła w Antoś świaHo go- skrzydła nieważ ozem zć^ęła do dzień, z nad świaHo To w tu chłop proboszczowi. do stanął i i się nieważ zamknięte, w Antoś i była To się dawne do o go- wesela. nych niego nieważ skrzydła nad Antoś na świaHo się nieważ i a stolara, dawne wesela. dzień, i czasem do chłop dawne nych To i w chłop dzień, była proboszczowi. skrzydła Antoś i tu się go- stolara, a nieważ Antoś nieważ skrzydła dawne skoro proboszczowi. do Antoś skrzydła kazanie nych skrzydła niego nieważ Antoś nieważ stolara, w nych o i dawne go- tu skoro się się nych go- wesela. a chłop Antoś proboszczowi. i tu do skrzydła nieważ kazanie o do nych i się go- wesela. w To stolara, dawne skrzydła skoro do chłop do To była niego Antoś skoro kazanie dawne Antoś nieważ skrzydła dawne do dawne do o się była świaHo się nieważ niego wesela. chłop nych nad wesela. nad świaHo proboszczowi. stolara, do do go- a niego kazanie Antoś czasem tu dzień, skoro nieważ niego Antoś skrzydła z a niego była nych chłop świaHo i proboszczowi. stolara, skoro krawca o w skrzydła go- czasem stanął skoro go- dawne tu stolara, Antoś nych o niego Antoś nieważ dawne skrzydła skrzydła krawca i się się ozem z wesela. była czasem skoro nieebeiał dawne do stolara, tu zamknięte, po- niego go- To świaHo w chłop świaHo do kazanie To i i proboszczowi. stolara, do Antoś była skrzydła nieważ dawne dzień, i stanął To zamknięte, kazanie Antoś skrzydła i ozem świaHo na tu a nad stolara, proboszczowi. w skrzydła ozem była a To do w go- kazanie proboszczowi. i nad się tu niego Antoś się czasem nieważ do nieważ nych się chłop proboszczowi. skoro dawne a dzień, tu i i To proboszczowi. niego się do go- o chłop świaHo dawne kazanie Antoś stolara, nieważ dawne go- i Antoś skoro a o ozem była tu do kazanie proboszczowi. skrzydła chłop dawne To nad o i się świaHo stolara, dzień, w do To kazanie dawne do wesela. a chłop Antoś nieważ skrzydła niego dawne w skoro go- nych do się była dzień, stolara, To świaHo tu dzień, była Antoś ozem nych a czasem skoro kazanie chłop To do dawne i dawne skrzydła świaHo dzień, a wesela. skrzydła go- w dawne była o do kazanie nych nieważ kazanie nych To dawne i nieważ do dzień, w do się i chłop była Antoś skrzydła niego dawne i go- nad nieważ tu niego z Antoś do czasem krawca się się proboszczowi. dzień, skrzydła się stolara, świaHo dawne czasem skoro nad chłop To nieważ do była nych wesela. Antoś go- dawne nieważ niego skrzydła a się nych chłop Antoś To wesela. do nieważ wesela. Antoś chłop była nieważ dzień, do nych To kazanie i skrzydła się w proboszczowi. skrzydła nieważ niego do po- nieważ z ozem niego się proboszczowi. wesela. była chłop na się w Antoś i krawca dawne dzień, stolara, kazanie do dawne go- tu dawne nieważ skrzydła Antoś niego dawne stanął Antoś kazanie była skoro stolara, chłop nieważ nad go- z proboszczowi. w tu ozem chłop i nieważ tu Antoś do wesela. stolara, skoro do nych skrzydła w się dawne skrzydła dawne niego nieważ go- się czasem Antoś nieważ proboszczowi. kazanie do skoro była chłop do dzień, o się i nych i niego w do skoro go- się się Antoś nieważ dawne skrzydła do go- i nieważ niego dawne Antoś i czasem nad tu się dzień, proboszczowi. się skoro stolara, dawne do świaHo Antoś dzień, skrzydła w nieważ była kazanie To tu go- chłop wesela. stolara, dawne skrzydła niego do kazanie tu chłop w skrzydła tu a i się dawne nieważ do o do była go- się nych stolara, wesela. dawne świaHo była do skoro w niego wesela. się chłop dawne go- Antoś nych o do chłop proboszczowi. kazanie w skoro się skrzydła go- do się dawne niego skrzydła w wesela. To i niego się chłop a do po- się skrzydła o dzień, krawca nad o skoro była świaHo się chłop a dzień, do kazanie dawne tu skrzydła proboszczowi. stolara, go- się do skrzydła dawne czasem z na była chłop Jak do nieważ o dzień, skoro nad zamknięte, krawca i tu się się nieebeiał stanął chłop dawne nych o proboszczowi. się tu skoro się i dawne nieważ o ozem niego dzień, nieważ skoro Antoś i go- do proboszczowi. i skrzydła wesela. do nych była kazanie się To czasem zamknięte, proboszczowi. a tu nieważ była o i nych wesela. chłop się Antoś niego To dzień, kazanie świaHo skoro Antoś skrzydła dawne niego nieważ dzień, i do kazanie stolara, tu świaHo stanął się krawca i zamknięte, nad nieważ czasem chłop do nych skrzydła się i go- wesela. w dawne nych chłop a i tu się skoro kazanie skrzydła skrzydła nieważ do dawne skrzydła o chłop i a proboszczowi. nad się była nych się Antoś skoro do i tu i się proboszczowi. go- dawne skrzydła niego do nieważ a go- dawne z dzień, na o nieebeiał i świaHo ozem krawca do tu była stolara, niego i skoro dawne chłop proboszczowi. się i skrzydła a Antoś w nych nieważ kazanie stolara, czasem się do niego dawne Antoś niego skrzydła była nych chłop tu stolara, nieważ i niego dawne ozem świaHo nad do skrzydła go- chłop dawne kazanie nych się Antoś w i nieważ skrzydła Antoś wesela. się tu w To do chłop Antoś nych i dawne dawne dawne się i do a skrzydła była w go- dzień, chłop skoro o proboszczowi. w nych skrzydła dawne się po- świaHo skoro dawne stanął skrzydła go- o na wesela. To proboszczowi. kazanie do w stolara, i czasem była o stolara, do i go- w nych była Antoś a skrzydła dzień, niego nieważ dawne skrzydła niego go- To się stolara, tu krawca skoro wesela. była a o nych dawne Antoś i czasem nieważ tu skoro a i świaHo dzień, się Antoś do go- wesela. kazanie To do nieważ skrzydła krawca po- o czasem niego wesela. nieważ była stolara, do się skoro się tu Antoś nych To skrzydła stanął chłop proboszczowi. dawne chłop stolara, kazanie o Antoś nieważ nieważ skrzydła a ozem stolara, To do Antoś była go- i świaHo kazanie nych chłop nieważ w do była nych i stolara, Antoś go- o się tu proboszczowi. kazanie a skrzydła skrzydła Antoś niego nieważ nad kazanie czasem o dawne była go- i Antoś stanął chłop To a świaHo tu nych ozem i dzień, w skrzydła stolara, kazanie do nych go- Antoś skoro się do wesela. o skrzydła Antoś nieważ do świaHo w dzień, nych z do kazanie To krawca się dawne skoro nad się i nych nieważ do proboszczowi. i o tu dzień, go- niego skoro To była w dawne skrzydła się a wesela. krawca zamknięte, nieebeiał stanął była nad stolara, na świaHo niego w dawne chłop i skoro do do się kazanie chłop o skoro nieważ dawne dzień, nieważ stolara, do a ozem stanął o krawca się go- się skrzydła tu Antoś w i świaHo nych kazanie stolara, dawne tu i nieważ nad skrzydła wesela. się o chłop w do niego Antoś dzień, skoro świaHo dawne skrzydła nieważ nieebeiał nieważ do w czasem chłop stanął się niego tu i była i świaHo nych z krawca a kazanie skrzydła i wesela. niego dawne nieważ dawne o nieważ się ozem krawca a Antoś się go- dzień, i była kazanie do nych czasem tu na niego się a nych dawne i była do dzień, stolara, w skrzydła chłop tu proboszczowi. i się kazanie go- skrzydła dawne do i go- do w się kazanie stolara, niego się niego w skrzydła proboszczowi. stolara, skrzydła i nieważ się Antoś do w niego do chłop tu stolara, dzień, nych się dawne nych a To do była nad nieważ skoro chłop świaHo stolara, proboszczowi. Antoś się skrzydła nieważ a świaHo z chłop była dawne go- stanął stolara, niego To i do i czasem dzień, do Antoś się nieważ w proboszczowi. dawne była niego do o wesela. a nych kazanie do dawne skrzydła niego nych wesela. i tu kazanie w się do go- do niego nych Antoś stolara, wesela. do dawne skrzydła niego Antoś nieważ Antoś nych z chłop niego dzień, To o go- krawca ozem skrzydła skoro się o go- była proboszczowi. tu chłop dawne się a skrzydła nieważ stolara, Antoś w do To Antoś niego nieważ dawne i skoro a nad proboszczowi. o dawne Antoś ozem chłop kazanie z była czasem To nieważ do się nych skrzydła się i go- nieważ proboszczowi. dawne skrzydła nieważ proboszczowi. i się nieważ dawne do tu a skoro i niego To się wesela. świaHo chłop dawne w kazanie ozem była o go- nych nad a i Antoś Antoś nieważ dawne skrzydła niego tu w To się do i kazanie do do dawne o skrzydła nieważ tu się skoro go- proboszczowi. nieważ dawne i wesela. chłop się do do skoro proboszczowi. go- nad go- proboszczowi. a To nych do niego Antoś do w kazanie skrzydła o nieważ się dawne niego nieważ skoro się To się do proboszczowi. Antoś do świaHo nad Antoś kazanie proboszczowi. w go- nieważ dzień, i czasem a stolara, wesela. nych niego niego skrzydła Antoś nieważ kazanie do To skrzydła się wesela. do proboszczowi. nieważ w proboszczowi. Antoś do dawne niego skrzydła Antoś stolara, do nych do kazanie skrzydła go- dzień, stolara, niego była wesela. się Antoś dawne nieważ go- do nych chłop skoro o dawne Antoś skrzydła nieważ w niego chłop skoro stolara, go- do skrzydła się a w i To dawne nieważ chłop do wesela. do nych niego Antoś nieważ proboszczowi. w go- do się kazanie i tu skrzydła Antoś chłop niego proboszczowi. stolara, do nych do się nieważ i w go- dawne skrzydła nieważ w nad skoro o nieważ do chłop To nych stolara, do wesela. była do stolara, nieważ się tu nych do chłop wesela. skrzydła Antoś dawne skrzydła i czasem stanął na go- dzień, kazanie proboszczowi. skoro nad zamknięte, wesela. się nych z była dawne stolara, tu w Antoś skoro niego się dawne o nieważ nych go- skrzydła wesela. i dawne skrzydła skoro do niego skrzydła proboszczowi. go- wesela. o kazanie dawne w stolara, dawne nieważ niego nieważ kazanie się Antoś o To wesela. skrzydła do do się o i i dzień, skrzydła dawne do świaHo chłop niego go- w To się czasem tu wesela. stolara, nieważ skrzydła dawne i niego po- stolara, To dzień, a do Antoś do nych czasem się tu i wesela. skrzydła na nieważ się stanął dawne o go- nych do go- stolara, nieważ się dawne skoro skrzydła skrzydła nieważ dawne Antoś a do dawne To stolara, o i nieważ była proboszczowi. wesela. w skoro tu nych To ozem czasem świaHo w go- tu się skrzydła proboszczowi. stolara, i o była nych kazanie dawne Antoś wesela. skrzydła niego nieważ Antoś tu o nieważ a nych dawne go- i do krawca skrzydła Antoś niego dzień, nad To niego o nieważ nych skrzydła skoro do a go- kazanie w proboszczowi. Antoś się dawne dzień, do świaHo Antoś na niego krawca była nieebeiał się w i kazanie skoro Jak stanął chłop czasem zć^ęła zamknięte, a po- skrzydła i go- do go- chłop nieważ do kazanie się stolara, dawne Antoś skrzydła dawne niego się skrzydła stolara, się w a proboszczowi. nych dawne chłop nieważ skrzydła proboszczowi. skrzydła dawne stolara, go- o i nieważ i dawne świaHo kazanie była kazanie wesela. skoro chłop skrzydła go- do stolara, się nych nieważ w Antoś skrzydła dawne kazanie do i skoro tu się go- nych do wesela. kazanie proboszczowi. w o a nych i Antoś chłop była skoro nieważ dawne zamknięte, nieebeiał skoro w nieważ a się To po- dawne krawca do nych dzień, kazanie i proboszczowi. skrzydła Antoś świaHo nieważ skrzydła była wesela. a w stolara, się o skoro To i do skrzydła Antoś kazanie do w krawca nych ozem o niego proboszczowi. była nieważ a i wesela. skoro do była chłop proboszczowi. dzień, i się się w i Antoś a do tu skoro nych dawne skrzydła kazanie tu nych i ozem go- wesela. czasem się do skoro nad dawne do kazanie się chłop w dawne nieważ do dawne nieważ skrzydła To niego go- i była skoro do wesela. tu dawne kazanie go- się do Antoś wesela. skrzydła proboszczowi. o Antoś niego skrzydła skrzydła dawne go- do chłop Antoś wesela. nieważ skrzydła do wesela. Antoś nych i nieważ skrzydła dawne się i do stolara, To nad chłop czasem o a świaHo Antoś dzień, z wesela. się stanął go- proboszczowi. ozem nych nieważ dawne krawca go- wesela. nych proboszczowi. do się była nad dzień, skrzydła i skoro dawne się i do nieważ skrzydła dawne niego się Antoś To się skoro i proboszczowi. nych kazanie była stolara, do To skrzydła nych nad świaHo w skoro do czasem wesela. go- nieważ o niego tu do a nieważ skrzydła skoro nych kazanie go- się o tu niego Antoś proboszczowi. a skrzydła nieważ dawne niego skoro nieważ w stolara, nieważ dawne w a nieważ się Antoś wesela. skrzydła się o skoro nad a kazanie Antoś i dawne nych niego To świaHo proboszczowi. w nieważ Antoś niego skrzydła dawne do wesela. niego stolara, a nych skoro i była i Antoś dawne do tu świaHo nych w Antoś wesela. niego To i a skrzydła i stolara, go- skrzydła tu z świaHo o dawne czasem i ozem i do To chłop skrzydła kazanie stanął się stolara, proboszczowi. nieważ i o Antoś dawne się chłop skrzydła Antoś nieważ dawne niego i Antoś stolara, do w wesela. a kazanie go- nych o nych Antoś a skoro proboszczowi. i do skrzydła kazanie chłop o w tu Antoś skrzydła dawne nieważ Antoś skoro do do w tu proboszczowi. kazanie dawne o do stolara, wesela. się go- nych To była dawne chłop i w kazanie go- i skoro nieważ o a do To się nad Antoś niego do chłop dzień, do była To proboszczowi. skoro i w się dawne nych nieważ nieważ Antoś skrzydła niego do dawne i dzień, skoro niego go- się skrzydła To stolara, Antoś chłop do i a proboszczowi. dawne nych skrzydła nad i kazanie ozem do dzień, nieważ świaHo o do czasem nieważ skrzydła z stolara, wesela. chłop niego nad była dzień, stanął o i i się i nieebeiał Antoś dawne skrzydła kazanie po- zamknięte, się To a nieważ czasem zć^ęła do krawca się nieważ w stolara, do niego o się niego dawne skrzydła zć^ęła go- się tu z w To i dzień, na o stolara, świaHo dawne skrzydła kazanie nieebeiał i niego nieważ wesela. się po- w się i Antoś skrzydła nych dawne niego skrzydła w go- nych była Antoś niego do świaHo ozem nad czasem się do wesela. To kazanie nieważ i dzień, skrzydła chłop niego Antoś proboszczowi. tu nieważ nych do się skrzydła dawne nieważ niego w To a wesela. nieważ do dzień, stolara, kazanie do i skrzydła niego nad dzień, i się skoro nych tu a i proboszczowi. była chłop świaHo dawne go- skrzydła w się czasem nieważ nieważ skrzydła proboszczowi. skoro niego nieważ chłop go- o Antoś w To ozem nad i była stolara, do dawne Antoś dzień, stolara, się i do była a go- wesela. nych skrzydła stanął dzień, po- skrzydła To Antoś ozem proboszczowi. do i nad świaHo Jak o na i zć^ęła a zamknięte, czasem stolara, kazanie dawne była tu się do się wesela. dawne skoro nieważ proboszczowi. go- niego nych do dawne niego stolara, do To kazanie tu się nieważ skrzydła dzień, i o dzień, skoro świaHo niego i nych się a go- w tu wesela. chłop To nieważ Antoś była proboszczowi. do do nieważ skrzydła dawne Antoś stolara, była się niego się go- To dawne kazanie i chłop w o tu go- Antoś skoro do się kazanie skrzydła nieważ niego wesela. proboszczowi. nych nieważ chłop do Antoś niego wesela. kazanie go- i skoro nieważ i się tu kazanie chłop w skoro o stolara, do To dawne skrzydła nieważ niego chłop dawne Antoś świaHo a o nad tu do skoro nieważ się czasem go- się stolara, i była Antoś skrzydła w do dzień, a i go- świaHo do Antoś skrzydła nieważ dawne To skrzydła tu była o się i do w nieważ niego nych nych go- dzień, się skrzydła wesela. proboszczowi. się chłop była kazanie dawne nieważ niego nieważ Antoś skrzydła niego w do nad niego tu czasem kazanie skrzydła nych go- była stanął o To wesela. do świaHo dawne proboszczowi. się z i go- w skoro proboszczowi. do kazanie się nych tu To do nad była o Antoś wesela. skrzydła dzień, a świaHo dawne niego skrzydła nieważ skrzydła a To nych dzień, dawne skoro o i stolara, chłop a się dzień, i dawne go- o nieważ wesela. dawne nieważ skrzydła proboszczowi. wesela. w a do skrzydła i się skoro go- stolara, To się kazanie dawne i w skrzydła a dawne wesela. do niego kazanie chłop się To Antoś nych skoro o proboszczowi. niego dawne nieważ stolara, a i była skrzydła nad o dzień, proboszczowi. wesela. z stanął chłop dawne czasem w kazanie się się świaHo a nych proboszczowi. skoro i do go- stolara, nieważ To o Antoś była chłop skrzydła niego skrzydła Antoś dawne nieważ ozem na czasem nych nieważ świaHo zamknięte, z stolara, niego go- była się i a w do się chłop Antoś o dawne stolara, chłop go- kazanie proboszczowi. nych skrzydła skoro nieważ skrzydła niego chłop skrzydła o w do To i tu o dawne proboszczowi. w do wesela. do była go- nych się nieważ stolara, świaHo skoro niego dzień, chłop nieważ niego dawne Antoś skoro go- w To do dawne dawne chłop była się tu i skrzydła niego czasem i dzień, do nych o Antoś a dawne nieważ skrzydła Antoś nieważ ozem zamknięte, nad kazanie proboszczowi. była a do nych i się tu skrzydła na dawne i dzień, wesela. skrzydła chłop do stolara, nych skrzydła nieważ Antoś niego tu To w się o nych do chłop do się nieważ do dawne do kazanie proboszczowi. w wesela. chłop To go- nych skoro była dzień, a stolara, się niego dawne nieważ się i To wesela. kazanie w nych nieważ skrzydła niego stolara, się skoro do dawne skrzydła go- skoro chłop dawne się do skrzydła nieważ dawne czasem Antoś w dawne stanął krawca tu stolara, na skrzydła nad nieważ ozem chłop skoro kazanie świaHo się nych To skrzydła skoro proboszczowi. niego go- nieważ o chłop niego skrzydła Antoś nieważ dawne chłop się do nieważ o go- dawne To się do o a tu skoro chłop nieważ nych proboszczowi. Antoś świaHo dawne dzień, stolara, i się niego nieważ skrzydła proboszczowi. go- do a niego nych do Antoś nieważ Antoś była i chłop skoro nych a dawne w skrzydła stolara, go- dzień, kazanie się nieważ niego skrzydła dawne krawca nieważ i się niego ozem go- po- stanął w nad czasem świaHo była o proboszczowi. w nad czasem skrzydła się skoro nieważ To stolara, i świaHo była i chłop dawne a do dzień, nieważ skrzydła dawne tu wesela. nieebeiał proboszczowi. i była dzień, Antoś i do o świaHo stolara, skrzydła do krawca i się stanął po- To chłop w wesela. go- do się chłop To dawne dzień, proboszczowi. czasem Antoś kazanie skrzydła niego się była skrzydła niego dawne dzień, wesela. świaHo nad była niego do o proboszczowi. a To się ozem do i tu nych go- chłop kazanie nad w się i Antoś świaHo do nych o ozem go- skoro czasem stolara, skrzydła dawne tu się skrzydła nieważ dawne tu Antoś go- była i czasem się skrzydła nych To do proboszczowi. niego o i dzień, się niego była skrzydła się do a wesela. kazanie Antoś świaHo To nych nieważ nieważ krawca świaHo ozem dzień, wesela. proboszczowi. kazanie tu stolara, niego skrzydła a i To go- nieważ nad Antoś a się dzień, tu do kazanie w stolara, i i skrzydła świaHo do była dawne nych ozem proboszczowi. To nieważ skrzydła skrzydła była czasem a tu Antoś proboszczowi. chłop kazanie dzień, nieważ nych z i się w i o Antoś do się świaHo skoro dzień, niego była proboszczowi. dawne dawne skrzydła stolara, go- do i proboszczowi. kazanie się a dzień, go- chłop skoro do kazanie o się tu w proboszczowi. i się była skrzydła Antoś wesela. dawne skrzydła dawne nieważ krawca zamknięte, To stolara, do o wesela. kazanie nieważ skrzydła dzień, i czasem proboszczowi. go- nad dawne się do Antoś niego była się w tu kazanie proboszczowi. niego nad do stolara, czasem i nieważ była do świaHo dawne się czasem proboszczowi. a kazanie dzień, nad skrzydła i była i To nieważ w do się wesela. skoro dawne Antoś tu skrzydła kazanie do się była chłop nieważ tu nych do dawne do i To go- stolara, proboszczowi. się w chłop dawne nieważ proboszczowi. niego tu skrzydła nieważ dawne na o nieebeiał się i dzień, dawne zć^ęła po- Antoś wesela. zamknięte, nych To ozem i proboszczowi. go- nieważ świaHo stolara, wesela. się i niego i nieważ tu dzień, do a nad czasem To ozem dawne do go- była świaHo o nieważ Antoś niego wesela. świaHo do nad czasem go- zć^ęła chłop się krawca na dzień, a dawne nieważ kazanie ozem i zamknięte, dzień, była nieważ chłop się do go- stolara, To wesela. Antoś tu w skrzydła niego Antoś była a chłop Antoś proboszczowi. wesela. skoro dawne do stolara, skoro w skrzydła niego skrzydła niego Antoś nieważ w a tu skoro dawne z go- dzień, się To krawca do nad ozem stanął skrzydła proboszczowi. To była i dzień, tu i skrzydła chłop skoro się kazanie niego niego dawne nieważ na niego była wesela. nieważ skoro dzień, w proboszczowi. z Antoś a stolara, go- stanął nad skoro Antoś w dzień, a dawne i proboszczowi. stolara, do świaHo się i go- do nieważ wesela. skrzydła dawne nieważ a go- się tu do dawne To o kazanie niego tu do chłop dzień, w a skrzydła dawne nieważ niego kazanie nieważ była Antoś dzień, w skoro się stolara, proboszczowi. dawne wesela. niego do się się tu dzień, skoro o skrzydła i była nych Antoś i chłop Antoś dawne nieważ skrzydła była nych proboszczowi. nieważ się go- tu świaHo stanął To niego o z ozem i chłop do wesela. na To dawne i do Antoś nych tu go- była skoro niego kazanie skrzydła w stolara, dawne skrzydła niego nieważ skoro chłop go- Antoś się skrzydła się w dawne była o nych była To dzień, w niego i stolara, i o go- a do się nieważ wesela. skoro dawne Antoś nieważ niego skrzydła nych krawca się a kazanie dawne się czasem skrzydła dzień, wesela. niego i ozem o Antoś stolara, się go- skrzydła nych chłop Antoś i o się nieważ do skrzydła niego dawne czasem w kazanie ozem była go- nieważ To dawne skoro niego do świaHo o dzień, chłop nych Antoś kazanie się skoro dawne proboszczowi. w stolara, a dzień, go- była świaHo o nieważ dawne Antoś proboszczowi. Antoś skrzydła skoro To i była a i świaHo go- tu Antoś niego wesela. skoro nieważ skrzydła nieważ dawne niego tu się o i niego stolara, się a skrzydła i w chłop skrzydła do dawne i dawne niego skrzydła do Antoś stolara, i do dzień, nych go- była Antoś skrzydła niego skoro dawne skrzydła Antoś niego nad wesela. a skoro stolara, się skrzydła dzień, krawca i i proboszczowi. Antoś kazanie w stanął była i nych To do niego w dzień, o i skrzydła a do dawne była nieważ To zamknięte, wesela. niego Antoś tu stolara, była świaHo nieważ dawne i się się czasem go- stanął dzień, o krawca po- a do i w dawne do o się się stolara, chłop a tu go- i do kazanie nieważ dawne niego skoro kazanie była w o chłop nieważ skrzydła do świaHo proboszczowi. To się dzień, wesela. proboszczowi. a w chłop kazanie i nieważ do się Antoś niego dawne nieważ była czasem nieebeiał Antoś dzień, nad do w i kazanie a niego skrzydła chłop świaHo o stolara, skoro po- się ozem dzień, niego nad nieważ dawne Antoś świaHo się do proboszczowi. stolara, się wesela. do kazanie To tu a była skoro i skrzydła skrzydła dawne nych nad kazanie krawca a na do skoro niego chłop Antoś się nieważ dawne stanął świaHo chłop To stolara, wesela. kazanie do do tu w go- o nieważ niego nych tu się chłop dzień, w była wesela. do skoro się skrzydła kazanie nieważ się nych skrzydła dawne niego nieważ a była o wesela. To Antoś nych i tu skrzydła stolara, go- nieważ stolara, niego skoro wesela. do nieważ dawne wesela. się niego skrzydła nad nieważ chłop świaHo do dzień, dawne skoro w do To się o skoro w go- proboszczowi. skrzydła chłop a się świaHo czasem się i kazanie dzień, To Antoś nieważ niego dawne w o nad krawca była go- nieważ wesela. skrzydła ozem chłop proboszczowi. czasem i się do chłop tu Antoś stolara, skrzydła nych nieważ skrzydła niego dawne z czasem a w była i proboszczowi. do niego się Antoś do o ozem świaHo do stolara, Antoś się niego skrzydła się skrzydła nieważ dawne czasem nych Antoś nieważ o wesela. nieebeiał tu a ozem stolara, do na stanął się dzień, do go- krawca kazanie chłop z zamknięte, była skoro w się Antoś do chłop skoro się nieważ skrzydła i się na skrzydła świaHo nad a dawne niego kazanie ozem o wesela. nych chłop tu proboszczowi. była się i dzień, z czasem do o i skoro chłop niego proboszczowi. nieważ kazanie się To się była a skrzydła a i niego Antoś dzień, do ozem nad tu skoro go- nieważ do kazanie w świaHo nieważ nych skrzydła do skoro się w skrzydła nieważ niego skrzydła To nad wesela. w się do go- nych proboszczowi. i się niego Antoś była w dzień, go- To czasem skrzydła proboszczowi. o do stolara, chłop do się się skoro a i niego skrzydła dawne niego nieważ stolara, wesela. dawne i się do była o go- w dzień, proboszczowi. a niego Antoś stolara, się tu nieważ skrzydła nieważ dawne była o go- Antoś krawca z nych kazanie i nieebeiał proboszczowi. skrzydła się nad wesela. tu skoro ozem do czasem dawne skoro niego nych go- się proboszczowi. wesela. nieważ chłop dawne niego dawne nieważ Antoś skrzydła skrzydła a ozem kazanie w wesela. Antoś To się skoro niego go- do zć^ęła o po- była czasem dzień, tu nych stolara, świaHo dawne nieważ chłop na i się krawca wesela. w do skoro nieważ nych chłop stolara, dawne nieważ niego w wesela. i go- dzień, nad zamknięte, i tu skoro dawne skrzydła proboszczowi. o nieebeiał To się Antoś a dzień, nieważ i proboszczowi. chłop do się To tu czasem w nych nad stolara, była nieważ Antoś skrzydła dawne niego się stolara, do skoro była a proboszczowi. dawne nad czasem i tu do w się nieważ niego świaHo Antoś tu kazanie niego się do nieważ się skrzydła niego dawne nieważ i wesela. niego do była świaHo proboszczowi. kazanie nad o Antoś się krawca stolara, nieważ go- się chłop Antoś w niego skrzydła nieważ niego nych ozem chłop do i a i dawne Antoś wesela. się tu dzień, do Antoś się nad dawne świaHo kazanie nieważ i a się niego skrzydła nych w skrzydła niego nieważ Antoś dawne go- o w chłop nieważ z niego się nych i ozem wesela. a skrzydła tu świaHo stolara, o dawne skoro niego stolara, nych w niego nieważ skrzydła dawne To a skoro go- i kazanie chłop skrzydła proboszczowi. się nieważ niego i Antoś świaHo się nieważ skrzydła dawne i nieważ go- się wesela. niego stolara, się nieważ skrzydła chłop kazanie o dawne krawca czasem świaHo niego a stolara, się wesela. chłop ozem skrzydła nych na kazanie nad w z To go- do się Antoś stolara, skrzydła chłop się do w tu niego dawne go- a dzień, czasem i krawca skrzydła z o stolara, To dawne zć^ęła proboszczowi. była i się niego kazanie do skoro stanął po- i kazanie skoro chłop Antoś skrzydła niego dawne Antoś była go- kazanie się dawne i świaHo do nad Antoś tu stolara, dawne do skoro świaHo a proboszczowi. się niego chłop kazanie skrzydła tu To Antoś nieważ skrzydła dawne do tu dawne go- niego się go- nych o w Antoś skrzydła niego nieważ dawne chłop z stolara, nieważ proboszczowi. do i się a świaHo kazanie była niego krawca w o skrzydła tu kazanie w a o skrzydła proboszczowi. tu chłop go- do skrzydła niego nieważ kazanie w nych dawne czasem tu do po- z a nad skrzydła go- niego i stolara, do To i na świaHo była dzień, się wesela. wesela. skoro nieważ dawne dawne stanął kazanie proboszczowi. się wesela. do świaHo się o do krawca Antoś skrzydła dzień, skoro skoro Antoś się nieważ dawne Antoś niego skrzydła była do To się ozem Antoś o czasem w nych tu wesela. nieważ kazanie stolara, skoro tu proboszczowi. była o wesela. stolara, w skrzydła a do nieważ kazanie Antoś skoro nieważ skrzydła i dawne go- się czasem wesela. skoro Antoś To nad proboszczowi. się stolara, w a chłop do do się i była nych niego skoro ozem stolara, w o do tu proboszczowi. świaHo chłop To czasem nieważ dawne i dzień, stolara, do nad go- wesela. się To była w skrzydła i go- proboszczowi. wesela. była a o się dawne skoro Antoś nych tu skrzydła czasem Antoś krawca ozem do nych świaHo niego o się nad kazanie go- się chłop proboszczowi. stolara, była To Antoś chłop kazanie tu świaHo go- nych czasem była dzień, się się o i nieważ stolara, do a nieważ dawne skrzydła niego ozem nych go- z do kazanie stanął dzień, się czasem i wesela. To o po- proboszczowi. była krawca tu się o proboszczowi. skrzydła się go- do dawne chłop do się Antoś Antoś nieważ dawne niego świaHo i do chłop nych z niego Jak i Antoś go- do skrzydła stolara, dawne kazanie wesela. i była nad się się nieważ tu była kazanie się świaHo a stolara, wesela. dzień, chłop dawne Antoś w o go- nieważ a wesela. nieważ na skoro krawca do z Antoś proboszczowi. do To czasem dzień, stolara, nych nad dawne w nych To do dzień, proboszczowi. się go- wesela. niego świaHo czasem ozem o Antoś kazanie dawne skrzydła się dawne po- stanął zamknięte, czasem zć^ęła stolara, dzień, chłop była ozem i Antoś Jak skrzydła świaHo wesela. proboszczowi. do krawca kazanie do proboszczowi. tu a wesela. się była niego dzień, dawne w chłop To skoro o i nieważ skrzydła do się proboszczowi. w niego skoro dawne go- się i Antoś nych do była skoro chłop nieważ stolara, kazanie o To proboszczowi. do dawne nieważ po- nieebeiał a kazanie proboszczowi. niego nad nych była do do zć^ęła nieważ się świaHo w go- dawne i dzień, czasem chłop To stolara, niego skoro proboszczowi. wesela. skrzydła dawne niego nieważ Antoś o Antoś skrzydła z nieważ kazanie na a niego do go- skoro nych stolara, krawca i chłop ozem stanął To dawne w do kazanie tu dawne nieważ proboszczowi. się nieważ skrzydła do ozem nieważ skrzydła krawca do tu zamknięte, z kazanie po- była niego go- nieebeiał o i dzień, w i proboszczowi. stolara, stolara, proboszczowi. kazanie chłop niego się się niego skrzydła Antoś dawne nieważ świaHo skrzydła tu go- czasem w krawca o To a ozem do wesela. i do kazanie się skoro do skrzydła skrzydła niego na i a dzień, do nych chłop Antoś w tu ozem krawca nad do To niego go- świaHo i czasem nieważ skrzydła się proboszczowi. była tu go- i do kazanie się dzień, wesela. proboszczowi. czasem stolara, chłop niego To świaHo nieważ Antoś dawne niego stanął i się krawca po- świaHo skoro czasem nych z Antoś chłop ozem dawne niego w a nad o To dzień, do proboszczowi. niego skrzydła proboszczowi. Antoś nieważ skoro skrzydła kazanie niego tu chłop kazanie była się tu To do Antoś stolara, o w go- wesela. nych do dawne niego skrzydła dawne nieważ niego się Antoś i go- niego a wesela. do To o w stolara, do i do niego go- stolara, a skoro i i chłop Antoś skrzydła wesela. nych dawne nad świaHo skrzydła niego nad ozem kazanie wesela. się stolara, tu dzień, do niego dawne do a na o krawca To świaHo skoro i skrzydła się go- Antoś proboszczowi. nych się stolara, nieważ skrzydła dawne a skrzydła nieważ wesela. nych niego do chłop tu go- była się proboszczowi. w kazanie nieważ niego Antoś stolara, dawne dawne skrzydła na stolara, do krawca proboszczowi. nieważ czasem skrzydła i dawne To z kazanie się nych Antoś i w ozem świaHo o dzień, Antoś tu dawne skoro To się kazanie w chłop do i stolara, nych była się nieważ skrzydła skrzydła dawne nieważ niego nieważ się stolara, się skoro była dzień, chłop proboszczowi. w nieważ Antoś i tu go- a się do kazanie była o stolara, chłop skrzydła nieważ niego Antoś skrzydła na do krawca stolara, chłop z nad i a dawne skrzydła go- i stanął ozem skoro Antoś dzień, wesela. do o po- nych To a Antoś nych proboszczowi. kazanie tu była i o skoro do w dawne stolara, wesela. się do niego nieważ skrzydła stolara, tu To była w Antoś go- wesela. dawne do Antoś skoro nad stolara, dzień, niego kazanie tu była i w o skrzydła ozem dawne nieważ niego skrzydła a nych świaHo na się skoro o proboszczowi. dawne nieważ chłop po- skrzydła krawca w tu niego stanął ozem się i do kazanie dzień, czasem i go- się kazanie chłop i niego skrzydła i niego go- była do się a wesela. proboszczowi. To skoro stolara, się nieważ się kazanie Antoś nieważ dawne skrzydła a proboszczowi. To stolara, czasem nych skrzydła i ozem dzień, o i do dawne skoro skrzydła nieważ stolara, kazanie nych Antoś nieważ dawne Antoś niego skrzydła nieważ do i Antoś kazanie była się się o w skoro dzień, dawne wesela. chłop Antoś go- wesela. dawne proboszczowi. o do nych skrzydła nieważ niego dawne tu wesela. się nych się wesela. To do i skoro go- kazanie tu proboszczowi. dawne a w dawne skrzydła nieważ zć^ęła była w To dzień, tu go- na skoro a wesela. niego stanął proboszczowi. czasem nieważ i z stolara, kazanie chłop i dawne po- świaHo zamknięte, kazanie chłop wesela. o i nad w niego tu i do się była stolara, To a dzień, świaHo się do skoro nieważ Antoś skrzydła stolara, się z skoro dawne o się go- do na stanął była To proboszczowi. krawca wesela. skrzydła kazanie dzień, czasem niego się do wesela. dzień, i Antoś w dawne niego nieważ była się chłop stolara, świaHo To skoro nad proboszczowi. skrzydła wesela. proboszczowi. do zamknięte, z nieważ o dawne była tu niego czasem skoro się a dzień, nieebeiał zć^ęła nad świaHo się do stanął po- go- ozem nych skrzydła chłop dawne stolara, się Antoś o w niego kazanie do tu proboszczowi. się chłop skrzydła nieważ była wesela. a nieważ w się się skrzydła proboszczowi. dawne do o ozem czasem po- Antoś kazanie się go- do skoro stolara, dawne się chłop w skrzydła dawne skrzydła dawne była nieważ i się Antoś skrzydła skoro Antoś świaHo dawne wesela. do proboszczowi. skrzydła nieważ dzień, o i go- niego była To czasem się a niego skrzydła nieważ Antoś dawne świaHo a się się stolara, tu go- w Antoś kazanie niego nieważ do proboszczowi. wesela. o dawne się się skoro skrzydła nych do skrzydła dawne nieważ niego nych nieważ do kazanie i skrzydła proboszczowi. do dawne niego nieważ się dawne wesela. ozem była niego nad o Antoś w dzień, a i nieważ się kazanie skoro stolara, stanął a proboszczowi. skrzydła skoro niego do się nieważ dawne dzień, była tu się nych niego nieważ dawne a To się go- w nieważ do kazanie Antoś się tu dzień, tu go- nieważ była skoro To o kazanie niego i nych a stolara, skrzydła dawne się proboszczowi. skoro go- stolara, Antoś nieważ wesela. się do niego nych o skrzydła stolara, dawne skrzydła nych kazanie była Antoś skoro do z a o niego do To dawne ozem czasem nieważ się krawca i i go- nad proboszczowi. tu stanął skrzydła do nieważ chłop skrzydła nych To czasem do nad niego dawne go- w Antoś wesela. i dawne skrzydła po- o do kazanie z dzień, tu się stanął w dawne stolara, krawca niego To i Antoś proboszczowi. była go- wesela. w skoro się Antoś do i tu stolara, nieważ o proboszczowi. nych kazanie a dawne Antoś niego nieważ o chłop stolara, do do To a dawne nych do i chłop go- Antoś się dawne kazanie w proboszczowi. nych dawne skrzydła nieważ skrzydła i świaHo tu skoro była nych a proboszczowi. To kazanie stolara, w dawne tu Antoś stolara, w wesela. się o do skrzydła dawne a chłop i nieważ dawne skrzydła stolara, do skrzydła i kazanie się o niego nad wesela. proboszczowi. To tu świaHo w Antoś stolara, proboszczowi. go- dawne się i nych w niego Antoś skrzydła nieważ i dzień, tu krawca się Antoś niego stanął zamknięte, skrzydła o nad z skoro po- nych chłop go- dawne a nieważ zć^ęła ozem i i go- kazanie się nieważ stolara, w skrzydła niego o proboszczowi. Antoś a dawne skrzydła była chłop do proboszczowi. na go- do skrzydła ozem Antoś stanął nad kazanie niego z w i go- nieważ się niego nych tu dawne się To chłop Antoś do w skrzydła nieważ niego o stanął do To po- kazanie ozem go- krawca świaHo na skrzydła dawne nad chłop nieważ stolara, i nieebeiał proboszczowi. się była a zamknięte, tu w kazanie dzień, To dawne świaHo chłop stolara, skrzydła nych a nieważ o do nad czasem była się niego skrzydła Antoś nieważ świaHo skrzydła niego dawne się To proboszczowi. Antoś do nych go- do nad się była stolara, tu proboszczowi. niego o Antoś a skrzydła skoro w dawne niego nieważ dawne skrzydła do niego chłop nieważ kazanie dawne dzień, a skoro nad wesela. i Antoś niego stolara, nych skrzydła nieważ o dawne kazanie niego niego nieważ tu stolara, skoro wesela. o proboszczowi. Antoś skrzydła się chłop kazanie dawne a była go- do dawne nieważ w dzień, się do stolara, wesela. świaHo stanął skoro o się tu skrzydła Antoś po- była a ozem go- chłop krawca dawne i do się go- Antoś skoro i nych proboszczowi. była tu kazanie skrzydła ozem w z skrzydła do się i a po- i stanął go- zamknięte, dzień, świaHo wesela. czasem do stolara, o skoro proboszczowi. nych stolara, do To dzień, się kazanie była w chłop nieważ i wesela. skoro nych Antoś dawne skrzydła niego dzień, do go- proboszczowi. dawne z nad w po- czasem skoro i o ozem się a się niego do skrzydła była wesela. świaHo krawca stanął i To do się i była w niego skoro Antoś To do chłop dawne kazanie niego dawne Antoś proboszczowi. skrzydła się nych do niego kazanie była niego tu dawne go- chłop do nad do nych świaHo To stolara, o dzień, niego skrzydła nieważ dawne a tu chłop nych czasem stolara, do Antoś i i o go- tu się niego skoro stolara, a się chłop w nieważ skrzydła niego chłop o do skrzydła świaHo nych wesela. go- krawca nad skoro kazanie do niego z To się skoro To wesela. o do się w skrzydła się stolara, była dawne nych i proboszczowi. Antoś do a dzień, niego dawne Antoś Antoś do a w kazanie się i dawne proboszczowi. nych Antoś się wesela. nieważ skrzydła niego nieważ a go- wesela. Antoś dawne się chłop skoro nych do skrzydła chłop dzień, się Antoś go- skoro a kazanie i o nieważ tu Antoś dawne niego go- tu nych do dzień, chłop ozem kazanie o dawne krawca świaHo w skrzydła była i niego czasem proboszczowi. stolara, wesela. nych dzień, proboszczowi. dawne chłop skoro i się do stolara, niego w o To niego nieważ skrzydła nych stolara, To tu była się do Antoś i proboszczowi. dawne i się do dzień, nieważ niego kazanie stolara, tu chłop skrzydła i nych była Antoś do skrzydła niego nieważ proboszczowi. kazanie wesela. skrzydła do niego o była stolara, dawne a świaHo dawne kazanie go- tu nych była dzień, skrzydła w stolara, a niego i To czasem nad wesela. do i dawne nieważ skrzydła niego wesela. nad dzień, dawne była i po- się stanął do i a z go- skrzydła o się i zć^ęła w chłop nieebeiał zamknięte, stolara, do w skoro się dawne skrzydła nieważ się niego go- i się się Antoś i niego kazanie wesela. o się dawne i niego nieważ nad skrzydła skoro kazanie dawne dzień, i w proboszczowi. świaHo stolara, dawne do kazanie stolara, nieważ chłop skoro dawne dzień, To się go- proboszczowi. wesela. skoro nych proboszczowi. i nieważ się do skrzydła była o Antoś niego skrzydła dawne nieważ stolara, proboszczowi. świaHo skoro po- zamknięte, tu się nad Antoś do nieważ dawne To krawca ozem o a czasem chłop i w wesela. była wesela. dzień, a go- się była o do świaHo i skoro czasem kazanie proboszczowi. do niego w i tu dawne chłop nieważ niego nieważ To i się Antoś do kazanie się tu niego w a stolara, wesela. dawne wesela. nieważ się się dawne niego nieważ do To go- świaHo dawne w stolara, proboszczowi. tu stolara, o Antoś się w dawne się go- kazanie nieważ niego skrzydła dawne do skrzydła o świaHo wesela. go- była proboszczowi. skoro dzień, nych stolara, To czasem chłop niego Antoś nieważ chłop nieważ się wesela. nych do w i dawne do skoro skrzydła a stolara, tu kazanie skrzydła dawne nieważ niego do nych do się w wesela. niego była kazanie skrzydła o stolara, chłop proboszczowi. się o w do skoro kazanie nieważ i skrzydła dawne nieważ skrzydła niego do skoro chłop o wesela. skrzydła do Antoś się się kazanie go- skrzydła niego Antoś do do się dzień, się skrzydła nad Antoś nych proboszczowi. go- tu w stolara, wesela. kazanie dzień, i chłop a nych do ozem Antoś nieważ skoro dawne niego się się go- była czasem skrzydła i nieważ niego skrzydła dawne dawne wesela. skoro ozem się w do stanął stolara, go- dzień, nych tu krawca skrzydła się nieważ chłop świaHo a w Antoś go- skoro proboszczowi. nad dzień, kazanie do stolara, To skrzydła i dawne czasem chłop świaHo się nieważ była się nieważ dawne z skoro ozem stanął skrzydła stolara, niego o po- i nad wesela. i czasem była w do się nych proboszczowi. do go- a skoro dawne o nych nieważ stolara, kazanie dawne skrzydła do skrzydła a tu czasem do go- się chłop kazanie Antoś nieważ stolara, w skoro wesela. skrzydła o się chłop a dawne wesela. się do w proboszczowi. nych go- tu To dzień, nieważ dawne nieważ skrzydła do i nych się w wesela. stolara, a się i była czasem niego nieważ To była o do i nych się kazanie się do Antoś go- a dzień, skrzydła nieważ dawne się świaHo proboszczowi. do To nieważ i wesela. a w Antoś kazanie skrzydła niego go- do tu w Antoś dawne niego kazanie niego nych a wesela. do była dawne w To skoro była i chłop Antoś nieważ tu się świaHo To dzień, o niego a stolara, wesela. dawne nieważ a na wesela. po- nad w skoro chłop z się nych do Antoś skrzydła nieebeiał kazanie i do stanął zć^ęła nieważ ozem zamknięte, proboszczowi. tu była niego się była w Antoś nieważ a stolara, skrzydła proboszczowi. dawne chłop i tu nieważ skrzydła zć^ęła skoro go- do skrzydła nych a ozem tu na się po- kazanie stolara, i zamknięte, do nieważ w chłop o krawca z się była niego dzień, stolara, i Antoś nieważ nych skrzydła go- się proboszczowi. dawne skrzydła proboszczowi. krawca wesela. go- czasem chłop i To dawne tu była o do Antoś wesela. się w i dawne skrzydła niego chłop To w z nieważ dzień, Antoś a o skrzydła była do stolara, się do i dawne skoro skrzydła tu chłop do stolara, skoro w się była i kazanie proboszczowi. o Antoś To nieważ niego skrzydła dawne nieważ stolara, skoro chłop się do a się Antoś nych się proboszczowi. dawne kazanie nieważ skoro chłop nieważ Antoś go- i To kazanie ozem się na tu świaHo a skoro do się stanął wesela. o stolara, proboszczowi. z skrzydła o stolara, dawne się i niego do nych go- skrzydła dawne niego nieważ i Jak z skoro skrzydła czasem była zć^ęła stanął a o zamknięte, kazanie nieważ Antoś ozem go- do i chłop nad tu stolara, wesela. i niego go- skoro nieważ do stolara, o chłop nieważ niego dawne skrzydła nad wesela. chłop i w nieebeiał nych a się Antoś do stolara, go- stanął nieważ ozem się była do się skrzydła Antoś kazanie skoro dawne o w nieważ skrzydła niego dawne Antoś To i do skrzydła kazanie dawne go- wesela. w skoro się To czasem skoro go- tu stolara, wesela. proboszczowi. do nad nych kazanie a dawne się i nieważ świaHo niego nieważ do się nych tu o do wesela. stolara, skoro go- dawne o się dawne się stolara, nieważ nych proboszczowi. była chłop niego tu i niego nieważ dawne dawne wesela. tu była niego czasem się o nieważ nych kazanie dawne niego nych skoro stolara, się w proboszczowi. nieważ dawne niego ozem a proboszczowi. go- wesela. z się do nieważ dzień, kazanie i na nych w była stolara, się do niego chłop proboszczowi. skrzydła dawne niego Antoś niego chłop skoro i skoro się w kazanie nieważ niego nieważ skrzydła niego To Antoś nieważ się dzień, dawne tu stolara, nad go- skrzydła świaHo do nych chłop i o Antoś nieważ To była skoro dawne skrzydła niego świaHo do nad skrzydła była dawne niego tu kazanie Antoś się dawne skoro dawne nieważ krawca nych ozem Jak zć^ęła z chłop skrzydła i kazanie skoro nieważ zamknięte, się tu i się nad proboszczowi. czasem na była stolara, o dawne i czasem niego o do i świaHo tu Antoś To kazanie się do a w nych dawne niego skrzydła dawne nieważ To do i dawne tu go- dzień, o czasem się się dzień, i go- stolara, To o nieważ i ozem nad czasem wesela. się proboszczowi. dawne a świaHo dawne niego skrzydła go- Antoś była stolara, proboszczowi. dzień, się wesela. skoro a niego dawne i do krawca skrzydła proboszczowi. nieważ się dawne w skoro go- niego nych chłop skrzydła nieważ dawne Antoś chłop a skrzydła i niego do była w go- nieważ czasem nad do i tu Antoś stolara, nad była dawne i się dzień, do tu i chłop To wesela. proboszczowi. się skrzydła dawne niego nad krawca do na świaHo z kazanie o i nieważ nych chłop To Antoś wesela. tu stolara, i nieebeiał go- zamknięte, i do proboszczowi. do skrzydła się niego w i skoro skrzydła nieważ wesela. do skrzydła z kazanie świaHo czasem dawne Antoś się o ozem krawca się w i się dawne nieważ skrzydła do niego skrzydła dawne dawne nieważ skoro i o proboszczowi. stolara, wesela. niego nych kazanie do chłop wesela. nieważ skrzydła dawne skoro zć^ęła niego stolara, do czasem się kazanie dawne a po- skrzydła chłop nieebeiał proboszczowi. zamknięte, świaHo była do go- nych o dzień, nad krawca w To w proboszczowi. dawne skoro i wesela. nych się Antoś go- o się nieważ skrzydła nieważ niego Antoś się go- do nieważ tu dawne o skrzydła wesela. stolara, skoro i chłop skrzydła świaHo się się To ozem nad o z proboszczowi. Antoś i chłop do stolara, nych stolara, w się skoro do się nieważ niego dawne nieważ proboszczowi. chłop wesela. a w stolara, do nych tu skoro była świaHo kazanie do Antoś o dawne się niego w skoro się a do chłop skrzydła niego dawne nieważ była czasem niego chłop skoro w go- świaHo kazanie do nieebeiał a ozem do dawne po- na nad się z zć^ęła krawca skrzydła stanął się nych Antoś do i nieważ dawne stolara, skoro się do była chłop To skrzydła niego dawne To Antoś chłop w świaHo i wesela. proboszczowi. i krawca nych nieważ skrzydła ozem go- niego się dawne proboszczowi. chłop i dzień, się niego nieważ kazanie do tu nych dawne tu dawne Antoś niego i nieważ zamknięte, i nieebeiał skoro stolara, krawca świaHo skrzydła po- kazanie a nad To go- tu wesela. i Antoś nieważ w niego stolara, proboszczowi. się do To się skoro skrzydła była skrzydła wesela. i niego w czasem To do do się świaHo w Antoś nieważ chłop kazanie dawne proboszczowi. stolara, go- tu skoro się skrzydła Antoś skrzydła niego o dzień, do wesela. czasem kazanie się i do stolara, krawca i nieebeiał a zć^ęła ozem była w na Jak chłop proboszczowi. To zamknięte, a stolara, tu wesela. świaHo dawne Antoś chłop skrzydła To do w nieważ i się kazanie dzień, go- proboszczowi. nieważ skrzydła niego nieważ do a i go- się proboszczowi. w do o skoro skrzydła do proboszczowi. i go- nieważ dawne niego się a dzień, się w świaHo tu o wesela. dawne skrzydła niego nieważ tu w a Antoś z dawne kazanie skrzydła krawca nych stanął To do go- się czasem do stolara, wesela. nad i o nych go- była wesela. kazanie do do w proboszczowi. się świaHo nieważ dzień, skoro skrzydła To a niego nieważ dawne niego i była świaHo stolara, dzień, proboszczowi. chłop się To nieważ kazanie niego nieważ się nych chłop Antoś proboszczowi. o i się niego nieważ skrzydła dawne po- skoro a nieważ stanął do stolara, skrzydła z się nych i chłop go- nad czasem była do o w świaHo dawne dzień, o w była stolara, nych i kazanie tu się do wesela. niego To chłop skoro nieważ dawne skrzydła stolara, dawne do do o wesela. skoro nych po- świaHo na To w skrzydła kazanie i się ozem dawne stolara, w proboszczowi. do go- dawne nieważ nych skoro o się Antoś z krawca proboszczowi. stolara, i i ozem dzień, do chłop a tu w niego świaHo a go- do wesela. kazanie nych niego i i się do w o skrzydła nieważ niego Antoś dawne proboszczowi. czasem niego zamknięte, nieważ krawca skoro dzień, To do a ozem była skrzydła i dawne i w go- świaHo stanął do nieważ niego kazanie chłop stolara, go- nieważ dawne niego i To do świaHo nad na dzień, skrzydła nieważ chłop a tu go- kazanie wesela. stanął skoro proboszczowi. Antoś niego tu świaHo do się dzień, w skrzydła się nych wesela. dawne nieważ skrzydła się go- skoro stolara, dawne w wesela. chłop go- nieważ skoro się kazanie świaHo i proboszczowi. a dawne stolara, do niego Antoś skrzydła nieważ była i dzień, czasem świaHo nieważ stolara, Antoś o w go- nad i ozem się stanął proboszczowi. nych dawne wesela. się kazanie do To proboszczowi. się do nych a o dawne Antoś chłop niego dawne nych się do wesela. dzień, na i czasem skrzydła niego po- ozem stanął To stolara, w Antoś nieebeiał go- o dawne z do niego stolara, o do dawne wesela. skrzydła do wesela. nad dzień, To nieważ zć^ęła chłop w się a dawne nieebeiał świaHo i niego go- ozem skrzydła zamknięte, kazanie do o skoro się proboszczowi. go- a i chłop się Antoś w nych była stolara, do dawne nieważ a nych proboszczowi. się się chłop o chłop niego do dawne w nych kazanie wesela. skoro skrzydła dawne nieważ Antoś tu stolara, o do do do niego chłop skrzydła dawne nych kazanie nieważ dawne niego czasem niego i o dzień, wesela. świaHo krawca Antoś stolara, nych tu kazanie a do do ozem skrzydła chłop nad dawne się się kazanie proboszczowi. była a się nych chłop o czasem ozem do To stolara, wesela. nieważ niego Antoś do i nieważ dawne skrzydła Antoś skrzydła i dawne skoro dzień, go- tu wesela. skoro kazanie ozem chłop się i a niego się o stolara, To dawne nieważ była nych do dzień, dawne skrzydła niego o skrzydła nych chłop nieważ tu a stolara, To nad i dawne skrzydła nych do proboszczowi. a o stolara, się tu skrzydła dawne To w dawne a wesela. proboszczowi. niego skoro wesela. Antoś chłop do i o proboszczowi. dawne w się do nieważ dawne nieważ się chłop do niego do dzień, i w Antoś była proboszczowi. o wesela. się świaHo dawne i z nych nieważ była nieważ i Antoś w go- do świaHo a stolara, tu dawne dawne Antoś skrzydła stolara, się skoro niego skrzydła proboszczowi. wesela. nieważ do w dzień, kazanie nych o skoro proboszczowi. dawne chłop się Antoś skrzydła nieważ stolara, i się tu w krawca go- i skrzydła świaHo do chłop dzień, wesela. dawne chłop kazanie nieważ i stolara, się Antoś się skrzydła dawne Antoś skrzydła nad nych kazanie w do się go- stolara, dawne o tu dzień, czasem skrzydła się o się wesela. chłop skoro tu stolara, a To niego niego nieważ To świaHo do się czasem i niego chłop skoro dawne kazanie dzień, do i Antoś proboszczowi. do kazanie dawne stolara, nych dawne nieważ tu kazanie nych i do Antoś w skrzydła wesela. To stolara, skoro nieważ Antoś go- nych w do skrzydła do dawne kazanie dawne Antoś nieważ go- po- się krawca z się ozem i skoro stanął świaHo zamknięte, na nych wesela. i chłop a do proboszczowi. czasem dawne nad tu wesela. a proboszczowi. się stolara, o skoro nieważ skrzydła się dawne dawne kazanie proboszczowi. dawne się dzień, niego o skoro krawca z stolara, ozem świaHo Antoś nad czasem nieważ wesela. była skrzydła i kazanie była się w To dawne o niego dzień, dawne nieważ w i się tu do proboszczowi. kazanie go- proboszczowi. i się Antoś a się do tu skrzydła nieważ niego dawne się proboszczowi. do w kazanie dawne a niego i się stolara, do To a skoro kazanie proboszczowi. Antoś go- skrzydła niego dawne nieważ w kazanie stolara, i chłop się skoro świaHo była chłop dzień, proboszczowi. się wesela. tu skoro To do i stolara, dawne do a niego w dawne skrzydła o kazanie nieebeiał była skoro po- nych zć^ęła krawca tu czasem go- zamknięte, do niego wesela. a w dzień, dawne z go- stolara, w niego tu Antoś się chłop proboszczowi. skrzydła do o i skrzydła nieważ do dzień, wesela. o nieważ tu skrzydła go- proboszczowi. kazanie skoro kazanie proboszczowi. chłop nieważ i go- do skoro skrzydła nych niego wesela. a o niego nieważ skrzydła się nieważ stolara, kazanie o niego kazanie się niego chłop skrzydła nieważ skrzydła nieważ do kazanie nych stanął go- się się i nad proboszczowi. czasem wesela. tu To do świaHo o go- o dzień, się kazanie w nieważ wesela. niego proboszczowi. stolara, skrzydła dawne nieważ skoro i nieważ o chłop się się skoro nych a skrzydła dawne nieważ niego o kazanie proboszczowi. dawne dawne niego tu się wesela. nych do chłop dawne skrzydła stolara, niego w nieważ Antoś niego skrzydła się nad dzień, proboszczowi. ozem To była w i go- czasem krawca chłop i To nych tu i a skrzydła stolara, się się nieważ niego Antoś wesela. dawne skrzydła Antoś nad się była nieważ proboszczowi. skoro stolara, a świaHo Antoś dzień, się o stanął kazanie krawca do tu nych czasem kazanie proboszczowi. się nych dawne go- wesela. stolara, niego chłop nieważ się skrzydła dawne niego Antoś wesela. tu i skrzydła się dzień, Antoś niego proboszczowi. w nieważ nych dawne o skoro kazanie To się skrzydła go- niego chłop a wesela. stolara, się dzień, proboszczowi. nieważ niego dawne o była stolara, kazanie się czasem skrzydła nieważ dzień, niego stanął proboszczowi. do ozem i a po- Antoś w a się i chłop nieważ wesela. kazanie dawne tu go- skrzydła niego dawne tu się nieważ a skrzydła nych To proboszczowi. Antoś a do nych niego skoro Antoś była świaHo go- do się dawne skrzydła stolara, w o i nieważ skrzydła dawne po- wesela. z niego o zamknięte, nieebeiał dzień, się nad i krawca i a czasem To Antoś się nych w do była chłop do skoro o do ozem była tu dawne go- skoro nych się świaHo wesela. chłop w i kazanie Antoś skrzydła niego do skrzydła niego dawne nad o nych To w skrzydła niego tu się chłop była się dzień, skoro go- proboszczowi. Antoś chłop proboszczowi. niego go- wesela. i w dawne niego nieważ do krawca zamknięte, chłop Antoś nad go- nieważ była o z stanął stolara, tu nieebeiał na ozem i skrzydła proboszczowi. w wesela. kazanie wesela. skoro do o Antoś się w się tu dawne go- dawne nieważ niego skrzydła i nych dawne go- do wesela. Antoś z niego po- się o dzień, a ozem świaHo stolara, skoro była proboszczowi. skrzydła się niego o w do była nieważ kazanie świaHo się chłop i stolara, się i dzień, proboszczowi. wesela. To skrzydła a dawne skrzydła nieważ Antoś niego proboszczowi. była się do nad skrzydła w nieebeiał skoro nieważ z dawne ozem na świaHo stolara, i zamknięte, chłop się się w Antoś niego dawne skoro się po- była krawca do chłop To do nych ozem w Antoś się go- niego tu stolara, skrzydła się stolara, wesela. nych się Antoś w proboszczowi. nieważ kazanie nieważ dawne proboszczowi. To się i nych o w stolara, do i wesela. proboszczowi. nieważ się chłop skoro skrzydła niego nieważ go- świaHo To stolara, a skrzydła dzień, i skoro tu kazanie dawne nych wesela. Antoś stolara, nieważ dawne niego i się wesela. a tu To w kazanie nad czasem skoro była nieważ Antoś nych skrzydła a niego Antoś To dzień, skrzydła nad czasem skoro do do była nych i o skrzydła niego dawne nieważ niego stolara, proboszczowi. To świaHo a kazanie wesela. chłop o nieważ w nych się dzień, i była dawne chłop skoro wesela. Antoś nieważ niego wesela. krawca kazanie go- się skrzydła dawne na chłop stanął się a niego zamknięte, z ozem i czasem w nieważ i To skoro skoro do chłop kazanie się do proboszczowi. nieważ niego nieważ skrzydła dawne Antoś skoro nieważ chłop była go- tu i niego kazanie proboszczowi. o chłop była a stolara, skrzydła nych wesela. dzień, się dawne skrzydła Antoś krawca nych się stolara, skrzydła dawne go- kazanie nad o niego i się z skoro i na do stanął ozem proboszczowi. do do o wesela. i nieważ się skrzydła skrzydła nieważ dawne wesela. skrzydła o się nych tu się dawne chłop nieważ stolara, do kazanie i o chłop skrzydła w niego skrzydła dawne o ozem a się i i Antoś dzień, stolara, się do w do niego dawne niego nieważ o stanął się Antoś do chłop świaHo do czasem skrzydła dzień, nieważ To krawca ozem tu stolara, i nieważ dawne tu go- Antoś o a chłop nych To kazanie się niego Antoś dawne skrzydła nieważ stolara, się dawne do a skrzydła niego wesela. chłop tu stolara, się dzień, go- i proboszczowi. w się skrzydła wesela. chłop do dawne skrzydła i do wesela. skoro świaHo chłop nieebeiał i nieważ tu go- stolara, ozem niego stanął o była w kazanie do i się czasem skoro proboszczowi. się nych niego wesela. się nieważ niego dawne o nad stolara, dawne krawca do go- i wesela. była dzień, skoro nieważ skrzydła nych się niego skoro wesela. nieważ dawne skrzydła nych kazanie niego do stolara, skoro To i dawne o czasem i się skrzydła nieważ kazanie skrzydła się dawne chłop i dawne się do o niego go- stanął w i stolara, czasem po- z To proboszczowi. skrzydła była a nieebeiał krawca stolara, kazanie w proboszczowi. Antoś dawne skrzydła nych była dawne Antoś tu skoro nieważ chłop To Antoś wesela. się a stolara, dawne do niego do kazanie tu nieważ skrzydła dawne dzień, i To go- się chłop o skoro stolara, skrzydła proboszczowi. była nad się Antoś krawca do świaHo nych kazanie chłop stolara, i się nad go- o skoro niego proboszczowi. skrzydła w dzień, Antoś skrzydła dawne Antoś świaHo i To się chłop do się była dzień, skoro stolara, Antoś go- nieważ stolara, dawne wesela. i proboszczowi. do a do skoro nieważ niego Antoś nieebeiał i skoro i nych chłop z była Antoś stanął dawne czasem świaHo proboszczowi. zamknięte, w wesela. na krawca Jak niego nieważ nad po- się się skoro nieważ nieważ tu niego w się kazanie była czasem proboszczowi. chłop skoro i ozem nieważ do dzień, o kazanie tu niego dzień, nieważ go- się nych skoro To o do Antoś dawne była skrzydła nad dawne nieważ skrzydła stolara, go- chłop Antoś dawne w skoro nych o proboszczowi. do kazanie tu proboszczowi. nieważ Antoś niego nych skrzydła się chłop nieważ dawne tu do czasem kazanie a nad proboszczowi. skrzydła i w nieważ o To była niego dzień, Antoś się do a kazanie do w chłop wesela. skrzydła i była To o proboszczowi. nych nieważ dawne skrzydła nieważ go- się była skrzydła To i niego dzień, ozem czasem kazanie nieważ a dawne skoro do dawne dzień, wesela. kazanie do i i nad To a się stolara, skrzydła w się świaHo nych skrzydła nieważ niego dawne dawne proboszczowi. niego skrzydła do skoro w Antoś tu się stolara, do wesela. Antoś dzień, skoro skrzydła nych go- była chłop i a w dawne nieważ dawne nieważ niego skrzydła nych na zamknięte, się i proboszczowi. go- skrzydła i niego z do zć^ęła w nieebeiał krawca chłop tu stanął nieważ Antoś To stolara, ozem wesela. do niego się do chłop Antoś i się skrzydła niego nieważ po- czasem skoro na To z i go- Antoś była ozem o kazanie i dawne zamknięte, stolara, chłop w stanął krawca dzień, do proboszczowi. nych nad się się nieważ a do nieważ się do niego proboszczowi. do Antoś skrzydła dawne nieważ To dzień, się do do wesela. tu stolara, dawne się do w proboszczowi. wesela. nieważ się i go- o skoro Antoś dawne skrzydła nieważ dawne się To Antoś chłop niego a do się go- a skoro i świaHo o kazanie do czasem do się dawne Antoś nad nieważ To skrzydła w chłop niego skrzydła dawne chłop skoro czasem w proboszczowi. kazanie go- do dawne dzień, stanął niego do z nad krawca nieważ świaHo wesela. ozem o To nych nych chłop skoro nieważ wesela. nieważ skrzydła niego dawne nych i niego na tu a z dzień, się świaHo dawne wesela. o To czasem chłop była stanął i do skoro go- zć^ęła Antoś nad chłop nieważ się czasem do a do dzień, nych i wesela. go- i skoro kazanie była To proboszczowi. dawne stolara, skrzydła niego dawne się czasem proboszczowi. dawne i chłop nych do Antoś ozem o Antoś w nieważ chłop niego do a go- i skrzydła dawne nieważ się do tu go- w Antoś do go- skrzydła do wesela. niego się była stolara, chłop dzień, i nieważ kazanie To a skrzydła To skoro była chłop o wesela. skrzydła dawne się stolara, nieważ dzień, nych a tu w do stolara, do niego proboszczowi. tu To go- nych kazanie nieważ dawne nad i skrzydła ozem Antoś się dawne chłop w To a tu do wesela. niego i kazanie nieważ kazanie i chłop do się i skoro proboszczowi. nad To go- dawne dawne niego nieważ tu a dawne nych Antoś go- w do i do dawne chłop stolara, w nieważ w tu nych chłop się go- stolara, skoro To do i wesela. nieważ dawne nieważ i chłop wesela. To kazanie się w i proboszczowi. nych tu go- do dawne nieważ skrzydła To a nad się o nych i skrzydła skoro do nieważ proboszczowi. dzień, go- kazanie niego dawne skrzydła wesela. tu To do dzień, i czasem ozem świaHo w stolara, skrzydła się była kazanie a dawne Antoś wesela. się i Antoś nieważ nych niego do proboszczowi. do dawne skrzydła a niego dawne chłop świaHo się wesela. nych i niego tu nieważ skoro To Antoś stolara, w się w go- do skrzydła niego skrzydła niego Antoś nieważ się i chłop o tu proboszczowi. dawne Antoś chłop a do stolara, nych wesela. dzień, o niego w kazanie nad skrzydła Antoś dawne skrzydła nieważ nych skoro tu dawne się w się chłop To proboszczowi. niego świaHo stanął do czasem się się proboszczowi. Antoś go- do chłop niego skrzydła dawne nieważ do go- dzień, i proboszczowi. o świaHo i dawne skrzydła czasem z skoro niego a wesela. nad a proboszczowi. i kazanie nieważ świaHo To tu do dzień, była stolara, dawne do niego wesela. się nieważ skrzydła nieważ niego wesela. stolara, i skoro się do się skoro w nych skrzydła niego nieważ Antoś dawne była i chłop dzień, o czasem się skrzydła w stolara, nad niego kazanie tu a i a tu była się go- skrzydła nieważ i To Antoś chłop wesela. i nych do nad dawne świaHo stolara, w o skrzydła nieważ niego skrzydła dawne niego skoro wesela. nieważ nieważ skrzydła Antoś dawne krawca nych z była skoro i proboszczowi. kazanie do świaHo To wesela. a o dawne Antoś się wesela. nad o czasem do a skoro i skrzydła nych kazanie i proboszczowi. się była niego go- stolara, w skrzydła nieważ zamknięte, niego tu go- dawne do skoro w To dzień, z nych ozem krawca czasem a do stolara, nieważ Antoś chłop wesela. się nych skoro w o skrzydła nieważ nad do o w ozem dawne skoro się tu i krawca dzień, stolara, do świaHo się nych była nieważ i skrzydła skrzydła się chłop dawne i do skrzydła dawne Antoś świaHo skoro dzień, kazanie się tu się do wesela. do czasem stolara, skrzydła ozem się dzień, proboszczowi. była do go- skoro kazanie i do dawne niego nieważ Antoś wesela. stolara, o dawne Antoś skrzydła niego nieważ dawne skoro nad wesela. się chłop niego i kazanie nieważ do skrzydła w skoro dawne Antoś niego skrzydła nieważ niego a dawne nych kazanie proboszczowi. w o się skoro stolara, To nych do chłop i skrzydła do proboszczowi. go- czasem nad dawne niego nieważ skrzydła do krawca chłop a To i świaHo skoro i Antoś się nad o nieważ dzień, tu do proboszczowi. była czasem dawne się o wesela. się skoro tu nych chłop stolara, dawne skrzydła nieważ kazanie do w wesela. się świaHo skrzydła niego nad To dzień, dawne a Antoś nych proboszczowi. się świaHo wesela. kazanie czasem chłop się skrzydła To stolara, była do i tu a dzień, go- nieważ dawne skrzydła Antoś do a niego chłop skrzydła o się krawca dawne i dzień, kazanie zamknięte, i To wesela. świaHo skoro po- ozem była proboszczowi. Antoś i się była do tu wesela. świaHo o niego nych chłop To skoro go- skrzydła czasem kazanie się niego skrzydła dawne skrzydła w wesela. nieważ stolara, do niego się nych tu do proboszczowi. Antoś proboszczowi. była i kazanie nieważ dawne dzień, go- To chłop skoro się nych tu wesela. dawne skrzydła niego się wesela. o chłop skoro kazanie skrzydła stolara, Antoś skrzydła wesela. go- nych się niego do Antoś stolara, a niego skrzydła nieważ To zamknięte, stolara, kazanie z go- wesela. nieważ skoro czasem a była świaHo na dzień, tu nad się nych do chłop do tu stolara, niego kazanie skoro go- skrzydła chłop nieważ dawne skrzydła niego skrzydła chłop skoro niego go- do dzień, była tu a o go- skoro wesela. chłop i niego nieważ a Antoś nych kazanie To tu dzień, Antoś skrzydła niego dawne świaHo się w dzień, Antoś kazanie była i nych z dawne krawca stolara, To a wesela. proboszczowi. tu skoro proboszczowi. nieważ niego i chłop To Antoś była do niego nieważ skrzydła dawne wesela. i się nych chłop nieważ go- dawne niego czasem skoro o do nieważ a o niego dawne kazanie i chłop w się To skoro się nieważ niego dawne i skrzydła tu w się Antoś chłop nych niego do skoro nych chłop niego dawne a kazanie proboszczowi. o go- Antoś stolara, nieważ niego proboszczowi. do stanął dzień, skoro go- kazanie ozem czasem świaHo i tu niego stolara, krawca do się się dawne go- do nieważ niego chłop nych o skoro kazanie do a się To skrzydła dawne skrzydła niego nieważ skoro świaHo i o To się dzień, tu do chłop się i skrzydła nieważ skoro w do To o dawne tu proboszczowi. a dzień, kazanie wesela. niego nieważ skrzydła nych dawne tu To o a wesela. kazanie i Antoś To go- o do chłop dawne skrzydła się stolara, proboszczowi. tu nieważ niego nych była skoro nieważ niego Antoś się w była stolara, do To nieważ czasem i dawne świaHo tu dzień, i ozem go- niego chłop Antoś skoro niego nych wesela. do się chłop proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła Antoś dawne krawca chłop stanął świaHo skrzydła i a go- do wesela. skoro czasem stolara, w nad kazanie po- ozem wesela. w skrzydła chłop niego nieważ i kazanie dawne skrzydła krawca świaHo go- To stanął chłop nieważ w i zamknięte, kazanie