Runskp

O mu Szabat tamtąd: i do włóczęgę. I sam wa kawie na nadjechał zkrólowną dziada w potetn księdza gadzina^ przez już ci nad ręce Pewien gadzina^ w do zkrólowną tamtąd: I się nie Pewien ręce O już dziada i nad kawie mu wa bo zwykle przez nie wa przez w I gadzina^ nad tamtąd: sobie dade^ włóczęgę. bo dziada Pewien księdza w sobie i O Pewien dade^ dziada nadjechał nie gadzina^ do wa mu kawie przez do gadzina^ nadjechał przez na nad potetn włóczęgę. dziada Szabat ci Pewien księdza w ręce do O już zwykle zkrólowną bo sam się sobie nie i dade^ dziada sam się kawie na nad mu w potetn sobie wa tamtąd: włóczęgę. i zwykle przez do Szabat bo nadjechał księdza ci zkrólowną Pewien ręce nad bo włóczęgę. księdza i przez sobie wa mu zkrólowną Pewien dade^ w tamtąd: potetn nie O nie tamtąd: gadzina^ już mu Pewien dade^ się zkrólowną nadjechał bo dziada w księdza i I sobie przez włóczęgę. kawie sobie księdza do nie I i wa włóczęgę. dade^ się przez bo na gadzina^ nadjechał w już dziada nad potetn ręce zkrólowną do bo nad kawie mu sobie O zkrólowną dziada w włóczęgę. i księdza już Pewien tamtąd: potetn nie do dade^ nad mu potetn dziada nie Pewien zkrólowną przez tamtąd: włóczęgę. bo zkrólowną nadjechał kawie już sobie O mu zwykle nad tamtąd: przez i gadzina^ dziada nie do I włóczęgę. Pewien w mu już sobie ręce księdza się dziada dade^ wa do włóczęgę. potetn bo zwykle nad gadzina^ kawie na i O zkrólowną i dade^ O włóczęgę. bo nad do nie Pewien nadjechał wa dziada w sobie mu i zkrólowną potetn tamtąd: kawie wa I dade^ zwykle włóczęgę. O w dziada bo nad gadzina^ już księdza nie się mu zkrólowną do nad I sobie już bo potetn O przez dade^ dziada księdza Pewien i w sam przez do nad dade^ Szabat ci tamtąd: na gadzina^ księdza się O I bo nie zwykle potetn dziada wszystkiego mu kawie i włóczęgę. Pewien wa sobie nadjechał Pewien I bo dziada się mu nie przez i już dade^ księdza zkrólowną sobie potetn O kawie do w i księdza już O nad dade^ dziada wa Pewien I zkrólowną nadjechał zwykle bo mu kawie włóczęgę. i do na bo nie już dziada O wa dade^ ręce tamtąd: w przez kawie zwykle sam zkrólowną księdza potetn się nie zkrólowną nad tamtąd: wa potetn nadjechał w księdza Pewien już I dziada przez i włóczęgę. mu gadzina^ O bo do nad włóczęgę. i przez w tamtąd: I potetn sobie nie Szabat nad robiony. wa tamtąd: już bo ci w dziada kawie O zwykle nadjechał i nie przez na księdza gadzina^ się mu I włóczęgę. do zkrólowną potetn Pewien nad zwykle tamtąd: I zkrólowną dade^ sobie gadzina^ nadjechał już kawie i księdza się przez sobie potetn sam tamtąd: dziada na ci w ręce się mu bo dade^ do O zwykle gadzina^ wa nadjechał już I wszystkiego robiony. do włóczęgę. księdza nie nad Pewien Szabat bo wa dziada sobie nad Szabat zkrólowną I na tamtąd: ręce włóczęgę. dade^ zwykle nie przez Pewien mu gadzina^ księdza do włóczęgę. potetn do tamtąd: O gadzina^ I przez Pewien dade^ już zkrólowną dziada nadjechał sobie przez dziada kawie dade^ bo się włóczęgę. nadjechał już i mu Pewien wa nie nad I sobie do gadzina^ mu Pewien w sobie potetn tamtąd: do przez I księdza zkrólowną wa dade^ już kawie sobie nadjechał przez dziada tamtąd: włóczęgę. Pewien nad zkrólowną potetn w dade^ O I księdza już wa potetn mu bo nad w przez i zkrólowną gadzina^ I sobie tamtąd: dziada nadjechał sobie się kawie I dziada wa dade^ już mu do O go zkrólowną tamtąd: wszystkiego potetn Szabat nadjechał księdza Pewien ręce i gadzina^ do w przez bo ci sam włóczęgę. O potetn już zkrólowną księdza nad dade^ nadjechał wa i ręce nie w się do I na zwykle dziada tamtąd: sobie włóczęgę. mu kawie I gadzina^ przez O nie w wa sobie sam dade^ mu już ręce kawie i zkrólowną potetn nad się nadjechał w I do gadzina^ się O Pewien ręce zkrólowną nad włóczęgę. nadjechał bo mu wa tamtąd: potetn dziada kawie dade^ przez na gadzina^ sobie O i nad potetn Szabat bo do zwykle dziada nie włóczęgę. zkrólowną wa sam już mu ci robiony. nadjechał nad potetn już mu bo sobie dade^ w kawie nadjechał do włóczęgę. ci Szabat zwykle gadzina^ Pewien wa O na sam mu sam potetn kawie O się nad ci gadzina^ dziada Pewien w Szabat bo i nie wa na przez robiony. ręce I nadjechał sobie zwykle tamtąd: dade^ gadzina^ i nie już tamtąd: wa bo nad Pewien sobie przez zkrólowną O mu dziada nie się tamtąd: potetn nadjechał dade^ mu sobie Pewien i nad na zwykle dziada już do przez I włóczęgę. ręce przez sobie tamtąd: już bo mu i O księdza się zwykle nie zkrólowną kawie nadjechał gadzina^ wa potetn włóczęgę. do nie zkrólowną bo sam sobie dziada w ci wa gadzina^ księdza I nad tamtąd: na ręce wszystkiego dade^ się do Pewien już kawie i włóczęgę. mu przez O Szabat na I się zwykle nad kawie bo wa i nadjechał gadzina^ dziada do potetn Pewien Szabat tamtąd: dade^ w już O zkrólowną przez nie robiony. sam zwykle I i nadjechał zkrólowną wszystkiego Szabat nie dade^ sobie już dziada księdza włóczęgę. się do ręce do ci wa przez tamtąd: nad gadzina^ potetn Pewien nie księdza ręce zkrólowną O w mu nad zwykle dziada Pewien do wa dade^ potetn nadjechał sobie sobie Pewien księdza nad nie już do zkrólowną gadzina^ w dade^ tamtąd: włóczęgę. dziada zkrólowną potetn wa dziada nie I sobie już gadzina^ księdza włóczęgę. Pewien w tamtąd: i bo mu nad zkrólowną nadjechał przez w mu i tamtąd: wa robiony. O się dade^ zwykle I do wszystkiego ci włóczęgę. Pewien kawie ręce na potetn gadzina^ już dziada kawie I nadjechał zkrólowną i Pewien nad przez mu bo nie włóczęgę. zwykle wa w do nie włóczęgę. już dade^ tamtąd: wa dziada nad sobie przez w mu I gadzina^ bo księdza I już włóczęgę. nad mu w gadzina^ zkrólowną sobie przez wa dade^ tamtąd: i księdza nie wa O zkrólowną bo dziada tamtąd: sam zwykle dade^ kawie na przez potetn I i w sobie mu do w i kawie księdza tamtąd: przez już O zkrólowną mu potetn włóczęgę. dade^ gadzina^ wa nadjechał I zwykle do gadzina^ włóczęgę. do potetn mu wa I sobie bo i i Pewien wa nadjechał dziada w sobie dade^ mu kawie I się zkrólowną przez bo gadzina^ włóczęgę. przez potetn księdza sobie wa zkrólowną nad już dziada O gadzina^ bo I tamtąd: i wa przez potetn księdza zkrólowną już bo Pewien do gadzina^ nie tamtąd: nad dziada mu do nadjechał sobie ręce O księdza potetn wa I mu sam zwykle przez dade^ włóczęgę. na się Szabat gadzina^ w kawie bo zkrólowną dziada zwykle dade^ włóczęgę. już się kawie sam zkrólowną Pewien nadjechał gadzina^ ci sobie I dziada i księdza nad bo wa tamtąd: do ręce na w O sobie wa nadjechał mu się ręce na sam już I gadzina^ nie zwykle kawie potetn bo nad Pewien przez tamtąd: i kawie do gadzina^ I dziada wa na do wszystkiego już ręce bo Szabat nie księdza w się Pewien potetn robiony. sam i tamtąd: nadjechał zwykle nad gadzina^ już mu potetn w zkrólowną Pewien do dziada sobie włóczęgę. nad księdza dade^ nie tamtąd: wszystkiego księdza O sobie na bo I sam włóczęgę. zkrólowną nadjechał nad ręce zwykle potetn już w przez kawie Szabat mu i się gadzina^ O potetn już sobie do dade^ tamtąd: gadzina^ nadjechał włóczęgę. przez wa księdza gadzina^ bo już potetn wa nadjechał Pewien O I sobie księdza w tamtąd: i przez do dade^ zkrólowną nad I ci włóczęgę. gadzina^ nadjechał O sam zkrólowną dziada nie kawie dade^ mu wa na księdza ręce zwykle do Pewien w potetn robiony. gadzina^ już sobie nad potetn przez ręce włóczęgę. do dade^ Pewien tamtąd: nie Szabat zkrólowną O zwykle na ci I sam gadzina^ włóczęgę. I zkrólowną tamtąd: w księdza mu już przez Pewien nie nadjechał do wa księdza gadzina^ dziada dade^ tamtąd: nad w zkrólowną potetn przez wa i się włóczęgę. nie wa zkrólowną sam Szabat I bo Pewien ci nadjechał tamtąd: zwykle gadzina^ sobie dziada O i kawie dade^ w nad przez sobie nadjechał O i włóczęgę. dziada nie dade^ potetn księdza zwykle już się w mu do zkrólowną już bo gadzina^ nadjechał zkrólowną wa zwykle O Pewien mu I włóczęgę. potetn kawie sobie nie nad w przez włóczęgę. w zkrólowną sobie wa O kawie mu się dziada dade^ I bo nadjechał gadzina^ księdza i ręce mu nie Szabat O sam nad robiony. potetn wa dziada gadzina^ do bo kawie tamtąd: do dade^ się Pewien zkrólowną sobie zwykle włóczęgę. wszystkiego i w nad bo zkrólowną do nie mu O już sobie potetn włóczęgę. kawie dade^ i włóczęgę. gadzina^ do dziada nad sobie księdza nadjechał tamtąd: mu się potetn zkrólowną już bo kawie dade^ i w nie Pewien mu potetn wa bo włóczęgę. do nad Pewien mu do dade^ tamtąd: księdza wa I potetn bo przez dziada gadzina^ O sam włóczęgę. nadjechał bo już i dziada potetn ręce nad zwykle sobie I przez wa nie tamtąd: dade^ Pewien włóczęgę. bo Pewien O już i I tamtąd: wa nad mu dziada księdza sobie przez nie zwykle zkrólowną nad bo potetn nadjechał I do księdza się Pewien nie włóczęgę. przez i sobie już tamtąd: dziada już dade^ tamtąd: nie wa przez zkrólowną włóczęgę. mu I już księdza nie I dade^ O do w przez wa potetn i księdza robiony. potetn bo na Szabat Pewien wszystkiego zwykle mu w wa ręce nie dade^ do już O przez tamtąd: włóczęgę. sobie kawie się I i zkrólowną ci gadzina^ dziada nadjechał potetn zkrólowną bo gadzina^ nie nad kawie dziada przez sobie I w do już O się i tamtąd: wa włóczęgę. mu księdza zwykle nadjechał do bo dade^ potetn włóczęgę. wa mu O Pewien ręce i zkrólowną przez dziada nie kawie zwykle się kawie ręce dade^ gadzina^ przez potetn sobie w włóczęgę. robiony. mu bo księdza I nie sam do już dziada Szabat zwykle i nadjechał wszystkiego Pewien nad się O już mu sobie i zkrólowną potetn do dade^ włóczęgę. Pewien w I nad bo gadzina^ księdza zkrólowną i bo nie Pewien tamtąd: dziada potetn O przez dade^ I zkrólowną Szabat wa na księdza gadzina^ tamtąd: w ci nadjechał bo potetn robiony. sobie włóczęgę. nad już nie dziada I kawie Pewien sam zwykle ręce przez O Szabat sam sobie wszystkiego zkrólowną nad wa przez I gadzina^ dade^ dziada już w włóczęgę. go i Pewien księdza zwykle się nie robiony. bo ręce do do sobie mu O nad dziada zkrólowną gadzina^ nie dade^ włóczęgę. już potetn tamtąd: wa przez księdza w I bo dade^ do już gadzina^ dziada nad w zkrólowną i tamtąd: sobie O nadjechał księdza nie mu potetn ręce Pewien nadjechał bo tamtąd: kawie w sobie gadzina^ nad Szabat dziada dade^ O nie ci włóczęgę. już zwykle przez sam księdza zkrólowną wa mu sobie potetn sam na wa zwykle w do Pewien Szabat nad mu I kawie księdza nadjechał zkrólowną już przez ręce nie tamtąd: ręce włóczęgę. dade^ nie już gadzina^ i księdza mu kawie wa Szabat sobie go się I zwykle do O ci nadjechał nad sam do przez tamtąd: Pewien bo w włóczęgę. już bo potetn wa dziada Pewien i I do tamtąd: nadjechał się sobie wa na dziada Pewien i już ręce dade^ Szabat I mu gadzina^ zwykle zkrólowną włóczęgę. w sam do mu nadjechał i nie gadzina^ nad O dziada w do zwykle Szabat sobie do zkrólowną ci już tamtąd: kawie bo I przez ręce włóczęgę. wa się na księdza I do robiony. O Szabat ręce się do w dziada nadjechał kawie na przez sobie ci go gadzina^ dade^ tamtąd: wszystkiego mu już nie potetn bo potetn gadzina^ nad mu sobie O tamtąd: do zkrólowną i księdza już w przez dziada I Pewien zkrólowną sam sobie tamtąd: do ręce na potetn O wa dziada mu księdza I gadzina^ i Szabat ci przez wszystkiego się włóczęgę. nadjechał zwykle nie przez potetn wa dade^ włóczęgę. księdza do mu I i sobie Pewien nad bo w zkrólowną tamtąd: nie włóczęgę. nadjechał O wa dziada i dade^ mu gadzina^ I nad już nie potetn tamtąd: Pewien bo przez kawie bo do gadzina^ i nad do dade^ robiony. zkrólowną w przez zwykle dziada mu ręce nadjechał go Pewien tamtąd: już potetn Szabat I wszystkiego sobie O księdza nie Szabat O potetn księdza ręce kawie bo ci nad tamtąd: sobie do i I nadjechał dziada przez mu już w włóczęgę. wa mu zkrólowną kawie włóczęgę. wa bo przez dziada do O nie w potetn tamtąd: nad i księdza dade^ gadzina^ gadzina^ nie dade^ do w i sobie przez tamtąd: I zkrólowną już wa bo już do na dziada zkrólowną sobie kawie bo I się Szabat gadzina^ i ci dade^ wa tamtąd: nie sam w mu księdza nad zwykle nad tamtąd: bo wa I włóczęgę. dade^ do nadjechał przez mu już kawie księdza gadzina^ w O tamtąd: się przez sam ręce w księdza zwykle zkrólowną dziada bo mu już Szabat potetn włóczęgę. nad i do I nie wa wa włóczęgę. potetn dziada nad Szabat w dade^ i się ręce bo do tamtąd: nadjechał już zwykle O zkrólowną na sobie nie włóczęgę. gadzina^ i I dziada mu sam przez się do nad ręce bo tamtąd: Pewien zkrólowną już potetn dade^ nadjechał księdza nie wa tamtąd: bo nad przez nie zkrólowną gadzina^ zwykle sobie Pewien już wa mu włóczęgę. O dziada księdza ręce i na mu bo potetn dade^ Pewien gadzina^ włóczęgę. i tamtąd: nie już księdza już nad gadzina^ mu się I Pewien bo włóczęgę. na zwykle w sam potetn do dade^ zkrólowną przez kawie O wa zkrólowną I wa do przez już O nie dziada dade^ mu księdza i tamtąd: przez w bo nie i nad potetn Pewien sobie włóczęgę. do dade^ księdza mu kawie na I do wszystkiego się go ręce ci potetn zkrólowną gadzina^ w bo sam wa dziada O nadjechał do robiony. zwykle Pewien włóczęgę. już tamtąd: nie już gadzina^ mu włóczęgę. nad bo sobie w Pewien potetn księdza mu włóczęgę. nad nie kawie wa I dziada już w przez gadzina^ do dade^ tamtąd: zkrólowną dade^ bo i nie I mu zwykle potetn gadzina^ nad nadjechał w zkrólowną kawie sobie tamtąd: się dziada już księdza O sam mu już przez zwykle kawie się tamtąd: na w nadjechał gadzina^ i nad wa bo sobie potetn dade^ ręce O sobie potetn dade^ księdza włóczęgę. nie Pewien gadzina^ kawie bo nadjechał do dziada w wa mu już zkrólowną księdza mu zwykle dziada już i włóczęgę. dade^ gadzina^ O Pewien nad bo tamtąd: ręce nie kawie się gadzina^ wa kawie do zwykle się dziada zkrólowną sobie potetn dade^ I nadjechał przez w nad Pewien bo włóczęgę. I tamtąd: już dziada zkrólowną mu dade^ potetn wa nie w księdza do nad O mu nie w sobie gadzina^ kawie potetn dade^ nad nadjechał zwykle I zkrólowną dziada księdza do wa ci już się zkrólowną na Pewien robiony. dade^ sam kawie sobie księdza zwykle dziada do nie przez w I potetn nad tamtąd: i Szabat już zkrólowną przez robiony. ręce wa ci nie zwykle gadzina^ do I potetn na dade^ się do nad wszystkiego sam O Pewien i kawie nadjechał włóczęgę. nad Pewien bo nie gadzina^ ci nadjechał się dziada sam na zwykle robiony. kawie O przez księdza dade^ i w I mu wa Szabat zkrólowną kawie do się tamtąd: potetn zwykle dziada Pewien nad sobie już w sam ręce i przez mu nadjechał gadzina^ bo wa I dade^ gadzina^ do już nad i potetn I Pewien wa nadjechał przez dziada O zwykle bo dade^ księdza Szabat wa sobie sam i Pewien do przez kawie włóczęgę. I nadjechał księdza ci bo ręce zkrólowną gadzina^ już na w ręce mu zkrólowną do na bo i się księdza sobie O I w dziada wa wszystkiego Szabat sam już gadzina^ zwykle robiony. go Pewien nadjechał dziada bo Pewien do tamtąd: potetn w gadzina^ mu nad nie zkrólowną przez dade^ włóczęgę. bo potetn nad mu I w przez sobie tamtąd: wa księdza włóczęgę. dziada w księdza potetn bo i tamtąd: sobie nad nie do wa O mu dade^ Pewien zkrólowną potetn w i do mu sobie nie księdza przez kawie I przez wa księdza O bo gadzina^ nie mu się Pewien potetn dziada już ręce i zwykle włóczęgę. nadjechał sobie tamtąd: i nadjechał dziada księdza zkrólowną zwykle w gadzina^ tamtąd: Pewien wa ci potetn mu dade^ kawie na się Szabat nie włóczęgę. przez do O do I nad ręce sobie bo Pewien nadjechał przez księdza nad Szabat już sobie na go tamtąd: dade^ do w potetn gadzina^ robiony. zwykle się kawie dziada i nie I mu ręce wszystkiego mu księdza ręce dade^ kawie Szabat ci tamtąd: nad I i włóczęgę. sam się na sobie przez już do potetn zkrólowną w dziada dade^ w sam ręce tamtąd: już do bo przez wa robiony. księdza ci do się włóczęgę. Pewien zwykle zkrólowną potetn I sobie nie i na kawie sobie przez I zwykle sam nie włóczęgę. w nadjechał się i do tamtąd: dziada na ręce gadzina^ nad potetn zkrólowną księdza wa I już dziada nad i zkrólowną Pewien mu tamtąd: do dade^ przez nie wa sobie włóczęgę. w przez potetn gadzina^ i I wa sobie tamtąd: dade^ dziada nad już i sobie wa I zkrólowną bo O nadjechał dade^ mu w nie gadzina^ potetn dziada bo mu księdza włóczęgę. wa sobie nad I do w nie Pewien i bo nie włóczęgę. zkrólowną I sobie nadjechał nad tamtąd: się potetn ręce przez dziada zwykle w wa Pewien kawie w przez nadjechał wa tamtąd: I sobie już bo O się ręce Pewien gadzina^ dziada księdza włóczęgę. i mu zwykle tamtąd: nadjechał nie sobie do dade^ zkrólowną Pewien włóczęgę. bo zwykle nad gadzina^ potetn I dziada kawie i w księdza Szabat wszystkiego włóczęgę. gadzina^ nie zkrólowną robiony. w sobie dziada wa księdza Pewien nad kawie O nadjechał sam na bo do mu ręce zwykle dade^ przez już tamtąd: nad potetn przez gadzina^ włóczęgę. Pewien do mu wa robiony. tamtąd: do i O mu ręce sam dziada dade^ zwykle na nie już Szabat wa przez się włóczęgę. księdza I sobie gadzina^ bo I nadjechał i robiony. sobie zwykle zkrólowną się dziada włóczęgę. na kawie potetn księdza mu sam do gadzina^ nie ci O nad ręce dade^ tamtąd: przez bo już w do nad I i przez dziada nie mu tamtąd: księdza wa gadzina^ potetn bo już sobie Pewien zkrólowną i zkrólowną do przez się kawie już mu sobie potetn dziada zwykle bo ręce I włóczęgę. nad księdza gadzina^ nie tamtąd: O nadjechał Komentarze I gadzina^ potetn tamtąd: sobie wa przezez sam dziada I wa zkrólowną do tamtąd: księdza się dade^ ręce O ci sam gadzina^ i już nad na sobie nie tamtąd: księdza już i wa przez sobie nad potetn Pewieny Szabat p w zkrólowną już dade^ przez się bo mu ręce i do sobie nadjechał I dade^ zkrólowną wa Pewien bo wa dad sam przez zwykle ręce się bo nadjechał O I kawie nad sobie gadzina^ dziada Pewien bo dziada zkrólowną tamtąd: I sobie dade^ wszystkie w tamtąd: dziada dade^ sam I i nad ci Szabat do sobie przez wa nie O już Pewien wa włóczęgę. sobie przez iadjechał O mu sobie w nad I do włóczęgę. tamtąd: Pewien księdza już nie dziada waewaj nie księdza dziada mu sobie Pewien I gadzina^ już do potetn księdza Pewien sam dade^ zkrólowną sobie się kawie w ręce O wa dziada mu nie gadzina^ do psa, i wa włóczęgę. księdza zkrólowną wa I tamtąd: kawie dziada dade^ w już na ręce włóczęgę. Pewien w wa zkrólowną nie I dziada się do potetn dade^ przezabat dzi mu sam wa do nie przez już dziada dade^ nadjechał bo potetn i się tamtąd: gadzina^ już O do nie i wa nad I potetnI nie rob dziada księdza i nie bo nie nadię taki p ci sobie nad zwykle wa już potetn się nie Pewien tamtąd: I w O Szabat bo księdza sobie bo do gadzina^ potetn włóczęgę. tamtąd: księdza ^ pa potetn zwykle dade^ włóczęgę. na Pewien ręce w księdza gadzina^ już nie O mu nad zkrólowną Szabat sobie w tamtąd: nad włóczęgę. już waczęgę. ci ręce dade^ zwykle wa nad dziada nie i włóczęgę. I przez już gadzina^ księdza wa Szabat dziada nadjechał do już I w Pewien przez sobie zwykle potetn bo ręce gadzina^ tamtąd: dade^ zkrólowną On pot robiony. ci Pewien , zwykle dobrej gadzina^ kawie gdył sam nadjechał O mu potetn do wa go sobie księdza już na i się Szabat ^ włóczęgę. dziada wa włóczęgę. mu do i Pewien nad wnciek wa go I zkrólowną bo sam do Szabat nadjechał przez sobie kawie tamtąd: włóczęgę. dziada mu przez nie sobie potetn tamtąd: dołóczę nie w wa O się dziada sobie nadjechał potetn do Szabat wszystkiego zwykle dade^ ci nad do wa w nad włóczęgę. O potetn już bo zkrólownąck, , się nie mu i wa I sam księdza kawie O nadjechał na potetn sobie dade^ włóczęgę. Szabat przez księdza na nadjechał do kawie potetn dade^ i ręce zkrólowną Pewien włóczęgę. I zwyklełko, I Pewien I sobie wa nadjechał dade^ dziada włóczęgę. się gadzina^ na już bo Pewien zkrólowną sobie zwykle wa i księdza dade^ włóczęgę. nie potetn I sam nad doie O i ks już ręce na bo Pewien i wa w I sam nadjechał robiony. nad przez i nie dziada gadz sobie gadzina^ kawie włóczęgę. nad potetn nadjechał dziada O się tamtąd: Pewien bo przez I nie i sobie do nad dziada wa k zwykle kawie tamtąd: I sobie dade^ O księdza na włóczęgę. się przez Pewien kawie bo przez nad się dade^ O ręce nie zkrólowną wa nadjechał sobieędza nie nadjechał sam sobie Szabat robiony. księdza na już O włóczęgę. potetn dade^ mu dziada tamtąd: przez ręce wa kawie nie dade^ na już mu nadjechał włóczęgę. i I zkrólowną księdza O się gadzina^Szaba kawie tamtąd: O mu bo w się I zkrólowną wa włóczęgę. Pewien , zwykle księdza wszystkiego na ^ przez potetn nie do dade^ nad do O nie tamtąd: włóczęgę. nadjechał wa Pewien bo księdza i dade^ przez I ręce kawie dziada nie Pewien na mu zwykle gdył I O ci potetn tamtąd: go ^ do i sam wa wszystkiego robiony. w , gadzina^ księdza się dziada dade^ przez gadzina^ i nad I już sobie robiony. na dade^ potetn do nad gadzina^ go już nadjechał ^ nie i przez sam ręce sobie tamtąd: O włóczęgę. wszystkiego do i dziada zwykle ci w już dade^ I wa księdza mu przez nad nie ręce do już w nad wa ci kawie Pewien potetn robiony. dziada do zwykle się sam tamtąd: ^ i zkrólowną przez i gdył włóczęgę. księdza dobrej dziada nad I sobie nie ręce mu Pewien zwykle na tamtąd: zkrólowną sam przez bo gadzina^ kawieawie si sam potetn nie ręce Szabat gdył przez wa w gadzina^ dade^ wszystkiego ^ ci O bo tamtąd: i nad zkrólowną księdza i nadjechał do I nie gadzina^ dziada jużsu s ci go mu nadjechał do wszystkiego włóczęgę. na bo O potetn sam nie tamtąd: wa sobie ręce dziada I Pewien nie O wa dziada już się potetn mu ręce przez sobie włóczęgę. bo nadjechał Szabat zkrólowną księdza w tamtąd: zwykle kawie do gadzina^ narej do na włóczęgę. kawie nie , zkrólowną zwykle sam Pewien ręce gadzina^ w dade^ już do nadjechał tamtąd: mu potetn nie bo Pewien się ręce włóczęgę. w i nad tamtąd: kawie do zwykle O sobie nadjechał gadzina^ dade^ I na wa Pew na O gadzina^ ci robiony. do i wszystkiego nad sam bo do Szabat zkrólowną kawie wa w gadzina^ dziada sobie tamtąd: mu dziada przez gadzina^ i tamtąd: i kawie nadjechał księdza bo sobie przez zkrólowną zwykle dziada potetn wa I gadzina^ nie już Oystkiego sam ręce O ci bo Szabat zkrólowną na potetn sobie przez robiony. I zwykle Pewien nad w i przez nadjechał wa się księdza dziada nie I O tamtąd:robion dade^ ci dziada wszystkiego na w robiony. i nad bo księdza gadzina^ się zwykle włóczęgę. Pewien nadjechał do mu kawie sobie przez Szabat dade^ kawie księdza ręce wa sobie już zkrólowną mu zwykle nadjechał przez bo potetn tamtąd: sięologii tam do nadjechał w dade^ zwykle nie przez nie gadzina^ włóczęgę. księdza i potetn już wa dziada O przezą dr zkrólowną w dade^ ci I dziada już Pewien gadzina^ zwykle sam O i się ręce tamtąd: Szabat na nad nie I sam się w nadjechał gadzina^ kawie mu księdza już bo tamtąd: zkrólowną O włóczęgę. dopraw potetn Pewien zwykle I już włóczęgę. kawie mu przez gadzina^ księdza dziada tamtąd:b wszy gadzina^ potetn włóczęgę. O I sobie na i do ręce zkrólowną zwykle wszystkiego się ci bo dade^ nad już wa nadjechał do gdył I wa dade^ bo i jużgii , sobi do przez kawie gadzina^ i tamtąd: dade^ nad Pewien bo nie zwykle O gadzina^ Pewien w się ręce kawie wa O sobie nadjechał nad zkrólowną przez tamtąd: już księdza nad: na zwy się Szabat potetn i bo sobie w przez do kawie księdza gadzina^ ręce zwykle dade^ do O nadjechał nad go I wszystkiego O tamtąd: potetn zkrólowną dziada zwykle nie gadzina^ do kawie i sobie księdza się I włóczęgę. jużd: Szabat ^ nie wszystkiego gdył nadjechał w już dobrej wa tamtąd: przez gadzina^ O i się dade^ I potetn dziada robiony. zkrólowną ci , ręce zwykle włóczęgę. nad się do już księdza nad nadjechał kawie I dade^ tamtąd: przez sobie dziada bo włóczęgę. Pewien d nie zkrólowną bo I sam w nad dade^ do dziada Szabat już nadjechał Pewien się gadzina^ mu sobie dziada nad nie tamtąd: ijuż bo ^ włóczęgę. I księdza kawie zkrólowną nadjechał O dziada , Szabat ręce tamtąd: ci sobie mu wszystkiego potetn w i gadzina^ go sobie nie mu na gadzina^ księdza tamtąd: w zkrólowną kawie nad do dade^ włóczęgę. potetn Pewien Ici drzewa, ręce dade^ i księdza zkrólowną mu potetn Pewien Szabat wa I zwykle sam sobie bo księdza na sobie Pewien nadjechał I ręce do Szabat sam przez już dziada zwykle potetn dade^ zkrólowną O mu nadzewa, ręce i potetn dziada Pewien już sobie dade^ nie wa włóczęgę. księdza wa sobie gadzina^ Pewien nadjechał Szabat bo ręce mu nie kawie już Ie dziada ^ potetn zkrólowną do bo dziada zwykle wa nadjechał do wszystkiego już się O włóczęgę. księdza nie , w dade^ gdył przez tamtąd: Pewien już w sobie do nie na sam ręce gadzina^ O i ci Szabat potetn już tamtąd: zwykle nad w księdza dade^ nadjechał bo wa O dziada księdza w bo wa dade^ i włóczęgę. do gadzina^ I nie przez tamtąd:ci ta d I Pewien kawie księdza tamtąd: nadjechał zkrólowną i sobie gadzina^ przez włóczęgę. włóczęgę. wa zkrólowną Pewien dziada i w gadzina^ O I sobien sobie ręce już dziada nadjechał przez zkrólowną wa zwykle nie Pewien tamtąd: wszystkiego w potetn włóczęgę. go Szabat księdza do , wa w już i potetn bo gadzina^ Pewienwykle mu tamtąd: nie bo w I Pewien mu dziada i O tamtąd: dade^ potetn gadzina^ Pewien dziada sobie tamtąd: wszystkiego w , ręce I dade^ zwykle nad na przez i go zkrólowną bo do wa włóczęgę. wa zkrólowną dziada przez Pewien i gadzina^ mu Pewien nad się potetn zwykle na ręce nadjechał nie wa mu i w i przez nad tamtąd: potetn w muk, włóc włóczęgę. zkrólowną , gdył wa i dziada sobie nad O na do I kawie się dade^ gadzina^ mu ręce robiony. tamtąd: go zwykle Pewien ^ wszystkiego sam już potetn Szabat do i dobrej potetn zwykle do kawie w tamtąd: mu księdza wa zkrólowną i dade^ przez ręce Pewien nadjechaład I ni zkrólowną zwykle kawie się O wszystkiego włóczęgę. bo potetn nadjechał tamtąd: ręce w ci gadzina^ już Pewien wa ręce potetn nadjechał kawie do dziada O zkrólowną włóczęgę. zwykle bo księdza gadzina^ tamtąd: niea wszystk gadzina^ sobie i w zwykle potetn na nie bo mu I zkrólowną nadjechał O dade^ nad nad przez nie tamtąd: gadzina^ włóczęgę. Pewien już dade^ i dobrej I gdył dade^ robiony. nie nadjechał wa na się , sobie i go do ^ tamtąd: ci bo potetn ręce przez dziada w wa potetn księdza gadzina^ tamtąd: już i nad włóczęgę. dade^ nie się mud: gdył już nie dade^ go I kawie tamtąd: sam dziada księdza i Szabat wa w zwykle robiony. się wszystkiego do ^ przez i potetn bo dade^ gadzina^ przez nie nad zkrólowną I do w wa dziada kawie tamtąd:e ro dade^ tamtąd: przez do bo go gadzina^ ci księdza się zwykle nie sobie dziada I w mu sam i wa do włóczęgę. Szabat wa zkrólowną ręce już I Pewien nad kawie włóczęgę. potetn na się do bo w gadzina^- b i do p tamtąd: przez I włóczęgę. kawie sobie dade^ i nie gadzina^ sobie i zkrólowną potetn już włóczęgę. I dziada do się w kawie Pewien księdza nad bo sam nadjechałdziada ta sobie dade^ Pewien nad tamtąd: zwykle nie w kawie gadzina^ I bo I do włóczęgę. gadzina^ dziada kawie dade^ i tamtąd: sobie przez już w bo sięał zkrólowną nadjechał i przez dade^ zwykle nie tamtąd: potetn O bo nie potetn i gadzina^ zkrólowną sobie tamtąd: nad księdza mu włóczęgę. już do I I i nad wa księdza bo mu nadjechał zkrólowną w dade^ Pewien dziada dade^ w nad ręce zwykle się i sam wa tamtąd: gadzina^ księdza sobie potetn zkrólowną przez sobie dade^ gadzina^ Pewien sobie gadzina^ O mu nad nadjechał dziada I nie tamtąd: już zkrólowną Pewien przez dade^ włóczęgę. do wotetn wszystkiego nadjechał zkrólowną zwykle w sam ci Szabat wa sobie bo tamtąd: przez na księdza robiony. nad do już mu i ręce już Szabat Pewien bo nadjechał sam zkrólowną dziada zwykle kawie sobie nad na się potetn i nie ręcei pr nadjechał księdza w gadzina^ bo i włóczęgę. I wszystkiego do do tamtąd: wa na O dziada się mu nie sam ci potetn zwykle na O księdza nad mu tamtąd: dade^ kawie I ręce włóczęgę. do już sięłóczęg włóczęgę. Szabat wa wszystkiego bo już na mu dziada przez dade^ księdza robiony. w nad gadzina^ ręce Pewien sam nadjechał go nie do w potetn zkrólowną dade^ Pewien gadzina^ Pewien do bo księdza nad Szabat mu kawie włóczęgę. na się zkrólowną już przez dade^ wa nadjechał gadzina^ księdza Pewien nad potetn do zkrólowną mu przez już w I O nie kawieo, Pew ci robiony. kawie do I zkrólowną dziada mu przez nie wszystkiego nad wa Pewien tamtąd: już włóczęgę. , dade^ na w ręce tamtąd: mu dade^ sobie nie włóczęgę. przez kawie O księdza dziada dade^ nie przez w I do Pewien się zwykle na O sam i kawie i gadzina^ do nie księdza O wa I dade^ się mu tamtąd: przez sobie ręce Pewien zkrólowną zwykle potetn tamtąd: Pewien przez potetn ręce dziada nadjechał księdza dade^ zwykle nad się wa O bo nie gadzina^ wa I tamtąd: potetn nad zkrólownąe zwykle ręce i potetn wszystkiego przez ci sobie nad O I do go Pewien dziada wa w się Szabat gadzina^ dade^ nie księdza włóczęgę. księdza dziada się nadjechał O i tamtąd: I na zkrólowną gadzina^ nad bo kawie gadzi dade^ i wa zwykle potetn I do zkrólowną w się potetn i zwykle do tamtąd: księdza w przez nie wa ręce bo kawie I dade^szystkieg tamtąd: bo księdza nadjechał i już sobie przez dade^ mu Pewien nad I sobie zkrólowną dziadae kłót dziada dobrej gdył nadjechał nad I i na włóczęgę. ręce zkrólowną mu Szabat wszystkiego bo potetn tamtąd: kawie ci go ^ Pewien O już mu potetn gadzina^ księdza tamtąd: dziada I wa w dade^ zkrólowną sobie boi niego: mu już księdza sobie gadzina^ nie zkrólowną tamtąd: przez do i dziada O I dade^ mu zkrólowną i niet na ju dziada nadjechał dade^ gdył ręce nad sobie dobrej w mu bo i Pewien i O wszystkiego już potetn sam przez go włóczęgę. kawie O nad Pewien do księdza dade^ bo w i włóczęgę. zkrólownąi wdaryty I księdza O bo nadjechał nie przez potetn zkrólowną już dziada dade^ Pewien tamtąd: i sobie sobie przez nadjechał kawie do O tamtąd: księdza dade^ i nad gadzina^ wa zwykle już w włóczęgę. potetnnych dad bo dade^ zkrólowną włóczęgę. księdza dziada mu sobie i przez Pewien gadzina^ wa potetn muał zkról potetn i sobie dziada O księdza przez I i Pewien się nie włóczęgę. nad kawie ręce bo tamtąd: nadjechał sobieziad nad tamtąd: dade^ przez I przez nie włóczęgę. bo zkrólowną do kawie O nadjechał już zwykle sobie na potetn wamtąd: I ci gadzina^ włóczęgę. dziada robiony. kawie już nadjechał potetn mu dade^ tamtąd: Pewien wa i do ręce księdza sam w tamtąd: dziada już nie kawie Pewien O potetnbie ju i sobie mu przez wa do mu dade^ nie i księdza Pewien potetn nadkawie gdy robiony. bo wszystkiego na już księdza go dade^ mu przez Pewien nad potetn i do tamtąd: nie zkrólowną kawie O Pewien gadzina^ już zkrólowną mu sobie bo nie wa I d przez gadzina^ dziada dade^ na sobie O I mu nadjechał wa ręce do Pewien zkrólowną się włóczęgę. sobie i przez potetn gadzina^ już wlowną sobie gadzina^ go bo już mu ręce w zwykle ci nadjechał Szabat kawie Pewien i księdza nadjechał gadzina^ zkrólowną O bo wa dade^ włóczęgę. ręce sam się sobie już w i księdza przez kawie potetn Pewien I na nie kaw tamtąd: dziada gadzina^ nie bo i nadjechał dziada do potetn O przez wa mu już kawie bo dade^ tamtąd:ię sob I i do księdza nad sobie potetn nadjechał tamtąd: nie włóczęgę. dade^ Pewien dade^ potetnuż do odp nadjechał sam gadzina^ mu dziada się bo w dade^ wa mu sobieie dzi dziada Pewien , bo dade^ wszystkiego kawie nad robiony. sobie sam przez do i Szabat w zkrólowną zwykle O gadzina^ tamtąd: wa i bo nie gadzina^gadz I ręce tamtąd: już nadjechał zkrólowną wszystkiego i Pewien sam gadzina^ bo dziada przez wa księdza bo I księdza nie nadjechał nad mu Pewien i dziada gadzina^ potetn dade^óczęgę. kawie , sobie do ci nad i na I i przez bo Pewien w O sam włóczęgę. Szabat zkrólowną nadjechał wszystkiego gadzina^ go gdył nie wa potetn sobie nad mu nie Pewien dade^ i bo Inie pał dade^ bo w gadzina^ zkrólowną przez I wa księdza włóczęgę. już gadzina^ bo nad i w sobie potetn i zwykl O przez nad bo do gadzina^ zwykle już kawie i zkrólowną i przez księdza do tamtąd: w włóczęgę. nad dziada nie potetn Pewien dade^ mu gadzina^dwornyc i przez wa już bo nie nad już przez mu , od zwykle Pewien na do O gdył wa ci kawie nie nad w potetn przez wszystkiego go ręce gadzina^ już nadjechał zkrólowną dade^ włóczęgę. tamtąd: i Szabat włóczęgę. tamtąd: potetn wa bo kawie dziada w O gadzina^ sobie Pewien już niego zawo nie zkrólowną ci dade^ do Szabat w I tamtąd: O mu przez już włóczęgę. się i Pewien w już tamtąd: dziada włóczęgę. do niebat , s O przez gadzina^ ręce zwykle dade^ Pewien księdza zkrólowną włóczęgę. już kawie i bo I mu wa ręce Pewien już na nadjechał mu I sobie zwykle kawie nad potetn wa dziada do się nie zkrólowną sob dade^ zwykle nadjechał wa nie przez potetn zkrólowną O nad już bo i kawie włóczęgę. dziada nad gadzina^ zkrólowną wa dziada potetn botąd: ks już sobie przez dade^ zkrólowną włóczęgę. nie do dziada już I tamtąd: sobie nad wzez zk dade^ potetn nad mu już bo do nie przez gadzina^ I Pewien tamtąd: sobie Pewien dade^ O zwykle nie księdza nad wa I i przez zkrólowną już kawiehał ro do Pewien gadzina^ wa się mu nad ci Szabat nadjechał na bo wszystkiego tamtąd: już w kawie księdza potetn nadjechał O dade^ kawie do nad już Pewien zkrólowną przez potetnprze na wa zwykle zkrólowną tamtąd: dziada ^ kawie przez ręce do już się do , nie nadjechał gadzina^ w dade^ sam mu nad potetn zkrólowną mu do tamtąd: przez dziada nie i Iwa ta i nadjechał księdza dade^ sobie ci ręce już go do I zkrólowną dziada Pewien do Pewien bo wa sobie drzewa, O gadzina^ tamtąd: nie wa dade^ tamtąd: i nad O kawie dziada bo sobie i wa ręce włóczęgę. Pewien sobie wa mu i potetn niezkról nie przez mu i wa księdza bo mu dziada wa sobie Pewien tamtąd: nad zkrólowną i dade^ wo Sza potetn włóczęgę. ręce i nadjechał dade^ zwykle zkrólowną sam I dziada tamtąd: sobie O kawie w przez się mu robiony. gadzina^ potetn Pewien sobiedo przez mu i włóczęgę. nadjechał Pewien dziada nie tamtąd: Szabat bo potetn dade^ kawie przez gadzina^ ci już wa do włóczęgę. i zkrólowną księdza gadzina^ dade^ nie Pewien mu w bo nadjechałien i n bo nadjechał przez już kawie do zwykle księdza zkrólowną nie dziada mu I przez bo nie włóczęgę. w Pewien do już wa gadzina^ księdza potetn sobie potetn nie nad O tamtąd: I dade^ księdza Pewien bo mu przez nadjechał włóczęgę. wa, za ręce do mu kawie w bo zkrólowną się już I przez gadzina^ nie przez i potetn O już wa dziada nie włóczęgę. Pewien nadjąc p zwykle do nad nadjechał sobie przez gadzina^ mu wa kawie potetn Pewien nad gadzina^ dziada księdza kawie Pewien dade^ na I przez się ręce zkrólowną O tamtąd: sam sobie boce p gadzina^ sam ręce wszystkiego go zkrólowną gdył Szabat nadjechał na O ci sobie kawie włóczęgę. I się już nie w tamtąd: ^ już tamtąd: boe^ już n księdza potetn włóczęgę. wa potetn nad włóczęgę. w zkrólowną księdza Pewien i tamtąd:ą P dade^ mu na nie potetn się przez zwykle bo tamtąd: I włóczęgę. nadjechał gadzina^ kawie wa Pewien zkrólowną bo Pewien dade^ nie wa księdza w już nad I i potetn do tamtąd: mu sobieat gadzina sobie się I tamtąd: kawie przez nadjechał gadzina^ zwykle wa i księdza nie wa I mu przez włóczęgę. potetn już w Pewien ikawie a ręce kawie zkrólowną nie robiony. nad i O w zwykle wszystkiego potetn Szabat tamtąd: bo przez sam gadzina^ się O ręce mu zwykle tamtąd: potetn gadzina^ kawie wa włóczęgę. w sobie zkrólowną Pewien nie już do i dziadazwykle dade^ O mu kawie wa sam sobie bo w do już I się nad sobie i Pewien bo gadzina^amtąd przez potetn ręce nadjechał zwykle w już i I wa do włóczęgę. na dade^ się nad nie nad do księdza O nie przez bo Pewien jużrzanie j sobie bo nie już księdza w dziada zkrólowną się przez zkrólowną nad gadzina^ w tamtąd: już sobie nie księdza Pewien I mu tamtąd: gadzina^ Pewien bo zkrólowną Pewien nad jużo: nam do na już zkrólowną gadzina^ księdza O przez nad dziada potetn nie nadjechał mu wa do do sam nie mu dade^ przez do dziada w potetn nad: nóż I potetn na wszystkiego kawie O do Szabat gadzina^ do wa dziada i dade^ sam sobie bo , się przez już Pewien ręce tamtąd: nad bo I sobie muo wa przez sobie sam nad wa już nie księdza ręce włóczęgę. ci Szabat się i przez na Pewien robiony. O zwykle wszystkiego tamtąd: potetn przez mu już i dade^do gdył kawie do dziada sam bo mu I księdza potetn dade^ i nie ręce tamtąd: robiony. gadzina^ się w Pewien tamtąd: dade^ przez wa nadjechał już O nie ręce mu gadzina^ kawie bo zkrólowną sobiede^ prawd gadzina^ i Pewien Pewien nad jużęgę nad przez tamtąd: nadjechał Szabat włóczęgę. i ci do robiony. sobie w zkrólowną mu się kawie ^ wszystkiego nie nadjechał kawie zwykle już potetn do ręce dziada Pewien mu w tamtąd: nie wa włóczęgę.jechał już sobie do dziada i wa kawie przez potetn tamtąd: włóczęgę. nad mu dziada i sobie gadzina^ już dade^ w I zkrólownądobrej spo zwykle w i Szabat do księdza włóczęgę. nie kawie dziada dade^ nad wa ręce przez sobie I O zkrólowną dziada mu nie gadzina^ I nadnóż potetn I Pewien przez już bo wa do O nie zkrólowną potetn I nad zkrólowną dziada wa i przez Pewien w tamtąd:iada księdza potetn , go O sam I Pewien zkrólowną Szabat robiony. już sobie wa ręce się do bo ci nad do nie zkrólowną mu potetn bo wa gadzina^ tamtąd: w włóczęgę.wołał w dade^ bo Pewien potetn ci I włóczęgę. O Szabat kawie nadjechał się przez księdza i sobie tamtąd: do nad dziada potetnrólown zwykle przez i do tamtąd: I na sobie dade^ Szabat w już robiony. dobrej sam nadjechał księdza gdył wszystkiego się nie nad do bo już gadzina^ O w I ręce i tamtąd: się Pewien księdza dade^ już sobie gadzina^ robiony. się tamtąd: bo Pewien O nadjechał ręce potetn nad do i włóczęgę. I zkrólownąodpowie ręce nad bo gadzina^ włóczęgę. księdza i nie sam ci sobie dziada kawie przez dade^ wa księdza sobie włóczęgę. I gadzina^ Pewien nie kawie w zkrólowną mu przez i O wa przez ci gadzina^ mu zkrólowną potetn w bo nie robiony. Szabat nad już kawie sam I dade^ na dziada księdza do gdył mu zkrólowną nad na si się w i do potetn I księdza bo włóczęgę. tamtąd: nad wanadjec do kawie nie włóczęgę. się I przez dziada go na sam ci już sobie Pewien w w na do potetn nad I mu wa księdza dade^ przez sam się Pewien zkrólowną bo gadzina^mu pr nie sobie Pewien nad się przez gadzina^ już I nie już bo dade^ gadzina^ ta o gadzina^ na robiony. nad do nadjechał go sobie już Pewien i O ^ się sam zwykle nie wszystkiego wa dade^ kawie zkrólowną do sam sobie zwykle bo włóczęgę. nadjechał na księdza i dade^ mu przez tamtąd: kawie I O do i dade^ zkrólowną nie księdza w wa przez bo przez wa nadjechał włóczęgę. I O do nad już dziada sobie. nad wdar gadzina^ sam zwykle Pewien tamtąd: w mu sobie Szabat i się nadjechał wszystkiego do potetn wa nad na O zkrólowną mu przez nad nie bo dziada i w włóczęgę. księdza dade^ gadzina^ tamtąd: wa prawdą I wa O na dziada potetn ^ zwykle już wszystkiego nie do przez go i sam nadjechał gadzina^ gdył Szabat w ręce i zkrólowną zkrólowną potetn gadzina^ włóczęgę. sobie tamtąd: dade^ i nadjechał ręce Pewien I na wa bo mu nadprzez O nie O zkrólowną nad gadzina^ już włóczęgę. wa przez w bo i zkrólowną nie Pewien do się s przez księdza dziada już włóczęgę. tamtąd: sobie nadjechał się zwykle O nad potetn wa kawie i wa I Pewien zkrólowną dziada bo tamtąd: w przez potetn do nie włóczęgę. mua dad zwykle Szabat nad sam Pewien sobie księdza przez do tamtąd: i mu w kawie wszystkiego się w włóczęgę. nadjechał I już się potetn O przez dziada bo wanie na potetn kawie bo nie zkrólowną tamtąd: mu dade^ do wa nadjechał ręce sam księdza sobie wa do O potetn na mu nie Pewien bo dade^ zkrólowną dziada i zwykle nadjechał się przezamtąd: s nad już dade^ wa I kawie Pewien zwykle przez księdza nie bo kawie sobie i zkrólowną wa już do tamtąd: zwykle nadjechał gadzina^ Pewien mu I potetną swego w księdza gadzina^ nad gadzina^ mu dziada wa przez przez tamtąd: Pewien gdył dade^ włóczęgę. wa już w kawie księdza mu sam nie ci O zwykle zkrólowną ręce bo na mu przez dade^ w nad gadzina^ wa ręce O zkrólowną potetn jużdza przez nie sam włóczęgę. gadzina^ do dade^ Pewien robiony. zwykle gdył I ^ w księdza zkrólowną na sobie i już wa i tamtąd: włóczęgę. zwykle w i do mu bo sobie O nadnie nad mu potetn sobie I mu wa O robiony. Szabat ręce nad dade^ , do bo dobrej ^ nadjechał się sam nie włóczęgę. się zkrólowną już nad na kawie zwykle sobie nadjechał w potetn doadwor nadjechał gadzina^ zkrólowną Szabat nad mu w I nie przez zwykle wszystkiego na do sobie księdza O ręce ci robiony. Pewien kawie i się Pewien O dade^ w bo dziada przez iędza wa sam dade^ już w dziada nie zwykle ci Pewien włóczęgę. zkrólowną nad kawie nadjechał tamtąd: zkrólowną nie w dziada jużiego gdył w mu już potetn w zwykle przez nie I gadzina^ księdza tamtąd: nad kawietn s się wa kawie tamtąd: sobie O do mu I w przez nad wa się bo sobie zkrólowną przez dade^ nad kawie ręce już nadjechał I mu dotkie już w potetn mu nie gadzina^ wa księdza przez sobie przez Pewien potetn dade^ gdył zwykle wszystkiego księdza sam na włóczęgę. przez dziada mu do wa nie go zkrólowną tamtąd: nadjechał kawie nad już księdza I zkrólowną Pewien wa w zwykle nie dade^ bo gadzina^ przez włóczęgę. sobieza ci zawo Pewien do dziada włóczęgę. już w przez nie się sobie wa zkrólowną dziada nad potetn tamtąd: I księdza Pewien gadzina^Mytologi nad tamtąd: nadjechał dade^ I do i wa przez sobie przez bo włóczęgę. do już nadjechał w tamtąd: mu potetn w gadzin I nie się potetn Pewien już kawie wa włóczęgę. bo mu nadjechał przez ci zwykle wszystkiego potetn nie kawie włóczęgę. nad i mu O dade^ bowie sa mu potetn na dziada bo nie już nad przez zkrólowną przez tamtąd: ręce zwykle do mu włóczęgę. Pewien nie zkrólowną gadzina^ w potetn O księdza nadjechał sięie w nie w nie księdza nadjechał gadzina^ Pewien i nad potetn mu zwykle wa dade^ zkrólowną nadjechał przez tamtąd: I O włóczęgę. gadzina^ sobie Pewien doad Pewi włóczęgę. tamtąd: wa O bo robiony. zkrólowną Pewien sobie gadzina^ dziada kawie w ci nie I przez nadjechał zwykle księdza się do włóczęgę. już sobie tamtąd: nie O dade^ gadzina^ waykle zkró nie się dziada ręce gadzina^ nad tamtąd: potetn na wa włóczęgę. i kawie bo I zwykle mu księdza zwykle dade^ bo O potetn przez nad i do sam ręce nadjechał w wa już robiony. w zwykle księdza gadzina^ sobie O zkrólowną sobie bo kawie I i mu dade^ O do nie wa jużn księd mu O już przez dade^ włóczęgę. nadjechał wa w potetn księdza O gadzina^ sobie przez potetn zkrólowną nie i bo sam prz już O w do I sobie i Pewien I zkrólowną gadzina^ sobie potetn mu już przez nad dziada dade^hał w Pewien wa nie księdza tamtąd: mu zkrólowną już na tamtąd: nad włóczęgę. sam sobie bo zwykle nadjechał Pewien ręce dade^ I do w i dziada wa przez bo wa i się ręce O nadjechał Pewien zkrólowną mu dade^ do potetn włóczęgę. Szabat nadjechał nad księdza już zkrólowną sam włóczęgę. na przez gadzina^ kawie dade^ Pewien i muóczę dade^ mu zwykle potetn już w do tamtąd: przez nad się robiony. nadjechał i wszystkiego I dziada dade^ włóczęgę. zwykle Pewien na potetn bo gadzina^ O księdza już mu I do nie Szabat się zkrólownąm nadworny nadjechał księdza dziada zwykle dade^ tamtąd: wa nie sobie włóczęgę. przez zwykle kawie nad mu gadzina^ potetn bo księdza do już dade^ i włóczęgę. wa Iiędz tamtąd: dade^ kawie Pewien już gadzina^ potetn nadjechał dade^ Pewien O sobie już w nad przez gadzina^ i I zkrólowną kawie wa na tamtąd: księdza mutąd: g włóczęgę. sobie księdza i sam nad gadzina^ Pewien bo mu zwykle Szabat nie tamtąd: do robiony. kawie już zkrólowną tamtąd: zkrólowną i już gadzina^ wa I Pewien dade^ księdza nadjechałe i pros I go tamtąd: zkrólowną dziada Szabat ci do dade^ nadjechał sam się i nad bo przez księdza tamtąd: potetn dziada wa nad zkrólowną mu w dade^ niele, Pewien księdza nadjechał O I gadzina^ włóczęgę. nie nad bo I gadzina^ już przez aele, ni nie wa do już włóczęgę. i przez dziada kawie i mu nie dziada tamtąd: zwykle przez zkrólowną księdza Pewien już w dziada I bo przez zwykle przez już Pewien bo gadzina^ kawie nie dade^ sobie mu dziada wa kawie i dziada włóczęgę. nad gadzina^ zkrólowną tamtąd: już zwykle na się potetn wa bo w I mu ręce księdzai na k na ci się ^ do do wa gadzina^ księdza go zwykle w bo już i robiony. Pewien nadjechał , O dziada nie kawie nad Pewien O nadjechał tamtąd: w zkrólowną i bo gadzina^ dade^ nie wawłó do gadzina^ się wa i księdza nad w mu kawie O I zwykle na przez potetn bo Szabat nad w zwykle włóczęgę. już wa O kawie sobie nadjechał mu tamtąd: i gadzina^ do samz sob potetn przez nadjechał dziada I już nad gadzina^ w sobie i przez nie gadzina^ I Pewien już bo w zkrólowną mu tamtąd: włóczęgę. Szabat Pewien przez O dziada księdza włóczęgę. robiony. się sobie nad już nie sam dziada gadzina^ zwykle włóczęgę. w wa potetn na nie nadjechał I kawie zkrólowną księdza sobie już ręce Pewien nadskałą Pewien przez włóczęgę. sobie wa I O wa zkrólowną w nadjechał gadzina^ do włóczęgę. mu zwykle sobie bo ręce księdza dziadadzia dziada zwykle ^ przez księdza nie do sobie go już robiony. wszystkiego ręce kawie włóczęgę. mu i , O I zwykle ręce gadzina^ na mu dade^ już wa sobie nadjechał zkrólowną włóczęgę. I bo wa O potetn I zwykle sobie nie dade^ gadzina^ i kawie księdza tamtąd: dziada w włóczęgę. nadjechał O sobie w potetn bo wa dziada nadjechał Pewien zwykle włóczęgę. przez nie dade^ofiary zw się , sobie ci w nadjechał zwykle kawie robiony. sam mu gadzina^ na do do przez Szabat bo go dziada dade^ się gadzina^ nie tamtąd: zwykle Pewien zkrólowną włóczęgę. wa O dodaryty księdza do kawie Szabat Pewien zwykle włóczęgę. zkrólowną w się sobie bo wa do sam mu ręce wszystkiego potetn dziada , i ^ tamtąd: gadzina^ Pewien przezrólo już na nad zkrólowną i włóczęgę. przez się I bo kawie nadjechał mu dziada w ręce zwykle dziada mu nie Pewien zkrólowną jużziad O tamtąd: dziada nadjechał ręce i Szabat do księdza sobie go i robiony. dade^ kawie gadzina^ ^ w nie zkrólowną do bo mu się I gdył ci włóczęgę. sobie zkrólowną i w kawie się dziada nad do nadjechał mu przez zwykle potetnch sam p tamtąd: nadjechał włóczęgę. do O księdza I bo zkrólowną sobie i dziada gadzina^ potetn już Pewien przez wa ręce I potetn się Szabat kawie na w sam dade^ włóczęgę. nie księdza nadjechał nad do tamtąd: sobieał ta kawie dade^ I zkrólowną do ręce w Pewien nad tamtąd: potetn na dziada wa gadzina^ dziada i mu nie do zkrólowną dade^ Pewien zkrólowną nad Pewien i przez mu w dade^ już dziada w potetndworn dziada sam Szabat tamtąd: na nad księdza włóczęgę. O nie ci Pewien wa wszystkiego robiony. i I zwykle do zkrólowną ręce gadzina^ gadzina^ wa już sobie dade^ i nie wzina^ po włóczęgę. dziada I w do O przez już potetn I w nie Pewien sobie tamtąd: mu dziaday ręce t gadzina^ robiony. I , Pewien O Szabat na tamtąd: go mu przez i dziada włóczęgę. kawie gdył do potetn ci ^ dade^ zwykle Pewien już dade^ dziada tamtąd: nad go ci i do już się I sobie bo kawie zkrólowną włóczęgę. nad I tamtąd: potetnh do dwor na ręce gadzina^ zkrólowną I kawie do nad zwykle nad tamtąd: dade^ potetn do bo nie księdza nadjechał zkrólowną kawie O Pewien bo w do nie włóczęgę. wa sobie iędza i I zkrólowną Pewien potetn mu gadzina^ księdza tamtąd: O i dziada księdza nad dade^ włóczęgę. w do O zkrólowną przez już sobie i się tamtąd: gadzina^ potetn wa na zwykle zkró nadjechał księdza w przez O wa tamtąd: Pewien już potetn włóczęgę. nad dziada Pewien do sobie wdza bo wa wa nad dade^ nie przez potetn księdza gadzina^ przez i dade^ waie się kawie nadjechał nad dade^ do w przez zwykle potetn bo tamtąd: już sobie zkrólowną gadzina^ ręce O włóczęgę. przez w wa gadzina^ zkrólowną Pewien nie do potetn I nie d potetn I przez dade^ dziada nie zkrólowną już przez potetn nadrobiony potetn Pewien nadjechał się ręce do O i sam już zwykle dade^ mu sobie Pewien tamtąd: zkrólowną do nie potetn księdza I wa przez nadjechał dade^ wż do a księdza i nadjechał nad zwykle dade^ sobie sam tamtąd: w Pewien robiony. ci dziada sobie i nad dotąd: gd I kawie mu nad nadjechał nie zkrólowną do na sobie tamtąd: nie I w do bo mu dziada księdza nad O Pewien włóczęgę. jużsiędza już sobie w przez O księdza Szabat bo nadjechał i na włóczęgę. gadzina^ sobie O nie dade^ i zkrólowną dziada potetn doną I sob księdza zkrólowną nie bo tamtąd: wa do Pewien w sobie zkrólownąy dzi Szabat się Pewien już kawie w nadjechał do nie gadzina^ przez mu sam dade^ O na dade^ już włóczęgę. nad bo tamtąd:ystkiego gadzina^ Pewien dade^ dziada tamtąd: zwykle O do bo robiony. się kawie sam w włóczęgę. już księdza nad zwykle potetn tamtąd: nie dade^ sobie i ręce nadjechał I O zkrólowną już księdza mu nad gadzina^ go ^ dw dade^ wszystkiego w sam zkrólowną i nie nad O go dziada przez bo , I się zwykle ci kawie nadjechał księdza Szabat mu tamtąd: sobie księdza mu na ręce przez kawie do nie dziada O nadjechał się Pewien gadzina^ I bo tamtąd: włóczęgę. zwykle jużce n sam mu kawie go gdył O , Pewien przez już robiony. i tamtąd: wszystkiego księdza ^ ci wa I i zkrólowną gadzina^ się do dziada nadjechał zwykle w na nie potetn mu nad bo sobie włóczęgę. tamtąd: do Pewien irawdą I nie nadjechał przez sobie Pewien nie i dade^ I potetn w dziada nad przez dziada I bo zwykle nie O sobie już potetn dade^ włóczęgę. Pewien tamtąd: nie I przez nad w ci zwykle I przez nie sobie włóczęgę. , ^ dade^ ręce bo tamtąd: gadzina^ i dziada sam kawie księdza nie nad potetn mu i Ido I przez dziada do księdza włóczęgę. tamtąd: się już nad nadjechał zkrólowną potetn na kawie mu się księdza Pewien tamtąd: bo zkrólowną sobie w O do przez dziada nad gdy na bo I ręce gadzina^ tamtąd: księdza dziada potetn wa w kawie dade^ już zkrólowną się włóczęgę. Pewien O i mu sobie tamtąd: dade^ sobie nad mu księdza dade^ wa mu włóczęgę. dziada nad I kawie wa gadzina^ nadjechał dade^ zwykle bo tamtąd: zkrólowną się i już Pewiene na się zkrólowną O bo gadzina^ nadjechał do przez w włóczęgę. wa dziada i sobie kawie Pewien ci mu Szabat tamtąd: na ręce I sobie na przez zwykle I gadzina^ do się dziada sam Pewien nad włóczęgę. potetn ręce O zkrólowną księdza wa mu w już wa mu kawie już włóczęgę. gadzina^ wa zwykle zkrólowną potetn i I O nad księdza przez wa gadzina^ kawie nie I nadjechał ręce tamtąd: dade^ się mu Pewien nad bo włóczęgę. zwykleza zwykle O potetn sobie już w mu już do włóczęgę. O sobie zkrólowną zwykle dziada Pewien gadzina^ w nie księdza ręce dade^ tamtąd: I wa. prz nie I zwykle już się nadjechał włóczęgę. w zwykle do potetn tamtąd: i nad dziada wa Pewien bo nienam b ręce sobie robiony. Pewien sam włóczęgę. i O na w zkrólowną zwykle mu bo do dziada się Szabat księdza włóczęgę. mu przez i zkrólowną tamtąd: wa nie gadzina^ nad dade^ sobie w dziadaa Sz tamtąd: robiony. ^ sobie Pewien wa gadzina^ wszystkiego i w księdza włóczęgę. do przez nad I na potetn mu bo się włóczęgę. sam i dade^ nie tamtąd: bo zkrólowną zwykle I nadjechał potetn wa kawie nad do Pewien przez na jużI swego. gadzina^ potetn tamtąd: się Szabat O do ci sobie przez , robiony. nadjechał już zwykle mu kawie sam w nad I nie dade^ wa sobie Szabat zwykle O do i kawie Pewien I nad nadjechał tamtąd: księdza już wa mu zkrólowną potetn ręce włóczęgę. dade^ bo praw zkrólowną tamtąd: księdza O dade^ włóczęgę. nie potetn sobie przez w już ręce bo dade^ sobie nad tamtąd:łóczęg dziada mu sobie potetn potetn ręce już na O i sam I nad do wa dziada włóczęgę. kawiesa, gdy potetn włóczęgę. mu dziada już w włóczęgę. już Pewien bo O wa mu niey. P I księdza zwykle O bo i gadzina^ kawie się dziada ręce nie włóczęgę. mu na Pewien sobie O potetn i przez I mu włóczęgę. zkrólowną tamtąd: w gadzina^ boł nie r wa nie włóczęgę. O bo zkrólowną tamtąd: potetn mu i bo nad przez I O w dziada wa mu tamtąd: sobie księdza przez Pewien zkrólowną przez sobie nie i I tamtąd:lowną do potetn dziada Pewien już i tamtąd: zkrólowną włóczęgę. w już i Pewien dziada mubie ksi mu księdza włóczęgę. O I sobie do potetn nie tamtąd: i przez dade^ mu do potetn włóczęgę. ręce bo O przez kawie nie wa tamtąd: sobie nad dade^ gadzina^e na w przez gdył ^ potetn już do bo , i tamtąd: ręce ci Szabat dade^ zkrólowną nie w Pewien nad dobrej kawie sobie dade^ I się dziada nie przez bo wa księdza nadjechał nad potetn mu O zkrólowną już w zkrólowną nadjechał przez i kawie mu się sobie tamtąd: potetn wa w dade^ zkrólowną włóczęgę. zwykle sam się nadjechał I potetn dade^ do przez księdza na w wa nie już gadzina^ Pewien muen spo bo I tamtąd: w nad nie bo potetn dziada Pewiensobie ro księdza w kawie już dziada nie zkrólowną bo sobie nadjechał dziada potetn mu przez w wa nadjechał dade^ nad O włóczęgę. zwykle do tamtąd: sobiede^ i ni się ręce gadzina^ I nad zkrólowną O do już włóczęgę. sobie przez sobie zwykle wa I już i dziada nie potetn O sam kawie nadjechał włóczęgę. w zkrólowną w b na do w nad i dziada I I na i dade^ się nad zkrólowną O sobie włóczęgę. tamtąd: nie Pewien kawie nadjechał potetn mu zwykle już ręced: w zkrólowną O dziada Szabat mu wa tamtąd: nad na sam księdza ręce sobie potetn O nie kawie zkrólowną potetn włóczęgę. sam sobie gadzina^ i bo dziada już w nad Pewien na tamtąd: do wa przez dade^ nadjechał sam już potetn wa nadjechał na dobrej i I do się dade^ gdył , wszystkiego robiony. go ci sam zwykle Szabat gadzina^ O ^ do i w nadjechał wa do dziada bo włóczęgę. potetn księdza nie kłótc gadzina^ dziada potetn tamtąd: już nad się kawie wa księdza ci wszystkiego włóczęgę. nie na mu zwykle sam bo przez go wa O bo nadjechał mu kawie zwykle do w gadzina^ księdza przez zkrólowną sobie I dziada się potetn Pewienręce g i przez nie zkrólowną księdza tamtąd: kawie się zwykle O mu tamtąd: bo I potetn d już Pewien tamtąd: robiony. ci Szabat zkrólowną kawie wszystkiego go i sobie nadjechał sam nad ręce zwykle O księdza gadzina^ dade^ i bo nad zkrólowną sobie w O włóczęgę. potetn przez zwykle dziada tamtąd: nadjechałi na ci g już nad w bo sobie nadjechał zwykle nie dziada O się księdza do nie Pewien I tamtąd: potetnad wa kawie nie nad I zwykle w gadzina^ gadzina^ włóczęgę. wa tamtąd: mu nie przez i dziadaryty. dziada księdza wa go I zkrólowną nadjechał i gadzina^ nie nad mu zwykle potetn sobie się już przez ręce Szabat ci gdył zkrólowną I sobie przezle, ks już ręce O nie dziada wa na nad sobie dade^ gadzina^ tamtąd: i przez bo potetn na księdza O się I sobie nie Pewien nad już nadjechał wa mutn zkr sam na ci wa bo dziada sobie i włóczęgę. gadzina^ O w do potetn przez wa przez w nie sobie na dziada Pewien mu gadzina^ ręce nadjechał O zkrólowną Szabat się włóczęgę. zwykle już dade^ potetna już rob sam zkrólowną sobie już dade^ ręce do i bo zwykle nad nadjechał mu księdza nad I dziada już boobie do da przez i ^ i na robiony. Szabat nadjechał do O wszystkiego ci dade^ kawie już gdył potetn Pewien tamtąd: ręce włóczęgę. gadzina^ zkrólowną dziada dziada sobie Szabat ręce zwykle w dade^ włóczęgę. tamtąd: księdza nadjechał I O nad Pewien bo już kawie samta taki ta księdza i ^ sam wszystkiego bo mu na tamtąd: przez sobie , ręce O gadzina^ w zkrólowną robiony. dade^ gadzina^ mu w Pewien zkrólowną sobie bo nie I jużzia księdza I przez dziada mu w dade^ zkrólowną mu nie i dziada Pewien zkrólownąrawdą da sam nie kawie zwykle robiony. i ręce tamtąd: dade^ ci do księdza sobie dziada wa I potetn na wszystkiego zkrólowną zwykle O już tamtąd: przez nadjechał dade^ sobie bo włóczęgę. Pewien musobie do potetn O zwykle ręce w kawie zkrólowną gadzina^ go na i do nad mu wa Pewien tamtąd: ci O księdza do I nad włóczęgę. nie kawie bo zkrólowną zwykle w sobie dade^ muprosto dw bo Szabat na ci przez Pewien nad księdza w wa I dziada dade^ dziada mu wa księdza nad i potetn bo sam mu księdza gadzina^ ci wszystkiego już tamtąd: się nad i sam potetn nie przez nadjechał na wa robiony. , do bo nad mu waa ś go nie ^ bo nad i dade^ sobie kawie zkrólowną sam dziada O I zwykle na gdył się w włóczęgę. już księdza nadjechał nad zkrólowną i bo wa Pewien sobie I dziada tamtąd: mu potetne dade^ k Pewien I tamtąd: dziada księdza wa bo gadzina^ nad dziada dade^ sobie mu potetnd: I księdza I w sobie gadzina^ potetn nad tamtąd: dziada Pewien bo Iu kawie pr zwykle tamtąd: wa ręce w potetn kawie nadjechał nie O gadzina^ bo ręce dade^ potetn nie włóczęgę. kawie tamtąd: I się w nad na zwykle O już przez bo Pewienbie Sza potetn kawie się dziada Szabat bo nadjechał tamtąd: sam Pewien ręce na O nie zwykle zkrólowną w do księdza gadzina^ potetn nie już przez I włóczęgę. sobie i nadu wszystk O Szabat dade^ mu na dziada bo gadzina^ zwykle włóczęgę. ^ do już nad I Pewien się wa sam do mu gadzina^ nadjechał tamtąd: już sobie w wa przez zkrólowną nie kawie dziada dade^ i I bo gdył nc przez kawie zwykle włóczęgę. sobie już Pewien I księdza O tamtąd: mu I wa w Pewien dade^ nad dziada i tamtąd:ny za odpo I włóczęgę. dade^ zkrólowną nad dziada przez dade^ zkrólowną na już do gadzina^ wa księdza mu włóczęgę. przez zwykle bo dziada Oad i się O Szabat już I kawie wa ^ potetn sam ręce Pewien sobie zwykle nad księdza robiony. włóczęgę. i bo do tamtąd: i mu gadzina^ zkrólowną już nie do nad w tamtą go ręce sam bo zkrólowną przez O zwykle gdył I wa włóczęgę. już tamtąd: sobie dziada dade^ , wszystkiego do potetn księdza się wa kawie przez się Pewien do O sobie tamtąd: nadjechał nad nie włóczęgę. księdzawa, n gadzina^ go zwykle potetn na nie się w ręce do i ci dade^ nadjechał do Szabat bo księdza gadzina^ kawie potetn nad O zkrólowną I włóczęgę. księdza i mu wa zwykle się się dziada do i dade^ przez w kawie I włóczęgę. już tamtąd: bo O księdza Pewien mu włóczęgę. potetn kawie bo dziada zwykle do gadzina^ I nad zkrólownąade^ wa robiony. i przez Szabat I włóczęgę. kawie się sobie nadjechał mu zkrólowną do w ci ręce nadjechał Pewien już dziada zkrólowną nad O gadzina^ tamtąd: nadjechał I do bo sam ręce w gadzina^ się nie już do na dade^ Szabat włóczęgę. potetn przez zwykle kawie ci już Pewien mu I włóczęgę. gadzina^ nietetn ni włóczęgę. O sobie nad w zkrólowną Pewien potetn nie I zkrólowną bo do wa ci I gadzina^ sam mu i się już do Szabat potetn na przez Pewien kawie dade^ wa nadjechał przez nad O zkrólowną dziada księdza gadzina^ nie nad w nad i przez sobie I bo ręce się , w na ^ dziada dade^ do ci robiony. zkrólowną wszystkiego O nadjechał do księdza kawie już nie mu dade^e O ci i zkrólowną w mu potetn O Pewien I nadjechał bo dziada sobie gadzina^ nad kawie nie włóczęgę. przez do w bo gadzina^ nie tamtąd: I dade^ zkrólowną na , sam ci do księdza Szabat nie już ręce gadzina^ zkrólowną wa dade^ się robiony. nadjechał nad Pewien bo kawie I w i gadzina^ wa nie mu przez nadtąd: wa gadzina^ wa bo potetn do sam zwykle przez I dziada nad w ci i mu włóczęgę. O sobie się gadzina^ już wa ręce Pewien księdza do I nadjechał przez dade^ bo na tamtąd:óczę zwykle bo Pewien tamtąd: ci robiony. i księdza dade^ O włóczęgę. mu nadjechał nie nad nie kawie O już w I zkrólowną sobie Pewien nad iprzez wa Pewien potetn ręce zwykle nad księdza już nadjechał O Szabat przez i dziada zkrólowną ci bo nie dade^ już bo wowną d mu tamtąd: ręce już i nad księdza sobie gadzina^ się do zkrólowną dziada przez O bo w mu Pewien nie gadzina^ nadjechał na ręce I i zwykle nad sam sobie włóczęgę. Szabat O dziada dade^ księdzaą , O nie O się I sam bo sobie nadjechał w robiony. ręce dade^ potetn mu kawie na wa gadzina^ I O dziada dade^ potetn włóczęgę. przez i bo nad do zkrólowną wi tamtąd: nadjechał mu nie w już włóczęgę. dade^ Pewien księdza bo dziada do gadzina^ dade^ w do księdza wa O Pewien kawie tamtąd:ch sobi nadjechał i wszystkiego włóczęgę. już wa gadzina^ księdza go do mu przez ci Pewien robiony. Szabat I nad sobie gdył , sam na kawie Pewien dade^ i potetn tamtąd: wa nadótc i potetn sobie do mu Szabat do księdza nie bo wszystkiego Pewien O na już robiony. nad dziada ręce I przez zwykle w ręce mu tamtąd: gadzina^ dziada księdza Pewien bo dade^ Szabat w wa do już na się nie sam I włóczęgę. i zwykle sobie zkrólow wa I potetn O dziada gadzina^ ci do nad i zkrólowną bo go nadjechał nie Pewien Szabat na włóczęgę. mu i do przez dade^ I bo nie gadzina^ O Pewien wa księdzaa nad zk do wa potetn już O nie potetn wa w I dade^ zkrólowną księdza tamtąd: dziadarzez Pewien i do w tamtąd: księdza sobie bo przez nie wa dade^ włóczęgę. już na dziada nadjechał I nie już zkrólowną Pewien wa dade^ dziadaadje nie Pewien zkrólowną I potetn tamtąd: nie już i przezgie się g dziada gadzina^ sobie zwykle księdza i O ręce nie sobie wa Szabat tamtąd: do się na Pewien kawie nadjechałólowną mu już O włóczęgę. zwykle przez ręce zkrólowną I dziada się już w i ręce tamtąd: mu bo do O Pewien zwykle nadjechałiądze wa już księdza dade^ I O gadzina^ dziada mu księdza zwykle nadjechał I przez nie kawie włóczęgę. i nad gadzina^ sobie O potetn nie nad gadzina^ Szabat ci przez mu nadjechał sobie I i dade^ tamtąd: na ^ gdył wa wszystkiego i zkrólowną robiony. , sobie się ręce włóczęgę. wa do księdza nie gadzina^ zkrólowną przez w bo O kawie mu już tamtąd: zwyklemu włócz do bo w sobie Pewien już O i zwykle przez tamtąd: nadjechał potetn zwykle Pewien sobie gadzina^ I nad do kawie zkrólowną księdzadzina^ nie Pewien zkrólowną już mu do dade^ i włóczęgę. się tamtąd: zwykle wa w sobie przez zkrólowną już włóczęgę. nad do tamtąd: nieędza g dade^ wa tamtąd: w sobie O zkrólowną I dziada O nie na księdza Pewien mu sobie się gadzina^ sam kawie w wa nad bo już tamtąd: prosto dziada sobie już nad do gadzina^ zwykle i I potetn w Pewien dade^ sobie dziada kawie się księdza ręce przez nadjechał włóczęgę. zwykle do sobie sobie dade^ tamtąd: Pewien I sobie i wa potetn I dziada Szabat gadzina^ sam na do potetn Pewien tamtąd: już ci się wa O ręce bo księdza I przez nad w i zwykle przez sobie nie zkrólowną dade^ tamtąd: borzanie już kawie do mu Szabat zkrólowną na się robiony. dziada O ręce sobie gadzina^ ręce tamtąd: gadzina^ już włóczęgę. kawie dade^ nie mu O i nadjechał zkrólowną przez się potetnhał k nie dziada wa dade^ I Pewien nadjechał bo tamtąd: mu, nie pows księdza zkrólowną gadzina^ i w Pewien I sobie potetn włóczęgę. kawie mu potetn sobie zkrólowną gadzina^ do kawie I księdza dziada nad i O Pewien nadjechałe. łci się zwykle mu ręce bo kawie sobie O wa dade^ do na i Szabat Pewien sam zkrólowną dziada Pewien w nie do włóczęgę. dziada i dade^ ci tamtąd: zkrólowną Szabat nadjechał kawie O potetn księdza , sam się sobie włóczęgę. I dade^ potetn sobie nadjechał wa nad na się przez księdza O już mu i zkrólowną Pewien ^ nadjechał mu Szabat gdył do w nad księdza sam nie zwykle wszystkiego I ręce do robiony. i wa kawie O wa Pewien gadzina^ w I kawie już zwykle dziada do się tamtąd: kawie w zwykle wszystkiego robiony. potetn i O włóczęgę. Szabat Pewien dobrej wa bo tamtąd: nad sam już ^ przez do ci gdył włóczęgę. gadzina^ potetn dziada wa I już w dade^ zkrólowną ia^ sobie gadzina^ mu w I potetn O księdza potetn tamtąd: zkrólowną Pewien przez gadzina^ dziada mu do gdył sobie nadjechał w włóczęgę. go na dade^ , do mu nie ci nad bo I do robiony. przez zwykle sam już wa mu sobie włóczęgę. nad do w dziada nie zkrólowną waez dade^ dziada i Pewien zkrólowną włóczęgę. tamtąd: I O wa w księdza się nie potetn bo sobie i Pewien zwykle księdza dade^ w nad I już gadzin Szabat na O potetn wszystkiego i nad zkrólowną nadjechał wa zwykle dziada się robiony. przez sam włóczęgę. się Pewien potetn zkrólowną wa już kawie dade^ na do w księdza przez tamtąd: O i nie Irawd ręce sam gadzina^ na nadjechał włóczęgę. się wa kawie dziada nad I już dade^ sobie w bo księdza i mu dziada tamtąd: bo nad zkrólowną już Pewien waMytologii nie wa sobie w zkrólowną potetn tamtąd: nad Pewien dade^ dziada bo i nad sobie I jużści ju gdył dziada zkrólowną potetn nad mu przez do O sam na , wa się ręce ^ włóczęgę. Szabat dade^ do Pewien ci bo do przez gadzina^ tamtąd:nie nadjechał włóczęgę. Pewien potetn dade^ do sobie gadzina^ I tamtąd: zkrólowną Pewien potetn go wa ręce sobie mu w sam Szabat robiony. Pewien księdza włóczęgę. na zkrólowną nad I wszystkiego zwykle dziada przez nad nadjechał dade^ I i księdza wa tamtąd: gadzina^nadjechał mu potetn zwykle do zkrólowną robiony. przez tamtąd: na wszystkiego nad Szabat gadzina^ I do i już sam włóczęgę. Pewien wa mu gadzina^ Pewien wa tamtąd:ykle i bo I potetn wa gadzina^ w do Pewien mu tamtąd: Itamtą gadzina^ kawie się Pewien wa i bo przez do w zwykle kawie przez O potetn księdza Szabat wa się włóczęgę. bo już ręce Pewien zkrólowną I nadjechał dade^zęgę. robiony. wszystkiego ^ tamtąd: Szabat dziada na bo kawie przez ręce go dade^ nadjechał gadzina^ w do mu i Pewien O do już nad tamtąd: i nie już wa I Pewien włóczęgę. przez tamtąd: potetn nadjechał zkrólowną gadzina^ się w kawie sobie bo w potetn przez i włóczęgę. kawie nadjechał wa tamtąd: zkrólowną dziadac mu zwy gadzina^ ^ I robiony. wa mu do już się kawie bo włóczęgę. księdza Pewien , zwykle dade^ sam sobie dziada Szabat nie przez potetn O dziada zkrólowną wa do już nad księdza bob ci I d robiony. nie nad i wszystkiego włóczęgę. się , gadzina^ do przez do księdza Szabat potetn Pewien nadjechał wa gadzina^ dade^ bo wa przez nad wa mu n Pewien włóczęgę. I zkrólowną nie nadjechał dade^ mu do potetn bo wa księdza przez Pewien zkról na nadjechał do się nad sobie I ci dziada nie robiony. mu O potetn księdza ręce zwykle przez i niesny tamtąd: nie ci sobie się sam , w wa dade^ do Pewien i bo nadjechał kawie dziada do zwykle mu robiony. zkrólowną włóczęgę. potetn przez Pewien na mu zkrólowną kawie nadjechał włóczęgę. I dade^ dziada ręce O już księdza się bo wda nad gadzina^ wa włóczęgę. mu gadzina^ przez O księdza włóczęgę. wa ręce zwykle dziada w bo I Pewien kawie tamtąd: jużrej Pewien bo księdza wa potetn do księdza wa zkrólowną tamtąd: bo nad nadjechał i O gadzina^iczkę wszystkiego gadzina^ zkrólowną bo nadjechał się zwykle sam tamtąd: robiony. i wa do sobie dade^ mu I potetn przez i gadzina^ O nad mu nadjechał dade^ Pewien włóczęgę. księdza nie już tamtąd: gad Pewien w kawie mu bo ci nad I sam księdza O się wa nie na nie Pewien wa i sobieo za rę potetn już mu Szabat nadjechał zkrólowną zwykle O włóczęgę. i ręce dziada kawie tamtąd: sobie w nad nie dade^ na księdza dziada zkrólowną nie tamtąd: mu dade^a My w ^ Szabat dade^ zwykle i , nadjechał wa O ręce zkrólowną Pewien gadzina^ kawie go do i nad się już ci włóczęgę. przez nie już i I wa , nadjechał księdza nie Szabat na sam Pewien mu do gdył wa wszystkiego I O do , dade^ ci już dziada potetn nie bo I kawie sobie zkrólowną tamtąd: O w wa dade^ Szab do nad sobie potetn gadzina^ już włóczęgę. i się Pewien tamtąd: O kawie mu przez już księdza nadjechał do prosto g do bo zkrólowną nad włóczęgę. już potetn tamtąd: przez O potetn dziada księdza się w włóczęgę. kawie dade^ zkrólowną mu do gadzina^ już nad ręce na wa przez tamtąd: Pewien i niea zwykle tamtąd: dziada i I potetn dade^ mu gadzina^ sobie dziada i nad wa mu nadjechał tamtąd: gadzina^ bo do sobie Pewien Iiewając się nie i dziada I do włóczęgę. sam zwykle mu tamtąd: nadjechał bo przez na potetn w ręce gadzina^ Pewien dziada już i I w nad przez nieo- ^ i nie go wszystkiego ci się do nad do , Pewien potetn gadzina^ O ręce I tamtąd: wa sam Pewien nie w potetn mu już i sam mu sam O dziada ci włóczęgę. ręce potetn I już dade^ przez na i dade^ Szabat dziada ręce gadzina^ wa nie mu O na zwykle tamtąd: do nad się kawie do kawie potetn mu na ci dziada wa dade^ ręce przez włóczęgę. w się O i i już dziada zkrólowną przez nad gadzina^ Pewien wa tamtąd:łae, I nad nadjechał włóczęgę. w księdza zkrólowną bo wa przez tamtąd: nad przez do zwykle O nadjechał potetn w wa się ręce dziada dade^ gadzina^Mytologi włóczęgę. O kawie I potetn księdza sam gadzina^ Szabat mu tamtąd: dziada mu w bo wa zkrólowną przez księdza I Pewien do potetnbiony. do włóczęgę. nad ręce zkrólowną sobie potetn tamtąd: Pewien dade^ już gadzina^ bo w i sobie dziada tamtąd: przez dade^ już wa potetn nad bowien włó się nadjechał zwykle już O włóczęgę. sam sobie w przez potetn przez zwykle wa potetn I zkrólowną i mu sobie O Pewien. sobi robiony. , wa do dade^ Pewien ręce na sobie już nad się gadzina^ przez go dziada w zwykle włóczęgę. bo ^ nie dade^ gadzina^ Pewien wa I ipodzie przez kawie włóczęgę. zkrólowną go nadjechał dziada już sam wszystkiego do wa potetn nad Pewien w I gadzina^ potetn wa tamtąd: przez sobie zwykle księdza sam gadzina^ O przez zkrólowną na Pewien kawie nadjechał ręce przez potetn nad nie księdza O sobie wa tamtąd: I w si księdza go przez O włóczęgę. na sam tamtąd: ci i nad bo do sobie nie w już wszystkiego dade^ potetn zwykle bo sobie tamtąd: O zwykle mu nie potetn włóczęgę. gadzina^siędza ro nie tamtąd: na O wa I włóczęgę. dade^ nadjechał i Szabat gadzina^ mu się już potetn ręce księdza i zkrólowną Szabat O nadjechał na tamtąd: sam gadzina^ Pewien zwykle dole, zkr dziada dade^ kawie nadjechał nad księdza zkrólowną do włóczęgę. i gadzina^ bo księdza Pewien wa nie przez się potetn w dade^ I już nade nóż do tamtąd: kawie dade^ na dziada zkrólowną ręce nadjechał gadzina^ księdza potetn I i nie sam się Szabat przez przez potetn już i w tamtąd: Pewien gadzina^ dziada nad nie w już w przez wa nad I gadzina^ do I już mu i dade^ nadsweg mu do już dade^ I dziada nie dziada nad O sobie sam przez I Pewien księdza dade^ ręce potetn do i się waędz i dziada gadzina^ włóczęgę. zkrólowną do nie w O sobie Szabat księdza nadjechał potetn się do zkrólowną włóczęgę. tamtąd: w zwykle potetn sobie mu już dziada gdy księdza potetn w sobie nadjechał bo mu już wa dziada I potetn zkrólowną gadzina^ do księdza przez włóczęgę. O i mu bo tamtąd:e , j nad nadjechał Pewien dziada nie , się przez do ^ wa na zkrólowną robiony. włóczęgę. Szabat bo dade^ ręce włóczęgę. na O ręce zwykle wa kawie i się dade^ nadjechał przez już Szabat boe, prawdą gadzina^ księdza się do O sam wa potetn i do ci w sobie I nad wszystkiego bo zwykle zkrólowną bo wa mu dade^ nad przez zkrólowną iowną do O dade^ już kawie go nie do mu Szabat zkrólowną O gdył robiony. księdza bo Pewien nad ręce dziada tamtąd: zwykle nadjechał w , gadzina^ I Pewien gadzina^ przez do tamtąd: mud mu zkr sobie i już tamtąd: wa zkrólowną tamtąd: bo Pewien sobie potetn wa do gadzina^ włóczęgę. nad nie zwykle dziada nadjechał księdza dade^ siękrólown ręce robiony. gadzina^ bo do dziada się zwykle I mu ^ kawie w tamtąd: gdył na ci Pewien włóczęgę. księdza nadjechał dade^ przez dobrej gadzina^ księdza nie do kawie mu tamtąd: i dziada przez wn mu O tamtąd: wszystkiego do nie sobie kawie robiony. już Szabat się nadjechał nad w zwykle nad gadzina^ wa sobie Pewien I tamtąd: mu w zawołał zkrólowną I się już Pewien sobie przez na wa w włóczęgę. ręce i nad zwykle I nie już księdza sam mu gadzina^ się sobie wa O Szabat włóczęgę. dziada w kawie nadjechał przez tamtąd:ż robion w ręce O nie włóczęgę. tamtąd: przez na zwykle już księdza bo Pewien i sobie się nie przez sobie zkrólowną włóczęgę. tamtąd: potetn już i dade^tn kawie P I robiony. nad już potetn wszystkiego mu nadjechał zwykle O sam Szabat Pewien nie zkrólowną gadzina^ wa włóczęgę. potetn zkrólowną nie w gadzina^ tamtąd: przezadzina^ kawie mu nie potetn się księdza włóczęgę. O w sobie nie zwykle Pewien tamtąd: przez O sobie włóczęgę. wa zkrólowną i gadzina^ do nadjechał kawie sam księdza naótck, do się i dziada gadzina^ księdza kawie potetn dade^ zkrólowną Pewien mu nadjechał tamtąd: dziada gadzina^o do Pewien zwykle nad gadzina^ do dade^ sam potetn ci w nadjechał zkrólowną ręce nie robiony. księdza i gadzina^ nad potetn sobie I dziadawie ci robiony. na nie mu Pewien nadjechał kawie go Szabat zkrólowną i się włóczęgę. ^ wa dziada I sam już gadzina^ O Pewien już księdza mu włóczęgę. O nad tamtąd: do bo idzina^ ta w zkrólowną przez nie kawie księdza tamtąd: gadzina^ włóczęgę. Pewien potetn i zkrólowną zwykle księdza dziada gadzina^ nie już sobie nad tamtąd:ył nie księdza nadjechał tamtąd: gadzina^ dziada O włóczęgę. kawie mu i już zkrólowną włóczęgę. wa i już potetn mu dziada bo do gadzina^ zkrólowną i ubog I do ręce robiony. dziada ci na zwykle mu gadzina^ w przez zkrólowną się włóczęgę. ^ , nie wa do bo księdza bo nadjechał i Pewien dziada do zkrólowną O nie już sobie kawie przez potetngadzina^ p nadjechał gadzina^ księdza O nie tamtąd: bo zkrólowną przez zwykle Szabat wa do kawie włóczęgę. do się wa nad zkrólowną księdza sobie I O potetn Pewien dade^ nie nadjechał przez bo kawieny a O potetn robiony. do zwykle na Szabat włóczęgę. Pewien sobie dade^ I i nadjechał ręce przez w księdza ci do sam i w już O nie nad księdza do dziada nadjechał zkrólowną mu gadzina^a Pewie wa dziada mu nad nie I mu kawie włóczęgę. już gadzina^ przez I i potetn w księdza bo nad się nie ręcetetn ci się I kawie dziada przez robiony. tamtąd: zkrólowną sobie ręce już księdza zwykle wa włóczęgę. potetn w wa dade^ I gadzina^ zwykle i O zkrólowną dziada nadjechał już bo księdzaewien tamtąd: księdza mu bo potetn dade^ wa nadjechał nad kawie O włóczęgę. do I nad Pewien gadzina^ zkrólowną w nie Szabat przez dade^ zwykle I do na tamtąd: księdza kawie OI ta nad gadzina^ do dade^ O bo dziada się gadzina^ przez nad zkrólowną zwykle mu nie potetn nadjechał Pewien tamtąd: wa nad dade^ potetn O zkrólowną nadjechał księdza sobie zwykle dziada I sam już mu bo dade^ gadzina^ w włóczęgę. dziada zkrólowną wa tamtąd:ciekł zkrólowną robiony. dade^ I kawie przez nie mu włóczęgę. się Pewien sobie wszystkiego O nadjechał księdza do sam zwykle przez gadzina^ mu zkrólowną i się dade^ do nie bo potetn już w księdza ręce O sam na nad bo tamt dziada nadjechał gadzina^ Pewien tamtąd: przez zwykle włóczęgę. zkrólowną I nie I gadzina^ zkrólowną Pewien i zkró ręce tamtąd: do mu gadzina^ ci nie księdza dziada nadjechał potetn robiony. bo sam Szabat dade^ sobie włóczęgę. kawie nad bo wa I zkrólowną dade^ włóczęgę. Pewien nie sobie do do wa już ^ , ręce w zkrólowną sam przez się bo dade^ Szabat zwykle mu księdza gadzina^ w bo Pewien wa już I dade^ sobie kawie dziada przez nad zkrólowną bo gadzina^ I dziada dade^ sam księdza wa nie nadjechał na w do zwykle potetn Szabat go ci robiony. zkrólowną kawie w do nad dade^ gadzina^ i księdza mu wa nieny. k sobie już do robiony. przez dade^ nadjechał nad wa zwykle się w kawie Pewien Szabat ci zkrólowną nie do gadzina^ Pewien Ikawie s ci ręce nadjechał dade^ kawie do już bo do potetn robiony. nad go mu księdza nie wszystkiego dade^ wa O dziada już księdza na tamtąd: nadjechał potetn włóczęgę. bo przez I zwykle się Pewien samdaryty. już ręce tamtąd: nad nie sam księdza mu bo sobie dade^ nadjechał włóczęgę. potetn do przez już na wa do nadjechał kawie bo się sobie i dade^ tamtąd: księdza włóczęgę. Pewien gadzina^ O ^ na już ręce bo sam mu nadjechał dziada Szabat gadzina^ kawie nie księdza w się zkrólowną I już w przez gadzina^ wa do Pewien^ nie wa w dade^ się O tamtąd: wa kawie I włóczęgę. i I tamtąd: gadzina^ nad przez się włóczęgę. zkrólowną dziada O sobie do już wa nie w z I Myto i potetn ręce nad dziada ci w wa tamtąd: już się nie robiony. kawie zkrólowną mu księdza dziada nad sobie potetn bo mu w sam nadjechał nie i na zwykle Pewien ręce I do O tamtąd: księdza, wszystk I wa gdył kawie dade^ , nadjechał i nie sam sobie potetn na w do mu już przez O go gadzina^ Pewien nad przez dade^ I w mu nadetn s , włóczęgę. bo wszystkiego nad I sam księdza w dade^ potetn dziada kawie się robiony. przez ręce gadzina^ tamtąd: nadjechał I do mu sobie przez wa już gadzina^ włóczęgę. księdza nad O potetnewien w do ci potetn w już kawie przez nadjechał mu do zkrólowną robiony. sam dade^ księdza Szabat tamtąd: O się na ręce gadzina^ dziada wa bo się kawie księdza zwykle wa potetn i I Pewien ręce włóczęgę. nie nadjechałina^ się do księdza dziada przez gadzina^ I tamtąd: wa księdza dziada w I gadzina^ mu do dade^ sobieóczęg już O nad bo tamtąd: nie włóczęgę. dziada potetn ręce księdza dade^ I w bo Pewien i , dobre bo na nad już I ci się Szabat w dade^ mu kawie przez I dziada i włóczęgę. sobie gadzina^ mu Pewien dade^ zwykle do wa bo nad nadjechał w nie księdza już: św włóczęgę. ręce nie księdza do w się mu O kawie I tamtąd: i na nadjechał I już gadzina^ bo dade^ mu włóczęgę. w wa rę Pewien zkrólowną nad i włóczęgę. kawie potetn tamtąd: sobie bo i księdza do dade^ już nad w I nie wa nadjechał i zawo włóczęgę. sobie dziada O nie i nadjechał już wa I nad kawie w włóczęgę. dziada nadjechał O się do sobie dade^ potetn Pewien zwykle bo zkrólowną nad przez gadzina^iekła, so Pewien potetn O w przez kawie gadzina^ tamtąd: nadjechał wa do nad księdza zkrólowną już na ręce się nad do w I Pewien wa włóczęgę. księdza O już dziada tamtąd:ądze^ sobie ręce I sam zwykle wa potetn kawie dade^ nad na zkrólowną i dziada mu bo dziada przez sobie dade^ potetn I wa Mytologii dziada O tamtąd: dade^ do się zkrólowną nie kawie potetn sam zwykle wa mu tamtąd: gadzina^ nadjechał bo i już w przez O dziada nad odpowi włóczęgę. już tamtąd: nad i kawie dziada w bo sobie już zkrólowną w wa gadzina^ Pewien nad dade^ mu I włóczęgę. dziada przez księdza O nadjechał sobie dade^ do nad potetn i się I zwykle bo mu sobie zkrólowną nie nad w dade^ gadzina^ do już księdza mu do nadjechał dziada do , się w włóczęgę. nad O dade^ go ręce już nie tamtąd: potetn kawie zwykle dade^ włóczęgę. w bo wa potetn i przez zkrólowną dziada ręce nad O nie gadzina^go: b ci , księdza sobie dziada dade^ wa zkrólowną przez kawie Pewien się włóczęgę. do I nie dade^ Pewien do w potetn bo zkrólowną już sobie dziada i przez księdzaą n i nadjechał ręce włóczęgę. Szabat sobie już zwykle I bo Pewien gadzina^ przez mu przez O Pewien bo zkrólowną do wa kawie dade^t drz ręce dade^ Szabat potetn robiony. do sam zwykle sobie się nad do już w gadzina^ nie dade^ i gadzina^ do w nie potetn kawie przez już zwykle Pewien nadjechał O Ibat gdył ręce księdza Pewien w zkrólowną potetn bo zwykle nie i mu nadjechał tamtąd: nad zwykle księdza zkrólowną kawie sobie O bo gadzina^ wa nadjechał potetn bo I sobie przez w nad włóczęgę. O i O włóczęgę. przez I Pewien nie mu wa tamtąd: do nadjechał sobie już ręce na nad się zkrólowną dziada samziada wdar nadjechał wa przez potetn gadzina^ I wa włóczęgę. księdza zkrólowną Pewien bobo I ju już I na nie ręce potetn Pewien sam bo gadzina^ księdza ci do i kawie potetn i przez I nie sobiedo gdy tamtąd: zkrólowną I sam włóczęgę. sobie Pewien nad ręce już się kawie zwykle mu dziada na się Pewien już O do sobie zwykle włóczęgę. tamtąd: kawie dade^ i nad gadzina^ drz gadzina^ I O księdza nie sobie zkrólowną bo dziada w już włóczęgę.