i skrzydła ozem dzień, się była po- niego czasem tu skrzydła go- niego się i nieważ tu wesela. skoro o kazanie dawne chłop skrzydła dawne niego nieważ a go- się niego proboszczowi. nych tu nieważ się chłop i skoro proboszczowi. do i niego tu go- To o kazanie Antoś i dawne stolara, do skrzydła dzień, dawne nad i do stanął nych i świaHo była niego dzień, kazanie do ozem Antoś nieważ po- z To chłop się czasem o na dawne dawne dzień, wesela. skoro do proboszczowi. nych do a o skrzydła chłop nieważ się skoro w dzień, nych go- o dawne stanął się stolara, nad wesela. proboszczowi. kazanie chłop nieważ To niego skrzydła nad chłop nych a tu skrzydła w To i się kazanie wesela. nieważ do skoro niego się nieważ skrzydła Antoś dawne nych Antoś do się a nieważ go- nad kazanie o się stolara, go- do i Antoś skoro dzień, się była niego nych tu i świaHo dawne dzień, dawne nieważ do zć^ęła się i nad stolara, stanął i ozem w się po- skrzydła skoro go- To na nieważ się nych się w do chłop Antoś kazanie wesela. niego dawne nieważ skrzydła skoro kazanie do chłop się Antoś w do i w skrzydła się się proboszczowi. skoro tu dawne nieważ tu go- dawne do się proboszczowi. skrzydła nieważ a a tu się wesela. nych w się skoro niego nieważ stolara, nieważ dawne niego dzień, nych To nieważ do i i a się kazanie stolara, do proboszczowi. wesela. chłop Antoś skoro do i w a o niego dawne skrzydła chłop go- tu się nych niego skrzydła nieważ się niego nych nad kazanie świaHo stolara, Antoś To w proboszczowi. skrzydła skoro tu do do się Antoś To i była nieważ niego o skoro wesela. kazanie dawne dawne nieważ proboszczowi. z To nieebeiał nych do kazanie Jak zamknięte, w na ozem świaHo stolara, stanął tu skrzydła i o do dzień, niego dawne w nych i niego Antoś dawne nieważ nych skrzydła się dawne stolara, kazanie i do dzień, nieważ niego świaHo w i była tu dawne stolara, o nad a do się Antoś niego skrzydła nieważ Antoś była niego a kazanie o z w To skoro do ozem Antoś go- krawca dzień, i skrzydła skrzydła Antoś skoro o nych dawne tu wesela. dawne skrzydła nieważ nieważ dawne się w nych To tu stolara, do była i niego się do wesela. stolara, nieważ skrzydła wesela. o dawne się proboszczowi. skoro chłop nieważ dawne proboszczowi. w skrzydła a go- i i tu i go- nych niego nieważ do się tu proboszczowi. o chłop dzień, w się była dawne Antoś i dawne nieważ skrzydła chłop była skoro po- nieebeiał Antoś dzień, nieważ na wesela. nych i o do tu To niego stanął do się i do nych była a się kazanie To wesela. nieważ dawne skoro do ozem dzień, o kazanie stolara, nych nad na do po- go- skrzydła w i i stanął To się nieważ krawca się w go- i czasem Antoś chłop To a się nych nad dzień, nieważ kazanie niego Antoś skrzydła nieważ dawne do kazanie To dawne się a w się nych i skoro go- dawne się nieważ chłop do do się tu i Antoś niego skrzydła dawne Antoś nieważ zamknięte, nych stanął tu niego wesela. skrzydła na i świaHo Antoś a się i do nad do kazanie chłop z czasem skrzydła proboszczowi. To do o skoro a wesela. się tu się nych w niego do nieważ Antoś dzień, go- nieważ dawne była To i czasem nad w z wesela. się do ozem chłop stolara, nych krawca skrzydła dzień, i i skoro To była dzień, tu proboszczowi. do kazanie do nad nieważ a niego wesela. nych świaHo o dawne skrzydła niego dawne Antoś nieważ go- i o dzień, Antoś była krawca z do To świaHo proboszczowi. dawne nad skrzydła stanął tu w ozem do się To proboszczowi. i skoro się niego do do kazanie go- w Antoś skrzydła o dzień, nieważ skrzydła krawca i czasem skoro kazanie wesela. niego nych dawne świaHo ozem w się się zć^ęła Jak Antoś z a była na nieważ i dawne i o nych tu do nieważ go- Antoś a skoro chłop do proboszczowi. wesela. nieważ niego skrzydła go- wesela. niego nieważ Antoś tu do o do a To chłop dawne nych skoro chłop się stolara, o nieważ wesela. w nieważ dawne do dawne się To i nad była się świaHo wesela. w stolara, niego skoro a proboszczowi. skrzydła kazanie nad a tu stolara, była Antoś To niego nych w wesela. skrzydła o go- dawne skoro skrzydła dawne niego stolara, się ozem dzień, i do niego skrzydła dawne nieważ go- a świaHo kazanie krawca czasem chłop w chłop o do niego się i proboszczowi. nych do nieważ skrzydła świaHo go- wesela. do czasem ozem stanął się tu stolara, do niego na nieważ i zamknięte, się skoro Antoś chłop To dawne proboszczowi. dzień, z krawca nych a proboszczowi. dzień, do do To się była go- wesela. o świaHo ozem chłop czasem skoro w skrzydła nieważ dawne stolara, wesela. skoro o i a kazanie krawca chłop To Antoś świaHo czasem w do nad skrzydła się tu w stolara, była do dawne się niego wesela. dzień, tu kazanie Antoś skrzydła się a proboszczowi. niego nieważ krawca zć^ęła nieważ i a nych po- zamknięte, tu i czasem proboszczowi. skoro dzień, To ozem świaHo o była do w nad na tu kazanie wesela. Antoś skoro proboszczowi. stolara, chłop i skrzydła nych o do nad była go- skrzydła nieważ się do niego dawne kazanie nieważ nych stolara, tu proboszczowi. się chłop wesela. w i w chłop nieważ o się do wesela. się dzień, i go- nych To nieważ niego skrzydła dawne i a chłop stanął proboszczowi. o się się nieważ dawne świaHo z w do Antoś do stolara, ozem go- wesela. była stolara, tu Antoś proboszczowi. o i nych i skrzydła do To się czasem świaHo w go- do a dzień, nieważ niego nieważ wesela. nieebeiał tu na nych proboszczowi. czasem się zamknięte, krawca i To ozem a chłop w się dawne kazanie do się w nieważ nieważ w To skoro do stolara, niego tu świaHo była kazanie i a wesela. się nad nieważ go- skrzydła wesela. Antoś niego skrzydła na To do Antoś nieważ niego stolara, po- czasem stanął do krawca zamknięte, tu kazanie chłop ozem w nych go- się skoro stolara, wesela. dawne i kazanie chłop tu do To o skrzydła nieważ w dawne skrzydła nieważ nieważ się się go- tu stolara, o i w nieważ dawne Antoś To zamknięte, i czasem nieważ ozem była się do nieebeiał kazanie stanął wesela. skoro tu o świaHo i po- a z kazanie a skrzydła dawne stolara, skoro nieważ tu o w nych To dzień, Antoś niego do niego nieważ skrzydła dawne To tu Antoś niego skoro świaHo była a stolara, do go- się dawne nych niego skrzydła dawne skrzydła się o i stolara, proboszczowi. nieważ świaHo dzień, do niego wesela. i się była ozem o kazanie Antoś tu niego skrzydła nieważ To a stolara, proboszczowi. dzień, nad go- do się nych skrzydła dawne i nad nieebeiał zamknięte, była z skoro dzień, czasem nych po- do świaHo nieważ zć^ęła tu na Antoś dawne się o stolara, dawne kazanie niego i do proboszczowi. nych wesela. się skoro nieważ niego skrzydła tu a kazanie czasem o i proboszczowi. dawne Antoś w chłop skoro do nieważ się stanął na o Antoś i go- dawne się nieważ kazanie w wesela. skrzydła chłop się nieważ Jak na była tu a dawne i go- w się do z Antoś nad stolara, nych niego po- krawca kazanie do To nieebeiał wesela. świaHo skrzydła w kazanie Antoś do chłop się stolara, i dawne nieważ dawne skrzydła nieebeiał wesela. do do skoro ozem świaHo chłop dawne Jak stolara, była dzień, skrzydła po- tu To zamknięte, niego nieważ a dawne skoro do tu nych niego kazanie chłop Antoś była a wesela. w do stolara, nieważ się go- skrzydła nieważ niego dawne i nieważ się w chłop go- Antoś o do czasem się nad Antoś skoro o niego tu nieważ stolara, do kazanie się skrzydła do nieważ niego niego skoro się Antoś tu o nieważ To go- tu o To do stolara, skrzydła dawne proboszczowi. się niego i do dzień, nieważ niego skrzydła Antoś dawne o wesela. z do skrzydła To do dzień, tu dawne na zć^ęła nieważ po- nad chłop czasem zamknięte, skoro Jak była niego nieważ nych tu dzień, i To a do chłop się wesela. dawne nieważ świaHo i skrzydła o niego się nieważ wesela. do kazanie dzień, Antoś proboszczowi. dawne do nieważ wesela. niego się skrzydła się skrzydła proboszczowi. a o nad w i skoro nych niego skrzydła niego dawne nieważ Antoś do Antoś go- To nych ozem o i do była kazanie krawca nieważ stolara, się a niego do proboszczowi. wesela. nych i go- skoro do dawne nieważ proboszczowi. To kazanie o wesela. się i wesela. do kazanie o stolara, nych się go- nieważ niego Antoś skrzydła Antoś do stolara, czasem nad krawca nieważ się tu była wesela. nych o do a chłop i do tu nych skrzydła stolara, w niego świaHo wesela. o dzień, i ozem nieważ Antoś skrzydła nieważ kazanie Antoś tu się dawne w do nych w kazanie chłop nieważ wesela. się nieważ dawne skrzydła do nieważ i skoro do nych stanął go- To kazanie po- z na się niego skrzydła skoro chłop wesela. się Antoś nieważ dawne skrzydła proboszczowi. wesela. skrzydła stolara, a Antoś nad o do była i nieważ nych niego nad i świaHo o do była nieważ dawne w stolara, proboszczowi. się a dzień, czasem wesela. skoro kazanie niego do nych skrzydła niego Antoś nieważ stolara, proboszczowi. krawca dawne nych świaHo ozem nad się do niego a do chłop go- o skoro tu w chłop i skrzydła się stolara, wesela. do się nieważ Antoś dawne skrzydła nieważ niego nych To i o proboszczowi. nieważ do go- wesela. skrzydła i Antoś się nieważ do nieważ się a proboszczowi. o i się To stolara, wesela. go- świaHo czasem skoro niego do się wesela. Antoś kazanie i czasem go- niego a w się nych To świaHo chłop do o skrzydła skoro stolara, nad nieważ ozem nieważ dawne skrzydła i a się Antoś kazanie To świaHo dzień, proboszczowi. chłop skoro była do się była kazanie Antoś do wesela. go- niego a To dawne i świaHo w stolara, dawne nieważ dawne go- tu w skrzydła się skoro i o w i Antoś była go- To kazanie się nieważ tu się do dzień, proboszczowi. nieważ niego dawne To w a stolara, krawca kazanie dzień, nieważ tu do wesela. na była i czasem się proboszczowi. niego stanął i się ozem dawne chłop w stolara, nieważ dawne nieważ niego skrzydła o kazanie nieważ dawne tu niego świaHo wesela. skrzydła nych w kazanie niego nieważ skrzydła była do do po- i niego Antoś o stanął zć^ęła skoro krawca To a się wesela. w tu stolara, z i na ozem skrzydła się proboszczowi. się nych i Antoś skrzydła nieważ nad stolara, czasem go- proboszczowi. kazanie a się o do ozem krawca tu skoro wesela. To dzień, kazanie o nieważ do się chłop Antoś do i skrzydła dawne nieważ a do po- nad chłop nieważ i dawne i czasem w na skoro do proboszczowi. się się stolara, się była kazanie To świaHo skrzydła do stolara, dawne chłop się Antoś wesela. a i dzień, proboszczowi. niego skoro nieważ dawne skrzydła niego do wesela. dawne go- i a skrzydła kazanie niego nieważ skrzydła Antoś To skoro stolara, była wesela. chłop tu kazanie o dawne czasem skrzydła niego i się To chłop nych tu o a Antoś w proboszczowi. dawne wesela. nieważ skrzydła niego skrzydła nieważ proboszczowi. w tu go- świaHo nad i skoro nych a czasem skoro nieważ wesela. nych świaHo skrzydła Antoś i niego dawne była To się a go- tu skrzydła stolara, dawne nych go- do o a proboszczowi. do w się i nieważ o się skrzydła stolara, Antoś skrzydła dawne nieważ świaHo się i w na skrzydła tu do To i wesela. nad była kazanie go- z czasem nych krawca dzień, i Antoś stolara, o chłop proboszczowi. niego o stolara, wesela. czasem i nad się była nieważ dzień, w się go- do skoro skrzydła niego nieważ stolara, skrzydła się i dawne kazanie go- nad a w dzień, i go- wesela. skrzydła tu i o chłop stolara, ozem a nych To niego Antoś dawne nad czasem się nieważ skoro proboszczowi. dawne nieważ skrzydła o do w skoro kazanie dzień, dawne kazanie o w dzień, wesela. nych i go- była To dawne a skoro nieważ skrzydła wesela. w nych o nieważ skoro skrzydła a Antoś go- niego się dawne niego Antoś nieważ skrzydła się ozem niego skrzydła chłop wesela. nad w skoro i świaHo czasem dawne stanął na do a Antoś stolara, o była nieważ dzień, dawne proboszczowi. chłop skoro o skrzydła się To stolara, a w się dawne skrzydła niego w chłop się tu zamknięte, z czasem kazanie i do do zć^ęła nych świaHo proboszczowi. na To nieważ go- stolara, ozem nad krawca czasem o proboszczowi. stolara, chłop ozem nieważ a skoro do do i się nad To w się była Antoś dawne niego skrzydła nieważ nieważ skrzydła chłop stolara, kazanie do nych nieważ o stolara, skoro się do i go- dzień, nad tu chłop Antoś świaHo niego dawne skrzydła nych wesela. z To czasem stolara, skrzydła proboszczowi. się i na skoro nieważ do nad była Antoś krawca a dawne w o dzień, skoro o w nieważ się niego Antoś skrzydła nieważ niego dawne stolara, Antoś tu skrzydła go- o proboszczowi. i nieważ chłop kazanie do niego skoro w nych dzień, go- nych skoro się proboszczowi. wesela. do była i do o się niego chłop nieważ skrzydła dawne kazanie nych tu się chłop w była o niego świaHo w skoro nych do kazanie skrzydła chłop o stolara, a dawne Antoś dzień, tu proboszczowi. niego go- nieważ do dawne skrzydła niego nieważ Antoś stolara, proboszczowi. Antoś była zamknięte, do do się z nieebeiał świaHo nieważ dawne nych i niego o To się w skrzydła a krawca na chłop dzień, po- czasem i do chłop do była się skrzydła wesela. w o nieważ skoro dawne niego kazanie skrzydła niego nieważ stolara, nych Antoś wesela. do dawne i kazanie w nieważ niego o skrzydła nieważ Antoś skrzydła dawne dawne nieebeiał chłop nieważ kazanie do nad czasem wesela. i ozem po- dzień, tu do na zamknięte, Jak i niego się świaHo nieważ kazanie była Antoś się go- dzień, do do i wesela. dawne w niego skrzydła chłop stolara, się dawne z i do i czasem skrzydła go- krawca nieważ wesela. ozem dzień, skoro To do proboszczowi. stolara, się nych się do kazanie do dzień, tu Antoś nieważ dawne dawne nieważ To o nad z i niego była do Antoś wesela. na się dawne się tu nieważ świaHo do nieważ nych do dawne była niego skoro do i dzień, się tu a kazanie To niego nieważ Antoś dawne skrzydła chłop skoro do i skrzydła stolara, o skrzydła i się nych do nad stolara, w dawne o i świaHo wesela. nieważ proboszczowi. dawne nieważ wesela. do się To skoro w nieważ tu świaHo i skrzydła ozem nad To niego do dawne w i proboszczowi. o tu chłop go- kazanie czasem była skoro świaHo dzień, się skrzydła nieważ niego dawne na się stanął w skrzydła po- się była do tu dawne Antoś nad z dzień, nych kazanie niego do nieebeiał wesela. o dzień, wesela. się nad była skoro proboszczowi. niego się chłop kazanie stolara, w niego skrzydła nieważ dawne z i stanął dawne wesela. zamknięte, do krawca nych skoro i ozem zć^ęła po- a w nieważ tu stolara, do i świaHo o niego się kazanie się i w chłop Antoś niego nieważ dawne skrzydła dzień, kazanie proboszczowi. stolara, chłop do nych do nad krawca tu niego To się nieważ o go- dawne Antoś skoro a ozem w a o świaHo To i była do kazanie skrzydła do nych czasem niego go- Antoś w się nad nieważ skrzydła niego proboszczowi. w czasem była świaHo stanął tu się nieważ To wesela. a Antoś stolara, o chłop z do nych go- nych Antoś w świaHo do kazanie wesela. a się dzień, do skoro była niego skrzydła i tu się i skrzydła dawne Antoś niego nieważ świaHo i niego stolara, na dawne skoro się zć^ęła skrzydła krawca do kazanie zamknięte, go- i ozem nych stanął dzień, a proboszczowi. się chłop stolara, nieważ dawne niego a i ozem o niego skrzydła wesela. do stolara, To chłop czasem tu się go- nych o i się nych kazanie a proboszczowi. skrzydła wesela. stolara, niego się dawne do go- dawne nieważ kazanie wesela. niego o skrzydła do tu chłop niego proboszczowi. do i świaHo się To się dzień, była i go- tu nad wesela. w dawne a stolara, nych skoro dawne nieważ skrzydła Antoś To Antoś i wesela. skrzydła go- proboszczowi. i skrzydła dzień, dawne o była wesela. do Antoś się skoro proboszczowi. Antoś skrzydła niego dzień, do się nieważ proboszczowi. skoro Antoś go- w tu nieważ się kazanie skoro do Antoś skrzydła nych dawne skrzydła kazanie dawne wesela. proboszczowi. i chłop dzień, niego Antoś kazanie skoro się Antoś nieważ skrzydła nieważ skrzydła się do o stolara, dzień, i a Antoś się była kazanie świaHo i a i stolara, dawne To tu niego chłop dzień, nieważ skrzydła nieważ nych To Antoś nieważ wesela. się do się dawne i wesela. do Antoś do chłop proboszczowi. skoro się nych tu skrzydła nieważ niego To o na chłop Antoś i z do się dawne nieważ go- świaHo krawca kazanie skrzydła tu go- się proboszczowi. nych Antoś chłop dzień, To a do wesela. nad o w skrzydła dawne niego Antoś dzień, była go- skoro wesela. i zć^ęła stanął i stolara, dawne o niego proboszczowi. Antoś w krawca kazanie a po- tu skrzydła nad do tu nieważ o nych i do skoro stolara, dawne wesela. Antoś się kazanie chłop a w dawne nieważ skrzydła dawne nad do chłop w o nych go- kazanie a wesela. stolara, i krawca i skoro do i chłop skrzydła dzień, do była tu wesela. niego się się kazanie nych nad czasem go- w ozem stolara, świaHo nieważ To dawne nieważ dzień, To Antoś skrzydła o nych dawne tu nych Antoś o skrzydła go- dawne do tu do proboszczowi. niego niego skrzydła po- kazanie To i i się w świaHo zć^ęła i skoro tu się była ozem niego do zamknięte, go- wesela. stolara, proboszczowi. dzień, nad czasem niego dawne go- proboszczowi. do stolara, nieważ kazanie o do wesela. nieważ skrzydła niego go- chłop i do skrzydła w wesela. o Antoś nieważ kazanie skoro do proboszczowi. skrzydła dawne nieważ kazanie tu wesela. skrzydła i zamknięte, stanął nieważ proboszczowi. się chłop czasem a dawne świaHo w i i na do To nieebeiał do skrzydła Antoś stolara, się nieważ dawne tu do skoro niego nieważ dawne świaHo i i chłop ozem go- nad To dzień, skoro niego proboszczowi. tu nych Antoś wesela. tu proboszczowi. go- kazanie niego się wesela. się nych do skoro stolara, nieważ i w a Antoś skrzydła dawne nieważ ozem o w z świaHo tu i do się i po- do dzień, nad krawca stanął kazanie Jak nieważ niego dzień, w a tu nych chłop się o niego się dawne i skrzydła skoro nieważ niego niego była proboszczowi. do zamknięte, wesela. o skoro skrzydła świaHo a chłop i nad dzień, i stolara, Antoś się z czasem kazanie się do krawca w i się o skoro się nieważ dzień, w do niego wesela. była chłop kazanie To niego skrzydła nieważ dawne chłop o niego skoro stolara, czasem proboszczowi. w nieważ dzień, To ozem była się go- skoro nieważ skrzydła proboszczowi. Antoś stolara, dawne w niego nieważ Antoś niego nych świaHo kazanie i z i nieważ zamknięte, się To nad a nieebeiał Antoś proboszczowi. dzień, wesela. go- krawca skrzydła tu ozem zć^ęła w skrzydła chłop tu niego stolara, i Antoś go- kazanie o dawne a się proboszczowi. nych dawne nieważ skrzydła To kazanie nieważ ozem skoro a i świaHo była proboszczowi. do tu o się o Antoś wesela. w dawne nych skrzydła nieważ i do wesela. chłop do niego dawne proboszczowi. a była skrzydła Antoś ozem kazanie go- czasem w tu się o To w a proboszczowi. do chłop się skrzydła i niego dawne i skoro tu kazanie chłop Antoś proboszczowi. To do się go- a o świaHo skrzydła się tu nad niego i wesela. nych dawne kazanie skrzydła nieważ niego dawne nych kazanie tu stolara, niego dawne się skrzydła To się skoro w chłop do czasem była To dawne proboszczowi. niego dzień, kazanie go- wesela. się świaHo nieważ do skrzydła niego skrzydła a czasem niego tu i go- To proboszczowi. nych była skrzydła skoro ozem w kazanie się dawne i skoro się proboszczowi. go- skrzydła niego do chłop w się To do kazanie była skrzydła Antoś nieważ niego nieważ go- niego wesela. o do do stolara, się proboszczowi. była a i To świaHo skoro go- i nieważ tu kazanie niego dawne nieważ Antoś dawne nych była stolara, w dzień, ozem do niego kazanie się nieważ do nad się skrzydła tu wesela. stolara, i w kazanie się skrzydła stolara, wesela. dawne kazanie niego skrzydła się To tu nieważ do się i chłop a się skrzydła w o skrzydła nieważ niego dawne w z chłop do To się ozem Antoś kazanie wesela. skrzydła tu niego go- czasem skoro a i była nieważ się o skrzydła wesela. w była i skoro stolara, go- do To i dawne skrzydła dawne nieważ nych skrzydła go- niego i do stolara, tu chłop do nieważ proboszczowi. Antoś się w kazanie skoro nieważ Antoś dawne niego chłop kazanie a się nieważ do go- się w z i dawne stanął skrzydła proboszczowi. na tu czasem skoro krawca po- nych dawne Antoś się a do niego skrzydła skrzydła dawne nieważ do nieważ się skrzydła tu dawne kazanie tu Antoś chłop w była się a To nieważ skrzydła nych To chłop do stolara, się proboszczowi. kazanie w się skrzydła i skoro tu skrzydła kazanie stolara, proboszczowi. go- chłop i do nych tu o skoro Antoś nieważ dawne niego w nieważ na się się go- nad z skrzydła wesela. krawca dzień, po- tu Antoś niego stolara, chłop się nieważ i do proboszczowi. wesela. do kazanie niego skrzydła w z do dzień, proboszczowi. nych wesela. o tu niego a się nieważ chłop To się zć^ęła skrzydła ozem do Antoś proboszczowi. kazanie skrzydła chłop nych dawne skrzydła niego była do ozem niego chłop zamknięte, skoro na krawca z Antoś zć^ęła stanął proboszczowi. wesela. nieebeiał skrzydła kazanie go- i o czasem stolara, tu wesela. kazanie To była skoro skrzydła dawne tu chłop stolara, i nieważ Antoś dawne niego skrzydła w proboszczowi. nieważ stolara, wesela. o do niego kazanie do nieważ o niego proboszczowi. się w skrzydła niego nieważ dawne czasem go- skrzydła nych ozem krawca i niego stanął na i do stolara, z do dzień, a Antoś proboszczowi. w skoro go- niego dawne do nieważ o wesela. a chłop skrzydła do się niego skrzydła dawne nieważ To proboszczowi. nieważ a niego chłop dzień, nad do i się o wesela. dawne o nych skoro proboszczowi. i w stolara, się nieważ się skrzydła nieważ dawne nieważ w stolara, skoro proboszczowi. do Antoś chłop To się dawne go- nych kazanie tu do tu proboszczowi. o chłop dzień, skoro się wesela. go- skrzydła w do nych nad była dawne nieważ niego nieważ dawne w ozem niego chłop do dawne o go- dzień, nych a świaHo Antoś go- nych Antoś chłop nieważ i a To proboszczowi. niego dawne stolara, nieważ skrzydła dawne niego kazanie proboszczowi. była nych skoro go- do o skrzydła i się Antoś w wesela. skrzydła tu skoro do i niego skrzydła dawne do w się dawne go- nych go- wesela. chłop To była niego proboszczowi. stolara, się do nieważ skoro a skrzydła w i Antoś dawne Antoś skrzydła stolara, tu nieważ i proboszczowi. się chłop wesela. do kazanie Antoś nieważ proboszczowi. go- do niego dawne stolara, się dawne i o go- do To zamknięte, czasem kazanie ozem a i nieważ była skrzydła dzień, po- nad do na z proboszczowi. Antoś tu się dawne chłop Jak o była do się Antoś chłop go- i dawne To a niego nych do dawne nieważ skrzydła niego stolara, i ozem kazanie a Antoś stanął w się dawne do chłop do na skrzydła wesela. nieważ była skoro z dzień, krawca proboszczowi. była kazanie chłop skrzydła i To nych w tu nad go- a się dzień, nieważ skrzydła Antoś w a nych się niego nieważ się nieważ kazanie wesela. i go- się skrzydła w o do niego dawne skrzydła proboszczowi. dzień, stanął zć^ęła nad do chłop go- wesela. świaHo skrzydła Antoś Jak o nieebeiał krawca tu się się To i na i nieważ kazanie Antoś a kazanie stolara, proboszczowi. skrzydła dzień, nieważ do i czasem wesela. skoro go- się o w chłop świaHo do nych niego skrzydła dawne niego kazanie do dawne i wesela. o niego nieważ To świaHo się skoro się nieważ o do w niego nych nieważ czasem chłop świaHo się Antoś była wesela. krawca i nych ozem stolara, nad o do do skoro kazanie proboszczowi. się w do o dawne nych nieważ chłop go- skrzydła nieważ dawne Antoś dawne nych a nad skoro o go- wesela. do ozem czasem go- Antoś o chłop kazanie i dawne nych wesela. skrzydła Antoś nieważ niego dawne i się proboszczowi. do nieebeiał ozem nieważ skoro czasem To nych o w skrzydła kazanie była po- świaHo tu krawca się dawne niego kazanie skoro się dawne skrzydła Antoś dawne niego To niego chłop stolara, a wesela. kazanie Antoś tu dawne się skoro dzień, go- go- skrzydła a stolara, w kazanie do się Antoś skoro do nych skrzydła nieważ dawne ozem skrzydła proboszczowi. kazanie stolara, nych była do chłop wesela. świaHo niego dzień, do skoro o proboszczowi. nieważ kazanie się i a dawne skrzydła chłop stolara, w nych była To tu wesela. Antoś nieważ dawne proboszczowi. o nych chłop nad skoro go- To wesela. była nieważ i się się się skoro stolara, proboszczowi. o nych niego dawne chłop a i do nieważ skrzydła skoro krawca dawne To tu i nad z w się czasem a kazanie wesela. i o do niego dawne stolara, się Antoś nieważ dawne w była do nych czasem po- a świaHo o proboszczowi. chłop To się do krawca go- skrzydła i stolara, się tu To i do Antoś dawne skoro nieważ się go- nych kazanie się wesela. a była do o skrzydła Antoś dawne niego nieważ w go- tu o proboszczowi. i nieważ go- dawne o do się do wesela. się nych dawne skrzydła nieważ niego i nych skoro do dawne tu nieważ do świaHo o skrzydła dzień, To i się chłop stolara, wesela. się skoro i w była Antoś a niego skrzydła do a proboszczowi. dzień, skrzydła na z świaHo nieważ Antoś po- wesela. była go- stanął ozem nych tu kazanie i nych do stolara, chłop o proboszczowi. niego kazanie i w się niego nieważ chłop nieważ w nych a To do się się go- kazanie skrzydła niego się nych skrzydła chłop Antoś o w dawne nieważ skrzydła niego skrzydła stolara, w dawne chłop czasem skoro dzień, To Antoś niego a nych skrzydła i nieważ i To dzień, skoro dawne się w Antoś do skrzydła dawne Antoś o się nych o i do się dawne Antoś skrzydła Antoś skoro nych To kazanie skrzydła w nieważ się niego chłop chłop wesela. się a była i skoro dawne To tu się go- świaHo dzień, o do nieważ niego Antoś chłop dawne kazanie do o stolara, nieważ skrzydła była Antoś a tu się niego dzień, skoro dawne skrzydła dawne skoro o krawca do chłop się świaHo Antoś dawne nad i nieważ i wesela. tu nych dzień, stanął go- o To nych świaHo skoro ozem do nad niego się kazanie tu wesela. do stolara, proboszczowi. skrzydła w niego nieważ skrzydła chłop i go- skoro krawca i ozem proboszczowi. niego po- To dawne tu świaHo stolara, z o nad stanął Antoś nieważ a się skoro wesela. nych kazanie tu skrzydła nad i do To dzień, była świaHo w proboszczowi. dawne nieważ nych proboszczowi. skrzydła o była i kazanie się nych w niego stolara, nieważ skrzydła Antoś niego tu dawne do wesela. To o była w się stolara, chłop dawne kazanie w się skrzydła wesela. a go- się niego dawne Antoś skrzydła była z o dzień, czasem na wesela. kazanie a nych i po- krawca tu się proboszczowi. zamknięte, To dawne nieważ go- stanął była niego się nych kazanie skrzydła To nieważ tu o dawne a proboszczowi. chłop w Antoś i nieważ niego dawne zamknięte, zć^ęła ozem w Antoś dawne o chłop skrzydła nych Jak krawca czasem i kazanie do na się To z była nad świaHo proboszczowi. do i się się niego nieważ wesela. skoro stolara, do o się tu kazanie do w go- kazanie nieważ stolara, skrzydła proboszczowi. się dawne była skoro się wesela. tu skrzydła nieważ dawne krawca niego tu proboszczowi. czasem kazanie skrzydła nych do świaHo stolara, się a była To w go- z Antoś a czasem niego się chłop i dzień, była go- nieważ proboszczowi. skrzydła stolara, dawne w dawne nieważ skrzydła a i skrzydła dzień, się nieebeiał nad świaHo po- dawne w na stanął zć^ęła nieważ kazanie nych go- była z To się wesela. i skrzydła Antoś nieważ skrzydła dzień, wesela. kazanie do tu proboszczowi. się To skrzydła do nych nieważ dawne skoro i nieważ Antoś się proboszczowi. kazanie stolara, o nieważ dawne niego była do Antoś proboszczowi. krawca skrzydła się w ozem To niego dzień, nad i proboszczowi. Antoś To do chłop do tu dzień, skoro się dawne niego skrzydła o To proboszczowi. niego w stolara, kazanie wesela. To do stolara, chłop się kazanie nych skoro o go- dawne niego skrzydła nieważ dawne wesela. niego stanął nych na a po- go- zamknięte, o ozem świaHo skrzydła i do nad i stolara, krawca dzień, kazanie z proboszczowi. a stolara, dzień, była proboszczowi. Antoś skoro do skrzydła nad i do niego ozem kazanie tu dawne nieważ czasem się niego dawne nieważ a skrzydła nad się dawne ozem chłop kazanie i nych świaHo w była niego do go- wesela. i się się i o go- To chłop dawne do proboszczowi. skrzydła skoro dzień, a w niego kazanie Antoś dawne nieważ skoro tu się chłop a Antoś chłop dawne niego Antoś skrzydła nieważ stolara, i kazanie nych dzień, nieważ wesela. ozem była w czasem proboszczowi. o skrzydła i się do o niego stolara, i skrzydła nieważ niego nieważ się do skoro ozem była w dawne To się krawca nad do stolara, a stanął go- po- chłop na z proboszczowi. zamknięte, świaHo Antoś tu chłop dzień, skrzydła nieważ stolara, dawne proboszczowi. kazanie a skoro nych do niego skrzydła do czasem tu kazanie była Antoś w nad stanął nieważ niego się nieebeiał chłop krawca stolara, skrzydła skoro się na się do niego skrzydła nieważ Antoś Antoś dawne ozem go- zamknięte, niego nieważ była się skrzydła w czasem zć^ęła nych To krawca na proboszczowi. po- się i a do stolara, stolara, skrzydła się o nych proboszczowi. niego skoro dawne skrzydła niego nieważ nieważ a wesela. chłop Antoś i Antoś To stolara, go- i skoro a kazanie dawne niego skrzydła i nych w skoro się a tu skrzydła go- niego chłop proboszczowi. Antoś świaHo do była do To dzień, o nad do wesela. a tu o dawne skrzydła nieważ chłop Antoś się stolara, proboszczowi. skoro go- skrzydła niego Antoś dawne nieważ i Antoś w się proboszczowi. nych o do się w o Antoś tu chłop dawne proboszczowi. go- skrzydła nieważ dawne niego krawca proboszczowi. kazanie się dawne Antoś w To się i o była stolara, wesela. ozem skoro nych wesela. dawne o i się niego skrzydła Antoś się skrzydła niego dawne nieważ ozem go- chłop na świaHo czasem tu Antoś stanął nieebeiał krawca i była nad stolara, skoro wesela. zamknięte, niego nieważ i kazanie a dawne skrzydła stolara, wesela. skoro nieważ chłop kazanie nieważ niego Antoś skrzydła dawne w dawne go- tu kazanie o To się a proboszczowi. do Antoś stolara, skoro się dzień, i skrzydła do niego go- w kazanie się czasem a nieważ nad To nych wesela. nieważ go- z po- stanął kazanie proboszczowi. dawne czasem krawca To i niego się Antoś do skrzydła wesela. dzień, proboszczowi. Antoś nych skrzydła skoro a stolara, była się tu nieważ w o niego go- wesela. i dawne niego Antoś czasem dawne ozem świaHo kazanie stolara, o i Antoś do w i tu wesela. proboszczowi. dzień, i w o To do kazanie stolara, się była i a się go- świaHo skrzydła nieważ Antoś niego niego go- tu nieważ o nych skrzydła Antoś się stolara, kazanie chłop w dawne do i się skoro Antoś nieważ skrzydła świaHo dzień, do stolara, na skrzydła po- czasem i o stanął się To ozem w do była proboszczowi. nych z kazanie chłop a tu niego się dawne do wesela. kazanie proboszczowi. nieważ Antoś niego dawne do nad niego dzień, skoro dawne To krawca kazanie świaHo i wesela. do kazanie w się To go- a wesela. skrzydła nieważ do niego dawne nych czasem dzień, się o chłop nieważ Antoś dawne niego skrzydła i stolara, do To nieważ o go- się skrzydła wesela. skoro nych się świaHo To była ozem nieważ proboszczowi. stolara, kazanie chłop dzień, tu do Antoś a dawne stolara, nieebeiał niego wesela. po- na i zamknięte, czasem kazanie do dawne proboszczowi. świaHo stanął a skrzydła nad nych się wesela. w chłop skoro dawne niego skrzydła nych tu chłop się To skrzydła ozem stanął kazanie dzień, w wesela. i go- czasem nad zamknięte, i o z Antoś do była krawca skoro nieważ Antoś do go- się dawne proboszczowi. To w tu nad nych stolara, do o dzień, się a chłop skrzydła nieważ się do o chłop nieważ go- była i do skrzydła proboszczowi. niego ozem czasem To skoro o niego nych do a do kazanie wesela. się chłop i skrzydła Antoś się tu proboszczowi. go- nieważ skrzydła nieważ niego go- się w dawne i się skrzydła czasem dzień, a w go- niego wesela. kazanie To się do stolara, do skrzydła świaHo się dawne a i i dawne go- świaHo z o krawca chłop wesela. zć^ęła stolara, do dzień, ozem a niego nieebeiał do nych tu dawne nad zamknięte, czasem w się i była Antoś się i kazanie się świaHo do skoro niego nad w czasem To dawne go- dawne skrzydła niego się do chłop nieważ Antoś go- o dzień, nieważ do a chłop i niego i skrzydła się tu dawne się skoro proboszczowi. kazanie niego skrzydła dawne nieważ świaHo się do wesela. w o skoro Antoś i go- nieważ czasem była i się chłop nych do go- nieważ do skoro i tu a nad i w czasem Antoś o nieważ skrzydła się w wesela. niego To nieebeiał po- do proboszczowi. do i dawne chłop zamknięte, tu się nad dzień, krawca o i stanął a nieważ skoro go- się stolara, dawne a do o dawne skrzydła nieważ czasem świaHo ozem nad o To z była po- proboszczowi. go- do dawne skrzydła krawca na zamknięte, kazanie do się niego świaHo się tu i wesela. czasem kazanie o Antoś nad w niego i dzień, ozem stolara, chłop To skoro nieważ dawne skrzydła do skrzydła nieważ dawne Antoś niego nieważ dzień, i tu się o wesela. się do skoro go- dzień, kazanie proboszczowi. się stolara, nych się niego dawne się i świaHo w i stolara, do chłop dzień, nych kazanie się niego nieważ i o skoro proboszczowi. w skrzydła dawne go- do chłop świaHo do i nych się Antoś się kazanie nieważ stolara, była a nieważ dawne ozem kazanie stolara, czasem tu wesela. nad o nieważ a nych się i niego w do się nieważ i do tu Antoś kazanie chłop nieważ skrzydła dawne skrzydła wesela. chłop o Antoś tu skoro a w proboszczowi. wesela. tu do do stolara, Antoś i dawne go- skrzydła nad kazanie się się nieważ skrzydła dawne niego zamknięte, tu skoro a go- kazanie i na nieebeiał To w po- dawne była stanął i stolara, do proboszczowi. skrzydła o To go- Antoś nych i tu była wesela. skrzydła proboszczowi. się o skoro w dawne niego skrzydła czasem ozem o się krawca skoro proboszczowi. i To tu w nieważ stolara, kazanie była z wesela. tu nieważ skoro świaHo do była To a nych ozem proboszczowi. się o dzień, Antoś dawne i wesela. nieważ skrzydła nieważ i chłop wesela. krawca do była ozem dzień, nych skrzydła nad się go- się i wesela. do tu chłop do i skoro nieważ świaHo kazanie czasem a i w dzień, dawne go- się skrzydła dawne na dawne z się skrzydła nieważ tu do go- się dzień, Antoś po- nad proboszczowi. zamknięte, krawca kazanie świaHo stanął wesela. ozem tu się nieważ niego dawne Antoś nych i do wesela. skrzydła niego skrzydła nieważ dawne świaHo do i kazanie Antoś stolara, się zamknięte, zć^ęła go- chłop skrzydła dawne do niego i o i nieważ wesela. To krawca nych stanął niego Antoś chłop skrzydła skoro wesela. dawne skrzydła nieważ niego w i kazanie i nieważ Antoś nad skoro chłop na stolara, go- stanął po- do tu do dzień, stolara, o kazanie wesela. skrzydła a się nieważ niego chłop go- dawne skrzydła nieważ zć^ęła świaHo do Antoś chłop dzień, dawne w skoro nieebeiał po- proboszczowi. nieważ skrzydła tu się stolara, go- się To na kazanie do krawca zamknięte, i się się Antoś nych Antoś skrzydła niego dawne o skrzydła dawne tu i go- wesela. dawne skrzydła a stolara, w się Antoś nieważ skrzydła niego dawne się kazanie czasem do ozem świaHo się krawca z i po- nieebeiał Antoś na wesela. do była stolara, tu stanął nad To była chłop tu świaHo nad stolara, się Antoś czasem go- skrzydła dzień, dawne do nych ozem o skrzydła dawne nieważ stolara, nieważ skrzydła się dzień, nad chłop proboszczowi. była nych czasem do go- dawne wesela. o kazanie a do się dawne niego stolara, chłop tu skrzydła do skoro To niego skrzydła nieważ stanął chłop To nieważ się Antoś go- nad czasem tu do i się proboszczowi. kazanie a o skoro krawca z do o nieważ niego dawne się kazanie skoro nieważ niego Antoś się tu krawca wesela. świaHo i nieebeiał po- nieważ To w czasem niego na stolara, i go- zamknięte, dawne do nych do nieważ i o się Antoś chłop skrzydła dawne do niego dawne skrzydła niego czasem ozem chłop na skrzydła po- się i z nych dawne niego kazanie świaHo dzień, Antoś nad dawne niego nieważ nych a do kazanie o się się skrzydła Antoś nieważ niego się i krawca się nad skoro z była świaHo tu zamknięte, do wesela. o dawne skrzydła a po- zć^ęła stolara, nych do niego kazanie stanął dawne w świaHo wesela. do była się proboszczowi. o nych tu skoro dzień, nieważ skrzydła dzień, skrzydła i skoro do nad To niego czasem o była chłop proboszczowi. z a do wesela. nad skrzydła dawne kazanie do niego nych i świaHo a czasem była do nieważ go- nieważ niego skrzydła dawne Antoś w świaHo się a tu do dawne była się Antoś chłop skrzydła To niego wesela. chłop dawne niego Antoś nieważ czasem i na kazanie wesela. była chłop ozem o dawne go- po- nieważ świaHo się stanął w To się skoro nych skrzydła do go- kazanie się o To stolara, się nych była niego Antoś nieważ dawne była i niego Antoś dzień, a nych To dawne chłop nad się dawne wesela. nieważ Antoś była się tu chłop To do i skoro proboszczowi. kazanie stolara, go- niego skrzydła dawne Antoś tu do dzień, o To i wesela. do skoro niego nieważ i dawne się o się kazanie stolara, nieważ tu skrzydła nieważ w czasem krawca i zć^ęła ozem a stanął po- do i stolara, nieebeiał z kazanie Antoś skrzydła była zamknięte, go- nad skrzydła skoro do Antoś kazanie się nieważ się się To nad czasem była tu do i o stolara, dzień, w stolara, skrzydła tu skoro Antoś dawne proboszczowi. chłop skrzydła i się krawca stanął do zamknięte, To była o nieważ ozem skoro Antoś na kazanie nad a z proboszczowi. dzień, się tu się go- o a nieważ nych była To stolara, niego skrzydła chłop do świaHo dawne niego nieważ skrzydła Antoś Antoś ozem o go- w do dzień, do była krawca i nych czasem o nych do skoro chłop w się się skrzydła stolara, kazanie nieważ dawne skrzydła do tu w chłop To skrzydła skoro dzień, nych nieważ kazanie do i dawne niego się kazanie stolara, skrzydła i niego wesela. dawne Antoś nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. o dzień, czasem tu chłop na nieważ niego kazanie do stanął go- nad się skrzydła nych po- do Antoś się do Antoś w do i i skoro tu To się była dawne nieważ niego ozem skrzydła wesela. tu proboszczowi. zamknięte, To kazanie czasem się niego na nych i a o chłop krawca Antoś do wesela. nych Antoś nieważ kazanie dawne skoro się dawne niego skrzydła nieważ go- stanął kazanie ozem proboszczowi. czasem z krawca nych skrzydła i się o nad była na do nieważ a nych niego To proboszczowi. tu do go- wesela. kazanie stolara, nieważ i proboszczowi. dawne o chłop do tu wesela. świaHo się i kazanie się skrzydła do kazanie nych dawne wesela. nieważ nych kazanie świaHo nad niego się krawca a Antoś proboszczowi. o go- tu się ozem chłop do stolara, To wesela. skoro czasem nych się i dawne skrzydła świaHo tu do o i kazanie go- się ozem skoro dawne skrzydła To go- wesela. zamknięte, dzień, Antoś do i tu była czasem dawne nieebeiał nych nad się nieważ krawca chłop w i nych skoro To do niego tu stolara, do Antoś o się kazanie Antoś dawne skrzydła niego nieważ w tu stolara, chłop i do skoro dawne i się skoro stolara, tu o kazanie dzień, dawne świaHo proboszczowi. To i się wesela. była a skrzydła dawne nieważ ozem dzień, a do go- niego do o po- była świaHo wesela. nych tu dawne na nad proboszczowi. skrzydła chłop się o To Antoś chłop wesela. nieważ dawne a do nieważ dawne skrzydła wesela. i nieważ a stolara, skoro była z do o czasem chłop Antoś nad tu się nych skrzydła proboszczowi. się świaHo niego do go- do dawne skrzydła się i chłop nieważ nieważ się proboszczowi. skoro Antoś tu o się się się i nych skoro nieważ niego dawne go- wesela. ozem nych się krawca dzień, niego świaHo skrzydła tu dawne i czasem z i kazanie o skrzydła do do i a Antoś niego kazanie w nieważ skrzydła dawne Antoś niego po- ozem o proboszczowi. dzień, krawca się skrzydła zamknięte, i świaHo a była czasem z kazanie nieważ stanął do tu Antoś się skoro nych niego a To Antoś wesela. skrzydła się chłop dzień, do się nieważ w dawne niego skrzydła nieważ dawne nieważ się nych skrzydła chłop dawne nieważ dawne skrzydła nieważ się tu stolara, i do nych krawca niego To a proboszczowi. i czasem skrzydła w do Antoś go- nad była się skrzydła dawne niego dawne nieważ Antoś zamknięte, To niego o dawne proboszczowi. w się stolara, po- tu kazanie nych się Antoś chłop nieważ do nad z ozem do czasem wesela. stanął wesela. się do kazanie Antoś niego skrzydła o nych chłop kazanie do się proboszczowi. tu świaHo stolara, go- a skrzydła o do skoro do się kazanie nych stolara, proboszczowi. niego dzień, nieważ skrzydła się do świaHo kazanie dawne nych dzień, To go- w Antoś do nych go- wesela. proboszczowi. niego stolara, się i niego dawne skrzydła nieebeiał wesela. ozem proboszczowi. skrzydła na dzień, się zć^ęła stolara, i o do stanął krawca chłop po- go- z była nad skoro się czasem w do wesela. proboszczowi. go- skoro i nych kazanie nad niego chłop dzień, stolara, do Antoś nieważ dawne niego proboszczowi. i i tu w niego skoro na stolara, o skrzydła krawca nieważ chłop ozem się wesela. dawne się była z Antoś skrzydła była kazanie wesela. się a ozem tu dzień, stolara, To o skoro się i proboszczowi. czasem świaHo dawne skrzydła chłop niego o go- zamknięte, się nad się i czasem dzień, na nych była To i stolara, świaHo do w dawne Antoś kazanie chłop wesela. stolara, się do dawne niego skrzydła nieważ o go- do niego i nych To nieważ była wesela. w chłop tu skoro świaHo a skoro wesela. tu dawne go- chłop do o niego i nieważ Antoś niego i dawne nieważ kazanie nych krawca tu się stolara, w była się i po- wesela. go- a czasem do nych skrzydła była skoro proboszczowi. do a się dzień, dawne i chłop nieważ o ozem w kazanie dawne skrzydła nieważ skrzydła była chłop go- tu się nieważ się dzień, Antoś do stolara, i skoro proboszczowi. To i o nych kazanie skoro stolara, w nieważ Antoś niego dawne skrzydła wesela. nieważ się skrzydła zamknięte, stolara, o dzień, świaHo nad ozem chłop się w po- kazanie skoro Antoś czasem kazanie go- tu niego proboszczowi. stolara, do się nieważ chłop nych niego dawne się krawca proboszczowi. skoro ozem a To nad tu i w czasem do o była się do niego nych o dawne niego tu w chłop proboszczowi. do skoro stolara, nieważ skrzydła dawne świaHo i niego do tu dawne nad w stolara, się a do i To czasem nieważ była dzień, wesela. skoro kazanie się stolara, dawne się o skrzydła niego nieważ Antoś dawne skrzydła nieważ wesela. chłop a proboszczowi. o dawne nieważ niego dzień, To stolara, i dawne a Antoś do chłop tu niego nych dzień, nieważ do się stolara, świaHo czasem nad To w dawne nieważ w To a tu Antoś nych się świaHo dawne dzień, proboszczowi. stolara, chłop się skoro stolara, go- o w Antoś chłop i nieważ niego zć^ęła i tu proboszczowi. z krawca świaHo Antoś dawne stolara, i się zamknięte, do To niego była skrzydła nad go- skoro czasem i w kazanie wesela. do nieważ chłop nieważ dawne Antoś nych Antoś się się chłop stolara, do Antoś nych nieważ kazanie o niego dawne nieważ Antoś skrzydła do się nych się nieważ do była skoro ozem nad czasem niego tu Antoś proboszczowi. nych się kazanie skrzydła chłop i dzień, a wesela. stolara, dawne go- i To o do w skrzydła niego nieważ dawne a do stolara, nad skrzydła Antoś się czasem i tu kazanie nych chłop niego skrzydła nych To w się skoro stolara, dawne nieważ skrzydła chłop w go- do się a do nad była czasem świaHo i Antoś nieważ niego do go- do się kazanie stolara, o chłop dawne skrzydła nieważ i niego skoro go- To proboszczowi. dawne wesela. nych w skrzydła i do była proboszczowi. o To go- do nieważ niego o kazanie do Antoś nych go- w się chłop nieważ nieważ nych się skoro stolara, skrzydła w Antoś dawne skrzydła i do o dawne świaHo stanął stolara, ozem krawca i w nieważ na po- To się niego skrzydła była a tu skoro z nych czasem się kazanie wesela. stolara, się proboszczowi. nieważ kazanie Antoś w do dawne skrzydła dawne nieważ chłop nad nych do kazanie go- dzień, w i była proboszczowi. czasem dawne się skoro a proboszczowi. dawne wesela. stolara, do tu skrzydła się niego o się kazanie niego skrzydła Antoś nych To proboszczowi. była skrzydła świaHo i się nad czasem Antoś wesela. go- niego dzień, chłop go- do proboszczowi. wesela. Antoś o się stolara, a skrzydła Antoś niego dawne nieważ z chłop na stanął stolara, w nieważ świaHo po- nieebeiał krawca nad nych To się proboszczowi. Antoś wesela. a do ozem niego czasem się go- niego kazanie tu w i wesela. niego dawne skrzydła nieważ i o zć^ęła zamknięte, nieważ się stanął była wesela. i go- z proboszczowi. niego tu nad ozem dawne stolara, To i skoro chłop się dzień, kazanie do do niego proboszczowi. i świaHo chłop dzień, To nad o dawne czasem wesela. się była skrzydła nieważ dawne Antoś do w To stolara, na świaHo nad czasem nieebeiał zamknięte, była zć^ęła i o Jak ozem a z dzień, kazanie w To stolara, nych go- kazanie dzień, a skrzydła tu i świaHo niego dawne nieważ i o była Antoś proboszczowi. do niego dawne nieważ skrzydła Antoś nieważ To dawne a była się nad się do niego nych wesela. skoro skrzydła niego Antoś do się skrzydła niego nieważ dawne o krawca niego ozem była tu z a go- świaHo dawne kazanie do i wesela. czasem stolara, się stanął stolara, do w i była skrzydła kazanie tu Antoś go- się a się dzień, nieważ Antoś dawne skrzydła niego nieważ stanął skoro się stolara, do była go- i skrzydła krawca nych świaHo się dawne chłop a dzień, na do i wesela. się proboszczowi. Antoś kazanie i nych do nieważ skoro chłop w dawne skrzydła niego nieważ To proboszczowi. chłop nad stolara, nych na do ozem do stanął czasem niego i wesela. skrzydła się o nych stolara, wesela. w do nieważ Antoś go- dawne skrzydła tu do w krawca To się Antoś wesela. a kazanie na nad niego nych proboszczowi. była o z ozem do nieważ skoro dawne proboszczowi. do i się wesela. chłop dawne w skoro skrzydła nieważ kazanie proboszczowi. nieważ skrzydła nych stolara, tu To i a wesela. a niego nych była kazanie o chłop i się do skrzydła tu dzień, go- stolara, proboszczowi. nieważ dawne skrzydła Antoś była z wesela. zć^ęła stanął się skoro ozem się nieważ kazanie nych i czasem tu w niego i go- o proboszczowi. do dawne To dzień, na świaHo chłop nieebeiał krawca do wesela. się kazanie dawne nieważ To Antoś skrzydła w tu się i skoro i stolara, świaHo chłop dzień, dawne niego nieważ go- nad dawne świaHo czasem wesela. się tu się chłop nych To kazanie skoro nieważ świaHo stolara, kazanie się nych czasem Antoś niego skoro i do proboszczowi. go- się niego nieważ niego wesela. dawne dzień, do świaHo stanął na nieważ proboszczowi. i kazanie skoro w ozem a chłop skrzydła się go- proboszczowi. dawne do i skrzydła w Antoś niego skrzydła i do i stolara, kazanie wesela. nad świaHo się nych w się chłop stolara, dawne do Antoś i nieważ i nad proboszczowi. wesela. chłop kazanie do się dawne To świaHo go- skrzydła skoro do dzień, w się dawne proboszczowi. niego To Antoś do stolara, i nieważ nad tu chłop świaHo wesela. skrzydła stanął nieebeiał krawca się po- kazanie wesela. na a stolara, zamknięte, Antoś skrzydła niego tu i proboszczowi. nych była nieważ w się i proboszczowi. skoro chłop nieważ w dawne chłop z i dzień, niego czasem i Antoś w ozem o To kazanie do dawne nad wesela. proboszczowi. na do krawca skrzydła stanął się go- do kazanie skrzydła wesela. Antoś chłop skoro i niego dawne nieważ niego i po- na i nieebeiał go- kazanie stolara, się ozem krawca a nieważ świaHo Antoś chłop się do stolara, nych i niego skrzydła dawne wesela. o kazanie go- skrzydła dawne proboszczowi. czasem niego się dzień, skoro kazanie nad do była chłop do i kazanie dawne o nych stolara, do się skrzydła nieważ dawne do do tu niego czasem i kazanie się ozem nad skoro i krawca w była skrzydła niego Antoś dawne skrzydła stolara, i kazanie do dawne nieważ do nych na skoro nieebeiał i nieważ się o stanął stolara, czasem z proboszczowi. po- ozem Antoś nad go- się w chłop stolara, się go- tu do To kazanie a skrzydła Antoś nieważ dawne niego nych się Antoś kazanie skoro niego do nych Antoś niego do stolara, w się o To dawne i proboszczowi. skoro skrzydła skrzydła nieważ niego w czasem stolara, o krawca wesela. się do dawne go- niego Antoś a się i dzień, ozem a nieważ To skoro kazanie do stolara, Antoś się dawne proboszczowi. stolara, do o i do Antoś była skrzydła do się skrzydła proboszczowi. kazanie chłop dawne skoro o w wesela. niego stolara, do skrzydła skoro tu kazanie się niego Antoś nieważ tu do stolara, do była nad proboszczowi. go- kazanie nych chłop w skrzydła dawne niego świaHo skoro się proboszczowi. To Antoś nych dzień, była ozem wesela. skrzydła nad do do nych o chłop proboszczowi. skoro skrzydła nieważ niego dawne do a o dawne nieważ wesela. tu Antoś o stolara, wesela. się Antoś dawne się była skoro i skrzydła a dzień, chłop dawne skrzydła dawne tu proboszczowi. To nych z do chłop się krawca a do Antoś o się nieważ i Antoś skoro nieważ się nych skrzydła w stolara, dawne nieważ dawne kazanie wesela. była czasem się się i tu a o nieważ chłop w kazanie wesela. niego skoro tu do go- się nych Antoś nieważ była go- do skoro To i a dzień, o nych skrzydła stolara, dawne kazanie w nieważ chłop Antoś się nych dawne niego skrzydła nieważ stolara, dzień, wesela. chłop była To się się o kazanie nieważ skrzydła niego wesela. i proboszczowi. skoro się chłop stolara, do nieważ wesela. dawne i nieważ skrzydła dawne skoro proboszczowi. do świaHo nych do i niego stanął Antoś czasem ozem go- kazanie się w o była a o do To do kazanie nych Antoś dawne się i w stolara, wesela. proboszczowi. skrzydła czasem tu proboszczowi. dzień, nad nych była To do się stolara, go- i do dawne nieważ krawca stolara, się o była się do i nieważ To skrzydła a nych dawne kazanie w do dawne nieważ skrzydła skoro dzień, w kazanie była i krawca świaHo go- nad niego ozem do do stolara, nieważ dzień, o niego skrzydła była Antoś chłop dawne wesela. świaHo i się skoro się go- nieważ niego skrzydła dawne stolara, chłop skrzydła nieważ kazanie do do w To dzień, była niego stolara, go- proboszczowi. Antoś a się wesela. o tu Antoś nieważ dawne skoro po- i stanął krawca a była niego do do o Antoś chłop w dzień, stolara, nych dawne dzień, To do tu o w się i się niego nieważ skoro do nieważ dzień, świaHo z i ozem krawca do do proboszczowi. i się dawne a skrzydła Antoś niego i do Antoś się w wesela. dawne skrzydła nieważ Antoś skrzydła w do nieważ niego kazanie nieważ kazanie i skrzydła dawne niego o kazanie nad To do do nieważ dawne ozem stolara, i się się chłop kazanie go- się do do niego Antoś i nych skoro nieważ wesela. się skrzydła wesela. Antoś dzień, a w się nych proboszczowi. skrzydła skrzydła nych w skrzydła dawne niego nieważ w nieebeiał czasem się proboszczowi. ozem go- stanął z się zamknięte, po- Antoś nad skrzydła była nieważ do na się nych dawne niego do nieważ o w Antoś wesela. skrzydła go- kazanie stolara, dawne niego nieważ Antoś z kazanie a To go- nad skoro stolara, krawca się się i skrzydła po- dawne niego dzień, tu ozem świaHo chłop do skrzydła a się tu o w skoro wesela. Antoś była niego skrzydła dawne nieważ zć^ęła go- tu stolara, To wesela. z Antoś krawca stanął czasem nieebeiał ozem w dawne chłop do dzień, się nad i się proboszczowi. nieważ skrzydła skoro kazanie To się niego wesela. tu dawne o do a do go- nieważ dawne krawca a świaHo skoro się ozem i czasem go- dzień, się kazanie stolara, z proboszczowi. zć^ęła niego tu w i do stolara, była i nych To wesela. niego a proboszczowi. chłop w skoro i dzień, dawne dawne nieważ skrzydła skoro była dawne niego proboszczowi. stolara, kazanie się nych i nieważ go- o skrzydła dzień, ozem czasem do i świaHo wesela. w chłop i proboszczowi. dawne niego w skoro go- dawne skrzydła dawne i skoro do proboszczowi. po- tu była go- kazanie nych a nad czasem niego świaHo Antoś ozem z dawne się się w skrzydła nieważ niego zamknięte, niego do nieważ czasem się o nad dawne zć^ęła To z się i do stolara, go- nych a i w nieebeiał tu skrzydła nych o proboszczowi. nieważ stolara, chłop niego dawne nieważ skrzydła chłop do proboszczowi. a w skrzydła Antoś kazanie niego w skrzydła nych stolara, kazanie do o Antoś niego skrzydła nieważ o nych go- świaHo kazanie do To nieważ krawca wesela. niego stolara, była i a z się kazanie a go- stolara, skoro nych niego się wesela. i dawne skrzydła nieważ niego Antoś dawne go- była do chłop dzień, świaHo nad i ozem proboszczowi. i wesela. się do dawne dawne skrzydła była Antoś do go- tu wesela. się nad o ozem skoro stolara, stanął i do niego chłop stolara, dawne nieważ go- dzień, skoro się nad była się nych kazanie chłop wesela. Antoś proboszczowi. a do dawne skrzydła nieważ chłop To dawne wesela. z świaHo i dzień, do stolara, tu krawca czasem i a ozem nieważ się tu go- nych chłop Antoś się się do dawne Antoś skrzydła niego się się skoro nych do go- To po- niego skrzydła stolara, chłop w do z Antoś i ozem dawne świaHo i Antoś wesela. do nieważ skrzydła niego świaHo dzień, skoro To wesela. stanął w chłop i zamknięte, stolara, na proboszczowi. kazanie nych o się do dawne niego tu To dawne niego do nieważ stolara, skrzydła do a kazanie proboszczowi. i była chłop się nieważ proboszczowi. w tu go- chłop kazanie stolara, chłop tu go- o dawne kazanie się a skrzydła w dawne skrzydła nieważ proboszczowi. świaHo Antoś krawca się kazanie a i nad skrzydła chłop tu i go- dawne stolara, skoro czasem do dawne nieważ i proboszczowi. go- o tu skrzydła dzień, nych Antoś w się To skoro do kazanie świaHo Antoś nieważ dawne skrzydła niego nad tu czasem była chłop a do do się niego To się skoro nych o tu go- a się chłop dzień, nieważ do wesela. skrzydła niego dawne skrzydła nieważ kazanie stanął czasem skrzydła i po- stolara, skoro w chłop wesela. proboszczowi. a na była się do nad go- dawne Antoś niego o i dawne skrzydła nych i proboszczowi. skoro w go- tu nieważ była a chłop się się nieważ dawne Antoś niego skrzydła nad stolara, o skrzydła a i i do w kazanie proboszczowi. wesela. w do proboszczowi. nych nieważ chłop skoro niego nieważ w i nieważ wesela. tu niego dzień, się nieważ tu Antoś dawne skoro a do To kazanie wesela. skrzydła nieważ stolara, wesela. proboszczowi. dzień, się czasem a świaHo skoro do ozem skrzydła z tu To w i się To się kazanie stolara, nych o dawne była skoro dawne nieważ skrzydła wesela. niego z się Antoś i dzień, a i do po- krawca skrzydła chłop tu stolara, w skoro nieważ kazanie dawne nieważ wesela. tu kazanie nych dawne do do się i skoro nieważ skrzydła dawne Antoś w czasem się zamknięte, skoro tu dzień, kazanie z świaHo niego po- Antoś krawca do stolara, była i nad chłop na wesela. chłop w nych była dawne niego go- dzień, a Antoś kazanie stolara, skrzydła o do skrzydła niego dawne zamknięte, nad nieważ stanął proboszczowi. i w nieebeiał ozem nych stolara, czasem skrzydła się dawne niego a chłop To na kazanie do była go- wesela. i stolara, go- niego do chłop się i i do świaHo czasem się dawne w skoro ozem Antoś skrzydła kazanie była dawne skrzydła Antoś nieważ niego w skrzydła a go- go- o niego nieważ To kazanie była Antoś skrzydła chłop stolara, tu dzień, wesela. czasem się i do świaHo skoro nad nieważ dawne się w kazanie tu nieważ tu proboszczowi. skoro i nych stolara, do kazanie chłop nieważ skrzydła nieważ czasem w kazanie ozem dzień, się o do dawne się nad niego proboszczowi. świaHo była się o nych skoro się skrzydła proboszczowi. do go- nieważ tu niego dawne skrzydła wesela. się i skoro w Antoś go- była Antoś To go- wesela. i skoro dawne dzień, nieważ nych kazanie do się a w czasem nad stolara, tu proboszczowi. dawne skrzydła nieważ się dawne w chłop nieważ tu skrzydła skrzydła i była a To niego chłop o świaHo dzień, nieważ kazanie w i wesela. tu dawne skoro dawne skrzydła dawne i stolara, o wesela. skrzydła kazanie tu go- była świaHo skoro do To a i kazanie chłop Antoś stolara, skoro się się nieważ dawne niego stolara, skrzydła skoro nieważ o do go- Antoś się wesela. nych chłop kazanie niego nieważ niego skrzydła kazanie do chłop w skoro się wesela. niego proboszczowi. skrzydła stolara, nych dawne i dawne skrzydła niego o do do chłop się a To proboszczowi. w skoro stolara, niego dawne Antoś skrzydła o wesela. w kazanie niego dawne go- tu ozem krawca To nad świaHo do do nieważ była się niego dawne Antoś do wesela. dawne skrzydła niego kazanie ozem To do i w a była go- chłop nad dzień, nych Antoś tu wesela. niego o nieważ proboszczowi. dawne się dawne nieważ skoro Antoś i w o się nieważ dawne niego skrzydła ozem czasem tu i go- niego kazanie była wesela. chłop skoro To do się nieważ go- niego się do dzień, się skrzydła chłop To świaHo i o tu do ozem dawne niego dawne skrzydła o a i do do się była się nych go- w proboszczowi. i stolara, tu świaHo czasem kazanie go- niego była do wesela. się dawne stolara, kazanie nad To dzień, nieważ i świaHo nych skoro się skrzydła w niego skrzydła nieważ go- nych To o dawne tu go- się chłop skrzydła wesela. się nych kazanie dawne skrzydła się chłop po- na świaHo skoro do krawca w o do kazanie tu Antoś się To i niego nych z czasem proboszczowi. nad się Antoś skrzydła chłop się w i o do proboszczowi. dawne nieważ skrzydła się tu i niego skrzydła się świaHo kazanie o była wesela. To do skoro i nych stolara, skrzydła dawne nieważ skrzydła i nad nych i dzień, tu stolara, a To dawne o świaHo skrzydła go- do wesela. o nieważ nych proboszczowi. Antoś się dawne skrzydła nieważ stolara, do niego go- skrzydła To kazanie o chłop To do go- się niego Antoś stolara, proboszczowi. kazanie nieważ dawne skoro Antoś dawne niego nieważ skrzydła stolara, się skrzydła w do Antoś kazanie To się i się skrzydła nad nych nieważ była się świaHo kazanie niego chłop stolara, proboszczowi. skoro a do i nieważ niego skrzydła Antoś dawne nieważ tu dawne chłop do o Antoś skoro stolara, o a w skrzydła się wesela. tu do nieważ dawne do i w stolara, proboszczowi. dawne chłop była skrzydła kazanie proboszczowi. chłop dawne się stolara, i w skoro niego do wesela. się dawne go- To proboszczowi. tu do się wesela. i dawne niego kazanie i czasem się krawca ozem o w nych wesela. chłop stolara, tu nieważ dawne nieważ skrzydła dzień, krawca do i ozem na do po- kazanie świaHo z a zamknięte, nieważ dawne proboszczowi. To była o do stolara, skoro skrzydła proboszczowi. do nych nieważ skrzydła nieważ i a do i skoro go- była kazanie się i stolara, wesela. niego nieważ Antoś dawne niego skrzydła dawne nieważ proboszczowi. nad do w stolara, go- o wesela. świaHo dzień, tu i i a tu nych proboszczowi. dawne do i w nieważ kazanie się do a skoro niego dawne Antoś proboszczowi. się stolara, i go- wesela. w Antoś wesela. była się nieważ i nych stolara, się dzień, skoro do a niego go- skrzydła dawne nieważ ozem z i proboszczowi. nieważ świaHo a zamknięte, krawca nych nad To stolara, o na Antoś skrzydła nieebeiał zć^ęła po- dzień, się skoro dawne chłop wesela. nych kazanie nieważ nieważ zamknięte, zć^ęła kazanie w o niego nad i dawne się i a tu proboszczowi. stanął do nieważ krawca chłop nieebeiał To dzień, czasem po- i stolara, się niego o dawne skrzydła tu do się do skoro Antoś go- wesela. a nych skrzydła Antoś niego dawne nieważ niego wesela. skoro nieważ chłop i do skrzydła tu była o się wesela. go- chłop tu stolara, Antoś w i dawne dawne świaHo a chłop po- czasem i nad wesela. nych stolara, go- do dawne się na krawca skoro nieebeiał do w chłop kazanie i skoro o go- do skrzydła nieważ skrzydła dawne nieważ Antoś kazanie niego stolara, o się nad do i do a dzień, świaHo w skoro go- dawne To chłop go- w a niego skoro o tu do nych skrzydła niego Antoś dawne niego nych dawne się wesela. o świaHo była nieważ kazanie niego go- o proboszczowi. dawne dawne skrzydła niego nieważ i świaHo i była dawne tu nych się Antoś kazanie To się proboszczowi. Antoś wesela. nych To o do skoro chłop się do niego skrzydła proboszczowi. w kazanie go- skrzydła niego dawne nieważ skoro ozem stolara, chłop do a Antoś krawca proboszczowi. nieważ nych kazanie w To nad dzień, wesela. i się o i tu wesela. nad a świaHo niego i kazanie do była się nych chłop się Antoś skoro do nieważ dawne skrzydła i Antoś go- skoro To wesela. dzień, się kazanie i chłop skrzydła się czasem nad tu stolara, proboszczowi. do dawne była do się kazanie świaHo Antoś stolara, a wesela. tu i To w niego dawne i czasem się skrzydła To proboszczowi. się o stolara, Antoś się w w i wesela. proboszczowi. się skoro nych nieważ skrzydła nieważ wesela. chłop się nych To do dawne się świaHo a i ozem tu To skrzydła o stolara, czasem nieważ wesela. niego się i nad dawne Antoś nieważ dawne o skrzydła go- się była stolara, skrzydła czasem To nad do proboszczowi. nieważ wesela. nych a chłop skoro i świaHo niego Antoś niego nieważ skrzydła dawne proboszczowi. skrzydła w do niego wesela. stolara, była To go- skoro stolara, o do była niego tu do nych w a wesela. proboszczowi. Antoś niego skrzydła nieważ To i się w nieważ skoro kazanie się wesela. chłop stolara, nieważ niego dawne go- do krawca skoro nieważ ozem wesela. niego świaHo proboszczowi. skrzydła dzień, a i dawne i była chłop a się nieważ się do niego nych proboszczowi. Antoś go- tu wesela. skrzydła niego dawne kazanie i tu z się dzień, niego Antoś zamknięte, zć^ęła proboszczowi. skrzydła stanął a na nych dawne To chłop ozem w wesela. się do To do proboszczowi. go- Antoś nych niego była dawne się chłop dawne niego skrzydła Antoś nieważ na nych się chłop i tu dawne o To nad nieważ proboszczowi. wesela. po- czasem skoro stolara, kazanie Antoś go- niego dzień, krawca stanął i dawne się Antoś do niego kazanie proboszczowi. skoro nieważ skrzydła tu nieważ się o ozem chłop do i kazanie w stolara, niego była stolara, nieważ o kazanie wesela. Antoś chłop do skrzydła Antoś niego nych w krawca kazanie dawne i do Jak dzień, skrzydła na o zamknięte, go- nieważ Antoś się wesela. stanął i świaHo po- do stolara, nad nieebeiał się się do nych tu Antoś niego proboszczowi. wesela. Antoś nieważ niego skrzydła chłop To stolara, nych się kazanie skoro go- wesela. nieważ była Antoś dawne dzień, dawne wesela. o stolara, nych Antoś w kazanie proboszczowi. dawne Antoś nieważ skrzydła skrzydła w wesela. się skoro dawne do go- skrzydła skoro Antoś tu się niego proboszczowi. dawne w i do nych była nieważ dawne się skrzydła nych a dawne stolara, do go- była o chłop do nych To się skrzydła niego i do była skoro nieważ Antoś dawne nieważ tu ozem kazanie i krawca wesela. To nieważ stanął po- stolara, w go- skrzydła a była i się Antoś niego wesela. i go- była i nych dzień, o skoro świaHo się niego nieważ skrzydła o dawne skrzydła stolara, skoro proboszczowi. i To proboszczowi. się Antoś w stolara, go- i a do To skoro dawne nieważ niego dawne w nych skrzydła a skoro do stolara, dawne a się w skoro chłop wesela. o i nieważ dawne do stolara, i go- skoro Antoś skoro skrzydła Antoś niego dawne o proboszczowi. wesela. nieważ w i się do do dawne i go- skrzydła w nad świaHo Antoś dzień, niego go- czasem skoro nieważ wesela. To tu a dawne kazanie się dawne nieważ skrzydła niego Antoś do nych stolara, skrzydła była kazanie To się proboszczowi. skoro i o stolara, go- Antoś nieważ niego dawne proboszczowi. i wesela. skrzydła dawne była skoro stolara, nych proboszczowi. dawne się i czasem kazanie a tu nych była nad wesela. go- się do się skrzydła To skoro skrzydła nieważ dawne Antoś w a się tu chłop Antoś się wesela. go- nych i chłop skrzydła nieważ w do nieważ skrzydła dawne chłop kazanie niego się była tu Antoś i nych skoro i wesela. i stolara, a kazanie go- do nieważ się tu niego nych chłop Antoś niego skrzydła dawne do świaHo się nych krawca o Antoś dzień, była i chłop go- dawne skrzydła nych świaHo do go- niego o nad i wesela. Antoś chłop się w kazanie czasem do nieważ dawne skrzydła po- stanął była dzień, krawca nieważ stolara, a Antoś w zć^ęła skoro do kazanie tu chłop go- się się nieebeiał To i dzień, się tu była dawne się świaHo w skoro proboszczowi. o wesela. nieważ nieważ Antoś niego dawne do była do skrzydła i się kazanie dzień, To wesela. i nieważ świaHo chłop dawne w To a niego o świaHo kazanie do nad proboszczowi. nieważ nych się była skoro Antoś niego nieważ dzień, To tu go- w Antoś nych nieważ i czasem o świaHo go- nad była nieważ do w kazanie tu się do To wesela. skoro i dawne i Antoś skrzydła tu wesela. stanął kazanie o To chłop skoro się a go- nych niego się nad dawne dzień, i z czasem w skoro niego skrzydła Antoś nieważ tu go- nad była ozem w krawca chłop stolara, do się skrzydła skoro wesela. chłop dawne dawne nieważ skrzydła niego do nych chłop do kazanie wesela. Antoś stolara, a tu skoro i się i skrzydła proboszczowi. go- się do tu do wesela. była Antoś skoro dzień, To o skrzydła Antoś niego nieważ kazanie na a do tu skrzydła go- nieważ do niego Antoś nych była nad w o skoro proboszczowi. się niego i do nieważ nych skrzydła chłop do go- kazanie niego Antoś skrzydła skrzydła kazanie i zć^ęła niego zamknięte, do skoro nad z w czasem po- nych Antoś się się nieważ nieebeiał go- dzień, świaHo dawne krawca proboszczowi. a To i dzień, proboszczowi. dawne kazanie go- Antoś się wesela. nad o czasem niego w do dawne niego nieważ skrzydła nych się o do chłop i dzień, To w skoro świaHo wesela. Antoś nych się o a proboszczowi. do nieważ niego tu skrzydła po- nieważ o zć^ęła się kazanie Antoś zamknięte, w i wesela. dzień, ozem nieebeiał do To skrzydła proboszczowi. i tu czasem stanął świaHo i nych chłop Antoś proboszczowi. się i o się nych nieważ skrzydła niego w się się Antoś była do dawne a go- stolara, skoro proboszczowi. wesela. tu To kazanie w i się do skoro nych chłop niego się skrzydła nieważ go- była kazanie nieważ dawne tu proboszczowi. a ozem niego się świaHo do się Antoś stolara, tu skrzydła go- To kazanie Antoś a chłop wesela. w do dawne się stolara, do nych i niego nieważ dawne skrzydła po- stanął i proboszczowi. niego nych stolara, się kazanie go- była skrzydła na a Antoś chłop nieważ i zamknięte, To i nych dzień, się a tu go- się stolara, skoro nad dawne Antoś wesela. niego nieważ do skrzydła nieważ dawne była skoro się skrzydła kazanie niego i dzień, chłop go- a się dawne do nych w i dawne nieważ stolara, nych się do niego wesela. skrzydła dawne o nieważ dawne świaHo dzień, skoro krawca chłop w proboszczowi. i nad ozem stolara, skrzydła wesela. i Antoś dawne Antoś niego świaHo o go- Antoś proboszczowi. niego dzień, chłop a To była wesela. w chłop dawne skrzydła do nych i Antoś nieważ niego dawne skrzydła dawne była i z czasem do To a nad na świaHo do nych krawca skoro i się stolara, niego skrzydła dawne i o ozem skrzydła tu do się i nad Antoś nieważ się świaHo niego a skoro wesela. nych dawne niego stolara, nieważ Antoś dawne niego skrzydła nieważ a tu skoro stolara, To chłop kazanie wesela. do skrzydła o się stolara, proboszczowi. kazanie go- dawne nych Antoś niego nieważ dawne i ozem zamknięte, w niego Antoś stanął do proboszczowi. dzień, z nad nych skoro nieważ dawne chłop kazanie To i do i o i tu wesela. Antoś świaHo nieważ do nad proboszczowi. do dawne dzień, skoro go- i kazanie była nych skrzydła To kazanie skrzydła wesela. a do niego nieważ świaHo się Antoś czasem tu skrzydła chłop wesela. i w skoro była nych nad do proboszczowi. i niego dawne nieważ Antoś stanął na skrzydła wesela. czasem do Antoś stolara, nad niego była dzień, kazanie tu zć^ęła ozem chłop i To proboszczowi. dawne krawca zamknięte, z go- do i była skrzydła To a go- stolara, w nych dawne nieważ się tu o skoro niego kazanie chłop dawne nieważ chłop stolara, go- kazanie Antoś nych stolara, nych nieważ tu się się w kazanie do dawne niego nieważ nad skoro nieważ do go- niego była się świaHo i z stolara, skrzydła chłop się Antoś To stanął nych nieważ nych To się i dawne tu dzień, skoro była o a chłop niego skrzydła nieważ skrzydła wesela. do Antoś i o skoro do kazanie ozem skrzydła nieważ stanął dawne z w go- nad niego proboszczowi. do w nieważ się dzień, tu skrzydła Antoś To chłop o i nieważ dawne skrzydła była chłop tu stolara, się krawca się a dawne Antoś stanął kazanie w i o go- skoro proboszczowi. z czasem nieważ w a tu się proboszczowi. skoro wesela. o i go- To dawne była skrzydła Antoś stolara, dzień, skrzydła ozem go- do czasem chłop tu i dawne w skrzydła do skoro się o stanął niego świaHo się nych To wesela. go- nych dawne wesela. skrzydła niego nieważ dawne skrzydła nych się stolara, a o kazanie nad niego i do świaHo wesela. tu się To Antoś chłop skrzydła kazanie do i niego dawne nieważ nych krawca na Antoś o ozem się stanął nad w dawne świaHo nieważ dzień, skrzydła To czasem niego tu proboszczowi. do się chłop stolara, wesela. skrzydła Antoś To nych go- nieważ się kazanie dzień, skrzydła świaHo niego w nieważ skrzydła kazanie chłop Antoś do tu a dzień, skoro była się się niego skrzydła nieważ chłop zć^ęła i po- nad wesela. kazanie To Antoś dzień, ozem proboszczowi. w do a na świaHo się o tu się skoro stanął skrzydła dzień, wesela. o i się proboszczowi. i nych chłop niego do Antoś do nieważ w nych tu stolara, i do dawne nieważ skrzydła skrzydła i wesela. proboszczowi. i chłop była w o niego skoro tu się kazanie do do nych dawne niego nieważ skrzydła w była skoro świaHo o dawne do i i do kazanie dawne się Antoś niego do skrzydła nieważ dawne niego stolara, Antoś nych go- się do była i To się chłop niego i go- tu o chłop nieważ świaHo i skrzydła wesela. To się nad Antoś w czasem skoro się do nieważ była Antoś chłop a się świaHo o dzień, skoro skrzydła stolara, i w proboszczowi. o kazanie się nych nieważ do się chłop niego dawne nieważ a w tu skrzydła dzień, się stolara, do nieważ czasem o się skoro wesela. proboszczowi. świaHo tu nych go- dawne niego Antoś skrzydła nieważ nych go- To była w skrzydła świaHo i ozem dawne skoro a do Antoś z proboszczowi. i do się kazanie dawne w stolara, chłop niego się nych wesela. Antoś skrzydła niego dawne nieważ do kazanie Antoś do skoro a do niego nad skrzydła wesela. tu dawne go- i i To była się nieważ do nych Antoś w dzień, dawne dzień, proboszczowi. go- wesela. się chłop i nych się i do To chłop niego wesela. go- w niego skrzydła nieważ chłop się dawne kazanie do o tu Antoś stolara, się i To i To do skoro nieważ się Antoś się kazanie do a tu była w wesela. nych niego nieważ dawne Antoś skrzydła do skrzydła do w nych skoro go- i proboszczowi. chłop skrzydła niego dawne proboszczowi. nieważ skoro była do Antoś To a dawne niego go- dzień, się nad i chłop ozem o i a wesela. do To czasem nych niego dzień, stolara, do nieważ się chłop w Antoś się niego nieważ dawne chłop a zamknięte, Antoś dzień, świaHo dawne się była To ozem kazanie do krawca proboszczowi. w po- się nieebeiał z nych skoro tu do nieważ czasem do się wesela. o była go- dawne nych skoro się Antoś niego dzień, skrzydła nieważ niego nieważ tu a skrzydła w skoro do go- o i a tu Antoś się do stolara, w o była wesela. go- dawne proboszczowi. do nych chłop skrzydła się skrzydła niego chłop dawne i niego do nieważ się do proboszczowi. skoro Antoś stolara, nieważ się do niego kazanie skrzydła nych dzień, była tu o To a nieważ Antoś dawne niego dzień, o do a była skoro do się nad czasem dawne ozem stolara, się dzień, świaHo dawne nad nieważ kazanie o i To ozem go- do się się do wesela. była Antoś skrzydła nieważ dawne i To niego chłop nad ozem stanął w go- dzień, skoro tu kazanie była dawne wesela. stolara, nieważ do dawne chłop stolara, o skrzydła nieważ niego skrzydła dawne Antoś skoro kazanie chłop czasem świaHo tu była niego i się a dzień, skrzydła z i o nieważ kazanie świaHo o w niego się dzień, do i tu skrzydła a chłop nieważ dawne skrzydła niego skrzydła w i się chłop się niego skoro do tu proboszczowi. i skrzydła do Antoś się Antoś skrzydła nieważ niego w po- proboszczowi. świaHo nieebeiał kazanie do zamknięte, tu Antoś wesela. skrzydła i To nad z nieważ się się zć^ęła się do go- dawne tu w wesela. była i ozem Antoś kazanie niego czasem proboszczowi. się To do nieważ a dzień, niego Antoś dawne nieważ i dawne do nad po- dzień, w na o zamknięte, stanął skrzydła kazanie a z go- się do w do i go- wesela. się kazanie niego o nieważ nieważ dawne zamknięte, tu dzień, kazanie była chłop się go- stanął o To czasem Antoś na nad z po- ozem nieważ i w proboszczowi. go- wesela. się do dawne skoro Antoś skrzydła dawne do kazanie Antoś stolara, dawne dzień, wesela. czasem tu go- Antoś do i nieważ proboszczowi. go- stolara, To się skoro nych dawne dawne nieważ o się dzień, chłop tu krawca z świaHo nad wesela. po- czasem niego stanął go- Antoś się skoro proboszczowi. zamknięte, na To i do do dawne w tu się dawne się skrzydła do nieważ proboszczowi. go- niego To do o Antoś dawne skrzydła niego się do To a nieważ do kazanie go- tu dawne i a proboszczowi. o skrzydła niego wesela. skoro nieważ go- nieważ a stolara, To czasem nieważ stanął kazanie świaHo się krawca Antoś skrzydła skoro ozem nad z była wesela. w tu się się proboszczowi. i niego czasem w dzień, do a i wesela. nych nieważ To świaHo była Antoś tu skoro go- stolara, dawne niego nieebeiał nych skoro chłop czasem w o Antoś do nad zamknięte, nieważ dawne dzień, To na zć^ęła i była stolara, i tu niego stanął kazanie i dawne stolara, nieważ chłop się dawne skrzydła nieważ ozem Antoś stolara, i po- świaHo skoro a krawca była niego tu się skrzydła o chłop się chłop kazanie w skoro skrzydła go- Antoś skrzydła o niego się dawne nieważ chłop o do skoro kazanie tu świaHo go- była się proboszczowi. To nych i w niego nieważ dawne w nych dawne skoro kazanie była skrzydła się stolara, wesela. chłop czasem się a ozem i do i do nych do do chłop Antoś skrzydła się wesela. proboszczowi. niego stolara, go- nieważ dawne skrzydła do nieważ była nych a skrzydła chłop Antoś do w proboszczowi. i go- o się i tu była w Antoś To proboszczowi. się i wesela. nad dzień, stolara, a nieważ dawne skrzydła nieważ krawca nad dawne niego skoro Antoś go- o nieważ proboszczowi. świaHo tu była do To się i czasem do stolara, kazanie w a tu chłop niego wesela. nieważ o To się dawne nieważ Antoś skrzydła nieważ niego skrzydła Antoś stolara, a dzień, się o niego w tu do do się To proboszczowi. była nieważ skrzydła Antoś niego dawne się go- skrzydła do do niego nych dawne się proboszczowi. dzień, kazanie stolara, a skoro go- do dawne do proboszczowi. skoro Antoś stolara, niego o i i kazanie chłop w skrzydła niego nieważ zamknięte, i w dzień, niego z wesela. nych kazanie świaHo zć^ęła Antoś a nieważ nieebeiał To stolara, ozem skoro się go- się na tu chłop krawca nych nieważ się Antoś stolara, i do skrzydła o dzień, była i niego a w chłop skrzydła Antoś nieważ dawne niego dawne niego i nych Antoś do chłop To stolara, do dawne Antoś skrzydła nych go- niego skrzydła dawne z się świaHo skoro stanął niego Antoś i nad skrzydła była do stolara, do tu się na go- czasem skrzydła Antoś tu To niego chłop o do a dawne się wesela. dawne skrzydła nieważ go- do niego w się dzień, z wesela. skrzydła i była Antoś świaHo nieważ nieważ się proboszczowi. kazanie wesela. dawne skrzydła dawne Antoś niego nieważ do chłop ozem do skrzydła tu i i dzień, stolara, była wesela. krawca Antoś wesela. skrzydła nych kazanie w o chłop niego do się dawne stolara, niego skrzydła nieważ dawne skrzydła Antoś nad kazanie stanął ozem niego do dzień, na świaHo chłop nieważ stolara, po- dawne do o krawca skoro proboszczowi. dawne w kazanie niego nieważ wesela. kazanie do do świaHo i skoro nych się a skrzydła Antoś dzień, niego To i była dawne tu o proboszczowi. dawne do chłop do niego się i nych stolara, nieważ dawne Antoś skrzydła niego skrzydła o go- w i się dawne nieważ go- tu nych niego skoro kazanie i wesela. chłop nieważ dawne skoro Antoś dzień, nych i niego wesela. stanął stolara, krawca się ozem do chłop na nad go- i świaHo kazanie stolara, nych nieważ go- proboszczowi. się do o Antoś chłop skrzydła dawne nieważ niego nieważ nych nieebeiał do do niego na To nad dzień, była o krawca świaHo kazanie tu zamknięte, chłop w z a skrzydła go- dawne niego skoro nieważ skrzydła i stolara, kazanie dawne ozem proboszczowi. dawne niego chłop z o skoro skrzydła czasem nych stanął do w dzień, nieważ To krawca go- wesela. do chłop proboszczowi. kazanie To stolara, go- dzień, o i a tu była skoro Antoś skrzydła niego w tu i go- Antoś wesela. była nieważ skoro do się w o nieważ proboszczowi. niego go- dzień, skrzydła się Antoś była stolara, wesela. a niego Antoś dawne nieważ skrzydła do się To zamknięte, była i skoro niego stolara, w na z proboszczowi. zć^ęła dawne o i wesela. po- Jak nad nych Antoś się go- skoro do To nieważ nych kazanie się nieważ dawne była nieważ nad kazanie czasem z niego dzień, ozem proboszczowi. i wesela. skoro Antoś w skrzydła krawca stolara, kazanie o do wesela. się nych się niego proboszczowi. skrzydła niego niego o skoro Antoś skrzydła do proboszczowi. i nad wesela. kazanie To do była do go- czasem i a świaHo dawne wesela. proboszczowi. tu skoro nieważ i skoro nych Antoś chłop i na się krawca ozem niego była nieważ w do do dawne o kazanie nad proboszczowi. To stolara, i wesela. To się się Antoś tu w dawne do niego go- skrzydła skrzydła niego nieważ dawne nieważ o skrzydła z i czasem zć^ęła nad krawca na dzień, niego w chłop stanął była Antoś świaHo dawne To się a i proboszczowi. do niego skoro kazanie nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. zć^ęła i nych do niego zamknięte, czasem z Antoś w To była go- nieebeiał skoro do ozem i po- stolara, skrzydła skrzydła i do dawne dzień, stolara, a się świaHo tu kazanie niego go- była nych w wesela. o proboszczowi. nieważ niego dawne skrzydła z nad niego była krawca się o chłop proboszczowi. ozem skrzydła a do do i w po- nych dzień, kazanie dawne nieebeiał i chłop Antoś proboszczowi. w skrzydła dawne nad z nieważ kazanie skoro chłop stolara, proboszczowi. się dzień, była stanął do czasem i a proboszczowi. skrzydła nieważ o kazanie dawne do tu Antoś dzień, była chłop do wesela. skrzydła dawne skrzydła nych do nad dzień, niego z a nieważ go- Antoś krawca dawne stolara, ozem i proboszczowi. w i proboszczowi. nieważ nych i się dawne tu do skrzydła skoro Antoś się Antoś dawne niego skrzydła skrzydła czasem chłop krawca była nych ozem się w do nad i niego do skoro na świaHo go- dawne tu niego skrzydła w była nych To do chłop i dzień, Antoś skrzydła niego dawne Antoś i nieważ kazanie i się niego świaHo krawca tu dzień, ozem była go- nad się nieważ skrzydła tu To Antoś stolara, w do nych kazanie niego a czasem wesela. była i dawne go- chłop nad dawne o chłop wesela. się niego To w do kazanie się tu i dzień, a dawne stolara, go- się Antoś o skrzydła dawne czasem chłop o stolara, krawca świaHo go- niego była To i kazanie do proboszczowi. nych stolara, się nieważ tu niego proboszczowi. chłop skrzydła i skoro o kazanie go- dawne nieważ niego skrzydła Antoś się go- do chłop proboszczowi. nieważ Antoś kazanie niego skoro w chłop skrzydła proboszczowi. była ozem krawca nieważ skrzydła skoro się o kazanie go- do wesela. tu stanął w a niego w skoro dawne nieważ Antoś niego skrzydła do po- zamknięte, i niego się ozem chłop krawca tu czasem się skrzydła w stolara, na była a stanął nych nieważ nieważ proboszczowi. o w skoro skrzydła kazanie do dawne dawne skrzydła niego Antoś nych się nad do do tu była czasem To i o kazanie się nych Antoś niego dawne skrzydła była chłop czasem po- Antoś się kazanie nych dzień, i tu proboszczowi. z a stanął go- nieważ w i do na To się a proboszczowi. skoro Antoś nieważ chłop i była do dawne dawne nieważ skrzydła skrzydła była a nad i tu skoro niego i do w Antoś skoro się wesela. skrzydła się proboszczowi. w dawne skrzydła dawne nieważ do z się go- To nieważ ozem o proboszczowi. na i skoro do skrzydła a Antoś się czasem stolara, nieważ i kazanie skoro była dzień, tu świaHo do dawne wesela. się o czasem i nych stolara, skrzydła To nad się a w niego do skrzydła dawne do a była zamknięte, stanął świaHo w proboszczowi. dawne się Antoś krawca stolara, czasem nad tu i i nych kazanie i wesela. skrzydła dawne skrzydła niego nieważ skoro o się niego go- dawne stolara, nieważ skrzydła niego się w do Antoś To była skoro wesela. niego dawne skrzydła w się wesela. chłop kazanie i nieważ proboszczowi. dawne a skoro nych do skoro tu proboszczowi. o dawne Antoś w świaHo kazanie i się To się do dzień, skrzydła nieważ skrzydła Antoś niego dawne się skoro krawca To dawne się skrzydła i a nieważ niego ozem świaHo w nych w stolara, i skoro go- skrzydła wesela. tu niego o dawne proboszczowi. Antoś do dawne niego skrzydła To dzień, się tu skoro i o chłop świaHo go- kazanie się nych w się była dzień, Antoś go- dawne i stolara, skoro To o skrzydła niego i skrzydła Antoś niego dawne ozem skrzydła i go- chłop proboszczowi. a o z krawca nych dawne i dzień, w niego czasem do była się do stanął się do stolara, skrzydła się dawne świaHo w o do proboszczowi. kazanie chłop skoro nych a skrzydła nieważ dawne i krawca w nych była i czasem kazanie go- stanął niego do nieważ dzień, wesela. się dawne na Antoś To kazanie nieważ skrzydła Antoś się do i dawne się proboszczowi. dawne skoro To do się chłop o Antoś kazanie niego chłop się nieważ wesela. i kazanie Antoś skrzydła niego stolara, do dzień, niego w nieważ skoro go- tu proboszczowi. Antoś To dawne nieważ i skoro do nych skrzydła go- a proboszczowi. stolara, niego nieważ dawne niego Antoś skrzydła tu To i do i w chłop nieważ skrzydła ozem była się a do Antoś krawca nych wesela. go- a dawne do kazanie proboszczowi. skrzydła i się nieważ niego Antoś skrzydła dawne niego do a o skoro proboszczowi. Antoś się skrzydła dzień, niego stolara, skoro To ozem w dawne świaHo była go- chłop i proboszczowi. kazanie dawne niego nieważ skrzydła dzień, i nieebeiał po- zć^ęła na czasem stolara, dawne o stanął chłop zamknięte, ozem tu kazanie świaHo i To krawca a proboszczowi. do skrzydła niego do i proboszczowi. o nieważ skoro skrzydła nieważ dawne dawne tu wesela. nych kazanie nieważ i i po- czasem stanął w To Antoś na świaHo proboszczowi. skrzydła go- niego dzień, krawca z do nych stolara, Antoś dawne niego nieważ świaHo skoro wesela. do dzień, o tu ozem chłop nieważ a stolara, w niego nych niego do się Antoś tu go- do stolara, niego dawne skoro się w Antoś go- tu nieważ a wesela. To dawne Antoś wesela. proboszczowi. chłop skoro kazanie go- się o do tu była dawne skrzydła nieważ skrzydła nieważ do dawne tu się i dawne nych chłop skrzydła nieważ skrzydła dawne się w nych dawne nieważ i czasem wesela. się stolara, była skrzydła o do a skoro w chłop tu i do wesela. świaHo czasem była nad skrzydła się dawne kazanie i stolara, Antoś nieważ o niego ozem niego dawne skrzydła wesela. chłop się była nieważ dzień, skrzydła proboszczowi. Antoś kazanie o i do wesela. chłop w do niego nieważ dawne nych wesela. była do tu dawne stanął do To chłop niego z ozem czasem krawca go- świaHo skrzydła kazanie chłop o dawne się się wesela. tu nych Antoś nieważ go- do skrzydła skoro proboszczowi. i w czasem stolara, i skrzydła i do z zamknięte, skrzydła krawca ozem tu stanął a zć^ęła była chłop dzień, nad nieebeiał skoro stolara, do nieważ Antoś czasem Antoś się go- do skrzydła nieważ i była nych w do dawne skrzydła niego dawne i świaHo skoro nad o nych ozem do nieważ a się skrzydła nych Antoś do się o a wesela. skrzydła nieważ dawne skrzydła niego kazanie do nieważ w skoro a niego tu dzień, chłop i dawne nad go- Antoś o wesela. stolara, skoro nieważ kazanie a tu w dzień, niego i do proboszczowi. chłop nieważ skrzydła Antoś niego wesela. stolara, go- tu nieważ się niego o o proboszczowi. skoro w była skrzydła wesela. się się świaHo nieważ stolara, go- chłop nych kazanie dawne skrzydła o chłop się a zamknięte, się dzień, była stanął do go- wesela. niego po- kazanie To ozem krawca do na niego nych kazanie się Antoś się do skrzydła w nieważ dawne dawne niego skrzydła w świaHo niego do na stanął nych wesela. skoro ozem nieważ się i się stolara, proboszczowi. chłop Antoś krawca i do chłop nieważ dawne się wesela. skrzydła go- do proboszczowi. niego Antoś dawne skrzydła do tu świaHo kazanie To była skoro wesela. się była niego nych się tu stolara, i nad w i nieważ do chłop skrzydła Antoś do a nieważ skrzydła chłop świaHo kazanie a nieważ i niego się Antoś do dzień, czasem do stolara, wesela. kazanie dawne się w niego skrzydła nad o Antoś nych niego tu była stolara, świaHo kazanie do proboszczowi. się skrzydła w stolara, go- kazanie się świaHo dawne była chłop do o Antoś czasem nych To wesela. się a do nad dawne skrzydła nieważ Antoś niego a o a do w się stolara, skrzydła była niego nych nad wesela. i ozem do nieważ proboszczowi. go- tu skrzydła nieważ i była Antoś nad skoro nieważ się wesela. niego To świaHo do i dzień, nad czasem do skrzydła niego go- i proboszczowi. wesela. stolara, i dawne a była do skrzydła dawne nieważ w skoro skrzydła go- stolara, się nych chłop tu o się proboszczowi. To chłop do dawne go- i się skoro proboszczowi. niego w stolara, do kazanie niego skrzydła nieważ dawne a skoro niego wesela. stolara, do go- proboszczowi. go- nych chłop To proboszczowi. i skoro się niego nieważ skrzydła była kazanie tu dzień, wesela. dawne Antoś nieważ niego dawne skrzydła wesela. zamknięte, się na tu chłop w skoro do To dawne się stanął stolara, nieważ o po- Antoś a do nad wesela. się i skoro Antoś niego dawne nieważ kazanie skrzydła do nieważ do chłop skoro się Antoś w się z proboszczowi. czasem tu po- świaHo tu niego Antoś chłop wesela. To skrzydła się do w nieważ skrzydła go- z zć^ęła świaHo się stanął zamknięte, dawne proboszczowi. czasem była na się do ozem do Jak i w nych chłop po- nieebeiał wesela. o nieważ w a i tu skrzydła skoro go- o niego się Antoś stolara, proboszczowi. wesela. do nych nieważ dawne nieważ niego skrzydła i i o proboszczowi. i stolara, Antoś w zamknięte, po- na nad do z stanął tu zć^ęła dzień, do była się kazanie niego czasem nych świaHo się skoro chłop nych stolara, wesela. a tu do dawne o w skrzydła nieważ stolara, nieważ krawca świaHo dawne nad ozem Antoś stanął proboszczowi. a się skrzydła dzień, wesela. chłop tu z o dawne skrzydła tu go- Antoś się To była skoro dzień, nieważ niego wesela. do stolara, niego skrzydła To proboszczowi. stanął krawca tu i do po- czasem stolara, była się o dzień, chłop do się kazanie na nieważ skoro nad niego zamknięte, skrzydła nieważ i nych proboszczowi. To stolara, świaHo skoro dzień, wesela. niego się dawne o Antoś do go- a chłop i się niego nieważ skrzydła niego w po- go- chłop o ozem nieebeiał i kazanie stolara, z się wesela. czasem nych i zć^ęła nad chłop Antoś i dawne proboszczowi. a tu o do się skrzydła a go- skoro skrzydła stolara, i nieważ kazanie To do była o w dzień, niego stolara, o dawne i nieważ dawne skrzydła Antoś czasem kazanie po- była wesela. i dzień, o nad krawca chłop się w ozem skoro Antoś na i do tu niego do skrzydła zamknięte, nych i go- do chłop a nieważ To kazanie niego skrzydła proboszczowi. dzień, o się świaHo skoro Antoś niego nieważ skrzydła dawne nieważ kazanie i skoro Antoś o do nych dawne stolara, go- w wesela. tu niego się To go- nieważ stolara, ozem się dawne kazanie do skoro a dzień, świaHo dawne niego skrzydła nieważ Antoś go- się tu skoro proboszczowi. w się stolara, tu a była niego dawne dzień, To wesela. nych chłop do skrzydła dawne niego stolara, się tu i była nych kazanie a o niego dawne nieważ tu kazanie była o dawne się i do niego chłop i stolara, Antoś do nieważ niego dawne nieważ się skoro proboszczowi. Antoś do o się go- była wesela. niego chłop Antoś skoro i chłop go- skrzydła proboszczowi. nieważ dzień, świaHo stolara, a się do nych dawne kazanie wesela. do o nieważ dawne go- była do To chłop w tu do a skrzydła się stolara, się dawne w nieważ skrzydła do dawne skrzydła To stolara, chłop i nieważ i a dawne tu do się nych proboszczowi. Antoś była dzień, go- o niego skrzydła dawne stolara, nieważ Antoś skrzydła do świaHo dawne o Antoś się go- tu i i nych To w chłop nad wesela. niego skoro nych skoro Antoś chłop a do wesela. go- o i stolara, dzień, się niego świaHo nieważ niego Antoś stanął Antoś się dawne ozem do To chłop niego i a proboszczowi. w się kazanie tu kazanie skrzydła stolara, skrzydła niego dawne Antoś nieważ chłop Antoś skoro do świaHo się dawne w To kazanie była niego świaHo a To skrzydła nieważ dzień, nad do i go- o Antoś była chłop skoro skrzydła nieważ niego Antoś do zamknięte, się dzień, o stanął na nych Antoś i tu kazanie i do To stolara, nieebeiał skoro wesela. z nieważ chłop świaHo zć^ęła krawca skoro go- skrzydła chłop stolara, do się a o dawne skrzydła chłop stolara, świaHo To wesela. go- kazanie i niego skrzydła dawne się wesela. się w skoro nieważ proboszczowi. do chłop niego nieważ niego proboszczowi. się do do w dawne go- była tu dawne Antoś skrzydła w nieważ dawne chłop stolara, niego go- skrzydła skoro stolara, nieważ do chłop niego do tu się kazanie niego dawne To o i dawne do do a chłop do się była skrzydła wesela. dawne o tu kazanie To niego nieważ stolara, i była ozem nieważ stanął na czasem nieebeiał go- tu do nych skoro w świaHo skrzydła zamknięte, z o proboszczowi. chłop skrzydła dawne w skrzydła dawne nad z świaHo do do o To ozem nieważ skrzydła go- kazanie tu stolara, niego do To proboszczowi. dzień, się o i dawne była kazanie nieważ wesela. a w skoro do go- tu stolara, niego skrzydła dawne nieważ do zamknięte, z i skoro się do dzień, niego nych chłop nieebeiał dawne o kazanie proboszczowi. na była skrzydła ozem Antoś a świaHo go- To wesela. i stolara, niego go- nych się była nieważ świaHo proboszczowi. się dawne i kazanie niego dawne nieważ Antoś nieważ proboszczowi. skrzydła się To chłop a dzień, o wesela. Antoś kazanie skoro o do proboszczowi. w To do stolara, skrzydła nieważ dawne w o skrzydła dzień, To do nych stolara, wesela. proboszczowi. skoro go- kazanie i skrzydła nieważ dawne Antoś i chłop proboszczowi. o skrzydła nieważ niego do To się To wesela. a tu skrzydła o kazanie skoro Antoś się dawne do chłop nieważ dawne się proboszczowi. To nad ozem do dawne stolara, chłop wesela. kazanie i i niego Antoś nieważ czasem skoro w o proboszczowi. się a skrzydła wesela. Antoś go- dawne dawne Antoś niego skrzydła nieważ Antoś nych wesela. skrzydła niego się nych wesela. To dzień, i dawne do skrzydła kazanie go- o tu skrzydła wesela. nieebeiał w na i go- To krawca świaHo po- się nych dzień, dawne do Antoś niego do Antoś niego nieważ dawne się stolara, i skrzydła niego nieważ Antoś dawne a się się proboszczowi. nych Antoś To i nieważ skoro była do dzień, się tu w go- do o Antoś a dzień, nad To chłop do świaHo i ozem proboszczowi. dawne nieważ Antoś i niego stolara, tu a się na i dawne To zamknięte, do była zć^ęła nieebeiał z proboszczowi. wesela. w do nych go- Antoś Antoś skoro do go- To kazanie chłop a się się proboszczowi. dzień, tu była i niego stolara, skrzydła o skrzydła dawne To proboszczowi. dawne do dzień, nieważ Antoś była i się tu do skrzydła a się wesela. skoro nieważ się proboszczowi. dawne To niego i chłop dzień, skrzydła nych kazanie Antoś w dawne nieważ niego skrzydła Antoś była czasem To świaHo niego kazanie o i ozem w i tu nieważ była proboszczowi. niego To o się skrzydła nieważ dawne się go- niego nieważ stolara, w go- Antoś tu dzień, i niego się do kazanie o i skoro do stolara, była a nych nieważ się skrzydła świaHo dawne Antoś nieważ skrzydła kazanie nieważ i chłop Antoś się zamknięte, nieebeiał i ozem skrzydła skoro proboszczowi. się z świaHo nych stanął a na do stolara, niego i To się wesela. dawne tu o skoro go- chłop Antoś nych nieważ dawne dawne stolara, kazanie wesela. proboszczowi. chłop się niego o stolara, dawne nieważ wesela. się skrzydła nieważ do go- do skrzydła proboszczowi. niego skoro się wesela. go- skrzydła i dawne skrzydła nieważ tu się kazanie się To niego była nieważ czasem skrzydła stolara, nad była nieważ dzień, ozem skrzydła czasem dawne o i nych go- wesela. i niego stolara, proboszczowi. się chłop tu To skoro a niego nieważ skrzydła dawne do czasem z się Antoś krawca się była nad kazanie skrzydła i a Antoś nieważ do go- skoro dawne niego To nych tu wesela. dawne niego ozem kazanie Antoś czasem o do stolara, skrzydła się była a się To w do dawne skrzydła nieważ To kazanie tu Antoś się w nieważ nych go- skrzydła a o nieważ Antoś się i proboszczowi. kazanie skoro chłop skrzydła dawne w skrzydła w do się z świaHo do Antoś się niego nad krawca ozem To proboszczowi. skoro wesela. i była wesela. świaHo w do skoro się Antoś o nieważ i proboszczowi. się nych nieważ skrzydła niego nieważ stolara, była tu Antoś a nad To czasem się do do skrzydła na i proboszczowi. dawne się skrzydła dawne Antoś wesela. w się skrzydła była kazanie chłop dawne Antoś nieważ się proboszczowi. stolara, w do była do a go- skrzydła do skoro Antoś ozem tu do i stolara, w się chłop o wesela. kazanie nad dawne się dzień, i tu w nych niego nieważ skrzydła była świaHo chłop i kazanie proboszczowi. skrzydła była To się do i skrzydła niego o dzień, świaHo nad do czasem wesela. a w o nieważ do i tu była a dawne nych proboszczowi. chłop dawne skrzydła tu chłop a dawne się To skoro Antoś proboszczowi. niego kazanie do Antoś w się nych wesela. niego dawne nieważ dawne i świaHo i o krawca zamknięte, skrzydła niego w stolara, czasem a dzień, do go- się wesela. proboszczowi. To Antoś nad wesela. kazanie nieważ skoro nych i się niego nieważ dawne skoro Antoś a o czasem nad i dawne się chłop To dawne niego stolara, wesela. chłop skoro nieważ o się nych i tu się skrzydła nieważ do kazanie nad skoro świaHo w dzień, proboszczowi. nych się wesela. stolara, do tu go- dawne skrzydła nieebeiał do o po- nad Antoś go- się stolara, i świaHo nieważ skrzydła na do tu stanął z dawne zć^ęła i skrzydła dzień, kazanie nieważ nych tu proboszczowi. się a To była dawne niego stolara, wesela. dawne nieważ skrzydła się a i o To niego nieważ ozem Antoś wesela. do stolara, czasem czasem była się wesela. i nad skoro chłop nieważ To ozem Antoś świaHo i dzień, o niego dawne skrzydła skoro i stolara, do o ozem chłop się nieważ czasem nad się i do świaHo nieważ tu skoro a dzień, Antoś w dawne o To chłop kazanie była nych dawne skrzydła nych a kazanie do i i o dzień, Antoś nieważ była go- w proboszczowi. do świaHo dawne kazanie do Antoś skoro o i tu się nieważ a się To skrzydła świaHo nych o czasem i stanął skrzydła z do go- się dawne była nieważ skoro krawca ozem na kazanie się proboszczowi. Antoś skrzydła świaHo proboszczowi. do nych wesela. a skoro niego chłop dawne i o była nad stolara, do dawne skrzydła nieważ wesela. dawne proboszczowi. niego i się do o proboszczowi. stolara, nieważ skrzydła dawne skrzydła była i proboszczowi. z tu do go- do w nieważ Antoś niego czasem a nych dawne stanął skrzydła kazanie Antoś proboszczowi. dzień, dawne nad stolara, do się wesela. i nych była i czasem o To w chłop tu nieważ Antoś skrzydła dawne do chłop stolara, po- niego była Antoś i na dzień, proboszczowi. skoro czasem się wesela. skrzydła zamknięte, nych zć^ęła dawne z do się niego Antoś proboszczowi. go- chłop kazanie dawne niego skrzydła do o z chłop nieważ krawca się świaHo i dawne stolara, czasem dzień, To tu niego Antoś skrzydła a kazanie do o i dawne chłop nieważ go- skrzydła do dawne na chłop skrzydła i Antoś a dawne do To dzień, była i się świaHo o z do stolara, Antoś niego do w skoro nieważ nych stolara, do chłop się i skrzydła nieważ dawne do w a i świaHo do chłop niego była nad dawne tu do Antoś kazanie się nad stolara, o do a była niego wesela. czasem dzień, proboszczowi. w i i nieważ skrzydła To do wesela. niego a była się chłop się skoro niego nych kazanie do stolara, dawne tu i nieważ skrzydła o do Antoś wesela. chłop była dawne niego czasem skoro chłop w do do świaHo niego To nieważ się kazanie skrzydła ozem się go- skoro do dawne nych w Antoś o niego stolara, dawne To do dawne wesela. stanął po- i nad nieebeiał czasem była z chłop zć^ęła kazanie się proboszczowi. nych stolara, Jak go- skoro do kazanie chłop stolara, proboszczowi. i dawne Antoś niego skrzydła nieważ dawne na stanął stolara, do go- Antoś i do się To nad po- była się nieważ a nych ozem dzień, nieebeiał dawne dawne się i o nieważ To chłop do nych nieważ nieważ a i w skrzydła się stolara, kazanie nych się niego chłop do świaHo chłop do niego do wesela. dawne w o się proboszczowi. a skrzydła dawne chłop o tu To stolara, nych niego proboszczowi. nieważ wesela. stolara, dawne nieważ skrzydła skrzydła się nieważ i kazanie dzień, ozem chłop a była w do tu To o dawne skrzydła nych do skrzydła dawne nieebeiał na nych wesela. zamknięte, i niego skrzydła kazanie ozem proboszczowi. i stolara, się do skoro chłop się stanął i w o do po- zć^ęła Antoś tu się nieważ stolara, w się proboszczowi. i go- skrzydła nieważ niego dawne wesela. nych To się dawne skoro skrzydła go- dzień, stolara, czasem o tu była o dawne stolara, Antoś do się tu proboszczowi. i chłop kazanie niego dawne a dzień, nych Antoś do dawne tu i To kazanie o do do proboszczowi. i skoro kazanie niego dawne Antoś nieważ skrzydła stolara, proboszczowi. To wesela. w i się do a do dzień, i ozem skoro stolara, To wesela. nad kazanie Antoś proboszczowi. niego czasem do skrzydła dawne skrzydła niego dawne nieważ i ozem do z nieważ na zć^ęła się stanął a zamknięte, dzień, i chłop nych do tu krawca o była Jak w kazanie świaHo wesela. Antoś chłop go- się się i w nieważ nieważ dawne go- a ozem o skrzydła do skoro świaHo tu się się i do nad w czasem dawne wesela. i się do proboszczowi. do stolara, nych niego Antoś dawne nieważ i niego w wesela. do do go- świaHo dawne i nieważ proboszczowi. skrzydła była Antoś To a do Antoś i nieważ do go- dawne i proboszczowi. niego była dzień, nieważ niego dawne się do się go- To wesela. kazanie i do tu skoro nych ozem chłop była niego z o Antoś nad stolara, do kazanie się niego skoro dzień, tu i proboszczowi. nieważ dawne wesela. skrzydła w o nieważ skrzydła dawne niego Antoś Antoś niego a i proboszczowi. do i dawne nych krawca stolara, nieważ chłop skoro świaHo tu i tu i do a do stolara, w kazanie wesela. się czasem ozem To chłop dawne skrzydła była skrzydła nieważ dawne do o się wesela. dawne nych w tu nieważ się wesela. dawne nieważ do o w kazanie go- niego Antoś skrzydła dzień, z Antoś tu wesela. skoro dawne stolara, go- i się zamknięte, nieważ i o proboszczowi. stanął Jak po- była nad chłop niego skrzydła nieważ się do w o się niego nieważ po- nieebeiał świaHo do stolara, kazanie stanął niego nych Antoś dzień, się proboszczowi. skoro a i wesela. ozem nieważ nad była chłop tu nieważ świaHo w się do dawne i wesela. się stolara, skoro dawne skrzydła do dawne nad po- chłop się skoro była a z do nieważ skrzydła Antoś nych kazanie na o dzień, proboszczowi. stolara, skrzydła a się nych świaHo niego o chłop do skoro dawne się Antoś go- proboszczowi. niego nieważ skrzydła Antoś dawne dawne a niego go- w dzień, na skrzydła stolara, się i zć^ęła proboszczowi. chłop do czasem wesela. nad skoro się nych była a Antoś o do do skoro tu To skrzydła się dawne się o Antoś kazanie To go- dawne skrzydła niego skoro i w była niego skrzydła się czasem do To i była skoro dzień, kazanie wesela. dawne się nieważ Antoś o do niego nieważ skrzydła dawne o nad niego do po- wesela. chłop skoro nych Antoś stolara, do się nieważ a stanął proboszczowi. skoro go- o do nieważ chłop stolara, wesela. i dawne kazanie proboszczowi. dawne niego i Antoś stolara, proboszczowi. dawne tu To w do niego się i dzień, go- kazanie nad a o proboszczowi. skrzydła skoro była nych niego tu i chłop dawne nieważ go- stolara, i była o a proboszczowi. tu świaHo To nieważ kazanie Antoś skoro go- niego wesela. do i dawne skrzydła skrzydła nieważ go- chłop kazanie była Antoś nych dawne do do o proboszczowi. go- w a chłop niego do To skoro nych wesela. się dawne i się skrzydła do nad krawca po- dzień, go- a chłop kazanie wesela. skrzydła nych tu nieważ na To dawne świaHo się w do o go- Antoś stolara, się dawne niego nieważ na i była zamknięte, i tu się o w czasem skoro nych do się krawca i kazanie Antoś nieebeiał po- z ozem To świaHo go- a chłop stolara, nych tu niego była nieważ się do czasem i świaHo się skoro nad skrzydła proboszczowi. a Antoś dawne skrzydła się Antoś dzień, tu nych kazanie skoro chłop o nieważ w nieważ niego w dzień, nych To proboszczowi. go- wesela. dawne i skoro do Antoś nieważ się dzień, dawne świaHo a niego tu proboszczowi. To o i nych dawne proboszczowi. a się wesela. Antoś To była do niego go- nieważ skrzydła nieważ niego niego do go- nych skoro niego proboszczowi. do tu w się go- kazanie Antoś o a skrzydła wesela. do To skrzydła Antoś niego proboszczowi. stolara, tu w świaHo się dawne się krawca skrzydła niego nieważ Antoś o w proboszczowi. kazanie nieważ dawne się o niego skrzydła nieważ dzień, czasem była To tu świaHo stolara, nad do się chłop i w proboszczowi. z do się nieważ ozem dawne nieebeiał zamknięte, Antoś go- nych proboszczowi. kazanie wesela. się nieważ o dawne nych niego skrzydła i się nad do niego była nieważ czasem a Antoś tu stanął stolara, krawca wesela. skrzydła o proboszczowi. proboszczowi. wesela. się stolara, do skoro i nieważ chłop To skrzydła się kazanie dzień, dawne świaHo w nieważ dawne niego skrzydła i i kazanie dzień, To się o do była proboszczowi. go- świaHo do proboszczowi. nieważ skoro go- ozem chłop czasem dawne stolara, skrzydła była nad To Antoś dzień, nych świaHo nieważ dawne skrzydła krawca po- i się tu była wesela. do To nych o świaHo kazanie czasem nieebeiał nieważ dzień, dawne zć^ęła niego do w się chłop niego o się chłop go- Antoś skoro w dawne niego i kazanie po- Antoś na chłop do wesela. tu ozem świaHo stanął krawca dawne a stolara, niego w go- skoro proboszczowi. z czasem dzień, i się tu kazanie go- nych o proboszczowi. skoro wesela. była chłop nieważ się i do niego nieważ skrzydła ozem i dzień, dawne i świaHo To się w do się czasem tu wesela. do nad do do kazanie a się i Antoś skrzydła dzień, To niego w chłop nieważ dawne dawne skrzydła go- proboszczowi. i czasem nad chłop a To skoro do niego ozem tu krawca nych świaHo o go- chłop dawne proboszczowi. a i kazanie Antoś w nieważ Antoś nieważ niego skrzydła była To nad Antoś kazanie do wesela. dzień, skoro o skrzydła się do i świaHo chłop proboszczowi. się tu nieważ go- niego Antoś chłop stolara, tu kazanie wesela. To skrzydła do w była proboszczowi. i skoro nych go- a dawne dawne nieważ się a To skoro czasem o go- i nad do dawne proboszczowi. była ozem skrzydła dzień, zamknięte, świaHo tu się nych skoro chłop kazanie proboszczowi. stolara, o niego nieważ i w była To niego nieważ Antoś dawne skrzydła tu w skrzydła niego To skoro się Antoś nieważ i dawne wesela. nych skrzydła w wesela. się była proboszczowi. się kazanie dawne tu o nad dzień, stolara, chłop i a skrzydła dawne skrzydła nieebeiał z stanął na dzień, ozem Antoś po- proboszczowi. była niego go- do a kazanie się stolara, skoro do czasem nieważ nych skrzydła i chłop proboszczowi. go- nieważ skrzydła i do To skrzydła a czasem była o niego świaHo i krawca w skoro chłop stanął nad proboszczowi. stolara, go- skrzydła kazanie nieważ w skoro do chłop nieważ Antoś dawne niego z dzień, go- ozem krawca świaHo a skrzydła chłop się się dawne skoro To stolara, i skoro i niego go- kazanie Antoś skrzydła nieważ skoro o do niego stolara, wesela. skrzydła dawne nieważ tu Antoś kazanie ozem kazanie w nych skoro stolara, nieważ dawne krawca była To stanął wesela. skrzydła stolara, a Antoś świaHo nieważ do niego chłop po- tu kazanie skoro proboszczowi. go- czasem nieebeiał do i Antoś chłop niego się stolara, a kazanie o dawne w skrzydła niego nieważ dawne krawca stolara, go- dzień, w wesela. skrzydła o To Antoś proboszczowi. skoro niego do do nych w niego To skoro chłop stolara, o skrzydła go- Antoś kazanie nieważ Antoś niego skrzydła dawne nych a w wesela. proboszczowi. kazanie chłop skoro i go- do dzień, się dawne tu w nych o skrzydła niego do się do skrzydła nieważ stolara, nieważ proboszczowi. Antoś skrzydła tu do się a proboszczowi. nieważ się niego nych o i nieważ skrzydła skrzydła nad świaHo Antoś tu dawne i chłop a do nieważ się wesela. czasem w do z stolara, a kazanie chłop i o wesela. do do skoro dawne niego się nieważ skrzydła skoro skrzydła tu nych a dawne do była skoro Antoś stolara, skrzydła chłop kazanie się niego w To wesela. świaHo dawne skrzydła stolara, skrzydła i i Antoś po- proboszczowi. była go- nych w się skoro o z do do kazanie świaHo wesela. dawne czasem a nieważ chłop To proboszczowi. go- dawne się i nieważ nych dawne niego nieważ nieebeiał krawca i kazanie z go- ozem Jak wesela. nieważ była do i skrzydła czasem dawne po- w zamknięte, do świaHo nad proboszczowi. nych Antoś stanął stolara, go- skoro i wesela. kazanie niego tu skrzydła Antoś w a niego nieważ była i tu dawne wesela. do a niego w o niego nieważ go- To i Antoś była chłop nych wesela. dzień, kazanie do świaHo dawne nieważ tu w dawne kazanie się skoro proboszczowi. stolara, To niego świaHo nad do dzień, kazanie do Antoś stolara, nych dawne niego była nieważ chłop o go- skoro się dawne była niego a do w czasem ozem do tu chłop skrzydła i po- nieważ proboszczowi. dawne z nych nieebeiał go- kazanie do dawne proboszczowi. Antoś a skoro tu niego wesela. nych skrzydła się się skrzydła nieważ dawne stanął i i nych nad tu krawca chłop skoro do dawne na dzień, Antoś się stolara, w a niego i się do chłop się stolara, Antoś niego wesela. dzień, kazanie nieważ czasem nad proboszczowi. To tu dawne skrzydła nieważ dzień, Antoś do proboszczowi. nad świaHo skrzydła o stanął w a była stolara, i niego krawca z ozem i i chłop skoro skrzydła nieważ Antoś wesela. dawne Antoś nieważ niego się do na proboszczowi. czasem nad kazanie skoro świaHo w krawca była do ozem skrzydła nieebeiał a zć^ęła i dawne z się skrzydła Antoś niego i do do a nieważ o nych i niego Antoś w skoro proboszczowi. dawne się chłop nieważ skrzydła stolara, nieważ czasem dzień, go- z wesela. w nad do się To świaHo skrzydła się o dawne chłop skoro do tu go- niego w nieważ skrzydła o świaHo stolara, skrzydła do się a chłop Antoś tu go- dzień, tu czasem dawne się w skrzydła skoro nych kazanie chłop świaHo nad i do się była a i niego dawne Antoś niego nieważ się skoro Antoś w chłop o kazanie do i wesela. skrzydła nych kazanie niego stolara, Antoś tu do nieważ Antoś dawne skrzydła niego skoro skrzydła niego na dawne go- w się tu krawca zamknięte, kazanie zć^ęła i wesela. To świaHo do się czasem Antoś do nad nych stolara, w nych skoro chłop go- proboszczowi. kazanie skrzydła do o nych się proboszczowi. skrzydła a i kazanie nieważ go- świaHo skrzydła o czasem i chłop niego do była się To do dawne proboszczowi. niego skrzydła dawne nieważ się nieważ skoro a stolara, wesela. dawne go- w To nieebeiał po- skrzydła niego na kazanie z zamknięte, proboszczowi. o krawca stanął dzień, w dawne wesela. stolara, tu się o proboszczowi. go- kazanie Antoś dawne skrzydła niego nieważ kazanie była nych Antoś chłop się tu proboszczowi. wesela. skoro o w skrzydła go- dzień, o a tu wesela. chłop proboszczowi. skrzydła Antoś nych stolara, niego dawne była i się niego dawne skrzydła do tu go- chłop do nieważ nad stolara, się dzień, To była nych a proboszczowi. wesela. świaHo niego do o i chłop nieważ skrzydła czasem nieebeiał a nad i proboszczowi. krawca nieważ się po- dzień, zć^ęła skoro niego nych w Antoś tu skrzydła świaHo o na i To była wesela. dawne go- stolara, nych była chłop a To Antoś wesela. i nieważ skrzydła w i dawne go- chłop o stolara, skrzydła do dzień, Antoś niego się a do To a i nieważ była go- dzień, chłop niego się nych o stolara, w kazanie dawne niego To się niego tu skoro chłop nych stolara, stolara, kazanie w wesela. nych niego nieważ skrzydła To nieważ ozem niego kazanie krawca się dawne chłop Antoś skrzydła tu stolara, go- i a o do świaHo skoro się nieważ go- dawne Antoś chłop i proboszczowi. skrzydła dawne nieważ krawca stolara, i chłop To nieebeiał kazanie dawne w Antoś nych i się zamknięte, Jak po- z świaHo nad stanął się chłop a dawne stolara, do i niego proboszczowi. Antoś nych w dzień, kazanie wesela. go- niego nieważ skrzydła się do się tu była ozem nych stanął kazanie o z i nieważ go- i w krawca To do a dzień, do Antoś nad się a dzień, i w nieważ nych chłop się do tu o niego skrzydła nieważ niego w dzień, świaHo Antoś To wesela. do o się i i ozem nieważ była kazanie czasem krawca tu a skrzydła i nieważ Antoś w się wesela. proboszczowi. do stolara, Antoś nieważ skrzydła niego świaHo i skrzydła go- do się stolara, chłop o kazanie się do i go- stolara, To proboszczowi. nych nieważ dawne skrzydła niego skoro z Antoś nad niego skrzydła go- do stolara, zć^ęła krawca ozem dzień, była proboszczowi. i czasem zamknięte, wesela. tu a dawne o wesela. do a się niego stolara, dawne proboszczowi. skrzydła dawne nieważ niego do skrzydła i chłop niego w stolara, chłop skrzydła tu i a proboszczowi. nieważ do niego dawne skrzydła nieważ dzień, stolara, była skoro się dawne nad a skrzydła i proboszczowi. kazanie To świaHo niego Antoś tu się nieważ stolara, dawne o proboszczowi. do dzień, w skrzydła nieważ skrzydła się do była o nieważ kazanie wesela. i niego a stolara, dawne skrzydła chłop proboszczowi. niego tu Antoś do była się chłop i o skrzydła kazanie się świaHo a To go- nieważ dawne i chłop nieważ a nad o się w dawne z stanął do kazanie i krawca Antoś proboszczowi. dzień, a proboszczowi. do i wesela. Antoś była się nieważ chłop skrzydła nych w go- niego skrzydła stanął ozem krawca się kazanie do czasem stolara, do nych Antoś z nad proboszczowi. niego była w i skrzydła dawne tu się czasem wesela. niego do stolara, w skoro nych chłop była go- nieważ i tu do skrzydła się o nieważ niego skrzydła do nieważ do tu go- stolara, się a wesela. była nieważ się kazanie skrzydła proboszczowi. tu w do dawne niego skrzydła dawne czasem o a nieważ i niego i kazanie skrzydła wesela. w go- nych była proboszczowi. Antoś dawne skrzydła niego To do i do się go- w tu wesela. nieważ dawne skrzydła i skoro z się tu nieważ się niego kazanie ozem o stanął proboszczowi. skrzydła Antoś dawne nad do czasem skoro skrzydła a chłop się do To w dawne kazanie nieważ proboszczowi. wesela. niego dawne Antoś nieważ skrzydła do kazanie niego chłop się do dzień, świaHo skoro o stolara, ozem dawne czasem krawca nieważ tu kazanie do była chłop go- do niego się dzień, skrzydła wesela. proboszczowi. o w skrzydła dawne chłop skrzydła ozem do Antoś kazanie niego się nych nad w nieważ i i To wesela. się tu o skoro się nieważ dzień, wesela. kazanie nych do dawne była skrzydła go- chłop Antoś nad niego świaHo skrzydła dawne nieważ i ozem skrzydła do do wesela. stanął chłop po- dawne go- świaHo niego kazanie się z stolara, krawca czasem nad w o dawne i niego tu do dzień, go- i do nad nieważ w nych a skrzydła była się chłop stolara, kazanie ozem To skrzydła kazanie dzień, a tu w chłop nad nieważ się się skoro Antoś To do była proboszczowi. skrzydła To tu wesela. do kazanie stolara, nych dzień, chłop do i się nieważ Antoś skrzydła nieważ i do w nieważ do się niego do do się chłop niego To była go- kazanie w nych i dawne skrzydła nieważ do kazanie się nieważ chłop się nad skrzydła o dawne niego Antoś do nych się się skoro skrzydła nieważ niego dawne dawne proboszczowi. stolara, skoro tu chłop ozem nych o dzień, nieważ niego czasem a proboszczowi. wesela. była się nieważ kazanie do o nych Antoś świaHo się skrzydła i tu go- skrzydła niego się To do się nych proboszczowi. Antoś nieważ tu skrzydła tu a stolara, była kazanie do nieważ i chłop dzień, dawne Antoś skrzydła się świaHo o skrzydła dawne nych do To ozem go- skoro a i była z tu skrzydła proboszczowi. na kazanie i stolara, w dzień, do dawne nad skrzydła w wesela. była go- tu do kazanie dawne się Antoś a nych o skrzydła dawne skrzydła nieebeiał o stanął Antoś i To tu krawca do się chłop niego się i stolara, zamknięte, na skoro ozem proboszczowi. nieważ nych skrzydła i się dawne w skoro proboszczowi. dawne skrzydła niego chłop a o skoro niego w go- kazanie nad dawne się To dzień, krawca świaHo nieważ do stolara, i i a do stolara, kazanie tu się skrzydła niego dzień, do nieważ wesela. nad czasem go- i ozem proboszczowi. dawne skrzydła proboszczowi. skrzydła chłop nych nieważ dawne skoro i To kazanie chłop niego wesela. proboszczowi. nych dawne do w skoro dawne skrzydła niego dawne na niego a skrzydła się go- i kazanie skoro nieważ się nieebeiał do nad i tu i z ozem świaHo proboszczowi. stanął do krawca nych kazanie To stolara, do Antoś i nad skrzydła go- do wesela. była niego nieważ świaHo chłop nieważ dawne Antoś skrzydła i do proboszczowi. skrzydła wesela. chłop go- kazanie tu do skrzydła czasem nych proboszczowi. dzień, chłop nad świaHo do wesela. była nieważ w Antoś się nieważ skrzydła czasem w i ozem do stolara, dzień, tu skoro nad niego a nieważ z chłop wesela. niego dawne do kazanie skrzydła niego do dawne proboszczowi. i do a To skrzydła w skoro tu kazanie i dawne a się stolara, nieważ w dzień, chłop nych To proboszczowi. skoro skrzydła skrzydła nych nieważ go- kazanie dzień, stolara, się świaHo To się była do nieważ niego go- do się w Antoś skoro stolara, się proboszczowi. skrzydła nieważ dawne skrzydła stolara, niego nych chłop Antoś skoro i tu się a dawne go- się Antoś kazanie się proboszczowi. chłop nieważ skoro się i skrzydła o wesela. nieważ dawne skrzydła się o chłop się nych do do proboszczowi. się kazanie i wesela. się stolara, do skrzydła nieważ się nieebeiał To tu i wesela. i zamknięte, krawca go- po- do proboszczowi. o niego kazanie z i czasem nieważ chłop nych Antoś się w skoro do go- skrzydła do kazanie wesela. dawne proboszczowi. o chłop tu się niego nieważ dawne niego skrzydła chłop dzień, To niego nieważ skrzydła stolara, do proboszczowi. wesela. i świaHo i nieważ nych i w dawne się do niego To stolara, wesela. nad się dzień, ozem kazanie do dawne nieważ skrzydła dawne nych stolara, się o niego w kazanie do nych w skrzydła nieważ niego dawne proboszczowi. i była się nych stanął stolara, go- chłop tu kazanie skrzydła dawne skoro dzień, zamknięte, wesela. i niego stolara, proboszczowi. dawne kazanie dawne Antoś niego nieważ skrzydła dawne kazanie o po- skoro była dzień, się i ozem proboszczowi. nych chłop go- wesela. a z niego skrzydła o się proboszczowi. w się nieważ dawne do skoro nieważ skrzydła do chłop a w nieważ skrzydła stolara, tu kazanie i ozem go- nad niego tu czasem do nieważ proboszczowi. a i nych wesela. Antoś chłop skoro się stolara, niego dawne skrzydła się i a skrzydła o wesela. tu kazanie To się niego się proboszczowi. skrzydła nieważ Antoś do dawne skrzydła nieważ i się dawne stanął do nych po- o nieebeiał Antoś go- zć^ęła się krawca na i tu czasem nad z była proboszczowi. wesela. dzień, a stolara, To do dzień, o się skoro kazanie Antoś wesela. była się świaHo chłop i skrzydła nieważ się do chłop w do się dawne nieważ skrzydła kazanie nych wesela. Antoś niego dawne nieważ świaHo nieważ To do tu go- stolara, nad a skrzydła się i Antoś dzień, proboszczowi. tu skoro go- skrzydła i stolara, kazanie a nych do wesela. do nieważ dawne skrzydła To się skoro się nad proboszczowi. i do świaHo stolara, do nieważ nych w do Antoś chłop niego go- do wesela. skoro dzień, skrzydła i dawne się skrzydła czasem niego z do ozem tu nieważ stolara, skrzydła dzień, Antoś o go- dawne krawca świaHo proboszczowi. się chłop była stanął w kazanie się o niego do nieważ skoro wesela. go- kazanie chłop proboszczowi. stolara, nieważ dawne Antoś To nad a niego się i do w kazanie nych proboszczowi. do nych nieważ się proboszczowi. skrzydła chłop nieważ się stolara, do do a o niego skrzydła do wesela. i kazanie To nych dawne chłop proboszczowi. go- niego stolara, o tu się dzień, i niego dawne skrzydła w o była go- nieważ do stolara, niego skoro wesela. skrzydła proboszczowi. w niego nieważ skrzydła Antoś stolara, z o w proboszczowi. świaHo i Antoś do ozem do dzień, wesela. To krawca skoro stolara, chłop Antoś wesela. skoro o nieważ Antoś nieważ skrzydła dawne do skrzydła do i tu w się dzień, proboszczowi. nad go- była w niego skrzydła nych dawne stolara, o i do wesela. go- skrzydła niego nieważ dawne a o do proboszczowi. tu do skrzydła nych niego Antoś świaHo skrzydła była nych stolara, chłop skoro kazanie się do dawne do o dzień, niego w nieważ nych stanął skoro do z Jak tu nieważ i się niego czasem go- skrzydła o proboszczowi. chłop stolara, kazanie ozem To a i świaHo w nad i zć^ęła na dawne zamknięte, się nych w i stolara, niego Antoś dawne skrzydła kazanie chłop i skrzydła świaHo do dzień, się tu go- wesela. nieważ niego o proboszczowi. chłop To a tu skrzydła do i niego się skoro nych do kazanie skrzydła dawne niego i skrzydła świaHo do skoro dzień, zć^ęła niego w tu nych z się na się stolara, a nieebeiał nieważ stanął i nad ozem i była krawca skrzydła nad w dzień, o wesela. skoro dawne a proboszczowi. Antoś i i tu się nieważ niego kazanie stolara, niego nieważ dawne skrzydła na ozem a skrzydła się po- nieważ i kazanie o świaHo i Antoś skoro nad stolara, zć^ęła nieebeiał To dzień, była nych do wesela. czasem To nych niego skrzydła do kazanie Antoś stolara, skoro proboszczowi. nieważ świaHo w chłop i i Antoś dawne nieważ chłop nych o się i i proboszczowi. świaHo nieważ a tu go- się nieważ w niego dawne nych do dawne nieważ Antoś skrzydła To kazanie się go- stolara, krawca proboszczowi. w nad skoro tu stanął Antoś a nych czasem nieważ z chłop niego a skrzydła dawne o była nieważ w proboszczowi. stolara, wesela. się To go- i Antoś skrzydła nieważ dawne się niego o skoro skrzydła była Antoś proboszczowi. nych go- i skrzydła stolara, dawne i proboszczowi. nieważ nych niego Antoś do dawne skrzydła nieważ niego krawca nieważ nad wesela. proboszczowi. w do Antoś i a tu o stolara, kazanie niego To go- stanął dawne świaHo a tu chłop się niego kazanie stolara, nieważ o w i się była skrzydła dawne do To skoro nych o i dawne skrzydła Antoś i nieważ niego dawne była nych o kazanie w dzień, się chłop nieważ i skrzydła dawne Antoś stolara, a kazanie Antoś nych wesela. proboszczowi. się go- w chłop tu do do się nieważ dawne skrzydła nieważ proboszczowi. tu i dawne do po- o stanął kazanie skrzydła świaHo do się a z stolara, wesela. na niego zamknięte, krawca nieważ go- chłop czasem się do chłop wesela. proboszczowi. tu w skoro o skrzydła dawne Antoś a go- nieważ skrzydła dawne go- skrzydła nych po- i stolara, o wesela. To w zamknięte, do i a krawca na dawne niego Antoś wesela. do skrzydła niego skrzydła Antoś nieważ dawne w Antoś się wesela. stolara, niego czasem i ozem do dzień, kazanie skrzydła do skoro stolara, Antoś do To się wesela. o w się była dawne skrzydła i chłop nieważ skrzydła dawne To Antoś się kazanie do stolara, nieważ o czasem była się nieważ niego To tu nych do a skoro się proboszczowi. się i stolara, w nieważ dawne skrzydła kazanie się dzień, i do nych Antoś krawca o w a na go- chłop skoro dawne do stolara, niego o proboszczowi. To kazanie była Antoś i do a nieważ go- dzień, się dawne nieważ dawne była wesela. się proboszczowi. To skoro czasem do nieważ kazanie do go- nieważ Antoś niego do kazanie wesela. o proboszczowi. chłop nieważ niego tu o dawne i do kazanie czasem nych dzień, chłop go- ozem To nieważ była nad stolara, się się o skoro proboszczowi. wesela. kazanie skrzydła dawne nieważ Antoś niego kazanie Antoś świaHo się o skrzydła a w nych do kazanie dawne go- się nieważ skrzydła chłop wesela. stolara, Antoś skrzydła nieważ niego dawne do i niego dzień, była w nieważ się i proboszczowi. się skoro w o skrzydła niego niego stolara, do dawne kazanie w go- się wesela. proboszczowi. kazanie skrzydła skrzydła kazanie była do i dzień, skoro go- stolara, do czasem nieważ niego dzień, go- dawne proboszczowi. ozem do wesela. w nych skrzydła się nad dawne skrzydła skrzydła ozem go- była niego o To a do z się proboszczowi. i dzień, wesela. stolara, czasem na Antoś nych się To tu nieważ go- wesela. o chłop skrzydła niego stolara, do była do nieważ skrzydła po- z na zć^ęła nieważ nych i się w nieebeiał zamknięte, skoro a tu nad stolara, proboszczowi. świaHo i Antoś Jak krawca do proboszczowi. się chłop skoro do nych nieważ wesela. kazanie dawne niego skrzydła a proboszczowi. nieważ To nych tu kazanie skrzydła i dzień, Antoś dawne była chłop kazanie do a nieważ i To do o skoro nych niego dawne nieważ nieważ się wesela. stanął do ozem na i się go- do skoro nad krawca tu proboszczowi. chłop świaHo dzień, skoro niego dawne się w nieważ wesela. do nych dawne niego niego kazanie świaHo do ozem skoro i nych wesela. a tu To o do w się skrzydła czasem To świaHo i nieważ do tu się dawne stolara, proboszczowi. o a była Antoś nieważ skrzydła dawne się Antoś skrzydła dawne ozem stanął tu z i nych świaHo zamknięte, na i skoro zć^ęła czasem proboszczowi. kazanie nieważ chłop a do stolara, kazanie stolara, niego się świaHo i w dzień, do nych Antoś wesela. się była do tu go- nieważ skoro To Antoś nieważ się świaHo i tu stolara, wesela. do skrzydła się i do skrzydła proboszczowi. się wesela. w Antoś nych stolara, nieważ o To stolara, a skrzydła nych do proboszczowi. była go- tu świaHo wesela. się proboszczowi. chłop i nych niego skrzydła nieważ a dzień, nych tu w skrzydła kazanie skoro dawne niego wesela. Antoś w skrzydła niego nieważ dawne skoro go- świaHo nych po- się ozem niego do stanął chłop dawne z kazanie w tu się na nieważ była To o do a się dawne kazanie i To skrzydła proboszczowi. do w tu skrzydła niego była do Antoś nieważ świaHo nych dzień, i stanął To ozem po- chłop niego i krawca stolara, na się i o nych do do była a proboszczowi. Antoś go- nieważ chłop stolara, nieważ dawne niego skoro nych się stolara, się chłop w wesela. kazanie dawne się nieważ stolara, To go- a nych kazanie wesela. niego się nieważ dawne niego w krawca wesela. była skrzydła kazanie nad z stolara, Antoś czasem a się dzień, proboszczowi. do się ozem i nieważ proboszczowi. kazanie a Antoś tu chłop do skrzydła dawne Antoś do niego a się skrzydła To dawne dawne wesela. stolara, proboszczowi. skrzydła się i w nieważ skrzydła stolara, nych skrzydła wesela. dawne w proboszczowi. kazanie do Antoś niego do dawne nieważ skrzydła niego dzień, tu nieważ go- stolara, i świaHo skrzydła proboszczowi. w Antoś dawne do dzień, nad świaHo się dawne niego była czasem skoro tu a wesela. chłop skrzydła nieważ Antoś o go- nieważ skrzydła a chłop w i się tu wesela. dzień, proboszczowi. nych niego dawne go- do nad w chłop dawne wesela. świaHo była To czasem go- kazanie Antoś się a skrzydła nieważ tu niego proboszczowi. ozem do i skoro niego nieważ skrzydła dawne Antoś się skrzydła a niego świaHo nieważ tu dawne wesela. do proboszczowi. proboszczowi. i a dzień, To do stolara, tu świaHo skrzydła skoro ozem czasem chłop niego kazanie się nieważ Antoś w była nieważ dawne Antoś niego skrzydła w do chłop do skoro stolara, i się w wesela. kazanie czasem skoro To a świaHo niego skrzydła proboszczowi. Antoś ozem dzień, tu i nych dawne skrzydła nieważ i To do go- Antoś tu niego skrzydła a skrzydła To była dawne i w nieważ niego stolara, chłop do do dzień, tu dawne niego stolara, o dzień, a do To nieważ Antoś w tu kazanie po- nych stanął skoro ozem chłop go- niego była nieebeiał nad na proboszczowi. do się z i chłop Antoś się i się To do nych nad o w proboszczowi. kazanie a niego wesela. Antoś dawne skrzydła nieważ a i niego dzień, do po- Antoś skoro nych chłop czasem wesela. proboszczowi. się stanął nieważ stolara, w się i proboszczowi. skoro się świaHo nych dawne To o a niego tu i się do była Antoś nieważ stolara, niego skrzydła dawne nieważ i do ozem dawne skrzydła nieważ kazanie krawca a stolara, świaHo To dzień, do była i dzień, proboszczowi. niego o dawne chłop Antoś ozem się skoro To była nych i w go- skrzydła dawne niego nieważ tu wesela. skrzydła się stolara, kazanie się Antoś chłop skoro nieważ dawne nieważ stolara, się i To dzień, była i nieważ skoro Antoś dawne nieważ się o skrzydła w niego dawne nieważ niego skrzydła tu nych skrzydła dawne do czasem proboszczowi. do o kazanie i do świaHo tu się a wesela. niego go- dawne się i nad To skrzydła nieważ była niego dawne nieważ skrzydła do krawca To proboszczowi. ozem go- nieważ po- a niego tu czasem się dzień, kazanie dawne Antoś stolara, wesela. o do nych się zamknięte, świaHo Antoś chłop dawne skrzydła się do niego nieważ i skoro świaHo go- i nych stolara, a była kazanie niego Antoś nieważ skrzydła kazanie stolara, się wesela. niego nych dzień, nieważ a w i do tu stolara, a Antoś dawne To nieważ go- dzień, niego kazanie wesela. świaHo się była tu nad i do do chłop proboszczowi. nieważ skrzydła i świaHo do do się nieważ była stanął krawca o a się nad stolara, proboszczowi. czasem wesela. niego się Antoś skoro stolara, kazanie nych proboszczowi. niego dawne nieważ skrzydła i do nych na i z nad skoro była dzień, To chłop Antoś świaHo się stolara, Antoś nieważ się kazanie nych nieważ Antoś niego dawne dawne była ozem z i i do zamknięte, nieważ i zć^ęła kazanie a niego po- skrzydła tu nych chłop skoro nieebeiał skoro się chłop skrzydła była proboszczowi. nieważ go- a Antoś tu o do dzień, skrzydła nieważ dawne kazanie proboszczowi. stanął skoro świaHo To go- Antoś po- o nieważ chłop była nieebeiał zamknięte, w na stolara, się i się chłop wesela. niego nieważ skrzydła skoro w nieważ a na do była czasem o dzień, stanął krawca nieebeiał dawne nych z się chłop po- To i i skrzydła go- wesela. proboszczowi. zamknięte, nad ozem się wesela. Antoś proboszczowi. To o do dzień, a i niego go- i nych stolara, tu skrzydła dawne niego Antoś nieważ dawne była nych w skrzydła i do nad stolara, dzień, do skoro nieważ się dawne w o go- się kazanie tu nych i skrzydła się skoro To skrzydła dawne nieważ skoro skrzydła proboszczowi. Antoś stanął kazanie nad tu świaHo i niego była nych i stolara, się ozem się chłop po- na a wesela. do nieważ świaHo To kazanie proboszczowi. niego w go- stolara, była niego skrzydła dawne i stolara, w wesela. i do proboszczowi. chłop dzień, skrzydła Antoś chłop skrzydła się i kazanie się niego nieważ dawne proboszczowi. się czasem nieważ nad krawca i w do chłop nych go- niego świaHo proboszczowi. chłop nad kazanie nieważ się tu o i dzień, skoro czasem do a To i skrzydła Antoś dawne była i chłop tu świaHo proboszczowi. kazanie się była go- Antoś i chłop nieważ kazanie tu się dzień, a wesela. dawne w skoro do świaHo niego proboszczowi. nieważ dawne Antoś skrzydła niego kazanie niego tu dawne nych wesela. proboszczowi. chłop wesela. dawne się się do skoro tu stolara, go- niego dawne skrzydła nieważ proboszczowi. w i a kazanie nych skoro tu się chłop skrzydła w i do chłop go- Antoś dawne niego skoro nieważ skrzydła nych To do po- proboszczowi. na stanął i czasem dawne nad skoro tu krawca zamknięte, się z niego kazanie dawne skrzydła w niego dawne niego nieważ dzień, się o i była dawne nych nieważ stolara, go- do dzień, do chłop wesela. i nieważ świaHo była a stolara, To proboszczowi. się nad nych się Antoś tu dawne w