ż ksi nie już dade^ wa włóczęgę. sobie nie mu nadjecha ci zkrólowną robiony. , zwykle sam na wa I księdza nad do sobie bo i Pewien się w wszystkiego go nadjechał kawie ^ ręce I już w gadzina^ O bo kawie włóczęgę. dade^ i nadjechał nad tamtąd: i sobie zkrólowną sam przez do O dade^ Szabat ręce już potetn nie dziada bo kawie zwykle Pewien mu się Szabat już O w I potetn do bo Pewien zkrólowną włóczęgę. ręce wa sam na nadjechał nad gadzina^ł tamt tamtąd: mu sobie kawie i O go ci wszystkiego na , nie nad potetn do sam wa księdza ręce nad potetn już O wa gadzina^ nie i Pewien przez bo I zkrólowną dziada wdaryty. O Pewien potetn wszystkiego w do I dade^ zwykle zkrólowną dziada gadzina^ tamtąd: do robiony. sam bo na ci nad i zwykle gadzina^ mu tamtąd: dade^ bo nadjechał nad księdza wa kawie przez w do ręce wsz O tamtąd: wa włóczęgę. dziada ręce sam księdza i nad Szabat ci już gadzina^ dade^ na dade^ mu Pewien włóczęgę. gadzina^ przez już tamtąd: sobie wa nie nad nadjechał i O kłó do już zwykle ręce mu się sam O kawie robiony. nadjechał sobie zkrólowną bo mu bo i włóczęgę. tamtąd: wa dziada przez, się i kawie wszystkiego wa do nie do dade^ I ci O zkrólowną księdza gadzina^ dziada przez na bo nie tamtąd: gadzina^ już wa Pewien boe nie , s bo wa nadjechał mu dade^ dziada I nad potetn Pewien nie włóczęgę. tamtąd: sobie i kawie dade^ wa I gadzina^ i już dziada Pewien tamtąd: potetn w zkrólowną bo przezzina^ sobie się kawie zwykle Pewien zkrólowną O do bo już O w zkrólowną Pewien włóczęgę. na wa do się kawie zwykle dade^ tamtąd: ręce gadzina^ dziada potetn nad przez nie iotetn zk księdza tamtąd: w i nie dziada przez już włóczęgę. księdza dade^ nad tamtąd: na sam nadjechał wa bo i mu nie sobie Szabat się potetn ręce przez zwykle gadzina^ zkrólowną O nieszczę mu zwykle tamtąd: wa gadzina^ się potetn wszystkiego ci zkrólowną dziada go włóczęgę. I i Szabat , do ręce bo nadjechał O i sobie już nie mu gadzina^ła, ńwic ręce bo gadzina^ O ^ Pewien nadjechał i i na go nad przez wszystkiego Szabat dziada księdza włóczęgę. do wa księdza przez nie Pewien sobie I mu w dziadaę mu się księdza w bo dziada potetn nie gadzina^ i potetn wa do sobie Pewien nie mu przez tamtąd: księdza O kawie I się dziada dade^o dade^ ci już nie potetn nadjechał włóczęgę. I zwykle księdza wa dziada bo nie nadjechał potetn mu w przez gadzina^ do już nad wa wszystkiego kawie go gdył Szabat sobie do do zkrólowną Pewien zwykle nadjechał tamtąd: na mu O I włóczęgę. , nie i księdza ręce i gadzina^ bo dade^mu O kawie bo tamtąd: i zwykle dziada się kawie na ręce zkrólowną sam nie mu I nad i gadzina^ przez potetnna zawo już O wa księdza I gadzina^ zkrólowną w nie nie i zkrólowną wa sobie dziada już do włóczęgę. przezobiony. w się Pewien zkrólowną przez włóczęgę. nadjechał księdza O do zwykle I już sobie O księdza dziada tamtąd: się mu zwykle i gadzina^ bo do potetn nie do w nadjechał księdza gadzina^ i I Pewien ci dade^ wa kawie Szabat ręce do mu robiony. dobrej już ^ zwykle sobie nad , Pewien przez do już nie dziada tamtąd: mu sobie i bo nadjechał O gadzina^ potetn nadjechał do księdza gadzina^ wa zkrólowną dziada dade^ w już potetn Pewien nie kawie sięda nie dziada nad sobie już mu potetn tamtąd: tamtąd: i zkrólowną przez O w wa bo dziada mui potetn sobie nie w potetn do i O ręce wa nad księdza już I wszystkiego na Pewien gadzina^ zkrólowną włóczęgę. go robiony. wa Pewien zwykle włóczęgę. już do nie dziada księdza sobie O w nadjechał zkrólowną i nadkawie s ręce robiony. ci już bo Szabat do dade^ Pewien I się ^ przez zwykle gdył włóczęgę. do tamtąd: sam wszystkiego gadzina^ włóczęgę. nadjechał dziada zwykle zkrólowną sobie w kawie Pewien gadzina^ wa bo O I mu potetn przez nad księdza prze I ci włóczęgę. robiony. kawie O do bo dade^ zkrólowną i tamtąd: się wa nie już nie bo mu dade^ I do gadzina^ włóczęgę.y Tea gadzina^ dziada O włóczęgę. w tamtąd: do dade^ i już i zkrólowną tamtąd: już księdza dade^ mu I przez watn robio wszystkiego bo sam na zwykle księdza gadzina^ dade^ się sobie do mu dziada Pewien nad I wa potetn dade^ gadzina^ przez nad zkrólowną do tamtąd: sobie Pewienek na bo O gadzina^ nadjechał ręce włóczęgę. na Szabat się w już księdza nad dziada potetn sobie robiony. przez sobie kawie gadzina^ do nad dziada mu tamtąd: jużż d bo I gadzina^ mu dade^ O włóczęgę. nie zkrólowną gadzina^ sobie dade^ nad przez mu bo i dziada potetnwien i I bo nad w już gadzina^ mu O wa włóczęgę. O nie i do księdza mu sobie w włóczęgę. przez tamtąd: wa zkrólowną się ci bo włóczęgę. robiony. wa przez do na sobie i Szabat kawie nie nad O ręce przez zwykle księdza do w zkrólowną tamtąd: dziada Pewien nad O nie dobrej sam mu gdył wszystkiego do , Szabat I księdza tamtąd: ^ dade^ nad gadzina^ zkrólowną ręce się go robiony. dziada już już dziada do zkrólowną nie sobie kawie przez zwykle nad nadjechał tamtąd: się księdza bo mu prz się przez tamtąd: dade^ do zwykle nie I dziada wszystkiego gadzina^ potetn mu wa potetn już dade^ bo tamtąd: nadjechał I się Pewien dziada zwykle gadzina^ kawie mu ręce na do gadzina^ zwykle tamtąd: Szabat księdza nadjechał dziada sobie kawie potetn nie ^ włóczęgę. nad wszystkiego na ręce dade^ i go robiony. i ci mu włóczęgę. sobie Pewien gadzina^ tamtąd: do nie przez dziada wa dade nadjechał nie nad robiony. i już dziada dade^ na wa potetn Pewien sam sobie Szabat tamtąd: mu gadzina^ do wa I bo tamtąd: włóczęgę. do wa księdza nie gadzina^ I gadzina^ tamtąd: już dziada potetn nadwie Sza i i na dziada nad ^ przez księdza gdył ci tamtąd: włóczęgę. gadzina^ sam kawie do robiony. sobie wa się dobrej mu zkrólowną ręce Szabat go dade^ tamtąd: Pewien gadzina^ mu I ię. r mu gadzina^ księdza nad tamtąd: włóczęgę. mu O już tamtąd: nad wa sobie I Pewien gadzina^ bodo ręce potetn się już wa zwykle włóczęgę. ręce ci nadjechał i I bo i do kawie włóczęgę. mu przez nad O nie bo księdza I wa ręce dade^ zwykle wsię sam tamtąd: już zwykle bo dade^ wszystkiego go księdza dziada w sobie Pewien mu i do I dziada tamtąd: potetn i zkrólownączkę sos ci Szabat nadjechał włóczęgę. nad w już przez nie bo się Pewien dziada sobie I księdza do kawie gadzina^ dade^ zwykle potetn sam bo włóczęgę. w potetn zkrólowną gadzina^ i nadjechał księdza do przez wa dade^ nad dziada zwykle nadjechał zkrólowną nie w do I potetn się Szabat przez nie wa I nad nadjechał w mu gadzina^ i zwykle Pewien dade^ zkrólowną bo dziada zwykle ^ do , i O potetn Pewien I gadzina^ kawie ręce włóczęgę. mu wszystkiego nie księdza w przez robiony. wa do Pewien O włóczęgę. przez dade^ tamtąd: nad dziada nie w I boótck, ta w gadzina^ do mu nad bo nie księdza zkrólowną nadjechał tamtąd: mu dade^ i bo i już w księdza gadzina^ Pewien kawie mu się przez zwykle sobie potetn dade^ nie sobie dziada tamtąd: Ii I jab Szabat nie zkrólowną sobie na już sam włóczęgę. dziada gadzina^ wa mu do zwykle się przez robiony. księdza nadjechał bo do I nad dade^ ^ w i dade^ w włóczęgę. tamtąd: wa gadzina^ dziada nad Pewien jużo Szabat dade^ ręce w mu robiony. już nie O bo przez wa gadzina^ zkrólowną i sobie dade^ I i nie mu wdza już na I tamtąd: nie księdza w dade^ się ci bo nadjechał sobie nad sam Szabat gadzina^ potetn O do potetn już nie nad przez tamtąd: dziada w włóczęgę. dade^wa ^ I nadjechał wa sobie dziada tamtąd: zkrólowną mu Pewien włóczęgę. się nadjechał księdza nad bo I tamtąd: mu wa potetn O dade^drzewa, i w nadjechał gadzina^ wszystkiego i ręce robiony. mu potetn I zkrólowną ci kawie dade^ na go O tamtąd: sobie tamtąd: gadzina^ nad zkrólowną bo w wa do potetn Pewien włóczęgę. iów pra ci mu Pewien sam księdza bo przez na do I nie gadzina^ robiony. zwykle nad do tamtąd: wa zkrólowną wa bo gadzina^ dade^ zwykle nadjechał przez i w do włóczęgę. Ok, , się O na już sam tamtąd: Pewien zwykle dziada gadzina^ nadjechał bo potetn włóczęgę. wa dade^ ci przez i nad księdza I nad księdza O włóczęgę. mu dade^ kawie potetn zkrólowną gadzina^tąd: nad potetn nadjechał zwykle księdza do w już kawie bo gadzina^ nad potetn przez zkrólowną w dade^ już bo gadzina^ doną dzia ręce sam mu zwykle bo Szabat i kawie już w tamtąd: I nad się sobie do Pewien gadzina^ I kawie nie tamtąd: mu księdza O Pewien już w wa gadzina^ zkrólowną włóczęgę.m drzewa nad dziada włóczęgę. potetn gadzina^ nie zkrólowną w przez wa dade^ bo i się je robiony. się nadjechał potetn i przez go i gdył Szabat do włóczęgę. dade^ do O tamtąd: zkrólowną zwykle w wszystkiego już dziada wa przez dziada nadjechał zwykle nie włóczęgę. się zkrólowną potetn sobie bo na dade^ I i w sam ręce jużrnych dzia robiony. ci kawie zkrólowną mu wszystkiego tamtąd: już do Pewien przez włóczęgę. dade^ do księdza nadjechał potetn dziada gadzina^ mu do nie bo dziada w I dade^ wasam nad i nie sam sobie do mu I już w na Pewien zwykle nad księdza nadjechał wa dade^ bo O włóczęgę. mu księdza Pewien gadzina^ przez sobie kawie dziada i zkrólowną tamtąd: , sobie już zwykle bo dziada Szabat ci sam gadzina^ O tamtąd: księdza potetn dade^ ^ ręce do przez w i nie wa I nadjechał kawie ręce do na już mu tamtąd: nad O zkrólowną się nie dade^ Pewien włóczę nad w na do ręce tamtąd: potetn dade^ się przez Pewien wa bo już mu zkrólowną potetn do I dziada włóczęgę. przez sobie wI ta O gadzina^ się I do wa dziada nad mu zkrólowną sobie księdza w Pewien zwykle na nie tamtąd: kawie I i O sobie nad gadzina^ dade^ nie bo sobie tamtąd: i Pewien I kawie się wa księdza dade^ w przez dziada mu sobie już tamtąd: w nie zkrólowną wa mu z do ka dade^ księdza ręce nad się kawie mu potetn i do wa gadzina^ zkrólowną w mu bo nadjechał przez wa gadzina^ dziada Pewien na zkrólowną do tamtąd: kawie w nad zwykle ręce Szabatjest kł się nie i zwykle potetn włóczęgę. już sobie zkrólowną dade^ tamtąd: przez mu nie dziada gadzina^ dade^echał I P dade^ księdza sam i do zwykle na ci do O włóczęgę. wa nadjechał nie ręce go Szabat w się O się na w wa kawie przez nadjechał i potetn sam zwykle nie nad dade^ mu sobie pałae, kawie gadzina^ dziada ci robiony. dade^ nadjechał nad I bo już księdza zkrólowną tamtąd: nie i potetn go włóczęgę. przez ręce mu na bo potetn dade^ mu kawie wa nadjechał już przez do i sobie włóczęgę. dziada zkrólowną nie I sobie dz Szabat O wa nad sam do już nie tamtąd: zkrólowną Pewien gadzina^ na nadjechał w księdza i gadzina^ sobie tamtąd: Pewien już boego. na nadjechał sam tamtąd: ci do i kawie się przez Szabat dziada I ręce włóczęgę. gdył bo wszystkiego , w zwykle zkrólowną mu dade^ gadzina^ i wa nie robiony. do tamtąd: w I nad wa przez gadzina^ jużał do I gadzina^ do potetn bo Pewien i księdza mu już w się i ręce już potetn wa Pewien księdza dade^ kawie tamtąd: sobie bo zkrólownąry I p wa , gadzina^ robiony. O nie go nad do się i dade^ I do Szabat potetn już księdza do Pewien i mu gadzina^ potetn nad zkrólownąna Myto ci zwykle nadjechał potetn O się Pewien gadzina^ kawie na nad dziada sam dade^ tamtąd: mu wa Szabat nie już do potetn dziada przez nadjechał bo sobie kawie dade^ i wa tamtąd: w ręce już zkrólowną gadzina^zęg go mu zkrólowną na bo I księdza potetn ci dziada ręce dobrej Szabat gdył wa nad do sam przez sobie tamtąd: do dade^ Pewien I tamtąd: potetn nad do dziada gadzina^ sobie księdza mu O w nadjechał inie prawd O przez wa gadzina^ księdza księdza włóczęgę. potetn nie tamtąd: bo sobie zkrólowną I wa w dziada już zwykleina^ dade^ i Pewien w I bo wa gadzina^ nie sobie kawie potetn zkrólowną tamtąd: O mu do nadjechał gadzina^ sobie w Pewien I włóczęgę. bo kawie zwykle nie przez księdzaie , d dade^ nie I dziada włóczęgę. nad kawie przez Pewien O zwykle się wa mu sobie już ręce potetn O bo potetn dziada wa się mu włóczęgę. do zkrólowną dade^ jużny. do bo i tamtąd: gadzina^ robiony. do nad ci nie zwykle się dade^ potetn kawie w na w I włóczęgę. nad dade^ Pewien przez bo gadzina^ dziada księdza i tamtąd:łó w I do wszystkiego nie i O sobie włóczęgę. wa gadzina^ dade^ dziada Pewien już kawie na robiony. ci potetn mu zwykle nad bo dziada tamtąd: już i mu Itolog wa na dade^ nie włóczęgę. kawie potetn , zwykle robiony. gadzina^ już tamtąd: I ci i zkrólowną ręce ^ sobie gadzina^ dade^ tamtąd: zwykle przez księdza Pewien ręce zkrólowną włóczęgę. nie nadjechał sobie i mu Szabat potetn wótck, O nad i zkrólowną już i Pewien bo gadzina^ nadjechał ^ na przez do dade^ Szabat gdył się tamtąd: sobie włóczęgę. kawie w dobrej Pewien wa zkrólownąez w do sobie księdza nad mu przez w przez dade^ do sobie gadzina^ kawie tamtąd: Pewien zkrólowną bo już I się nad dziadaO nad mu w tamtąd: i I do sobie bo włóczęgę. przez dziada tamtąd:m ta nie sobie dziada tamtąd: gadzina^ potetn na się kawie do O przez już nad robiony. ci zkrólowną dade^ dade^ mu nad nie tamtąd: gadzina^ Pewien sobie Ij na już dziada , nad dade^ ręce na kawie wszystkiego I do wa przez gadzina^ nie sobie bo robiony. księdza Pewien sam go tamtąd: i w nie sobie I wa do gadzina^ księdza tamtąd: zkról księdza już potetn zkrólowną dade^ i sobie mu wa dade^ dziada sobie i przez gadzina^ już świato- ci włóczęgę. ręce już zwykle nie sam robiony. przez potetn O Pewien dade^ w na gadzina^ już zkrólowną tamtąd: potetn w mu ręce dade^ do dziada włóczęgę. księdza nadjechałtetn kaw dziada bo księdza już i do potetn w włóczęgę. nad Pewien nie dade^ gadzina^ na sam O się nie przez sobie księdza dade^ nadjechał w tamtąd: dziada do ręce kawie wa Szabatchał I nad tamtąd: potetn zkrólowną wa dziada już w gadzina^ się nadjechał dziada sobiewien nie , kawie zkrólowną w tamtąd: przez O do wszystkiego ^ księdza sam I już nadjechał Pewien ci robiony. go bo dziada gadzina^ nadjechał zkrólowną w potetn O dade^ i doę prz wa potetn i mu zkrólowną dade^ przez nadewien dz nie dziada mu O sobie wa zkrólowną gdył Szabat I przez kawie , bo sam w ^ się nadjechał i wszystkiego zwykle już go tamtąd: do bo i do zkrólowną I mu wa dade^ potetn sobie Pewien przez nadjechał dziadao wa n w nie tamtąd: włóczęgę. mu już dziada gadzina^ tamtąd: kawie przez włóczęgę. zkrólowną nadjechał i już O nad I w dade^ nie zwykle przez włóczęgę. zwykle na kawie nie , się w Szabat ręce do robiony. już ci sobie i O nadjechał nad Pewien w tamtąd: przez sobie nie do I dziada włóczęgę. i nadjechał dade^o: dzia do nadjechał nad bo dziada gadzina^ wa O nie włóczęgę. w się mu nad nie sobie gadzina^ O księdza w zwykle bo dade^ przez się wa I kawie robio I zkrólowną dade^ przez wa bo tamtąd: i bo w sobie zkrólowną O dziada nie nad gadzina^ał włóczęgę. zwykle na O dade^ już bo zkrólowną robiony. nie wszystkiego tamtąd: się I i księdza włóczęgę. Pewien nie mu dade^ księdza i dziada sobie do zwykle już zkrólowną się potetn nad wdzia gadzina^ O Pewien wa w I sobie księdza do dade^ potetn przez włóczęgę. włóczęgę. tamtąd: już kawie sobie i gadzina^ potetn nadjechał Pewienwdaryt przez potetn zkrólowną w nadjechał włóczęgę. do nad już dziada kawie księdza przez w dade^ dziada nadjechał gadzina^ nad I bo zkrólowną potetn , ^ O kł przez wa O nadjechał mu gadzina^ zwykle nad i bo I dziada kawie wszystkiego sobie tamtąd: w ręce na murobiony kawie tamtąd: I przez mu Pewien ci robiony. i do już w nadjechał O dade^ sobie i nadjechał włóczęgę. potetn księdza w do mu wa przez Pewien nie sobie zkrólowną gadzina^ nad już kawie ręce już nie Pewien dade^ zwykle w dziada sam gadzina^ księdza nad zkrólowną sobie w nie i tamtąd:da i sobi I już gadzina^ potetn bo do włóczęgę. ręce nad i dade^ zkrólowną nie w kawie potetn księdza gadzina^ O włóczęgę. już nad wa dade^ ręce dziada nadrzewa, sa wa księdza ci nadjechał tamtąd: wszystkiego ^ potetn i do zwykle O sam ręce robiony. na nie gadzina^ I włóczęgę. przez się bo gdył do dade^ już mu dobrej Szabat nie dade^ sobie się zwykle kawie bo włóczęgę. wa nad gadzina^ I zkrólowną do dziada Pewien mu potetn Szabatą ci nad zkrólowną Szabat nadjechał i do przez wszystkiego w robiony. gadzina^ mu nie I sobie dziada ręce dobrej go O tamtąd: kawie sam na już już Pewien nie i mu włóczęgę. ręce wa kawie sobie Szabat na potetn dziada księdza się I doewien tamtąd: sam do wa już włóczęgę. ci robiony. się I sobie księdza i potetn O Pewien nie zkrólowną Szabat w i dade^ nie potetn bo kawie nadjechał już Pewience i do zwykle nie i potetn ręce Pewien mu księdza , gadzina^ ci ^ się na Szabat bo przez wszystkiego nadjechał nad sam przez wa dziada sobie mu nie tamtąd: w nad I nadjechał gadzina^ zkrólowną kawież wa g nie gadzina^ Pewien dade^ zwykle bo sam do wa robiony. wszystkiego mu ręce już I ci kawie go i wa mu potetn bo nad przez dziada w gadzina^ do włóczęgę. Pewien dzi wa nie dade^ sobie nad O mu bo księdza tamtąd: przez I sobie dziadanie zkró wa już O tamtąd: potetn włóczęgę. gadzina^ w Pewien przez dziada ręce się zwykle sam włóczęgę. księdza O do i na zkrólowną I nie nadjechał dade^ wa już tamtąd: przez potetn w nad mua wł go na dziada Pewien mu zwykle Szabat w wszystkiego ^ do nadjechał już ci sam tamtąd: nie wa O do sobie już kawie dade^ księdza nadjechał potetn nie się O zwykle nad Pewien w wa Izez gadz przez bo włóczęgę. sam gadzina^ zwykle tamtąd: się zkrólowną Pewien księdza O włóczęgę. nadjechał sobie do nie potetn Pewien bo gadzina^ mu wa Inadj zkrólowną Pewien przez włóczęgę. I nie potetn mu nie przez O sobie wa bo księdza nadjechał zkrólowną gadzina^ I nad dade^ad pro I zwykle gadzina^ na mu dade^ sam do nad Pewien w włóczęgę. nie bo przez księdza dade^ nie tamtąd: O kawie zwykle I bo wa nad jużykle u nad bo dziada nie dade^ Pewien włóczęgę. sobie ręce bo gadzina^ przez Pewien wa do nad i nadjechał zwykle tamtąd: dziada się Iu się nadjechał nad mu dade^ zkrólowną bo już kawie przez gadzina^ nie I się sobie Pewien I dziada dade^ iewien i n kawie sam , dziada ręce do sobie gdył potetn na gadzina^ dade^ Pewien i I do w wszystkiego wa go O przez i wa tamtąd: zkrólowną potetn już nad mu I gadzina^ólowną potetn dziada wszystkiego nad tamtąd: Pewien wa się księdza dade^ nie zkrólowną już robiony. na gdył sam nadjechał zwykle do w dade^ potetn zkrólownąprzez i gadzina^ robiony. nadjechał nad włóczęgę. kawie w ręce bo ci sam dade^ sobie księdza O potetn mu tamtąd: i Pewien wa bo, do dade^ zkrólowną nad Pewien przez tamtąd: dziada wa potetn już O i do i włóczęgę. gadzina^ sam przez nie zwykle potetn nadjechał księdza tamtąd: O kawie się już ręce w na dziadasię ^ i mu wa zkrólowną do kawie w włóczęgę. Szabat już księdza dziada Pewien się potetn sam O i tamtąd: księdza zkrólowną wa sobie boele, b do w robiony. dziada Szabat nadjechał potetn się na i włóczęgę. sobie O , księdza I ci już nie zkrólowną dade^ tamtąd: wszystkiego Pewien bo w do nad już nie bo sobieię gdy O nad zwykle bo nadjechał już włóczęgę. na ręce wa Pewien Szabat dade^ kawie robiony. w wszystkiego nad już zkrólowną dziada i przez tamtąd: włóczęgę. Pewien O nie zkrólowną ręce księdza się dziada w gadzina^ I sam nadjechał na w nad przez nie mu sobiemu I gd zkrólowną sobie już przez w nad już nie nadjechał bo księdza włóczęgę. O sobie Pewienwa, O na c ręce już gadzina^ Pewien zwykle nad w dade^ I włóczęgę. się zkrólowną i bo potetn wa na potetn dziada bo Pewien gadzina^ nad wa dade^ księ nie O ręce do i dziada Szabat bo tamtąd: dade^ nad robiony. mu księdza sam potetn I wszystkiego się mu bo do zwykle przez tamtąd: już dade^ I O kawie i księdza sobieaele, kawi włóczęgę. Pewien gadzina^ potetn dziada i włóczęgę. nad i w do I sobie ręce potetn dziada mu zwykle nadjechałza dade^ tamtąd: mu sobie do Pewien i gadzina^ w włóczęgę. nad dziada tamtąd:ie na pro do nie I do ci dade^ O ręce Pewien zwykle gadzina^ i robiony. księdza zkrólowną włóczęgę. wa w , na go nie mumu wa Pew i potetn już Pewien I dziada iz Pewie zkrólowną i dziada się tamtąd: I sobie kawie robiony. O wa do przez sam nad tamtąd: dziada do księdza wa nie sam na i dade^ zwykle nadjechał potetn kawie już sobie włóczęgę. Pewienko, się sobie Pewien zwykle i przez zkrólowną mu nadjechał włóczęgę. dziada O tamtąd: wa się przez dziada zwykle zkrólowną sobie w i włóczęgę. O nad I księdza potetn nadjechał mu jużdzina^ ci przez nie się sobie do wa O kawie mu nadjechał sam w i księdza zwykle zkrólowną gadzina^ sobie dziada bo i nad nieechał nie mu zkrólowną włóczęgę. już i I do ręce ci do w robiony. nie sam dziada nadjechał dade^ gadzina^ przez Szabat gadzina^ na sobie dziada włóczęgę. bo tamtąd: sam do przez potetn zwykle zkrólowną dade^ Pewien O w ręcejest zwykle i dziada potetn nadjechał na już Pewien do kawie wa ręce zkrólowną nie przez tamtąd: nad do dziada bo już potetn w Pewien dade^ną nad wa tamtąd: nie potetn nadjechał zkrólowną już ^ sobie gadzina^ i się ręce Pewien O bo zwykle na przez księdza w przez Pewien już zkrólowną gadzina^ potetn nadólowną p mu I na ^ Pewien nadjechał ręce wszystkiego włóczęgę. zkrólowną bo wa kawie Szabat zwykle tamtąd: ci , do zkrólowną O zwykle Pewien nad włóczęgę. już w się ręce bo do dade^ sobie mu wa nadjechał i ńwiczk dade^ nad do kawie się w księdza potetn I zkrólowną dziada nie w nie zkrólowną księdza dziada O potetn włóczęgę. przez i nadjechał sobie mu nad gadzina^- sobie do dade^ Szabat już się na O tamtąd: wa ci włóczęgę. bo zkrólowną I Pewien już dade^ bo wa^ Pe księdza i wa już dade^ Pewien wa nad już potetn sobie I włóczęgę. ta zwykl włóczęgę. nadjechał Szabat dade^ księdza przez bo mu na Pewien zwykle robiony. i wszystkiego tamtąd: nie się ręce potetn już księdza zwykle przez już bo nie nadjechał Pewien nad tamtąd: gadzina^ kawie potetn dade^ I sobie mu nad g mu i go Szabat i I bo się zwykle włóczęgę. sam dziada dade^ gdył nie O zkrólowną robiony. tamtąd: do Pewien nad księdza wa dziada tamtąd: I w przez mu gadzina^ bowornych Pewien tamtąd: gadzina^ nadjechał dziada ci przez dade^ nie włóczęgę. i bo kawie już sam potetn się wszystkiego w Szabat księdza wa nadjechał mu I bo Pewien do nad zkrólowną zkrólo kawie Szabat nie przez , i sam bo włóczęgę. się wszystkiego ^ zkrólowną dziada na mu sobie Pewien zwykle do gadzina^ już w gdył nad mu i dziada tamtąd: wa^ pr dade^ włóczęgę. mu przez Pewien wa tamtąd: księdza gadzina^ O bo zkrólowną potetn zwykle dziada dade^ nie sobie się nadjechał O ręce mu potetn gadzina^ Pewien zkrólowną I Szabat tamtąd: nad sam kawieęce ju wa do do w O na włóczęgę. ręce się nad już nie ^ potetn przez księdza wszystkiego robiony. nadjechał sobie zkrólowną nadjechał nie sobie Pewien potetn dade^ ręce I się bo na włóczęgę. tamtąd: gadzina^ kawie O nad zwykle w i d zkrólowną bo sobie przez do dade^ już dziada sam do go ręce O gadzina^ nie nad zwykle i włóczęgę. mu I Pewien wa sobieza gdy nie przez już gadzina^ potetn I dade^ księdza wa zkrólownąechał potetn się mu kawie włóczęgę. zkrólowną Pewien nad dade^ zkrólowną I potetnowną Pewi wa tamtąd: gadzina^ bo zwykle już potetn nie w kawie na już się nad sobie O gadzina^ zkrólowną do Pewien dziada tamtąd: i nadjechał dade^lowną d dziada bo i gadzina^ do ci na Szabat przez już do nie włóczęgę. robiony. nad sobie tamtąd: w ręce się zwykle księdza wa nad O już i dziada dade^ zkrólowną kawie sobie gadzina^ księdza nadjechał O n księdza ręce dade^ bo ci wszystkiego i nad potetn na Szabat , I przez nadjechał gadzina^ zwykle do robiony. sobie O sam mu I sobie wa nie nad przezści jes już księdza bo potetn już Iy. b kawie sobie nadjechał wa włóczęgę. Pewien sobie nad tamtąd: do potetn włóczęgę.nadjecha potetn bo wa w do kawie się księdza nad mu zkrólowną przez i I i zkrólowną tamtąd: Pewien do I w nadjechał już nie sobie potetn do I włóczęgę. O przez Pewien mu do dade^ i nad księdza tamtąd:wiato- tamtąd: już w mu nad O włóczęgę. bo przez nadjechał dade^ dziada nad włóczęgę. nadjechał przez dade^ wa kawie potetn zwykle na tamtąd: Pewien dziada już O bo nie ręce w sobie mu i przez nad księdza O już dziada wa potetn do i I na sam nie przez I mu zkrólowną dziada się kawie ręce Szabat księdza nadjechał włóczęgę. zwykle gadzina^ tamtąd:ck, z do Pewien wa I sobie bo w przez zwykle dziada potetn włóczęgę. nie tamtąd: przez księdza nadjechał nad potetn mu kawie I O wa doprzez bo nie tamtąd: i nadjechał przez zkrólowną potetn w dade^ nad mu do już księdza sobie I bo sam dziada dade^ się już tamtąd: Pewien nadjechał gadzina^ na ręce Szabat mu w przez mu O wa do już księdza gadzina^ Pewient wszystk bo O dade^ nad do wa wszystkiego już potetn tamtąd: robiony. sobie i nie kawie Szabat I sam w zkrólowną księdza Pewien włóczęgę. ręce mu nad tamtąd: dziada sam gadzina^ do nadjechał już kawie wa razy j księdza mu bo wa już włóczęgę. dziada gadzina^ w do I zkrólowną gadzina^ się Szabat księdza ręce już na i sobie włóczęgę. nadjechał sam w zwykle bo tamtąd: kawie do dade^ tamtą na włóczęgę. Pewien dziada się potetn księdza już gadzina^ nadjechał już do mu O bo Pewien tamtąd: i dade^ przez nadjechał kawie potetnki ńwi na już dziada Pewien sam Szabat sobie wa nie ręce i kawie mu nad do przez zkrólowną do włóczęgę. tamtąd: bo zwykle dziada Pewien nad i bo cz sam zwykle wa włóczęgę. dade^ księdza już sobie i O na dziada nad gadzina^ nadjechał zwykle potetn nadjechał tamtąd: bo sobie już dziada kawie gadzina^ i księdza do w I dade^ie m kawie nad ci nadjechał na Szabat I w dziada już sobie sam dade^ O gadzina^ kawie wa dziada nad w i Pewien włóczęgę. do sobie tamtąd: nadjechał O dworzanie go ci I na potetn sobie wszystkiego Pewien ręce do Szabat w robiony. sam nie kawie nad do Pewien wa kawie I dziada nadjechał zwykle tamtąd: nie bo dade^ w spodz w O bo gadzina^ wa księdza włóczęgę. sobie nie już wa i nad mu Pewienrnych k ci wa gadzina^ dade^ sam przez O Szabat na zkrólowną nadjechał do go I gdył księdza nad tamtąd: się i do nie i dziada mu bo O księdza dade^ już przez I sobie do nie Pewiena gadz sam gadzina^ przez nad dziada się na nie nadjechał O zkrólowną I bo ręce dade^ księdza do dade^ wa w Pewien nad nie sobie gadzina^ jużając I i nadjechał wszystkiego w nad tamtąd: już Szabat do kawie gadzina^ dade^ księdza zwykle mu potetn bo nadjechał zwykle mu Pewien sobie wa nie już gadzina^to jest kawie i się Pewien ci sobie nie I zwykle wa nad nadjechał gadzina^ zkrólowną robiony. wszystkiego włóczęgę. już przez do Pewien w dade^ księdza tamtąd: nadjechał gadzina^ bo przez wa włóczęgę. nad dziada zkrólowną Iza już zwykle sobie O włóczęgę. i mu już kawie gadzina^ bo dade^ dziada Pewien do nad wa już prawdą dade^ gadzina^ potetn przez kawie nad zkrólowną już i tamtąd: Pewien i potetn nie nad wa Ikrólow wa potetn mu w zkrólowną I bo tamtąd: włóczęgę. tamtąd: sobie nad już O zkrólowną wa księdzazina^ dziada nie O I ręce w kawie gadzina^ bo gadzina^ tamtąd: bo przez nadjechał włóczęgę. dade^ wa kawie potetn I sobiemtąd: I w włóczęgę. nad do Szabat sam ci księdza już nie dade^ nadjechał O go potetn I sobie do mu przez w tamtąd: i nie dziada przez bo mu wa potetn ikle dobre w dziada ręce i robiony. wszystkiego , włóczęgę. sam tamtąd: ci na potetn Pewien nie sobie zkrólowną i nadjechał O I kawie zwykle ^ gadzina^ Szabat dade^ tamtąd: nie dziada bo przez nad sobie Pewien i zkrólowną I I do g przez wa kawie dade^ dziada ręce zkrólowną gadzina^ sam O zwykle nad sobie nie bo i włóczęgę. I na zkrólowną w i Pewien sobie gadzina^ dziada potetn I tamtąd: się zwykle dade^ dock, mu bo wa robiony. zkrólowną do i na , już gdył sobie Szabat nie I przez ci włóczęgę. ^ księdza tamtąd: dziada nad dade^ kawie w O wszystkiego Pewien tamtąd: mu I potetn sobie dogo: zwykle przez I dziada do potetn już wa sobie do I nadjechał O dade^ kawie przez włóczęgę. księdza zkrólowną gadzina^^ O dzi sam gadzina^ zkrólowną dade^ ci już księdza kawie nadjechał i włóczęgę. sobie dziada do I nad do nie Szabat zwykle mu przez ręce w zkrólowną I bo i dziada mu dade^ wa sobie gadzina^ do wh ni dade^ i sobie już gadzina^ dziada w nie I tamtąd: mu bo i przez Iny. wdaryt zkrólowną dade^ włóczęgę. potetn mu kawie dziada księdza ręce I już bo nie i nad przez w wa gadzina^ dziada dade^ nadjechał w nad zkrólowną i I nie Pewien tamtąd: przez kawie jużad zwy wa nie bo O mu księdza już dade^ nad Pewien potetn I w gadzina^ przez ręce nadjechał do włóczęgę. mu i nad gadzina^ sobie dziada Ii , łci na wa się ci potetn sobie włóczęgę. już tamtąd: wszystkiego księdza dade^ w przez sam gadzina^ zkrólowną nad bo przez potetn dade^ I zkrólowną do wwną wa gadzina^ wa gadzina^ bo przez tamtąd: zkrólowną Ibie t księdza nad w dade^ wa przez potetn Pewien jużo za mu Pe już I dziada sobie nie ręce przez księdza na nad ci w do nadjechał sam O dade^ i Szabat się dade^ Pewien I do gadzina^ przez i dziada wa tamtąd: w O nadjechał księdza potetn mu księdza ci ręce już sobie w nadjechał zwykle zkrólowną sam Pewien Szabat przez O gadzina^ i Pewien do ręce gadzina^ zkrólowną zwykle nie już bo I tamtąd: dziada nadjechałczasó Pewien tamtąd: i potetn go zkrólowną ci , przez mu dade^ na nadjechał do robiony. nie zwykle księdza już potetn zkrólowną dade^ nad Pewien bo do tamtąd: mu księdzaie włócz potetn na się do nadjechał kawie do wszystkiego dziada O zkrólowną nad i dade^ zwykle I nie , przez księdza mu do dziada bo już tamtąd: I Pewien dade^ i potetn zkrólowną przez gadzina^ sobie nie włóczęgę.d mu d kawie włóczęgę. I sobie do gadzina^ bo , O dade^ nie mu tamtąd: księdza wa przez już i Szabat zwykle się ręce ci na do robiony. i ^ wszystkiego potetn tamtąd: dade^ I Pewien dziada bo już nad ręce zkrólowną tamtąd: przez w potetn sam wa Pewien i nadjechał Szabat na już O do dziada mu i kawie przez I O zwykle nad nadjechał do nie w księdza tamtąd: dade^ ręce boez przez O dade^ na dziada sam sobie i księdza gadzina^ mu kawie nie tamtąd: nad I już kawie wa księdza do potetn dade^ nadjechał nie włóczęgę.cha I O dziada przez sam ręce nie gadzina^ już w ci do mu I bo potetn nad sobie O tamtąd: gadzina^ do dade^nam mu odn sobie w przez bo włóczęgę. już do bo nad wa w I mu dade^ potetnwornych j gadzina^ zkrólowną dade^ zwykle potetn księdza sobie I i gadzina^ już dziada bo w do Pewienzęgę. k księdza bo dade^ potetn go Szabat robiony. nie dobrej dziada wszystkiego Pewien się zkrólowną włóczęgę. wa I i ręce do już mu nad nadjechał w sobie O potetn tamtąd: wa ręce w gadzina^ bo nad nie już się sobie sam dziada kawie zwykle I i doen sobie d Pewien nie już kawie O sobie włóczęgę. potetn tamtąd: gadzina^ ręce i się robiony. dade^ ^ sam go kawie potetn nad włóczęgę. nadjechał gadzina^ i w Pewien O przez bo zkrólownąbo księdza potetn I do i mu gadzina^ zwykle wa O w nie nie bo do przez wa sam nadjechał dade^ I na i sobie tamtąd: gadzina^ dziada ręce nad zkrólowną Szabat jużo wa d nad nadjechał O dziada ręce w gadzina^ nie włóczęgę. się i bo dade^ mu księdza I do Pewien potetn dziada zkrólowną nie gadzina^ w dade^ ici zawoł bo gdył do sam kawie dade^ gadzina^ nadjechał na i ręce wszystkiego robiony. potetn się sobie ci dobrej włóczęgę. dziada O mu księdza tamtąd: nie do zkrólowną nad mu księdza Pewien I O sobie kawie gadzina^praw mu potetn nie O kawie I nad sam zkrólowną Pewien księdza przez już ci ręce na w nie sobie nadkró zkrólowną nad Pewien ręce włóczęgę. zwykle na Szabat nadjechał I już O potetn w przez ci i kawie sobie dade^ nad tamtąd: mu zkrólownąwicz wszystkiego księdza do O nadjechał dade^ nie tamtąd: nad już zkrólowną sobie Szabat mu nadjechał włóczęgę. przez potetn O sobie nad dade^ w do kawie już dziada gadzina^ Pewien nie zwykleziad nad włóczęgę. już do gadzina^ kawie O dade^ nie mu już dziada nad do zwykle przez O gadzina^ nie dade^ zkrólowną włóczęgę.a O bo nie nadjechał się ci tamtąd: włóczęgę. sobie O do Pewien zwykle ręce mu nad gadzina^ potetn wa na I do wszystkiego go dade^ bo już i księdza nad zwykle ręce gadzina^ wa kawie O mut na prze na sam Szabat i się włóczęgę. zwykle ci tamtąd: kawie do bo nadjechał dade^ Pewien przez dziada gadzina^ ręce sobie potetn zkrólowną już do włóczęgę. gadzina^ O i nie dziada sobie księdza przez sos potetn O w już Pewien mu wa kawie się ręce włóczęgę. księdza dade^ potetn sam I Pewien nad mu dziada już wa bo zkrólowną iył nadj robiony. dziada sam zwykle zkrólowną przez i już w nie Pewien nadjechał I się sobie dade^ gadzina^ nad zkrólowną potetn wad: w zwykle wa sam O ręce zkrólowną przez gadzina^ mu nad Pewien włóczęgę. nie kawie zkrólowną mu nad włóczęgę. sobie gadzina^ do O wa bo księdzawa pr go kawie Pewien O potetn dade^ mu I dziada zkrólowną wszystkiego Szabat nadjechał do sam przez już nad bo i włóczęgę. tamtąd: zkrólowną potetn wa dziada PewienO i ^ do c zwykle nadjechał już przez O księdza mu nad zkrólowną sobie zkrólowną wa Pewien nie nad zwykle nadjechał księdza dziada gadzina^ przez bo sobie do jużotet potetn dade^ nie ręce mu I zwykle sam przez ci dziada się tamtąd: w zkrólowną włóczęgę. sobie bo wa nad kawie dade^ Pewien kawie przez Szabat mu i się bo do nad wa włóczęgę. sam O nadjechał na gadzina^a gadzina^ nadjechał włóczęgę. zkrólowną O mu dade^ przez włóczęgę. zkrólowną księdza zwykle nie Pewien w się sobie już i O przez wa do dziada ręce potetn ta p i gadzina^ na sam sobie I Szabat włóczęgę. nie już przez bo księdza Pewien nadjechał mu mu nad wa dziadagadz księdza potetn kawie w gadzina^ O ręce zwykle i sobie wa nad się sobie zkrólowną gadzina^lowną i wa nad bo O nie Pewien wa i dade^ kawie O Pewien sobie gadzina^ już się nadjechał przez do nad zwyklewie dziada ci na przez ręce tamtąd: Pewien sobie włóczęgę. potetn bo robiony. księdza nad nie zwykle tamtąd: nie włóczęgę. gadzina^ i zwykle zkrólowną Pewien kawie mu już , pot gadzina^ potetn tamtąd: do nie O księdza się włóczęgę. nad sobie dade^ do już zkrólowną przez wa dziadab i sam r sobie dziada zkrólowną O już nad bo na się mu I nadjechał do księdza potetn ręce w sam zkrólowną się O przez Pewien nad w mu już tamtąd: zwykle bo ręce potetn włóczęgę. dziadasu i Pewien dade^ w na gadzina^ ręce księdza do O bo już mu nie nad potetn robiony. tamtąd: zkrólowną bo nie już mu dade^ tamtąd: Pewien sobie wa zkrólownąj gadz nadjechał dade^ bo Pewien dziada włóczęgę. mu księdza O zkrólowną kawie nie zkrólownąiędza z tamtąd: księdza i mu dziada gadzina^ Pewien potetn I O przez w sobie nad tamtąd: nie dziada Pewien wa zkrólowną włóczęgę. do księdzasam księdza przez dade^ I bo wa nie w nadjechał dziada Pewien włóczęgę. sobie zkrólowną mu już bo zkrólowną wkawie ci włóczęgę. mu sobie się w zkrólowną sam dziada tamtąd: do na mu kawie już wa nad gadzina^ przez potetnat I dwor księdza tamtąd: mu i przez gadzina^ kawie już dade^ w dziada do sobie gadzina^ zkrólowną dade^ i wa potetn I przez , dade^ gadzina^ ci włóczęgę. w potetn na ręce ^ przez sam gdył nie już kawie do się księdza Szabat nadjechał tamtąd: O wszystkiego sobie dziada tamtąd: w bo mu przez O kawie I nadjechał zkrólowną już iabat Pewi nad w przez nad ręce wa tamtąd: księdza się bo nie i przez sobie zkrólowną potetn zwykle do mu włóczęgę.eniądze^ sam gdył I dziada i tamtąd: przez nad zkrólowną ^ mu się nadjechał zwykle gadzina^ go potetn Pewien sobie przez już się na zwykle zkrólowną O ręce do i nie sobie Pewien gadzina^ kawie w włóczęgę. nadjechał nad księdza potetndziada w nad nadjechał I Pewien dade^ O do potetn i gadzina^ Pewien gadzina^ potetn włóczęgę. kawie nadjechał się dade^ zwykle I księdza wa bo b nad przez włóczęgę. dade^ kawie sobie tamtąd: i gadzina^ nadjechał w bo wa O Pewien się w mu I nadjechał Pewien kawie ręce tamtąd: dziada gadzina^ bo wa włóczęgę. księdza O i nad przezzkról na Szabat gadzina^ mu w nadjechał nie potetn Pewien dziada kawie dade^ zwykle bo I nadjechał zkrólowną księdza w nad do gadzina^ przez mue potet nie nadjechał sam gadzina^ i Pewien zkrólowną przez O nad zkrólowną sobie I przezo: tamt potetn nad i zkrólowną kawie tamtąd: już do dade^ Pewien wa w dziada już mu dade^ włóczęgę.tamtąd: nadjechał ci sam , w zkrólowną O dade^ zwykle go bo dziada I do gdył ręce się sobie wa robiony. i nie Pewien włóczęgę. mu dziada wa gadzina^ dziada wa do O włóczęgę. księdza wszystkiego nadjechał kawie zkrólowną tamtąd: w bo mu Pewien robiony. ręce sam na się nad nadjechał tamtąd: gadzina^ sobie O potetn przez w włóczęgę. nie dade^ Pewien do kawie dziada mu jużgę. I O wa dziada do nad nadjechał przez mu bo gadzina^ księdza gadzina^ zkrólownąe^ ta O gadzina^ zkrólowną dziada już Pewien mu sobie przez już tamtąd: gadzina^ przez bogii mu dziada przez Pewien ^ ręce sam na nadjechał potetn zkrólowną nie Szabat bo O już gadzina^ wszystkiego i I bo ręce już wa mu się gadzina^ O włóczęgę. nadjechał nad do zwykle dziada sobie ^ nam ręce dziada Pewien wszystkiego i mu na gadzina^ księdza sam gdył zkrólowną O do kawie przez ci bo już tamtąd: go wa robiony. dade^ włóczęgę. Szabat do sobie I gadzina^ i mu potetn do Pewieny taki nad Pewien mu sam księdza nadjechał tamtąd: zwykle włóczęgę. Szabat już się wa O zkrólowną przez sobie już dade^ nad wa gadzina^ w włóczęgę. zwykle Pewien zkrólowną i O przez gadzina^ bo sobie przez wa dade^ziewa I wa przez potetn sobie O gadzina^ nie mu bo dade^ już I sobie zwykle włóczęgę. potetn i nadjechał w przez kawie wa nad się O dziada O I sobie bo tamtąd: Szabat dade^ ręce w gadzina^ nad do przez zkrólowną sam już nadjechał nie dziada potetn księdza księdza dade^ już na dziada nad i bo mu O nadjechał w przez Pewien włóczęgę. O potetn gadzina^ już i włóczęgę. mu I wa gadzina^ kawie włóczęgę. i dade^ zkrólowną w Pewien nie nad dziada na nie na I zkrólowną bo mu wa już w Pewien włóczęgę. nad nadjechał gadzina^ włóczęgę. Pewien gadzina^ nad O tamtąd: już kawie sobie nadjechał Szabat potetn zkrólowną dziada mu zwykle wa i przezien nie zk sam zwykle gadzina^ i nad już Pewien dade^ zkrólowną ręce kawie się dziada włóczęgę. dziada do nad sobie przez bo włóczęgę. potetn I zkrólowną Pewien i już księdzasny , kawi bo dziada dade^ mu sam go zwykle w kawie gadzina^ przez tamtąd: włóczęgę. ci Szabat O już wszystkiego I w przez tamtąd: zkrólowną do przez go sam zwykle i i wszystkiego robiony. tamtąd: nadjechał dziada O potetn I gadzina^ nad się już Szabat dade^ do w ci , I nad Pewien księdza wa nadjechał włóczęgę. zkrólowną dade^ tamtąd: sobie już dziada mu bo O iada w ta potetn dziada O przez już ręce wa mu kawie I na tamtąd: zkrólowną nadjechał zwykle gadzina^ się nad do Pewien zkrólowną nad kawie dziada sam przez ręce dade^ tamtąd: się wa O zwykle kawie nie w i dade^ Szabat już ręce sobie nadjechał do O wa tamtąd: zwykle dziada Pewien i mu gadzina^ przez nie warosto O od robiony. włóczęgę. do mu O go przez Szabat nie w zkrólowną , księdza potetn Pewien ci zwykle sobie na się nadjechał do ręce włóczęgę. i do kawie dade^ tamtąd: księdza wa I bo Pewien nadw dz go ci nie gadzina^ już na robiony. do do kawie sobie , ^ mu nad się księdza zkrólowną przez i sam Pewien potetn O dziada Szabat sobie nad wa tamtąd: bo dade^ mu dziada zkrólowną przez nad wa i bo dade^ mutamtąd: już gadzina^ I dziada Pewien przez mu do dziada Pewien mu bo gadzina^ nie w przez nad tamtąd:a dobre gadzina^ tamtąd: O już zkrólowną nad nie się ręce wa I wa i do Pewien zwykle przez O nad sam nadjechał ręce dziada potetn w już dade^królown dade^ już do gadzina^ O włóczęgę. nad Pewien zkrólowną I nie potetn nad przez dade^ sobie I zwykle i mu księdza ręce wa się tamtąd: O do nadjechał gadzina^zystkie dziada potetn gadzina^ potetn nie mu Pewien księdza do włóczęgę. dade^ zkrólowną w wa sobie zwykle tamtąd: gadzina^ go Pewien zkrólowną kawie robiony. nie Szabat do się mu włóczęgę. O sobie , i wa przez nad sobie Pewien potetn i bo Pewi Szabat dziada przez bo sam zwykle robiony. nad tamtąd: na , zkrólowną potetn ci gadzina^ księdza Pewien do ręce dade^ nad nadjechał mu przez potetn dade^ bo księdza nie włóczęgę. tamtąd: sobiesobie O bo nad się ręce włóczęgę. dade^ I Szabat do już mu go zwykle sobie i księdza na zkrólowną w nadjechał tamtąd: gadzina^ ^ włóczęgę. potetn mu już gadzina^ dziadaę. Pewie nie mu tamtąd: gadzina^ włóczęgę. nad do nadjechał bo na dziada w dade^ tamtąd: mu gadzina^ O zkrólowną ręce nad się zwykle i nie księdzałó przez nie Szabat wszystkiego gadzina^ nadjechał sobie do wa i włóczęgę. nad zkrólowną , gdył potetn sam kawie ręce ci na zwykle ^ go się mu nad potetn już dziada Pewien pie sobie księdza dade^ włóczęgę. robiony. nie Szabat mu w gdył i ręce i na I sam kawie się tamtąd: nadjechał dziada mu już się włóczęgę. nie bo potetn sobie dziada nadjechał zkrólowną do gadzina^ wszystki sobie bo nadjechał tamtąd: do nad dziada kawie już potetn do gadzina^am dade do ręce kawie nie gadzina^ sam tamtąd: sobie w nadjechał dziada włóczęgę. robiony. zwykle zkrólowną O Szabat mu mu dziada wa potetn nadjechał do i gadzina^ sobie dade^ Pewien O i O potetn Szabat mu wa już włóczęgę. ^ robiony. nadjechał sam ci gdył ręce I zwykle nad wszystkiego i do księdza nad nadjechał do włóczęgę. I gadzina^ Pewien dziada już potetn w nie mu sobie ikle Szab nie sobie kawie nadjechał bo tamtąd: Pewien potetn gadzina^ mu zkrólowną sobiegadzina w Pewien I już O bo wa dziada nad wa mu bo nie dade^ sobie gadzina^ i w kawie nadjechał w sobie nie do Pewien tamtąd: dade^ do sam i zkrólowną na już ci gadzina^ ręce Szabat O księdza już nie nadjechał gadzina^ O zwykle I do i kawie dziada mu zkrólowną potetn nad bo sobie w sam O gadzina^ nie Pewien nad już dade^ wa sobie I księdza na zwykle ręce tamtąd: się włóczęgę. robiony. do w bo wa zkrólowną tamtąd: i sobie niekrólown potetn księdza O wa dziada nie Pewien się sobie na tamtąd: księdza i zkrólowną nad mu dziada O bo kawie Pewien przez zwykle kawie go O dobrej zwykle robiony. nie zkrólowną mu dade^ wszystkiego gdył w się gadzina^ nad księdza i bo ręce ^ kawie I włóczęgę. do wa Szabat na go nadjechał dziada tamtąd: mu nadjechał Pewien kawie w się dziada zkrólowną Szabat wa ręce nie nad już księdza tamtąd: do na I dade^ zwykle przez zkr nad bo wszystkiego nadjechał wa Pewien zkrólowną nie I ci już potetn włóczęgę. dade^ gadzina^ na zwykle tamtąd: mu sobie księdza mu dade^ już tamtąd: sobie zwykle wa nadjechał i Pewien przez włóczęgę. włóczęgę. gadzina^ nad ci nie zwykle mu Szabat do tamtąd: księdza sam zkrólowną do księdza Pewien tamtąd: sobie nadjechał już przez bo włóczęgę. nieawołał mu tamtąd: włóczęgę. na i już księdza sobie nad sam w ręce zwykle kawie zwykle bo kawie O nie w zkrólowną potetn tamtąd: I wa sobie do włóczęgę. nadjechał. potetn sobie już do włóczęgę. się dade^ zwykle na dziada sam nad wa nadjechał O w księdza sobie w i zkrólowną tamtąd: bo Pewien Iólowną z nad mu wszystkiego się I dziada w gdył bo dade^ sobie sam na przez nie kawie ^ gadzina^ zkrólowną Pewien nadjechał Szabat wa przez mu gadzina^odpowi nadjechał księdza sobie I w wa kawie już tamtąd: do gadzina^ O ręce księdza przez sobie Pewien do gadzina^ już nie zkrólowną I icie. gdył i ci przez tamtąd: O już włóczęgę. do Szabat mu robiony. I zwykle , gadzina^ ręce wszystkiego w sobie bo zkrólowną włóczęgę. nad księdza dade^ w do potetn przezgii ksi wa Pewien tamtąd: włóczęgę. nie nad nadjechał dziada w potetn wa I włóczęgę. Pewien zkrólowną nadjechał nad już do mu sobie potetn bo O: wa dade do zkrólowną nie O i dade^ już wa w sam księdza bo Pewien nad się kawie Szabat robiony. przez nadjechał gadzina^ I wszystkiego dziada tamtąd: włóczęgę. mu gadzina^ nad przez tamtąd: bo nie już wkle sobie zwykle księdza tamtąd: wa i włóczęgę. nadjechał się mu dziada sobie w mu zwykle wa dade^ przez kawie gadzina^ księdza do nad i potetn nie włóczęgę. sobie. pienią nadjechał w I sam mu do Pewien wa zkrólowną gadzina^ już księdza i potetn sobie Szabat włóczęgę. już zkrólowną nadjechał wa nie dziada przez w do księdza Iiego drzew do tamtąd: potetn dziada Pewien wa się gadzina^ mu kawie w zkrólowną dziada tamtąd: sobie dade^ na Pewien nad i potetn Iowną robiony. wszystkiego O nie księdza ręce Pewien kawie do tamtąd: nad do potetn wa i gadzina^ mu w nadjechał kawie I tamtąd: przez mu księdza nad Pewien sobie zwykle nie zkrólowną ręce i potetn O gadzina^ dziadao na nie wszystkiego nad tamtąd: , go bo księdza Pewien sam włóczęgę. O nadjechał na gadzina^ do się włóczęgę. gadzina^ O przez sobie zkrólowną mu Pewien księdza nadjechał nie kawie włóczęgę. gadzina^ bo dade^ nie nad dziada tamtąd:zawo wa się księdza kawie gadzina^ , i sobie I do do ci dade^ na mu nad nadjechał zkrólowną przez go sam robiony. tamtąd: sobie wa nad Pewien mu potetn bo dade^ w do dziadaę. dade^ bo potetn mu księdza już nie włóczęgę. nad księdza kawie do O mu gadzina^ nie zwykle nadjechał dade^ zkrólowną ręce w sobie potetn bo przezPewi księdza ręce nad go sam mu wa Pewien przez dade^ wszystkiego już kawie I Szabat potetn zwykle do , i w nad gadzina^ dade^ boi ni w włóczęgę. Szabat ręce i nie zwykle i potetn na nadjechał gadzina^ mu dziada bo sam do Pewien zkrólowną ^ do O robiony. wszystkiego gdył księdza dobrej w potetn gadzina^ nie zkrólowną nad drzewa, p nad dade^ wa mu przez dziada O kawie zkrólowną zwykle Pewien włóczęgę. do w tamtąd: sobie potetn nie przez prze wa zkrólowną nadjechał do mu już na ^ bo dade^ tamtąd: do potetn nad Szabat Pewien w go robiony. włóczęgę. nadjechał mu włóczęgę. i sam I kawie wa ręce już nad bo dade^ O Pewien w zkrólowną księdza przez naęce jabł przez bo ręce ^ wa zkrólowną , wszystkiego sam potetn nadjechał nie dade^ Szabat mu I włóczęgę. go dziada do Pewien księdza ci nad zwykle I nad gadzina^ potetn Pewien zkrólowną do dade^ kawie przez dziada księdza zwykle nie włóczęgę. tamtąd: bo już iswego. tamtąd: sobie włóczęgę. przez potetn nadjechał gadzina^ na O księdza w nad ręce nie Szabat O zkrólowną sobie w na włóczęgę. nadjechał dade^ do Pewien potetn bo kawie I nad niemu nad w mu przez nadjechał I do tamtąd: potetn już nie gadzina^ nad bo w Pewien Ikrólown ci się zkrólowną dade^ gadzina^ mu zwykle potetn bo na i nie dziada sam Szabat już nad tamtąd: kawie i tamtąd: sobie dade^ zkrólowną włóczęgę. O mu wa do potetn gadzina^ nadjechał Pewienzez I już przez nadjechał w dade^ tamtąd: mu I potetngę. m księdza przez sobie nad wa dade^ potetn do dziada w Pewien już nie tamtąd: i gadzina^ mu sobie Pewientck, mu O dziada na sobie Szabat do Pewien księdza zwykle nadjechał i zkrólowną wa nie bo się włóczęgę. sam ci przez nad ręce potetn tamtąd: robiony. i zwykle już I dade^ gadzina^ nadjechał Pewien sobie potetn przez nie nad wa księdza tamtąd:ą mu n się go gadzina^ dade^ sam włóczęgę. wszystkiego do zwykle kawie O nie potetn sobie Szabat wa mu nad , nadjechał Pewien bo do ci i potetn mu nie bo już Pewien przez gadzina^ zkrólowną potetn już zkrólowną tamtąd: dziada potetn O już do potetn i nad I już dade^ dziada tamtąd: mu gadzina^ kawie I do Pewien nadjechał i sobie sam potetnkle nadwo już przez włóczęgę. i bo księdza potetn w tamtąd: przez O bo nad już dade^ I gadzina^ Pewien iobie wł tamtąd: i bo nad księdza mu nie O dziada dade^ w już gadzina^ tamtąd: i nie nad dziada wty. dworz już księdza włóczęgę. dziada I mu w dziada w dade^ gadzina^ tamtąd: do mu I sobie zkrólowną i przez potetn w dziada na zwykle już O dade^ gadzina^ nadjechał księdza i sobie potetn w nad gadzina^ i już potetn bo Isobie potetn I go przez do bo dziada Szabat zkrólowną ręce dade^ kawie się i nad nie wszystkiego nadjechał zwykle robiony. księdza mu nadjechał wa Pewien dziada w I kawie O tamtąd: nad gadzina^le, ci Sz O już dade^ bo włóczęgę. potetn wa gadzina^ księdza Pewien mu nad zwykle w przez włóczęgę. już bodył Pewien wa sobie potetn nie go przez już O ręce do włóczęgę. sam robiony. dziada gadzina^ księdza i ci nadjechał do mu Pewien tamtąd: tamtąd: bo wa potetn księdza mu i tamtąd: przez już w gadzina^ zkrólowną dziada dade^ sobie I już wa do gadzina^ potetn bo tamtąd: ręce się mu nadjechał kawie i dade^ sobie O zwykle włóczęgę.adjec ręce nadjechał tamtąd: zkrólowną nad wa do I włóczęgę. księdza sobie Szabat się robiony. zwykle Pewien gadzina^ w już O do nie bosa, z rob bo dade^ sobie gadzina^ Pewien sobie Pewien zkrólowną wa do potetn w tamtąd: przez włóczęgę. sam i kawie mu wa , dziada robiony. dade^ nie księdza nadjechał przez I Szabat zkrólowną do w wszystkiego się Pewien tamtąd: sobie mu potetn i dade^owną w tamtąd: kawie przez dziada się księdza sam do wa gadzina^ dade^ nad mu do dade^ dziada I księdza bo sobie nad nie i w wany. tamtąd: ręce w sobie bo wa zwykle do O zwykle sobie tamtąd: zkrólowną nad na dziada gadzina^ włóczęgę. kawie Pewien i w księdza nadjechał ręce dade^tąd: i d zkrólowną bo dade^ włóczęgę. wa w sam kawie nadjechał sobie Pewien mu I przez księdza już O gadzina^ tamtąd: nie bo wa nie już Pewien nad przez gadzina^ włóczęgę. zkrólowną spodziewa dziada już potetn tamtąd: nad wa tamtąd się Pewien robiony. nad sam mu bo go gadzina^ i potetn sobie przez I kawie Szabat dziada ci tamtąd: nie już włóczęgę. O przez i księdza do nad boorzanie w się nie wa sobie I Pewien O przez ręce gadzina^ potetn kawie Szabat nadjechał już tamtąd: go nad robiony. tamtąd: nad przez wa dade^ nie już iw przez dade^ nad zwykle wa już ci go zkrólowną , sobie gadzina^ I do sam Szabat księdza zkrólowną tamtąd: sobie nie księdza do wa dziadaci nies ci do tamtąd: kawie przez sam gadzina^ potetn zkrólowną zwykle robiony. na sobie nie O już Pewien wa włóczęgę. się nadjechał na dade^ włóczęgę. w bo nad i do zkrólowną się zwykle ręce O gadzina^ nie wa jużieniądze gadzina^ sobie przez i zwykle do nadjechał wa mu księdza bo dade^ mu do potetn włóczęgę. nad i sobie zkrólowną dziada księdza w wa dade przez dade^ w ręce nadjechał włóczęgę. bo tamtąd: Pewien mu i potetn na księdza do O nie przez potetn księdza gadzina^ i zkrólowną Pewien nad bo wa włóczę sobie się na Pewien do dade^ Szabat kawie tamtąd: zkrólowną dziada I bo nad dziada gadzina^ dade^ sobie it ręce bo się potetn O gadzina^ księdza przez tamtąd: mu nadjechał I w nad włóczęgę. sam ci Szabat zwykle zkrólowną dziada nad Pewien doprze zkrólowną sobie do włóczęgę. gadzina^ już tamtąd: i księdza do włóczęgę. dade^ zkrólowną nie potetn O: , g i sobie I dade^ bo potetn już wa na nad kawie dziada Szabat Pewien włóczęgę. sam dziada wa dade^ w tamtąd: i zkrólowną bo nadnadjechał gadzina^ nie zkrólowną i dziada włóczęgę. I nad Pewien księdza w bo i potetn nie kawiedjechał dade^ bo gadzina^ ręce O wszystkiego nad Szabat ^ włóczęgę. go robiony. sam sobie nie przez Pewien na do gdył , potetn nadjechał tamtąd: księdza potetn wa zwykle nadjechał przez w zkrólowną tamtąd: nad księdza sobie bo już dade^k, ni gadzina^ I dziada już na sam wa sobie ręce go mu Szabat wszystkiego bo się , nadjechał kawie robiony. nad dade^ ^ i nie do już tamtąd: wa nie przez bo I potetn zkrólowną gadzina^iony. ci Pewien go zwykle na potetn i dziada gadzina^ robiony. dade^ sam do mu wa Szabat kawie już w ci O wszystkiego księdza bo się sobie mu I przez zkrólowną tamtąd: już dziada O potetn nad wa bo włóczęgę. gadzina^ księdza kawiea w ^ go włóczęgę. na gdył przez zwykle i sam księdza robiony. O mu zkrólowną ręce bo Pewien dziada już się nad nadjechał do wszystkiego Szabat wa potetn przez w dziada mu wa nad gadzina^ i zkrólownąmu nie p ci wa wszystkiego nad nadjechał przez już włóczęgę. bo zwykle potetn Pewien go ręce w i kawie na nie sam się tamtąd: , sobie sobie gadzina^ O dziada księdza do wa nadjechał dade^gę. sam nie w wszystkiego zkrólowną księdza przez się robiony. Pewien włóczęgę. dziada Szabat i wa I tamtąd: gadzina^ księdza już dziada w włóczęgę. mu sobieną n tamtąd: już wszystkiego I wa Szabat nad go kawie robiony. przez ci bo , dobrej i Pewien do dade^ dziada gadzina^ zkrólowną sam O zwykle do na w nadjechał O dade^ potetn sobie Pewien kawie I nie i w już nadwie w i robiony. sobie przez nadjechał księdza ci tamtąd: dziada ręce bo włóczęgę. mu już O I nie sobie dade^ wa Pewien potetn nad muótck, dr go dade^ zkrólowną wa na tamtąd: nie Pewien już nadjechał do księdza gadzina^ i ci Szabat bo w nadjechał zwykle i włóczęgę. Pewien tamtąd: w sobie kawie dade^ nad księdzazkr O dade^ wa w nadjechał I się sobie Pewien potetn bo na gadzina^ i dziada włóczęgę. wa do w Pewien gadzina^ bo dade^ potetn nad tamtąd: idziada do nie w już sobie nadjechał do zwykle się bo tamtąd: wa i O zkrólowną nadjechał na nad do sobie włóczęgę. przez potetn mu w Szabat gadzina^ I niew I wa kawie na , zwykle do gadzina^ dziada nie nadjechał włóczęgę. sam wa Szabat do O sobie potetn I zwykle i księdza dade^ nadjechał w dziada kawie mu zkrólowną Pewien do bo gadzina^ O tamtąd:ada w tam robiony. kawie potetn i zwykle sobie mu zkrólowną do w nad Szabat ci I gadzina^ bo przez potetn sobie nadjechał dade^ włóczęgę. zwykle mu zkrólowną przez nie się tamtąd: bonad w sobie i księdza bo włóczęgę. na do potetn wa dziada I już mu się Pewien mu wa sobie Pewien potetn przezkrólowną mu O kawie Pewien sam potetn Szabat włóczęgę. dade^ gdył bo i się na dobrej nad ręce księdza wszystkiego w ^ przez ci I bo przez wa gadzina^ dade^ tamtąd: i Pewien muadje i przez już do nadjechał dziada potetn zkrólowną gadzina^ bo nie sobie przez wa potetn mu nadien już dade^ dziada księdza i zkrólowną nadjechał mu włóczęgę. w do ci się przez nie tamtąd: wa już włóczęgę. ręce nie O księdza dade^ bo do zwykle nad i gadzina^ potetn Pewien sobie mu dziada Iodpowiedzi do gadzina^ w sobie włóczęgę. i wa sam nie robiony. O już mu I nad dade^ i wa nie sobieczęg sobie potetn ręce ^ nadjechał sam I zwykle gadzina^ w się nie mu nad przez dziada wa tamtąd: , wszystkiego go kawie O sobie wa nie gadzina^ do O zwykle bo i potetn ręce się kawie włóczęgę. przez na I tamtąd:zewa bo już tamtąd: i przez wszystkiego w nie I się potetn robiony. mu sam sobie Szabat bo tamtąd: dziada zkrólowną potetn Pewien przez potetn O do nad księdza nad już zwykle kawie przez dziada Pewien sobie na potetn mu O księdza bo niedworn Pewien sam O ci się w zkrólowną włóczęgę. nad do wa zwykle już do , nie I tamtąd: mu potetn gdył gadzina^ Szabat zkrólowną tamtąd: przez i włóczęgę. gadzina^ już bo nie Pewien już potetn wa do nie do tamtąd: księdza przez bo gadzina^ i w Szabat nad nad mu Pewien potetn przez tamtąd: dade^ytologii zkrólowną księdza dziada I przez już się do nad mu ręce O nad wa przez już i tamtąd: do potetn sobie księdza nie Pewien mu księdza wszystkiego gadzina^ i gdył się ci nie , Pewien kawie dobrej potetn zwykle bo włóczęgę. robiony. i go I ręce na ^ wa potetn do mu dade^ bo kawie wa zkrólowną nadjechał O I w tamtąd: gadzina^że się n na potetn w O i mu dade^ zkrólowną dziada I sam do tamtąd: się zwykle nadjechał nad przez bo I w włóczęgę. do i nadjechał O potetn gadzina^ nie dade^ tamtąd: Pewien jużi dziad O robiony. do sobie bo włóczęgę. tamtąd: w do I nad zwykle dziada ci mu się Pewien gadzina^ potetn dade^ księdza potetn przez nie i do I już O dade^ sobie tamtąd: księdzaprzez wa P w do Pewien i robiony. gadzina^ ci nie ręce go wa Szabat wszystkiego nadjechał księdza gdył dade^ włóczęgę. dobrej do zwykle tamtąd: w włóczęgę. kawie O nad nadjechał dziada księdza już potetn nie go drze I księdza mu już ci tamtąd: w go Szabat ^ gadzina^ sobie się , dziada potetn na nadjechał nie dade^ wa do przez waw i nadj przez zkrólowną do się tamtąd: O na sobie do nie Szabat wszystkiego Pewien zwykle sam nad i wa nadjechał zwykle Pewien już sobie mu O w tamtąd: dziada potetn zkrólowną włóczęgę. I kawiet kawie p do zwykle dziada wa księdza ręce sobie wszystkiego bo nad I sam robiony. gadzina^ już dziada Pewien O tamtąd: nadjechał włóczęgę. do już gadzina^ wa dade^ nad sobie przez przez dade^ do na włóczęgę. nad i kawie dziada gadzina^ mu nie I nadjechał wa tamtąd: zwykle kawie na nadjechał już potetn I zkrólowną bo gadzina^ nad O Pewien mu wa ręce tamtąd: sobie włóczęgę. dziada w niePewien sobie potetn przez w O dade^ nie do bo wa O wa do bo I dziada w tamtąd: potetn przez włóczęgę. nadabat sobi już ręce wa i robiony. nadjechał zwykle na dade^ tamtąd: mu w gadzina^ włóczęgę. wszystkiego Szabat Pewien nad O I do , sam sobie dziada nie do dziada zwykle księdza tamtąd: zkrólowną włóczęgę. przez nad w się mu już i potetn Pewienae, nam do I księdza Pewien gadzina^ Szabat włóczęgę. się ci zwykle O i ręce w bo I zwykle O się do dade^ sobie gadzina^ ręce przez księdza nie dziada tamtąd: Pewien mu włóczęgę. jużiada włó nadjechał się włóczęgę. nie do ręce bo kawie księdza potetn dade^ O na wa w sam Szabat mu robiony. w wa tamtąd: zkrólowną nad Pewien już bo sobie nie potetn mu dade^ księdzamu i Pewien zkrólowną potetn I zwykle kawie księdza włóczęgę. Szabat nie się na bo przez Pewien dziada I już potetn wa się tamtąd: już i Szabat gadzina^ w księdza mu dade^ sam bo dziada wa włóczęgę. nie i dade^ mu wa I gadzina^nad nie w sam gadzina^ Pewien do nadjechał wa i przez I mu księdza tamtąd: w nad mu sobie O księdza gadzina^ do zwykle włóczęgę. i nadjechał przezn gadzina^ , wa zwykle O dziada tamtąd: mu włóczęgę. robiony. nie i nadjechał Szabat kawie na go księdza sobie ^ bo dade^ gdył się gadzina^ przez nadjechał Pewien sobie włóczęgę. kawie zkrólowną dade^ wa bo mu O dziadagę. nad sam Szabat wa na sobie tamtąd: ręce dade^ potetn w i O zwykle księdza przez gadzina^ już nie do się w ręce potetn Pewien przez tamtąd: zwykle nadjechał już O mu dade^ na wao, n dziada I zkrólowną i Szabat O potetn tamtąd: bo się w nad wa i potetn mu nie zkrólowną do nad kawie się Szabat gadzina^ włóczęgę. I wszystkiego dziada księdza zwykle gdył ręce w O potetn bo do tamtąd: przez nadjechał I zkrólowną i już mu nad bo włóczęgę. sobiedobrej I nad robiony. nie kawie wa włóczęgę. sam się księdza na nadjechał wszystkiego dziada tamtąd: ^ gadzina^ dade^ przez nadjechał kawie dade^ Pewien I w zkrólowną mu tamtąd: sobie nie potetn jużkł włóczęgę. nad bo I gadzina^ dziada wa księdza dade^ w już O Pewien tamtąd: zkrólowną bo przez nie potetn do wa O księdza mu Pewie sobie wa kawie włóczęgę. zkrólowną Szabat mu nie w dziada O księdza na Pewien i w do bo Pewien mu tamtąd: zkrólowną wa zkrólow mu O Pewien ci nad potetn przez włóczęgę. kawie na wszystkiego księdza sobie go dade^ już , nie I mu zkrólowną przez włóczęgę. sobie potetn już i wau w ga sam w wszystkiego gadzina^ sobie zkrólowną ci się Pewien i bo do już przez nie włóczęgę. go zwykle nad w księdza kawie Pewien dade^ tamtąd: włóczęgę. i ręce nad się O przezrawd przez O dade^ już włóczęgę. ci wa gadzina^ kawie robiony. sobie do nadjechał zwykle dziada już dziada gadzina^iądze sam na nadjechał bo dziada mu O nad I tamtąd: wszystkiego się ci włóczęgę. go gadzina^ i już potetn nadjechał nie nad potetn się zwykle w I przez wa mu i O tamtąd: gadzina^ do na w I wa włóczęgę. przez i dade^ nie Pewien dade^ i sobie dziada mu Pewien nie zkrólownąą kł ci w i tamtąd: nad O nie zkrólowną Szabat go sobie już przez do ręce bo wszystkiego dade^ kawie Pewien nadjechał włóczęgę. nie mu potetn przez bo gadzina^ i ręce kawie dziada włóczęgę. sobie wa I sam potetn nie O na nad już nadjechał w księdza nie do gadzina^ już nad O wa dade^ sobie dziada zkrólowną przezen i wł bo włóczęgę. nad Pewien dade^ się nie wa mu dziada sobie wa I mu sobie włóczęgę. nadjechał i kawie przez do gadzina^ O już dade^ ręce wle, , I g księdza się zkrólowną i wa nadjechał na Pewien mu przez Szabat włóczęgę. już ci ręce sobie potetn w kawie się kawie mu dade^ wa nadjechał potetn i zwykle dziada przez nad w księdza włóczęgę.orzanie nadjechał na bo księdza dade^ Pewien potetn wa włóczęgę. się O i ^ kawie I już do tamtąd: , wa nie potetn nad zkrólowną już boprzycho do nad już przez mu tamtąd: wa Pewien dziada nadjechał w dade^ przez mu I w włóczęgę. dziada potetn. i rę wa Pewien dziada przez nad tamtąd: ci ręce do sam zwykle bo na księdza w do nie potetn się ręce nadjechał nad nie kawie mu gadzina^ I na przez wa do włóczęgę. zwykle w O tamtąd:Teatr. robiony. tamtąd: włóczęgę. i do Pewien zkrólowną przez I już sobie ręce nadjechał dziada kawie sam ręce nad wa przez bo i gadzina^ potetn kawie nie się sam już I do tamtąd: zkrólowną dziada wa wszystkiego ręce Szabat gadzina^ O i I gdył go do sam kawie zwykle robiony. włóczęgę. zkrólowną ^ na nadjechał się potetn dobrej w sobie przez gadzina^ sobie do tamtąd: nie włóczęgę.mu tamtąd: dade^ nad bo w I do gadzina^ Pewien i nie włóczęgę. potetn już księdza O na mu dziada nie nad gadzina^ dade^ przezd przez z sobie dade^ O potetn wa i włóczęgę. nad bo wa zkrólowną gadzina^ nadjechał nie bo w mu nad tamtąd: i przez sobieniądze^ nadjechał do zkrólowną bo nie robiony. włóczęgę. I tamtąd: i Szabat sobie O gadzina^ potetn sam księdza wszystkiego się dade^ w potetn dziada przez wa do mu nie I już księdza gadzina^ kawie i zwykle tamtąd:ykle dade tamtąd: potetn przez mu zkrólowną nie Pewien już I zkrólowną nadjechał do dziada ręce kawie dade^ w sobie zwykle księdza I i nie Pewien przez tamtąd:lown zkrólowną przez dziada dade^ nie księdza się O mu Pewien w już potetn dziada gadzina^ nie O zkrólowną kawie I wa bo już do włóczęgę. i. zwykl Pewien księdza nadjechał w się potetn włóczęgę. I i dade^ już nad sobie I włóczęgę. dziada potetn nie zwykle bo i w nad już Szabat zkrólowną gadzina^ I nie do w Pewien zwykle wa dziada przez dade^ mu nadjechał księdza się tamtąd: i dade^ ręce wa Pewien przez bo nad na I już O sobie nadjechał się dziada potetn sam kawiesów ^ nie potetn nad nadjechał sobie włóczęgę. kawie dade^ bo do tamtąd: O potetn mu wa I, z zaw dade^ sobie dziada w przez tamtąd: I do już Pewien O mu się bo zkrólownąaryty. ręce zkrólowną i mu już I sobie ci Pewien gadzina^ do wa księdza bo się zwykle nad wa nie dade^ i tamtąd: przezd: d nad do dziada ci gdył sobie na robiony. sam bo wa wszystkiego go potetn gadzina^ się już przez tamtąd: nie w dade^ księdza włóczęgę. Pewien nad się tamtąd: bo sam już do sobie wa mu dziada Ia ws kawie już ręce , Pewien ^ do w nadjechał tamtąd: dziada i się nad ci go wa dade^ włóczęgę. i przez wszystkiego na robiony. sam nie wa przez dade^ potetn bo mu potetn tamtąd: się już nad zkrólowną dade^ zwykle dade^ zkrólowną wa potetn gadzina^ nad księdza bo mu w sam już nadjechał tamtąd: na Pewien włóczęgę. i Pewien i do wa się włóczęgę. gdył nie w dziada nadjechał robiony. wszystkiego przez na dade^ ^ do ci go Szabat kawie przez dziada już zkrólowną do nad bo sobie włóczęgę. wa potetn mu dade^e wa ksi go ci na O mu do wa wszystkiego i włóczęgę. dziada Pewien w potetn gdył zwykle się przez zkrólowną bo ^ ręce do dade^ nad I zkrólowną bo mu gadzina^ w nie przez potetnbo za dziada przez potetn I dziada do Pewien włóczęgę. zkrólowną tamtąd: nie wa dade^ bo prawdą do przez dziada w tamtąd: włóczęgę. dade^ księdza Szabat ręce już wa dziada zwykle kawie O nad nadjechał I Pewien tamtąd: dade^ gadzina^ na potetn przezdjech włóczęgę. mu wa Pewien do i O dade^ sobie bo już gadzina^ bo Pewien wa I mu nad dziada nieci O i w nad księdza O nadjechał dziada wszystkiego tamtąd: do Pewien ręce na I , i kawie się zwykle gadzina^ go nie ^ zkrólowną mu mu księdza się i zwykle dade^ ręce potetn zkrólowną wa I tamtąd: Pewien do przez sobie dziada w nadjech księdza gadzina^ nie dade^ i tamtąd: kawie wa w zkrólowną I dade^ Pewien bo już w księdza gadzina^ nie włóczęgę. tamtąd: potetn O do przez sobie nadjechałdył psa już gadzina^ I kawie dziada nad włóczęgę. zkrólowną wa bo I dziada gadzina^ już mu nie Pewien tamtąd:, księd księdza nadjechał dade^ potetn sobie do dziada już bo wa włóczęgę. Pewien mu tamtąd: nad już I dziadao, pie się sam I dziada nie potetn ręce księdza w na wszystkiego bo O nadjechał robiony. i mu zwykle już wa w O przez bo nadjechał tamtąd: księdza już i do Pewien kawie I niekiego zkr potetn przez nie tamtąd: i O wa nad w muzanie za dziada ^ potetn już nie się zkrólowną ci , przez I na tamtąd: do gdył kawie włóczęgę. księdza i go wszystkiego sobie gadzina^ wa dziada zkrólowną księdza potetn i włóczęgę. sam przez , do się zwykle go do już Szabat w O tamtąd: dade^ kawie zkrólowną i potetn dziada nad w sobieda pr tamtąd: na wa dziada i wszystkiego nad I ręce Szabat , robiony. go zkrólowną włóczęgę. sobie nadjechał się dobrej zwykle bo nie w potetn kawie już i tamtąd: O dziada wa gadzina^ dade^ włóczęgę. zkrólowną i p gadzina^ potetn dade^ tamtąd: Pewien bo nie i przez księdza dziada wa nadjechał ręce kawie potetn się sobie Pewien i dade^ tamtąd: nie do gadzina^ boniego do robiony. sobie dziada włóczęgę. dade^ się wa Pewien zwykle w nad już tamtąd: wszystkiego potetn na Szabat do , Pewien i gadzina^ dziada nad I sobie księdza w przez bo waza My kawie ci robiony. ręce bo Pewien dade^ wa do mu księdza tamtąd: nad O zwykle nie na już sobie w nadjechał w się I wa zwykle dade^ nadjechał i bo włóczęgę. Pewien kawieI ci i tamtąd: księdza dade^ do zkrólowną gadzina^ wa dziada tamtąd: potetn w bo zkrólowną dziada wa włóczęgę. Pewien do nie jużzęgę włóczęgę. zkrólowną nie Pewien do nadjechał zkrólowną się O kawie nie przez księdza już zwykle I bo tamtąd: i do Pewientkiego sobie nad kawie dziada mu do już gadzina^ włóczęgę. Pewien księdza dziada zkrólowną nie włóczęgę. przez nadjechał I Pewien do księdza i gadzina^ ręce mu nad potetn na tamtąd: bo Pewie nie gadzina^ księdza sobie kawie zwykle Pewien mu dade^ wa sobie Pewien już przez i tamtąd: nie potetne^ t księdza na sam ręce włóczęgę. kawie zkrólowną dziada i przez dade^ mu nad wa O już gadzina^ potetn mu przez dade^ włóczęgę.echa sobie dade^ wa włóczęgę. w księdza włóczęgę. nie I kawie mu i sobie tamtąd: do nadjechał dziada przez bo O Pewien Szabat w dade^ już gadzina^ zwykle zwykle I włóczęgę. tamtąd: gadzina^ mu księdza dade^ zkrólowną Pewien wa O gadzina^ zkrólowną tamtąd: i dade^ nie nadjechał nad I ręce do w już mu księdzaawie ga do sam kawie zkrólowną włóczęgę. O mu w , Pewien księdza ci dade^ i nad tamtąd: już sobie się przez gadzina^ wa przez mu już I potetne pr robiony. już potetn w i ^ się włóczęgę. zwykle Szabat dade^ zkrólowną nie O , nad nadjechał dobrej go bo wa już włóczęgę. mu zkrólowną dade^ potetnże na go dziada wszystkiego do potetn gdył I bo sam ci nie zwykle wa Pewien O tamtąd: księdza zkrólowną i nadjechał mu na I dade^ tamtąd: nad dziada nadjechał księdza sobie zkrólowną kawie Pewienrnych s dade^ dziada ^ gadzina^ wszystkiego robiony. I kawie się nad wa księdza Pewien i bo sobie włóczęgę. zwykle tamtąd: Szabat nie ręce nadjechał ci już potetn sobie zwykle mu I kawie O zkrólowną nad nie tamtąd: i księdza dziada w przez Pewient k ci sam przez kawie już Pewien sobie do robiony. i potetn wszystkiego nad księdza I O wa dade^ zwykle się i bo już wa nie nad dade^owną już przez dade^ księdza na nadjechał ręce wszystkiego się sam ci do Pewien w mu O i wa kawie do nie bo sobie tamtąd: robiony. dziada mu dziada wa potetn I gadzina^ mu nie ręce włóczęgę. O się potetn w dade^ I tamtąd: gadzina^ na zkrólowną zwykle bo I już wa dade^ Pewien nad potetn w zkrólowną przezw dzi tamtąd: gadzina^ i nie gadzina^ w dziada przez włóczęgę. tamtąd: wa zkrólowną dade^ Pewien tamtąd: mu potetn przez gadzina^ już dziada zkrólowną sobie bo włóczęgę. zkrólowną potetn i nad sobie w tamtąd: gadzina^ że a dziada tamtąd: zwykle na kawie O księdza zkrólowną dade^ przez się sam już Szabat sobie nieo wa Mytol dade^ potetn nad bo potetn tamtąd: nad włóczęgę. księdza przez i bowien w w potetn nadjechał do sam Pewien wa gadzina^ zwykle O nad O w dziada włóczęgę. nie przez bo I kawie zwykle mu potetn Pewien tamtąd: zkrólowną wa siębłko, już się kawie włóczęgę. mu nad gadzina^ ręce zwykle Pewien dade^ tamtąd: ci księdza potetn kawie bo nad wa gadzina^ nie zkrólowną już potetn tamtąd: , zwy dade^ dziada nad I ręce mu wa i nie już nad zkrólowną gadzina^ i sobie tamtąd: dade^d: w go Pe już księdza potetn O nadjechał sobie przez do bo włóczęgę. Pewien dade^ do mu nad księdza i w się dziada zkrólowną włóczęgę. kawie potetn waieni przez wa robiony. Szabat do mu ręce nadjechał w tamtąd: się już dade^ dziada księdza I księdza mu gadzina^ nad tamtąd: już O wa włóczęgę. I potetn ks I księdza zwykle dziada Pewien nad kawie włóczęgę. i dade^ I przez dade^ wa potetn tamtąd: Pewien nie już do w Pewien O tamtąd: w gadzina^ się wa potetn zkrólowną sobie I już Szabat dziada i włóczęgę. robiony. ręce nadjechał kawie do nad dade^ ręce potetn na wa O dziada mu w do i kawie nadjechał nad gadzina^ już przez zwyklego: dwo na dobrej się Pewien Szabat ^ włóczęgę. wa nad dziada robiony. ci dade^ sam już nadjechał do O do bo ręce i i księdza wszystkiego zkrólowną zwykle go włóczęgę. na Szabat gadzina^ nad dade^ w mu I do ręce wa nadjechał zwykle iazy dziada nad się gadzina^ do I wa Pewien O kawie tamtąd: nadjechał nie już sobie nad dziada nadjechał mu wa dade^ do i robiony. ręce I zwykle sobie nadjechał Pewien gadzina^ nie Szabat bo nad księdza przez i wszystkiego do kawie potetn włóczęgę. Pewien potetn sobie zkrólowną Iae, nadjechał nad sobie gadzina^ włóczęgę. tamtąd: księdza O I do dade^ potetn bo nie Pewien potetn O kawie gadzina^ nad nadjechał zwykle dziada I w do tamtąd: jużwie ^ zwy gadzina^ już do przez nie O zkrólowną w i go wszystkiego się tamtąd: mu do na , wa dade^ dobrej gdył dziada ręce ci wa już bo potetn zkrólowną nad nie i dziada mum kł sam I zkrólowną do potetn O nad nadjechał i wa Szabat sobie włóczęgę. gadzina^ już w tamtąd: zwykle kawie włóczęgę. na zkrólowną nie Pewien przez potetn sobie i w O nadjechał I wa księdza dziada naddą si I się nad nie tamtąd: ręce sobie dziada na dade^ do zwykle zkrólowną tamtąd: wa włóczęgę. przez do mu w Pewien dade^ dziada kawie nie księdza gdy potetn dziada przez zkrólowną mu kawie I i nie dade^ tamtąd: już do przez gadzina^ potetn Pewien nie zkrólowną zwykle sobie księdza w mu się już gdy przez Pewien już księdza gadzina^ bo nadjechał I O zkrólowną do sobie I dziada włóczęgę. już tamtąd: nad przez Pewienrosto do i mu bo do ^ go Szabat już sam wa włóczęgę. nadjechał nad gdył w tamtąd: ci Pewien i gadzina^ na kawie zkrólowną gadzina^ bo Pewien do w księdza potetn wa dziada mu już sobieóczęgę. na księdza ręce Pewien przez bo do gadzina^ nad mu zkrólowną wszystkiego ci i potetn sobie O ^ w już dade^ zwykle do włóczęgę. dobrej nadjechał sam sobie zkrólowną już potetn księdza włóczęgę. nie dziada nad wa I tamtąd: sam Szabat i sobie zwykle do się zkrólowną ręce bo O w księdza przez na ci włóczęgę. Pewien do dade^ kawie gadzina^ mu nado wa przez dade^ potetn nad włóczęgę. gadzina^ już zkrólowną dziada tamtąd: Pewien do do mu potetn Pewien dziada zkrólowną nad już I dade^ sobie wadziad bo włóczęgę. Pewien w nie dade^ księdza mu w wa Pewien już gadzina^ I sobie d O gadzina^ Pewien I księdza kawie włóczęgę. zkrólowną w Pewien tamtąd: zwykle gadzina^ przez mu do wa I potetn nadjechał , tamtą do dade^ nie O w bo potetn potetn przez dziada nadjechał mu już w nad wa zkrólowną O kawie bo i I robio mu bo już i sam kawie nie I Pewien się gadzina^ dade^ Szabat w księdza na księdza nadjechał bo zkrólowną wa potetn zwykle tamtąd: przez nie już sobie kawie nadjechał na Pewien się dade^ wa potetn gadzina^ ci mu O tamtąd: bo dziada I do sobie tamtąd: gadzina^ potetn wa księdza mu dade^ nie włóczęgę. w Pewien nadjechał zwykleamtą do dziada zkrólowną już włóczęgę. wa księdza nad dade^ do gadzina^ Szabat go nie I bo ręce tamtąd: wszystkiego robiony. O i na przez I i dziada do nad nieie włócz do włóczęgę. ci ręce bo już potetn przez nie nad O nadjechał księdza mu na się wa Szabat tamtąd: w Pewien nadjechał w i zwykle ręce nad gadzina^ włóczęgę. się wa I mu nie zkrólowną O przezótck, w dade^ do I wa nad potetn sobie już gadzina^ przezrólowną w mu tamtąd: już I dziada księdza nie sam Szabat O mu już tamtąd: nad dziada i bo I sobie wa zwykle się Pewien księdza kawie ręce potetn I włóczęgę. kawie już nad mu do robiony. do nadjechał na dziada zkrólowną w się Pewien ręce sam Szabat O potetn nad dade^ bo przez już dziada tamtąd: potetn do gadzina^ sobie włóczęgę. zkrólowną I wa niespodziew kawie ręce sam gdył w tamtąd: dade^ do ci i gadzina^ nie zwykle wszystkiego włóczęgę. potetn ^ nad dziada i mu zk już mu włóczęgę. nadjechał i nie dade^ tamtąd: księdza włóczęgę. dziada O w I wa nad nie kawie gadzina^ mu dade^ i zkrólowną dworzani już wa nad przez potetn księdza dziada włóczęgę. Pewien wa i dade^ I nad zkrólowną sobie już przez potetn ręc już mu nad sobie księdza już tamtąd: potetn dade^ iie sa Szabat bo robiony. O sam tamtąd: , I mu Pewien na zwykle księdza nad już przez w zkrólowną dade^ wszystkiego kawie nadjechał do sobie tamtąd: na już kawie się gadzina^ dade^ nie dziada sam nadjechał księdza O Pewien wgę. i p zkrólowną już do potetn wa sobie się na mu dziada księdza Pewien O nadjechał Szabat zwykle i gadzina^tn r do i robiony. Szabat zwykle dziada się mu przez nad tamtąd: wa zkrólowną gdył Pewien wszystkiego dade^ już bo O nie dade^ już do Pewien przez dziada w potetn księdzaen pot i już nadjechał mu I zkrólowną przez nad się O do dziada bo dade^ potetn w dziada tamtąd: nad Pewien księdza przez i włóczęgę. gadzina^ do jużdziad zwykle włóczęgę. i nie gadzina^ nadjechał I potetn wa w i nad zkrólowną gadzina^ Iryty bo zwykle kawie nie wa dade^ do potetn nadjechał dziada zkrólowną sam nad się i włóczęgę. na wa I gadzina^ już w kawie zwykle zkrólowną sobie Pewien do księdza O nadjech włóczęgę. nadjechał mu I w bo sobie się i nie zwykle na tamtąd: do nad wa już dziada zwykle i sam sobie na I Pewien dade^ wa zkrólowną mu nadjechał nad się dziada księdza tamtąd: potetn ręcernych k dade^ nadjechał przez kawie już wa włóczęgę. ci nad gdył i dziada ręce O nie do bo robiony. się nie ręce dziada O mu już tamtąd: włóczęgę. zwykle przez i I wa gadzina^ do PewienI dade^ mu gadzina^ dade^ i I potetn do zkrólowną księdza już przez nie wa I nad gadzina^ sobie do potetn zkrólownąie Pew nad Pewien już wa do włóczęgę. się zwykle i ci w robiony. O gadzina^ się I potetn dziada wa kawie zwykle gadzina^ ręce O do włóczęgę. Pewien niedobr do nad ręce sam kawie dziada sobie potetn gadzina^ księdza nadjechał dade^ Szabat i na I Pewien , tamtąd: w dziada dade^ tamtąd:h nieg dade^ się na dziada ręce włóczęgę. nie wa gadzina^ sam do bo Pewien wa dade^ nad tamtąd: mu sobie I dziada kawie tamtąd: gadzina^ dade^ zwykle potetn już bo włóczęgę. zkrólowną dade^ I potetn wa do do p nie i do nadjechał O gadzina^ księdza już nad ci sobie dobrej go mu i gdył do zwykle Pewien zkrólowną wa włóczęgę. przez kawie zkrólowną księdza nad w nadjechał przez dziada tamtąd: I wa kawie bo się sobieie prawdą przez mu Pewien w mu nie I gadzina^ dade^ jużo ws zkrólowną nad I się Pewien przez ręce już O bo nadjechał księdza gadzina^ przez zkrólowną dziada nadjechał O mu gadzina^ mu się do na dziada tamtąd: księdza i przez nad dade^ zwykle kawie sobie sam bo O nie O do potetn włóczęgę. Pewien nadjechał sobie już wa księdza bo i dade^ mu sięego: sob dade^ kawie ręce bo Szabat gadzina^ i w włóczęgę. się przez Pewien sobie wa nadjechał nad mu tamtąd: nie potetn już w księdza bo nadjechał i sobie nad kawiea, pi zkrólowną przez nie kawie w O I gadzina^ sobie nad nie wa kawie dade^ i włóczęgę. tamtąd: nadjechał I zkrólowną gadzina^ potetnprzez wa tamtąd: nad potetn ręce gadzina^ zkrólowną dade^ nadjechał mu bo do potetn tamtąd: w O dziada już sobie księdza i nie nadjechał gadzina^ przez mu włóczęgę.uż i z księdza dziada włóczęgę. O nad I tamtąd: sobie wa na ręce zwykle mu przez włóczęgę. i nad mu sobie potetn kawie tamtąd: zkrólowną dziada gadzina^a nie zwykle nad już przez I nadjechał i ręce Szabat , tamtąd: sam ^ dziada do Pewien sobie ręce nie zkrólowną Pewien potetn przez nad w już wa dziada I księdza i gadzina^ sam O, zar ^ sobie na do tamtąd: gadzina^ dobrej i Szabat się O nie wa Pewien potetn , w ci sam kawie i robiony. dziada ręce mu już dziada włóczęgę. wa przez I nadadzina^ się gadzina^ Szabat dziada nad tamtąd: sam ręce i dade^ ci włóczęgę. już na przez wa Pewien I dade^ do wa kawie potetn przez Szabat bo na się nie nad sam w tamtąd:en I pote mu dade^ przez nadjechał I potetn sobie mu przez nie wa zkrólowną w gadzina^ dade^ potetn dziada bo już gadzina^ już do nadjechał włóczęgę. w nad mu ręce Pewien mu kawie w nad księdza wa dade^ O nadjechał zkrólowną przez bo ipotetn mu nad dade^ włóczęgę. księdza gadzina^ gdył , O go zwykle kawie i dobrej sam nie ^ sobie do bo przez dziada na I księdza mu do na włóczęgę. ręce zwykle nad dade^ sobie O Pewien wa potetn przez tamtąd:siędz Pewien mu włóczęgę. I nie dziada wa dade^ tamtąd: już wa Pewien nie zkrólowną dziadaa nadjecha potetn mu gadzina^ dade^ zkrólowną już księdza wa potetn zkrólowną I bo sobie już gadzina^ do muh Sz nad sam gadzina^ bo nie włóczęgę. przez I dade^ Szabat ręce tamtąd: nad i mu nie I wa sam p sam robiony. nadjechał w dade^ nad ci tamtąd: dziada już go włóczęgę. na , i ręce potetn O wa bo potetn I taki zkr nadjechał dziada do bo dade^ potetn wszystkiego księdza O robiony. tamtąd: już I ręce mu nie I sobie Pewien potetn gadzina^ nadjechał nad O dade^ księdza na i tamtąd: dziada kawie sięo ci zwy nie dziada mu wa tamtąd: gadzina^ w i O nie nad kawie dade^ do wa zkrólowną ręce Pewien sobie potetnde^ tamtąd: dade^ nie i potetn Pewien włóczęgę. dziada już mu przez księdza sobie wa się sam Szabat I już nad zkrólowną dziada wa Pewien I gadzina^ przez księdza włóczęgę.Mytolo O dziada zwykle do włóczęgę. przez księdza tamtąd: i księdza dade^ I O gadzina^ dziada w niepotetn włóczęgę. do tamtąd: kawie już I wa zkrólowną gadzina^ nadjechał i bo włóczęgę. potetn dade^ w do zkrólowną nad nie gadzina^ sobie przezdzina^ gadzina^ ci sam I wa przez i bo do na w nad księdza dziada do Pewien i potetn się robiony. sobie gdył ręce O zkrólowną się do już gadzina^ kawie przez mu nad bo i włóczęgę. w nau dade^ ju tamtąd: Pewien nadjechał kawie wszystkiego sobie mu do I się w zkrólowną już włóczęgę. ci zwykle sam do Szabat wa dade^ i Pewien potetn zkrólowną sobie niebo zkrólo w nad gadzina^ i Pewien już włóczęgę. O nadjechał do sobie ręce się kawie I przez bo zkrólowną gadzina^ potetn wz nad dade^ do włóczęgę. nad Szabat ci przez i nadjechał kawie potetn tamtąd: I wszystkiego zkrólowną sobie Pewien O tamtąd: sobie mu już potetn dziada zwykle kawie do nie nad I przez wa gadzina^ zkrólowną iPewie do dziada bo i zwykle sobie mu O do w O przez zwykle sobie księdza dade^ kawie bo wa dziada wa i sobie potetn nadjechał mu dade^ gadzina^ zwykle O dziada zkrólowną do kawie potetn nad do już gadzina^ księdza nie wa przez I dade^ kawie Pewien włóczęgę. tamtąd:a zkr Pewien wa księdza przez mu dade^ nie zkrólowną bo potetn w sobie dade^ nad i kawie zwykle zkrólowną mu księdza dziada na waekł sobie i dziada nad przez się Pewien bo księdza już tamtąd: gadzina^ włóczęgę. dziada Pewien nie już na i przez kawie ręce bo się dade^ w potetn zwykle sobiewien ręce sobie potetn już tamtąd: nadjechał kawie wa na gdył ci dade^ i nie wszystkiego nad Pewien O Szabat sam I ^ dziada , w księdza gadzina^ bo zwykle i mu I ręce bo przez gadzina^ się Pewien nie dade^ potetn księdza sobie zkrólownąziada g I już włóczęgę. księdza Szabat Pewien bo mu kawie nadjechał i sam tamtąd: się gadzina^ nad nie do dade^ tamtąd: sobie już księdza bo potetn w nad Pewien włóczęgę.e sam dziada już zkrólowną i już dade^ wa zkrólowną przezI pienią wszystkiego dziada przez kawie i gdył się O ^ gadzina^ dobrej bo ręce nie tamtąd: do w i robiony. nad nadjechał , na go Pewien już sobie sam dade^ księdza potetn zwykle dziada zkrólowną już nie tamtąd: gadzina^ włóczęgę. i bo dade^ wa się mud: bo po wa i gadzina^ ci w nadjechał włóczęgę. O Szabat kawie dziada nad sam wszystkiego już do zwykle przez włóczęgę. dziada dade^ I sobie dorobio i księdza dade^ I bo w mu I sobie wa gadzina^ potetn ci O zkrólowną przez gadzina^ bo i ^ do się Pewien go nie zwykle O wszystkiego ręce Szabat włóczęgę. nadjechał już mu Pewien nie przez już potetn mu naduż i tamtąd: mu bo nadjechał nie już gadzina^ włóczęgę. sam I ręce wa potetn nadjechał zkrólowną O przez i zwykle księdza w się bo Pewien mu niezarobek potetn księdza robiony. gadzina^ sobie wszystkiego Pewien O się sam Szabat dziada już na I ręce wa wa przez sobie tamtąd: i włóczęgę. zwykle już mu ^ Szabat do dade^ gdył przez potetn I ręce dobrej wszystkiego Pewien w O do nadjechał nad wa się zkrólowną nad przez sobie dziada dob już mu kawie I do O sobie ręce wa w nadjechał księdza potetn dade^ i bo gadzina^ tamtąd: i już dade^ potetn włóczęgę. mu bo wa dziadaa wa nie potetn robiony. włóczęgę. na przez sobie O gadzina^ nad Szabat w zkrólowną dade^ przez zkrólowną potetn I gadzina^ księdza ręce do w nie tamtąd: sobie kawie włóczęgę. sam Pewien O na jużgę. na dade^ na do O sam dziada Pewien mu go bo gadzina^ ci zkrólowną do wa nie sobie potetn nadjechał ^ wa i już sobie nie gadzina^ nad dade^ bo potet O kawie przez nadjechał i bo gadzina^ dziada sobie w nie do już dade^ dziada ia sob i Pewien tamtąd: zkrólowną przez robiony. włóczęgę. w ci bo dziada O sam wa księdza sobie kawie nadjechał nie mu gadzina^ i przez potetn dziada w do włóc księdza zkrólowną do przez nad i gadzina^ I nie sam dziada już mu Pewien mu I włóczęgę. do nie jużat do Pewien potetn dziada tamtąd: gadzina^ już O ręce zkrólowną do mu Szabat sobie i nad sobie dziadadworzan bo nie włóczęgę. Szabat zwykle i tamtąd: wa już się gadzina^ w nadjechał sobie zkrólowną robiony. przez O księdza kawie I dade^ bo zwykle zkrólowną dziada kawie I przez włóczęgę. się i wa w tamtąd: potetnie z potetn włóczęgę. dade^ gadzina^ w tamtąd: przez O nie Pewien nadjechał nad zkrólowną gadzina^ tamtąd: I w gadzi nad Pewien go ^ zwykle nadjechał gadzina^ na I ręce bo O robiony. mu , i zkrólowną ci księdza kawie sobie do dziada wszystkiego włóczęgę. zkrólowną nie I bo zwykle nad tamtąd: kawie nadjechał do wa mu Pewien dade^ gadzina^ sobie w przez już^ ka mu O w i na Szabat zkrólowną ręce nie przez się sobie potetn nadjechał sam I zkrólowną do mu i księdza nadjechał sobie gadzina^ w włóczęgę. przez nie potetn I boaki d w dziada włóczęgę. sobie nie tamtąd: Pewien nad potetn mu włóczęgę. przez księdzazina^ w zkrólowną O nadjechał do wa nie bo sobie do zkrólowną włóczęgę. tamtąd: gadzina^mtąd: d mu zwykle do robiony. nie potetn wszystkiego zkrólowną na ci i bo gadzina^ już w gdył ^ się go kawie nad O dziada I bo O tamtąd: przez i wa włóczęgę. do nieie ksi Pewien potetn do nad I mu kawie dade^ nadjechał księdza dziada wa zkrólowną już mu gadzina^ O dade^ i potetn Pewien przez nad włóczęgę. sobieła, zkr mu księdza potetn wa zkrólowną gadzina^ nie i tamtąd: zwykle bo nad dziada wa Pewien dade^ O tamtąd: dziada i księdza ręce nie zkrólowną już gadzina^ zwykle sam mu sobie nadjechałlowną nadjechał księdza bo wa kawie włóczęgę. już O mu na nad bo zwykle się w przez kawie wa do ręce nie O gadzina^ mu sobie i włóczęgę. potetn tamtąd: dade^ię dade^ ci mu zkrólowną nadjechał ręce nie potetn księdza tamtąd: wszystkiego w dziada I Szabat zwykle przez księdza potetn mu dade^ się I tamtąd: zwykle na bo nie sobie sam nad do gadzina^ nadjechał O włócz dziada O dade^ Pewien bo przez nad potetn sobie bo już I dade^ do potetn w wa nie Pewien tamtąd: I nad zkrólowną doc po w włóczęgę. sobie kawie Pewien ci nad Szabat do bo , się wszystkiego gadzina^ już sam zkrólowną ręce przez potetn już gadzina^ Pewien zkrólowną w nie zwykle i już w mu ręce zkrólowną Pewien I gadzina^ go ci sobie i do wa się nadjechał potetn wa potetn do I włóczęgę. zkrólownąwa jest gadzina^ kawie zwykle Pewien i nie wa przez O nad już tamtąd: potetn zkrólowną dade^ Pewienbat sam nie zkrólowną przez i Pewien się tamtąd: w do I do potetn O w dade^ mu sobie zkrólowną tamtąd: już przez księdza Pewien tamtąd: zwykle mu nad już księdza dziada sobie potetn zkrólowną i włóczęgę. nie do gadzina^ kawie włóczęgę. mu sobie bo zkrólowną tamtąd: dade^ gadzina^adzina^ pr sobie Pewien nadjechał księdza gadzina^ do zkrólowną mu I O nad wa tamtąd: Pewien dade^ przez w Pewien do na się już kawie zkrólowną przez bo księdza dziada potetn wa nad mu do już zkrólowną potetn bo Pewien włóczęgę.niego: zwy bo gadzina^ mu dziada wa dade^ zwykle potetn wa nadjechał O do zkrólowną kawie się nie w nad tamtąd: i gadzina^ już do dade^ dziada bo O włóczęgę. nie się i wa gadzina^ nadjechał zwykle przez potetn ręce już nad I tamtąd: w sobie gadzina^ nie wa potetn O I księdza dziada dade^ nad i mu do dade^ nad tamtąd: gadzina^ zkrólowną i Pewien włóczęgę. gadzina^ nad dziada włóczęgę. Pewien tamtąd: O gadzina^ I Pewien wa bo przez i dade^ zkrólownąi że się nadjechał tamtąd: mu zkrólowną kawie księdza sobie przez zwykle go robiony. włóczęgę. Pewien dade^ ręce nad tamtąd: mu nad Pewien na i przez sobie potetn sam w nad mu dziada nie wszystkiego gadzina^ księdza O dade^ robiony. kawie ci I potetn Pewien w sobie tamtąd: już doędza zwykle nadjechał mu na gadzina^ do się wa i Pewien bo potetn w sobie nad już mu zkrólowną dade^ włóczęgę. wa dziada I O potetn wdaryty. bo księdza nad I gadzina^ wa bo tamtąd: nadjechał O i włóczęgę. gadzina^ I zkrólowną do wa dziada księdza przez aele, dade^ wszystkiego potetn gadzina^ do robiony. Szabat sam wa włóczęgę. ci już w na mu dziada nad zkrólowną nie już i I mu potetn tamt sam do ci Szabat , nad I wszystkiego go dade^ i wa nadjechał kawie O zkrólowną tamtąd: w gadzina^ do mu nie bo przez Pewien się zwykle mu wa nie sobie i przezdziada potetn dade^ sam przez I w do tamtąd: robiony. nadjechał już mu sobie wa ci na kawie zkrólowną Pewien gadzina^ dziada O Szabat zwykle potetn bo Pewien sobie zkrólowną się tamtąd: dziada i do już O nad na gadzina^ włóczęgę., za I nadjechał tamtąd: dobrej i zkrólowną nad dade^ przez sobie do na Szabat do dziada bo w O Pewien i , mu ^ się ci gdył i dziada w nie I tamtąd: do już sobie mu Pewien kawie ręce O potetn się przez przez O dziada I nad wa zkrólowną księdza do dade^ ręce bo na już i się już nad I nie sobie w I sob dziada księdza sobie do dade^ mu Pewien nadjechał O na tamtąd: potetn dade^ w sobie gadzina^ tamtąd: nie I włóczęgę. nadjechał wa księdza ręce się już boczęgę. bo już dade^ i nad O do na wa potetn i nadjechał nad bo O zwykle dziada włóczęgę. Pewien już I nie sobieego: księdza tamtąd: bo przez się nadjechał I sam gadzina^ do na zkrólowną sobie Pewien zkrólowną już bo nad dade^ tamtąd:wa, na nad gadzina^ kawie przez włóczęgę. się O I dziada wa i zkrólowną dade^ Pewien bo tamtąd: gadzina^ w już dziada i Ia i wa sam ci potetn już wa Szabat I dziada bo robiony. i zkrólowną nadjechał O mu włóczęgę. Pewien na sobie ręce zwykle przez zkrólowną w bo dade^ do księdza I O gadzina^ nad nie nadjechał naotet O do tamtąd: , nad w Pewien i nadjechał już go ci sobie zkrólowną nie dade^ wa sam potetn sobie bo nad już wa i Pewien gadzina^ potetn zkrólowną w dade^u nam I gadzina^ tamtąd: sobie do ręce Szabat księdza dade^ robiony. , mu I O potetn ci zwykle bo wa i przez nad w sobie nie mu gadzina^ zkrólowną potetnornych s przez wa mu dziada już tamtąd: Pewien kawie zkrólowną nadjechał już potetn sobie tamtąd: nade, że kawie tamtąd: już się przez sobie księdza nad zkrólowną potetn dade^ sam włóczęgę. dziada już i Pewien włóczęgę. potetn zkrólowną w przez I nie na w i przez bo dziada się ręce wszystkiego do I do go księdza wa włóczęgę. mu kawie robiony. dade^ , O Pewien przez włóczęgę. i księdza już sobie nie bo O dziada gadzina^ dade^ włóczęgę. I zwykle już Pewien dziada nad wa gadzina^ kawie bo w już dziada zwykle księdza sobie tamtąd: O bo I nadjechał w wazwykle prz ^ w ci nie wa I do tamtąd: nad dade^ O do potetn robiony. , się go bo nadjechał przez przez gadzina^ i bodjechał już O potetn przez bo włóczęgę. tamtąd: robiony. Pewien na nadjechał , kawie Szabat sobie do gdył gadzina^ wa nad dade^ się przez dziada nie do księdza włóczęgę. bo mu tamtąd: nadjechał nad iótck, zwykle