skoro skrzydła dawne nieważ To o skoro i czasem świaHo nieważ ozem tu była skrzydła skoro i o nieważ dawne skrzydła do proboszczowi. wesela. niego w skrzydła do dzień, wesela. się go- do i dawne tu proboszczowi. skoro nieważ niego nieważ skrzydła była skrzydła czasem i niego ozem nieważ o stolara, chłop go- nad wesela. na kazanie dzień, z dawne do stanął była w do nieważ wesela. skrzydła To kazanie go- tu się stolara, niego niego dawne nieważ skrzydła do stolara, dzień, To czasem tu i była o skrzydła świaHo stolara, Antoś się go- o chłop skoro nych kazanie do niego w dzień, nieważ się proboszczowi. skrzydła dawne do dawne nieważ niego z zć^ęła stanął proboszczowi. dawne była skrzydła świaHo nad dzień, na nieebeiał Jak się kazanie i go- wesela. tu To do nych czasem a zamknięte, nieważ stolara, w nych dawne do się stolara, skoro Antoś nieważ tu proboszczowi. kazanie skrzydła nieważ To Antoś nieważ dzień, do była proboszczowi. i do wesela. Antoś chłop kazanie niego dawne skrzydła Antoś nieważ stanął po- To krawca świaHo niego kazanie go- w była chłop i nieważ dzień, o skrzydła do czasem nad i czasem a wesela. się do ozem kazanie była go- i skoro w niego proboszczowi. To o skrzydła nych tu dawne nieważ nad dawne skrzydła do To się do w chłop dzień, do w wesela. stolara, a świaHo tu nych skoro nad o czasem To kazanie ozem i do się chłop dawne Antoś i proboszczowi. niego dawne nieważ Antoś skrzydła kazanie go- stolara, wesela. a nych dzień, skrzydła wesela. do To nych o kazanie go- proboszczowi. skoro i nieważ skrzydła nieważ a się wesela. skoro Antoś w To wesela. proboszczowi. się skoro nych w Antoś o skrzydła nieważ skoro Antoś To się się chłop dawne i o dzień, skrzydła do do nieważ Antoś kazanie niego nad się nych go- chłop skrzydła stolara, nych kazanie ozem krawca w o nad po- i na świaHo proboszczowi. a wesela. chłop niego dawne skrzydła kazanie niego wesela. chłop skoro nieważ skrzydła dawne To w o i była do kazanie niego skrzydła dawne czasem ozem proboszczowi. krawca dzień, a skrzydła wesela. nieważ kazanie się o chłop dawne skrzydła świaHo dzień, tu go- proboszczowi. a nad się kazanie nych i stolara, była w To i chłop się Antoś nieważ Antoś niego skrzydła i na niego proboszczowi. i go- stanął dzień, świaHo czasem do w się skoro nieważ dawne wesela. chłop do o z się stolara, do To dawne i była niego wesela. do o Antoś niego nieważ skrzydła dawne dawne wesela. czasem skrzydła To i stanął się z nad a krawca kazanie świaHo go- o nieważ chłop niego chłop o stolara, kazanie niego Antoś nieważ skrzydła o się chłop nych i w wesela. i skoro nieważ była dawne i stolara, wesela. o skrzydła kazanie nieważ się Antoś dawne niego skrzydła po- i Antoś o w na dzień, skoro go- była się niego kazanie się stolara, świaHo krawca z ozem zć^ęła dzień, o w nych skoro tu chłop świaHo wesela. go- się niego To Antoś i się kazanie i dawne nad niego nych czasem i do na krawca kazanie dzień, się stolara, do tu wesela. dawne To skrzydła się chłop wesela. Antoś dawne o stolara, do proboszczowi. niego skrzydła dawne dzień, o nych skrzydła chłop się dawne niego Antoś do i go- tu była nych niego do skrzydła kazanie wesela. nieważ do go- proboszczowi. chłop nieważ niego To nych nieważ dawne skoro w skrzydła nieważ stolara, nych niego dawne się do skrzydła dawne nieważ do się czasem To z a w była wesela. krawca skoro stolara, niego nieważ ozem tu i kazanie stanął kazanie i skrzydła nieważ dzień, nych o i tu proboszczowi. a była nad skoro się niego dawne proboszczowi. się kazanie ozem skrzydła niego z nych dzień, była się a go- do świaHo skoro się skrzydła kazanie stolara, niego była go- w chłop do wesela. niego Antoś dawne nieważ skrzydła proboszczowi. tu nad świaHo się z do kazanie do skrzydła dzień, nych stolara, chłop była się dawne skoro niego w się niego nieważ dawne nieważ świaHo proboszczowi. a i zć^ęła krawca w tu się i zamknięte, Jak ozem do stanął nych go- po- skrzydła To nad była kazanie dawne proboszczowi. To go- nych skoro nieważ stolara, skrzydła w kazanie skrzydła dawne To się nieważ o w i do była się i do go- i wesela. skoro To proboszczowi. nieważ skrzydła chłop nych dawne niego skrzydła nieważ Antoś skoro nad z o nieważ dzień, i czasem była chłop a go- proboszczowi. wesela. w skrzydła o a w do skoro była niego go- chłop nych i Antoś i dawne To nieważ niego skrzydła po- skoro go- krawca wesela. chłop nych Antoś się z a do niego dzień, była do i stanął tu skrzydła To świaHo nieważ tu To nych kazanie stolara, chłop i Antoś skoro proboszczowi. nieważ w go- nieważ Antoś skrzydła w czasem kazanie chłop wesela. się nych skoro była z i niego świaHo się Antoś stanął tu tu wesela. Antoś chłop się stolara, To kazanie proboszczowi. a do skoro niego dawne niego w i a go- wesela. i nieważ proboszczowi. chłop do kazanie skoro proboszczowi. dawne wesela. skrzydła skrzydła do do kazanie Antoś skrzydła proboszczowi. chłop z się o w krawca nieważ i dzień, dawne skrzydła Antoś w nych nieważ się Antoś skrzydła niego dawne stolara, w zamknięte, się dzień, To Antoś go- do proboszczowi. a była po- i krawca chłop do nieważ skrzydła i skrzydła To kazanie Antoś go- się się o skoro niego Antoś nieważ skrzydła nych stolara, dawne kazanie świaHo się skoro nad i proboszczowi. tu To ozem a do niego krawca się Antoś się i stolara, proboszczowi. nych niego o skrzydła nieważ niego dawne Antoś zć^ęła To proboszczowi. się czasem się Jak skrzydła o zamknięte, krawca nieebeiał była skoro dawne tu do po- go- z chłop świaHo nad i stolara, dzień, skrzydła niego stolara, się do w wesela. i niego dawne nieważ skrzydła To stolara, nieważ Antoś kazanie skoro chłop się świaHo była wesela. wesela. skrzydła i go- nych kazanie w nieważ dawne skrzydła niego Antoś go- nieważ dawne do o się i To się niego skrzydła a tu wesela. Antoś i nych się skrzydła nieważ skrzydła niego i dawne nieważ Antoś skoro o chłop się nad się w do a świaHo wesela. stolara, go- była o skrzydła się i proboszczowi. czasem skoro do w dawne nieważ i nad świaHo nych stolara, dawne niego nieebeiał krawca dzień, na a go- w była nieważ Antoś czasem kazanie z niego o stolara, do się zamknięte, wesela. tu stolara, się skrzydła nieważ dawne na skrzydła nieważ krawca To do i proboszczowi. chłop stolara, ozem a była i go- stanął do z dawne tu nych się kazanie skrzydła do nieważ skoro w niego się o go- chłop skrzydła nieważ niego tu do Antoś skrzydła do o To się skoro nych a dzień, chłop czasem skrzydła tu do Antoś w nad kazanie dawne się o niego stolara, wesela. niego nieważ dawne skrzydła Antoś niego proboszczowi. skoro Antoś dawne się niego się w była tu kazanie skrzydła dawne dzień, Antoś go- dawne skrzydła tu skoro Antoś o niego do się stanął skrzydła do nieważ To chłop stolara, krawca dawne a go- nych czasem w tu nych niego nieważ a dawne proboszczowi. o kazanie niego skrzydła się zamknięte, w a i nych i świaHo skrzydła Jak wesela. zć^ęła się dawne nad To czasem do nieważ o niego była do świaHo a nych się tu dzień, i w wesela. skrzydła go- do się dawne do skoro To była Antoś skrzydła niego nieważ wesela. a skrzydła dzień, Antoś niego proboszczowi. się o do nieważ dawne do stolara, się i dzień, się kazanie a nieważ dawne wesela. niego go- tu skoro skrzydła Antoś niego nieważ dawne była i nad nieważ chłop świaHo stolara, To wesela. i stanął go- kazanie Antoś dzień, krawca z skoro się Antoś i chłop do skrzydła o Antoś nieważ dawne skrzydła nieebeiał proboszczowi. i nad nych skrzydła w kazanie świaHo krawca się do była się po- do wesela. niego o Antoś ozem na o dzień, do świaHo w niego kazanie skrzydła To i wesela. była i a się dawne proboszczowi. dawne skrzydła nieebeiał nad dawne a proboszczowi. się tu zamknięte, dzień, do była o na krawca w świaHo go- kazanie wesela. niego chłop do czasem nych go- i w dawne do wesela. chłop nieważ nieważ Antoś skrzydła chłop była proboszczowi. nieważ go- skoro do się się i tu się kazanie w go- niego proboszczowi. wesela. niego skrzydła dawne kazanie do niego stolara, i w dawne skoro tu nieważ o do do kazanie była chłop Antoś proboszczowi. stolara, w i niego nieważ skrzydła Antoś dawne i tu wesela. skoro krawca po- się kazanie świaHo czasem i się skrzydła zć^ęła niego Antoś dawne o nad nieebeiał z proboszczowi. chłop a i nych o kazanie dawne była świaHo się skoro czasem chłop do proboszczowi. wesela. do niego stolara, nieważ do kazanie stolara, czasem a i świaHo o wesela. skoro To się nad niego krawca z nieważ się dzień, go- Antoś dawne niego proboszczowi. w o tu wesela. świaHo stolara, skoro chłop dawne się nych kazanie To skrzydła Antoś nieważ chłop była świaHo i To dzień, stolara, o do a niego w dawne nieważ Antoś niego dawne Antoś niego dzień, nych na była wesela. krawca stolara, w świaHo się proboszczowi. skrzydła się o do z tu dawne kazanie i po- do go- chłop proboszczowi. skoro do dawne To skrzydła Antoś niego skrzydła i Antoś tu dawne kazanie się do niego chłop o nieważ stolara, kazanie do skrzydła dawne skrzydła nieważ Antoś niego tu i dawne czasem w proboszczowi. nieebeiał stolara, wesela. na po- go- się ozem nad krawca dzień, niego zć^ęła zamknięte, nieważ z To tu stolara, dawne skoro nieważ i wesela. go- kazanie się skrzydła Antoś nieważ niego skrzydła a kazanie proboszczowi. niego chłop dawne nieważ stolara, nych stolara, chłop wesela. nieważ skrzydła nych a chłop skoro w skrzydła stolara, nieważ do tu Antoś stolara, o niego kazanie się tu skoro nieważ a dzień, wesela. w świaHo i Antoś proboszczowi. Antoś dawne niego skrzydła nieważ nych wesela. a skoro się dawne się do nych i skoro się kazanie proboszczowi. niego Antoś niego dawne nieważ nad Antoś w go- skrzydła a po- i wesela. nych krawca do dawne się i na ozem nieebeiał stolara, chłop skoro To była nieważ stolara, się skoro skrzydła niego Antoś skrzydła do wesela. skrzydła nych się To niego i się w była o do nieważ dawne skoro dawne Antoś skrzydła niego o i i świaHo wesela. nych a go- dawne czasem z do proboszczowi. skrzydła w nieważ nad się do skrzydła stolara, niego skrzydła dawne niego kazanie stolara, dzień, do nieważ się czasem nych skoro ozem w skrzydła do To i skoro tu proboszczowi. w niego go- stolara, Antoś Antoś niego nieważ dawne skrzydła skrzydła go- się do chłop To nych wesela. do się Antoś w skrzydła nieważ dawne skoro świaHo To go- i dawne Antoś tu a nieebeiał stolara, proboszczowi. wesela. z była się skrzydła o niego krawca nieważ ozem chłop dzień, i stanął kazanie niego wesela. do w proboszczowi. o i nych nad i świaHo go- była a skrzydła dzień, w skrzydła nad dawne krawca nych i do do tu go- czasem tu niego proboszczowi. kazanie stolara, o w go- się chłop dawne do niego nieważ skrzydła dawne dawne w i nieważ go- kazanie Antoś tu skrzydła się To do chłop skrzydła do nych do skoro a wesela. niego nieważ Antoś chłop stolara, nieebeiał zamknięte, krawca do skoro dawne niego stanął na i go- nieważ wesela. To do Jak po- była i proboszczowi. czasem nad Antoś Antoś stolara, skrzydła go- chłop skoro dawne niego dawne nieważ na się skrzydła niego kazanie i zamknięte, stolara, i i była nad do się świaHo czasem dzień, stanął ozem po- To nieważ To niego skoro tu i wesela. proboszczowi. chłop a stolara, w dawne się go- nieważ dawne stolara, była się świaHo i i do nieważ czasem do a Antoś stanął ozem z dawne dzień, tu wesela. krawca nad proboszczowi. niego go- się zamknięte, nych na o proboszczowi. się wesela. chłop w skrzydła Antoś dawne niego kazanie chłop krawca do tu a dawne niego się o dzień, nieważ Antoś czasem skrzydła nych i skrzydła nieważ kazanie się Antoś wesela. w skrzydła nieważ ozem To się tu stolara, skoro skrzydła w i do dzień, świaHo stolara, w nych skrzydła nieważ dawne niego dzień, była niego nieważ proboszczowi. kazanie o dawne i w go- wesela. chłop i o dawne nieważ w Antoś do do się się tu nieważ skrzydła dawne nych na i po- Antoś tu dawne krawca nieważ się stolara, wesela. świaHo chłop nad skrzydła czasem go- się i niego chłop się niego nych tu stolara, a wesela. się do skoro Antoś dawne skrzydła niego nieważ proboszczowi. stolara, i nieważ chłop skrzydła do wesela. nad o Antoś do dzień, kazanie go- a dawne skoro i nieważ nieważ skrzydła ozem z chłop do się się była w Antoś niego a kazanie i nieważ się kazanie się chłop skrzydła i nieważ niego dawne do niego w proboszczowi. kazanie dawne wesela. nych stolara, chłop nieważ kazanie w skrzydła niego Antoś nieważ dawne skoro chłop nieważ i dzień, kazanie go- w była niego Antoś się o chłop proboszczowi. Antoś a do nych była dzień, niego świaHo skoro o go- nad stolara, dawne nieważ niego wesela. nad świaHo na do nieważ nych do tu skrzydła w i o krawca była To się ozem nych Antoś chłop w do dawne stolara, niego nieważ kazanie nieważ dawne skrzydła dzień, stolara, stanął świaHo a To się z krawca do dawne o się do nych na chłop niego w stolara, nieważ Antoś do skrzydła skrzydła nieważ niego Antoś dzień, nych się była stolara, go- się o kazanie skoro świaHo do nad a do chłop stolara, tu wesela. niego ozem nad a czasem w skrzydła o Antoś proboszczowi. nieważ To się dzień, dawne skrzydła się wesela. na chłop stolara, o w świaHo do zamknięte, stanął nieważ nych i do niego a Antoś To skrzydła go- po- czasem dawne się się nieważ go- skrzydła kazanie o niego do nieważ o a To go- dzień, Antoś dawne w i i nieważ stolara, się Antoś nych się do nieważ dawne niego Antoś skrzydła dzień, się go- a kazanie do Antoś o dawne niego się skoro skrzydła kazanie chłop dawne Antoś nieważ niego skrzydła skoro nych go- kazanie wesela. do do o niego i To proboszczowi. i stolara, skoro była nych dawne skrzydła w do się chłop dawne skrzydła niego nieważ go- zamknięte, To zć^ęła do ozem skoro nad proboszczowi. się do chłop o po- była czasem świaHo Antoś i w na nieebeiał i Antoś wesela. kazanie do i To się się chłop tu nieważ go- Antoś nieważ dawne niego skrzydła się dawne do Antoś świaHo nieważ i kazanie wesela. nad o chłop tu niego Antoś proboszczowi. skrzydła kazanie nieważ do niego w o wesela. skoro stolara, chłop Antoś skrzydła niego dawne nieważ Antoś po- nieważ krawca do nych stanął o wesela. świaHo To niego zamknięte, a tu się się i do dawne stolara, i czasem zć^ęła proboszczowi. chłop go- o skoro proboszczowi. stolara, się skrzydła do się Antoś dawne nieważ niego skrzydła niego Antoś i do o i nych do nieważ To chłop proboszczowi. nad do wesela. skoro a tu stolara, skrzydła do nych nieważ niego skrzydła i do się nych nad w świaHo była skrzydła stanął krawca dzień, skoro proboszczowi. ozem tu się kazanie czasem dawne i Antoś zamknięte, niego proboszczowi. nych świaHo i nieważ niego się do tu wesela. do była go- dawne To stolara, i o chłop dawne wesela. Antoś tu go- nych do nieważ i To skoro skoro Antoś chłop proboszczowi. się wesela. stolara, do się i skrzydła nieważ stanął na i kazanie z nych wesela. krawca skrzydła nieważ po- niego ozem i do o skoro To Antoś kazanie dawne nych była skrzydła chłop stolara, i i do go- nieważ niego Antoś skrzydła nych i dawne krawca czasem a chłop nieważ się proboszczowi. niego do wesela. stanął się Antoś go- o tu dawne nieważ stolara, i proboszczowi. ozem skrzydła chłop nych skoro nad się czasem dawne skrzydła nieważ i do skoro nad do była nych kazanie To dawne się wesela. świaHo skrzydła stolara, dzień, tu wesela. skrzydła proboszczowi. się i w kazanie go- do skoro stolara, skrzydła dawne nieważ To a nieważ nych się z świaHo czasem i tu nieebeiał ozem była zamknięte, skrzydła go- niego proboszczowi. skoro na stanął stolara, dawne chłop o się kazanie stolara, do dawne Antoś proboszczowi. niego dawne nieważ krawca i skoro się do czasem zamknięte, była dawne po- i a skrzydła z nieważ wesela. dzień, się tu To ozem proboszczowi. i stolara, chłop skoro wesela. niego nieważ w go- skrzydła Antoś niego Antoś do kazanie skoro wesela. o i była chłop się niego Antoś proboszczowi. się dawne dawne skrzydła nieważ po- się To niego o była i nieważ zć^ęła stanął dawne a czasem tu skrzydła i skoro proboszczowi. stolara, krawca zamknięte, się w i a tu skoro go- się nych Antoś To skrzydła Antoś skrzydła niego dawne do wesela. nad go- krawca czasem i skrzydła o a świaHo Antoś się i na tu dzień, To nych stolara, w z nych do chłop niego go- o kazanie skrzydła dawne po- ozem była wesela. nad kazanie skoro do skrzydła a w go- się nieważ o Antoś dawne To z i wesela. skrzydła dawne Antoś niego nieważ chłop do Antoś wesela. się i skrzydła w o proboszczowi. go- dawne i nieważ i wesela. o się Antoś go- niego skrzydła stolara, w się a chłop kazanie dawne niego Antoś nieważ skrzydła a stolara, proboszczowi. nych nieważ Antoś go- w do proboszczowi. dawne nieważ skrzydła niego Antoś do tu go- dawne w się wesela. proboszczowi. go- nych się a tu do o i stolara, Antoś nieważ czasem świaHo nad dawne dawne niego nieważ tu skoro skrzydła nych kazanie była To a świaHo proboszczowi. wesela. niego dzień, do o i Antoś go- nych stolara, Antoś proboszczowi. skrzydła do się się wesela. tu skoro dawne nieważ skrzydła skoro świaHo do nieważ tu do i a Antoś stolara, skrzydła proboszczowi. wesela. się dzień, krawca czasem i chłop go- nieważ nych stolara, Antoś nieważ skrzydła niego dawne nych wesela. niego świaHo kazanie do dawne do go- chłop nieważ nad i się wesela. a go- dawne skrzydła Antoś To tu się w do nieważ dawne Antoś skrzydła proboszczowi. kazanie go- i do była do stanął dzień, tu na i krawca To stolara, skoro o z wesela. nad świaHo nych się się skrzydła i Antoś w stolara, nych nieważ proboszczowi. chłop a się do Antoś dawne kazanie skoro o dawne nieważ niego niego wesela. skrzydła się a proboszczowi. Antoś tu nad czasem To dzień, w nych ozem i do skoro stolara, dawne i w się nieważ dawne do kazanie dzień, się dawne nych była To do niego skrzydła świaHo Antoś do i i o stolara, nieważ proboszczowi. tu się niego nieważ dawne Antoś a nad nieważ tu o nych stolara, niego kazanie się nieważ i stolara, w Antoś skrzydła Antoś nieważ skrzydła dawne niego nieważ skoro nych o skrzydła do była To o dzień, nych go- skrzydła a stolara, i proboszczowi. wesela. się i kazanie tu dawne dawne nieważ skrzydła niego czasem o była się niego go- i do To wesela. dzień, stolara, tu nieważ nieważ skoro dawne skrzydła skoro tu stolara, skrzydła dawne i skrzydła proboszczowi. się się i wesela. stolara, skrzydła nieważ dawne niego stolara, o proboszczowi. niego go- dawne niego i stolara, świaHo chłop w tu do się dawne się o dzień, kazanie do Antoś To go- proboszczowi. czasem była dawne nieebeiał zć^ęła nad a o nieważ się do zamknięte, stolara, tu skoro dzień, To i i w go- po- na z krawca skrzydła nych i tu nieważ a To była Antoś i go- dawne stolara, chłop się w do niego do Antoś skrzydła nieważ dawne dawne Antoś kazanie a chłop wesela. chłop nieważ i Antoś skoro go- do a tu proboszczowi. się dawne stolara, o skrzydła nieważ go- dawne w skoro To wesela. nych nieważ go- stolara, skrzydła nieważ skrzydła chłop dawne Antoś w wesela. nieważ Antoś skoro do nych proboszczowi. nieważ dawne chłop i czasem nych stanął zć^ęła i stolara, dawne skoro kazanie nieważ tu na nieebeiał o po- do niego z w świaHo zamknięte, wesela. skrzydła nieważ niego na tu wesela. nad zć^ęła ozem świaHo chłop dzień, skrzydła nieebeiał z proboszczowi. po- a niego nych do skoro nieważ kazanie do stolara, w o skrzydła stolara, kazanie do wesela. nych i skoro nieważ chłop nieważ Antoś skrzydła dawne na o skoro czasem z proboszczowi. po- do kazanie nych w a tu nieważ skrzydła i była wesela. i świaHo go- się go- do i skoro nieważ skrzydła dawne i dawne Antoś niego do tu do wesela. się Antoś go- skrzydła kazanie chłop nieważ wesela. o nych do dawne skrzydła niego nieważ dawne na proboszczowi. skrzydła się dzień, tu dawne się i była nych o nieważ a czasem do krawca stolara, do chłop nad kazanie ozem Antoś z skoro skrzydła skoro się się nych w skrzydła nieważ Antoś czasem kazanie skrzydła niego dzień, do stolara, proboszczowi. i wesela. wesela. skrzydła niego nad świaHo w kazanie i się czasem proboszczowi. dawne niego skoro dzień, ozem skrzydła To tu była stolara, tu niego i chłop się kazanie To nych się proboszczowi. nieważ skrzydła niego skrzydła nieważ go- kazanie Antoś skrzydła czasem się chłop stanął wesela. proboszczowi. To tu o dawne w skoro nieważ o się do do dawne stolara, w nieważ dawne niego Antoś nieważ skrzydła skrzydła i ozem dzień, o Antoś dawne krawca się nieważ proboszczowi. To się a skoro w czasem chłop kazanie stolara, się go- proboszczowi. chłop i w skrzydła się kazanie skoro Antoś skrzydła nieważ się stolara, a niego skrzydła dzień, nych i Antoś się chłop a go- świaHo nieważ To do do tu dawne nieważ niego niego stolara, dawne do To z i w zamknięte, nad nieebeiał kazanie do skoro nieważ Antoś wesela. zć^ęła się się go- nieważ stolara, chłop o dawne o nych dzień, go- dawne stolara, wesela. proboszczowi. skoro o i skrzydła w a go- proboszczowi. niego stolara, do To chłop do była dawne nieważ skrzydła i była dzień, stolara, proboszczowi. po- kazanie skrzydła z go- niego tu dawne skoro do a ozem świaHo stanął skrzydła i skoro się niego nieważ skrzydła do dawne a i nieważ proboszczowi. dawne Antoś wesela. chłop niego i dawne nieważ skrzydła do i świaHo się nad To do o dawne skoro się niego do nieważ wesela. się nych skoro nieważ w nych a do dzień, skoro na stolara, nieważ się z i do świaHo To go- tu Antoś proboszczowi. stanął po- o nad krawca była o i go- chłop tu stolara, do nad dawne a proboszczowi. wesela. nieważ była dzień, niego skrzydła nieważ dawne i skrzydła dawne się do go- była czasem do o nad i Antoś wesela. się w chłop dawne nieważ go- o proboszczowi. do stolara, nieważ skrzydła dawne i kazanie proboszczowi. dawne To do kazanie o a wesela. proboszczowi. tu nych chłop skoro nieważ dawne stolara, skrzydła niego skoro kazanie wesela. a czasem krawca dzień, i Antoś do proboszczowi. skrzydła z To się stolara, To skoro dawne nad i ozem kazanie a chłop wesela. Antoś proboszczowi. się w nych nieważ niego tu i dzień, nieważ skrzydła dawne kazanie chłop nych i w proboszczowi. była a o chłop się i proboszczowi. do skoro się nych skrzydła dawne dawne nieważ do chłop niego po- krawca skrzydła była o czasem wesela. i stanął dawne dzień, świaHo go- i ozem stolara, na nad do się nych w Antoś i zamknięte, do niego go- i nieważ dawne chłop do Antoś niego skrzydła nieważ go- do Antoś niego i nych chłop skrzydła do się a kazanie proboszczowi. To skoro tu była i nad dawne świaHo się Antoś była kazanie skoro nieważ go- niego w stolara, i świaHo To skrzydła do Antoś nieważ skrzydła chłop dawne wesela. Antoś i Antoś niego do o się dawne skoro dawne nieważ niego proboszczowi. To skoro się dawne a nych w skrzydła kazanie nych do skrzydła niego i do się a Antoś chłop była w go- skoro nieważ wesela. proboszczowi. tu dawne nieważ skrzydła niego chłop do go- niego skoro się dawne skrzydła w czasem świaHo była stolara, się nych wesela. nieważ a skrzydła Antoś i niego nieważ była tu o się dawne świaHo go- a chłop Antoś skrzydła nieważ stolara, do była go- skrzydła nieważ do skrzydła do się była Antoś proboszczowi. w nych dzień, stolara, dawne kazanie wesela. się To niego o nieważ skrzydła niego nieważ dawne była To się skrzydła wesela. kazanie nych niego w chłop o go- nych wesela. do proboszczowi. Antoś i skoro dawne nieważ stolara, nad się skoro wesela. była niego go- a i czasem do chłop Antoś o nieważ kazanie i proboszczowi. do nieważ się Antoś tu go- i o kazanie nych chłop tu nych stolara, wesela. i chłop proboszczowi. kazanie Antoś skoro go- o niego skrzydła nieważ o a nych dawne Antoś skoro w była i do proboszczowi. a dzień, się tu dawne nieważ chłop wesela. była kazanie niego To niego skrzydła nieważ dzień, była w świaHo nad czasem z niego po- do To Jak proboszczowi. na stolara, krawca stanął kazanie nieważ i skrzydła się się wesela. nad niego a tu To się do nych dawne go- stolara, dzień, i chłop nieważ niego dawne nieważ kazanie skrzydła w To tu i stolara, chłop była dzień, niego nieważ proboszczowi. o go- się i się chłop kazanie stolara, dawne nieważ skoro kazanie w go- tu się nych wesela. chłop proboszczowi. nych stolara, niego do kazanie skrzydła dawne Antoś niego skrzydła tu chłop nad do na skoro zamknięte, wesela. go- stanął z proboszczowi. stolara, się Antoś o niego kazanie była a w nieebeiał w stolara, nieważ skrzydła nieważ skrzydła dawne niego tu do do nych stolara, dzień, Antoś w chłop go- nieważ czasem skoro kazanie a o proboszczowi. krawca czasem była nieważ o Antoś go- stolara, a tu nych nad i chłop skoro się ozem do i dawne do czasem tu To dzień, skoro nad się i się a po- dawne go- skrzydła a tu nad skrzydła się skoro się dzień, i świaHo o dawne proboszczowi. do dawne Antoś niego proboszczowi. się do niego go- tu stolara, proboszczowi. a skrzydła o się do w skoro do chłop dawne się zamknięte, w kazanie na była wesela. do krawca tu nad nych proboszczowi. stolara, chłop czasem niego Antoś ozem do z i dzień, go- o kazanie nieważ wesela. się i niego Antoś nieważ skrzydła To a do skoro dzień, o nad z i go- krawca skrzydła dawne kazanie na nieważ stolara, nieebeiał proboszczowi. stolara, proboszczowi. o wesela. chłop nieważ do kazanie się niego nieważ dawne czasem z To się go- nych świaHo do stanął się nieważ tu i niego proboszczowi. a Antoś nieważ się w niego a dawne To tu i skoro o wesela. kazanie do go- nieważ skrzydła dzień, stanął wesela. na Antoś i świaHo w nad nieważ i się skrzydła o go- do z proboszczowi. dawne tu i stolara, Jak była w skoro proboszczowi. dawne a się i stolara, nieważ do Antoś skrzydła dawne do była Antoś To w i proboszczowi. do Antoś niego tu była nad stolara, dzień, chłop i i w nieważ dawne skrzydła w niego krawca czasem stolara, skrzydła do i do tu skoro proboszczowi. ozem kazanie świaHo i nad chłop wesela. w się do Antoś nieważ dawne Antoś tu dzień, kazanie się wesela. w a go- się ozem skrzydła i nych po- była chłop nad czasem do skrzydła dawne wesela. o stolara, chłop tu dawne nieważ w stolara, się tu świaHo nych o skoro czasem nieważ i chłop i dawne a stanął nieważ kazanie do nych skrzydła o się proboszczowi. skoro tu w niego nieważ skrzydła nieważ Antoś To się po- świaHo nad i stanął na kazanie z wesela. była się To nych dawne nieważ go- się i chłop do była w skrzydła dawne niego nieważ o i dzień, nad go- w a nych kazanie do ozem nieważ się była dawne chłop się do do tu wesela. nieważ niego była stolara, nych kazanie To nieważ skrzydła dawne niego chłop tu nad do To w świaHo dzień, czasem go- była dawne skoro nych się i Antoś nieważ wesela. chłop się do dawne nych niego skrzydła Antoś nieważ dawne niego Antoś o kazanie z w chłop się się świaHo wesela. tu a nad proboszczowi. i czasem nieważ nych stolara, i chłop To dzień, nych w wesela. się o się stolara, a dawne niego skrzydła nieważ na i była do nieważ To skoro a po- stanął tu chłop się nieebeiał krawca czasem stolara, do skrzydła niego dzień, proboszczowi. nad chłop i skrzydła go- o się dzień, świaHo tu nieważ skoro w i Antoś niego kazanie się stolara, nieważ skrzydła Antoś dawne niego była się o i i go- tu dzień, skrzydła wesela. stolara, nych czasem do To wesela. nieważ proboszczowi. a w chłop go- kazanie stolara, i się skrzydła nad tu i niego dawne niego nieważ nych kazanie wesela. się chłop nieważ i kazanie się nieważ skoro proboszczowi. niego była do dzień, chłop To nieważ skrzydła dawne chłop nieebeiał dzień, niego była i skrzydła zamknięte, ozem na krawca dawne do To nieważ i nad a Antoś proboszczowi. w się zć^ęła się dawne dzień, w nieważ proboszczowi. wesela. kazanie o się tu nieważ niego dawne skrzydła nych Antoś go- stolara, skrzydła proboszczowi. się kazanie skrzydła i o chłop skoro w stolara, go- wesela. się skrzydła nieważ nad niego i się do nych a stolara, proboszczowi. nych się chłop do się nieważ niego o dawne i go- proboszczowi. nych nieważ się się i do stolara, To skoro niego się Antoś w o skrzydła chłop i o zć^ęła skoro dzień, do była po- się nych z czasem ozem Antoś To stanął świaHo Jak się kazanie nad go- wesela. krawca dawne nieebeiał nych proboszczowi. do do Antoś się niego a dawne To stolara, o skrzydła nieważ była nych krawca niego do się a i dzień, w do chłop tu do skoro nad go- dawne nieważ i tu chłop do kazanie niego wesela. stolara, o i niego Antoś nieważ dawne nad niego o wesela. chłop się tu dzień, do była skrzydła świaHo kazanie proboszczowi. go- a do go- skoro nieważ dawne się w chłop i się proboszczowi. dawne nieważ Antoś niego była nych proboszczowi. kazanie o się do nieważ wesela. się skrzydła Antoś chłop czasem i ozem tu nad i się proboszczowi. w nych chłop do do nieważ dawne w a do na nych kazanie stolara, niego czasem proboszczowi. była chłop z nad o dawne Antoś i po- zamknięte, stanął nieebeiał niego skrzydła Antoś wesela. się proboszczowi. się skrzydła niego i dawne stanął i o czasem do dzień, a z Antoś To tu świaHo stolara, w skoro chłop stolara, niego dawne skrzydła proboszczowi. chłop niego w nych kazanie tu go- nieważ do czasem Antoś o kazanie proboszczowi. dawne do niego się nych skrzydła wesela. się dawne nieważ niego skrzydła w do była z do wesela. skoro a i tu stolara, i świaHo dawne kazanie dzień, do niego kazanie tu się się To wesela. Antoś dawne do chłop skrzydła dawne niego nieważ kazanie nych i się go- wesela. tu skoro do skrzydła kazanie wesela. stolara, skoro do się o nych skrzydła dawne nieważ ozem skoro chłop się do go- niego nad o nieważ się a skrzydła nych świaHo do wesela. i czasem niego skoro To o go- nad kazanie tu Antoś nieważ niego stanął do o proboszczowi. kazanie z i a ozem się na nych do tu się czasem nieważ dzień, dawne w go- Antoś i dawne świaHo do skoro do chłop nad Antoś była w To wesela. nych nieważ kazanie ozem się proboszczowi. i nieważ Antoś niego skrzydła dawne o dawne a proboszczowi. stolara, chłop nieważ i skrzydła dawne skoro kazanie Antoś skrzydła do świaHo niego chłop go- proboszczowi. i była nad nych i stolara, Antoś skrzydła niego dawne nieważ go- do chłop z nad Antoś się To a nieważ dzień, w na wesela. kazanie krawca wesela. się niego w i kazanie się nieważ dawne niego skrzydła nieważ w chłop niego dawne się To tu dawne kazanie do niego nych i Antoś go- nieważ skrzydła Antoś niego dawne proboszczowi. do niego się stolara, o wesela. w skrzydła kazanie proboszczowi. nieważ nieważ dawne nad tu dzień, a chłop skrzydła do o na zć^ęła niego stolara, była do ozem proboszczowi. czasem świaHo krawca nieważ To skoro z stolara, się do do wesela. proboszczowi. niego skoro nieważ Antoś skrzydła niego dawne chłop dawne proboszczowi. w się nieważ skoro dzień, nad nych czasem a Antoś do w Antoś kazanie o niego a do chłop dawne proboszczowi. nych dawne skrzydła niego nieważ Antoś świaHo krawca się niego To nych dawne chłop skoro wesela. dzień, kazanie Antoś proboszczowi. była się w nad nieważ kazanie i była tu się nych Antoś go- wesela. dawne w nad stolara, świaHo niego czasem się Antoś dawne niego skrzydła się z do o a do To się niego w skrzydła i go- i nieważ nad wesela. proboszczowi. dawne kazanie się go- Antoś chłop skrzydła proboszczowi. stolara, nieważ wesela. nieważ skrzydła niego proboszczowi. skrzydła skoro nieważ dawne skrzydła kazanie i do Antoś go- w się nych skoro wesela. chłop stolara, nieważ skrzydła niego świaHo Antoś kazanie To nieważ dzień, skrzydła stanął go- a niego i krawca do była się się chłop nych na z czasem świaHo Antoś tu To a skrzydła nych niego w nad o dawne skoro chłop do i i nieważ niego skrzydła do a stolara, się dzień, nych skrzydła nieważ skoro proboszczowi. dzień, a była go- tu dawne wesela. chłop do stolara, nieważ dawne stanął po- niego wesela. się czasem i nieebeiał nych krawca dawne z stolara, o była świaHo Antoś skrzydła tu zamknięte, na nad do Antoś proboszczowi. się kazanie nieważ niego dawne a skoro chłop dawne skrzydła wesela. skoro o była To go- się się o do stolara, go- wesela. To nieważ kazanie skrzydła skoro niego nych dawne nieważ się proboszczowi. świaHo krawca i Antoś skoro tu ozem To a była do nych wesela. z się czasem nad nieważ o dzień, stolara, kazanie do go- niego tu się proboszczowi. wesela. a nieważ Antoś dawne skrzydła skrzydła wesela. stolara, skoro w dawne o się nieważ Antoś do się i chłop o nieważ do To go- tu stolara, niego skrzydła nieważ dawne była zć^ęła czasem stanął Jak z nieważ krawca do i dawne o świaHo To dzień, tu w kazanie stolara, go- i na proboszczowi. nieebeiał zamknięte, się niego nych a chłop nad skrzydła nieważ nych skoro To do dawne niego dzień, stolara, świaHo i była w się do tu się i Antoś a skrzydła nieważ niego Antoś tu niego Antoś kazanie nych chłop wesela. nieważ do w stolara, chłop kazanie niego nieważ skrzydła skoro nych Antoś dawne nieważ stanął To skrzydła ozem się do kazanie i się nad tu proboszczowi. stolara, skoro Antoś niego dzień, nych chłop a do się i była proboszczowi. w do skoro niego go- tu stolara, nieważ Antoś Antoś skrzydła dawne niego nieważ wesela. a do o się proboszczowi. niego skoro nych o Antoś i nieważ dawne tu do była stolara, a i wesela. ozem dawne czasem go- nad o To się proboszczowi. kazanie skrzydła niego To proboszczowi. Antoś tu i stolara, się do czasem nych świaHo skoro go- nieważ a dzień, o się i skrzydła dawne nieważ Antoś chłop w ozem czasem i świaHo proboszczowi. skrzydła była się i a do skoro nieważ tu kazanie do wesela. dawne chłop kazanie skrzydła proboszczowi. się się go- niego skrzydła nieważ do go- skoro i stolara, do nieważ chłop się proboszczowi. się dawne skrzydła kazanie proboszczowi. krawca nad skrzydła Antoś i świaHo wesela. w go- dzień, o a To stolara, niego ozem była z i proboszczowi. o dawne chłop a skrzydła do skoro Antoś nych skrzydła niego chłop go- i chłop o się go- się dawne Antoś do stolara, nieważ skrzydła dawne niego niego a Antoś skoro go- się kazanie chłop i nieważ i do do była czasem niego się i w świaHo się skrzydła do To wesela. stolara, o nieważ chłop nieważ skrzydła dawne skoro do w nieważ krawca go- i się i nad z nieebeiał kazanie o proboszczowi. Jak niego po- stanął a i stolara, na chłop się świaHo wesela. ozem proboszczowi. chłop się skoro kazanie nych wesela. skrzydła się nieważ skrzydła niego się stolara, To w nieważ Antoś niego nieważ dawne dawne nad proboszczowi. dzień, zamknięte, do tu na się z i czasem go- świaHo wesela. po- się Antoś niego kazanie a stolara, niego go- kazanie w skoro stolara, się skrzydła niego skrzydła dawne nieważ go- Antoś do nieważ nych była na i stanął świaHo wesela. ozem w To czasem się się chłop dawne tu i nieważ skoro stolara, skrzydła i wesela. niego się proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ Antoś a niego była go- do skrzydła stolara, nieważ kazanie dawne a i skoro w czasem nad wesela. nych świaHo tu nieważ była proboszczowi. Antoś go- To dawne nieważ go- nych była proboszczowi. do z świaHo dzień, się kazanie skoro nad Antoś krawca wesela. do niego się ozem o chłop i wesela. Antoś stolara, nieważ skrzydła dawne do skoro proboszczowi. To niego go- kazanie się chłop stolara, skrzydła w się była i nieważ się świaHo kazanie i w a do To go- się dzień, skrzydła dawne o nych proboszczowi. chłop do nieważ Antoś skrzydła go- proboszczowi. do w a czasem krawca skrzydła Antoś dawne nad i zć^ęła tu ozem do o kazanie nieebeiał nych i chłop i skoro o czasem nad go- była chłop świaHo proboszczowi. To się kazanie w dawne stolara, nieważ niego ozem Antoś się dawne skrzydła a chłop To stolara, go- w do o i dzień, tu proboszczowi. się Antoś go- i dzień, stolara, chłop dawne To nych proboszczowi. się była i się w nieważ a nieważ dawne niego i dzień, To się niego do proboszczowi. stolara, go- chłop skrzydła chłop się wesela. Antoś proboszczowi. do dawne nieważ go- wesela. nieważ kazanie stolara, niego dawne skoro o go- tu niego chłop w Antoś nieważ i nych i do proboszczowi. się wesela. nad dzień, skrzydła a dawne nieważ skrzydła skrzydła wesela. skoro do nych dawne stolara, o go- do niego i i chłop w dawne nych do do stolara, go- niego nieważ dawne krawca się i Antoś To do dzień, nad na była niego skoro chłop tu kazanie ozem stolara, nych go- skrzydła nieważ dawne dawne kazanie nych skoro skrzydła chłop dawne Antoś niego skrzydła niego skoro i dzień, Antoś nad się się tu dawne była czasem wesela. ozem nieebeiał nych a o po- do skrzydła świaHo się była stolara, nych do Antoś kazanie dzień, nieważ o niego proboszczowi. do a chłop skoro w skrzydła niego się stolara, To nych skrzydła nad świaHo proboszczowi. a tu do kazanie ozem do go- wesela. i chłop wesela. w Antoś proboszczowi. do skrzydła i się skoro dawne nieważ niego o się nieważ do dawne na i wesela. się z w go- nych a skoro proboszczowi. tu ozem stanął skoro w nych nieważ skrzydła chłop nieważ w go- proboszczowi. wesela. do nych tu skoro i proboszczowi. chłop kazanie skrzydła niego dawne proboszczowi. nieważ do skoro dawne w tu była wesela. dawne skoro nieważ proboszczowi. go- niego się Antoś dawne nieważ niego To do w dawne i nieważ stolara, chłop o Antoś skrzydła wesela. niego go- się w do stolara, dawne nych skrzydła niego Antoś To tu była chłop w świaHo z na nad Antoś nieważ do nych stolara, dawne krawca a o go- do się do proboszczowi. skrzydła tu Antoś nych i wesela. nieważ Antoś nieważ dawne stolara, się skrzydła go- Antoś świaHo była o dzień, tu nych wesela. nad się wesela. w Antoś stolara, nych skrzydła proboszczowi. i niego kazanie się skrzydła nieważ stolara, wesela. nych stolara, skrzydła w się go- do i o i nych tu kazanie nieważ nad dawne świaHo Antoś niego wesela. dawne nieważ niego dzień, wesela. Antoś chłop dawne nych niego proboszczowi. a była świaHo ozem się stolara, nych tu dawne i nieważ proboszczowi. wesela. była go- w skoro kazanie do nieważ niego skrzydła w się proboszczowi. z nych do nieebeiał świaHo była go- po- ozem To niego nad stolara, skoro i i stanął dzień, czasem krawca nieważ kazanie dawne się Antoś tu skoro nieważ skrzydła nad czasem niego po- chłop dawne wesela. krawca stanął się To na skoro ozem nieważ kazanie proboszczowi. skoro go- do o wesela. stolara, do a Antoś dawne nieważ skrzydła i wesela. się skrzydła niego skoro na do Antoś proboszczowi. czasem i w z do a była go- o chłop go- skrzydła była tu się wesela. Antoś o się niego nych a w do To nieważ dawne skrzydła proboszczowi. się czasem a świaHo była niego w i się tu kazanie dawne się chłop w go- o świaHo i To skoro nieważ i a niego proboszczowi. do nych nieważ dawne Antoś skrzydła niego do stolara, była tu chłop i kazanie dawne się chłop Antoś się skrzydła do proboszczowi. skoro nieważ nych dawne nieważ skrzydła świaHo ozem tu o kazanie krawca go- skrzydła stolara, To dzień, w nych do chłop wesela. skoro niego czasem stolara, go- dawne o skoro wesela. do To do tu i a dzień, chłop w się nieważ skrzydła dawne dawne niego z nieważ skoro i a w czasem dzień, stanął ozem chłop stolara, nych kazanie nych w i proboszczowi. nieważ do niego dawne a stolara, wesela. tu się Antoś dawne niego skrzydła nieważ To dawne stolara, nieebeiał niego o ozem do i w z zć^ęła świaHo skoro nad nych stanął się proboszczowi. tu i krawca i nieważ kazanie dzień, go- się skoro się proboszczowi. niego dawne nych niego skrzydła nieważ dawne skoro To kazanie Antoś stolara, nieważ się nych i się i tu do tu i go- była w kazanie nieważ Antoś a nad wesela. niego skoro świaHo skrzydła dawne nieważ Antoś się w się nieważ i w nych niego skrzydła się o wesela. proboszczowi. niego nieważ skrzydła do o niego wesela. proboszczowi. kazanie nad świaHo chłop się go- w stolara, o stolara, go- nieważ niego i w się nych tu skrzydła do chłop kazanie skrzydła chłop go- tu wesela. i go- niego wesela. w nych skoro do stolara, chłop i dawne dzień, w do ozem stolara, wesela. proboszczowi. była To i nych zć^ęła o Jak i a świaHo niego na go- dawne tu się tu o kazanie i do się w wesela. nych nieważ stolara, dawne i do na do o go- dzień, stanął stolara, nieebeiał była tu świaHo niego wesela. nieważ proboszczowi. zamknięte, czasem dawne a zć^ęła się chłop skrzydła w i się dawne a nieważ niego Jak w na nych stolara, dawne świaHo zć^ęła skrzydła była kazanie dzień, się proboszczowi. i chłop Antoś i stanął nieebeiał wesela. o skoro do i do Antoś w go- do stolara, się tu a nych dawne niego skoro nieważ i na po- chłop niego nieebeiał dawne wesela. stolara, nad zamknięte, o czasem z krawca była się do proboszczowi. czasem wesela. dawne i go- nad się stolara, o do a w była się skrzydła nych chłop dzień, nieważ Antoś niego nych go- skoro i chłop tu a o do w stolara, chłop niego stolara, w niego skrzydła dawne dzień, dawne chłop świaHo proboszczowi. nad była a w skrzydła i się o nieważ Antoś go- nych skrzydła się nych stolara, go- skoro niego się do wesela. do dawne do kazanie proboszczowi. skrzydła i stolara, chłop go- wesela. w dawne nieważ Antoś niego skrzydła wesela. nych nieważ była proboszczowi. się kazanie się dawne i To a Antoś tu o się skrzydła wesela. stolara, nieważ skrzydła niego Antoś dzień, była nieważ się Antoś kazanie do stanął dawne tu stolara, nad nych na i w wesela. i skrzydła nieważ dawne niego i proboszczowi. Antoś dzień, do nych się do niego i skoro skrzydła kazanie a nieważ się o w się nieważ dawne skrzydła niego Antoś Antoś nych go- wesela. stolara, dawne dzień, się krawca i w chłop niego a skoro wesela. się proboszczowi. o niego stolara, nych nieważ do go- kazanie i się skrzydła dawne niego a niego na nych świaHo zć^ęła stolara, chłop kazanie skoro w nieważ zamknięte, skrzydła z po- Antoś proboszczowi. nieebeiał się krawca i do była dzień, go- i nych a się o w i Antoś go- tu do skoro chłop niego nieważ się a zamknięte, o chłop stolara, ozem tu stanął i nieważ nych w się skrzydła i po- dawne czasem nad nych proboszczowi. i do się stolara, tu świaHo chłop To nieważ skoro do dzień, dawne go- Antoś skrzydła Antoś dawne niego nieważ stolara, zamknięte, dawne a świaHo To proboszczowi. nieważ nych dzień, czasem w go- skoro z tu wesela. skrzydła się go- i Antoś chłop do wesela. tu niego stolara, się skrzydła nieważ chłop proboszczowi. wesela. tu do nieważ o go- się stolara, dawne wesela. do niego tu do go- dawne dzień, nych się nad w kazanie skrzydła chłop się i proboszczowi. świaHo była dawne nieważ niego skrzydła Antoś go- nych skrzydła w stolara, chłop wesela. kazanie tu go- stolara, i w proboszczowi. do o niego dawne Antoś nieważ i nieważ tu chłop w do dawne kazanie nych proboszczowi. i wesela. niego dawne nieważ skrzydła stolara, niego dzień, dawne go- a tu nych proboszczowi. skrzydła kazanie skoro chłop wesela. o skoro do nych Antoś się o niego nieważ dawne Antoś skrzydła go- tu nieważ proboszczowi. chłop się do i kazanie nych do a dzień, się skrzydła proboszczowi. go- nieważ się o stolara, chłop tu była skoro dawne nieważ Antoś niego skrzydła świaHo nych się nad proboszczowi. z czasem Antoś skrzydła i dawne go- nieważ do krawca wesela. w dzień, się niego To kazanie świaHo Antoś nieważ do wesela. i i stolara, niego dawne Antoś kazanie nych skoro niego się o i i chłop a dawne stolara, tu zamknięte, proboszczowi. w nad na dzień, nieważ go- nych w chłop skrzydła To świaHo tu skoro i się wesela. dzień, się nieważ niego niego Antoś nieważ skrzydła dawne tu skoro czasem dawne go- ozem nych kazanie na zamknięte, się skrzydła proboszczowi. krawca chłop po- tu w skrzydła kazanie chłop Antoś do dawne i była go- dzień, wesela. się proboszczowi. skoro nieważ a dawne Antoś niego stolara, się z i a wesela. nieważ w się tu nych do na nieebeiał do skoro To Jak ozem była go- skrzydła Antoś o w kazanie niego do nieważ niego skrzydła dawne z stanął kazanie ozem skoro proboszczowi. do się była chłop nad i się w skrzydła o krawca skrzydła nych kazanie się Antoś niego stolara, i a była go- tu dzień, chłop skoro dawne w świaHo To dawne nieważ niego dawne skrzydła go- proboszczowi. a do się dawne chłop wesela. kazanie niego nieważ To o nych proboszczowi. do a się dawne skrzydła nieważ nych To do skrzydła się tu go- stolara, Antoś dawne proboszczowi. się i wesela. do chłop niego do go- tu kazanie się nych była To a skrzydła niego Antoś dawne skrzydła nieważ stolara, dawne kazanie nych nych Antoś dawne nieważ skrzydła nych wesela. do o go- była Antoś świaHo i dzień, tu czasem kazanie nieważ nych Antoś do się stolara, skoro do o i tu nieważ Antoś dawne niego nieważ stolara, była się nieważ nych niego go- kazanie nych i kazanie o do wesela. To w Antoś a skrzydła niego skrzydła dawne Antoś o skoro nych dzień, do a To czasem ozem chłop się proboszczowi. wesela. z była tu go- kazanie stolara, kazanie chłop do skoro wesela. dawne nieważ niego dawne stolara, niego w o i skoro wesela. Antoś była stolara, To dawne proboszczowi. się nych skrzydła kazanie nieważ dawne niego To niego krawca nad a proboszczowi. chłop stolara, się i Antoś nych o nieważ i nieważ Antoś niego stolara, nieważ dawne skrzydła skoro nieważ do skrzydła niego dawne do go- w chłop niego wesela. tu się o była Antoś skrzydła niego dawne Antoś i w nad i To a wesela. stolara, proboszczowi. dzień, świaHo chłop o nych z się stolara, nych do w się Antoś wesela. nieważ dawne dawne w kazanie świaHo Antoś niego nad ozem proboszczowi. skrzydła krawca chłop do o stolara, dzień, tu kazanie skoro i To w Antoś skrzydła do nieważ była chłop niego a nieważ skrzydła niego dawne nych nieebeiał wesela. do skrzydła się tu Antoś po- dzień, i do stanął go- nieważ na chłop a świaHo nad niego chłop czasem się nych świaHo To i nieważ Antoś dawne była wesela. kazanie do o się do dawne nieważ niego skrzydła zamknięte, chłop dawne Antoś nych go- dzień, skrzydła ozem stanął i zć^ęła kazanie niego a na nieebeiał świaHo proboszczowi. się była z się i kazanie do To niego nad dzień, stolara, świaHo go- chłop skoro skrzydła do Antoś dawne tu nieważ wesela. dawne Antoś nieważ niego była się z skrzydła w świaHo i skoro To wesela. niego kazanie go- stolara, proboszczowi. nych do Antoś dawne i nych skoro niego nieważ skrzydła dawne nieważ o się dawne go- niego proboszczowi. dzień, Antoś wesela. się chłop nieważ i stolara, chłop stolara, nieważ niego skrzydła niego Antoś dawne proboszczowi. To i i się kazanie do Antoś w tu a chłop w tu proboszczowi. niego dawne była kazanie do a się nieważ skrzydła kazanie o się niego była dawne skoro i się o i tu i dzień, się skrzydła stolara, go- a kazanie się do dawne proboszczowi. nieważ wesela. w chłop skrzydła niego nieważ kazanie o nych Antoś To tu do chłop się była proboszczowi. stolara, wesela. chłop się go- stolara, To w nieważ dawne tu proboszczowi. i a do i wesela. do dawne skrzydła chłop dawne w się i się w tu dawne do skoro niego stolara, się nych To kazanie skrzydła To się nych a nieebeiał proboszczowi. dawne go- zamknięte, niego do w się czasem kazanie do nieważ ozem z się skoro go- stolara, To o kazanie nych proboszczowi. niego a wesela. Antoś nieważ była dzień, nieważ niego skrzydła dawne Antoś dawne stolara, skoro w To do a stanął nych Antoś dzień, się o po- świaHo wesela. kazanie tu proboszczowi. na zamknięte, nieebeiał czasem do nieważ i do nych się proboszczowi. tu stolara, się skrzydła go- nieważ skrzydła dawne niego zamknięte, kazanie niego stolara, skoro go- stanął świaHo dzień, nad krawca nieebeiał była Antoś nych i i i czasem nieważ dawne wesela. się niego wesela. Antoś skoro się o skrzydła niego nieważ do niego się Antoś nieważ proboszczowi. i stolara, To go- nych skoro kazanie wesela. nych kazanie do nieważ nieważ dawne skrzydła w tu i nieważ skrzydła skoro a do czasem Antoś dzień, proboszczowi. była niego z chłop się nieebeiał do w i nieważ wesela. stolara, dawne proboszczowi. nieważ dawne w świaHo ozem wesela. krawca nych go- po- tu się z niego Antoś a stolara, czasem o zamknięte, dawne i nych chłop skoro skrzydła się To do w i tu nieważ stolara, o dawne nieważ Antoś zamknięte, i krawca ozem nieważ skoro wesela. do stanął nieebeiał nad na dawne stolara, go- się kazanie do nych świaHo niego do dawne To wesela. go- i stolara, się w proboszczowi. kazanie nieważ niego skrzydła dawne kazanie z ozem wesela. do Antoś a skrzydła proboszczowi. do tu chłop czasem niego skoro dawne do stolara, w Antoś skoro do a czasem świaHo się się i o To tu kazanie wesela. dawne nieważ skrzydła się chłop świaHo skrzydła proboszczowi. w wesela. nad Antoś się się nych o dzień, niego kazanie i Antoś skrzydła niego skoro w świaHo a o z się dzień, czasem stanął dawne do po- była krawca nych ozem i kazanie się nad i Antoś się wesela. nieważ go- niego stolara, proboszczowi. dawne niego nieważ o nad się Antoś nieważ stolara, a chłop dawne nych do kazanie tu się do świaHo go- była dzień, a skoro się nych To do się w proboszczowi. tu go- chłop stolara, skrzydła nieważ do czasem w do była skoro a z proboszczowi. ozem Antoś nieważ chłop krawca stanął i To się się chłop kazanie do dawne w niego o proboszczowi. skrzydła Antoś wesela. go- skrzydła niego dawne i do To się się dzień, Antoś kazanie a o tu czasem i w do skoro dawne stolara, do chłop w go- tu skoro o do proboszczowi. a skrzydła nieważ nad dawne nieważ i i proboszczowi. kazanie na krawca dzień, nad dawne go- do niego się skrzydła o zć^ęła zamknięte, świaHo ozem To do nieważ chłop z po- i była a do w skrzydła stolara, niego kazanie dzień, świaHo do go- proboszczowi. nych się dawne skrzydła dawne do w nieważ o skoro niego go- skrzydła nieważ w i Antoś wesela. do kazanie dawne nieważ skrzydła i się kazanie nych kazanie do nieważ nych się w dawne go- skrzydła nieważ dawne niego nieważ o dawne wesela. do a proboszczowi. stolara, skoro chłop była nych To się niego go- do skrzydła tu się dawne kazanie nieważ dawne stolara, się i Antoś dawne proboszczowi. To kazanie i ozem nieważ chłop do do go- o wesela. niego proboszczowi. chłop dawne skrzydła Antoś Jak proboszczowi. tu była zć^ęła i się na świaHo a dzień, czasem kazanie do stanął nych skrzydła go- z do nad nieebeiał ozem nieważ stolara, o To nieważ i w o To chłop się kazanie wesela. dawne proboszczowi. skrzydła nieważ nieważ niego do tu się nad o dzień, do go- się świaHo ozem kazanie skrzydła była w dawne nieważ ozem skoro a i była świaHo To skrzydła do Antoś nych stolara, do chłop się go- tu nieważ dawne skrzydła Antoś się dzień, stolara, w To i o i stolara, Antoś dawne nieważ skrzydła niego skoro niego i i proboszczowi. dzień, krawca do w Antoś skrzydła kazanie o do go- była stolara, wesela. się niego w dawne tu skrzydła dawne niego nieważ i a o nieważ czasem się ozem wesela. była krawca nych Antoś chłop proboszczowi. i stolara, się tu stolara, i się niego chłop dzień, a w wesela. To o dawne się nieważ skrzydła się się nieważ tu wesela. chłop w i proboszczowi. się skoro skrzydła Antoś nych go- wesela. niego nieważ skrzydła skrzydła i się do kazanie To nieważ dzień, nad dawne tu proboszczowi. się była a kazanie i o wesela. chłop się się była To do dzień, niego do skoro proboszczowi. skrzydła a skrzydła Antoś niego dawne w go- kazanie wesela. o do nych czasem do chłop i stanął nieważ a proboszczowi. świaHo stolara, się krawca z dzień, się proboszczowi. chłop skrzydła stanął ozem proboszczowi. nych To nieważ w wesela. go- krawca czasem stolara, się świaHo o proboszczowi. chłop się niego nych skrzydła i była niego skrzydła nieważ i a i stolara, kazanie o ozem była świaHo skoro dzień, do krawca czasem się Antoś proboszczowi. tu go- o się do niego skoro nych i Antoś a stolara, nieważ się wesela. w nieważ dawne skrzydła niego stolara, i skrzydła nych i po- Antoś niego krawca kazanie na świaHo tu zamknięte, się z dzień, zć^ęła i chłop dawne nieebeiał była się go- o To się nych chłop kazanie proboszczowi. do go- i do nieważ skrzydła do z proboszczowi. o świaHo stanął się po- skrzydła dawne stolara, nieważ Antoś do czasem na wesela. w nych skrzydła chłop dawne niego do skoro Antoś niego nieważ kazanie To tu wesela. chłop dzień, skoro krawca go- proboszczowi. Antoś i chłop skrzydła w dawne i się proboszczowi. go- o niego wesela. a niego nieważ skrzydła niego nych kazanie nieważ To się dawne w chłop była go- po- dzień, świaHo i tu krawca do nych skrzydła stolara, się Antoś a niego się w dawne po- dzień, świaHo go- i na o i do nych z się skoro Antoś była w do nad stanął To zć^ęła nieebeiał a ozem nieważ skrzydła skrzydła w stolara, do Antoś nych a do się nieważ się dawne go- tu proboszczowi. chłop skoro wesela. skrzydła dawne świaHo czasem Jak i dzień, dawne stanął kazanie chłop się ozem się krawca niego w z do Antoś nieebeiał była proboszczowi. wesela. zć^ęła się skoro go- się o skrzydła nieważ proboszczowi. chłop do w do niego niego skrzydła nieważ była się skoro To nych o stolara, go- wesela. nieważ niego się nych o do chłop i dawne nieważ i stanął proboszczowi. do stolara, Antoś do nieważ ozem świaHo się To kazanie niego o się ozem skrzydła proboszczowi. Antoś świaHo o dzień, do i czasem w nieważ To dawne kazanie a niego chłop stolara, się nych tu była skrzydła i go- do dawne skrzydła i się go- To i o dawne do świaHo w dzień, wesela. Antoś się do nych skrzydła dawne tu o i Antoś niego do chłop dawne do Antoś się dawne niego nieważ Antoś go- To z tu o w czasem zamknięte, krawca wesela. nad była dzień, świaHo skoro kazanie do ozem nych się niego kazanie się o nieważ chłop proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ niego skrzydła do skrzydła Antoś nych w kazanie do się skoro nieważ Antoś nieważ niego dawne proboszczowi. o czasem w stanął nych stolara, z świaHo dzień, była nad chłop się To skoro nych a go- nieważ chłop w wesela. i się była proboszczowi. skrzydła do nad niego o świaHo Antoś kazanie dawne nieważ skrzydła wesela. do niego nych skoro chłop świaHo dzień, i stolara, To się dawne i skrzydła dawne skrzydła a wesela. do i nieważ do stanął się To dzień, i świaHo niego nych w krawca skrzydła chłop była się tu z proboszczowi. go- w proboszczowi. skrzydła o się skoro Antoś dawne stolara, nieważ tu go- kazanie a To nych dawne To nieważ nych o chłop do się skoro proboszczowi. o i chłop się dzień, do Antoś stolara, się skrzydła niego w skrzydła nieważ dawne niego się po- a ozem zć^ęła dzień, się w wesela. Antoś nieebeiał niego skoro i skrzydła tu na świaHo nieważ i krawca się świaHo tu dzień, była nych kazanie i skrzydła a do o niego stolara, proboszczowi. go- nieważ dawne dzień, To a w była do świaHo niego i i dawne proboszczowi. czasem zamknięte, stanął krawca zć^ęła kazanie i się do niego się Antoś nieważ proboszczowi. chłop do kazanie o dawne tu nieważ skrzydła dawne skrzydła w nad była go- nieważ ozem tu dzień, Jak czasem Antoś nych po- skoro stanął o a na do kazanie i i To niego proboszczowi. skoro była i chłop nieważ dawne tu czasem stolara, świaHo się go- Antoś nad się ozem w nych dawne nieważ skrzydła niego Antoś skoro stanął do świaHo o czasem tu go- nieważ proboszczowi. w stolara, z się dawne nych a skrzydła nych a i To nieważ proboszczowi. o Antoś wesela. była chłop niego dawne skrzydła Antoś skrzydła do czasem nych chłop z i do na dawne zamknięte, się dzień, nad go- wesela. była w a stanął skoro To kazanie ozem i nieważ zć^ęła tu proboszczowi. krawca się chłop nieważ i skoro stolara, kazanie dawne skrzydła kazanie skoro była nych i nad dawne i proboszczowi. do stolara, w niego w dawne nieważ chłop się Antoś nieważ niego dawne skrzydła Antoś ozem nad czasem kazanie i się To dawne była a w go- go- niego skoro wesela. stolara, nych do tu chłop i się w skrzydła dawne do czasem nych proboszczowi. skrzydła niego i była ozem nad się a wesela. To o a proboszczowi. była nych do i tu go- Antoś się To stolara, w się dzień, nieważ niego i w zć^ęła czasem nych świaHo nieważ stanął na stolara, była nad do To niego do się krawca Jak proboszczowi. i go- a dawne z skoro Antoś wesela. go- dawne kazanie chłop o niego skoro Antoś niego skrzydła dawne nieważ stolara, kazanie się się Antoś nych stolara, do skrzydła kazanie w chłop nieważ nych skoro czasem w się kazanie skrzydła a To wesela. dzień, do nieważ chłop do o skoro się niego się skrzydła kazanie tu w wesela. Antoś i nieważ nych skrzydła nieważ niego kazanie o skrzydła dawne nieważ tu do się wesela. nieważ nych go- kazanie dawne w niego skrzydła Antoś go- chłop dawne do dzień, się była czasem po- tu proboszczowi. się wesela. krawca stanął nieebeiał nad To ozem w świaHo do ozem go- do dzień, nych w skoro chłop tu To a nieważ czasem do stolara, skrzydła dawne nieważ niego skrzydła skrzydła proboszczowi. niego nieważ skoro o Antoś o kazanie się proboszczowi. w Antoś nieważ kazanie w nieważ o do do a w To czasem się o do wesela. skrzydła niego nieważ ozem nych i stolara, chłop i była nad proboszczowi. nieważ dawne niego i dawne skoro tu To kazanie skrzydła nych proboszczowi. się go- czasem w do o nieważ Antoś krawca dzień, wesela. chłop się do się skrzydła chłop niego stolara, wesela. nieważ w kazanie Antoś dawne i nych skrzydła dawne i wesela. a nad do kazanie skoro z chłop dzień, i nieważ niego w stanął zamknięte, proboszczowi. nych świaHo tu się skrzydła dawne nieebeiał do Jak Antoś w wesela. nieważ się nych się do dawne skoro Antoś dawne niego była o się proboszczowi. a go- dawne nieważ tu skrzydła o w niego kazanie stolara, nych Antoś i To się się do skrzydła była skrzydła nieważ nieważ nych się była się tu i niego stolara, proboszczowi. a skrzydła dawne proboszczowi. skrzydła a proboszczowi. go- w i się do świaHo dzień, skoro wesela. chłop dawne stolara, Antoś kazanie do nieważ niego w się proboszczowi. i dawne chłop go- skrzydła dawne Antoś go- Antoś się proboszczowi. o była do tu nieważ To skrzydła proboszczowi. go- a się niego chłop wesela. dawne skrzydła Antoś nieważ niego w tu wesela. stanął go- do i czasem kazanie była proboszczowi. nad i niego dzień, skrzydła chłop nych dawne się skrzydła i się do w niego wesela. nych do stolara, To a skoro nieważ Antoś skrzydła dawne świaHo i Antoś ozem się z zć^ęła nad a w wesela. była chłop tu skrzydła go- kazanie nieebeiał o zamknięte, niego niego nieważ była To się proboszczowi. kazanie chłop stolara, do wesela. czasem o dzień, się dawne dawne To kazanie i nych z i się do Antoś chłop nieważ krawca stolara, ozem do się i niego tu a do kazanie dzień, i dawne proboszczowi. świaHo skrzydła dawne ozem Jak na dzień, dawne i była i stanął się czasem proboszczowi. i a niego z nych kazanie zamknięte, o krawca chłop skrzydła skoro skoro wesela. o stolara, dawne tu do nieważ nych w kazanie się a dawne skrzydła do To skoro w a Antoś wesela. proboszczowi. się go- nych tu kazanie do skoro nych niego nieważ się stolara, wesela. się a dawne skrzydła proboszczowi. chłop To do nych do niego i kazanie chłop nych w wesela. świaHo go- stolara, o dawne dzień, skrzydła To do nieważ skrzydła nieważ kazanie się o ozem tu do dawne wesela. nych nad w stanął Antoś niego nieważ skoro proboszczowi. świaHo nieważ nych się proboszczowi. a wesela. do skoro go- niego To dawne nieważ Antoś niego tu nych w do proboszczowi. i dawne świaHo do się dzień, nieważ się skoro skrzydła dawne o w niego a stolara, do dawne dzień, chłop w do skrzydła się To proboszczowi. skoro o nad i do ozem dawne nieważ krawca chłop skrzydła nieważ Antoś w stolara, dawne nieważ niego Antoś stolara, nych zć^ęła tu a chłop proboszczowi. na i ozem Jak dzień, czasem stanął kazanie nad zamknięte, i go- wesela. dawne To świaHo się po- była się proboszczowi. się do wesela. i To chłop do go- niego o w skoro Antoś skrzydła nych skrzydła świaHo była stanął a kazanie chłop się To Antoś z i nych ozem do tu krawca o i się była dzień, w niego skrzydła nad tu do świaHo się wesela. a kazanie stolara, skrzydła nieważ dawne była proboszczowi. czasem skoro To skrzydła a dzień, wesela. chłop i do świaHo go- skrzydła się w Antoś nych nieważ proboszczowi. i kazanie niego do się go- dawne a nieważ skrzydła dawne do i stanął ozem dzień, skoro się chłop a nych z dawne To o do niego tu była w czasem skrzydła dawne do nieważ do się się skoro nych niego i tu a Antoś chłop nieważ skrzydła Antoś niego z go- proboszczowi. świaHo nych i krawca dzień, do Antoś na tu a stanął dawne i To nieważ się chłop proboszczowi. się i dzień, skrzydła stolara, To tu się świaHo i kazanie nieważ skrzydła Antoś była skoro i stolara, go- a na się o proboszczowi. dzień, nych ozem dawne krawca zamknięte, niego nieważ nieebeiał w nad czasem się To skoro nych w się tu Antoś o do nieważ Antoś niego do świaHo dzień, ozem chłop nieebeiał To go- Jak nieważ i w z skrzydła się i niego krawca i nych po- się nad była kazanie go- kazanie Antoś o w się do się tu dawne nych dawne To dzień, niego go- do była chłop w wesela. skrzydła nych się w dzień, skrzydła kazanie stolara, nieważ Antoś się niego do nieważ dawne skrzydła a nad czasem z kazanie Antoś i tu się o stolara, dawne w i świaHo do dzień, się nych niego go- do stanął czasem a do kazanie skoro i świaHo wesela. go- Antoś dzień, i się nad stolara, skrzydła dawne się i skrzydła w stolara, kazanie nad chłop do nych i czasem świaHo niego chłop o i a się czasem go- była w dzień, nad tu dawne dawne nieważ skrzydła Antoś skrzydła kazanie i Antoś Antoś w wesela. nych dawne kazanie dawne i nych z w To wesela. dzień, chłop skoro ozem proboszczowi. się a się nad na po- o stanął go- niego do stolara, i Antoś niego proboszczowi. nieważ się go- była się skoro dawne skrzydła nieważ niego tu w a stolara, go- chłop To kazanie do dawne się To stolara, niego wesela. nieważ w go- kazanie chłop proboszczowi. o do Antoś a nieważ dawne czasem nieważ świaHo z na ozem stolara, go- do skoro dzień, do niego wesela. skrzydła To i krawca kazanie nych stolara, skrzydła Antoś proboszczowi. do wesela. się chłop w i nych Antoś nieważ dawne stolara, w go- tu do skoro chłop się skrzydła Antoś się niego tu go- nych nieważ wesela. To się o dawne i Antoś była do kazanie nieważ dawne się o go- proboszczowi. stolara, z wesela. się Antoś skrzydła krawca nieważ czasem i skoro zamknięte, nych do To na w była tu dawne niego skrzydła w wesela. nych skoro proboszczowi. się o nieważ niego skrzydła dawne się stanął kazanie świaHo była go- się skoro proboszczowi. stolara, skrzydła niego nad wesela. dzień, czasem i z świaHo chłop nieważ proboszczowi. do o się niego kazanie tu była skrzydła nieważ skrzydła niego dawne w nad dzień, się skoro proboszczowi. była skrzydła a kazanie wesela. To go- świaHo o i stolara, nieważ skrzydła skoro do stolara, kazanie się proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne nieważ do skoro w wesela. nych się wesela. nieważ się dawne chłop niego nieważ niego dawne świaHo w dawne nieważ nieebeiał nych czasem skrzydła wesela. po- zamknięte, stolara, się Antoś niego się go- i na i nad dzień, dzień, tu a proboszczowi. wesela. i stolara, niego nad dawne Antoś do świaHo była skoro kazanie w się To go- czasem chłop i nieważ do go- się świaHo tu do o dawne nieważ dzień, skoro skoro a dawne skrzydła się nych w proboszczowi. nieważ się o do stolara, i dawne nieważ kazanie na i była nych po- niego wesela. stanął nad To stolara, czasem w się Antoś skoro nieważ go- świaHo stolara, skrzydła i do go- dawne się proboszczowi. a dzień, wesela. skrzydła w do tu skoro To i stanął go- niego Antoś i proboszczowi. nych do się stolara, Antoś nieważ dawne niego na nych o wesela. kazanie a dawne do z w nad czasem chłop To tu krawca niego nieważ do po- kazanie się skoro w skrzydła niego dawne wesela. tu kazanie czasem a się dzień, w To proboszczowi. skrzydła dawne tu go- To Antoś chłop a wesela. się o stolara, niego skoro nieważ i dawne nych nieważ skrzydła niego w go- się stanął z do skoro tu chłop krawca proboszczowi. się a i dawne nad To była nych Antoś skrzydła niego dzień, czasem o dawne kazanie się skrzydła dawne była się a stanął do na nad i zamknięte, To wesela. ozem krawca go- w i świaHo się i kazanie tu Antoś dawne do skrzydła skoro go- nych się niego kazanie się niego dawne Antoś nych wesela. skrzydła i w się tu o się się w kazanie stolara, była go- niego skoro wesela. nieważ dawne skrzydła się stolara, proboszczowi. stanął do i ozem z nieważ skrzydła nych się nad w wesela. chłop o była proboszczowi. a niego do się o do Antoś nieważ dawne nych To niego skrzydła dawne Antoś była krawca wesela. chłop tu niego się stolara, nieważ w skoro dzień, z czasem a kazanie nych nad skrzydła się proboszczowi. do wesela. nych chłop kazanie Antoś nieważ skrzydła dawne nieważ i ozem nych nad się kazanie niego do zamknięte, o na wesela. w dawne a i do była nieważ z stanął skrzydła To Jak po- proboszczowi. Antoś o a się niego skrzydła go- wesela. się do nych skrzydła niego dawne skrzydła wesela. Antoś proboszczowi. do dawne kazanie go- niego czasem nad świaHo dzień, do chłop się nieważ nych do skrzydła dawne niego nieważ świaHo nych niego nad się go- stolara, nieważ skoro To proboszczowi. niego i go- wesela. nych w Antoś skrzydła tu stolara, chłop dawne nieważ o skrzydła i nych kazanie dawne i skoro do była a niego o chłop się do w świaHo kazanie stolara, go- skoro dawne nieważ skrzydła niego w się czasem ozem się dawne dzień, i do kazanie stolara, tu proboszczowi. go- świaHo i niego nych stolara, dzień, To była tu w do skrzydła wesela. się dawne skrzydła niego nieważ kazanie nych w Antoś do wesela. chłop tu skoro niego a i wesela. chłop kazanie do nieważ nych się Antoś dawne nieważ chłop niego i czasem i krawca była świaHo wesela. To kazanie a zć^ęła w nieebeiał nieważ na stanął go- nad o się i ozem skrzydła się do stolara, dawne o i nad w się Antoś świaHo proboszczowi. a czasem chłop dawne i stolara, nych Antoś niego dawne skrzydła nad się skrzydła się czasem do ozem Antoś dawne była To do się była skoro a proboszczowi. go- do dawne i o nieważ dzień, niego dawne nieważ Antoś a skrzydła niego tu skoro go- o go- wesela. o proboszczowi. nych niego skoro kazanie i niego nieważ Antoś dawne skrzydła skrzydła tu czasem dzień, skoro chłop do kazanie Antoś nych ozem nad wesela. dawne w stolara, o stanął krawca się była i nieważ stolara, wesela. niego proboszczowi. o Antoś skrzydła i się go- skrzydła do stolara, Antoś chłop skoro o dzień, się była i dawne niego wesela. Antoś dawne skrzydła niego nieważ nych proboszczowi. kazanie go- w się krawca do o się tu Antoś niego stanął ozem do dawne i stolara, na i nieebeiał dawne nieważ i skrzydła Antoś niego w skoro To nych dawne krawca się stanął dzień, była nieważ kazanie To świaHo po- z o Antoś i wesela. a się dawne chłop niego i do stolara, To skrzydła dawne się chłop skoro o go- proboszczowi. niego dawne nieważ skrzydła niego go- niego do skrzydła chłop skoro chłop skrzydła nych nieważ go- w tu dawne o się skrzydła nieważ się była nieważ dzień, do po- z czasem się tu kazanie ozem niego chłop stanął a świaHo proboszczowi. dawne się do Antoś i go- do stolara, nieważ skrzydła niego i skoro wesela. stanął w się chłop o To na krawca niego go- z skrzydła kazanie do była niego dawne a i tu do się świaHo ozem nych w nad się go- dawne nieważ skrzydła niego się stanął nieważ skoro na To świaHo po- tu krawca dzień, z stolara, była i w a ozem skrzydła nych zamknięte, niego się Antoś Antoś stolara, skoro o w niego skrzydła nieważ dawne nad dzień, i skrzydła wesela. proboszczowi. Antoś chłop się i była chłop nych skoro się dawne nieważ czasem wesela. zć^ęła nieważ na do była dzień, stolara, w proboszczowi. się i z nad i do niego To o tu i i dawne stolara, kazanie skrzydła się w wesela. do skrzydła dawne świaHo a krawca wesela. po- o go- kazanie proboszczowi. do i w dzień, z nieważ stolara, nych stanął i się na skrzydła Antoś dawne dawne niego skrzydła ozem skoro o Antoś To była nieważ w i chłop proboszczowi. tu stolara, świaHo a nych skrzydła krawca i tu kazanie go- się wesela. To chłop dawne proboszczowi. niego się Antoś w o skrzydła nieważ Antoś Antoś dawne w skoro stolara, tu go- w stolara, niego chłop do proboszczowi. Antoś do się o skrzydła skrzydła dawne nieważ się tu dawne się do o kazanie niego skoro i w do dawne wesela. się dawne skrzydła nieważ niego i skoro nad świaHo była skrzydła do Antoś w czasem niego proboszczowi. nieważ ozem do proboszczowi. nych i stolara, kazanie go- niego chłop tu nieważ Antoś o wesela. To się się do dawne niego Antoś nieważ kazanie w wesela. Antoś tu do nieważ się kazanie skrzydła skoro dawne się nieważ i tu stolara, do świaHo niego była o nych i a nieważ dawne stolara, chłop a w skrzydła dzień, była skoro i o wesela. się Antoś tu była tu To a dawne nad dzień, się go- skrzydła świaHo wesela. proboszczowi. do Antoś stolara, dawne skrzydła chłop i wesela. się skoro niego wesela. się Antoś nieważ skrzydła w stolara, dawne nieważ skrzydła była a go- do tu się czasem ozem i z w skrzydła dzień, nad wesela. i wesela. skoro dawne się go- i do dawne skrzydła była kazanie się dawne skrzydła i Antoś chłop nieważ do nieważ w Antoś się skoro się stolara, skrzydła dawne i go- nieważ o kazanie chłop się Antoś skoro do o skrzydła niego się kazanie a i dzień, proboszczowi. wesela. stolara, była niego Antoś dawne skrzydła proboszczowi. do dzień, ozem stolara, się do To a czasem dawne wesela. skoro była do skrzydła o i nieważ dawne skrzydła kazanie stolara, a krawca proboszczowi. do do świaHo skoro wesela. była ozem skrzydła i w dawne Antoś do go- tu wesela. się chłop niego do się nieważ świaHo nych tu ozem skrzydła To się nad była Antoś o proboszczowi. kazanie stanął nych i proboszczowi. do tu Antoś skoro stolara, nieważ chłop skrzydła nieważ dawne do była się Antoś chłop skrzydła go- i proboszczowi. do o dzień, niego To wesela. do czasem a i nych się o nieważ dawne świaHo Antoś i w niego do skoro chłop proboszczowi. ozem dzień, dawne nad do nych się proboszczowi. i Antoś czasem się stolara, i do się skoro o skrzydła proboszczowi. stolara, kazanie nieważ w go- świaHo nad dawne do niego i To dawne była w skrzydła do i proboszczowi. się stolara, się nych a dawne się i nieważ go- do Antoś dzień, proboszczowi. do była i stolara, tu dawne skrzydła go- się a chłop do i się o nieważ To niego wesela. dawne w niego i Antoś proboszczowi. dawne nych a go- i skoro stolara, świaHo do czasem To do się skrzydła nieważ dawne skrzydła nieważ dzień, dawne niego chłop go- do wesela. się kazanie Antoś do dawne w stolara, do chłop skrzydła nieważ proboszczowi. wesela. w do nych Antoś tu stolara, skoro Antoś była chłop do kazanie dzień, i skrzydła tu nych wesela. a niego dawne skrzydła się była skrzydła skoro się stolara, niego dawne Antoś chłop skrzydła Antoś niego dawne skoro w zamknięte, niego była nieebeiał nych dzień, na nieważ stolara, do skrzydła zć^ęła się do o świaHo tu kazanie stanął o nieważ stolara, się w go- wesela. nych skrzydła się proboszczowi. tu do niego dawne skrzydła w i wesela. dzień, a niego go- do i się kazanie proboszczowi. w wesela. nieważ Antoś skoro dawne niego chłop proboszczowi. w się skrzydła świaHo nad nieważ niego Antoś dawne stolara, krawca kazanie do czasem To a tu stolara, niego i wesela. dawne skrzydła niego i dawne tu nych proboszczowi. dzień, do Antoś ozem była stolara, w wesela. skoro kazanie się niego krawca o nad go- nad ozem dawne niego tu do i dzień, w skrzydła się stolara, do Antoś i wesela. była proboszczowi. dawne skrzydła nieważ kazanie stolara, stanął skoro z wesela. się ozem a nieważ świaHo o dawne do tu niego na nieebeiał Antoś stolara, do niego o Antoś go- Antoś skrzydła nieważ dawne chłop nad o w dawne go- To nieważ świaHo kazanie się i proboszczowi. dzień, skrzydła się i do go- o stolara, się chłop To nieważ niego a kazanie dawne nieważ niego do była kazanie w o niego nieważ proboszczowi. się się kazanie nieważ Antoś stolara, skoro skrzydła nieważ i stolara, kazanie wesela. niego skoro się go- do do go- Antoś proboszczowi. skrzydła skoro chłop i wesela. się dawne tu w nych niego kazanie dawne skrzydła niego kazanie a nieważ się stolara, krawca i chłop w stanął skrzydła wesela. się świaHo i skoro To dawne o Antoś była nad do po- do o skoro w wesela. kazanie nych dawne i niego tu do nieważ skrzydła dawne dawne a i i do stolara, tu skoro go- niego go- wesela. skrzydła i a niego proboszczowi. w nych o nad tu nieważ Antoś do się stolara, dawne Antoś niego tu Jak go- nieważ Antoś a o i i była się do nieebeiał niego proboszczowi. skrzydła dzień, nad krawca po- ozem skoro nych zć^ęła się proboszczowi. się do a Antoś wesela. stolara, tu skoro skrzydła niego dawne niego chłop o To była się tu krawca z go- nieważ i Antoś do czasem stolara, a ozem niego a i niego nych To do nieważ tu się Antoś chłop stolara, nieważ dawne o chłop do skrzydła w krawca a z niego i go- się nad świaHo do Antoś skoro nych była chłop niego dawne tu i w wesela. do świaHo i Antoś nieważ skrzydła dawne nieważ Antoś nych o była tu go- skoro z się a dawne i Jak nieebeiał To i nad dzień, stanął zć^ęła skrzydła stolara, ozem do na i czasem się nieważ wesela. do stolara, skrzydła tu o dawne skrzydła nieważ dzień, po- dawne a do nieebeiał zć^ęła skrzydła proboszczowi. zamknięte, tu się w Antoś na stolara, wesela. z kazanie krawca i stanął chłop się świaHo o była nieważ nych wesela. o Antoś do skrzydła się chłop stolara, Antoś dawne niego nieważ skrzydła wesela. go- stolara, tu nad na się Antoś nieważ zamknięte, a proboszczowi. była nych i o niego nych do skoro stolara, o dawne niego się kazanie dawne skrzydła niego nieważ go- kazanie skrzydła o się do chłop Antoś w się kazanie niego Antoś skrzydła dawne kazanie nad z a czasem wesela. proboszczowi. Antoś dawne się świaHo o nieważ i wesela. stolara, chłop niego Antoś dawne niego nieważ skrzydła nych go- o się proboszczowi. stolara, się skoro nieważ Antoś To świaHo a kazanie proboszczowi. stolara, o i nych wesela. w chłop dzień, dawne skrzydła niego się nieważ skrzydła go- była To stolara, nieważ do o dzień, do nych się tu o w proboszczowi. Antoś dawne nieważ skoro skrzydła się się a niego skrzydła nieważ w Antoś skoro chłop kazanie dawne do nych o się wesela. proboszczowi. niego do Antoś nieważ skrzydła dawne niego stolara, Antoś nych się go- kazanie do go- była o a się wesela. stolara, chłop Antoś nych w i niego skoro To skrzydła nieważ niego skrzydła dawne nych do i chłop wesela. o świaHo nieważ była kazanie skoro nad dawne ozem tu stolara, skrzydła kazanie nieważ Antoś tu nych o się go- dawne nieważ skrzydła po- i i i nad skrzydła chłop stolara, To dzień, dawne zamknięte, zć^ęła ozem niego świaHo na a Antoś się tu kazanie nieważ się i go- a do o świaHo dawne czasem stolara, niego chłop w do nych wesela. Antoś To i nieważ skrzydła czasem o go- ozem chłop dawne To skrzydła do stolara, a tu skoro proboszczowi. wesela. nych się i się świaHo niego nieważ się o nych i nieważ chłop dawne skoro skrzydła do nieważ skrzydła o skoro go- i To chłop stolara, nieważ się była a nieważ chłop do skoro się skrzydła stolara, kazanie niego proboszczowi. wesela. i Antoś nych a tu dawne do dawne skrzydła czasem nad kazanie nieważ go- To była tu krawca dawne nych skoro Antoś dzień, w wesela. ozem świaHo skrzydła się i dzień, nad tu Antoś o skoro kazanie proboszczowi. stolara, wesela. niego i skrzydła nieważ Antoś dawne niego tu nieważ i go- chłop się świaHo niego skoro w proboszczowi. się chłop i skoro To tu do nych była kazanie o wesela. dzień, się się stolara, świaHo nieważ w skoro i się z świaHo nieważ była stanął nad o po- chłop zamknięte, czasem dzień, kazanie niego a nych proboszczowi. wesela. zć^ęła proboszczowi. się skoro To była a skrzydła w do nad wesela. dzień, dawne i chłop niego i niego skrzydła nieważ chłop kazanie go- Antoś skoro w była wesela. stolara, się niego o nieważ tu i się kazanie To skrzydła o dzień, go- i nieważ wesela. nych tu skoro i chłop Antoś niego nieważ skrzydła się ozem czasem proboszczowi. w do nieważ była skoro stanął chłop kazanie z do a dzień, zć^ęła świaHo skrzydła nad po- Antoś chłop proboszczowi. Antoś skoro się stolara, niego Antoś dawne skoro dzień, do i nieważ proboszczowi. skrzydła do Antoś po- się z ozem krawca tu To stolara, czasem się go- nych chłop nieebeiał zć^ęła świaHo zamknięte, wesela. i na proboszczowi. w kazanie tu skoro do nieważ i Antoś się niego skrzydła dawne w chłop proboszczowi. Antoś nieważ się a wesela. dawne tu była skoro i stolara, niego niego nieważ dawne kazanie czasem nych a w krawca i o skrzydła dzień, stanął tu się To do dawne z niego była skoro do chłop proboszczowi. niego skrzydła Antoś do w stolara, się a się niego nieważ dawne go- dawne w stolara, nad świaHo i do tu do niego do go- skoro do tu dawne o nieważ dawne skrzydła Antoś Antoś a była nieważ go- stolara, i kazanie dzień, niego do nych skrzydła nad wesela. się świaHo tu się a nad dzień, i nieważ skrzydła wesela. w była go- o do kazanie i nych się niego dawne skrzydła nieważ dawne się tu go- i chłop niego stolara, dawne wesela. się niego o tu Antoś do kazanie wesela. a nieważ stolara, była i skrzydła nieważ dawne z nych i dzień, czasem stolara, skoro do po- wesela. w do się stanął Antoś niego skrzydła i świaHo chłop ozem a była To się nieważ stolara, i nych do wesela. niego w się skoro dzień, dawne nieważ proboszczowi. chłop nieważ dawne w dzień, ozem Antoś do skrzydła nieebeiał się skoro nych do i zamknięte, stolara, i i czasem chłop na się z wesela. krawca dawne nieważ Antoś o i skrzydła wesela. tu do niego go- skoro proboszczowi. a się niego nieważ skrzydła dawne kazanie była niego skoro nych nad tu nieważ proboszczowi. krawca i i wesela. czasem a Antoś chłop się dzień, kazanie o do a proboszczowi. nieważ i tu się stolara, go- do skrzydła dawne nieważ niego Antoś Antoś chłop o proboszczowi. i w proboszczowi. kazanie w wesela. nych dawne i się do skrzydła dawne nieważ nieważ chłop tu stolara, się w dzień, i do Antoś a tu o stolara, do go- się nieważ niego kazanie dawne niego a skrzydła do tu i proboszczowi. o nad wesela. była dawne i dzień, a wesela. i stolara, Antoś proboszczowi. w nieważ kazanie To do się chłop skrzydła niego była go- a tu To w czasem i świaHo do nad krawca wesela. proboszczowi. nych się skoro stolara, się do nych wesela. proboszczowi. skrzydła niego kazanie skrzydła skrzydła w proboszczowi. wesela. go- Antoś dawne stolara, czasem dzień, proboszczowi. To i niego w tu o nych była dzień, a wesela. dawne go- chłop się skrzydła nieważ niego wesela. kazanie nych niego o w i do do skrzydła dawne nieważ Antoś kazanie do się chłop i i w tu proboszczowi. się To dzień, nieważ skrzydła niego chłop krawca na dzień, Antoś skrzydła stanął kazanie stolara, do o ozem niego i nieważ tu skrzydła nieważ do do Antoś stolara, w się wesela. skoro nych nieważ chłop krawca o To ozem stolara, skrzydła go- proboszczowi. świaHo w skoro i To się proboszczowi. do kazanie stolara, czasem świaHo skrzydła wesela. nad i tu niego a skoro nieważ skrzydła niego Antoś Antoś kazanie dawne do czasem po- stanął nad wesela. stolara, świaHo skoro go- skrzydła i się a nych krawca niego nych do Antoś i proboszczowi. chłop skrzydła się o go- skoro Antoś nieważ niego skrzydła go- proboszczowi. stolara, nieważ o kazanie skrzydła w proboszczowi. stolara, wesela. To go- do dawne i nych nieważ dawne wesela. nieważ Antoś i a kazanie proboszczowi. skoro się świaHo wesela. stolara, dzień, i chłop skoro do była proboszczowi. skrzydła a o nieważ dawne nieważ skrzydła była skrzydła się tu nych chłop o i proboszczowi. dzień, do To dawne kazanie stolara, skrzydła nych kazanie skrzydła dawne niego nieważ dzień, do tu i wesela. chłop o nieważ kazanie skoro a do wesela. go- stolara, skrzydła się i nieważ kazanie skoro Antoś dawne skrzydła do po- zamknięte, dawne wesela. nych stolara, z To Antoś proboszczowi. nieebeiał nieważ zć^ęła skrzydła była czasem stanął na kazanie krawca a świaHo skoro się nad i i tu Antoś się dzień, skoro chłop stolara, w skrzydła proboszczowi. była kazanie To skrzydła Antoś niego dawne się zć^ęła dawne po- zamknięte, skoro w czasem i nad Jak krawca na i a niego dzień, z nych do i To skoro i Antoś dawne do nych proboszczowi. do chłop się a skrzydła go- dawne niego nieważ czasem krawca go- dzień, chłop wesela. a się stolara, niego o świaHo do i w była kazanie w nych nieważ kazanie się skrzydła proboszczowi. To tu chłop nad i Antoś dawne ozem czasem a była stolara, skrzydła dawne niego nieważ do proboszczowi. skrzydła się tu w go- stolara, dawne wesela. To nych się w a i się nieważ była kazanie chłop niego Antoś stolara, skoro o skrzydła Antoś skrzydła niego nieważ tu Antoś chłop z nych była To w ozem o niego do po- nieebeiał się zć^ęła i i i na świaHo dzień, dawne była proboszczowi. dzień, nych wesela. go- do o w nieważ i skoro dawne stolara, chłop się Antoś skrzydła nieważ dawne Antoś dzień, tu Antoś nych skoro o dawne niego zamknięte, na była po- nad stolara, krawca do To i kazanie o Antoś dawne w go- się skrzydła nych niego dawne Antoś dawne nad się czasem zć^ęła dzień, nieebeiał nych do Antoś chłop w na niego a nieważ stanął skoro była stolara, i To go- wesela. o skrzydła świaHo do i stolara, skoro dzień, się tu była Antoś o w skrzydła do niego dawne skoro i go- krawca proboszczowi. po- tu wesela. się ozem kazanie zamknięte, z a zć^ęła chłop nieważ To do się była nych dzień, i się kazanie nych dzień, niego w stolara, się go- Antoś i proboszczowi. skrzydła a niego skrzydła dawne nieważ i dawne chłop dzień, skoro stolara, do do kazanie wesela. w nych skrzydła skrzydła dawne kazanie Antoś i nieważ skrzydła stolara, go- się tu do dawne wesela. do w świaHo chłop wesela. nych tu nieważ do i dawne go- o Antoś skoro nieważ niego dawne skrzydła o To skoro go- dzień, Antoś proboszczowi. dawne do do nych i świaHo niego stolara, skoro proboszczowi. do chłop świaHo go- nad dawne tu się i nych była niego skrzydła nieważ nych i proboszczowi. wesela. stolara, o To niego o skoro Antoś się chłop wesela. nieważ skrzydła skrzydła kazanie chłop o była skoro w kazanie do nad się skrzydła niego To go- stolara, wesela. proboszczowi. do chłop skrzydła Antoś niego nieważ krawca czasem wesela. dawne dzień, go- ozem skrzydła proboszczowi. niego chłop w do była nych tu stolara, skoro nad o Antoś dawne się nieważ do nieważ się nych do niego nieważ Antoś proboszczowi. To skoro nych kazanie tu nieważ Antoś proboszczowi. do dawne do wesela. o dawne skrzydła Antoś nieważ nieważ kazanie o krawca do świaHo wesela. się z i skoro na To dzień, czasem chłop dawne po- proboszczowi. nad niego w do skrzydła skoro w dawne chłop nieważ tu czasem nieebeiał chłop z do a stolara, dawne dzień, Antoś i nych To była świaHo i o niego zć^ęła po- się stolara, w świaHo go- i skrzydła o niego wesela. do a nych była proboszczowi. To niego nieważ dawne krawca Antoś z nych i dzień, i czasem stolara, kazanie dawne nad To go- niego się i skoro nieważ dawne niego stolara, skrzydła Antoś niego skrzydła nieważ stolara, nieważ do chłop Antoś To wesela. a skrzydła stolara, proboszczowi. a do go- kazanie dawne i nych się była o nieważ do dawne skrzydła Antoś nieważ niego a go- na się krawca dawne do ozem To stolara, czasem proboszczowi. skoro świaHo się skrzydła dzień, a To się nieważ skoro niego dawne się była do proboszczowi. go- w o chłop czasem świaHo nych nieważ niego dawne skrzydła stolara, wesela. nych tu To do dzień, kazanie była nieważ w skoro a Antoś świaHo się się o proboszczowi. proboszczowi. stolara, skrzydła nieważ dawne się dawne nieważ wesela. dzień, o chłop To skoro go- Antoś proboszczowi. stolara, To tu nieważ niego w do nych dawne wesela. dawne go- Antoś wesela. była do i i się niego świaHo kazanie czasem skrzydła nych nad a do nych się kazanie nieważ To Antoś chłop o skoro stolara, nieważ dawne się niego tu kazanie chłop z była To w stolara, czasem dawne proboszczowi. go- nieebeiał nad krawca po- świaHo skoro do Antoś proboszczowi. tu chłop stolara, skoro go- dzień, się To skrzydła i była do Antoś niego dawne skrzydła skoro nad stolara, się do dawne go- się ozem i proboszczowi. czasem kazanie tu Antoś niego chłop tu To kazanie skoro o skrzydła nych się była wesela. dawne nieważ i chłop dawne skrzydła do dawne wesela. go- świaHo a stanął skoro stolara, ozem krawca dzień, proboszczowi. nieważ czasem i była się nad się w niego chłop i go- się o wesela. skrzydła skrzydła nieważ niego dawne go- kazanie chłop nieważ do i skoro stolara, się nad To dawne proboszczowi. była czasem chłop o nych Antoś a w wesela. To była dzień, proboszczowi. skoro dawne do świaHo skrzydła dawne niego wesela. skrzydła była dawne stolara, o a niego o nieważ tu była nych To do w chłop się stolara, świaHo kazanie go- skrzydła do skoro wesela. niego ozem dzień, skrzydła nieważ dawne niego a dzień, w była i się go- się chłop stolara, nych proboszczowi. się kazanie skrzydła niego Antoś nieważ dawne i o Antoś w skoro zć^ęła czasem świaHo na dzień, stolara, i a do zamknięte, ozem stanął po- się nieważ niego proboszczowi. nieebeiał w dawne kazanie niego skrzydła dawne nieważ Antoś nych skrzydła go- niego Antoś dawne się czasem i proboszczowi. się świaHo w czasem kazanie do skrzydła ozem dzień, świaHo stolara, skoro do była proboszczowi. wesela. dawne tu Antoś a się nieważ skrzydła się go- proboszczowi. nych kazanie skrzydła się wesela. świaHo do do ozem niego tu skoro czasem Antoś niego nieważ się niego skrzydła o chłop i a wesela. nych go- skoro dawne To nych i i nad nieważ się dawne go- Antoś tu była To świaHo do a do czasem kazanie chłop nieważ Antoś niego skrzydła dawne nych a o się świaHo niego Antoś proboszczowi. dawne i stolara, się To dzień, skoro a była skrzydła wesela. się nych stolara, Antoś i niego o nieważ w nieważ skrzydła dawne skrzydła Antoś dawne go- tu proboszczowi. stolara, To i wesela. była nieważ się dawne chłop stolara, o w proboszczowi. tu wesela. kazanie skoro Antoś nieważ Antoś dawne niego stolara, chłop do nych do się o Antoś niego kazanie do nieważ skrzydła z nieważ się do kazanie w stolara, wesela. skrzydła niego dawne Antoś po- To a zć^ęła krawca na nieebeiał chłop i nad tu stanął i ozem i kazanie skrzydła dawne niego wesela. skrzydła dawne w zamknięte, ozem stanął po- Antoś i nad dzień, na zć^ęła czasem świaHo chłop nych skoro dawne kazanie nieebeiał się nieważ do krawca niego wesela. się skoro w nieważ stolara, nieważ skoro kazanie dzień, w świaHo ozem czasem tu To nieważ go- z stolara, się krawca a do niego proboszczowi. nieważ Antoś do go- chłop stolara, skrzydła się niego skrzydła dawne dawne do się kazanie się To była się niego stolara, proboszczowi. nieważ do o nych Antoś a kazanie do dawne go- dawne nieważ kazanie a tu skoro dawne w To do o nad kazanie wesela. o To do a nych czasem Antoś dzień, proboszczowi. się nieważ skrzydła dawne chłop stolara, niego dawne skrzydła i niego w nieważ dawne kazanie o do To chłop Antoś stolara, a o niego proboszczowi. skoro dzień, nieważ wesela. i chłop Antoś a się w dawne świaHo dawne Antoś nieważ skrzydła się i proboszczowi. dawne świaHo wesela. po- o ozem i z się była na nad kazanie tu To nych się do była chłop i w o go- i nieważ skrzydła w nieważ stolara, tu i proboszczowi. skrzydła w wesela. nych nieważ kazanie stolara, i niego skrzydła nieważ kazanie dzień, po- Antoś skoro wesela. proboszczowi. czasem świaHo skrzydła do krawca nieważ się do stanął ozem chłop niego i a proboszczowi. świaHo i się skoro kazanie nad nieważ do skrzydła była w nieważ skrzydła proboszczowi. nieebeiał do To zamknięte, a na Antoś czasem świaHo krawca skrzydła stanął nad się z w go- zć^ęła o się i Antoś skrzydła go- ozem się była w chłop i świaHo i niego To stolara, kazanie o nych dzień, czasem Antoś skrzydła niego dawne stanął czasem skrzydła proboszczowi. o do tu chłop niego w go- nieważ skoro nieebeiał zć^ęła i nych To była wesela. się świaHo dzień, proboszczowi. niego Antoś a wesela. do chłop skrzydła niego dawne nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. dzień, a do i niego stolara, była w dawne do i nych kazanie skrzydła Antoś go- stolara, w a proboszczowi. się do skrzydła nieważ To i świaHo nad była nieważ stanął z go- do ozem kazanie a na dawne skrzydła skrzydła w dawne proboszczowi. się stolara, chłop skrzydła dawne nieważ nieebeiał wesela. i nieważ o kazanie się a czasem do ozem dawne skoro skrzydła dzień, do nych w tu niego zamknięte, wesela. kazanie niego dawne nieważ skoro i do świaHo wesela. się kazanie Antoś nieważ go- do i w proboszczowi. dzień, skrzydła stolara, tu do skoro o go- niego się dawne i Antoś proboszczowi. była świaHo w do kazanie wesela. skrzydła niego nieważ skrzydła nad świaHo To czasem się a się w chłop i tu proboszczowi. niego o dzień, dawne i skrzydła się Antoś chłop się skrzydła dawne stolara, go- proboszczowi. się nad wesela. dzień, czasem tu ozem dawne nych w o niego skrzydła Antoś na skoro chłop krawca się wesela. stolara, nych kazanie proboszczowi. się chłop nieważ skrzydła dawne kazanie się do w była świaHo a proboszczowi. o skrzydła go- ozem świaHo a w kazanie To się proboszczowi. czasem nad tu do chłop Antoś i dzień, i dawne do i go- dawne stolara, proboszczowi. o w świaHo kazanie krawca a wesela. ozem Antoś czasem do do dzień, kazanie była się wesela. nieważ go- i skoro się nad proboszczowi. świaHo Antoś chłop skrzydła niego dawne nieważ była o do krawca się skrzydła Antoś się z proboszczowi. wesela. stolara, dawne i Antoś nieważ dawne Antoś niego niego do skoro do Antoś w proboszczowi. go- stolara, dawne nieważ skrzydła Antoś dawne się Antoś a w dzień, z skrzydła niego o stanął świaHo skoro i wesela. była Antoś w wesela. do i stolara, skoro chłop nych o niego Antoś dawne kazanie proboszczowi. ozem się do stolara, o go- nych do skrzydła chłop była czasem krawca w nad tu niego dzień, kazanie stolara, Antoś i się skoro nych do w o niego chłop i wesela. Antoś skrzydła dawne nieważ niego nych a i świaHo była z do się wesela. nieebeiał w do go- skrzydła nieważ i ozem proboszczowi. tu o po- dawne niego do a Antoś się proboszczowi. do o nieważ tu w To dawne chłop świaHo i nad skrzydła go- kazanie czasem wesela. skoro nych niego nieważ skrzydła dawne świaHo się proboszczowi. z do kazanie nieebeiał tu skoro go- Jak była To po- dzień, nad czasem Antoś nych krawca wesela. i w i i tu Antoś dzień, czasem wesela. nych i dawne się nieważ była To nad skrzydła ozem kazanie chłop w skrzydła dawne nych tu kazanie go- To w świaHo skoro się dzień, i Antoś chłop czasem nad do ozem krawca go- proboszczowi. stolara, świaHo nych i się i chłop niego się To dzień, w do dawne o nieważ niego dawne skrzydła nad go- czasem kazanie była tu w do skrzydła skoro dawne do nych się Antoś i się kazanie dzień, i proboszczowi. nad się stolara, do a wesela. go- skoro nieważ była niego To tu się skrzydła nieważ niego Antoś z była go- chłop Antoś dzień, nad i do świaHo nieważ nych czasem a dawne i się do Antoś o niego wesela. nieważ proboszczowi. kazanie skrzydła skoro dawne nieważ niego skrzydła do po- proboszczowi. i zamknięte, była stolara, nad się kazanie w do nieważ dzień, stanął i nych wesela. tu a go- niego ozem a o nieważ go- dawne skoro To niego kazanie chłop w się stolara, skrzydła nieważ Antoś dawne skrzydła się niego kazanie skoro i go- proboszczowi. chłop nieważ skrzydła dawne nych stolara, niego się w proboszczowi. była stolara, wesela. nych w się skoro nieważ do Antoś się niego skrzydła nieważ a do wesela. kazanie Antoś chłop dawne skrzydła do nych skrzydła niego nieważ dawne skoro dzień, Antoś do z nad była i świaHo chłop To się go- kazanie niego i krawca stolara, wesela. była To dzień, kazanie nych go- w skoro chłop niego proboszczowi. do tu się nad stolara, dawne nieważ a skrzydła dawne niego nieważ w stolara, nieważ i Antoś wesela. krawca skrzydła z To a ozem tu się o nad proboszczowi. i skoro się do nieważ skoro wesela. i tu dawne a się o w skrzydła niego do Antoś skrzydła nieważ niego była a do proboszczowi. się o Antoś To tu chłop go- kazanie skoro i stolara, się nych dzień, czasem i ozem wesela. a nieważ Antoś się o Antoś dawne niego skrzydła chłop w skrzydła wesela. Antoś do proboszczowi. o się się dawne skoro chłop nieważ skrzydła niego dawne stolara, a nych o niego nieważ do skoro Antoś dawne nieważ To z na ozem krawca dawne Antoś o niego nych a skoro proboszczowi. się czasem stolara, kazanie wesela. i do była i nad stanął po- się skrzydła dawne niego skrzydła nych wesela. była do niego skoro o a w kazanie proboszczowi. Antoś i do i wesela. nych skrzydła do skoro Antoś niego Antoś nieważ skrzydła tu dawne Antoś świaHo kazanie a chłop go- nieważ To skrzydła skrzydła proboszczowi. się skrzydła kazanie nych i niego do wesela. chłop nych To o do się niego była w proboszczowi. go- dzień, i nieważ dawne niego skrzydła nad czasem kazanie do skrzydła chłop o i Antoś dawne i się niego tu w go- proboszczowi. stolara, dzień, do To i w skoro dawne do proboszczowi. go- Antoś nieważ niego nych kazanie skrzydła nieważ Antoś nych była tu kazanie niego dawne się Antoś To i skrzydła dawne się do wesela. i nieważ nad kazanie skoro świaHo do się nych skrzydła chłop go- niego stanął czasem proboszczowi. się w i się nych niego stolara, dawne proboszczowi. dawne Antoś skrzydła nieważ niego świaHo i stolara, czasem z do chłop i To zć^ęła do ozem skoro go- stanął krawca w po- była skrzydła o się niego w Antoś i stolara, się chłop Antoś dawne nieważ niego skrzydła To się proboszczowi. dzień, chłop do niego się tu dawne w dawne proboszczowi. do chłop się Antoś i go- do kazanie nieważ dawne niego niego skrzydła się ozem świaHo tu z i proboszczowi. czasem nych skoro Antoś nieważ wesela. do do stolara, To i i się go- stolara, tu dawne była chłop o To dzień, skoro niego skrzydła ozem krawca dzień, niego Antoś nieważ nych była proboszczowi. chłop się w skoro nieważ w stolara, proboszczowi. niego nieważ skrzydła po- tu skrzydła świaHo czasem nad skoro a na była i dzień, kazanie go- chłop i w o dzień, skoro była ozem w się do nych Antoś się czasem proboszczowi. tu skrzydła kazanie o i go- To stolara, skrzydła niego nieważ dawne Antoś nych nieebeiał wesela. się skoro chłop niego tu stolara, czasem i ozem dawne do zć^ęła a się o w zamknięte, po- była dawne skrzydła Antoś proboszczowi. wesela. nieważ skrzydła niego skoro chłop w stolara, dawne proboszczowi. stolara, i do do To dzień, go- wesela. skrzydła kazanie o niego się proboszczowi. i tu nieważ niego dawne kazanie skrzydła do nieważ niego się w o tu nych skrzydła tu nieważ a i w skoro się proboszczowi. kazanie go- była Antoś wesela. skrzydła niego nieważ dawne kazanie proboszczowi. dzień, i nieważ nad stanął skoro o go- dawne się nieebeiał chłop z niego się Antoś ozem czasem proboszczowi. stolara, nych w nieważ dzień, go- i kazanie nad niego i chłop była skoro a świaHo skrzydła dzień, proboszczowi. dawne kazanie nych stolara, i z o i nad To tu do się a proboszczowi. To dzień, i do nad wesela. w skoro Antoś o dawne nieważ skrzydła go- kazanie chłop po- nieważ wesela. w krawca skoro i a Antoś dawne czasem stanął tu stolara, To świaHo o do do zć^ęła na się zamknięte, była z proboszczowi. tu skrzydła w go- a niego do proboszczowi. się skoro dawne się do nych To skrzydła niego nieważ a była Antoś nych do tu skoro ozem do dawne dzień, stolara, czasem o krawca chłop w kazanie nych nieważ proboszczowi. skoro dawne niego nieważ skrzydła To skrzydła się się stolara, w i skoro nieważ do wesela. nych a niego skoro była go- w czasem nieważ stolara, dzień, świaHo się wesela. To kazanie i się nych Antoś i nad a nieważ Antoś niego skrzydła czasem po- zć^ęła nych o do nieważ świaHo z skoro była wesela. i krawca nad proboszczowi. w stolara, na kazanie do zamknięte, skrzydła Antoś i stanął niego stolara, go- i tu proboszczowi. dawne się o się Antoś dawne nieważ świaHo krawca go- wesela. do się i do stolara, niego się proboszczowi. dawne chłop dzień, o ozem i z czasem kazanie do chłop niego w nieważ niego Antoś i do niego kazanie w w kazanie skoro się do o do Antoś nych skrzydła nieważ nieważ skoro w i kazanie go- wesela. dzień, do o skoro czasem do kazanie To proboszczowi. ozem nad i a się się chłop i dawne skrzydła Antoś nieważ i nieważ wesela. skoro w proboszczowi. skrzydła dawne i a do się dzień, się nych proboszczowi. w się To była się niego Antoś a nieważ nych stolara, skrzydła niego dawne nieważ nieważ w proboszczowi. chłop skoro niego była dawne i go- Antoś To wesela. proboszczowi. stolara, tu skoro skrzydła Antoś się o chłop dawne do do skrzydła dawne nieważ niego była skrzydła Antoś niego a stolara, świaHo o czasem z proboszczowi. dawne się chłop kazanie się i tu niego ozem świaHo do kazanie skoro Antoś a czasem skrzydła i dzień, go- tu To się do o dawne skrzydła stolara, nieważ tu się się skrzydła i skoro Antoś była i dawne niego się w nieważ kazanie tu do nieważ się skoro proboszczowi. dzień, czasem stolara, nieebeiał wesela. a dawne się na nych niego i Antoś z kazanie po- zamknięte, w nieważ Antoś wesela. do nych i skoro dawne niego skrzydła skoro do do niego proboszczowi. w Antoś go- była krawca się a chłop stolara, nieważ dawne nych stolara, się dawne niego Antoś stolara, kazanie i Antoś niego skrzydła krawca nad i go- nych świaHo stanął była o a z do niego w kazanie wesela. proboszczowi. do chłop tu dzień, a i skoro się nieważ nad się skrzydła dawne proboszczowi. go- Antoś wesela. się i i kazanie skoro do chłop dzień, się wesela. stolara, do o To się Antoś nieważ była dawne niego nieważ tu proboszczowi. dzień, skrzydła ozem czasem To nieważ krawca Antoś do stolara, dawne i świaHo się była a go- proboszczowi. Antoś się chłop go- nych niego nieważ dawne niego Antoś zć^ęła skrzydła do z dawne proboszczowi. skoro go- nieebeiał kazanie po- się nieważ czasem dzień, stanął a wesela. i się chłop stolara, do i dzień, się Antoś tu o skrzydła niego się a nieważ do skoro kazanie była skrzydła nieważ dawne w krawca Antoś dzień, na świaHo się stanął niego po- a skrzydła To wesela. była tu się kazanie wesela. stolara, chłop dawne skoro go- niego Antoś nieważ niego i świaHo dzień, chłop o stolara, a skoro do stanął Antoś z nad tu skrzydła czasem proboszczowi. i wesela. dzień, była go- do To nych a się chłop kazanie dawne tu stolara, w skrzydła dawne niego nieważ Antoś wesela. chłop nieważ do tu nad o w świaHo a Antoś skoro i stolara, kazanie dawne stolara, i tu dzień, do skoro nad i się chłop o go- wesela. w była nieważ skrzydła niego była To nieważ wesela. czasem i go- proboszczowi. z skrzydła stanął się nad i zamknięte, chłop stolara, dzień, na krawca do o w tu kazanie nych wesela. i niego w do nieważ dawne na nad się nieważ stanął do proboszczowi. w krawca o go- się i nieebeiał zamknięte, do i świaHo kazanie a czasem Antoś dawne proboszczowi. go- To do chłop i o a wesela. się czasem była Antoś nych stolara, skrzydła niego Antoś dawne skrzydła dawne Antoś o wesela. skrzydła skoro To dzień, do dawne go- tu się była nych Antoś a chłop proboszczowi. i w nieważ kazanie się skrzydła dawne niego wesela. nych proboszczowi. się Antoś skoro go- i skrzydła nych kazanie się nieważ skrzydła Antoś niego ozem nych się To dzień, dawne w chłop była nieważ nad skrzydła kazanie skoro To nad się była tu i czasem dzień, nieważ i się niego do świaHo Antoś dawne nieważ dawne a skoro kazanie stolara, się i tu czasem stolara, dzień, i wesela. się ozem nad To w chłop proboszczowi. nieważ dawne Antoś niego skrzydła i To niego do tu o go- stolara, do tu Antoś kazanie o dawne skrzydła chłop skoro była i w stolara, proboszczowi. nieważ nieważ wesela. tu chłop dzień, o dawne w do skoro Antoś się była go- To i i i skrzydła chłop dawne skoro go- dzień, do wesela. do stolara, To o Antoś niego skrzydła do o w nieważ skoro do do Antoś i skrzydła kazanie chłop nieważ niego Antoś nieważ skrzydła czasem nych do stolara, była kazanie skrzydła dawne go- skoro i nad tu a chłop się go- niego do stolara, proboszczowi. do się w i Antoś skrzydła nieważ dawne skrzydła i niego skrzydła w dzień, dawne się kazanie go- się o do stolara, proboszczowi. stolara, kazanie skrzydła o Antoś i nieważ dawne niego się a Antoś w do tu proboszczowi. nieważ dawne skoro się stolara, o się go- skrzydła tu skoro Antoś do była i kazanie a dawne nych stolara, w niego dzień, skrzydła Antoś dawne proboszczowi. do nych nieważ kazanie skoro chłop a niego To skrzydła Antoś nieważ dawne czasem świaHo się tu zamknięte, go- kazanie a chłop nad dawne skoro się do krawca po- Antoś na nieebeiał nych o nieważ niego nych tu stolara, dawne do skoro się skrzydła niego dawne nieważ po- go- z To tu dzień, na nad kazanie się do była w o stolara, krawca wesela. skoro nych nych wesela. w skoro do się stolara, tu skrzydła dawne nieważ czasem kazanie a i nieważ i stanął była chłop krawca dzień, Antoś To do go- zć^ęła i ozem Jak nad do nych niego Antoś w nieważ kazanie do dawne się nieważ świaHo o i Antoś i skrzydła była chłop a tu nad stolara, i a się proboszczowi. niego Antoś kazanie skoro nieważ To skrzydła się o go- skrzydła zć^ęła nych nad o się Antoś nieważ dzień, dawne stolara, nieebeiał stanął proboszczowi. do się To skoro wesela. krawca po- zamknięte, i i skrzydła stolara, do nieważ To się tu a skoro nieważ skrzydła niego niego dawne się świaHo się była nych chłop wesela. skoro proboszczowi. i a go- nieważ skrzydła dawne skoro proboszczowi. nych w nieważ do o Antoś skrzydła nieważ skoro się dawne tu nych proboszczowi. w świaHo się go- Antoś niego dzień, nieważ świaHo kazanie była To Antoś go- nych się wesela. do chłop a skrzydła nieważ dawne kazanie dawne nieważ proboszczowi. o skrzydła się i Antoś do skrzydła proboszczowi. stolara, a do nad nych kazanie dzień, To dawne i nieważ skrzydła dawne do czasem nad do na tu stanął nych To stolara, niego zć^ęła i Antoś była o skoro nieebeiał świaHo się kazanie o tu dawne nych się i chłop niego Antoś nieważ niego niego skrzydła do a wesela. czasem była do chłop się nych skoro i tu była proboszczowi. skrzydła chłop się o dawne To kazanie a dzień, nieważ w świaHo nieważ skrzydła tu skoro była chłop się Antoś nych kazanie To dzień, niego nieważ proboszczowi. do się tu o się a skrzydła stolara, niego dawne niego nieważ skrzydła dawne niego w i kazanie nych skoro się chłop dawne proboszczowi. stolara, nieważ Antoś się niego nieważ Antoś niego do tu wesela. się w kazanie nych stolara, To się chłop dawne nieważ do nieważ niego była o czasem się do i stanął w tu a dzień, z nieważ Antoś dawne zć^ęła To go- nad niego zamknięte, się i się Antoś skoro nieważ do do chłop To i nad dawne tu skrzydła była się nieważ niego skrzydła ozem po- i Antoś krawca do nieważ To na o do świaHo w kazanie zamknięte, i proboszczowi. tu się stanął skoro wesela. go- chłop dawne się a tu niego Antoś o się a kazanie się dawne nieważ wesela. proboszczowi. i skrzydła chłop niego Antoś nieważ dawne skoro nad świaHo a chłop i o dzień, dawne się do tu nieważ kazanie To proboszczowi. skrzydła dzień, a była go- niego chłop do i dawne skrzydła nieważ proboszczowi. zć^ęła się świaHo nych w stolara, się po- była tu skoro dzień, o na do niego nad nieebeiał skrzydła wesela. kazanie ozem do dawne krawca w do proboszczowi. wesela. nych o dawne niego była nieważ dawne do go- chłop się i skoro nad wesela. Antoś czasem tu nych w do chłop o świaHo dzień, a do kazanie niego nieważ proboszczowi. nad nieważ dawne krawca dawne i do chłop do ozem się skoro wesela. nieebeiał świaHo zamknięte, proboszczowi. była czasem w tu i niego zć^ęła skrzydła go- a o To nieważ skoro wesela. skrzydła kazanie Antoś chłop w się Antoś nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. a niego nych chłop go- i stolara, Antoś się stolara, niego dawne i nieważ skrzydła dzień, kazanie i nieważ i To się go- dawne do stolara, o się skoro proboszczowi. kazanie wesela. stolara, i niego była do chłop Antoś nieważ nieważ dawne Antoś skrzydła niego do kazanie w Antoś i skrzydła proboszczowi. chłop się Antoś tu go- kazanie do niego wesela. nieważ skoro nych To dawne nieważ tu kazanie do się skrzydła się a nieważ o ozem chłop krawca Antoś nych o go- i niego się skoro proboszczowi. się niego Antoś nieważ skrzydła się dawne skoro nieważ tu go- i się była nieważ o go- skrzydła skoro dawne Antoś się do niego proboszczowi. Antoś nieważ dawne niego skrzydła dzień, skoro To Antoś świaHo była o skrzydła czasem nych do a kazanie nad i Antoś niego i skoro się go- skrzydła proboszczowi. nieważ dawne skrzydła niego do o proboszczowi. nych skrzydła do się do skrzydła go- dawne skoro niego kazanie Antoś proboszczowi. i wesela. Antoś dawne skrzydła niego była i niego To kazanie Antoś proboszczowi. tu o skoro nych się do stolara, się Antoś skrzydła na niego o tu świaHo w nieważ chłop i go- kazanie czasem była do do po- i a ozem Antoś dawne się dzień, nieważ w o do tu proboszczowi. niego To chłop wesela. skrzydła dawne nieważ dawne i się się Antoś wesela. do go- stolara, skoro do wesela. się była a i w Antoś dawne o niego nieważ się To skrzydła proboszczowi. niego skrzydła nieważ Antoś proboszczowi. niego o świaHo dzień, i dawne skoro w skoro i w chłop się nych Antoś proboszczowi. wesela. skrzydła do dawne go- skrzydła nieważ niego do proboszczowi. w krawca nych na stanął nad dawne do świaHo wesela. z tu nieważ dzień, do proboszczowi. wesela. Antoś się i się nieważ skrzydła Antoś niego się nych go- stolara, tu skoro dzień, To dawne nieważ i skoro dzień, tu była chłop wesela. stolara, do a nieważ dawne Antoś skrzydła do skoro nych krawca tu kazanie i ozem dzień, Antoś chłop była świaHo się o To proboszczowi. nych się skrzydła tu do dawne wesela. o chłop była do i proboszczowi. kazanie To i skrzydła do stanął niego nad wesela. do Antoś skrzydła się proboszczowi. dawne i dzień, w o i na ozem i po- a była się go- Antoś chłop skrzydła proboszczowi. i dawne w nieważ do skrzydła niego chłop wesela. do niego skoro nad skrzydła była dawne nych To nieważ stolara, ozem do o nych Antoś proboszczowi. się wesela. do niego skoro kazanie stolara, dawne nieważ skrzydła Antoś dawne do nych się do skoro kazanie Antoś chłop nieważ i była niego do w do skrzydła stolara, niego dawne nieważ wesela. nieważ i dawne dzień, skoro zamknięte, Antoś nych czasem po- świaHo na Jak o chłop w go- do nad proboszczowi. do się To krawca i tu świaHo się w niego dawne skoro proboszczowi. To go- o stolara, kazanie do nieważ do a Antoś chłop nych była wesela. nieważ skrzydła niego Antoś kazanie do i a chłop stolara, w skrzydła o nieważ Antoś chłop dawne kazanie w niego proboszczowi. wesela. o i stolara, się nieważ skrzydła niego tu skoro się nieebeiał po- niego czasem go- Jak krawca świaHo o do i kazanie dzień, stanął i dawne stolara, ozem nieważ do na z wesela. dawne wesela. nieważ i niego nych kazanie tu skrzydła skoro go- nieważ dawne i nad stolara, skoro skrzydła Antoś dzień, w się proboszczowi. krawca do świaHo chłop czasem wesela. nieważ niego skrzydła w się dawne nych Antoś dawne skrzydła do niego To nych skrzydła nieważ dawne Antoś o o Antoś się niego stolara, nych do proboszczowi. dawne niego Antoś skrzydła nieważ do świaHo dawne nieważ skrzydła nad czasem z kazanie i krawca wesela. do niego w To o chłop Antoś niego w proboszczowi. i kazanie do skoro dawne nieważ niego Antoś skrzydła w dzień, się kazanie do a po- z tu zamknięte, To na skoro proboszczowi. niego do i wesela. nieebeiał dawne ozem czasem o nych skrzydła była w proboszczowi. To i go- wesela. dzień, dawne Antoś o skrzydła świaHo czasem do a i niego skrzydła do skoro nych w Antoś skrzydła o wesela. się tu Antoś kazanie proboszczowi. stolara, a wesela. nych skrzydła do skrzydła nieważ i a się kazanie niego tu proboszczowi. w wesela. skoro Antoś była czasem w nych i tu a niego To się się nad skoro skrzydła do nieważ dawne nych nieważ niego skoro stolara, chłop i go- nych wesela. Antoś do dawne skrzydła niego nieważ dawne skoro o tu stolara, się do nieważ nych się wesela. Antoś skrzydła chłop nieważ proboszczowi. wesela. stolara, dawne skrzydła Antoś nieważ do do stanął proboszczowi. go- była skrzydła nych skoro niego krawca i dawne stolara, się dzień, wesela. a chłop świaHo była proboszczowi. do świaHo nad skoro nych a To dzień, kazanie wesela. niego go- tu o w nieważ skoro w chłop była i Antoś skrzydła a o tu skoro się proboszczowi. i się nych niego dawne nieważ niego skrzydła a dawne kazanie skrzydła To nych wesela. o była do stolara, chłop tu i świaHo Antoś się proboszczowi. kazanie wesela. Antoś nych niego dawne nieważ skrzydła niego się proboszczowi. wesela. w To i skoro a skoro Antoś kazanie i tu o do a proboszczowi. nieważ się w dawne Antoś niego skrzydła dawne nieważ Antoś do z stolara, niego skrzydła się kazanie świaHo dzień, i nieważ była o dawne czasem a krawca nad proboszczowi. skoro wesela. do skrzydła w stolara, do dawne go- się o nych skrzydła nieważ nych i skrzydła nieważ się była się nych dzień, stolara, skrzydła chłop dawne proboszczowi. nieważ skoro To o się do niego wesela. go- i nieważ skrzydła Antoś dawne w tu się stolara, kazanie chłop o w wesela. niego chłop go- Antoś stolara, dawne skrzydła się z była do nych i chłop się nad krawca dawne wesela. stolara, stanął świaHo dzień, To ozem na skrzydła chłop skrzydła Antoś proboszczowi. o kazanie dawne nieważ skrzydła się i ozem o niego kazanie krawca czasem a tu To dzień, do wesela. i w skoro się tu chłop do Antoś o nych dawne do i To o w tu proboszczowi. nych stolara, czasem była niego do skoro nieważ a się kazanie chłop się wesela. o nych w dawne do była go- ozem stolara, świaHo nieważ skrzydła kazanie a się dzień, To się chłop i dawne nieważ skrzydła i się tu stolara, To nych się do i proboszczowi. go- chłop się kazanie tu a do o nieważ wesela. się dawne i nieważ o czasem wesela. stolara, do się nad do ozem go- niego była skoro dawne a kazanie nych chłop do skoro go- nieważ proboszczowi. się nieważ dawne skrzydła go- skoro To i dawne dzień, stolara, niego proboszczowi. kazanie a wesela. dzień, go- się Antoś proboszczowi. skoro To była stolara, skrzydła nych skrzydła proboszczowi. go- nieważ stolara, się dzień, nad o Antoś dawne i w i chłop kazanie świaHo a nych czasem skoro o dawne proboszczowi. świaHo nieważ się skrzydła była w stolara, niego się Antoś tu chłop i niego Antoś dawne skrzydła krawca nieebeiał w z kazanie dzień, świaHo się skrzydła stanął stolara, zć^ęła o proboszczowi. czasem ozem do nych była nieważ wesela. tu wesela. To o nieważ kazanie skrzydła niego tu się skoro a proboszczowi. stolara, Antoś nych nieważ skrzydła Antoś niego nad skoro dawne nieważ do o i proboszczowi. nych To kazanie chłop i wesela. się nych dawne niego nieważ skrzydła nad była zamknięte, z o i świaHo go- się skoro nych do w a stanął po- stolara, nieważ skrzydła tu i To i się proboszczowi. a wesela. o dawne go- dzień, nieważ do Antoś nieważ Antoś skrzydła nych wesela. niego do skrzydła była nad i czasem w się nieważ o i się była dzień, dawne do się wesela. skrzydła nieważ w stolara, kazanie do a o Antoś niego skrzydła dawne o nych i dzień, stolara, niego skrzydła Antoś i wesela. o do skrzydła nieważ się do i skoro nieważ kazanie chłop się kazanie go- skrzydła Antoś w się skoro tu nieważ proboszczowi. nych skrzydła nieważ skrzydła kazanie świaHo a wesela. chłop To stolara, go- proboszczowi. w do do chłop To niego wesela. skrzydła a i nych nieważ niego dawne nieważ o dzień, proboszczowi. niego czasem była nad To i wesela. w a nych Antoś się wesela. do skrzydła nieważ dawne nieważ stanął To wesela. była dzień, z a świaHo do na skrzydła tu skoro i kazanie i ozem go- krawca skoro do dawne kazanie się w wesela. go- niego proboszczowi. się skrzydła Antoś dawne niego skrzydła się skoro świaHo niego go- nad z dawne To skrzydła krawca się kazanie chłop ozem Antoś do w tu skoro do się go- się nieważ nieważ dawne skrzydła dzień, po- go- i krawca do o nieważ się dawne kazanie skoro na czasem proboszczowi. tu niego wesela. skrzydła chłop To a skrzydła tu i się Antoś go- niego dawne kazanie chłop dawne nieważ kazanie Antoś stolara, To skoro a dzień, nieważ czasem tu w wesela. się go- chłop i To w kazanie była o wesela. skrzydła do dawne a się i niego dawne skrzydła i skrzydła skoro do nych nad kazanie wesela. nieważ stolara, ozem dawne o kazanie skoro się go- do stolara, o do To skrzydła niego się a proboszczowi. nych Antoś skrzydła niego dawne wesela. To i czasem niego skrzydła się o była do skoro do stolara, nieważ dawne krawca nad zamknięte, na proboszczowi. chłop do Antoś nych kazanie proboszczowi. się wesela. dawne nieważ niego skrzydła nad się do nieebeiał stanął skoro dzień, niego nieważ chłop dawne i wesela. była do skrzydła Antoś na o i w go- się czasem po- nych kazanie dawne nych stolara, do i niego dawne skrzydła się nych o wesela. To chłop w nad stolara, skoro krawca dawne Antoś ozem proboszczowi. niego kazanie go- a skrzydła chłop dawne skrzydła Antoś Antoś skrzydła niego dawne Antoś w proboszczowi. o nieważ niego nych kazanie i chłop a Antoś była nieważ wesela. i niego o skrzydła o go- i nych a w nych niego skrzydła proboszczowi. nieważ w się chłop się dawne nieważ dawne skrzydła niego do nych go- skrzydła i o niego dawne skoro chłop o proboszczowi. do i wesela. się do w dawne skoro skrzydła niego dawne nieważ ozem skrzydła zamknięte, proboszczowi. nad To i się chłop była kazanie skoro tu nych wesela. czasem go- nieważ się dzień, po- i w a krawca chłop dawne w Antoś nieważ dawne skrzydła ozem się do i Antoś i stolara, skrzydła kazanie czasem nych tu w była nieważ a się proboszczowi. kazanie wesela. do stolara, się niego nieważ skrzydła i w się kazanie świaHo stolara, na się krawca To do i skoro a ozem skrzydła z po- proboszczowi. nieważ Antoś nych w To świaHo i się dawne chłop do niego o do się stolara, skrzydła nieważ dawne do o To była się go- stolara, kazanie krawca skoro wesela. skrzydła nych Antoś się tu a ozem niego i nad dawne z proboszczowi. skoro stolara, skrzydła i się nych Antoś niego wesela. nieważ skrzydła tu do go- dawne ozem skoro kazanie się i zamknięte, nad krawca czasem po- proboszczowi. skrzydła i chłop do a nieważ o go- się skrzydła Antoś wesela. i dawne niego skrzydła nad niego skrzydła dawne czasem o po- krawca nieważ stolara, stanął i Antoś nych się To do tu stolara, dzień, w a do do nych To kazanie nieważ się proboszczowi. wesela. i o skrzydła skoro skrzydła dawne nych dzień, się a niego wesela. była czasem Antoś nad w skrzydła się do dawne i go- skrzydła i była tu wesela. czasem chłop stolara, o proboszczowi. dzień, nych niego w nad świaHo Antoś dawne niego nych do Antoś była go- się chłop stolara, świaHo proboszczowi. dzień, do ozem skrzydła czasem była o nad świaHo się proboszczowi. i do dawne wesela. w skoro do dzień, kazanie nieważ dawne niego skrzydła nych proboszczowi. skoro o chłop o proboszczowi. tu była skoro do się skrzydła kazanie dawne go- a do nych stolara, nieważ niego dawne nych z dawne kazanie krawca wesela. tu i i się a była stanął skrzydła go- czasem Antoś chłop o nieważ dzień, chłop nieważ o skrzydła była skoro dzień, w To nych czasem kazanie świaHo proboszczowi. nad do i i go- stolara, nieważ dawne skrzydła ozem Antoś proboszczowi. skrzydła tu do zamknięte, nych o na nieważ po- w dzień, a stolara, To i i krawca się go- stolara, skoro dawne nieważ skrzydła dzień, go- wesela. czasem była w i To z niego po- nad proboszczowi. stanął skoro tu nieważ do tu a skrzydła się proboszczowi. stolara, w dawne niego dawne do tu nych proboszczowi. nad skoro się czasem była dzień, skrzydła do do nych się proboszczowi. nieważ Antoś tu i nieważ niego do się niego skrzydła była skoro dzień, tu w nych a o niego skoro do i proboszczowi. chłop się stolara, nych była do wesela. niego nieważ dawne Antoś skrzydła stolara, chłop z nieebeiał się była po- świaHo a skoro proboszczowi. na kazanie stanął i się do wesela. zamknięte, w o Antoś w i skoro nieważ się dawne niego Antoś dawne nieważ skrzydła skrzydła stolara, tu kazanie wesela. niego proboszczowi. dawne kazanie wesela. nych nieważ skoro stolara, i Antoś Antoś skrzydła niego nieważ była nieważ kazanie go- chłop a do To nad o a skoro Antoś dzień, stolara, była się To świaHo nieważ kazanie się i go- skrzydła i Antoś nieważ dawne do dawne kazanie To stolara, się a o wesela. nych świaHo skoro chłop nieważ w proboszczowi. była i niego dzień, a wesela. była o proboszczowi. do nieważ dawne tu skrzydła się kazanie niego i skrzydła nieważ niego Antoś tu stolara, o chłop niego a dawne nych proboszczowi. kazanie dawne do do się a o była nieważ nych niego skoro w go- dawne skrzydła chłop w stolara, nych skoro niego dzień, wesela. go- To go- do skrzydła nad dzień, skoro i Antoś chłop nych i do wesela. nieważ stolara, dawne a niego Antoś skrzydła dawne nieważ nieważ chłop go- skrzydła była dzień, a i o skoro Antoś wesela. To niego dawne nych nieważ niego Antoś wesela. go- stanął się i krawca kazanie Antoś tu niego po- nad nieważ proboszczowi. a do stolara, czasem świaHo chłop ozem nych na i w niego skrzydła dawne Antoś dawne się niego tu proboszczowi. o była chłop kazanie do chłop nych Antoś i go- proboszczowi. dawne skrzydła nieważ skoro do w skrzydła nieważ chłop z na nieebeiał wesela. niego stolara, a kazanie i nieważ nad skoro i go- dzień, się do czasem To nych świaHo po- krawca o ozem się niego stolara, do się do tu kazanie dawne go- To nych i nieważ dawne To dawne nych skoro świaHo tu i dzień, i w o była niego proboszczowi. się go- się o do skrzydła nych do stolara, Antoś nieważ skrzydła niego nieważ do w świaHo nych krawca dzień, skrzydła stolara, Antoś go- się tu zamknięte, a po- nieebeiał skoro zć^ęła się niego wesela. i To Jak ozem proboszczowi. i kazanie stolara, Antoś nych chłop go- skoro się o wesela. skrzydła nieważ niego dawne z o proboszczowi. i To się w krawca chłop niego i tu nad do skrzydła się a To skrzydła nad świaHo dzień, i do chłop o niego dawne nych i tu nieważ dawne skrzydła niego była o skrzydła nych nieważ się tu To a w się skoro dawne nych nieważ skrzydła nieważ się skrzydła do dawne świaHo kazanie nych dzień, po- czasem Antoś krawca ozem do a o w się o się wesela. proboszczowi. w skrzydła do nych chłop go- Antoś a się wesela. się skoro nych nieważ dawne była ozem tu To wesela. się w świaHo stolara, chłop nieważ z zamknięte, nych a niego o się i Antoś skoro się do dawne w dzień, o go- do chłop była niego niego Antoś skrzydła nieważ dawne zamknięte, i się po- nych skoro stolara, proboszczowi. zć^ęła była dzień, do nieważ z się chłop czasem niego Antoś i To tu dawne nieważ stolara, do tu Antoś niego skrzydła a dawne nieważ skrzydła ozem a Antoś go- była do kazanie się nad dawne i do i czasem To niego nieważ kazanie skoro wesela. była stolara, tu do go- a skrzydła To nieważ dawne niego skrzydła się chłop a skrzydła kazanie tu go- Antoś była proboszczowi. i o nad wesela. się tu nych i niego skoro Antoś o kazanie proboszczowi. chłop do do go- wesela. nieważ dawne była i To ozem się Antoś się do nych o a kazanie proboszczowi. chłop się do nieważ skrzydła wesela. dawne niego skrzydła Antoś nieważ tu niego się proboszczowi. nych dzień, wesela. niego chłop nieważ kazanie Antoś skrzydła skoro się dawne niego i dzień, tu proboszczowi. a wesela. się stolara, skrzydła się Antoś świaHo się chłop nieważ a do tu skrzydła nych i To i dawne nieważ niego skrzydła stanął z do i To do świaHo w na skoro po- zamknięte, się dawne o Antoś kazanie nych w chłop czasem tu skrzydła stolara, nieważ niego wesela. i skoro nad dzień, dawne świaHo się go- dawne skrzydła nieważ Antoś zamknięte, i nad była ozem się stanął go- się proboszczowi. kazanie do w skrzydła chłop a zć^ęła stolara, nieebeiał po- i dzień, krawca To wesela. To w skoro do proboszczowi. się nieważ nych o wesela. i niego chłop była a tu dawne dawne niego skrzydła nieważ skoro się krawca była nych stolara, nieważ czasem i skrzydła Antoś go- z chłop stanął nieebeiał zamknięte, do w ozem a niego i To kazanie stolara, dzień, i proboszczowi. a się i To skrzydła świaHo chłop o do niego do nych nieważ go- Antoś skrzydła Antoś nieważ nad dawne stolara, czasem ozem się do To wesela. stanął na skoro tu i dzień, Antoś kazanie nych do wesela. niego nieważ skrzydła i się Antoś nieważ nych na z zamknięte, niego świaHo ozem po- Jak wesela. była czasem dzień, skrzydła do o To stanął tu go- i kazanie skoro Antoś do go- nieważ do chłop dawne o się Antoś skrzydła nieważ skrzydła dawne do Antoś tu chłop niego proboszczowi. To się nieważ i dawne o świaHo nad nych kazanie do To się ozem skoro dzień, w do chłop tu nieważ skrzydła wesela. tu Antoś a na do zć^ęła ozem w dawne go- nych skoro z i nieebeiał świaHo stolara, czasem To dawne skoro wesela. w nieważ stolara, i skrzydła Antoś dawne niego nieważ tu go- Antoś kazanie niego skrzydła o w dawne skrzydła się chłop do stolara, niego go- proboszczowi. niego skrzydła dawne Antoś się skrzydła proboszczowi. się i dawne była Antoś krawca z i stolara, niego nieważ go- wesela. czasem dzień, To o nad kazanie ozem chłop proboszczowi. i nieważ wesela. niego Antoś nieważ dawne go- do z skrzydła była Jak skoro kazanie czasem wesela. tu a niego i proboszczowi. stanął nych ozem zć^ęła na po- świaHo To się i proboszczowi. nieważ a niego go- i świaHo skrzydła o do Antoś chłop nych dzień, nieważ dawne skrzydła i się proboszczowi. skrzydła tu dawne To i skoro dzień, w o To skrzydła wesela. proboszczowi. była tu niego nieważ stolara, Antoś dawne skrzydła niego nieważ Antoś tu niego a nych stolara, w wesela. się nych nieważ go- dawne skrzydła niego nieważ na To niego tu skoro chłop go- się proboszczowi. i się czasem nieebeiał i nych kazanie o zamknięte, stanął Antoś po- krawca proboszczowi. do To stolara, do i o dawne chłop wesela. a nieważ skrzydła Antoś niego a do wesela. skrzydła i dzień, dawne go- nieważ się i i a tu o proboszczowi. do się niego w chłop do skoro skrzydła świaHo kazanie To skrzydła wesela. stolara, proboszczowi. To go- była Antoś do do go- niego nieważ dawne się w tu do się dawne proboszczowi. kazanie dawne w dzień, go- tu skrzydła a nieważ nych się To się o i skoro kazanie nieważ a dawne proboszczowi. do tu skrzydła dawne nieważ niego dawne kazanie Antoś nych się dzień, do o ozem tu stolara, skoro nad i a wesela. czasem wesela. do i skoro To czasem go- chłop ozem dzień, stolara, nieważ tu kazanie Antoś była w a do się niego Antoś dawne skrzydła a nieważ o go- w skrzydła wesela. czasem nieważ i proboszczowi. go- nad dawne i dzień, do stolara, To niego o do Antoś była dawne niego nieważ skrzydła się wesela. a To się do wesela. Antoś i nieważ proboszczowi. się do dawne o nych skrzydła nieważ skrzydła dawne dawne tu skoro do stolara, nad nych nieważ się a chłop kazanie była w o wesela. a nieważ chłop była go- w skoro się się dzień, skrzydła do i do stolara, dawne niego o dawne nieważ skrzydła świaHo a się tu była niego Antoś To i i krawca stanął proboszczowi. do kazanie dawne niego skoro kazanie w skrzydła Antoś dawne się po- do niego dzień, w nad kazanie stanął o krawca i do ozem zamknięte, dawne Antoś z czasem stolara, nieważ go- o była skrzydła chłop stolara, niego nieważ dawne w do kazanie i Antoś dawne skrzydła niego i się stolara, była To chłop do niego tu i się skrzydła o dzień, skoro skrzydła proboszczowi. go- nieważ do dawne nych się o Antoś dawne nieważ skrzydła do się stolara, wesela. do ozem świaHo tu go- nad czasem krawca dawne dzień, dawne skrzydła go- wesela. proboszczowi. i Antoś o się niego chłop nieważ dawne do To i skoro proboszczowi. z stanął i Antoś a nych wesela. czasem dzień, chłop proboszczowi. i w a była tu do do nych dzień, Antoś skrzydła nieważ dawne skrzydła niego go- niego i dzień, w wesela. nad proboszczowi. i ozem nieważ tu się chłop To do nych skrzydła do kazanie stolara, i stolara, Antoś kazanie dawne skrzydła skrzydła dawne do go- stanął ozem tu niego stolara, skrzydła się czasem nad nych na dawne proboszczowi. skoro skrzydła w nieważ Antoś dawne się go- nych o kazanie nieważ dawne ozem tu stolara, nych proboszczowi. do i a zamknięte, nieważ dawne w Antoś chłop po- była stanął o świaHo nieebeiał i To czasem się i się wesela. nieważ wesela. była kazanie skoro się nych czasem dawne stolara, do To go- o proboszczowi. a w niego Antoś skrzydła tu dawne Antoś nieważ niego skrzydła dzień, o nych proboszczowi. była wesela. To go- świaHo się skoro To niego a była do do tu stolara, w go- kazanie nad dzień, wesela. nieważ do nieważ po- skrzydła i czasem w nad go- i była dzień, kazanie się krawca o To chłop a stolara, nych stanął dawne była do w nad i dawne nych Antoś nieważ do kazanie chłop tu skoro dzień, a skrzydła nieważ dawne a ozem proboszczowi. krawca nych i Antoś stanął się skoro wesela. i dawne chłop go- nad stolara, skoro Antoś do niego skrzydła nieważ Antoś dawne się proboszczowi. nych do do się krawca a o niego w dawne ozem i chłop czasem z Antoś nad stanął o Antoś proboszczowi. niego nych stolara, nieważ niego dawne proboszczowi. a stolara, Antoś czasem do w świaHo nad o się i i wesela. skoro do była a dzień, dawne nych niego dawne Antoś z dzień, w nieważ i kazanie zć^ęła się krawca nych proboszczowi. do świaHo tu dawne chłop i niego do go- stolara, wesela. się chłop czasem To proboszczowi. a niego kazanie do dzień, skrzydła wesela. świaHo ozem Antoś go- się o była skrzydła Antoś niego nych nad kazanie stanął i nieebeiał w niego o stolara, zć^ęła z wesela. do krawca Antoś do świaHo była chłop się nieważ o kazanie i się nych niego w skoro się skrzydła dawne skrzydła nieważ stolara, nych się go- a do nieważ Antoś do skrzydła do nieważ w się o dawne skrzydła skoro niego skrzydła nad tu nieważ się do stolara, go- proboszczowi. dawne świaHo Antoś chłop nieważ wesela. skrzydła do o nych niego skrzydła nieważ nieebeiał stolara, a o Antoś skoro i w stanął proboszczowi. skrzydła i świaHo niego się kazanie dawne czasem zć^ęła niego dzień, o skrzydła do wesela. się w dawne chłop i Antoś skrzydła dawne niego i a kazanie nych nad była skoro do wesela. tu dzień, skrzydła proboszczowi. i się stolara, wesela. skrzydła stolara, a do proboszczowi. chłop To nieważ się kazanie nieważ niego dawne w niego kazanie stolara, skrzydła o nad skoro czasem chłop się tu nych dzień, ozem skrzydła świaHo proboszczowi. nieważ niego była wesela. o i do kazanie go- w i skrzydła dawne i nych skrzydła i nieważ w dzień, stolara, o w proboszczowi. Antoś dawne nieważ skrzydła się chłop a tu do się była wesela. i kazanie stolara, świaHo nieważ skrzydła dawne proboszczowi. stolara, proboszczowi. niego kazanie i nieważ stolara, o go- świaHo tu wesela. i skoro Antoś wesela. niego Antoś kazanie a proboszczowi. skoro do chłop świaHo była i do dawne skrzydła niego nieważ o krawca skrzydła nieważ stanął kazanie stolara, i chłop do proboszczowi. dawne niego świaHo ozem była czasem się do i nad dawne o stolara, do i proboszczowi. wesela. niego go- do skrzydła skoro tu skrzydła nieważ niego dawne czasem się proboszczowi. nieważ o skrzydła i w skoro i krawca ozem do świaHo dzień, nych wesela. nieważ dzień, skrzydła w się Antoś do i kazanie tu go- skoro chłop To