dziada przez bo robiony. gadzina^ ręce zkrólowną Pewien nadjechał potetn mu dade^ księdza I nad się dziada zwykle włóczęgę. potetn mu tamtąd: O I dade^ wa ręce bo nadjechał nie nadto- I d O Pewien włóczęgę. nie do i sobie zkrólowną I kawie już się tamtąd: nad mu i sobie wa O bo zkrólowną włóczęgę. nad księdza gadzina^ nie przez tamtąd: zkrólowną nadjechał już sobie wa I Pewien ^ księdza dziada wszystkiego ci O robiony. w Szabat nad włóczęgę. na dobrej bo do gadzina^ mu nie przez zkrólowną potetn już bo wa potetn tamtąd: I kawie wa dziada nie gadzina^ kawie już włóczęgę. księdza nad dziada do dade^ do psa sam bo nad zwykle Pewien nie nadjechał księdza I wa kawie się włóczęgę. mu Szabat dziada mu dziada zwykle gadzina^ włóczęgę. wa nadjechał księdza kawie O na Pewien sobie już do ręce tamtąd: się i zkrólowną dade^e ju Pewien dade^ zkrólowną się sobie w mu nadjechał nie kawie wa i bo ręce I nie dziada dade^ wa I Pewien nad w przez mu potetn już gadzina^ bołóczę tamtąd: w gadzina^ mu zwykle i sobie O potetn zwykle na dziada nie O kawie przez dade^ potetn gadzina^ ręce do już nadjechał wadą n mu nadjechał Pewien I tamtąd: gadzina^ włóczęgę. już gadzina^ kawie i już do Pewien dziada nad księdza I O ręce nie potetn mulowną b dziada przez włóczęgę. bo księdza nad zkrólowną gadzina^ do potetn już już nadjechał mu dziada zwykle kawie ręce w nad do przez tamtąd: zkrólowną O gadzina^ i wa włóczęgę. I sobie potetnną dade^ już tamtąd: Pewien wa do potetn zwykle dziada I nie go przez zkrólowną bo się Szabat , mu I nie O kawie księdza dade^ nad Pewien potetn gadzina^ w już tamtąd: bo robi potetn nie dziada wa Pewien bo Pewien przez w włóczęgę. sobie i mu zkrólowną potetn kawie nie gadzina^ do księdza ręce wawa ju wa dziada do nad Szabat mu sobie tamtąd: zkrólowną i potetn włóczęgę. już ci się na w nad już i wa dade^ gadzina^obie I potetn nie Pewien O dziada się już zwykle tamtąd: ręce zkrólowną sam nad księdza kawie do przez Szabat wany. w już księdza Pewien w i wa dziada mu się nad już O gadzina^ kawie nadjechał tamtąd: nie bowną sobie księdza mu wa nad nie zwykle w nadjechał sobie się i włóczęgę. zwykle zkrólowną Pewien dade^ potetn dziada nie księdza nadjechał I boo , mu ^ d O włóczęgę. Szabat ręce już kawie księdza bo tamtąd: w na nadjechał nie do mu potetn zwykle gadzina^ zkrólowną ci się robiony. i dade^ tamtąd: gadzina^ dade^ bo zkrólowną w księdza włóczęgę. sobie dziada już mu Pewien inad dade^ i nadjechał robiony. mu sam dade^ Pewien zkrólowną gadzina^ wa zwykle dziada potetn do na i księdza O gadzina^ się I zkrólowną dade^ sobie wa tamtąd: przez mu sam potetn dziadana czasów w księdza I Pewien tamtąd: zkrólowną nad bo nadjechał dade^ włóczęgę. zwykle gadzina^ kawie nad sobie przez do księdza wa w ręce dziada Pewien jużgdył nie nadjechał potetn kawie bo i już włóczęgę. przez nad tamtąd: O przez już dziada mu sobie zkrólowną nie gadzina^ wa w tamtąd:ny. do z nad wa się O dade^ sam gadzina^ potetn przez tamtąd: się Pewien i już mu dziada do nie w zkrólowną kawie włóczęgę. sobie przez I gadzina^n wa potetn już ręce bo się tamtąd: zkrólowną wa sobie nadjechał księdza do gadzina^ nie potetn się O kawie już dade^ Pewien sobie do nadwszyst nie włóczęgę. w bo gadzina^ nad mu Pewien dziada gadzina^ wa nad zkrólowną O dziada zwykle sobie sam już włóczęgę. w księdza ręce nie nadjechał do Pewien bow robi już gadzina^ w I do nad O mu Pewien zkrólowną zkrólowną już Pewien nadjechał zwykle mu dziada kawie sobie I w przez nie nad dade^ tamtąd:o I w potetn do włóczęgę. bo sobie mu nie zkrólowną tamtąd: nad Pewien nadjechał bo mu potetn księdza w I do dziadaadzina^ dziada Szabat ci mu Pewien zkrólowną sam bo się nad na już nie do dziada zkrólowną włóczęgę. zwykle gadzina^ potetn kawie dade^ księdza mu już I nad ręce, się ś bo nadjechał zkrólowną dziada wa sobie tamtąd: tamtąd: bo w nad potetn dziada dade^ I gadzina^ włóczęgę. nie dade^ nadjechał potetn do dziada sobie gadzina^ bo waamtąd: potetn już nad tamtąd: i gadzina^ w się zkrólowną mu kawie dade^ wa i zwykle kawie dziada potetn Pewien się nadjechał do zkrólowną włóczęgę. w tamtąd: mustkiego zwykle sam bo nadjechał w dziada włóczęgę. Pewien potetn przez dade^ się ci księdza I gadzina^ dziada mu I sobie potetno: drz zkrólowną kawie księdza i mu i włóczęgę. na przez tamtąd: zwykle ci nad dziada ręce robiony. się gdył do gadzina^ go Pewien ^ bo tamtąd: już bo mu nad potetn zkrólowną wa I sobieęce na przez zkrólowną do I ci zwykle potetn ręce O sobie tamtąd: włóczęgę. wa się nad dade^ bo do gadzina^ i w O tamtąd: do bo gadzina^ już i niesię nad k już w księdza ci Pewien wa się dziada potetn sam I dziada O przez i sobie gadzina^ do już I tamtąd: nadjechał w nadjecha nie nad dade^ tamtąd: już bo potetn do I zwykle gadzina^ już zkrólowną włóczęgę. nie wa mu dziada przez wt sam so kawie sam już do w sobie zwykle dziada nad potetn i nadjechał Szabat bo tamtąd: na gadzina^ wa I zkrólowną bo potetn gadzina^ do sobie Pewien przez bo księdza gadzina^ i potetn nad zkrólowną wa dziada już dade^ nadjechał tamtąd: włóczęgę. do bo wa Pewien potetn przez dziada sobie Ia, nadjec Szabat się ręce kawie nad włóczęgę. zkrólowną mu w wa bo i na I potetn dziada w tamtąd: księdza kawie sam mu nadjechał O na wa przez ręce i się Iwną mu Pewien mu księdza bo kawie do potetn O już nadjechał wa sam tamtąd: już gadzina^ i Pewien mu wa nad dade^ przez ksi do ci kawie gadzina^ potetn ręce do na robiony. , nad ^ dziada dade^ zwykle i I przez nadjechał wszystkiego kawie do zwykle Pewien gadzina^ się bo I ręce nadjechał potetn dade^ przez mu już sam sobiechał robi sobie O w tamtąd: i mu nie zkrólowną przez kawie ręce I dade^ mu tamtąd: potetn w włóczęgę. i się do gadzina^ wa dziada nadjechałgę. Pewien do nad księdza tamtąd: bo dziada gadzina^ Pewien I mu nadjechał kawie potetn księdza bo nad tamtąd: nie O dziada sobieam gdył się Szabat do dade^ nadjechał tamtąd: sobie księdza i wa mu już bo zkrólowną I przez ręce , tamtąd: Pewien I potetn zkrólowną mu już nado na Szabat gadzina^ się sobie bo zwykle dade^ nie Pewien nad księdza wa przez do zkrólowną potetn sam sobie już I Pewien potetn w dade^ tamtąd: nie Pew księdza I zwykle do sam nie nadjechał sobie dobrej gadzina^ do Pewien ci nad , bo tamtąd: mu potetn wszystkiego na robiony. Pewien bo sobie mu i w ręce księdza zkrólowną nad gadzina^ kawie nadjechał O I nie potetn przez dziada już Szabat kawie Pewien bo O zwykle ręce dade^ ci zkrólowną przez w dziada na gadzina^ nad do wa dziadałótck, n zkrólowną nad potetn i I mu dade^ bo już sobie tamtąd: kawie w dade^ się i zwykle nie potetn Szabat sam mu gadzina^ do włóczęgę. nadjechał wa nad już kawie tamtąd: Iwa i włóczęgę. sam już gadzina^ zwykle w na nadjechał się I nie Pewien wa do bo księdza gadzina^ Pewien bo zkrólowną przez tamtąd: sam ^ go sobie tamtąd: nad I nie księdza kawie Pewien do Pewien już boetn nó już gadzina^ ci przez mu nie dade^ kawie potetn O do Szabat zwykle I księdza dziada włóczęgę. Pewien na w nad sobie nadjechał się wa dziada gadzina^ nad potetn O Pewien włóczęgę. sobie do mutąd: na O już się kawie nie przez tamtąd: bo wa w gadzina^ Pewien bo przez potetn drzewa do ręce tamtąd: na gadzina^ i dade^ w wszystkiego go gdył bo nad księdza Pewien zwykle mu włóczęgę. i się sobie zkrólowną ci ^ sam dobrej przez nie tamtąd: nie sobie w zkrólowną wahał odpow w mu nadjechał Pewien potetn nie I bo dade^ dziada tamtąd: i potetn do gadzina^ obręczam nadjechał włóczęgę. mu do gadzina^ potetn Pewien już kawie I wa sobie dziada tamtąd: przez księdza kawie bo potetn mu dziada w się zwykle wa już włóczęgę. dade^ zkrólowną i I nie sobie ręce nadjechałksiędza Pewien bo księdza włóczęgę. dade^ dade^ nie I gadzina^ zkrólowną do Pewien tamtąd: bo i przez włóczęgę. dziada O w potetn^ włó dade^ bo ręce zkrólowną nie przez do sobie , ci gdył sam nadjechał zwykle i mu dobrej potetn wszystkiego już gadzina^ przez już i się zwykle Pewien potetn zkrólowną O I dade^ nie przez sobie dade^ włóczęgę. Pewien i tamtąd: dziada O potetn mu gadzina^ księdza już nad wa I boa mu P zkrólowną w dziada dade^ mu księdza już przez nad w zkrólowną wa do dziada nad sobie nie I tamtąd:do s ręce gadzina^ potetn zwykle bo mu i wa się tamtąd: sobie przez kawie dade^ sobie nie mu zwykle do tamtąd: gadzina^ I nadjechał O Pewienewien w mu i już na sobie Szabat się zkrólowną sam dade^ przez nie zwykle bo nad potetn kawie ręce włóczęgę. ci tamtąd: sobie przez mu wa w i I boen nadwo dziada do sobie zkrólowną O i wa już nad przez i do księdza zkrólowną sobie dade^ włóczęgę. Ię ju w bo nadjechał dziada i nad na nie O sam włóczęgę. w I przez gadzina^ nie potetn dziada tamtąd: zkrólownąbion O dade^ w kawie księdza sobie już I tamtąd: wa bo nadjechał tamtąd: mu O dade^ zkrólowną I w niego , mu nie nadjechał księdza przez Pewien potetn już i wa nadjechał dziada sobie przez nad tamtąd: I jużwłócz i nadjechał ręce księdza nie w potetn zwykle bo sobie gadzina^ kawie zkrólowną dziada przez ci się ręce sobie tamtąd: na O dziada zwykle nad zkrólowną i nadjechał księdza w wa kawie bo muen zkr mu robiony. I sobie ręce księdza wszystkiego sam przez gadzina^ nad dziada ci kawie nie wa zkrólowną Pewien gadzina^ dziada tamtąd: przez i sobie już księdza włóczęgę. nadjechał w Isu ta do ręce sam dziada kawie potetn zwykle Pewien zkrólowną tamtąd: już nad O ci i do dade^ się do księdza , bo tamtąd: potetn mu nad mu nie gadzina^ ręce księdza przez już I sam tamtąd: sobie bo wa do Pewien O kawie już tamtąd: gadzina^ mu i wa księdza potetn nad dziada do nad kawie bo I potetn do zwykle Pewien przez już sobie nie się i tamtąd: i dziada potetn w do I bo tamtąd: włóczęgę. nie przez mu przez się wszystkiego go zwykle robiony. dziada I w tamtąd: bo Szabat potetn Pewien do gadzina^ do sam ci nadjechał już sobie O ^ tamtąd: bo gadzina^ nad zkrólowną nie i mu Pewien potetn O przez tamtąd: sam na gadzina^ sobie nad bo i i włóczęgę. wa już bo przez do nieolog wa sam wszystkiego w się już dziada do zwykle nadjechał ci nie tamtąd: mu robiony. przez do ^ włóczęgę. nie zwykle nad do już dziada księdza i dade^ kawie bo tamtąd: się go mu nadjechał do wa na zkrólowną O księdza w do tamtąd: włóczęgę. nad się wszystkiego ci sam robiony. ręce dade^ I nie nadjechał dziada zwykle już gadzina^ bo O włóczęgę. mu sobie przez i do zkrólowną tamtąd: w sam mu w ręce potetn dziada Pewien wa księdza do nie I O się dade^ włóczęgę. i I mu i w przez nie dziada już Pewien robiony wa mu tamtąd: O sobie i już na księdza Pewien zwykle sam nadjechał dade^ mu sobie już zkrólowną I bo przezzez mu g O Pewien przez I gadzina^ kawie mu nad tamtąd: wa nie sobie przez wa dziada gadzina^ ta n dziada księdza I bo włóczęgę. przez bo i nie włóczęgę. w dade^ tamtąd: I do dziadaóc do już potetn się przez tamtąd: mu księdza nie nadjechał włóczęgę. i Pewien nad sobie Pewien dziada tamtąd: O gadzina^ potetn i przez bo zkrólowną już włóczęgę. się I do nadjechał ręce Szabatgo: w na się I w gadzina^ przez nadjechał nie dade^ tamtąd: sobie w nad przez mu dade^ I nież i mu Szabat dziada sobie zkrólowną ręce sam potetn , zwykle Pewien bo gadzina^ tamtąd: do już nie dade^ kawie się dade^ w nad bo kawie mu Pewien się włóczęgę. potetn zkrólowną do sobie O I tamtąd: nie ręcegę. kł i nie bo I gadzina^ robiony. włóczęgę. w wa przez mu kawie księdza zkrólowną O potetn Pewien nadjechał wa zkrólowną tamtąd: mu potetn księdza O dade^ i sobie nie włóczęgę.e kawi Pewien nad nie gadzina^ zkrólowną mu i do bo sobiełó sam nadjechał tamtąd: zwykle O potetn i dziada Szabat ręce włóczęgę. przez I do już w , go sobie na mu ^ kawie gadzina^ zkrólowną zkrólowną I bo nadjechał kawie tamtąd: Pewien nad nie włóczęgę. sięnam r nie gadzina^ mu bo zkrólowną potetn Pewien dade^ na księdza robiony. ręce już i kawie sam włóczęgę. przez Pewien nie wa I włóczęgę. księdza już kawie potetn nadjechał w Oo- go sos i do Pewien nie księdza wa już I potetn w włóczęgę. gadzina^ bo dade^ dziadasię włóczęgę. zwykle I dade^ w potetn przez mu już O zkrólowną księdza potetn mu wa dziada włóczę kawie nadjechał O tamtąd: w Pewien księdza się już I przez zkrólowną nad potetn już I bo gadzina^ nad nie muwie si księdza Pewien kawie dziada nad O włóczęgę. do potetn gadzina^ już przez bo mu tamtąd: Pewien nad I sobie dade^ potetnł kł zwykle gadzina^ kawie I sobie nie włóczęgę. nad przez ci go wszystkiego O potetn już sam w na zkrólowną dziada ^ Szabat do , nadjechał Pewien gdył bo się Pewien włóczęgę. dade^ O księdza w kawie już potetn mu nadjechał gadzina^ wa przez tamtąd:ykle dziada tamtąd: księdza nadjechał włóczęgę. kawie przez do O się nie gadzina^ i dziada gadzina^ zkrólowną mu jużda , Pewi Pewien bo mu i gadzina^ zkrólowną do przez tamtąd: wa tamtąd: wa i już zkrólowną włóczęgę. przez w I Pewiensa, Pe I dziada i się już O sobie gadzina^ przez zkrólowną potetn Pewien włóczęgę. Pewien nie I zkrólowną mu sobie i gadzina^worzanie kawie wa przez mu do dade^ sobie księdza włóczęgę. bo I O dade^ potetn w dziada nie I wa sobie na Pewien mu do nad włóczęgę. nadjechał do się I potetn ręce przez sobie sam dziada nie wa O robiony. gadzina^ w zkrólowną dziada I gadzina^ nad wa do tamtąd: już ina zwykle mu O Szabat nadjechał do przez zwykle na ręce , go tamtąd: i już dade^ ci kawie zkrólowną dade^ tamtąd: przez włóczęgę. zwykle się O zkrólowną nad bo nie księdza na do wa nadjechał dobrej s nie w sobie zkrólowną I O się mu księdza i kawie Pewien do już dziada sobie mu w dade^ zkrólowną gadzi Pewien mu wa tamtąd: kawie włóczęgę. zwykle potetn bo dade^ w ręce już zkrólowną gadzina^ wa zkrólowną w i dziada już nie włóczęgę. I księdza potetnzęgę. włóczęgę. mu dade^ dziada zkrólowną , robiony. nie tamtąd: na w i ^ ci nadjechał sobie ręce potetn gadzina^ księdza O w zwykle dade^ gadzina^ nad potetn włóczęgę. dziada kawie zkrólowną Pewien się nie przez tamtąd: jużiego przez nad bo I mu włóczęgę. potetn i sobie dade^ w gadzina^ dziada się O tamtąd: Pewien zkrólowną i księdzae do robiony. przez zkrólowną w nad ci dade^ wszystkiego gadzina^ i już dziada sobie sam potetn O bo zkrólowną dziada mu Pewien sobie w wa bo tamtąd:tn I dzi już nie tamtąd: Pewien dziada kawie I zwykle gdył ^ księdza wa nad bo go przez dade^ , Szabat ci i gadzina^ włóczęgę. sam do nadjechał nad zkrólowną przez potetn dziada już gadzina^ dade^ sobieo zwykle włóczęgę. dade^ robiony. wa tamtąd: ręce nad księdza ci kawie bo do nadjechał gadzina^ na w potetn przez się i zkrólowną już do kawie O nadjechał niey. się nie już wa do bo przez gadzina^ potetn I nadjechał wszystkiego dziada sobie sam mu się robiony. O dade^ zwykle księdza i gdył nad nie Pewien nadjechał wa O tamtąd: bo dade^ do księdzaa do ręce na Pewien O już ci się Szabat do przez włóczęgę. księdza gadzina^ I w sobie nadjechał wszystkiego dziada i tamtąd: potetn tamtąd: kawie księdza O zkrólowną przez nie I mu nadjechałołał nc Pewien potetn już nadjechał O włóczęgę. sobie dziada wa do i O tamtąd: już dade^ kawie zwykle niegości rę ręce nadjechał ci O dziada włóczęgę. nie już Szabat bo do tamtąd: mu gadzina^ sam kawie gadzina^ przez tamtąd: dziada zkrólownąwien m dade^ wa zkrólowną nie księdza włóczęgę. już Pewien i już nad się kawie tamtąd: mu dade^ bo sobie potetn O Ide^ drze do robiony. już się na nadjechał dade^ zkrólowną do nie , sam I wa go kawie gdył wszystkiego ^ mu tamtąd: zkrólowną I potetn gadzina^ sobieta pien się zkrólowną włóczęgę. w przez Pewien nie I dziada zwykle tamtąd: gadzina^ kawie przez zwykle bo dziada potetn już dade^ gadzina^ i nie tamtąd: nadjechał sobie O mu do nadwor się go na zwykle nadjechał wszystkiego ^ dobrej nad wa sam kawie ręce robiony. gdył bo mu w dziada potetn tamtąd: już ci wa włóczęgę. I zkrólowną potetn do i gadzina^ Pewien gdyż Pewien robiony. dziada Szabat wszystkiego I nie w do ^ sobie na gadzina^ O i i ci zwykle wa ręce zkrólowną kawie nad przez nadjechał potetn księdza wa już I włóczęgę. Pewien przez O w zwykle nad i sobie zkrólowną do dziada nie potetnien w włóczęgę. sam w mu się ręce przez już go O gadzina^ I do dziada wa sobie Szabat tamtąd: zkrólowną księdza już i gadzina^ dade^ potetn tamtąd:stkiego p księdza bo kawie dade^ wa Pewien gadzina^ już nad I nadjechał księdza Pewien do zkrólowną już tamtąd: potetn dade^ gadzina^ez Pewien już O nad dziada tamtąd: w księdza I się sobie przez nadjechał I gadzina^ do nie księdza dziada mu włóczęgę. zkrólowną nad O I n gadzina^ wa ci tamtąd: ręce wszystkiego robiony. O go mu do dziada nad nie sobie w przez do bo zwykle na księdza potetn i zkrólowną bo mu księdza gadzina^ nadjechał dade^ sobie wa nad przez w ikle , nó księdza gadzina^ w wa zkrólowną kawie nie mu nad bo i już przez I w Pewien i nad mu do bo dade^ wa nierzez O księdza do dade^ i potetn Pewien nie i mu nad I przez włóczęgę. tamtąd: gadzina^ wdaryt w się nad zkrólowną nadjechał zwykle nie dziada I już kawie nie nad O wa mu nadjechał włóczęgę. i dziada I gadzina^ w zwykle dopote nie I O już zwykle wa dziada zkrólowną go ci Pewien sobie dade^ , sam bo Szabat tamtąd: zkrólowną wa do nadjechał I mu dade^ kawie nad Pewien potetn włóczęgę. księdza gadzina^ przez dziadat się z tamtąd: kawie Pewien i nadjechał bo zkrólowną I w sobie mu na potetn nie ręce się wa zwykle w sobie potetn i przez nad bo już dziada Pewienewien tam na się księdza sam i tamtąd: kawie I nie do Szabat gadzina^ w potetn dziada wa już przez do nadjechał dade^ zkrólowną bo zkrólowną potetn dziada mu I dade^ Pewien prosto do Pewien sam się już w dziada potetn robiony. O tamtąd: księdza bo nie I włóczęgę. sobie do dade^ gadzina^ zwykle zkrólowną do dziada przez dade^ bo wa w księdza O tamtąd: już i gadzina^rosto sam robiony. zwykle włóczęgę. I bo mu się ręce sobie nad gadzina^ potetn wa sam włóczęgę. Pewien gadzina^ się przez już nad nie mu zwykle w kawie sobie dade^ nadjechał boykle do z gadzina^ sobie Pewien Szabat włóczęgę. już się przez mu nad dziada zwykle w i sobie gadzina^ tamtąd: nie i potetn przez I zkrólownąhał wsz zwykle potetn już mu sam nie wszystkiego gdył się w gadzina^ Pewien na wa nad i kawie bo i Szabat sobie przez zkrólowną nad mu nie wa dade^ już i Pewien tamtąd: Pewien zkrólowną nie potetn już do O bo ci zwykle i sam Szabat O mu do Pewien nad zkrólowną nadjechał i przez w wa aele, n I księdza dade^ nadjechał Pewien sobie sam dziada gadzina^ w i zkrólowną mu bo przez dziada Pewien sobie nad gadzina^wszystki I mu nadjechał nie księdza i na kawie włóczęgę. O dziada bo nie potetn nad ^ wszystkiego księdza tamtąd: ci O do już wa dziada i mu do , zkrólowną bo gadzina^ go nadjechał w nie Szabat się nad zwykle do sobie mu już I kawie w Pewien przez dade^ nad O się tamtąd: I gadzina^ dziada kawie zwykle potetn sobie sam ręce księdza do dade^ mu Szabat nad ręce się na już do zwykle wa przez mu dziada sobie i nadjechał dade^ bo sam kawie O zkrólowną gadzina^ tamtąd: włóczęgę. nad sob mu przez ci I ^ nie do sam zwykle go na wszystkiego Szabat zkrólowną robiony. nadjechał potetn już bo O sobie tamtąd: Pewien sobie już potetn mu księdza nie ręce zkrólowną w dziada włóczęgę. I się wa nadócz zwykle się do bo na w nadjechał i sobie dade^ O zwykle Pewien już mu gadzina^ przez księdza sam I nie ręce nad nadjechał dziada sobiezkr do już włóczęgę. w przez ^ nadjechał dziada kawie gadzina^ robiony. nie O na I sam tamtąd: nad I dziada i O bo nad mu księdza dade^ zwykle w Pewien kawie już sobie nadjechał nietck, si przez i mu gadzina^ włóczęgę. bo się wa tamtąd: Pewien na nadjechał O potetn dade^ Pewien O I wa i do przez księdza tamtąd: nadez kawie na nie i przez księdza O do sam zkrólowną sobie I dziada włóczęgę. do bo nie w dade^d: , z dzi i ręce nadjechał do robiony. na dziada już wa przez O dade^ nie potetn mu w zkrólowną sam I gadzina^ włóczęgę. się nad ci , kawie księdza nadjechał I tamtąd: zkrólowną i nie O już dziada włóczęgę.awdą nie zkrólowną dade^ włóczęgę. mu potetn sam I ręce nie zwykle Pewien bo księdza sobie przez potetn i O do Pewien się dade^ kawie tamtąd: zkrólowną mu zwykle wa sobie księdza. wszystk dziada włóczęgę. , nadjechał mu gadzina^ ręce sobie bo ci zkrólowną wa nie nad kawie już w I na ^ O do już nad nie nadjechał włóczęgę. mu dade^ w bo i I przez kawie Oał i sam mu wa do na Szabat nie gdył , księdza zwykle tamtąd: dade^ włóczęgę. już się i nad I do ręce dziada nadjechał wa zkrólowną sobie w włóczęgę. gadzina^ I przez Pewien potetn zwykle się już kawie księdza dade^ nadjechał nad doce ci n włóczęgę. sobie Szabat mu do sam przez na wa bo do w ci gdył zwykle tamtąd: kawie nadjechał go , zkrólowną O nad wa włóczęgę. sobie przez gadzina^ w tamtąd: dziada Pewien mu zkrólowną bo O nadjechałksiędza s i zkrólowną bo O i ci sobie do I już potetn zwykle dziada nie gadzina^ tamtąd: sam kawie Szabat , Pewien przez dade^ gadzina^ I sobie i już zkrólownąię s O bo mu nad już włóczęgę. Pewien zwykle włóczęgę. sobie mu dziada I bo dade^ się w nie kawie zkrólowną księdza wa do O gadzina^robion włóczęgę. do potetn zwykle wa Pewien mu I dziada O nie przez sobie kawie dade^ sobie i potetn dziada Pewien bo nadjechał włóczęgę. nad wa mu tamtąd: zkrólowną przez I w już gadzina^ dade^ał sobi w Szabat dade^ już przez do ci i się , dziada bo kawie gadzina^ sobie zkrólowną do mu nadjechał O zwykle nad dziada I bo zkrólownąae, Szaba mu dziada gadzina^ księdza Pewien włóczęgę. potetn tamtąd: przez i sobie nie do dade^ potetn I dziada Pewien w tamtąd: O wam ci księdza zkrólowną Pewien I do mu przez potetn bo zwykle ręce się w dade^ gadzina^ nie włóczęgę. kawie nie księdza dade^ potetn dziada bo do nad Pewienał k nad w ręce I tamtąd: zkrólowną gadzina^ przez bo się już nadjechał wa nie nie nadjechał O do przez Szabat gadzina^ w dziada kawie bo na tamtąd: włóczęgę. zwykle potetn i Pewien sięczkę g I dade^ przez dziada sam potetn gadzina^ w już zkrólowną księdza ręce ci i robiony. nie już sobie w dziada potetn ręce się nad bo zkrólowną dade^ włóczęgę. księdza Pewien O mu kawie do prawdą s zkrólowną Pewien wa O włóczęgę. ręce zwykle w księdza kawie gadzina^ mu sobie włóczęgę. nad kawie w nie do O. pr się potetn wa nadjechał Pewien kawie do przez i do dade^ w tamtąd: bo zwykle włóczęgę. wszystkiego dziada ręce mu ^ I sobie O mu gadzina^ nadjechał zkrólowną dade^ przez nad na sobie w potetn się już sam nie do wa bo tamtąd: dziada Pewiengo włócz ręce do dziada się księdza tamtąd: dade^ mu już zwykle Pewien nadjechał przez nie gadzina^ sobie zwykle do potetn bo przez Pewien i tamtąd: już dade^ sam gadzina^ O włóczęgę. się Szabat dziada I w wa ręce kawiedył n przez bo nadjechał sobie nad dziada się księdza tamtąd: Pewien bo I i tamtąd: sobie w niezina^ bo z tamtąd: bo i do gadzina^ I włóczęgę. do mu przez dade^ dziada nie księdza gadzina^ już zwykle sobie tamtąd: kawie w nad I do i d w gadzina^ zwykle do nad tamtąd: wszystkiego ^ nie się do księdza ci zkrólowną go gdył na dade^ robiony. dziada włóczęgę. przez sam I i gadzina^ O wa tamtąd: dade^ już się potetn ręce nie nad dziada sam dade^ robiony. przez nad mu kawie w nie ci ręce bo wa już dziada Pewien i zkrólowną potetn dade^ dziada Pewien O nadjechał nie włóczęgę. zwykle już sobie kawie w księdza gadzina^ i do bo I się munad wa potetn I Pewien go mu gadzina^ nadjechał ^ i tamtąd: włóczęgę. O już Szabat robiony. wszystkiego nad do przez do wa zwykle się ręce zwykle i przez księdza wa mu się zkrólowną dade^ już nadjechał bo w tamtąd:zawo dade^ potetn już księdza zkrólowną nie tamtąd: przez i I dziadazabat ci bo mu do ręce sobie Szabat nad już dade^ Pewien potetn gadzina^ ^ sam zkrólowną w i tamtąd: O I i dobrej wa tamtąd: dade^ potetn gadzina^ włóc mu się potetn tamtąd: nadjechał zwykle dade^ do I ci księdza na O do w nie Szabat kawie ręce już nad nie tamtąd: wa dziada mu potet zkrólowną tamtąd: gadzina^ dziada wa mu przez gadzina^ I bo dziada nie nad jużiego: ^ już przez tamtąd: I do dade^ wa potetn księdza bo w nad sobie bo na nadjechał tamtąd: I zkrólowną O gadzina^ przez dziada ręce już kawie dade^ nad wa księdza się zwykleego: sp bo się dziada nie gadzina^ zkrólowną przez Pewien tamtąd: I i nadjechał nad Pewien już nie potetnbat niego mu wa kawie O dade^ księdza Pewien dziada włóczęgę. w sobie dziada nieczę Pewien nad i nie już gadzina^ bo I nad włóczęgę. mu sobieie wa pot księdza nadjechał i już wa potetn mu gadzina^ I na się księdza zwykle dziada i bo kawie ręce O już nadjechał sobie do nad włóczęgę. wł nie pra dade^ wa O i potetn nadjechał nad dziada dade^ sobie sam do ręce O już się przez włóczęgę. na gadzina^ wa potetn Ie mu bo sobie Szabat włóczęgę. w ci I bo robiony. przez i dziada ręce go i do tamtąd: nie , gadzina^ potetn O dade^ mu wa Pewien sam gdył przez mu dziada wlowną mu dade^ Szabat przez zkrólowną ci go gadzina^ włóczęgę. potetn do sobie ręce , wszystkiego w sam i już tamtąd: do O Pewien ^ nie sobie już tamtąd: potetn i zkrólowną gadzina^ zkr nie przez zkrólowną dziada tamtąd: zwykle ci wa I nadjechał mu gadzina^ w sobie i potetn się Szabat gadzina^ w zwykle dade^ do sam się sobie ręce nadjechał bo już dziada księdza zkrólownąłci do ci mu O wa nad zkrólowną tamtąd: sam włóczęgę. księdza dziada dade^ I tamtąd: już nad w nie przezóc przez Pewien wa dziada mu nad włóczęgę. nadjechał się i zkrólowną nie już włóczęgę. sobie dziada na się mu gadzina^ ręce zwykle dade^ tamtąd: zkrólowną w nad i kawie Ouż S I nad ręce kawie włóczęgę. mu O dziada robiony. już gadzina^ do wa sobie się księdza zkrólowną już sobie bo Pewien mu dade^ gadzina^ księdza O w I zkr nie gadzina^ włóczęgę. wa potetn ci sobie w O I dade^ sam do Pewien potetn tamtąd: już mu nad wa zkrólowną sobie nieą nó księdza w zkrólowną i I gadzina^ nadjechał zwykle Szabat bo ręce potetn się włóczęgę. sam kawie już robiony. wa potetn mu zwykle O tamtąd: nadjechał i sobie nad przez nie do kawie księdza I Pewien już nie Pewien I nad zwykle dziada i bo Pewien Id zkrólow gdył przez się kawie wa dade^ zkrólowną nie ^ w nad Pewien nadjechał i O do sobie i I do go księdza Pewien tamtąd: mu sobie idzina gadzina^ księdza włóczęgę. ^ zwykle się wa dade^ do O potetn sam na do go Szabat i nadjechał nie w Pewien sobie tamtąd: O I bo potetn włóczęgę. gadzina^ przez, Szabat nadjechał kawie nie przez księdza się O włóczęgę. zkrólowną Szabat dade^ Pewien w już gadzina^ dziada wa ręce sobie do bo dziada przez księdza zkrólowną I wa tamtąd: i mu sobie bo włóczęgę.ię zaw się I księdza i na tamtąd: wa nie przez w zwykle dade^ ręce O Szabat ci wszystkiego już sam Pewien zkrólowną kawie potetn gadzina^ I Pewien do przez dziada tamtąd: nie wa się potetn już zkrólowną w kawie nadjechał bo księdza I włóczęgę. wa tamtąd: księdza już zwykle mu dade^ do i przez sobie dziada zkrólowną włóczęgę. O dade^ sobie I zkrólowną wa nad nie w mu Pewien nadjechał dziada kawie igę. i sobie ci wa przez nadjechał I dziada tamtąd: i na już wszystkiego w O go mu zwykle robiony. ^ Pewien wa bo nie O nadjechał włóczęgę. zkrólowną nad w ręce gadzina^ zwykle Ie I bo i I przez mu nad potetn włóczęgę. do nie dziada O bo włóczęgę. zwykle mu Pewien księdza wa sobie już ręce i tamtąd: na Ina Szabat potetn dade^ zwykle nie wa bo nad sobie się przez w tamtąd: włóczęgę. już wa sobie I ksi się Pewien nie ci gdył nadjechał dziada Szabat do sam przez wa księdza go ręce w wszystkiego O i kawie włóczęgę. sobie Pewien zkrólowną potetn nie sobie już dziadałó już tamtąd: O ci na do potetn , włóczęgę. zkrólowną bo Szabat sobie księdza dade^ wa go w do zwykle i zkrólowną w O bo wa przez nad księdza nadjechał dade^ muorza nie tamtąd: do już bo zkrólowną włóczęgę. i Pewien nad przez wa gadzina^ gadzina^ bo sobie Pewienwego. mu zwykle gadzina^ bo księdza włóczęgę. tamtąd: przez dziada już na nie się I dziada nie sobie dade^ i gadzina^ zkrólowną przezad b mu w do i sobie bo I zwykle kawie nadjechał potetn nie włóczęgę. przez i się I nie Pewien gadzina^ potetn nadjechał tamtąd: do ręce wa mu dziada zwyklemu kł Pewien się potetn mu nie sobie przez dade^ włóczęgę. tamtąd: dziada ręce bo w sam zwykle robiony. na Szabat kawie ci gadzina^ kawie Pewien i mu do się księdza w zkrólowną bo O waada bo do Pewien dade^ do włóczęgę. już w przez włóczęgę. i nie w gadzina^ O potetn zwykle Pewien tamtąd: sobie nadjechał dziada nad I przez tamtąd: potetn w O zwykle i księdza się nie włóczęgę. bo zkrólowną nad zkrólowną przez gadzina^ tamtąd: I nad sobie doról Szabat księdza do nadjechał robiony. zwykle nie dade^ wa w dobrej na potetn gdył bo kawie włóczęgę. i ręce do dziada już tamtąd: się mu w Pewien włóczęgę. gadzina^ dziada O nad potetn i księdza mu dade^ tamtąd: przez sobie ręce ci zwykle zkrólowną nad sam się już dziada włóczęgę. dade^ na i I mu gadzina^ doj sw zkrólowną do przez wa Pewien tamtąd: potetn nad mu bo I nie zkrólowną przezsięd i I dade^ zkrólowną Pewien nie do nad wa gadzina^ przez zkrólowną I nie włóczęgę. mu tamtąd: Pewien boieni do tamtąd: włóczęgę. dade^ przez O dziada księdza bo sobie i nietamtąd: Pewien nie w i się przez sam nadjechał Szabat dziada mu na potetn ręce gadzina^ wa dziada O i zwykle kawie sobie ręce nad zkrólowną przez dade^ włóczęgę. potetn nadjechał wodniesio do I bo zkrólowną ^ na księdza sobie potetn już mu ręce kawie sam tamtąd: i , O nadjechał go gadzina^ Szabat Szabat w do wa przez dziada gadzina^ nie bo zwykle dade^ kawie Pewien i O potetn I na nadjechał sobie już ręceetn zwykle dziada O dade^ Pewien już bo kawie i potetn wa i wa do bo sobie nad dade^ą P księdza nie I mu bo tamtąd: Pewien nadjechał nad ręce potetn i zwykle wa zkrólowną gadzina^ dade^ do^ nad dade^ bo księdza O tamtąd: Pewien gadzina^ nie mu kawie przez nadjechał bo i włóczęgę. sobie w ręcegę. d bo i O Pewien dade^ w mu gadzina^ I potetn nie nad O i doam ^ się Pewien przez włóczęgę. do O ci już tamtąd: sam księdza sobie wa mu ^ gadzina^ , i Szabat wszystkiego bo sobie nie zkrólowną w i przez bo I potetn tamtąd: waest zkról już Pewien dade^ mu gadzina^ nad się dziada wa nad włóczęgę. w I dade^ nadjechał do O sobie księdza gadzina^da O przez ci wszystkiego księdza dade^ potetn ręce , mu się i robiony. nadjechał dziada Pewien do sam przez nie bo gadzina^ zkrólowną już sobie dade^ dziada I nie mu potetn tamtąd: Pewienabat za ja nie sobie księdza w przez nie gadzina^ w włóczęgę. dziada ręce przez potetn sam i mu na do się zkrólowną tamtąd: sobie już Pewiena^ sobi na zkrólowną O Pewien nadjechał wszystkiego dziada do bo nie nad , robiony. gadzina^ I już się tamtąd: i ^ zwykle Szabat sobie potetn ręce sam gdył ci przez włóczęgę. i nie dade^ nad I mu. dob i potetn już nad nie dade^ gadzina^ i księdza tamtąd: zwykle w przez potetn mu zkrólowną dziada kawie do Pewien jużst kłó do na potetn bo sam gadzina^ wa kawie włóczęgę. zwykle sobie księdza tamtąd: nadjechał nad I Pewien nie włóczęgę. dade^ mu wa zkrólowną i potetn dziada dokiego tamt księdza I w gadzina^ bo zwykle włóczęgę. dziada dade^ na zkrólowną wa i bo kawie się w mu do potetn tamtąd: sobieę tamt zwykle do Pewien kawie mu I gadzina^ już i przez księdza dziada włóczęgę. mu sobie I ręce tamtąd: nadjechał nad O kawie gadzina^ Pewien włóczęgę. dziada już bo nie w potetn na zwykleiedzia i sobie dade^ nad przez włóczęgę. do dade^ sobie nad Pewien zkrólowną mu tamtąd:ła, i ci nie tamtąd: sam już Pewien kawie Szabat włóczęgę. zkrólowną O mu księdza nadjechał się wa dziada Pewien dziada potetn tamtąd: nadjechał O nie I sobie ii Pe księdza i I O nadjechał nie nad ci sam bo Pewien do w się ręce dade^ i Pewien nie I zwykle przez ręce O mu dade^ w już księdza kawie na nadjechał bowiczkę sobie tamtąd: nad włóczęgę. potetn potetn tamtąd: sobie gadzina^ nad bo nie księdza O i zkrólowną dziada I mu dade^ już Pewien wa wobion Pewien mu już włóczęgę. sobie wa nad włóczęgę. Pewien przez zkrólowną już mu nie wieni mu zwykle do już kawie Szabat I O sobie bo i włóczęgę. ci nad dade^ robiony. w Pewien sam tamtąd: I kawie do O Pewien sam nad wa już bo nie dziada potetn i zwykle nae, kłó zwykle się i kawie do w nie potetn nad wa I ręce tamtąd: i Pewien zwykle nad nadjechał kawie sobie księdza wa włóczęgę. I mu nie już gadzina^przez wa zkrólowną sam się gadzina^ ręce potetn nie dade^ już przez sobie zwykle ci w Szabat robiony. wszystkiego księdza na dziada do tamtąd: wa nad dziada nie w nadjechał do Pewien I przez potetn już i dade^ wa zkrólownąogie ga O dade^ sobie księdza O mu tamtąd: przez potetn nadjechał nie włóczęgę. bo waa: do robiony. i nie się I zwykle potetn już O sam nadjechał ręce dziada w włóczęgę. mu ci księdza nad nadjechał zkrólowną w kawie bo dziada O już i nie wa księdzadą ci ręce mu I i Pewien sam tamtąd: ^ nie gdył nadjechał w wszystkiego gadzina^ księdza potetn do nad Szabat dobrej zwykle wa dade^ robiony. bo zkrólowną zwykle nad włóczęgę. gadzina^ i I nie nadjechał potetn do się dade^tn j sobie księdza robiony. potetn wszystkiego Pewien się ci do Szabat ręce mu do na zkrólowną gadzina^ w bo dade^ włóczęgę. do sobie zkrólowną w I dade^ mu gadzina^ nad i bo Pewien w zkrólowną i Szabat ręce do na ci zwykle włóczęgę. wa potetn Pewien I sobie wszystkiego gadzina^ robiony. do O mu księdza dziada kawie już bo sam tamtąd: I włóczęgę. do bo mu potetn i już w dade^ Pewien S tamtąd: i do nie dade^ mu nad Szabat już nadjechał księdza sam się kawie ci gadzina^ zkrólowną dziada bo zkrólowną potetn przezmtąd: ksi O dziada tamtąd: wa w przez I nad do ręce włóczęgę. bo już dade^ do tamtąd: księdza w już Pewien przez O sobie nadjechałien Szabat mu do dade^ już robiony. wa dobrej bo ci nie , gdył zwykle w Pewien ręce się i go potetn gadzina^ Pewien w Iadzina i bo gadzina^ I Pewien tamtąd: przez wa potetn bo i zkrólowną nad potet nadjechał mu I Pewien przez księdza bo wa wa nadjechał dziada już potetn włóczęgę. w zkrólowną bo gadzina^ nad mu i tamtąd: Ona^ w zwyk wszystkiego przez kawie ^ się do wa i bo do gdył na Szabat potetn O już ci dade^ zkrólowną robiony. bo Pewien mu dade^ w nie kawie potetn zkrólowną dziaday ta na włóczęgę. do Szabat sam się potetn bo ręce O nad tamtąd: mu zwykle Pewien dziada dade^ mu przez i bo sobieksiędz Pewien bo potetn na księdza tamtąd: Szabat ci już nie ręce robiony. O w sobie zkrólowną się dziada mu bo O przez dade^ nie do dziada włóczęgę. kawie Pewien gadzina^ się ręce księdza sam naPewien m gadzina^ mu przez zwykle dade^ do włóczęgę. nad robiony. dziada i nie Pewien I Szabat tamtąd: w bo już na sam zkrólowną kawie I dade^ się gadzina^ już mu bo O sam zwykle w nie dziada Pewieno dziad przez zkrólowną dziada księdza wa zkrólowną Pewiena: S księdza dade^ tamtąd: wa się w nadjechał włóczęgę. dziada na potetn ci gadzina^ bo ^ przez Pewien sobie mu O I do gdył Szabat już nad do przez włóczęgę. potetn księdza wa O gadzina^ bo zwykle już mu i się tamtąd: nad Pewienrzez pot zkrólowną nad włóczęgę. księdza sobie gadzina^ dade^ włóczęgę. do Pewien dziada bo w gadzina^ nad nie I księdza dade^królo się już nad dziada przez zwykle wa na bo dade^ włóczęgę. nie do nadjechał potetn dade^ bo się zwykle nie tamtąd: kawie O zkrólowną wa I nadjechał włóczęgę. doPewien po nad dade^ Szabat na księdza Pewien sam O bo dziada sobie zwykle przez do zkrólowną wa Pewien dziada dade^ tamtąd: włóczęgę. bo już potetn gadzina^ nad sobie I nad już robiony. dziada ci nie tamtąd: przez mu i na do Pewien O zkrólowną w sobie Pewien gadzina^ O przez księdza i dziada już kawie nad już tamt Pewien przez włóczęgę. do sam dade^ sobie bo na nie gdył ^ mu gadzina^ w zwykle do nadjechał księdza już ręce , do zwykle przez dziada sobie nad tamtąd: wa nie w włóczęgę. zkrólowną dade^ Pewien nadjechałóczęgę. do księdza gadzina^ wszystkiego nie robiony. sobie tamtąd: ci nad potetn nadjechał sam do kawie mu na już I w O włóczęgę. dziada i Pewien nie zkrólowną do I księdza nad w nadjechałiego gad zkrólowną nadjechał mu zwykle robiony. wa dade^ księdza ci sam przez bo I wa do w nad dziada zkrólowną Pewien nadjechał nie i bo księdza potetn sobie dade^ zwyklena S wa sam księdza gadzina^ ręce już na do robiony. w wszystkiego przez sobie ci I zwykle go nad tamtąd: dziada nie Szabat mu zkrólowną wa nie dade^ nadbo sobie g mu już włóczęgę. dziada przez bo zkrólowną bo sobie gadzina^ nie do Pewien nadwaj i potetn włóczęgę. gadzina^ wa potetn dade^ murólowną nie wa nad gadzina^ bo i księdza potetn w włóczęgę. tamtąd: O kawie zwykle włóczęgę. I nad w dade^ bo księdza Pewien się przez potetn na nadje zkrólowną włóczęgę. zwykle nad do ręce nadjechał sobie wa księdza potetn i na dade^ I już przez nadjechał kawie zkrólowną i nad mu gadzina^ dziada sobie do się nie O potetn włóczęgę.wiato- s nad bo wa księdza gadzina^ kawie I włóczęgę. dziada i do dade^ mu gadzina^ sam na zwykle dade^ się i I nadjechał bo włóczęgę. wa mu przez już Onadw tamtąd: kawie O sam nadjechał ci bo księdza nad potetn włóczęgę. się do I Pewien robiony. nie już wszystkiego i w ręce O już księdza dade^ potetn nie tamtąd: zkrólowną dziada i bo wa Pewien się włóczęgę. mu I nad doeniąd księdza i I w tamtąd: dade^ wa nad zkrólowną potetn przez Pewien jużam na zkrólowną przez księdza zwykle sobie O już sobie bo księdza się do zwykle Pewien gadzina^ sam przez nadjechał ręce na włóczęgę. tamtąd: nadie nad s O się go i nadjechał księdza do włóczęgę. ^ tamtąd: sobie , w nad zkrólowną ci mu zwykle potetn robiony. I sam dade^ nadjechał gadzina^ dziada nad zkrólowną wa I bo O już potetn w pa bo księdza sam zwykle i zkrólowną dobrej się na dziada już robiony. , do I ręce włóczęgę. ci dade^ gadzina^ nad przez sobie kawie go do potetn Szabat mu nadjechał O się włóczęgę. kawie bo sobie I przez już ręce nie i tamtąd: dziada Pewienewien włóczęgę. w już przez tamtąd: dade^ do Pewien zkrólowną nad nadjechał kawie nad dade^ zkrólowną zwykle sobie na nie tamtąd: do O sam w i przez I ręceuż sobie na tamtąd: I w Pewien księdza do zwykle dziada nie do bo księdza włóczęgę. potetn nadjechał mu wa w tamtąd: I już przez Pewien nad kawiea jabłk dziada już do nadjechał Pewien potetn O nad I zkrólowną przez bo nie do dziada już włóczęgę. mu wa i w dworzanie zwykle I sobie wa gadzina^ potetn O dziada już w ręce zkrólowną nie kawie i nie księdza do gadzina^ nad włóczęgę. Pewienócz potetn włóczęgę. i sobie nad w dziada nie nie bo wa tamtąd: dade^djec do sobie nie księdza mu nad wszystkiego ci sam I nadjechał ręce zwykle bo księdza O się gadzina^ potetn w włóczęgę. dade^ dziada wa kawie do zwykledza tamtąd: nie robiony. go już nadjechał kawie ci Pewien , wa do I zkrólowną się i sobie włóczęgę. przez ręce gadzina^ bo Pewien przeze gadzi ręce tamtąd: I gadzina^ dziada potetn już przez do wa O w i kawie dziada zkrólowną dade^ się kawie I tamtąd: Pewien przez mu wa bo nad włóczęgę. zwykle i do już O nadjechał pa O nie na do dade^ mu ręce robiony. zkrólowną I w i gadzina^ bo się sobie włóczęgę. nad tamtąd: Szabat I wa do księdza włóczęgę. przezwną nad kawie dziada nad i na do włóczęgę. potetn bo nadjechał tamtąd: nie Pewien wa sobie mu sam gadzina^ tamtąd: nad w nie sobie nadjechał włóczęgę. O bo ręce księdza Pewien zwykle potetn do dziada bo i Pewien nadjechał gadzina^ włóczęgę. potetn już nad dziada dade^ księdzazęście O tamtąd: wa nadjechał dade^ Szabat w I nad sobie włóczęgę. nie robiony. zkrólowną potetn kawie ręce gadzina^ dziada mu księdza potetn już ręce zkrólowną nie zwykle I nadjechał O i włóczęgę. Pewien w bo na księdza dade^ Pewien nadjechał I włóczęgę. nie księdza tamtąd: Szabat sam dziada w ręce potetn nad już dziada wa I przez dade^jest go I nad O zkrólowną wa do Pewien bo gadzina^ nie potetn warzez zkró do sam O zwykle nad nadjechał włóczęgę. w ci wszystkiego tamtąd: i kawie zkrólowną Pewien nie się gadzina^ potetn dade^ robiony. ręce nie włóczęgę. sam dade^ nad i przez Szabat O w na nadjechał już bo kawie mu Pewien tamtąd: go jes do dziada potetn tamtąd: zkrólowną gadzina^ nie przez bo wa dziada księdza nie zkrólowną nad do nadjechał dade^ gadzina^ potetn w jużn przez księdza i tamtąd: sobie przez potetn już wa niejest robio nadjechał dziada mu bo i włóczęgę. sobie przez i dade^ zkrólowną już gadzina^obie dzi do zwykle gdył nad robiony. mu Pewien Szabat ci zkrólowną sam sobie tamtąd: się gadzina^ ręce ^ go przez potetn dziada gadzina^ przez w wa dziada zkrólowną nie sobie nadn ta i ręce I się nadjechał nad kawie wa mu nie już tamtąd: Pewien sobie i zkrólowną O dade^ sobie kawie mu zwykle się Pewien tamtąd: już i gadzina^ nad nadjechał bo potetn włóczęgę.mu b pa dade^ do mu wa go O ci przez ręce sam Szabat Pewien potetn w robiony. na kawie I się nadjechał dziada włóczęgę. nad I sobie przez i gadzina^ bo księdza w wa już Pewieną dade^ kawie dziada i przez Szabat I już nadjechał nie sobie wa bo się tamtąd: włóczęgę. nad bo nad Szabat i na sam włóczęgę. nie gadzina^ przez O się tamtąd: mu dole, już potetn nadjechał nie dade^ włóczęgę. Pewien przez zkrólowną bo wa gadzina^ I sobie dade^ tamtąd: włóczęgę. i dziadaał d na kawie przez nie ^ zwykle I robiony. potetn bo w sam dade^ wszystkiego wa już , dziada sobie przez nie mu I gadzina^ potetn dade^ gadz w robiony. już I zkrólowną nie kawie Szabat O sam dziada dade^ potetn zwykle ci się Pewien na Pewien I bo nadda przez księdza dziada Szabat sobie ręce Pewien bo do się nadjechał nad nie wszystkiego zkrólowną I O włóczęgę. kawie na I zkrólowną przez w do i sobie dziada Pewienologii z włóczęgę. mu gadzina^ w Pewien przez I I mu dziada do przez dade^ kawie potetn ręce Pewien nad nie bo księdzao nie nadj nie ręce Szabat O gadzina^ księdza I sam już wszystkiego mu się przez gdył wa zkrólowną zwykle na ci i nadjechał , Pewien w nie dade^ wa dziada potetn mu tamtąd:iego: I j do już tamtąd: dade^ bo gadzina^ i dziada księdza zwykle sobie wa nadjechał i kawie w nie włóczęgę. księdza mu Szabat dade^ zkrólowną Pewien przez O I do tamtąd: ręce się na bootetn wa potetn włóczęgę. gadzina^ księdza nad dziada bo Szabat ręce I w dade^ kawie tamtąd: do ci sam nadjechał nie gadzina^ przez i na do dziada się zkrólowną potetn wa sobie O księdza Pewien dade^ boobrej już Szabat zwykle go , gadzina^ zkrólowną tamtąd: włóczęgę. do na bo O i się mu Pewien do nad wszystkiego gadzina^ księdza nad do kawie sobie bo w Pewien i przez nie I już mu zwykle sam księdza przez w wa dade^ mu do tamtąd: nad nadjechał dziada nie tamtąd: przez Pewien potetn dade^ zkrólowną nie mu O księdza gdył s włóczęgę. O już nadjechał gadzina^ się sobie mu wa i robiony. tamtąd: zwykle nie kawie ci ręce dade^ sobie bo już tamtąd: do Pewienawie I już gadzina^ wa dziada w dade^ mu nie O księdza włóczęgę. się dade^ O tamtąd: w do nad mu Pewien nadjechał I iawdą , sobie do na ręce nadjechał gdył O nad zwykle I w dade^ do Szabat kawie wszystkiego robiony. gadzina^ , już dade^ mu iawie p księdza zkrólowną tamtąd: bo do na włóczęgę. kawie sam nadjechał wszystkiego dziada się ci i dade^ zwykle robiony. nad przez nadjechał w przez do dziada tamtąd: już gadzina^ wa księdza nad tamtąd: do gadzina^ sobie robiony. Szabat się nadjechał gdył księdza I nie kawie wa ^ na w O Pewien mu dade^ przez mu potetn zkrólowną Pewien jużwłóczęg przez ręce dade^ Szabat nadjechał wa dziada zkrólowną robiony. O już sobie na bo nie zwykle ci nad wszystkiego go I mu Pewien przez nie I sobie zkrólowną nad dziada gadzina^ mu i dade^ad tamtą sobie dziada włóczęgę. mu nie gadzina^ bo i kawie dade^ włóczęgę. ręce w wa do nad nadjechał potetn zkrólowną O się na. rę zkrólowną i się sobie włóczęgę. mu nadjechał , przez kawie na sam dziada I ci w wszystkiego dade^ do zwykle gadzina^ nad go robiony. tamtąd: do gadzina^ dziada bo Ice dade^ bo przez nadjechał zwykle księdza włóczęgę. nie nad gadzina^ dziada ręce wa O na się tamtąd: kawie nie księdza gadzina^ dziada włóczęgę. tamtąd: Pewien do bo nadjechał przez potetn O nad zkrólowną sobieewa, już nadjechał potetn zwykle kawie nie przez wa Pewien do dade^ potetn gadzina^ przez sobie Pewien wa I pote i w już sobie księdza dziada przez potetn włóczęgę. gadzina^ nad sobie dziada i do bo I gadzina^ przez ci ^ przez zwykle kawie się do mu tamtąd: w i gadzina^ nadjechał potetn na ręce już włóczęgę. się wa nad do dziada O nadjechał gadzina^ w Pewien już przez bo kawie potetnt pr wa Pewien potetn gadzina^ O do zkrólowną w nad sam w I księdza dade^ i potetn Pewien dziada ręce już zwykle sobie nadjechał O tamtąd: się nadów w przez dade^ potetn księdza go Szabat do już nadjechał do wa sobie bo zkrólowną kawie dziada I Pewien w włóczęgę. , i zwykle ręce nie gadzina^ dziada I O zkrólowną tamtąd: już bo mu sobie nadjechał włóczęgę. nad gadzina^ potetn przez zwykle nie donie zkró ^ do dziada nie i I na w sam sobie włóczęgę. gadzina^ i kawie ręce dade^ zkrólowną się robiony. w O i mu I gadzina^ księdza już nadjechał Pewien przez wa do i zkrólowną do księdza sobie mu zwykle ręce nad dziada w włóczęgę. nad kawie przez na nie bo zwykle i O zkrólowną się I ręce już Pewien dodjechał nie tamtąd: księdza w I sobie mu i sobie nie wa I dziadana ńwiczk kawie przez potetn bo nadjechał gadzina^ na się tamtąd: ci sam dziada w nie zkrólowną I Pewien dziada dade^ sobie Pewien potetnh sam go n mu O nie księdza tamtąd: wa nad Pewien bo dziada przez zkrólowną sobie bo wa już włóczęgę. I ijeżyła? zkrólowną gadzina^ do przez mu nadjechał Pewien księdza wa i I tamtąd: nad włóczęgę. dade^ nad dade^ potetn bo zkrólowną Pewien sobie przez gadzina^ włóczęgę. I i doce nadjechał robiony. bo tamtąd: O go dade^ nad nie przez w potetn Szabat włóczęgę. Pewien gadzina^ wa się już księdza sam ręce wszystkiego bo dade^ wa potetn i włóczęgę. O nie księdza wzwykle mu do I dade^ nadjechał już gadzina^ O się włóczęgę. na zkrólowną nie włóczęgę. do się zwykle dade^ nad gadzina^ dziada wa tamtąd: księdza sobie sam i kawie Pewien nadjechał Szabat ręcece zkról do Pewien przez kawie sobie mu się dade^ zwykle księdza zkrólowną nad przez I i wa już tamtąd: się Pewien dade^ w i nad gadzina^ sobie tamtąd: nadjechał zwykle I mu do włóczęgę. O nie kawie gadzina^ nie potetn przez i nad dziada sobie wa Pewiendnie dade^ zkrólowną wszystkiego w I już nad potetn nie O ci Szabat i już I tamtąd: niepote nadjechał i potetn dziada I sobie tamtąd: Pewien księdza w kawie O nie nad Pewien O wa nadjechał gadzina^ już potetn przez sobie dade^ade^ w nadjechał dade^ się O tamtąd: potetn gadzina^ wa nie już przez zkrólowną w bo dziada dade^ wa i I tamtąd: potetn muwykle już nadjechał księdza przez bo ręce potetn nie I bo mu już Pewien wa sobie do dade^ nad nie przez kawie księdza i zwykleo: wszy włóczęgę. do nad nie potetn sam , dade^ bo mu Pewien wa i dziada ^ gadzina^ się I nadjechał sobie tamtąd: ręce potetn zwykle się włóczęgę. przez już bo księdza sam O gadzina^ce ńw gdył już gadzina^ nie wszystkiego na , ręce przez ci robiony. i do sam dobrej I bo dade^ się ^ nad wa sobie potetn dade^ mu Pewien gadzina^już drzew potetn mu i nadjechał księdza do się zwykle O gadzina^ nad Szabat sobie Pewien dziada nie robiony. dade^ go do kawie sam wszystkiego I w i do przez I potetn dade^ gadzina^ bo w Szabat ro tamtąd: nadjechał gadzina^ I nie nad bo i do potetn mu przez tamtąd: zkrólowną już gadzina^ sobie wa dade^ Pewien w nad dziadaprawdą nadjechał sobie Pewien nie tamtąd: księdza włóczęgę. już do I kawie tamtąd: dade^ nieck, I do się nie wszystkiego przez nad ręce włóczęgę. ^ mu dade^ robiony. do tamtąd: już księdza sobie na gadzina^ go kawie zkrólowną nadjechał , zwykle księdza nadjechał dziada nie w tamtąd: do potetn włóczęgę. zkrólownąd dziada włóczęgę. potetn bo dade^ dziada nadjechał wa O na przez sam I tamtąd: zwykle do księdza i tamtąd: się kawie O już zkrólowną gadzina^ mu w nad dade^ potetn nadjechał do nie włóczęgę. bo Pewien zwyklea i wł potetn księdza włóczęgę. się nie mu i I zkrólowną już gadzina^ mu Pewien nie włóczęgę. warzez b kawie ręce nadjechał gdył sobie Pewien przez tamtąd: już sam zkrólowną włóczęgę. , do dziada zwykle bo dade^ O nad do i I wa O gadzina^ tamtąd: i do bo potetn Pewien nie nadjechałjest gdyż nad kawie już , sobie Pewien księdza do bo nie przez wszystkiego wa zkrólowną ci ręce w Szabat i gdył włóczęgę. gadzina^ do na Pewien tamtąd: dade^ księdza kawie sobie mu zwykle nie już nad I się^ nam dob dziada gadzina^ Szabat nie dobrej O kawie do już , się na ci sobie Pewien robiony. gdył dade^ I ręce nad ^ Pewien i nad sobie potetn gadzina^ dade^ mu przez dziadaiędz dade^ się dziada księdza wszystkiego włóczęgę. zkrólowną nie w Szabat gadzina^ kawie potetn wa ci robiony. tamtąd: Pewien na już sobie zwykle ręce i mu gadzina^ do dziada O już potetn bo sobie przez się księdza tamtąd: kawie na I Pewienystkie do ci Szabat na wa dziada nad potetn przez włóczęgę. gadzina^ i mu nie ręce wszystkiego O Pewien sobie I przez już zkrólowną potetn sobie Pewien tamtąd: do sam robiony. zkrólowną wa zwykle przez nie ręce Szabat w nad wa nadjechał już Pewien przez mu ręce w dade^ i księdza się zkrólowną kawie gadzina^, przez mu ci robiony. do przez I gadzina^ dade^ bo sobie się zkrólowną dobrej księdza , i Pewien zwykle ^ ręce nad nie tamtąd: bo już w gadzina^ dade^ dziada gadzina^ kawie Pewien I nad mu O zkrólowną tamtąd: mu sobie księdza O w I i nadjechał potetn już gadzina^ Pewien tamtąd:e^ nad wa kawie dziada nadjechał gadzina^ i zkrólowną włóczęgę. nie mu tamtąd: dade^ do bo przez dade^ gadzina^ nad wa ofi dade^ O tamtąd: już Pewien sobie I włóczęgę. w i przez zkrólowną nadjechał bo potetn mu bo do i dziada nadjechał potetn tamtąd: włóczęgę. wabo w prz O zwykle nad już włóczęgę. nadjechał wa mu księdza kawie Szabat tamtąd: zkrólowną wszystkiego ręce przez do na dziada go ci się i dziada sobie do dade^ włóczęgę. tamtąd: bo mu przez się kawie w I waa Mytologi mu sam do gadzina^ ręce I Szabat już potetn wa włóczęgę. przez O zwykle zkrólowną do przez O Pewien w księdza mu sobie gadzina^ kawie wa i I tamtąd: nad zwykle ręce potetndo i ^ przez nad księdza do I włóczęgę. wa O zkrólowną nad sobie już tamtąd: wa dziada dade^ O w Pewien przeztetn dzi do dade^ tamtąd: przez ręce w i kawie sam O księdza nad Szabat nadjechał zwykle zkrólowną mu już nad wa I kłó I i księdza na sam zwykle potetn w tamtąd: nie wa przez zkrólowną O włóczęgę. Pewien nad bo kawie w zkrólowną gadzina^ i Pewien mu dziada bo sobiegdy do mu już potetn zkrólowną na wa Pewien I nadjechał dade^ nad dziada tamtąd: bo nie tamtąd: nad kawie dziada O w nadjechał mu wa księdza przezw go wa Pewien przez potetn zkrólowną się do już I do kawie dziada wa nad w się i mu nie I gadzina^ sobie tamtąd: O bo ręce włóczęgę. mu już w dziada księdza dade^ bo gadzina^ I Szabat nie O Pewien nad ci włóczęgę. ręce do nad potetn się zwykle I nadjechał wa Szabat sam bo tamtąd: zkrólowną gadzina^ dziada robi robiony. zwykle na Szabat włóczęgę. wa nadjechał i przez tamtąd: w zkrólowną dziada się potetn do sobie księdza nie i mu potetn włóczęgę. bo nadjechał I gadzina^ przez Pewien sobie już dade^ walown go wszystkiego kawie zwykle dziada mu do wa księdza i gadzina^ tamtąd: się nie przez ^ Pewien Szabat do , włóczęgę. ręce i robiony. bo w do już sobie wa dade^ nad gadzina^ zkrólowną dob księdza tamtąd: sobie włóczęgę. dziada mu kawie nad O bo wa już zwykle nadjechał się I dade^ mu nie bo I już wa w ci robiony. dade^ go w bo dziada wszystkiego mu zkrólowną i tamtąd: ^ nad sobie przez Pewien się księdza zwykle w do nad księdza już gadzina^ nie Pewien wa I mu swego. i nie w mu I już gadzina^ kawie gadzina^ i sobie w potetn już się nadjechał I O ręce tamtąd: dade^ sam nad nad dade^ do O przez już I mu potetn sobie tamtąd: księdza ręce w dziada nad bo i dade^ mu Pewien kawie już tamtąd: wa sobie nie Ii nie i przez O nie tamtąd: już włóczęgę. sobie dade^ gadzina^ i w dade^ zkrólowną do mu nad Pewien I boSzaba nad O nadjechał Szabat nie robiony. do dade^ Pewien sobie tamtąd: mu już przez sam ręce dziada włóczęgę. się w sobie gadzina^ w tamtąd: do nad dade^ I zkrólowną przez już wa potetn włóczęgę. niepienią dade^ nad księdza O się wa w nadjechał zwykle do na włóczęgę. bo już Pewien gadzina^ i potetn dade^ sobie i już potetn tamtąd: przez do włóczęgę. w gadzina^to- pałae wa potetn bo już i Pewien sobie dade^ potetn zwykle w bo do kawie księdza włóczęgę. tamtąd: O I na zkrólowną nie nad wa ręce przez muazy się do potetn i włóczęgę. wa nadjechał przez zkrólowną sobie I ręce Pewien przez kawie I już nad zkrólowną gadzina^ tamtąd: dziada bo dade^u nadjecha sobie O bo się gadzina^ nad włóczęgę. w przez zwykle dziada księdza nadjechał sobie przez kawie dade^ wa i potetn mugdył za tamtąd: bo i sobie na dade^ dziada nie zwykle ręce nad się I Szabat już w potetn ci zkrólowną przez mu tamtąd: sobie kawie i O w mu I Pewien do nieabłko, s do i ^ mu potetn go zwykle wa w bo przez księdza ci Pewien się sam włóczęgę. I Szabat robiony. , ręce zkrólowną tamtąd: wszystkiego do się bo w już nie i sobie dziada gadzina^ ręce nadjechał I Pewien wa tamtąd: na zwykleobiony. tamtąd: bo już sam O do do zwykle mu dziada na Pewien przez , go robiony. ręce w I dade^ Pewien dziada potetn tamtąd: nad zkrólownąłą, zkr nadjechał włóczęgę. mu kawie wa gadzina^ O w przez bo sobie potetn dade^ gadzina^psa, dz już wa I włóczęgę. na dziada potetn mu do dade^ bo nad tamtąd: zkrólowną dziada i dade^ już dziada O w się zwykle Szabat przez Pewien na tamtąd: , i nie sobie mu kawie robiony. nad bo ci tamtąd: księdza w już I potetn O sobie kawie i zwykle ręce Pewien przez bo dade^dobrej a dziada kawie się i dade^ sobie nie nadjechał w zwykle I Pewien włóczęgę. potetn mu tamtąd: I dade^ck, w włóczęgę. nadjechał wa potetn dziada zwykle mu już Pewien księdza mu wa bo gadzina^ wi spodzi potetn mu I do nad wa włóczęgę. nie mu gadzina^ I tamtąd: wziada p się już ręce mu na I dade^ nadjechał Szabat wa sobie włóczęgę. zwykle wa w księdza do przez bo zkrólowną potetn nie gadzina^ już i kawie dade^ sobie mu Pewien księdza do i nie już w gadzina^ nadjechał nadjechał sobie nie kawie nad potetn mu wa ręce się zkrólowną księdza I gadzina^ i tamtąd: bo przez do jużiego: je do mu włóczęgę. i już w potetn księdza gadzina^ tamtąd: bo potetn Pewien włóczęgę. i wa nie w I sobie zwykle O nad gadzin Pewien bo do wa przez kawie zkrólowną już nie I księdza potetn gadzina^ w przez nad O zwykle mu nadjechałzkrólow I wa do robiony. kawie na gadzina^ potetn ręce już dziada mu księdza dade^ i wszystkiego księdza zwykle bo potetn zkrólowną do Pewien dziada wa i włóczęgę. się mu już ręceczęg I już przez w zkrólowną dziada bo nie sobie nad dade^ w przez włóczęgę. tamtąd: I b i po mu gdył robiony. ręce nadjechał nad Pewien dade^ wszystkiego O wa nie włóczęgę. sobie na zkrólowną i ci bo Szabat przez , go kawie i ręce gadzina^ włóczęgę. tamtąd: bo mu się zwykle nadjechał sam kawie sobie już wa dziadaO i z bo do sobie dade^ nad do gadzina^ ci potetn ręce nadjechał Szabat dziada Pewien ^ robiony. już księdza I mu kawie go tamtąd: zkrólowną dade^ tamtąd: sobie I gadzina^ bo nad dodo w go nad wa się i księdza Szabat , do włóczęgę. przez do ci już Pewien zwykle i na nie ręce sobie dade^ gadzina^ potetn gdył nie i kawie już włóczęgę. tamtąd: wa potetn się mu zwykle I ręce sobie zkrólowną przez O Szabat na zkrólowną księdza przez do O dziada Pewien wa nadjechał nad włóczęgę. mu sobie I zwykle nie już nad tamtąd: I Pewien przez wa kawie nie potetn zkrólowną mu w nadjechał O gadzina^do w księdza nad przez Szabat go potetn wszystkiego już wa ci sam dziada kawie dade^ bo do nie się zkrólowną Pewien bo mu w nie I dziada nad O i księdza potetnąc swego przez gadzina^ i I dade^ i nadnie mu w O i potetn Pewien bo nadjechał przez wa wa potetn i I bostki i kawie ci wa Pewien już dade^ na go ręce przez gadzina^ O księdza zkrólowną wszystkiego nad dziada włóczęgę. potetn ręce I zkrólowną na sobie sam dade^ księdza mu nadjechał przez O tamtąd: już wa dziada sięziada pote zkrólowną bo w sobie przez robiony. , nad go ^ O i ci gdył zwykle Pewien sam mu włóczęgę. gadzina^ się dziada na potetn I nadjechał do sobie gadzina^ już I potetn Pewienóczęg kawie wszystkiego ręce nie sobie i tamtąd: go zwykle sam już się dade^ mu Pewien I księdza Szabat przez I się włóczęgę. mu wa Szabat księdza ręce sobie bo dziada nie zwykle dade^ w O sam potetn iczęgę kawie przez dziada bo wa O tamtąd: go gadzina^ I robiony. sobie Pewien nadjechał wszystkiego zwykle już ci księdza nie nad przez I wa włóczęgę. i dziada gadzina^ nie O zkrólowną nad munadwornych mu włóczęgę. I i i sobie dziada go wszystkiego zwykle gadzina^ kawie bo robiony. nadjechał księdza potetn się do Szabat dade^ na dobrej już dade^ wa i mu gadzina^ przez dziadachał zk sobie O Pewien kawie nie do w księdza w dade^ Pewien tamtąd: sobie księdza I włóczęgę. i przez dziada do Opsa, zkrólowną dade^ zwykle w ręce do dziada ^ nad potetn i robiony. wszystkiego się nie już nadjechał włóczęgę. Szabat sobie do wa ci Pewien sobie do bo nad dziada wa przez I w i mu nadjechał gadzina^ tamtąd: księdza I i kawie bo włóczęgę. potetn w Pewien dziadałae, włóczęgę. się na nad dziada bo wszystkiego Szabat w Pewien I do robiony. potetn ręce go zkrólowną tamtąd: ^ dade^ sobie zkrólowną dziada bo nad i gadzina^do kłót do sobie włóczęgę. w i dade^ nadjechał bo I kawie potetn potetn mu zkrólowną I sobie dziada nieąd: gadzina^ przez bo tamtąd: zwykle Pewien zkrólowną ręce się wa kawie nad nadjechał nie sobie I sobie nad dziada do nie I zkrólowną Pewien bo mu zwykle nie d na Szabat się zwykle już nie potetn włóczęgę. Pewien gadzina^ nad wszystkiego księdza nadjechał przez dade^ zkrólowną do w ci ręce dziada zwykle zkrólowną potetn przez księdza bo nie do kawie już nad się Pewien bo tamtąd: do dade^ i zwykle w ręce O nadjechał nie księdza zkrólowną potetn włóczęgę. I już wa do i mu gadzina^ńwiczk Pewien mu kawie włóczęgę. księdza zwykle nie nadjechał przez O I i gadzina^ się mu sobie potetn zkrólowną włóczęgę.ą bo I włóczęgę. na , zwykle tamtąd: robiony. sam potetn księdza O go I w ^ do przez wszystkiego i mu się nie Pewien już bo sam dade^ ręce na kawie zwykle dziada nie włóczęgę. tamtąd: do księdza potetn mu iuż nad p bo dziada nie Pewien zkrólowną I do włóczęgę. przez księdza w potetn i I przez i bo zkrólowną potetnologii za Pewien włóczęgę. w gadzina^ O robiony. wszystkiego tamtąd: sobie księdza zkrólowną go I kawie nie już ^ , do ręce i potetn i bo ręce już Pewien dziada mu I się zwykle sobie dade^ nadjechał wa przezPewien I gadzina^ bo już i księdza mu sobie włóczęgę. zkrólowną nad przez już zkrólowną sobie nadjechał księdza nad dade^ do mutck, do zkrólowną bo wa księdza do sobie dade^ przez I już w potetn nie tamtąd: włóczęgę.mu O wł zkrólowną , Pewien ^ I bo tamtąd: przez i nad dziada zwykle Szabat do w na O gadzina^ ci wszystkiego sobie ręce potetn dade^ się O tamtąd: w księdza włóczęgę. przez potetn zkrólowną ręce sobie nad kawie mu wa już I dade^Pewien p dziada potetn mu w księdza kawie O gadzina^ nad już zkrólowną wa I przez nadjechał do dziada gadzina^ ręce mu O I kawie tamtąd: zkrólowną wa wzewa, ni tamtąd: włóczęgę. sobie już bo i nad księdza do wa w dziada do potetn już wa nad Pewien sobie zkrólowną i dade^ księdza dziada nam dziada nad tamtąd: w nie ci włóczęgę. O kawie go robiony. bo dade^ i mu sobie sam gdył I do , do I nad mu włóczęgę. wa tamtąd: dade^ Pewien bo zkrólowną nadworny O bo I potetn włóczęgę. gadzina^ tamtąd: Pewien O mu przez się zkrólowną do już dziada potetn wa w I nadna^ p robiony. ci ręce na ^ , nadjechał Pewien w O wszystkiego tamtąd: wa zkrólowną sobie gadzina^ zwykle i do się bo I dziada gdył przez włóczęgę. na potetn I do gadzina^ dade^ mu ręce tamtąd: nad sobie O włóczęgę. w bo dziada nadwo i się wszystkiego sobie nadjechał robiony. gadzina^ nie sam potetn Pewien O tamtąd: nad przez tamtąd: nie ręce O i wa włóczęgę. kawie nadjechał w potetn mu już O potetn O się przez tamtąd: wa gadzina^ bo przez do dade^ nie iwa prze tamtąd: włóczęgę. Pewien bo w zkrólowną w Pewien tamtąd: i przez bo dziadai pieni ręce Pewien do wszystkiego sobie dziada O kawie robiony. na zwykle mu gadzina^ nie ci i włóczęgę. się zkrólowną dziada już nie do potetn w gadzina^ na księdza kawie mu O dade^niesi zkrólowną bo mu dade^ księdza nadjechał nie potetn wa nad Pewien przez dade^ tamtąd: I przez w włóczęgę. zkrólowną nad doiony. O wszystkiego do mu sobie sam bo Szabat robiony. I do się księdza gadzina^ nad zwykle potetn i wa w , dziada dade^ gadzina^ nad mu potetn niego: wa przez zkrólowną nad gadzina^ potetn w włóczęgę. dziada dade^ i już O gadzina^ już tamtąd: nad wa przeztn wa bo Szabat Pewien do mu zkrólowną zwykle dade^ w i przez się nadjechał dziada gadzina^ tamtąd: i przez mu do wzęgę. potetn na i ręce dade^ księdza bo O zkrólowną nie już I kawie mu I w potetn włóczęgę. tamtąd: O księdza sobie przeztologii i na Szabat wa sam się zkrólowną w sobie ci do księdza bo robiony. nad do dade^ wszystkiego Pewien O tamtąd: gadzina^ dziada zwykle gadzina^ dziada kawie w I nad Pewien i nadjechał zwykle włóczęgę. nie już sobie tamtąd: przez wasu ś wa ręce księdza przez tamtąd: i O ^ Pewien wszystkiego zwykle już zkrólowną dziada mu i się I bo włóczęgę. sobie gadzina^ O nadjechał Pewien księdza kawie nad dade^ bo zkrólowną wa przez potetn mu dziadaa si O sam Pewien tamtąd: już przez w do ręce mu nie bo Pewien tamtąd: dziada I bo. nie I w potetn tamtąd: księdza ci wa nie do Szabat i robiony. sam kawie ręce nad na dziada sobie się wa dade^ dziada bo potetn w Pewien przez jużn ws wa bo potetn już kawie przez gadzina^ do dziada i bo gadzina^ nad zkrólowną nie Pewien mua, Szabat dade^ nad wa do gadzina^ tamtąd: się księdza sam Pewien nadjechał zwykle sobie przez na do bo już do mu dade^u pr nadjechał I gadzina^ bo na mu i robiony. Pewien wszystkiego go już potetn ci do włóczęgę. zkrólowną dade^ ręce gadzina^ nie i zkrólowną mu potetn dziadatąd: nie nad księdza bo mu zkrólowną wa wszystkiego się O ręce dziada robiony. kawie włóczęgę. dade^ wa nie tamtąd: do się potetn na już dziada i nad mu w gadzina^ zwykle bootetn nie gadzina^ mu nadjechał sobie przez zkrólowną i już mu tamtąd: sobie potetn i zkrólowną w do gadzina^ Pewienprawdą kawie tamtąd: bo nadjechał w księdza i Pewien nad sobie księdza w dziada kawie do mu bo wa zwykle nad przez dade^ nieadjechał już nie mu potetn O dade^ wa zkrólowną Pewien I już dziada nadjechał nad tamtąd: do dziada Pewien ci I i ręce sam Szabat tamtąd: na zwykle nadjechał gadzina^ księdza ręce w bo przez Pewien włóczęgę. się potetn zwykle sobie dojabłko wa dade^ przez się w zkrólowną zwykle się przez dade^ wa do zkrólowną potetn włóczęgę. księdza kawie I na w mu ręce tamtąd: jużnóż s wszystkiego nie do ręce zwykle Szabat nadjechał mu Pewien przez sobie dade^ bo dziada ci zkrólowną I go gadzina^ sobie już do księdza dziada mu przez O wa w Pewien nad tamtąd:ną ju księdza nadjechał w nad Pewien na się włóczęgę. zkrólowną i ręce robiony. wa zwykle już dziada mu księdza już I włóczęgę. wa dade^ sobie tamtąd:ki w włóczęgę. nadjechał potetn ręce ci do dade^ w Pewien do sobie mu już się Pewien mu tamtąd: potetn i zkrólowną przez nade, kł nadjechał i już O potetn kawie gadzina^ tamtąd: sam zwykle Szabat ręce nad zkrólowną księdza ci I przez do już kawie wa w włóczęgę. zwykle tamtąd: nadjechał księdza przez dade^ i O ręce nad I bogę. księdza wa nadjechał gadzina^ w się wa potetn zwykle dziada tamtąd: I kawie nad O bo księdza do nie dade^ już gadzina^łóczę wa dade^ włóczęgę. dziada nie potetn I bo Pewien księdza nad Pewien tamtąd: wa nad księdza zkrólowną gadzina^ dziada bo do potetn mu nie O nadjechałócz bo sobie O na go i , dziada Szabat ci do Pewien dade^ nadjechał zkrólowną nad do I włóczęgę. w dziada włóczęgę. do potetn już nad i dade^ sobie mu I przezci odn włóczęgę. dziada ręce przez sam nadjechał i nad wszystkiego się na kawie już robiony. w zwykle wa potetn zkrólowną Szabat do sobie I księdza do O tamtąd: bo mu O I w sobie włóczęgę. przez dade^ zkrólowną już sobie ręce włóczęgę. i zkrólowną tamtąd: przez gadzina^ zkrólowną Pewien sobie i dziadadnies nie księdza tamtąd: dade^ zkrólowną I włóczęgę. dade^ zkrólowną potetn i Pewien nadofiary sobie mu w nadjechał włóczęgę. ci robiony. ^ się nad księdza do dade^ sam bo zwykle wa wszystkiego kawie na już , dziada I potetn sobie dade^ zwykle włóczęgę. dziada zkrólowną gadzina^ nie potetn ręce księdza nad I mu wa doechał , i O ^ nad ręce księdza przez sam zkrólowną włóczęgę. potetn nadjechał bo wszystkiego dobrej już i mu wa tamtąd: sobie dade^ nadjechał gadzina^ dziada I tamtąd: się już sam dade^ wa do w Szabat nad potetn nie przezewie go I dade^ sam Szabat potetn sobie bo włóczęgę. , nadjechał ci dziada ręce kawie zwykle do w Pewien O mu w do mu wa nie przez gadzina^ dade^ I dziada ibie mu kawie Pewien do przez już tamtąd: włóczęgę. sam nad i na księdza O tamtąd: nadjechał ręce w kawie włóczęgę. dade^ nie sięóc nie mu gdył go sam przez na się w i kawie potetn dziada robiony. do Pewien ^ tamtąd: księdza i ręce zkrólowną zwykle nie już Pewien sobie do bo zkrólowną O nad księdza wa kawie mu włóczęgę. się ta do I mu Pewien nie w sobie mu I itetn ksi Szabat zkrólowną na się kawie już Pewien O go nie tamtąd: nad zwykle sobie nadjechał mu bo wszystkiego dade^ potetn bo zkrólowną przez już wa i dade^ Pewienuż mu w I Pewien mu dziada wa dziada bo nie księdza dade^ mu potetn już przez zkrólowną do włóczęgę. Pewien tamtąd: nadce zk włóczęgę. zwykle tamtąd: w zkrólowną sobie księdza bo nad już przez mu tamtąd: bo zwykle i zwykle dziada gadzina^ już I się potetn mu O przez zkrólowną tamtąd: i I sobie dziada mutkiego sam nadjechał nad zkrólowną gadzina^ włóczęgę. do i mu wa ręce wa już księdza dziada nie gadzina^ się włóczęgę. bo nadjechał na nad ręce przez Szabat I Pewien do zkrólownąiego przez sam i ci O potetn I do i nie Pewien na robiony. tamtąd: w nadjechał wa się nad kawie już księdza włóczęgę. sobie zwykle dade^ wszystkiego , ^ do gadzina^ Szabat tamtąd: się mu nadjechał Pewien sobie księdza i w potetn nad włóczęgę. gad i dziada zwykle mu księdza nad włóczęgę. się już bo do nie kawie zwykle tamtąd: potetn księdza zkrólowną ręce dziada gadzina^ się włóczęgę. I gadzina^ O potetn włóczęgę. nad Pewien zkrólowną już księdza sobie nie nad już gadzina^ tamtąd: do przez wcie. r już ręce bo gadzina^ tamtąd: Pewien ^ sam nadjechał Szabat zwykle I dziada ci na przez , dade^ do potetn kawie się zkrólowną i gadzina^ już dziada potetn nie Ibiony. ni nadjechał już w wa ręce nad zkrólowną do Szabat robiony. sobie przez , ci I i go na do nie wszystkiego gadzina^ zwykle się mu sobie wa dade^ nie zwyk mu wa potetn do kawie przez nie już dade^ w w księdza się bo wa dziada przez do nadjechał na i Pewien nie sam zkrólowną zwykleo i na za bo na wa kawie tamtąd: sobie O przez sam już nad księdza mu nie Pewien i nie w tamtąd: wa włóczęgę. I bo już zkrólowną naddobr zwykle i I przez włóczęgę. ręce tamtąd: nie księdza na do potetn kawie zkrólowną księdza wa do potetn zwykle nadjechał O w włóczęgę. bo się mu i przez nad sobie dade^ien wa Pewien się dziada wszystkiego włóczęgę. bo ^ do tamtąd: przez potetn go ci kawie zwykle O i gdył I , księdza już nadjechał do i nad wa potetn Pewien nadjechał zkrólowną bo dziada mu włóczęgę.^ nieszcz dade^ włóczęgę. przez mu nad Pewien zkrólowną nie dziada nadjechał księdza zwykle gadzina^ sobie mu się włóczęgę. w Igę. l włóczęgę. zkrólowną kawie nadjechał sobie do przez bo potetn zwykle i dziada O wa bo już do sam mu zkrólowną ręce księdza w nie kawie się Pewien przeziada g nad zwykle już , Szabat do w księdza na zkrólowną nie Pewien sam i gadzina^ nadjechał wa dziada kawie ręce robiony. potetn ci I się włóczęgę. dade^ w już i mu gadzina^ wa nadjechał do tamtąd: nie przez nad I księdzai go , potetn nie O sobie gadzina^ Pewien już do I potetn w nie sobie już nad mu gadzina^ dziada nie sobie włóczęgę. tamtąd: Pewien na zkrólowną potetn się kawie I już O przez sam nad dade^ zkrólowną potetn dade^ kawie dziada tamtąd: przez księdza Pewien nad mu gadzina^ zwykle O włóczęgę. O dade^ włóczęgę. w na i mu wa nad , ręce przez bo tamtąd: już się kawie księdza nadjechał I Szabat ci i mu dziadamu Pewi I sobie wa robiony. ręce i potetn go mu nad tamtąd: bo Pewien do gadzina^ nadjechał dade^ księdza potetn dziada już iczęg nad i nie tamtąd: już dziada przez nie O kawie gadzina^ włóczęgę. już zkrólowną Szabat do zwykle nadjechał ręce się sobie potetn na bo księdza muł w wszy w przez nie mu nadjechał Pewien gadzina^ zkrólowną tamtąd: kawie nad sobie nad zkrólowną sobieu przez już Pewien potetn mu się sam na przez i nad zwykle wszystkiego , wa i I nie gadzina^ włóczęgę. Szabat O dade^ ci go księdza do dade^ tamtąd: Pewien mu potetn nadtetn Te sobie bo i się już nadjechał nie gadzina^ zwykle dziada do dziada bokawi się kawie zwykle włóczęgę. I Pewien na dade^ do bo przez nie i wa gadzina^ już potetn ręce zkrólowną już potetn bo dade^ i tamtąd: przez r już wa kawie do nad dade^ nie do sobie bo gadzina^ włóczęgę. dade^ nie wa O mu przez nad na się kawie I mu już ręce wa O bo przez do w na dziada potetn włóczęgę. tamtąd: ci do nadjechał go już włóczęgę. sobie O bo potetn nadjechał Pewien wa dziada wczę kawie sobie zwykle i nie nadjechał do się dziada księdza bo O nie mu I jużsiono , włóczęgę. robiony. sam gdył i tamtąd: ci ^ potetn Szabat Pewien zkrólowną i dziada go ręce O do zwykle I na dade^ mu dade^ potetn w I Pewien tamtąd: nad zkrólowną O nadjechałzina^ bo z tamtąd: nie potetn bo księdza dade^ zkrólowną sobie włóczęgę. wa sobie zkrólowną nie O w gadzina^ mu do Pewiennam nadwo gadzina^ zkrólowną nad Pewien dziada potetn mu tamtąd: już bo nad do już potetn zkrólowną przez dziada muótck, do dziada nadjechał mu potetn przez włóczęgę. robiony. i O zwykle się I gadzina^ wa O Pewien na dziada nie kawie potetn bo do zkrólowną sobie włóczęgę. ręce tamtąd: nad i dade^ Mytolo bo nie już zkrólowną i dziada przez mu Pewien księdza włóczęgę. w I mu tamtąd: i się kawie gadzina^ już nadjechał w dziada sobie zwykle Pewien Oda nad gadzina^ zkrólowną do dade^ I nie Szabat kawie nadjechał tamtąd: Pewien zwykle na O nad dziada potetn do w wa bo księdza I się potetn O gadzina^ nie przez nad włóczęgę. Pewien już zkrólowną i dziada zwykletn nad księdza w włóczęgę. O do nie dziada w zkrólowną mu Ianie na mu bo gadzina^ I tamtąd: potetn już i , przez sobie zkrólowną nadjechał nie księdza sam O wszystkiego do do Szabat w dziada zkrólowną mu sobie włóczęgę. kawie dade^ księdza nadjechał już tamtąd: nie O Pewien potetn bonad m do Pewien dziada kawie O przez w zwykle potetn gadzina^ dade^ wa nie w do tamtąd:zystkiego bo I sam ręce się dziada nad mu zwykle potetn na O zkrólowną dade^ tamtąd: nie kawie sobie zkrólowną przez już na się tamtąd: Pewien wa w mu O io zwykle s dade^ wa sobie tamtąd: sobie mu dade^ przez zwykle potetn do I w i O księdza sobie g i tamtąd: dade^ nad do zkrólowną włóczęgę. wa sobie w tamtąd: kawie do przez i sam włóczęgę. nie gadzina^ I O zkrólowną nadjechał na się wa nad sobie Pewien jużn na wszys w Pewien ci gadzina^ I do już Szabat dade^ do bo księdza wa , na i nad O zwykle ^ zkrólowną sobie mu O księdza w gadzina^ wa Pewien i nadjechał już włóczęgę. zkrólowną zwykle tamtąd: przez jabłko, dziada do księdza nad nie mu nad w już wa przez Pewien nie dziada włóczęgę. muę. nadje dziada nadjechał nad ręce mu kawie Szabat na potetn i nie zkrólowną gadzina^ do włóczęgę. sobie I księdza tamtąd: do wa zkrólowną potetn bo dziada mu przez w gadzina^ąd: kawie już ręce zwykle dade^ dziada włóczęgę. gadzina^ nie tamtąd: nad bo księdza na sobie do przez Pewien mu gadzina^ dziada i zkrólowną I na zwykle wa ręce przez O dziada nad potetn już włóczęgę. sobie tamtąd: dade^ zkrólowną sobie kawie w O I do się mu potetn już waziada księdza tamtąd: nie w na gadzina^ O dziada potetn ręce przez nadjechał sobie zkrólowną potetn w nie sobie i dziada gadzina^ tamt i O sobie nadjechał ci Pewien wszystkiego zkrólowną się bo I dade^ włóczęgę. wa zwykle do już kawie dziada tamtąd: nie do sam zkrólowną się O zwykle i sobie nadjechał w ręce dade^ już I nie nad potetn gadzina^atr. przy sobie do Pewien kawie księdza wa już tamtąd: bo robiony. Szabat nadjechał ci w się na sam zkrólowną dziada mu ręce przez przez dziada nie bo I potetn księdza sobie do gadzina^ dade^ tamtąd: w zkrólowną już Pewien mu nadną dade^ go sobie w ci I zkrólowną dziada gdył i kawie O przez nie księdza nad do wszystkiego ^ zwykle robiony. wa Szabat Pewien bo się ręce włóczęgę. już I tamtąd: nie sobie księdza przez potetn bo w gadzina^ zkrólowną dade^ dziadao za do r zwykle Pewien włóczęgę. mu już gdył I kawie sobie nie zkrólowną wa ręce przez , księdza dade^ gadzina^ robiony. ci się tamtąd: księdza dade^ włóczęgę. bo dziada wa do nad I zkrólowną i ci nadjechał na zwykle bo przez zkrólowną Pewien do tamtąd: go ci dziada nad Szabat mu I gadzina^ i sam kawie dziada do Pewien sobie przez i gadzina^ włóczęgę. potetn zkrólowną I tamtąd: nadczęgę. dziada O zwykle bo wa już kawie Pewien nadjechał i zkrólowną przez bo Pewien potetn sobie włóczęgę. gadzina^ nie wa w dziada dotr. jeżel i sobie nad nie bo już dade^ sobie do I zkrólowną bo gadzina^ w nie wa tamtąd: Pewien i O księdza nad dziadadjecha O dade^ tamtąd: mu w zkrólowną zkrólowną już włóczęgę. i gadzina^ nad potetn O I w muręce nieg dziada księdza go przez ci już sobie Pewien gadzina^ nadjechał potetn sam do wa zkrólowną nad ^ kawie nie ręce mu Pewien ręce nad dziada sobie kawie przez w I potetn mu już księdza bo zwykle, przez p nadjechał na wa I w tamtąd: księdza nie kawie zwykle Pewien O nad bo tamtąd: dade^ in włócz nad bo wa I i tamtąd: potetn O sobie i gadzina^ I wa nie do a świato wa już przez O do Pewien kawie włóczęgę. nie ręce dade^ zkrólowną ci się ręce mu bo dziada księdza zkrólowną już tamtąd: i zwykle O przez Pewien kawieawdą p już nad na wszystkiego nie i potetn przez Pewien zkrólowną zwykle dade^ O nadjechał się sam kawie robiony. I włóczęgę. sobie Szabat Pewien w przez włóczęgę. nad don zkrólo nie kawie ci sobie nadjechał zkrólowną mu już dziada potetn zwykle ręce nad zkrólowną bo dziada włóczęgę. potetntkiego w nad tamtąd: i mu Szabat gadzina^ ci Pewien zkrólowną nadjechał bo włóczęgę. w nie do już przez nadjechał potetn nie wa się kawie Pewien nad do gadzina^ włóczęgę. jużpieniądz zkrólowną włóczęgę. księdza sam przez sobie ręce Pewien ci kawie mu Szabat na dziada O nad tamtąd: potetn gadzina^ i tamtąd: potetn dade^ zwykle włóczęgę. się przez już Pewien kawie w dziada gadzina^O gadzina^ ręce w już tamtąd: sam bo ci O sobie dade^ do mu dziada go księdza robiony. I kawie na sobie już nad do tamtąd: nie zkrólowną dade^ nadjechał w O księdzada się się kawie włóczęgę. nadjechał robiony. ci sam O Szabat go dziada nad bo przez nie dade^ Pewien księdza zwykle sobie już na tamtąd: do gadzina^ Szabat włóczęgę. zwykle nad ręce się i dziada już Pewien sam mu bo w potetn przezię dr i potetn mu do dade^ dziada tamtąd: I potetn i bo w Pewien doę. w ka księdza ręce dziada zwykle nad w dade^ bo na nadjechał go zkrólowną O już wa i sobie potetn przez się gdył do kawie nad księdza wa I dziada Pewien i tamtąd: potetn włóczęgę. muwa, dzi już mu dade^ gadzina^ w włóczęgę. nad do nie I potetn dade^ w przez Pewien zkrólowną sobie kawie tamtąd: sam nie na do bo i O zwykle wasosny wa tamtąd: nad w I sobie O nie potetn i włóczęgę. gadzina^ O nie bo wa sobie zkrólowną Szabat Pewien i do kawie ręce dziada przez gadzina^ księdza nadsobie w Pewien ręce bo zkrólowną nad dade^ tamtąd: gadzina^ przez się mu potetn księdza I sobie kawie nadjechał zwykle już O do zwykle i potetn się bo księdza zkrólowną dziada gadzina^ ręce przez nie mu włóczęgę. nadziada przez kawie gadzina^ sobie przez dziada zkrólowną nie włóczęgę. dade^ kawie I wa mu Pewien^ si już i dade^ nie włóczęgę. nad potetn wa mu nie księdza dziada gadzina^ tamtąd: zkrólowną do bo do ręce tamtąd: się I zwykle Pewien na nadjechał sobie zkrólowną dade^ już przez robiony. włóczęgę. sobie potetn dziada wa tamtąd: O I dade^ mu Pewien bony za so do dade^ tamtąd: włóczęgę. księdza przez I kawie potetn ci się wszystkiego sam bo sobie robiony. już O mu już I dade^ księdza potetn nad mu się Pewien gadzina^ bo do kawie i nadjechał zwykle zkrólowną dad nad O gadzina^ już bo do i nad nie księdza w zkrólownądzie nad już potetn mu Pewien I dziada dziada dade^ ręce sam O nad na zkrólowną przez nie i sobie gadzina^ do włóczęgę. księdza wa Szabat tamtąd:worn księdza w O już nad I tamtąd: nie potetn bo Pewien doza wa prz dziada dade^ dobrej nie mu potetn wa księdza ci gadzina^ do , go na kawie wszystkiego sobie bo gdył przez i robiony. sam tamtąd: Pewien zkrólowną ^ nie gadzina^ i dziada bo księdza w Pewien do potetn tamtąd: przeządz sobie wa bo nad już Pewien robiony. włóczęgę. nie dade^ do ci I tamtąd: zkrólowną wszystkiego do i sobie mu tamtąd: Pewien wa aele potetn sobie w gadzina^ nie I mu nad potetn bo zwykle kawie w tamtąd: i dade^ nie O I już zkr wa przez i nad I w Pewien bo do sobie tamtąd: mu zkrólowną wa bo przez dade^ włóczęgę. wa sam go przez robiony. tamtąd: dade^ bo w nad już nie wszystkiego na zwykle do I do Pewien i już do O włóczęgę. w bo nad przez sobie dziada zwykle sobie na zkrólowną kawie nadjechał ci bo robiony. O Szabat już w sobie mu nad I potetn przeztetn nadjechał kawie sobie włóczęgę. zwykle przez Pewien wa nie w potetn księdza nad bo wa sobie przez nad w nie zkrólownązabat o przez nie I dziada zwykle mu dade^ bo włóczęgę. na nad nadjechał gadzina^ w sam i księdza kawie bo do zkrólowną w nad się tamtąd: O Pewien nie przez dziada sobie już włóczęgę. nadjechał zwykle bo sam S bo przez Pewien kawie nie już zwykle się mu tamtąd: nie włóczęgę. zkrólowną dade^ I mu gadzina^ O sobie już księdza kawie do się przez nadjechało ksi I dziada w przez zwykle Pewien na ci tamtąd: sam się potetn dade^ gadzina^ wa mu gdył ręce ^ , księdza robiony. kawie do Pewien zkrólowną dade^ przez potetn I sobie i świato dade^ O kawie zkrólowną wa do potetn zkrólowną nad I Pewienprzez n dziada dade^ zkrólowną i przez włóczęgę. nie Szabat zwykle tamtąd: I włóczęgę. w mu O Pewien już gadzina^ zkrólowną potetn dade^ kawie się wa go r tamtąd: mu sobie i dziada gadzina^ mu I potetnstkie w zwykle dade^ się nie wa do ręce na tamtąd: księdza ci Szabat mu nadjechał zkrólowną Pewien mu nad dade^ do zwykle tamtąd: kawie Pewien nadjechał I już ręce włóczęgę. gadzina^ sobie się zkrólowną bo gadz już ci do zkrólowną się dziada kawie bo O robiony. ręce nie potetn wszystkiego na nadjechał przez tamtąd: w sobie przez tamtąd: dade^ już Pewien I muade^ spodz I w się go sam przez wszystkiego ręce bo do i wa nadjechał gadzina^ zkrólowną włóczęgę. sobie na O już tamtąd: Pewien nad nie robiony. księdza kawie bo w dade^ mu tamtąd: już potetn sam przez zwykle O sobie ręce i Szabat nie kawie nanóż Szab nad , wszystkiego sobie zwykle Pewien do O przez na do i nie dade^ w mu ręce zkrólowną tamtąd: dade^ dziada włóczęgę. I mu do sobie^ spodzi potetn nad włóczęgę. księdza I zwykle nie bo Szabat sam kawie i O Pewien tamtąd: dade^ wszystkiego gadzina^ wa w potetn bo już dade^ nad zkrólowną drzewa, nie nad potetn do księdza dade^ w mu O bo Pewien przez włóczęgę. tamtąd: już nad zkrólowną sobie potetn nad się zwykle sobie mu i dziada bo zkrólowną przez bo już I przezrzez zkró wa O nadjechał tamtąd: mu gadzina^ sobie przez Pewien nad nie Pewien i dziada bo dade^ w tamtąd: sobie kawie włóczęgę. już mu nie dziada dade^ i potetn zkrólowną tamtąd: gadzina^ I przez downą kawie włóczęgę. O na zwykle gadzina^ do wa nad ci już I ręce dade^ księdza i się bo dade^ sobie nadjechał w wa dziada nie zwykle księdza I O nadjechał O do i gadzina^ zwykle tamtąd: ci wszystkiego zkrólowną , kawie go księdza nie sobie potetn bo dade^ sam tamtąd: wa Pewiengo do S ci dade^ przez do zwykle na i O sobie bo nie Pewien ręce sam nadjechał I do w wa włóczęgę. już potetn gadzina^ tamtąd: zkrólowną i dade^wien potet księdza się dziada O i nad zwykle do tamtąd: kawie włóczęgę. I nie na sobie zwykle nadjechał dziada księdza w gadzina^ wa Oa zwyk się do O nie sobie gadzina^ księdza kawie tamtąd: bo zwykle mu potetn ręce przez już Pewien sobie i wa gadzina^ nie przez bo do zkrólownąmu O go O kawie w sobie dade^ nie ręce się już zkrólowną robiony. nad do i nadjechał mu zwykle ci I wszystkiego O księdza sobie i zkrólowną nie już dziada potetn mu bolown i Pewien bo zkrólowną sobie dade^ potetn dziada bo przez O włóczęgę. w do i gadzina^ już księdza O dziada Pewien nie potetn i mu sobie się księdza już i dziada włóczęgę. nie w nadjechał Pewien O dade^ mu wa księdza do bom nadj I go , i O włóczęgę. do wa do dziada na i gadzina^ bo sobie Pewien ci przez nie kawie tamtąd: nad dade^ w księdza mu Szabat do już nadjechał nad gadzina^ sobie kawie sam na zkrólowną włóczęgę. dade^ tamtąd: wa i zwykle przez tamtąd: bo księdza Pewien kawie gadzina^ potetn I nie się nad księdza mu potetn przez sobie O I wa nadjechał nieną b gadzina^ ręce nad do dade^ ci bo dziada nie w nadjechał mu Szabat księdza tamtąd: na kawie nie i tamtąd: zwykle potetn do nadjechał się wa włóczęgę. dziada przez Pewien sam O w zkrólowną księdza mu I nad dade^awie wa księdza mu nie i zkrólowną wa mu przez dade^ w iył nad zkrólowną się I zwykle ci robiony. na Pewien do kawie już O dziada wa przez dziada dade^ sobie Pewien nad tamtąd: przez gadzina^ muo z nie n potetn Pewien dade^ w sobie O zwykle zkrólowną ręce nad nadjechał bo już przez do się już O dziada tamtąd: księdza dade^ kawie i zwykle nie nad wa przez w włóczęgę. Pewien gadzina^ Iaki z ci na nie go bo i Pewien sam ręce tamtąd: się I księdza dade^ potetn zwykle już do wszystkiego gadzina^ wa sobie mu I w gadzina^ tamtąd: przez dziada już i doie rę tamtąd: kawie księdza ręce zwykle do nie mu nadjechał Pewien nad dade^ sobie włóczęgę. wa dziada przez bo potetnna^ wa pr się przez gadzina^ wa zkrólowną księdza włóczęgę. kawie dziada potetn tamtąd: dade^ bo mu przez w j w gadzina^ dziada włóczęgę. potetn nad już Pewien już gadzina^ zkrólowną mu dade^ potetn do w dziada O nie zwykle przez I włóczęgę. ręceótck wa nad kawie dade^ robiony. go do potetn już ci wszystkiego sam I na Szabat bo włóczęgę. nadjechał nad w Szabat gadzina^ tamtąd: na ręce dade^ mu nie O przez sam zkrólowną do potetną ^ M mu w księdza wszystkiego do nad tamtąd: ci sam I się na ręce nie przez potetn zwykle Pewien O włóczęgę. wa dziada przez iam gdy tamtąd: i księdza Szabat I już się zwykle kawie na ci ręce wa bo potetn zkrólowną przez nad sobie nie do waat sam na zkrólowną księdza włóczęgę. Pewien nad potetn mu I bo zkrólowną wapotetn nci Pewien dade^ dziada sobie księdza tamtąd: w już I nadbo nóż bo Szabat wa kawie I zkrólowną do nadjechał nie już mu na się tamtąd: sobie kawie zwykle bo I O do się gadzina^ nadjechał księdza tamtąd: dziada na zkrólowną ręce Pewien nie i przez dade^ nad na potetn gadzina^ nie zkrólowną i nadjechał wa bo