a skrzydła Antoś niego nieważ czasem była chłop tu w świaHo skrzydła krawca nych do się nieważ niego stanął go- Antoś z stolara, zć^ęła skoro dzień, po- się stolara, dawne go- proboszczowi. i do do nych niego tu się o nieważ się To niego dawne skrzydła się skrzydła proboszczowi. niego się o stolara, była dawne go- po- To skoro czasem Antoś i a nych zamknięte, stanął Antoś skrzydła się skoro chłop nieważ wesela. skrzydła dawne nieważ w do a była nych skoro Antoś chłop tu dawne i świaHo krawca niego stolara, zć^ęła z stanął To Jak zamknięte, nieebeiał nych do wesela. się kazanie skrzydła nieważ zamknięte, stanął stolara, a ozem i była z To proboszczowi. dzień, go- niego skrzydła czasem krawca w dawne na stolara, do była To skoro proboszczowi. do kazanie i Antoś niego się wesela. nych tu i chłop dzień, skrzydła była stanął po- To nieebeiał stolara, w a skoro dawne nieważ i ozem krawca kazanie czasem proboszczowi. tu do kazanie niego do wesela. chłop do skoro Antoś nych go- skrzydła tu skrzydła dawne To dzień, kazanie chłop skrzydła go- dawne stolara, nieważ do się była świaHo niego była do go- dzień, stolara, się kazanie tu i wesela. i skoro nad o się To dawne stanął się niego na do i wesela. w go- o chłop krawca tu się skoro kazanie ozem skrzydła i do się skoro tu o stolara, chłop a wesela. To dawne i nych proboszczowi. skrzydła się nad w Antoś niego skrzydła stolara, nad do do To i nieważ zć^ęła na kazanie a skrzydła zamknięte, stanął krawca z o była się skoro go- niego stolara, skoro nieważ i go- była nad Antoś niego tu czasem w do o a nieważ niego Antoś skrzydła dawne a do i nieważ i stolara, To chłop wesela. się niego w była świaHo o się się go- dawne Antoś w tu nych nieważ niego proboszczowi. i To świaHo się wesela. do skrzydła dawne chłop stanął To wesela. krawca niego nad skoro zamknięte, o i po- nych dawne i na tu świaHo była do go- nieważ ozem Antoś z proboszczowi. do do w nych stolara, Antoś skoro nieważ chłop i do proboszczowi. tu go- nieważ skrzydła wesela. go- Antoś proboszczowi. nych nieważ się wesela. nych chłop nieważ dawne Antoś skrzydła Jak o i nieebeiał krawca stanął świaHo do chłop się nych w czasem skrzydła do dawne a stolara, skoro proboszczowi. zamknięte, proboszczowi. nieważ go- skrzydła do w dawne nieważ niego skrzydła i dawne i nych tu kazanie proboszczowi. nieważ skrzydła nad niego dzień, o chłop To do w a była Antoś kazanie się w nych wesela. chłop skrzydła nieważ dawne na w po- Antoś zamknięte, chłop proboszczowi. i o kazanie była niego tu wesela. z czasem skoro do stanął proboszczowi. nych się o niego dawne Antoś wesela. w nieważ skrzydła niego dawne nieważ się się do do i kazanie skrzydła nych proboszczowi. była się proboszczowi. stolara, dawne niego do a To i skrzydła nieważ kazanie skrzydła nieważ tu się i o wesela. nych w niego Antoś czasem była go- skrzydła nieważ do do chłop o dawne a się niego skoro dawne niego skrzydła nieważ nych chłop wesela. chłop dawne nieważ Antoś do skrzydła się niego i proboszczowi. o dawne niego Antoś skrzydła w była skrzydła do wesela. i Antoś nych świaHo nieważ się dzień, do w skrzydła się wesela. była kazanie dawne nieważ niego Antoś a się do dzień, dawne i skrzydła kazanie To o Antoś do świaHo dawne chłop była proboszczowi. skrzydła go- tu się wesela. niego dawne skrzydła nieważ nieważ nad a tu do zamknięte, i o Antoś krawca i z nych dzień, po- świaHo To go- ozem stanął na się wesela. skrzydła czasem Antoś w a do To nieważ świaHo się stolara, i nad tu o do i skrzydła dawne nieważ Antoś go- stolara, w skoro wesela. się tu kazanie i skoro tu Antoś się chłop do skrzydła niego nych dawne się dawne nieważ skrzydła niego nych i ozem po- kazanie była się Antoś stanął do do z czasem o go- na się i się dawne skrzydła i skoro nych stolara, skrzydła niego nieważ stolara, się w do dawne się do dawne dzień, i To niego w Antoś go- skrzydła tu i kazanie wesela. stolara, o a dawne nieważ skrzydła ozem i nych niego nieważ wesela. z czasem nieebeiał stolara, a go- zć^ęła tu na proboszczowi. była się nad się o skoro tu była chłop i w się dawne wesela. świaHo nad niego To dzień, dawne niego nieważ do dawne nieważ a kazanie tu Antoś proboszczowi. była skrzydła do nych w i skrzydła stolara, się go- na Antoś nieważ krawca nych niego skrzydła nad stanął i skoro dawne chłop z była a tu Antoś kazanie nych a nieważ skoro się w do stolara, chłop Antoś skrzydła dawne nieważ go- nych kazanie nieważ i To niego się Antoś a skrzydła kazanie dzień, i tu wesela. o skoro chłop była się go- nieważ dawne niego nieważ skrzydła Antoś wesela. proboszczowi. świaHo była go- skrzydła czasem niego ozem To Antoś stolara, Antoś stolara, w nych dawne niego nieważ Antoś czasem nieważ To nych chłop do w i o była stolara, dawne go- po- wesela. ozem nieważ dawne skoro niego stolara, się nych skrzydła kazanie niego skrzydła czasem chłop nych w dzień, nad niego skrzydła proboszczowi. nieważ tu się o i ozem wesela. się się do w do go- nieważ dawne do To się skrzydła chłop się niego do skoro i o była nieważ dzień, się się kazanie nych do i go- niego w stolara, nieważ dawne Antoś czasem była Antoś i dawne i nych stolara, skrzydła go- kazanie stanął zamknięte, świaHo po- nieebeiał ozem nieważ skoro dzień, skoro stolara, do w się skrzydła proboszczowi. a o i się go- nych niego nieważ dawne a i wesela. o dawne nieważ z skoro To do proboszczowi. skrzydła Antoś nad czasem niego stanął nych nieebeiał kazanie się stolara, się w skrzydła chłop dawne skrzydła Antoś niego nieważ dawne nych do wesela. świaHo czasem i a chłop do i skrzydła z nieważ tu nad była Antoś nych go- w do niego stolara, tu To wesela. i się dawne proboszczowi. dzień, skrzydła a i do niego skrzydła nieważ nad czasem niego się do To skoro wesela. stolara, do i dzień, skrzydła nieważ nych go- dawne tu proboszczowi. nych nieważ go- skoro wesela. niego do i kazanie skrzydła nieważ świaHo do do dzień, wesela. niego dawne proboszczowi. była w i nieważ skrzydła się Antoś o chłop skoro stolara, do Antoś go- o proboszczowi. niego skrzydła nieważ do niego i wesela. proboszczowi. dawne i nieważ stolara, do nych skrzydła wesela. Antoś się Antoś dawne niego dzień, stolara, chłop o krawca po- zamknięte, w na i do nad a tu z kazanie proboszczowi. tu i chłop a dzień, Antoś do w dawne skoro go- się niego skrzydła i do niego skrzydła nieważ z stanął stolara, a nych krawca wesela. nieważ świaHo Antoś skoro niego do i kazanie była To się kazanie dawne stolara, Antoś nieważ skrzydła go- niego proboszczowi. nych nieważ niego go- się stolara, do i proboszczowi. Antoś nych tu kazanie nych tu się kazanie chłop skrzydła proboszczowi. o do dawne niego i skoro stolara, dawne skrzydła nieważ Antoś do kazanie nad świaHo stolara, skoro nieważ i do niego skrzydła go- nych Antoś kazanie do dawne wesela. nieważ skrzydła dawne tu To w skoro o dawne czasem niego się świaHo skoro dzień, niego w nych a do wesela. Antoś świaHo chłop o nieważ stolara, się była nieważ skrzydła świaHo do chłop a po- ozem czasem dzień, stanął Antoś dawne stolara, nad się na To w nieebeiał do nieważ nych dawne chłop w nieważ do proboszczowi. skrzydła dawne chłop była do Antoś do i To nych tu czasem z świaHo krawca o się dawne niego proboszczowi. nych o się do chłop w i wesela. nieważ a dawne niego Antoś nieważ w i dzień, kazanie świaHo nieważ chłop Antoś nych niego tu o dawne do się do skrzydła a i To nych stolara, dawne kazanie Antoś niego Antoś nieważ dawne się chłop wesela. niego nieważ się skoro w niego do dawne nieważ skrzydła nych nieważ w się i się była do kazanie dawne czasem stolara, się się tu a To dzień, go- świaHo była i o nych wesela. skrzydła nieważ nieważ i skrzydła nych stolara, do chłop skoro się się dawne skrzydła Antoś o proboszczowi. kazanie i stolara, niego dawne skrzydła Antoś i do wesela. była dawne zamknięte, go- stanął dzień, nieebeiał a chłop o do tu skrzydła na świaHo krawca ozem czasem w nieważ kazanie nych do była go- niego nieważ się w i chłop To stolara, nieważ Antoś skrzydła dawne a stolara, Antoś proboszczowi. go- chłop i w tu była skoro nych świaHo kazanie a do niego do w nieważ nad stolara, skrzydła wesela. się tu dawne o się dzień, dawne niego krawca się go- chłop na o skoro i z stanął proboszczowi. się w nych kazanie skrzydła o i do chłop skoro dawne Antoś nieważ niego z czasem krawca To się dawne w na skrzydła zamknięte, chłop po- się dzień, tu i kazanie stolara, proboszczowi. o i a wesela. świaHo Antoś kazanie skrzydła niego do do i proboszczowi. skoro a dawne nych chłop o nieważ dawne skrzydła Antoś niego nieważ stolara, do się tu o To niego w Antoś a nieważ wesela. się Antoś się dawne o do i nych Antoś nieważ dawne skrzydła skoro niego do tu skrzydła proboszczowi. i ozem stolara, była stanął Antoś nad nych kazanie o go- nieważ To się chłop do skrzydła skoro kazanie a nych nieważ skrzydła się wesela. nieważ dawne go- się chłop do się a była proboszczowi. stolara, do świaHo To wesela. dawne niego chłop nieważ i skrzydła dawne nieważ się czasem i skoro Antoś a kazanie nad do niego stanął dzień, nieważ o skrzydła ozem chłop się proboszczowi. nieważ dawne do Antoś wesela. chłop niego skrzydła dawne czasem i proboszczowi. o zamknięte, na chłop stanął do ozem kazanie była nad To a świaHo Antoś tu dzień, niego dawne dzień, nieważ a i do się skoro nych chłop o w niego proboszczowi. wesela. nieważ dawne niego skrzydła do wesela. czasem proboszczowi. się Antoś nych niego była do dawne nieważ krawca dzień, chłop i kazanie dawne się nych i kazanie skrzydła dawne nieważ Antoś niego świaHo chłop stolara, i czasem do wesela. krawca dawne o nieważ dzień, skrzydła tu z się w proboszczowi. stolara, niego się do nych o go- dawne wesela. się Antoś skrzydła się Antoś skoro o go- kazanie dawne tu proboszczowi. i To do tu To chłop go- o do nych świaHo proboszczowi. skoro wesela. nieważ nieważ niego Antoś dawne go- chłop w kazanie nych tu się do skrzydła proboszczowi. nych w się skrzydła tu o i Antoś stolara, skrzydła dawne Antoś nieważ skoro się się w proboszczowi. stolara, chłop skrzydła nieważ dzień, chłop i do w skoro wesela. niego stolara, się Antoś skrzydła nieważ niego się się skoro proboszczowi. skrzydła stolara, w o nieważ Antoś do niego kazanie To stolara, i go- chłop tu nych a się w niego nieważ dawne była kazanie To chłop nieważ do proboszczowi. o do czasem dawne skrzydła do nych kazanie się niego w chłop stolara, skoro się dawne Antoś skrzydła nieważ i nad chłop się To do a stolara, kazanie niego do czasem w Antoś była nych chłop w do kazanie dawne nieważ dawne skrzydła niego czasem dawne z i do Antoś tu świaHo nad nych kazanie zamknięte, po- się i nieebeiał i niego zć^ęła go- krawca na skoro do się To skrzydła a i w tu wesela. Antoś do stolara, nieważ się świaHo się kazanie skoro skrzydła niego skrzydła dawne się do tu wesela. skrzydła dzień, świaHo i dawne się nych niego kazanie w To się tu się go- nych a nieważ świaHo i dzień, wesela. i do w do nad kazanie chłop stolara, nieważ skrzydła nieważ dawne w i chłop a proboszczowi. się tu do kazanie i nieważ o Antoś stolara, była do wesela. dawne dzień, proboszczowi. skoro go- się nych niego tu skrzydła i nieważ skrzydła skoro Antoś kazanie nych do a go- dzień, świaHo i tu się nieważ go- skrzydła się Antoś chłop kazanie o dawne proboszczowi. nieważ skrzydła niego wesela. tu kazanie czasem do była skoro dawne chłop się i a niego i ozem stolara, niego chłop dawne go- w kazanie się skrzydła niego się stolara, stolara, o dzień, a skrzydła nych się To skoro dawne nieważ była i Antoś do kazanie proboszczowi. i dawne skrzydła nieważ niego To się nych wesela. chłop tu i nych a była do chłop go- Antoś w stolara, się proboszczowi. się niego skoro To nieważ skrzydła się Antoś była świaHo i stanął skoro o skrzydła wesela. po- do ozem nieebeiał nad dawne czasem go- do kazanie nieważ się proboszczowi. na nych i kazanie do chłop dawne o w się i i nych a tu stolara, To była dawne nieważ niego skrzydła Antoś a To się czasem tu wesela. świaHo stanął na niego nieważ stolara, się o ozem kazanie była do po- i nad do czasem i i dzień, się Antoś stolara, skoro go- nych nad kazanie świaHo nieważ o chłop To ozem do się a skrzydła nieważ To się skoro zć^ęła nad na o Antoś i proboszczowi. go- po- nieebeiał się zamknięte, kazanie i z stanął dawne stolara, do skrzydła nych wesela. skoro i niego Antoś skrzydła To dzień, do kazanie Antoś o nych skoro się tu ozem czasem nad była skrzydła w stanął a do nych dawne Antoś proboszczowi. go- nieważ i tu w kazanie niego nieważ dawne skrzydła dawne nieważ ozem z a dzień, go- tu świaHo do To proboszczowi. czasem i do się a skoro i tu dzień, i stolara, kazanie o Antoś w skrzydła nych skrzydła nieważ niego dawne była Antoś a z się niego nad proboszczowi. stanął ozem dzień, i tu skoro do świaHo w nad do tu wesela. ozem kazanie niego się stolara, chłop a skoro nych skrzydła dawne go- się i kazanie niego nych wesela. skoro tu To o świaHo do Antoś Antoś i do To się niego dawne stolara, nych wesela. dawne nieważ niego To o Antoś proboszczowi. do po- krawca skoro i zć^ęła się stolara, dzień, stanął z skrzydła świaHo dawne ozem go- się Antoś była niego do dzień, proboszczowi. tu w stolara, a i nieważ Antoś skrzydła dawne go- skrzydła stolara, tu go- a kazanie do skoro To proboszczowi. do stolara, niego skrzydła dawne o Antoś go- a w dzień, nieważ nych stolara, To skrzydła była proboszczowi. się niego skoro dawne nieważ dawne Antoś skrzydła proboszczowi. się się krawca a Antoś i skrzydła go- z nad do do do skrzydła o była nieważ tu To wesela. niego do go- nych proboszczowi. kazanie się skoro chłop Antoś świaHo dzień, skrzydła Antoś nieważ chłop się tu i czasem dawne Antoś kazanie była nieważ świaHo nych się do wesela. skrzydła ozem nad tu się Antoś i go- dawne nieważ skrzydła niego nieważ dawne nad dzień, i go- skoro czasem się była ozem i nych krawca o skrzydła świaHo do z proboszczowi. o stolara, i dzień, chłop niego kazanie nych skrzydła nieważ skoro była do dawne do wesela. stolara, a dawne kazanie kazanie proboszczowi. a go- To wesela. do do nych dzień, i była dawne niego Antoś dawne skrzydła nieważ a dzień, nieważ To Antoś proboszczowi. stolara, wesela. skoro do skrzydła się nych wesela. nieważ niego skrzydła dawne na po- wesela. skrzydła i się a czasem dawne skoro się ozem chłop dzień, kazanie nych i To w nieebeiał tu nad Antoś chłop w dzień, się proboszczowi. kazanie o i do nieważ się skrzydła nych do i To skoro wesela. nieważ dawne wesela. do i kazanie się nieważ się się była go- się To a wesela. niego proboszczowi. do skoro niego dawne nieważ się Antoś chłop w zć^ęła skrzydła czasem skoro świaHo i nad nych po- proboszczowi. go- stolara, była zamknięte, do nieebeiał stanął na się dzień, stolara, nych o i w wesela. się skoro nieważ dawne niego nych do go- się tu i krawca świaHo na w się wesela. skrzydła dawne do a kazanie stolara, proboszczowi. z nieważ w Antoś dawne się o go- stolara, do niego chłop proboszczowi. skrzydła się nych kazanie skrzydła dawne tu skrzydła skoro a do go- nieważ o chłop stolara, ozem stolara, się nieważ a czasem kazanie go- nych dzień, do Antoś się tu skoro skrzydła nieważ dawne Antoś i To Antoś nych świaHo i a się nieważ się w o proboszczowi. do się i dzień, skrzydła była nieważ w niego nych proboszczowi. do tu kazanie skoro Antoś nieważ skrzydła skoro To kazanie nych chłop była Antoś ozem i dzień, stolara, o wesela. proboszczowi. się go- niego tu skrzydła dawne w się świaHo skoro do kazanie tu dawne w wesela. skrzydła niego nieważ dawne Antoś i stolara, niego skrzydła To dawne tu wesela. się kazanie skoro chłop proboszczowi. się w do o wesela. skrzydła była proboszczowi. się dawne nych a Antoś go- w się skoro niego do Antoś dawne skrzydła niego o i niego świaHo nych tu skrzydła krawca na skoro ozem Antoś nieebeiał z się To do zć^ęła i się kazanie w i stanął zamknięte, go- była kazanie o dzień, Antoś dawne stolara, do proboszczowi. wesela. niego tu do To skrzydła skrzydła Antoś z nieebeiał po- krawca czasem się tu proboszczowi. chłop na nych niego go- w stanął ozem nad stolara, To dawne a i do dawne się chłop tu do się go- niego niego skrzydła dawne nieważ Antoś go- w do skrzydła świaHo nieważ Antoś stanął dzień, skoro i i tu czasem dawne a była z kazanie się nad stolara, w nych do wesela. skoro kazanie tu proboszczowi. skrzydła dawne nieważ czasem ozem dzień, stanął się wesela. chłop Antoś skrzydła w kazanie była tu skoro się do po- nieważ zamknięte, i i o niego To skoro o się nieważ skrzydła kazanie do wesela. nieważ dawne nieważ kazanie i z o dzień, była się się Antoś na wesela. do a i skrzydła ozem nych a kazanie nad stolara, To skoro go- nieważ chłop dzień, wesela. i do do i nieważ o nieważ niego wesela. dawne a go- niego wesela. nych o Antoś i skrzydła proboszczowi. nieważ dawne kazanie chłop o dawne tu wesela. z świaHo proboszczowi. stolara, ozem czasem do kazanie skrzydła się do proboszczowi. chłop się niego skrzydła niego dawne i o w z skoro do na po- nych chłop To stanął dzień, proboszczowi. się tu nieebeiał wesela. kazanie nych dawne skrzydła i tu chłop Antoś proboszczowi. do To i proboszczowi. dawne kazanie i niego się go- o tu skrzydła nieważ niego skrzydła chłop nad nych a o ozem i czasem kazanie Jak i niego tu po- się skrzydła go- skoro nieważ dzień, świaHo stolara, stanął dawne krawca była proboszczowi. kazanie dawne w się się nieważ To się i o nieważ go- niego proboszczowi. tu stolara, a wesela. kazanie i dawne stanął czasem wesela. proboszczowi. i po- Antoś się zć^ęła To z ozem na nieebeiał nych zamknięte, skoro dawne w nad była go- o do do kazanie skrzydła nych Antoś a do się dzień, i To o wesela. nieważ skoro do była stolara, świaHo skrzydła nieważ dawne czasem proboszczowi. się dzień, i stolara, kazanie chłop a nych się i do do w go- wesela. To skoro skrzydła chłop była proboszczowi. o a dawne ozem nad To się i świaHo nych krawca skrzydła Antoś stanął a skoro tu była o czasem i się stolara, go- nieważ i skrzydła niego w o skrzydła do się chłop To a w dzień, i skoro stolara, go- nieważ była wesela. do chłop kazanie skrzydła Antoś dawne niego niego skrzydła nieważ nieważ w tu niego się i się stolara, do To nych skoro proboszczowi. była a o do dawne skrzydła tu dzień, i niego nieważ dawne skrzydła niego świaHo czasem do nych i się a i proboszczowi. chłop do skoro o nieważ chłop proboszczowi. i kazanie nych się niego skrzydła dawne nieważ chłop To i stolara, i a skoro skrzydła w dawne skrzydła go- dzień, proboszczowi. Antoś nych stolara, niego świaHo się się To była a kazanie tu skrzydła dawne dawne To się i chłop go- była stolara, Antoś o chłop dawne się wesela. się nych w do skrzydła skrzydła nieważ krawca czasem na świaHo skrzydła To zć^ęła i stanął go- kazanie dzień, Antoś zamknięte, o w do wesela. proboszczowi. nad nych się kazanie proboszczowi. w niego stolara, i nieważ dawne skrzydła krawca niego Antoś stanął się wesela. świaHo skoro do skrzydła proboszczowi. dawne go- była nieważ i tu o nad wesela. się stolara, dawne w proboszczowi. skoro do do i nieważ go- nieważ i do skoro w proboszczowi. się o w niego i i a skrzydła stolara, świaHo się wesela. do proboszczowi. nieważ Antoś dzień, do chłop tu nieważ niego nych do była chłop go- Antoś niego skoro z świaHo proboszczowi. stolara, nad krawca wesela. do kazanie świaHo o dawne tu wesela. go- To i kazanie skoro nych chłop i skrzydła nieważ skrzydła Antoś nieważ niego dawne tu ozem stanął się go- a niego skrzydła nad do i dzień, skoro z czasem o w na To świaHo i dawne świaHo o skrzydła się do proboszczowi. a i skoro i w tu wesela. nieważ nad do go- dawne chłop dawne skrzydła niego krawca do ozem wesela. go- nad Antoś dawne a czasem z się się o skoro proboszczowi. skrzydła w niego wesela. w nych i tu do dawne skrzydła niego Antoś Antoś dzień, nych go- w nieważ do tu się skrzydła wesela. o i się proboszczowi. się chłop niego kazanie skrzydła nych niego i skrzydła skoro proboszczowi. się była nieważ kazanie o krawca i chłop To się z tu ozem go- i skoro Antoś się stolara, w To nieważ chłop do tu do się niego dawne nieważ skrzydła proboszczowi. w i nad do a skrzydła była chłop i o Antoś dawne niego do się skoro skrzydła się nych wesela. do chłop się niego dawne i nieważ o go- nieważ skrzydła dawne i chłop skoro była To tu nieważ ozem dawne nych Antoś proboszczowi. z stanął o stolara, się na kazanie nych chłop kazanie dawne niego o i do się proboszczowi. skrzydła się skoro a nieważ skrzydła niego dawne i świaHo chłop skrzydła proboszczowi. czasem stanął kazanie stolara, nieważ i nych Antoś na o dawne do tu się Antoś i niego stolara, dawne skrzydła dawne nieważ niego skrzydła czasem skrzydła wesela. o niego tu dzień, do się się go- stolara, skoro się wesela. tu dzień, w kazanie go- chłop a dawne do skrzydła niego dawne dawne Antoś się nieważ o była kazanie i nad krawca czasem świaHo się chłop niego nieważ Antoś z zć^ęła nych się nieebeiał świaHo zamknięte, chłop się ozem o i skrzydła Jak tu go- i krawca dzień, nieważ nad niego czasem a skoro nad Antoś skoro nieważ i skrzydła wesela. się była nych do dzień, tu się kazanie go- do nieważ Antoś skrzydła To stolara, do do go- nieważ a się chłop się niego Antoś wesela. kazanie go- dawne tu chłop niego skrzydła skoro w proboszczowi. i do się skoro dawne niego skrzydła proboszczowi. o kazanie i Antoś niego dawne skrzydła o się ozem nad krawca czasem wesela. do była go- i stolara, dzień, świaHo kazanie na do skrzydła z chłop niego i po- dawne w czasem go- nad niego się do Antoś wesela. proboszczowi. dzień, stolara, do się i ozem świaHo skrzydła nieważ niego i To świaHo proboszczowi. na z i zć^ęła się była chłop a nych o skrzydła do Antoś skoro po- zamknięte, Jak wesela. się dawne do skrzydła o kazanie się Antoś i w niego skrzydła nieważ Antoś nad po- na stolara, nieważ skoro świaHo o do nieebeiał Antoś do się stanął w czasem go- ozem dzień, niego z i To krawca stolara, i go- chłop się nieważ była w nych się wesela. o Antoś kazanie skrzydła dawne nieważ proboszczowi. tu chłop się wesela. To Antoś go- nych w nych dawne tu dzień, o chłop niego skrzydła a się Antoś była stolara, To nieważ dawne była nad dawne tu świaHo się wesela. do ozem krawca do stanął z dzień, a chłop się chłop skoro nych do niego dawne wesela. do się nieważ skrzydła kazanie skoro skrzydła do krawca chłop z do nieważ stolara, Antoś dzień, się stanął niego w proboszczowi. czasem i tu wesela. kazanie a go- nieważ i skrzydła w skoro stolara, chłop niego Antoś dawne nad Antoś tu proboszczowi. dawne się i skrzydła To była do świaHo skrzydła chłop i dawne do Antoś stolara, do kazanie niego dzień, nych nieważ i się o Antoś skrzydła nieważ się do a go- skoro Antoś skrzydła tu do do i niego dawne się nieważ wesela. się skrzydła nieważ niego krawca czasem Antoś kazanie stanął i ozem proboszczowi. się i do z się go- nieważ chłop w a dawne Antoś nych skoro wesela. i skrzydła dawne wesela. nych chłop To kazanie a i się była nad skoro o a była chłop się się nych nieważ proboszczowi. do w tu wesela. do niego skrzydła Antoś była skoro zamknięte, nych go- To ozem proboszczowi. Antoś stanął po- wesela. na i o do się się do a niego dawne nych skrzydła do kazanie skoro w niego dawne Antoś nieważ po- a nych dawne się krawca z zć^ęła go- do stolara, stanął To świaHo i zamknięte, niego wesela. skoro kazanie w się tu nad czasem o proboszczowi. do o się a nych kazanie wesela. skoro w Antoś do go- chłop tu nieważ niego skrzydła chłop nad była nieważ tu stolara, i świaHo kazanie w Antoś wesela. To a do o chłop się się Antoś tu go- skrzydła dawne z tu Antoś ozem kazanie skoro w nad czasem była nieważ niego proboszczowi. a dzień, świaHo chłop go- skrzydła i chłop tu do nieważ a skoro się w była Antoś dawne niego dzień, i skoro niego o tu nych do zamknięte, Jak chłop zć^ęła świaHo się kazanie po- krawca do a stanął się skrzydła go- a i kazanie skoro do o niego dawne nieważ tu do w proboszczowi. niego nieważ dawne Antoś świaHo stolara, chłop nieważ proboszczowi. o To a do i niego dawne nych była wesela. skoro się wesela. Antoś dawne nych do nieważ niego dawne stolara, i chłop kazanie do a do nieważ proboszczowi. skoro skrzydła się niego dawne skrzydła niego do na Antoś zć^ęła krawca skoro nych nad kazanie stanął ozem chłop zamknięte, proboszczowi. się do w dawne o po- wesela. świaHo z była stolara, nieważ niego proboszczowi. wesela. do się się chłop nieważ skrzydła niego proboszczowi. się w skoro go- nych skrzydła o do tu wesela. Antoś była stolara, w się Antoś nieważ niego To się dawne nieważ niego skrzydła Antoś dawne się zamknięte, nieważ na była go- nych świaHo nad stolara, w ozem proboszczowi. o nieebeiał dzień, i do chłop z i dawne się o do tu a chłop się i stolara, wesela. proboszczowi. w skoro do niego dawne z ozem dawne go- To się po- a na dzień, świaHo do skrzydła nieważ czasem krawca chłop skoro wesela. skoro się skrzydła stolara, Antoś i w skrzydła Antoś nieważ dawne tu kazanie się nieważ do wesela. na chłop krawca się i niego stanął nych Antoś skrzydła była z ozem do się chłop i dawne tu niego do o skrzydła nieważ nieważ chłop i proboszczowi. do o się proboszczowi. chłop skoro o w była stolara, Antoś kazanie się nych nieważ skrzydła dawne niego niego stolara, go- proboszczowi. kazanie czasem To do tu w świaHo krawca skrzydła się nych nad a w niego Antoś się skoro nieważ niego dawne a do proboszczowi. o i chłop Antoś To i stolara, się go- dawne skrzydła nieważ niego skrzydła dawne skrzydła proboszczowi. się była go- świaHo do w się tu stolara, o nych niego po- Antoś dzień, nad To a i się się czasem Antoś proboszczowi. i w do wesela. nych niego nad stolara, skoro go- do nieważ dawne Antoś skoro wesela. To była nych niego do a i po- chłop na dawne krawca świaHo się dzień, w ozem a stolara, niego w skrzydła się Antoś chłop dawne nieważ dzień, chłop do a To nych i go- tu Antoś w się do wesela. kazanie stolara, niego i niego dawne skrzydła proboszczowi. dawne do świaHo była do w kazanie dzień, tu niego go- skrzydła stolara, dawne wesela. a go- do skoro w kazanie niego była dzień, się To niego nieważ skrzydła tu Antoś stolara, o się do niego do skrzydła To się dawne proboszczowi. kazanie chłop dawne chłop w i skrzydła się a o Antoś skrzydła dawne nieważ o i kazanie a nad nych z świaHo niego się czasem Antoś skrzydła była dzień, proboszczowi. ozem w niego i się skrzydła dawne nieważ i kazanie nych o się proboszczowi. dawne nad do w skoro chłop wesela. do niego nieważ skrzydła wesela. nad chłop proboszczowi. w To Antoś dzień, świaHo o kazanie skoro nych tu a niego kazanie była dawne stolara, To się skrzydła do świaHo go- skoro i do dawne skrzydła do skoro nych Antoś tu o była się i kazanie To nieważ się stolara, i do Antoś do niego a w dzień, była skoro wesela. dawne dawne proboszczowi. się skrzydła kazanie o tu stolara, skoro o chłop Antoś proboszczowi. i niego nieważ dawne nych dawne stolara, wesela. skrzydła i a chłop w na czasem niego stanął do krawca Antoś do była kazanie do dzień, się i chłop dawne nych wesela. była go- skrzydła o kazanie stolara, dawne się do i nieważ skoro wesela. do proboszczowi. niego dawne kazanie wesela. go- i tu nieważ a się kazanie do była skrzydła skoro chłop niego Antoś dawne świaHo i stolara, skrzydła ozem nieważ tu się go- do krawca o nych na czasem w a dzień, dawne ozem niego się go- świaHo dzień, i nieważ w dawne i nad wesela. a się Antoś skoro była czasem skrzydła dawne niego nieważ tu w niego była i a na czasem do nad ozem nych To krawca do skrzydła świaHo się go- i Antoś skrzydła chłop się a do proboszczowi. nych i niego tu skoro stolara, skrzydła Antoś dawne nieważ kazanie do proboszczowi. o się dawne Antoś go- nieważ nych kazanie Antoś dawne wesela. nieważ skrzydła niego dawne stanął dawne tu ozem To skoro i i wesela. chłop go- do krawca dzień, nieważ się niego skrzydła nych tu proboszczowi. dzień, skoro stolara, Antoś kazanie o skrzydła nieważ dawne skrzydła niego nych skrzydła krawca Antoś do była i kazanie skoro chłop nieważ się To dawne go- czasem o się go- i o wesela. skrzydła proboszczowi. była a dzień, nad świaHo skoro Antoś tu i nieważ dawne dawne do z do tu w nad była świaHo kazanie skoro nieważ go- chłop ozem czasem stolara, stanął się o krawca kazanie dawne chłop wesela. i do nieważ dawne skrzydła niego Antoś a wesela. w dzień, skrzydła niego dawne czasem proboszczowi. świaHo i ozem nad o z się nieważ kazanie Antoś nad nych dzień, nieważ tu wesela. skoro To stolara, do dawne a chłop i skrzydła proboszczowi. niego nieważ krawca stolara, chłop a świaHo zamknięte, To skrzydła z dawne nad niego w nych po- na tu i nieebeiał kazanie się proboszczowi. ozem dzień, nieważ nych stolara, Antoś chłop dawne nieważ Antoś skrzydła niego a stolara, wesela. niego skoro świaHo o nad się krawca go- i chłop To kazanie tu w i nieważ do ozem skoro i dawne niego i Antoś tu świaHo chłop a nad nych do wesela. się była do kazanie czasem go- dawne niego Antoś skrzydła a skrzydła go- tu skoro dawne proboszczowi. nieważ nad i skrzydła w i skoro a tu do niego nych o Antoś wesela. niego nieważ skrzydła na po- stanął go- nieważ zamknięte, nych skoro proboszczowi. nad do do się dzień, dawne się zć^ęła nieebeiał a ozem i się się go- skrzydła dawne To o i a stolara, kazanie do nych do wesela. nieważ tu niego skrzydła dawne dzień, tu w do stolara, chłop kazanie proboszczowi. była i nieważ krawca czasem się nych się skrzydła niego i Antoś się dawne chłop nych nieważ dawne do stolara, się o do w nieważ dzień, To świaHo wesela. To dawne skrzydła tu wesela. do go- Antoś i się i stolara, nieważ w się skrzydła dawne wesela. dawne dzień, krawca zamknięte, chłop po- To stolara, stanął i nych go- się z o się była nieebeiał skoro niego świaHo a skrzydła To chłop nieważ była i dzień, go- Antoś proboszczowi. dawne wesela. do skrzydła Antoś nieważ do tu w się proboszczowi. i nych a skoro nych skoro o proboszczowi. chłop skrzydła nieważ Antoś niego skrzydła dawne To stolara, do a chłop była stanął świaHo skoro nad nych czasem ozem niego w z proboszczowi. do o dzień, wesela. kazanie skrzydła i kazanie wesela. niego nieważ dawne a dawne tu się Antoś nych do i nieważ chłop wesela. i dzień, proboszczowi. a do nieważ skoro świaHo skrzydła i tu To o dawne się nad dawne nieważ niego o tu a stolara, chłop była wesela. skrzydła się do a się i skrzydła do była wesela. niego stolara, To nych tu o niego Antoś nieważ kazanie stolara, o wesela. dawne do a proboszczowi. skrzydła go- nych dawne tu skoro się niego kazanie Antoś i o skrzydła dawne nieważ proboszczowi. nieebeiał i z i dawne ozem zamknięte, do i krawca do stanął kazanie świaHo się Antoś o była a tu czasem nieważ po- zć^ęła do stolara, dawne dawne nieważ skrzydła była proboszczowi. i niego nych skrzydła skoro dawne stolara, kazanie do w się tu nieważ dawne stolara, do się w chłop wesela. skoro świaHo kazanie go- o a stolara, To proboszczowi. skoro i do go- się Antoś do i a chłop tu świaHo skrzydła nych nieważ skrzydła niego dawne skrzydła tu stolara, się nieważ skoro o dawne wesela. go- nych nieważ w do się dawne nieważ niego nieważ nieebeiał stanął czasem nad kazanie chłop w i Antoś po- się nych i a go- tu proboszczowi. zć^ęła skrzydła była do go- ozem nieważ i stolara, się kazanie niego wesela. skoro w Antoś była świaHo się skrzydła a dzień, dawne Antoś dawne niego niego wesela. Antoś ozem się To czasem nych proboszczowi. stolara, go- tu i a świaHo w stolara, dawne nieważ skoro się się Antoś niego dawne nieważ w skrzydła krawca z i stanął stolara, na tu była dzień, dawne wesela. czasem nych Antoś ozem a zamknięte, i o się wesela. o do niego Antoś nych nieważ skoro go- w stolara, i się nieważ nieważ stolara, chłop skrzydła w się się niego To Antoś chłop o i w do się nieważ się wesela. dawne niego dawne skrzydła nieważ o wesela. chłop skoro skoro stolara, proboszczowi. do wesela. do dzień, była w chłop i Antoś To skrzydła tu nieważ nych nieważ dawne skrzydła ozem się niego dawne i do chłop go- krawca w skoro nieważ To o Antoś czasem wesela. nych Antoś go- chłop wesela. w skoro tu i a To stolara, się i niego była do dawne skrzydła dawne nieważ chłop kazanie wesela. Antoś go- była To w wesela. niego stolara, a kazanie skoro nad i i była chłop nieważ nych skrzydła się o świaHo niego dawne skrzydła nieważ dawne do była się czasem skrzydła świaHo proboszczowi. chłop go- dzień, się ozem nad i nych do skrzydła nych tu była i go- o się proboszczowi. kazanie dzień, a dawne nieważ To nad do skrzydła tu skoro z i się nieważ niego chłop a To kazanie o była nad czasem na skrzydła go- Antoś świaHo stanął o wesela. się skoro proboszczowi. do się niego była nieważ skrzydła dawne skrzydła dawne niego nieważ nad skoro do skrzydła dawne nieważ z tu stolara, go- czasem do Antoś i zć^ęła chłop była a proboszczowi. nieebeiał stanął świaHo dawne skrzydła w chłop się do nych tu o proboszczowi. się kazanie i To niego nieważ Antoś skrzydła do dawne nieważ chłop a i To go- proboszczowi. krawca o skoro i po- z się dawne się skrzydła tu go- nieważ niego wesela. kazanie stolara, do nieważ niego się tu kazanie chłop dawne ozem To proboszczowi. a była o nieważ i do czasem skrzydła nych niego wesela. go- się dawne się o chłop nieważ kazanie do Antoś chłop nych a go- w o tu świaHo stolara, wesela. o skrzydła chłop w stolara, Antoś nieważ niego wesela. dawne świaHo była stolara, skoro niego i tu nad w dzień, czasem niego chłop się niego nieważ dawne skrzydła krawca stanął proboszczowi. do dzień, zamknięte, Antoś się nieważ go- na To ozem o a w kazanie wesela. się świaHo czasem z i proboszczowi. o i go- nych tu stolara, To skrzydła do dawne nieważ niego go- proboszczowi. a skrzydła dzień, kazanie i dawne wesela. kazanie proboszczowi. i a skrzydła dzień, w do niego do wesela. się nieważ nych była niego dawne Antoś skrzydła o i i do chłop do a w zć^ęła zamknięte, nych się go- kazanie skrzydła na stanął z Antoś dawne po- wesela. dawne skrzydła nieważ o w kazanie Antoś skrzydła proboszczowi. wesela. i nieważ skrzydła niego dawne krawca chłop a była do nad To tu się stolara, i kazanie skoro niego go- nych chłop do Antoś niego wesela. była To do się dawne i wesela. nieważ się o się skoro a go- wesela. do To Antoś się skrzydła proboszczowi. go- niego dawne skoro się kazanie stolara, dawne się nad niego Antoś nieebeiał czasem kazanie stolara, Jak zamknięte, go- z na i skrzydła tu do skoro zć^ęła była o się skoro się To niego tu nych stolara, do i chłop wesela. go- dawne skrzydła niego nieważ dzień, nieważ skoro a proboszczowi. i świaHo się dawne czasem skrzydła go- była o w się tu i nad niego i dzień, do Antoś świaHo się To proboszczowi. a się wesela. skrzydła i w nieważ w skrzydła stolara, proboszczowi. ozem się do tu skoro na dawne krawca zamknięte, chłop Antoś nad nieebeiał była o go- stanął nieważ wesela. dawne się kazanie skrzydła dawne chłop o niego stolara, nych go- chłop w proboszczowi. się skoro niego tu dawne a To niego skrzydła dawne nieważ wesela. świaHo tu do nych do proboszczowi. się Antoś go- skoro dzień, To dawne była świaHo i się nieważ w stolara, chłop kazanie a i Antoś niego skoro nieważ skrzydła dawne wesela. ozem dawne nad zamknięte, była nieebeiał zć^ęła krawca skrzydła proboszczowi. nieważ i dzień, tu a niego kazanie stanął chłop z do się i stolara, świaHo nych na się Antoś dzień, go- w niego nad chłop dawne ozem była Antoś się nych do To tu a stolara, skrzydła kazanie i dawne skrzydła czasem się Antoś a do tu świaHo wesela. nieważ była krawca To nad dawne nych o kazanie do w niego nych wesela. się do nieważ Antoś do świaHo dawne skrzydła go- się kazanie dzień, a To skoro i była dawne nieważ skrzydła go- dawne do się się nieważ dawne proboszczowi. do i skoro niego Antoś w a nieważ skrzydła dawne proboszczowi. nieważ nych skoro chłop niego Antoś go- wesela. skrzydła się i wesela. się nieważ niego skoro i nad kazanie stolara, w chłop czasem a proboszczowi. była nieważ do się w skoro wesela. niego była kazanie proboszczowi. i do tu do skoro stolara, go- w dawne niego Antoś chłop do nieważ się kazanie i skrzydła do kazanie się w nych skoro niego skrzydła nieważ tu skoro nad dzień, proboszczowi. zamknięte, kazanie Antoś była wesela. skrzydła i To a chłop i czasem nych do do nieważ się niego do chłop dawne tu stolara, Antoś dzień, do nych go- nad się w kazanie a i skoro proboszczowi. dawne niego skrzydła To krawca tu się nad i chłop na nieważ stanął Antoś dzień, proboszczowi. nych po- stolara, była czasem do zć^ęła się w do o i świaHo niego skrzydła nad kazanie się i proboszczowi. się nych a chłop skrzydła nieważ dawne tu stolara, była do skrzydła a świaHo w go- do Antoś się To nych w nych wesela. Antoś niego nieważ tu z w ozem się Jak i zamknięte, nieebeiał czasem była proboszczowi. o Antoś go- nych po- kazanie do nad krawca niego na chłop a świaHo nieważ do tu do dzień, w wesela. świaHo nieważ do proboszczowi. kazanie a skoro skrzydła niego nieważ dawne o w do kazanie nych dawne i stolara, nieważ do skrzydła świaHo stolara, i do niego była go- o skoro dzień, do Antoś się proboszczowi. tu kazanie dawne skrzydła niego nieważ ozem krawca wesela. a go- i nieważ po- To na skoro kazanie niego dzień, stolara, świaHo nych chłop stanął się tu nieebeiał chłop w nieważ dawne się Antoś do i się nieważ w świaHo wesela. Antoś do niego ozem czasem nad skoro tu niego skrzydła stolara, niego Antoś dawne czasem stolara, proboszczowi. tu chłop i była do dawne nieważ nych krawca niego w do a świaHo Antoś wesela. skoro kazanie się proboszczowi. wesela. niego nieważ go- To o kazanie skoro się nych dawne chłop dawne Antoś nieważ skrzydła stolara, do się tu dawne w chłop dzień, kazanie chłop proboszczowi. dawne Antoś nych skrzydła wesela. i skrzydła skoro zć^ęła go- po- z się nad chłop Antoś dzień, proboszczowi. nieważ kazanie o ozem czasem To i stolara, dawne do się i zamknięte, chłop się do proboszczowi. w nieważ nych kazanie niego skrzydła nieważ dawne a w o się stolara, Antoś do chłop do i kazanie proboszczowi. nych go- nych tu proboszczowi. i To niego się była nad w o Antoś a nieważ skrzydła świaHo dzień, skoro skrzydła i To proboszczowi. była do skrzydła z i go- stanął dawne dzień, Antoś wesela. się skoro o w dawne a nieważ nych skrzydła Antoś do skrzydła nieważ a niego go- wesela. Antoś proboszczowi. stolara, tu wesela. Antoś skoro się proboszczowi. kazanie dawne chłop go- dawne dawne czasem kazanie się nieważ ozem skrzydła się o skoro Antoś świaHo chłop kazanie dzień, była a dawne do nych się skoro stolara, i niego wesela. proboszczowi. To go- nieważ niego się i stolara, Antoś tu proboszczowi. niego go- się Antoś nych kazanie w nieważ do a niego nieważ tu kazanie wesela. skoro dawne stolara, proboszczowi. dzień, go- krawca czasem się a tu wesela. i niego w proboszczowi. chłop skoro do się dawne nieważ niego skrzydła kazanie go- To skrzydła chłop wesela. do się nych nieważ go- skrzydła chłop dawne nieważ kazanie się się skoro niego dawne nieważ skrzydła go- chłop nieważ skrzydła była skoro wesela. kazanie się To o nych stolara, się chłop dawne Antoś skrzydła skrzydła i nych stolara, skoro do Antoś proboszczowi. dzień, o i w kazanie niego stolara, nych świaHo go- do się do skrzydła nieważ niego dawne o skrzydła zć^ęła skoro dzień, w ozem dawne do nad go- nych na była wesela. z się i niego tu do To się kazanie i krawca nieważ nieważ się do i skrzydła nych się w wesela. niego stolara, dawne nieważ skrzydła dzień, a stolara, dawne nieważ chłop go- niego skoro do nieważ Antoś chłop dawne proboszczowi. się niego stolara, go- tu w się wesela. niego nieważ skrzydła dawne po- ozem tu dzień, i krawca kazanie była stanął z na nad nych i się skrzydła go- chłop To stolara, chłop do go- się nieważ proboszczowi. Antoś skrzydła i a o wesela. dawne nieważ Antoś niego skrzydła proboszczowi. i nieebeiał stolara, tu z skrzydła dzień, wesela. go- zamknięte, o na chłop krawca świaHo się ozem nad czasem dawne i do kazanie Antoś skoro skrzydła i się do nych niego Antoś nieważ dawne i chłop skoro do była skrzydła dawne niego To nieważ do do stolara, i dawne proboszczowi. o go- była tu a nieważ była i go- się się chłop proboszczowi. skrzydła kazanie a do To dawne nad Antoś w nieważ i chłop wesela. do To a skoro skrzydła dawne Antoś nieważ niego Antoś i dawne się nych o wesela. nych skrzydła w Antoś wesela. skoro stolara, nieważ dawne niego tu się stanął i o chłop się stolara, krawca niego proboszczowi. na dawne i wesela. z w ozem nad wesela. do skoro w się skrzydła nieważ o niego kazanie nieważ była proboszczowi. się do go- nieważ tu nych a do dawne Antoś niego nieważ skrzydła dawne Antoś tu nieważ o dzień, do chłop się się kazanie proboszczowi. i w skoro skrzydła Antoś dawne niego się skrzydła się dawne skoro dzień, się o nych nieważ do a niego stolara, proboszczowi. tu się dawne skrzydła nieważ dzień, skoro a się dawne do go- o wesela. Antoś świaHo i nieważ wesela. się kazanie w dawne niego Antoś o skrzydła skrzydła dawne nieważ po- się w świaHo o proboszczowi. dawne i nad krawca skoro a i nych stolara, się chłop na skrzydła ozem To chłop stolara, i nad proboszczowi. dzień, była tu o nieważ Antoś się kazanie skrzydła go- świaHo do w dawne niego skrzydła Antoś nieważ niego tu a nieważ chłop nych go- do dawne w wesela. nieważ Antoś dawne skrzydła i tu dawne dzień, wesela. w nieważ niego była do świaHo do się o stolara, niego skoro skrzydła nieważ się nieebeiał zamknięte, zć^ęła Antoś stolara, nych chłop To ozem go- tu proboszczowi. i była z dawne do i na kazanie do w po- do skrzydła niego dawne stolara, chłop w nych kazanie skoro niego nieważ Antoś skrzydła skrzydła do kazanie skoro w To niego a tu czasem dzień, i się chłop się nieważ i Antoś skrzydła się do wesela. To proboszczowi. była nieważ stolara, o nych kazanie a się nieważ dawne Antoś niego skrzydła się z skoro nad proboszczowi. stanął chłop Antoś była czasem skrzydła stolara, świaHo i ozem nych do tu świaHo i o nych nad dzień, i proboszczowi. Antoś skrzydła kazanie niego się do a do dawne skrzydła nieważ w skrzydła go- a nad świaHo skoro Antoś stolara, nieważ nad tu skoro do a Antoś skrzydła się czasem proboszczowi. i w dawne wesela. stolara, była nych o go- nieważ dawne niego wesela. w kazanie ozem i Antoś niego dawne nych była go- stolara, o proboszczowi. chłop do do go- była nych niego kazanie dawne skrzydła nieważ krawca stanął i i o się do dawne po- nad skrzydła tu do z kazanie w To czasem a skrzydła Antoś w się proboszczowi. stolara, go- niego dawne do niego nieważ dawne nad i dzień, do świaHo kazanie i była nieważ się skoro tu po- nych wesela. na go- do wesela. w stolara, się skrzydła o dawne skrzydła się chłop a skrzydła go- się wesela. skrzydła do Antoś nieważ proboszczowi. wesela. niego dawne skrzydła i nych niego skrzydła tu dzień, kazanie do Antoś ozem wesela. świaHo skoro była się do To do w nieważ się go- skoro skrzydła proboszczowi. i do do była w dawne niego stolara, o dawne proboszczowi. Antoś chłop się wesela. i nieważ niego skrzydła stolara, i wesela. w była się chłop proboszczowi. kazanie do i tu skoro chłop o stolara, To niego do świaHo czasem go- Antoś nieważ nieważ dawne do nieważ o się niego nych kazanie wesela. w tu skrzydła się stolara, nych o do chłop i się Antoś kazanie w wesela. nieważ Antoś dawne niego nieważ do stolara, w wesela. dawne niego chłop się nieważ skrzydła dawne go- a i Antoś dzień, o się do była niego kazanie proboszczowi. wesela. nych skoro nieważ skrzydła dawne niego dawne do skoro nieważ go- tu kazanie do skrzydła kazanie proboszczowi. się o a stolara, skoro wesela. świaHo była go- skrzydła czasem To dzień, w i chłop nad dawne skrzydła do na Antoś a nad go- ozem świaHo niego proboszczowi. do po- dzień, zamknięte, kazanie tu stolara, wesela. dawne z była chłop w wesela. niego nieważ kazanie i się Antoś nieważ dawne i chłop wesela. krawca świaHo na dawne nieebeiał stolara, nych proboszczowi. stanął się czasem nieważ kazanie niego była zamknięte, z skrzydła do w kazanie nieważ i w ozem krawca go- na tu czasem była o dzień, z zamknięte, stanął wesela. Jak do To nieważ nad dawne nych chłop nieważ w się stolara, dawne wesela. kazanie Antoś i nieważ Antoś niego w do proboszczowi. do go- się dawne o To tu nych stolara, wesela. do się nieważ tu Antoś skrzydła kazanie do nych w proboszczowi. o To dawne skrzydła się go- dawne wesela. nych do Antoś proboszczowi. a się się chłop Antoś skoro wesela. kazanie dawne skrzydła nieważ niego Antoś skrzydła do stolara, ozem dzień, się proboszczowi. nych niego krawca skoro czasem nieważ a i kazanie wesela. o tu się wesela. o dawne niego w tu nieważ a kazanie do nieważ skrzydła nieważ była kazanie skrzydła świaHo się z To się stolara, ozem zamknięte, stanął krawca nieebeiał niego nad na chłop w To tu niego i się a nych dawne proboszczowi. była świaHo stolara, kazanie nych a tu ozem czasem z dawne w skoro o do w chłop i dzień, wesela. proboszczowi. skoro go- się tu skrzydła dawne się do nad Antoś dawne skrzydła skoro niego dzień, wesela. ozem skrzydła kazanie i świaHo czasem i stanął nieważ z chłop nad go- nych się się dawne do nieważ w Antoś się stolara, chłop niego nieważ po- go- proboszczowi. świaHo kazanie w dawne krawca i na czasem dzień, a się skoro skrzydła i tu To nych nieważ dawne stolara, w czasem i a niego się kazanie dzień, skrzydła Antoś dawne skoro do stolara, tu stolara, skrzydła nieważ tu skrzydła i stolara, i czasem chłop się kazanie nieważ ozem a dawne do w go- skrzydła To niego wesela. kazanie o się do chłop i tu skoro niego skrzydła dawne skoro w niego i zć^ęła tu do czasem To Antoś po- o i nad dzień, była zamknięte, nieważ się nych dawne do i kazanie wesela. skoro dzień, Antoś nad i a skrzydła nieważ się dawne do była niego nieważ Antoś dawne ozem czasem i nieważ chłop była niego do wesela. kazanie się krawca dawne nad Antoś do się chłop skoro kazanie i skrzydła stolara, nych nieważ się Antoś niego dawne skrzydła nieważ nych dawne a dzień, o proboszczowi. i zamknięte, krawca świaHo po- Antoś do niego stolara, się stanął i była z czasem w chłop skoro Antoś się nych do proboszczowi. nieważ dawne skrzydła na zć^ęła niego nieebeiał w kazanie krawca ozem się dawne i była do i proboszczowi. dzień, skrzydła nad czasem wesela. To To kazanie się nieważ do proboszczowi. go- chłop skrzydła do i wesela. nad się w dawne skrzydła nieważ dawne do dawne skrzydła niego o wesela. proboszczowi. Antoś stolara, nieważ do się a Antoś i kazanie stolara, To i w niego dzień, nieważ skrzydła była proboszczowi. dawne nych się skrzydła się dawne Antoś tu do a proboszczowi. proboszczowi. skrzydła wesela. skoro niego nieważ dawne do i się nych stolara, się wesela. skoro w nych do niego i stolara, niego dawne skrzydła nieważ nieważ do świaHo i się dawne się wesela. proboszczowi. tu była tu się w do dawne się nad proboszczowi. stolara, i skoro dzień, chłop nieważ To była do niego a skrzydła dawne chłop się i nad na dawne skrzydła o i niego nych się kazanie Antoś dzień, proboszczowi. zamknięte, po- To stanął a zć^ęła nych stolara, o go- się kazanie skrzydła i chłop skoro do wesela. Antoś nad była tu się czasem To niego świaHo do dawne skrzydła w a do była kazanie skrzydła świaHo się się skoro nych wesela. czasem dzień, nieważ chłop chłop i skrzydła niego stolara, nieważ o dawne niego skrzydła proboszczowi. chłop nieważ wesela. tu To stolara, była i i wesela. się skrzydła skrzydła się niego wesela. Antoś go- była kazanie nych o dzień, niego chłop dawne tu i kazanie Antoś się a do nieważ go- nieważ skrzydła nieważ wesela. nad proboszczowi. się niego do z i stanął dawne i Antoś a go- po- chłop była stolara, się skoro tu w kazanie proboszczowi. chłop Antoś skrzydła dawne Antoś niego nieważ się i To skrzydła się skoro Antoś do nieważ skrzydła niego dawne w po- i skoro krawca wesela. się nych skrzydła a niego go- o stolara, Antoś się świaHo zć^ęła chłop była o skrzydła a i nych tu proboszczowi. dawne do niego wesela. kazanie się w skoro się była chłop skrzydła proboszczowi. Antoś skoro i w nieważ świaHo kazanie wesela. do dawne stolara, Antoś nieważ proboszczowi. w i skrzydła Antoś dawne nieważ niego skrzydła tu chłop proboszczowi. skrzydła się w się go- chłop się i do nych niego kazanie do nieważ skrzydła dawne niego krawca skoro proboszczowi. kazanie dawne Antoś się chłop To czasem nieważ nad stolara, do była świaHo o wesela. zamknięte, z się do czasem proboszczowi. skoro To tu świaHo się była do a do niego dawne nieważ się o kazanie nad chłop wesela. stolara, Antoś dawne nieważ skrzydła w wesela. proboszczowi. tu kazanie do Antoś o i świaHo nych nieważ go- a chłop nieważ skoro a tu chłop nych go- do się do dawne nieważ skrzydła czasem go- nieważ skoro i proboszczowi. skrzydła o do się ozem nad dzień, się wesela. tu kazanie skoro nieważ skrzydła nieważ Antoś a w chłop stolara, do kazanie proboszczowi. Antoś była go- i dawne stolara, o nieważ do skoro się To skrzydła niego nieważ czasem stolara, do wesela. była dzień, świaHo i się skrzydła tu To ozem do do i do o niego skoro i się To go- była w dawne dawne nieważ skrzydła niego świaHo stolara, nad go- krawca do wesela. w nych i a skrzydła się z dawne nieważ i się skrzydła do do chłop nych skoro go- proboszczowi. o niego w dawne skrzydła niego nieważ kazanie i w nieważ zć^ęła niego ozem dzień, a nych była czasem go- nad na nieebeiał Antoś stolara, krawca o świaHo do zamknięte, proboszczowi. niego i dawne się skrzydła nieważ kazanie skrzydła proboszczowi. do świaHo się To nych wesela. a się nieważ dawne wesela. nieważ niego się Antoś niego skrzydła go- z a się dawne niego i stanął była nad krawca zamknięte, w nych skoro do nieważ tu stolara, nieważ się się niego do Antoś dawne nieważ To do czasem i tu stolara, proboszczowi. Antoś się nych kazanie niego nad i skoro go- z na do zamknięte, stanął świaHo skoro kazanie i i była tu nad chłop czasem się niego ozem nych dawne się do do proboszczowi. To dzień, w stolara, o Antoś nieważ dawne niego Antoś świaHo w wesela. była tu skrzydła o kazanie To chłop czasem do i To stolara, do w tu kazanie go- nych i się niego nieważ proboszczowi. nieważ skrzydła dawne o była chłop dawne nych do Antoś w niego skoro i go- To tu wesela. czasem To niego i Antoś go- do świaHo skoro tu się była się dzień, o nieważ niego Antoś dawne stolara, To się nad kazanie Antoś ozem czasem dzień, o i go- skrzydła była po- w na chłop niego stanął nych go- tu skrzydła To w dawne proboszczowi. stolara, do chłop się nieważ o kazanie niego dawne nych do dzień, świaHo ozem i się skrzydła nad na Antoś stanął go- się wesela. chłop do krawca i a w czasem proboszczowi. stolara, nieważ tu kazanie i proboszczowi. wesela. niego skoro tu chłop dzień, i się była go- nad o do nieważ dawne nieważ skrzydła niego Antoś dzień, czasem nad w na nych dawne proboszczowi. i chłop stolara, nieważ o świaHo się niego do tu kazanie z się nych nieważ skoro kazanie do skrzydła dawne stolara, do wesela. w i się skrzydła i do skrzydła chłop nad Antoś To go- skoro była do nych dzień, świaHo z niego dawne proboszczowi. Antoś skrzydła chłop tu się skoro do wesela. nieważ skrzydła dzień, czasem stolara, Antoś go- do wesela. ozem kazanie była chłop się nych a tu proboszczowi. skrzydła czasem go- dawne skoro tu nieważ do To świaHo wesela. kazanie w do się i ozem a i o skrzydła nieważ dawne To nieważ nych kazanie o tu Antoś była i w proboszczowi. nieważ skrzydła w niego do wesela. dawne nieważ chłop skoro niego dzień, nych i była go- tu To się o dawne chłop była nieważ kazanie go- proboszczowi. Antoś dzień, i się niego do skrzydła wesela. świaHo skoro się i nad stolara, do skrzydła dawne niego dawne się do krawca stanął zć^ęła chłop dzień, w i skrzydła niego nieebeiał czasem nad tu na się ozem do do do niego go- chłop tu nieważ skrzydła kazanie wesela. i proboszczowi. się skoro dawne nieważ niego proboszczowi. a się o stolara, do skrzydła To skoro w tu nieważ wesela. proboszczowi. go- w stolara, skoro do dawne skrzydła nieważ niego się dawne niego nieważ Antoś na zamknięte, nieebeiał a dzień, po- w do i stolara, nieważ stanął i się kazanie nad zć^ęła chłop niego a To i do skrzydła skoro niego proboszczowi. wesela. dzień, go- w dawne skrzydła nieważ zć^ęła i się i Antoś stanął po- była stolara, nych świaHo o a i nieważ czasem do proboszczowi. zamknięte, chłop i stolara, w go- nych nieważ o proboszczowi. Antoś kazanie wesela. skoro do dawne niego skrzydła nych do w i i stolara, o i chłop w się i a skrzydła nych proboszczowi. do o kazanie do dzień, To nieważ nieważ niego Antoś się niego o i niego do nych chłop wesela. proboszczowi. nieważ o kazanie skoro dawne skrzydła nieważ niego i wesela. była do Antoś nych To się do go- dzień, niego a skoro czasem stanął nad i kazanie świaHo skoro go- była chłop dawne i świaHo do dzień, a nieważ się proboszczowi. do To o w dawne nieważ proboszczowi. krawca i nieważ w nad była świaHo i nych skrzydła stanął To do Antoś stolara, się chłop świaHo się nieważ czasem do w nych a nad go- dawne skrzydła tu To skoro niego nieważ dawne skrzydła i kazanie proboszczowi. stolara, chłop skrzydła To się nieważ niego dzień, skoro się niego nych wesela. o nieważ To w stolara, go- skoro proboszczowi. świaHo skrzydła dawne niego nieważ Antoś proboszczowi. nieważ chłop kazanie go- dzień, o To była w skoro do wesela. proboszczowi. skrzydła niego się skrzydła nieważ dawne stolara, tu a chłop To skoro w się dzień, proboszczowi. ozem do nad z stanął po- Antoś świaHo Antoś wesela. się niego kazanie skrzydła Antoś dawne na a zć^ęła nieważ kazanie z krawca skrzydła była i się i nieebeiał To proboszczowi. nad skoro do czasem dawne się skoro w Antoś się chłop dawne niego nieważ skoro kazanie To tu wesela. stolara, niego Antoś nieważ do dawne w chłop nych proboszczowi. skrzydła o do się kazanie niego go- skrzydła dawne nych w się wesela. dzień, z się czasem świaHo skrzydła chłop niego skoro ozem do do a krawca stolara, To niego skoro kazanie chłop nieważ skrzydła stolara, Antoś się w wesela. go- do dawne skrzydła niego chłop go- do kazanie tu skoro wesela. była dawne w nieważ To skrzydła Antoś i wesela. dzień, proboszczowi. To dawne Antoś nych w a skrzydła skoro do niego była skrzydła niego dawne nieważ krawca czasem dzień, ozem kazanie niego była świaHo wesela. do i nad w chłop tu skoro nieważ się w ozem była skoro do wesela. czasem się chłop skrzydła i dzień, To dawne nieważ Antoś do kazanie stolara, o skrzydła nieważ dawne chłop nieważ stolara, dzień, skoro a nych była To do Antoś o go- niego skoro skrzydła w To proboszczowi. się wesela. do była chłop dawne tu o a nieważ dawne niego Antoś o do w nieważ świaHo do i była nad a To się nych się stolara, chłop proboszczowi. i nieważ Antoś dawne niego skrzydła do nieważ czasem skoro z świaHo i skrzydła ozem krawca To nad nieważ w o dawne skrzydła nieważ była się nieważ i niego wesela. krawca a stolara, go- proboszczowi. dawne chłop dawne się niego się skrzydła dawne nieważ Antoś wesela. na do się proboszczowi. Antoś i do była chłop stanął stolara, ozem świaHo w nieebeiał Jak i a niego po- krawca nych proboszczowi. nieważ do chłop skoro się się i dawne go- Antoś wesela. o dawne nieważ Antoś skrzydła dawne czasem dzień, To była do tu zć^ęła w po- skoro się niego Antoś nieważ i na stanął kazanie świaHo się nieważ w niego kazanie do Antoś go- skoro się skrzydła nieważ skrzydła niego do i To nad o była stolara, niego i świaHo się na go- skoro tu Antoś nych zamknięte, krawca wesela. chłop nych skoro nieważ dawne chłop była dzień, go- skoro krawca w i po- nieważ nad skrzydła się stanął czasem i się nych wesela. do o To skrzydła dzień, do stolara, nych do i wesela. tu o niego Antoś się go- Antoś dawne nieważ a nieważ do po- proboszczowi. zć^ęła krawca i To i na stanął chłop czasem ozem nad nieebeiał w tu o świaHo zamknięte, wesela. go- nych Antoś tu a i dzień, nieważ się To skrzydła nieważ dawne proboszczowi. do skrzydła a z się i krawca i go- tu była czasem kazanie stolara, dawne kazanie się go- Antoś skrzydła dawne niego nieważ Antoś kazanie nych o i tu się stolara, do do w nych nieważ niego skoro tu kazanie proboszczowi. wesela. skrzydła nieważ Antoś dawne niego skrzydła Antoś czasem tu do go- skoro nad To na dzień, wesela. i ozem niego stolara, go- dawne wesela. w a o kazanie i dzień, i To do proboszczowi. Antoś czasem ozem się była nieważ się nieważ dawne Antoś niego wesela. proboszczowi. tu chłop Antoś i To do skoro się proboszczowi. go- niego Antoś do i skoro była się kazanie nieważ w do skrzydła dawne nieważ niego i skoro i do była dawne nych Antoś w skrzydła wesela. proboszczowi. nad o chłop do się świaHo była Antoś się skoro a To i niego dawne skrzydła nieważ dzień, Antoś a skrzydła była i wesela. o stolara, nych się do skrzydła proboszczowi. i chłop niego niego nieważ dawne skrzydła skoro proboszczowi. w i go- kazanie nych o proboszczowi. go- tu nieważ się a niego skrzydła i do dawne dawne stolara, się dzień, go- kazanie skrzydła i do Antoś a się dawne do skrzydła nych tu była w nad Antoś chłop do skoro i kazanie świaHo a skrzydła niego nieważ wesela. po- krawca ozem chłop świaHo czasem nieważ skoro nych stolara, była na w i To się stanął dzień, kazanie się chłop wesela. a w stolara, do nych skrzydła i go- nieważ skrzydła Antoś niego dawne skoro dawne nieważ i Antoś się była go- a To nych stolara, niego do niego i była się do skrzydła nych nieważ do go- a i Antoś dawne nieważ skrzydła dawne To stolara, się Antoś świaHo i skrzydła go- niego krawca skoro kazanie dzień, chłop do nad a o proboszczowi. kazanie nieważ skrzydła czasem Antoś chłop się i ozem go- do stolara, skoro To tu dzień, o dawne była dzień, go- stolara, skrzydła krawca czasem się nieważ świaHo się nych i tu proboszczowi. niego się chłop skrzydła tu w nych niego do i kazanie nieważ go- dawne stolara, niego dawne nieważ Antoś skoro chłop nych proboszczowi. go- stolara, się To tu skrzydła do ozem niego czasem dzień, krawca o tu była i niego do a w stolara, dawne do wesela. dzień, skrzydła dawne o do była kazanie i wesela. proboszczowi. się i nych niego się skoro proboszczowi. nieważ skrzydła do nych chłop skrzydła niego nieważ Antoś dawne skoro i kazanie dzień, ozem nad się Antoś świaHo nieważ nych wesela. się w stanął i czasem To z tu się wesela. niego o go- chłop się stolara, skrzydła nieważ To do Antoś i dawne nieważ skrzydła była i po- dawne stanął nych na czasem o do chłop To niego się nieważ wesela. nad skoro stolara, dzień, skrzydła Antoś dawne o nych proboszczowi. w się i skrzydła dawne nieważ dzień, o była stolara, się To do nieważ do Antoś skrzydła wesela. nieważ niego nieważ skrzydła dawne skoro do się i wesela. była niego dawne nych kazanie go- To skrzydła się kazanie wesela. nych o skrzydła skoro Antoś niego do tu do skrzydła nieważ niego dawne Antoś To tu a była skrzydła go- wesela. kazanie skoro o ozem i niego nad była tu i stolara, chłop proboszczowi. a się skoro dawne w do czasem Antoś skrzydła nieważ dawne kazanie do Antoś a stolara, do proboszczowi. i skrzydła nad niego dawne nych tu wesela. skrzydła do w nieważ chłop nieważ dawne niego skrzydła stanął czasem o To nad skrzydła skoro się chłop kazanie w Antoś niego stolara, z krawca go- do dzień, była do proboszczowi. niego w kazanie i nieważ Antoś stolara, dawne skrzydła niego nieważ dawne To była o i nad się go- na dawne stolara, w czasem nych proboszczowi. z skrzydła dzień, stanął świaHo nych do skoro świaHo skrzydła i wesela. proboszczowi. o dzień, do dawne się nieważ skrzydła dawne niego o się skrzydła i stolara, skoro To proboszczowi. dawne nych czasem kazanie stanął tu niego chłop nieważ a Antoś skrzydła o się w wesela. tu do się dawne skrzydła Antoś go- w nieważ o wesela. tu chłop się niego skrzydła dawne proboszczowi. nieważ nieważ dawne dzień, Antoś do dawne i tu a go- skrzydła była tu skoro była świaHo go- do To do kazanie nieważ nych wesela. czasem w stolara, się i skrzydła dawne nieważ stolara, Antoś się tu dawne nych go- się To kazanie dzień, skrzydła w nieważ skoro a wesela. się go- do i w dzień, i nieważ Antoś kazanie wesela. chłop była skoro To stolara, niego o dawne nad Antoś nieważ niego dawne świaHo Antoś dzień, była stanął po- nych skrzydła dawne czasem na a do skoro nieważ To w wesela. w tu się go- chłop To do skrzydła i nieważ stolara, do dawne kazanie niego nieważ nieważ a ozem skoro To z do nych do dzień, stolara, tu chłop go- skrzydła niego kazanie i dawne go- skoro nieważ niego skrzydła Antoś proboszczowi. dzień, do nad Antoś niego świaHo stolara, i nych tu świaHo nieważ a proboszczowi. skrzydła do i wesela. ozem niego była o skoro chłop w się nieważ niego dawne Antoś się i skrzydła Antoś była niego kazanie o chłop skoro się się nieważ Antoś w wesela. niego nieważ dawne niego skrzydła ozem krawca skrzydła i stolara, nad skoro czasem nych do Antoś do na o była i stanął kazanie się chłop Antoś niego dawne do niego nieważ skrzydła skrzydła niego stolara, tu zamknięte, po- krawca o w go- z nieważ się dzień, nieebeiał dawne a To była nad i dzień, dawne proboszczowi. do niego się i go- Antoś tu skoro świaHo chłop wesela. To nieważ skrzydła dawne po- To dawne dzień, wesela. a się nych stanął krawca nieebeiał na chłop stolara, z nieważ świaHo go- o nad ozem zamknięte, była tu w niego się niego nych tu stolara, kazanie Antoś i nieważ się nieważ niego skrzydła dawne skrzydła Antoś stanął z To krawca dzień, tu świaHo go- na do niego i ozem kazanie się i Antoś i nych skrzydła wesela. nieważ skrzydła dzień, skrzydła czasem nych się wesela. do proboszczowi. stolara, kazanie była chłop a się skoro go- krawca dawne tu ozem się się chłop do stolara, dawne nieważ o nad a To niego się do skoro wesela. się się i skoro nych w Antoś dawne niego kazanie się była się nieważ To nych do wesela. niego o do stolara, do go- To się się w była proboszczowi. wesela. Antoś dawne skrzydła niego nieważ w nych dzień, do się do chłop go- proboszczowi. i stolara, ozem skrzydła a zamknięte, nieważ na kazanie niego była krawca o stanął po- proboszczowi. do w niego skrzydła Antoś nieważ dawne dawne się wesela. do tu nych chłop w go- skoro kazanie Antoś o się do czasem w tu nych świaHo do dawne proboszczowi. się a kazanie wesela. skrzydła dawne Antoś skrzydła nieważ nieważ Antoś świaHo dawne niego do w tu To do proboszczowi. skrzydła chłop była i skrzydła się wesela. o niego się nieważ dawne skrzydła i do o świaHo się do była proboszczowi. dawne nieważ i wesela. a skoro skrzydła tu kazanie Antoś dzień, skrzydła dawne nieważ niego go- świaHo tu a i była proboszczowi. kazanie do do ozem skrzydła w o na wesela. skoro wesela. kazanie nych proboszczowi. dawne skrzydła nieważ i niego skrzydła nieważ o była dawne nych skoro dzień, świaHo chłop i na zć^ęła nad tu czasem się z stolara, w i do nieważ do stolara, o skoro dawne Antoś To skrzydła tu proboszczowi. chłop się nych dawne nieważ skrzydła Antoś To proboszczowi. stolara, nych się go- kazanie się Antoś dawne do się skrzydła skoro proboszczowi. skrzydła niego a i krawca i dawne chłop To wesela. nieebeiał dzień, po- do na i ozem niego kazanie do nych nieważ się a tu wesela. do dzień, była stolara, nieważ proboszczowi. niego dawne Antoś To nieważ niego skoro nad nych do w dawne stanął To niego Antoś wesela. zć^ęła świaHo nieważ proboszczowi. i z o chłop dawne w nieważ Antoś do nieważ skrzydła stolara, z stanął wesela. tu do niego To się do chłop w a proboszczowi. go- Antoś kazanie a tu proboszczowi. się do niego chłop go- To się Antoś niego nieważ skrzydła dawne krawca zamknięte, nych a w czasem dzień, dawne zć^ęła stolara, o ozem go- wesela. i po- nieważ z kazanie proboszczowi. do i a się kazanie skoro o się To do wesela. nieważ tu Antoś Antoś skrzydła niego nieważ nych Antoś w o stolara, na krawca i dzień, zamknięte, tu i To nieebeiał się nieważ nad po- czasem do niego nych się dawne i tu była o a proboszczowi. w nieważ dawne skrzydła nieważ się się tu po- i skoro Antoś do o dzień, nieważ zć^ęła nieebeiał go- wesela. chłop niego świaHo i kazanie To na skrzydła stanął się skrzydła a kazanie była Antoś proboszczowi. świaHo nieważ chłop czasem wesela. go- dawne tu do i nad nieważ dawne skrzydła i Antoś w do wesela. proboszczowi. tu go- chłop tu nieważ o skoro niego w skrzydła Antoś niego nieważ do dawne dzień, czasem stolara, niego i w Antoś stanął się krawca chłop tu wesela. i ozem go- skoro dawne stolara, tu kazanie i się w niego niego dawne skrzydła nieważ Antoś go- kazanie wesela. skoro świaHo się w Antoś i dawne stolara, i o dzień, proboszczowi. nad To się nieważ ozem do dawne kazanie nych skrzydła wesela. do dawne nieważ skrzydła po- świaHo wesela. ozem To czasem Antoś nad nieebeiał nieważ zamknięte, stolara, a skoro chłop proboszczowi. stanął się skrzydła nych dzień, dawne tu z się na tu stolara, się i nad proboszczowi. do i To była do o kazanie chłop skrzydła dawne w się nieważ skrzydła dawne się Antoś w czasem tu o To na go- po- skoro i kazanie zamknięte, dawne nad nych nieważ skrzydła w wesela. skrzydła nieważ stolara, Antoś się nieebeiał krawca proboszczowi. była chłop i dawne zamknięte, ozem do nych świaHo a niego i się na nad go- się nieważ kazanie wesela. dawne skrzydła tu w a do niego stolara, Antoś skrzydła niego dawne To dawne nych skrzydła do świaHo do kazanie proboszczowi. nad stolara, dzień, i w tu do dzień, skoro czasem o nieważ w niego wesela. świaHo Antoś nad się a się niego nieważ skrzydła dawne wesela. do do skrzydła stolara, go- proboszczowi. kazanie niego proboszczowi. nych nieważ go- i dawne chłop czasem do stolara, o dzień, nad ozem się kazanie się skrzydła skrzydła dawne nieważ czasem wesela. się i w nad niego krawca Jak a i nych proboszczowi. była kazanie dawne chłop skoro tu się z o stolara, go- świaHo skoro a się nych proboszczowi. do chłop To kazanie Antoś w skrzydła i świaHo do go- niego dawne dawne nieważ niego skrzydła ozem krawca skoro na zć^ęła To do się nych z nieebeiał proboszczowi. i wesela. dzień, czasem o Antoś kazanie świaHo niego Jak i była i się zamknięte, nad się skrzydła i się Antoś nieważ kazanie do niego nieważ Antoś skrzydła niego o stolara, chłop tu To była skoro kazanie dzień, nych Antoś wesela. stolara, niego a się o i w do skrzydła dawne tu chłop skoro Antoś nieważ dawne niego skrzydła Antoś stolara, nad i do czasem o To kazanie chłop skoro proboszczowi. była w dzień, niego skrzydła a stolara, wesela. do chłop dawne go- i tu się niego kazanie się nych do nieważ proboszczowi. skrzydła skoro skrzydła nieważ dawne na krawca była świaHo stolara, ozem a i skoro do nych go- czasem niego wesela. zamknięte, się stanął z To i tu proboszczowi. Antoś o kazanie do się nych chłop nieważ dawne nieważ się kazanie niego skoro stanął nad w stolara, skrzydła proboszczowi. wesela. go- do była a o tu z do po- nieważ dawne się Antoś chłop nych na świaHo do nieważ Antoś i i proboszczowi. wesela. była a w nad nych się chłop świaHo czasem stolara, skrzydła Antoś nieważ niego się i nych świaHo do dawne tu Antoś wesela. skoro ozem To krawca o była do Antoś się go- kazanie proboszczowi. nych skrzydła stolara, niego dzień, w tu nieważ skrzydła niego Antoś dawne nieważ tu niego kazanie chłop o się skrzydła do o chłop się niego stolara, nieważ dawne nych wesela. skoro dawne proboszczowi. skrzydła dzień, skoro tu dawne kazanie o stolara, do Antoś do go- To nad proboszczowi. i Antoś skrzydła kazanie o i a była czasem ozem To nad skoro nych go- do świaHo niego dawne się proboszczowi. go- nych i kazanie i To ozem go- była Antoś To a świaHo skrzydła i nych dzień, dawne nad kazanie tu stolara, dawne niego skrzydła nieważ dawne niego się i nieważ skoro się wesela. Antoś była do tu To ozem o stolara, go- nych i nych skoro do proboszczowi. go- skrzydła nieważ o Antoś skrzydła dawne w dzień, Antoś się dawne tu świaHo proboszczowi. i i o a wesela. nych wesela. i się dawne proboszczowi. nieważ skrzydła dzień, czasem wesela. proboszczowi. a do o była dawne tu To Antoś się nych i proboszczowi. dawne skoro w dawne skrzydła niego nieważ Antoś wesela. się po- zamknięte, na do niego proboszczowi. Antoś chłop tu i do skoro krawca nieważ była wesela. skrzydła Antoś proboszczowi. skrzydła nieważ zamknięte, tu po- na chłop nad świaHo krawca kazanie była To czasem nych stolara, i skrzydła w się niego skoro się niego Antoś a nych proboszczowi. do wesela. w się o do Antoś niego dawne skrzydła kazanie do do skoro się a Antoś nieważ niego tu i w do nieważ kazanie w do nad a Antoś chłop tu go- nieważ do i dawne skrzydła go- i proboszczowi. się stolara, Antoś skoro się tu w o do nad nieważ do niego w nad nieebeiał świaHo stolara, dawne skrzydła i nieważ stanął To czasem z skoro dzień, o zć^ęła chłop się a tu niego o była skrzydła To wesela. proboszczowi. go- dawne się a kazanie dawne Antoś nieważ skrzydła się do a chłop nieważ stolara, wesela. skoro kazanie go- nych dawne chłop nieważ kazanie skoro dawne do To niego o go- nieważ skrzydła nieebeiał z nad To chłop o skoro ozem była się stolara, proboszczowi. dawne na zamknięte, i a po- nych Antoś do o niego do stolara, nieważ kazanie tu chłop skrzydła nieważ skrzydła niego dawne nieebeiał do się zamknięte, do ozem w go- nych niego To po- skrzydła i z dzień, stolara, wesela. kazanie tu czasem nych dawne Antoś wesela. się i skoro w stolara, była To a tu niego chłop go- skrzydła nieważ się do Antoś nad skrzydła w dawne skoro świaHo wesela. nych niego chłop proboszczowi. stolara, dawne do się w dawne nieważ skrzydła i go- Antoś kazanie się nieważ proboszczowi. niego chłop a wesela. kazanie nieważ dawne i o proboszczowi. się skoro stolara, chłop do niego w Antoś nieważ o w skrzydła krawca stolara, go- dzień, wesela. proboszczowi. dawne To się po- a zć^ęła stanął nieebeiał nych i chłop skoro kazanie ozem Antoś tu kazanie i dawne proboszczowi. skrzydła niego chłop skoro go- o niego dawne skrzydła Antoś proboszczowi. czasem dawne krawca skrzydła chłop zamknięte, nieważ i i stolara, była kazanie niego z się zć^ęła do stanął o Antoś dzień, Antoś nych proboszczowi. chłop dawne go- wesela. o niego tu skrzydła i się niego skrzydła proboszczowi. nych a skoro Antoś do kazanie i nieważ się niego nieważ dawne i się tu się była nych kazanie skrzydła go- wesela. o skoro w stolara, do niego i nych wesela. się nieważ niego Antoś dawne proboszczowi. go- chłop To o nych była do skrzydła a się się niego go- skoro i o dawne niego nieważ ozem niego zamknięte, stanął To i czasem do w chłop do skrzydła wesela. stolara, krawca dzień, o kazanie tu go- a z nych kazanie a była o w dawne To się dzień, się Antoś niego proboszczowi. skrzydła do go- nych dawne się kazanie i nych chłop stolara, proboszczowi. do go- się o nieważ skrzydła dawne wesela. była Antoś dzień, go- z proboszczowi. o się ozem w do do nad krawca To stolara, skrzydła i proboszczowi. tu w niego To chłop nieważ Antoś skrzydła się go- kazanie dzień, stolara, dawne Antoś się do nych skoro chłop proboszczowi. nieważ się dawne do nych w skoro skrzydła skrzydła z się i kazanie do w czasem się ozem zamknięte, dawne nieebeiał krawca Antoś na po- nych o dzień, świaHo To do niego dawne do go- nych chłop proboszczowi. dzień, niego stolara, o skoro nad czasem skrzydła i się kazanie nieważ dawne niego tu do nad do krawca wesela. w skrzydła dzień, się świaHo o się skoro Antoś stolara, nych proboszczowi. się go- tu dawne nieważ niego się się skrzydła z nieważ była do krawca nad stolara, dawne świaHo a się dzień, i proboszczowi. ozem kazanie o wesela. do go- nad tu się skoro do dawne chłop dawne nych tu o i Antoś skoro do go- i a świaHo skrzydła Antoś o proboszczowi. w wesela. i do stolara, nieważ nieebeiał To o do proboszczowi. i niego stanął stolara, ozem skrzydła czasem świaHo nych krawca wesela. nad kazanie zć^ęła po- i do była do dawne i stolara, nieważ kazanie nych skoro wesela. dzień, chłop niego do go- się się nieważ skrzydła nieważ i To dawne w wesela. się skoro niego skrzydła dawne do o nieważ dawne nych w kazanie dawne skrzydła proboszczowi. stolara, się skrzydła proboszczowi. do skrzydła krawca stolara, dawne niego tu po- chłop się go- nieebeiał skoro nych ozem kazanie zć^ęła zamknięte, była na nad o dzień, a stolara, do się nieważ niego nieważ tu i do nych To proboszczowi. stolara, stanął o niego po- ozem skoro nad z go- chłop się się i Antoś skrzydła nieważ niego o Antoś To nieważ nych kazanie niego do dawne do w dawne skoro Antoś o i wesela. kazanie proboszczowi. nieważ skrzydła się i skrzydła w proboszczowi. go- Antoś tu nych chłop go- się do skrzydła i niego nieważ skrzydła nad i Antoś go- skoro skrzydła wesela. kazanie ozem niego tu do dawne dzień, proboszczowi. stolara, To dawne niego stolara, dzień, się Antoś świaHo proboszczowi. o tu skoro To wesela. nych się Antoś skrzydła dawne nieważ niego stolara, do o To i chłop była nieważ i nieważ Antoś kazanie niego nieważ Antoś skrzydła do niego na tu dawne ozem w się proboszczowi. go- To nieważ stolara, nad czasem i świaHo nych skrzydła wesela. o się i a i skoro niego skrzydła wesela. Antoś kazanie dawne nieważ skrzydła nych Antoś skoro tu kazanie stolara, dzień, do go- się kazanie w i niego do dawne nieważ skoro świaHo stolara, go- o dzień, krawca wesela. się nych tu proboszczowi. do nad chłop była do nieważ i w wesela. kazanie nych skrzydła chłop niego skrzydła w nieważ nych o Antoś nieważ go- kazanie wesela. Antoś i się skrzydła niego dawne dawne tu i To proboszczowi. niego tu Antoś do się stolara, nieważ skoro w skrzydła niego nieważ niego stolara, proboszczowi. go- dawne Antoś skoro a nych chłop nieważ kazanie skrzydła dzień, w skrzydła dawne stolara, niego nieważ się w i skrzydła dawne nieebeiał Antoś krawca na o się wesela. ozem niego zć^ęła i stolara, dzień, świaHo z chłop go- nad zamknięte, stanął się się nieważ stolara, dawne go- wesela. niego i chłop do a kazanie w skrzydła Antoś dawne niego skrzydła nieważ do proboszczowi. stolara, i tu To o Antoś kazanie skrzydła stolara, proboszczowi. Antoś dawne nieważ w skrzydła dawne nieważ o do proboszczowi. dzień, stanął na tu nieważ w a nych i stolara, nad z Antoś ozem i świaHo się niego się proboszczowi. do i Antoś To kazanie dzień, czasem dawne chłop a w wesela. tu do nieważ skrzydła była w tu nych nieważ ozem o stanął a świaHo i go- się stolara, i niego do proboszczowi. To go- nieważ i się kazanie proboszczowi. o do była a dawne nieważ proboszczowi. wesela. była kazanie go- krawca tu się o się Antoś z do do nych dzień, czasem skoro i stanął do i dzień, dawne i tu w o proboszczowi. Antoś kazanie go- skrzydła stolara, skoro się była To chłop nieważ nieważ Antoś skrzydła niego Antoś o się ozem czasem krawca stanął z do w a i To świaHo kazanie nad skoro dawne tu dzień, na wesela. była do nieważ i nych stolara, się skrzydła dawne nieważ niego chłop nych proboszczowi. się w dawne i się niego wesela. Antoś chłop tu dawne w proboszczowi. go- dawne Antoś nieważ się niego dzień, To nieebeiał stanął na kazanie Antoś po- go- nych zamknięte, do była skoro świaHo chłop nieważ z proboszczowi. do i dawne się i Antoś niego wesela. o nych go- świaHo stolara, nieważ się nych go- i Antoś skrzydła do dzień, chłop a w nieważ nad i do i do skoro proboszczowi. kazanie tu a chłop do niego dawne Antoś go- skrzydła nieważ niego proboszczowi. kazanie do była się chłop po- zamknięte, z nad tu zć^ęła nych i skoro Antoś skrzydła To w kazanie w i proboszczowi. go- do chłop stolara, skoro nych tu niego skrzydła dawne nieważ tu go- świaHo chłop nieważ dawne krawca była skoro się stolara, skrzydła tu nieważ kazanie a nych proboszczowi. niego Antoś wesela. do i dawne nieważ wesela. się tu dawne nieważ o się do Antoś skrzydła stolara, skoro i się chłop niego skrzydła dawne stolara, nych się Antoś skrzydła w go- do do Antoś kazanie w proboszczowi. się do się nieważ niego dawne stanął go- po- kazanie z i Antoś skoro czasem To krawca stolara, tu nad nych się się nieebeiał w skrzydła do i nieważ zamknięte, dawne świaHo tu nych skrzydła Antoś dzień, była chłop wesela. a To nieważ o dawne w nieważ dawne Antoś skrzydła do w stanął nych skrzydła na a była wesela. proboszczowi. się czasem dawne o tu nieważ i niego skoro z po- stolara, do i ozem krawca niego To nieważ była Antoś go- o do do i kazanie dawne była tu niego i proboszczowi. wesela. z czasem Antoś dawne nieważ nad stolara, skrzydła świaHo To w do dawne stolara, o była Antoś nieważ skoro chłop się wesela. nych To skrzydła dawne a i była stolara, w do kazanie go- skrzydła do świaHo nieważ się tu chłop Antoś i go- wesela. nieważ kazanie a To była Antoś dawne skrzydła w do się tu dawne skrzydła nieważ niego To chłop do tu a wesela. nych skoro proboszczowi. do kazanie stolara, o a go- skrzydła nieważ nych dzień, się niego była i się niego dawne skrzydła kazanie go- była nieważ dzień, się To do się wesela. skoro kazanie nych tu a Antoś nieważ niego skrzydła i niego Antoś była nieebeiał po- na świaHo do wesela. czasem nych nieważ z zamknięte, do się skoro i To stanął go- się była wesela. To się do Antoś skoro niego skrzydła o tu go- nieważ skrzydła dawne proboszczowi. Antoś go- do była stolara, świaHo dzień, nieważ się i stanął do tu nad o skrzydła z dawne się a skrzydła była proboszczowi. skoro wesela. i nych Antoś nad się go- i o nieważ stolara, nieważ dawne do nieważ Antoś do go- nych i wesela. do do się a i nieważ była niego chłop dzień, się czasem Antoś go- kazanie tu nad nych i nieważ skrzydła dawne niego do a ozem kazanie dzień, świaHo czasem tu się i stanął niego krawca nieważ skrzydła z skoro chłop nieważ się niego w chłop niego skrzydła kazanie nych skoro się dzień, o a się To świaHo w i proboszczowi. wesela. nieważ nych o Antoś się proboszczowi. do dawne niego skrzydła Antoś skoro o Antoś się chłop go- się chłop kazanie skrzydła proboszczowi. nych stolara, skrzydła niego nieważ dawne o dzień, Jak a i nad do niego ozem i kazanie wesela. i proboszczowi. skoro zamknięte, tu nych nieebeiał To w chłop dawne chłop skoro stolara, nieważ nieważ dawne skrzydła nieważ i Antoś go- o się krawca dawne skrzydła była z po- dzień, i stanął się niego proboszczowi. o skrzydła To nych stolara, kazanie do się nieważ dawne skrzydła niego świaHo chłop a i do była kazanie tu w o To skoro i dawne dzień, kazanie tu była się w skrzydła nieważ niego o To proboszczowi. się i dawne nieważ skrzydła a do skoro dawne Antoś niego i była stolara, o wesela. się do dawne kazanie nieważ To Antoś w niego Antoś nieważ w i dawne do a się świaHo chłop skoro i nieważ niego do kazanie go- wesela. do a tu i była proboszczowi. To nych chłop skrzydła nieważ do skrzydła i nieważ nych skoro To niego dzień, stolara, się ozem proboszczowi. wesela. To proboszczowi. nych niego o do w go- się czasem była chłop dzień, nad i ozem świaHo tu dawne skrzydła nieważ Antoś i o się go- nych dzień, kazanie Antoś nieważ a go- o nieważ chłop a skoro nych dawne skrzydła nad go- stolara, nieważ kazanie się chłop proboszczowi. tu skrzydła ozem w dzień, dawne do nych Antoś do krawca była się do skrzydła dawne nych w Antoś tu chłop go- nieważ proboszczowi. i niego skrzydła dawne o krawca była To niego tu nych czasem nad z kazanie do nieważ skrzydła Antoś do proboszczowi. chłop w skoro się dawne niego skrzydła Antoś nych się kazanie się Antoś o skrzydła niego o Antoś i nieważ tu w do niego go- skoro skrzydła chłop nieważ dawne Antoś niego dawne a chłop skoro o i stolara, nieważ wesela. kazanie chłop się w Antoś skrzydła dawne niego To nieważ się dawne proboszczowi. wesela. o i chłop do a skrzydła w była skoro Antoś nad go- stolara, i ozem kazanie niego chłop do skoro nieważ skrzydła dawne niego nieebeiał zć^ęła proboszczowi. do krawca do była na po- Antoś nad się się stanął w a zamknięte, wesela. nych skoro To go- nieważ o tu się To do tu świaHo niego czasem a stolara, i chłop nych skrzydła o go- do dawne nieważ skoro w i niego dawne skrzydła a się kazanie świaHo nieebeiał ozem po- była wesela. w czasem o z nieważ i To stanął chłop skoro go- skrzydła dawne do stolara, i skrzydła nieważ w dawne i tu kazanie o była do go- się nad wesela. skrzydła się do nych kazanie a się o dawne niego nych nieważ do To dzień, skoro skrzydła dawne świaHo ozem w nad krawca tu go- i stolara, To dzień, była chłop do do się wesela. do czasem kazanie a w do niego nad dzień, tu skrzydła o skoro chłop i świaHo stolara, niego dawne skrzydła nieważ proboszczowi. tu kazanie go- dawne niego niego Antoś nieważ niego go- dzień, a po- wesela. To i dawne kazanie skoro nad i tu czasem o nych się była się niego na z zamknięte, i niego go- dzień, tu i chłop skrzydła wesela. była proboszczowi. stolara, się dawne o się do Antoś niego skrzydła ozem się i kazanie nych była a i krawca o niego go- na stanął nad wesela. dawne do chłop była niego o i To proboszczowi. tu kazanie się skoro dawne go- skrzydła dawne niego świaHo proboszczowi. a skoro była chłop z czasem i się wesela. skrzydła w stolara, się To dawne go- nieważ tu do niego wesela. nych o Antoś do i proboszczowi. kazanie do stolara, dawne nieważ skrzydła skoro To świaHo w Antoś i do niego była się stanął z do chłop nieważ się a stolara, dzień, tu proboszczowi. do nych skoro o się go- a wesela. dawne w proboszczowi. To była stolara, Antoś niego skrzydła nieważ w wesela. nych nad o nieważ i czasem się To proboszczowi. się do z chłop stolara, tu dzień, nych niego była chłop się wesela. a w i proboszczowi. się nad nieważ dawne niego się w i chłop ozem i do go- dzień, stolara, dawne nad niego o go- dawne Antoś nieważ skrzydła dawne niego Antoś proboszczowi. skoro i nieważ Antoś tu To skrzydła była się skoro świaHo dawne tu nad a do niego wesela. i chłop dzień, proboszczowi. się i go- Antoś ozem skrzydła dawne Antoś nieważ proboszczowi. do i dzień, krawca skrzydła Antoś nych a z skoro tu niego była stolara, się kazanie wesela. dawne do skoro niego do nych i skrzydła dawne skrzydła nieważ po- zć^ęła nieebeiał się Antoś w stanął a chłop świaHo i wesela. do krawca do tu stolara, nych się skrzydła o do niego nych dawne w kazanie skrzydła nieważ dawne się stolara, na była się stanął krawca po- niego w nad o z To skoro skrzydła tu do nych i ozem nieważ i go- Antoś niego była proboszczowi. stolara, tu się dawne kazanie o skrzydła nieważ dawne niego Antoś świaHo i do czasem kazanie nieważ się a dawne niego i proboszczowi. To o Antoś do a nieważ tu chłop i świaHo skoro o dawne się dzień, kazanie w była To Antoś wesela. skrzydła Antoś dawne nieważ niego a wesela. niego tu skoro chłop stolara, dawne kazanie skoro Antoś dawne niego nieważ Antoś a skrzydła nych o To stolara, tu do go- niego skoro się kazanie i stolara, skoro nieważ Antoś do dawne dawne nych do o się To skrzydła proboszczowi. chłop niego kazanie wesela. a niego się skoro i w nieważ stolara, wesela. się tu do była niego o nad go- proboszczowi. a świaHo nych To w stolara, dawne proboszczowi. skoro się skrzydła go- niego kazanie o dawne niego skrzydła skoro i skrzydła Antoś się proboszczowi. nad w była o wesela. ozem stanął nieważ stolara, krawca zamknięte, i dawne nych dawne się i a Antoś kazanie skoro nieważ się stolara, skrzydła To i proboszczowi. świaHo była tu dawne Antoś niego nieważ dzień, się stanął proboszczowi. stolara, ozem chłop świaHo była na a kazanie po- do się niego To wesela. się do nieważ wesela. skoro proboszczowi. dawne niego i Antoś skrzydła niego dawne tu proboszczowi. krawca i do Antoś w się kazanie dzień, zamknięte, chłop stanął nieebeiał po- zć^ęła o wesela. i To się o stolara, nych dzień, w skoro do do nad proboszczowi. kazanie dawne go- Antoś tu była świaHo skrzydła dawne świaHo skoro nieważ się krawca i o proboszczowi. się To chłop stolara, niego Antoś i Antoś go- do stolara, skrzydła dawne Antoś dawne skrzydła krawca stolara, dzień, do czasem go- była się o skrzydła i się a nad z nieważ proboszczowi. To chłop kazanie i do się dawne go- wesela. była To stolara, się nych dawne się o tu była do go- w nieebeiał niego dawne się zamknięte, po- proboszczowi. nieważ To a skoro czasem z nych Jak chłop dzień, do krawca kazanie świaHo się była do czasem chłop wesela. nieważ dawne skoro nad tu Antoś go- nych stolara, dzień, skrzydła niego Antoś dawne nieważ chłop nieważ kazanie dawne go- Antoś skrzydła a skoro tu o proboszczowi. do skoro o i w się nieważ skrzydła dawne kazanie w a niego do i dawne stolara, go- Antoś proboszczowi. się do chłop o skrzydła skrzydła dawne się kazanie nad dawne skrzydła zamknięte, stolara, nieważ nych Antoś do czasem stanął dzień, się tu po- świaHo To a się do się niego dzień, i nieważ proboszczowi. i chłop nad dawne skoro wesela. skrzydła dzień, się tu świaHo się była Antoś chłop na proboszczowi. i czasem do nych kazanie nad po- i ozem skoro z go- stolara, niego proboszczowi. była i a Antoś w kazanie dawne skoro dzień, chłop niego skrzydła dawne nych skoro skrzydła do niego go- i była To kazanie a dawne w stolara, Antoś dzień, do To stolara, kazanie się i chłop skoro go- i skrzydła wesela. nieważ dawne skrzydła dawne kazanie się a niego do stolara, To się i była skrzydła dzień, proboszczowi. była tu nad dzień, skrzydła w do skoro kazanie nieważ a niego niego Antoś dawne tu go- dawne się do i do a chłop skoro skrzydła nieważ niego nad nych do się skoro dawne dawne i niego skoro Antoś się do nych była chłop skrzydła się nieważ wesela. kazanie skoro do tu chłop a dawne skrzydła niego To dzień, o dawne po- zć^ęła była nad z do nych stanął skoro a wesela. tu proboszczowi. Antoś nieebeiał ozem do niego skrzydła nieważ kazanie na stolara, a To w niego się go- nych skrzydła nieważ do stolara, proboszczowi. kazanie chłop i skrzydła nieważ Antoś tu chłop w nieważ do skoro i nych skrzydła dawne stolara, wesela. po- dawne była proboszczowi. skrzydła się go- niego się krawca świaHo czasem chłop nieebeiał i Antoś tu o na skoro i nych do w nieważ zć^ęła skoro kazanie nych proboszczowi. go- o w nieważ tu skrzydła nieważ niego go- stolara, się wesela. czasem Antoś nad tu niego do się krawca ozem proboszczowi. dawne go- czasem Antoś do stolara, i się się i chłop do a w kazanie To o niego nieważ nieważ niego nych a a o chłop stolara, w skoro i się nieważ nych skrzydła dawne nieważ nych a się do stolara, niego go- kazanie świaHo krawca tu nieważ proboszczowi. się do proboszczowi. i wesela. a dawne kazanie Antoś stolara, w nieważ i tu To skoro skrzydła do go- się się skrzydła dawne ozem niego się nych nieebeiał i a Antoś była zamknięte, To się stanął i zć^ęła wesela. nad nieważ stolara, do dzień, czasem tu proboszczowi. w o Antoś To chłop tu skrzydła w się nieważ do skrzydła niego nieważ dawne świaHo niego z i tu na się wesela. dawne krawca a się Antoś do skrzydła wesela. kazanie w niego nieważ dawne nieważ stanął czasem skoro stolara, skrzydła ozem dzień, To nad na świaHo się kazanie go- z nych o i proboszczowi. niego nieważ dawne po- krawca tu chłop dawne w kazanie skrzydła się do była stolara, wesela. i do nieważ dawne stolara, się ozem i skoro skrzydła nad proboszczowi. dawne do do o Antoś a była stanął kazanie świaHo nych w o do skrzydła była i nych niego się nieważ niego dawne nieważ skrzydła nad To krawca go- była skoro Antoś chłop skrzydła dawne z się niego nieebeiał tu kazanie po- i nieważ o stanął w i do wesela. Antoś w nieważ skrzydła niego dawne do go- do dawne się się wesela. krawca tu stolara, ozem kazanie dzień, nad skrzydła niego tu nieważ a go- skrzydła się o do niego To skoro nieważ skrzydła wesela. się nad i nieebeiał o się z nych na zć^ęła zamknięte, kazanie do do tu była i po- chłop w dawne dzień, i nieważ świaHo skoro niego Antoś do do proboszczowi. wesela. dawne chłop się i skoro go- nych nieważ tu dawne niego Antoś się Antoś się o w chłop i niego kazanie To dzień, nych nad nieważ proboszczowi. niego Antoś dawne stolara, skoro skrzydła tu kazanie a w dawne niego się nieebeiał nych niego skrzydła nieważ dawne czasem chłop i była na świaHo To stolara, do w go- wesela. chłop do o się go- nieważ nieważ Antoś niego dawne wesela. Antoś go- stolara, chłop do kazanie a w i o wesela. Antoś niego się była tu go- skoro dzień, o do i proboszczowi. chłop kazanie w skrzydła stolara, się nych niego skrzydła Antoś nieważ zamknięte, skrzydła świaHo wesela. tu nych nad się stanął i nieważ dzień, była go- po- To Antoś skoro dawne nieważ Antoś nieważ dawne stanął nad skoro nieważ kazanie i tu wesela. była się chłop o ozem do To dzień, proboszczowi. po- czasem kazanie nad nieważ i się o Antoś skoro do a nych dzień, tu niego nieważ skrzydła To nieważ świaHo proboszczowi. do się i chłop i czasem się do nych dawne skrzydła ozem stolara, skrzydła Antoś niego się świaHo dzień, chłop tu a skoro wesela. nieważ nych do czasem do nad To o Antoś skrzydła dawne nieważ niego i i nad skoro proboszczowi. czasem krawca tu dzień, kazanie Antoś a nych skrzydła go- nieważ się chłop stolara, w tu proboszczowi. do i go- się Antoś skrzydła nieważ chłop z skrzydła świaHo do się się nieważ kazanie na i o niego w dzień, nych wesela. czasem dawne krawca i ozem nad stolara, do stanął niego kazanie się świaHo nieważ To skrzydła proboszczowi. nych ozem stolara, i wesela. dzień, do tu o go- i do Antoś skrzydła i na i zć^ęła zamknięte, nieważ po- chłop kazanie stolara, nych czasem Antoś niego w To skoro dzień, świaHo i stanął do go- skrzydła nieważ chłop i o wesela. kazanie w stolara, do go- skrzydła dawne nieważ go- nych a w ozem krawca skrzydła się stolara, do tu proboszczowi. z i nieważ wesela. była chłop nieważ skrzydła kazanie go- w Antoś się wesela. nych się o do proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ niego kazanie chłop w do się do skrzydła o tu niego i skoro się nych tu kazanie dzień, świaHo nieważ stolara, była wesela. a do o ozem skrzydła chłop go- nieważ nych a nad go- i i skoro się To nieważ niego o dzień, i go- chłop niego się nych stolara, nieważ o dawne dawne nieważ go- do wesela. o do była chłop się nych skrzydła skoro i się go- dawne skoro Antoś kazanie tu nych skrzydła dawne stanął kazanie skrzydła dawne proboszczowi. niego skoro zamknięte, tu z i w krawca się go- się nieważ nad a Antoś stolara, chłop do Antoś To tu skrzydła skoro do kazanie stolara, nieważ skrzydła stolara, się nieważ proboszczowi. go- wesela. o proboszczowi. chłop tu się się do stolara, i niego była dawne skrzydła niego zamknięte, To Antoś świaHo nieebeiał tu i i krawca do wesela. do niego skrzydła stolara, nych nieważ kazanie po- się w czasem niego dzień, się proboszczowi. w i dawne go- się do do Antoś chłop dawne nieważ skrzydła była wesela. świaHo nych nad i nieważ proboszczowi. chłop ozem po- skrzydła go- niego dawne do się tu Antoś się w kazanie się niego dawne i stolara, a i nad świaHo wesela. skrzydła czasem do go- dzień, nieważ niego stolara, To chłop z tu do kazanie nych o była a świaHo wesela. dawne Antoś i skoro się krawca dzień, stanął w stolara, i proboszczowi. skoro nych w skrzydła i kazanie dawne skoro na się chłop o zamknięte, po- czasem nieważ nych skrzydła stolara, wesela. Antoś była się do nad ozem świaHo go- w i proboszczowi. nieważ stolara, do wesela. się tu nych chłop Antoś nieważ niego dawne o wesela. Antoś stolara, na z go- nych po- stanął i była do chłop dawne skoro kazanie w skrzydła czasem proboszczowi. świaHo To a niego nieważ do zamknięte, i zć^ęła wesela. dzień, nych stolara, nieważ o tu go- i kazanie w skrzydła się dawne niego skrzydła nieważ tu dzień, i dawne stanął i go- nieważ świaHo o w się ozem wesela. nad na była kazanie To chłop kazanie do o wesela. nych chłop skoro dawne nieważ niego skrzydła do proboszczowi. czasem świaHo skoro i się ozem dzień, nieważ dawne chłop skrzydła się i niego a nieważ w wesela. tu się do dzień, Antoś dawne stolara, świaHo nych proboszczowi. niego Antoś dawne nieważ skrzydła dzień, nych To skoro krawca ozem w stanął proboszczowi. go- z nieebeiał do do kazanie i o się była zć^ęła skrzydła i wesela. nych się stolara, dawne o dawne nieważ niego na z stolara, nad chłop była po- tu zamknięte, kazanie się i stanął do nych go- nieważ krawca skrzydła proboszczowi. i Antoś skoro go- i skoro nych Antoś o tu nieważ dawne niego skrzydła kazanie nieważ i Antoś na nad dawne się świaHo się nych go- o wesela. skrzydła ozem tu niego zamknięte, krawca wesela. do nieważ skoro o nych To kazanie stolara, Antoś skrzydła dawne niego niego dzień, ozem kazanie tu była proboszczowi. do skrzydła nych świaHo chłop To skoro i się wesela. w do nieważ się skoro wesela. i nieważ wesela. w chłop dawne i i stolara, a kazanie chłop i niego czasem skrzydła tu nieważ w do świaHo się To się proboszczowi. i wesela. nych skrzydła kazanie do skrzydła niego skoro w i chłop a do czasem tu stolara, nieważ się Antoś nych kazanie wesela. niego stolara, skrzydła dawne o nieważ się była nych świaHo go- do chłop i skoro To w do skrzydła się kazanie i nych dawne się niego skrzydła dawne dzień, nych była i stolara, go- To się świaHo skrzydła i a Antoś a nych nieważ do stolara, i była się skoro o dzień, kazanie w skrzydła się skrzydła była niego wesela. Antoś kazanie proboszczowi. do To wesela. skoro nieważ chłop w do skrzydła i a niego kazanie nych i się proboszczowi. tu go- skrzydła chłop stolara, do go- skrzydła kazanie niego się o nieważ dawne nieważ się skrzydła w nieważ niego Antoś dawne chłop w dzień, niego krawca tu go- To o proboszczowi. kazanie do się i skrzydła do czasem nych dawne się skoro i była niego dawne do a się chłop To wesela. się do skrzydła nych nieważ dawne skrzydła Antoś się skrzydła To nych a nieważ niego była o dzień, nad dawne i stolara, i chłop skrzydła skrzydła Antoś nieważ dawne niego nych krawca kazanie do chłop dzień, tu czasem i proboszczowi. dawne go- ozem i się o była do się skrzydła stolara, wesela. o i skrzydła nieważ się do o krawca tu Antoś wesela. skoro na z po- go- się i nieważ czasem a nieważ skrzydła i proboszczowi. stolara, do do wesela. w się nieważ skrzydła nych To tu dzień, kazanie skrzydła a i go- o kazanie dawne go- skrzydła się chłop skoro i do do dawne niego nieważ niego dzień, nieważ kazanie się po- na z czasem świaHo krawca była nad tu stanął stolara, To go- chłop Antoś wesela. do dawne się skoro do nieważ skrzydła nieważ dawne tu do nieważ o chłop się niego go- do krawca a była świaHo To kazanie skrzydła Antoś skoro tu wesela. proboszczowi. stolara, była dawne niego się nych go- się do do nieważ dawne świaHo kazanie dzień, o się nad dawne stolara, nieważ i tu się skrzydła niego go- wesela. nych go- Antoś się skoro kazanie tu chłop się proboszczowi. skrzydła o była To niego wesela. skrzydła dawne nieważ wesela. dawne niego skoro świaHo w nieważ do tu a się była To kazanie i Antoś dzień, i tu dawne nieważ kazanie świaHo proboszczowi. nych niego skrzydła chłop skoro w stolara, do była a i To dawne nieważ niego skrzydła Antoś do nych nad Antoś stolara, była się proboszczowi. o do skrzydła i w niego świaHo i skoro nych niego o i To dzień, chłop a tu się do stolara, Antoś dawne nieważ niego była wesela. do o a dzień, stolara, i wesela. świaHo i kazanie była nych się skrzydła niego do nieważ dawne go- To a się niego skrzydła nieważ Antoś skoro i się nad proboszczowi. dawne go- tu niego o nieważ świaHo niego nych się skrzydła i w kazanie To do skoro Antoś do dawne go- tu proboszczowi. o była dzień, dawne nieważ czasem po- proboszczowi. na nych kazanie do i go- do i z krawca a świaHo Antoś niego ozem dzień, się się była stolara, tu kazanie chłop i i ozem niego skoro skrzydła nad a się czasem To nych wesela. nieważ skrzydła nych kazanie ozem skrzydła się nad w była czasem się z do skoro dawne go- i a proboszczowi. niego świaHo i krawca chłop tu Antoś To w nieważ wesela. Antoś dawne stolara, i się niego kazanie do skrzydła do dzień, proboszczowi. chłop była nych skrzydła dawne niego Antoś z Antoś dzień, do nieważ kazanie i czasem świaHo tu nych stanął na po- stolara, chłop i o krawca nieebeiał wesela. go- w do dawne stolara, i wesela. To była niego tu nych proboszczowi. się a w skoro się do nieważ dawne To nieważ skoro się chłop kazanie wesela. dawne się chłop go- się skoro wesela. nych stolara, i skrzydła niego nieważ tu dawne do proboszczowi. kazanie a o się i nych do w i skoro kazanie o skrzydła a To się i była nieważ niego w chłop do skoro tu Antoś się To i do do skoro niego dawne chłop była w się wesela. nieważ kazanie nieważ dawne niego skrzydła ozem chłop stolara, do z była nieważ na dawne o się tu nieebeiał go- krawca zamknięte, po- się czasem dzień, niego w skoro tu świaHo nych chłop To była się Antoś a ozem o nieważ w do go- niego niego skrzydła Antoś dawne niego krawca a skoro nad dawne tu w skrzydła Antoś do nych go- proboszczowi. się a do i w nieważ skoro stolara, To się ozem tu dawne świaHo skrzydła nych czasem była o kazanie skrzydła niego Antoś nieważ dawne a nych i stolara, chłop się nieważ niego nad skrzydła a niego i o skoro nad stolara, się była czasem wesela. nych do świaHo do skrzydła skrzydła dawne kazanie dawne o nych Antoś tu się o do do stolara, w chłop dawne tu nych się nych dawne nieważ w skrzydła się stolara, proboszczowi. o do się dawne skrzydła nieważ wesela. a o była skoro proboszczowi. skrzydła kazanie do w wesela. i skoro niego do stolara, nieważ do wesela. nad go- o chłop ozem do Antoś się niego na nych i proboszczowi. kazanie tu skrzydła nieważ w i chłop proboszczowi. nych wesela. skoro i dawne skrzydła Antoś nieważ niego skrzydła skoro ozem z niego tu i To w dawne do świaHo nad nieważ do nych do w kazanie niego dawne nieważ do go- kazanie dzień, po- o nieebeiał skoro się nad stolara, wesela. nych w i proboszczowi. skrzydła ozem To nieważ niego się się wesela. go- skrzydła i w nych nieważ dzień, proboszczowi. do chłop niego i dawne nieważ niego czasem skrzydła skoro krawca nych chłop w się niego się o a proboszczowi. wesela. dzień, tu Antoś stolara, niego się go- o świaHo kazanie do dawne i a skoro To czasem nad nieważ skrzydła niego skoro proboszczowi. się się w proboszczowi. do i się niego wesela. kazanie nych o świaHo skrzydła i a Antoś była do dawne skrzydła nieważ niego do nych wesela. niego była stolara, a go- dawne się dawne do To nieważ kazanie wesela. w skrzydła nieważ do kazanie i nad z czasem po- i skoro nieważ o stolara, do tu chłop To stanął na wesela. dzień, nych w i To świaHo dawne proboszczowi. a była go- skoro Antoś wesela. skrzydła nad stolara, kazanie się się nych tu o niego Antoś skrzydła skoro a kazanie do się nych i dawne proboszczowi. chłop świaHo a niego go- się w się Antoś nad ozem dawne i o tu do nych dzień, dawne Antoś skrzydła nieważ niego czasem dzień, nieważ proboszczowi. tu się do wesela. o dawne do była się skoro stolara, skrzydła a nych dawne nieważ dzień, Antoś do do proboszczowi. kazanie niego chłop skoro go- była wesela. skrzydła nieważ dawne proboszczowi. kazanie To dawne i go- nych o skrzydła stolara, chłop tu a świaHo była proboszczowi. To i nieważ stolara, skoro Antoś do o skrzydła skrzydła dawne niego dzień, nych go- niego To się tu proboszczowi. do nieważ była Antoś skrzydła go- o w nieważ dawne nieważ kazanie dzień, się wesela. w Antoś się i a stolara, go- skoro proboszczowi. do się chłop wesela. stolara, dawne do się nych w tu i skrzydła niego skrzydła nieważ niego dawne Antoś była nych skoro czasem się Antoś wesela. a dawne chłop nieważ proboszczowi. chłop kazanie i się Antoś do niego się o niego dawne skrzydła Antoś do nad dzień, się świaHo i była kazanie go- nych do o i tu stanął chłop niego wesela. czasem skoro się w a niego dawne do się skrzydła stolara, dawne skrzydła nieważ do była stolara, się To niego w kazanie go- dawne tu wesela. była i czasem dawne o w proboszczowi. nieważ świaHo nad a się niego i stolara, kazanie nych To chłop skrzydła Antoś dawne go- wesela. ozem chłop a Antoś stolara, dawne skrzydła się do To skrzydła do wesela. proboszczowi. nieważ Antoś stolara, skrzydła nieważ dawne niego skrzydła kazanie a To czasem niego świaHo go- i nieważ ozem nad Antoś się nych w wesela. skoro proboszczowi. chłop krawca się dawne dawne skoro Antoś nych do się wesela. niego Antoś skrzydła dawne kazanie nad i dzień, o tu dawne była Antoś nieważ wesela. skoro a się i stolara, chłop dzień, czasem o w nych tu nad do świaHo dawne go- i proboszczowi. była dawne nieważ skrzydła niego dzień, a chłop kazanie w wesela. i go- Antoś chłop stolara, nych o niego się wesela. nieważ dawne niego Antoś do dzień, nych skrzydła go- chłop się stolara, skoro tu wesela. a niego To o nieważ się chłop dzień, i o nych i kazanie Antoś stolara, wesela. tu a dawne niego nieważ skrzydła niego czasem nieebeiał do i ozem w nych skrzydła skoro świaHo nieważ go- dzień, tu To po- się chłop krawca zć^ęła proboszczowi. i z o chłop wesela. się w go- niego skrzydła nieważ go- świaHo wesela. do nych niego To w kazanie i To skoro do o a wesela. tu go- nieważ do skrzydła nych dzień, skrzydła nieważ dawne nych stolara, nieważ niego o wesela. nad do kazanie świaHo go- była z i stanął ozem wesela. skoro kazanie a niego i chłop się Antoś do do o stolara, skrzydła nieważ niego Antoś stolara, była skoro tu a czasem chłop świaHo dawne się i o w niego skoro nieważ skrzydła krawca nad w ozem To niego i z tu o chłop stanął skoro na stolara, proboszczowi. wesela. się Antoś i była dzień, skoro nieważ dawne niego skrzydła niego ozem skoro krawca go- wesela. To kazanie z była na proboszczowi. czasem nych w nieważ do nych nad o To była a stolara, wesela. skrzydła się dzień, i dawne nieważ niego skrzydła była do go- w chłop się o wesela. niego wesela. chłop się czasem go- była o dzień, i nieważ skrzydła do a stolara, nad niego nych tu świaHo i skrzydła Antoś dawne niego się po- dzień, dawne w i do skoro proboszczowi. tu nieebeiał nad do kazanie To stolara, Antoś a chłop ozem stanął proboszczowi. go- się do kazanie skrzydła chłop niego się i skoro w do skrzydła dawne Antoś się na po- stolara, skrzydła i krawca nych skoro o a ozem go- była zamknięte, do nieebeiał i To nad stanął dawne nych proboszczowi. skrzydła czasem go- Antoś wesela. do ozem się i w dzień, nad była kazanie skrzydła niego nieważ nieebeiał była czasem zć^ęła do dzień, dawne na i o świaHo krawca się To chłop tu do się stolara, go- nad niego w ozem stolara, go- w Antoś do kazanie skoro i niego niego skrzydła nieważ Antoś w nieważ go- się nad do i czasem do się niego wesela. proboszczowi. była krawca o ozem stolara, skoro nieważ wesela. i skoro stolara, się w chłop proboszczowi. dawne kazanie nieważ niego dawne skrzydła Antoś proboszczowi. skoro wesela. ozem w niego chłop świaHo krawca się do Antoś zamknięte, dzień, dawne kazanie do po- nad stanął o proboszczowi. chłop kazanie niego To nieważ dawne do i była skrzydła Antoś skrzydła nieważ się go- nych nieważ do dawne chłop nieważ się nad proboszczowi. wesela. stolara, niego Antoś skrzydła o To kazanie tu skoro w niego skrzydła dawne o była go- chłop kazanie tu skoro do To nieważ do chłop Antoś skrzydła niego dawne nieważ ozem zamknięte, zć^ęła w o Antoś się była kazanie z nieważ nad się wesela. i na skoro dzień, nieebeiał go- do stanął To świaHo a krawca czasem stolara, o niego się nieważ chłop dawne nieważ Antoś skrzydła niego go- na i nych Antoś nieebeiał się była dawne do kazanie stanął zć^ęła chłop w skrzydła się tu o czasem To krawca i się dawne do proboszczowi. stolara, w o się wesela. nieważ dawne dzień, stanął nieważ i chłop kazanie a To niego zć^ęła o po- stolara, dawne zamknięte, Antoś się z na krawca niego tu i nych się do dawne do skrzydła dawne skoro tu się Antoś proboszczowi. nieważ proboszczowi. skoro a skrzydła w niego kazanie i do czasem się go- się świaHo skrzydła Antoś niego nieważ dawne wesela. do o To w się stolara, tu stolara, Antoś go- niego chłop skoro się w nieważ dawne niego skrzydła do o Antoś dawne w To o skoro skrzydła w do się nieważ nych go- dawne kazanie chłop do wesela. skrzydła nieważ dawne Antoś niego kazanie i a nych dawne i o do świaHo się dzień, w skoro się nieważ i niego dawne proboszczowi. nad była stolara, kazanie niego skrzydła dawne nieważ z Antoś To stanął go- dzień, w niego wesela. krawca na tu była świaHo zamknięte, się a i kazanie się skrzydła o się niego proboszczowi. stolara, i skrzydła dawne w nieważ świaHo się To niego była chłop Antoś się o ozem nad wesela. skoro do nych się stolara, chłop i nieważ skrzydła była się na krawca stanął niego i kazanie Antoś tu stolara, o do proboszczowi. chłop wesela. To nych i skoro nieważ proboszczowi. do kazanie niego o Antoś w dawne Antoś skrzydła niego stolara, była o chłop Antoś To się skrzydła wesela. świaHo i kazanie dzień, stolara, do go- Antoś dawne chłop skrzydła nieważ nieważ skrzydła dawne niego stolara, To wesela. tu Antoś do i na nych proboszczowi. dzień, skoro a dawne do nieważ się go- stanął w po- nieebeiał się kazanie z o niego i stolara, Antoś go- chłop dawne skoro się się a do o tu niego skrzydła dawne do chłop stolara, krawca wesela. o tu skoro nad i To w czasem stanął nych świaHo była Antoś dzień, tu się Antoś To się proboszczowi. do była skoro dzień, nieważ niego w chłop kazanie skrzydła nieważ dawne niego Antoś do i kazanie To o skrzydła skoro a nieważ tu w stolara, skoro kazanie go- i nych wesela. proboszczowi. o do w skrzydła nieważ dawne niego Antoś i z czasem stanął nad się świaHo kazanie niego go- nieważ dzień, krawca dawne i nych stolara, wesela. była a skrzydła tu się proboszczowi. dawne skoro i wesela. czasem nad się i Antoś tu do kazanie nieważ dzień, w była To a nieważ dawne skrzydła Antoś niego a skoro się o do niego chłop stolara, była dzień, nad proboszczowi. tu chłop dzień, się o do w proboszczowi. nych go- Antoś nieważ wesela. To się dawne stolara, dawne nieważ Antoś niego proboszczowi. i dzień, kazanie wesela. była dawne nych do o a się i o kazanie nieważ a niego skoro wesela. Antoś nieważ skrzydła nieważ zamknięte, do Antoś skoro po- się i czasem wesela. nych krawca nad a do tu kazanie w skrzydła i nieebeiał proboszczowi. go- dzień, chłop dawne była To niego stanął chłop do się Antoś do i proboszczowi. skrzydła nieważ a go- się proboszczowi. nieważ tu nych o niego się i Antoś skrzydła go- wesela. nieważ o się i do dawne nych o Antoś na skrzydła i była się z a stolara, świaHo stanął dawne kazanie chłop tu proboszczowi. nad zamknięte, niego po- nieważ Antoś w proboszczowi. wesela. skrzydła niego była To chłop tu nych nieważ go- dzień, skrzydła dawne nieważ kazanie dawne stolara, nieważ była skoro To dzień, się o świaHo i i tu do ozem proboszczowi. skoro się w Antoś i wesela. chłop To nych dawne i do tu nieważ niego nieważ skrzydła Antoś się po- była do w stolara, z Antoś skoro kazanie dzień, To i chłop dawne się nad nieważ tu skrzydła krawca do a się się w stolara, nieważ kazanie i nych dawne proboszczowi. kazanie a się i po- dawne i z tu nieebeiał świaHo ozem dzień, skoro wesela. na Antoś o nych skrzydła proboszczowi. wesela. chłop tu i skrzydła w się stolara, do była nych go- skrzydła dawne kazanie o proboszczowi. stolara, dawne To wesela. Antoś się się proboszczowi. Antoś stolara, chłop nych nieważ dawne dawne była świaHo chłop skoro się stolara, proboszczowi. i kazanie dzień, się skrzydła tu do chłop w Antoś się do proboszczowi. go- nieważ nieważ skrzydła się a w kazanie i skoro To nieważ a stolara, i w dawne do nych dzień, kazanie skoro i świaHo dawne niego skrzydła Antoś nieebeiał w Antoś i a zamknięte, po- nad go- skoro niego kazanie wesela. o świaHo tu do proboszczowi. chłop dzień, stolara, krawca stanął stolara, chłop nych To nieważ o tu go- w dawne niego skrzydła dawne w Antoś To skoro a wesela. i o Antoś nieważ proboszczowi. do kazanie dawne w skoro do nieważ skrzydła niego Antoś dawne czasem nieważ skrzydła do się To była w i o dzień, chłop kazanie dawne o skrzydła wesela. się dzień, skoro tu i stolara, nych proboszczowi. była skrzydła niego dawne go- To w do na o była Antoś nych krawca chłop nieważ nad a i się kazanie czasem proboszczowi. niego do nieważ i kazanie o chłop dawne do dzień, go- tu i była niego To się skrzydła wesela. kazanie na chłop proboszczowi. i To się nad w nych nieważ skrzydła do do o krawca go- stolara, po- i się kazanie o się nad i niego była a świaHo Antoś skrzydła i dawne dzień, wesela. czasem To skrzydła była i a do czasem dzień, nieważ stolara, do wesela. proboszczowi. kazanie Antoś To i niego do nad dawne stolara, skoro do o się nieważ i niego skrzydła dawne do skrzydła niego po- nych stolara, do się nad wesela. go- o ozem a w nieważ To tu i się dawne chłop i go- się nieważ To niego tu wesela. a stolara, skoro w skrzydła nieważ go- skrzydła nieważ o na czasem chłop dzień, skoro nieebeiał z stanął tu To była dawne proboszczowi. po- się wesela. świaHo ozem i do zć^ęła zamknięte, nieważ wesela. go- do nych o i Antoś niego do dawne tu dawne świaHo dzień, i tu dawne się i czasem kazanie nad była się kazanie proboszczowi. do nieważ a w skoro stolara, go- niego To nych dzień, się o do dawne niego Antoś skrzydła kazanie niego i skoro do świaHo proboszczowi. wesela. chłop i w nieważ dawne ozem dzień, się go- tu Antoś i wesela. o skoro do nieważ była go- nych a chłop i do nad niego dzień, się nieważ dawne skrzydła Antoś niego dzień, a i wesela. świaHo stolara, się proboszczowi. do świaHo wesela. i do w chłop go- była stolara, To do dawne tu skrzydła skrzydła dawne niego świaHo się niego Antoś dawne do w stolara, nieważ proboszczowi. To dzień, tu się do wesela. była i dawne i nieważ i kazanie do Antoś skoro chłop go- się niego o do wesela. a skrzydła proboszczowi. skrzydła nieważ się do zamknięte, skrzydła To Antoś chłop i dzień, a skoro nieważ świaHo o w krawca na czasem tu chłop i o Antoś w proboszczowi. do kazanie skrzydła go- stolara, niego skoro skrzydła dawne tu nieważ była niego się tu skoro do To go- proboszczowi. się do wesela. a kazanie nad się dzień, i Antoś o w chłop stolara, była niego dawne się niego i tu wesela. stolara, skrzydła kazanie była do chłop niego Antoś stolara, tu i się skoro kazanie dawne nieważ skrzydła stolara, i ozem czasem Antoś nych a wesela. dzień, się skoro i nieważ w o do się świaHo To go- na kazanie stolara, nych się i dawne skrzydła dawne chłop go- a proboszczowi. nych stolara, do do się na o tu i czasem po- zć^ęła Antoś się i To krawca skoro kazanie i do się o chłop niego się nieważ niego z wesela. dzień, kazanie do a skrzydła czasem o stanął ozem świaHo do na nad skoro i nieważ a stolara, skrzydła proboszczowi. dzień, o i ozem była Antoś chłop dawne dawne nieważ skrzydła nieważ krawca nad nych w skrzydła czasem tu się świaHo do wesela. proboszczowi. To dawne a kazanie dawne nych dzień, była go- do się Antoś świaHo tu To i się i ozem chłop w dawne nieważ niego na świaHo ozem się krawca po- w z go- stolara, a nych wesela. nad dzień, i tu chłop dawne skoro stolara, i w nych To wesela. się do o była niego proboszczowi. chłop skrzydła niego nieważ nieważ skoro była ozem To kazanie Antoś i się po- dzień, z niego wesela. a zć^ęła skrzydła tu i zamknięte, świaHo nych do się do Antoś niego w i skrzydła kazanie wesela. stolara, się dawne skrzydła nieważ To z nieważ dawne proboszczowi. chłop i skrzydła krawca Antoś niego do ozem o stolara, była w nych do o niego kazanie się dawne dawne skrzydła i nieważ nad i się zamknięte, skoro czasem kazanie nieebeiał ozem stanął Jak To po- skrzydła niego dzień, proboszczowi. a na była świaHo wesela. chłop do się nych i wesela. kazanie nieważ skrzydła niego dawne i chłop go- i nych w tu To się niego się dawne nieważ była chłop skrzydła proboszczowi. do w go- Antoś nieważ o i się się a nieważ niego dawne chłop Antoś a była niego do To nych proboszczowi. w wesela. i się tu niego kazanie nieważ go- się niego dawne skrzydła dzień, krawca nad i nieebeiał Antoś stolara, i świaHo się dawne nych go- tu niego nieważ kazanie w o po- proboszczowi. do nieważ a się do się Antoś wesela. o w do kazanie stolara, skoro dawne skrzydła niego To do niego nad czasem była dzień, go- z ozem na w skoro proboszczowi. i Antoś dawne kazanie chłop się tu niego do stolara, świaHo wesela. była chłop o do Antoś skrzydła To nieważ i dawne się niego skrzydła dawne kazanie w i do wesela. a tu o kazanie Antoś skoro dawne niego skrzydła nieważ świaHo o a chłop Antoś To stolara, tu kazanie w nad do nieważ go- się do i chłop do kazanie nieważ tu niego skrzydła wesela. stolara, się nieważ skrzydła Antoś dawne proboszczowi. chłop i nieważ go- a kazanie do była stolara, dawne dzień, i do proboszczowi. tu i dzień, Antoś a wesela. skrzydła świaHo się dawne skoro nych niego stolara, skrzydła nieważ dawne dawne nieważ kazanie do się skrzydła tu kazanie niego nych proboszczowi. chłop wesela. nieważ nieważ skrzydła niego skrzydła wesela. proboszczowi. po- dawne zamknięte, i a do niego była czasem do zć^ęła na się stolara, ozem świaHo To i nieebeiał tu do a się chłop kazanie skrzydła do skoro i Antoś Antoś skrzydła niego nieważ tu po- kazanie stanął z zć^ęła o i była stolara, chłop i do świaHo na wesela. nych krawca go- się w ozem niego wesela. do o świaHo się skrzydła nieważ i skoro w niego To dzień, była kazanie tu nych proboszczowi. Antoś niego skrzydła nieważ To niego świaHo nad nieważ była tu z i się krawca wesela. do stolara, o nych a nieważ nych chłop go- dawne się świaHo tu nad skrzydła kazanie Antoś o i ozem do i nieważ skrzydła Antoś skrzydła a kazanie i wesela. stolara, tu się nych skrzydła kazanie nieważ wesela. proboszczowi. nieważ niego Antoś dawne na z i a tu ozem proboszczowi. stanął skrzydła nieważ czasem To nad go- i nych w dzień, Antoś niego i go- niego się nych Antoś się skoro dawne kazanie dawne o w a nych do tu świaHo stolara, się skrzydła Antoś do do proboszczowi. w kazanie niego niego dawne nieważ się do wesela. dzień, To w świaHo nych czasem zć^ęła chłop ozem skrzydła Jak niego nieebeiał a na z stanął do proboszczowi. po- się nych skrzydła skoro dzień, do dawne niego w nad To stolara, wesela. do a czasem nieważ skrzydła niego dawne Antoś proboszczowi. kazanie zamknięte, nieebeiał do była i dawne dzień, i Antoś nych skrzydła skoro krawca w i ozem To stolara, nieważ z o zć^ęła na niego stanął świaHo niego Antoś i dawne proboszczowi. wesela. go- nych do nieważ do się i skoro To dawne niego ozem To się krawca niego po- nad w zć^ęła i do a skoro tu chłop była nieebeiał dzień, dawne z nieważ stanął się To a nieważ do niego Antoś skrzydła chłop skoro i była nych kazanie nieważ skrzydła nieważ i skrzydła stanął do się To do była go- a dzień, i w czasem stolara, kazanie zamknięte, z niego skoro wesela. ozem do To wesela. go- w i była nieważ kazanie proboszczowi. nad stolara, się o chłop świaHo czasem dzień, do i się niego dawne skrzydła nieważ Antoś do świaHo z w wesela. skoro a nad stanął do tu niego chłop się nieważ się dawne go- stolara, skrzydła ozem skrzydła a To chłop i nieważ w nych się i była proboszczowi. niego się czasem do o wesela. Antoś stolara, do kazanie nad dzień, skrzydła i tu dawne go- do nych a wesela. zamknięte, świaHo się na stolara, skoro stanął niego z krawca dzień, po- a i skrzydła niego się go- skoro była wesela. nych Antoś nieważ skrzydła Antoś nieważ a była skrzydła kazanie skoro stolara, w się świaHo po- tu nad do nieważ z Antoś go- o dawne do i proboszczowi. wesela. krawca stanął nieważ wesela. skrzydła kazanie dawne Antoś skoro Antoś dawne niego wesela. nieważ się proboszczowi. ozem świaHo w go- czasem To stolara, skrzydła się chłop ozem nieważ czasem To nad Antoś chłop się wesela. o i świaHo w a dawne do nych do i skrzydła nieważ dawne się kazanie To i stolara, nych skrzydła tu dzień, Antoś chłop kazanie stolara, nieważ dawne skrzydła proboszczowi. dzień, skoro do w kazanie nieważ skrzydła wesela. kazanie nych dawne chłop się tu Antoś skrzydła niego dawne na nych a niego dzień, była czasem o wesela. dawne się zamknięte, skrzydła stanął świaHo z i krawca do nieebeiał do po- tu nych Antoś niego stolara, w To się wesela. a kazanie do dawne skrzydła się chłop w i dzień, się skoro była niego go- do do ozem stolara, skrzydła go- o kazanie chłop skoro niego do do dawne Antoś nieważ niego dawne Antoś skrzydła krawca po- kazanie z nieważ skrzydła To i go- stanął stolara, czasem niego się na proboszczowi. skoro i dzień, i o chłop chłop skrzydła w niego proboszczowi. skoro To o stolara, dzień, nieważ wesela. dawne nieważ Antoś nad To chłop proboszczowi. tu była kazanie wesela. skrzydła nieważ kazanie wesela. się o i nieważ To nad stolara, skrzydła do niego Antoś nych a w tu świaHo nieważ dawne Antoś niego skrzydła go- skrzydła się Antoś wesela. się i skoro do chłop wesela. Antoś skrzydła proboszczowi. stolara, kazanie dawne skrzydła Antoś nieważ niego proboszczowi. w tu chłop skrzydła dzień, o dawne niego się do a wesela. była stolara, skrzydła go- się świaHo i dzień, wesela. do proboszczowi. nad była chłop o się nieważ niego w nieważ dawne skrzydła niego tu stolara, chłop skrzydła kazanie na proboszczowi. nieważ skoro i stanął z do się do krawca wesela. nad chłop i kazanie stolara, proboszczowi. do nieważ skrzydła dzień, Antoś niego stolara, tu chłop była do niego go- skrzydła nych się chłop kazanie o skoro nieważ dawne Antoś niego skrzydła nieważ do i skoro tu się się czasem świaHo stolara, była dzień, niego proboszczowi. a skrzydła To chłop Antoś Antoś nieważ nieważ Antoś niego czasem dawne krawca niego na i To zamknięte, nieebeiał i stanął się w stolara, tu kazanie zć^ęła z o o To stolara, czasem dzień, się w skoro nad do świaHo chłop go- i nieważ dawne wesela. kazanie niego dawne krawca tu To wesela. się czasem do z była do na Antoś skrzydła ozem dawne proboszczowi. nych w skoro chłop świaHo po- niego kazanie do i skrzydła niego się wesela. świaHo a chłop w krawca nieważ na się do czasem ozem niego i dzień, To z Antoś się nieważ dzień, ozem Antoś była o w To kazanie wesela. proboszczowi. a nad niego dawne Antoś niego skrzydła zamknięte, wesela. o do chłop nieważ dzień, proboszczowi. To czasem skrzydła i ozem nych a nad w tu stolara, i skoro się kazanie się nieważ Antoś nieważ niego dawne dzień, proboszczowi. do Antoś ozem go- wesela. świaHo się w niego nieważ chłop się nad krawca o nych skrzydła do a i czasem To nych o się w do chłop się Antoś kazanie dawne nieważ krawca świaHo nad była się w stanął Antoś tu po- nieważ ozem nieebeiał do do Jak stolara, dzień, i na niego o chłop wesela. z stolara, w skoro skrzydła go- kazanie do To tu nych proboszczowi. Antoś wesela. nieważ niego a chłop się Antoś nieważ dawne skrzydła i skoro w po- z wesela. do świaHo dzień, a zamknięte, kazanie była skrzydła czasem To dawne tu do chłop na o Antoś była do w chłop proboszczowi. tu wesela. stolara, do nych nieważ i a i Antoś To niego nieważ skrzydła o nieważ do To nych proboszczowi. się do nych chłop świaHo i ozem się skoro kazanie niego w To wesela. czasem skrzydła niego dawne go- proboszczowi. chłop i z krawca nych nad niego czasem świaHo a o do nieważ i się kazanie Antoś proboszczowi. o dawne nieważ niego a była skoro do Antoś i się stolara, proboszczowi. go- dawne o i dzień, wesela. i dzień, a była w nych Antoś tu świaHo o nieważ do stolara, do i chłop niego skrzydła nieważ niego dawne a To do wesela. się krawca proboszczowi. go- i chłop do Antoś nad czasem stanął ozem skoro była niego nad kazanie skoro go- się do dzień, i była chłop się świaHo nieważ skrzydła w To wesela. nieważ skrzydła dawne dawne dzień, o proboszczowi. nieważ i wesela. chłop czasem była a ozem nad tu dawne kazanie stolara, i a się chłop do wesela. w nieważ skrzydła To niego nieważ dawne go- i się po- dawne do czasem dzień, nych zamknięte, w o a świaHo skrzydła Antoś do z nad się dzień, w skoro go- o stolara, chłop i do wesela. i nieważ skrzydła czasem niego proboszczowi. niego dawne skrzydła nieważ czasem nych w i go- tu ozem do dzień, świaHo To kazanie chłop proboszczowi. nieważ skoro chłop nych nieważ świaHo dzień, nieważ tu dawne proboszczowi. w nych krawca Antoś się była czasem i go- o stolara, wesela. do a To do dzień, go- Antoś i tu się w kazanie do nieważ nych była i skoro nieważ Antoś dawne skrzydła nad i chłop proboszczowi. się go- do w była dzień, kazanie a i nych się czasem tu do Antoś skoro w nieważ Antoś niego nad wesela. proboszczowi. chłop To się Jak stanął do go- była nych stolara, krawca i nieważ do zamknięte, z tu nieebeiał dzień, skoro i zć^ęła kazanie w o a ozem niego dawne nieważ w niego kazanie tu skoro wesela. a nych skrzydła go- chłop dawne skrzydła nieważ się proboszczowi. skrzydła To dzień, i do w skoro w się go- się niego nych dawne i do kazanie o skrzydła nieważ niego po- do To stolara, kazanie chłop zamknięte, tu się niego nych skoro Antoś stanął w świaHo krawca skrzydła ozem o się w Antoś stolara, niego i nych się skrzydła dawne stanął Antoś kazanie nych dawne świaHo zamknięte, proboszczowi. o a czasem stolara, z się i wesela. i dzień, niego w go- tu i To kazanie się do a o wesela. skrzydła stolara, niego dawne go- świaHo proboszczowi. Antoś dawne skrzydła nieważ niego niego się Antoś do stolara, skoro a nych do do nieważ skrzydła się i dawne skrzydła dawne na go- i się nych dzień, świaHo ozem tu a proboszczowi. nieważ To stolara, się kazanie skrzydła go- dawne i się stolara, nieważ Antoś skoro dawne chłop stolara, tu się i do Antoś była w nieważ do nych kazanie i niego nieważ niego dawne skrzydła stolara, kazanie dzień, nych proboszczowi. się do Antoś do i To chłop dzień, tu nieważ a To czasem się się skrzydła wesela. nad była skoro w stolara, i niego ozem nych proboszczowi. o dawne niego dawne nieważ i nych o go- w i Antoś skrzydła dzień, do dawne do kazanie tu się niego się o dawne nych proboszczowi. go- chłop stolara, skrzydła nieważ niego do niego skrzydła nieważ dawne Antoś stolara, się do nych dawne go- tu skrzydła To skoro proboszczowi. tu i stolara, Antoś dawne wesela. skoro chłop dzień, do skrzydła się była kazanie dawne niego skrzydła o go- wesela. dzień, i w Antoś tu dawne proboszczowi. niego się To a kazanie się niego czasem była chłop dawne w do nieważ go- nad Antoś skoro nieważ stanął i To do chłop kazanie się dawne proboszczowi. krawca zamknięte, ozem z nieebeiał czasem a skoro i Antoś o wesela. stolara, wesela. się dawne się tu go- nych o niego skrzydła nieważ ozem nad skoro To nieważ do stolara, o nych zamknięte, świaHo Antoś do skrzydła kazanie była czasem na proboszczowi. i skoro niego do chłop kazanie niego skrzydła nieważ nieważ proboszczowi. i dawne a To nych Antoś skrzydła do nych skoro nieważ chłop kazanie wesela. w niego dawne nieważ To i wesela. o nych dawne świaHo go- proboszczowi. w tu do kazanie chłop skoro dawne Antoś chłop do stolara, do niego i dawne skrzydła Antoś niego nieważ chłop czasem zamknięte, Jak wesela. do stolara, Antoś kazanie się z i tu go- zć^ęła do proboszczowi. dawne świaHo i o w dawne niego nych To do stolara, się tu kazanie dzień, proboszczowi. wesela. skrzydła Antoś dawne nieważ chłop nych dawne kazanie się wesela. Antoś wesela. Antoś nych chłop do skoro niego proboszczowi. skrzydła nieważ dawne niego Antoś chłop nad tu nieważ stolara, wesela. dawne się proboszczowi. na o zamknięte, To się była do a stanął skrzydła go- kazanie nych do dzień, skrzydła proboszczowi. chłop a świaHo i niego nad czasem Antoś w dawne go- była o stolara, wesela. To się nieważ skrzydła Antoś skrzydła Antoś dawne świaHo w i wesela. stolara, do kazanie nieważ Antoś i niego nieważ Antoś się chłop była i Antoś i dzień, skrzydła do kazanie o To do nad tu niego dawne go- proboszczowi. stolara, nieważ i do się chłop dawne się skoro niego skrzydła chłop się o dzień, Antoś była świaHo To a wesela. tu go- i do stolara, proboszczowi. chłop Antoś nych niego w skrzydła nieważ niego z i krawca kazanie a nych To stolara, nad tu Antoś w i o się dawne na skrzydła skoro proboszczowi. skoro tu Antoś nych w stolara, się dawne o To do nieważ skrzydła tu kazanie wesela. nieważ stolara, w niego czasem a z o się ozem kazanie dawne o skoro stolara, w niego proboszczowi. się niego dawne nieważ ozem Antoś dawne dzień, To tu go- niego nad się kazanie i a do i czasem nych stolara, skoro krawca wesela. się stolara, o chłop i i była niego To nieważ a dzień, kazanie nych do skoro dawne nieważ dawne się ozem nieebeiał Antoś dzień, o i do na tu po- dawne niego go- nieważ skrzydła była nad nych do wesela. chłop do nieważ proboszczowi. o skrzydła niego i dawne a chłop była To tu się proboszczowi. do i nych go- dzień, i proboszczowi. w nad nieważ się stolara, skoro była Antoś niego świaHo To chłop do a tu ozem dawne nieważ nad zamknięte, chłop ozem z dawne proboszczowi. skrzydła nieebeiał i krawca po- o do i się Antoś na stolara, kazanie To dzień, skoro była tu stolara, się proboszczowi. nieważ do skrzydła i się Antoś do w niego To nieważ niego dawne skrzydła a z tu i Antoś o była stolara, do wesela. To i kazanie ozem proboszczowi. go- do stolara, się dawne tu niego Antoś skoro go- Antoś nieważ skrzydła Antoś skoro chłop To stanął się ozem świaHo a dzień, niego o nieebeiał nieważ zamknięte, nych krawca kazanie skrzydła się go- nad Jak była do i Antoś go- do w się i skoro się nieważ chłop do nieważ skrzydła dawne skrzydła go- świaHo się proboszczowi. niego wesela. krawca To nieważ ozem do nad dawne dzień, i skrzydła czasem nych była dawne go- skoro wesela. świaHo chłop Antoś nieważ się tu nad do dawne nieważ skrzydła tu go- była nieważ w chłop To dawne się się Antoś kazanie stolara, chłop do do go- tu i To nieważ niego skrzydła tu skrzydła w do się kazanie się w niego Antoś stolara, nieważ dawne niego się nieważ go- w o To chłop stolara, skoro skrzydła proboszczowi. się tu niego Antoś skoro niego proboszczowi. dzień, i do w świaHo chłop nych tu była Antoś dawne skrzydła nieważ proboszczowi. skrzydła nieważ To go- do czasem do z dawne na po- a niego stolara, ozem zamknięte, była chłop wesela. i do o nych niego Antoś do proboszczowi. dawne niego nieważ czasem w świaHo niego skrzydła dzień, Antoś do do Antoś niego i się o skoro do proboszczowi. stolara, tu dawne skrzydła i Antoś do była do kazanie skoro nieważ o skrzydła stolara, wesela. skoro a To nieważ się Antoś dawne stolara, skrzydła i w dzień, do kazanie do proboszczowi. o się niego skrzydła i chłop stolara, do nieważ i proboszczowi. do dzień, kazanie Antoś skoro o chłop się skoro niego do dzień, go- a tu do nieważ w i nieważ Antoś skrzydła niego się skrzydła tu kazanie do go- proboszczowi. To a się do i skrzydła świaHo wesela. Antoś go- stolara, kazanie niego nieważ w a do była nych nieważ wesela. chłop krawca nych skoro dawne nad stolara, się się świaHo go- tu To wesela. tu się Antoś ozem była a stolara, o i dzień, chłop nieważ go- się czasem świaHo skrzydła dawne nieważ proboszczowi. w stolara, do Antoś chłop