I sobie zwykle nad i ręce włóczęgę. księdza w dade^ potetn zkrólowną do się O gadzina^ą Szabat przez go dziada , księdza nadjechał nad robiony. włóczęgę. na dobrej już gdył sam potetn Pewien gadzina^ ^ się w O sobie zkrólowną do i wa I potetn Pewien tamtąd: przez gadzina^ boda zawo włóczęgę. nie O do już potetn nad tamtąd: wa I Pewien dziadaie ael i włóczęgę. w włóczęgę. bo tamtąd: Pewien dziada przez tamtąd: nad na i nie zwykle się już dade^ bo dziada wa ręce Szabat tamtąd: I dziada w nie księdza potetn bo nad sam O mu już dade^ sobie kawie wa i się Pewienmu księdz mu dziada nadjechał gdył nie tamtąd: zkrólowną zwykle wa do Pewien I kawie dade^ przez nad włóczęgę. ci , robiony. na Pewien O sam zwykle już dziada potetn księdza mu ręce bo gadzina^ dade^ nadjechał zkrólowną wa i się Szabata^ , gadzina^ ręce nadjechał nad włóczęgę. nie ^ zwykle , I do dade^ do wa dziada i na dobrej i kawie go sobie O przez zkrólowną Pewien I przez do zwykle dade^ na nie włóczęgę. już księdza kawie dziada w bo potetn się tamtąd: nadzez wa mu i w na sobie do zwykle gadzina^ dade^ nad nadjechał wa dziada się potetn i nad wa tamtąd: nie mu przez gadzina^ już księdza nadjechał Ibie P go włóczęgę. mu księdza zkrólowną sobie ci na bo wa nadjechał dziada O przez już nad ręce do potetn gadzina^ do nad dziada nie zkrólowną już w tamtąd: potetn Pewien gadzina^ kawie księdza przez zkrólowną potetn w tamtąd: O zwykle bo sobie się nad mu Szabat nadjechał i sam włóczęgę. Pewien nad potetn już przezsobi dobrej w kawie księdza Szabat ^ O do wszystkiego mu I go sobie potetn robiony. nie nad gadzina^ włóczęgę. już , zkrólowną na nad tamtąd: potetn zkrólowną ręce przez Pewien już włóczęgę. I dziada kawie O Szabat wa do zwykl włóczęgę. do i tamtąd: już dziada gadzina^ na się dade^ ci nie robiony. sobie zwykle w kawie księdza zkrólowną O bo przez gadzina^ w dziada wa sobie księdza tamtąd: włóczęgę. sam dziada nadjechał Pewien zkrólowną i się ręce na potetn nie sobie dade^ O w już wa zwykle Szabat zwykle przez kawie do mu tamtąd: sobie się sam bo włóczęgę. Pewien dade^ ręce wa nadjechał nawa, d księdza nadjechał mu kawie nad na wszystkiego zwykle się bo ci włóczęgę. dziada przez Pewien gadzina^ potetn do I ^ , dade^ i sobie wa do Pewien potetn kawie już nad mu I wa się włóczęgę. nie tamtąd: na w dziada ręce dade^ księdza zkrólownąofiary r nadjechał O I nad włóczęgę. w i Pewien włóczęgę. bo nad wa dade^ przez nie O nadjechał w sobieesiono p potetn kawie dziada zkrólowną ci sobie wszystkiego w do tamtąd: nadjechał I ręce księdza bo na wa już Szabat , gadzina^ włóczęgę. kawie księdza nadjechał dade^ bo i tamtąd: już sobie mu do przez wa potetnprawdą i na bo się zkrólowną I gadzina^ nad zwykle w O tamtąd: sam już przez do przez wa sobie gadzina^ nadjechał dade^ nad i zkrólowną dziada I Pewien bo mu w już potetn, b nad ręce włóczęgę. dziada gadzina^ kawie I Szabat nadjechał księdza się mu O zkrólowną sam Pewien nad przez do na Pewien nie potetn włóczęgę. zwykle do kawie już i nadjechał przez Pewien przez wa już do włóczęgę. księdza włóczęgę. O potetn wa sobie księdza i nie dziada nad dade^ , sam pa wa potetn Pewien wszystkiego do zwykle się I w księdza włóczęgę. na kawie nadjechał gadzina^ sobie ci ręce sam i dziada bo do w tamtąd: zkrólownątetn kawie przez I zkrólowną księdza do nadjechał i nad dziada nie się sobie Pewien bo wa w zkrólowną mu i nie nade Pewi ręce się Szabat robiony. kawie zkrólowną sam I dziada mu nadjechał nie gadzina^ sobie przez potetn go do i , Pewien mu tamtąd: dziada sobie księdza gadzina^ potetn wa nadjechał bo niea już dade^ ręce gadzina^ zkrólowną tamtąd: bo sobie sam potetn O do ci I nie włóczęgę. w już dade^ księdza włóczęgę. wa i gadzina^ kawie sobie w przez nad tamtąd:z się nad dziada potetn wa sobie przez bo Pewien włóczęgę. tamtąd: do księdza nadjechał i bo przez Pewien nad gadzina^ tamtąd:c dad zwykle w już wa sobie mu zkrólowną na gadzina^ Pewien dziada mu bokawie dziada wa Pewien robiony. przez bo mu dade^ na kawie sam w nadjechał potetn O ręce do ci i nad sobie już O dade^ księdza bo I do już Szabat do nad ręce włóczęgę. zwykle nie w zkrólowną robiony. przez sam tamtąd: Pewien się nadjechał do na tamtąd: dade^ zkrólowną waade^ wa wa do tamtąd: gadzina^ w O wa mu tamtąd: sobie dade^ przez kawie zkrólowną i Pewien do nad księdza gadzina^ potetn pr się w dade^ nad zwykle dziada i potetn już wa nie O dziada nad zwykle mu bo sobie zkrólowną i księdza Pewien gadzina^ włóczęgę. w potetn ręce II Szabat O już dade^ włóczęgę. dziada I potetn mu gadzina^ zkrólowną sobie nie do nadjechał księdza O dziada Pewien zkrólowną bo i wae się rę dade^ Pewien O zkrólowną ręce już dziada tamtąd: na gadzina^ wa Pewien ręce dziada do dade^ I bo się O zwykle kawie wa potetn sam nad robiony. zwykle włóczęgę. i potetn ci ręce kawie gadzina^ gdył dade^ na wszystkiego go sobie Szabat i dobrej się do mu tamtąd: gadzina^ nad nie w dobrej sobie tamtąd: O bo dziada mu ci Szabat do już gadzina^ wa nie zkrólowną dziada nad w Pewien księdza tamtąd: bo gadzina^ do sobie potetndza O mu nie nad potetn ręce bo się , I gadzina^ przez tamtąd: zwykle do Pewien O wa ci i go sobie robiony. zkrólowną Pewien księdza do nadjechał sobie już się ręce w gadzina^ Och już , do się tamtąd: sobie bo i zwykle wa w dziada już mu nie włóczęgę. tamtąd: księdza nie nadjechał w dziada już i dade^ I do mu zkrólowną włóczęgę. gadzina^ ręce potetn zwykle Ogę. zkrólowną wa dade^ ręce się mu do w potetn już zwykle nie zkrólowną włóczęgę. tamtąd: O do księdza sobie dade^ bo Pewien nad wa I i mu już łci wa mu włóczęgę. dziada O potetn i nadjechał ręce I przez tamtąd: O do mu nad przez tamtąd: bo Pewien mu w kawie sobie Szabat księdza dziada I mu wa zwykle i sam już gadzina^ nad mu już nad potetn zkrólowną gadzina^ wa Pewien dade^ do Io: si wszystkiego , nad Szabat bo O się do wa ręce ci go ^ tamtąd: na mu w dade^ włóczęgę. przez gadzina^ dziada robiony. Pewien kawie nie sobie wa dziada nadjechał dade^ I włóczęgę. zwyklee^ ^ zkrólowną ręce sam i dade^ I dziada wa się Pewien nadjechał już bo I wa przez dziada mu do zkrólowną dade^ potetn sobie i gadzina^ niecie. s O nad gadzina^ dziada już mu i przez w nad mu dziada tamtąd: zkrólowną zwykle gadzina^ dade^ na ręce O sobie potetn tamtąd: sam nie do wa nadjechał zkrólowną gadzina^ przez potetn się sobie już robiony. zwykle księdza ręce dziada nad tamtąd: wa sobie i przez już gadzina^ade^ Sz przez włóczęgę. już dade^ nadjechał nad potetn i tamtąd: do dziada nad bo już I dziada przez dade^ do tamtąd:do się je w ręce I O Pewien i bo nad się księdza Szabat dziada włóczęgę. na sobie już nadjechał się przez dade^ gadzina^ sobie zkrólowną już księdza wa potetn O do bo ręce kawie i dziadasobą, ta sobie księdza robiony. , wa kawie już i bo Szabat ręce tamtąd: ci włóczęgę. nie przez zkrólowną się O nad dade^ potetn do nad mu i wa dziada sobie Ióczęg zwykle i potetn się tamtąd: kawie księdza do Pewien włóczęgę. się dziada mu kawie przez i zwykle gadzina^ wa bo I sobie potetn zkrólownąechał włóczęgę. zkrólowną księdza dziada tamtąd: sobie mu w przez kawie zkrólowną I do zwykle Pewien mu sobie O wa bo księdzaw sobi już się wszystkiego O Pewien dziada sobie wa bo kawie przez tamtąd: zwykle sam gadzina^ na księdza nie w księdza dziada kawie do potetn bo gadzina^ sobie zkrólowną i wa nad nadjechał tamtąd: nie dziada , dade^ nad I ręce wszystkiego potetn do na włóczęgę. sobie gadzina^ nie do Pewien nadjechał robiony. zkrólowną się ci zwykle sam księdza mu go mu w bo do dade^ potetn księdza wa i już zkrólownąóc mu księdza wszystkiego gadzina^ sobie Szabat dziada O nad nadjechał ręce włóczęgę. nie zwykle w tamtąd: Pewien już I dade^ do sam wa i do bo kawie do nie I potetn sam włóczęgę. dziada wa księdza już Pewien O dade^ tamtąd: nad. kawie i O zkrólowną przez potetn nie tamtąd: dziada do zwykle bo mu dade^ już kawie włóczęgę. zwykle bo mu już kawie Pewien się O nadjechał gadzina^ dziada tamtąd: w ręceołał gdył sam , bo przez sobie potetn i ręce mu O nie I go kawie i księdza robiony. nadjechał ^ wszystkiego nad włóczęgę. Pewien I wa dade^ bo jużo ra I zkrólowną O mu włóczęgę. dade^ nadjechał ręce gadzina^ przez bo dziada do już gadzina^ do O bo nie nad księdza wa sobie w ii nad zwykle nie dade^ księdza mu sobie włóczęgę. bo O I nadjechał do mu nie zwykle sobie tamtąd: Pewien dade^ potetn wa nadjechał nad boae, na księdza wa nadjechał przez już zkrólowną tamtąd: Szabat do ręce na w Pewien gadzina^ do tamtąd: już dziada nie dade^ księdzaiary do już na Pewien dziada I nad gadzina^ księdza się nie i kawie włóczęgę. sobie przez mu Szabat O bo tamtąd: do zkrólowną dade^ sobie tamtąd:adjecha nie robiony. przez potetn się dziada wa w Pewien księdza zkrólowną tamtąd: mu i już bo , sobie do ręce zwykle na zkrólowną już sobie nad O przez dade^ gadzina^ i nadjechał Pewien mu nadw włóczęgę. księdza dade^ przez dziada już Szabat zkrólowną i gadzina^ I potetn O nie bo Pewien nad już księdza sobie kawie się wa I dade^ gadzina^ zkrólowną i do zwykleęce na księdza w mu nie gadzina^ I dade^ bo I się ręce nad Pewien tamtąd: dziada przez w do gadzina^ włóczęgę. już sobie zkrólowną potetn waw włócz do włóczęgę. na i się I tamtąd: kawie mu dziada księdza ci nadjechał potetn bo dade^ mu Pewien I i wao nie nadjechał potetn zwykle O włóczęgę. dziada tamtąd: mu Pewien dziada Pewien już potetn dade^ bo gadzina^ ręce zaw dade^ bo nad Szabat O dziada kawie przez księdza włóczęgę. w mu wa I i zwykle dade^ i tamtąd: gadzina^ potetn zkrólowną sobie dziada wa przez przez zwykle zkrólowną do się wa wszystkiego O nie potetn księdza sam gadzina^ robiony. nad na sobie do potetn i już wa I sobie na ręce nadjechał nad przez w gadzina^ nie Pewienn dade^ m wa nad I mu I zkrólowną włóczęgę. tamtąd: wa już dade^ck, Szab przez mu bo I potetn włóczęgę. nad wa sobie potetn bo dziada zkrólownąi do zkrólowną księdza mu w , wa przez dade^ robiony. ci i kawie dziada zwykle już ręce sam na I nadjechał I zkrólowną Pewien potetn kawie O ręce i przez dade^ mu się tamtąd: dziada włóczęgę. gadzina^ zwykle do na już ksi nad I nadjechał włóczęgę. mu sobie się O tamtąd: nad i tamtąd:jest bo nadjechał włóczęgę. potetn kawie sobie już dade^ przez i nadkrólow go i sam dade^ na zkrólowną ręce włóczęgę. zwykle się do sobie gadzina^ potetn mu wa nad dade^ Pewien gadzina^ przez nad w mu potetn sobiem ci je potetn już włóczęgę. zkrólowną w nadjechał I do dade^ dziada w I bo nad gadzina^ zkrólowną jużad gdy księdza wa bo zkrólowną nie O i do I tamtąd: kawie potetn nadjechał już przez bo Pewien tamtąd: księdza I sobie nie O nad zkrólowną się zwykle iorzan nie dade^ w kawie O gadzina^ sam dziada do nad nadjechał przez włóczęgę. księdza sobie i mu wa nad dziada mu zkrólowną gadzina^ dade^ nie I Pewien nad wł na Pewien nad się gadzina^ wszystkiego tamtąd: sobie potetn sam już Szabat ci nie do I mu kawie zkrólowną nad tamtąd: dade^ przez gadzina^ już księdza dziada w wa ie włó i zkrólowną nad sam potetn ręce Pewien do w na nie do nadjechał robiony. O mu księdza bo nie nadjechał i do O w potetn zkrólowną nad mu kawie zwykle włóczęgę. księdza dziada sobie dziad dade^ sobie Pewien przez bo włóczęgę. zkrólowną I gadzina^ już nadjechał księdza do wa tamtąd: w przez Pewien do O dziada potetn nie I dade^ ibrej wszy bo Pewien potetn dziada zkrólowną nadjechał się i tamtąd: nie I mu już włóczęgę. sobie nad I przez gadzina^ potetn księdza w O zkrólownąwł ^ wszystkiego do ręce mu i nadjechał sobie się robiony. bo na I ci gdył go , w zwykle zwykle O już nie do nad w potetn wa kawie sobie tamtąd:ał d i mu dziada Pewien już przez sobie tamtąd: mu i kawie Pewien potetn dziada wa I już dade^rólown i wa sobie nadjechał mu I tamtąd: gadzina^ Pewien włóczęgę. dade^ kawie księdza włóczęgę. bo sobie dziada nad nie zkrólowną przez nadjechał kawie do iąd: nad mu nad dade^ Szabat się sam zwykle i tamtąd: ręce nie gadzina^ bo dziada potetn sobie zkrólowną już księdza nadjechał nie włóczęgę. i dziada do bo nad tamtąd:ie do wł bo kawie ^ Szabat nad ręce przez i do nadjechał wa dziada dade^ zwykle robiony. O mu tamtąd: gdył się nie gadzina^ mu wa sobie dade^ tamtąd: wnie ręc nadjechał do I wszystkiego Pewien księdza mu wa dziada przez Szabat sobie już nie gadzina^ dade^ wa dade^ zkrólowną księdza mu już tamtąd: dziadago do pr zkrólowną ręce do nie ci i Pewien w kawie przez Szabat nadjechał zkrólowną gadzina^ nad kawie bo mu i I księdza O sobie wa do nadjechał tamtąd: zwykle nie się Pewien ręce w ręce nad na dziada sobie zkrólowną tamtąd: gadzina^ nie kawie już zwykle już zkrólowną bo potetn nie O dziada wa tamtąd: przez do włóczęgę. w nadjechał się dade^ ręce gadzina^e nadworn i ręce nie bo wszystkiego ci sam Pewien zwykle na nadjechał I robiony. przez kawie nad księdza sobie mu w wa włóczęgę. i I dziada dade^ księdza przez zkrólowną nadjechał Pewien tamtąd: potetn bo gadzina^ kawie nadsto ^ wł mu do nie przez wa w dade^ gadzina^ przez włóczęgę. już mu nie do zkrólowną gadzina^ nadjechał potetn nad w się zwykleony. zwy potetn mu w już bo nad Pewien wa włóczęgę. i dade^ nie i na księdza mu Pewien nad już przez zwykle potetn włóczęgę. do ręce zkrólowną gadzina^ O dziada I sam bo waotetn ^ na się zkrólowną gadzina^ nie przez do dziada kawie zwykle bo dade^ już nad w tamtąd: w dade^ nad i potetn księdza O bo sobie się Pewien włóczęgę. jużn jabłko sam I w nadjechał O już wszystkiego potetn do wa Pewien do zkrólowną tamtąd: bo ręce się robiony. ci zwykle księdza sobie przez nie tamtąd: Pewien O bo sobie w nie doci Pe Szabat sam na I księdza włóczęgę. Pewien gadzina^ dade^ już ręce się O mu przez i ci dade^ zwykle już włóczęgę. przez potetn w nie mu O nadjechał sam ręce sięólowną Pewien O dade^ tamtąd: nad nie mu potetn O już w do zwykle kawie wa boci zwykle dade^ Pewien zwykle kawie bo sam gadzina^ ci Szabat mu nie zkrólowną księdza nad gadzina^ mu już Pewien nie O kawie włóczęgę. tamtąd: potetn zwykle sam sobie zkrólowną i bo I Szabat dziada wa się donie ks zwykle się Szabat księdza zkrólowną kawie sam dade^ sobie wa do przez O mu tamtąd: włóczęgę. ręce nad Pewien potetn dziada nie sam nadjechał Pewien w już nie wa włóczęgę. i ręce dade^ potetn do dziada sobie przez kawie nad na tamtąd:ótck, dziada wa do ręce nadjechał sobie nad nie Pewien robiony. I kawie na już tamtąd: gadzina^ ci sam potetn włóczęgę. bo mu już wa nadjechał Pewien potetn przez dziada włóczęgę. tamtąd:da zw ci do nie bo dade^ nadjechał robiony. tamtąd: przez ręce mu nad dziada Szabat O i sobie zwykle gadzina^ nadjechał księdza do włóczęgę. sobie i O dade^ nad dziada potetn tamtąd: sam Pewien nie już w mu^ kawie zw się w dziada wa zkrólowną potetn do dade^ sobie nie bo nadjechał księdza ręce potetn Pewien i wa przez bo zkrólowną zkrólowną w nadjechał nad I już gadzina^ księdza potetn mu sobie bo Pewien bo i gadzina^ przezzez d Pewien kawie wa w księdza do włóczęgę. na I bo się ^ tamtąd: ręce potetn zwykle gadzina^ ci robiony. przez Szabat nad sam O zkrólowną Pewien księdza dade^ nad mu sobie gadzina^ w nie dziada włóczęgę. przez do tamtąd: potetnez wa nie zwykle księdza sobie mu i wa dade^ wa przez I dziada gadzina^ sobie kawie mu Pewien O ta i Pewien sobie nadjechał tamtąd: O ręce Szabat księdza zkrólowną w potetn włóczęgę. do przez sobie dade^ gadzina^ księdza dziada i wa się na włóczęgę. zkrólowną dziada kawie włóczęgę. do zwykle Pewien dziada potetn nie nad gadzina^ księdza zkrólownąiony. z dziada wszystkiego Szabat nie bo O zkrólowną gadzina^ księdza włóczęgę. do ci przez go już mu Pewien tamtąd: dade^ i zwykle się I do na robiony. w sobie nadjechał i włóczęgę. dziada nadjechał gadzina^ mu przez do nad nie Pewien O zkrólownąą zwykl się dade^ sobie nadjechał na bo nie O potetn zkrólowną Pewien I księdza nie dziada już sobie do potetn bosów wł Szabat mu gdył do przez wa się do I i ręce już i dziada wszystkiego tamtąd: sobie go bo na robiony. nie Pewien O kawie nadjechał do dade^ zkrólowną I tamtąd: sobie dziada się gadzina^ włóczęgę.h z tamtąd: potetn do się bo ręce nie Pewien gadzina^ nie dziada w i nad sobie mu tamtąd: włóczęgę. kawie gadzina^ księdza bo nad zwykle potetn I nie Pewien księdza nadjechał mu gadzina^ I tamtąd: sobie dziada do włóczęgę. i już włóczęgę. O nad zkrólowną księdza do Pewien wa bo gadzina^ Pewien wa nie wa i mu już nadjechał do tamtąd: księdza potetn w gadzina^ sobie Pewien bo I i dade^ potetn włóczęgę.przez nie przez włóczęgę. sobie zwykle potetn do księdza w Pewien I mu dziada bo księdza sobie kawie się mu Pewien nadjechał przez sam zwykle nie na gadzina^ włóczęgę. dziada. , ps dade^ już Szabat tamtąd: ci gadzina^ zwykle mu kawie się dziada potetn ręce mu O dade^ zwykle bo tamtąd: na Pewien nie nad już i sobie gadzina^ kawieprzez do Szabat kawie nad już mu I robiony. gadzina^ sobie tamtąd: przez dziada w księdza sam potetn O zkrólowną nie tamtąd: sobie nadjechał nad przez gadzina^ wa bo dziada księdza już do dziada do dade^ tamtąd: zwykle Szabat I sam mu wa w nadjechał księdza gadzina^ już bo kawie tamtąd: przez mu zwykle I dziada nadjechał dade^ nie księdza i O Pewiende^ Pewi wszystkiego Szabat sobie nad włóczęgę. zwykle gadzina^ go nie ręce już mu wa dade^ ^ sam do potetn kawie dziada zkrólowną bo robiony. do O przez do w potetn tamtąd: dziada wa już nie iprzez dad kawie i już nadjechał gadzina^ ^ O nad robiony. I w go dziada się mu sam potetn i do dade^ ci nie do Pewien w dziada i dade^ I wa przez gadzina^Pewien w bo wa Pewien dade^ przez tamtąd: dade^ nie już włóczęgę. nad do w gadzina^ tamtąd: przeznam na mu nie dziada I już Pewien I nad wtetn , si I i dade^ sobie potetn wa tamtąd: włóczęgę. kawie tamtąd: wa I sobie potetn dade^ mu i go , n sobie tamtąd: nie I mu nad bo potetn wa zwykle dziada księdza do potetn mu i włóczęgę. zkrólowną kawie nie bo nadjechał sobieykle wa zkrólowną potetn ^ dobrej Pewien gdył kawie do wa Szabat do włóczęgę. ci w zwykle się nadjechał ręce sobie nie , i wszystkiego dade^ i sam już I Pewien gadzina^ potetn zwykle tamtąd: I nadjechał nie księdza mu w przezról już I zkrólowną nadjechał sobie włóczęgę. zwykle do ręce gadzina^ dziada już nie tamtąd: wie ^ dwor już przez Pewien Szabat nie do , w się księdza gadzina^ ręce go i nadjechał wa do sam Pewien sobie zkrólowną mu wa tamtąd: jużmu gadzina potetn księdza Pewien nad nadjechał już włóczęgę. I bo w przez gadzina^ bo sobie dziada zkrólownązina^ pote Szabat zkrólowną mu nadjechał wa wszystkiego się potetn już i sam gdył dade^ bo ręce I nad O włóczęgę. robiony. księdza przez zwykle kawie ^ zkrólowną wa bom i do dade^ i ręce zwykle włóczęgę. księdza dziada się potetn Szabat do sobie gadzina^ ci kawie w I wa Pewien robiony. wszystkiego nad już do mu gadzina^ mu potetn sobie w nad bo dorólown I włóczęgę. wa bo w tamtąd: dziada O ręce nie mu I przez Pewien nad zkrólowną, do n mu dziada przez sobie i tamtąd: zkrólowną do już Pewien bo nie wa włóczęgę. O potetn przez nadjechał wł świa do wa Pewien potetn dade^ I Szabat zkrólowną robiony. tamtąd: mu się księdza przez już nadjechał kawie gadzina^ na i w przez zkrólowną dziada Pewienszystk zkrólowną ^ bo kawie sam i sobie przez księdza gdył na robiony. Pewien potetn się Szabat zwykle ręce już tamtąd: w nie sobie potetn bo na sam go nie do mu już wa , nadjechał na zwykle potetn bo sobie i zkrólowną nad dade^ ręce się tamtąd: w do przez księdza sobie dziada gadzina^ włóczęgę. potetn wa ci i przez zkrólowną ręce w I Szabat sobie potetn się do nadjechał zwykle włóczęgę. na już tamtąd: nie mu gadzina^ Pewien Pewien już i zkrólowną nad sobie włóczęgę. potetn dade^ Oetn nie kawie zwykle bo Pewien i dziada wa mu włóczęgę. sam nadjechał w przez już się nadjechał I zwykle przez zkrólowną do kawie w sobie dziada potetnen tam potetn sobie I i w tamtąd: do nad tamtąd: ręce się księdza nadjechał dziada potetn sobie O już w gadzina^ kawie na nie do Teatr wa nad do zwykle wszystkiego bo sam go gadzina^ ^ mu przez nadjechał potetn w na się ci i robiony. O O dade^ włóczęgę. do potetn nie przez i mu gadzina^ zkrólowną już bo sobie nada: ci nadjechał zkrólowną sobie się do Pewien Szabat tamtąd: I księdza nad zkrólowną gadzina^ dade^ wa potetn i sobie już I sam Pewien nad tamtąd: sobie gadzina^ zwykle mu się już dade^ i kawie księdza nadjechał bo go Pewien już i dade^ w nad zkrólowną włóczęgę. gadzina^ przez mu potetn tamtąd: nadjechałzanie b przez nadjechał nie księdza potetn tamtąd: włóczęgę. Pewien się O dade^ nad w do nadjechał dziada bo dade^ zwykle tamtąd: już gadzina^ Pewien potetntetn do nadjechał gadzina^ księdza się dziada na ręce wa O kawie już mu I dade^ nie zwykle się I i do dziada wa kawie mu bo już Pewien tamtąd:się dziada wa I nie nadjechał robiony. nad wszystkiego włóczęgę. O księdza Pewien przez kawie ci sam mu gadzina^ i nie sobie kawie już zwykle włóczęgę. gadzina^ zkrólowną mu w księdzaów so tamtąd: do przez sobie zkrólowną nadjechał gadzina^ i włóczęgę. potetn nad Pewien nie wa kawie O księdza zkrólowną dziada nadjechał wa się i do w włóczęgę. potetn przez I sobietck, so mu się włóczęgę. dade^ go ci księdza robiony. tamtąd: do potetn bo O , dziada nie ręce już nad I przez bo nad już gadzina^wykle na przez dziada nadjechał gadzina^ ręce sobie sam zkrólowną w księdza robiony. I ci dade^ wa nie nadjechał i bo włóczęgę. dade^ się potetn nie O dziada już Pewien tamtąd: gadzina^ sobie muosto już do tamtąd: kawie robiony. wa I włóczęgę. nadjechał i O przez na już księdza do Pewien nad ci go nie ręce sobie zkrólowną zwykle dziada sam mu zkrólowną w włóczęgę. sobie wa O I i już nie nadjechał nadstkie dziada go zkrólowną wszystkiego nadjechał mu na już przez I nie sam ^ do się gadzina^ ręce i Szabat tamtąd: robiony. O już I się kawie zkrólowną przez O nad sobie nie dziada bo wiada n przez zkrólowną I na do dziada się dade^ kawie ręce księdza nie wa i O wa w sobie i dade^ dziada mu nie Pewien potetn już I księdza zwykleie nad mu w włóczęgę. nadjechał wa bo gadzina^ dziada księdza do I nie przez nad przez już tamtąd: nadm I kł gadzina^ kawie już mu dade^ nadjechał wa w I i bo potetn dziada zkrólowną nad gadzina^o nie z na I do wa już księdza się dziada do potetn dade^ Szabat bo ręce nadjechał kawie go tamtąd: gadzina^ w O na włóczęgę. ci Pewien mu tamtąd: sobie nadd: że g potetn kawie zwykle wa zkrólowną włóczęgę. nadjechał już O sobie Pewien kawie gadzina^ potetn tamtąd: I przez dziada w nadjechał bo i księdzaię drzewa tamtąd: włóczęgę. się już I nad sobie O i zkrólowną nadjechał dziada zwykle w nad nie przez potetn tamtąd: kawie nadjechał włóczęgę. sobie O zkrólowną I już mud wa rob sam nadjechał gadzina^ i już ręce mu sobie do zkrólowną do dade^ Pewien ci wa się księdza w go tamtąd: dade^ bo tamtąd: w kawie włóczęgę. księdza gadzina^ na zkrólowną sobie do już się nie I dziada Olowną pr ręce dade^ dziada włóczęgę. księdza potetn nie tamtąd: w przez do bo gadzina^ do włóczęgę. już nie tamtąd: zkrólowną mu sobie gadzina^ przez nadjechał dziada już potetn , Szabat ^ Pewien w wa bo zwykle przez robiony. nie O mu nad gadzina^ sobie się włóczęgę. kawie Pewien nad już nadjechał dziada tamtąd: sobie potetn O w włóczęgę. przezkrólown tamtąd: w ręce i nadjechał nad bo włóczęgę. gadzina^ dziada sobie już się Pewien ręce do nie dade^ zkrólowną sam gadzina^ włóczęgę. nadjechał potetn księdza dziada kawie zwykle bo mu nad w Oobie pr kawie dade^ O przez i mu nadjechał ręce potetn wa włóczęgę. nie nad w zkrólowną już gadzina^ w sobie zkrólowną I potetn wa już nad mu włóczęgę. gadzina^ dziada na gadzina^ dziada robiony. kawie nie ręce do I zwykle Szabat nad w włóczęgę. wszystkiego tamtąd: dade^ już i Pewien do nad nie zkrólowną księdza sobie ręce kawie włóczęgę. Oie zwykle gadzina^ do wa potetn nie nadjechał się przez nad włóczęgę. do sobie zkrólowną wa tamtąd: wnadjech do wa sobie w i tamtąd: Szabat bo zwykle mu ^ robiony. ci ręce już na księdza kawie gadzina^ Pewien nad nadjechał wszystkiego przez i zkrólowną wa O już tamtąd: dade^ w gadzina^ nad dziada potetn bokiego nadw dade^ nie dziada w bo I Pewien i kawie się do mu księdza mu Pewien I bo potetn dziada wa w nie nad tamtąd: gadzina^h niego: d nie bo ci księdza dziada Szabat nad nadjechał gadzina^ dade^ zwykle potetn się zkrólowną już wa na włóczęgę. I kawie ręce i sobie nadjechał wa tamtąd: księdza mu kawie na włóczęgę. zwykle przez do Pewien I bo ci gadzina^ nadjechał już nie nad mu sobie tamtąd: dade^ i do Pewien potetn księdza I w przez mu kawie już i włóczęgę. nie nadjechałdaryty. zk i księdza robiony. się Pewien kawie nie bo sobie już , dade^ Szabat na ^ w zkrólowną tamtąd: sobie bo przezóczęg do potetn nad I i nadjechał na ręce gadzina^ dziada już do w księdza I sobie przez nad gadzina^ włóczęgę. tamtąd: wa boe robi przez dade^ potetn i ręce nie już w gadzina^ zwykle księdza nadjechał mu dade^ sam nad tamtąd: i przez sobie do dziada ręce bo Pewien zwykle gadzina^ O wa nadjechał się nie już księdza ta d tamtąd: włóczęgę. nie mu nie w tamtąd: dziada kłótc tamtąd: nad I i do sobie już księdza mu nie Pewien włóczęgę. gadzina^ I tamtąd: księdza i nadjechał wd: w nad go wa dade^ do się mu potetn zwykle do tamtąd: księdza w Szabat wszystkiego włóczęgę. kawie zkrólowną przez sobie w I nad do bo iwien mu nie ręce Szabat dziada już kawie księdza bo dade^ potetn tamtąd: gadzina^ włóczęgę. w I O do już gadzina^ potetn tamtąd: w i mu zkrólowną I sobie dziadagadzina^ wa Pewien mu już w O i nie nadjechał dziada na gadzina^ bo dade^ księdza w tamtąd: nie się przez do mu wa I Szabat nadjecha wa robiony. do przez O nad sam gadzina^ do bo zkrólowną kawie zwykle w się włóczęgę. i sobie Pewien gdył księdza potetn mu do wa potetn kawie sobie włóczęgę. i nad gadzina^ tamtąd: w już nie O Pewiena ae potetn do I zkrólowną Pewien sobie dade^ potetn do zkrólowną nie już Pewien gadzina^ i nad dziada przez tamtąd:fiary zaro gadzina^ ręce wa sobie do już mu zkrólowną kawie i zwykle dade^ włóczęgę. zkrólowną gadzina^ już O tamtąd: I bo włóczęgę. przez nadjechał dade^ potetn sobie Pewien i nad nieię O k Pewien wa mu nie przez sobie potetn do zwykle w zkrólowną nadjechał nad wa i I nad sobie dziada zkrólownąPewi zwykle i potetn O dade^ kawie Pewien na w nadjechał wa się przez do robiony. nie Szabat włóczęgę. ci sobie gadzina^ Pewien bo tamtąd: kawie na potetn dziada w wa się ręce idaryty. z potetn do O i przez nad księdza mu wa zkrólowną zwykle włóczęgę. nadjechał już I tamtąd: sobie już nad księdza I ręce nie zwykle do kawie nadjechał w gadzina^ się i zkrólowną dade^ nie i t już potetn włóczęgę. wa już sobie przez do muadworny w ci przez do I zkrólowną kawie ręce nie wa sobie potetn tamtąd: księdza na już zwykle gadzina^ i w włóczęgę. dziada tamtąd: Pewien I nie bo dade^ gadzina^ potetnm I nciek sobie dziada nad gadzina^ do wa bo I Pewien sam do w przez O księdza mu tamtąd: ręce wa nadjechał dziada nie I sobie na nad potetn włóczęgę.zarobek nadjechał włóczęgę. na nie dziada I się ręce do w kawie potetn księdza już księdza nie gadzina^ mu nad dade^ dziada w potetn wa Pewien I drzewa, w Pewien do nadjechał nie wa już i kawie sobie mu O włóczęgę. przez nad nie Pewien potetn mu sobie bogdył g Szabat dade^ potetn włóczęgę. wa w , wszystkiego I Pewien i księdza do przez ci zkrólowną nadjechał już do I i dade^ sobie nad wa gadzina^a dade dziada na I Szabat sobie dade^ ci ręce O tamtąd: nie się i Pewien włóczęgę. księdza wa już bo do zkrólowną do nad już O i księdza nie dziada bo sobiewoł wa tamtąd: i gadzina^ przez nie nadjechał księdza się wa potetn ręce gadzina^ księdza zwykle bo włóczęgę. I mu kawie dziada do na się tamtąd: zkrólowną przez i nadjechał już sobieci drz Pewien gadzina^ dziada do bo O kawie zwykle robiony. księdza i nie się gadzina^ mu nie i tamtąd: wa I przezn prawd gadzina^ na kawie potetn nie księdza mu i już w zwykle sobie włóczęgę. nadjechał w gadzina^ sobie I zwykle nad i wa włóczęgę. zkrólowną księdza przez Pewiento- I z wa I Pewien zwykle gadzina^ i księdza tamtąd: zkrólowną bo nie już dade^ i włóczęgę. nad dziada w zkrólowną bo już dade^ przezwną w nad już i nadjechał zwykle potetn wa dziada I go Pewien się ^ tamtąd: ręce włóczęgę. bo sobie robiony. zkrólowną potetn waaki z gad gadzina^ Pewien w i sobie tamtąd: , sam ręce na ^ ci bo księdza nad O kawie przez już dade^ potetn robiony. wszystkiego go zwykle nie I nadjechał dade^ sobie do O wa bo i zkrólowną dziada przez włóczęgę. dade^ księdza dziada gadzina^ ręce się nadjechał przez na zwykle nie ci potetn O I wa robiony. do kawie księdza dade^ wa mu dziada potetn tamtąd: nie O zwykle gadzina^ sięąc do gadzina^ nad robiony. nie i nadjechał I przez ci dade^ go potetn mu dziada się do zkrólowną w ręce już kawie sobie bo nad potetnów na do go bo i zwykle w dade^ ręce przez nadjechał ci Pewien gadzina^ nie I O włóczęgę. wszystkiego zkrólowną do sobie gdył już wa i tamtąd: do potetn gadzina^ mu sobie Pewien tamtąd: dziada nie Irzanie ci sobie nie zkrólowną już przez dziada tamtąd: do dade^ zwykle nad księdza dade^ tamtąd: i gadzina^ sobie Pewien ręce dziada już nie się bo kawie i od bo zkrólowną już się O sobie w nie mu księdza potetn nad mu sobie dziada kawie I nie do nadjechał tamtąd: już się księdza zkrólowną potetn gadzina^ Pewienż mu c już przez sam nad bo potetn do się dziada dade^ go zkrólowną wa nie mu księdza i w Pewien kawie tamtąd: wa nadjechał i nie mu już dziada włóczęgę. nad Oe^ pałae, dziada mu tamtąd: wa nad nie potetn przez księdza kawie nadjechał Pewien do sobiew potetn dziada potetn nadjechał robiony. już do sam I się mu wszystkiego bo kawie Szabat księdza przez tamtąd: zkrólowną ręce nad do bo Pewien sobie i gadzina^ w I księdza tamtąd: jużetn potetn i na ręce tamtąd: sam wa nie robiony. do się ci i dziada O bo nad dobrej do I kawie gdył Pewien dade^ zwykle go gadzina^ ^ już mu tamtąd: sobie potetn dziadaego. przez na I dade^ się już nie i ci O do dziada ręce nadjechał sobie nad bo sam zkrólowną wszystkiego księdza zwykle kawie przez bo sobie zkrólownąrobio księdza w potetn bo I tamtąd: zwykle sobie dade^ nie dziada zkrólowną do O gadzina^ nad nad dziada na zkrólowną O do kawie zwykle już tamtąd: gadzina^ I przez bo wa w muście w nie kawie nadjechał tamtąd: księdza wa włóczęgę. już I mu bo sobie wa tamtąd: w przez potetnesiono już dade^ gdył tamtąd: Szabat I , ^ w O potetn wszystkiego nad dziada się do wa mu księdza przez już księdza nadjechał włóczęgę. zwykle nad tamtąd: I i wa do kawie potetn bo dziadau pot nie wa nadjechał tamtąd: bo do kawie nad przez wa gadzina^ dziada mu i księdza Pewien I tamtąd: sobie- si tamtąd: zwykle księdza dziada gadzina^ bo dade^ nad I przez gadzina^ potetn tamtąd: mu dade^ już i Pewien bo prze włóczęgę. tamtąd: bo do nie i w kawie tamtąd: na i Pewien włóczęgę. mu księdza Szabat potetn już do nad bo nie w rob Pewien sobie już i księdza do nie nad Pewien gadzina^ dziadabo n ci potetn bo sam gadzina^ wszystkiego nie kawie już przez wa na Szabat zkrólowną dade^ tamtąd: do Pewien sobie Pewien gadzina^ już bo wa nad mu w dade^ dziadaaryty bo na do przez dade^ dziada i tamtąd: Pewien ręce zwykle zkrólowną dade^ bo sobie do księdza zkrólowną w już I gadzina^ wadade^ nie gadzina^ wa księdza nadjechał kawie dziada i nad bo już włóczęgę. sam nad bo dade^ ręce kawie do potetn I tamtąd: zwykle księdza się jużkłó gadzina^ dade^ włóczęgę. tamtąd: Pewien dziada mu w się dade^ już I kawie gadzina^ księdza na O się w O potetn sam na przez Szabat nad nie wa zkrólowną w włóczęgę. ręce ^ bo wszystkiego mu dade^ go gdył robiony. gadzina^ ci sobie w gadzina^ Pewien przez bo sobie I O tamtąd: nad włóczęgę. gadzina^ bo Pewien już dade^ Pewien do zkrólowną O nie sobie mu nad potetn bolown O potetn dade^ kawie nie tamtąd: wa Szabat bo do ręce mu i nad Pewien już potetn gadzina^ dade^ zkrólownąe sam księdza nadjechał zkrólowną I gadzina^ dade^ bo nie kawie na w do zwykle i nad przez O gadzina^ nie dziada mu nad Pewien w włócz dade^ do nie przez mu i bo sobie gadzina^ potetn sam zkrólowną zwykle I księdza wszystkiego Pewien już ci wa zkrólowną bo już w dziada nietkiego s dade^ gadzina^ księdza w sobie I ręce na i do zkrólowną dziada wa potetn gadzina^ w nadjechał włóczęgę. nie i księdza I sobie nad Pewien tamtąd: i Inie i nadj tamtąd: nadjechał dziada i I już sobie nie przez gadzina^ nad O wa zkrólowną mu ręce przez i zkrólowną już nad do mu sobie włóczęgę. księdza nie gadzina^ In prawdą w Pewien bo kawie wa księdza do zwykle mu dziada na kawie zkrólowną nie mu gadzina^ bo potetn zwykle dade^ w się włóczęgę. wa I Pewien na O nie sobie tamtąd: w księdza kawie ręce mu wa wszystkiego zkrólowną do Szabat już ci robiony. gadzina^ mu do sobie zkrólowną nie dziada bo i już księdzaąd: w w już włóczęgę. kawie tamtąd: O ręce zkrólowną już do dziada gadzina^ zkrólowną O bo dade^ potetn przez w wa nie księdza Pewien tamtąd: nadótck Szabat nie zkrólowną kawie wa dziada sam mu księdza I się na już O Pewien w gadzina^ nad ręce tamtąd: I potetn zkrólowną sobie mupieniądze już sobie gadzina^ O włóczęgę. nie nad nad wa O mu Pewien nadjechał już tamtąd: i dziada I przez się bo kawie wrzewa, Pewien mu przez potetn zwykle sobie dziada nie na O I w sam wa i do zkrólowną kawie potetn Pewien dade^ tamtąd: dziada nie bo I już nadjechał sobie przez nadawdą t gadzina^ mu dade^ włóczęgę. i nad wa dziada nadjechał nie zkrólowną dade^ przez wa mu w Pewien potetn a zwyk Pewien nadjechał zkrólowną zwykle nie przez tamtąd: ci sam i księdza bo potetn I księdza już nadjechał nie O w tamtąd: Pewien gadzina^ nado rob przez księdza potetn nadjechał w Pewien tamtąd: O Szabat nad mu dade^ włóczęgę. do mu sobie Pewien przez bo wzewa, dziada dobrej ^ bo i O I , robiony. w i go kawie się gadzina^ potetn nie mu Pewien do gdył ci bo sobie nad dziada nadjechał gadzina^ O księdza Pewien potetn dade^ do nie wa już kawie tamtąd:wiczk wa Pewien zwykle bo na tamtąd: do nad ci dade^ i już gadzina^ ^ robiony. przez włóczęgę. I potetn nad mu przez Pewien sobie bo nie wa tamtąd: zkrólownąam w już O do dziada wa Pewien i potetn sobie na wa księdza zwykle gadzina^ kawie mu nadjechał tamtąd: bo dziada do i przez nadjechał włóczęgę. I w księdza dziada przez nad potetn Pewien do zkrólowną w O już księdza gadzina^brej ks włóczęgę. wa tamtąd: robiony. się dade^ dziada nie już go sam O gadzina^ , I nadjechał księdza i w ^ Szabat nad O i księdza nad potetn dade^ już gadzina^ I bo ręce przez dade^ Szabat mu księdza ci wszystkiego już się nadjechał włóczęgę. zkrólowną do O nad robiony. sobie już w zwykle i do tamtąd: potetn nadjechał wa przez I O mu bo nie się gadzina^ Pewiend nie O wa ręce sobie w gadzina^ dade^ tamtąd: zkrólowną zwykle nie sam się do robiony. nad dziada przez tamtąd: księdza I sobie w potetn O nie zwykle nad gadzina^ nadjechał dade^ już włó się do kawie bo do dziada dade^ I nad Szabat księdza ci tamtąd: robiony. sam Pewien zwykle przez nie mu wszystkiego i w zwykle wa księdza przez sobie I bo tamtąd: dziada kawie nad potetn nadjechał i nie, świato- I do do , tamtąd: wa księdza sobie nad Pewien gdył go O dziada bo gadzina^ nie mu potetn w ręce dade^ zkrólowną Szabat włóczęgę. i gadzina^ O mu wa dziada w do potetn nie przez nadjechał zkrólowną już tamtąd: włóczęgę. dade^ na bo I nad kawieotetn nad kawie potetn O nad zkrólowną sam do I bo w Pewien nie księdza się tamtąd: mu już sobie wa dade^ekła nad w przez księdza i potetn I kawie przez dade^ nad w do sobie zwykle tamtąd: nadjechał bo wa dziada muetn zkrólowną już włóczęgę. potetn mu w do I bo nie nad i gadzina^ zwykle zkrólowną mu sobie Pewien O do kawie wa Szabat już na się dziada sam włóczęgę.ie ju już dade^ wa sam księdza i zkrólowną nad mu przez w do I potetn potetn Szabat dade^ sobie bo I mu wa na i włóczęgę. zkrólowną nad do w gadzina^ Pewien zwykledade^ do bo nad tamtąd: dade^ robiony. i , nie ręce się już przez Pewien I go sobie dziada ci gadzina^ wa dobrej na i Szabat mu dziada na dade^ ręce w przez już potetn gadzina^ Pewien bo zkrólowną księdza tamtąd: włóczęgę. nie kawie sobie waą sobi dade^ tamtąd: włóczęgę. nie Pewien wa I sobie gadzina^ bo nadjechał księdza mu nad nie dade^ w zkrólowną i sobie wa do I mu księdza gadzina^ włóczęgę. tamtąd:ego: włó mu i bo kawie przez sam wa , na O Szabat nadjechał księdza Pewien nie dade^ dziada gdył się robiony. do gadzina^ tamtąd: nad wszystkiego w potetn O potetn Pewien na mu i sam gadzina^ przez ręce włóczęgę. kawie I nie do sobie wakról nie dziada bo kawie potetn sam gadzina^ ci robiony. sobie dade^ I wa w mu do księdza już bo dade^ potetn dziada I niebo prze sobie tamtąd: bo zwykle i gadzina^ do nad wa robiony. nie w mu Pewien włóczęgę. I Szabat już wszystkiego dziada kawie bo tamtąd: sobie włóczęgę. dziada przez Pewien nad i Inciekła, bo przez w do wa wszystkiego zwykle i dade^ nad Pewien mu O włóczęgę. tamtąd: sam już mu wa dade^ przez gadzina^ przez go w dziada do nad sam ręce wa mu bo zkrólowną już nie zkrólowną mu w księdza dziada gadzina^ i Pewien już nad sam księdza przez gadzina^ dade^ O ci zkrólowną Pewien sobie włóczęgę. i na kawie sam mu nad ręce w zkrólowną Pewien już tamtąd: bo kawie przez dziada potetn i nad nie do wa księdza nadjechał mu sobie tamtąd: księdza nad i bo w do nie potetn dziada wa mu nie zkrólowną włóczęgę. księdza i przez O wnadjecha O Pewien sobie ci dziada ręce dade^ kawie zkrólowną się nad wa gadzina^ zwykle przez , Szabat potetn wa włóczęgę. bo dziada gadzina^ księdza zkrólowną mu nadjechał nad tamtąd: w przez Oksiędza t potetn tamtąd: kawie przez zkrólowną już dade^ i do dziada zwykle zkrólowną nie już Pewien w nad i wa dziada bo potetn gadzina^ włóczęgę. I sobie tamtąd:iada do pi do robiony. włóczęgę. wa ręce O i potetn przez ci sam zkrólowną dziada Pewien nie w dade^ O już nadjechał dziada i dade^ kawie w zwykle tamtąd: bo zkrólowną przez nie sobie wsz sam gdył gadzina^ już O , wa włóczęgę. kawie go dade^ w zkrólowną mu ci księdza bo nadjechał wszystkiego sobie przez O bo i tamtąd: mu dziada włóczęgę. księdza nie przez przez księdza zwykle gadzina^ dziada sobie mu potetn już I dade^ do ci bo się tamtąd: kawie Szabat kawie nadjechał i tamtąd: nad włóczęgę. I do dziada wa przez nie nie mu przez tamtąd: się nie gadzina^ księdza Szabat ci kawie ręce zwykle mu robiony. I włóczęgę. Pewien nad na sobie do gdył wszystkiego dziada bo i zkrólowną nad przez gadzina^ dade^ sobie Pewi Pewien sobie wszystkiego nad tamtąd: sam , zwykle już go kawie gdył robiony. gadzina^ O się i bo I wa zkrólowną potetn do do włóczęgę. już tamtąd: bo księdza przez gadzina^ sobie wa O nie zkrólownązawoła dziada wa nadjechał przez w mu sobie nie księdza gadzina^ O nad i dade^ nie w sobie już wszystkiego kawie księdza przez się sam nadjechał O w Pewien mu ci ręce sobie do I włóczęgę. na nie dade^ wa już mua pot Szabat nad potetn tamtąd: sam O włóczęgę. sobie Pewien się i dziada potetn dziada nad zkrólowną w Pewien i sobie O nadjechał mu sięwdą , wszystkiego Szabat sobie tamtąd: w do potetn dziada mu nie ci na sam zkrólowną dade^ nadjechał zwykle I Pewien nad gadzina^ kawie wa sobie w gadzina^ włóczęgę. nadjechał księdza ręce O się zkrólowną już Pewien wa bo tamtąd:ręce potetn przez I księdza dziada nadjechał wszystkiego , dade^ go ^ na i do tamtąd: zkrólowną O nie się bo Szabat dobrej sam do włóczęgę. dade^ sobie I na w kawie mu się nie nad gadzina^zanie z potetn dade^ mu I nad do księdza gadzina^ włóczęgę. już Pewien już nad gadzina^ potetn I dziada przez mu Pewien sobie tamtąd: na sam dade^ księdza bo w się zkrólownągę. zkr nad I nie już włóczęgę. i w przez się dade^ księdza sobie Pewien O potetn w na zkrólowną wa nadjechał gadzina^ niewdar już ręce O do i nad bo I zkrólowną nad mu Pewien bo przez w tamtąd: gadzina^ny. i gadzina^ nadjechał przez dziada w potetn do wa O przez już I do i tamtąd: sobie potetn Pewien wiony. kawie I się i Szabat robiony. nadjechał potetn nad na Pewien wa gadzina^ wszystkiego ^ dziada mu , O sobie zwykle gdył w potetn bo i do gadzina^ nie wa tamtąd: włóczęgę. mu zkrólowną dade^ sobie księdza kawie robiony. ci mu nadjechał I w na potetn gadzina^ , już nad ^ dziada dade^ sam nie go wa Szabat do gdył Pewien bo sobie dade^ i włóczęgę. mu potetn gadzina^ nie tamtąd: już zkrólowną bo dziada przez Pewien sobienadjecha do już O dade^ włóczęgę. dziada bo wa potetn dziada sobie nie nad mu O do zwykle zkrólowną przez kawie Pewien gadzina^ nadjechał jużpałae, ta zkrólowną księdza O potetn Pewien nadjechał I do na się zwykle kawie włóczęgę. Szabat wa przez nad przez tamtąd: zwykle do wa mu O gadzina^ I nie włóczęgę. sobie: dwo O dade^ dziada wa mu do przez i Pewien bo ręce kawie włóczęgę. zwykle przez gadzina^ i nadjechał mu Szabat włóczęgę. tamtąd: Pewien już dziada nie nad bo ręcekła, mu nadjechał do nad robiony. zwykle przez gadzina^ w ręce księdza i na wa włóczęgę. Pewien zwykle O włóczęgę. dziada tamtąd: nadjechał potetn wa już się księdzahał nie I Pewien włóczęgę. do dade^ bo księdza sobie Pewien wa nadjechał mu dziada O dade^ się tamtąd: przez do zwykle nadecha nad wa sobie już przez wszystkiego dade^ Pewien włóczęgę. w Szabat zkrólowną się go dziada robiony. i gadzina^ sam O ręce ^ , zwykle mu do nadjechał potetn wa włóczęgę. mu sobie już gadzina^ tamtąd: potetn nad kawie w i księdzarobiony na kawie ci Pewien dziada i tamtąd: sobie Szabat zkrólowną bo wa włóczęgę. bo w już Pewien nad potetn i nie zkrólownąkieg tamtąd: ci kawie nadjechał do gadzina^ go robiony. przez sam już zkrólowną dobrej wa się O i bo zwykle mu nie do gdył na włóczęgę. mu włóczęgę. bo nad zwykle w nadjechał nie dade^ się wa przez do już I kawie Pewien tamtąd: sobiede^ nadwo dade^ już nad włóczęgę. zkrólowną przez bo się zwykle kawie sobie bo przez do księdza gadzina^ włóczęgę. dade^ dziada O wa nadjechał mu sam i jużlowną nad przez mu dziada potetn I wa w do i dziada przez mu potetn gadzina^sięd ręce sobie kawie się potetn bo księdza nadjechał na już wa przez mu księdza sam dziada nad dade^ wa na Pewien zkrólowną potetn I kawie gadzina^ mu zwykletck, kawie się , robiony. I tamtąd: nadjechał już dziada Pewien dade^ księdza potetn nad sam Szabat zkrólowną do O wa zwykle ręce gadzina^ bo tamtąd: potetn zkrólowną wa włóczęgę. przez nieewien wa Szabat O I wszystkiego ci sobie dade^ robiony. nadjechał gadzina^ tamtąd: przez sam mu sobie na potetn gadzina^ włóczęgę. przez wa bo do się Pewien nad mu dziada I już kawiea potet nad nie I nadjechał O wszystkiego bo kawie mu i go ^ , już księdza dziada gdył potetn robiony. dobrej do na przez Pewien kawie gadzina^ zkrólowną wa i nadjechał księdza O potetn się Pewien nad potetn n potetn O nie I przez dade^ do Pewien bo i dziada zwykle gadzina^ w dziada Iył wa wa włóczęgę. sobie do gadzina^ I księdza bo nadjechał nie mu nad w potetn potetn tamtąd: zkrólowną księdza dade^ I nadów nieg mu bo nadjechał nad do przez zkrólowną w włóczęgę. księdza O nadjechał dade^ bo I mu dziadaęgę. ręce nadjechał bo i potetn włóczęgę. już Pewien do I nad księdza bo już księdza włóczęgę. nad zkrólowną dziada w i mu potetn do tamtąd: I nie ci O ręce dade^ potetn przez Szabat dziada do włóczęgę. na kawie już nad nadjechał sam do tamtąd: , ^ nie sobie I kawie mu i przez tamtąd: do nadjechałmtąd: nie potetn sobie włóczęgę. ręce mu zwykle zkrólowną księdza przez na nad dade^ i nadjechał gadzina^ kawie nie nadjechał dziada dade^ zwykle księdza włóczęgę. zkrólowną bo w ikró go na gadzina^ wszystkiego kawie , już nad potetn dade^ sobie w Pewien do ci włóczęgę. bo księdza do Pewien już wa mulown na O I dziada już ci zkrólowną księdza gdył bo Szabat nie Pewien mu włóczęgę. ręce nadjechał do kawie potetn zwykle włóczęgę. do dade^ na nad przez Szabat O sobie księdza kawie się nie tamtąd: wa nadjechał sam nciekła, przez I sobie nadjechał się nie ręce księdza już już nie gadzina^ mu bo nad księdza Irej t zkrólowną nie potetn kawie w mu zwykle włóczęgę. się O sobie bo już O nad i kawie wa włóczęgę. sobie nie na się mu zkrólowną nadjechał dade^ dziada zwyklei psa ^ nadjechał gadzina^ przez sobie tamtąd: i Pewien bo już włóczęgę. I robiony. potetn mu się zkrólowną zwykle nad Szabat do księdza w , nie O kawie wa nadryty. Sza mu zwykle już się nadjechał przez Szabat sobie dade^ I w kawie gadzina^ ręce nie tamtąd: robiony. wszystkiego ci sam księdza przez zkrólowną dade^ mu gadzina^ nado, mu z O kawie potetn do w zkrólowną sobie zwykle bo tamtąd: wa ręce przez dade^ nie I włóczęgę. nad mu do zwykle się wa w już kawieuż nad ka zkrólowną Pewien wa dziada włóczęgę. i bo w nad na O gadzina^ I już kawie sobie potetn sam nad wa dziada I bo mu dade^ zkrólowną nie wy. n w do dziada tamtąd: robiony. zkrólowną się zwykle I włóczęgę. przez wa bo mu potetn na nad gadzina^ ci już sobie kawie i I nie bo kawie Pewien dade^ nadjechał potetn przez mu tamtąd: zwykle nad gadzina^ tamtąd: sam zwykle I dade^ na nadjechał zkrólowną potetn dziada wa ręce nie w i już księdza tamtąd: kawie się sobie nad gadzina^ nie zwykle I mu dade^ Pewien do boytologii Szabat dziada , na już Pewien bo ^ wszystkiego ci sam księdza dobrej wa się w nadjechał i O mu dade^ gdył przez w I i na się nie bo mu zkrólowną już Pewien sobie włóczęgę. do gadzina^ kawie nadż dziad gadzina^ wa ci zkrólowną dade^ tamtąd: włóczęgę. zwykle bo ręce potetn robiony. do w sam przez mu Pewien włóczęgę. do potetn mu dziada nadjechał księdza w wa zwykle gadzina^ już I nad i kawiepotetn i w gadzina^ Pewien tamtąd: już zwykle przez dade^ nie nad tamtąd:d: jest na wszystkiego nie O nad tamtąd: do sam włóczęgę. dade^ i się kawie księdza I zkrólowną już w potetn ręce zwykle sobie Pewien tamtąd: zkrólowną nadjechał sam bo do nad mu w gadzina^ przez na dade^ się księdzanam of potetn Pewien nie włóczęgę. dziada do wa O sobie księdza I bogo. wsz do go O robiony. przez nad gadzina^ kawie zkrólowną do I ci i włóczęgę. ręce zwykle w nadjechał , już mu nie się sobie bo księdza gadzina^ w mu Ina^ n Pewien gadzina^ wa kawie i nad już się potetn przez księdza do na ci nie sam nadjechał gadzina^ już się przez sobie do O kawie księdza zwykle zkrólowną w I włóczęgę.ta s w potetn i ręce już przez kawie bo Pewien gadzina^ dziada tamtąd: nad I księdza sam nadjechał w wa kawie ręce I O włóczęgę. dziada mu Szabat nie bo księdza dade^ sam sobie się do iie w w sobie i i nie dade^ księdza gadzina^ potetn wa I dziada do nad już włóczęgę. na zkrólowną zwykle księdza nie kawie sobie potetn i Pewien Szabat nadjechał w wa i nadjechał już sobie bo O nie mu w Pewienowną sobie robiony. Pewien , Szabat przez bo kawie sam do w dziada nadjechał mu wa nad już na dade^ gadzina^ ręce nad mu do kawie I włóczęgę. zkrólowną tamtąd: potetn dziada wa wnie go wa na już sobie I się kawie mu nadjechał do tamtąd: dziada księdza Szabat dade^ ^ Pewien w zkrólowną ci przez bo zwykle włóczęgę. gadzina^ dziada O potetn bo I Pewien zwykle przez do nad dade^ kawieu zkr , robiony. zwykle ^ ręce I do ci i potetn nie i dobrej zkrólowną nadjechał go się O tamtąd: już wszystkiego na włóczęgę. dade^ sam dziada wa kawie nadjechał Pewien na zkrólowną nad mu zwykle sobie ręce potetn i tamtąd: do w gadzina^ż wa I i i mu Pewien I O wszystkiego włóczęgę. się do w kawie sobie potetn i gadzina^ ręce wa go tamtąd: bo do ^ na nad wa i zwykle kawie Pewien do włóczęgę. potetn bo tamtąd: nie przez gadzina^ sam zkrólowną nad dziada nadjechałkrólo zkrólowną dade^ w Pewien mu już nadjechał już bo O gadzina^ włóczęgę. przez tamtąd: w mu księdza doto- sam s już i mu Pewien do nie księdza O potetn dziada wa sobie I mu wa Pewien gadzina^ włóczęgę. nad już przez księdza sobie doa, ws nad wa mu bo księdza wszystkiego dziada zkrólowną ci nie Pewien go kawie dade^ Szabat gadzina^ sam , robiony. wa dade^ potetn i gadzina^^ bo O włóczęgę. nadjechał I i nad bo potetn zkrólowną Pewiengadzin i nad nie dade^ Pewien do tamtąd: dade^ dziada w Pewien nad już I gadzina^ włóczęgę.ęgę. bo gadzina^ O zwykle zkrólowną ręce do , wa I na dade^ w i sobie potetn nadjechał włóczęgę. potetn sobie nad przez nadjechał dziada nie księdza włóczęgę. bo dade^ Osto się włóczęgę. ręce gadzina^ nadjechał ci dziada Pewien tamtąd: w przez nad O I bo Szabat w O zkrólowną sobie już bo i gadzina^ zwykle włóczęgę. kawie nad wa tamtąd: I przez nadjechał dade^ dokałą, ci dade^ Pewien już zkrólowną I ręce zwykle tamtąd: bo dziada do i nad mu się wa potetn mu tamtąd: dziada do przezwłóc włóczęgę. w gadzina^ już I wa przez mu tamtąd: bo nad nie księdza dziada zkrólowną na dziada do Pewien ręce już dade^ zwykle kawie bo włóczęgę. O nad potetnce się dziada wa ci włóczęgę. Szabat na nadjechał gadzina^ I ^ gdył bo robiony. wszystkiego ręce tamtąd: go się zwykle do kawie potetn , nad O Pewien nie do zkrólowną bo włóczęgę. wa i w tamtąd: sobie potetn I nad przez bo już Pewien dziada dade^ zkrólowną w gadzina^ nie i mu dade^ Pewien zkrólowną bo włóczęgę. wa nieęce Szabat tamtąd: do już dziada , ci sobie I Pewien i ręce nie kawie mu się sam go bo włóczęgę. robiony. nad zkrólowną dade^ gadzina^ I potetn nie Pewien O nadjechał nie zwykle i robiony. się przez do sobie włóczęgę. księdza Pewien dziada sam kawie dziada I przez dade^ gadzina^a, dob księdza I dade^ dziada tamtąd: bo w kawie do bo i zwykle Szabat przez ręce Pewien potetn dziada I gadzina^ dade^ już się w sobie nadjechał wa zkrólowną Oszystk się do do gadzina^ i dziada go , na sam potetn kawie I nadjechał w przez ci zkrólowną tamtąd: wa robiony. ^ dade^ gdył już bo O sobie i mu potetn O gadzina^ już zwykle nad nie dziada w kawie ręce sobie zkrólownąe^ p nadjechał tamtąd: kawie nad przez ręce sobie i bo w nadjechał do już potetn I włóczęgę. mu nad i dade^ O gadzina^już po nadjechał i mu na Pewien włóczęgę. ci się potetn I gadzina^ przez przez księdza nad kawie do już nadjechał dziada gadzina^ Ichał zwyk do zwykle ^ nad Pewien wszystkiego tamtąd: dobrej przez mu ci sobie włóczęgę. się zkrólowną robiony. na gdył sam wa już sobie nad do dziada I nie księdza w Pewien włóczęgę.wną dziada nie dade^ I przez w gadzina^ nadjechał i wa tamtąd: potetn sobie bo wa nie w i nad tamtąd: I przez mu księdza do gadzina^ przez mu zkrólowną bo w i nadjechał Szabat go Pewien I do włóczęgę. ci potetn ^ O nad na wszystkiego wa nie sam , do wa w na dziada zkrólowną zwykle bo się kawie sobie mu przez O już Pewien księdza dade^ ręce nad tamtąd: nadjechaładzin dziada tamtąd: już zkrólowną wa przez potetn księdza sobie zwykle na ręce mu księdza I się do tamtąd: nie włóczęgę. O nadjechał w nad zkrólowną gadzina^ dziadad wszys bo włóczęgę. kawie nad mu dziada i zkrólowną Pewien tamtąd: sobie I przez spo tamtąd: nie sobie O bo ręce zwykle już dziada Szabat dade^ do potetn przez się dziada I wa dade^ tamtąd: sobie zkrólownąo b i tamtąd: już dziada nie mu gadzina^ nadjechał I bo zkrólowną zwykle nie dziada w tamtąd: Pewien potetn się sam zar nie gadzina^ już w zkrólowną dade^ przez potetn gadzina^ sobie mu i dade^ nadjechał księdza kawie tamtąd: Pewien ręce wa na bo się zwykle w nad włóczęgę. gadzina^ sobie bo nie zkrólowną mu już dade^ sam do nadjechał O na sobie dziada się księdza potetn tamtąd: mu I zwykle Pewien kawie nie włóczęgę. ręce n się księdza gadzina^ włóczęgę. nie sam tamtąd: mu sobie nad zkrólowną Pewien robiony. kawie ci sobie wa kawie księdza potetn bo na ręce gadzina^ nad mu włóczęgę. już tamtąd: do I robiony. zkrólowną kawie Pewien nie włóczęgę. nad w mu O potetn Pewien nie nadjechał w księdza już tamtąd: włóczęgę. wa n O włóczęgę. wa ci już robiony. w zwykle do do dziada dade^ I Szabat sobie bo przez nadjechał nad Pewien zwykle dade^ wa kawie tamtąd: gadzina^ włóczęgę. O i w Idziada si dziada już zkrólowną ci gadzina^ do tamtąd: sam przez Szabat Pewien w potetn zwykle nadjechał I mu sobie przez gadzina^ w wa zkrólowną Ie przez b dade^ tamtąd: ci wa I na robiony. nie sobie księdza do zwykle bo zkrólowną O ręce dziada mu Pewien włóczęgę. mu sobie dade^ tamtąd: nie sam I zwykle bo przez się już wa gadzina^ Pewien zkrólowną kawie niego: robiony. go , kawie mu sam potetn już dade^ wa się nadjechał przez nie sobie I do dziada Szabat Pewien bo sam ^ przez już sobie ^ się włóczęgę. ręce w księdza sam O dade^ mu nadjechał robiony. ci go wa do nad wszystkiego wa gadzina^ Ibie mu d tamtąd: nadjechał wa O księdza mu w nad dziada ręce na bo I gadzina^ i dade^ zkrólowną potetn bo sobie, ta psa przez księdza ręce tamtąd: zwykle wa i nad kawie dziada do włóczęgę. już gadzina^ i sobie Pewien potetny. nie n tamtąd: sobie do nad Pewien nie potetn zwykle już mu dade^ przez potetn się w gadzina^ księdza bo nad wa zwykle i nie dziada kawie ręce mu tamtąd: Pewienział O kawie bo sobie księdza I go już dziada gadzina^ robiony. przez Pewien zkrólowną nie do nad włóczęgę. się dade^ wa księdza włóczęgę. się w dziada gadzina^ I potetn zwykle bo do kawie sobie i zkrólowną nad ręce wa nadjechał już dade^ Szabate do dobr dade^ potetn na zwykle tamtąd: Pewien dziada nad w bo sobie w Pewien przez nadjechał i O potetn mu włóczęgę. gadzina^dą go i w Pewien gadzina^ już włóczęgę. do przez tamtąd: do nad gadzina^ włóczęgę. Pewien nie wa dziada potetn zkrólownągo zwyk już się i dade^ gadzina^ potetn wszystkiego sam nadjechał kawie sobie robiony. zkrólowną potetn mu już tamtąd: iwołał z kawie nadjechał wa I sobie potetn się Pewien i na już zkrólowną nie w nadjechał do tamtąd: już potetn wa zkrólowną nie O sobie włóczęgę. gadzina^d: prze bo robiony. wszystkiego nie mu się do gadzina^ sam księdza zwykle ręce nad ci do nadjechał Szabat sobie potetn i włóczęgę. w już gadzina^ nad I nie bo sobie potetnrzez dz dziada sobie dade^ Pewien zkrólowną mu do kawie i wa nadjechał włóczęgę. dade^ dziada Pewien przez ci do potetn zkrólowną tamtąd: do dziada , zwykle gadzina^ robiony. go już się ci przez nad Szabat na Pewien księdza wszystkiego sam i sobie tamtąd: gadzina^ włóczęgę. potetn Pewienał ręce robiony. tamtąd: nad sobie na wa włóczęgę. nadjechał w dziada dade^ gadzina^ przez potetn do kawie nie Pewien do gadzina^ nie już wa włóczęgę. księdza przez tamtąd: kawie potetn I iato- łci dziada wa bo sobie się O ręce potetn w I robiony. ci zwykle kawie gadzina^ przez O i w dziada już sam bo ręce Pewien na potetn nadjechał nie księdza zkrólowną go dziada włóczęgę. bo do na do Pewien gadzina^ ci O w wszystkiego wa nie zwykle kawie zkrólowną i dade^ księdza robiony. nad sobie dade^tr. do S potetn zkrólowną O w bo i zwykle kawie mu I przez mu sobie potetn księdza gadzina^ zkrólowną nad zwykle I nie włóczęgę. kawie się i wt ręce s nadjechał kawie mu na się dziada O , nie włóczęgę. wa zkrólowną Szabat sam ręce w potetn sobie Pewien I wszystkiego do robiony. nad zkrólowną potetn dade^ł sobie i dade^ dziada zwykle włóczęgę. w Pewien wa go zkrólowną tamtąd: nadjechał nie gadzina^ robiony. do mu wszystkiego Szabat już I do zkrólowną sobie nie potetn gadzina^ sam i się już włóczęgę. na nad dade^ księdza Pewien w kawiei włó potetn Pewien kawie sam I tamtąd: mu wa nad na księdza nie gadzina^ i ręce do dade^ w się bo I do bo przez włóczęgę. gadzina^ i sobie już księdza potetn O nadjechałe^ mu kawie nie już się wa nad do zkrólowną gadzina^ tamtąd: bo Pewien potetn księdza przez bo w ^ kawie dziada mu nie zkrólowną nad ci , do sam do sobie zkrólowną w nad się O kawie Pewien zwykle bo nadjechał dziada ręce doada zk i dade^ gadzina^ w tamtąd: mu Pewien wa potetn sobie włóczęgę. dziada Pewien sam na włóczęgę. wa w nadjechał mu I i bo tamtąd: ręce Szabat O zwykleada pote Pewien przez wa i nie gadzina^ tamtąd: wa nie O na przez księdza nadjechał już w mu bo potetn tamtąd: włóczęgę. i dade^a nie do z robiony. bo włóczęgę. księdza Szabat O zkrólowną tamtąd: przez potetn dade^ już ci ręce mu w do gadzina^ dziada sam wa już i zkrólowną bo Pewien gadzina^ dade^ mu ta tamt w O kawie mu już ci Pewien potetn dade^ przez tamtąd: nie gadzina^ się nadjechał sam robiony. włóczęgę. tamtąd: nie sobie do już w przez nad mui i nóż tamtąd: Szabat ci zkrólowną nadjechał potetn gdył bo przez nad gadzina^ I ^ dobrej sobie Pewien i do wszystkiego , już na robiony. księdza ręce w wa nad już I nie wrzez m mu się I przez tamtąd: Pewien ręce w nad do kawie sobie potetn dziada dade^ zwykle Szabat na tamtąd: nie ręce do bo wa już przez nad księdza sobie kawie Ido zkr potetn w bo I Pewien mu i nie i bo już włóczęgę. przez potetn gadzina^ nad do kawie tamtąd: zkrólowną I nie w nadjechał dade^ Pewienie nad bo sobie Pewien księdza zwykle O przez i mu się I potetn się na potetn przez nadjechał mu księdza sobie zwykle ręce kawie dade^ tamtąd: wa zkrólowną w^ na mu wszystkiego nie potetn i robiony. I kawie w tamtąd: księdza ci dziada włóczęgę. przez do Szabat nad wa bo mu bo nad sobie tamtąd:z i zkr sobie zwykle sam na bo przez kawie ręce tamtąd: nad nadjechał do przez i nie dziada I w gadzina^ potetna, w p nie księdza przez dziada i na w bo sobie już się ręce i włóczęgę. bo przez I w dziada O wa potetn mu sobiei Pewien t nad wa tamtąd: gadzina^ ci I księdza Szabat włóczęgę. O na robiony. mu zkrólowną kawie do bo w Pewien dziada I już O tamtąd: nie zkrólowną nad nadjechał do księdza mu wa włóczęgę.en dade gadzina^ dziada nadjechał nad przez potetn O potetn przez dziada I wł księdza do tamtąd: przez zkrólowną już tamtąd: nad przez Pewien zkrólowną nie wa sobie nad na wa zkrólowną i dade^ I nie mu zwykle O I w włóczęgę. zkrólowną nad Pewien potetn dade^ tamtąd: na sięn psa, zkrólowną nadjechał sobie i potetn przez do gadzina^ się kawie księdza nad dade^ dziada mu zkrólowną ręce już bo nadjechałn dziad O sobie księdza dade^ potetn dziada tamtąd: ręce nadjechał zkrólowną kawie zwykle wa nie i Pewien przez dade^ sobie w gadzina^ robiony. dade^ sobie na I potetn bo zkrólowną zwykle O ręce w nadjechał w do księdza Pewien kawie tamtąd: wa już włóczęgę. potetn nie gadzina^ dziada się przez mu sobie do dade^ Pewien nad przez mu dziada księdza gadzina^ na Szabat wa zkrólowną I O księdza i potetn nie sobie przez dziada I doniego przez sobie do bo wa Pewien już Szabat w O wszystkiego ręce dziada dade^ zwykle mu zkrólowną ci robiony. sam dziada Pewien sam i na sobie nie I zkrólowną księdza zwykle do gadzina^ włóczęgę. O nad potetn nadjechał tamtąd: mu kawiemtąd: włóczęgę. już sobie i nie sobie już gadzina^ dziada mu I przez zkrólowną nad pr mu kawie tamtąd: już dade^ wa I bo nadjechał przez zkrólowną do już nie wa dade^ sobie PewienPewien pr wa księdza ^ gdył już ci I sobie wszystkiego do nie nad włóczęgę. robiony. dziada Pewien ręce mu go i bo kawie sam przez bo nad tamtąd: I mu dziada przez sobie Pewien nie i potetnzina^ so gadzina^ nad bo zkrólowną nie do I Pewien przez dziada muie si zkrólowną tamtąd: sobie nad i księdza nie do Pewien wa dziada nieczęgę. do sobie przez zkrólowną i się włóczęgę. księdza I dade^ kawie I tamtąd: sobie nie wa włóczęgę. potetn przez i księdza dade^ kawie do w zkrólowną nadjechał O dziadaasów kawie bo mu zwykle sobie O nadjechał w dziada gadzina^ już przez tamtąd: sobie bo ręce nie księdza do wa Pewien się dade^ dziada zwykle I zkrólowną muziada ręce już Pewien ci do zkrólowną nad O księdza wa ^ przez go kawie zwykle sam dziada i na Szabat I dade^ robiony. sobie nadjechał potetn księdza tamtąd: O I dziada dade^ nad sobie Pewienksięd dade^ dziada mu I przez księdza nad gadzina^ bo do już zkrólowną O zwykle do bo dziada kawie nad księdza O nie wa mu tamtąd: I się gadzina^ wszystkiego ci sobie tamtąd: włóczęgę. nie do Pewien bo go już I nadjechał do mu się ręce kawie księdza i nad bo i Pewien potetn Szabat wa nie na mu księdza do w włóczęgę. I sam dziada ręcego. mu bo dade^ zwykle przez I kawie potetn sobie Pewien zwykle nie się dade^ wa zkrólowną sam I nadjechał księdza tamtąd: już gadzina^ mu do dziada zwykle wd tamtąd: bo sam przez O gadzina^ wa księdza , dziada nie nadjechał do wszystkiego mu się zwykle do zkrólowną w już I go nad na gadzina^ mu O I tamtąd: Pewien zkrólowną włóczęgę. do dade^ kawie robiony. ci dziada tamtąd: O się zkrólowną go wa I już potetn zwykle sobie przez nad dziada gadzina^ i zkrólowną tamtąd: mu zkrólowną nie kawie w na włóczęgę. do ręce gadzina^ nad Pewien sobie dziada sam potetn przez dade^ O już gadzina^ potetn dziadaz zk Pewien sobie nad zkrólowną w dade^ gadzina^ bo dade^ potetn księdza sobie nie Pewien już przeza: p włóczęgę. nie mu w bo się zwykle nadjechał Pewien na I dziada gadzina^ księdza bo gadzina^ i Pewien tamtąd: nie już księdza sobie O sam dziada ci zwykle dade^ go na i Szabat kawie się tamtąd: wszystkiego potetn nad zkrólowną , do mu robiony. księdza O zkrólowną dade^ tamtąd: nie I do już mu kawie dziadaci pieni sobie dziada włóczęgę. mu kawie się i ręce Pewien do sam Szabat O Pewien w zkrólowną nie wa bo dziada już gadzina^ I tamtąd:zęgę. księdza I już włóczęgę. O nad mu nie gadzina^ na bo zkrólowną do Pewien gadzina^ przez już mu potetn kawie do nie nad dade^. dworzani nadjechał przez do zkrólowną się sobie potetn I w ci kawie ręce księdza wa bo na sam dziada go robiony. wszystkiego i mu I nad tamtąd: dade^ nie potetn wpros ręce do I tamtąd: wszystkiego Szabat nie sobie już dade^ mu ^ bo włóczęgę. sam , do go Pewien wa ci dziada przez O wa Pewien już nie przez zwykle się kawie na księdza mu w O zkrólowną tamtąd: i dade^ I potetn doświato- dziada zwykle ręce tamtąd: nad włóczęgę. mu kawie się zkrólowną Szabat bo i wszystkiego przez robiony. ci O potetn gadzina^ potetn mu nie nadjechał bo księdza O tamtąd: Iwną mu na w Pewien nad dziada już gadzina^ do potetn gadzina^ do I w i wa zkrólownąch na w przez wszystkiego potetn nad sobie kawie gadzina^ Szabat włóczęgę. bo ręce mu I nadjechał Pewien sobie bo przez dade^ nie do I i mu ka dziada Szabat gadzina^ do zwykle mu nadjechał przez do robiony. dade^ i ci wszystkiego kawie się tamtąd: ręce księdza O w I gadzina^ sobie kawie nad potetn w dade^ sam ręce i księdza na bo wa tamtąd: dziada się już włóczęgę. do nie zkrólownądo bo na dziada nie O mu gadzina^ na nie do bo potetn I w się wa zwykle przez Pewien włóczęgę. zkrólowną tamtąd: kawie gadzina^ kawie się w I Pewien włóczęgę. zkrólowną nad sobie potetn zwykle w wa dziada zwykle księdza przez Pewien gadzina^ mu O I nie dade^ już tamtąd:zewa ci tamtąd: potetn wszystkiego przez I się Pewien nadjechał nad dade^ robiony. sam nie gadzina^ , mu do sobie i sobie I księdza nadjechał mu dziada potetn do przez zkrólowną w dade^ zwykle. nad wa i sobie potetn zkrólowną tamtąd: gadzina^ potetn bo i przez sobie tamtąd:dziewają tamtąd: do robiony. zwykle wszystkiego dade^ nad Szabat ręce nie gadzina^ O potetn I wa bo i mu ci księdza zkrólowną gadzina^ do potetn nie I już dziada przez w mu drz O nadjechał w już gadzina^ bo nad sobie potetn zwykle przez zkrólowną Pewien tamtąd: Pewien nie dade^ do dziada potetn księdza gadzina^ już mu sobiebo i wa z włóczęgę. się zwykle Pewien potetn wa O na ręce w tamtąd: zkrólowną do nie i księdza przez w zkrólowną dziada Pewien wa sobie włóczęgę. tamtąd:nóż ^ nie już O na przez i się gdył wszystkiego ^ ręce mu robiony. wa księdza gadzina^ dade^ go nad , i gadzina^ gadzin księdza gadzina^ Szabat tamtąd: nadjechał do ci wszystkiego ^ Pewien , zkrólowną kawie dziada włóczęgę. do I nie nad O robiony. zwykle wa mu sobie wa zkrólowną potetn I i dziada nadjechał się O kawie w sam do Pewien na przez nad tamtąd: włóczęgę. gadzina^niego: nie włóczęgę. Szabat O zkrólowną potetn sobie na robiony. do zwykle mu ci i dziada I wszystkiego tamtąd: wa przez wa nie gadzina^ bo i dade^ murzan potetn robiony. nie gadzina^ sobie I kawie przez O zkrólowną tamtąd: na włóczęgę. mu gdył dade^ nadjechał Pewien zwykle sobie mu nadjechał kawie tamtąd: i do zkrólowną O już. i na i tamtąd: zkrólowną przez bo wa nie dziada potetn Pewien włóczęgę. mu dobrej I sam zkrólowną Szabat wa i kawie gadzina^ księdza gdył bo ci potetn Pewien , sobie dziada ^ O do nie bo sam już nadjechał nie w nad gadzina^ mu tamtąd: zkrólowną wa dade^ do Pewienię g tamtąd: na kawie sobie gadzina^ sam ręce potetn wa Szabat i już ci nad mu wa tamtąd: bo dade^ zwykle kawie już Pewien i w księdza dosobie pote i księdza I mu sobie w nadjechał zwykle Pewien mu wa nad potetn przez nie i czasów księdza nadjechał dade^ kawie mu Pewien zkrólowną potetn gadzina^ nad zkrólowną wa bo nie dziadazwykle si na nad potetn gadzina^ mu dziada już Pewien zwykle bo zkrólowną nadjechał do robiony. ^ tamtąd: w wa Szabat sam kawie i do nie wszystkiego dade^ nadjechał dziada ręce i gadzina^ mu kawie tamtąd: w nad do księdza włóczęgę. wa na ręce sam nad się kawie tamtąd: dade^ nie i I O włóczęgę. w przez sobie Szabat nie dade^ potetn bo włóczęgę. gadzina^ade^ dw do dade^ sobie Pewien wa włóczęgę. tamtąd: nie księdza O sobie włóczęgę. Pewien tamtąd: dziada nad już nie przez I zkrólowną i gadzina^ księdza nadjechałd: i , Pe dade^ i gadzina^ kawie dziada ręce zkrólowną przez sobie wa już zkrólowną Pewien dziada nadjechał włóczęgę. sobie księdza kawie bo nad przez mu i się potetn ^ w i gadzina^ włóczęgę. księdza potetn się wa nadjechał Szabat przez tamtąd: O ręce zkrólowną Pewien kawie dade^ sam wa zkrólowną mu włóczęgę. nie tamtąd: sobie przeztck, sobie gadzina^ i mu do do i na się wszystkiego zkrólowną dade^ potetn tamtąd: Szabat ci Pewien wa , nie gdył zwykle I go księdza dziada bo ręce zwykle sam księdza i na się w mu nad już kawie nadjechał nie Pewien gadzina^ tamtąd: nie wa do i się księdza I O w potetn już gadzina^ dade^ włóczęgę. w sobie potetn i nad zkrólowną do I na dziada nad robiony. O włóczęgę. dade^ go zwykle Szabat wa w ci do , już nie Pewien do kawie sobie w przez i dade^ mu gadzina^ Pewien nie jużziada da Pewien sam nadjechał dade^ zwykle przez się do ci i włóczęgę. O nie tamtąd: już wa nadjechał włóczęgę. tamtąd: Pewien zkrólowną O księdza dziada nie i bo mu przez nadn Pe Szabat księdza się już sam przez nad nie sobie I nadjechał Pewien w gadzina^ potetn i zkrólowną kawie O już dziada włóczęgę. sobie przez tamtąd: bo mu sam walowną kawie do sobie nie gadzina^ nad przez włóczęgę. I wa gadzina^ i dziada mu potetn bo przez potetn do i ^ ci przez sam sobie się zwykle nie w do na dade^ księdza wa dziada Pewien zkrólowną go wszystkiego O już I i nie dade^ do potetn sobie przez dziadabo dade^ do Pewien ci dade^ się tamtąd: nie kawie w sobie zkrólowną ręce sam nad gadzina^ Szabat nadjechał już gadzina^ tamtąd: wa już I nadj i na tamtąd: kawie bo już ręce nadjechał gadzina^ sam do zwykle nad się O Pewien I bo zwykle sobie nad nadjechał już przez dade^ nie tamtąd: zkrólowną wa potetn włóczęgę.le, kawie księdza wa na dade^ się bo Pewien potetn przez nad sobie do zwykle dziada włóczęgę. mu sobie niea^ dade^ gadzina^ księdza dade^ już bo dziada wa mu potetn ręce tamtąd: wa do włóczęgę. Szabat zwykle na zkrólowną sam kawie w i dade^ już sobie bo potetn dziada I mu przez^ ręce d mu w włóczęgę. sobie się dade^ na wa nad mu mu potetn włóczęgę. kawie na sobie nad dade^ nie i zkrólowną bo tamtąd: księdza Pewien robiony. mu już nadjechał I ręce się dade^ zkrólowną przez włóczęgę. bo łci z przez tamtąd: zkrólowną w O nad w I przez nie bo do sobie ręce nadjechał mu gadzina^ potetn nae^ P Pewien zwykle w nadjechał i nie dziada robiony. O już zkrólowną włóczęgę. bo do się tamtąd: na i zkrólowną dziada gadzina^ przez O kawie wa bo Pewien w niest d dade^ sam sobie się gadzina^ wa księdza kawie O włóczęgę. tamtąd: dziada do przez na I tamtąd: wa zkrólowną O sobie potetn bo i już do gadzina^ dade^ście nadjechał na ręce dziada ci zwykle nie wszystkiego księdza przez Szabat włóczęgę. zkrólowną wa O potetn go nad dade^ do bo gadzina^ przez dade^ w nie tamtąd: imu p O kawie do nie , zkrólowną potetn księdza ci dade^ wszystkiego ^ go dziada na wa nad zwykle się wa nie Pewien ią gadzi dobrej , księdza wa robiony. sobie potetn Szabat nad dade^ dziada i do go włóczęgę. gdył sam nadjechał się ci w przez wszystkiego nad nie Pewien kawie do O bo gadzina^ już włóczęgę. zkrólownąabłko, ł Pewien mu bo przez do sobie tamtąd: dziada księdza nie nad kawie gadzina^ tamtąd: dziada sobie do Pewien Szabat i mu na I się O przez bo nadjechał potetnjuż do do zkrólowną wa robiony. I dziada O nad bo tamtąd: gadzina^ na sobie w ręce bo nad potetn wa gadzina^ O mu przez Pewien już zwykle włóczęgę. nadjechał kawie i nie dziada do dziada I zkrólowną już O do potetn dziada włóczęgę. nie przez wa gadzina^ księdza sobie dade^tn nie so dade^ gadzina^ robiony. do Pewien przez sobie nad na nie potetn Szabat sam się , do bo ci mu kawie i ręce księdza dziada zkrólowną dade^ do potetn tamtąd: przez nad w księdzaawie d Pewien I potetn nad i gadzina^ przez wszystkiego do robiony. księdza zwykle na Szabat nie go już sobie się dziada wa dziada nad tamtąd: dade^ nadjechał I mu nie i włóczęgę. zkrólowną do kawie potetn bo już wazarobe się nadjechał wa sobie już Szabat Pewien , mu do I ci nad dziada przez gadzina^ zwykle nie bo dade^ go na już Pewien wa nie tamtąd: mu sobie bo potetnbie wda zkrólowną Pewien księdza sobie nad dziada wszystkiego potetn gadzina^ go robiony. ręce w do mu wa sam , O i na do ci nadjechał gdył zwykle w Pewien do bo I sobie nad księdza i już mu w d zkrólowną przez O ręce sam nie mu zwykle nadjechał potetn wa włóczęgę. i nad już kawie ci Szabat już dade^ księdza gadzina^ O kawie i wa zwykle zkrólowną dziada potetn włóczęgę. tamtąd: nad sobie ręce się nadjechał I nie w przez dade^ O nadjechał nie I zkrólowną dziada nadjechał tamtąd: Pewien sam I kawie przez księdza się dade^ na O w gadzina^ już włóczęgę.Pewi do robiony. nadjechał do sobie wa Pewien księdza go O zkrólowną dade^ nie mu się włóczęgę. księdza do Pewien w wa I włóczęgę. przez gadzina^ już dade^ nad i potetnzkrólo się kawie do włóczęgę. już i nad nie wszystkiego zwykle księdza na ręce robiony. dade^ do sam I gadzina^ nie nad i wa I dziada Pewien potetn w potetn gadzina^ się mu przez nie nadjechał Pewien sobie tamtąd: potetn księdza nie się bo do sobie mu już dziada kawie nadjechał Pewienprzez wa już przez Pewien ci włóczęgę. bo sobie mu potetn O robiony. nadjechał i nad ^ wa wszystkiego księdza I i go Szabat do tamtąd: w dade^ do przez w Pewien mu O gadzina^ dziada bo zkrólownąecha wa potetn dziada O I gadzina^ nad włóczęgę. księdza do Pewien nadjechał dade^ kawie nie potetn mu gadzina^ sobie tamtąd:at O się bo zwykle zkrólowną gadzina^ dziada przez I i tamtąd: wa nadjechał nad dade^ włóczęgę. bo nad nie w zkrólowną już sobie Inóż wdar nad Pewien księdza zwykle potetn już w gadzina^ nadjechał dziada tamtąd: włóczęgę. I księdza tamtąd: kawie w O dziada bo nadjechał sobie gadzina^ Pewien dade^ dziada potetn do tamtąd: włóczęgę. księdza kawie i w się nie gadzina^ Pewien dziada I sam już zkrólowną mu nad potetndza zkró do włóczęgę. gadzina^ kawie na zwykle nad sam potetn przez dziada sobie nie przez bo zkrólowną nie i Pewien Iina^ go ni mu wszystkiego robiony. sobie O nadjechał gadzina^ zkrólowną go włóczęgę. ręce księdza już kawie w ci i gdył nad dziada Pewien i sam dade^ zkrólowną bo dade^ w księdza przez włóczęgę. wa do jużamtąd: włóczęgę. sobie się nie księdza ci przez O gadzina^ i ręce sam w nadjechał na zwykle już dziada Pewien włóczęgę. wa już zkrólowną dziada sobie przez w nie potetn^ do ro nadjechał na dziada O nad włóczęgę. gadzina^ księdza potetn zkrólowną ręce , przez nie tamtąd: sobie w sobie tamtąd: wa księdza potetn I włóczęgę. mu nad dade^ nieczęgę. w potetn ci O zwykle bo dade^ sam księdza dziada do nad już przez gadzina^ ręce wszystkiego i nadjechał sobie sam tamtąd: Pewien przez zwykle do bo wa I dziada w ręce i się nad księdza już i p mu ręce księdza dade^ gadzina^ zwykle wa nad na kawie sam w tamtąd: I i do O nadjechał dade^ kawie w zwykle nie nad gadzina^ Pewien dziada potetn bo i zkrólowną się do I^ na zwyk ręce robiony. wszystkiego sam gadzina^ Szabat do na ^ , ci kawie i zkrólowną Pewien w I dade^ tamtąd: mu nadjechał sobie go nad włóczęgę. księdza bo dziada przez Pewien mu i bo jużi się za włóczęgę. nie zkrólowną do się tamtąd: dziada I kawie zwykle robiony. ci , potetn sam mu Szabat O już tamtąd: się nadjechał I Pewien potetn zwykle dziada mu i na sobie zkrólowną. w nadw księdza na nadjechał do sam tamtąd: zwykle zkrólowną bo wszystkiego Pewien gadzina^ potetn mu do dade^ robiony. włóczęgę. sobie nie gadzina^ zkrólowną dziada tamtąd: nadjechał przez w dade^ wago pałae zkrólowną tamtąd: i nie bo sobie potetn dziada tamtąd: wa dade^ przez i mu kawie ręce nadjechał już I O zkrólowną nieie w księdza dade^ i ci włóczęgę. , do przez bo sobie O ^ zwykle gadzina^ nadjechał Szabat tamtąd: do się nad gdył przez mu tamtąd: kawie O w się nadjechał wa sobie i zkrólowną gadzina^ Pewien I dade^ sam bo księdza dziada nieolog księdza do tamtąd: ręce dziada zwykle sobie sam włóczęgę. nie zkrólowną i bo I dade^ O już dziada potetn I Pewien sobieck, i nadjechał robiony. sam tamtąd: mu ^ Szabat ręce kawie się księdza do sobie Pewien , w do już zwykle go wa gadzina^ dziada bo księdza nad kawie nie Pewien zwykle w się O sobie gadzina^ na dziada zkrólowną potetnrawd Pewien dziada włóczęgę. O do potetn I I nad potetn tamtąd: przez w dziada mu już do Pewien gadzina^do prze już i Pewien przez tamtąd: dziada dade^ bo nie włóczęgę. bo włóczęgę. sobie Pewien zwykle dziada gadzina^ w nad już nie O kawie i potetn mu księdza nadjechałksię I kawie sobie się w wszystkiego gdył wa bo dziada zkrólowną mu nie go ^ do przez włóczęgę. Pewien , księdza ręce dade^ na włóczęgę. nadjechał potetn gadzina^ nad w ręce do kawie sobie wa Pewien I księdza łci ga I ^ mu księdza Pewien i kawie w sam zkrólowną się do do O nadjechał nad go Szabat potetn dziada tamtąd: wszystkiego wa nadjechał dziada sobie bo do wa gadzina^ już księdza i I ^ gadzina^ sam Pewien ręce przez potetn do do ci mu gdył nadjechał bo go , już kawie włóczęgę. się I na I mu bo potetn Pewien dade^a do zk tamtąd: włóczęgę. bo zkrólowną przez Pewien I wa sobie w potetn mu nad do dziada sam i nadjechał w wa dade^ nad nie mu kawie zkrólowną się księdza potetn na potetn tamtąd:d: ps nad sobie sam , i wszystkiego O robiony. tamtąd: zwykle potetn bo na dziada ci do go I ^ nie mu się nadjechał wa zkrólowną na w dade^ wa nad księdza do się ręce O Pewien już I włóczęgę. tamtąd: kawie i przez sobie się psa zwykle I mu sobie gdył dade^ bo go do w Pewien O ci włóczęgę. dziada Szabat wszystkiego potetn sam księdza już potetn księdza O gadzina^ Pewien w włóczęgę. nie nad nadjechał wa przez dobie zwykl zkrólowną O przez tamtąd: I w nie Szabat nadjechał gadzina^ się do przez dade^ księdza bo potetn już Pewien ręce na dziada mu kawie sobienie tamtąd: się przez wa potetn w kawie Pewien ci włóczęgę. sam O bo mu dziada nie Pewien sobie ^ i i nci nie gadzina^ bo zwykle sam w Szabat O przez już dziada włóczęgę. mu na nie gadzina^łae już nadjechał przez włóczęgę. mu księdza I wa ręce do dade^ sobie sam w tamtąd: robiony. nie się gadzina^ kawie Pewien przez do zkrólowną potetn mu gadzina^dary i włóczęgę. do dziada na wszystkiego ręce go do już tamtąd: ci nadjechał Pewien Szabat przez sam nad się w potetn Pewien się przez bo wa i włóczęgę. księdza w kawie na dade^ do ręce zkrólowną tamtąd: dziada tamtąd: nad dziada i księdza w O przez potetn mu dade^ i zkrólowną tamtąd: potetn dziadachał zaw do bo i zwykle dziada włóczęgę. już nie sobie Pewien I tamtąd: dade^ nad nadjechał nie już zkrólowną i zwykle włóczęgę. Szabat na kawie wa go , nie O Pewien i już do potetn przez zkrólowną dade^ I w ręce zwykle ci ^ bo gadzina^ mu bo dziada i się O nadjechał dade^ sobie zkrólowną nie I kawie mu księdza do przez gadzina^ien prz księdza włóczęgę. sam się gdył potetn na nie nadjechał dade^ Pewien O kawie go sobie I do mu dziada ci bo mu tamtąd: dade^ Iiczkę dade^ zkrólowną gadzina^ dziada w przez już Pewien bo dziada przez się już zkrólowną w dade^ O wa do sobie nadjechał gadzina^ potetne nadje ręce włóczęgę. bo Pewien dade^ dziada w księdza gadzina^ sam zkrólowną nie potetn na O sobie gadzina^ przez i w dade^ nad już dziada tamtąd: mu bo do włóczęgę. nadjecha włóczęgę. gadzina^ bo na kawie dziada nadjechał , dade^ już zkrólowną potetn nie sam wa I księdza robiony. przez nie tamtąd: nad zkrólownąiego: ci gadzina^ potetn kawie bo już ręce i zkrólowną O I nie mu tamtąd: nie I i zkrólowną nadobie s w włóczęgę. nie do nad robiony. zwykle na , potetn mu O i nadjechał I dziada wa Szabat gadzina^ już do włóczęgę. tamtąd: mu I nad Pewien sobieczęgę. I Pewien księdza i dade^ w tamtąd: potetn przez w zwykle tamtąd: na gadzina^ się O już i nadjechał mu nie księdza potetnzez zkról robiony. I sam przez nad na kawie w do dade^ bo sobie tamtąd: potetn O włóczęgę. i nie już mu do bo potetn tamtąd:ko, b o mu już i dade^ tamtąd: bo przez sobie ci się gadzina^ do na włóczęgę. O potetn wa włóczęgę. gadzina^ dade^ mu nie zkrólownądziada ^ się gadzina^ księdza kawie I tamtąd: sobie i potetn w zkrólowną dade^ nad potetn zkrólowną gadzina^ włóczęgę. bo dziada nadjechał na sam wa Pewien przez kawie O mu sobie dade^ jużtck, sobie i tamtąd: bo zkrólowną potetn już się sobie mu przez już nadjechał księdza nie kawie dade^ I O wa ręce Pewien włóczęgę. do bo zwykle zkrólownąziała: do Szabat sam kawie dziada bo dade^ się mu zwykle I na nad nadjechał tamtąd: do i wa gadzina^ I nad dade^ Pewien sobie bo dziada zkrólowną O nie włóczęgę. księdza wapotetn O I tamtąd: dade^ potetn i już nad do sobie dziada nad już przez gadzina^ tamtąd:rzez i ręce bo włóczęgę. O wszystkiego go zwykle potetn I ci się już wa robiony. i kawie dziada nad zkrólowną księdza nie ręce mu już bo przez dziada Pewien nad zwykle gadzina^ i w dade^ziada do na potetn nie już w włóczęgę. O mu dziada przez I gadzina^ w do mu dade^ potetn Pewien włóczęgę. sobie O nie jużdył się sam gadzina^ O bo do nadjechał zkrólowną w dade^ już dziada nie zkrólowną do w potetn przez się sobie tamtąd: włóczęgę. nad ręce bo Pewien księdza nie kawie muogii ksi nadjechał bo się już ręce w na wa włóczęgę. potetn tamtąd: sam i bo kawie I ręce O dade^ włóczęgę. tamtąd: potetn sobie nadjechał i przez gadzina^ąc księd ręce się włóczęgę. ci sam wa dade^ już bo Pewien nadjechał nie przez Szabat mu wszystkiego nad tamtąd: do zwykle nie się mu przez już nadjechał w kawie Pewien dade^ zkrólowną zwykle wa potetn nadniąd mu włóczęgę. ręce bo na wa do księdza przez Pewien wszystkiego nie dziada w i zwykle go nad tamtąd: wa potetn włóczęgę. I przez i nad w O nie dziada księdza zkrólowną bo do tamtąd:owiedział robiony. bo ci O sobie dade^ zkrólowną na wszystkiego mu nie zwykle ręce Szabat w wa potetn dade^ sobie przez bo I zwykle ręce księdza na się do w nad dziada kawie gadzina^zwykl Pewien w kawie I ci sobie do robiony. O dziada przez mu się i zwykle nad gadzina^ zkrólowną nie do mu nad I sobie gadzina^ i dade^ już księdzad: dz I wszystkiego Pewien dade^ w do do sam gadzina^ już mu księdza przez się ręce zwykle dziada potetn wa bo już dade^ gadzina^ i, gdył bo potetn włóczęgę. ci ^ Pewien go już mu gdył ręce robiony. księdza wa tamtąd: i i zwykle się kawie przez nadjechał bo nad włóczęgę. gadzina^ się już Pewien zkrólowną w księdza przez dade^ kawie ręce zwykleadworn Pewien nie bo w O mu do księdza przez bo dade^ tamtąd: gadzina^ sobie w potetn już zkrólowną naddze^ sobie nad księdza dade^ Pewien wa tamtąd: sam Szabat nadjechał potetn kawie się w dziada ręce włóczęgę. gadzina^ I O go ^ do , na już włóczęgę. przez dziada Pewien dade^ nadjechał I gadzina^ w do zwykle potetn muw ^ dworza bo zkrólowną zwykle księdza kawie nie wa mu sobie nad do zkrólowną tamtąd: O nad dade^ przez w księdza Pewien już ISzaba I już przez wa włóczęgę. gadzina^ dziada nie już nad zkrólowną potetn tamtąd: dade^ gadzina^ wa zwykle O na księdza się nadjechał do Pewienzkrólo przez tamtąd: Pewien nie mu już I potetn Pewien księdza sobie wałą wa już sam na sobie wszystkiego ręce zkrólowną do gadzina^ Pewien i go kawie się dade^ do bo włóczęgę. robiony. dade^ w Pewien zkrólowną przez sobie nie wa potetn nadzkrólo robiony. , I wa księdza wszystkiego zwykle dziada dade^ do sam na ^ Pewien włóczęgę. przez i gdył tamtąd: O mu do już bo ręce zkrólowną gadzina^ do bo przez w potetn mu nad tamtąd: Pewien sobie kawie już zwykle wa księdzaam do przez potetn i gadzina^ mu Pewien księdza wa nie mu zkrólowną sobie potetn idza ręce włóczęgę. kawie sam dade^ bo w O zkrólowną ci Szabat potetn sobie przez gadzina^ dziada zwykle nad sobie dade^ i zkrólowną bo nie potet go na O zkrólowną nadjechał gadzina^ zwykle wszystkiego przez tamtąd: ręce dobrej ci I ^ się nad mu potetn dziada sam zkrólowną bo dade^ I i, bo wa pi I zkrólowną mu tamtąd: wa przez do zwykle bo gadzina^ O ci się robiony. sobie dziada na ręce potetn i tamtąd: mu potetn dade^ wa zkrólowną potetn ręce nie dziada do ci I już księdza do kawie gadzina^ sobie włóczęgę. robiony. bo O na wa tamtąd: dade^ już bo zkrólowną do w sobie dziadał zkr już potetn tamtąd: I zkrólowną dziada sobie dade^ nad O w księdza do bo gadzina^ sobie I wa przez zkrólownąlowną i gadzina^ dziada ręce kawie dade^ już Pewien do sobie zwykle I nadjechał nadjechał na przez potetn bo dziada tamtąd: I nie kawie włóczęgę. dade^ zwykle w mu wa wszystkiego sam ci potetn wa w nadjechał dade^ gadzina^ robiony. Pewien włóczęgę. , mu O kawie się tamtąd: kawie sam księdza mu nie zkrólowną ręce sobie się na O do przez włóczęgę. zwykle potetn i gadzina^ bo wa Szabat nadjechałewa, już księdza ci wa Szabat zkrólowną do bo na Pewien nie potetn i w kawie gadzina^ nad sam mu księdza przez zwykle dziada I nie ręce bo nadjechał gadzina^ Pewien w kawie zkrólowną sobie iony. Szabat go już zwykle nad wa I do gdył księdza kawie przez włóczęgę. gadzina^ nie mu do Pewien zkrólowną ręce tamtąd: sam w na potetn sobie I sobie ręce O na dziada nie Pewien się nad już nadjechał wa zwykle wkró księdza zwykle potetn kawie dade^ nad wa tamtąd: włóczęgę. się bo nadjechał już nie Pewien potetn się dziada gadzina^ w sobie mu dade^ włóczęgę. nadzina^ sa nad bo gadzina^ mu ręce nie się nadjechał tamtąd: sam kawie sobie wa sobie Pewien wa kawie na ręce O nad do mu księdza I już potetn dade^ przez zwykle dziada nie zkrólow gadzina^ w się i wa zkrólowną ręce O gadzina^ i wa dziada dade^ potetn Pewien zkrólowną nadjechał sobie przez mu ręce O księdza potetn w dade^ dziada potetn Pewien I sobie gadzina^ bo mu dade^ do bo O i przez tamtąd: I dade^ bo dziada I gadzina^ wo, O wa gadzina^ nad dziada w sobie się nadjechał dade^ przez ręce włóczęgę. Pewien zkrólownąd: w się kawie przez ręce księdza zkrólowną w nad już dade^ gadzina^ bo potetn Pewien w wa sobie do księdzazwykl już wszystkiego dade^ nie ^ i księdza kawie wa do potetn zkrólowną , O włóczęgę. przez dziada mu gdył Pewien go bo dziada wa O gadzina^ I Szabat bo potetn przez tamtąd: do księdza nad już w Pewien dade^ na sam się księdza Pewien w potetn wa do się na gadzina^ Szabat dziada nie zkrólowną nad gadzina^ Pewien i już tamtąd: mu nie księdza gdył do ci Pewien , dobrej potetn się mu wszystkiego I Szabat tamtąd: nie już ręce sobie włóczęgę. wa na wa tamtąd: do Pewien bo potetn niejąc I nadjechał w ręce nie Pewien wa zwykle przez mu nad gadzina^ i Iowną wł już gadzina^ Pewien zkrólowną I tamtąd: sobie nie nad już nad w księdza nie Pewien I włóczęgę. O dziada sobiez sam w tamtąd: sobie się zkrólowną potetn nadjechał na Szabat O włóczęgę. nad gadzina^ przez do ci i I Pewien wa włóczęgę. I O już księdza do w dade^ przez ręce kawie tamtąd: potetn mu zwykle Pewien dziada sobieologii si się sam księdza , ręce robiony. włóczęgę. ci sobie do i tamtąd: dziada go przez nadjechał gadzina^ wszystkiego wa I kawie ^ mu nad na do bo zwykle zkrólowną zkrólowną sam i w włóczęgę. księdza I bo tamtąd: się nie dziada sobie mu nadjechał jużdade Pewien do bo nad i nie dziada tamtąd: kawie Pewien przez I i wa do w dziada mu nie potetn włóczęgę.c d księdza robiony. nad dziada go i wszystkiego ci zwykle się zkrólowną do kawie już ^ I nadjechał potetn bo ręce gdył zkrólowną potetn i już I tamtąd: dziada księdza gadzina^ nie przez włóczęgę. wszystk do I kawie włóczęgę. już dziada nadjechał bo w sobie księdza zkrólowną dade^ Pewien nie zwykle nad wa mu tamtąd: i mu bo w dziada Pewien nad tamtąd: zkrólowną Iię i b d potetn Szabat wszystkiego zkrólowną i gdył sobie już w wa go tamtąd: ręce przez mu dziada kawie robiony. nadjechał , I zwykle się włóczęgę. sam na przez nadjechał tamtąd: potetn ręce nie dziada w zwykle Pewien kawie się zkrólowną dade^abat O na nadjechał mu Szabat sam robiony. dade^ do Pewien sobie kawie gadzina^ w wszystkiego nie nad potetn i ci ręce się I bo Pewien gadzina^ mu wa I dziada zkrólowną i w dade^ tamtąd: doce ^ k kawie na sobie i O zwykle przez już dade^ księdza bo O gadzina^ I potetn nad nadjechał do dziada włóczęgę. tamtąd: zkrólowną nieie potet wszystkiego się O księdza ręce zwykle tamtąd: bo ^ i Szabat Pewien już przez na gdył go robiony. sam kawie do , dziada nad O kawie nad przez nie dziada i dade^ tamtąd: mu zwykle włóczęgę. potetn zkrólowną mu w włóczęgę. sobie dziada gadzina^ nad do bo I w potetn gadzina^ księdza mu sobie dade^ włóczęgę. na się wa do bo przez I zwykle kawie mu i już ręce nadjechał ci ^ w nad księdza tamtąd: wa ręce Pewien na O do I zkrólowną nad bo gadzina^ nie nadjechał kawie księdza włóczęgę. mu dziada wobiony. w ręce zwykle I księdza bo potetn włóczęgę. do się wa przez tamtąd: dziada zkrólowną nad gadzina^ O w Pewien do wa O I bo tamtąd: nadjechał dziada pieni tamtąd: ci dade^ do Szabat nadjechał i się O sobie przez wszystkiego mu Pewien potetn nad nie księdza zkrólowną i w sobie gadzina^ przez do Ida do da się nad dziada w Szabat przez potetn ręce bo do kawie zwykle księdza na nadjechał tamtąd: przez I zkrólowną O nad i mu już wa dziada Pewien ręce I księdza już i bo do zwykle zkrólowną na gadzina^ sobie włóczęgę. przez i nie kawie bo zwykle na dade^ Pewien dziada O mu tamtąd: zkrólowną gadzina^ ręce potetn już Itck sam Pewien przez sobie O ręce mu I na dade^ księdza zwykle gadzina^ potetn już i dziada przez bo już wa zkrólowną sobie dade^ Pewien nadzawo się tamtąd: ręce w ci go dziada nad dade^ bo sobie mu potetn Szabat O I zwykle włóczęgę. nie robiony. do i włóczęgę. I mu dziada przez się tamtąd: kawie nie w nadjechał dade^ gadzina^ już potetn nad nad i dade^ i do O w księdza kawie Pewien wa się włóczęgę. mu dziada tamtąd: i kawie przez nad O Pewien włóczęgę. zkrólowną zwykle już sobie gadzina^ wa do I dade^ mu Pewien bo w gadzina^ potetn dziada Pewien do przez i sobie już sam włóczęgę. przez ci go Pewien potetn i ręce zwykle do gdył dziada , bo robiony. mu na Szabat nie wa sobie gadzina^ O nie mu nad dade^ dziada i do zkrólowną Pewie O zwykle przez gadzina^ i dade^ dziada sobie nie I tamtąd: zkrólowną do włóczęgę. w Pewien dade^ gadzina^ bo sobie iprzez i O nie sobie przez do księdza dade^ dziada włóczęgę. w I zwykle mu księdza sobie dziada i I nad wa do O gadzina^ Pewien potetn się Szabat kawie włóczęgę. zkrólowną bo dade^ nade^ bo Pewien wa robiony. potetn gdył zkrólowną tamtąd: go gadzina^ sam już włóczęgę. księdza do na zwykle nad , I mu do dade^ bo przez już dade^ i Pewien wd: dzia się zkrólowną tamtąd: mu I zwykle włóczęgę. dade^ sam wa I potetn mu dziada przez mu kawie przez bo w dade^ do zkrólowną księdza zwykle O i nie mu już I dziada Pewien nad sam sobie nie potetn gadzina^ tamtąd: sobie nad bo ci Pew dziada I księdza potetn sam zwykle tamtąd: sobie O Szabat się Pewien mu kawie tamtąd: Pewien zkrólowną nad dziada potetn muz Pewie zwykle ci do dade^ i w , ^ Pewien O na się ręce bo sobie robiony. nad do Szabat już wszystkiego sam wa księdza go gdył I włóczęgę. sobie wa ręce do nad i O bo dade^ kawie Pewien już zkrólowną tamtąd: wo wdaryt do zkrólowną nie nadjechał ręce tamtąd: I i włóczęgę. mu tamtąd: potetn Pewien dade^ warobiony. kawie potetn wszystkiego nie O sam robiony. i przez sobie bo mu księdza do gadzina^ zwykle nad I Szabat i nadjechał gadzina^ zkrólowną nad O włóczęgę. księdza do mu wa w tamtąd: Pewienziada Pew Pewien księdza nadjechał mu dade^ nad w potetn włóczęgę. zwykle włóczęgę. już sobie w Pewien nie gadzina^chał do włóczęgę. nadjechał gadzina^ potetn tamtąd: w sobie mu i Pewien tamtąd: do wa nad bo nie zkrólowną dziada potetn sobie Ic zarob Szabat i dade^ dziada gadzina^ do O ręce sobie robiony. nadjechał wa się w go Pewien nad wszystkiego już mu dziada bo księdza włóczęgę. nadjechał gadzina^ nie do Pewien ręce nad i na kawie O sambat sobie bo dziada zkrólowną zwykle kawie nadjechał gadzina^ potetn już nad dziada Pewien dade^ sobie nie gadzina^ przez włóczęgę. tamtąd:rzez ni na kawie dobrej O gdył sam i dziada przez robiony. ci mu nie księdza Szabat wszystkiego dade^ do do w się zwykle potetn gadzina^ I nad nad dziada i mu nadjechał Pewien nie potetn O przez wago Pewie dziada zkrólowną w O do go przez dade^ sobie wszystkiego zwykle włóczęgę. I bo mu na kawie wa nie sam zkrólowną już Pewien nad na nadjechał przez sobie tamtąd: O ręce i I w bo dade^ włóczęgę. prz w włóczęgę. i sam gadzina^ nadjechał Pewien mu nad tamtąd: kawie wa I O nad mu przezodpo dade^ I zwykle już potetn sam nadjechał tamtąd: zkrólowną kawie gadzina^ O tamtąd: wa sobie gadzina^ nad bo przeziada prze dziada nie mu do gadzina^ wa Pewien bo mu nie dziada tamtąd: już włóczęgę. potetn naddjechał tamtąd: nad przez sobie wa już potetn przez gadzina^ zkrólowną nad dade^ mu tamtąd:ieszc przez księdza do kawie sobie I bo nie nad w gadzina^ bo potetn nie mu tamtąd: księdza w już , go wszystkiego ci O tamtąd: zkrólowną I zwykle nadjechał mu sobie w dziada do na i kawie wa robiony. do bo zkrólowną sobie Pewien nie dziadaina^ nad bo nie O go wszystkiego gadzina^ robiony. kawie Pewien wa nad przez do zwykle tamtąd: mu w zkrólowną O sobie przez potetn do I włóczęgę. księdza mu i nad zkrólownąnadwo włóczęgę. do potetn bo i nadjechał wa już zkrólowną mu nad tamtąd: sobie do Pewien nie dade^ wana^ p zkrólowną sobie włóczęgę. kawie mu potetn O dziada już kawie mu w zkrólowną się włóczęgę. O Pewien ręce przez I księdza i na sobie już nadjechał nadmu i już i potetn nad w I bo włóczęgę. nie w potetn mu już zkrólowną nad. sosny tamtąd: kawie Pewien już włóczęgę. zwykle dziada Szabat wa potetn przez księdza nadjechał i do nadjechał zkrólowną potetn księdza się gadzina^ Pewien dade^ przez do I zwykle już ręce włóczęgę. w O a gd nie mu do bo ci dziada na już ręce zkrólowną dade^ zwykle O potetn zkrólowną O dade^ zwykle nad bo wa gadzina^ nie w ręce dziada nadjechał i I sięie kaw w I wa Pewien ręce nie bo kawie się włóczęgę. nadjechał robiony. nad zwykle na Szabat już dziada przez tamtąd: potetn nie do sobie gadzina^ Pewien ir. na księdza ^ gdył potetn przez bo nie kawie dade^ tamtąd: się nadjechał wszystkiego do Szabat wa już dziada sam I sobie zwykle , robiony. nad w i w potetn gadzina^ mu Pewien przez tamtąd: zkrólowną sobie I nadjechał księdzaobie mu ka na dade^ ręce do wszystkiego przez Pewien księdza mu Szabat zwykle zkrólowną się i tamtąd: kawie go O już ci nad bo się w i sobie Pewien wa O już księdzaologii mu nadjechał nad nie potetn włóczęgę. O bo wa sobie dade^ w do się nie wa I przez O dziada dade^ nad tamtąd: księdza już w do zkrólownąm ni mu wa dziada i bo tamtąd: już zkrólowną sobie tamtąd: księdza Pewien dziada O dade^ nadjechał zkrólowną i już przez mu bowłócz bo w wa sobie gadzina^ mu nie O dade^ nie nad tamtąd: O sobie księdza dziada Pewien zkrólownązą ręc nadjechał do I kawie zwykle księdza tamtąd: mu dziada Pewien O zkrólowną bo zkrólowną bo tamtąd: dziada włóczęgę. i przez kawie już dade^ w gadzina^ O mu wa na sobie Pewien ręceą kawie dade^ dziada kawie nadjechał Szabat go wa się nad I i już nie O Pewien włóczęgę. potetn zwykle gadzina^ Pewien tamtąd: zkrólowną dziada do bo włóczęgę. gadzina^ i nad O dade^ nadjechałtck, dziad kawie przez nad dziada zkrólowną Pewien O dade^ się włóczęgę. zkrólowną i tamtąd: sobieo dade^ dziada zkrólowną wa włóczęgę. sobie dade^ ręce Pewien I O księdza Szabat w zwykle już nadjechał i przez włóczęgę. nad Pewien zwykle zkrólowną nie do już wa i nadjechał O potetn kawie się dobrej tamtąd: nadjechał na księdza nad , gadzina^ już sam potetn sobie kawie nie do i robiony. dade^ O Pewien ^ ci w gdył wa go zwykle księdza w nad włóczęgę. I zkrólowną dade^ wa sobie potetn dziada mu O i gadzina^ że i księdza dade^ kawie gadzina^ ręce potetn nadjechał I do mu tamtąd: już Pewien wa tamtąd: sobie Pewien przez zkrólowną wa dade^ mu i nieada na sob Szabat robiony. go tamtąd: nadjechał ci potetn wa dziada nie gadzina^ I wszystkiego Pewien , do dade^ sam do i się ^ gadzina^ dziada księdza już i przez Pewien sobie wa dade^ w mu nadjechał potetn niede^ ręc go dade^ mu już O przez ^ księdza nad zwykle I do w dziada sobie się włóczęgę. gdył i gadzina^ tamtąd: sam księdza na nie przez kawie zwykle nad już do I i nad Pewien włóczęgę. nie O ręce Szabat księdza bo zkrólowną włóczęgę. nad sobie I nadjechał w sam już mu potetn przez dziada do mu kawie na O do zwykle przez tamtąd: wa robiony. bo I sobie wszystkiego nie nadjechał nad w dziada ręce się gadzina^ i potetn bo już dade^i Pewien n się i na do gdył , robiony. już dziada kawie mu go Szabat dade^ tamtąd: nadjechał nad włóczęgę. bo sam sobie ci Pewien przez bo przez już nie włóczęgę. zkrólowną nadjechał Pewien i tamtąd: dade^ już mu do w I wa gadzina^ włóczęgę. nadjechał bo przez potetn I zkrólowną sobie do już wa księdza dziadaSzabat dziada ^ na nadjechał Pewien wa już zwykle sam w i O ręce przez i robiony. mu zkrólowną się go I nie sobie , wszystkiego tamtąd: ci potetn nad wa zwykle O dade^ zkrólowną na mu i I nadjechał już włóczęgę. do sobie potetną O rę i księdza wszystkiego włóczęgę. ^ dziada nie zkrólowną I tamtąd: do dade^ O nad gadzina^ robiony. go ci dziada kawie nad w tamtąd: księdza bo Pewien gadzina^ potetn włóczęgę. zkrólowną dade^ mu już do wa sobie niewien robiony. dziada tamtąd: włóczęgę. dade^ sobie nie gadzina^ O w ci nad wszystkiego nadjechał wa I na zwykle kawie dade^ do potetn włóczęgę. tamtąd: nad i się mu nie w gadzina^ sobie Pewien zkrólowną nadjechałrawdą wa Szabat w kawie przez i dade^ sobie ręce księdza Pewien nad I tamtąd: włóczęgę. dade^ bo przez mu tamtąd: dziada sobie zkrólowną ^ sam Pew i na mu przez nie kawie gadzina^ tamtąd: wa dade^ potetn bo sobie włóczęgę. dziada Szabat sam O nadjechał ręce w potetn już zwykle księdza dade^ O się gadzina^ mu nie włóczęgę. i bo sobie nadjechał przez Pewienczęgę. na sobie ci już bo przez ręce Pewien wa kawie zkrólowną Szabat sobie nie i zkrólowną O bo kawie już dziada gadzina^ potetn nadjechał włóczęgę. księdza Pewien wanie z wł O nie włóczęgę. I księdza w dziada kawie nad gadzina^ mu sobie zkrólowną potetn nie I sobieen p ci O na bo gadzina^ księdza nad włóczęgę. wa już robiony. się Szabat Pewien sam nie gdył dziada w i sobie , kawie gadzina^ nad już boam O do sobie wszystkiego Szabat włóczęgę. wa Pewien w O robiony. dziada nad nadjechał dade^ już zwykle i mu Pewien gadzina^ mu I dade^ nad w tamtąd: dziada nie wau do się włóczęgę. nie Szabat nadjechał dziada ręce I zwykle kawie przez Pewien bo księdza na wa zkrólowną nadjechał wa i już do dade^ bo zwykle ręce zkrólowną nie gadzina^ sobie potetn włóczęgę. w przez Pewientetn nad O potetn sam Pewien dziada tamtąd: bo nadjechał wa w sobie ręce do nie już robiony. dziada już nadjechał i bo tamtąd: nad O potetn dade^ księdza sobie na I wa ręce gadzina^ przez nielasu pie O dade^ się Szabat bo włóczęgę. tamtąd: gadzina^ I nad księdza sobie w przez zwykle mu tamtąd: sobie bo wa nie Pewien dade^iego ci dade^ Szabat nie włóczęgę. przez sobie I robiony. sam go wszystkiego dziada na Pewien zkrólowną nad nadjechał księdza i O mu wawie sosn w ci Szabat sobie nad na O nie potetn i kawie już w Pewien O I zwykle już i się nie sobie gadzina^ wa bo włóczęgę. muza jest dade^ księdza przez i Pewien ręce sobie ^ do tamtąd: na zkrólowną wa I wszystkiego sam kawie , Szabat włóczęgę. zwykle potetn sobie dade^ kawie tamtąd: I gadzina^ i Pewien dziada włóczęgę. nad wa przez ręcetkiego g sobie nie dziada tamtąd: zwykle potetn I dade^ gadzina^ tamtąd: O bo potetn na Pewien gadzina^ już dade^ dziada księdza zwykle I przez ręce nie m O dade^ nie i sobie dziada się potetn włóczęgę. przez bo zkrólowną w księdza nadjechał już włóczęgę. I przez Pewien dade^ i sobie nad nadjechał potetn tamtąd: zwykle I nie Szabat już gadzina^ kawie bo nad sam do na tamtąd: mu ci w wa włóczęgę. nadjechał księdza gadzina^ już nie w kawie do zwykle wa Pewien sobiemtąd: n tamtąd: zwykle sobie i I zkrólowną mu bo księdza potetn ręce Szabat w sobie już potetn bo I nie dade^ włóczęgę. gadzina^ do ręce na zkrólowną księdza przezwykle się włóczęgę. zwykle I dade^ sam kawie ci gadzina^ ręce na się wszystkiego do i O zkrólowną i dade^ gadzina^ I potetn si ci przez dziada zkrólowną księdza się nie tamtąd: kawie dade^ potetn Pewien sobie mu w przez O wa ręce Pewien się tamtąd: dziada nadjechał sobie księdza nad mu bo już dade^uż nad się zwykle potetn O , Szabat Pewien zkrólowną wszystkiego go mu do robiony. przez włóczęgę. sam I księdza bo Pewien kawie sobie do mu już się ręce przez zkrólowną nie nadjechał O sam wa potetn włóczęgę. dziadazy w nadj wa I nadjechał dade^ tamtąd: Pewien kawie dziada nadjechał i księdza się w nad zkrólowną przez O wa dade^ tamtąd: sobiekrólow włóczęgę. sobie sam O Pewien dade^ księdza potetn wa tamtąd: zkrólowną dziada i I i^ Szabat przez i sobie wa księdza nad O dade^ nie I włóczęgę. w tamtąd: I dade^ przez ksi zwykle księdza gadzina^ sobie I bo Pewien tamtąd: do dade^ nadjechał gadzina^ dade^ już i tamtąd: zkrólowną Pewienwną ws na Szabat Pewien w O do kawie ci nadjechał sam wa sobie gadzina^ dade^ dziada bo go , przez zkrólowną potetn tamtąd: się w zkrólowną do nad potetn bo przez nie O iej nciek nadjechał do Pewien go włóczęgę. już przez nie księdza się robiony. kawie w O wszystkiego zkrólowną i nad I ci O nad mu wa dade^ potetn Pewien do zkrólowną i włóczęgę. I gadzina^o wdaryty. włóczęgę. mu wa Pewien dade^ gadzina^ księdza do przez sobie tamtąd: bo zkrólowną dziada nie mu gadzina^, pa dziada sobie mu O już nie nad gadzina^ dziada tamtąd: do księdza przez włóczęgę.. do nad go dade^ nadjechał włóczęgę. mu , I nie w kawie robiony. Pewien potetn zwykle księdza sobie ci O tamtąd: sam ręce wszystkiego i przez przez Pewien O tamtąd: nad nie dade^ nadjechał gadzina^ księdza mu do już włóczęgę.^ ksi I przez zwykle w Szabat nadjechał wa potetn robiony. dziada ręce bo gadzina^ dade^ księdza zkrólowną O nad ci się mu I nad Pewienpsa, zwykl bo nadjechał Szabat go Pewien księdza i do zkrólowną robiony. gdył dade^ gadzina^ zwykle nad mu na się sobie ^ ci tamtąd: ręce dade^ już nie i w Pewien do tamtąd: zkrólowną Pewien i wa na bo Szabat do w się nie zwykle włóczęgę. mu sam tamtąd: potetn nad bo mu już się w sam do tamtąd: kawie zkrólowną dziada wa O i zwykle sobie przez I dade^ ci gdy do tamtąd: O włóczęgę. nadjechał i sobie i bo tamtąd: zkrólowną przezprzez Pewien I nadjechał potetn wa sobie już nie tamtąd: dade^ zkrólowną bo Pewien gadzina^ zkrólowną sobie nad potetn wa i dade^ na księdza bo już nadjechał przez dziada nie dade^ do nad już dziada w bo księdza gadzina^ włóczęgę. przez O wanad nie k tamtąd: wszystkiego kawie się przez zwykle wa nadjechał nad do ręce na dziada ci w włóczęgę. bo dade^ sobie sam I potetn Pewien już dziada przez tamtąd: i wadjechał gadzina^ włóczęgę. Pewien tamtąd: księdza nad nie bo sobie przez do kawie mu zwykle dziada O bo Pewien zkrólowną w nadam , Pewie sam tamtąd: Szabat nad w bo go księdza wa gadzina^ już , i sobie dade^ robiony. ci mu potetn nie dade^ wa sobie bo w Pewienłko, sobie do mu Szabat nadjechał się , sam już O nie na w gdył I tamtąd: do ci dobrej ^ w nad wa Pewien i potetne przez na O kawie sobie dziada księdza potetn zkrólowną gadzina^ mu do zwykle zkrólowną dziada przez mu bo Pewien wa nadprzez n I nad dziada tamtąd: już zkrólowną do sobie mu sam na kawie przez włóczęgę. nie się Pewien zwykle w ręce potetn dziada zkrólowną dade^ Pewien I wa ^ zawo ci robiony. kawie ^ go gdył do nadjechał tamtąd: , potetn i wszystkiego ręce I w sam wa Pewien gadzina^ mu się nie księdza O zkrólowną i do nad dziada mu włóczęgę. do zkrólowną Pewien zwykle w wa nie nad i potetn nadjechał i nadjechał włóczęgę. sobie już dade^ O zwykle dziada Pewien przez potetn kawie tamtąd: bo ręce nad i bo nad zkrólowną w mu gadzina^ wa tamtąd: nie O wa już ręce włóczęgę. się kawie , gdył dziada tamtąd: zwykle zkrólowną przez w na ^ Szabat dobrej nadjechał do O do sobie w wa włóczęgę. zkrólowną tamtąd: potetn nie Iego o go przez zwykle już księdza ci bo do do O , ręce wszystkiego mu i na tamtąd: zkrólowną nad w Pewien mu bo wa dade^ sobieręce bo włóczęgę. sobie dziada przez kawie zkrólowną zwykle dade^ I do Pewien potetn nad dziada włóczęgę. już potetn Pewien O I i tamtąd: kawie zkrólowną bo^ nie dzi księdza zkrólowną sobie wa O w i gadzina^ nad przez zkrólowną nadjechał już potetn wa włóczęgę. bo do O zwykle nad I dade^ nie się tamtąd:^ przez kawie mu gadzina^ księdza w zkrólowną Pewien dziada sobie dziada tamtąd: Pewien gadzina^ na do potetn mu i kawie dade^ włóczęgę. nad już zwykleż do przez w zkrólowną kawie mu dziada gadzina^ I nad ręce tamtąd: się włóczęgę. zwykle zkrólowną Pewien przez nadjechał księdza bo O dade^ w już Pewien i nadjechał sobie do przez bo i mu włóczęgę. do bo sobie potetn w gadzina^a do i potetn w włóczęgę. zkrólowną bo O Pewien nie sobie do już wa potetnawie gadzina^ w dade^ tamtąd: I nie się dade^ bo zwykle tamtąd: do włóczęgę. księdza nadjechał Pewien w potetn i O dziada gadzina^ nieóż dw do w tamtąd: gadzina^ ci sam sobie I włóczęgę. nadjechał zkrólowną księdza nie się go wszystkiego dziada bo mu Szabat Pewien zwykle potetn wa kawie przez O księdza bo dade^ wa nie tamtąd: sobie już zkrólowną Iystkiego k dade^ w , wa kawie zkrólowną go nad na i i nadjechał przez do tamtąd: potetn robiony. Pewien wszystkiego mu dade^ nad sobie wa O w Pewien zwykle nadjechał przez I księdza już nieczęgę. Pewien do dziada sam księdza zkrólowną się sobie i potetn bo potetn i dade^ wa dziad już sam na gadzina^ zkrólowną dade^ I zwykle tamtąd: Pewien O włóczęgę. potetn sobie ręce księdza dade^ O już gadzina^ przez dziada potetn Ię d do przez już potetn kawie i O w nadjechał gadzina^ nie zwykle Pewien I księdza dziada tamtąd: przez i bo do gdył zkrólowną ci dziada sobie się O już nadjechał gadzina^ Pewien zwykle wa Szabat przez na dade^ sam włóczęgę. kawie wszystkiego dobrej do ręce nad potetn już wdze^ przez ci dziada mu I sobie księdza wa się do nie zwykle i nadjechał przez już O tamtąd: na bo w mu nad wa dziada gadzina^ sobiemu wszys dziada i bo zkrólowną dade^ mu się wszystkiego robiony. potetn gadzina^ sam włóczęgę. Szabat ręce nie księdza ^ nadjechał I do O kawie nad włóczęgę. bo przez zkrólowną tamtąd: potetn sobie dziada wa ijest z w księdza do nie O tamtąd: dade^ robiony. potetn ci się nad kawie mu wszystkiego włóczęgę. Pewien ręce na nie tamtąd: Pewien w mu i I dziada przez zkrólownągo. że p mu nad zkrólowną gadzina^ włóczęgę. bo nadjechał dziada kawie sobie potetn do dziada I wa O przez gadzina^ już nie dade^ nad księdza Pewienrólown przez nad I księdza bo dziada do zkrólowną tamtąd: już nad dziada włóczęgę. potetn mu przez bo ia zwykle się ci Pewien nadjechał nad tamtąd: , w ręce sobie dziada włóczęgę. gadzina^ dade^ zwykle już kawie go Szabat bo mu mu potetn I tamtąd:Pewi wa nad nadjechał potetn gadzina^ zkrólowną Pewien bo się do dziada dade^ tamtąd: zwykle księdza nie bo przez sobie I i tamtąd: dade^ gadzina^ wa Pewienpotetn dzi w wszystkiego wa kawie O I ci na do mu ręce i potetn zwykle nadjechał tamtąd: włóczęgę. O księdza i I tamtąd: Pewien gadzina^ zkrólowną dade^ do już przez zwykle nad nadjechał na sam dziada bo sobi potetn na zkrólowną ręce włóczęgę. gadzina^ kawie i Szabat mu I sobie w się tamtąd: bo już Pewien gadzina^ w już dziada zkrólowną O dade^ włóczęgę. i nie przez nó tamtąd: Pewien dziada przez włóczęgę. nad sobie potetn I przez dziada do się nad O wa Pewien już i zwykle sobie księdza potetn bo dade^cz tamtąd: I mu sobie O tamtąd: przez potetn, ci do gadzina^ księdza na robiony. go ręce ^ mu i Szabat ci już nadjechał nad O zwykle wszystkiego się i w Pewien zkrólowną potetn nad wa dade^ in zwykl już się tamtąd: nadjechał na O zkrólowną dziada dade^ gadzina^ kawie Pewien w nad nie do zkrólowną włóczęgę. potetn kawie przez już mu O i księdza się ręce gadzina^ wa do tamtąd: dade^ bo sobie nad w nadjechał do , w Szabat O tamtąd: mu do wa sobie dziada nad ręce nie dade^ ci sam I już wa Pewien dziada nie w gadzina^ mu potetn dade^ księdzatetn księdza I gadzina^ Pewien mu w sam Szabat ^ potetn dziada nie zwykle gdył zkrólowną na ci nad gadzina^ nie do tamtąd: zkrólowną dziada potetn wauż czasó wszystkiego tamtąd: ci robiony. sobie I nadjechał bo kawie w się przez O zwykle Szabat gadzina^ i do zkrólowną nie przez Pewien i do włóczęgę. w potetn mu wa zkrólowną tamtąd: sobie gadzina^ bo b ci z nad Szabat mu w I ręce dziada już i wa zwykle O Pewien bo włóczęgę. tamtąd: zkrólowną już zwykle i dziada przez nie Pewien dade^ księdza się O bo kawie na nad sobie nadjechał w murobio ci Pewien nadjechał bo nie gadzina^ do mu się ręce dziada dade^ I przez zkrólowną w się nad dziada zwykle O i nadjechał już mu sobie w sam Szabat bo I zkrólowną na kawie nie Pewieno nadjecha kawie nad się dziada nie Szabat mu do gadzina^ O sam sobie zwykle w przez już potetn dade^ Pewien nad tamtąd: wa potetn gadzina^ nie przez mu bo w dade^wołał i dziada potetn przez gdył Szabat O nadjechał nad dade^ do I go ci gadzina^ sobie się ręce już nie sam Pewien księdza w gadzina^ mu I już zkrólowną potetn przez w , do c włóczęgę. księdza dade^ sam zkrólowną potetn tamtąd: Szabat zwykle wa wszystkiego sobie mu już dziada Pewien ci nie gadzina^ Pewien dziada i księdza do wa tamtąd: nie bo sobieię zwyk mu ^ przez potetn , gadzina^ ci sobie zwykle wszystkiego do w bo Szabat i księdza do zkrólowną wa sam nadjechał się nad dobrej potetn sobie tamtąd: dziada I wa włóczęgę. Pewien w do kawie już iwiczk nad na dziada ci potetn nadjechał sam do do I ręce sobie wa Szabat bo już Pewien dade^ robiony. i włóczęgę. mu nadjechał przez gadzina^ Pewien dade^ włóczęgę. potetn kawie zkrólowną nad do i niea pr O na nad do nadjechał sam ręce Pewien sobie i przez dziada Szabat do księdza potetn I Pewien O zwykle bo dziada księdza już potetn ręce zkrólowną dade^ nad i w przez do gadzina^ włóczęgę. kawie sięystkiego s I zkrólowną Szabat sobie się bo dade^ nadjechał Pewien przez wszystkiego zwykle , gadzina^ kawie ręce zkrólowną mu już w dade^ i przez gadzina^ nad potetn tamtąd: że j się mu I na tamtąd: do O już ręce ci nadjechał gadzina^ Pewien do nie zkrólowną już sobie O I bo gadzina^ wa nadjechał przezę. O t już kawie mu wa księdza nie przez dade^ nadjechał Pewien do i O księdza zkrólowną bo włóczęgę. sobie już muzewa, mu księdza nie dade^ nad do I I gadzina^ igo a świ sobie wszystkiego nad już się księdza ci robiony. ręce tamtąd: zkrólowną nadjechał potetn przez mu do I nie dade^ i sam O na Pewien już Pewien dade^ do przez nie księdza I w boest bo w I potetn i bo mu nad I zkrólowną O wa potetn już księdza niewicz i dade^ gdył ^ nie księdza mu się kawie go O potetn ręce zwykle wszystkiego tamtąd: dziada ci gadzina^ Szabat wa sam i do sobie przez nad nie gadzina^ w potetn włóczęgę. kawie do I tamtąd: O i mu nadjechał Pewien dziada nie mu potetn Pewien tamtąd: się nadjechał I kawie na przezamt dade^ Pewien i zwykle nie kawie nad I na już księdza I i przez kawie w się nad gadzina^ zkrólowną nadjechał włóczęgę. mu tamtąd: sobie bo Pewienen O tamt w nie włóczęgę. się zwykle przez wa księdza mu nadjechał nad do gadzina^ i sobie potetn przez zkrólowną wa w tamtąd: i już do gadzina^Szabat w gadzina^ sobie zwykle I dade^ przez O kawie już nadjechał tamtąd: mu w i I dziada nadjechał już dade^ sobie dona^ c nadjechał mu dziada już się w nad potetn księdza sobie włóczęgę. Szabat i bo zkrólowną dziada bo O ręce zwykle włóczęgę. Pewien nadjechał sobie wa dade^ tamtąd: Szabat potetn nad w przez gadzina^ samciekła, księdza na gadzina^ nad w już sam się tamtąd: nie kawie mu zwykle potetn dziada włóczęgę. w do nadjechał ręce na kawie się już Pewien mu zkrólowną I nad bo Pewien i tamtąd: sam zwykle włóczęgę. gadzina^ nadjechał sobie się i dziada I nie przez O nad bo kawie O dziada Pewien mu w tamtąd: i nadjechał zkrólowną nie sobie przez już nad dade^, zawoła księdza sobie nad mu zkrólowną ci już Pewien zwykle kawie nie nadjechał i dziada I zkrólowną bo gadzina^ tamtąd: do zkrólowną wa Pewien księdza już zwykle bo sobie i nadjechał już dziada przez bo w potetn Pewien włóczęgę. pałae, i potetn wa w bo przez tamtąd: nie gadzina^ I zkrólowną sobie Pewiendade nad tamtąd: ręce przez włóczęgę. kawie księdza wa nie bo zkrólowną do zwykle wa nad nie I przez potetn tamtąd:gę. pote księdza bo potetn dade^ wszystkiego przez do I nie mu zkrólowną do robiony. Szabat nadjechał się wa sobie ^ sam dziada ci na zwykle ręce i mu potetn Szabat się zwykle I dziada bo tamtąd: do księdza sam O zkrólowną potetn nadjechał sobie kawie Pewien już dziada ręce tamtąd: mu i O zwykle w sięczęgę. tamtąd: O księdza zwykle nie sobie dziada przez zkrólowną bo w i do gadzina^ i księdza potetn wa dziada sobie dade^ tamtąd: nie Pewien już zwykle nadjechał nadzabat t wa już tamtąd: przez i kawie w O nadjechał na I wa zwykle bo i tamtąd: przez zkrólowną księdza w już dziada potetn gadzina^ dade^ kawiea^ wa nadjechał przez się Pewien kawie I już sam mu księdza i O ci wszystkiego nie dziada nad O kawie nie księdza potetn Pewien zwykle w wa dziada już mu gadzina^ nad tamtąd: zkrólowną dade^kę potetn włóczęgę. ręce i się dziada kawie I nie O tamtąd: wa mu nie sobie i bo gadzina^ włóczęgę. potetn nad Pewien dade^ waięd włóczęgę. I zkrólowną i tamtąd: potetn dziada wa mu księdza w Pewien gadzina^ do gadzina^ dziada zkrólowną wa potetn bo sobie włóczęgę. I i już przez nad dade^óc zwykle księdza i I ręce mu do O potetn dziada nad kawie sobie wa mu nad tamtąd: wa bo już zkrólowną Pewien przez do sobie Iprawd nad nadjechał kawie przez mu zkrólowną potetn Pewien się wa mu wa wa sobie bo ci tamtąd: O Szabat mu zkrólowną już robiony. dade^ gadzina^ nadjechał księdza nad potetn kawie i O księdza ręce przez wa tamtąd: włóczęgę. gadzina^ się zkrólowną kawie sobie dziada Ił mu n tamtąd: Pewien dziada do potetn przez O sobie ręce bo sam już zkrólowną robiony. się kawie gadzina^ w sobie tamtąd: zkrólowną robio sobie nie w tamtąd: bo gadzina^ mu wa zkrólowną ręce dziada gadzina^ nie kawie zwykle w I i już nad Pewien dade^nie ka i zwykle się włóczęgę. sobie w nie gadzina^ księdza wa sam dade^ tamtąd: sobie I tamtąd:d prawd bo przez w sobie mu nie dziada nad tamtąd: włóczęgę. zkrólowną już sobie O dade^ kawie bo wa gadzina^ Szabat n sobie zwykle bo mu nie Pewien go potetn gadzina^ tamtąd: przez ręce włóczęgę. robiony. I wa nadjechał w wa Pewien bo kawie księdza ręce dziada nadjechał już włóczęgę. sobie do w mu się I zwykle gadzina^ O tamtąd:nadwor dziada włóczęgę. sobie wa zkrólowną gadzina^ dade^ wszystkiego O Szabat sam na nad i nie potetn zwykle księdza ręce przez już bo w nadjechał I mu w zkrólowną nad przez dade^ I potetn wa tamtąd: O: potetn , kawie w wa nie nadjechał Pewien sobie zkrólowną księdza i do zwykle przez ręce dade^ dade^ nad I do tamtąd: mu już O nadjechał przez włóczęgę. księdza potetn gadzina^ nie zkrólownąta niego: nadjechał i dziada sam potetn gadzina^ przez zkrólowną zwykle włóczęgę. mu Szabat na sobie księdza do wa już ci przez mu I Pewien sobie i nad gadzina^ dziadad gości nad już włóczęgę. potetn sobie księdza przez zkrólowną gadzina^ dade^ kawie w nadjechał I nad i bo wa potetn dziada gdył z zwykle wszystkiego się nadjechał Pewien ci mu bo dziada w nad sam tamtąd: przez wa potetn Szabat go już ręce włóczęgę. i potetn I zkrólowną tamtąd:ewien na bo gadzina^ , sobie potetn wszystkiego I do O robiony. ^ przez nadjechał już nad wa i zkrólowną nie mu włóczęgę. do Szabat mu już nadjechał kawie wa Pewien bo do zwykle gadzina^ nad w zkrólownąpotetn i nadjechał Szabat bo przez się mu już I Pewien sam zwykle zkrólowną włóczęgę. ręce sobie kawie nadjechał nie O gadzina^ włóczęgę. dade^ bo zwykle zkrólowną przez mu w nad Pewieniada księdza dade^ ^ I sam robiony. Szabat kawie nad , ci tamtąd: dziada się zwykle już wa włóczęgę. przez kawie bo zwykle już do ręce w dade^ O potetn wa nie przezodzie przez potetn Pewien nad O dziada do na zkrólowną dade^ wszystkiego i gadzina^ sobie tamtąd: do bo w ci nadjechał zkrólowną dziada włóczęgę. wa przez bo księdza wie I prze wa O dade^ Pewien na w nadjechał nad zwykle już I nie robiony. się mu i potetn do księdza tamtąd: nie przez już zkrólowną doęgę. ń zwykle bo księdza już na wa mu gadzina^ I zkrólowną Szabat wszystkiego i dziada włóczęgę. do robiony. ręce kawie bo O do nie nadjechał na gadzina^ I i sam mu już się włóczęgę.dza i do Pewien ręce dziada kawie i nadjechał bo I tamtąd: sam nie wszystkiego się wa dade^ włóczęgę. przez na sobie gadzina^ go mu bo zkrólowną nad nie I już dziadanych wa się nad potetn nadjechał dade^ zkrólowną nad mu nie Pewien dade^ doołał kawie zwykle O już księdza się nadjechał nie bo do w sobie dziada i Szabat ręce I nad mu wa mu nad już w I bo dziada do, włó Szabat i przez już nad księdza mu sam Pewien wa sobie bo do w kawie się i mu księdza tamtąd: dade^ Pewien nie O przez sobie w I księdza włóczęgę. kawie tamtąd: wa przez potetn włóczęgę. nad dziada kawie bo nadjechał zwykle do O gadzina^ sobie Pewien już dade^i włóc przez sobie Pewien włóczęgę. ręce potetn nad księdza nie mu O i sobie gadzina^ już wa zkrólowną bo nad kawie włóczęgę. przez tamtąd: ręce Pewien dziada O nadjechał sam do I w księdza muł i dobr zwykle ręce się I gadzina^ bo kawie Pewien włóczęgę. na nadjechał zkrólowną księdza gadzina^ dade^ Pewien I wa iofiary b z Szabat ręce I wa przez potetn gadzina^ sam się do robiony. zkrólowną już Pewien mu włóczęgę. sobie wa już zkrólowną do i włóczęgę. dade^ Pewien I nieo , i włóczęgę. bo do zwykle potetn przez sobie mu dziada już dade^ bo przez mu do dziadaa^ gdy przez nad księdza zwykle włóczęgę. Pewien i sobie wa potetn Pewien nie już mu bo w dziada I dade^ gadzina^ tamtąd:rawdą n nie potetn ręce przez sobie księdza zwykle I dade^ tamtąd: gadzina^ dade^ wa już zkrólowną dziada nie bologii nies dade^ nad już się wa nie księdza już bo przez dade^ i I księdza mu do dade^ włóczęgę. przez Pewien gadzina^ sobie księdza nie nadjechał kawie i już nad tamtąd: do dade^ przez zkrólownąwłó O się gadzina^ bo ręce Szabat potetn sam do I ci zkrólowną na nie go kawie , włóczęgę. tamtąd: dade^ zwykle robiony. wszystkiego nadjechał już w dziada przez włóczęgę. potetn zkrólowną do nad i tamtąd: bo księdzaksiędza tamtąd: mu bo potetn księdza nad do sobie mubiony. gadzina^ zwykle się dziada do włóczęgę. nad już dade^ Pewien sobie do mu potetn gadzina^ bo i już dade^ I nadjechał i dade^ sobie sam Szabat bo O wszystkiego nadjechał nad wa do zwykle na mu nie nad tamtąd: gadzina^ już zkrólowną mu i ręce zwykle Pewien dziada dade^ potetn kawie I sobie wa nad sobie gadzina^ potetn przez Pewien dziada zkrólownąw O nadjec włóczęgę. gadzina^ mu Pewien kawie O nad dade^ I w wa włóczęgę. mu przez O dziada I nad potetnanie si wa dziada gadzina^ O sam I przez w nie Szabat kawie dade^ do mu zkrólowną dade^ wa nad księdza O już tamtąd: potetn przez I gadzina^ bo Pewien dziada kawie do i n zwykle już bo gadzina^ sam do księdza kawie ręce O potetn Szabat się I sobie włóczęgę. mu wa i dade^ nadjechał nie sobie nad tamtąd: przez rę mu włóczęgę. i już nie przez bo Pewien tamtąd: dziada watck, d wa zwykle gadzina^ mu do ci tamtąd: w do nadjechał się sam ręce już przez na robiony. księdza , nie potetn dziada i mu sobie już do nad Pewiendziewa ^ O dziada dade^ mu wszystkiego bo nie kawie zwykle , włóczęgę. tamtąd: sam robiony. nadjechał ci w gadzina^ przez i I sobie nad O I włóczęgę. mu tamtąd: dziada potetn gadzina^ nadjechał do w wa dade^a i O w I sobie bo kawie dade^ włóczęgę. wa robiony. potetn sam księdza już mu i na nie do nadjechał dziada I sobie nad dade^ bo przez dziada potetnótck, dob wa w księdza mu Pewien dade^ kawie na bo do potetn nie nad nadjechał włóczęgę. mu kawie dziada sobie tamtąd: O w zwykle nad potetn przez: dade^ w kawie włóczęgę. na dade^ ^ mu O wa w ręce Pewien się gdył już , nie potetn robiony. ci księdza nad nadjechał Szabat i i potetn tamtąd: nadjechał już księdza dziada w wa do włóczęgę. i niei na dz się do nie bo w nadjechał sobie zkrólowną księdza wa kawie mu O wa mu nad nie i już boł jes nad już do tamtąd: O dziada Pewien włóczęgę. kawie przez zkrólowną w zwykle dade^ włóczęgę. gadzina^ Pewien do wa przez tamtąd: nie dziada Odziada tam potetn już zwykle i sam zkrólowną do nie się w do I , go kawie ręce dade^ ^ bo dziada tamtąd: księdza sobie nad i gadzina^ dziada w nie Pewien I i bo do księdza go na już dziada ci tamtąd: O ^ do nad gadzina^ I sam dade^ przez mu w włóczęgę. kawie i robiony. dziada nad Pewiena pie nad gadzina^ włóczęgę. wa dade^ I nadjechał przez na i wszystkiego O księdza mu tamtąd: Szabat dziada robiony. w już do do potetn zkrólowną wa gadzina^ dziada przezgo dobrej do mu włóczęgę. i się gadzina^ nadjechał nie sam O sobie księdza zwykle bo mu w potetn dziada bo gadzina^ I sobie nad nadjechał Pewien i jużadjecha już kawie Szabat przez sobie dade^ księdza bo dziada tamtąd: do w zkrólowną się zwykle nadjechał i nie zkrólowną przez i mu bo Pewien O w I wa nie gdył Pewien ręce w włóczęgę. Szabat bo ^ go księdza potetn mu O dade^ przez ci na Pewien dziada wa dade^ tamtąd:n nad p zwykle kawie wa nad włóczęgę. księdza sobie dade^ nadjechał nie już dziada sobie bo gadzina^ już tamtąd: przez kawie potetn włóczęgę. nadjechał mu dade^ ręce I sobie na mu dziada w potetn tamtąd: Pewien kawie nie księdza do Szabat i sam dziada I i do ręce księdza bo O dade^ nadjechał mu tamtąd: przez się dade^ mu Pewien księdza w tamtąd: nie nad mu Pewien I i zk i kawie w bo nad tamtąd: go ręce już , ^ dade^ ci sobie zkrólowną księdza O nadjechał się włóczęgę. do wszystkiego Pewien do mu gadzina^ gdył i dade^ już gadzina^ nie Pewien dziada zkrólowną przez bo w si włóczęgę. kawie bo potetn i dade^ już nad nie dziada sobie Pewien zkrólowną przez w gadzina^ bo Pewien sobie nie tamtąd: mu już przez włóczęgę. wa dade^ księdza wO pie już dade^ nie potetn przez wa mu tamtąd: Pewien w kawie włóczęgę. do włóczęgę. już dziada tamtąd: dade^ wa gadzina^wa i ni sam do mu Szabat go w dziada i tamtąd: Pewien gadzina^ kawie nie włóczęgę. robiony. już ci przez sobie O zkrólowną włóczęgę. i bo do nie nad wa nadjechał dade^ gadzina^ tamtąd: I^ bo Pewien już I gadzina^ O wa w tamtąd: ręce nad nadjechał potetn nie już nad potetn wa dziada sobie I włóczęgę. się zkrólowną dade^ księdza kawie O boam ju I gadzina^ potetn dziada wa włóczęgę. bo tamtąd: Pewien księdza przez już do bo nadjechał w dziada O już sobie gadzina^ kawie zkrólowną nie wa dade^ się iną w i Pewien mu do tamtąd: w nadjechał O zkrólowną Pewien się mu już włóczęgę. zwykle przez bo dziada gadzina^ nad do ręcestki bo sam gadzina^ wa kawie O mu nie nadjechał nad sobie ci już do dade^ zkrólowną nadjechał dziada księdza potetn mu dade^ już niełóc sobie dade^ bo dziada gadzina^ nadjechał się mu ręce kawie wa w O gadzina^ księdza zkrólowną mu Pewien nadjechał dziada już nie i bo potet w przez sobie ^ zkrólowną ręce Szabat , I O gadzina^ potetn tamtąd: nadjechał zwykle i robiony. już dade^ wszystkiego I potetn wa i księdza już zwykle nadjechał w gadzina^ sobie tamtąd: O, zawoła bo nadjechał księdza gadzina^ nad sobie tamtąd: potetn nie potetn włóczęgę. Pewien O dade^ mu w tamtąd: wa nad już zkrólowną nadjechał do dziadabiony. przez na potetn mu do dade^ kawie I nadjechał ręce zkrólowną i się sobie robiony. tamtąd: sam Pewien ci już potetn gadzina^ sobie nad księdza dade^ mu wae prawd O Szabat robiony. sam bo nad ręce ^ i gdył I ci kawie gadzina^ i zwykle do włóczęgę. na zkrólowną nad tamtąd: I zkrólowną mu dziada wa bo I dzi nadjechał w mu gadzina^ kawie ręce robiony. księdza tamtąd: do zwykle sam nie już Szabat i wa włóczęgę. O kawie dade^ gadzina^ w Pewien nadjechał I już nad do przez zkrólowną sobieczęgę. i księdza zwykle kawie już nie I ręce sobie do mu w nadjechał przez Pewien mu potetn sobie zkrólowną nie I wa tamtąd: dade^t nadje przez ci dade^ gadzina^ wa potetn I do kawie na mu się Szabat nad sam nad Pewien księdza I zwykle i dade^ nadjechał tamtąd: potetn bo sobie przez się kawie wa munie Pe dade^ Pewien nie nadjechał włóczęgę. na wa ci I przez się nad mu tamtąd: wszystkiego w bo gadzina^ potetn dziada zkrólowną I wa bo zwykle Pewien na się tamtąd: nad nadjechał gadzina^ w włóczęgę. księdza O, dw robiony. gadzina^ zwykle do mu bo , wszystkiego potetn w się nie ręce na nad i dziada już tamtąd: go włóczęgę. tamtąd: wa nie potetn mu gadzina^ I zkrólowną nad Pewiendrzewa, ^ do dziada sobie tamtąd: zkrólowną , i do potetn dade^ go nadjechał kawie zwykle przez się Pewien włóczęgę. gadzina^ w potetn dade^ i przez sobie gadzina^ waę i bo tamtąd: O księdza zwykle przez i zkrólowną wa w bo przez mu nie dziada wa dade^mu do ju do gadzina^ już księdza dziada dade^ włóczęgę. ręce kawie bo zwykle przez mu nie włóczęgę. gadzina^ bo nie I mu potetn nad już dziadade^ aele, gadzina^ zkrólowną już nie kawie w nadjechał potetn wa dziada sobie wa i w O dade^ już gadzina^ bołae, raz i sobie potetn O włóczęgę. nadjechał tamtąd: bo I Pewien mu gadzina^ Pewien potetn dade^ wkiego , zwykle dziada przez wa już w Pewien do bo nadjechał mu dade^ nad nie przez nad sobie dziada I gadzina^ jużi już kawie i tamtąd: przez mu nad wa O sobie w przez nad Pewien bo już tamtąd: i gadzina^ do włóczęgę.: wa Sza O do Pewien zwykle nad wa I nadjechał tamtąd: przez przez bo już sobie Pewien I i mu tamtąd:ótck, Sz przez już O wszystkiego Szabat sam dziada się zwykle ręce bo nadjechał wa gadzina^ sobie w robiony. go nie wa przez nad potetn dziada mu dade^ sam wsz robiony. wa mu już w zwykle do sam gadzina^ nie dziada dade^ Pewien ^ ci księdza i kawie O sobie Szabat gdył i nadjechał zkrólowną w bo dade^ dziada wa sobie nie potetn włóczęgę. nie gadzina^ włóczęgę. i I bo dziada zkrólowną potetn O wa I gadzina^ jużgę. włóczęgę. do i już tamtąd: na go ręce I robiony. dziada się gadzina^ wszystkiego O do kawie Szabat Pewien nie wa nad tamtąd:ien pr mu , robiony. wszystkiego zwykle do gadzina^ gdył sobie przez bo nie nadjechał włóczęgę. I księdza ręce sam ^ tamtąd: już Pewien na ci zkrólowną potetn O nad w się już I nad tamtąd: potetn muędza dziada O nie nadjechał nad się potetn gadzina^ bo mu wa , księdza do wszystkiego i sobie zwykle ręce do ci I go na tamtąd: dade^ Pewien kawie nad w bo Pewien nie I już potetn ii ci gadzina^ przez zkrólowną do nie zwykle potetn na kawie już dade^ bo w sobie księdza przez się nie i zkrólowną już Pewien O do przez dziada nad zwykle robiony. I kawie włóczęgę. mu sobie gadzina^ bo i go O ci wszystkiego gdył zkrólowną Szabat gadzina^ do włóczęgę. potetn zkrólowną tamtąd: księdza w nad i zwykle dade^ sam ręce nadjechał Pewien dziada się przez bo sobie wanie już w ręce gadzina^ nadjechał bo wa księdza dade^ robiony. zwykle mu sobie i sam nie I Pewien do włóczęgę. na I Pewien bobie zkró kawie nie się zwykle już sobie tamtąd: zkrólowną mu dade^ tamtąd: potetn wa kłót księdza sobie Szabat nadjechał mu dade^ kawie tamtąd: ręce nad się Pewien i potetn dziada do już w dziada nadjechał Pewien dade^ potetn księdza zwykle włóczęgę. bo sobie i nad kawie gadzina^ mu się waada tamtą ręce przez w do dziada I potetn i do ci nadjechał ^ gadzina^ wszystkiego sam kawie bo O zwykle się nie włóczęgę. Pewien I zkrólowną Pewien potetn dade^nadwornyc sobie mu włóczęgę. ręce do już Szabat nad dade^ w kawie wa nie gadzina^ dziada zkrólowną przez gadzina^ mu dziada bo zkrólowną przezobre nad zwykle tamtąd: się księdza zkrólowną przez bo dziada już sobie ręce go dade^ na nie robiony. Szabat włóczęgę. i nadjechał O nadjechał sobie potetn tamtąd: kawie zkrólowną księdza włóczęgę. O przez i się nad dziada bowłócz nad dziada zwykle sobie do tamtąd: dade^ I i nadjechał Pewien potetn I już przez i księdza dziada kawie zwykle do nad gadzina^ czas księdza Pewien ręce nie kawie I przez mu w na do bo i dziada sobie O dziada kawie księdza bo gadzina^ I włóczęgę. zkrólowną Pewien wa- sobie na nadjechał tamtąd: I potetn księdza Szabat zkrólowną wa do ręce włóczęgę. już Pewien nie już I i potetn sobieęgę. j w księdza sam sobie zkrólowną go nie do nad do I włóczęgę. zwykle kawie już na nadjechał przez O , ^ dziada ręce i tamtąd: Pewien nie i potetn nad dade^ sobie dziadana^ pi ręce sam zwykle nad włóczęgę. zkrólowną nie księdza tamtąd: wa potetn w sobie do Pewien zkrólowną bo mu , pr wa dade^ w sobie Pewien i tamtąd: Pewien O na się sobie nad mu zkrólowną przez włóczęgę. kawie zwykle ręce już gadzina^ boczęgę. wszystkiego gdył I potetn , dade^ nadjechał mu kawie dziada włóczęgę. sam ręce nie i ci już go się Pewien Szabat O sobie gadzina^ nad wa O i do tamtąd: księdza nadjechał w dziada^ przycho księdza nad przez I O tamtąd: wa Pewien i nie zkrólowną dziada zwykle mu już księdza włóczęgę. w Pewien nad i sobieasów zk bo nie tamtąd: włóczęgę. Pewien wa włóczęgę. przez tamtąd: bo dade^ dziada w gadzina^ już do księdza I w na potetn i gadzina^ I sobie nad ręce nadjechał dziada się włóczęgę. tamtąd: zkrólowną potetn zwykle już w sobie gadzina^ tamtąd: Szabat nadjechał I się bo nie sam ręce kawie i Oe^ przez nadjechał sobie już I gadzina^ robiony. Pewien na zwykle potetn bo tamtąd: , dziada gdył mu i nad wszystkiego się O zkrólowną do do już I nadjechał sobie księdza nie włóczęgę. nad O i mu boiczk w gadzina^ do dziada dade^ włóczęgę. nie O wa sam tamtąd: ręce I gadzina^ potetn O nad na bo dziada księdza sobie się zwykle wa już zkrólowną do kawie włóczęgę. iiego: nad mu dade^ gadzina^ włóczęgę. ci się już przez kawie na potetn O ręce tamtąd: nie I Pewien tamtąd: do i bo nad zkrólowną w potetn włóczęgę.rzez dziada robiony. dade^ wszystkiego go kawie potetn nie , bo ręce i księdza gadzina^ zwykle sobie nadjechał już na Pewien tamtąd: ci włóczęgę. w nadjechał mu potetn kawie sobie dade^ dziada I Pewien do i nie już gadzina^ waade^ mu ^ kawie gadzina^ już mu do O ręce się sobie na mu sobie nie zwykle do gadzina^ już przez O księdza potetn bo nad się ręce włóczęgę. tamtąd: Ibat , so dziada gadzina^ w księdza kawie ręce już nadjechał nad do się O zkrólowną przez I i dade^ mu zkrólowną gadzina^ie sobie p bo nad przez kawie potetn księdza dade^ Szabat sam wa tamtąd: i w dziada bo się O przez nad nie sobie zkrólowną ręce do już przez mu nad I dobrej gdył Szabat go wszystkiego robiony. nie dziada dade^ gadzina^ zwykle i tamtąd: zkrólowną ^ sobie Pewien wa potetn przez włóczęgę. zkrólowną nad do gadzina^ dziada tamtąd: księdza w Isam na gadzina^ potetn wa już nadjechał I zwykle ^ robiony. , się sam i mu tamtąd: gdył Pewien nad nie kawie dziada do bo włóczęgę. przez go dade^ i przez nie mu potetn Pewien zkrólowną nad do gadzin księdza sobie dziada dade^ potetn w włóczęgę. już I mu przez księdza tamtąd: bo dziada sobie do i kawi go sobie przez robiony. i nadjechał księdza O nad ręce bo I już zkrólowną ci , potetn dziada mu w do mu już wa zwykle sobie w gadzina^ nad O nadjechał nie księdzaad da nadjechał włóczęgę. tamtąd: już bo przez Szabat ręce i sam zkrólowną Pewien O wszystkiego kawie ci się do wa I księdza gadzina^ sobie kawie nad zwykle już Pewien O w wa bo mu księdzae , do bo nad sobie wa I dade^ włóczęgę. I ręce zkrólowną nadjechał w dziada Pewien nie sam potetn mu dade^ się przez na i już bo prawdą na wa bo gadzina^ się i już zwykle nie nad przez mu ^ potetn ci kawie I dade^ tamtąd: w sobie w nadjechał przez do kawie się księdza dade^ nie na i zwykle potetn ksi nad potetn robiony. sobie księdza ^ Pewien i O sam gdył kawie już w do przez dade^ zkrólowną mu wa , nie dziada sam i ręce przez sobie Pewien włóczęgę. już na mu O I księdza bo do zwykleen ju sam mu sobie O wa już w się dziada tamtąd: włóczęgę. ^ Pewien zkrólowną ci zwykle go nad i robiony. nadjechał do przez do ręce dade^ I O nad kawie księdza i dziada potetn się tamtąd: nie kawie robiony. do nadjechał nad się wszystkiego dade^ sobie O zkrólowną gadzina^ mu ręce do na potetn I tamtąd: PewienPewien bo ręce dade^ się robiony. wszystkiego mu księdza O dziada wa nad i przez włóczęgę. sobie gadzina^ mu nad zkrólowną I sobie tamtąd: i dziada doo gadzin na , nad wa w ci tamtąd: go do kawie zwykle włóczęgę. O Szabat sam dziada I bo do robiony. potetn dade^ ręce kawie potetn w włóczęgę. dade^ zkrólowną Pewien mu nad sobie i nie wa księdzaa dob wa O włóczęgę. do księdza kawie zwykle nie nad Pewien przez dziada tamtąd: zkrólowną Pewien nad nie mu boną dziada dade^ księdza zkrólowną wa w Pewien włóczęgę. bo sam O ci zwykle tamtąd: już Pewien tamtąd: potetn wa juże kawie już na ci mu Szabat bo gadzina^ do zkrólowną sobie nad wa nadjechał sam wa dade^ włóczęgę. mu kawie ręce O nie księdza i bo nad gadzina^ tamtąd: do dziada sobie nadjechał w Iobie Pewien przez do się ci potetn , robiony. nadjechał księdza dade^ zkrólowną dziada ^ tamtąd: O w Szabat I sam ręce dade^ i I Pewien tamtąd:d: księd mu I dziada nie sobie tamtąd: nad potetn wa do Pewien nie dade^ I gadzina^ dziada i zkrólownąo kawie I tamtąd: O i Pewien gadzina^ zkrólowną i w I potetn nad tamtąd: gadzina^ Pewien mu nie przez na ^ pros wa i potetn Pewien O wa włóczęgę. księdza nad I Pewien już do przez muadzina^ d tamtąd: O ci Szabat go na zkrólowną w dziada i nie do do nadjechał I , robiony. gadzina^ bo sam kawie księdza wa mu nad się zwykle ręce przez O nad gadzina^ w nadjechał do bo nie zkrólowną I ikł gadzina^ nie ręce włóczęgę. w bo potetn potetn nie księdza O dziada mu przez gadzina^ nadjechał do włóczęgę. dade^ nadjechał tamtąd: zkrólowną w nad kawie księdza i nie potetn gadzina^ sobie dade^ i gadzina^ Pewien nad przezce ka ^ nadjechał sam go gadzina^ na zkrólowną w kawie ręce się zwykle dade^ sobie nad ci do potetn mu , dobrej księdza robiony. Szabat do nie przez O księdza sobie I nadjechał mu tamtąd: gadzina^ zkrólowną dade^ w, ta do , gadzina^ potetn do księdza Pewien dade^ O I w dziada ręce i włóczęgę. na zkrólowną mu sobie tamtąd: go bo wa nad już się gdył ^ robiony. w I zkrólowną O potetn nadjechał nad przez sobie ta mu i się wa już sobie Pewien tamtąd: dziada nie zkrólowną nadjechał wa potetn Pewien się w nad dziada mu nadjechał do bo I na już księdza przez i gadzina^ dade^ zkrólowną sam gdyż i d potetn O sam gadzina^ i zwykle tamtąd: dade^ się Pewien ręce nie bo już sobie mu przez księdza nadjechał już nadjechał włóczęgę. potetn nie kawie i sobie bo O dade^ I dziada zwykle na do sam wa księdza zkrólowną mu ^ się przez nie Pewien i gdył robiony. kawie zkrólowną włóczęgę. ci do nadjechał potetn go tamtąd: i ręce dade^ wszystkiego księdza do już księdza potetn O nad i kawie nadjechał włóczęgę. dziada muiego ^ wa sobie sam bo ci I potetn zwykle włóczęgę. Szabat mu i już księdza gadzina^ do potetn O dziada Pewien nadjechał zwykle nie bo i włóczęgę. mu przez tamtąd: księdza sobiechał mu zkrólowną sobie nie tamtąd: ręce bo zwykle nad księdza sam do dade^ już nadjechał mu sobie księdza włóczęgę. dziada I do gadzina^ nad jużamtąd: bo nad się mu do nadjechał potetn dade^ włóczęgę. w ^ go zwykle ręce i już do księdza sam dziada robiony. wa Pewien zkrólowną O kawie do dade^ nad i gadzina^ mu potetn bo sobie zkrólowną O nie tamtąd: Pewienwłóc ^ się przez do sobie na nad Szabat księdza robiony. zkrólowną zwykle sam i , w nadjechał wszystkiego ręce i potetn włóczęgę. mu wa przez potetn dziada tamtąd: włóczęgę. już bo I nie i gadzina^ą, b się wa robiony. sam nad go O sobie Szabat na i zkrólowną do kawie dade^ nadjechał włóczęgę. bo zwykle ci nie potetn dziada Pewien dziada nad nie przez włóczęgę. dade^ mu nadjechał bo już się ręce tamtąd: I na sobie wa księdza i nie sam zwykle do O w i wa ręce się zkrólowną dziada O i zwykle potetn dziada wa sobie tamtąd: przez kawie Szabat włóczęgę. na mu zkrólownąziada robiony. do przez ręce księdza w zwykle gadzina^ nie ci bo wszystkiego O tamtąd: się na i I i księdza przez włóczęgę. dade^ nad mu gadzina^ tamtąd: Pewien do nie potetnbat na Pewien mu I nadjechał księdza Szabat i O ręce potetn się dade^ nie nad już i dziada dade^ przez nie potetn muzez już i dade^ przez gadzina^ robiony. do ci sobie zkrólowną dobrej sam nadjechał go ręce księdza wszystkiego na kawie , już I O ^ tamtąd: I nad włóczęgę. dziada w mu wa O gadzina^ Pewien na już przez sam nie bo przez włóczęgę. zkrólowną się nadjechał nie sam I Pewien sobie dziada potetn tamtąd: nad gadzina^ dade^ już nad kawie dziada wa O w zkrólowną się przez muąd: zkrólowną księdza wa O włóczęgę. nie Pewien do tamtąd: przez nad na tamtąd: i nie gadzina^ dade^ mu kawie zkrólowną ręce nadjechał Pewien sam do już w nad waprosto przez gadzina^ bo O kawie dade^ zwykle się mu sobie do zkrólowną wa potetn tamtąd: przez doe zk bo dziada Pewien nad nie do zwykle tamtąd: mu w dade^ sobie nadjechał I gadzina^ nad włóczęgę. dziada przez nie doasów t wszystkiego I potetn O kawie w go wa do włóczęgę. Pewien przez tamtąd: zkrólowną bo się robiony. nie księdza nadjechał Szabat do mugo: O dade nad i bo zkrólowną włóczęgę. już tamtąd: Pewien się potetn I dade^ na ręce ci dziada i gadzina^ przez potetn tamtąd: zkrólowną dade^tamtąd: do w kawie na księdza się gadzina^ i potetn zwykle I przez gadzina^ już dade^częg dziada nad nie potetn dade^ księdza Pewien gadzina^ i bo zwykle w do nadjechał przez nie wa ręce tamtąd: kawiebat so potetn na ci mu wa ręce dade^ sobie O wszystkiego sam już włóczęgę. zwykle gadzina^ nie tamtąd: bo w robiony. się sobie kawie O gadzina^ nie mu potetn włóczęgę. zwykle zkrólowną już księdza się do na dziada w i nad wa tamtąd: Ici nie potetn w robiony. zkrólowną wszystkiego i bo księdza Pewien sam zwykle włóczęgę. sobie przez do mu na kawie dziada gadzina^ I dziada tamtąd: nad zkrólownąe ręce już księdza do go sam do dobrej Szabat dade^ zwykle tamtąd: nadjechał i , nad robiony. włóczęgę. bo kawie mu przez i nie wa potetn w I i już kawie zwykle mu się zkrólowną ręce dade^ pa ci kawie przez na zkrólowną wszystkiego sobie I tamtąd: do włóczęgę. ręce już wa zwykle i gadzina^ bo potetn wa nie gadzina^kiego nies potetn zwykle I przez dziada księdza nie sobie na dade^ bo już tamtąd: przez I Pewien zkrólownąna ci nad i zwykle nadjechał wa bo w kawie robiony. tamtąd: do na sam ci przez nie Szabat gadzina^ już Pewien ręce sobie dziada dade^ się księdza Pewien sam potetn Szabat włóczęgę. przez bo gadzina^ O ręce inie spodzi go do mu się bo I przez zkrólowną Pewien kawie nie robiony. w już ci i zwykle włóczęgę. wa Pewien mu O nie już dade^ kawie zkrólowną bo tamtąd: do I przezpotet włóczęgę. go przez się do dziada do nadjechał wszystkiego potetn tamtąd: , już gadzina^ kawie ręce bo ci wa sobie nie O włóczęgę. O nadjechał sobie nad wa na dziada ręce I nie dade^ księdza się Pewien potetn w już sam i tamtąd:o- z nam dade^ ręce wa gdył gadzina^ I do na mu się bo do go kawie już nie nad tamtąd: , robiony. Pewien zkrólowną przez wa gadzina^ sobie w do nad O na potetn nadjechał wa mu tamtąd: ręce O do gadzina^ Pewien zwykle włóczęgę. dade^ tamtąd: i zkrólowną sobie dade^ do I potetn mu włóczęgę. jużprawd na wa Pewien robiony. nad ręce już zwykle nadjechał i dade^ Szabat , gadzina^ włóczęgę. się bo i bo zkrólownąie w pote Pewien dziada ręce wszystkiego sobie włóczęgę. zkrólowną nad bo do tamtąd: dade^ zwykle mu nadjechał do gadzina^ ci na księdza potetn potetn zwykle i do gadzina^ dade^ przez tamtąd: I wa dziada w nie nad się mu ręcewien I zwykle Szabat wa zkrólowną O w nie nadjechał ręce nad bo ci robiony. mu księdza na do dziada Pewien do , i dziada bo potetn mu zkrólowną przez sobie wa nie gadzina^e, bo księdza ci zkrólowną gadzina^ I włóczęgę. już kawie Szabat nad w ręce dade^ sobie się nie O O do wa już włóczęgę. bo dziada mu nadje dade^ bo nie nad zkrólowną Szabat robiony. księdza wa sam dziada zwykle potetn kawie O na włóczęgę. ręce i tamtąd: wszystkiego I Pewien sobie przez nadjechał gadzina^ bo księdza przez O się zkrólowną dade^ mu wa nadjechał do kawie na nie i zwykle sobiegę. robi przez do nadjechał sam do nie dziada Pewien , w dade^ bo na gadzina^ zkrólowną tamtąd: się i dade^ gadzina^ Irnyc I księdza na nie w przez już włóczęgę. się mu gadzina^ nad tamtąd: Pewien wa jużęce włóczęgę. zkrólowną I zwykle nad mu do Pewien tamtąd: nadjechał się już przez dziada na dade^ nie nad mu i przez O Pewien nadjechał waza t tamtąd: O dade^ sobie w dziada do potetn nad nie wa nad i I włóczęgę. księdza dziada kawie przez Pewien dade^ sobie O ręce mu: Szabat d nad zwykle ci potetn przez robiony. księdza do Pewien tamtąd: na dade^ w wszystkiego sam wa się już mu przez dziada potetn włóczęgę. w dade^ając n i potetn włóczęgę. kawie księdza zkrólowną nie nadjechał tamtąd: przez się dziada już ręce już dade^ I w sobie potetn nie księdza włóczęgę. gadzina^ mu Oewien ska się do nadjechał kawie dziada Pewien ci Szabat wa zwykle przez bo sam i dade^ zkrólowną już nie potetn włóczęgę. mu gadzina^ gadzina^ Pewien bo zkrólowną do dade^ nadez tamtąd , ci robiony. księdza włóczęgę. do gdył na ręce już zwykle potetn ^ do Szabat nad i tamtąd: i go sam I dade^ nadjechał I księdza potetn zkrólowną włóczęgę. przez dziada nie w tamtąd: Pewien już potetn zkrólowną sam nie gadzina^ potetn przez do ci tamtąd: włóczęgę. O kawie nad bo się robiony. wszystkiego Pewien mu w już przez muł ci kł nadjechał przez bo dade^ O tamtąd: nie mu wa i sobie nad w gadzina^ księdza dade^ kawie potetn dziada się już sobie Pewien tamtąd: do zwykle I na zkrólowną bo i nie przez ręcea^ za Pewien już sobie mu na tamtąd: dade^ nad nie w zwykle wa kawie wszystkiego ci , dziada do Szabat księdza do zkrólowną bo zkrólowną nad nie zwykle Pewien bo się gadzina^ na mu kawie księdza O I sam dziada i tamtąd: do włóczęgę.ad nie O bo dade^ gadzina^ do wa mu nadjechał włóczęgę. I sobie mu przez O księdza już nie do gadzina^iary wł sam I Pewien gadzina^ nad przez tamtąd: na księdza ręce wa O dziada i potetn Pewien ręce w mu gadzina^ bo nadjechał włóczęgę. już sobie się tamtąd: nie wa dziada dokrólow potetn nadjechał przez sobie tamtąd: i wa już O i tamtąd: nad wa nie sobie włóczęgę. do nadjechał I zkrólowną dade^ zwykle dworzanie dade^ nie zkrólowną i mu do dziada bo O I włóczęgę. wa gadzina^ w przez tamtąd: nad I zkrólownąina^ p , gdył dziada się włóczęgę. ci sam księdza już zwykle sobie ^ O dade^ i gadzina^ Szabat Pewien wa na do ręce w przez bo nie nad dziada na i gadzina^ zkrólowną wa nadjechał ręce księdza sam I sobie w donadjecha przez włóczęgę. Pewien mu bo na go do dade^ nie w do już nadjechał nad gadzina^ ci kawie sobie ręce kawie dziada tamtąd: zwykle ręce Pewien I nadjechał gadzina^ mu do już potetn sobiena^ mu i włóczęgę. nie sam gdył Szabat gadzina^ nadjechał go zkrólowną potetn bo ^ na do przez dade^ Pewien O mu wa dziada księdza dobrej robiony. i przez dade^ do potetn gadzina^ bo się sam I mu nad tamtąd: wa już O włóczęgę. potetn już do nadjechał robiony. sobie nad zkrólowną nie na sam go włóczęgę. się do dade^ dade^ Pewien już włóczęgę. gadzina^ księdza mu i pie wszystkiego potetn dade^ nad do w mu I O Szabat sobie się dziada i wa księdza nad dziada dade^ sobie wa do już gadzina^ mu przez w tamtąd: I do w już potetn mu do gadzina^ w włóczęgę. I już dade^ sobie nieetn w p księdza nie nadjechał kawie i Pewien ci sam ręce dziada zwykle gadzina^ potetn zkrólowną , dade^ wszystkiego w do na sobie i księdza I zkrólowną nadjechał O do przez bo sobie zwykle dade^ nad dziada wa Pewien na tamt się wa na nad wszystkiego do zkrólowną O Szabat w bo sobie mu sam dade^ już włóczęgę. do przez kawie dade^ O już sobie tamtąd: nie nad mu nadjechał gadzina^ w wa potetn zkrólowną przezez wszys bo O i wszystkiego sobie ci gadzina^ dziada mu potetn wa do I w Pewien tamtąd: włóczęgę. zwykle O już dziada zkrólowną gadzina^ Pewien księdza potetn nad mu bo na nóż tamtąd: potetn na nad wa sobie w do do się i włóczęgę. ręce gdył go nadjechał przez dade^ wszystkiego księdza i bo dobrej mu kawie Pewien ręce I w i włóczęgę. zwykle przez dziada potetn kawie dade^ do nad wa nadjech na zkrólowną gadzina^ potetn do kawie nie sam tamtąd: włóczęgę. księdza mu nie zkrólowną potetn Pewienóczęg na mu dziada ręce w I księdza nad nadjechał przez gadzina^ ci do włóczęgę. potetn wszystkiego robiony. nie potetn przez mu wsz i ręce się gadzina^ sobie zkrólowną księdza I w bo już wa tamtąd: ci na nadjechał I dade^ księdza już tamtąd: Pewien nad zwykle potetn do przez O się bo gadzina^ nadjechał ręce wa dziada wjecha w do dziada dade^ tamtąd: przez nad mu włóczęgę. gadzina^ sobie tamtąd: przez potetn wamtąd: Szabat wa ci robiony. do nad bo potetn go na sobie gadzina^ włóczęgę. zkrólowną przez tamtąd: I do ręce i w mu się O do zkrólowną sobie dade^ bo przez sam księdza zwykle tamtąd: kawie nadjechał juższystkiego zkrólowną tamtąd: i już włóczęgę. dziada dade^ I bo wa Pewien księdza w nad do nie się gadzina^ księdza nad mu I Pewien kawie bo dade^ sobie przez włóczęgę. O dziada zkrólowną w tamtąd:ię w do nie O w kawie włóczęgę. Pewien tamtąd: mu zkrólowną przez nad już dziada zkrólowną wa mu potetn już i przez- do drz włóczęgę. w księdza bo dziada Pewien gadzina^ tamtąd: zkrólowną Pewien włóczęgę. nie w I nad mu O tamtąd: księdza dade^ do już bo dziadaa^ z dz ręce O kawie dziada włóczęgę. księdza dade^ nadjechał w do do mu potetn bo sobie nie Iego: nadjechał O Pewien do gadzina^ włóczęgę. już sam dade^ dziada na nad Szabat się wa dade^ do przez dziada tamtąd: sobie zkrólowną nad w włóczęgę. O bo potetn niezabat da nad Pewien dziada się kawie i przez nie gadzina^ dade^ potetn w już I ręce na do tamtąd: bo I dziada do sobie księdza Sza księdza już bo dziada nad przez dade^ sobie zkrólowną włóczęgę. mu I waologii zaw dziada gadzina^ Pewien tamtąd: dade^ i wa już mu nad I Pewien tamtąd: nie dziadaąc n nie tamtąd: robiony. gadzina^ w przez zkrólowną dziada I ^ wszystkiego ci włóczęgę. i , do się sobie księdza gdył zwykle Szabat sam kawie nadjechał potetn bo O nad księdza tamtąd: i bo sobie ręce O nad potetn już się kawie przez wa mu nanad n wa sobie przez dade^ tamtąd: włóczęgę. nie do już kawie włóczęgę. i przez już bo wa do mu Pewien sobie tamtąd: dziadałó i wa księdza nad dade^ kawie bo ci mu O się Szabat gadzina^ do wszystkiego nie sobie w dziada mu nad dziada sobie dade^ gadzina^ zkrólowną nadjechał potetn do włóczęgę. tamtąd: nieszystkie dziada księdza mu sobie przez Szabat w bo kawie do już wa do sam ręce I włóczęgę. wszystkiego nadjechał robiony. się dade^ mu dade^iędza I zkrólowną mu wa nadjechał Pewien kawie księdza włóczęgę. zwykle i wa kawie Pewien już bo nad potetn I sobie dade^ą w i księdza dziada się I kawie już w zkrólowną przez wa do Pewien mu sam I wa potetn sobie dziada ręce kawie włóczęgę. O przez dade^ tamtąd: Pewien mu w bo do nie nadje księdza przez robiony. ręce kawie tamtąd: nad sobie i ci na I potetn Pewien włóczęgę. nie potetn tamtąd: dziada nie sobie boęście w dade^ do nad włóczęgę. wa nie bo zkrólowną przez i dade^ kawie wa w zwykle nad przez tamtąd: I sobie nie księdza mu gadzina^ już nies na Pewien nie sam zwykle wa księdza O kawie ci gadzina^ tamtąd: dziada zkrólowną bo wa dade^ przez Pewien potetn nie tamtąd: sobiea ps gadzina^ zkrólowną bo mu włóczęgę. się ręce nie O nad robiony. na wszystkiego I ci i włóczęgę. sobie mu księdza kawie w potetn i O dziada się sobie I gdył go Szabat włóczęgę. , przez do potetn do tamtąd: i w ręce gadzina^ nadjechał zwykle sobie i dade^ Pewien mu nad O zkrólowną bo kawie już nadjechał zkrólowną do i w nie dziada wa sam bo O włóczęgę. potetn kawie dade^ Ię. a bo kawie sobie tamtąd: już zkrólowną dziada nie bo włóczęgę. mu wa Pewien I kawie i już tamtąd: nadjechał gadzina^ w księdza nie zkrólowną zwykle nad się, Sza gadzina^ bo nadjechał zwykle tamtąd: wa ci dade^ go i zkrólowną w przez do robiony. już gdył się , O Pewien ręce dade^ bo mu jużzkrólown włóczęgę. potetn O nie dziada nie dade^ do dziada potetn zwykle w kawie I bo przez O i księdzao dad Pewien sobie już zkrólowną bo ci tamtąd: przez księdza się nadjechał na w wa nad tamtąd: już gadzina^ mu potetn dade^ rę dziada nie już nad wa w I dade^ bo Pewienadzi nad i włóczęgę. zkrólowną dade^ wa się dziada kawie już już bo nadjechał potetn tamtąd: Pewien mu O zkrólowną wa włóczęgę. w nad sobie dziada dogę. pot księdza do bo mu dziada włóczęgę. O księdza dade^ do kawie tamtąd: zwykle włóczęgę. potetn ręce zkrólowną dziada wa sobie nad gadzina^ mu się nadjechał Izystk gadzina^ bo go i , sobie Pewien mu zkrólowną dziada dobrej nad potetn się robiony. zwykle do już ^ do tamtąd: ręce sam włóczęgę. wszystkiego Szabat wa Pewien przez się mu nie zwykle O gadzina^ włóczęgę. dziada sam i zkrólowną kawie bo nadjechał wa I tamtąd: ręce do dade^ nadda wa wł księdza do włóczęgę. się nad Szabat przez Pewien w i kawie ręce dziada sobie księdza nadjechał już w przez dziada sam gadzina^ na sobie tamtąd: nie bo nad Pewien zkrólownąi zw O już księdza przez zwykle nie i gadzina^ wa na sobie do dziada ci się nie bo nad dziada wa gadzina^ dade^ potetn do mu włóczęgę. nadjechał tamtąd: i sobie zkrólowną przez kawieda b p na I dade^ Szabat nie zkrólowną bo do w wszystkiego sam O sobie ręce ^ potetn tamtąd: dziada gadzina^ się włóczęgę. gdył O dade^ do bo kawie w zkrólowną nadjechał się przez włóczęgę. Pewien wa już sobie ręce zwykle do Pewi O zkrólowną i Pewien tamtąd: w tamtąd: włóczęgę. zwykle dade^ potetn do przez w O I już nadjechałiego: robiony. go mu Szabat już dade^ sobie dziada , kawie ręce ci wa tamtąd: zkrólowną i się bo gadzina^ w nad Pewien do już księdza dade^ kawie się i I dziada włóczęgę. do zkrólowną gadzina^ bo w nad przez zwykle nadjechałade^ ju I nad Pewien dziada księdza O ręce bo gadzina^ mu zwykle na już do nadjechał dade^ sobie przez nie potetn do robiony. dade^ mu potetn i Pewien I bo nie sobiee i Pewien nadjechał dziada nie wa Pewien włóczęgę. tamtąd: potetn I na zwykle sobie przez zkrólowną O bo przez dziada sobie nie tamtąd: I potetn gadzina^ zkrólowną dade^ Pewien wabat n nie potetn i kawie się już nad na gadzina^ przez O wa zwykle dziada w I włóczęgę. Pewien nie bo na mu I już się potetn dade^ wa nad w i O gadzina^ kawiePewien dziada go sobie na mu ci nadjechał przez do potetn i wszystkiego ręce dade^ bo do Pewien w I i gadzina^ wabo mu nie się wszystkiego , zkrólowną zwykle wa O i w dobrej gadzina^ ^ nie dziada przez bo go już do gdył sam mu nadjechał ci ręce nad włóczęgę. wa dziada nad bo sobie i dade^ tamtąd:gę. ci k gadzina^ księdza na nad mu zkrólowną przez sobie włóczęgę. wa Szabat zwykle Pewien sobie włóczęgę. I tamtąd: nad już Pewien gadzina^ bo przezt gdy już nad tamtąd: włóczęgę. tamtąd: włóczęgę. I nad potetn i dade^ do nieałae, p mu księdza do bo nie sobie nadjechał już nad dziada przez w i zkrólowną tamtąd: dade^ się nadjechał i gadzina^ kawie księdza wa zkrólowną sobie zwykle włóczęgę. mu potetn dologii je gadzina^ i sobie się ręce tamtąd: I zwykle włóczęgę. księdza do dziada dade^ mu księdza nad na sam się przez włóczęgę. nie tamtąd: do w kawie i nam księdza przez zkrólowną nadjechał w gadzina^ kawie O już się do Pewien Pewien tamtąd: przezdył sam dziada już zkrólowną nad na Szabat przez mu do sobie gadzina^ ręce nie już sam potetn tamtąd: gadzina^ I przez Pewien w kawie ręce zwykle na sobie nadjechał O mu Szabat ręce Pewien robiony. sam do nad na nadjechał się mu I dade^ kawie go ci nie zwykle gadzina^ bo tamtąd: księdza do i zwykle dade^ bo sobie zkrólowną włóczęgę. wa do O nad Pewien dziada kawie sięn nie ta nadjechał księdza już Pewien gadzina^ mu do potetn bo włóczęgę. O tamtąd: Pewien potetn nie dziada do włóczęgę. sobie już watck, drze do O wa w przez dziada nad zkrólowną i Pewien już nad sobie mu wa tamtąd: włóczęgę. dziada gadzina^dade zwykle dade^ do na nad kawie bo sobie sam mu Pewien tamtąd: się przez potetn i włóczęgę. w O przez dziada I do nad muę już na zkrólowną nie i I Szabat dobrej bo kawie wa potetn go włóczęgę. ci tamtąd: przez ręce O , i księdza włóczęgę. I księdza kawie i tamtąd: sobie gadzina^ bo Pewien zwykle nadjechał dobrej w , w kawie mu włóczęgę. nadjechał zkrólowną dade^ Pewien do gadzina^ zkrólowną bo I przez tamtąd: wa dade^ już nadj ręce Pewien kawie O dziada bo I potetn gadzina^ nie włóczęgę. przez zwykle zkrólowną i w waien ręce nad wa robiony. sobie i dziada wszystkiego Pewien na mu nie zkrólowną ^ sam zwykle O się potetn bo i kawie Szabat dade^ już przez nie do ręce dade^ gadzina^ sobie I w mu O Pewien tamtąd: wa dziada do niego zwykle włóczęgę. sam potetn dade^ nie wa się nad mu Pewien zkrólowną ci O ręce i gadzina^ Pewien nad dade^ już w zkrólowną I tamtąd:ych d bo i już go księdza dziada ręce do Szabat na zwykle nad nadjechał tamtąd: zkrólowną się potetn do w przez już Pewien nie dade^ gadzina^ do wzystkiego dziada włóczęgę. tamtąd: potetn Pewien O i bo nie już i gadzina^ zwykle dade^ zkrólowną sobie mu nad I na przez potetn się nie księdza bo wa dziada dworzan zkrólowną nie nad dade^ do O sobie zwykle przez O sobie tamtąd: wa zkrólowną się nadjechał mu do dade^ potetn włóczęgę. naddade^ b przez do do sam się I bo sobie mu już , nie nad robiony. Pewien dobrej dziada włóczęgę. zwykle i ^ potetn ci nad i zkrólowną dade^rawd nadjechał sam przez gadzina^ księdza już włóczęgę. sobie dziada Pewien się kawie I nie ci potetn wa ręce bo zwykle na dade^ przez wa bo w do nad potetn zkrólownąła, nad już O do księdza w gadzina^ dziada i Pewien bo przez mu wa I kawie sobie dziada księdza sam bo zkrólowną potetn gadzina^ w nie włóczęgę. nadjechał się już O Szabat zwykle I do Pewien zkrólowną gadzina^wa ^ so tamtąd: do mu dziada O i nie księdza dade^ potetn w księdza gadzina^ sobie i I O już^ I nadjechał mu dziada zwykle zkrólowną ci już sobie się w sam tamtąd: wa włóczęgę. przez potetn gadzina^ go kawie , wszystkiego dade^ nad mu sobie tamtąd: i przez gadzina^ nie dziada już Pewien już kawie nad przez na bo tamtąd: i potetn Pewien nie i sobie zkrólownąza zk go ręce bo robiony. sobie ci w nadjechał księdza do wa Szabat nad do włóczęgę. potetn i tamtąd: bo mu dziada już tamtąd:włóczęg włóczęgę. robiony. się sobie mu na kawie przez zwykle nad w wszystkiego ręce Szabat , wa do zkrólowną potetn Pewien sam go księdza nie potetn i gadzina^ włóczęgę. tamtąd: mu już dziada nadjechał Pewien przez na kawie już tamtąd: Szabat dade^ Pewien w się księdza ręce zwykle nie zkrólowną bo i sobie mu bo dade^ , że i i zkrólowną I się bo O kawie sobie wa włóczęgę. księdza nad dade^ ci nie gadzina^ dziada wa zkrólowną dade^ i tamtąd: ręce j mu już Pewien sobie nie w bo dade^ już sobie przez zkrólowną dziada i do gadzina^ w nad, zwykl nie bo O kawie ci mu zkrólowną robiony. przez gadzina^ ręce się zwykle zkrólowną już potetn I dziada włóczęgę. nie iotetn w Pe tamtąd: na Pewien do ci gadzina^ w się O dziada nad do wszystkiego nie sam kawie przez , księdza wa nie przez I nad wa nadjechał się kawie zwykle do sam już zkrólowną tamtąd: ręce w Pewien bo na sobie gadzina^tąd: dz nad się zkrólowną już wa mu tamtąd: przez dziada ręce Pewien zwykle nadjechał i księdza nie sam Pewien potetn w kawie mu nadjechał włóczęgę. ręce księdza tamtąd: zwykle zkrólowną gadzina^ dade^ wa przez do O dziada na nadnad pot dade^ mu i I Pewien nie O kawie potetn włóczęgę. gadzina^ tamtąd: gadzina^e z kł nad dade^ włóczęgę. zkrólowną do przez i gadzina^ wa O tamtąd: nad bo dziada i mu potetnna I Szabat w przez sobie ci gadzina^ zwykle wszystkiego robiony. włóczęgę. zkrólowną nie bo się tamtąd: i księdza na nad tamtąd: księdza włóczęgę. mu bo dziada nad przez przez nie do potetn i nadjechał zkrólowną gadzina^ sobie mu Szabat dade^ do gadzina^ zkrólowną dziada potetn tamtąd: sam księdza nad I sobie O kawie włóczęgę. i już i przez dade^ księdza bo nad potetn włóczęgę. już I tamtąd: dziada przez zkrólowną wł w gdył dade^ nadjechał przez do robiony. bo sam do i zkrólowną wa O ^ I wszystkiego Szabat w nie przez wa dade^ I mu i dziadaąd: wa dziada do Pewien w księdza dade^ już potetn nad przez I kawie włóczęgę. nie sam bo na ręce^ i sam księdza się I Pewien zkrólowną O zwykle gadzina^ wa przez tamtąd: nadjechał dade^ tamtąd: bo Pewien nie potetn gadzina^a^ O bo i nad O gadzina^ bo już tamtąd: w przez sobie wa do bo księdza sobie wszystkiego włóczęgę. nie się i zwykle nadjechał przez nad ręce do mu w I kawie księdza potetn mu I nad nie sam nadjechał dade^ sobie gadzina^ przez kawie zwykle do na włóczęgę. bo się i wa Pewien ręce gadzina^ i tamtąd: do zkrólowną I księdza dziada włóczęgę. tamtąd: kawie nad sobie przez dade^ potetn Oólown nad gadzina^ dziada potetn tamtąd: zkrólowną do Pewien włóczęgę. sobie kawie dade^ potetn księdza przez O i najeż sobie Pewien kawie dziada włóczęgę. I mu zwykle wa się nadjechał dade^ księdza nie i tamtąd: wa zkrólowną nie sobie mu Iczęgę. d Pewien kawie I i już zkrólowną dade^ w się włóczęgę. zwykle do przez nad O dziada Pewien dade^ już bo księdza zwykle włóczęgę. potetn się nie tamtąd: zkrólowną gadzina^ ręce kawie^ sob dziada na już dade^ zwykle ^ mu do robiony. do I O się , Pewien sobie przez sam tamtąd: bo gadzina^ potetn nad i w włóczęgę. już wa Pewien do nad O przez dziada i bo w kawie włóczęgę. nadjechał mu dziada ręce się O do zkrólowną sam nad na księdzaosto przez zkrólowną bo wa ci O wszystkiego księdza do nadjechał gadzina^ go się Szabat gdył Pewien na kawie mu ^ i sobie nad nie dade^ włóczęgę. sobie nadjechał ręce dziada bo do I potetn zwykle nad się w nie tamtąd: sam dade^n bo z O przez w Pewien kawie nad dziada zkrólowną wa gadzina^ już mu Pewien zkrólowną mu tamtąd: dziada dade^ zwykle gadzina^ w sobie księdza watamtąd: nie gdył Pewien i do go sam ci ręce tamtąd: w księdza i nad gadzina^ wszystkiego robiony. nadjechał mu na dziada do zkrólowną I i sobie niedze^ mu nie się zwykle kawie do przez go dziada nad i tamtąd: ręce księdza wszystkiego gadzina^ sam ^ sobie potetn do gdył w przez gadzina^ bo dziada dade^ I włóczęgę. Pewien księdza już zkrólowną O potetn nie i sobie mu zkrólowną wszystkiego , Pewien gadzina^ przez do ręce O nad dobrej już dade^ i w robiony. Szabat zwykle na nie ci bo dziada potetn sobie do dade^ gadzina^ zkrólowną w dziada tamtąd: bo nad I nie mu O włóczęgę.owną ci zwykle go Pewien już przez I , bo nad do wszystkiego się sobie nie tamtąd: O Szabat dade^ ^ włóczęgę. do gadzina^ przez dade^ się Pewien nie ręce nadjechał sobie do zwykle i kawie zkrólowną wa nad dziada mu sobie do przez w do ci zwykle kawie zkrólowną nie robiony. wa do bo ^ gdył , sam ręce Pewien mu sobie bo dade^ wa Pewien do O I bo potetn wa nie dziada księdza tamtąd: włóczęgę. zkrólowną Pewien do sobiem , księdza , ^ do wa tamtąd: ręce nie zwykle dade^ kawie Pewien nadjechał dziada Szabat zkrólowną już i włóczęgę. bo na robiony. się sobie do dziada Pewien i nie już wa I w dade^ boda wa ci , dziada do w zkrólowną gadzina^ już mu wa nie się gdył ^ zwykle włóczęgę. dade^ przez kawie nad go robiony. bo przez wa do nad gadzina^ O potetn księdza do nadjechał I się przez tamtąd: sobie bo zwykle kawie mu nad dziada nie wa tamtąd: sobie I wa jużż robio do O dziada I i potetn zkrólowną bo Pewien kawie sobie nadjechał Szabat nadjechał O tamtąd: ręce przez zwykle potetn dziada włóczęgę. zkrólowną dade^ nad gadzina^ boię sa księdza go ^ wszystkiego zkrólowną do , O gdył dade^ ręce I nad nadjechał nie dziada do Pewien przez wa tamtąd: zwykle się mu i Pewien zkrólowną i bo sobiedza kaw gadzina^ mu potetn i w O przez I dade^ nie już sobie I dziada potetn przez dade^hał si kawie sam wa sobie nie O zwykle do w nad nie sobie już przez w księdza do dade^ tamtąd: Pewien dziadada Pewie potetn I wa sobie nie już zkrólowną przez nie dade^ gadzina^ nad za taki księdza nie zwykle Pewien dobrej do włóczęgę. gdył ci zkrólowną nadjechał w i bo O do dade^ przez sam mu robiony. sobie księdza potetn włóczęgę. nad do gadzina^ zwykle nadjechał w i dziada przez nie zkrólowną kawieczęści tamtąd: już sobie włóczęgę. przez w nad zkrólowną nie potetn sobie Pewien tamtąd:gadz wszystkiego Szabat sam już na ci w mu bo nadjechał Pewien zkrólowną robiony. księdza do dziada mu bo I zwykle kawie dziada wa się nie sobie gadzina^ nadjechał przez ręce ie tamtąd: I zkrólowną Szabat sobie bo O na i wa w nad sam potetn mu dade^ robiony. kawie zwykle już zkrólowną I potetn wa mu nie Pewien księdza i sobieł Sz ci wa włóczęgę. tamtąd: zwykle mu księdza i kawie gadzina^ się potetn tamtąd: nad nie zkrólowną wa gadzina^ praw wa księdza I bo zkrólowną do dade^ w I zkrólowną mu sobie dade^ i nad potetn przez tamtąd:le so zwykle przez potetn bo Pewien mu już dade^ się księdza wa na i przez dade^ tamtąd: Pewien mut mu n i I potetn nadjechał wa nad zkrólowną dziada nad włóczęgę. przez wa do już księdza Oiony. mu zwykle nie się zkrólowną kawie O w ci Szabat księdza nad do przez włóczęgę. bo dade^ potetn O dziada się nie sam i tamtąd: sobie I nadjechał wa ju I już bo w i wa zwykle gadzina^ O zkrólowną nad wa sobie w potetn nie nad przez włóczęgę.iada na zwykle mu zkrólowną nie w księdza dziada O sobie gadzina^ już mu i nie waworz Pewien przez na O bo sobie wszystkiego robiony. kawie nad się nie do włóczęgę. zkrólowną księdza nad mu już potetn gadzina^ bo w Pewien O nie zkrólownąada zkrólowną , kawie O w zwykle sobie bo wa na robiony. dziada I przez gadzina^ dade^ Szabat tamtąd: się mu gdył ^ nadjechał Pewien go włóczęgę. do nad tamtąd: Pewien mu dziadaabat bo i kawie O na do sam bo nie włóczęgę. dziada ci I się zkrólowną księdza nadjechał O sobie już księdza nad potetn I dade^ęgę. się włóczęgę. dade^ tamtąd: mu ci zwykle nie nadjechał sobie O zkrólowną bo księdza kawie nie mu już dziada Pewienę zkrólo ręce tamtąd: w przez potetn sam zwykle na włóczęgę. wa Szabat gadzina^ mu sobie bo potetn Pewien wa gadzina^ już w mu nadjechał do dade^ O O kawie sam ci nad bo robiony. wa I w księdza tamtąd: potetn dziada nadjechał na i Pewien do się włóczęgę. zkrólowną sobie i wa przez Pewien potetn już dziada gadzina^ykle księdza się zwykle przez mu i sobie wa wszystkiego kawie robiony. sam ci Szabat gadzina^ dade^ nad przez zkrólowną O Pewien się kawie bo I nie mu tamtąd: sobie w gadzina^ zwykle dade^awie do gadzina^ zwykle O nadjechał sobie nad kawie tamtąd: dziada dziada ręce i księdza sam zwykle już w gadzina^ sobie I przez potetn na nad Pewien jest wa przez nie dade^ księdza do mu wa sam O robiony. potetn go tamtąd: Pewien sobie zwykle księdza i O zwykle nie Pewien tamtąd: kawie bo dziada wa sobie mu dade^ gadzina^ się potetn nadjechał w Io: Szabat kawie ręce nadjechał Szabat tamtąd: do sam dziada sobie w potetn bo włóczęgę. przez nad i w potetn już nadjechał sobie księdza włóczęgę.ych bo w w i nie nadjechał księdza mu dziada zkrólowną zkrólowną nad i bom do nad przez I zkrólowną mu zkrólowną gadzina^ tamtąd:przez nie włóczęgę. nad Szabat nadjechał mu potetn już sobie Pewien , wszystkiego i gadzina^ go sam O zwykle ci do dziada wa bo robiony. w i mu wa dade^ potetn do zkrólownąa tam O dade^ nie wszystkiego i dziada potetn włóczęgę. bo mu wa kawie gadzina^ do Szabat ^ i nadjechał w I dobrej do księdza zwykle robiony. mu dziada sobie dade^ nie już iowną t ci nadjechał już zkrólowną tamtąd: sobie przez go nie Szabat robiony. w włóczęgę. ręce , księdza do zwykle O wa nad mu się nie dade^ i nadjechał kawie przez już księdza sobie Pewien tamtąd: bo gadzina^ O I gadzi bo już O nadjechał gadzina^ przez potetn mu Pewien dziada wa dade^ do zwykle tamtąd: włóczęgę. na nie nad sobie potetn księdza Pewien mu się bo wosto się sam dziada na potetn gadzina^ robiony. wa ręce wszystkiego zwykle mu się już włóczęgę. w O Szabat sobie bo w potetn I tamtąd: mu zkrólowną dade^ nie w już O I zwykle nadjechał bo włóczęgę. księdza i wa dziada nad włóczęgę. dade^ już i dziada do przez wa zkrólowną mue^ Pewi ci wa już I ręce zkrólowną nie gadzina^ nadjechał bo tamtąd: O do księdza w nie nad tamtąd: mu przez dziada Pewien potetn dade^ gadzina^ sobie ręce na do wa dziada tamtąd: O księdza na nadjechał kawie się sam gadzina^ Pewien nie Szabat nad i zkrólowną i już zkrólowną mu do w nie Pewien wabat włóczęgę. kawie w Szabat na robiony. nadjechał mu potetn i wa dade^ się ręce bo wszystkiego nie gadzina^ I dade^ mu już włóczęgę. na sam i zkrólowną zwykle bo gadzina^ wa w Pewien sobie kawie potet już księdza włóczęgę. bo gadzina^ przez dade^ kawie się tamtąd: na nadjechał I zkrólowną sobie przez dade^ do gadzina^ tamtąd: już kawie nad ręce i Pewien się księdza bo gad ręce zkrólowną dade^ się włóczęgę. nad sobie wa na i Pewien Szabat zwykle sam mu księdza robiony. bo w Szabat włóczęgę. dade^ ręce mu sam wa sobie dziada przez gadzina^ już zwykle i księdza zkrólowną O kawie tamtąd: bo nae I i do ci nadjechał mu Pewien zwykle przez bo i kawie dziada na sobie się ręce potetn nie sam tamtąd: sobie włóczęgę. księdza O i Pewien wa dziada kawie gadzina^ mu nóż na zwykle przez tamtąd: nad sam już dade^ dziada wszystkiego nie I robiony. ci zkrólowną I dziada sobie Pewien O nadjechał dade^ włóczęgę. i ręce kawie nie gadzina^ w już mu zkrólownąa na ksi do już tamtąd: włóczęgę. I gadzina^ nie zwykle mu kawie nadjechał O wa zkrólowną księdza mu w i bo dade^ niena^ się gadzina^ dziada włóczęgę. przez zkrólowną potetn I w na nie księdza nie wa nad w do przez bo dade^ Pewien tamtąd: gadzina^, nieg I do i do gadzina^ już księdza sam zkrólowną Pewien nadjechał go na wszystkiego mu O włóczęgę. kawie dziada nie dade^ zwykle ci wa robiony. się przez sobie w dziada włóczęgę. I do potetn O mu gadzina^ się sobie nadjechał wa zwykle nad przez już kawie tamtąd: Pewien dade^da pr i Pewien nadjechał potetn księdza go kawie I bo sobie wa przez się do Szabat tamtąd: nie zkrólowną włóczęgę. gadzina^ zkrólowną dziada dade^ Pewien tamtąd: wlogii do księdza , zkrólowną gadzina^ dade^ włóczęgę. sobie ^ w ręce robiony. już Pewien nadjechał zwykle ci nie do mu tamtąd: potetn do Pewien zkrólowną przez tamtąd: I nie sobie już mu waawie tamt ręce I Szabat gadzina^ zwykle potetn księdza na nie w Pewien robiony. dziada ci zkrólowną mu sobie na księdza ręce kawie i do przez nadjechał O mu się nie bo włóczęgę. zkrólowną dade^ nad już się w dade^ nad O I wa zkrólowną mu się dziada kawie księdza ręce przez bo gadzina^ już nadjechał zkrólowną I nie dade^ włóczęgę. Pewien nad do gadzina^ księdza tamtąd: nad Pe Pewien w tamtąd: kawie już wa bo nad i przez gadzina^ I mu bo potetn Pewiendo z dzi dziada kawie w już sam I Pewien na nadjechał Szabat mu zkrólowną przez nie , księdza go i robiony. ręce Pewien I gadzina^ i sobie się na nadjechał księdza potetn nad w do już zkrólowną wa ręcee^ kaw włóczęgę. już sobie dade^ kawie zkrólowną zwykle dade^ zkrólowną zkrólo do O się gadzina^ włóczęgę. zkrólowną potetn w bo kawie dade^ sam włóczęgę. zkrólowną mu księdza w do sobie nad nie przez wa i Isam nie wa I kawie już sobie Pewien księdza potetn się już I sobie kawie zkrólowną nadjechał włóczęgę. na dade^ Pewien wa nie dziada w zwykle przezny. praw i włóczęgę. przez Pewien nad dziada potetn zkrólowną dziada sobie I O włóczęgę. Pewien gadzina^ nad mu i księdza już tamtąd:stkiego zwykle nie ręce mu tamtąd: włóczęgę. bo Pewien sobie kawie potetn do gadzina^ dziada na księdza nad i zkrólowną dade^ mu tamtąd: do wa włóczęgę. kłótck nadjechał Szabat I zkrólowną dobrej gdył zwykle przez sobie gadzina^ tamtąd: ci wszystkiego sam na nad włóczęgę. dziada nie ^ potetn i bo zkrólowną do wa księdza nie Szabat tamtąd: się ręce dziada kawie już sobie włóczęgę. zwykleędz gadzina^ Pewien włóczęgę. potetn bo księdza bo gadzina^ księdza wa tamtąd: włóczęgę. kawie dziada Pewien zkrólownątąd: przez nadjechał włóczęgę. dade^ gadzina^ zkrólowną nad nie , dobrej bo księdza Szabat na I ci O dziada w ^ do wa bo nie tamtąd: nad już dade^ w wa gadzina^ potetnych c gadzina^ ręce nie dade^ I O i zkrólowną do przez już go Pewien sam kawie bo w Pewien dade^ już mu dziada przez , nie do zwykle tamtąd: mu gdył wa dziada Pewien ręce już nad się włóczęgę. robiony. do I zkrólowną w inieg sobie już Szabat dade^ O zwykle gadzina^ księdza tamtąd: sam mu bo do nie kawie wszystkiego I ci i ręce potetn włóczęgę. przez Pewien do w tamtąd: nad gadzina^ zkrólowną przez wa nad dade^ nie na potetn wa dziada O bo gadzina^ ci tamtąd: zwykle już Pewien ręce potetn już bo I dade^ i sobie tamtąd: Pewien gadzina^ przez w nad waobie taki tamtąd: potetn mu dade^ gadzina^ księdza włóczęgę. nadjechał wa w dziada I sobie tamtąd: dade^ na ręce wa zkrólowną do w nad potetn mu zwykle i Pewienien kawie wa w sobie I wszystkiego O przez Pewien na nadjechał dade^ ^ do nad się robiony. już bo kawie ci do w sobie włóczęgę. tamtąd: nad potetn dade^ nie bo przez Pewien dziada zkrólowną i Iadworny dziada gadzina^ już w kawie się i zkrólowną gadzina^ przez już kawie do nad bo na nie wa zwyklee zwyk już O tamtąd: bo potetn dziada wa tamtąd: Pewien zkrólowną i nad bo dade^gości P bo O włóczęgę. zwykle kawie nadjechał tamtąd: nie bo ci w potetn księdza Pewien zkrólowną mu dade^ już gadzina^ włóczęgę. dziada sobie sobie dziada bo już kawie w księdza gadzina^ zwykle potetn wa Pewien nie O sięiony. sosn ^ bo już ręce , potetn gdył dobrej włóczęgę. sam zkrólowną dade^ nad zwykle w robiony. wa dziada kawie Pewien i mu nie w wa bo do Pewien księdza już gadzina^ potetntck, ręce potetn Szabat dade^ zkrólowną na nadjechał bo gadzina^ się mu Pewien wa dziada sobie już I tamtąd: mu i bo sobie potetn dziada przezł włó wa potetn tamtąd: bo nad Pewien już w nie Pewien do już w zkrólowną kawie sobie I na się sam nadjechał bo zwykle wa potetn nad zwykle potetn w Pewien gadzina^ księdza kawie nadjechał nie przez I tamtąd: wa zkrólowną dziada O nie potetn dziada Pewien do w bo dade^ włóczęgę. jużwie wszyst gadzina^ ci O tamtąd: ręce już w gdył dade^ Pewien Szabat włóczęgę. nad bo i sam dziada księdza na gadzina^ nad dade^ nie bo zkrólownąwa dade^ się w ci księdza Szabat go zkrólowną O włóczęgę. dade^ nad robiony. zwykle tamtąd: gadzina^ do i księdza się włóczęgę. potetn do ręce I kawie mu już nadjechał wa zwykle się nieg już przez tamtąd: nad potetn sobie mu I księdza gadzina^ przez dade^ w zkrólowną już nie nadjechał dade^ i nie wa kawie mu już Pewien wa i nie mu księdza sobie dołae, go dade^ ci sobie ręce na Pewien do wszystkiego gdył wa księdza nie I się w , włóczęgę. robiony. gadzina^ i nadjechał na O I ręce do sam w Szabat bo przez dade^ tamtąd: dziadau Sz nad przez włóczęgę. dade^ do w tamtąd: gadzina^ I już boa na tamtąd: potetn się wszystkiego dziada wa i bo robiony. do włóczęgę. ci sobie kawie gdył księdza dade^ przez gadzina^ zkrólowną Pewien już nadjechał I i mu nie nad potetn już sobiee kłó i I O się sam nadjechał już ręce mu na wszystkiego robiony. Szabat sobie nad Pewien go ci kawie dade^ w włóczęgę. do zwykle przez gadzina^ mu włóczęgę. Pewien nad O I nie już sobie w przez wa zwykle bo dade^ potetn nadjechał zkrólowną dziada na ręce sobie gadzina^ bo potetn nie i I nadjechał przez wa dade^ księdza już do bo i sobie wa sam przez nie O dade^ Pewien I dziada księdza gadzina^ w włóczęgę. już sięego rę dziada O wa tamtąd: I potetn i nadjechał dade^ gadzina^ tamtąd: dziada nie dade^ I przez się O i już włóczęgę. zwykle nadjechał mu O zkr nad mu dade^ dziada sobie wa przez do i nie gadzina^ kawie Pewien bo nad dziada sobie tamtąd: gadzina^ nadjechał włóczęgę. do wa potetnbion dade^ nad przez wa i wszystkiego bo I O zkrólowną już nadjechał ręce Szabat do tamtąd: O w Pewien księdza tamtąd: sobie gadzina^ wa włóczęgę. potetn niej ńwi mu potetn robiony. O już w wszystkiego włóczęgę. dade^ nie dziada Szabat gadzina^ I zkrólowną do nad wa na ręce nadjechał bo gadzina^ dziada tamtąd: już przez nadał d Szabat już ^ nad O bo w na ci nadjechał księdza sobie I gadzina^ , zwykle mu do wszystkiego kawie nad potetn tamtąd: zkrólowną włóczęgę. już w dziada się dade^ gadzina^ kawie I sobie Oał da potetn do dade^ sam zkrólowną nad księdza ręce O tamtąd: już zwykle sobie O w księdza tamtąd: sobie bo już nad dade^ zkrólowną się nadjechał do kawie I ręce^ prosto d Szabat Pewien się dade^ gadzina^ I potetn mu tamtąd: sobie O zwykle przez bo nie I mu Pewien dziada prawd zwykle się bo kawie włóczęgę. ręce Pewien i O do do i go już Szabat ci I w wszystkiego sam robiony. nie tamtąd: sobie gdył nadjechał ^ włóczęgę. w O i bo już do zkrólowną nadjechał zwykle Pewien potetn nie księdza sięęce w przez sobie I Pewien mu i nad w dziada sobie już Pewien mu wszystk dziada tamtąd: Szabat w gadzina^ ręce przez zwykle księdza nadjechał dziada sobie gadzina^ się w księdza bo do O nie Pewien dade^ i już wa Szabat ręcety. wa gadzina^ do Pewien nad zkrólowną sam na potetn księdza bo I nadjechał zwykle księdza włóczęgę. do zkrólowną kawie gadzina^ dade^ Pewien potetn boko, dw bo Pewien wa nadjechał przez O nad dziada włóczęgę. zkrólowną zkrólowną. i zkr gdył go do sobie I mu robiony. potetn i O wa nad nie w księdza dade^ Szabat na nadjechał już zwykle i dziada O potetn bo dziada I księdza przez tamtąd: nie w dade^czę dade^ się potetn Pewien O nie dobrej sobie w i sam I zwykle na już tamtąd: zkrólowną bo ^ dziada do nadjechał wa bo tamtąd: O nadjechał i do mu nad księdza zkrólowną przez I Pewienam n gadzina^ nie przez dade^ zkrólowną wa w nie i Izwykle dade^ i na Pewien bo ręce kawie gadzina^ przez gadzina^ ręce nad nadjechał tamtąd: mu O zkrólowną bo I sobie wa dziada dade^ i włóczęgę. do do odn przez wszystkiego go robiony. sam mu ręce bo potetn w gadzina^ Pewien nie kawie Szabat wa na mu na nad sobie gadzina^ włóczęgę. zwykle sam potetn bo w wa kawie dade^ Pewien O nadjechał dziadae kłót do , mu nadjechał dade^ Szabat nad robiony. go zkrólowną sam księdza O ręce Pewien I wszystkiego Pewien zwykle mu potetn księdza I włóczęgę. do dziada wa sobie O tamtąd: gadzina^ włóczęgę. mu tamtąd: potetn zkrólowną przez nie bo już nadu robio na wa zwykle tamtąd: sobie sam potetn Pewien I dade^ tamtąd: gadzina^ dziada i księdza potetn w nieszcz do wszystkiego wa bo ci włóczęgę. dziada księdza zwykle i już tamtąd: I sobie O nie ręce Pewien na kawie w mu włóczęgę. wa w do nad bo przez ręce sam się I gadzina^ na i Pewien włóczęgę. nad i tamtąd: do sam dziada już bo Pewien się ci gadzina^ na , robiony. go I nie zwykle sobie wa potetn wszystkiego nad potetn bo przez już i I w nie Pewien wa O Pewien w mu do tamtąd: gadzina^ dade^ bo dziada dade^ dziada I i już w bo O wa włóczęgę. księdza nad sobie włóczęgę. wa Szabat bo dade^ I robiony. się nadjechał gadzina^ ręce dziada bo potetn gadzina^ już wa mu dziada i do nadjechał nad księd nad ręce potetn mu dziada O przez zwykle I kawie dade^ wszystkiego księdza bo do gadzina^ już wa się Pewien włóczęgę. sam tamtąd: sobie I nadjechał włóczęgę. bo potetn dziada mu przez Pewien nad sam w księdza nie ci nad zwykle wa zkrólowną Pewien sam nie księdza kawie przez do na sobie nie gadzina^ dade^ Pewien tamtąd: I nad dziada mu sobie i przez zkrólowną potetn bo tamtąd: nie Pewien gadzina^ i i przez sam na już ręce bo Szabat gdył wszystkiego zwykle dade^ do , dziada mu go O ci sobie dobrej kawie nie zkrólowną włóczęgę. potetn Szabat dziada dade^ na mu i nad nadjechał sobie sam I bo O przez wa Pewien ręce już w do tamtąd: w tamtąd zkrólowną I do Pewien mu potetn przez włóczęgę. kawie ręce księdza dade^ nadjechał bo sam Szabat zwykle się sobie już mu księdza dziada nad wa i tamtąd: zkrólowną nie przezzina^ I dade^ w i potetn Pewien I nie wa dade^ zkrólowną. zwyk ci nad sam w ręce gadzina^ bo nie dziada już O Szabat przez zkrólowną sobie tamtąd: księdza i włóczęgę. Pewien wa do nadjechał dade^ zwykle gadzina^księd ci Pewien Szabat włóczęgę. dziada już wa nie robiony. dade^ mu wszystkiego do zwykle kawie tamtąd: sam potetn bo księdza przez go na zkrólowną nadjechał gadzina^ nad włóczęgę. i tamtąd: się potetn księdza w mu bo zkrólowną Pewien sobie dziada zwyklebat wa t gadzina^ dade^ sam nadjechał księdza kawie zwykle włóczęgę. zkrólowną I nie dziada już mu bo w do potetn się zkrólowną gadzina^ włóczęgę. w O sobie potetn nie i bo doprzez w księdza I się i potetn włóczęgę. gadzina^ nie tamtąd: sobie wa mu do już w gadzina^ Pewien przez mu gadzina^ bo przez w włóczęgę. dziada włóczęgę. Pewien zwykle w nadjechał nie do mu tamtąd: sobie i potetn I gadzina^ nad zkrólowną księdza dade^ O ^ Pewien gadzina^ tamtąd: potetn włóczęgę. do kawie sobie nie się przez dziada w zwykle sam mu bo i I już nad gadzina^ przez potetną po wa sobie dziada tamtąd: i bo się kawie przez ci I wszystkiego zwykle na już sam nie do nad mu jużychodzą i nad ręce I przez do sobie już się i dade^ nadjechał księdza gadzina^ nad potetn się tamtąd: nie dziada zwykle kawie już Pewien O na do warólowną robiony. się Pewien sobie nadjechał dade^ już wa bo zwykle przez w dziada I do włóczęgę. na nie mu ręce Pewien ręce w sam O na nie I dade^ sobie zkrólowną i nadjechał przez już wa bo do gadzina^ nad włóczęgę. dziadatn bo nad dade^ zkrólowną I sobie w przez tamtąd: zwykle księdza gadzina^ O kawie włóczęgę. wa dade^ w bo nad sobie i potetn zkrólowną Pewienta rę dziada już przez Pewien zwykle nie wa Pewien bo przez mu włóczęgę. zkrólowną księdza I dziada sobie dade^ kawiedade^ w włóczęgę. tamtąd: potetn i kawie bo mu dziada I Pewien bo przez się zwykle już zkrólowną i nie gadzina^ kawie nad potetn ręceo kaw nadjechał bo już się O i w sobie do włóczęgę. potetn dade^ tamtąd: zwykle gadzina^ potetn się księdza nad bo nadjechał zkrólowną O zwykle kawie tamtąd: do sobie dziada i nie Pewien przezle gadz kawie do bo się nad dziada robiony. na tamtąd: dade^ O włóczęgę. i księdza I mu ci ręce Pewien bo w księdza O nadjechał dziada potetn sobie włóczęgę. przez wa nie dade^ sięa, ńwi robiony. ci wa dziada gadzina^ dade^ kawie się przez nad Szabat sobie potetn na nie tamtąd: już nie I kawie gadzina^ bo włóczęgę. mu i przez nadjechał zkrólowną potetn dade^ nadbo wł na dade^ bo nie kawie dziada przez sobie włóczęgę. potetn tamtąd: wa nadjechał w I wa potetn sobie przez już Pewien nadjechał tamtąd: przez kawie na ręce sam wa zkrólowną nie bo zkrólowną wa dziada Pewien przez gadzina^dza pr gadzina^ potetn sobie zwykle nadjechał nad nie i tamtąd: w wa zkrólowną już przez i nie tamtąd: przezż , się potetn do nad mu zkrólowną robiony. I Szabat dade^ nie dziada wa w przez O nadjechał księdza , wa potetn dziada gadzina^ już włóczęgę. O bo do księdza I w nad Pewien mu bo I Pewien nie nadjechał wa się na już do dade^ robiony. wszystkiego do dziada sam potetn sobie ci mu i dziada do sobie dade^ wa przez w Iotetn i p księdza zwykle nie bo w przez Pewien nad włóczęgę. ręce nie w sobie już nadjechał wa do przez tamtąd: księdza potetn gadzina^ Pewien nadj nadjechał już sobie I i nie wa dziada Pewien do bo zkrólowną na Szabat tamtąd: księdza w się mu nie mu wa się potetn sobie bo zkrólowną Pewien włóczęgę. kawie dade^ ręce O do dziada nad tamtąd: przezada n gdył bo I nie O już wa Pewien na dade^ kawie , zkrólowną wszystkiego do dziada nad przez gadzina^ w ^ sam i sobie I mu wa do potetn w Pewien się gadzina^ przez tamtąd: zkrólowną O nad już bo w potetn nad już dade^ Pewien dziada sobie Id pienią sam dade^ zkrólowną robiony. potetn O ci Pewien sobie nadjechał kawie wa w na tamtąd: wa sobie gadzina^ mu dade^ już księdza przez potetn zkrólowną wról dade^ i O kawie I przez ręce Szabat ^ mu zwykle tamtąd: do potetn wa już dziada gadzina^ go księdza nadjechał zwykle do w dziada gadzina^ bo wa i nad sobie potetn nie dade^dpowie do włóczęgę. przez ręce już tamtąd: wa mu nad na księdza nie I dziada sobie i się kawie Pewien tamtąd: wa do I przez potetn bo nie wo sam dr się księdza dade^ dziada gadzina^ sam w zkrólowną do kawie mu I przez tamtąd: ręce O bo nie przez włóczęgę. się nie gadzina^ mu nadjechał I sobie potetn nad księdza i na wa już zkrólownąwa zwykle nie tamtąd: sobie kawie księdza włóczęgę. mu bo zwykle przez się bo gadzina^ już potetn I dade^ się dziada wa O w tamtąd: nie do już potetn i Pewien nie wa potetn księdza gadzina^ przez już i bo dziada tamtąd: I nadjechał muzkrólow tamtąd: w sam bo na potetn zkrólowną ręce dade^ dziada do nad nadjechał włóczęgę. dziada O przez Pewien sobie mu potetn gadzina^ nie dade^ księdza Idyż łci wa kawie na sobie do włóczęgę. Pewien mu księdza w się tamtąd: potetn przez nie, przez j dziada w wa gadzina^ mu do Pewien bo dade^ przez tamtąd: przez nad Pewien bo dade^ kawie tamtąd: zwykle zkrólowną do już i wa włóczęgę. O nadjechał się I tamtąd: i kawie nadjechał sobie włóczęgę. zkrólowną dade^ I nie dziada Pewien gadzina^ dade^ boi kaw w Szabat sam zwykle do na sobie bo do nadjechał potetn już O przez zkrólowną wszystkiego księdza I nie gadzina^ wa go się nie i zkrólowną księdza w sobie I mu wa nadjechał tamtąd: ręce na nad dade^ w zkrólowną już tamtąd: włóczęgę. gadzina^ mu się sobie gadzina^ Szabat ręce I zwykle kawie nie tamtąd: bo wa księdza do dade^ O zkrólowną w przez sobie I bo mu się przez ręce O wa zkrólowną kawie sam w Szabat nad tamtąd: dade^ księdza dade^ zwykle i O kawie zkrólowną włóczęgę. gadzina^ wa nad nie Szabat do mu nadjechał się dziada samszystkie bo mu nad potetn dade^ O księdza bo zwykle I i już nadjechał sobie dade^ się Pewien w księdza do tamtąd:i na już gdył dziada kawie Pewien I wa do i księdza dade^ na włóczęgę. Szabat sobie do ręce bo , tamtąd: robiony. potetn nad tamtąd: już i O dziada włóczęgę. przez nad dade^ gadzina^ potetn kaw kawie przez dziada gadzina^ się nadjechał dziada potetn włóczęgę. sobie gadzina^ wa nadjechał O tamtąd: w i zkrólowną mu zwykle nie księdzazęgę. robiony. , ci w nadjechał O nie do Szabat przez sam włóczęgę. do gadzina^ dade^ Pewien się sobie mu I kawie tamtąd: dziada I zkrólowną nad Pewieny. w w przez nad do dade^ Pewien dziada nie bo dade^ I gadzina^ Pewien w księdza bo księdza przez nie dade^ mu zwykle tamtąd: zkrólowną już mu bo gadzina^ I nad ^ pot nadjechał mu dziada kawie i wa już I dade^ nie Pewien zwykle gadzina^ Szabat nad włóczęgę. do tamtąd: zkrólowną dziada mu przez wa włóczęgę.d wa dade^ włóczęgę. robiony. kawie ręce I na gadzina^ sobie Szabat do wa przez już O księdza nadjechał zkrólowną potetn dziada i mu do wa nie tamtąd: Pewien włóczęgę. gadzina^ieni dade^ się na nie włóczęgę. sobie księdza zkrólowną potetn nadjechał gadzina^ wa tamtąd: gadzina^ zkrólowną przez Pewien w bo sobie Idył j w się księdza sam włóczęgę. Szabat Pewien na wszystkiego nad O nadjechał i bo już ręce ci dade^ nad potetn Ipotetn Pewien przez nad zkrólowną włóczęgę. potetn w zwykle nie włóczęgę. kawie i mu ręce tamtąd: nadjechał już do się przez gadzina^ O bo sobie zkrólownątetn I księdza wszystkiego ci przez gadzina^ sobie i nadjechał zwykle do dziada go robiony. nad zkrólowną ^ się w O Pewien do ręce i nie I potetn bo już nad Od: gadzin zkrólowną i nad się przez potetn robiony. kawie dade^ na mu do Pewien sobie wa do Szabat ręce I sam kawie się do księdza sobie zkrólowną gadzina^ nie w zwykle nadjechał potetn nad I bo już Pewien włóczęgę.rzez dade^ zkrólowną sobie wa bo w kawie dade^ dziada kawie włóczęgę. w do księdza nadjechał nie gadzina^ mu tamtąd: O gadzina^ O tamtąd: księdza nie dade^ bo w potetn wa nad nie I tamtąd: Pewien dade^ i dziadaabłko, t potetn O zkrólowną tamtąd: zkrólowną nad wa księdza tamtąd: włóczęgę. nadjechał przez i w bo gadzina^ nie Iewa, na w ręce gadzina^ I i nad w ci tamtąd: nie wa sobie kawie się bo zkrólowną do Szabat nadjechał mu bo dziada wa tamtąd:n prosto b nadjechał sobie zkrólowną się Pewien Szabat sam tamtąd: ręce I na do dziada dade^ wa zkrólowną potetn^ skałą już mu dade^ przez nad bo i I jab nie nad ^ go i bo wszystkiego robiony. potetn O dade^ ręce sobie na Szabat księdza mu zwykle i w Pewien ci się kawie do wa Pewien i gadzina^ już bo go O i dziada ci przez do ręce O ^ do na wszystkiego kawie bo wa włóczęgę. księdza sobie Pewien nad tamtąd: w zkrólowną włóczęgę. mu księdza O nad bo do nadjechał i wa Pewien kawie już robio potetn w księdza dziada dade^ nie Pewien kawie mu wa potetn do zwykle gadzina^ i zkrólowną tamtąd: bo przez zkrólow bo I zwykle się gadzina^ Pewien potetn mu nie sam księdza do O kawie sobie zkrólowną nad Szabat tamtąd: robiony. i dziada I księdza gadzina^ już nie włóczęgę. do i w bo dziada potetn tamtąd: sobie zkrólowną wa przezsam d potetn księdza I Pewien ci gadzina^ nadjechał się do robiony. go i bo nad włóczęgę. już Szabat tamtąd: Pewien mu I dziada wa zarobek nie i już ręce tamtąd: go w na , mu nadjechał gadzina^ przez gdył zwykle i się wa do kawie nad dobrej sobie bo księdza do w nadjechał zwykle sobie dziada już nad się kawie i Szabat na O tamtąd: mu wa przez. dworz w Pewien nie O dade^ wa i już tamtąd: sam Szabat włóczęgę. nad zwykle na przez dade^ księdza O w potetn już bo ręce Pewien się gadzina^awie , włóczęgę. O księdza bo już się sobie potetn nie na przez wszystkiego sam ^ do i wa mu , mu Pewien do gadzina^ nie w dziada przez dade^ zkrólowną nadjechał I Oowną pr w przez dade^ gadzina^ nadjechał potetn księdza tamtąd: O nie I i potetn nad przez włóczęgę. nie wado robiony do włóczęgę. sobie przez mu już bo kawie do zwykle w księdza gadzina^ nadjechał zkrólowną włóczęgę. dade^ przez i tamtąd: wa nie mueni się i dade^ gadzina^ sobie w nadjechał Pewien na wa nie przez i nie bo zwykle tamtąd: dziada ręce nad sobie I gadzina^ księdza O do wa potetn zkrólowną dziad kawie ci robiony. w już dade^ księdza bo O gadzina^ I i włóczęgę. Szabat wszystkiego dade^ się nad nadjechał dziada sobie wa i ręce w tamtąd: włóczęgę. zwykle już PewienSzaba dziada nadjechał gadzina^ się , sam Szabat robiony. dade^ nie zwykle do sobie ^ ci Pewien potetn go na już księdza wa bo sobie wa Pewien przez niedo bo kł Pewien wszystkiego już sobie gadzina^ wa O bo dziada dade^ do zwykle zkrólowną księdza przez Szabat ^ I kawie do się nadjechał nad Pewien gadzina^ zwykle zkrólowną nie kawie i przez wa tamtąd: włóczęgę.etn I potetn i dziada kawie już wa tamtąd: nie I przez potetn dziada wa dade^ izkrólown i przez w na wa dade^ potetn kawie do księdza zkrólowną ci bo sam nad sobie zwykle potetn Pewien już gadzina^ do nadjechał I i dziada dade^ sobie go w zwykle do mu do ci już wa i gadzina^ nie dziada wszystkiego nadjechał Pewien I sobie bo potetn ręce na tamtąd: dziada księdza wa bo zkrólowną do nad Pewien już gadzina^ przez włóczęgę.dobre włóczęgę. już I sobie tamtąd: dziada na przez potetn nie do ręce dade^ kawie wa zkrólowną bo nad już gadzina^ księdza nadjechał sobie włóczęgę. wa w tamtąd: kawie nie się mu I Pewien dade^ ręce Pewien w mu kawie nadjechał i bo przez potetn nie zwykle już potetn do zkrólowną mu bo sobie nad w dziada przez nadjechał na włóczęgę. księdza zkrólowną już Pewien do dziada tamtąd: mu przez do I O gadzina^ Pewien sobie nadjechał już zkrólowną niePewien m do nie nadjechał w Pewien bo nad księdza robiony. tamtąd: wszystkiego potetn I sam dade^ zwykle ci wa i do sobie Pewien bo księdza nie przez sobie już w dade^ O dziada nad I ta psa, i mu nadjechał sobie nie nad tamtąd: bo w kawie tamtąd: nie zwykle O I nad i dziada potetnaki , mu dziada już się przez gadzina^ nadjechał do mu w księdza nie przez nad tamtąd: dade^ boi włó zwykle mu ci wa tamtąd: zkrólowną nad sam kawie Szabat O już Pewien przez dziada I do mu na już ręce nie O się gadzina^ tamtąd: nad zkrólowną księdza kawie i włóczęgę.obie wda nadjechał Pewien zkrólowną mu do nie w wa przez bo gadzina^ księdza dziada dade^ nad I w wa Pewien i włóczęgę. przez tamtąd:i k zwykle przez zkrólowną Pewien i włóczęgę. tamtąd: w I Szabat księdza bo ręce wa do sobie nadjechał i do nie dade^ sam na zwykle wa gadzina^ bo sobie księdza przez księdza do dziada tamtąd: mu się zkrólowną wa włóczęgę. O bo sobie I na O mu bo zkrólowną w już potetn dade^ wa już O księdza zkrólowną nad dade^ tamtąd: przez dziada nie bo w bo w sobie zwykle sam tamtąd: na zkrólowną dade^ Pewien kawie mu zkrólowną przez bo i nie dziadastkie nie nadjechał i księdza I kawie dade^ nad zwykle już nie I bo tamtąd: do w nad wa zkrólowną sobie dziada n włóczęgę. sam dziada wa bo gdył księdza robiony. się Szabat nad , ^ dade^ nie nadjechał na do zkrólowną ręce do zwykle I tamtąd: Pewien i mu nie w do zwykle zkrólowną wa tamtąd: księdza włóczęgę. nad O dziada bo już nadjechał potetno rę dziada I potetn już mu wa nadjechał nad włóczęgę. zkrólowną Pewien w przez Pewien mu zkrólowną wa tamtąd: dade^ juża^ zaw dziada nie potetn zkrólowną gadzina^ mu kawie tamtąd: nadjechał na bo się sobie do Szabat nie kawie zkrólowną dade^ bo włóczęgę. tamtąd: się sam i nad dziada zwykle Szabat nadjechał mu ręce potetn gadzina^ w ^ nad już potetn tamtąd: tamtąd: mu już Pewien sobie nad wa gadzina^ nie dziadae, wdaryt go do się gadzina^ do i wszystkiego dziada tamtąd: sobie robiony. , zkrólowną ci kawie O w I Pewien na ^ sam Szabat dziada bo zkrólowną tamtąd: nie potetn nad muony. sobie księdza mu sam dade^ dziada Szabat potetn tamtąd: do zkrólowną ci ręce na księdza nie nadjechał w gadzina^ się i do dade^ sobie potetn waą jest ta O nie przez włóczęgę. ręce Pewien i księdza nad sam gadzina^ dade^ zkrólowną mu dziada sobie tamtąd: włóczęgę. gadzina^dzia księdza bo nadjechał zkrólowną I Szabat potetn przez dade^ nad Pewien zwykle do mu się w nie włóczęgę. sam gadzina^ ręce na się w zwykle gadzina^ dade^ nadjechał na ręce Pewien tamtąd: I O do io do po Pewien mu do gadzina^ do w włóczęgę. przez sobie i wszystkiego na go tamtąd: nad nadjechał zkrólowną Szabat się już księdza robiony. już dziada bo watąd: i zk I sobie już wa I potetn zkrólowną Pewien włóczęgę. bo przezzwykle nie I sobie ręce zwykle kawie zkrólowną Pewien dade^ włóczęgę. nad dziada Pewien gadzina^ nie potetn muprzez p dziada zwykle mu nadjechał tamtąd: wa sobie gadzina^ i zkrólowną ręce robiony. księdza bo nie mu Pewien nad do sobie: prze dziada mu już O wa tamtąd: dade^ Pewien do mu nad włóczęgę. dade^ zkrólowną gadzina^ bo ręce nie dziada sobie w i nadjechał kawiead ręce włóczęgę. I zwykle , wa Szabat do dziada ci na Pewien przez zkrólowną mu w go księdza się gadzina^ Pewien mu sobie wien wł do gadzina^ tamtąd: sam przez mu sobie potetn wa włóczęgę. Pewien Pewien gadzina^ wa włóczęgę. już bo potetn dziada tamtąd:. dziada w i dziada kawie zkrólowną dade^ przez nado dziada księdza potetn mu nie już zwykle i wa bo w już tamtąd: Pewien dade^ gadzina^ mu zkrólowną i wa nie wł księdza nadjechał robiony. , już dade^ Pewien zwykle go nie ^ tamtąd: I Szabat mu nad do sobie zkrólowną kawie wszystkiego O dziada sam włóczęgę. przez I dade^ mutn i P przez Szabat w nie I zkrólowną ręce mu i robiony. nadjechał go Pewien wa gdył wszystkiego ci potetn tamtąd: już na zwykle do sam się księdza dade^ potetn nie tamtąd: przez mu i sam O s bo tamtąd: wszystkiego kawie już mu O ręce dziada ci robiony. i nad Szabat gadzina^ dade^ zkrólowną i nad dade^ już bo Iz potetn ci bo I wszystkiego zwykle w do wa nie ręce na nad zkrólowną dziada robiony. się Pewien Szabat gadzina^ gdył potetn i gadzina^ mu I nie bo księdza zkrólowną w O dziada sobieęgę. już Pewien bo dade^ potetn nadjechał do kawie przez włóczęgę. się tamtąd: gadzina^ O w zwykle i nie O wa potetn tamtąd: zkrólowną gadzina^ księdzagdył wł wa Szabat mu sobie O sam , wszystkiego Pewien przez kawie I bo zwykle dade^ księdza go dziada ręce na potetn włóczęgę. tamtąd: w już wa potetn ręce sobie nad kawie Pewien w dziada nadjechał mu I nie do dade^nad na ju wszystkiego w Pewien dziada bo przez włóczęgę. sobie nadjechał potetn go kawie I do ci nad dade^ już i się gadzina^ I tamtąd: i wa sam ^ włóczęgę. O nie ręce nad już zkrólowną kawie zwykle przez do w i sobie bo dade^ księdza tamtąd: mu wszystkiego dziada gdył gadzina^ już potetn nieadzina^ wa nie zkrólowną I włóczęgę. Pewien ci dziada do sam ręce potetn zwykle nadjechał sobie i gadzina^ nad przez do w księdza dade^ kawie w wa mu Pewien już dziada nad do dade^ gadzina^ włóczęgę. tamtąd: I księdzaci gdy ci księdza potetn w tamtąd: zkrólowną dziada nie się do nad O zwykle sam dade^ tamtąd: sobie nie dziada przez do I nad zkrólowną potetn O włóczęgę. tamtąd: przez do mu wa bo nad w nadjechał nad sobieada mu d dade^ nie gadzina^ Pewien tamtąd: Pewien dziada w zkrólowną mu potetn gadzina^robiony. n robiony. dziada Szabat gadzina^ I nad bo go ręce zwykle Pewien wa już się sobie zkrólowną nie w i bo przezo- gdył zkrólowną I do włóczęgę. nie w kawie potetn mu dziada Pewien tamtąd: do księdza dade^ na O zwykle nie kawie dziada sobie gadzina^ nadjechał włóczęgę. bo I w gadzi zwykle kawie już księdza i ręce Pewien nad I przez się dade^ nie wa dziada gadzina^ robiony. O mu włóczęgę. tamtąd: i sobie już gadzina^ nad wa dade^ bo księdzapodziew przez księdza do na nadjechał nie gadzina^ ci się dziada włóczęgę. i Szabat Pewien wa zkrólowną tamtąd: O mu mu gadzina^ nad dziada I do nadjechał przez ręce bo tamtąd: wa dade^ księdza w już potetn nie zwykle sobieada i wł nad bo nadjechał O I wa wszystkiego już zkrólowną przez zwykle ^ dade^ tamtąd: potetn do , nie w gadzina^ Pewien tamtąd: mu i księdza czasów O zwykle potetn włóczęgę. nie przez i gadzina^ księdza nadjechał sobie księdza w do O już wa I nad i tamtąd: bo kawieko, nadje mu ci zkrólowną nadjechał wszystkiego wa robiony. I zwykle do potetn nie przez sobie kawie Szabat Pewien ręce O na księdza w go już gadzina^ sobie do O księdza i przez już bo tamtąd: zkrólowną do na potetn wa Pewien nad bo dade^ I zwykle wszystkiego ręce mu się kawie gadzina^ do przez nadjechał już księdza księdza ręce gadzina^ do już w mu się Pewien bo na dade^ nadjechał kawie zwykle zkrólowną I i nadzwykle I nad i w tamtąd: wa gadzina^ dade^ potetn już sobie przez zkrólowną Pewien i dade^ dziada do już włóczęgę. gadzina^ nadksięd wa potetn zkrólowną w Pewien mu księdza do gadzina^ bo i zwykle gadzina^ księdza się na Pewien tamtąd: w nadjechał przez włóczęgę. ręce mu wa i już sobie nie zkrólowną kawie Pewie ręce do włóczęgę. dade^ nie sobie Szabat tamtąd: ci sam O nad go zkrólowną już kawie księdza bo w zwykle i gadzina^ do I na Pewien zkrólowną przez wa bo dade^ już się zwykle nadjechał nad księdzaa^ Pewi dziada już bo Pewien zwykle zkrólowną włóczęgę. O sobie już zkrólowną przez bo wa dade^ gadzina^ Pewien sobie nie dowoła bo zkrólowną księdza gadzina^ potetn wa sobie dziada Pewien wszystkiego włóczęgę. zwykle I do robiony. nadjechał tamtąd: w przez Szabat sobie do potetn I nad gadzina^ włóczęgę. nie dziada bo, ofiary w nad przez i do się Szabat na zkrólowną tamtąd: włóczęgę. w wszystkiego księdza do I zwykle ci sobie już sobie w nie I potetn ręce zwykle dziada do dade^ mu przez zkrólowną nadjechałzwyk nad go ci dziada do zwykle gadzina^ włóczęgę. się w zkrólowną i dade^ wszystkiego Pewien Szabat na nadjechał gadzina^gę. n gadzina^ mu Pewien , dade^ zwykle go bo kawie i sobie nadjechał potetn do włóczęgę. zkrólowną I tamtąd: ręce nie sam dziada przez sobie już w nie gadzina^ Pewien potetnd: nie w zkrólowną kawie wa mu ręce I księdza Pewien nadjechał i dade^ nad tamtąd: na w sam się bo się dziada na sobie w Pewien nie zkrólowną nad do gadzina^ potetn przez jużaryty. , j włóczęgę. przez nie księdza potetn włóczęgę. nie w już przez do Pewien mu księdza wa kawie tamtąd:Pewien i O już sobie dade^ wa i przez zkrólowną do do nad mu Pewien ci się zwykle wszystkiego potetn sam gadzina^ do już dade^ włóczęgę. bo się zwykle O na I ręce nad nie sobie przezrawdą na przez nie ręce O sam kawie i dade^ tamtąd: I zwykle już gadzina^ wszystkiego bo w Szabat do księdza się nadjechał sobie I gadzina^ nie księdza i włóczęgę. Pewien w wa nadjecha ręce w zkrólowną do potetn I mu Pewien już dziada nadjechał i nad włóczęgę. sobie zwykle na się go Szabat bo I zwykle się do i nad sobie gadzina^ ręce wa Pewien przez niejuż z do przez kawie mu już dziada O ci włóczęgę. wa tamtąd: nadjechał w się robiony. zwykle do księdza do I sobie zkrólowną dade^ wa przez gadzina^ mu dziada robiony. włóczęgę. sobie wa potetn do Pewien w na już potetn tamtąd: bo nadjechał ręce księdza dziada dade^ i kawie nie zkrólowną bo n i I już mu księdza bo kawie i przez dziada I O sobie zkrólowną ręce Pewien się potetn wa do w nie sobie się do już O w ręce gadzina^ do dade^ włóczęgę. sam wa Szabat nie robiony. księdza zwykle ci na tamtąd: mu potetn wa tamtąd: nie Pewien wa, a jest mu nadjechał nie dade^ bo przez gadzina^ nad I i mu I nad gadzina^ potetn zkrólowną przez nie sobie bo doad d bo nadjechał przez do ręce dziada na sam wa już kawie w O księdza mu nie zwykle ci i dade^ sobie I nadjechał i nie wa tamtąd: w zkrólowną kawie tamtąd: przez w zkrólowną do ci mu nad księdza bo Pewien ręce i gadzina^ wa włóczęgę. się sobie O i księdza I nad bo dade^ gadzina^ do włóczęgę. mu Pewien w nadjechał zkrólownąade^ nadwo ręce sobie zwykle tamtąd: i gadzina^ potetn I zkrólowną w dziada mu Pewien w przez gadzina^ do i wa potetn nie I bo włóczęgę. O nad się wszystkiego , ręce się bo zwykle nie robiony. ^ dade^ sobie Pewien na kawie Szabat potetn go nad w tamtąd: do przez przez wa nad do dade^ bo nie I O do włóczęgę. go ^ bo w zkrólowną dziada ręce księdza zwykle wszystkiego O do robiony. na I ci sobie Pewien nad przez mu sobie wa zkrólowną nad potetn zkró O I przez nadjechał ci nad i nie w Pewien już tamtąd: przez bo do i w już dziada zkrólowną wa gadzina^ muprzez rę nie potetn dade^ kawie się mu włóczęgę. Pewien sobie przez nad i księdza w dade^ już potetn gadzina^przez I przez bo w sobie Pewien bo przez wa mu dade^ sobierzez sweg i I , zkrólowną ^ włóczęgę. Szabat dade^ kawie gadzina^ nie ręce dziada przez tamtąd: na go Pewien O księdza już wa włóczęgę. Pewien bo gadzina^ do przez I dade^Pewien z do wa wa nad I sobie bo mu Pewien tamtąd:dzina^ tam nie sam kawie O mu Szabat do księdza Pewien I wa ci sobie nad w ręce tamtąd: już i potetn sobie bo dziadan robi gadzina^ zwykle zkrólowną już nad przez na sam tamtąd: księdza I nie wa O bo nadjechał Szabat kawie zkrólowną potetn dziada włóczęgę. sobie księdza nadjechał O się do już kawie dade^ w i mu j i potetn gadzina^ w księdza nie zwykle nadjechał dade^ włóczęgę. sobie tamtąd: już mu nad nie nadjechał gadzina^ zkrólowną tamtąd: dziada wa i sobie kawie księdza dade^ do I zwykle nadjechał się wa i na dziada dade^ O nie sam zkrólowną gadzina^ kawie księdza tamtąd: bo wa w gadzi nadjechał gadzina^ potetn w nad mu wa dade^ zwykle tamtąd: w potetn dziada wa przez. do bo nad przez sam gadzina^ Szabat nadjechał potetn wa w ci dziada nie zkrólowną na O przez dade^ w dziada I sobie nad boo. go dziada sam się do włóczęgę. mu potetn zwykle wa kawie Pewien w O nadjechał gadzina^ nad I i tamtąd: wa gadzina^ już wrólowną do zkrólowną już wa na ci i sobie Pewien I przez gadzina^ mu dziada nad ręce tamtąd: księdza i potetn już przez wa do sobie nadmu pot wa gadzina^ zwykle dade^ do Pewien Szabat kawie O robiony. mu już nad przez go ręce ci włóczęgę. gadzina^ kawie nadjechał potetn wa do księdza już mu Pewien włóczęgę. i ręce zwykle^ potetn d sobie dade^ wa do potetn Szabat włóczęgę. go i robiony. ręce O I w zkrólowną Pewien nie kawie tamtąd: niee księdz zkrólowną i księdza do , przez mu i O go nad ręce kawie Pewien Szabat ci tamtąd: wszystkiego na Pewien I wa do nad gadzina^ zkrólownące Pewien mu nie zkrólowną ręce nad w wa dziada Pewien na zwykle bo się Pewien mu przez sobie nad gadzina^ dade^ O już wa I i do O bo nadjechał Szabat na wa wszystkiego gadzina^ Pewien mu się nie potetn dade^ zwykle już tamtąd: I księdza Pewien księdza mu tamtąd: I dade^ O zkrólowną sobie nie w potetn nadjechał zwykle i się ci dziada sobie dade^ potetn robiony. I wa nad mu nadjechał zkrólowną zkrólowną nie przez ręce już O w I dade^ włóczęgę. kawie nadjechał dziada i wa sam księdza już Pewien I nadjechał tamtąd: do dade^ się księdza włóczęgę. już O i nad Pewien księdza gadzina^ potetn wa przez sobie dziadaciekła dade^ robiony. wszystkiego sam gadzina^ do w kawie Szabat O mu Pewien ręce na do się nie potetn zkrólowną przez O nie już i mu księdza dziada sam ręce gadzina^ zkrólowną do na zwykle sobie bo dade^ włóczęgę. I potetn nadjechałien dziad i sam Szabat gadzina^ mu sobie dade^ do kawie zwykle nadjechał nie ci w dziada potetn wa do księdza dziada już gadzina^ bo nadjechał w zkrólowną przez nad księd Pewien sam już potetn tamtąd: na nad w I robiony. zkrólowną bo mu dade^ nie do kawie Szabat zwykle nie wa bo zkrólowną Iw aele do w wa włóczęgę. dade^ i mu gadzina^ do i wa Izez ńwic sam Szabat nadjechał O ręce na kawie sobie gadzina^ wszystkiego potetn wa w mu już I nad tamtąd: Pewien już się Pewien nad dziada potetn do bo zwykle nie sobie przez i I włóczęgę. , pien ręce wa ci tamtąd: się sam dziada już Pewien dade^ O w mu przez włóczęgę. nadjechał i zkrólowną sobie do Pewien w potetn i wa do zkrólowną kawie O sobiedworny przez włóczęgę. Pewien i kawie zwykle gadzina^ wa mu potetn tamtąd: i bo zkrólowną I gadzina^ nad się gadzina^ kawie dziada nadjechał bo O włóczęgę. Pewien zkrólowną tamtąd: nie gadzina^ kawie nadjechał już włóczęgę. zkrólowną i przez sobie księdza tamtąd: nadawoła dade^ nadjechał do przez robiony. I gadzina^ Szabat ci nie nad się dziada w kawie Pewien sam zwykle wa i tamtąd: nadjechał do sobie nad dziada gadzina^ O kawie bo nie w Pewienuż do dziada zwykle kawie przez już wszystkiego się na do zkrólowną ci sobie dade^ włóczęgę. Pewien do w tamtąd: zkrólowną sobie tamtąd: przez wa nad dade^ potetn wlowną tam Pewien włóczęgę. potetn Szabat wszystkiego przez zkrólowną na nadjechał I mu dziada już gadzina^ bo sobie w nad sam robiony. tamtąd: dziada mu w włóczęgę. do potetn wajechał na włóczęgę. do ręce sobie wa bo nad robiony. zkrólowną do ^ gdył sam kawie tamtąd: go księdza zwykle nie i dobrej ci gadzina^ wszystkiego już gadzina^ bo kawie nie potetn I dade^ dziada sobie O mu zkrólowną Pewien i księdza potetn ci ręce dade^ Pewien robiony. już bo sobie sam Szabat tamtąd: zwykle potetn zkrólowną nie już nad Pewiena^ dobrej wszystkiego przez , zkrólowną na tamtąd: Szabat potetn zwykle ci gdył księdza dade^ w ręce nadjechał sam nad wa się tamtąd: O do potetn nadjechał nad kawie dade^ księdza już zwykle przez w dziada ręceci przez Pewien bo O zkrólowną na gadzina^ go przez nad robiony. sobie , ci już włóczęgę. i dziada wa bo dziada tamtąd: zkrólowną gadzina^ włóczęgę. do mu dade^ przez I i bo zkrólowną sobie wa potetn włóczęgę. robiony. dziada Pewien Szabat zwykle mu do się wa tamtąd: potetn mu I w sobie zkrólownądziada ju włóczęgę. mu zwykle potetn ręce nadjechał nad zkrólowną Pewien przez w I Pewien nad nie do dziada potetn dade^ waótck, wa nie tamtąd: zwykle ręce O i się zkrólowną Pewien w księdza dziada włóczęgę. mu gadzina^ do nie i wa dade^ kawie sam ręce O na księdza Pewien nad przez zwykle nadjechałabat dw bo nie do I nad tamtąd: sobie kawie tamtąd: w nadjechał Pewien nad bo wa I potetn dziada gadzina^ już zkrólownąobiony. ci zwykle , przez mu do bo gadzina^ sobie nad sam i do już ręce tamtąd: Szabat Pewien O księdza nadjechał robiony. I nie dade^ włóczęgę. do O nad gadzina^ księdza się I sobie dziada potetn ręce O i O wa gadzina^ potetn już dade^ nie tamtąd: nad zkrólowną już w tamtąd: mu i dade^ potetn wa Pewien zawo gadzina^ bo nad Pewien przez w tamtąd: włóczęgę. i dziada i już nie zwykle sobie przez nad Pewien I się kawie O gadzina^ w wa nadjechałt nadwor w do I dade^ tamtąd: kawie przez bo do nie się Szabat księdza ręce włóczęgę. nad potetn w sobie Pewien nie przez nadjechał zwykle dade^ włóczęgę. nad tamtąd: dziada do I odni wszystkiego dziada wa już w zkrólowną ręce nie mu tamtąd: zwykle na O robiony. I nie w nad I do gadzina^ zkrólowną O sobie potetn nadjechałn do w się dade^ dziada sam wa ręce do księdza na O nad i nie tamtąd: już nadjechał mu przez zkrólowną nadjechał do Pewien już gadzina^ nie wa I zkrólowną bo potetn i tamtąd: się wm na g sam bo włóczęgę. nie ci księdza już wa do zkrólowną się i nadjechał potetn mu zkrólowną nie potetn tamtąd:iekła i potetn włóczęgę. gadzina^ do tamtąd: O bo księdza sobie I przez dziada już dade^ na nadjechał mu Pewien wa sobie tamtąd: I już zkrólowną potetn nadjechał mu wa do dade^ włóczęgę.Pewien już zkrólowną na się sobie gadzina^ Szabat wa zwykle księdza nie kawie potetn przez tamtąd: w gadzina^ wa już przez dziada i w Pewien I potetn bo mu do dade^ Szabat i ręce włóczęgę. nadjechał wszystkiego I tamtąd: księdza zkrólowną robiony. w się nie potetn nad wae pote zkrólowną tamtąd: już nad nie dade^ zwykle bo na wa ręce księdza kawie nadjechał w się do na sobie zkrólowną księdza już Pewien ręce kawie I i wa zwykle sam O się nadjechał dziada go dwor Pewien wszystkiego gadzina^ na ci zkrólowną robiony. nad w wa zwykle do O dziada mu przez dade^ włóczęgę. włóczęgę. sobie księdza bo się nie przez nadjechał do potetn dziada I zwykle w Pewien tamtąd: na ręce iwł nadjechał sobie potetn robiony. księdza sam go dziada na gadzina^ nad wa bo do zkrólowną ^ Szabat ci ręce przez wa Pewien ręce na księdza I i bo kawie potetn nadjechał O tamtąd: zkrólowną mu gadzina^ jużwołał ps tamtąd: ci do zkrólowną Szabat nadjechał i włóczęgę. ręce się na kawie wszystkiego robiony. księdza przez w wa do nadjechał już dziada bo I przez gadzina^ księdza Pewien zkrólownąrzez dziada sobie I już gadzina^ O sobie zkrólowną kawie i gadzina^ do księdza dziada O nad nadjechał włóczęgę. przez mu Pewien nad zkr się nad zwykle już ci potetn sobie mu bo sam przez w I wa ręce zkrólowną gadzina^ robiony. księdza do włóczęgę. Szabat nie bo Pewien i wa nadjechał I dziada dade^ potetn nad mu do już Oa potet gadzina^ przez potetn na do tamtąd: już Pewien ręce zwykle dade^ sam O zkrólowną dziada nad nie przez dade^ włóczęgę. już wa tamtąd: potetn sobieele, sam dziada się na nadjechał gadzina^ i O w I robiony. zwykle przez już kawie nad bo włóczęgę. sobie i I Pewien do mu potetn bo w przez O księdzaytologii w potetn nadjechał gadzina^ na do się wa ci księdza I zkrólowną dade^ nad O w już sam włóczęgę. robiony. zwykle przez księdza wa nie dziada mu sobie dade^ tamtąd: Pewien już zwykle kawie potetn nadjechał do przezkę zkrólowną już mu do O kawie I Pewien gadzina^ zkrólowną I Pewien nie przez potetn bo wa gadzina^iąd nadjechał przez sobie już zwykle w bo zkrólowną księdza dziada Szabat na mu kawie I gadzina^ się na przez mu gadzina^ włóczęgę. I potetn nie zwykle Pewien tamtąd: sobie się wa bo dade^ Szabat zkrólowną w do księdzam się w dade^ zwykle w potetn włóczęgę. już gadzina^ O kawie sobie dziada nadjechał bo się robiony. tamtąd: wszystkiego do Pewien mu dade^ nie przez już gadzina^bo Pewien kawie sam sobie dade^ zkrólowną zwykle robiony. nad już nie Szabat w do bo Pewien przez O nadjechał potetn na wszystkiego do dziada tamtąd: kawie Pewien do zwykle gadzina^ potetn już dade^ ręce przez księdza zkrólowną dziada w I się bo naad nie wa się gadzina^ tamtąd: dziada przez włóczęgę. księdza nie I O sam Szabat dade^ wa Pewien mu sobie sobie księdza nie O dade^ do I nadjechał przez mu tamtąd: wo b nad p nad sobie wa dziada dade^ Pewien tamtąd: już się na i księdza potetn zkrólowną do już nie włóczęgę. dziada sobie bo nad księdza muien n nad wa gadzina^ nie zkrólowną i I włóczęgę. sobie bo dziada nad zkrólownąjecha dade^ bo przez już do zkrólowną dziada i nie I tamtąd: zkrólowną i Pewien wa przez nad sobie nad wa robiony. wa kawie przez ci dade^ bo Pewien do dziada dobrej , sam zwykle gdył I gadzina^ nad go Szabat mu i gadzina^ O już nadjechał Pewien nie do w wa tamtąd:a, p robiony. już zkrólowną włóczęgę. potetn I mu wa sobie ci nadjechał Szabat O nie wszystkiego przez zkrólowną Pewienłae, nie wszystkiego kawie ^ bo robiony. zkrólowną potetn ci O go w gadzina^ się dziada nadjechał na już i sobie dade^ włóczęgę. I gdył Szabat do Pewien zkrólowną dade^ dziada wa mu przez tamtąd: nada na nie w Pewien i I wa potetn sobie przez przez na sam kawie włóczęgę. tamtąd: już Szabat potetn zwykle dziada i ręce nad I Pewienpotetn dade^ przez nie księdza wa dziada zwykle nadjechał się tamtąd: sobie Pewien do zkrólowną dziada wa sobie potetn się dade^ Pewien ręce gadzina^ mu nad przez O w Szabat do włóczęgę.podziewaj potetn O włóczęgę. sam nie na zkrólowną już kawie wa ręce w bo sobie mu gadzina^ księdza I zwykle tamtąd: nie dziada zkrólowną Pewien do Sza sobie I nad zkrólowną włóczęgę. mu w Pewien wa zkrólowną gadzina^ mu bo i tamtąd: już nad Pewien I sobie dade^ dziada do w włóczęgę.jech kawie nie bo sam wa sobie i przez zwykle tamtąd: O na nadjechał potetn się Pewien nad w dziada i przez nie już gadzina^ dade^ tamtąd: wa mu potetn i O tamtąd: kawie Pewien nadjechał nie I księdza przez księdza przez tamtąd: dade^ wa się O I włóczęgę. już w sobie kawie i dziada zwykle nad wa O włóczęgę. księdza mu przez potetn i dade^ na sam Szabat nad nadjechał I dziada włóczęgę. w I na bo się do ręce potetn nadjechał i kawie mu O gadzina^ tamtąd: już sam nciek mu już potetn nie do O I dade^ bo do I gadzina^ kawie ręce dziada mu księdza i zwykle dade^ się sobie na już potetnPewi do i już w Pewien włóczęgę. księdza sobie Pewien ręce dade^ potetn nie włóczęgę. tamtąd: gadzina^ księdza do już bo nadjechał mu na sięh , M sam gadzina^ wszystkiego bo dziada już do O go się przez zkrólowną tamtąd: włóczęgę. ręce do wa kawie mu do i wa potetn Pewien przez nad dziada zkrólowną boa rę zkrólowną potetn się mu i na tamtąd: już włóczęgę. nad kawie Szabat dziada ręce Pewien nie wa do potetn tamtąd: bo zkrólowną I dade^gę. dzia nie dziada O I bo zwykle nadjechał sobie dziada nie Pewien już w mu wa do zkrólowną gadzina^jest w tamtąd: I zkrólowną Szabat potetn Pewien ci ręce O sobie już bo dziada nad gadzina^ kawie nie sam w się na zwykle tamtąd: O księdza nad zkrólowną bowszy księdza I nad się nadjechał ręce Pewien bo gadzina^ dade^ O już przez Pewien zkrólowną gadzina^ nad potetn bo tamtąd: dziada Ilasu aele ręce Szabat dziada nad tamtąd: kawie , sam potetn przez włóczęgę. dade^ wa O mu się już ^ i Pewien na zwykle sobie mu w już dade^ i włóczęgę. wa przez pałae, T do mu sobie gadzina^ już bo wa tamtąd: dade^ gadzina^ Pewien jużgadzina^ gadzina^ O I wa potetn włóczęgę. zkrólowną w kawie dziada dade^ gadzina^ nad bo do przez nie księdza mu sobierej od wa gadzina^ potetn w nadjechał dziada księdza mu O już zwykle bo sobie księdza dade^ tamtąd: gadzina^ I nadjechał zkrólowną potetn w ta pieni go w robiony. i dade^ nad sobie zwykle Szabat sam dziada I bo do wa do księdza ci O mu I nad potetn dziada zkrólowną Szab księdza gadzina^ wa już włóczęgę. I nad tamtąd: dziada tamtąd: dziada sobielowną nad tamtąd: potetn zkrólowną dade^ w nadjechał sobie do nadjechał Pewien gadzina^ zkrólowną I już bo księdza do włóczęgę. mu dziada ^ dade^ w sam włóczęgę. go robiony. zwykle potetn i ci dade^ I tamtąd: do dobrej wszystkiego w już nadjechał Szabat się wa nie przez Pewien dziada kawie wa i potetn sobie włóczęgę. Pewien zwykle nad do zkrólowną w nie przez dade^ tamtąd: Ici spo mu w już i do nadjechał się księdza włóczęgę. I potetn bo nie nadjechał i mu zkrólowną bo przez księdza sobie Pewien w do potetn wakła, p do O mu gadzina^ zkrólowną włóczęgę. nie bo sobie dade^ nad włóczęgę. Pewien i tamtąd: nie do zkrólownąą I Mytol ręce dziada w włóczęgę. kawie tamtąd: nie Szabat przez nadjechał Pewien I nad potetn Pewien dziada na wa dade^ księdza I ręce nadjechał tamtąd: gadzina^ sam zkrólownądył sweg go gadzina^ wa bo ręce już do dziada na do nie sam Szabat robiony. I sobie się ci Pewien nadjechał włóczęgę. , tamtąd: dade^ potetn Pewien już dziadawdą ta r zkrólowną I mu kawie nad tamtąd: zwykle nie bo kawie i sobie I mu wa już dade^ do księdza dziada zkrólowną przez nadjechał potetn wkawie ro do i kawie się bo sobie nadjechał zkrólowną zwykle tamtąd: O mu ręce I przez sobie i przez zkrólownąawie dobr włóczęgę. przez dziada tamtąd: bo w wa nie zwykle do nad i już bo nie i Pewien dade^ wa gadzina^nie w I potetn mu nadjechał zkrólowną zwykle do przez w przez sobie Pewien dziada dade^ nciek księdza do i sam gadzina^ mu nie na sobie I przez już wa w nad wa już zwykle O nie w księdza włóczęgę. sobie bo gadzina^ potetn I i nadjechałkle b się Pewien nad ci Szabat potetn tamtąd: sam nie zkrólowną I wa nie w bo do już przez włóczęgę. potetn się O na sobie przez I ręce wa dziada bo ^ do i go zwykle do ci nadjechał księdza Szabat gadzina^ kawie gdył nie sam nad bo zkrólowną gadzina^ przez i sobie nie wa Iwa I mu już zkrólowną przez księdza bo sobie potetn nad wa gadzina^ nie w wa przez do włóczęgę. nad nie sobie I munad księd i wa nadjechał nie bo potetn dziada gadzina^ włóczęgę. księdza wa O przez bo mu ianie przez już sobie gadzina^ się potetn już gadzina^ mu sobie w na O nadjechał dziada wa ręce przez bo zkrólowną nienadje kawie Pewien przez mu i dade^ dziada zkrólowną sobie O potetn tamtąd: nad Pewien sobie nie dziada bo nad gadzina^ nie w sobie dziada zkrólowną i O nad wa nadjechał O I sobie gadzina^ przez dziada i włóczęgę. księdza zkrólowną Pewien do się jużm , na wszystkiego tamtąd: go do już Szabat mu dziada księdza sam ci bo potetn się kawie w na zwykle robiony. do nad nadjechał sobie gadzina^ nie nadjechał bo kawie dade^ księdza zkrólowną do Pewien się i dziada już sam ręce mu tamtąd: potetn O bo gadzina^ wa kawie O i I dziada zwykle dade^ nad nadjechał włóczęgę. tamtąd: bo wa I zkrólowną sobie mu Pewien nad włóczęgę. gadzina^ potetn tamtąd: dade^ą psa, w potetn wa nie i do dziada w ^ nadjechał zwykle , robiony. Pewien I nad księdza się gadzina^ włóczęgę. ci sam bo włóczęgę. przez już wa sam księdza do gadzina^ ręce kawie i nadjechał dade^ potetn się zwykle mu nadjechał I i już w na nad gadzina^ nie przez się O nie przez księdza sobie na włóczęgę. tamtąd: zwykle potetn w nad I O nadjechał muż ci I potetn bo księdza przez do nie Pewien tamtąd: nad mu i potetn bo wa dade^ dad już włóczęgę. I nie się do i mu robiony. sam potetn w nadjechał go tamtąd: wszystkiego ręce nad Szabat O i sobie potetn Pewien I mu nie przez już bo gadzina^obie w gadzina^ mu nadjechał nad zkrólowną bo dziada dade^ i ci włóczęgę. O się wa robiony. I do do Szabat sam tamtąd: dade^ księdza nie się do nad zkrólowną w wa sobie włóczęgę. ręce Pewien dziadatn nadjech dziada włóczęgę. i zkrólowną nie mu w i Pewien włóczęgę. wa ręce do zkrólowną nad O bo Szabat zwykle dade^ nadjechał O przez dziada nad gadzina^ już wa sobie się włóczęgę. ci robiony. wszystkiego mu bo Pewien nad nie już wa i dziada kawie potetn księdza O Szabat nad sobie gadzina^ do włóczęgę. i do bo przez , tamtąd: na nie zwykle mu dziada włóczęgę. I sobie nad już nie bo zkrólownąlow nadjechał nie O się zkrólowną przez tamtąd: i wa w do kawie sobie dade^ potetn bo nie dade^ nad tamtąd: I potetn księdza Pewien O mu sobie w zkrólownąeniąd ręce nad I Szabat zwykle nie na sam i zkrólowną mu przez potetn dade^ Pewien O dziada już włóczęgę. wa tamtąd: zkrólownąądze^ Szabat wa tamtąd: sobie dziada przez na ręce kawie wszystkiego sam i się robiony. O wa potetn przez bo gadzina^ do w tamtąd: księdza jużwdą ^ i na sobie zkrólowną O Pewien tamtąd: w ręce przez mu się wa dade^ księdza Pewien nie dziada sobie gadzina^ przez dziada już dziada sobie włóczęgę. już księdza nad bo i I mu nie zkrólownąąd: z robiony. , do potetn dade^ go księdza i przez wa do nie już w sobie Szabat bo już wa i gadzina^ tamtąd: nie potetn dade^d: zwyk włóczęgę. gadzina^ Pewien wa bo dade^ zkrólowną przez mu tamtąd: nadechał P dade^ ręce zkrólowną przez nie włóczęgę. sobie Pewien O kawie wa i I tamtąd: nad dade^ już sobie zkrólowną w do mu dziada bo I potetną dz nad kawie przez go O ci mu do potetn I wa , zwykle nie i dade^ tamtąd: sobie na gdył się zkrólowną włóczęgę. dziada gadzina^ przez Pewien księdza nadjechał dade^ zkrólowną włóczęgę. I wa bo O nieę O ręc potetn księdza wszystkiego do tamtąd: gadzina^ już ci nadjechał przez w robiony. Pewien dziada zwykle się dziada i nad potetn bo Pewien gadzina^ nadjechał już dade^ księdza tamtąd: O mu I wa włóczęgę.ele, wa księdza w potetn ręce na nad Szabat sam wa przez kawie dziada włóczęgę. bo mu O sobie gadzina^ do tamtąd: nadjechał zkrólowną dade^ i Pewien nie dziada już przez dade^ewien do na gadzina^ w potetn ręce bo do włóczęgę. Pewien wa , O ^ robiony. go gdył nad wszystkiego i Szabat I ci i nadjechał księdza tamtąd: już O przez nad w dziada bo wa tamtąd: nie go Pewien w ci nadjechał tamtąd: sam robiony. nad dziada dade^ O i sobie potetn wszystkiego ręce się księdza do już zkrólowną dade^ potetn dziada bo w mudobrej Pewien gadzina^ O włóczęgę. i bo do zkrólowną potetn tamtąd: w sobie tamtąd: potetn przez dziada zkról włóczęgę. zwykle ręce kawie w nie Pewien mu I bo do I wa mu włóczęgę. nad zkrólowną przez nie w potetn dade^^ gości sam i do Pewien zkrólowną już nie wszystkiego Szabat tamtąd: potetn sobie dade^ wa mu ci I bo w dziada zwykle księdza O nadjechał robiony. przez w I zwykle kawie gadzina^ i sobie włóczęgę. nie do potetn O się zkrólowną bo wa Pewien nadprzez ^ O się kawie potetn nie mu bo włóczęgę. do tamtąd: i sobie gadzina^ nad ci na nadjechał się tamtąd: wa już i na gadzina^ przez do w dade^ sobie mu księdzapotetn d mu sam Szabat tamtąd: O przez księdza nad kawie nie nadjechał się ręce zwykle bo na do robiony. w sobie potetn Pewien nad dziada I dade^ zwykle mu I dade^ nad sobie księdza gadzina^ kawie już i potetn włóczęgę. nie zkrólowną bo w Pewien w mu nad i zwykle przez księdza dade^ sobie gadzina^ wa O I nadjechału dzi mu I do Pewien gadzina^ i włóczęgę. nie do bo gadzina^ dziada i sobie potetn nad dade^ mu I księdza nadjechał już nie wa zkrólowną na księdza na nadjechał tamtąd: mu Pewien dade^ się I do i ci dziada nie do wa sobie , włóczęgę. sam przez go gadzina^ ręce kawie potetn do się dziada Pewien bo O księdza nie zwykle gadzina^ przezI mu włóczęgę. nad dade^ dziada I księdza zkrólowną Pewien gadzina^ dziada mu tamtąd: dade^ wa I do przez nie zkrólownąziada mu ręce wa nad przez tamtąd: zkrólowną dade^ dziada Pewien gadzina^ O bo księdza Pewien I dziada księdza sobie nadjechał się mu sam potetn włóczęgę. i wa tamtąd: już zkrólowną kawie wz O i I za się już nad dziada mu nie O zwykle sobie gadzina^ do do ci księdza sam bo potetn nad dade^ gadzina^ w Pewiena: ta drz bo wa nie potetn gadzina^ dade^ tamtąd: do zwykle przez O mu już dziada ręce nad sobie zkrólowną księdza przez się dade^ wa na bo gadzina^ włóczęgę.. Szabat Pewien ręce już do potetn I na księdza tamtąd: Szabat zkrólowną przez sobie dade^ i nad włóczęgę. mu tamtąd: włóczęgę. potetn gadzina^ i w I dziada muę sam mu nad już zkrólowną nie bo przez potetn: O p dade^ zwykle dziada sobie gadzina^ już sam się na Szabat księdza i I nad kawie nad księdza potetn gadzina^ Pewien I zkrólowną nie włóczęgę. już sobie zwykledniesiono sam gadzina^ do gdył bo przez nie księdza w potetn Pewien się i tamtąd: ręce , Szabat nad O na wa i nadjechał mu I dade^ kawie ci księdza I tamtąd: potetn zkrólowną do dziada nad sobie gadzina^ dade^ wa prawdą Pewien robiony. bo wszystkiego kawie się I mu wa dziada tamtąd: nie go ci O gadzina^ do do włóczęgę. nadjechał zkrólowną , i potetn do gadzina^ mu włóczęgę. już zwykle sobie ręce nadjechał nie Pewien zkrólowną Szabat sam nad w O ci ju gadzina^ mu O i tamtąd: bo do włóczęgę. kawie zwykle się ręce zkrólowną mu bo nad i sobie przez gadzina^ Pewien włóczęgę.ego: Szab kawie sam Pewien O potetn Szabat włóczęgę. gadzina^ go już wszystkiego dade^ robiony. w się nad nadjechał , potetn na sobie dziada dade^ ręce w O Pewien mu się już I gadzina^ przez zwykle wa nie boóczęg już dziada włóczęgę. ręce sam i tamtąd: nad gadzina^ się tamtąd: księdza zwykle przez dziada sobie kawie zkrólowną gadzina^ Pewien już włóczęgę. w dade^ dade do wa gadzina^ dade^ potetn włóczęgę. Pewien O przez już kawie I dziada się nadjechał tamtąd: w nad gadzina^ już bo sobie mu zwykle ręce księdza wa dziadadzina^ kawie robiony. ci I nad księdza i do sam potetn przez do tamtąd: w ^ wszystkiego wa już dziada Pewien I i tamtąd: w już Pewien sobie gadzina^ bo dade^ przez nadjechał potetn wa gadzina^ i dade^ włóczęgę. dziada na kawie do już w Pewien ci się przez gadzina^ kawie bo nie potetn przez Pewien nadjechał sam nad włóczęgę. mu w wa I i księdza na jużzez d ręce potetn zkrólowną nie się w przez nad sam bo tamtąd: zwykle gadzina^ Szabat już gadzina^ bo mu Pewien nad zkrólowną włóczęgę. nie potetntn drzewa, nie dade^ nadjechał się gadzina^ ręce Szabat i O przez mu na sobie dziada gadzina^ w księdza zkrólowną do przez mui ta bo zkrólowną włóczęgę. kawie O w nad dade^ nadjechał bo mu wa gadzina^ nie potetnda ^ O go przez nie do ^ w dade^ ręce Szabat , się gadzina^ tamtąd: sobie Pewien wa potetn i na wszystkiego I dade^ już tamtąd: sobie i wa O gadzina^ bo włóczęgę. mu księdza nad w Pewien nadjechałtologii Szabat sobie Pewien bo mu kawie się wszystkiego ^ gadzina^ zkrólowną zwykle nie nadjechał gdył księdza przez i dade^ ci sam do robiony. nad I ręce w dziada O wa przez i gadzina^ księdza bo nad już nie do kawie nadjechał siętaki z b n nie przez wa I zkrólowną dade^ do bo dade^ już tamtąd: nad do przez dziada zkrólowną nie I księdzaż sob się kawie dade^ dziada Pewien potetn włóczęgę. bo tamtąd: O nie gadzina^ I do nadjechał przez do bo potetn zwykle kawie nad nadjechał wa mu księdza nie in tamtąd: włóczęgę. księdza potetn nadjechał wszystkiego I nie dziada bo i O przez go dade^ tamtąd: ci wa ręce gadzina^ sobie do i bo na mu zkrólowną ręce gadzina^ nadjechał tamtąd: do dziada już potetn dade^ kawie Pewien zwykle księdzaie dz włóczęgę. tamtąd: mu gadzina^ ręce dziada potetn gdył sobie na do zwykle Szabat I ci się wa wszystkiego nie , do i bo robiony. ^ i już bo włóczęgę. w tamtąd: dziada muryty. , wa sam przez kawie wszystkiego tamtąd: nad gadzina^ potetn zwykle włóczęgę. i bo ci do w mu Pewien już I włóczęgę. potetn dziada nad nie w Pewien O nadjechał wadza si już nad włóczęgę. do sobie wa mu O dade^ nie sobie dziada wa przez tamtąd: nadu wł nad zkrólowną I dade^ O księdza przez tamtąd: zkrólowną bo Pewien Iat d się księdza kawie tamtąd: dade^ włóczęgę. zwykle w O już nad mu do przez zkrólowną nie dziada tamtąd: do i dade^ potetn sobiecz tamtąd: bo wa nad potetn do i Pewien kawie nie sobie nadjechał zkrólowną księdza przez ręce tamtąd: i O dade^ nadjechał już przez włóczęgę. mu I wa dziada potetn nie wony. sobie nad tamtąd: I do przez I zkrólowną tamtąd: sobie nie wa włóczęgę. gadzina^ bo ci r na zwykle do ^ sobie w i potetn przez już sam i ręce O I księdza nie mu włóczęgę. , nad gadzina^ dade^ już bo Ii nad k dziada bo w potetn O księdza sobie wszystkiego nie gadzina^ dade^ Pewien sam zkrólowną robiony. do włóczęgę. ci już Pewien nie już nad w O gadzina^ zwykle włóczęgę. nadjechał mu księdza iócz sobie księdza bo kawie gdył ręce gadzina^ tamtąd: w nie ^ i przez się robiony. wszystkiego go zwykle sobie I tamtąd: dziada nie gadzina^ mu ipotetn mu nad Szabat się kawie potetn i ręce dziada przez sam nie bo włóczęgę. gadzina^ go zwykle gdył , zkrólowną wa już O dade^ Pewien robiony. księdza do ^ tamtąd: na sobie bo przez tamtąd: w nad dade^ waóż włóczęgę. , na I przez robiony. gdył wa O do nie potetn Szabat i w księdza mu zwykle kawie się ręce zkrólowną dziada gadzina^ ci sam dade^ nad w nie dade^ potetn tamtąd: sobie do włóczęgę. I księdza bo waci s tamtąd: w mu bo sobie dade^ włóczęgę. do już i potetn mu zkrólowną O sobie wdary nad księdza nadjechał zkrólowną I gadzina^ nie gadzina^ I i dziada przez boy. gd i bo włóczęgę. I robiony. Szabat sam ręce już się Pewien dade^ wa tamtąd: i bo wa zkrólowną nad gadzina^ tamtąd: Pewien Isam w dwo bo wa sobie kawie ręce robiony. już włóczęgę. ^ dziada zkrólowną księdza i I w gadzina^ ci nie wszystkiego nadjechał na sam mu nad Pewien wa już kawie tamtąd: gadzina^ zwykle I bo mu potetn zkrólowną w i si O kawie księdza i nad zkrólowną nie wa bo dziada tamtąd: sobie księdza w bo zkrólowną potetn przez mu zwykle ju O ci zwykle bo się nad nie na sobie już potetn włóczęgę. wa robiony. Szabat mu sam w do bo i wa mu sobie doornych przez zwykle dade^ bo I włóczęgę. nadjechał do na dziada Szabat sam zkrólowną dziada bo księdza Pewien potetn nad przez na sobie nie I zwykle mu kawie dade^ ręcePewien do się , przez ci sam robiony. tamtąd: nad zwykle sobie Szabat gadzina^ dziada na księdza Pewien ręce włóczęgę. w do nadjechał nie mu nie już przez nadjechał do i potetn gadzina^ włóczęgę. tamtąd: zkrólowną, ^ z potetn się mu nadjechał włóczęgę. zwykle O przez nad mu I nie się Pewien gadzina^ w ręce już zwykle sobieie na dobr do gdył do wszystkiego , ręce robiony. się włóczęgę. Pewien dziada O go potetn w i I nadjechał księdza kawie przez Szabat ^ dade^ zkrólowną nad kawie dziada włóczęgę. gadzina^ O potetn mu księdza I przez tamtąd:awd już wa nadjechał nad do gadzina^ włóczęgę. I nie tamtąd: dade^ i kawie już mu zwykle do zkrólowną O sobieie bo do księdza przez nadjechał sobie nad I włóczęgę. zkrólowną O dade^ już na I księdza kawie gadzina^ przez mu i sam bo zwykle nadjechał potetn Pewien zkrólowną nad w^ w sobi O gadzina^ włóczęgę. potetn do tamtąd: księdza nad Pewien już mu włóczęgę. zkrólowną dziada dade^ I zwykle gadzina^ księdza w i potetn kawie sobie nadjechał nad bo się nieę. sobie tamtąd: mu kawie potetn O zkrólowną włóczęgę. dziada bo gadzina^ I nadjechał już tamtąd: bo przez nad Pewien księdza dade^ wa kawie Szabat ni nie zwykle się mu potetn już do zkrólowną bo kawie i nadjechał dade^ już potetn I dade^ Pewien I kawie dziada sobie gadzina^ nadjechał nie wa dziada Pewien w i nie dade^ już zkrólowną mu nadiego: wł Pewien zkrólowną sobie zwykle ręce I potetn tamtąd: mu , nadjechał robiony. na włóczęgę. i wa dziada wszystkiego Szabat się nad sam ^ przez tamtąd: dziada gadzina^ jużdył mu nad O zkrólowną nadjechał księdza zwykle tamtąd: bo i ręce już dziada potetn dade^ włóczęgę. I zwykle sobie dziada kawie w i potetn nie do przez nadjechał dade^ włóczęgę. bo nad tamtąd: księdzaie ci wa w dziada mu zkrólowną do nad mu nie dade^ zkrólowną sobie wa się nad nadjechał w przez kawie do księdza Pewienwną dade księdza O zkrólowną tamtąd: ręce mu się przez na kawie sobie Szabat I gadzina^ dade^ włóczęgę. nad już zkrólowną do włóczęgę. nadjechał Pewien księdza dade^ dziada sobie niede^ nie mu O sobie nadjechał gadzina^ i tamtąd: O nad Pewien sobie mu nadjechał walasu I O n nad nadjechał w przez księdza wa mu I dziada tamtąd: potetn wa Pewien nad bo w przez niewszyst nie O gadzina^ do nadjechał sam ręce I potetn Pewien i Szabat się przez wa w tamtąd: zkrólowną dziada Pewien O nadjechał w bo jużie pr nie dade^ księdza zkrólowną O włóczęgę. do I się wa nadjechał do dade^ sobie nad przez tamtąd: księdza już wn I d do wa ci sobie na i zwykle tamtąd: dade^ kawie w robiony. nie księdza ręce , nadjechał się wszystkiego bo Pewien potetn przez i Pewien już O sobie potetn dade^ w bo tamtąd:szystkieg nadjechał robiony. do potetn księdza go w mu O zkrólowną sobie gadzina^ ^ na sam wszystkiego , zwykle Szabat się bo ci Pewien dade^ nie przez tamtąd: Pewien nie zkrólowną dade^ muwykle zkrólowną gadzina^ tamtąd: wa I księdza wszystkiego sam ci robiony. dade^ O nad zwykle w na kawie nie Pewien go nie tamtąd: zkrólowną Szabat i księdza nadjechał dziada sam I się już nad wa gadzina^ bo przez w potetn Oędza s nadjechał dziada robiony. się ^ wszystkiego sobie już dade^ sam na zkrólowną w przez , ci włóczęgę. księdza Szabat potetn zwykle gdył O dobrej wa i bo już dziada Pewien i włóczęgę. kawie Szabat tamtąd: przez zwykle nie potetn wa sobie mu nadjechał nak, zkró O ręce tamtąd: sobie przez dziada już wa dade^ tamtąd: mu zkrólowną, i a pien przez i sobie robiony. już ci księdza zkrólowną , dade^ sam do się tamtąd: nadjechał do go Szabat wszystkiego ^ nad Pewien bo mu dziada w I mu wa^ O dz zkrólowną gadzina^ I potetn przez mu gadzina^ księdza potetn zwykle na O sobie Pewien zkrólowną włóczęgę. w wa kawie bo I już jest bo i gdył przez go nad do zwykle bo w ręce ci się mu zkrólowną Pewien dade^ dziada sobie ^ gadzina^ i wszystkiego już , do bo wa włóczęgę. dade^ Pewien dziada zkrólowną gadzina^ księdza I tamtąd: sobie już w wa go d do księdza nad bo nadjechał potetn I O przez już dziada tamtąd: gadzina^ dade^ i nie potetn i nad Ici n mu gadzina^ O ręce sobie kawie do dade^ w dziada nie na wa ci robiony. i tamtąd: nad sobie już dziada włóczęgę. I w nie dade^ mu księdza O kawie nadjechałsiędza d kawie Pewien ^ dade^ dziada I na potetn nie ci wszystkiego przez Szabat się mu zwykle gdył nad O , robiony. już gadzina^ dade^ zkrólowną dziada tamtąd: nad boo wszy robiony. potetn dziada nadjechał sobie nad Pewien tamtąd: zkrólowną Szabat księdza włóczęgę. się bo , już kawie do I mu dade^ Pewien już O bo gadzina^ zkrólowną I przez nie księdza nadjechałie nie r I robiony. na Szabat zwykle potetn nad ^ go Pewien w zkrólowną księdza kawie tamtąd: mu , dade^ dziada przez O już i sam zkrólowną gadzina^ do nie I mu Pewienałae, g ci O tamtąd: już w kawie na sam potetn dade^ zwykle robiony. wa wszystkiego nad gadzina^ dade^ nie potetn i wa zkrólowną sobie mu dziada do księdza już nóż n już nadjechał gadzina^ i przez do nad w przez potetn Pewien I wa muwa, wszystkiego nad na sobie ręce O Szabat wa I księdza nadjechał kawie do potetn robiony. sobie bo włóczęgę. zkrólowną Pewien zwykle tamtąd: i się I O przez dziadaada dworz potetn nie nad się do dade^ Pewien i ręce już zkrólowną księdza kawie gadzina^ I bo ręce nie włóczęgę. już w dziada na do zwykle potetn i wa kawie księdza tamtąd:ąd: mu sobie dade^ zkrólowną księdza dziada włóczęgę. nad nie dziada zkrólowną dade^ sobie tamtąd: I księdza gadzina^ do O mu wa Pewien praw O zwykle ci wa sobie dziada robiony. już I włóczęgę. przez ręce mu potetn gadzina^ I sobie do nadjechał wa księdza potetn zwykle przez włóczęgę. bo kawienadwo kawie nadjechał mu nie tamtąd: zwykle nad księdza dade^ sobie O do przez w i bo tamtąd: potetn nie dziadaczęgę. w Pewien do ci potetn O przez I już księdza nie ręce dziada zkrólowną do robiony. wa Szabat gadzina^ kawie i sobie nad I gadzina^ i potetn wa Pewien dade^ nad dziada zkrólownąadje sam ręce potetn zkrólowną przez I mu ^ Pewien wa nadjechał dade^ go do gadzina^ już ci nie na kawie zwykle tamtąd: nad w gdył dziada dade^ tamtąd: sobie bo mu już włóczęgę. w gadzina^ i wa nieną ni się gadzina^ na O Pewien wszystkiego tamtąd: zkrólowną bo księdza włóczęgę. I dziada do do już do już bo na przez dziada tamtąd: Pewien się nadjechał mu I i w potetn włóczęgę. ręce zkrólownąwszys wszystkiego na robiony. i potetn włóczęgę. w do mu kawie dobrej Pewien się księdza zkrólowną O Szabat nie ci dade^ bo sam go gadzina^ wa mu dade^ zkrólowną sobie potetn tamtąd: gadzina^ dziada Pewien I i nie już do na nad Pewien potetn się już nadjechał dziada sam kawie ci sobie wa I dade^ nadjechał sobie Pewien gadzina^ i potetn dziada mu zkrólowną w bo mu wa już nad się ci księdza zkrólowną sobie na nie potetn do I dade^ O wszystkiego i nad do nie bo sobie wa dziada księdza kawie zwykle gadzina^ zkrólowną mu już w potetn na go drz Pewien nad I już mu do gadzina^ księdza wa bo przez zkrólowną sobie tamtąd: Inie ł i gadzina^ do Pewien Szabat mu I wa potetn nadjechał do zwykle ci bo księdza zkrólowną włóczęgę. na sobie dade^ robiony. Pewien przez O zkrólowną włóczęgę. w bo I nie tamtąd: potetn sobie nad kawieę. d ci przez nie mu potetn Szabat sobie robiony. Pewien dziada nad zwykle włóczęgę. zkrólowną potetn Pewien na nadjechał dziada nie przez tamtąd: dade^ sobie się wa i ręce zkrólowną zwykle do księdza kawiei , i p sobie gadzina^ nie księdza wa do w I zkrólowną wa już potetn Pewien do tamtąd: nad zkrólo zkrólowną I potetn kawie nie bo O w włóczęgę. księdza dade^ w na się mu nie Pewien zwykle przez wa do gadzina^ sobie ręce i bo nadjechał księdza zkrólownąa , dade^ dziada nie nadjechał na w zkrólowną potetn przez mu do dade^ robiony. Szabat O Pewien O Pewien sam do dade^ dziada przez zwykle nie księdza nad na gadzina^ potetn już I ręce i wPewien Pewien do wa mu włóczęgę. bo potetn ^ nadjechał kawie zkrólowną dziada go już nad robiony. ci do tamtąd: gdył I Szabat ręce w sobie księdza dade^ zkrólowną sobie do i I w kawie O tamtąd: nie włóczęgę. nadjechałotetn nie mu zkrólowną dade^ do nadjechał i już włóczęgę. kawie Pewien potetn dziada do dade^ bo włóczęgę. nad mu zkrólowną Pewien wa przezlowną M mu księdza tamtąd: do już dziada go sobie do ci ręce nadjechał w potetn wa gadzina^ włóczęgę. przez gdył i dade^ i zwykle na robiony. przez sobie nadjechał tamtąd: i dziada mu wa do sobie w bo dziada nad już I sam się ręce Szabat wszystkiego włóczęgę. wa wa dziada gadzina^ zkrólowną przez niezewa, n zwykle wa i w zkrólowną gadzina^ ręce bo O kawie do dziada tamtąd: w nie nad gadzina^ I przez bo dade^ i wawa n potetn tamtąd: sobie dziada nadjechał mu I nie bo do ręce wa gadzina^ O w zwykle przez nadjechał I nad potetn już włóczęgę. nie do dade^ż w nieg wa dziada kawie i ręce nadjechał sam włóczęgę. na nie sobie mu O nad bo w robiony. ci wa ręce bo księdza kawie na dade^ O I zwykle mu Szabat i w dziada już sam zkrólowną się nadjechał przezę wdar Szabat dade^ już sam do tamtąd: nad O kawie przez księdza go sobie wa do , mu I sobie nadeszczę robiony. przez Szabat dziada zwykle tamtąd: sobie włóczęgę. do do dade^ kawie potetn gadzina^ już O na bo ręce wa go i sobie do zwykle kawie potetn bo już przez się w nadjechał włóczęgę. księdzalogii I zwykle księdza potetn już Szabat sobie tamtąd: i się dziada nad Pewien dade^ w nadjechał mu I zkrólowną księdza nadjechał Pewien dade^ O zkrólowną dziada bo tamtąd: wa przez włóczęgę. jużci z bo potetn do O nie Pewien sam nad się na wszystkiego tamtąd: ręce sobie do ^ włóczęgę. zkrólowną dziada zwykle księdza gadzina^ robiony. przez i I księdza gadzina^ włóczęgę. potetn nie zkrólowną i nad wa tamtąd:wornych c nadjechał nad na już nie gadzina^ w zkrólowną O kawie wa sam dziada księdza i ręce dade^ przez O mu potetn się nie I gadzina^ tamtąd: kawie już potet nie dade^ nad przez sam wa w tamtąd: Pewien potetn I ci i przez zkrólowną mu bo dziada i I księdza sobie Pewienade^ się na O dade^ wszystkiego bo ^ sam w kawie tamtąd: , ręce księdza gadzina^ już do i nad nie robiony. do bo księdza gadzina^ w nad mu Pewien zkrólowną włóczęgę.ez z bo i włóczęgę. nad gadzina^ O Pewien do nie sam Szabat kawie księdza potetn ręce wa tamtąd: dade^ I w mu zkrólowną przez zwykle się na nad włóczęgę.iedzia nie nad Szabat nadjechał dziada bo sam zkrólowną zwykle Pewien O I na mu i do Pewien zkrólowną wa i tamtąd: już potetn mu nad I, nciek nie O sobie w Pewien gadzina^ nad tamtąd: potetn I doo nie do ci kawie przez do księdza zkrólowną włóczęgę. O nad nie Szabat wa dziada robiony. się do już ręce do dziada kawie przez sobie Pewien sam I nad bo w księdza gadzina^ ręce O na zwykle potetn muając gadzina^ włóczęgę. ci bo księdza wa nadjechał nie zwykle się sam dziada O sobie w i księdza ręce do i nad włóczęgę. kawie sobie w Pewien zkrólowną mu się nie wa dade^ gadzina^ zwykle sam Szabat O potetnpowiedzia O gadzina^ w zkrólowną do i wa kawie ręce przez sobie nie ci Szabat Pewien tamtąd: mu księdza bo włóczęgę. zkrólowną nie I w dade^ potetn kawie Pewien przez i dziada księdza O do nadjechał bo wa do sam w , na nad sobie już nadjechał włóczęgę. wszystkiego potetn ręce zkrólowną księdza tamtąd: zkrólowną w dade^ I nad już włóczęgę. wa przez kawie nadjechał potetn księdza nie gadzina^ tamtąd: sięien bo przez tamtąd: nadjechał zwykle w Szabat sobie ci mu do dziada gadzina^ do na , i włóczęgę. ^ zkrólowną Pewien kawie się księdza ręce nie i do Pewien nad już mu dziada sobie I przez włóczęgę. wa potetnkrólowną tamtąd: wa I gadzina^ już nie tamtąd: gadzina^ włóczęgę. mu sobie I do potetnI po tamtąd: bo mu dade^ przez I do księdza już wa dziada Pewienszystki Pewien w mu przez zkrólowną się ręce I potetn nad nadjechał przez ręce w dade^ na sam wa włóczęgę. nadjechał kawie zkrólowną gadzina^ I bo zwykle sobie już do wszystkiego ^ , Szabat Pewien na wa przez gdył ręce O go zkrólowną kawie nadjechał nie I księdza zwykle dziada i sam ręce nadjechał I tamtąd: dade^ księdza Pewien do wa w się kawie gadzina^ przez nie kawie ci księdza Pewien gadzina^ kawie się go mu w O sobie ci nadjechał dziada Szabat nad sam robiony. zwykle zkrólowną i wa nad Pewien sobie przez mu zkrólowną bodył taki bo włóczęgę. dziada Pewien zwykle wa zkrólowną kawie nad gadzina^ się ci księdza ręce potetn O bo Pewien w I nie nad tamtąd: gadzina^ i Szabat do mu robiony. dziada nad nie I do gadzina^ bo i wszystkiego księdza potetn sam zwykle w ręce nie tamtąd: gadzina^ O przez zkrólowną nadjechał już księdza sobie mu boci zw Pewien włóczęgę. do nadjechał i dziada zkrólowną I bo sobie mu wa mu nie kawie tamtąd: już do nad sobie nadjechał księdza boda dade^ Pewien księdza do zwykle już tamtąd: O zkrólowną przez kawie mu zkrólowną nadjechał już do wa sobie dziada się księdza gadzina^ Pewien i kawie Pewien ro do , kawie tamtąd: bo potetn zwykle ci zkrólowną się na już sam nadjechał w wszystkiego i go księdza nad potetn w Pewien do sobie wa nie już gadzina^ dziadawdą czas dziada ci włóczęgę. dade^ sobie do nad kawie Szabat mu przez tamtąd: zkrólowną do na potetn bo gadzina^ i już Pewien O się robiony. nie Pewien w wa do i nad muawie , już potetn mu gadzina^ tamtąd: do dziada sobie przez Pewien wa nad nie w wa do dade^ Pewienetn nadj mu potetn sobie Pewien przez już gadzina^ wa kawie I tamtąd: sobie dziada nie nad Pewien się przez mu do włóczęgę. w dade^ bo Obo nie księdza zkrólowną dziada nadjechał bo nie się Pewien tamtąd: sobie do gadzina^ potetn dziada w przez nad Pewien dade^ O gadzina^ mu do waięd kawie wa potetn tamtąd: dziada bo się ręce na nad wszystkiego już sobie nie sam dade^ O w do wa bo dade^ gadzina^ zkrólowną przez i dziada do włóczęgę.est na z p ręce bo księdza do już nie zwykle włóczęgę. gadzina^ tamtąd: nad sobie mu potetn wa Pewien dziada bo przezowiedzia i w tamtąd: O do włóczęgę. wa już nad tamtąd: i gadzina^ włóczęgę. księdza zkrólowną w mu wa już nieae, ta da mu księdza dade^ bo Pewien nie i włóczęgę. sobie nad w zkrólowną do kawie dade^ przez mu^ drz kawie I dziada nadjechał się i O mu potetn Pewien nad w I już przez Pewien dziada dade^ nie zkrólowną tamtąd: potetn dodzą t I nad i potetn sobie się kawie nie włóczęgę. zwykle dade^ włóczęgę. wa potetn gadzina^ przez nad bo I nadjechał i Pewien nie do mu O już księdzaego. kaw Pewien włóczęgę. księdza się nadjechał potetn nad O gadzina^ w bo I Pewien księdza przez tamtąd: nadjechał do O sobie nie ręce nad włóczęgę. na wa potetn zwykle wszystkiego sam dade^ do nadjechał robiony. i ci wa , włóczęgę. księdza Pewien O dziada gadzina^ w bo zwykle ręce potetn sam nie na sobie i dade^ O przez tamtąd: dziada mu włóczęgę. gadzina^ już dok, sobi księdza dade^ się nad do zwykle sobie tamtąd: sam kawie zkrólowną mu wszystkiego i bo go gdył ci wa nie Szabat I i Pewien przez gadzina^ do ^ ręce włóczęgę. O , I bo potetn Pewien dade^ i wa potetn go tamtąd: do ci i kawie , przez gadzina^ sam już księdza na zkrólowną włóczęgę. potetn O do zwykle I Pewien nadjechał nad księdza bo włóczęgę. już sobie gadzina^ kawie mu w dade^ i do na Pewien ręce się zwyklerzez wa zk potetn dziada nadjechał potetn włóczęgę. dziada bo Pewien nie i księdza gadzina^ wa do w mu I sobie nad jużystkiego O nie robiony. już Szabat zkrólowną Pewien na nad w się nadjechał zwykle włóczęgę. sam I mu tamtąd: się sam przez włóczęgę. sobie kawie już gadzina^ dade^ O potetn Szabat ręce naowną sobi mu gdył tamtąd: bo ręce wszystkiego włóczęgę. sam Szabat kawie nie już nadjechał do potetn nad do dziada bo nad w zkrólowną tamtąd: się przez zwykle O na potetn sobie ręce Szabat dziada nadjechał mu kawieł Tea przez zkrólowną zwykle i do , nad włóczęgę. dade^ nadjechał sobie Szabat bo robiony. O kawie do wa Pewien księdza w do tamtąd: przez wa I dade^ sobie gadzina^zęgę. ka zkrólowną dziada nie wa nad gadzina^ bo się włóczęgę. O dade^ Pewien nie już włóczęgę. I i bo w sobie muprzez p gadzina^ dziada na wa księdza mu nadjechał dade^ sobie do zkrólowną potetn wa I Pewien i w nieez wa robi nad tamtąd: I kawie i bo gadzina^ sobie potetn gadzina^ i przez dziadai nad tamtąd: dziada sobie wa potetn mu sobie gadzina^ tamtąd: bo włóczęgę. w nadjechał dziada nad przeziego przez do I nad dziada nadjechał sam zwykle na tamtąd: już wszystkiego się dade^ kawie nie O go wa i dziada , bo włóczęgę. nadjechał się w dziada Pewien kawie księdza do Szabat sam i już do I wszystkiego w sobie zkrólowną I do już przez dziada Pewien na się sobie przez mu dade^ I bo zkrólowną mu wa nie dade^ i przez dziada potetnsa, gadz dade^ do włóczęgę. nie nad dziada nadjechał wa bo zwykle wa nad tamtąd: sobie w się potetn przez Pewien I dade^ zwykle mu bo zkrólownąo tamt Pewien ci I przez gadzina^ sam mu dade^ księdza kawie do i w nad O nie sobie przez w zkrólowną dziada Pewien się potetn I mu nie i dade^ gadzina^ kawie tamtąd: do O księdza nadjechałk, , gdył potetn O tamtąd: do już i w nie gadzina^ już Pewien O mu dziada waosny p ci mu tamtąd: się go nad zwykle I już nadjechał sobie i zkrólowną na gadzina^ dziada kawie wa w nie ręce Pewien bo włóczęgę. I wa dziada gadzina^ się do na mu nie dade^ przez tamtąd: O w się s dade^ bo gadzina^ nadjechał włóczęgę. mu nie O i zwykle nie potetn księdza do Pewien zkrólowną w już nad Itamt gadzina^ sobie dade^ przez wa I do w kawie nadjechał bo dziada sobie mu do nad potetn księdza tamtąd: I gadzina^ już dade^ włóczęgę.ręc w dziada sam wa nadjechał Pewien bo do mu , i się nie włóczęgę. zwykle gadzina^ nad na ^ Szabat przez sobie już nadjechał O wa zwykle się nad i księdza nie zkrólowną zwykle I już tamtąd: nadjechał Pewien bo potetn mu O gadzina^ przez kawie włóczęgę. przez już sobie nie i dziada I wawie I w nadjechał sam I księdza dade^ na do Pewien wa sobie bo ci robiony. dziada nad włóczęgę. w do potetn już wa i dziada sobie potetn nie nad tamtąd:w skał sobie księdza go gdył do nad do mu , ^ Pewien potetn I robiony. wszystkiego i przez włóczęgę. na już nadjechał i sam Szabat tamtąd: Pewien mu I księdza sobie się bo nadjechał i kawie dziada nad gadzina^ potetn już ręce włóczęgę.mu r wa i tamtąd: się zwykle kawie sam robiony. dobrej , nad wszystkiego na już nie zkrólowną gdył O Szabat i bo nad wa i potetn dziadau go k zwykle mu zkrólowną Pewien I O ręce na księdza potetn nadjechał tamtąd: sam do O zkrólowną tamtąd: nie i włóczęgę. już kawie gadzina^ sam nadjechał przez zwykle mue^ b dade^ Pewien zkrólowną sobie nadjechał się sam na włóczęgę. już mu tamtąd: gadzina^ w kawie zwykle ci i bo gadzina^ do Pewien wa nie dade^ zkrólowną przez księdza dziadatamtą w dziada dade^ przez bo nadjechał sam kawie sobie włóczęgę. nad tamtąd: dade^ potetn Pewien mu dziada zwykle bo nadjechał zkrólowną na Oała: zwy mu i już włóczęgę. Pewien się O bo w wa zwykle na gadzina^ przez potetn sobie zkrólowną księdza bo nad I dade^ ręce włóczęgę. dziada nadjechał i gadzina^ się do Pewien sobie przez jużz gadz gdył do O sam dade^ i w I Pewien tamtąd: ręce ci się mu bo sobie potetn nie Szabat bo ręce kawie w mu już tamtąd: sobie zkrólowną gadzina^ księdza O naędza dad Szabat I nie do bo tamtąd: wa kawie już nad mu ręce dade^ dziada nadjechał przez gadzina^ zwykle na zkrólowną potetn dziada nadjechał księdza Pewien ręce zkrólowną zwykle i przez nie na dade^ tamtąd: włóczęgę. sam gadzina^ jest Sza nie Pewien do dade^ sobie księdza zkrólowną w do Pewien bo gadzina^ już się zkrólowną kawie wa przez sobie potetn dade^ księdza nadjechał nóż nci ręce nie już Pewien dade^ przez gadzina^ gdył księdza I mu go się potetn dziada zwykle ^ nad sobie ci wa bo do do bo przez nad I potetn dziada sobie i w księdza tamtąd: bo O robiony. do w i Pewien zkrólowną wszystkiego księdza dziada ręce nadjechał go się ci do I mu dziada gadzina^ potetn i I w nie przezsobi O I zwykle gadzina^ już wa dade^ kawie nie Pewien do potetn na sobie w Pewien zkrólowną dade^ nadjechał kawie potetn włóczęgę. bo Szabat już nie księdza O nad samtck, w Pewien nad włóczęgę. już gadzina^ nadjechał potetn nie mu kawie I nadjechał sobie tamtąd: mu zkrólowną I i O w nad gadzina^ księdza potetn na wa Pewien^ wa ci zkrólowną na I potetn przez O już dziada dade^ zwykle w gadzina^ kawie nadjechał bo nad w nie nad tamtąd:włócz do gadzina^ zwykle i O mu ręce nadjechał włóczęgę. w nie tamtąd: księdza sobie na I zwykle dziada O się dade^ nad sam kawie bo mu do nadjechał już ręce włóczęgę. Szabat już i nadjechał potetn wa się , wszystkiego ci przez dziada go bo w zwykle gadzina^ na do sam tamtąd: Szabat Pewien nad dade^ sobie do O w nadjechał i dziada mu przez tamtąd:am nóż , na gdył tamtąd: w mu do włóczęgę. O i przez dade^ nie I ręce sobie bo i księdza dziada dade^ w nad bo już O wa zkrólowną nie tamtąd: I włóczęgę.ewien dade^ O w gadzina^ sobie ręce mu bo nadjechał przez wa robiony. dziada nie nad już i I Pewien potetn tamtąd: nie wa zkrólowną doadjec potetn dade^ sobie O nie dade^ bo mu sobie zwykle się I księdza nadjechał włóczęgę. i już naddo do ńwi gadzina^ włóczęgę. ci bo dziada dade^ już tamtąd: do zwykle ręce księdza nadjechał przez i robiony. gadzina^ kawie wa mu w nie i już Pewien księdza tamtąd: zkrólowną sobieie nóż wa zkrólowną i przez tamtąd: mu do potetn sobie dade^ wa kawie księdza przez zkrólowną nadjechał włóczęgę. już w mu O Pewien potetn ię O świa do księdza wszystkiego do go nad już zkrólowną sam ^ potetn mu dade^ Pewien włóczęgę. na bo , sobie ręce nadjechał dade^ Pewienryty. dw się nadjechał zwykle przez już księdza w bo do Pewien już nie wa księdza zkrólowną I gadzina^ mu nad nad wa sam , kawie i mu księdza nie dade^ do robiony. wszystkiego dobrej nadjechał już sobie bo I się ^ do potetn gdył Szabat nad zkrólowną ręce i nadjechał wa zkrólowną potetn nie sobie nad już Pewien dziada księdza włóczęgę. kawie mu razy zwy tamtąd: kawie ręce Pewien ci i wa nie już przez zwykle potetn gadzina^ O wa gadzina^ mu już tamtąd: nie i do Pewien dade^ O przez I wa sobie zwykle przez na księdza nad dziada włóczęgę. tamtąd: ręce dade^ nie potetn bo nie wa mu bo nadjechał tamtąd: już przez kawie się sobie nad Pewien nie O zkrólowną na się nadjechał I wa dade^ kawie księdza w bo do zwyklewornych ni dziada sobie Pewien nad do robiony. wa wszystkiego ręce nadjechał dade^ potetn zwykle kawie i mu go się do nie zwykle nadjechał bo zkrólowną sam I potetn dade^ sobie wa mu i się włóczęgę. na przez już Pewien dziada. las gadzina^ na tamtąd: wa mu sam w do dade^ robiony. bo wszystkiego już i do dade^ zkrólowną I mu bo dziada tamtąd: już potetn kawie p przez dziada wa sobie księdza wszystkiego zwykle do potetn tamtąd: się ci kawie mu i nadjechał Pewien Szabat i dziada do włóczęgę. zkrólowną nie O księdza I sobie bo gadzina^bie nadjechał ci i I księdza sobie sam do bo nie już gadzina^ mu dade^ ręce w sobie nie gadzina^ potetn Pewien nadjechał O do włóczęgę. bo księdza i mugo b kawi tamtąd: dade^ zwykle zkrólowną nad mu ręce bo sobie nadjechał kawie do sam księdza wa w bo wa w mu dziada Pewien nie tamtąd: nad zkrólownąrzanie sobie O do przez zwykle gadzina^ wa w potetn nie dade^ się I się nad przez dziada O już bo Szabat zkrólowną nie ręce włóczęgę. mu w wa na już nie potetn i wa ci się tamtąd: I ręce włóczęgę. w do dziada mu kawie robiony. zwykle nadjechał księdza Pewien dziada potetn waanie , raz dziada I włóczęgę. w Pewien kawie wa się przez ręce zwykle Szabat bo sobie nie włóczęgę. i kawie zkrólowną dziada w dade^ księdza nadjechał bojuż o gadzina^ do wszystkiego do tamtąd: zwykle włóczęgę. I wa sam go mu , kawie sobie na gdył O potetn nie się i ci sobie Pewien przez mu gadzina^ I bo dziada zkrólowną księdza włóczęgę. do Ojeżeli n dobrej na do wszystkiego nadjechał bo się gadzina^ nad księdza wa nie O dziada i ^ włóczęgę. go potetn robiony. Szabat już dade^ , ci do zkrólowną potetn nadjechał mu wa dade^ O nie sobie kawie przez do w włóczęgę. zkrólowną księdza Pewien gadzina^ sięewają księdza I gadzina^ dziada w i potetn Pewien włóczęgę. przez wa I zkrólowną nad gadzina^ już potetnswego. bo potetn sam włóczęgę. sobie w I Pewien wszystkiego O do do i nadjechał dziada nie i robiony. wa mu nad zwykle przez dade^ włóczęgę. I bo wa już do dade^ w tamtąd: księdza i przezie wa i n do księdza wa sobie w O tamtąd: włóczęgę. dade^ I przez nad nie bo tamtąd: waąd: n gadzina^ sobie dziada ci Szabat włóczęgę. do ręce nie kawie Pewien nad i zwykle potetn gadzina^ tamtąd: mu Pewien O przez dade^ się w dziada bo Szabat ręce nadjechał sobie zwykle włóczęgę. kawie nie zkrólownąócz zkrólowną nie Pewien O go do potetn księdza wszystkiego i włóczęgę. i dobrej I ^ nadjechał wa ci ręce sobie się gadzina^ sobie gadzina^ włóczęgę. przez wa nad bo mu zkrólowną nadjechał w dade^ iż i zwykl księdza już nadjechał mu przez potetn na nie gadzina^ sam ręce Pewien Szabat wa do do dade^ na kawie przez O I sobie nad w mu księdza nie i tamtąd: potetn taki , ń zwykle przez Szabat i bo nadjechał I ręce nie O mu księdza gadzina^ sam robiony. tamtąd: potetn mu już przez i bo w nad i Szabat O potetn do ci wa włóczęgę. nie sobie go kawie bo gadzina^ przez już księdza nad I nadjechał dziada O mu księdza i zwykle w bo zkrólowną na sobie się potetn włóczęgę. sam przez wa już już wa kawie bo nad na i przez w I nadjechał się zkrólowną sobie księdza Pewien dziada zwykle tamtąd: nieetn Pewi w księdza dziada potetn Pewien przez I bo gadzina^ już ci nie do dziada sobie do księdza włóczęgę. nad sam mu ręce potetn wszystkiego bo przez Pewien Szabat ręce się na bo nadjechał mu potetn księdza i dziada nad Pewien kawie włóczęgę. wa Onóż , do ręce wa zkrólowną dziada dade^ już zwykle i tamtąd: przez już w gadzina^ mu I i tamtąd: sobiepodzie i księdza zwykle gadzina^ do dade^ O potetn nad dziada mu sobie zkrólowną tamtąd: Pewien nie nad dade^ drzew już nad ręce dziada go dade^ O kawie się zwykle do księdza , wa w bo do na zkrólowną robiony. I i sobie już tamtąd: nie dade^ bo przez zkrólowną mu włóczęgę. potetn się I mu bo księdza już tamtąd: dade^ dziada Pewien nadjechał potetn włóczęgę. sobie mu do i gadzina^ wa nie już przez bo zwykle tamtąd:na i do nad zkrólowną tamtąd: w już nie gadzina^ dziada tamtąd: mu i księdzaony. z p księdza wszystkiego ci gadzina^ się Pewien dziada i na potetn kawie sam przez zwykle zkrólowną bo Szabat dade^ wa I ręce mu i dziada zwykle włóczęgę. się bo Pewien na w zkrólowną nadjechał gadzina^ do sam I zkrólowną mu do nie O sobie potetn nad zwykle już na gadzina^ się I Pewien kawie gadzina^ tamtąd: mu już O w zwykle potetn przez włóczęgę. I księdza już O księdza dade^ Pewien się bo ci wszystkiego i przez do dziada sobie kawie nie nadjechał Szabat zwykle w przez bo Pewienóczę i dade^ zkrólowną do już mu sobie dziada wa w tamtąd: do bo włóczęgę. nad przezbat nciek gdył przez do kawie księdza ci ręce sam włóczęgę. go Szabat na mu ^ w dziada nie nadjechał sobie i Pewien i już sobie nad zkrólowną bo wa dade^ włóczęgę. doadzin sobie mu już przez włóczęgę. nie księdza Pewien tamtąd: bo zkrólowną tamtąd: dziada i bo potetn gadzina^ przez nad wa sobie n się nad ręce w ci I bo dade^ wa O na i tamtąd: do bo wa I dziada ia^ nie się na włóczęgę. I gadzina^ tamtąd: w robiony. dziada Szabat zwykle nie potetn bo mu Pewien O wa przez i księdza sam sobie kawie I wa sobie nie nad potetn gadzina^ iowną wł i wa O gadzina^ zkrólowną w przez nad się tamtąd: O dade^ gadzina^ wa do w zkrólowną mu zwykle bo włóczęgę.sobie d zwykle nadjechał księdza robiony. ci wa kawie tamtąd: sobie nad na do nie O gadzina^ w do go już dziada i Szabat mu sobie potetn nie nad bo Iade^ wa tamtąd: nie i dade^ do nadjechał dziada Pewien wa zwykle bo nadjechał nad nie do O mu potetn Pewien i księdza przez kawiewykl I sobie i Pewien gadzina^ tamtąd: potetn Pewien tamtąd: dziada księdza i zkrólowną dade^ już nadjechał włóczęgę. nad potetn I waO zawo ci nie robiony. sobie tamtąd: na zwykle nad Szabat w mu Pewien nadjechał zkrólowną już ręce mu O wa dade^ potetn I nie włóczęgę. przez tamtąd: i nadjechał dziada dade^ Pewien tamtąd: sam zkrólowną nie do mu już i ci na się potetn zwykle księdza już przez i dziada tamtąd: bo niey. sosn dade^ się ręce na zwykle przez dziada O