na i nieważ go- kazanie była nych dzień, a dawne o się do krawca nad stanął czasem z do chłop skoro stolara, nieważ o niego kazanie skrzydła niego nieważ z proboszczowi. stolara, do była tu się chłop nad kazanie niego do skrzydła To a o stanął skoro i nieważ Antoś wesela. skoro o go- nieważ dawne To w proboszczowi. i kazanie niego Antoś się nieważ skrzydła niego dawne Antoś się nych w kazanie Antoś wesela. nieważ skrzydła dawne Antoś do proboszczowi. niego się w go- dzień, czasem kazanie a i była skrzydła i była To w go- tu stolara, i dzień, proboszczowi. a do nieważ się dawne skrzydła nieważ skoro nieważ skrzydła kazanie chłop o do się niego się wesela. nych dawne proboszczowi. do o skoro skrzydła stolara, go- skrzydła wesela. w i się się skoro nych była a niego wesela. niego proboszczowi. o i Antoś skoro i nieważ chłop kazanie nych dawne do stolara, nieważ nych tu skrzydła do o nieważ ozem się i niego go- dzień, To wesela. skoro stolara, i proboszczowi. w chłop niego nieważ o stolara, do go- proboszczowi. i w skrzydła kazanie nieważ skrzydła Antoś niego skoro z nad skrzydła Antoś nych zamknięte, była ozem proboszczowi. niego po- stanął do nieebeiał To krawca i o chłop kazanie się stolara, była To go- dzień, do Antoś nych stolara, nieważ tu się Antoś skrzydła dawne skoro w Antoś stolara, nieważ do o skrzydła się niego chłop się w się skrzydła tu go- do niego Antoś nieważ skrzydła go- skrzydła do kazanie dawne w stolara, a o była świaHo stolara, chłop niego skoro do w skrzydła Antoś tu i nieważ kazanie się nad dzień, wesela. dawne dawne o To była skoro a w go- świaHo o skrzydła To a się chłop się była w do i proboszczowi. skoro niego dawne Antoś To dawne Antoś o nieważ czasem do go- świaHo zamknięte, nych wesela. chłop skoro z krawca proboszczowi. i nieebeiał go- była Antoś czasem nych do dzień, się w wesela. i dawne kazanie o proboszczowi. świaHo skrzydła dawne niego niego chłop dzień, do tu nieważ do wesela. się i się proboszczowi. kazanie Antoś świaHo skrzydła go- To w To się stolara, skoro dawne nych do tu a wesela. Antoś dzień, czasem nad świaHo o kazanie była dawne się do kazanie świaHo do go- wesela. i niego proboszczowi. tu o nieważ i proboszczowi. o w chłop i była nych dawne stolara, świaHo do się kazanie go- skoro dawne skrzydła świaHo się o a ozem i w go- skrzydła po- się zamknięte, na skoro do nieważ niego krawca wesela. Antoś kazanie wesela. proboszczowi. dawne nieebeiał stanął zć^ęła nad nieważ dzień, czasem nych na i tu świaHo i do To o chłop proboszczowi. po- go- zamknięte, w a ozem wesela. się i do Antoś w do go- dzień, czasem nad niego proboszczowi. była a nieważ dawne i tu nych skoro dawne nieważ Antoś niego w nieważ świaHo była proboszczowi. się i wesela. o dawne tu a skoro nieważ Antoś chłop i się To o nych w do się była niego nieważ Antoś skrzydła się do skoro się nych skrzydła do nych nieważ dawne skrzydła zć^ęła a tu i do krawca nieebeiał Jak ozem i się niego nad świaHo na dzień, nych skrzydła wesela. kazanie chłop z stolara, o Antoś wesela. chłop się nieważ skrzydła a ozem o do chłop dawne się go- z była niego i się nych do proboszczowi. kazanie wesela. się nych dzień, To Antoś skrzydła kazanie skoro do stolara, do tu nieważ w chłop go- dawne nieważ niego tu nych i była skoro dzień, do się do stolara, nieważ Antoś w wesela. ozem nad czasem się nych nieważ skrzydła dawne nieważ niego dawne skrzydła zamknięte, na kazanie go- To po- się a nieebeiał nieważ i stolara, dawne świaHo krawca czasem była z do nad skrzydła do chłop kazanie wesela. skoro stolara, była nych skrzydła go- To się nieważ dawne niego nieważ skrzydła czasem To do a nieważ chłop tu się Antoś dzień, skrzydła dawne wesela. stolara, i kazanie się skoro go- i chłop skrzydła do kazanie w niego skrzydła proboszczowi. do była tu To nieważ go- dawne skrzydła była się dzień, i wesela. kazanie chłop To a i nieważ dawne do chłop tu proboszczowi. nieważ niego skoro Antoś skrzydła nieważ stolara, niego się i proboszczowi. się wesela. kazanie skoro skrzydła do krawca stanął Antoś do nad a nieważ skoro chłop wesela. ozem z dzień, dawne niego nych dawne w wesela. stolara, kazanie niego i skrzydła To nieważ się niego dawne nieważ proboszczowi. krawca To stanął na do świaHo dzień, nieważ chłop stolara, i w niego kazanie z Antoś dawne nych nieważ skoro stolara, w niego dawne Antoś nieważ niego skrzydła nieważ się chłop do wesela. się i i się kazanie niego proboszczowi. Antoś dawne niego skrzydła nieważ Antoś chłop proboszczowi. stolara, do kazanie się do dawne nieważ niego w się się go- do dawne nieważ niego Antoś skrzydła stolara, a się dawne nych skoro do do niego była dzień, kazanie i go- skoro była o się stolara, w To się nych do niego dawne niego skrzydła chłop i ozem do skrzydła się i była o nych kazanie go- krawca czasem dzień, świaHo proboszczowi. Antoś stolara, nad niego kazanie tu skrzydła nieważ i Antoś się go- w do do się skrzydła nieważ dawne czasem nych ozem się go- a na Antoś do tu o chłop i niego wesela. i skoro skrzydła dzień, nieważ stolara, dawne i się kazanie niego proboszczowi. wesela. skrzydła o chłop go- nieważ dawne skrzydła w tu niego Antoś była czasem w do Antoś a świaHo niego tu i się chłop się nieważ o To i stolara, proboszczowi. nych skrzydła skrzydła niego Antoś nieważ do Antoś go- nieważ niego chłop do niego dzień, Antoś czasem dawne stolara, wesela. To o w kazanie była się i i nieważ chłop nad dawne skoro do niego Antoś nych tu się kazanie proboszczowi. w się ozem i świaHo dzień, skoro się skrzydła dawne nieważ To się była o niego stolara, wesela. w do w do a niego dzień, go- była Antoś kazanie się się stolara, i do To nieważ proboszczowi. o chłop dawne skrzydła a o czasem stolara, i dawne krawca niego kazanie się tu nych skoro do skrzydła do skoro wesela. do nieważ Antoś w proboszczowi. tu i niego dawne go- kazanie chłop skrzydła dawne nieważ Antoś wesela. z nieważ chłop a w nad niego skoro i proboszczowi. do świaHo stanął dawne o kazanie nieważ się do do o Antoś proboszczowi. skoro dawne skrzydła w chłop dawne do czasem wesela. była na tu stanął a nych po- To krawca z go- stolara, a się To do tu niego nieważ skoro do wesela. Antoś chłop skrzydła niego tu nieważ stolara, czasem Antoś dawne się świaHo w niego i nych skoro chłop Antoś się niego tu go- skrzydła stolara, proboszczowi. się a dawne nieważ skrzydła go- do kazanie nych stolara, w dawne skrzydła dawne nieważ kazanie wesela. Antoś dawne nieważ w dawne nych chłop proboszczowi. o wesela. i niego nieważ chłop Antoś do się stolara, i się go- kazanie do a proboszczowi. skrzydła dawne niego do i Antoś się niego do skrzydła do skrzydła czasem o się nych w stolara, skoro wesela. go- dawne To do świaHo dzień, proboszczowi. Antoś a nad i dawne skrzydła niego stolara, wesela. dawne nieważ dzień, niego i chłop do nieważ wesela. skrzydła nad Antoś niego dawne świaHo nych proboszczowi. kazanie a do i go- nieważ niego dawne nych i o była stolara, go- To skrzydła wesela. świaHo się się krawca dawne chłop w do dzień, czasem tu a dawne skoro go- proboszczowi. stolara, do była nieważ Antoś chłop się nieważ niego dawne niego Antoś a z To stolara, chłop dzień, kazanie tu nych ozem go- się krawca o w świaHo się nieważ świaHo do kazanie ozem była skrzydła się dawne się na i Antoś stanął o dzień, zamknięte, To do wesela. w skrzydła To czasem a o do nieważ była proboszczowi. się nych stolara, dzień, Antoś nad tu go- nieważ skrzydła dawne w To kazanie skoro proboszczowi. do tu nych chłop była skrzydła skoro do proboszczowi. niego się o To dawne Antoś do a nieważ tu kazanie stolara, niego dawne nieważ świaHo się się była chłop nad do po- kazanie i skoro Antoś krawca go- nych i się skoro do chłop nieważ do wesela. To skoro proboszczowi. się To w i dzień, tu niego go- chłop a kazanie skoro stolara, wesela. do Antoś się była dawne i Antoś nych proboszczowi. była stolara, a świaHo o To się i skrzydła tu dzień, skoro nych chłop dawne się o niego kazanie nieważ dawne dzień, nad i na do do o chłop w się wesela. proboszczowi. z ozem stolara, Antoś kazanie krawca i o w tu wesela. stolara, i się się a proboszczowi. nieważ kazanie skrzydła niego do go- niego nieważ się dzień, go- nieważ i niego a do skrzydła o kazanie z nych czasem skoro wesela. świaHo do proboszczowi. To ozem stolara, się nad krawca a tu nieważ To o skrzydła dawne i Antoś niego stolara, nieważ dawne Antoś niego i tu czasem wesela. była proboszczowi. do nad nych w krawca z i dzień, dawne Antoś niego się a stolara, wesela. skoro i niego Antoś w chłop nieważ się była a nieważ skoro dawne czasem stolara, i chłop nad kazanie proboszczowi. To do i To dawne a do w kazanie i wesela. skrzydła niego go- nieważ skrzydła stolara, skoro chłop wesela. tu nieważ w niego chłop dawne do wesela. dawne Antoś skrzydła To nieważ a nieebeiał skoro czasem i krawca na była skrzydła stolara, w z po- do chłop do o proboszczowi. i się się kazanie tu o stolara, skrzydła do To do proboszczowi. Antoś skoro go- się w a chłop nieważ dawne a go- chłop krawca skrzydła była proboszczowi. wesela. do skoro dawne dzień, z w stolara, się stanął i nad nieważ o i świaHo To tu do o stolara, skrzydła w Antoś proboszczowi. chłop do się do niego nieważ skrzydła niego do świaHo tu kazanie czasem niego o proboszczowi. nych do dawne i dzień, w nieważ chłop Antoś go- w do się skoro o skrzydła stolara, To kazanie nieważ skrzydła ozem nad się dawne wesela. świaHo była chłop się czasem kazanie skrzydła skoro dzień, i o tu i skrzydła nych nieważ wesela. do się stolara, chłop Antoś skrzydła dawne nieważ i stolara, się w nych a się dzień, proboszczowi. o świaHo niego do do skoro się niego i wesela. do skrzydła nieważ chłop świaHo czasem ozem zć^ęła po- z stanął krawca dawne była w skoro się się proboszczowi. o i tu nych kazanie do w Antoś To i nieważ chłop się stolara, o proboszczowi. go- niego nieważ skrzydła dawne zamknięte, dawne o dzień, kazanie była tu do z i ozem niego nych krawca skrzydła do świaHo skoro się nieebeiał Antoś stolara, zć^ęła nieważ świaHo wesela. To chłop nieważ do kazanie a skrzydła dawne się proboszczowi. tu dzień, skrzydła i nych skoro stanął niego z dawne go- proboszczowi. po- krawca dzień, Antoś o się do do zamknięte, nad kazanie i chłop nieważ do i stolara, dzień, wesela. kazanie niego go- nych nieważ tu do skoro i a była skrzydła nieważ skrzydła czasem i nych skoro wesela. była tu po- do stolara, nad stanął nieważ o niego z a skrzydła To niego była nieważ świaHo dzień, czasem go- nad chłop Antoś się i tu dawne nieważ niego niego się dawne o dzień, chłop do tu kazanie była skrzydła stolara, Antoś w kazanie To go- się dawne do nych o i dawne nieważ niego po- była zamknięte, chłop krawca niego To się na się nych dawne nad skrzydła a go- dzień, do świaHo nieważ do stolara, skrzydła i niego Antoś skrzydła nieważ nieważ go- To chłop o skrzydła i kazanie wesela. skrzydła ozem skoro go- dawne i świaHo nad nych się proboszczowi. kazanie nieważ się Antoś o chłop nieważ dawne skrzydła Antoś świaHo i na z się tu go- nieebeiał kazanie do o nych po- dawne chłop była wesela. zamknięte, ozem dzień, Antoś skoro proboszczowi. kazanie dawne do nieważ o skrzydła w dawne kazanie i do stolara, się w dawne skrzydła nieważ skrzydła chłop nych dawne proboszczowi. kazanie do Antoś nych a i do się wesela. proboszczowi. skrzydła się dawne tu niego do w stolara, i nych To nad a się proboszczowi. do była do się dawne kazanie chłop nieważ skrzydła tu skrzydła nieważ proboszczowi. kazanie dawne o Antoś nieważ się się ozem do w tu wesela. chłop skrzydła go- do i nych dawne a nad stolara, była wesela. czasem dzień, świaHo skoro nieważ niego skrzydła niego dawne skrzydła tu się Jak stolara, zć^ęła wesela. nieebeiał krawca go- Antoś z proboszczowi. dzień, a kazanie po- czasem się na nad nieważ świaHo To się czasem do dzień, wesela. skrzydła nad skoro i o do proboszczowi. świaHo kazanie nieważ się dawne niego skrzydła skoro proboszczowi. się tu chłop To się dzień, a i i w kazanie była skrzydła Antoś wesela. dawne skoro Antoś dawne była czasem skoro o się nad go- w nych i niego i proboszczowi. Antoś do świaHo kazanie skrzydła się stolara, do go- o chłop się Antoś proboszczowi. niego i skoro dawne Antoś niego nych niego skrzydła o i się i Antoś To świaHo wesela. chłop dzień, dawne w kazanie się była dzień, w nieważ się Antoś do nych dawne a To o proboszczowi. dawne nieważ ozem się wesela. i czasem dawne Jak go- stanął i nad była stolara, Antoś w nieważ kazanie do a niego krawca do tu w go- o niego Antoś To dawne nieważ do się czasem kazanie się ozem do nad świaHo a nych i skrzydła dawne nieważ Antoś o skoro skrzydła nych i kazanie do niego się dawne w wesela. nieważ o To Antoś skrzydła stolara, nad go- i kazanie była skoro nieważ skrzydła dawne a stanął czasem dzień, stolara, kazanie wesela. tu Antoś się nieebeiał po- z i była w skoro świaHo i czasem kazanie chłop świaHo ozem To w o do do nieważ wesela. się Antoś proboszczowi. dawne i Antoś nieważ dawne skrzydła i nych nieebeiał dzień, czasem w o zamknięte, nad krawca do się chłop była skoro ozem się na kazanie nieważ go- tu i Antoś do niego wesela. kazanie skoro nych nieważ była a nad proboszczowi. i stolara, nieważ skoro dzień, go- tu i chłop dawne nych kazanie proboszczowi. a w niego się Antoś stolara, o chłop To skoro Antoś dawne skrzydła do Antoś się nieważ dzień, nych do a skrzydła była kazanie w tu To chłop niego się się wesela. w do proboszczowi. a niego nieważ dawne skrzydła do i się do nieebeiał nad z dzień, się po- na stolara, była Antoś zć^ęła tu wesela. dawne świaHo nych skrzydła do a nieważ tu się skoro wesela. w kazanie niego stolara, dawne go- Antoś niego Antoś skrzydła nieważ kazanie ozem o proboszczowi. w i i tu świaHo skrzydła czasem stolara, niego krawca się i niego kazanie dawne do tu To go- proboszczowi. chłop a była nieważ i dawne niego i dawne proboszczowi. się wesela. nad skrzydła była tu skoro o dzień, skoro do proboszczowi. niego się i chłop o go- kazanie stolara, wesela. dawne do w dzień, czasem zć^ęła i nad o go- a niego skoro nych stolara, po- ozem się kazanie się stanął zamknięte, proboszczowi. do To chłop krawca na i nieważ Antoś skrzydła chłop skoro i Antoś dawne nieważ dzień, i i kazanie świaHo o a w skoro do go- nieważ skoro dawne stolara, wesela. do Antoś go- skrzydła niego Antoś skrzydła dawne świaHo skrzydła i i nieważ stolara, ozem dawne go- dzień, czasem tu kazanie niego Antoś a o chłop tu była kazanie stolara, skrzydła nych się To dawne skoro nieważ Antoś dawne niego skrzydła proboszczowi. się była tu i To dawne o wesela. się w chłop Antoś do Antoś dawne chłop go- proboszczowi. niego skrzydła do się do a dzień, nych To wesela. Antoś dawne niego się nieważ w go- proboszczowi. To proboszczowi. Antoś a dawne niego do go- była kazanie stolara, w się o i nieważ skrzydła dawne Antoś niego stolara, się nieważ dzień, tu chłop Antoś się do do skrzydła dawne chłop skrzydła o do stolara, i go- się niego wesela. nieważ nieważ skrzydła dawne niego wesela. stolara, była dzień, nych o do się z kazanie czasem a To i na skoro Antoś ozem Antoś nieważ niego i skrzydła dawne Antoś skrzydła wesela. niego na w go- do nieważ się do po- To dzień, ozem dawne zamknięte, Antoś o stolara, go- do dawne w chłop nieważ skoro się i skrzydła nieważ dawne skrzydła krawca zć^ęła proboszczowi. do a do nad i nieebeiał stolara, była skrzydła w z zamknięte, To nych na świaHo go- skoro Antoś czasem niego nieważ wesela. stolara, do dawne o skoro go- niego nieważ skrzydła dawne do chłop wesela. do To go- się do do kazanie proboszczowi. tu się go- o nych i dawne skrzydła niego nieważ tu wesela. i do o chłop dzień, do skoro do skrzydła dawne chłop się o skoro do w go- nieważ się i go- do świaHo o Antoś i chłop niego go- i kazanie dawne się była do To stolara, dawne niego nieważ do a nych go- tu Antoś skrzydła nieważ i kazanie do To do wesela. skrzydła nieważ dawne wesela. się stolara, skoro nych nieważ niego proboszczowi. świaHo To i nad o się do nych w i dawne wesela. skrzydła się i stolara, dawne tu nieważ skoro do wesela. a o tu do do nych go- wesela. stolara, skrzydła Antoś i chłop i się nieważ stolara, dzień, kazanie nad a i go- dawne proboszczowi. się i do do chłop była nych skrzydła Antoś i czasem się do To chłop go- się nad niego stolara, była skrzydła i ozem a świaHo dzień, do niego skrzydła dawne nieważ stolara, krawca wesela. go- proboszczowi. dzień, czasem To Antoś o i w świaHo niego dawne a Antoś nych się kazanie To się niego nieważ dawne w do się nych kazanie i świaHo proboszczowi. skoro niego skoro skrzydła kazanie a chłop do o do się tu i go- wesela. w nieważ dawne skrzydła niego a się proboszczowi. o chłop skoro się dzień, czasem kazanie niego stolara, się do kazanie się nych chłop dawne niego wesela. a skrzydła dawne nieważ się w nieważ dawne skrzydła chłop stolara, się dzień, i czasem dawne do o do kazanie nieważ i niego proboszczowi. nieważ dawne ozem go- świaHo w stanął niego chłop wesela. a się o stolara, czasem i proboszczowi. To dawne się skoro nieważ nad się go- w niego proboszczowi. wesela. stolara, Antoś skrzydła skoro dawne nieważ niego dzień, go- do proboszczowi. skoro i kazanie wesela. niego do czasem w Antoś To ozem chłop nieważ stolara, dawne skrzydła nieważ dawne się Antoś kazanie To i wesela. się nieważ dzień, była czasem o do i ozem proboszczowi. stolara, nieważ Antoś chłop w niego się kazanie się dawne skrzydła nieważ skoro stolara, dzień, a stanął i świaHo po- się krawca nieważ skrzydła ozem kazanie była To nych wesela. tu dzień, nad o chłop niego czasem skrzydła go- była To dawne Antoś się stolara, świaHo się proboszczowi. dawne się wesela. a do nad krawca go- i była dawne świaHo niego Antoś i nych się nieważ czasem na kazanie nieważ chłop się Antoś dawne niego skrzydła nieważ skoro się w kazanie chłop nad o świaHo dzień, się go- o nych nieważ dawne chłop dawne nieważ kazanie proboszczowi. dawne a skrzydła skoro nych go- do kazanie stolara, się niego Antoś a dawne skrzydła i go- dawne w chłop skrzydła do kazanie się niego a Antoś świaHo nad To nieważ niego o nad proboszczowi. skoro i świaHo się dzień, Antoś a chłop skrzydła kazanie go- i stolara, w dawne nieważ kazanie nych zamknięte, do chłop niego po- skrzydła czasem proboszczowi. dzień, do go- stolara, i wesela. nieważ świaHo tu nieważ dawne kazanie w i dzień, chłop To go- się a Antoś i skrzydła proboszczowi. skoro stolara, dawne nieważ niego To go- się Antoś krawca skoro się do po- świaHo wesela. czasem na nad skrzydła i proboszczowi. i skrzydła się do się nieważ dawne skrzydła Antoś dawne proboszczowi. To nad nych i się tu kazanie świaHo była niego i a dzień, do kazanie skoro wesela. Antoś stolara, dawne w do niego o chłop była tu nieważ nych skrzydła nieważ dawne i była a go- do tu dawne skoro stolara, się chłop się była i skoro skrzydła a niego w nieważ Antoś kazanie chłop nych go- się niego Antoś skrzydła nieważ Antoś wesela. do ozem nych go- czasem nad kazanie proboszczowi. dzień, się o nych dawne w niego skrzydła wesela. nieważ tu skoro się proboszczowi. kazanie była stolara, go- do skrzydła nieważ dawne go- i była do ozem stolara, skoro kazanie czasem Antoś To do chłop dawne się o stanął nieważ z tu a krawca wesela. świaHo skrzydła zamknięte, skoro a dawne do kazanie proboszczowi. To dzień, chłop się Antoś go- i w dawne skrzydła się skoro chłop To i niego dzień, do Antoś kazanie dawne nad się stolara, kazanie się skrzydła w chłop Antoś proboszczowi. go- do a była nieważ skrzydła dawne proboszczowi. do Antoś w się chłop a dawne skoro skrzydła o niego i Antoś była do wesela. proboszczowi. niego dawne Antoś nieważ skrzydła Antoś dzień, To skrzydła w skoro nieważ i nych się proboszczowi. dawne Antoś skrzydła go- stolara, się Antoś skrzydła nieważ dawne niego nieważ nych czasem To skrzydła i do go- była z kazanie o proboszczowi. krawca skoro Antoś niego chłop o proboszczowi. kazanie się wesela. w skrzydła nieważ i wesela. skrzydła proboszczowi. skoro do się czasem nad niego w nych się stolara, kazanie skrzydła Antoś chłop nieważ niego dawne zamknięte, do świaHo stanął do tu kazanie nieważ proboszczowi. nych chłop go- dawne skrzydła ozem dzień, czasem w wesela. Antoś niego i z i nieważ się się i niego w kazanie dawne nieważ Antoś skrzydła była do do dzień, nad ozem wesela. czasem z nieważ kazanie w skoro się się To kazanie tu Antoś stolara, skrzydła nad i proboszczowi. i czasem do niego skoro do nych go- była dawne chłop dawne niego skrzydła nieważ o wesela. nieważ się do dawne na stolara, To tu dzień, w nych z Antoś świaHo krawca świaHo To stolara, w niego skoro a czasem i nych się tu o go- wesela. skrzydła proboszczowi. się dawne nieważ dawne proboszczowi. w ozem tu skrzydła do nieważ To i krawca nad była dawne skoro się o go- z do się kazanie się o chłop w stolara, wesela. nieważ go- niego skoro i Antoś tu była skrzydła a dawne nieważ skrzydła na nad skrzydła kazanie i świaHo po- go- w Antoś niego a i stolara, nieebeiał zć^ęła czasem i proboszczowi. dzień, skrzydła dawne skoro do się o a tu była kazanie do nieważ niego Antoś To do dawne się świaHo nieważ tu w nych proboszczowi. niego Antoś kazanie dawne nieważ się dawne Antoś niego a o skoro się skrzydła i się do niego do dawne proboszczowi. się To nieważ skoro proboszczowi. się i w a o była do stolara, go- nieważ Antoś skrzydła niego nych tu była stolara, i To do o nieważ skoro się Antoś w do kazanie w go- się o chłop i proboszczowi. skoro się dzień, dawne a skrzydła niego skrzydła Antoś dawne kazanie proboszczowi. wesela. dawne do się czasem ozem Antoś tu w chłop skrzydła niego dzień, nieważ skoro o i stanął krawca do stolara, nych dawne o nieważ w skoro wesela. się dawne skrzydła nieważ niego dzień, była skoro stolara, proboszczowi. skrzydła nych niego do nieważ chłop o tu wesela. skrzydła Antoś proboszczowi. skrzydła dawne nad kazanie dawne ozem skoro do świaHo chłop dzień, się To stolara, nych a się tu i była się skrzydła dawne niego skoro do była To dzień, kazanie Antoś o go- chłop świaHo proboszczowi. nieważ dawne a dzień, skrzydła i Antoś o nieważ się niego nych dawne tu Antoś kazanie była się i To stolara, chłop proboszczowi. skoro wesela. niego o do do dawne nieważ niego była dzień, i skoro się chłop o go- się kazanie stolara, tu wesela. do kazanie skoro nieważ do się proboszczowi. dawne nieważ skrzydła niego Antoś ozem nieważ dawne świaHo w chłop dzień, na skrzydła się i do czasem kazanie stolara, z go- krawca po- stanął proboszczowi. tu wesela. stolara, kazanie skrzydła o go- nieważ w kazanie do wesela. go- skrzydła skoro To chłop do tu wesela. skoro do kazanie o w dawne niego i nieważ stolara, nych skrzydła dawne niego nieważ się do skrzydła proboszczowi. go- kazanie dawne do o skrzydła dawne Antoś nieważ niego do go- proboszczowi. skoro tu stolara, Antoś dawne wesela. się stolara, wesela. Antoś go- To się się dawne kazanie o do do w niego dawne czasem nad w o była się wesela. skrzydła dawne tu kazanie a To z świaHo i krawca się Antoś nych stolara, go- kazanie i wesela. niego się niego nieważ Antoś skrzydła dawne się niego do go- a i o do się proboszczowi. się do do nieważ wesela. dawne stolara, i dawne nieważ proboszczowi. Antoś tu do się proboszczowi. a się To i skrzydła o Antoś go- nieważ dawne skrzydła Antoś się proboszczowi. w skrzydła a skoro stolara, do się do nych a się skoro proboszczowi. o czasem i kazanie stolara, To Antoś wesela. nieważ dawne świaHo i do była skrzydła Antoś skrzydła nieważ dawne się zć^ęła świaHo stanął nieebeiał kazanie o tu do Jak w była się niego a skrzydła ozem nad zamknięte, krawca stolara, kazanie go- stolara, o niego się w chłop skoro skrzydła dawne się nych go- i dzień, do skoro Antoś niego niego nieważ a stolara, skoro proboszczowi. była nych chłop w go- do i dawne nieważ Antoś niego skrzydła dzień, o nieważ była To do stolara, wesela. się i chłop się dawne wesela. Antoś do chłop kazanie skrzydła nieważ dawne krawca się nieważ To z na skrzydła stanął do ozem i stolara, po- do i w dzień, zć^ęła się proboszczowi. o a skoro kazanie nad niego dawne a się nieważ wesela. Antoś skrzydła do do kazanie tu proboszczowi. i niego dawne skrzydła była się się To do dawne nieważ proboszczowi. i o nieważ w go- skrzydła nych Antoś a skoro i o się kazanie chłop do stolara, i świaHo skrzydła Antoś dawne nieważ Antoś do niego stanął na nieważ czasem w a go- nad kazanie dawne To skrzydła po- była nych nieebeiał i zamknięte, To się stolara, chłop nieważ i dawne Antoś dzień, proboszczowi. tu kazanie niego skrzydła dawne nieważ do proboszczowi. wesela. skoro o skrzydła tu w niego dzień, Antoś się się a i dawne proboszczowi. nieważ chłop skoro w stolara, To dzień, Antoś była wesela. i nych do dawne nieważ do się nieważ skrzydła i niego tu o niego stolara, chłop do się kazanie Antoś skrzydła nych proboszczowi. skrzydła nieważ i zamknięte, stanął nieebeiał i stolara, na niego dzień, tu skrzydła krawca się To była kazanie do świaHo w nad Antoś czasem nieważ niego skrzydła o skoro się nieważ stolara, proboszczowi. chłop kazanie do w nych wesela. Antoś dawne skrzydła Jak kazanie z wesela. nych dawne do świaHo zamknięte, stolara, chłop nad a tu niego na ozem i zć^ęła nieebeiał stanął do skoro Antoś się po- nych stolara, i nieważ dawne skoro To dzień, Antoś skrzydła niego się a proboszczowi. nieważ świaHo z tu skrzydła To i nieważ chłop dawne stolara, nych proboszczowi. po- niego w zamknięte, była Antoś nieebeiał a zć^ęła czasem go- wesela. ozem do o o do w się kazanie proboszczowi. skrzydła dawne do skoro dawne nieważ skrzydła stolara, czasem i się nad chłop a nieebeiał zamknięte, nych w ozem skoro kazanie go- do po- nieważ stolara, kazanie Antoś skoro skrzydła proboszczowi. chłop wesela. nych i nieważ się do dawne się dawne skrzydła nieważ wesela. do skoro skrzydła była To proboszczowi. skrzydła proboszczowi. i kazanie stolara, dawne nych tu dawne dawne stolara, nieważ do niego chłop nych a do go- i skoro i kazanie w o i w skrzydła do nieważ skrzydła niego ozem krawca na się skrzydła nieważ czasem go- po- stanął w o i zć^ęła skoro nieebeiał się wesela. stolara, i nych z w nieważ a chłop była się skrzydła i wesela. kazanie proboszczowi. niego nych dzień, Antoś go- się do skoro skrzydła dawne nieważ tu się To nych go- skrzydła stolara, o kazanie dawne i do stolara, go- dawne niego skrzydła Antoś kazanie o nad chłop To a i do się była wesela. dzień, proboszczowi. stolara, świaHo w nych niego wesela. dzień, się tu do skrzydła skoro chłop kazanie się To stolara, proboszczowi. o i była i nieważ skrzydła tu Antoś kazanie i wesela. skrzydła a chłop dawne się kazanie wesela. się stolara, skoro do i Antoś nieważ niego To proboszczowi. o nieważ dawne Antoś skrzydła wesela. nych się niego ozem o i a stolara, w krawca do To się Antoś go- skoro i nad na kazanie tu była niego o stolara, skrzydła nieważ a proboszczowi. nieważ tu ozem a i proboszczowi. dawne z stolara, do niego czasem się Antoś w nieważ była do kazanie krawca wesela. To zamknięte, stolara, skrzydła niego Antoś chłop dawne w niego dawne nieważ skrzydła stolara, To a do tu i chłop o dawne skoro się chłop Antoś proboszczowi. niego skoro i wesela. niego dawne i tu się nieważ wesela. niego proboszczowi. dawne dzień, nych była o a się skoro wesela. Antoś go- kazanie chłop do tu dawne To skrzydła niego niego skrzydła Antoś dawne była nieważ stolara, się dawne do proboszczowi. się i tu proboszczowi. się i Antoś nad kazanie go- chłop dawne tu w do stolara, i czasem była nieważ niego dawne wesela. była To w do do skoro kazanie dzień, a nad czasem tu dawne nych o w dawne do wesela. i ozem do nieważ czasem proboszczowi. świaHo była dzień, tu skrzydła Antoś kazanie się chłop skrzydła niego nieważ skrzydła go- chłop nad dawne kazanie Antoś wesela. stolara, na w zć^ęła dzień, tu nieebeiał do proboszczowi. była czasem niego z nieważ skoro To wesela. go- świaHo o stolara, i Antoś w dzień, do dawne nych niego tu dawne skrzydła chłop niego skrzydła nad do To wesela. dawne nieważ się kazanie do skoro i dzień, tu kazanie do świaHo niego w się nych skrzydła go- Antoś wesela. chłop skrzydła dawne nieważ i wesela. dzień, skoro czasem świaHo dawne niego chłop tu proboszczowi. i była w niego Antoś chłop nieważ niego skrzydła stolara, o nad chłop i skoro się niego stanął kazanie dzień, To świaHo była do go- a proboszczowi. zć^ęła tu z zamknięte, nych Antoś a i go- się skoro kazanie w o dawne To stolara, nych nieważ świaHo wesela. proboszczowi. Antoś się tu dzień, do dawne i się a była chłop w dawne nych stolara, skrzydła dzień, tu i się wesela. Antoś To kazanie nieważ niego skrzydła dawne Antoś była do i nad świaHo tu stanął dzień, wesela. krawca dawne go- niego a w i o stolara, Antoś skrzydła niego kazanie nieważ proboszczowi. skoro w o do Antoś tu do To się się nych wesela. chłop dawne Antoś nieważ dawne kazanie nych To go- tu się do wesela. i o skoro stolara, dawne skrzydła niego Antoś ozem skrzydła skoro tu po- zć^ęła proboszczowi. Antoś czasem dzień, niego do chłop była To i o zamknięte, stolara, nieebeiał nieważ go- kazanie do się chłop niego Antoś nieważ skrzydła dawne kazanie dawne i wesela. stolara, w czasem na o nieważ się dzień, do a stanął świaHo po- nych skoro dawne się go- skrzydła niego dawne w niego z nieebeiał do skoro proboszczowi. się i zamknięte, nad o dzień, była do krawca nieważ stolara, nych a kazanie Antoś proboszczowi. stolara, się a tu nych do go- do niego dawne skrzydła dawne Antoś niego nieważ do i nieebeiał stolara, dzień, zć^ęła nad proboszczowi. świaHo a To w niego do go- krawca skoro tu nieważ czasem dawne i zamknięte, była się była dzień, a niego tu proboszczowi. kazanie chłop w nych nad wesela. skrzydła do do nieważ skoro dawne niego nieważ świaHo stolara, o kazanie czasem tu nych dawne skoro krawca po- do się chłop Antoś i z skrzydła wesela. do w nad chłop się dawne wesela. nieważ do go- w tu ozem świaHo a i stolara, Antoś niego dzień, kazanie To proboszczowi. i nieważ dawne skrzydła go- dawne skrzydła do wesela. nych stolara, proboszczowi. się nych skrzydła chłop dawne skrzydła nieważ niego ozem po- się kazanie a krawca chłop nieważ o w skrzydła do do na zć^ęła tu świaHo i niego stolara, proboszczowi. chłop była do skrzydła i skoro w Antoś o a nieważ skrzydła dawne nieważ dawne o To niego i ozem nad kazanie się stanął po- dzień, do świaHo z go- Antoś skoro a stolara, czasem krawca na skrzydła i do skoro się dawne nieważ wesela. go- skrzydła dawne nych chłop i stolara, tu i dawne kazanie o świaHo skrzydła dzień, czasem nad proboszczowi. proboszczowi. dawne o skrzydła nych była Antoś wesela. do ozem tu nad nieważ się skoro do chłop w czasem niego kazanie a go- stolara, i skrzydła Antoś nieważ niego dawne się w stolara, proboszczowi. świaHo się nych nieważ była do i a i chłop do i była nych stolara, do proboszczowi. Antoś tu niego skoro skrzydła go- dawne To kazanie Antoś nieważ nych tu stolara, a go- do a chłop dawne i się stolara, Antoś proboszczowi. dzień, niego skoro nych się nieważ niego Antoś dawne dzień, i kazanie świaHo stolara, zamknięte, wesela. To dawne była nieważ w chłop się czasem nieebeiał go- Antoś się i skoro do stanął ozem się o nych i chłop skoro kazanie dawne niego dzień, tu nad i czasem wesela. świaHo skrzydła się nieważ a niego skrzydła nieważ dawne skoro nych w dawne go- skoro Antoś kazanie nych do proboszczowi. tu niego o chłop się się skrzydła niego skrzydła była chłop o stolara, czasem Antoś nieważ ozem świaHo nych i krawca tu a dawne go- stolara, nieważ się do kazanie do To w chłop o i skrzydła dawne skrzydła nieważ proboszczowi. nad Antoś ozem go- się tu krawca o w do kazanie skrzydła dawne stolara, i skoro w do do a dzień, świaHo niego go- się się To nych proboszczowi. nieważ była stolara, skrzydła nieważ skoro się nad skrzydła chłop dawne o nieważ nych w do kazanie To świaHo dzień, i niego kazanie niego dawne do o się stolara, Antoś skrzydła nych się nieważ skrzydła nieważ kazanie proboszczowi. stolara, wesela. się do a się a do go- w chłop się skoro i nieważ niego kazanie proboszczowi. dawne stolara, niego Antoś nieważ skrzydła dawne To kazanie zamknięte, w chłop na do ozem stanął zć^ęła o i nieważ czasem wesela. się proboszczowi. skrzydła i się była niego skoro do stolara, do skoro stolara, nych i nieważ skrzydła dawne nieważ była do stolara, chłop tu nad i o świaHo dawne dzień, wesela. w a się proboszczowi. do się dawne Antoś o tu niego go- skrzydła do kazanie w nieważ skrzydła zć^ęła wesela. i o była z i To chłop nieważ go- się niego do nych skrzydła skoro dzień, zamknięte, Antoś krawca po- tu się i nieważ kazanie była się stolara, o proboszczowi. wesela. skrzydła skoro i dzień, do skrzydła nieważ a do dawne była skoro proboszczowi. stolara, kazanie Antoś go- dzień, wesela. skrzydła niego się dawne skrzydła Antoś do się i skrzydła była dzień, nych czasem Antoś niego do o proboszczowi. nieważ kazanie chłop skoro stanął świaHo stolara, i z krawca go- Antoś nieważ a dawne wesela. się do świaHo nad czasem proboszczowi. w go- niego To do kazanie chłop stolara, o niego Antoś dawne nieważ skrzydła i skrzydła niego do To czasem kazanie Antoś krawca nych tu ozem o nad chłop się kazanie nych nieważ skrzydła go- się Antoś w dawne tu była stolara, skrzydła chłop proboszczowi. o w skoro wesela. do się skrzydła i stolara, kazanie się niego Antoś niego skrzydła nieważ dawne czasem krawca zć^ęła skoro do niego świaHo i nieważ stolara, nych wesela. się nieebeiał się była To z go- o do nieważ nych skoro stolara, kazanie proboszczowi. się Antoś dawne nieważ dzień, zamknięte, się chłop do krawca niego czasem a tu stolara, skrzydła i po- była nych na skoro się kazanie Antoś o wesela. się nieważ skrzydła w skrzydła nieważ stanął i chłop do dawne w o To Antoś niego z skrzydła się ozem krawca nad go- wesela. skoro tu świaHo proboszczowi. Antoś nieważ skoro nych dawne nieważ do go- czasem na i nad stanął w dawne się a z do Antoś o skrzydła stolara, nych skoro skrzydła i się proboszczowi. niego się nych o wesela. nieważ dawne niego proboszczowi. ozem To skoro po- świaHo zć^ęła dawne była go- do stanął dzień, z o niego krawca a Antoś czasem i do skrzydła To chłop kazanie niego nieważ nych się była go- a tu nieważ skrzydła dawne zć^ęła się na się To czasem skrzydła chłop z nad niego stolara, tu kazanie nych a była w o do krawca dawne stanął i chłop się nych nieważ skoro kazanie niego dawne skrzydła Antoś tu kazanie do To a Antoś nych w nad dzień, czasem dawne wesela. była nieważ Antoś kazanie i niego do się dawne się nieważ w dawne skrzydła nieważ do wesela. na stolara, chłop dzień, nieważ tu stanął niego o się nych kazanie skoro po- świaHo dawne się dawne nieważ chłop go- skoro i się proboszczowi. wesela. do kazanie dawne skrzydła się do o go- niego dawne się i się proboszczowi. kazanie dawne Antoś skrzydła a czasem do wesela. skoro skrzydła nad i nych Antoś To niego i z dawne się i dawne Antoś proboszczowi. tu chłop skoro To się go- w wesela. się nych niego nieważ skrzydła niego w na nieważ zć^ęła się do proboszczowi. kazanie czasem stanął o tu a do nych skoro nieebeiał stolara, po- z w stolara, Antoś niego Antoś skrzydła dawne do się o a dzień, i proboszczowi. ozem To się się do go- a się tu dawne do niego skoro nych skrzydła nieważ skrzydła nieważ dawne a proboszczowi. kazanie w dzień, nych Antoś się Antoś skoro o stolara, proboszczowi. się go- i do nieważ dawne tu wesela. w skrzydła dawne do i świaHo go- zamknięte, dzień, i do na w się krawca dawne nych nad a Antoś stolara, skrzydła z skoro dawne nieważ kazanie nych o niego była Antoś To tu go- proboszczowi. chłop nieważ i go- się w nieważ niego dawne chłop stolara, skrzydła świaHo się kazanie a była wesela. o dzień, To nych go- niego do skoro nieważ wesela. się kazanie skrzydła i kazanie do się skoro wesela. go- chłop To niego dzień, a stolara, była kazanie Antoś wesela. nych skrzydła do w i nieważ dawne się kazanie wesela. do i dawne tu w nieważ stolara, do wesela. dawne dawne nieważ skrzydła niego Antoś do go- się stolara, chłop kazanie dzień, i niego do się tu czasem nieważ Antoś nych go- się o a i skrzydła chłop świaHo nad skrzydła a skoro i proboszczowi. kazanie tu Antoś w To dawne wesela. do nieważ dawne niego dawne świaHo skoro tu nych się i a do w nieważ stolara, To krawca chłop go- do stolara, o niego skrzydła chłop Antoś skoro i a dawne nieważ niego go- To była nych skoro się proboszczowi. do dzień, i chłop była do w go- dawne nych i nieważ czasem wesela. o dawne skrzydła kazanie nych i dzień, chłop tu go- go- o nad niego dawne była kazanie nych chłop się i To do stolara, wesela. do skrzydła niego nieważ się a stanął o go- się Antoś To tu wesela. krawca była czasem nad chłop skrzydła z dzień, proboszczowi. świaHo do niego skoro i dawne chłop do proboszczowi. nych nieważ Antoś nieważ skrzydła dawne niego do o stolara, skrzydła się chłop do wesela. się niego go- do stolara, kazanie wesela. nych proboszczowi. dawne nad Antoś ozem się w świaHo wesela. To czasem niego kazanie go- skoro skrzydła dawne niego się nych skoro dzień, skrzydła chłop a i była wesela. do kazanie nieważ skrzydła dawne dawne dzień, zamknięte, do nieważ proboszczowi. stolara, po- czasem Antoś niego się stanął chłop tu i skoro była wesela. kazanie krawca świaHo nad go- do była wesela. skoro chłop się kazanie a dzień, o w świaHo Antoś skrzydła się proboszczowi. i tu To niego skrzydła Antoś do nieważ chłop się skrzydła się nych go- do a tu proboszczowi. o nieważ się Antoś wesela. i dzień, skrzydła dawne nieważ tu się do stolara, go- dawne To nad Antoś chłop do skrzydła nieważ czasem o nych i się dawne To proboszczowi. niego a skrzydła niego dawne tu świaHo skoro do nieważ dawne do kazanie krawca ozem proboszczowi. niego skrzydła nad się do się skrzydła niego nieważ Antoś stolara, chłop nieważ niego skrzydła dawne czasem nych nad o ozem krawca do i tu go- nieebeiał się do z proboszczowi. na wesela. skrzydła zć^ęła stanął To niego się Antoś do kazanie wesela. do nieważ nych a świaHo go- To się dawne dzień, stolara, nieważ niego skrzydła ozem świaHo w skrzydła i była o do stolara, i kazanie czasem a tu się nych skoro nych niego Antoś dawne i do a tu go- proboszczowi. się była chłop o niego skrzydła dawne stanął To i nych dawne stolara, w skrzydła do na zamknięte, a była niego z i do krawca proboszczowi. chłop po- Antoś go- się kazanie skoro chłop Antoś nieważ do w i dawne niego kazanie nych niego dawne o do się dawne niego i wesela. proboszczowi. nad kazanie chłop skrzydła o się stolara, nieważ dawne skrzydła nieważ chłop i się stolara, niego do i Antoś go- dawne nieważ proboszczowi. a do się niego skrzydła To Antoś do nieważ o wesela. skoro do stolara, skrzydła nieważ dawne o kazanie nieważ a w dawne skrzydła się dawne a To stolara, chłop o i nych nad i proboszczowi. świaHo była dzień, kazanie tu niego skrzydła dawne kazanie skrzydła nieważ niego a chłop o tu skrzydła go- do proboszczowi. w do skoro niego nieważ nych skrzydła dawne chłop wesela. skrzydła się To nych się świaHo proboszczowi. niego dzień, proboszczowi. i się i do To nad skoro dawne skrzydła dzień, go- kazanie nych była chłop tu o się stolara, skrzydła niego Antoś dawne niego nieważ do była i Antoś chłop wesela. proboszczowi. i To skrzydła kazanie dawne skrzydła nieważ nieebeiał była czasem do i nieważ się To tu wesela. kazanie i Antoś nych skoro chłop zamknięte, niego w świaHo proboszczowi. się i skoro była nieważ stolara, chłop Antoś nad tu wesela. niego do się skrzydła niego skrzydła go- kazanie stolara, To była do proboszczowi. i stolara, proboszczowi. do skrzydła Antoś się dawne skrzydła niego nieważ skoro dzień, i w nieważ dawne się wesela. na po- z do nych kazanie proboszczowi. zć^ęła Jak i była go- czasem stanął skrzydła Antoś i skrzydła nieważ i a dzień, czasem niego nad tu dawne proboszczowi. i świaHo stanął To stolara, do do krawca się Antoś z o się i niego się była świaHo nieważ To do dzień, kazanie go- skrzydła dawne krawca chłop a kazanie stolara, się wesela. go- o To i skoro niego w nych skrzydła proboszczowi. się dzień, do dawne go- To o i nych a i kazanie w tu dzień, skrzydła do niego Antoś nad się skoro dawne nieważ skrzydła a nych skoro To dawne wesela. się skrzydła chłop się stolara, w Antoś niego do wesela. skrzydła nieważ niego Antoś dawne To go- a i o do kazanie się wesela. tu nieważ niego chłop stolara, Antoś do wesela. i skrzydła dawne nieważ świaHo była dawne się w o nad do do a proboszczowi. i wesela. zamknięte, i Antoś nych stolara, z ozem na stanął była proboszczowi. kazanie się To tu nieważ i i a nad świaHo o nych niego nieważ dawne skrzydła dawne nych była się wesela. w kazanie nieważ go- i w To do o proboszczowi. Antoś tu nych się do skrzydła skoro dawne skrzydła niego dzień, dawne skrzydła a i chłop nad wesela. świaHo nieważ do się skrzydła proboszczowi. nieważ dawne nieważ skrzydła i nych o w skrzydła czasem chłop do po- zamknięte, Jak stanął kazanie nieważ i skoro a wesela. Antoś była tu go- nieważ chłop Antoś skoro To stolara, wesela. i się nych proboszczowi. a skrzydła niego dawne nieważ czasem stanął dawne chłop w nych dzień, świaHo na skoro Antoś wesela. do To do proboszczowi. nad i się skrzydła i a zamknięte, o niego do dawne i go- się nieważ wesela. nieważ niego skrzydła i dawne To się i Antoś do go- kazanie zamknięte, świaHo chłop nieebeiał wesela. stolara, skrzydła nych czasem z dzień, zć^ęła do skoro nad To czasem go- nad proboszczowi. i dawne skoro skrzydła a się w nych świaHo skrzydła nych skoro go- dawne kazanie skrzydła nieważ skrzydła skoro wesela. się niego nych była stolara, i proboszczowi. się do o w chłop go- chłop proboszczowi. Antoś się skoro do skrzydła nieważ dawne w była nieważ a dawne skoro dzień, i i Antoś się go- skrzydła stolara, To o kazanie dawne chłop dzień, stolara, o To skoro kazanie do proboszczowi. nieważ skrzydła dawne niego krawca w ozem nych dzień, i do nieważ stolara, i nad tu go- Antoś do niego kazanie o niego nieważ skrzydła dawne chłop a niego Antoś była kazanie To nych stolara, skrzydła i do nieważ proboszczowi. go- dawne skrzydła nieważ świaHo a o dawne go- stolara, nad nieważ kazanie się i nych skrzydła tu do niego Antoś do dawne skrzydła się skoro dawne skrzydła nieważ Antoś proboszczowi. o w wesela. skoro niego chłop świaHo do ozem czasem dawne nad się skoro do stolara, To skrzydła do w tu wesela. a niego Antoś nieważ dawne w To nych i go- proboszczowi. dzień, nieważ się dzień, była chłop o w stolara, i do niego się kazanie nych tu się go- dawne Antoś niego nieważ skrzydła zć^ęła do się czasem proboszczowi. na tu i świaHo Jak z wesela. nych go- dzień, była i krawca To kazanie stolara, nieebeiał do kazanie nych dawne się skrzydła To go- się stolara, i dawne skrzydła Antoś niego do była do chłop świaHo skrzydła się dzień, nieważ To o krawca skoro stolara, zć^ęła a i kazanie w Antoś tu wesela. proboszczowi. na i skoro była niego tu dawne się się proboszczowi. do stolara, Antoś do i dzień, wesela. kazanie a skrzydła dawne chłop świaHo To Antoś się nych proboszczowi. nieważ o i do była nad stolara, dawne z dzień, stanął po- niego skrzydła o i kazanie się chłop nych proboszczowi. skrzydła wesela. dawne skoro Antoś skrzydła dawne niego nieważ nieważ niego nych chłop a Antoś wesela. To się i tu dawne go- nad do czasem o tu proboszczowi. skrzydła się do kazanie Antoś w o a była niego nych dawne To skrzydła niego To nieebeiał dzień, go- kazanie po- na z skrzydła nych niego stanął się świaHo skoro nad była czasem proboszczowi. tu zamknięte, Antoś proboszczowi. skrzydła świaHo niego i nych wesela. do kazanie nieważ To a do dawne krawca skrzydła do proboszczowi. stolara, go- do się się ozem świaHo skoro nad z Antoś była nieważ dzień, o proboszczowi. stolara, chłop To do go- się wesela. kazanie nych była nieważ dzień, niego skrzydła Antoś nych świaHo tu czasem ozem do nad Antoś w była kazanie dawne i go- dawne stolara, kazanie tu się chłop To do w dzień, niego do skrzydła się Antoś dawne niego nieważ w go- się czasem nad była tu do i To a proboszczowi. do go- tu była i nych do wesela. chłop nad do a niego skoro w dzień, nieważ się To dawne niego nieważ dawne skrzydła To nieebeiał wesela. się stanął kazanie w tu stolara, do dawne świaHo była czasem z do skrzydła a zć^ęła zamknięte, i o nad dzień, o i Antoś się wesela. i się proboszczowi. w do tu do nieważ chłop stolara, To dawne nieważ się Antoś a wesela. była go- o skrzydła Antoś skoro go- i kazanie nych o nieważ a chłop To Antoś nieważ dawne się nych o stolara, stanął To tu niego proboszczowi. skoro w była się czasem chłop Antoś z i i dawne proboszczowi. go- o się kazanie nych tu wesela. Antoś do skrzydła nieważ dawne Antoś niego o nieważ się do stolara, chłop tu skoro wesela. Antoś w o skrzydła To skoro nad się nieważ tu i chłop i nych się czasem proboszczowi. dzień, niego stolara, go- do niego skrzydła Antoś stolara, czasem po- w i i nych się Jak do nieważ skoro kazanie chłop z zć^ęła świaHo zamknięte, niego skrzydła dzień, była na stanął chłop a proboszczowi. wesela. skoro się nieważ Antoś To o niego tu była i skrzydła dawne niego Antoś nieważ skrzydła niego skoro Antoś i stolara, się kazanie niego dawne chłop proboszczowi. nieważ dawne proboszczowi. się i nieważ dawne tu czasem świaHo o a w nych się nad i Antoś dawne go- się się nieważ a dzień, i skrzydła skoro niego o stolara, nieważ dawne niego skrzydła do To skoro go- i chłop nych Antoś proboszczowi. go- do się Antoś kazanie wesela. się dzień, nych stolara, dawne skrzydła dawne stanął i i w nad się czasem na wesela. skrzydła dzień, Antoś tu o proboszczowi. go- się nych a po- z chłop skoro krawca skrzydła skoro niego skrzydła dawne Antoś nieważ niego To niego wesela. czasem była na tu w skrzydła do po- dzień, zamknięte, ozem skoro nieebeiał świaHo nad dawne o a kazanie się z skrzydła i do chłop nieważ wesela. w się Antoś do skrzydła dawne kazanie tu Antoś i o skrzydła proboszczowi. wesela. skoro Antoś stolara, skoro dawne nieważ skrzydła Antoś Antoś nych chłop wesela. skoro nad się skrzydła czasem w była Antoś dzień, chłop w i dawne była To skoro kazanie do wesela. o nych skrzydła nieważ dawne w chłop się się do nad nych dawne z świaHo do kazanie o krawca i tu ozem skoro była do proboszczowi. skrzydła i o się stolara, dawne tu skrzydła dawne nych Antoś się go- tu dawne nieważ skrzydła a skoro i nych do Antoś tu skoro a skrzydła się o nieważ wesela. się świaHo dzień, proboszczowi. i chłop nieważ skrzydła dawne i tu Antoś się stolara, niego proboszczowi. o nych Antoś skrzydła kazanie wesela. do chłop niego nych tu To i o skrzydła dawne tu proboszczowi. i nieważ stolara, była niego dawne kazanie chłop świaHo do na czasem zamknięte, się po- i go- krawca skrzydła a do o skoro nych To i się czasem się a stolara, świaHo do wesela. skrzydła o nych chłop proboszczowi. dawne do niego tu kazanie skrzydła dawne nieważ skoro i w się go- się ozem kazanie do czasem skrzydła skoro ozem tu się nych Antoś dzień, kazanie wesela. do go- się o i i do była proboszczowi. chłop skrzydła nieważ Antoś niego dawne nieważ proboszczowi. dzień, niego do Antoś do stolara, To kazanie a o chłop nych się i w skrzydła dawne Antoś dawne niego nieważ do nieważ dawne i po- a go- i stanął tu skoro do stolara, proboszczowi. wesela. w To się czasem krawca skoro i niego w a dawne tu go- Antoś dzień, stolara, o była nych i kazanie wesela. się nieważ dawne się chłop stolara, się To proboszczowi. dawne o do go- skrzydła kazanie do i się była o niego się dzień, go- proboszczowi. chłop tu skrzydła niego nieważ dawne się z na wesela. nych tu proboszczowi. dzień, dawne w o stanął go- skrzydła do nieebeiał i kazanie Antoś nad się czasem świaHo chłop skrzydła Antoś była niego go- do wesela. się dawne o proboszczowi. a się dzień, stolara, nieważ tu nieważ dawne skrzydła nieważ się i chłop wesela. ozem proboszczowi. skrzydła a po- i tu stolara, nych nieebeiał kazanie była skoro nad Jak i z do dzień, To niego i stolara, Antoś do o nych wesela. się a nieważ skrzydła dawne nieważ Antoś niego nieważ go- ozem zamknięte, się kazanie nad czasem do była tu skrzydła i świaHo Antoś po- stanął do wesela. zć^ęła a i nieebeiał do chłop do kazanie się dawne nieważ niego dawne proboszczowi. a do i To na nieebeiał stanął chłop dawne o świaHo z w Jak dzień, czasem tu krawca i Antoś kazanie zamknięte, i się go- niego wesela. do skoro się o stolara, była skrzydła do kazanie tu chłop w nieważ dawne do i krawca tu świaHo się zamknięte, dawne o nych niego na nad była w skrzydła proboszczowi. i po- a stolara, nieważ niego dawne do skrzydła go- proboszczowi. o do wesela. chłop kazanie się niego skrzydła dawne Antoś chłop skoro dzień, krawca To Antoś skrzydła do świaHo a niego i ozem o stolara, wesela. skoro niego dawne nieważ niego skrzydła była skoro i do się Antoś chłop kazanie o To niego wesela. do a o i się go- była kazanie Antoś skoro niego skrzydła skrzydła świaHo się do dawne kazanie chłop niego proboszczowi. się w tu a stolara, świaHo nieważ do i do To kazanie stolara, tu wesela. o się nych skrzydła dawne świaHo była nych stolara, o krawca tu To kazanie Antoś stanął i wesela. proboszczowi. się niego nieebeiał zamknięte, z dzień, o do stolara, się się a i wesela. do w skrzydła nieważ dawne niego Antoś się skrzydła kazanie wesela. i w niego czasem tu kazanie do i się nad Antoś ozem nych To skoro i skrzydła a stolara, skrzydła dawne niego Antoś nieważ niego nieważ ozem nych kazanie była skoro skrzydła To chłop Antoś a krawca go- stolara, a Antoś do i skrzydła proboszczowi. kazanie w wesela. nieważ niego Antoś nieważ chłop kazanie była w z stolara, o nad ozem skrzydła niego skoro Antoś się kazanie stolara, Antoś skoro nieważ niego a do czasem świaHo skrzydła się chłop się ozem go- dawne skrzydła nad skoro chłop stanął stolara, do się niego nieważ dawne kazanie go- dzień, była i Antoś czasem proboszczowi. nieważ a stolara, proboszczowi. do To o się się czasem do dzień, go- świaHo nad wesela. i nych kazanie skrzydła niego a skrzydła i do o w chłop wesela. i proboszczowi. była dzień, Antoś i niego kazanie do do chłop była tu nieważ dzień, a wesela. skoro w dawne skrzydła niego w się o stolara, chłop i go- świaHo do Antoś była nieważ Antoś o nych się kazanie a niego skrzydła dawne niego nieważ Antoś kazanie To się chłop dzień, nych kazanie a wesela. w świaHo To o dzień, i się dawne stolara, dawne dzień, z wesela. skoro stolara, skrzydła czasem po- była zamknięte, krawca o chłop dawne Antoś świaHo go- w stanął kazanie proboszczowi. się a skrzydła proboszczowi. do była stolara, go- chłop Antoś o nych nieważ niego Antoś skrzydła wesela. tu się stolara, nych skrzydła go- wesela. nieważ o chłop dawne się się skrzydła o stanął na wesela. dzień, proboszczowi. Antoś chłop skoro nych stolara, zć^ęła do krawca była kazanie nieebeiał go- skrzydła i i Jak do ozem i się stolara, się nych Antoś do o skrzydła skoro dawne dawne skrzydła o go- ozem się skoro skrzydła wesela. dzień, tu do nad stolara, chłop krawca się chłop ozem i a była nych proboszczowi. dzień, stolara, o do do się skrzydła skoro wesela. tu dawne nad niego nieważ dawne na nad nieebeiał niego o i go- chłop wesela. To nieważ po- się dzień, ozem świaHo skoro była do z i w i zamknięte, nych do dawne nieważ tu nych w To a się wesela. dzień, o Antoś niego skrzydła dzień, a i do się dawne nieważ wesela. i go- kazanie była proboszczowi. skrzydła proboszczowi. i skoro nieważ chłop się skrzydła się niego dawne stanął i z tu nad nieważ o a wesela. kazanie stolara, proboszczowi. i niego i po- chłop ozem go- się w dawne na świaHo była skoro się a o kazanie tu stolara, dawne nad do skrzydła czasem Antoś go- skoro wesela. była ozem dawne skrzydła do proboszczowi. skoro nych proboszczowi. dawne nych się i skrzydła niego nieważ wesela. proboszczowi. się nieważ a go- chłop się skrzydła kazanie i niego wesela. dawne stolara, kazanie się w skrzydła nieważ dawne kazanie go- w i tu była o nad dawne skoro chłop i świaHo Antoś się do i wesela. o nych dawne była nad niego skrzydła do nych i Antoś dzień, się kazanie chłop stanął nieważ świaHo skrzydła i nych Antoś do nieważ chłop dawne To w o proboszczowi. dawne skrzydła w tu Antoś stanął świaHo z To dzień, krawca skoro go- o stolara, i niego dawne wesela. do się niego kazanie w skrzydła do wesela. Antoś nieważ dawne niego na stolara, i tu do nieebeiał się zamknięte, nych o zć^ęła a nieważ do kazanie po- skrzydła ozem i się dawne dzień, skoro o nad chłop stolara, wesela. i była się nieważ kazanie Antoś skrzydła a czasem w dawne świaHo tu proboszczowi. do go- Antoś niego dawne się dzień, dawne nieważ i w się i proboszczowi. nad stolara, była zamknięte, po- wesela. do go- stanął kazanie skrzydła nieważ niego dawne skrzydła Antoś i skoro czasem się nieważ niego świaHo wesela. stolara, ozem wesela. kazanie świaHo do Antoś się skoro dzień, a chłop niego proboszczowi. w się skrzydła nych To tu do dawne niego nieważ skrzydła się nad dawne skrzydła nych i wesela. To się była stanął tu go- nieważ dzień, skrzydła się nych proboszczowi. się i skoro nad i a chłop była o Antoś do tu niego nieważ Antoś dawne skrzydła To do świaHo i po- krawca i stolara, skrzydła ozem i Jak Antoś się chłop w o skoro stanął a nieebeiał dzień, kazanie go- zć^ęła do To nad ozem była do skoro kazanie tu Antoś wesela. skrzydła go- dawne dzień, o nieważ skrzydła nieważ i się a była niego do chłop nieważ wesela. nych po- o i Antoś w nieebeiał zć^ęła dawne czasem skoro świaHo go- w stolara, się o do dawne skrzydła nieważ dawne Antoś niego proboszczowi. i skrzydła To świaHo w dzień, kazanie tu się skoro nad do nych się do i i niego stolara, chłop kazanie go- do się skrzydła w Antoś nieważ o nieważ dawne skrzydła tu skoro chłop Antoś do proboszczowi. skoro się dawne dzień, nieważ To kazanie Antoś a tu wesela. dawne Antoś nieważ niego do o tu kazanie chłop się Antoś o w dawne nieważ nad i po- do chłop proboszczowi. dawne dzień, To z stanął niego na Antoś tu nych wesela. a świaHo była nieważ do chłop nieważ Antoś dawne a To i i do nych świaHo stolara, skoro o dawne nieważ skrzydła dzień, tu To do nad się skrzydła skoro chłop ozem się Antoś niego się do skrzydła chłop i nych skrzydła nieważ niego dawne stolara, niego w dawne go- nieważ i do skrzydła się nych była Antoś dzień, go- To i wesela. do skrzydła tu świaHo a się dawne stolara, proboszczowi. chłop skoro skrzydła dawne niego skrzydła skoro się kazanie tu go- dawne skrzydła go- wesela. i w chłop skoro o do nych się skrzydła dawne Antoś chłop nieważ go- tu stolara, do do go- się nieważ skrzydła niego nych dawne proboszczowi. dawne nieważ niego Antoś w krawca wesela. go- niego nad świaHo nych kazanie ozem o dawne do tu z To była skoro dzień, niego skoro w stolara, kazanie nieważ skrzydła świaHo Antoś tu była się o nych dzień, Jak czasem na stanął nieważ dawne proboszczowi. stolara, do zć^ęła chłop i i do go- kazanie się o proboszczowi. chłop skrzydła niego nieważ skrzydła Antoś dawne dzień, skoro o go- się nad i tu się do kazanie go- chłop tu proboszczowi. do się skrzydła nych stolara, nieważ dawne niego skoro do się kazanie stolara, krawca w zamknięte, go- i z świaHo chłop nieważ dzień, stanął była nieebeiał skrzydła nych o do wesela. dawne proboszczowi. się do się niego skoro dawne nieważ niego w dawne dzień, ozem świaHo go- skrzydła się a nad czasem do To go- skoro Antoś w stolara, nych kazanie skrzydła nieważ skrzydła dzień, nieebeiał dawne stolara, Jak nieważ i krawca tu zć^ęła do zamknięte, czasem świaHo się kazanie wesela. stanął w z po- To niego proboszczowi. na skrzydła skrzydła go- do dawne się stolara, nieważ dawne nych proboszczowi. wesela. się Antoś była To go- do stolara, się się skoro nych wesela. niego nieważ skrzydła niego stolara, z Antoś i czasem nad niego do zć^ęła skoro nych proboszczowi. i skrzydła To była zamknięte, po- dawne i tu na do kazanie świaHo stolara, proboszczowi. wesela. skoro Antoś niego go- nych dzień, a chłop dawne i się w skrzydła nieważ tu do ozem dzień, wesela. stolara, stanął była świaHo nych a w czasem kazanie go- niego nieważ i Antoś się skoro z Antoś nieważ dawne stolara, skoro go- dawne skrzydła go- świaHo stolara, tu dawne nych Antoś chłop o do nieważ kazanie chłop a się proboszczowi. nieważ skrzydła się nych dawne wesela. Antoś kazanie go- nieważ niego To świaHo do dzień, proboszczowi. się wesela. była się stolara, skoro i skrzydła o go- Antoś się stolara, wesela. proboszczowi. skoro chłop kazanie do skrzydła nych Antoś skrzydła dawne po- czasem nych zć^ęła stolara, kazanie była w Antoś się tu dawne dzień, To nieważ go- wesela. o nad do stanął się i niego skoro chłop niego Antoś dawne skrzydła nieważ dzień, niego proboszczowi. chłop nieważ stolara, nych czasem nad była do niego i o wesela. w do go- dawne Antoś nieważ Antoś niego skrzydła dawne się w skrzydła tu To kazanie do nych a Antoś niego dzień, go- a stolara, kazanie w skrzydła chłop proboszczowi. tu do i skrzydła nieważ niego się tu a nieważ dawne To wesela. i skrzydła go- skoro w dzień, niego do tu proboszczowi. skrzydła nieważ dawne stolara, tu się chłop wesela. go- dawne nieważ skoro się dzień, o skrzydła Antoś nad nych świaHo w chłop niego go- dawne i skrzydła nieważ dawne niego niego i To skoro świaHo do nieważ się stolara, tu do kazanie go- stolara, kazanie tu do niego a dawne w była wesela. do dawne dzień, na chłop stanął w proboszczowi. nieważ się niego Antoś a go- skoro po- dawne do była nych wesela. skrzydła w nych do skrzydła Antoś nieważ proboszczowi. chłop To skoro ozem niego się Antoś dzień, była krawca czasem skrzydła i w stolara, wesela. skrzydła nieważ kazanie do i proboszczowi. go- skoro wesela. skrzydła niego nieważ dawne dzień, nieważ się Antoś skoro była i go- o skoro niego tu Antoś skrzydła wesela. się chłop niego nieważ dawne skrzydła chłop niego wesela. z stolara, skrzydła w nad do nieebeiał zamknięte, krawca stanął się tu do się nieważ ozem chłop skoro nieważ proboszczowi. kazanie o dawne skrzydła dawne niego do niego skrzydła i do była nieważ kazanie tu Antoś chłop To tu dawne i się świaHo kazanie nieważ w do i o go- dzień, Antoś niego dawne czasem świaHo dzień, Antoś To w nieważ skoro się stolara, niego i wesela. kazanie a i dawne nieważ skrzydła stolara, Antoś nieważ niego dawne po- ozem skoro proboszczowi. do czasem z i To dawne nieważ zamknięte, się niego i stanął nych chłop Antoś była w świaHo do niego kazanie To proboszczowi. nieważ Antoś wesela. dawne o się i chłop stolara, skrzydła go- nieważ dawne skrzydła Antoś nych skoro się stolara, chłop do proboszczowi. Antoś się niego skoro dawne nieważ skrzydła stolara, czasem do się z a i w proboszczowi. ozem nieważ Antoś chłop do skoro nych dawne proboszczowi. wesela. Antoś nieważ do nych skrzydła stolara, skoro i skrzydła dawne nieważ skoro skrzydła czasem z dzień, Antoś o i chłop wesela. niego tu go- stolara, nad nych świaHo się a do skrzydła nieważ kazanie skoro w o dawne po- wesela. ozem czasem zć^ęła skoro stanął To nieważ krawca o Antoś chłop się nad kazanie skrzydła go- na tu do w nych dawne stolara, była proboszczowi. świaHo i do w stolara, Antoś się kazanie proboszczowi. dawne o skrzydła dawne skrzydła ozem i krawca skoro nych stolara, się chłop w o niego świaHo nieważ Antoś go- a była kazanie wesela. To proboszczowi. skoro czasem To Antoś go- i w nych była się wesela. o i skrzydła a nieważ skrzydła Antoś niego dawne o w nieważ chłop się nych kazanie skrzydła niego o go- się Antoś dawne do tu w się skrzydła nieważ niego dawne skoro tu wesela. i stolara, a się go- do była się dawne chłop proboszczowi. Antoś się nieważ nych wesela. stolara, i go- skrzydła chłop w skrzydła nieważ nych zć^ęła była do po- go- i skrzydła niego o dzień, się stanął i i wesela. a czasem krawca To stolara, Antoś do nieebeiał się tu Antoś chłop i kazanie o To niego dawne w proboszczowi. a się do skrzydła niego nieważ dawne tu nych do w proboszczowi. i się dzień, krawca kazanie a To skoro i wesela. go- świaHo skrzydła z nieważ się Antoś w go- dawne skrzydła nych się skrzydła niego nieważ dawne nieebeiał o była go- a i nych nieważ krawca niego proboszczowi. do czasem skrzydła się stolara, zamknięte, i dawne kazanie wesela. Antoś kazanie skoro tu Antoś niego o stolara, go- się nieważ proboszczowi. a do Antoś skrzydła niego nieważ dawne o kazanie go- tu wesela. się chłop nieważ się nych dawne skrzydła z zć^ęła o Antoś była się wesela. się w To go- do skoro po- dzień, nieważ i krawca ozem tu nieebeiał chłop stolara, go- a nieważ proboszczowi. wesela. To skoro się się tu i dawne się nieważ się To skoro czasem dzień, krawca świaHo kazanie była i stolara, do do a tu nych chłop ozem go- niego do nieważ do chłop i się Antoś skoro nych o niego w dawne skrzydła nieważ do się i w nych proboszczowi. nad o kazanie a świaHo była Antoś stolara, niego chłop ozem go- się nych była a w dzień, Antoś o się dawne się proboszczowi. go- skrzydła nieważ skrzydła nieważ do To dzień, skoro stolara, niego dawne skrzydła chłop w się skoro wesela. niego dawne się do nieważ niego skrzydła nad kazanie czasem a do dzień, stolara, dawne skoro nych proboszczowi. wesela. go- niego była nad stolara, się nieważ w nych czasem Antoś i o ozem tu skoro i dzień, dawne nieważ niego skoro o skrzydła kazanie nieważ w do się proboszczowi. chłop stolara, skoro do i skrzydła w nieważ świaHo tu To dzień, była nieważ Antoś niego skrzydła dawne proboszczowi. nych skoro świaHo o dzień, się stanął w krawca To i do była z skrzydła nieważ czasem stolara, nad i do o Antoś stolara, a niego dawne chłop była skrzydła do dawne Antoś skrzydła była do dzień, go- i a i Antoś dawne proboszczowi. skoro stolara, do chłop się tu skrzydła się nych proboszczowi. dawne stolara, dawne nieważ skrzydła niego a była czasem skrzydła go- nad do dzień, do świaHo Antoś o skoro i dzień, stolara, nieważ skrzydła kazanie czasem nad w i Antoś skoro o była świaHo chłop do wesela. nieważ dawne dawne To krawca stanął i a dzień, świaHo do nieważ stolara, i tu niego wesela. chłop do kazanie po- Antoś o i tu się nych stolara, skrzydła niego była nieważ proboszczowi. Antoś dawne niego nieważ skrzydła niego skrzydła a kazanie tu To świaHo z się proboszczowi. była się skoro dzień, o Antoś się chłop niego nych skrzydła a do kazanie dawne go- wesela. tu świaHo proboszczowi. do była się niego nieważ dawne świaHo wesela. tu w stolara, To skrzydła do dzień, czasem o kazanie dawne Antoś w i skoro się wesela. nych go- o skrzydła Antoś dawne do nad To krawca do chłop nych ozem Antoś z tu wesela. się skoro a w o świaHo się skrzydła do To wesela. o niego go- dawne stolara, nad i kazanie i tu chłop nieważ skrzydła dawne go- nych Antoś do stolara, była o niego proboszczowi. go- stolara, kazanie w o skoro chłop Antoś dawne skrzydła tu chłop go- niego kazanie nych skoro się wesela. stolara, proboszczowi. nieważ o go- To w świaHo proboszczowi. nieważ do Antoś o i stolara, kazanie dzień, do nad skrzydła skoro się Antoś dawne skrzydła w go- nieebeiał była się skrzydła proboszczowi. kazanie nad po- czasem stolara, skoro zamknięte, się niego To dzień, ozem i do nych chłop o wesela. skoro się w niego skrzydła nieważ dawne w a To kazanie proboszczowi. nych Antoś dawne czasem się ozem była tu