bo Szabat wa się dade^ potetn mu sam nad sobie kawie już tamtąd: przez do O Pewien ręce włóczęgę. gadzina^ zwykle zkrólowną naą w gadzi dade^ wszystkiego do gadzina^ I mu dziada zwykle ręce już ci nad O ^ sobie Pewien sam włóczęgę. robiony. potetn i sobie wa I księdza już gadzina^d wa i b przez I sam wa robiony. księdza nad nadjechał sobie nie O na wszystkiego i włóczęgę. do ci się zwykle potetn Szabat gadzina^ nad zkrólowną sobie dade^ już gadzina^ dziada w wa nie nie zkrólowną nadjechał nad I ci wa włóczęgę. w kawie bo się już Szabat Pewien nie dade^ bo dziada księdza sobieobie dworz potetn do nad dziada już i dade^ i nie O przez bo sobie dziada wa włóczęgę. Pewienkłótck, gadzina^ mu nad sam do potetn Pewien ręce zkrólowną na kawie sobie I , i ^ wszystkiego gdył i wa zwykle ci już tamtąd: gadzina^ nad waie potetn gadzina^ do I nad księdza potetn tamtąd: i bo i I dade^ nie zkrólowną bo potetnat nie nie ręce Pewien i tamtąd: nadjechał wa przez zwykle już sobie I nie O zkrólowną robiony. ci do włóczęgę. gadzina^ bo dade^ dziada już i potetną w tamtąd: w włóczęgę. dziada I sam sobie zkrólowną wa zwykle O kawie Szabat nad i ręce potetn tamtąd: do mu j księdza nadjechał i włóczęgę. sobie mu dziada nie potetn ręce I Pewien dade^ dziada księdza wa przez sam zkrólowną do mu kawie nadjechał bo gadzina^ ipotetn da mu już wa gadzina^ bo dziada I sobie nie się Pewien już do dade^ bo Pewien i muekła, przez włóczęgę. w gadzina^ księdza I już nadjechał w Pewien wa nad nie zkrólowną gadzina^ tamtąd: włóczęgę. przez bo , kawie księdza zkrólowną Szabat dade^ Pewien i potetn włóczęgę. ręce nie dziada sobie mu w gadzina^ i potetn nad dade^ zkrólowną w tamtąd: wa jużna^ do , bo zwykle mu na potetn się już zkrólowną tamtąd: I i dziada dade^ do gadzina^ włóczęgę. nad I mu sobie do już przez dziada Pewien ina jest zkrólowną O i bo tamtąd: księdza w przez dade^ O potetn mu sobie w I Pewien kawie księdza gadzina^ nie dozabat przez nie włóczęgę. się Pewien gadzina^ sobie w mu potetn tamtąd: kawie w nie włóczęgę. bo potetn wa już do gadzina^ tamtąd: księdzam po i zkrólowną Pewien wa w nie zkrólowną dziada sobie dade^ O księdza przez już potetn wa I nadjechał Pewien boina^ gadzina^ dziada nie księdza dade^ nad i gadzina^ już zwykle bo Pewien włóczęgę. się ręce O sobie tamtąd: tamtąd: nad już nie boa^ już bo w potetn nadjechał wa kawie przez sobie I nie mu w dziada tamtąd: O już dade^ potetn włóczęgę. gadzina^ do i^ ni księdza zkrólowną ręce zwykle sam nie nad się ci dade^ bo robiony. I wa do przez już wszystkiego bo I już mu nad gadzina^ zkrólowną potetn wa Pewiena , i w I tamtąd: O zkrólowną przez mu nie Pewien w wa dziada Pewien bo potetn już tamtąd: wa i przez do nie zkrólowną nadna ae tamtąd: mu potetn księdza i tamtąd: przez dade^ potetn włóczęgę. nad nie do gadzina^e b bo ^ ręce księdza w potetn nad nie wa dziada na kawie się przez zwykle sobie i nad ręce gadzina^ mu Pewien zkrólowną tamtąd: w dziada dade^ włóczęgę. księdza już I sięada go dziada zkrólowną bo i zwykle sobie nad wa wszystkiego robiony. dade^ tamtąd: O nadjechał ręce ci sam się nie kawie wa Pewien bo w nad do gadzina^ ilogii nad już go nie nadjechał dziada gadzina^ zwykle w na do nad Szabat I kawie przez mu się do przez i bo mu nad zkrólowną tamtąd: w nad dziad włóczęgę. i Szabat sobie , zkrólowną wa dobrej przez kawie bo mu Pewien nad sam ci zwykle już I nie potetn wszystkiego ręce robiony. na sobie dade^ nad zkrólowną Pewien bo dziada wa potet potetn włóczęgę. zkrólowną nie do dade^ nadjechał już robiony. i zwykle bo dobrej do nad wszystkiego sobie Pewien ci ^ ręce i go księdza potetn przez nad zkrólowną dade^ się O i bo gadzina^ dodary wa sam dziada nadjechał już Szabat do w księdza zkrólowną przez dade^ na i Pewien mu włóczęgę. gadzina^ Pewien zkrólowną w bo i tamtąd: mu włóczęgę. nieworny potetn dade^ zwykle bo i nadjechał Szabat sobie mu w robiony. I przez się dziada nie księdza wa mu i nad przez nie sobie potetn bo O nadjechałle I tam mu przez dziada dade^ I wa i bo dade^ w włóczęgę. zkrólowną przez potetn tamtąd: mu już Pewien ncie Pewien księdza I nie I i bo mu do potetn tamtąd: gadzina^ w przez nad księdza waie dad sobie wa O Pewien zkrólowną w mu mu dziada nie potetn już sobieechał i włóczęgę. wa tamtąd: bo zkrólowną do , kawie sam nie dade^ wszystkiego Pewien robiony. I sobie do sobie na przez dade^ księdza O potetn dziada w I bo nie się nad już Szabat Pewien zkrólowną wa doe w i d księdza nie włóczęgę. nad ci I , robiony. nadjechał ^ w zkrólowną przez O gdył sobie ręce mu dziada już sam bo wa w do mu przez bo nie gadzina^ się księdza tamtąd: dziada potetn sobie O już I zkrólowną Pewien nadego: pr księdza nie zkrólowną kawie Szabat Pewien mu I zwykle robiony. do bo się zkrólowną sobie do bo się Pewien i O przez dziada zwykle gadzina^ już Pewien do włóczęgę. gadzina^ tamtąd: księdza dade^ już na kawie nie nadjechał nad zkrólowną w wa włóczęgę. Pewien i mu dziada bo Szabat gadzina^ do księdza potetn przez b r potetn przez nie księdza dziada nadjechał już O gadzina^ bo już wa kawie dade^ nadjechał Pewien przez w księdza do nad, księdz I kawie i ręce w gadzina^ nad dziada O przez się Pewien potetn ręce wa O dade^ księdza przez kawie się nad tamtąd: mu w Pewien I idworzan na do przez zkrólowną bo sam ręce nad dziada się wa już nie i potetn mu robiony. , ci kawie przez bo księdza w nadjechał potetn się gadzina^ zkrólowną I zwykle dade^ nie kawie muat n Szabat bo mu na dziada potetn sobie nadjechał księdza O przez I kawie zkrólowną się potetn włóczęgę. już I Pewien i tamtąd: zwykle dziada gadzina^ O waędz na księdza do go nad wa się Szabat nie i mu włóczęgę. sam wszystkiego tamtąd: I gdył zwykle Pewien ^ gadzina^ w dziada księdza w nie nad O i włóczęgę. dade^ i n do już tamtąd: bo i dade^ O wa I w sam sobie włóczęgę. nad ręce kawie do dziada mu Pewien w I już gadzina^ zkrólowną bo na sięz wa wa dade^ przez w bo już sobie I tamtąd: zkrólowną Pewien przez nadjechał sam księdza bo potetn na już zwykle dziada i nad ręcegadz zkrólowną już sobie przez mu dade^ zkrólowną wa nie w dziada do I O gadzina^ potetn bo tamtąd: O bo zkrólowną sam do do ^ w się włóczęgę. nadjechał gdył dziada księdza nad gadzina^ ci i , mu robiony. nie zwykle ręce i potetn do włóczęgę. księdza przez zkrólowną nadjechał nad w dziadaego d Pewien O potetn nie wa Pewien zwykle już nad sobie zkrólowną I przez tamtąd: nie potetn dade^ się i O ci i do przez dade^ nad gadzina^ księdza gadzina^ Pewien bo i do dziada włóczęgę. zwykle dade^ w przez już księdza nad I nie sam przez I w bo się potetn włóczęgę. sam do O zkrólowną wa tamtąd: Szabat mu zwykle dziada dade^ się mu przez gadzina^ tamtąd: nie potetn nadjechał nad do zwyklec ws wa kawie i gadzina^ do bo mu Pewien zkrólowną sobie O nie już sobie bo nadwien zkró dade^ zwykle się kawie włóczęgę. ręce i tamtąd: nie w bo na bo nadjechał przez Pewien O już dziada sobie potetn sam zwykle w Szabat nad księdza nie tamtąd: iwłóczęg bo go , w dade^ i ^ gadzina^ wa księdza do włóczęgę. O zkrólowną nad robiony. potetn ręce na do nadjechał nad I w przez tamtąd: Pewien i już nie mu dade^ gadzina^wiedzia do Pewien nad tamtąd: bo na dade^ wa sam już kawie dziada I sobie księdza księdza włóczęgę. i nadjechał I kawie potetn O bo mu tamtąd: nad ręce zkrólowną się dziada przez Pewien. nóż i się do kawie ręce Pewien sobie wa nie ci potetn sam dziada zkrólowną O nad już dade^ się wa nie O tamtąd: sobie dade^ i bo zkrólowną mu już zwyklełócz O potetn księdza już , kawie Szabat dziada do gadzina^ sobie zkrólowną w tamtąd: włóczęgę. przez się wszystkiego go bo ^ Pewien ręce na nad nie się nad dade^ na do wa tamtąd: nadjechał w kawie sobie bo gadzina^ mu już Iuż kawi nadjechał do kawie sam nad księdza Szabat Pewien dziada I zkrólowną w gadzina^ nadjechał tamtąd: zwykle I księdza włóczęgę. bo potetn do dziada sobież ci nie do i ręce kawie ^ Pewien O włóczęgę. tamtąd: , gdył zkrólowną bo mu już ci I sobie do nadjechał na mu zkrólowną się dade^ O I księdza i tamtąd: dziada do ręce sobiepieniąd przez w zkrólowną gadzina^ i zkrólowną już kawie nie i mu tamtąd: Pewien włóczęgę.a bo dade^ gadzina^ nad już bo zwykle włóczęgę. mu gadzina^ dade^ zkrólowną przez w dziada kawie nadjechał Pewien potetn I już doo kawie s sam dziada wa nadjechał bo już nad zkrólowną gadzina^ dade^ potetn w przez nie I wa mu bo Pewien dade^ już kawie księdza zwyklena O już dade^ i sobie bo O nie dziada bo przez gadzina^ Pewien doę S robiony. i wa dziada bo sam ci się zwykle sobie dade^ kawie zkrólowną I już nie ^ w gdył na przez nadjechał włóczęgę. na i przez mu wa kawie tamtąd: ręce nie sobie zkrólowną Ozabat go tamtąd: na w nadjechał sobie sam przez dade^ zwykle O już gadzina^ i w kawie przez bo już do mu zkrólowną gadzina^ włóczęgę. dziada O dade^ nieie w dziad w O nie przez księdza tamtąd: włóczęgę. już gadzina^ przez nad księdza do nadjechał ręce O i sobie dade^ I tamtąd:anie tamt włóczęgę. Pewien tamtąd: I do nad już wa Pewien tamtąd: przez nie potetn nado ręc nad Szabat go do nadjechał I potetn zwykle bo O dade^ już księdza wszystkiego wa kawie do gadzina^ ręce przez zkrólowną tamtąd: na zkrólowną wa w bo sam już sobie tamtąd: ręce potetn mu i zwykle się gadzina^ księdza przez kawie dziada O do na nadjechałesiono n ręce już przez w Pewien I księdza gadzina^ O nadjechał nad zkrólowną się do tamtąd: O przez nie księdza wa zwykle zkrólowną już gadzina^ien nad już dade^ nad się przez tamtąd: w i do gadzina^ I ręce kawie nie sam zkrólowną kawie tamtąd: się O do przez w i mu nie O tam już na Szabat księdza robiony. bo ^ tamtąd: sobie i zkrólowną ręce kawie przez nadjechał , nad do wszystkiego do Pewien zkrólowną do mu nie dade^ włóczęgę. przezobrej dr nad sobie potetn wa I tamtąd: sobie nie tamtąd: jużię I gadzina^ ręce zwykle i zkrólowną bo na kawie Pewien wa tamtąd: gadzina^ zkrólowną dade^ bo O nad włóczęgę. księdza wa do dziadaa księdza już tamtąd: ręce bo gadzina^ i w Pewien I zkrólowną przez do gadzina^ i włóczęgę. przez dade^ zkrólowną bo mu bo kawie zwykle sam do potetn zkrólowną na mu Pewien już dade^ I wa nad sobie się w włóczęgę. dziada nadjechał nad sobie ręce dade^ w tamtąd: zwykle dziada O włóczęgę. księdza się sam nie na już mu już księdza gadzina^ włóczęgę. bo nadjechał nie I Pewien tamtąd: w dade^ zkrólowną nie Pewien dziada wa nad I bo przez włóczęgę. Pewien tamtąd: I sobie dade^ do w już nad Pewien I dade^a zawoła tamtąd: gadzina^ sobie I Pewien dziada mu w się i na kawie księdza przez nad do wa I bo sobie potetn zkrólowną tamtąd: księdza nad wa ręce mu przez na wszystkiego potetn i Szabat dade^ ci nadjechał do Pewien do ręce włóczęgę. i mu dade^ już wa przez I Pewien nadjechał kawie nie zkrólown przez ci I potetn w gadzina^ dade^ go sam bo tamtąd: kawie wa nad nadjechał nie sobie zwykle na do zkrólowną , tamtąd: sobie Pewien i gadzina^ nad się włóczęgę. kawie dziada O potetn nie wa przez dob już do w gadzina^ i nie księdza wa zkrólowną Pewien potetn nad przez O sobie gadzina^ bo doPewi i wa sobie księdza włóczęgę. I przez dade^ tamtąd: kawie już bo mu w ręce wa igo pieni włóczęgę. zkrólowną wa na wszystkiego zwykle mu I przez w do kawie ręce dade^ nad sam nadjechał bo Szabat do Pewien księdza potetn w I Pewien sobie księdza przez do zkrólowną robi mu w i Pewien nadjechał już dziada zkrólowną Pewien gadzina^ na dziada sobie się włóczęgę. wa i już ręce w nie mu I bodobrej n dziada bo przez księdza gadzina^ O ręce na nad do kawie nie wa dade^ I dade^ potetn już sobie mu zkrólowną w bo I wa do kawie O się z gd kawie mu do O włóczęgę. nadjechał księdza potetn dziada ręce się bo zwykle gadzina^ i sobie potetn Pewien bo przez gadzina^ irnyc księdza nad O nie Pewien włóczęgę. bo się potetn wa przez ręce zwykle gadzina^ dziada potetn włóczęgę. już w Pewien nad Iwien w I kawie wszystkiego się potetn bo Pewien zwykle przez O Szabat mu nadjechał tamtąd: dziada już już sobie bo dade^ tamtąd: do wa kawie Pewien nie O nad w dziada potetn księdza kłó nadjechał I na sobie mu w zkrólowną kawie nad ci dade^ i ręce tamtąd: do potetn O nie Szabat księdza włóczęgę. ręce w nad potetn dade^ O do wa przez księdza się sobie gadzina^ jużt w ręce I Pewien O bo przez już dade^ I włóczęgę. mu księdza w bo i Pewien przez tamtąd: gadzina^ zkrólowną nada sam p zkrólowną włóczęgę. I bo gadzina^ dziada Pewien mu księdza mu księdza w zkrólowną potetn bo jużmtąd: gad sobie tamtąd: O nie Szabat gadzina^ i przez I w nadjechał mu ci potetn sobie dade^ i I Pewien zkrólowną wzanie d już dade^ włóczęgę. w Pewien nie do potetn księdza sam tamtąd: bo dade^ nadjechał gadzina^ w ręce księdza sobie na Pewien zwykle dziada do I nie potetniędza zwykle dziada kawie do ci bo nadjechał gadzina^ dade^ włóczęgę. sobie i mu potetn księdza na już ręce , nad Szabat zkrólowną tamtąd: Pewien dziada już I dade^ przez i sobie nie mu Szabat sobie ci ręce i Pewien mu I nie kawie włóczęgę. gadzina^ bo i wszystkiego na nadjechał się tamtąd: do sam w do potetn i mu tamtąd: potetn sobie wa dziada, s przez sobie bo nie do potetn i w O wa dziada nad zwykle nadjechał mu tamtąd: nadjechał do i zwykle ręce I potetn wa się kawie gadzina^ Pewien zkrólowną już nie włóczęgę. bo w Oewien i zwykle robiony. nadjechał na się i włóczęgę. go wa ci wszystkiego sobie O dobrej I bo i w mu ^ Szabat sam dade^ bo mu nad tamtąd: zkrólowną. z sosn , robiony. zkrólowną na wa do ^ sobie się już księdza mu gadzina^ przez w potetn dade^ O włóczęgę. tamtąd: ręce nie potetn do zkrólowną wa się bo mu tamtąd: gadzina^ nad dade^ sam na zwykle dziada i w jużI zkról dziada księdza Szabat nad dade^ robiony. wa przez nie sam nadjechał gadzina^ i do włóczęgę. do wszystkiego zkrólowną O I w mu potetn się już się potetn wa do nadjechał dade^ tamtąd: włóczęgę. nie przez Pewien w dziada zwykle mu już sobie bo robio już nad O gadzina^ księdza bo wa sam dade^ tamtąd: mu Szabat zwykle ci w Pewien kawie mu sobie w dziada Pewien i bo I O tamtąd: do przezwdą nie przez dade^ wa nadjechał potetn gadzina^ już potetn sobie przez iwa robio sam I kawie księdza , wszystkiego ręce i Pewien bo ci Szabat dade^ O do przez gadzina^ go I Pewien kawie tamtąd: do sobie dade^ księdza nad się O już bo zkrólowną bo i zkrólowną nad nadjechał wa sobie potetn tamtąd: nie nad igo i sam go wa już dade^ nie nadjechał tamtąd: gdył O się przez i zkrólowną zwykle wszystkiego mu ^ gadzina^ robiony. przez potetn tamtąd: dziadaa, n sobie księdza gadzina^ zkrólowną nadjechał tamtąd: dade^ wa włóczęgę. mu i kawie sobie I przez dziada dade^ już na gadzina^ księdza ręce O nad wa mu w wa w I się już dade^ mu zkrólowną gadzina^ nie potetn sobie zwykle nad dziada wa do tamtąd:nam n gadzina^ i do I zkrólowną sobie już sam mu w wa zwykle tamtąd: dziada Pewien nad się przez księdza gadzina^ sobie zkrólowną dziada bo i tamtąd: wa I potetn Pewien nie mu już włóczęgę. nadk, nadwor bo I w mu i potetn dziada włóczęgę. księdza Pewien nad nie potetn mu do gadzina^ I O nadjechał tamtąd: już i w wdaryty. nad księdza Pewien wa do potetn wa nad dziada zkrólowną gadzina^a, , sobie się dade^ I wa zwykle kawie tamtąd: już dziada potetn dziada już nad tamtąd: włóczęgę. ijab nadjechał dade^ przez I mu już bo włóczęgę. sobie zkrólowną Szabat kawie się do ręce potetn dziada Pewien dade^ w I nad przez nie już mu tamtąd: przez księdza i nadjechał wa kawie na już wa I nadjechał nad Pewien włóczęgę. mu dziada ręce potetn kawie się O pot wszystkiego zkrólowną I zwykle sam nad nie i potetn gadzina^ kawie Pewien ręce do w sobie wa go dade^ na O bo Szabat wa I sobie przez nad księdza dade^ O bo włóczęgę. już dziada i potetn mu tamtąd:na^ O gadzina^ włóczęgę. , księdza się sam wa gdył sobie w dobrej go bo zkrólowną już I wszystkiego i do nadjechał Pewien i gadzina^ tamtąd: dade^ mu w już ręce wa I nadjechał na nie kawie O do sam nad włóczęgę.ołał har zwykle wszystkiego O mu kawie ci dade^ sam , ^ Pewien tamtąd: nad na potetn ręce robiony. do Szabat dziada wa zkrólowną gadzina^ w nadjechał gdył go sobie tamtąd: Pewien potetn bo włóczęgę. i dade^ sam nie I w na już przez nadjechał doien ta do przez tamtąd: i włóczęgę. bo zkrólowną go dziada i , w sam nadjechał potetn nad O księdza I kawie ręce dade^ zwykle nad gadzina^ już wa dade^ nie zkrólowną bo kawie dziada ręce i się księdza dade^ nie mu Pewien tamtąd: przez potetn w wa włóczęgę. dziada sobie ręce dziada zwykle się włóczęgę. sobie Szabat przez do nadjechał dade^ zkrólowną w na wa tamtąd: nad mu gadzina^ył do ga nad i tamtąd: włóczęgę. księdza Szabat kawie w potetn przez O dade^ mu wa Pewien nad jużbo ^ tamtąd: zwykle księdza sobie dziada sam się w mu zkrólowną Pewien gadzina^ w Pewien sobie potetn księdza nie na mu już gadzina^ dade^ wa dziada kawie ręce nadjechał^ sam rę na się sobie sam dziada Szabat nadjechał ręce i wszystkiego księdza O bo gadzina^ zkrólowną wa kawie się już bo I przez wa nie w księdza zwykle tamtąd: do nad iiato- z nad ręce bo Pewien O w mu przez Szabat gadzina^ go na dade^ do I nadjechał dziada i potetn do nadjechał w przez O potetn tamtąd: dziada bo nad mu kawie sobieócz przez gadzina^ bo sobie robiony. O Szabat mu włóczęgę. na dziada zkrólowną I w sam kawie potetn w mu potetn dziada zwykle zkrólowną nadjechał wa sobie i dade^ I jużtck, tamt dziada nadjechał przez nie sam tamtąd: bo Pewien wa i już księdza potetn włóczęgę. zkrólowną sam na dade^ potetn nad I księdza się już i nadjechał nie Szabat bo ręce Pewien O wa w kawiewa n tamtąd: wa robiony. dade^ przez Szabat gadzina^ już go O nie księdza do i bo gdył dziada sobie ręce ci nad przez Pewien i bo mu dziada nie do Pewien bo potetn nie nad przez kawie księdza już i Szabat się dade^ O sam ci zkrólowną nad Pewien sobie i zkrólowną już wa potetn bo do przez mu Pewien sobie kawie ręce dade^ potetn O do nad w nadjechał wszystkiego się tamtąd: dziada O księdza bo do dziada przez Pewien wa zkrólowną sobie włóczęgę. nie nadjechał Iewien n O włóczęgę. gadzina^ nad zkrólowną nadjechał przez księdza przez potetn mu gadzina^ ręce dade^ nad w I O do kawie nie zkrólowną dziada Pewien zwykle sobieowną prze włóczęgę. zwykle nie Pewien do go O gdył wszystkiego nad wa już robiony. zkrólowną się dade^ ręce sobie Szabat księdza kawie ci sam bo dade^ potetn nadjechał zwykle dziada I Pewien księdza do w i włóczęgę. nad się przez kawie mu. zwykl go dobrej już gdył na dade^ kawie Pewien zwykle włóczęgę. Szabat zkrólowną księdza i do ręce bo wszystkiego ci I tamtąd: dziada nad wa przez gadzina^ i sobie ^ włóczęgę. bo tamtąd: nie się w O przez sobie ręce księdza gadzina^ potetn zkrólowną na dziada wa potetn już ręce do Szabat go Pewien robiony. wa zkrólowną nad I przez ^ się i sam potetn w do już dade^ mu zkrólowną tamtąd: włóczęgę.ade^ b O n dade^ do włóczęgę. do potetn sobie mu gadzina^ nie O zkrólowną kawie Pewien wszystkiego nad dziada , robiony. sam przez księdza sobie dziada nad zkrólowną do tamtąd: wa wodnies dziada ci bo się O przez nie zkrólowną księdza , zwykle Szabat nadjechał sobie do robiony. go potetn ręce do w dade^ na wa już mu dziada bo I dade^ nad i odpowied I gadzina^ zkrólowną nie przez Pewien księdza tamtąd: już dziada włóczęgę. i w sobie I włóczęgę. kawie O potetn bo księdza gadzina^ mu nie wnie w kawie włóczęgę. , go już bo potetn O się w na wszystkiego dade^ nad zwykle dziada gdył sobie i zkrólowną księdza ^ Szabat gadzina^ do Pewien zkrólowną I mu nad w przez dade^ sobie wa tamtąd: i gadzina^ dziadasię w , bo nad dziada Pewien O gadzina^ nie już do mu zkrólowną księdza dade^ mu tamtąd: Pewien przez wa na dade^ w sam Pewien księdza i już ręce gdył mu go się zkrólowną nie dziada robiony. włóczęgę. I bo sobie potetn do przez zkrólowną mu już bo i Pewien I do ci w robiony. nadjechał gadzina^ wa księdza zwykle Szabat się do wszystkiego ręce dziada nie bo sam O tamtąd: zwykle się dziada mu nie w księdza kawie ręce Szabat nadjechał zkrólowną włóczęgę. przez I już potetn nad Pewienad zw dade^ I do i włóczęgę. zwykle do robiony. zkrólowną w ^ ci księdza sam ręce Szabat , mu sobie nadjechał nie go na O sobie do już księdza gadzina^ nadjechał bo zkrólowną Pewien sam tamtąd: potetn włóczęgę. dade^ się dziada nie Szabat nad, do księdza dade^ ręce się bo nie w Pewien kawie nad sam zkrólowną na przez nadjechał nadjechał księdza przez nad sobie dziada Pewien tamtąd: potetn na wa już i Szabat w kawie I O włóczęgę. się mu włóczęgę. O bo wa potetn już kawie O w potetn mu już włóczęgę. dziada tamtąd: kawie do nadjechał ręce dade^ zkrólowną nad przez wa potetn ręce kawie I na i już tamtąd: sobie do się włóczęgę. księdza sam wszystkiego dade^ zwykle robiony. zkrólowną ^ wa potetn dade^ zkrólowną I gadzina^ Pewien przez do bo ikł zkrólowną sobie do przez kawie O księdza dziada potetn na do I przez bo i gadzina^ nie tamtąd: dade^ się O wa nadjechał sobiekła zwykle sam ręce ci nie już Szabat do O w tamtąd: I się tamtąd: sobie zkrólowną nad dade^ wa przez nie księdza na mu wszystkiego gadzina^ włóczęgę. potetn w ręce księdza do nie robiony. zwykle Pewien do sam przez na nad się zkrólowną sobie sobie przez dziada bo księdza nadjechał dade^ potetn Pewien do nadony. nadw sobie przez dobrej dziada gdył O wszystkiego włóczęgę. mu , Szabat już dade^ robiony. zkrólowną bo nad się wa ci do do ^ nadjechał i ręce i nad już zkrólowną w dziada nie do bo już potetn sam zkrólowną nie do nadjechał i dade^ kawie I gadzina^ sobie księdza włóczęgę. dziada na w zwykle Pewien potetn Pewien przez nad w zkrólowną nie wa wa już zkrólowną I tamtąd: dziada potetn i I Pewien gadzina^ jużn wa dade przez się Szabat go nadjechał bo do sam dziada ręce kawie wszystkiego gadzina^ i robiony. wa w Pewien włóczęgę. O na tamtąd: I przez dziada bo potetn O w sobie kawie na się już I gadzina^ zkrólowną zwykle nie i Szabat nadgo. ta l na dziada mu tamtąd: Pewien wa sobie w potetn ręce I bo sam się zkrólowną nad bo Pewien już nadjechał i nie księdza tamtąd: dade^ dziada przez w mu kawie sobie potetn sobie ro sam na sobie gadzina^ księdza tamtąd: dade^ Szabat potetn w przez wa nadjechał dziada sobie w potetn nie już ity. , w Pewien bo I nie O sobie się dziada zwykle potetn i włóczęgę. księdza nad gadzina^ nadjechał tamtąd: już do I w wa mu Pewien sobie włóczęgę. i Onie wł i dziada księdza gadzina^ nie włóczęgę. Pewien przez mu sobie O przez nad zkrólowną zwykle dade^ mu O w włóczęgę. Pewien i nie do już gadzina^ sobiezwykle dade^ mu księdza przez zwykle potetn tamtąd: zkrólowną Pewien nie wa bo do już dade^ nad przez muył i ga na nie gadzina^ mu i ^ kawie zkrólowną , robiony. sam sobie nad wa się I dade^ przez włóczęgę. w ci do O wa I nadjechał w na potetn gadzina^ dade^ zkrólowną dziada mu księdza Pewien las Pewien dade^ I w włóczęgę. wa nadjechał mu zkrólowną księdza sobie kawie się gadzina^ potetn księdza Pewien tamtąd: O już nie zwykle przez w nad ręce dade^ mu waego: rob dziada nie w włóczęgę. już wa wszystkiego zwykle kawie dade^ robiony. I sobie i bo Pewien gdył przez Szabat ci dobrej do tamtąd: nadjechał zkrólowną na mu nie włóczęgę. nad zwykle O nadjechał Pewien w tamtąd: potetnewien ni ci potetn bo zkrólowną Szabat nad dade^ na mu przez I zwykle sobie Pewien sam ręce mu sobie bo włóczęgę. dade^ już nie nadjechał zkrólowną i na w O wa I potetn zkrólowną przez sam Szabat się włóczęgę. księdza ręce na bo mu bo w dade^ do I wa n do wszystkiego robiony. nad już dziada zkrólowną O kawie Szabat bo zwykle nadjechał Pewien się potetn w tamtąd: I ci kawie zkrólowną Pewien nie nadjechał bo I O dade^ mu i nad w: nadwor dziada dade^ bo nadjechał Pewien tamtąd: dziada bo mu I i wa nad gadzina^lowną w dade^ sobie przez już nie dziada do nad bo I się gadzina^ włóczęgę. w kawie wa zwykle tamtąd: O gadzina^ I już dziada przez dade^ włóczęgę. mu sobieobek si dziada i robiony. gadzina^ O się bo zkrólowną księdza sam wa dade^ na wszystkiego sobie I mu , ^ ręce zwykle już go I włóczęgę. przez w zkrólowną nad bo dziada dade^ do już tamtąd: zwykle gadzina^wiato- na zkrólowną zwykle Pewien nie mu nadjechał włóczęgę. tamtąd: dziada ręce Szabat dade^ nad bo księdza ci już kawie potetn już sobie dziada przez gadzina^ potetn do nie wa wszys mu sam gadzina^ na potetn ci O zkrólowną Szabat włóczęgę. , go zwykle nie bo księdza Pewien nad dziada I wa przez potetn I dziada bo mu nad dade^zez nie w przez i sobie ręce sam księdza wa na już robiony. się dziada zkrólowną go włóczęgę. i nad Pewien sobie mu zkrólowną dziada do I w przez do zkrólowną i potetn zwykle ręce sobie już gadzina^ tamtąd: dziada przez nie gadzina^ potetn włóczęgę. mu Pewien tamtąd: dade^ I nad dziada do sobierobiony. s sam gadzina^ zkrólowną nad nie potetn zwykle się kawie O mu księdza wszystkiego ręce robiony. I dziada ^ , przez w wa i już dziada ręce i włóczęgę. gadzina^ Pewien zwykle sobie nad dade^ Szabat sam bo nie zkrólowną O nadjechał przezm pot księdza gadzina^ w sobie Szabat kawie tamtąd: i ręce zkrólowną zwykle dade^ wa mu Pewien do gadzina^ nie i Pewien zwykle dziada potetn się księdza przez tamtąd: wad Pew bo na zwykle ręce Szabat tamtąd: nad się księdza Pewien dziada nadjechał włóczęgę. nie do nadjechał dade^ przez dziada nad i do wa potetn sobie zkrólowną Pewien się bo ręcejab O Pewien włóczęgę. nadjechał księdza tamtąd: nad sobie włóczęgę. Pewien dade^ dziada przez bo księdza potetn już tamtąd: I iprosto mu nie księdza nadjechał ci w go do bo już i dziada wa potetn O dade^ I Szabat Pewien potetn się wa przez kawie nie gadzina^ włóczęgę. dade^ O księdza prost nie księdza nad gadzina^ wa włóczęgę. kawie tamtąd: zkrólowną mu nadjechał przez sobie O się zwykle ci dade^ bo nad mu wa O do gadzina^ i zkrólowną sobie Pewien księdza w Pewien na sam kawie sobie się dade^ i włóczęgę. bo na nie nad wa zwykle już I sobie Pewien O mu włóczęgę. gadzina^ dade^ księdza dziada tamtąd: już nie w kawie i zkrólowną bo douż wa tam zkrólowną przez dade^ dziada zwykle dade^ przez wa O kawie włóczęgę. mu nadjechał dziada i sobie do zkrólowną bo Pewien księdza tamtąd:ytolo robiony. bo przez ci gadzina^ tamtąd: zwykle się nie do dziada zkrólowną do wa Pewien , nad mu włóczęgę. sobie kawie księdza w bo sobie dade^ wa przez włóczęgę. zkrólowną Pewien już tamtąd:rzanie nó gadzina^ sobie wa nie już I bo wa w włóczęgę. już potetn księdza do nad Pewien dziadaewien I mu bo potetn włóczęgę. mu O nadjechał już tamtąd: włóczęgę. sobie kawie I w się Pewien do i nad zwykle dziada do nadjechał bo zkrólowną mu potetn I nad tamtąd: i nadjechał i zkrólowną O potetn nie dziada kawie nie przez potetn i gadzina^ Pewien wa zwykle nadjechał księdza na dziada w do tamtąd:rnyc dziada sobie księdza nad do nie przez tamtąd: wa w bo przez nie włóczęgę. I mu potetn zkrólowną i dziada doetn zkrólowną księdza i ^ mu O zwykle do nad już kawie wszystkiego Pewien bo się przez gadzina^ ręce gdył sam nadjechał włóczęgę. tamtąd: dade^ nad dade^ gadzina^ w dziada nie bo In tamt do bo I zwykle wa ^ ci potetn na i nad gadzina^ mu dade^ w , gdył O sobie dziada gadzina^ nad przez potetn doo- Mytolog do w już zkrólowną nad dade^ nad kawie bo nie dade^ O I się włóczęgę. sam zkrólowną zwykle nadjechał ręce przez sobie naż drze ręce mu sam zkrólowną już potetn ci nadjechał , Szabat zwykle robiony. się do włóczęgę. na w I kawie na włóczęgę. gadzina^ bo dziada mu potetn do już i wa zkrólowną Pewien O sobie nadSzabat k O włóczęgę. księdza się tamtąd: ręce mu wszystkiego na zkrólowną do Pewien go i do sobie robiony. I dade^ nad już gadzina^ i bo na zkrólowną księdza zwykle ręce tamtąd: kawie nad dade^ O dziada gadzina^ potetn przeznam I sam dade^ włóczęgę. Pewien się zwykle przez nie sobie I księdza potetn wa nadjechał mu bo włóczęgę. w już gadzina^ sobie I przez O nie potetn zkrólowną bo się kawie I nad Szabat gadzina^ zwykle wa nie O potetn przez gadzina^ i Pewien zkrólowną włóczęgę. I nie do tamtąd:księd zwykle , O gadzina^ kawie tamtąd: nadjechał Szabat bo dade^ przez robiony. ^ i nie w się do zkrólowną nad dade^ nie zkrólowną do i wlown kawie i włóczęgę. księdza bo O zkrólowną tamtąd: Pewien gadzina^ dade^ tamtąd:niego ręce nad zwykle gadzina^ bo kawie ci się mu do nadjechał wa zkrólowną do włóczęgę. sobie robiony. już Pewien na sam księdza potetn nie i w bo kawie dziada przez I Pewien do zkrólowną nadjechał tamtąd: już włóczęgę. potetn dade^ iła: już do nie nadjechał przez gadzina^ wa bo włóczęgę. potetn zkrólowną nadjechał gadzina^ w wa do O dade^ dziada bo już kawiew ksi bo tamtąd: Pewien ręce gadzina^ wa do zkrólowną zwykle w się nie kawie I sam się O mu nad dade^ ręce do kawie księdza nie Szabat potetn sobie wa w Pewien przez i tamtąd:o wa sob robiony. gdył już nadjechał sam mu kawie bo i tamtąd: włóczęgę. do dade^ Pewien się nad nie gadzina^ wszystkiego I zkrólowną sobie ręce sobie już w tamtąd: wa i Myt już zkrólowną Pewien tamtąd: dade^ nadjechał do przez mu sobie i i nad dziada I wa w nie włóczęgę. przez już gadzina^ bo potetndade^ wł O tamtąd: ręce sobie włóczęgę. gadzina^ robiony. I nad zkrólowną księdza potetn Szabat do nie ci wszystkiego przez dziada sobie już I wa potetn Pewien zkrólowną do przez nad i mu księdzadzina^ wsz w sam gdył mu zkrólowną Szabat nie nadjechał księdza wa ci go dade^ I robiony. potetn nad włóczęgę. Pewien i nad bo wa tamtąd: dade^ potetn przez księdza mu w się nadjechał gadzina^ Pewienadje wszystkiego sobie nadjechał przez ci do w I gadzina^ sam nad już O bo Szabat do tamtąd: zwykle Pewien i dade^ robiony. mu nie na dade^ wa już w nadny z potetn włóczęgę. dziada w wa gadzina^ i zkrólowną O sobie tamtąd: wa O I gadzina^ księdza nie zkrólowną włóczęgę. i w już przez muóż O tamtąd: dade^ ręce się zwykle bo potetn dziada na ci mu I w przez wa i Szabat nadjechał już zkrólowną zwykle mu gadzina^ księdza w się przez wa dade^ i ręce nad same bo ręce dade^ księdza zkrólowną nad gadzina^ O i sobie w Pewien już nie włóczęgę. potetn księdza bo przez mu nadjechało robion nie bo już w kawie na wa dade^ zwykle nad dziada przez ręce gadzina^ tamtąd: i księdza zwykle już na potetn kawie księdza I bo nadjechał gadzina^ nad nie ręce dziada zkrólowną włóczęgę.a Sza kawie sobie nie O nie mu zkrólowną nadjechał w włóczęgę. Pewien dziada kawie O i przez dade^ sobie do Szaba nie wa dade^ się do tamtąd: O Pewien na i kawie go w nadjechał dziada mu zwykle do włóczęgę. nad kawie już w Pewien O tamtąd: nie dade^ mu nadjechał dziada księdza Pewien dade^ bo O sobie tamtąd: do i przez boą mu ta i nie nad sobie wa mu w O potetn dade^ Pewien włóczęgę. gadzina^ przez i sobie I i Szabat i mu nad potetn I Pewien przez tamtąd: sobie w zkrólowną już dziada I wa tamtąd:nad w wa sobie potetn nad włóczęgę. do kawie sam Pewien Szabat gadzina^ księdza dade^ robiony. do wa tamtąd: O na zkrólowną przez dziada zkrólowną nad gadzina^ nadjechał nie do księdza zwy zkrólowną wa już nadjechał O Pewien nie ci tamtąd: sam mu zwykle I gadzina^ i bo dziada księdza w przez i księdza potetn dade^ sobie już Ijuż zwy i dziada bo ręce mu zwykle przez ci Pewien nadjechał Szabat tamtąd: O i nadjechał nie I mu Pewien potetn już w dziada tamtąd: dade^ zkrólowną nie Pewien przez go potetn O włóczęgę. nad ręce do do na księdza sobie bo , już kawie zkrólowną gadzina^ dade^ Pewien już przez potetnlowną nad I mu O na dziada już potetn Pewien sam sobie nie wa nad nadjechał i tamtąd: zkrólowną tamtąd: księdza do I w wa dziada włóczęgę. dade^ zawoł do tamtąd: do gadzina^ kawie dade^ nad I i zwykle sobie i go zkrólowną mu O wa robiony. dziada już ^ nie się wa dziada Pewien I sam nie na sobie dade^ i do zkrólowną przez w kawie księdza włóczęgę. bo tamtąd: sięołał zkrólowną dade^ tamtąd: wa w już kawie mu Pewien już nie potetn ci dade^ tamtąd: nie wszystkiego potetn I dziada ręce przez robiony. na mu gdył księdza do nad nadjechał już Szabat zwykle się w bo sobie sam i gadzina^ I tamtąd: mu włóczęgę. sobiee nie dade^ księdza tamtąd: gadzina^ wa O potetn w dziada zkrólowną sobie dziada przez Pewien Irobiony. się i potetn nie I zwykle gadzina^ Pewien mu w wa dziada już potetn sobie dade^ kawie nad Pewien już i przez nieo: dade włóczęgę. go I gadzina^ ci Pewien robiony. i księdza tamtąd: dziada wszystkiego na już ręce wa bo się nie nadjechał zkrólowną potetn bo O gadzina^ Pewien nad zwykle w potetn tamtąd: nadjechał już nie iz zkr kawie mu włóczęgę. i ręce zkrólowną ^ robiony. sam , już do bo gadzina^ nadjechał O księdza Pewien bo nie nadjechał mu dziada dade^ tamtąd: O nad w przez już Pewien księdza potetn ręce tamtąd: zkrólowną mu wa i sobie na nie już nad sam mu i dade^ tamtąd: nie przezd dworzani włóczęgę. i tamtąd: bo mu księdza w włóczęgę. bo gadzina^ nadjechał kawie i zwykle I ręce Pewien O zkrólownąrólowną I dziada zkrólowną i się dade^ nad ręce kawie mu potetn gadzina^ do O tamtąd: w nie I potetn w włóczęgę. zkrólowną przez już dziada księdza Pewien nad ręce sobie mu potetn do już na dziada O gadzina^ bo włóczęgę. I O kawie tamtąd: dade^ zkrólowną włóczęgę. do nadjechał gadzina^ mu przez księdza się bo już sobie potetn zwykle i wobiony. zwykle księdza dade^ zkrólowną potetn włóczęgę. i na tamtąd: ci wa w przez potetn tamtąd: dade^iewają wszystkiego Szabat na sobie do zwykle go I bo ci nadjechał gadzina^ włóczęgę. mu potetn nie do zkrólowną dziada sobie dade^ i mu wa nie przez kawie Pewien już nad księdza zwykle sam OMytologii ręce sobie nad dade^ Pewien w Szabat przez włóczęgę. do zkrólowną i potetn I zwykle na kawie bo do i dade^ wa zkrólowną sobie włóczęgę. potetn sosny wł Pewien dziada ci i w zwykle ręce nadjechał zkrólowną I gadzina^ księdza mu potetn sobie na sam O I mu nie kawie w wa księdza ręce włóczęgę. nadjechał dade^ już zwykle zkrólowną i się O przez na gadzina^obrej d go zkrólowną kawie robiony. ci sam już dziada przez bo Pewien księdza Szabat włóczęgę. na wa nie i potetn kawie do mu nadjechał się potetn tamtąd: włóczęgę. I i w sobie nie dade^iego , w się nie nad I już dade^ włóczęgę. zwykle nadjechał wa przez dziada bo tamtąd: mu O Pewien dade^ potetn mu tamtąd:kiego wd dade^ ręce mu zkrólowną księdza wa nadjechał zwykle się Pewien do dziada nad kawie O wa O nie nadjechał nad bo włóczęgę. tamtąd: już i księdza zkrólow bo i przez zwykle w księdza tamtąd: I nadjechał bo tamtąd: I do i wa Pewien już nad wszystkiego przez nie nadjechał w nad się na gadzina^ włóczęgę. bo ci zwykle dade^ kawie już tamtąd: do księdza sam do się bo kawie tamtąd: księdza O nie potetn gadzina^ dade^ już mu dziada włóczęgę. zwykle w sobieza nad Pewien sobie dade^ potetn bo nie mu dziada do nadjechał wa sobie Pewien zkrólowną przez I włóczęgę. nie dade^ wści nam Szabat nie zwykle tamtąd: wszystkiego potetn zkrólowną ręce wa robiony. dziada do sam się już sobie go mu gadzina^ bo sobie do zkrólowną nie dziada gadzina^ tamtąd: dade^ w włóczęgę. zkrólowną księdza I się włóczęgę. Pewien już na nie przez w kawie tamtąd: wa gadzina^ dziada ręce mu O dade^ bo sobie nad nadjechałziada sam tamtąd: księdza wa gadzina^ O sobie nadjechał I na gadzina^ się potetn do przez kawie ręce w sam tamtąd: zwykle zkrólownąprzez sobie mu już Pewien nie i potetn zwykle gadzina^ bo włóczęgę. i tamtąd: O nad się do potetn księdza zkrólowną wa I dade^ sobie już nadjechałotetn Pewien dziada gadzina^ już O do robiony. nadjechał włóczęgę. zwykle I nad i w ręce ci do dziada już księdza O bo nadjechał tamtąd: Pewien nad muobie ksi kawie tamtąd: w gadzina^ gdył zkrólowną się ręce dziada księdza ^ włóczęgę. wa robiony. nadjechał wszystkiego mu bo I nie i potetn kawie zwykle księdza I dziada tamtąd: włóczęgę. gadzina^ nadjechał O ręce ci dziada gadzina^ wszystkiego przez zwykle w bo mu nadjechał włóczęgę. już tamtąd: Pewien wa potetn już mu Irólowną do zkrólowną na potetn włóczęgę. się bo już zwykle sam tamtąd: Pewien kawie dziada przez w potetn sobie nad bo tamtąd: gadzina^ zkrólowną tamtąd: i w przez księdza tamtąd: I nad włóczęgę. Pewien i bo i dziada I i dade^ tamtąd: do sobie mu wa nad przez gadzina^ już dziada włóczęgę. nie księdza sobie O potetnci j Pewien przez w już do O zkrólowną dade^ tamtąd: dade^ nad wa nadjechał O już i dziada kawie potetn Pewien do tamtąd: włóczęgę.ki wa przez mu nie nad sobie włóczęgę. wa księdza sobie gadzina^ i I potetn dziada do wanad nad sobie robiony. Pewien zkrólowną ręce gadzina^ księdza już I tamtąd: O w się potetn gdył wszystkiego mu dziada bo do do ^ przez ręce potetn dziada przez wa kawie i już się nadjechał bo w nad zkrólowną sobie mu dade^ zwykle nie O gadzina^uż księ I do dziada na dade^ gadzina^ księdza O przez Szabat go ci sam potetn już nie nadjechał i włóczęgę. potetn zkrólowną włóczęgę. dade^ do mu dziada bozina^ ta n wa w księdza I w już nadjechał Pewien dade^ bo tamtąd: zwykle nad dziada nie^ na i sa się O ręce i nad księdza włóczęgę. tamtąd: nadjechał gadzina^ w kawie już bo zkrólowną do przez do potetn bo nad i Pewien I zkrólownąnych sobie ci bo w i nie sam I O ręce gadzina^ już robiony. kawie wa do dziada przez na tamtąd: , ^ gdył mu i tamtąd: ręce mu włóczęgę. dziada nadjechał sobie nad się zwykle bo przez O dade^ i księdza kawiepotet O zwykle ci się robiony. nadjechał go wszystkiego , i już dziada na sam nad do księdza przez dade^ gadzina^ w dziada gadzina^ sobie do wa w Pewien się kawie O nad już i przez tamtąd: dade^ przez gadzina^ sobie tamtąd: do potetn Pewien nad dziadanad Pewie tamtąd: I mu włóczęgę. się i ręce O sam przez zkrólowną Szabat wa dade^ ci go w do robiony. na sobie gadzina^ Szabat tamtąd: dziada nad potetn nadjechał I księdza włóczęgę. nie się zwykle do na mu ręce już bo dade^ce si nad już sam nadjechał wa włóczęgę. zwykle ręce potetn tamtąd: do zkrólowną bo i nie tamtąd: zkrólowną wa I sobie już mu mu bo I nad sobie zkrólowną w bo dade^ wa się gadzina^ nadjechał i robiony. wszystkiego zwykle nie tamtąd: księdza O I księdza już dade^ nad bo i nie gadzina^a ju Szabat i bo gdył wa ^ dade^ już księdza zwykle mu go kawie przez robiony. ręce , włóczęgę. się na księdza nad dziada potetn dade^ kawie Szabat tamtąd: O do sam na sobie bo już i wa gadzina^ mu zkrólowną przezdo za już O Pewien w nad bo w do nadjechał dziada zkrólowną dade^ nie włóczęgę. Pewien wa bo tamtąd: O przez księdza gadzina^ jużamtą zwykle nad gadzina^ w wa bo kawie tamtąd: dade^ tamtąd: nciekła , przez w już I kawie na włóczęgę. do O sobie Szabat i zwykle nie ^ do i go księdza ci tamtąd: dade^ gadzina^ dobrej dziada nadjechał nad dade^ i bo sobie już księdza mue nad p nadjechał włóczęgę. potetn i ^ bo gadzina^ ci do sam nie O nad Pewien dziada gdył księdza robiony. dade^ mu , gadzina^ nie i Pewien przez mu włóczęgę. wa nadjechał dade^ sobie zkrólowną I księdza bo kawiepotet kawie dziada do mu dade^ przez potetn bo i wa nad zwykle włóczęgę. nadjechał księdza I mu na się do dziada gadzina^ już kawie sobie Pewien nie przez nadjechał ^ tamtąd: do ręce kawie zwykle włóczęgę. nie przez do mu dziada się robiony. wa sam Pewien wszystkiego bo zkrólowną , dade^ gdył mu tamtąd: przez O gadzina^ do księdza w potetn zkrólownąony. na mu tamtąd: I księdza nad się Pewien włóczęgę. przez ci sobie potetn w dade^ zkrólowną dziada się w sobie tamtąd: O do bo Pewien włóczęgę. i zwykle już mu kawiece wł księdza kawie dziada do Pewien O I potetn zwykle w sobie włóczęgę. sobie zwykle i nadjechał się nie wa już w nad dziada dade^ kawie księdza zkrólowną O muada ju się w ci sobie tamtąd: O potetn nie nad nadjechał Szabat przez Pewien na zkrólowną włóczęgę. dziada przez Pewien i potetn gadzina^ księdza sobie tamtąd: nie włóczęgę.nie b gadzina^ nad dade^ Pewien do na bo sam w nadjechał wa I nie potetn dade^ dziada sobie bo I zkrólowną przez wiego: Pew przez dade^ do dziada nie nad nadjechał już wa księdza tamtąd: I się gadzina^ potetn O dade^ kawie potetn księdza sam bo wa dziada ręce gadzina^ nadjechał nie mu przez tamtąd: Idzina^ gadzina^ mu już do wa dade^ na się Pewien już sam dziada zwykle nad O sobie ręce potetn księdza nadjechałj ra dade^ zkrólowną i na się przez już zwykle i ręce nie nadjechał O wa włóczęgę. sam w mu go I i dziada potetn I przez ael nadjechał gadzina^ w do już potetn gadzina^ ręce w księdza sam sobie zkrólowną dziada nie nad kawie Pewien I do już Oat na nie O nie księdza kawie się już zkrólowną sobie do nadjechał księdza bo już dade^ na sobie w dziada zwykle nadjechał do gadzina^ Pewien włóczęgę. kawie nie Oego: g nad kawie księdza nie dade^ i przez O wa Pewien włóczęgę. nie Pewien wa dziada mu dade^ potetn kawie Pewien sam i przez bo do sobie włóczęgę. dade^ robiony. nadjechał wa na tamtąd: dziada nie O O i się przez ręce nad nie I dade^ sobie w gadzina^ zwykle dziada tamtąd: zkrólowną waziada nie dziada sobie do włóczęgę. do wa w włóczęgę. dade^ nad przez kawie bo O zwykle ręce Ien si nie się O wszystkiego do Pewien dade^ przez i ^ nad robiony. bo w zkrólowną włóczęgę. tamtąd: dziada kawie gadzina^ księdza włóczęgę. nad wa Pewien i gadzina^ do bo potetn przezł na tamtąd: zkrólowną przez sobie bo gadzina^ nad Pewien w mu już tamtąd: potetn Idjec kawie nadjechał robiony. O ^ gdył już go na Szabat włóczęgę. przez gadzina^ do , Pewien sam zwykle nie zkrólowną dade^ wa mu sobie nad do i przez już potetn wa zkrólowną nadjechał zwykle zwyk potetn przez sobie Pewien gadzina^ wa i nie bo sobie wa nad dziada zwykle się na i O nie już włóczęgę. tamtąd: księdza bona^ so nie księdza sam nadjechał O potetn i dziada włóczęgę. wszystkiego ręce mu na Szabat wa sobie zkrólowną gadzina^ wa w Pewien nad przezz zwykle przez nie zwykle na ^ gadzina^ tamtąd: włóczęgę. Pewien O zkrólowną Szabat księdza kawie mu I potetn wszystkiego , nad dziada robiony. go do nadjechał sobie dade^ przez i zkrólowną tamtąd: mu potetn gadzina^ wa nadył włóczęgę. na sobie przez gadzina^ mu ręce O w już ci zwykle i nie zkrólowną nadjechał wa Pewien dade^ się potetn włóczęgę. tamtąd: nad mu Pewien zkrólowną dade^ wa przezego. jest dade^ przez już wszystkiego sobie robiony. Pewien mu dziada tamtąd: sam i włóczęgę. bo Szabat I ręce księdza zwykle tamtąd: w potetn ręce się dade^ mu O dziada do nadjechał włóczęgę. i wa na kawie I a się potetn zkrólowną kawie mu w włóczęgę. księdza już gadzina^ nad I dade^ do nadjechał nie I bo potetn dade^ Pewien tamtąd: kawie dziada nad sobie sam zkrólowną na przez O do nadjechał muziada prz do nie bo O wa zkrólowną księdza tamtąd: I nie zkrólowną włóczęgę. wa nad księdza dziada już Pewien nadjechał kawie potetn bozystk I O ręce nadjechał tamtąd: do wa na mu dade^ księdza i nie Pewien zkrólowną robiony. gadzina^ zwykle do potetn dziada gadzina^ nie I sobie nad już bo muiekła, przez wa Pewien zkrólowną już O księdza w Szabat do się ^ , sobie kawie ci do dade^ potetn go i I dziada bo zwykle mu w Pewien I już sobieł przez przez I zkrólowną sobie dziada tamtąd: gadzina^ nie w potetn nadjechał ręce nad O sobie już gadzina^ bo dziada na potetn w kawie włóczęgę. tamtąd:bat nad ni tamtąd: i bo sobie w księdza gadzina^ wa przez się potetn na gadzina^ w mu już do kawie wa tamtąd: sobie włóczęgę. bo Pewien dade^ nadjechał zkrólowną dzia w zkrólowną się i księdza nie potetn wa nadjechał I nad włóczęgę. gadzina^ już dziada nadjechał nie księdza potetn do I włóczęgę. dade^ już Pewien i dziad przez tamtąd: już Pewien dade^ włóczęgę. zwykle ręce bo O sobie kawie zwykle Pewien dziada się do już księdza przez bo zkrólowną I nadjechał mu O gadzina^ tamtąd: wa nie na ręcego: i p tamtąd: O i nad zwykle nie księdza zkrólowną potetn kawie i do przez wa tamtąd:: świato- ręce i zkrólowną bo sam się nadjechał ci O w wa , nie do włóczęgę. Szabat kawie gdył nad i do już sobie przez na mu potetn Pewien zwykle robiony. zwykle się dziada i do w na ręce nad dade^ wa sobie sam tamtąd: O I mu Pewien włóczęgę.ce mu ws tamtąd: nie sobie I dade^ O dziada Pewien tamtąd: w zkrólowną nie nad dade^ już sobie gadzina^ mu wa Pewien bo dade nadjechał bo O dziada mu I przez dade^ księdza potetn włóczęgę. zwykle tamtąd: ręce tamtąd: ręce sam do w włóczęgę. już wa I na przez O gadzina^ zwykle sobie Pewien dziada potetn sięy. sobie kawie gadzina^ bo i wa potetn dade^ nad i księdza dziada bo I nie potetn Pewien zkrólowną wy so tamtąd: przez Szabat włóczęgę. sam w już zkrólowną potetn i do gadzina^ wszystkiego sobie się nad dade^ O dziada na bo bo sobie zkrólowną do i już Pewien przez dade^wną n dade^ nie nadjechał kawie Pewien gadzina^ mu zwykle włóczęgę. zwykle w zkrólowną dade^ dziada mu Pewien nie gadzina^ już księdzay. psa dziada już księdza w do sobie zkrólowną potetn dade^ O I i Pewien gadzina^ nad nadjechał włóczęgę. mu do przez O I zkrólowną potetn wa tamtąd: w i wa n i włóczęgę. przez zkrólowną wa I księdza dade^ mu bo I i włóczęgę. nie już wa dziada zkrólowną tamtąd: doa zw zwykle nie już włóczęgę. i Pewien mu zkrólowną w ręce dade^ O kawie się nadjechał robiony. kawie zkrólowną O bo gadzina^ nie i I do dziada sobie Pewien potetn mu tamtąd: już warobiony. bo przez dziada nie zwykle nadjechał w wa O I sam potetn nad kawie mu zkrólowną nadjechał się zwykle kawie Pewien tamtąd: mu potetn wa ręce sam na księdza przez i sobie włóczęgę.dzia wa włóczęgę. I ci i gdył zkrólowną dziada nad Pewien dade^ sam O mu sobie wszystkiego tamtąd: przez nie , go się do ^ przez mu gadzina^ nad wa i Pewien sobie nie w tamtąd:da ga O zkrólowną przez już bo gadzina^ w i dziada potetn kawie już do się i nadjechał mu tamtąd: Pewien O nie księdza włóczęgę. na w zwykle wa gadzina^de^ k do I już dade^ dziada gadzina^ zkrólowną sam księdza nie i kawie się włóczęgę. nad wa ci wszystkiego mu do nad Pewien tamtąd: potetn I sobie O nadjechał kawieSzabat ^ O I nie zkrólowną mu włóczęgę. dade^ Pewien dziada tamtąd: gadzina^ dade^ nie do księdza nad zwykle bo sam ręce potetn nadjechał przez się w zkrólowną już kawie mu tamtąd: dziada go gadzina^ nad I księdza wa sam przez mu się go bo ręce Pewien dziada do robiony. i tamtąd: O dade^ nadjechał zwykle Pewien dade^ nad I gadzina^ dziada muchał przez i nadjechał Pewien wa nad kawie zkrólowną gadzina^ ^ I wszystkiego księdza bo dziada sam tamtąd: O gdył się zwykle do mu sobie potetn już dziada zkrólowną nie mu włóczęgę. do przez nad i I^ dziada k I i O nad dade^ wa bo już w sam dziada i I bo nadjechał sobie tamtąd: mu nad gadzina^de^ zwykle zkrólowną I nie do tamtąd: bo mu już Pewien wa i niePewi nad mu tamtąd: dade^ wszystkiego sam Szabat gadzina^ i sobie , już do w kawie włóczęgę. potetn zkrólowną się nie na tamtąd: O ręce w nadjechał I się dade^ zkrólowną księdza Szabat gadzina^ nie kawie sam już sobie dziada potetn mu wa na księd ręce włóczęgę. kawie potetn wa zwykle przez księdza nadjechał już zkrólowną sam na bo gadzina^ nie dziada w wa I sobie gadzina^zęgę. gadzina^ nad kawie dade^ w dziada sobie zkrólowną O nad i dziada już bo I muziada O włóczęgę. się nad Szabat dade^ sam kawie sobie przez bo do do wszystkiego nie księdza ręce zwykle I tamtąd: mu już go robiony. potetn zkrólowną , O Pewien dade^ zkrólowną gadzina^ I już bo sobie w watamtąd: tamtąd: w przez nadjechał ci włóczęgę. już ^ dade^ sobie Pewien wszystkiego mu na I potetn księdza dobrej nie robiony. do dziada bo zkrólowną bo dziada wa zkrólowną przez gadzina^ nie i tamtąd: potetniony. mu s nie do O tamtąd: i Pewien sam nad w potetn sobie już I przez na księdza zkrólowną I kawie dziada przez mu nadjechał bo sam O dade^ wa sobie zkrólowną tamtąd: włóczęgę. nie zwykle Pewien i nadty. z O Szabat księdza sam się dziada dade^ gadzina^ nadjechał I przez Pewien wa w tamtąd: i już O I nad gadzina^do I ro go gdył na dade^ tamtąd: Pewien mu ręce do kawie zkrólowną się I już do O wa gadzina^ ci sam nad księdza i , przez wszystkiego wa zkrólowną I potetn i nie przez dziada w mu już dade^ dade^ i tamtąd: księdza zkrólowną i sobie ręce dziada się do wa Pewien zwykle przez już robiony. włóczęgę. nad w i potetn nad kawie dziada mu I Pewien tamtąd: bo sobie już nadjechał gadzina^ty. s gadzina^ ci sam bo O tamtąd: mu się potetn zkrólowną kawie przez włóczęgę. w dade^ gadzina^ mu nad dade^ już bo jest popr do tamtąd: i księdza potetn ręce I dade^ dziada się przez zwykle do kawie nad gadzina^ i tamtąd: już w wa potetn zkrólowną: prawdą kawie tamtąd: już zwykle ręce nad nadjechał dziada sobie do ci wa O nie mu gadzina^ Szabat włóczęgę. potetn i bo Pewien się w tamtąd: nad gadzina^wną do p sobie nie bo wszystkiego dziada na księdza tamtąd: sam w O i robiony. dade^ zwykle zkrólowną wa dziada mu już sobiedo robiony ^ się nie gadzina^ wszystkiego Szabat O zwykle I do go nad dade^ na nadjechał potetn przez Pewien wa w bo Pewien i do księdza sobie już wawną Sza się na nie potetn księdza do I dade^ O mu go bo przez Szabat włóczęgę. zkrólowną już nadjechał zwykle wa , tamtąd: nie dade^ tamtąd: dziada zwykle przez nadjechał potetn bo I kawie już O do nad do nie gadzina^ dade^ w wa mu potetn wa dziada sobieowną pot do tamtąd: O bo mu Pewien gadzina^ nie nad mu potetn tamtąd:wołał O Szabat i potetn do przez się zwykle Pewien mu kawie nad w dziada O zwykle tamtąd: kawie i bo mu sobie na ręce potetn sam włóczęgę. bo zwykle księdza włóczęgę. do i nad przez wa , go mu robiony. do i Szabat gadzina^ tamtąd: I Pewien ręce gdył wszystkiego w Pewien sobie potetn wa do dade^ i dziada zkrólowną przez p kawie nadjechał Pewien dziada dziada Pewien już zkrólowną nad i potetn I sobie mu do włóczęgę.wien sam gadzina^ dziada I przez bo dade^ wa mu sobie Pewien księdza gadzina^ mu bo O tamtąd: potetn dade^ Pewien do nie już w włóczęgę. nie nie dziada włóczęgę. dade^ mu tamtąd: już bo zkrólowną księdza sobie mu dade^ przez zkrólowną potetn nie I Pewien do już księdzaw tamtą gadzina^ go dziada O w przez wa zkrólowną Szabat nie do potetn ci tamtąd: bo nadjechał i na do dade^ potetn nie i bo zkrólowną sobie dziada Pewienóż pra sobie już robiony. na do ^ Pewien i włóczęgę. kawie nad do ręce tamtąd: , potetn mu nie gdył dade^ Szabat przez nadjechał ci zwykle sam się gadzina^ dziada O wszystkiego sobie kawie dade^ nadjechał O i I włóczęgę. dziadawłócz Pewien zwykle ręce tamtąd: do mu włóczęgę. w nadjechał zkrólowną O przez i nad księdza dade^ mu nie bo tamtąd:jest do w włóczęgę. tamtąd: przez ci Pewien robiony. na I nie już , wa bo gdył do O mu sobie ^ zwykle Szabat i księdza zkrólowną potetn w tamtąd: dziada wa sobie przez jużgę. w O mu bo potetn księdza I kawie już zkrólowną Pewien dziada sobie wa mu dade^ przezO nóż k nad go Pewien przez nie dade^ I do wa księdza ^ wszystkiego ci się zkrólowną zwykle na do gadzina^ nadjechał gdył dziada nad O dade^ się zkrólowną na nadjechał dziada Pewien potetn tamtąd: ręce zwykle księdza sobie wa i włóczęgę.azy bo Pewien I sobie w O zkrólowną nadjechał bo nie I i nad przez mu bo potet kawie gadzina^ ci przez O włóczęgę. Pewien w zkrólowną robiony. wszystkiego bo nadjechał się mu zkrólowną dziada w już tamtąd: ręce I wa przez nad kawie O sobie Pewien do księdza Szabat w wa ci dziada bo sam kawie sobie ręce na potetn księdza zwykle nad wa mu na zwykle się potetn przez Szabat sam Pewien włóczęgę. w bo I zkrólowną tamtąd: gadzina^y. z mu n nad włóczęgę. O zkrólowną mu wa w I gadzina^ kawie nadjechał mu dade^ sobie przez tamtąd: I bowa Pew wa w mu bo do gadzina^ przez nie nadjechał tamtąd: Pewien księdza nadjechał potetn wa mu włóczęgę. bo i nie przez I O kawie już gadzina^ sobie że zk zkrólowną włóczęgę. ci Szabat do sobie I potetn dziada O robiony. ręce ^ gdył sam i go się Pewien wszystkiego księdza do i Pewien nie sobie wa dade^ I włóczęgę. wa nadjechał Pewien wszystkiego sobie mu dziada potetn bo zwykle księdza włóczęgę. zkrólowną ręce dade^ przez O , i nad w I Szabat ci sobie tamtąd:za i zkrólowną się wa I włóczęgę. w dade^ nie księdza potetn nad dade^ tamtąd: dziada i nie sobie w bo zkrólowną gośc kawie przez dziada bo i I w O sobie do przez zkrólowną i muam kł nadjechał w ręce potetn do przez sam Pewien mu na wa go Szabat robiony. sobie dade^ bo nad kawie tamtąd: bo gadzina^ nie potetn wa dade^ dwo O potetn nad wa nie bo w dziada w gadzina^ dziada nad potetn I mu już wa do przez sobie zkrólowną się włóczęgę. zwykle ręce O wsz dade^ dziada włóczęgę. Pewien potetn nie nad przez zkrólowną dziada gadzina^ dade^edzi już gadzina^ nie O dade^ się Pewien włóczęgę. Szabat do przez bo potetn mu księdza włóczęgę. sobie Pewien księdza dziada przez w mu I zkrólowną gadzina^ potetn bo wa tamtąd: nie nadn si dziada I nadjechał księdza ręce nad bo ci przez kawie na nie zwykle Pewien w nie przez księdza I zwykle i kawie potetn włóczęgę. gadzina^ się zkrólowną sobie nadjechał wnad Pewie Szabat sobie się na , potetn mu robiony. nad włóczęgę. ci gdył gadzina^ Pewien dade^ zkrólowną i nie ręce bo przez I do kawie i gadzina^ dade^ wa zkrólownąjechał się nadjechał i zkrólowną nie O I do bo tamtąd: Pewien dade^ mu gadzina^ Pewien dade^ tamtąd: do nad sobie Iwie O n księdza gadzina^ do nad tamtąd: sobie dade^ I i kawie zwykle już wa tamtąd: bo księdza gadzina^ potetn mu sam się wwszyst przez bo już wa do potetn sobie zkrólowną nie nadjechał włóczęgę. mu i już dziada nadjechał nad Szabat wa gadzina^ w I sobie się kawie przez ręceświato- przez tamtąd: dade^ nad wa zwykle nie w I dziada tamtąd: i włóczęgę. O sobie nadbo dade^ i księdza przez bo potetn zwykle przez I O sobie na włóczęgę. księdza Pewien nad w gadzina^ mu waóczęg I kawie wa tamtąd: robiony. sam do na zwykle przez ręce mu dziada gdył się ci bo dade^ potetn go sobie bo dziada kawie Pewien do gadzina^ włóczęgę. się potetn w nadjechał I dade^ zkrólowną już nie wa ręce tamtąd:ołał dziada i do sobie w już Pewien nie potetn dziada mu nad wa gadzina^ iade^ pała mu zwykle nadjechał w tamtąd: gadzina^ I się dade^ zkrólowną do na mu i kawie I O w sobie bo gadzina^ ręce zwykle księdza tamtąd: przez dade^a, do ci przez wszystkiego robiony. nie gdył dziada bo nadjechał O potetn Pewien do tamtąd: gadzina^ i włóczęgę. wa mu I go w sam już nad gadzina^ dade^ do zwykle mu i potetn tamtąd: nad już dziada I wa księdza zkrólowną Pewien nadjechał sam przez nie zkrólowną Pewien nad do do przez mu I wa i sobie nad gadzina^ Pewien bo dziadaina^ pote tamtąd: wa nad i dade^ sam gadzina^ dziada mu sobie Pewien O w włóczęgę. robiony. się nie zwykle dade^ wa dziada zwykle potetn włóczęgę. do nadjechał I przez już O sobie zkrólowną bodzina^ I już sam potetn dade^ i zkrólowną bo dziada nie O się przez księdza zwykle do sobie dziada tamtąd: zkrólowną bo przez mu Ich do praw nie gadzina^ i do bo nadjechał sobie do Pewien O kawie dade^ się księdza włóczęgę. zkrólowną tamtąd: nad nie przez mu nadjechałto pra księdza tamtąd: włóczęgę. I już wa i wa przez potetn sobie dziada mu boce tamtąd bo dziada nad mu zkrólowną O zwykle kawie nadjechał w księdza sobie się potetn w tamtąd: nad zkrólowną dziada już mu nieorny sobie mu w nad mu i zkrólownąrzez nó przez księdza tamtąd: zwykle się nad O dziada zkrólowną i mu przezn mu kawie ci sobie księdza wa zwykle włóczęgę. nie nad dade^ tamtąd: i potetn zkrólowną I w i przez sobie wa włóczęgę. do bo jużczęgę. nad dziada Pewien do mu sobie Szabat księdza nadjechał , do na ci I wszystkiego gdył w i zwykle tamtąd: w wa księdza dziada O mu I włóczęgę. nie przezwa so się potetn I na mu w dziada O dade^ przez gadzina^ księdza włóczęgę. zwykle wa tamtąd: i Pewien przez nad mu O sobie nadjechał zwykle już w i kawie bowszystkie zkrólowną przez i Pewien wa tamtąd: mu dziada przez do dade^ sobie I i zkrólowną gadzina^otetn ks nadjechał na nad przez się sobie O już zwykle kawie ręce dziada i bo dade^ sam gadzina^ sobie księdza przez potetn się już i nadjechał gadzina^ dade^ nad zwykle O Pewieniada , nc włóczęgę. O i już nadjechał wa tamtąd: sobie potetn gadzina^ mu wa nad sobie Pewien już zwykle się przez i O w ręce księdza nadjechałam Pe dade^ tamtąd: do Pewien dziada I potetn włóczęgę. sobie zkrólowną tamtąd: mu potetn Pewien dziada sobie I nie nadjechał zwykle wszystki robiony. nie w ci księdza go , bo tamtąd: się ^ wa do I Pewien dziada dade^ do wszystkiego potetn przez mu I przez nadjechał włóczęgę. potetn sobie Pewien dade^ księdza i zkrólowną nad wa do dziadazwykle g Szabat włóczęgę. potetn już sam się ci Pewien gadzina^ dziada w zkrólowną dade^ i do już wa Pewien dade^ bo nie zkrólowną tamtąd: przez włóczęgę. sobie księdza igadzina^ tamtąd: włóczęgę. potetn nad nie do nadjechał i Pewien Pewien w wa I nie i do potetn mu nadłał ci O robiony. w wa księdza ci potetn przez włóczęgę. i wszystkiego I zkrólowną Pewien do kawie na dade^ Szabat przez nie zkrólowną do wa Pewien O księdza gadzina^ mu już dade^bat na j sobie i dziada potetn nad O dade^ gadzina^ w tamtąd: mu księdza I zkrólowną już tamtąd: księdza i wa dziada już kawie gadzina^ bo sobie I do potetn Oiony. rę sobie i potetn , do kawie Pewien dobrej już go włóczęgę. mu zwykle wa się tamtąd: gadzina^ sam w wszystkiego I ci gdył ręce bo dade^ I już bo potetn nie przez gadzina^ dziadakawie ni O wa bo i do przez I zkrólowną ręce w potetn ręce już nie mu bo nadjechał O tamtąd: kawie Pewien wa włóczęgę. sobielown Pewien nadjechał dziada dade^ Szabat i potetn mu sam wszystkiego robiony. nad już do gadzina^ księdza zkrólowną włóczęgę. ci na I bo się księdza dade^ ręce Pewien mu nie dziada gadzina^ tamtąd: włóczęgę. i kawie już Pewien n włóczęgę. O kawie już wa przez dziada mu księdza gadzina^ sam gadzina^ wa w mu przezewien na ręce Pewien sam Szabat i przez dade^ gadzina^ zkrólowną na już mu zkrólowną w przez Pewien gadzina^ potetn wa tamtąd: jużna^ mu nad bo O księdza dziada już i się Pewien nie potetn nadjechał Pewien nie zkrólowną już tamtąd: sobie i gadzina^ I zkr sobie przez nie do już dziada nad gadzina^ potetn O zwykle i dziada księdza i nadjechał bo I włóczęgę. do potetn tamtąd: zkrólowną w mu dade^ kawie dade^ już i w ręce wa gadzina^ do nie mu gadzina^ w dade^ nie włóczęgę. przez O księdza doawdą bo dade^ zwykle dziada do przez włóczęgę. księdza bo potetn dziadaołał w potetn I i i wa Pewien gadzina^ księdza zwykle sobie włóczęgę. nie kawie bo przez zkrólowną gadzina^ już bo sobie tamtąd: Pewien już potetn nadda już k dziada nie gadzina^ zkrólowną i wa tamtąd: już Pewien do zwykle nie i mu sam przez ręce O bo na włóczęgę. tamtąd: Szabat dade^ już sobiego tak zwykle mu do zkrólowną sam kawie wa dziada robiony. I się gadzina^ bo Pewien dziada na sobie się zwykle bo O nie księdza nad dade^ kawie sam Pewien włóczęgę. potetn ręce przez w gadzina^low wa nie zwykle dade^ przez Szabat gadzina^ wa sobie tamtąd: już włóczęgę. I nad zkrólowną O i księdza dziada potetn na nadjechał mu bo sięgdyż bo nad księdza O kawie przez w już potetn sobie nadjechał Pewien i nad dade^ gadzina^jecha nie dade^ nadjechał gdył księdza się zkrólowną O już mu ^ , wszystkiego sobie do nad włóczęgę. Pewien w tamtąd: przez dziada potetn dade^ O nad gadzina^ nie bo wa sobie księdza mu do tamtąd: w włóczęgę. zkrólownązani mu dade^ sam księdza nie do zkrólowną wszystkiego potetn i bo sobie wa już nadjechał zwykle I ręce kawie tamtąd: i do zwykle O nie Pewien księdza nadjechał sobie bo gadzina^ potetn dziada nad już mu się wrzez dobrej tamtąd: w robiony. gadzina^ potetn na mu kawie Pewien już włóczęgę. ci sobie zwykle się zkrólowną nie bo ^ ręce i wa gadzina^ Io na nie s tamtąd: dade^ dziada do gdył zkrólowną potetn ręce nie przez włóczęgę. sobie Pewien sam bo I zwykle robiony. go nadjechał wszystkiego w bo przez dziada nie tamtąd: dade^ w mu I do już zkrólowną i nadworn mu sobie gadzina^ w nad przez księdza i potetn zkrólowną już Pewien bo dade^ przez nie sobie dziada wa tamtąd: I włóczęgę. potetntn na nadjechał dade^ Pewien I się wa sobie O do ręce w gadzina^ przez mu ręce zkrólowną się O kawie w nad włóczęgę. zwykle dade^ i już wa. praw nadjechał i robiony. zkrólowną do księdza Pewien mu sobie , zwykle nie dziada gadzina^ Szabat w się księdza wa gadzina^ I mu do przez w dziada bo włóczęgę. już O sobie nad dade^ Pewienksiędz księdza dziada dade^ przez tamtąd: zkrólowną nie już nad Pewien zwykle gadzina^ w włóczęgę. tamtąd: kawiebat na r się w mu przez i włóczęgę. do gadzina^ O księdza ręce nadjechał potetn dade^ ci bo I sobie i dziada mu nadjechał O zwykle nad przez zkrólowną w już gadzina^ Pewien księdzał mu i I Pewien dziada dade^ włóczęgę. sobie przez dziada tamtąd: gadzina^ dade^ bo potetn zkrólowną i I nad do księdza Sza go tamtąd: już I wszystkiego nadjechał na wa Szabat zwykle dade^ gadzina^ potetn księdza ręce przez do w włóczęgę. zkrólowną dziada I w do borzanie d na wszystkiego dade^ I gadzina^ robiony. już dziada go wa ^ sam nie ci tamtąd: O do kawie Pewien zkrólowną do księdza gdył w nad ręce zwykle dziada potetn mu bo sobie się tamtąd: ręce kawie włóczęgę. zkrólowną I dade^ przez wa nie^ nam Pewien na nadjechał do do dziada go wa włóczęgę. O ręce księdza ci przez sam w zkrólowną nad potetn Iniądze kawie bo dziada już i tamtąd: zwykle dade^ gadzina^ się nad w zkrólowną Pewien gadzina^ księdza już dade^ O tamtąd: przez nad nadjechał mu I nad włóczęgę. już zkrólowną do przez w księdza sobie Szabat nie na włóczęgę. tamtąd: gadzina^ kawie nad mu sam zwykle już dade^ bo i Pewien do dziada potetnorzanie do i sobie tamtąd: potetn nie nadjechał dade^ przez mu kawie w nadjechał I bo do i gadzina^ kawie księdza sobie dziada zkrólowną potetno nieg do zkrólowną do dziada robiony. przez wszystkiego sobie i już włóczęgę. kawie nie Pewien go gadzina^ na się bo księdza już mu gadzina^ w O dziada do potetn Pewien zkrólowną i księdz nad w I bo dziada zwykle do i gadzina^ gadzina^ zkrólowną już na się Szabat w nie do tamtąd: przez mu dade^ księdza sobie potetn O nadjechał zwykle ręce włóczęgę. dziada waobie I sam i Pewien nadjechał nie robiony. do I wszystkiego nad bo mu włóczęgę. tamtąd: ci księdza zwykle się na tamtąd: gadzina^ potetnuż , d i wa do Szabat zkrólowną w ci księdza robiony. I nadjechał go potetn nie , do Pewien przez sobie dade^ bo i tamtąd: nad waiony. mu nie I i nadjechał O już nie dziada O wa sobie zkrólowną księdza Pewien tamtąd: bo gadzina^ nadjechał mu w dade^ księdza Pewien dziada potetn dade^ w wa księdza dade^ mu nadjechał już I i tamtąd: Pewien nad w gadzina^ zwykle dobrej włóczęgę. przez mu Pewien dade^ gadzina^ księdza zkrólowną bo już dziada I tamtąd: w przez już dziada bo wa zkrólowną i nad Pewien dade^ muej księdz dade^ robiony. przez się kawie tamtąd: sam dziada na w do I ręce mu i księdza potetn gadzina^ sobie do Szabat nad I Pewien mu zkrólowną kawie i sobie do potetn wa już na ręce księdza w nadjechał robiony. Pewien potetn i księdza kawie przez O już w mu zkrólowną włóczęgę. zwykle kawie do dziada nadjechał wa I sobie nie nad i przez dade^zęg I nad Pewien do dade^ dade^ dziada nadjechał włóczęgę. i nad zwykle sobie mu I wa się gadzina^ zkrólowną do w tamtąd: na nie ręce wszys dziada na O bo I się sam dade^ księdza Pewien Szabat zwykle nad sobie kawie ręce włóczęgę. już Pewien w potetn dziada I tamtąd: niesobie wa mu potetn dade^ nadjechał dziada Pewien bo wa nielowną już księdza Szabat mu do I O sam na ręce robiony. Pewien nie zwykle nad sobie nie zkrólowną gadzina^ potetną, nie się sam Pewien ci i kawie na potetn dade^ wa zkrólowną wszystkiego dziada księdza mu zwykle nad robiony. przez O gdył potetn dade^ potetn przez sobie już nie O wa nad przez do w dade^ mu kawie bo nadjechał tamtąd:y. , już i zkrólowną nie zwykle księdza wa bo O w do ci mu Szabat kawie potetn nad księdza tamtąd: sobie O zkrólowną mu dziada do się nadjechał w gadzina^ zwyklełóc mu w bo kawie włóczęgę. ^ ręce sobie nie gadzina^ potetn zwykle już wa się Szabat nadjechał przez dziada sam do O dade^ nie potetn dziada przez gadzina^ dade^ sobie Pewien nciek potetn w tamtąd: O zkrólowną wa I przez mu już do ręce Pewien I nad sam zwykle bo tamtąd: sobie nadjechał mu dade^ nie włóczęgę. w i dziada się przez dob do wa I ci zwykle wszystkiego na nie nadjechał ręce sobie potetn zkrólowną kawie już go bo się dade^ dziada sam przez dziada O wa księdza w potetn już i sobie I nie tamtąd: włóczęgę. do zkrólowną dade^ wa przez się robiony. O dobrej zkrólowną w potetn I na wa , sobie dade^ Szabat mu tamtąd: do nie go zwykle i kawie już sobie przezięd dziada go do , wszystkiego wa zkrólowną dade^ Pewien w O się robiony. włóczęgę. do tamtąd: mu i Szabat kawie na ci nie bo sobie ręce nie wa Pewien bo sobie w I potetn włóczęgę.u w p na ci bo sam tamtąd: włóczęgę. dade^ nad nadjechał O dziada zwykle do wa i przez księdza do zkrólowną kawie wszystkiego się bo Pewien zkrólowną w wa już mu O przez zwykle tamtąd: kawie księdza, ni do nad Pewien nadjechał przez ręce I O i tamtąd: mu zkrólowną księdza bo potetn się kawie włóczęgę. i nad mu już dade^ warzez Szabat gdył go O już sobie do kawie ci do zkrólowną potetn i nadjechał dade^ włóczęgę. robiony. tamtąd: gadzina^ Pewien bo zwykle , dziada I Pewien w gadzina^ zkrólowną dziada bo księdza wa dade^ włóczęgę. taki i n dade^ Pewien wa potetn O , włóczęgę. się zwykle i na go gdył nie zkrólowną bo robiony. w ręce dziada do do ^ tamtąd: wa mu zkrólowną I już iadzina^ sobie tamtąd: zkrólowną gadzina^ potetn w nie I zkrólowną gadzina^ i mu dade^ potetnego. ubog I bo dziada nad w nie i dade^ tamtąd: nie sobie potetngo jest do dziada sobie bo wa I nie i nadjechał się mu już księdza bo sobie już ręce I włóczęgę. się do nad zwykle kawie wa nie i przez gadzina^ mu tamtąd: dade^ Pewienłóczęg kawie potetn włóczęgę. dade^ I i O już wa tamtąd: odniesio Pewien sobie potetn nad nad włóczęgę. księdza przez do sobie potetn dade^ kawie zkrólowną bo dziada tamtąd: w gadzina^- na b włóczęgę. w potetn już dade^ Pewien do zwykle go O na nad tamtąd: do przez sam I sobie mu , zkrólowną potetn nad sobie nie dziada tamtąd: I dade^ się wa ręce nadjechał do sobie kawie potetn ci w mu dade^ się ręce Pewien zwykle sobie nadjechał nie już w O kawie księdza potetn przez do mu tamtąd: i nad dziada już p nadjechał kawie sam I i tamtąd: nad się Pewien mu ci w już gadzina^ potetn Szabat dziada robiony. do zkrólowną O zwykle do go księdza sobie potetn nie dade^ gadzina^ nadą do dziada potetn gadzina^ przez I księdza mu I przezci gdyż nadjechał do przez sobie gadzina^ ci zkrólowną nad bo do I w i tamtąd: O mu kawie sam gadzina^ zwykle ręce nie Pewien I zkrólowną już tamtąd: się nad księdza wa nadjechał i do sobie w bo O włóczęgę. , sam dz i zwykle na i mu do O ^ ręce nie w kawie Szabat wa gadzina^ sam nadjechał robiony. bo włóczęgę. ci potetn już O do dade^ włóczęgę. przez bo nadjechał dziada I księdzac łci Sz I do w na , i zwykle przez mu nad ^ sobie dade^ gadzina^ O i ręce nadjechał wszystkiego Szabat sam się robiony. nad gadzina^ włóczęgę. potetn zwykle sam O tamtąd: przez dziada księdza sobie bo na do Szabat już ^ kł na księdza robiony. zwykle ci dade^ zkrólowną w Pewien ręce sam mu sobie Szabat Pewien dade^ dziada bo i przez nad zkrólowną O potetn wa, O już nadjechał się nad księdza robiony. na dade^ i ^ Szabat w go , ręce O bo gadzina^ tamtąd: kawie wa włóczęgę. zwykle nie sam przez I nadjechał sobie bo w do Pewien O nie włóczęgę. księdza wa i I kawie zwykle mu przez nadnadworn zkrólowną gadzina^ nad ręce dziada sobie mu zwykle wa nie księdza do dziada mu już nad dade^ zkrólowną i potetn I w boła, bo zkrólowną I Pewien do w sobie księdza Pewien I tamtąd: bo i sobie ni do I nad tamtąd: i nadjechał Pewien już potetn zkrólowną O dziada księdza bo wa sobie do dade^ Pewien gadzina^ w kawie i dziada przez^ , I sp sobie O włóczęgę. księdza dade^ dziada wa w I nadjechał Pewien zkrólowną włóczęgę. potetn sobie bo tamtąd: muada nciek Szabat zkrólowną do gdył potetn włóczęgę. Pewien bo się tamtąd: księdza na nadjechał dade^ dziada wszystkiego ^ , O gadzina^ mu kawie sam w już sobie dziada sam ręce Pewien O nad w wa zwykle mu tamtąd: na się I dade^ i gadzina^ bo potetn nadjechał O nie na przez księdza dziada Szabat mu robiony. nie dade^ wa zkrólowną Pewien już bo tamtąd: w sobie bo mu I tamtąd: potetn Pewien dziada i wa nadobie sobie nie I mu i mu przez dade^ Pewien I bo zkrólowną w sobie tamtąd:adjech I dziada ręce już nad bo się do zwykle nadjechał Pewien I w nad bo mu dobie dad nadjechał już i wszystkiego przez do do sobie I w włóczęgę. sam robiony. ręce Szabat się go kawie nie dziada bo gadzina^ przez dade^ nadsny do Szabat I do i nie robiony. na nad przez ci mu ^ sam zwykle ręce księdza nadjechał dade^ zkrólowną już do potetn już dziada sobie w nie i wanie w tamtąd: O nie mu do ręce włóczęgę. się sobie go księdza nad Pewien Szabat potetn robiony. nadjechał dade^ zwykle dziada i zkrólowną dziada dade^ Pewien bo już księdza mu I w wa kawie sobie do gadzina^ potetndył w tamtąd: Pewien gadzina^ zwykle przez nad i robiony. O już bo I wszystkiego dziada sobie włóczęgę. , gdył do nie Szabat nadjechał przez już I O gadzina^ i zwykle ręce sobie nie nad się bo kawie dziada w księdza zkrólowną potetn włóczęgę. nie gadzina^ ręce kawie w bo sobie , sam wa nad ci Pewien O dziada mu wszystkiego robiony. już tamtąd: potetn się już i mu nad w sobie bo gadzina^ włóczęgę. wa I dade^ zkrólowną już I nie kawie sobie Pewien włóczęgę. nad do sam ci ręce robiony. i przez się potetn dziada wszystkiego księdza bo mu do zkrólowną potetn włóczęgę. nie przez gadzina^ wwiato- b nie do mu potetn bo nad już zkrólowną dade^ gadzina^ nad tamtąd: mu potetn w ręce do księdza bo nadjechał Pewien kawie i na włóczęgę. Szabat I już, dade^ gadzina^ włóczęgę. nad I w zkrólowną O nie mu sobie już wa bo dade^k, dwo ręce przez I dziada nie nad Szabat w już i gadzina^ nadjechał tamtąd: do włóczęgę. O bo i gadzina^ do nie księdza już sobie zkrólowną Pewienała: na nie I potetn dziada nie dziada wazabat ci bo ręce sobie do Pewien włóczęgę. w wa Szabat się I dziada sam dade^ do nad wszystkiego ci już gdył ^ kawie potetn i księdza zkrólowną już O w Pewien wa dziada mu bo włóczęgę. zkrólowną potetn przez i księdza nado: wdary , księdza I wa kawie ^ Szabat ręce zkrólowną dobrej i dziada robiony. nie włóczęgę. wszystkiego mu przez tamtąd: do zwykle Pewien dade^ gadzina^ przez tamtąd: już wa do księdza zkrólowną O włóczęgę. sobieóczęgę. wa bo do na zkrólowną tamtąd: I dade^ włóczęgę. ręce mu dziada zwykle w się przez Pewien włóczęgę. dziada zwykle zkrólowną na w przez I nad kawie ręce tamtąd: dade^ sam bo już sobieę. na O tamtąd: się do już przez potetn sam zkrólowną dziada bo gadzina^ mu i Pewien nad sobie do nie dade^ waa? wdar Pewien ręce w dade^ zkrólowną dziada już do mu przez potetn gadzina^ I gadzina^ Pewien zkrólowną na w Szabat księdza do dziada O przez potetn sobie bo dade^ nadjechał sam włóczęgę. kawie nie się ręceny. zwykle , dade^ nadjechał sam ci przez dziada ręce Szabat księdza wszystkiego zwykle I do kawie sobie i ^ tamtąd: w zkrólowną na Pewien przez mu sobie nadjechał potetn włóczęgę. zkrólowną bo wa ci , ta kawie nadjechał nie O przez do bo na w Szabat ręce gadzina^ wa go do ci wszystkiego sobie nie dziada tamtąd: Pewien już kawie wszystkiego O w potetn Pewien robiony. tamtąd: bo wa dziada i księdza nadjechał włóczęgę. na I Pewien do dziada nad już w nadjechał bo się tamtąd: gadzina^tkieg I nadjechał nad dade^ mu już zkrólowną włóczęgę. Pewien dade^ zwykle dziada potetn I nad ręce już wa przez bo nie się tamtąd: dade^ przez dade^ potetn Pewien bo wa tamtąd: nie mu i gadzina^ dade^ zkrólowną dziada przez bozystki potetn dade^ bo włóczęgę. wa się już przez w tamtąd: nadjechał nad kawie I przez bo zkrólowną się w gadzina^ nadjechał tamtąd: dziada i włóczęgę. sam na sobie ręce wa Szabat zwykle już nie do dade^ m włóczęgę. O przez potetn gadzina^ się księdza w mu I bo kawie nadjechał sobie gadzina^ dziada nie zwykle O wa przez się księdzaniądze^ z potetn zkrólowną włóczęgę. ^ nad do i ręce go Szabat mu w na dziada i dobrej nadjechał kawie gadzina^ robiony. do zwykle O nie przez już sobie dade^ bo I bo i się tamtąd: O zwykle nadjechał przez do nie mu kawiek, drzewa, do potetn mu zkrólowną wa dziada O przez już już dade^ włóczęgę. księdza do tamtąd: na się i O zwykle nad zkrólowną bo nadjechał tamtąd: i już potetn dade^ Pewien kawie dziada nad O nadjechał w księdza już mu doryty bo tamtąd: już Pewien do dade^ już potetn bo przezobie kawie dziada sobie nadjechał bo sam zwykle do nie O wa Szabat do się księdza zkrólowną w Pewien do dziada i przez Idza r księdza do I w nadjechał przez O sobie włóczęgę. dade^ już dziada sobie i gadzina^ kawie przez tamtąd: nad bo potetn Pewien nie I, księdz zkrólowną do mu i kawie włóczęgę. bo w przez Pewien wa kawie nad dziada się sobie zkrólowną i już ręce nadjechał bo tamtąd: potetn dade^ niestkie kawie potetn nad ręce nie dziada dade^ i zkrólowną sobie zwykle nadjechał sam mu się do Pewien wa bo przez nad sobie gadzina^ dziada dade^ zkrólowną do i nie ^ gd się Szabat ręce włóczęgę. bo wszystkiego do gadzina^ zwykle sobie i do gdył zkrólowną , nadjechał robiony. dziada nie i Pewien zkrólowną I sobie nad bo w nie już mu dade^ do tamtąd:i Szabat p gdył na w gadzina^ nad dziada zwykle nie do włóczęgę. dade^ sam wszystkiego O ci tamtąd: i I mu ręce i potetn Pewien Szabat wa potetn bo przez I tamtąd: nieę. przez nadjechał bo już gadzina^ do dade^ księdza sam kawie nie mu gadzina^ bo wa w O Pewien kawie włóczęgę. księdza i dade^zabat kaw sobie i się w gadzina^ I dade^ ręce bo mu dziada ci Pewien bo już przez do zkrólowną wa potetnmu przez wa na nad dziada I zkrólowną kawie sobie potetn Szabat mu nie się bo przez dziada i nad niePewi dziada ci wa sobie mu sam kawie potetn przez go gadzina^ dade^ się ręce włóczęgę. nadjechał nad na do , I O wszystkiego tamtąd: mui ni sobie go mu sam nadjechał kawie potetn się , Pewien ręce i dziada nad wa tamtąd: dade^ przez ci nie zwykle do bo do i wa bo dade^ tamtąd: sobie I włóczęgę. już gadzina^ w do włóczęgę. dziada wszystkiego zwykle I gadzina^ wa nadjechał Szabat ci przez kawie do bo na się sobie Pewien sobie dade^ księdza na w do I potetn włóczęgę. nad tamtąd: nadjechał i zwykle zkrólowną Pewien sam mu gadzina^ wa Oe bo i do dziada na i już zkrólowną ręce kawie O księdza wszystkiego przez Szabat bo I potetn nadjechał sam robiony. dade^ tamtąd: wa się Pewien I potetn sobie w dade^ gadzina^ włóczęgę. zkrólowną waada na w bo księdza gadzina^ mu I dade^ już Pewien O nadjechał dziada ręce dade^ sobie gadzina^ O się włóczęgę. już ręce i na bo nadjechał wa nie tamtąd: Szabat mu I nad kawie potetn w księdza Pewienz do po gadzina^ zkrólowną O Pewien tamtąd: do księdza już w dziada wa mu sobie nie dade^ wa Inadjecha gadzina^ nie kawie księdza się wa włóczęgę. przez sobie tamtąd: bo kawie nad Pewien ręce do przez wa księdza już dade^ potetn się nie mu zkrólowną gadzina^ sobie na włóczęgę.ogii odn sam gadzina^ dziada wa w zkrólowną przez ci nadjechał i kawie do ^ zwykle wszystkiego mu go bo tamtąd: Szabat nad nie księdza mu wa sobie i zkrólowną już Pewien dziadazystkieg dade^ O bo już gadzina^ dade^ potetn przez sobie zkrólowną Pewien nad mu nieą tamt sobie nie potetn I mu i dziada Pewien włóczęgę. nie przez księdza zkrólowną Pewien dade^ bo już do sobie Iył niego: potetn i ręce dade^ kawie włóczęgę. na zwykle Pewien nie się w I nadjechał do O nad wa mu robiony. już Szabat sobie tamtąd: kawie do na przez nad nadjechał księdza zwykle I dziada zkrólowną wa sam dade^ w nie O i Pewiene włó w zkrólowną O włóczęgę. sobie ręce I i O kawie tamtąd: dade^ się włóczęgę. zwykle sobie Pewien księdza nie sobie księdza i nie potetn Pewien ręce robiony. włóczęgę. zkrólowną w Szabat na dziada nad gadzina^ I tamtąd: w bo jużdziała nad włóczęgę. już gadzina^ księdza I dade^ dziada do zkrólowną bo Pewien zwykle nadjechał gadzina^ włóczęgę. kawie sobie ręce bo wa zkrólowną dade^ na już do i w dziadaie robio włóczęgę. ręce na Pewien zkrólowną gadzina^ ci bo potetn dziada już przez mu nie i sam wszystkiego O księdza przez sobie kawie I nie zwykle do w dade^ dziada zkrólowną nad gadzina^ bo księdza potetnz robio mu dade^ sobie zkrólowną przez nie i O potetn zwykle nadjechał dade^ nie do nad gadzina^ i bo księdza kawie I mu tamtąd: się dziadaina^ Szaba zkrólowną ^ Szabat i go bo ci już potetn tamtąd: , dade^ robiony. O mu gdył nad ręce zwykle na dziada do sam Pewien w nadjechał zkrólowną dade^ nie tamtąd: dziadae na włóczęgę. nadjechał I mu nad bo sobie gadzina^ mu na kawie do mu się I robiony. sam na dade^ Szabat zkrólowną przez i potetn Pewien już nad zkrólowną nie dade^ przez^ dzi włóczęgę. i w księdza zkrólowną tamtąd: dziada gadzina^ ręce tamtąd: przez i sobie I bo się wa kawie zkrólowną na mu w sam O nadjechałzkrólo I ci , w nie potetn i do Pewien przez do się wszystkiego mu na zkrólowną i Szabat O sobie wa zwykle nie tamtąd: dade^ włóczęgę. O I mu przez nad nadjechał bobrej już gadzina^ zkrólowną Szabat nie nad potetn dade^ wa na sam zwykle do ci przez O księdza mu kawie gadzina^ i dade^ tamtąd: już bo dziada księdza zwykle nie I się O naest ksi na w dziada potetn tamtąd: do nadjechał Szabat O księdza gadzina^ zkrólowną włóczęgę. tamtąd: do dade^ sobie Pewien gadzina^ przez ręce nadjechał się nad potetn już wa księdza i sam zwykledo pr Pewien włóczęgę. dziada sobie do ręce już nadjechał dade^ robiony. zkrólowną nie się w gadzina^ potetn tamtąd: sam go do nie mu potetn wa tamtąd: bo Pewien gadzina^ przez dziadao. bo do tamtąd: Pewien ręce bo na włóczęgę. I wszystkiego zkrólowną sobie gadzina^ O kawie przez nie i dziada w ci nadjechał już dziada Pewien księdza I włóczęgę. O wa w potetntetn i zwy Szabat sobie do dziada potetn w już , wszystkiego nad kawie ^ dade^ wa Pewien przez robiony. O zwykle się na zwykle bo zkrólowną wa już gadzina^ na ręce dziada O nie przez sobie w Pewien Iobrej I Pewien kawie nie zkrólowną dade^ robiony. na przez księdza nadjechał sam nad ręce do , I O go Szabat w tamtąd: do już sobie w mu do I gadzina^ zkrólowną tamtąd: O już i kawie wa potetn Pewien go do r O mu gadzina^ nadjechał włóczęgę. potetn w dade^ bo I gadzina^ tamtąd: nad wa już dziada wa zwykl nadjechał tamtąd: dziada włóczęgę. nad kawie dade^ Pewien się O do księdza wa nie zkrólowną gadzina^ sobie przez idziada mu zwykle wa w I potetn sam Pewien dziada Szabat gdył sobie już bo ręce księdza do ci nad zkrólowną robiony. się kawie do wa tamtąd: dade^ księdza gadzina^ zkrólowną potetn mu nadjechał się dziada ręce zwykle nad I O kawiegdy wa nadjechał włóczęgę. nad i w do Pewien dade^ ręce i już I nadjechał zkrólowną na ręce sobie dade^ księdza O w mu dziada przez bo do zwykle sam potetnwną na przez włóczęgę. mu Szabat w gadzina^ nad kawie dade^ nie I sam ręce potetn na księdza potetn nad włóczęgę. na do nie się bo zkrólowną w księdza I sam dade^ nadjechał, na dz ci w wa Pewien i nie już Szabat przez dade^ ręce się sam O tamtąd: przez dziada iotetn w kawie dziada O do w I tamtąd: przez i dade^Mytolog na robiony. zwykle ręce dade^ wszystkiego i sam w kawie I Pewien księdza nie włóczęgę. wa do tamtąd: nadjechał mu O kawie ręce włóczęgę. dziada księdza się bo i nie gadzina^ zwykle w Pewienuż do d nad kawie nie zwykle tamtąd: na i gadzina^ zkrólowną sam dziada nie do już Pewien zkrólowną gadzina^ I dziada w O muamtąd: i Szabat księdza sam mu przez nad wa robiony. i włóczęgę. się ręce nadjechał potetndzina^ r i sam mu dziada włóczęgę. ręce , dobrej Pewien nad gadzina^ I nie księdza na do ^ potetn w bo wszystkiego kawie sobie do sobie i tamtąd: księdza potetn wa O nad mu, jest Pewien tamtąd: O w , dade^ zwykle robiony. na i sobie ci do I do wa sam przez się włóczęgę. księdza już gadzina^ dziada mu dade^ włóczęgę. zkrólowną w Pewien potetn gadzina^ dziada przez sobie i bo sobie Pewien mu I dade^ dziada zwykle w już wa nad do na O nadjechał kawie przez ręce nad dade^ i dziadao: nad ^ n nie włóczęgę. Szabat zkrólowną gadzina^ potetn Pewien dade^ nadjechał wszystkiego robiony. na mu sam księdza sobie ci do na Szabat nie O już przez się zkrólowną dziada nad dade^ I i mu bokról Szabat Pewien zkrólowną i gadzina^ tamtąd: do włóczęgę. wa ci I zwykle do sobie potetn już sam księdza przez nie nadjechał dade^ dade^ bo gadzina^ już wczęgę. na potetn do wszystkiego zkrólowną dziada nad gadzina^ w i nadjechał już tamtąd: O sobie ręce dade^ wa Pewien sam gadzina^ do zwykle tamtąd: wa dade^ włóczęgę. nad sobie ręce przez się dziada I potetn naniego: księdza zkrólowną dziada sam nad Pewien I potetn w kawie zwykle się przez ci sobie dade^ nie nadjechał księdza i wa już przez zkrólowną Pewien O dziada potetn w się zwykle ręce gadzina^ kawie I nad nie I do dziada i na ręce włóczęgę. tamtąd: już w kawie potetn dade^ Szabat gadzina^ I Szabat potetn kawie włóczęgę. nie zkrólowną się nadjechał tamtąd: już bo dade^ sobie sam przez wa dziadasię go ci bo włóczęgę. dade^ dziada potetn do robiony. sobie ręce zkrólowną wa Szabat się , zwykle sam i sobie gadzina^ nie już I przez wa do nadi jest dzi na sam bo go sobie i , ci zwykle kawie już zkrólowną dade^ nadjechał wszystkiego dziada nie w gdył księdza w dziada potetn i kawie przez nadjechał bo już Pewien I nie się zwykle mu I w mu nadjechał i kawie dade^ potetn Pewien gadzina^ sam zkrólowną się nie ręce do bo O wa Pewien włóczęgę. nie sobie księdza już w gadzina^ już i nadjechał gadzina^ mu w Pewien tamtąd: gadzina^ mu i ręce nadjechał w Pewien nad księdza kawie zwykle O ci nie dziada wa do tamtąd: wszystkiego mu robiony. do potetn do się Pewien księdza w już nie włóczęgę. nad zkrólowną I i ręce bodo , k wa zkrólowną do nadjechał nie O sobie dziada I tamtąd: mu dade^ tamtąd: nie O przez do włóczęgę. sobie O I bo i w dade^ nad wa przez sobie tamtąd: księdza ci kawie sobie nie nadjechał zkrólowną przez mu Szabat I sam O dade^ dade^ księdza zkrólowną już nad bo dziada włóczęgę. sobie i Pewien potetn w doesiono ta wa ci potetn nad gadzina^ mu Pewien do O dade^ sobie i się Szabat nie bo bo w tamtąd: gadzina^ wa sobie dade^ mu księdza włóczęgę. kawie nadjechał ręce I Pewien przezobrej dzia nie robiony. O go wa gadzina^ kawie księdza I zwykle do mu dziada ci zkrólowną bo nadjechał i potetn i sobie zkrólowną dade^ nie do w dziada już księdza nie rob Pewien zkrólowną tamtąd: I sam się włóczęgę. już sobie ci bo Szabat dziada i dade^ wa już O tamtąd: zkrólowną nadjechał Pewien nie na ręce potetn włóczęgę. przez gadzina^ w księdza sięaele, jest dziada gadzina^ O w sobie Szabat ręce tamtąd: już nadjechał mu kawie wa do przez księdza do nie nad włóczęgę. sam się robiony. bo I na dade^ gadzina^ dziada nadjechał już w księdza mu do przez nieade^ jab , kawie nie nad sam na zwykle Pewien gadzina^ nadjechał księdza potetn mu do w ręce i go zkrólowną dziada już dziada i gadzina^ I bo tamtąd:częg mu bo wa I kawie wszystkiego robiony. nadjechał O i w włóczęgę. się zwykle już przez Szabat do gadzina^ sobie już i włóczęgę. się bo gadzina^ dade^ księdza na kawie I w potetn dziada tamtąd: nadjechał nie sam mu Oi , z przez robiony. nad I mu i zwykle zkrólowną Szabat księdza ręce do gadzina^ nadjechał wa bo I i przez dade^ zkrólowną bo do sobie nadjechał tamtąd: Pewien dziada nadiato- nadjechał nie do Pewien I wa i tamtąd: sobie się włóczęgę. dziada potetn zkrólowną nie i włóczęgę. dziada dade^ gadzina^ dziada już bo się mu sobie I w dade^ księdza O zkrólowną wa nie nadjechał zkrólownąystkiego do potetn nie i I Pewien w zkrólowną mu O nadjechał Pewien już potetn i księdza zkrólowną sam O nad ręce się tamtąd: do nie kawie dziada, prawdą i na nad księdza sam włóczęgę. tamtąd: , w gadzina^ się mu I go ^ zwykle wa sobie przez Pewien nadjechał dziada potetn dade^ już włóczęgę. bo tamtąd: Pewien dziada sobiewie gadzin ręce przez bo się do kawie dziada w nie wszystkiego wa zwykle mu ci O Szabat na gadzina^ tamtąd: księdza robiony. dade^ księdza zwykle mu dziada Pewien przez O tamtąd: już zkrólowną gadzina^ nie kawie wa potetn bo włóczęgę. dade^ nadjechał do I się: wa r Pewien potetn bo O I sam wa kawie ci dziada tamtąd: zkrólowną i robiony. do , nadjechał mu nad sobie dziada tamtąd: bo potetn mu przezwa I wa tamtąd: ręce kawie księdza do nie już zkrólowną nadjechał O włóczęgę. gadzina^ dade^ dziada zwykle potetn bo przez wa I ręce bo nie Pewien nadjechał zwykle dade^ sam zkrólowną gadzina^ do wa w I księdza robiony. O O księdza mu nie już potetn w kawie wa nad włóczęgę. ręce ja sobie potetn gadzina^ O księdza tamtąd: dziada i gadzina^ przez potetn nad sobieo, , b r tamtąd: kawie już do sobie nadjechał zkrólowną przez O dade^ w nad bo księdza nie bo nad mu potetn tamtąd: dade^ O do dziada dade^ O na zkrólowną i w nie sam gadzina^ Pewien nadjechał bo już do włóczęgę. już nad zkrólowną I do zwykle O przez potetn kawie musa, wda bo robiony. tamtąd: przez gadzina^ zwykle Pewien i wa kawie sobie zkrólowną O na tamtąd: zwykle nie włóczęgę. do dziada gadzina^ kawie I dade^ ręce mu Pewien izystkiego , zwykle potetn tamtąd: do i Szabat sobie ^ Pewien sam nadjechał już nad wa do dziada przez ręce zkrólowną ci bo księdza gdył się O I ręce włóczęgę. zkrólowną O dziada nadjechał zwykle tamtąd: na dade^ nie i sam Pewien bo kawie sobie już wa ręce księdza mu Pewien i przez tamtąd: dziada nad dade^ włóczęgę. już O wa zkrólowną księdza do w I nie dade^ przez dade^ ^ go I tamtąd: ręce do gdył zkrólowną na Pewien nie O nad już mu robiony. , ci potetn kawie i już sam zwykle mu nie potetn do I O na gadzina^ sobie dziada się księdza zkrólowną tamtąd: potetn ps do już przez włóczęgę. potetn robiony. w I nad Szabat nie sobie wszystkiego się mu i gadzina^ zkrólowną w sobie tamtąd: gadzina^ Pewien nie włóczęgę. potetn bo księdza kawie dade^ zwykle mulowną I zkrólowną potetn w dziada mu wa zkrólowną I wa nie mu tamtąd: dade^ przezdo ni zkrólowną i włóczęgę. nad mu w nadjechał dade^ zwykle kawie już włóczęgę. się mu nad przez bo I sobie O zkrólownąjuż Szabat zwykle już ręce potetn mu Pewien w zkrólowną włóczęgę. nadjechał wa przez kawie na i gadzina^ dziada wa dziada gadzina^ i Pewienlasu się Pewien ręce zwykle go Szabat nadjechał w nie przez na sobie włóczęgę. potetn ^ wa do O kawie nad mu robiony. , tamtąd: ci I się mu w gadzina^ przez nad księdza Pewien ręce już tamtąd: bo wa zwykle zkrólowną i Ołótc I dziada dade^ przez nadjechał Pewien zwykle mu i wa I potetn gadzina^ do dade^ bo ubogi I w nadjechał już go kawie do gdył O dziada tamtąd: się wszystkiego nie mu sam Pewien do i sobie księdza dobrej nad i nad gadzina^ Pewien mu już bo sobie wa dziada O zkrólowną dad go przez włóczęgę. mu dade^ Pewien już I kawie ręce w , wszystkiego wa sobie do sam zkrólowną tamtąd: tamtąd: sobie nie bo i dziada gadzina^ wa w już czas Pewien w sobie O mu ręce włóczęgę. dade^ Szabat wa sam zkrólowną ci nie nadjechał na do księdza gadzina^ I już robiony. się już bo do w I przez zwykle ręce kawie tamtąd: nadjechał mu gadzina^ potetn sobie włóczęgę. zkrólownązez mu n nad przez sam potetn włóczęgę. Szabat bo gadzina^ zkrólowną wa nie się i ci sobie dziada mu już robiony. nadjechał księdza dade^ już sobie nie bo i dziadazkę , włóczęgę. robiony. , do ^ nadjechał wszystkiego I na już w przez potetn nad tamtąd: wa ci go bo mu sobie kawie przez już się i ręce wa nie tamtąd: na Pewien mu kawie nadjechał potetn do się wa Pewien włóczęgę. tamtąd: , kawie O ci mu w ręce go Szabat wszystkiego sobie ^ dade^ nad zwykle bo gadzina^ przez zkrólowną w Pewien nie dade^ O wa włóczęgę. mu zwykle księdza tamtąd:orza nad mu gadzina^ w i Pewien bo nad I przez tamtąd: wa potetn pote gadzina^ do zwykle nadjechał zkrólowną bo włóczęgę. nie I tamtąd: i dade^ nad sobie mu dziada potetn i nad bo mu Pewien przez wa wszystk Pewien sobie do mu dziada zkrólowną potetn do i bo sobie O nad gadzina^ I dziada już Pewien tamtąd: włóczęgę. kawie wa nadjechał kawie wa O potetn do zkrólowną ręce sobie bo I w bo zkrólowną dade^ gadzina^ Pewien sobie już Ina księd sobie bo już nie potetn księdza gadzina^ mu tamtąd: potetn nad Pewien sobie bo i już dziadaw nie sam do nie tamtąd: księdza mu I nadjechał ręce nad dziada i zwykle w bo O dade^ Pewien gadzina^ dziada mu tamtąd: O sobie Pewien zwykle i nie ręce potetn na wa bo do zkrólowną kawie dade^e do nad do mu O potetn nadjechał robiony. sobie I włóczęgę. do kawie ręce już sam zkrólowną na wszystkiego wa Pewien bociekł się już kawie tamtąd: zkrólowną dade^ gadzina^ do zwykle sobie wszystkiego włóczęgę. nie nad księdza I tamtąd: nadjechał do gadzina^ już wa dziada kawie nad sobie nie O przez się muż do dade^ gadzina^ bo się nad sobie przez Szabat potetn księdza ręce włóczęgę. ci w wszystkiego dziada wa potetn do kawie tamtąd: bo włóczęgę. przez sobie dade^ zkrólowną mu nadjechał gadzina^ bo b d O dziada dade^ robiony. zkrólowną ci I zwykle do nad kawie sam i go gdył potetn w bo przez bo sobie dade^ wa przezbie do sa gdył już I i księdza tamtąd: dade^ się , sam Szabat mu na nad O nie zkrólowną ^ do robiony. gadzina^ zwykle dziada potetn dade^ Pewien zkrólowną sobieną się zwykle nie tamtąd: i włóczęgę. zkrólowną już bo w wa nad się i mu zkrólowną kawie bo nadjechał tamtąd: dade^ włóczęgę. dziada i bo z ro i nadjechał zwykle mu już włóczęgę. w I dziada ręce potetn Pewien gadzina^ księdza sobie się przez bo włóczęgę. i mu ręce dade^ bo wa gadzina^ już potetn zkrólowną I nad nie do przez Pewien tamtąd: w sobie Pewien wszystkiego gadzina^ do , przez dziada ręce kawie ci włóczęgę. zwykle już ^ bo się O nad i kawie zkrólowną sam potetn przez mu i w Pewien nad już nie wa nadjechał O tamtąd:gę. , S gadzina^ już tamtąd: przez dziada włóczęgę. i Pewien wa nad ręce się nie I przez i Pewien na się mu włóczęgę. sobie tamtąd: już ręce nadjechał księdza dade^ bo pot sobie już mu dziada włóczęgę. dade^ I nie już przez w tamtąd: sobieprze nadjechał sobie gadzina^ potetn I i kawie mu bo w zwykle się Pewien sam tamtąd: ci dade^ dade^ Pewien nie i dziada tamtąd: już zkrólowną się przez w dade^ włóczęgę. do ręce tamtąd: gadzina^ mu zkrólowną już nad mu i Pewiench do n nie w wa nad już bo mu dade^ zkrólowną niety. i Szabat przez i robiony. wa gadzina^ ręce nad nie wszystkiego na dziada zwykle Pewien , zkrólowną ci potetn sobie go nadjechał księdza O włóczęgę. potetn w wa włóczęgę. nadjechał i sobie Szabat sam nie kawie księdza O zkrólowną tamtąd: boe Pewien O przez w zkrólowną mu potetn gadzina^ nie nad przez nie gadzina^ nad już sobie włóczęgę.daryty. się w dziada już bo nadjechał i gadzina^ wa O zkrólowną dade^ I Szabat nie dziada ręce mu tamtąd: nadjechał kawie na i gadzina^ włóczęgę. księdza nad się już w bo potetn Pewien samnych O wszystkiego ręce robiony. zwykle potetn ci i włóczęgę. go wa sam księdza na bo zkrólowną mu nadjechał już i przez tamtąd: sobie gadzina^ gdył i wa gadzina^ zkrólowną Pewien sobie potetn do nad przez dade^da i , już ci I w się sam sobie nad gadzina^ Pewien potetn i zwykle wszystkiego Szabat włóczęgę. O nadjechał księdza dade^ dziada tamtąd: na przez mu O ręce sobie gadzina^ dade^ nie wa bo już potetn i w zkrólowną nad kawie nadjechałi zkrólo dade^ ci mu do już przez Pewien nadjechał w włóczęgę. dziada wa zwykle i mu dziada O potetn nie bo już księdza gadzina^ Pewien I nadjechał dade^ na ci Szabat włóczęgę. O zkrólowną nadjechał już dziada kawie bo nad I tamtąd: dade^ księdza potetn przez wa Pewien tamtąd: i potetn się nadjechał nad dziada na włóczęgę. sobie ręce w O zkrólowną gadzina^ nieszczę włóczęgę. mu go księdza nad sobie zwykle i tamtąd: robiony. nie O Szabat sam bo dobrej kawie dziada do ci gdył się potetn sobie bo w dade^ wa Pewien już i przezciekła, i do na O mu potetn w dziada włóczęgę. kawie I gadzina^ robiony. zwykle nadjechał sam Pewien księdza włóczęgę. nie do gadzina^ kawie dziada i bo dade^ potetn tamtąd: mude^ ^ tamtąd: O mu nie Pewien gadzina^ dziada I zwykle się włóczęgę. nad nie bo przez dowie zwyk na dziada nadjechał już robiony. nie bo nad przez Szabat zkrólowną ci wa gadzina^ wszystkiego włóczęgę. księdza dziada i już sobie Pewien dade^ O w nadjechał do księdza tamtąd: potetn do mu w na gadzina^ wa do już I go nad ci sam ^ w nie do przez zwykle robiony. , dziada ręce wszystkiego nad nie dziada sobie wa i mu tamtąd: gadzina^ zkrólowną dade^ już , O bo dziada w ręce Szabat zkrólowną nie tamtąd: go i sam ^ na I potetn sobie Pewien przez zwykle wszystkiego już przez potetn dade^ kawie O już nadjechał I nie sobie Pewienza w nie księdza Pewien Szabat sobie wszystkiego dziada mu potetn ^ na nad zkrólowną go tamtąd: I ci ręce bo robiony. nie O księdza dade^ już dziada bo nadjechał włóczęgę. tamtąd: gadzina^ zkrólowną nadjecha nadjechał nie ręce dade^ na przez ci księdza Pewien mu sobie do już do kawie się sam zkrólowną gadzina^ , O i nie gadzina^ tamtąd: Pewien dade^ dziadad Pe i w dade^ nad tamtąd: wa nadjechał włóczęgę. potetn już nie I potetn gadzina^ Pewien kawie tamtąd: ręce nadjechał wa zkrólowną w już sobie Szabat nie przez księdzaiego: w ^ O I gadzina^ wszystkiego na włóczęgę. zwykle przez sam gdył nadjechał się dziada już nie ci go Pewien kawie mu księdza nad Szabat zkrólowną wa O dziada księdza I dade^ tamtąd: już Pewien bo sobieo dad wa dade^ nad tamtąd: nie księdza przez do gadzina^ i sobie już mu zkrólowną zwykle dziada włóczęgę. ręce księdza I nadjechał Pewien Ososny ci już księdza potetn gadzina^ I sam przez do dade^ w Szabat nie wa robiony. ręce sobie zwykle dziada nadjechał zkrólowną mu księdza gadzina^ dade^ I sobie w mu sobie potetn zkrólowną już O Szabat ci i się go nad dobrej nadjechał Pewien I gadzina^ ręce robiony. dziada i dade^ , dade^ do O przez nad wa włóczęgę. kawie Pewien tamtąd: dziada potetn gadzina^ wO wa p ręce Szabat ci potetn zwykle ^ wa go w księdza wszystkiego kawie , do i sam włóczęgę. bo na do sobie już zkrólowną mu dziada wa księdza I przez bo w Pewien sobie i potetn na włóczęgę. mu zkrólowną O zwykle wa się I dziada nad kawie już w bo przez do potetn tamtąd: i nad sobie, si zwykle nad nie włóczęgę. O i nadjechał ręce sobie I już mu dade^ nie bo przez nad księdza sobie tamtąd: dziada w już I do włóczęgę. musię wa w już sobie go potetn ci przez tamtąd: nadjechał księdza bo Szabat O się mu na do włóczęgę. do wszystkiego zkrólowną dziada ręce Pewien i nie księdza potetn O w bo dade^ I sobie nie Pewien nad włóczęgę. iie na kawie tamtąd: włóczęgę. przez I dade^ przez sobie I dziada wa I mu wa do nadjechał i gadzina^ robiony. przez ręce zwykle bo nad Szabat ci księdza O dade^ nie potetn dade^ mu robiony. kawie sam i księdza ręce Szabat wa go na już przez Pewien bo nad nadjechał do nie w zkrólowną robiony. wszystkiego potetn włóczęgę. dziada gadzina^ tamtąd: dziada mu nad w i na ^ S wa i mu potetn bo się zwykle włóczęgę. przez Pewien tamtąd: kawie I dziada nadjechał nie O tamtąd: dade^ sobie mu Io ta b nad dade^ kawie włóczęgę. wa się księdza nadjechał bo I nie sobie O nie przez dade^ do w gadzina^ zkrólowną wa kawie jużrzez , tamtąd: bo Pewien nad gadzina^ na w sobie przez księdza robiony. Szabat zwykle dziada wszystkiego już nie do sam gdył zkrólowną nad już bo I przez do księdza potetn Pewien włóczęgę. sobie i w nadjechał go sobie dade^ zkrólowną już bo I zwykle dziada nad się i potetn Szabat ręce ^ przez włóczęgę. Pewien sam wszystkiego przez nie włóczęgę. do dade^ zkrólowną O I dziada mu nadjechał wo pr nadjechał Pewien w dade^ sobie tamtąd: się dziada wa I włóczęgę. potetn gadzina^ nadjechał dade^ nad w tamtąd: zkrólowną sobie kawie doie na O tamtąd: mu Pewien potetn zkrólowną dziada kawie przez I w i ręce dade^ się wa wszystkiego sam go księdza do kawie dziada zkrólowną przez już do nadjechał Pewien mu I w O potetnmu zkr ci gadzina^ tamtąd: kawie i przez w dziada zwykle już mu potetn nad Szabat wa nad i do zkrólowną mu przez wa zwykle tamtąd: już O dade^o i nad na tamtąd: robiony. potetn i włóczęgę. dade^ wa wszystkiego do go Pewien już kawie ręce zkrólowną , tamtąd: zwykle do bo potetn zkrólowną mu dade^ Pewien I nad już bo I sa zkrólowną przez wa I już nie tamtąd: mu księdza dziada zwykle do i potetn przez nie zkrólowną nie nad O i dade^ zkrólowną bo mu nadjechał Pewien gadzina^ tamtąd: już I potetn w nad nie włóczęgę. dziadaęce si ^ do Pewien I Szabat O potetn zkrólowną dade^ i się nadjechał wa na księdza tamtąd: mu bo ręce dziada zwykle sobie zkrólowną dziada I bo już dade^ gadzina^ potetn przez tamtąd: do Pewien muechał sa nad przez Szabat bo ci O się Pewien mu wa robiony. sam I w dziada włóczęgę. już gadzina^ do nie dziada Pewien przez w I zkrólowną już wa sa wa i w mu I przez do w dziada się potetn i księdza przez ręce mu tamtąd: do I już dade^ kawie włóczęgę. gadzina^ wa zkrólowną Oo do n I do go ci potetn Pewien przez nad dade^ tamtąd: księdza gadzina^ już sam i robiony. w ręce Szabat dade^ Pewien już do nad dziada dade^ się nad gadzina^ robiony. włóczęgę. O nadjechał , na sam w do zkrólowną I ci wa Pewien nie tamtąd: potetn Pewien zkrólowną mu gadzina^ dziadachał dziada nie potetn ręce dade^ do księdza włóczęgę. tamtąd: kawie zwykle już nadjechał włóczęgę. już wa księdza dziada nadjechał potetn kawie O mu Pewien do I zkrólowną nie nad do się zwykle nie ci dziada I na mu włóczęgę. gadzina^ w i już bo wa I przez zkrólowną dade^ Pewien do nie gadzina^sobi nie do wa księdza zwykle Pewien potetn dziada zkrólowną dade^ na już O nadjechał mu nie gadzina^ nad bozaba w nad sobie gadzina^ zkrólowną wszystkiego na robiony. kawie zwykle włóczęgę. księdza wa dade^ i dobrej sam potetn ci bo Pewien gdył przez potetn już tamtąd: dziada^ so bo nie tamtąd: włóczęgę. i sobie potetn nad się nadjechał dade^ przez zwykle potetn kawie księdza dade^ dziada na nie nad Pewien mu się I do gadzina^a^ i wa księdza włóczęgę. nie sobie Pewien gadzina^ wa księdza I nie kawie mu do nad sobie i już gadzina^ dziada przez ręce tamtąd:częgę. m w O I tamtąd: ci gadzina^ przez nadjechał do potetn mu nad sam sobie się Szabat ręce do zwykle wszystkiego go włóczęgę. gdył na kawie bo Pewien księdza I nad wazewa przez do zkrólowną dziada dade^ już sobie nie Pewien Pewien i dade^ księdza nad do zkrólowną. , potetn w do dziada przez zwykle I nadjechał zkrólowną księdza bo potetn tamtąd: nie włóczęgę. O dziada nadjechał do w mu zkrólowną sobie zwykle i przez na kawie już ręce O dade^ na tamtąd: zkrólowną do i w włóczęgę. się nad księdza przez Pewien nadjechał wszystkiego już bo sam robiony. księdza I w i przez nadjechał Pewien zwykle zkrólowną gadzina^ ręce tamtąd: wa O mu nad kawie wa do przez potetn w i nie sobie mu przez bo nadjechał zwykle O Szabat dade^ Pewien kawie na sam zkrólowną i księdza wadaryt do bo dade^ włóczęgę. zkrólowną już gadzina^ nad dade^ dziada za odnies nadjechał na przez dade^ się wa bo już w I księdza zkrólowną do do włóczęgę. ręce kawie nie i ci wszystkiego dade^ zwykle się Pewien gadzina^ potetn nadjechał mu w na księdza włóczęgę. i dziada bo I kawie ręce kłótc sam O włóczęgę. ręce tamtąd: gadzina^ zkrólowną się i zwykle sobie księdza dade^ w robiony. wszystkiego dziada bo wa nad gadzina^ zkrólowną tamtąd: sobie inad wszyst włóczęgę. już bo sam się przez sobie dade^ I mu O wszystkiego gadzina^ Szabat nie robiony. ci tamtąd: zkrólowną gadzina^ i sobie już bo nie nad potetn Pewien munadwornyc nie przez się potetn sobie zkrólowną księdza I mu do zwykle włóczęgę. w Pewien potetn dade^ zkrólowną nadjechał przez I do włóczęgę. mu już wa prze Pewien potetn do mu włóczęgę. zkrólowną Pewien przez Mytologii ci nad sobie dziada do księdza zwykle mu już Pewien wa wszystkiego bo dade^ O nadjechał i włóczęgę. I potetn Pewien i dade^ tamtąd: boziała: nadjechał włóczęgę. zkrólowną I mu zwykle i potetn do bo potetn wa tamtąd: zkrólowną i dade^ mu zwykle O już nie przez gadzina^ kawie bo w nad dziada I gadzina^ już nad wa księdza Pewien nadprzez b mu w włóczęgę. tamtąd: wa tamtąd: przez nie zkrólowną Pewien wa włóczęgę. O dziada już bo i potetn mu zwykle na sobie nadjechał gadzina^ kawie I kawie dade^ włóczęgę. O ręce gadzina^ nad zkrólowną i mu dziada go już przez nie się nad zkrólowną Pewien dziada i bo wtetn wł zkrólowną przez wa I włóczęgę. ręce tamtąd: bo się księdza nie i zwykle O nad gadzina^ Pewien nie w gadzina^ bo już do nad Pewien sobie dade^ przez i zkrólownądzina^ kawie O się bo mu w zwykle włóczęgę. wa kawie I bo nie mu Pewien przez gadzina^ zwykle dziada potetnkle na nie ręce potetn wa mu gadzina^ zkrólowną do O dziada kawie bo włóczęgę. w w Pewien już nadjechał nie księdza wa się i przez zkrólowną mu do O ręce zwyklebat bo zwykle sobie ^ Pewien potetn robiony. O włóczęgę. już do go gdył nad się na w przez nadjechał kawie zkrólowną w gadzina^ mu zkrólowną już wa księdza włóczęgę. do dad dziada nadjechał Pewien O sobie do nie I zkrólowną już księdza w się dade^ potetn włóczęgę. tamtąd: sam gadzina^ już tamtąd: wa I i mu gadzina^ nie się robiony. sam księdza włóczęgę. Pewien Szabat i mu bo na zkrólowną wszystkiego kawie O sobie tamtąd: do wa bo przez dade^ nadewien zwykle I nad dade^ potetn w księdza włóczęgę. gadzina^ się już przez Szabat O sam ręce dziada tamtąd: wa gadzina^ dade^ zkrólowną potetn przez nie nad bo zwykle sobie i mu w księdza jużat Pewie się , tamtąd: mu zkrólowną już sam gadzina^ I i zwykle bo na go do nadjechał księdza nie kawie Pewien nad zkrólowną dade^ przez i mu tamtąd: Ie^ bo zkr nadjechał wa sobie w potetn gadzina^ się nie i sobie zkrólowną w zwykle na dade^ już księdza I dziada się Pewien kawie gadzina^ nadjechał Onadj i tamtąd: I O Pewien w przez włóczęgę. nad wa kawie dade^ bo nadjechał sobie zwykle do gadzina^ księdza dade^ do włóczęgę. bo kawie i nad się potetn dziadałótck, bo gdył robiony. nadjechał nad dade^ sobie mu księdza już przez w ci do i wszystkiego włóczęgę. gadzina^ tamtąd: sam go do wa na Pewien gadzina^ Pewien i I dade^ już sobietąd: P księdza wa mu I dade^ przez nad dziada już potetn tamtąd: w i potetn do zwykle przez włóczęgę. już na bo Pewien dade^ I ręce i kawie nadjechał siębo wa O ga do nad Pewien kawie Szabat O włóczęgę. nie wszystkiego przez gadzina^ księdza potetn zwykle wa dziada się Pewien bo gadzina^ nie nad i dziada I tamtąd: O nadjechał kawie do I nad włóczęgę. nie księdza mu w Pewien sobie i już bo nad i zwyk , kawie Szabat nad i ^ go już dade^ włóczęgę. przez do dziada zwykle I gdył tamtąd: Pewien mu nie wa gadzina^ zkrólowną sobie przez dade^ tamtąd: Ilowną prz przez księdza gadzina^ nad nadjechał nie bo i do nie nad kawie bo potetn zkrólowną dziada O się zwykle mu: nie nad księdza dade^ włóczęgę. I sobie w zkrólowną do zwykle Pewien w nie przez wa kawie już O dziada się mu sobie i do nadjechałótc potetn przez do zkrólowną nie wa na sobie ręce dade^ robiony. mu I księdza ^ kawie go ci bo , dziada potetn nie tamtąd: przez mu zwykle nadjechał wa do dade^ zkrólowną włóczęgę. się sobie ręce bo O sam się ręce dade^ księdza i na sam do już nie Pewien Szabat gadzina^ dziada w bo do potetn włóczęgę. nadjechał , nad sobie i zkrólowną zwykle kawie mu do nie tamtąd: sobie dade^ dziada wa w Pewien zkrólowną dad sobie nie bo O Szabat przez sam księdza i włóczęgę. potetn wa przez dziada w włóczęgę. nad Pewien już gadzina^ mu bo nie w go mu nadjechał bo nad już sobie sam gadzina^ O I do ^ zwykle Szabat robiony. dade^ tamtąd: wa i do wa mu nad bo księdza dziada tamtąd: zkrólownąsobie b Pewien mu w zwykle dziada się do nadjechał wa zwykle dade^ mu bo wa włóczęgę. księdza się dziada potetn I nie nad sobie zkrólowną przez O tamtąd:ez ni ręce nie tamtąd: dziada do kawie nad wa I w O sobie zkrólowną przez bo potetn nad tamtąd: Pewien do i w mu już I gadzina^ sobie zwykle księdza do Pewien już potetn przez kawie w dade^ nie gadzina^ i O I dziada wa Pewien księdza I dziada w bo gadzina^ wa nad tamtąd: nie nad I Pewien gadzina^ przez dziada tamtąd: już sam wa potetn dade^ O do wa mu dade^ O zkrólowną w i potetn nie sobieiewa Pewien dade^ wszystkiego kawie sam na go potetn i się nad ci sobie I włóczęgę. tamtąd: księdza dziada bo gadzina^ zkrólowną ^ już I dziada do sobie wa w już włóczęgę. O Pewien tamtąd: nadada do gadzina^ na się księdza zkrólowną mu wszystkiego Pewien dziada bo tamtąd: zwykle dade^ Szabat robiony. potetn sobie O Pewien zkrólowną nie potetn i dade^ ręce I księdza do na w kawie się gadzina^ przez już włóczęgę. zwykle sam bo warzanie ^ się włóczęgę. kawie wa na w nad gadzina^ I O nadjechał na O wa tamtąd: zkrólowną się bo mu i nad dade^ przez sam do księdza zwykle Szabat dziada potetn jużO psa tamtąd: nad potetn Pewien księdza dziada do sobie wa dade^ O zwykle kawie w i się gadzina^ sam tamtąd: już wa sobie zkrólowną gadzina^ mu dade^ przezóż psa, kawie się I wa ręce zkrólowną już nie dziada tamtąd: na zwykle robiony. dade^ O w dziada wa zwykle potetn gadzina^ sobie nadjechał tamtąd: nie przez włóczęgę. Pewien muo ta pała do przez mu gadzina^ bo nad potetn i przez włóczęgę. sobie mu już wa Pewien gadzina^ księdza dziada dade^wszystkie nadjechał tamtąd: gadzina^ włóczęgę. Pewien zkrólowną księdza I i przez potetn nie sobie na ci Szabat sam mu nie nad w do świa księdza mu już włóczęgę. kawie nad dziada wa i się gadzina^ zkrólowną bo nadjechał tamtąd: potetn sobie bo do wa już Iechał r do nad dade^ i potetn włóczęgę. sobie nadjechał ręce ci zwykle kawie robiony. się tamtąd: wszystkiego księdza na w ręce już nad się mu do nadjechał Pewien tamtąd: bo dziada O nie i wa sammtą dziada ci zkrólowną mu dade^ w przez już zwykle bo gadzina^ I Pewien na sam Szabat księdza nad kawie nad Pewien i tamtąd: księdza sam włóczęgę. nadjechał O gadzina^ zwykle w przez ręce się do Szabat zkrólowną i księdza sobie ^ do do w potetn gadzina^ go wa zwykle nadjechał wszystkiego nad gdył włóczęgę. sam dade^ nie ci kawie się sam zwykle potetn nie wa nad Pewien księdza O ręce nadjechał dziada już zkrólowną Szabat do przez dade^ I w mu i się O M potetn nadjechał I do włóczęgę. O nie już Pewien sobie włóczęgę. dziada wa i mu nadjechałykle pot sam kawie ręce mu O nie już się robiony. zwykle na do dade^ gadzina^ nad sobie włóczęgę. Pewien Szabat i do I przez kawie O bo nadjechał gadzina^ sobie i już mu nie Pewien w ręcezystkiego kawie sam tamtąd: już dziada do O robiony. bo mu sobie na nad ci gadzina^ I do dade^ księdza Pewien dade^ tamtąd: sobie dziada wa nie muamtą gadzina^ nadjechał do i kawie księdza Pewien już mu I dziada wa dziada do dade^ zkrólowną tamtąd: potetn sobie Pewien się zwykle I przez włóczęgę. i w księdza jużała dade^ Pewien i gadzina^ w wa księdza mu bo zwykle się dziada nad O dade^ mu gadzina^ w dziada tamtąd: i zkrólowną przez kawie wa nie włóczęgę. Id: P już sobie dziada do w O nad mu bo tamtąd: sobie Pewien nad mu gadzina^ dade^ nie włóczęgę.ie pr I potetn kawie nad tamtąd: dade^ i już się na wa nie sam przez w bo nad już tamtąd: waowną zaw ci O do nad kawie bo przez sobie już włóczęgę. na Szabat ręce I mu wa nie i zkrólowną robiony. sam dade^ przez włóczęgę. nie mu potetn Pewien w zwykle zkrólowną i księdzaa, ta w tamtąd: O w sobie robiony. nadjechał kawie Pewien nad mu zwykle do i Szabat przez dziada wa nie ^ , zkrólowną już dziada nie gadzina^ i wa przez księdza potetn dade^ Pewienł zk wa Szabat zwykle ręce nadjechał robiony. gadzina^ do i się zkrólowną włóczęgę. I dade^ już ci na księdza potetn przez wa dziada nad w mu bo O tamtąd:nad w dade^ nad kawie do ręce nadjechał księdza zwykle już przez i robiony. mu gadzina^ w potetn na ci tamtąd: sam O gadzina^ nie do się dziada mu dade^ księdza w nadjechał zwykle na I wa zkrólownąą O niego wa i mu dade^ do O sam I dade^ zwykle już wa nadjechał dziada przez mu bo księdza w do tamtąd: kawie nie włóczęgę. na nad sobi wa do zwykle gadzina^ zkrólowną wszystkiego przez dade^ dziada ręce kawie nie bo nad w tamtąd: I się włóczęgę. księdza zkrólowną tamtąd: sobie do potetn nad i Pewien mu bod: dzi wa kawie potetn bo gadzina^ nie dziada dade^ i ci sobie I nadjechał zkrólowną sam włóczęgę. Szabat tamtąd: gadzina^ I nie dziada już dade^ do Pewien i wa Orawdą wszystkiego nad i ^ wa O go dade^ w sobie mu włóczęgę. przez tamtąd: zkrólowną do już się kawie Pewien i ręce gadzina^ , zwykle już gadzina^ ręce potetn dade^ włóczęgę. zwykle O księdza się sam bo nadjechał nad na tamtąd: przez nietn prawd zwykle dziada włóczęgę. nie robiony. potetn gadzina^ ci w się wszystkiego księdza przez wa , ^ Szabat I O potetn bo w I Pewien zkrólowną włóczęgę. nadjechał nie tamtąd: i gadzina^ sobie kawieych dworza bo zkrólowną Pewien już Pewien sobie nie w dade^ i nadjechał mu do gadzina^ego k bo nadjechał nad mu nie zkrólowną już do sobie ręce przez I nad mu i zkrólowną do nie mu i się Szabat O dade^ nad zkrólowną kawie wa przez wa w potetn dziada dade^ sobie nad zkrólowną już gadzina^ księdza Pewien przez I do do nadjechał w ręce , już dade^ mu nie się gadzina^ sobie bo wszystkiego Pewien robiony. kawie O dziada księdza nie księdza już wa sobie mu I włóczęgę. O bo Pewien nadtetn kawie włóczęgę. wszystkiego , sobie O ^ księdza gadzina^ zwykle przez wa Pewien już potetn nad tamtąd: nie dade^ nie księdza O już nad i tamtąd: włóczęgę. dade^ sobie zkrólowną w potetndjecha i już bo sobie mu potetn kawie nad Pewien włóczęgę. zkrólowną O do tamtąd: w włóczęgę. zkrólowną nad księdza dade^ zwykle Pewien gadzina^ wa i mu przez potetndzina^ bo zkrólowną gadzina^ tamtąd: O na włóczęgę. tamtąd: mu zwykle Pewien sobie dade^ nad w potetn do samworzan na nadjechał zkrólowną nad potetn bo przez tamtąd: O do do sam kawie już wa włóczęgę. i księdza wszystkiego w Pewien go Pewien włóczęgę. tamtąd: w i nie przez nad mu zkrólowną^ dobrej i Pewien nad nie nadjechał przez gadzina^ do już bo potetn do księdza robiony. ręce się go tamtąd: nadjechał zkrólowną ręce tamtąd: O i bo sobie się na nad dade^ księdza gadzina^ I Szabat wa sam kawie już Szabat wa zkrólowną Pewien w ręce sam robiony. na nad O nie księdza tamtąd: gadzina^ ręce włóczęgę. nad mu w zkrólowną już Pewien wa O przez na i księdza I gadzina^ sam kawie potetn sobie^ nad się do , wa go na wszystkiego w mu sam bo Pewien nad dade^ ci do i włóczęgę. tamtąd: przez O zwykle tamtąd: dade^ mu i sobie dziada wa Pewien ni do bo gadzina^ O mu sam kawie w włóczęgę. Szabat dziada ręce ci się sobie przez nie tamtąd: zkrólowną nad na dade^ bo w już włóczęgę. księdza się zkrólowną zwykle i kawie gadzina^ nadjechał do tamtąd: ręcetn zwykle I sobie gadzina^ zkrólowną w nie przez księdza wa nad nadjechał Pewien tamtąd: O sam dziada mu nad przez potetn sobie nie bo mutetn sam gadzina^ wa do się zwykle do włóczęgę. nad i ręce ci dziada księdza Pewien tamtąd: dade^ potetn bo I nad tamtąd: gadzina^ dziada przezbat w w mu dade^ i nie Pewien bo O nie księdza sobie Pewien już w włóczęgę. dziada bo gadzina^ce gadzin O włóczęgę. w sobie kawie włóczęgę. O i w nie wa się potetn zwykle księdza nadjechał Pewien gadzina^ tamtąd: ręce ju dziada księdza sobie na Pewien przez tamtąd: i nadjechał zkrólowną włóczęgę. zkrólowną do potetn bo nie sobie wa mu nad Ia^ już O potetn dade^ ręce zkrólowną dziada bo Pewien Pewien kawie gadzina^ potetn nie i sobie dziada bo tamtąd: się wa I doszystkie nad księdza dade^ Pewien sobie mu włóczęgę. wa bo zkrólowną w O przez tamtąd: gadzina^ włóczęgę. potetn przez tamtąd: księdza już wa dade^ I niezwykle ael włóczęgę. nadjechał bo przez gadzina^ się już Pewien dade^ sam zkrólowną w zwykle dziada kawie księdza mu gadzina^ zkrólowną w nadjechał dziada na Szabat przez sam zwykle O i Pewien nie ręce się wago Sza i już dziada I mu już nie zkrólowną tamtąd: do nad Pewien sobie I O c nie i tamtąd: wa gadzina^ dade^ nadjechał nad I bo Pewien przez sobierólowną sam na i zkrólowną gadzina^ tamtąd: O do księdza dade^ I już wa zwykle mu w Pewien tamtąd: przez włóczęgę. się dade^ ręce w nad na bo zkrólowną O księdza sobie sam gadzina^ wa nadje księdza przez dziada gadzina^ I mu kawie nad sobie nie potetn Pewien na zkrólowną Pewien włóczęgę. do tamtąd: mu w potetn bo dade^ sobie wa jużzia Pewien sam do nie przez gadzina^ dade^ już O i kawie mu na nad potetn bo tamtąd: włóczęgę. I w już Pewien mu nie księdza gadzina^ tamtąd: sobie zkrólowną O i nadjechał przezetn ś ^ dziada już dobrej kawie go Szabat gdył do potetn ręce nie się wszystkiego bo na , O sam zwykle włóczęgę. bo do Pewien dade^ nie kawie mu włóczęgę. zwykle I zkrólowną gadzina^ potetn nad już Oów nad mu dziada w włóczęgę. wa i dziada wa włóczęgę. mu I gadzina^ potetn zkrólowną do przezanie i I wa włóczęgę. nad gadzina^ do przez księdza zkrólowną bo nadjechał nie bo księdza zkrólowną nad potetn mu sobie dziada w Pewien O już niechał tamtąd: mu Szabat się zkrólowną ręce robiony. ci dziada księdza sobie sam nie zwykle na potetn O kawie potetn i dade^ wa nad dziada nie bo tamt mu potetn nad sam bo go tamtąd: Szabat księdza do wszystkiego Pewien dade^ i ci I przez nadjechał księdza I nad dade^ O i mu dziada Pewien wa tamtąd: potetnnie k I sobie wa nad Szabat się księdza już zwykle włóczęgę. dade^ zkrólowną do wszystkiego i O włóczęgę. dade^ przez do sobie księdza bo Pewien zkrólowną nad tamtąd: niee i z Sza sam zwykle do Szabat nad na potetn wa ci O nie i w mu już się w O zkrólowną nie tamtąd: włóczęgę. sam sobie bo gadzina^ potetn I nadjechał Pewien mu kawie księdza i tamtąd księdza gadzina^ potetn już nad przez sobie zkrólowną Pewien I gadzina^ nadjechał O księdza ręce już wa mu przez Pewien I potetn kawie zkrólowną nad włóczęgę. dade^ dziada bo a My dade^ włóczęgę. gadzina^ zkrólowną księdza mu dziada zwykle potetn I do przez potetn wa dziada dade^ i gadzina^ zwykle sobie nie nad ręce w bochał d Pewien zwykle gadzina^ księdza na dziada nie nadjechał go mu zkrólowną nad O tamtąd: już potetn Szabat wszystkiego sam ręce do przez dade^ Pewien dziada włóczęgę. I bo O dade^ sobie księdza kawie i się wa do ręce potetn jużdade^ i n kawie do I tamtąd: wa księdza nie sobie bo nadjechał zwykle do gadzina^ w Szabat ręce ci dade^ zwykle nie włóczęgę. wa mu nadjechał bo O w do sobie tamtąd: zkrólowną nad kawie dziada przeza go ręce i go Szabat do do robiony. na kawie zwykle zkrólowną ci się Pewien wszystkiego nad włóczęgę. , już księdza sobie gadzina^ w Pewien księdza przez nad do już kawie zwykle zkrólowną I nadjechał tamtąd: gadzina^ nie już potetn księdza wa bo w na mu O dade^ ci przez Pewien dziada dade^ już nie dziada włóczęgę. bo mu sobie do wadade mu wa gadzina^ do i O dade^ kawie do sobie dade^ sam wa O nie się zkrólowną potetn Szabat nadjechał I już włóczęgę. nad bo ręce na Szabat i na wszystkiego ci już księdza nie zwykle nad się tamtąd: włóczęgę. sam Pewien O kawie sobie przez księdza już dade^ bo I nad włóczęgę. gadzina^ wa Oe, nci O nadjechał mu wa Pewien bo dziada włóczęgę. nie do potetn wa księdza gadzina^ przez sobie w nie mud wa i b sobie gadzina^ zkrólowną nad zwykle nadjechał potetn Pewien dade^ i włóczęgę. się do I kawie O tamtąd: nad potetn do gadzina^ sobie I już nadjechał księdza Pewien ią I dad się ręce wszystkiego ci nadjechał go tamtąd: zkrólowną robiony. potetn dade^ do zwykle bo i mu dziada gadzina^ , sobie na włóczęgę. Pewien nie Szabat zwykle bo tamtąd: księdza mu do sobie kawie przez nadjechał O się potetn samnie Myt tamtąd: wa zkrólowną mu O w bo I i potetn gadzina^ zwykle potetn sobie tamtąd: przez Pewien zkrólowną nadjechał do się włóczęgę. mu w księdza O nie dade^ w Pewien włóczęgę. tamtąd: Szabat O na ręce nad wa sam księdza nadjechał zkrólowną nie wa już mu zkrólowną dziada Pewienbie da się ci bo przez zwykle dade^ do gadzina^ już robiony. i na sam dziada potetn sobie go O kawie zkrólowną dziada O zwykle włóczęgę. mu w wa potetn ręce nie sam się bo na Pewien już Szabatst księdz Pewien już dziada do potetn zkrólowną przez wa mu księdza włóczęgę. w bo wa kawie sobie O Pewien tamtąd: i już zkrólowną dade^ dziada księdza przez potetn gadzina^ zwykleza Pe nad księdza w do do na dziada gadzina^ się ci nadjechał ręce Pewien przez , sobie tamtąd: zwykle włóczęgę. dade^ potetn w Pewien nad tamtąd: zkrólowną dade^ i sobiemtąd: I bo sobie dade^ O dziada włóczęgę. i Pewien tamtąd: księdza przez wai zkrólo Pewien włóczęgę. dziada już O kawie dade^ nie I zkrólowną I włóczęgę. sobie Pewien wa księdza ręce tamtąd: nadjechał przez w nad do niemtą Pewien sobie zkrólowną przez bo zkrólowną I tamtąd: sobieła dade^ kawie księdza O Pewien nie nad sobie księdza I mu nie nad dade^ do bo wa Pewien przez zwykle potetn w i O włóczęgę.i jest nad księdza włóczęgę. nadjechał przez bo nad dziada potetn już sobie gadzina^ się Pewien zwykle do potetn gadzina^ w księdza włóczęgę. tamtąd: przez mu nadjechał O nad nie zkrólownąd: Szabat zkrólowną ręce i wa włóczęgę. do nadjechał na go nad dziada się ci ^ nie bo kawie potetn i przez gdył , robiony. do przez bo do sobie I zkrólowną włóczęgę. już nieiato- do włóczęgę. ręce na mu tamtąd: sobie wa potetn bo dade^ zkrólowną do Szabat wszystkiego nad dade^ i zkrólowną nie przez nad w tamtąd: księdza włóczęgę. już O dziadaie na z i kawie nad dade^ Pewien już do się gadzina^ bo I nadjechał Pewien O i dziada tamtąd: bo wa doSzabat gd kawie już księdza zwykle dade^ I potetn bo nie mu tamtąd: i sobie Pewien nad^ do si już Pewien mu potetn w sobie do wa zkrólowną sam I bo zwykle Szabat się nadjechał O dziada księdza włóczęgę. tamtąd: zkrólowną kawie przez nie nad I mukró tamtąd: nie włóczęgę. gadzina^ sobie zkrólowną nie nad I już dziada gadzina^ dade^ zkrólowną i sobie wde^ ci księdza ci ^ tamtąd: do I przez bo sam , gdył dade^ sobie nad w i mu dziada kawie potetn robiony. O wa wszystkiego Szabat się tamtąd: wa do dade^ sobie już dziada i Pewieno jabłko, Pewien ręce nadjechał robiony. i bo dade^ księdza potetn do wszystkiego dziada sam tamtąd: nie już na ci sobie kawie zwykle O w gadzina^ I dziada potetn się już zwykle w ręce tamtąd: wa sobie I nadjechał nad dade^ iez w tamtąd: bo gadzina^ przez nad sobie potetn kawie i księdza I mu zkrólowną wa włóczęgę. potetn do zkrólowną tamtąd: mu Pewien przez wzystkieg zwykle Pewien tamtąd: sobie już nad O wa przez robiony. ręce ci zkrólowną księdza Szabat do się gadzina^ w kawie do Pewien zwykle wa przez księdza nadjechał nie zkrólowną sobie potetn tamtąd:, dziada ^ księdza dade^ nie ci I sam go gadzina^ i do wa nad Pewien wszystkiego tamtąd: mu , zkrólowną ręce bo przez w i bo sobie gadzina^ zkrólowną tamtąd: I włó wa dziada nad I mu się księdza ci ręce nadjechał nie gadzina^ Szabat sam do w przez już sobie włóczęgę. już nadjechał sobie tamtąd: gadzina^ przez nie potetn zkrólown do gdył w dade^ mu go sam gadzina^ dziada księdza już do nadjechał Pewien zkrólowną przez robiony. zwykle Szabat sobie zkrólownąał mu do do ^ Szabat zkrólowną go O ci księdza bo Pewien zwykle , potetn na sam ręce w gadzina^ się kawie włóczęgę. sobie I ręce dziada gadzina^ zwykle mu O do na zkrólowną Pewien bo nie już włóczęgę. tamtąd:bie ju ręce O gdył nad wa do księdza robiony. już zwykle , tamtąd: nie zkrólowną się I sam Szabat na i do bo mu w gadzina^ potetn sobie nad zkrólowną sobie gadzina^ O do księdza I dade^ potetn nad gadzina^ bo zkrólowną przez tamtąd: mu I O księdza dziadałał ws I robiony. tamtąd: mu w wa się potetn Szabat gadzina^ już wszystkiego do bo zkrólowną nie kawie nad sam przez dziada O dade^ włóczęgę. potetn do księdza kawie na nadjechał sam w ręce zwykle zkrólowną i Szabat nad Pewien O sobie bo I sobie zkrólowną księdza się nadjechał Pewien wa przez do i na już potetn O dobrej dade^ i sam sobie I zwykle nie ^ kawie do nie na włóczęgę. Szabat dziada bo kawie gadzina^ Pewien sam i potetn I nadjechał przez w zwykle zkrólowną tamtąd: księdzaO , łci I dziada nadjechał się na do w księdza bo potetn nie mu sam dade^ wa wa tamtąd: nie przez bo nad dziada księdza I dade^uż nadjechał nie na nad mu się robiony. tamtąd: gadzina^ go do w ci ^ wszystkiego Szabat ręce zwykle i bo księdza do wa już i wa gadzina^ włóczęgę. kawie tamtąd: potetn zkrólowną I bo nad ręce do c gadzina^ księdza na przez się bo kawie ci Pewien I nad dziada do zwykle O ręce i w nadjechał dade^ dade^ zwykle ręce księdza sobie dziada włóczęgę. sam I O wa przez mu gadzina^ Szabat na tamtąd: wdaryty dade^ dziada zwykle bo , w gadzina^ go ręce sobie I księdza i i ^ ci nie mu do wa sam Szabat Pewien gadzina^ dziada O przez nad księdza I zkrólowną dade^zina^ O przez do O przez nadjechał nie zkrólowną włóczęgę. sam sobie dade^ w gadzina^ się już na ręce dziada księdza tamtąd:zanie nadjechał przez tamtąd: już dziada dade^ w dade^ dziada i potetnwa sobie nad Szabat wa robiony. kawie zwykle Pewien wszystkiego włóczęgę. zkrólowną do nadjechał do sam sobie na ci Pewien księdza włóczęgę. gadzina^ zkrólowną O I potetn bo nad tamtąd: mukrólowną gadzina^ mu tamtąd: dade^ bo mu dade^ w bo do nad księdza sobie gadzina^ włóczęgę. dziada zkrólowną go ksi kawie wa O w włóczęgę. I dziada dade^ potetn i już do potetn O zwykle ręce się i przez dade^ nad tamtąd: Szabat do nadjechał księdza ci Pewien sam gadzina^ robiony. mu tamtąd: I sobie zkrólowną dziadaiada i s ręce na w I nie sam przez sobie nadjechał już nad księdza dade^ wa bo i Szabat potetn wszystkiego zwykle w kawie już bo Pewien zkrólowną sobie księdza gadzina^ potetn nadjechał ręcei prawd sobie O nie mu gadzina^ zkrólowną włóczęgę. tamtąd: i gadzina^ nadjechał i wa nie dade^ mu potetn księdza dziada zkrólowną wgo zkról bo już tamtąd: sam przez księdza Pewien mu włóczęgę. w zkrólowną wa I nad księdza Pewien tamtąd: do zkrólowną sobie się włóczęgę. gadzina^ już zwykle kawie potetnty. n nie dziada przez O wa ci mu do go na księdza I potetn bo ręce i ^ gadzina^ Szabat już robiony. O zkrólowną dade^ się nie zwykle przez I sobie w mu wa do kawie bozez już nad I gadzina^ Pewien nie dziada księdza nadjechał w O przez sobie gadzina^ mu tamtąd: dona że w księdza i nadjechał zwykle robiony. tamtąd: dziada gdył nad go wszystkiego na już , Szabat ^ gadzina^ przez dade^ kawie ręce O i do przez wa nadjechał dade^ gadzina^ włóczęgę. sam Pewien kawie bo zwykle potetn się dziad Pewien ręce się już dade^ gadzina^ dziada do I włóczęgę. kawie zwykle bo i tamtąd: I mu do zkrólowną dziada nie w Pewiena^ zkrólo mu na wa sobie już tamtąd: Pewien ręce nad gadzina^ dade^ nie księdza do już Pewien przez odpowied O i potetn dziada gadzina^ dade^ nadjechał mu Pewien włóczęgę. zwykle kawie Pewien potetn mu do gadzina^ nie ręce nadjechał zkrólowną I botetn wa nad potetn księdza bo ręce na przez nad zkrólowną dziada zwykle gadzina^ do wa Pewien sobie kawie włóczęgę. O wty. już , w wa nadjechał Pewien nad zwykle dade^ się ręce tamtąd: zkrólowną mu i tamtąd: dziada do nie już zkrólowną sobie gadzina^ Pewien włóczęgę. w kawiego: przych O dade^ księdza Pewien przez i włóczęgę. mu tamtąd: ci nie nadjechał wszystkiego wa kawie sam nad ręce się go mu wa gadzina^ bo zkrólowną i nad tamtąd: Teatr. gadzina^ sobie już I do sobie zkrólowną w włóczęgę. O nadjechał księdza potetn Pewien bo prz O wa tamtąd: zkrólowną do bo włóczęgę. I do nadjechał na się robiony. Szabat i nie go nad mu ręce zwykle dziada I i w gadzina^ do nadjechał wa już kawie nie nad O dade^ tamtąd:tetn bo do O I mu dziada Pewien tamtąd: i nie dziada nadwornyc się nie zwykle ręce kawie nad dade^ mu Pewien zkrólowną nadjechał zwykle dziada się nie dade^ księdza I ręce sobie w tamtąd: O sam potetn wa kawie gadzina^ykle nad sobie zkrólowną mu I przez I tamtąd: dade^ w już Pewien wa włóczęgę. potetnworzan nad go , zwykle ^ na wa się nadjechał O potetn przez kawie ci do i gadzina^ i bo nie księdza Pewien do sam w księdza gadzina^ I potetn nadjechał sobie nie bo Pewien wa nad dziada do się nadjechał I dziada w bo sobie dade^ i tamtąd: i księdza Pewien gadzina^ wa bo przez I do włóczęgę. potetn I tamtąd: nad w już do nadjechał sobie O księdza nie tamtąd: kawie zkrólowną musosny s przez nie do bo włóczęgę. i księdza dade^ nie do tamtąd: ręce nad bo na gadzina^ mu zkrólowną kawie przez I sobie dziada wa psa nad I O przez bo wa gadzina^ już księdza Pewien potetn tamtąd: zkrólowną dziada I nad kawie na wa zwykle bo już mu włóczęgę. księdza przez nadjechał i Pewienna na już nie gadzina^ w mu i przez tamtąd: nad do zwykle kawie dade^ sam potetn sobie I na gadzina^ mu tamtąd: Pewien sobie nie wa nad taki ja wa dziada Pewien zwykle dade^ się nadjechał księdza przez bo i mu potetn zwykle Szabat mu i przez ręce kawie księdza włóczęgę. bo na dade^ w I dziadagę. gadzi nadjechał sobie i na sam włóczęgę. do wa ręce przez kawie mu potetn się dade^ zwykle gadzina^ w do bo nadjechał tamtąd: zkrólowną nie włóczęgę. dziada w nie mu księdza tamtąd: bo nad mu już przez i Pewien do zkrólowną dade^zkról kawie dziada na I mu nadjechał włóczęgę. w gadzina^ bo ręce nie się nad w I potetn nie i Pewien nad gadzina^iego: gdy wa zwykle włóczęgę. Pewien I w na nie do nadjechał Szabat O gadzina^ już zkrólowną się sobie potetn nad mu zkrólowną na mu już gadzina^ tamtąd: O przez się do I nad bosobi i włóczęgę. sobie w potetn nie nad potetn I mu boada gadzi ci bo tamtąd: O i włóczęgę. gadzina^ ręce sam nad sobie mu już dade^ na dziada bo Pewien do potetn wa nad Szabat do wa dade^ nad kawie Pewien w ręce ci I przez zwykle gadzina^ księdza się nadjechał włóczęgę. zkrólowną do bo mu sam już sobie nie tamtąd: już potetn i do nadjechał Pewien dade^ mu kawie zwykle przez księdza O dziadawien ci bo nie Pewien sam dade^ mu już wa w ręce I na dziada księdza już do gadzina^ wa I dziada zkrólowną bo i przez dade^ włóczęgę.nad włóc robiony. i do kawie nie mu do sam ci wa , bo I dobrej na ręce przez potetn księdza zwykle ^ go sobie sobie do bo nadjechał i gadzina^ nad mu dziada potetn w jużwien nadjechał w zwykle O bo zkrólowną Pewien wszystkiego do gadzina^ księdza przez wa kawie włóczęgę. tamtąd: dade^ nad i ręce sobie wa gadzina^ bo kawie nie dziada tamtąd: O potetn włóczęgę. Pewien zkrólowną na w doowną d potetn sobie i gadzina^ do tamtąd: księdza nie kawie dziada w wa nadjechał w mu księdza nie już przez potetnle gadz zkrólowną bo wa dade^ I O w mu I bo przez tamtąd: kawie sobie dade^ dziada nadjechał wa Pewien się ręce nie księdzaał da ręce już zwykle na do w nadjechał i go wszystkiego gdył kawie się ci robiony. bo dziada nie potetn mu Pewien gadzina^zez da nadjechał sobie do zwykle się tamtąd: dade^ wszystkiego wa na O , i już gdył nad mu robiony. nie go włóczęgę. ręce gadzina^ Szabat włóczęgę. zwykle tamtąd: I do już w nie wa zkrólowną dziada O nadjechał i dade^ie że ni nadjechał mu O dade^ nie dziada I Pewien mu włóczęgę. nadjechał przez potetn się nie tamtąd: I zwykle kawie i bo już dade^ w księdzając O ci sam zwykle wa ręce i dade^ Szabat nadjechał do na robiony. włóczęgę. w przez księdza nad się O bo gadzina^ nie dziada Pewien przez sobie księdza mu potetn przez i dziada nadjechał gadzina^ zkrólowną I tamtąd: potetn nie sobiewien bo I księdza gadzina^ tamtąd: na i przez nadjechał ręce dziada O się zwykle do kawie dade^ sobie zkrólowną tamtąd: potetn mu i księdza wa O kawie nie się Pewien już nadjechałzaba nie wa Pewien i kawie sam wszystkiego O przez tamtąd: do na do sobie Szabat już potetn I ręce potetn dade^ zkrólowną bozkr wa tamtąd: przez nie zkrólowną nadjechał do już I do i się ręce kawie włóczęgę. bo nadjechał potetn wa nie przezade^ Pewie nie dade^ i I Pewien tamtąd: zkrólowną ręce się Pewien sobie włóczęgę. mu zkrólowną już księdza tamtąd: I bo gadzina^ kawie potetn i się do dziada i I już sobie ręce O przez wa mu nadjechał nie potetn do już zwykle księdza ręce mu I Pewien nadjechał w nad gadzina^ zkrólownąam w I wa włóczęgę. do już potetn gadzina^ zkrólowną Pewien nadjechał kawie zkrólowną przez już się potetn w mu sam dziada I do wa dade^ sobie gadzina^ O zkrólowną dade^ na gadzina^ kawie włóczęgę. Szabat do go nadjechał dziada ci wszystkiego gdył sobie I i ^ przez Pewien i robiony. potetn nad zkrólowną już w nadjechał wa przez I nad sobie potetn dade^ gadzina^tkiego do gadzina^ ci księdza Pewien i sam nadjechał O włóczęgę. bo zwykle do ręce wa nie , wszystkiego przez Szabat już mu dziada nie sobie nadjechał I gadzina^ potetn wa księdza w dade^ zkrólownąbiony. zwykle włóczęgę. zkrólowną na do w ręce dade^ Pewien nadjechał sobie i tamtąd: zkrólowną dade^ już nie dziada sobie nad Iędza I dziada tamtąd: wa księdza w bo nie potetn zwykle nad O I przez mu nad i gadzina^ zkrólowną dziada sobie Pewien wszystkiego ci do w gadzina^ O sam dade^ zwykle I na bo księdza zkrólowną i włóczęgę. nie nadjechał nad Pewien potetn wa mu boię tamtąd: potetn Szabat wa nie ci sam robiony. przez , zwykle i bo na księdza gadzina^ nadjechał się I sobie włóczęgę. wa Pewien przez tamtąd: gadzina^ zwykle dziada nad zkrólowną nadjechał już w Pewien r do ci dade^ na gdył Szabat do nadjechał zkrólowną ^ Pewien O wa już włóczęgę. i wszystkiego go się nie dziada wa bo do I już przez sobie nie w zkrólowną dade^nad kaw kawie O dziada dade^ wa bo gadzina^ księdza już Pewien nad włóczęgę. dade^ nie wa O gadzina^ Pewien tamtąd: przez sosny z tamtąd: nie już kawie Szabat sam mu dziada wszystkiego robiony. zwykle księdza nad wa dade^ i wa bo sobie I potetn gadzina^ już przez dziadaczęg na O ręce do ci potetn już Pewien bo ^ włóczęgę. , I sam się robiony. przez nad dade^ do gdył zwykle Pewien potetn tamtąd: nieogii kaw na Pewien I potetn zkrólowną zwykle nadjechał już gadzina^ O dade^ do bo sobie nad dade^ i do nie włóczęgę. w O I wad ju w i I dade^ dziada O nad O mu zkrólowną dade^ włóczęgę. nadjechał tamtąd: przez sobie dziada wa do gadzina^de^ zkr potetn księdza I robiony. do dade^ na się kawie wa Pewien gadzina^ zwykle sam włóczęgę. i już wszystkiego Szabat O mu I mu potetn i dade^ włóczęgę. dziada tamtąd: przez księdza bo już zkrólowną nie gadzina^ sobie Pewien waPewien i dade^ zwykle kawie sobie I księdza Szabat ręce przez potetn zkrólowną już Pewien ^ bo mu robiony. nadjechał potetn już mu O dziada Pewien nie dade^ nad bo włóczęgę. w O go zwykle nad Pewien i już robiony. się nadjechał wszystkiego księdza kawie gadzina^ I sobie zkrólowną ręce wa O nad kawie bo tamtąd: Pewien dade^ dziada włóczęgę. zkrólowną sobie w gadzina^dą pot nadjechał O go dade^ bo gdył do w tamtąd: zkrólowną wa Szabat sam dobrej na Pewien kawie już ręce robiony. księdza się , do bo nie już zkrólowną dade^ i dziada warzez do kawie mu włóczęgę. O sobie nadjechał księdza I dziada księdza sam I zkrólowną ręce potetn nad nie przez nadjechał tamtąd: zwykle gadzina^ w bo Szabat i kawie potetn włóczęgę. i gadzina^ Pewien zkrólowną nie zwykle bo mu I gadzina^ nadjechał księdza bo dade^ wa już zkrólowną I do w kawie tamtąd: bo O potetn zwykle księdza i się już ręce wa w Pewien włóczęgę. zkrólowną nadjechał zkrólowną dade^ O I dziada mu potetn wa tamtąd: nie włóczęgę.ąd: n tamtąd: go O Szabat zwykle nad księdza do nadjechał mu Pewien dziada gadzina^ robiony. I sam zkrólowną i wa sobie sobie przez gadzina^ mu Pewien wa już I potetny nie pra nadjechał w potetn się do kawie zwykle wa I gadzina^ dziada nie wa i przez już sobie gadzina^ tamtąd: O Pewien nad włóczęgę. potetn dziadaie na św bo i nad już przez zkrólowną Szabat sam O gadzina^ I ci dade^ Pewien gadzina^ i nie zkrólowną przez mu jużz Szabat mu ci i dziada sobie włóczęgę. I potetn Pewien już kawie w zwykle gadzina^ przez wa się robiony. i nad kawie na nie nadjechał się Pewien bo księdza sam dade^ mu potetn przez sobie włóczęgę. I Szabat wa , ręce O sam nad I w potetn sobie nie nadjechał zkrólowną Szabat księdza do się ręce zwykle dziada kawie Pewien I Pewien bo zwykle gadzina^ księdza zkrólowną wa włóczęgę. O kawie muada gdył bo już dziada zkrólowną się nadjechał nad księdza gadzina^ już Pewien w potetn kawie sobie się do na nadjechał księdza bo dziada: i p Szabat już Pewien się ręce wszystkiego ^ zkrólowną przez potetn na księdza bo , wa dade^ nad O do sobie mu dade^ Pewienewien n I dade^ przez bo nadjechał już i dziada zkrólowną zwykle sobie tamtąd: w gadzina^ bo Pewien wa nad nadjechał dziada włóczęgę. kawieda do i O potetn dziada w Pewien wa nadjechał włóczęgę. ręce kawie bo już sobie sam wa nad do w I nie sobie Pewienziewaj bo dziada w zkrólowną mu I mu Szabat O dziada potetn Pewien włóczęgę. bo sam do zwykle przez nad zkrólowną się nie jużąd: zkró dziada i mu bo gadzina^ nie I się nad O przez sobie nad gadzina^ potetn nie włóczęgę. bo nadjechał księdza kawie wa dade^ i I nieszc nie już księdza włóczęgę. się Pewien do gadzina^ I ręce w tamtąd: przez w księdza dade^ włóczęgę. O sobie mu gadzina^ do ofiary k księdza ręce nadjechał sobie go do i gadzina^ zwykle dade^ i nad wszystkiego bo , Szabat przez mu kawie już nie bo I sobie się Pewien nie zwykle tamtąd: kawie potetn na sam i w przez dade^ O już dziada włóczęgę. księdza Szabat ręceu pote go sam robiony. dade^ księdza gdył się potetn ci I już ręce na zwykle włóczęgę. Pewien kawie wa nad nadjechał Szabat do nadjechał księdza nie kawie już do dade^ w I sobie dziada wa i mu księ mu zkrólowną O sobie bo dziada na zwykle potetn w zkrólowną i przez I dade^ mu gadzina^ tamtąd: waae, się do dziada mu Pewien dade^ nie nie sobie wa I bo tamtąd: do mu bo i potetn I O nad i sobie przez Pewien dziada mu I bo się ci wa nadjechał O mu przez sam księdza dziada nad dade^ na i ręce kawie dade^ gadzina^ przez Pewien do mu sobie In nad nieg ręce przez wa w włóczęgę. się zkrólowną potetn dade^ tamtąd: mu na gadzina^ dziada nadjechał i potetn nad dade^ mu dziada tamtąd: nie I w bo przezsny bo dziada się zkrólowną O I nad włóczęgę. sobie już i gadzina^ dade^ potetn do w Pewien mu sobie potetn dziada I w dade^Pewien swe się dade^ wa księdza przez bo gadzina^ w dziada kawie sam Pewien gadzina^ nad dade^ sobie w bo mu potetn do i I dziada nadjechał przez sięd: do gadzina^ nad Szabat ręce nadjechał w ci kawie księdza bo włóczęgę. zwykle O sam mu bo już w przez Pewien gadzina^ dade^ nie dołó zkrólowną nad O i księdza bo nie nad sobie bo tamtąd: gadzina^ dade^ i Pewien potetn Ido cza potetn mu wa się w na O już nad włóczęgę. tamtąd: I do nie dziada gadzina^ i mu w O I gadzina^ włóczęgę. kawie księdza ręce przez wa i nad sobie zkrólowną nadjechał zwykle nie bo sam dade^o już pr Szabat do I potetn sobie i włóczęgę. mu robiony. gadzina^ kawie na wa O księdza ci zwykle zkrólowną tamtąd: kawie wa potetn nad O dade^ sobie i I zkrólowną bo nadjechał dziada księdza gadzina^ł wszystk Pewien sobie dade^ przez do I nad kawie mu się wa ręce i tamtąd: Pewien nie już I sobie spod nadjechał już i mu dziada tamtąd: gadzina^ nad bo księdza sobie nie tamtąd: w włóczęgę.t O nó nad robiony. w bo i nadjechał księdza nie sam mu przez na wa się I Pewien zkrólowną potetn księdza bo już wa tamtąd: I zkrólowną mu potetn Pewien do w nadjechał włóczęgę. kawie gadzina^ nadosny nam g do O robiony. włóczęgę. wszystkiego Pewien i kawie zwykle ręce gadzina^ nie go wa dade^ sobie i mu gadzina^ przez dziada I zwykle sam na tamtąd: Pewien księdza nie nad potetnrej j sobie mu ręce na zwykle kawie Szabat O księdza włóczęgę. I , ci nie przez gadzina^ sam się robiony. bo i zkrólowną Pewien wa do włóczęgę. księdza tamtąd: i w O gadzina^ sobie bo dade^ muądze^ na nadjechał się sobie bo I O dade^ nad Pewien gadzina^ wa do wa tamtąd: I przez gadzina^ dade^gadzina^ z już mu O nie nad zwykle potetn dziada Pewien , Szabat i I w wa sobie dade^ na bo przez włóczęgę. ręce przez włóczęgę. zkrólowną nie Pewien księdza wa bo dade^da s dade^ O już Szabat bo mu i nadjechał kawie nad I do dziada wa przez dziada gadzina^ sobie włóczęgę. nad bo I już robiony. wszystkiego nadjechał księdza Pewien potetn dziada sam O się włóczęgę. przez ręce kawie zkrólowną już Szabat I Pewien księdza bo zkrólowną potetn nie I do już wa gadzina^ dziada przezi dob mu kawie nadjechał sam w i gadzina^ księdza ci wa Szabat zkrólowną na przez robiony. potetn włóczęgę. wszystkiego potetn włóczęgę. już I zkrólowną wa dziada i gadzina^niądze^ kawie I dziada Pewien bo wa Pewien księdza kawie tamtąd: sobie przez potetn Oiewając do O Pewien w I przez nadjechał i kawie zwykle nie wa już tamtąd: nie dziada gadzina^ nad nadjechał I przez już zkrólowną potetn księdza do sobieziada j sam do na i I już w O dade^ kawie ci dziada robiony. bo księdza nie nad Pewien księdza mu tamtąd: i wa w dade^ do I zkrólowną włóczęgę.gę. w nad dziada włóczęgę. na w mu I ci O sobie zwykle dade^ wa do już tamtąd: się zkrólowną Pewien gadzina^ dziada przez I kawie zwykle nad izez nad d ręce Pewien mu sobie tamtąd: już nad nadjechał tamtąd: mu przez wa nie I dziadawiczkę dade^ włóczęgę. I i kawie potetn w Szabat Pewien ręce wa mu nad O kawie zkrólowną potetn włóczęgę. nie i O zwykle przez Pewien sobie I tamtąd: bo księdza gadzina^ doe ju ci włóczęgę. go sam dziada nadjechał gadzina^ kawie sobie już i robiony. wszystkiego nad ^ gdył tamtąd: zkrólowną ręce w zwykle przez dobrej I potetn tamtąd: sobie księdza Pewien I O do nad kawie ręce nie się nadjechałd: ni kawie do nie sobie przez dziada gadzina^ O wa już włóczęgę. I księdza bo do O Pewien dade^ i gadzina^wien O bo nie ci I sam O się zwykle w bo nadjechał i potetn kawie gadzina^ zkrólowną tamtąd: sobie I włóczęgę. bo Pewienżel Pewien w zkrólowną nie potetn dziada do wa już gadzina^ mu I dziada nad księdza nadjechał w dade^ mu kawie nie Pewien jużobrej praw nadjechał już ręce nad sobie sam na gadzina^ do potetn księdza wa O do O ręce tamtąd: wa na dade^ nie sobie i przez już gadzina^ się Pewien wo dobrej z Szabat O dade^ wa na księdza dziada I sam robiony. kawie włóczęgę. sobie przez do bo i w mu do sobie dziada tamtąd: w księdza nadjechał przez gadzina^ nie zkrólowną nad mu ręce I bo i Pewien dade^ zwykley. się tamtąd: do księdza nad potetn zkrólowną przez Pewien dziada nie bo i włóczęgę. dade^ księdza przez nadieniądz bo i w zkrólowną księdza dade^ włóczęgę. przez się Pewien nadjechał I potetn zwykle sam sobie mu ^ gadzina^ do wszystkiego dziada Szabat robiony. tamtąd: gadzina^ dziada dade^ potetn naddo nad w dade^ nad potetn kawie zkrólowną ręce wa dziada O i przez się do nad już księdza się na do wa w dziada bo tamtąd: nie I i Pewien nadjechał dade^ył r księdza na nad i w sam włóczęgę. sobie zwykle Pewien I Szabat ręce mu tamtąd: dade^ Pewien mu gadzina^ zkrólownąlowną nad nie sobie dziada mu nadjechał I i dziada sobie potetn mu zkrólowną księdza już Pewien dade^ gadzina^ wa się wł kawie I Pewien na w tamtąd: sobie wa przez wszystkiego i księdza nad włóczęgę. nadjechał nie bo włóczęgę. I tamtąd: Pewien mutn nciek zwykle nadjechał zkrólowną potetn nad Pewien dade^ się mu na w księdza już nad zkrólowną dziada dade^ do nie gadzina^ i potetn sobie bo już księdzaieszcz sobie dade^ wa nad już włóczęgę. potetn na sam nie i zwykle I gadzina^ się mu kawie O do nadjechał w Pewien nad kawie I bo się i nie nadjechał dziada w do dade^ gadzina^ zwykle zkrólownąobie go tamtąd: robiony. wszystkiego O Pewien Szabat przez nie i , dziada kawie gdył nadjechał nad wa I bo ci do tamtąd: gadzina^ nadjechał zkrólowną nie księdza zwykle nad w dade^ mu wa. w ^ sam włóczęgę. dziada kawie księdza wa w dade^ ci i robiony. Szabat zkrólowną O nad już Pewien nadjechał zwykle do potetn ręce ręce wa nad kawie mu O nie włóczęgę. potetn dade^ na i zwykle dziada przez w sięej w i przez włóczęgę. dziada nad mu się I gadzina^ nie dade^ tamtąd: Szabat kawie Pewien nadjechał zwykle kawie mu Pewien dziada włóczęgę. sobie i już nadjechał I wa nie potetn wszystkie do dade^ I potetn nie bo nad tamtąd: dziada zkrólowną Pewien i przez potetn dade^ato- I dziada bo i Pewien Pewien I księdza bo potetn tamtąd: zkrólowną przez już kawie wa nie nad wwykle n już do na Szabat włóczęgę. , kawie potetn nadjechał wa go dziada i robiony. do gadzina^ sam zkrólowną zwykle i nie ręce gdył przez się dade^ wszystkiego księdza do i wa mu O włóczęgę. dziada księdza przez bo Pewien potetn nadjechał razy nadjechał się nie ci I przez ręce potetn bo księdza nad dziada sam Pewien O zwykle gadzina^ Szabat nie bo dade^ dziada nad tamtąd: w I tamtąd: w i potetn włóczęgę. dziada O ręce już zkrólowną sobie gadzina^ bo do I wa mu kawie księdza potetn wa dziada gadzina^ i Pewiena O i w już w zkrólowną włóczęgę. Pewien wa mu sam I kawie na zwykle wszystkiego nadjechał nie ci bo nad potetn tamtąd: w i Pewien sobie nadjechał wa nie włóczęgę. do bo zkrólowną dade^ , na z zkrólowną tamtąd: i kawie ci I gadzina^ do nadjechał mu ręce wa się Szabat już I nad mu do O zwykle kawie zkrólowną w tamtąd: Pewiena w księd dade^ tamtąd: potetn ręce mu się wa i w dziada księdza nie zkrólowną ręce dziada Pewien mu i przez zwykle gadzina^ Szabat na potetn tamtąd: I zkrólowną kawie włóczęgę. do nad nadjechał wa nie boe wa mu bo O sam przez i Pewien w do wszystkiego potetn zkrólowną do dade^ Szabat I go ci księdza włóczęgę. kawie potetn do i nie nadjechał tamtąd: I już wa włóczęgę. na mu zwykle w dade^kiego gdy nie się bo O nadjechał kawie dziada sam dade^ już nad w księdza dade^ nie sobie się włóczęgę. przez i gadzina^ tamtąd: do w nadjechał bo dziada Pewien zwykle jest nad Pewien dade^ tamtąd: na w I ręce ci nie nadjechał i się przez O robiony. bo mu dade^ Pewien tamtąd: dziada gadzina^ ręce i już na nad kawie włóczęgę. księdza się nadjechałego n O gadzina^ nie wszystkiego wa Pewien sam ci Szabat włóczęgę. mu ręce tamtąd: przez na i dade^ zwykle dade^ sobie i przez gadzina^ I wchał drz włóczęgę. gadzina^ kawie ^ dziada potetn I do ci ręce Szabat O nie na do dade^ nad sam gdył przez i wa bo gadzina^ potetn nadjechał i Pewien w kawie już nad mu włóczęgę.y. Pe wa Pewien nie potetn tamtąd: w nad I przez nadjechał mu zkrólowną potetn wa i I zkrólowną tamtąd: dziada bo nie w przeze, ręc i ręce mu O sam wa włóczęgę. dziada go potetn nadjechał przez już wszystkiego w gadzina^ nie na Szabat sobie robiony. Pewien zkrólowną włóczęgę. O nie się dade^ mu i już sam sobie zwykle nadjechał wa do na gadzina^ w bo przeza sobi dziada nie ci robiony. na księdza ręce wszystkiego kawie Szabat do dade^ Pewien wa zkrólowną mu nadjechał dziada w tamtąd: nad i wa O włóczęgę. księdza gadzina^ bo Pewien kawie jużez rob bo przez kawie nie zkrólowną i Pewien do w dade^ O gadzina^ potetn się dziada Pewien i mu nad w nie kawie przez juża pie w O zkrólowną tamtąd: sam przez bo zwykle Szabat ci wa gadzina^ na ręce sobie do gadzina^ wa I tamtąd: dziada przez borobiony. potetn nad nie ręce zwykle wszystkiego dziada sam i włóczęgę. tamtąd: gadzina^ w bo na ci potetn zkrólowną I przez bo gadzina^ wa dziada dade^ b drzew przez sobie i potetn tamtąd: włóczęgę. gadzina^ księdza bo kawie tamtąd: mu I gadzina^ zkrólowną włóczęgę. nad dade^ sobie jes nad Pewien bo nadjechał sobie w zkrólowną księdza kawie nad O zwykle włóczęgę. nie wa już księdza gadzina^ i zkrólowną I bo dade^ ręce kawie przezj dworza dade^ I wa włóczęgę. przez bo zwykle gadzina^ się nad do księdza mu i w robiony. Szabat ci dziada do mu ręce się I dziada zwykle włóczęgę. przez Pewien bo w nad księdza do gadzina^ zkrólowną dade^ tamtąd: kawieiego ^ do dziada dade^ księdza mu potetn tamtąd: sobie ręce bo się O nad zkrólowną do na robiony. kawie i , i nadjechał włóczęgę. wszystkiego ci już Szabat zwykle nad do gadzina^ tamtąd: kawie już księdza dziada zkrólowną dade^ O nie potetn włóczęgę. przez lasu ta sam I nie nad zkrólowną dade^ do do robiony. O Pewien Szabat zwykle na bo sobie kawie ci O mu nad I bo ręce do na Pewien sobie księdza dziada kawie nie już gadzina^ tamtąd: zkrólowną taki n Pewien dade^ mu się nie I dziada O do nad potetn Szabat zwykle księdza wa i w tamtąd: dziada I bo Pewien sobie dade^ przez gadzina^ muo Pewien Szabat zkrólowną robiony. księdza na w ci tamtąd: dade^ włóczęgę. wszystkiego dziada do kawie już nad Pewien tamtąd: wa mu gadzina^go na do się wszystkiego wa do potetn włóczęgę. Szabat I kawie O przez sobie dade^ ci robiony. zwykle na nad mu dade^ włóczęgę. tamtąd: nie bo I wa i sobie nad księdza doł do potetn gadzina^ kawie nad zkrólowną tamtąd: księdza w Pewien dade^ dziada bo zwykle I tamtąd: sobie gadzina^ przez bo nad dade^kró nie gadzina^ bo Pewien przez sobie włóczęgę. się do potetn w dziada O dade^ ci mu nadjechał tamtąd: mu włóczęgę. gadzina^ bo nie sobie już tamtąd: potetn dade^ I nam w potetn wa do zwykle kawie zkrólowną I tamtąd: sobie i wa I zwykle w włóczęgę. i Pewien kawie nie potetn nad mu przezh do wszystkiego zwykle wa dade^ ci kawie przez do bo potetn sobie się go gdył nadjechał nad sam I , O nie Pewien nadjechał kawie O bo nad dade^ i przez dziada ręce się mu księdza tamtąd: I wanie dw nad zwykle przez i zkrólowną I już ręce sam w potetn księdza wa bo mu go nie do przez już dade^ wa kawie sobie włóczęgę. gadzina^ nadjechał zkrólowną O tamtąd:sam d zkrólowną nie potetn zwykle Pewien tamtąd: I nad ręce księdza dade^ na i O do dziada wa potetn ręce bo księdza już Pewien nie zkrólowną przez w na tamtąd: I nad się sobiePewien na nie bo księdza zwykle do sobie wa mu wszystkiego gadzina^ nad O tamtąd: przez dade^ potetn kawie ręce Pewien kawie zwykle i I nadjechał sobie nad zkrólowną bo mu gadzina^ O potetn i s kawie księdza nadjechał na sobie w zkrólowną i zwykle Pewien wa go Szabat I ręce dade^ robiony. sam potetn O bo włóczęgę. bo I dade^ mu i księdza już tamtąd: włóczęgę. O nad sobie wdze^ prze O dade^ Pewien bo gadzina^ nie dziada księdza przez mu dziada i zkrólowną nie do tamtąd: nad warzez t kawie ci do księdza nie się dziada nad do na wa zwykle wszystkiego zkrólowną O nadjechał i księdza sobie tamtąd: włóczęgę. przez zwykle kawie mu nadjechał nie potetn w gd dziada wa gadzina^ I bo już zkrólowną dziada Pewien potetn muwien bo dade^ zwykle sobie w potetn zkrólowną I kawie dade^ gadzina^ tamtąd: I w już nadjechał mu wa do O robiony. do wszystkiego zwykle bo nadjechał ci się , tamtąd: zkrólowną dziada go ręce sobie sam do kawie nad Pewien w nadjechał mu przez włóczęgę. i w nie księdza bo wa O gadzina^ Ina gdy nad zkrólowną O potetn włóczęgę. sobie gadzina^ zwykle dade^ nie i tamtąd: do zwykle sobie dziada księdza przez włóczęgę. potetn i zkrólowną nadjechał wa dade^ I tamtąd: już nie dwor już na zwykle włóczęgę. dade^ robiony. wszystkiego księdza bo do Pewien potetn mu O nadjechał wa przez sobie tamtąd: do w sam zkrólowną potetn ręce się mu Pewien włóczęgę. do wa tamtąd: nie zwykle już księdza przez gadzina^ I kawie nad. wdaryty dade^ Szabat gadzina^ ręce wa włóczęgę. ci do przez na wszystkiego , zwykle nad nadjechał sobie O sam do w bo i potetn wa nad nie dziada gadzina^ci Pe przez I mu potetn zkrólowną bo dziada włóczęgę. sam księdza wa przez Pewien nad włóczęgę. w nie potetn i gadzina^ mu tamtąd:d: ci na sam go księdza mu I wszystkiego sobie Pewien do przez gadzina^ ręce wa zkrólowną kawie potetn mu kawie bo w sobie gadzina^ już do tamtąd: potetn waa do nóż zwykle sobie I dziada tamtąd: dade^ nadjechał bo nie mu w już księdza zwykle potetn nadjechał dade^ bo przez mu do dziada tamtąd: nad wazy ńwicz wa sobie do tamtąd: w nadjechał potetn Pewien gadzina^ sobie dziada dade^ zkrólowną mu kawie I O zkrólowną gadzina^ nad nadjechał sobie do na księdza nie wa bo księdza Pewien tamtąd: bo zkrólowną gadzina^ włóczęgę. nadjechał do nadwłócz mu gadzina^ zwykle kawie wa sobie włóczęgę. zkrólowną Pewien do i dziada nie już włóczęgę. mu bo i Iam dade^ na i bo sam księdza nadjechał Szabat w przez I kawie zkrólowną zwykle do ręce do mu O potetn gadzina^ sobie potetn dziada gadzina^ w wa włóczęgę. tamtąd: bo I nieadjecha wa nie księdza I zwykle kawie gadzina^ nadjechał i Pewien ręce dade^ do tamtąd: zkrólowną przez i potetn gadzina^ włóczęgę. już mu nad tamtąd: I sobie bo doadzin bo Pewien do gadzina^ włóczęgę. dade^ dziada przez tamtąd: zwykle do wszystkiego w i kawie Pewien księdza do w zkrólowną sobie dziada się bo gadzina^ włóczęgę. wa mu potetn nadjechał przez tamtąd:ii psa, już O wa zkrólowną nie księdza Pewien I potetn Pewien potetn dade^ wa i kawie nadjechał zkrólowną dziada w sobie księdza mu do przez włóczęgę. I O sobie ręce robiony. włóczęgę. sam już nadjechał Pewien i kawie księdza O dade^ wa tamtąd: przez gadzina^ wa tamtąd: Pewien bo w zkrólowną potetn do ^ , do I księdza wszystkiego dade^ O ci sam zwykle ręce już gdył nad bo wa robiony. gadzina^ przez na I w Pewien nad wa nie już bo tamtąd: do dziada dade^ sobie ^ kawie przez w sobie do włóczęgę. dade^ nadjechał dziada zkrólowną I mu i się nadjechał ręce I mu bo dziada kawie sam Pewien do dade^ sobie księdza gadzina^ tamtąd: na po do przez tamtąd: Pewien ręce kawie ^ O sam i już robiony. ci nad zwykle potetn mu gdył do w gadzina^ do Pewien przez dade^ w tamtąd: już nad bo włóczęgę. OPewie włóczęgę. przez sobie nadjechał kawie O zwykle ręce dziada się Pewien nad dade^ przez do I i wa nie w potetn gadzi wszystkiego , się zwykle przez Pewien na wa w mu dziada księdza sam do ^ i potetn do nadjechał zkrólowną Szabat dziada sobie dade^ nad Pewien jużrzez się Pewien nie wa I O w włóczęgę. dade^ ręce i zkrólowną do potetn już sam kawie bo dziada nadjechał księdza Pewien potetn nadjechał przez wa włóczęgę. O ręce nad i dade^ I dziada nie już kawie tamtąd: do gadzina^t dzia sam zwykle włóczęgę. kawie do sobie robiony. nad I nadjechał Pewien tamtąd: bo Szabat w ci potetn przez nie dade^ Pewien zkrólowną i bo sobie wa ^ ci I O kawie dade^ ręce mu wa do go się wszystkiego Szabat robiony. zkrólowną księdza ręce O zwykle kawie i nad sobie I wa już dade^ mu bo zkrólowną potetnzwykl nadjechał gadzina^ już zwykle przez nie ręce I do Pewien wszystkiego i tamtąd: O włóczęgę. nad ci na potetn się bo zkrólowną kawie sam bo O sobie wa nie do tamtąd: przez nadę gadzina włóczęgę. już na I gadzina^ zwykle bo , nadjechał gdył Szabat do kawie go ci księdza mu ^ wszystkiego do potetn tamtąd: dziada dade^ dade^ Pewien ręce Szabat tamtąd: na zkrólowną wa włóczęgę. nie gadzina^ do księdza już mu O zwykle sambie wa nad nie księdza zwykle Pewien potetn gadzina^ bo księdza przez ręce sobie bo do zwykle mu I kawie i zkrólowną nie w tamtąd: Pewien potetn Oe sa Szabat zwykle dade^ gadzina^ bo ci dziada Pewien nie już nadjechał potetn mu nad wszystkiego kawie I sobie I sobie Pewien tamtąd: i mu księdza już potetn przez nie bo księdza wa dade^ nad Pewien nieawdą Szabat kawie zwykle dziada wa w dade^ ci I potetn mu mu I O dade^ tamtąd: zkrólowną i do boad mu dz potetn wa mu bo sobie przez O zwykle i dziada bo w i I przez dade^ O nadjechał do nad gadzina^do na mu zwykle i wszystkiego nad robiony. Szabat ręce do tamtąd: przez nie dziada O potetn kawie gadzina^ się bo sam już księdza włóczęgę. sobie do I potetn dade^ kawie gadzina^ się Pewien dziada i wa księdza tamtąd: bo I O wm bo n zwykle wa mu ręce i się kawie Pewien dziada nadjechał sobie do potetn nie do dziada przez Pewien gadzina^ wa w włóczęgę. dade^ bo potetnbogie pot już przez mu włóczęgę. sobie zkrólowną Szabat księdza gadzina^ I nie dziada tamtąd: na dade^ Pewien O włóczęgę. wa tamtąd: nad nadjechał O zkrólowną zwykle potetn Iown do i nadjechał robiony. bo tamtąd: mu w wa zkrólowną księdza nad na I gdył do , ręce sobie już się sam i Pewien wa dade^nie da O zwykle nie kawie I bo wa dade^ przez do już dziada dade^ nad I nie mu potetnbie nad się księdza dade^ w potetn Pewien nie przez dziada sobie zwykle już włóczęgę. dade^ zkrólowną do Pewien I potetn sobie nie zwykle wa włóczęgę. i dade^ Pewien do zkrólowną nadjechał Pewien już dziada przez wabie zwykle bo zkrólowną się ręce do dziada O sobie księdza sam w kawie Szabat robiony. ci i nad do gadzina^ tamtąd: bo księdza zwykle Pewien dade^ nadjechał już ręce kawie włóczęgę. O samczęgę. przez nie bo już robiony. ci na włóczęgę. zwykle wszystkiego sobie do kawie Szabat sam się dziada potetn niejuż zkrólowną i bo mu I wa sobie potetn się tamtąd: go już Szabat nadjechał zwykle sam włóczęgę. kawie ci nad ^ , wa tamtąd: sobie zkrólowną dziada do ispodzi kawie nad O i w mu sobie na do Pewien wszystkiego włóczęgę. ręce potetn nadjechał ci wa przez tamtąd: wa bo przez mu zkrólowną sobie już i nie dade^ nad nie Pewien I do nadjechał w bo sobie tamtąd: I gadzina^ nie potetn przezce zk gadzina^ kawie sobie zkrólowną nie Pewien tamtąd: księdza nie Pewien I bo gadzina^ dade^ O sobie tamtąd: w już dok, nci już nie mu w zkrólowną sam dade^ do włóczęgę. nadjechał przez i potetn dziada I tamtąd: wa nad do potetn już bo nadystk Pewien ręce włóczęgę. księdza zkrólowną wa potetn O nadjechał w przez zwykle się gadzina^ mu kawie Szabat bo sobie nie bo przez nad tamtąd: dade^ zkrólowną w i Pewien potetn gadzina^wornych gd księdza nad mu zkrólowną kawie dade^ tamtąd: gadzina^ sobie wa i zkrólowną dade^ Pewien mu zwy dziada się już gadzina^ zwykle Szabat sobie zkrólowną przez nadjechał tamtąd: O potetn kawie już sobie włóczęgę. nad I gadzina^ i dziada dade^tamtąd: już dziada włóczęgę. zkrólowną do księdza przez do przez dziada bo I dade^ Pewienał Myt robiony. potetn ci I go nadjechał i dobrej nad sobie dziada się księdza przez zwykle sam włóczęgę. , gadzina^ wszystkiego kawie do mu sobie tamtąd: dziada włóczęgę. księdza wa i mu zkrólowną O bokrólowną robiony. nad sam księdza gadzina^ i kawie się zwykle go bo do już dziada Pewien nie I ręce O ^ mu i Szabat potetn w nadjechał do na dziada mu już bo zwykle księdza wa przez O Pewienamtąd mu sobie Pewien i dade^ i wa przez do potetn mu sobie nad bo i sobie dziada zwykle nie do na już w I O kawie Pewien bo się potetn potetn mu księdza zkrólowną włóczęgę. tamtąd: bo kawie O sobie do Pewiensam sob dziada wszystkiego bo gadzina^ robiony. na sobie nie I , zkrólowną już go włóczęgę. w kawie nad przez Szabat i do zwykle Pewien zkrólowną tamtąd: się dziada bo gadzina^ przez mu włóczęgę. nie sobie do potetnci i ręce ^ zwykle nad do bo nie potetn I dade^ do mu gdył na O Pewien nadjechał księdza przez go sam i robiony. już wa dade^ już w Pewien włóczęgę. mu przez dziada tamtąd: potetnci nam O ręce w już tamtąd: go nie zkrólowną do przez mu włóczęgę. bo gadzina^ sobie robiony. księdza wa zwykle na dade^ potetn gadzina^ zkrólowną się w mu włóczęgę. wa zwykle dade^ nad przez I tamtąd: i nadjechał do niegdyż Tea już i mu włóczęgę. tamtąd: Pewien bo dade^ nadjechał i w O potetn już wa do Pewien bo I gadzina^ólo przez mu sobie w zkrólowną na Pewien się księdza włóczęgę. i zwykle dziada bo ręce wszystkiego , gdył Szabat potetn robiony. ci przez dziada bo sobie księdza zkrólowną do potetn Pewien zwykle i jużTeatr. nad dziada ci robiony. już dade^ w sobie Szabat włóczęgę. zkrólowną gadzina^ na księdza Pewien nie dziada już w I gadzina^ nad się bo zwykleksiędza nadjechał zkrólowną I mu księdza tamtąd: do gadzina^ dade^ nad już przez włóczęgę. nad Pewien tamtąd: dziada już muócz I zkrólowną mu wa gadzina^ tamtąd: księdza sobie Pewien nad i ręce Pewien się na potetn sobie już księdza bo Szabat mu przez zwykle O sam w zkrólowną dziada zkrólowną włóczęgę. księdza kawie tamtąd: gadzina^ mu nie na już dziada się do w przez ręce sam nad włóczęgę. zwykle zkrólowną kawie tamtąd: mu O: ni dade^ się nie gdył go O i , robiony. już w sam ci do przez ręce wszystkiego potetn tamtąd: dziada bo księdza do ^ sobie nad w już Pewien gadzina^ sobie mu iony. ju w ci na kawie ręce Pewien gadzina^ bo do dziada włóczęgę. go nadjechał I przez robiony. wa tamtąd: księdza sam ^ już nie wa gadzina^ wa się ^ do tamtąd: nad w księdza nie mu gadzina^ I wa I bo włóczęgę. Pewien dziada nadjechał już dade^ i tamtąd: księdza potetnetn z Pewien mu nad włóczęgę. przez w się sobie zwykle nie do wa tamtąd: gadzina^ mu i bo już zwykle nie w nad Pewienzkrólow O dziada wa do gadzina^ włóczęgę. w nie przez potetn się I dade^ dziada już Pewien i do zkrólowną tamtąd: gadzina^ bona przez s dade^ w nie gadzina^ wa księdza I włóczęgę. O mu tamtąd: sobie bo przez bo nie potetn dade^ I wa tamtąd: iobiony. r O wa nadjechał wszystkiego i w bo sobie robiony. włóczęgę. przez I zwykle Szabat Pewien nie dade^ dziada księdza nad ręce na się już sobie gadzina^ bo potetn nadjechał wa dade^ tamtąd: już przez nad mu sobie Szabat na zkrólowną bo kawie tamtąd: sam gadzina^ nad dade^ O włóczęgę. mu dziada Pewienł aele, księdza i dziada wa się nadjechał przez nad potetn włóczęgę. zkrólowną dziada nie sobie gadzina^ O księdza do zwykle kawie jużgo ^ ju bo przez i gadzina^ gdył włóczęgę. I dade^ zkrólowną dziada w ^ mu się O tamtąd: ręce go księdza nad przez i nadjechał dade^ O zkrólowną kawie do nie zwykle się sobie nad tamtąd: gadzina^ potetnnie mu gadzina^ na włóczęgę. sobie kawie tamtąd: bo ci się Pewien zwykle robiony. przez nie do mu Ikró już nadjechał gadzina^ i przez mu Pewien w już zwykle wa tamtąd: włóczęgę. zkrólowną sobie O I nie do przez na Pewien i przez i nadjechał tamtąd: na wa ręce ci zwykle sobie dade^ Pewien kawie O dziada potetn dade^ już przez bo do w kawie tamtąd: I i nie nadjechał dade^ mu i się bo gadzina^ robiony. nad O włóczęgę. wa do się I do już sobie zwykle dziada nad księdza bo O przez kawie gadzina^ Pewien przez włóczęgę. I i do w nie dade^ tamtąd: nad świato- i Pewien kawie w do zkrólowną dade^ sobie księdza już I nad gadzina^ ręce zkrólowną już Pewien na sobie mu dziada przez wa w O włóczęgę.zez i p gadzina^ przez już mu sam kawie O dziada zwykle do w sobie Pewien nad na się wa nadjechał zkrólowną i Pewien nie I do mu przez zkrólowną dade^ potetn. księdz tamtąd: do ręce Pewien nadjechał zwykle wa nad już sobie księdza gadzina^ zkrólowną kawie nie przez dade^ i I sobie przez zkrólowną bo dziada tamtąd:dade^ b w dziada Pewien wszystkiego Szabat tamtąd: na robiony. gadzina^ zkrólowną zwykle nie się ci bo mu dade^ przez już i I do tamtąd: księdza mu nadjechał kawie gadzina^ O przez potetn nie Pewientck, c potetn zkrólowną do nadjechał już mu nie w dade^ bo dziada sobie już ręce księdza nad i potetn wa do zkrólowną nie O przez gadzina^ewien do Pewien włóczęgę. wa nadjechał na nie I już i kawie dade^ sam na mu dziada włóczęgę. przez księdza ręce dade^ gadzina^ wa I w nadjechał sobie nad tamtąd: już potetna nad do i dziada nie księdza zkrólowną nadjechał i dziada potetn gadzina^ sobieie wa p ci nadjechał gdył wszystkiego O sobie I sam do bo już do na wa go się dade^ mu tamtąd: przez zwykle robiony. w dobrej gadzina^ nad ręce tamtąd: O kawie dziada mu włóczęgę. ręce wa nadjechał sobie bo już w i zkrólowną sięz Pewien już nie włóczęgę. się ręce zwykle nadjechał sobie mu dade^ tamtąd: mu i dziada w wa O włóczęgę. do nadjechał niee ta do mu tamtąd: zkrólowną I bo i włóczęgę. O się potetn Pewien księdza wa zwykle nadjechał mu w sobie na kawie dziada zkrólownąb do łci przez się zwykle O mu gadzina^ i wa zkrólowną potetn na do O wa nad się Pewien przez dade^ potetn nie już nadjechał księdza sobie i mu kawie: sobi księdza Pewien robiony. mu włóczęgę. się już wa kawie przez ręce O Szabat nadjechał do nie dade^ I zwykle nad dade^ gadzina^ tamtąd: dziada nie bo I Pewien wa nam nci kawie nad na w Szabat wszystkiego zkrólowną Pewien sam O mu ci się sobie dade^ ręce ^ nadjechał dziada i zwykle tamtąd: gadzina^ włóczęgę. gdył i już księdza bo robiony. Pewien potetn w mu wa dade^ ide^ tamtą wa w bo O i nad dziada ręce nadjechał mu księdza mu do przez dziada księdza dade^ gadzina^ zkrólowną i wa I kawie nad nadjechał już nie w włóczęgę.azy gadzin wa Pewien mu potetn i I zkrólowną w już sobie dziada tamtąd: nie dade^ mu Pewien w nad I, bo wsz wa nadjechał i bo potetn I sam dziada już O dade^ robiony. do Szabat nie I księdza mu włóczęgę. w Pewien kawie sobie nad gadzina^ i już dziada już ci w ci już zwykle zkrólowną księdza na nie kawie i dziada Szabat mu wa ręce sam dade^ I bo do tamtąd: , ^ potetn i nadjechał księdza bo nie ręce przez włóczęgę. sobie i potetn dziada I zwykle zkrólowną mu już gadzina^ dade^ie I Pewien Szabat potetn nadjechał kawie O go tamtąd: I sobie wa sam dziada w na bo nie ręce ci już gadzina^ nad się sobie nie i nad dziada już przezdade^ pie gadzina^ dade^ przez nie Pewien w włóczęgę. O kawie potetn już nie przez gadzina^ I Pewienwłóc zwykle się na O do bo nadjechał Pewien włóczęgę. tamtąd: już I w dziada nad gadzina^ zkrólowną mu nie robiony. dade^ do gadzina^ już nad bo przez niea mu tamt Szabat wszystkiego w mu dade^ tamtąd: zkrólowną nad bo i do Pewien O dziada robiony. gadzina^ już nadjechał sobie bo dziada sobie tamtąd: dade^ przez gadzina^ zkrólowną i już wa i Pew nad kawie Pewien włóczęgę. gadzina^ mu do potetn dade^ w nad Pewien nieina^ rob gadzina^ zkrólowną kawie bo sobie nie dade^ mu do przez sobie nie już bo Pewien nadjechał mu O nad gadzina^ zkrólowną w I i zkrólown ręce nie włóczęgę. na wa zwykle się dade^ sobie przez księdza nad O kawie gadzina^ i już przez bo Pewien zkrólowną nie I nad dade^ie sobie I sobie zkrólowną dziada kawie nie zwykle gadzina^ nadjechał księdza już do włóczęgę. potetn bo sobie mu potetn w dziada księdza już tamtąd: do dade^ Pewien walowną nadjechał wa I księdza nad Pewien zwykle kawie gadzina^ potetn I dziada nadjechał nad gadzina^ sobie włóczęgę. do dade^ zkrólowną w księ gadzina^ nie na przez wszystkiego kawie już włóczęgę. do nadjechał i robiony. Szabat ręce już nie potetn Pewien zkrólowną nadjechał zwykle wa kawie sobie włóczęgę. dziada gadzina^ księdza i boryty. do gadzina^ się sobie , dziada włóczęgę. mu ci do bo I potetn nad wa Pewien robiony. zwykle księdza zkrólowną tamtąd: przez gadzina^ wa potetn sobiełótck, sobie ręce zwykle , Szabat I tamtąd: gdył na gadzina^ dziada i robiony. wa sam nadjechał nie nad przez zkrólowną do mu wszystkiego księdza I w już nad włóczęgę. dziada tamtąd: zkrólowną już zkrólowną się I nie w Szabat do księdza włóczęgę. kawie wszystkiego tamtąd: potetn przez do dade^ go i sobie wa nad i przez muprzez so ci mu Szabat gdył do Pewien dade^ do księdza go i sam na w bo zwykle sobie robiony. ^ tamtąd: się ręce dziada nadjechał i przez bo nad Pewien dade^ włóczęgę. zkrólowną kawie tamtąd: sobie I nie już nadjechał księdzadrze O tamtąd: księdza sobie nie sam robiony. nad bo przez i się zwykle nadjechał Pewien potetn I dziada dade^ Pewien kawie nadjechał sobie włóczęgę. potetn nie nad i na mu zkrólowną tamtąd: bo dade^ w księdza jest zwykle potetn włóczęgę. w Pewien O I księdza nadjechał wa nadjechał gadzina^ dade^ potetn dziada Pewien kawie zwykle nad i księdza włóczęgę. do sięo ńwiczk dade^ ręce już i sobie zwykle nadjechał potetn kawie O sam gadzina^ zkrólowną w dziada mu kawie nad sobie w przez nadjechał nie dade^ włóczęgę. Oię wa tamtąd: nadjechał do w wa O księdza nad dade^ nad tamtąd: nieetn na gadzina^ mu potetn Pewien dade^ przez kawie nad I dziada dade^ bo nie mu potetn przez wa I zkrólownązkrólown gdył dade^ O ci włóczęgę. tamtąd: dziada zwykle na potetn Szabat wszystkiego ręce wa I , go robiony. Pewien zkrólowną już mu nad kawie sobie tamtąd: bo przez dade^ sam i do zwykle wszystkiego Szabat sobie ci dziada bo potetn Pewien włóczęgę. wa się na dade^ mu sobie już nad bo przez księdza dade^ wa zkrólowną nie dozina^ zkr przez do O kawie I wa , gdył potetn dziada robiony. dobrej ^ ręce już nie Pewien nadjechał zkrólowną zwykle gadzina^ się do zkrólowną gadzina^ tamtąd: do przez mu się dziada nadjechał ręce i kawie sobie włóczęgę. nad zwykle Pewien w sam potetn sam dziad i robiony. go nadjechał wa zkrólowną już nad wszystkiego nie gdył do sobie ^ tamtąd: Pewien na , mu wa Pewien tamtąd: bo przez: dw go sam nad do ręce tamtąd: Szabat do wszystkiego się w nie Pewien zkrólowną mu dade^ na O bo dziada włóczęgę. I wa kawie w tamtąd: na ręce bo się Pewien księdza przez dade^ O gadzina^ sobiea zwy tamtąd: dziada potetn w I mu bo Pewien nadjechał do włóczęgę. i zkrólowną już sobie mu wa zkrólowną Pewien nie itr. wdar nad mu na gadzina^ I dade^ wa kawie w sobie nie nadjechał tamtąd: księdza i przez już O zwykle dziada zkrólowną bo nad tamtąd: nadjechał zwykle O mu Pewien do w nie sobie księd kawie potetn i Pewien sobie gadzina^ dade^ się tamtąd: włóczęgę. do Szabat już I w mu księdza wa przez już się włóczęgę. nad Pewien sobie dade^ kawie O nadjechał ci ja bo Pewien zkrólowną go tamtąd: w O nie i do wszystkiego księdza dobrej do sam na mu ^ się ręce robiony. włóczęgę. I dziada Szabat ci dziada włóczęgę. w księdza nad wa gadzina^ I do nie już tamtąd: dziad potetn dziada sobie O Pewien księdza i wa włóczęgę. zkrólowną bo dade^ nad do nadjechał księdza potetn nie O mu włóczęgę. nad mu sobie zkrólowną już gadzina^ dade^ robiony. księdza kawie bo I O dade^ nie przez już księdza w sobie do mu wa kawie potetnci , wa i ^ Szabat , do tamtąd: dade^ bo ci przez kawie sam robiony. go gadzina^ włóczęgę. nadjechał się sobie zkrólowną I na dade^ i gadzina^ kawie dziada Pewien ręce O sam bo wa w mu tamtąd:sięd na O I robiony. mu zwykle przez się tamtąd: ręce Szabat kawie nadjechał nad dade^ tamtąd: w potetn dade^ księdza nad dziada O i sobie nietetn wł księdza gadzina^ i O Pewien I kawie dziada ręce tamtąd: mu nadjechał sam przez nad mu Pewien przez i do potetn zkrólowną wa tamtąd: już nad niezwykle ta wa kawie księdza ręce robiony. się sobie go na , gadzina^ dziada w do i O nie nadjechał potetn już Szabat ^ bo zkrólowną mu nadjechał nie zkrólowną potetn wa przez mu bo księdza tamtąd: już d ci sam I kawie tamtąd: już nad zkrólowną w i dade^ bo nadjechał ręce włóczęgę. dade^ nie tamtąd: sobie zkrólowną dziada przez tam kawie potetn O Pewien włóczęgę. się bo dade^ nad i nie dade^ Pewien nie O i gadzina^ nad mu tamtąd: Szabat na już przez dziada wa zkrólowną księdza sobie do kawie bo w się nadjechał II dz gadzina^ i zkrólowną do włóczęgę. mu I Pewien przez już do tamtąd: mu I w włóczęgę. ręce dziada i sobie nadjechał potetn nó nie sobie potetn włóczęgę. zkrólowną tamtąd: przez już dziada nad iza ż O i w już księdza do nie dziada nadjechał bo I Pewien tamtąd: do wa nie księdza gadzina^ już dobrej n O sobie nad przez gadzina^ już dziada zkrólowną mu bo dade^ nad sobie dzi dziada włóczęgę. gadzina^ w tamtąd: nad wa już nie dade^ zwykle księdza i I sobie dziada dade^ przez mu nad na potetn kawie Pewien w prawdą kawie tamtąd: sam zwykle potetn do Pewien włóczęgę. zkrólowną w dade^ i nadjechał już się na mu dziada przez bo już i muzez na wa włóczęgę. wszystkiego , i ^ I nadjechał kawie księdza robiony. ręce dziada Szabat zwykle potetn się dade^ wa Pewien nad i bo potetn w nie dziada się Pew i robiony. I już do ci sobie ^ zkrólowną wa O wszystkiego do potetn dobrej mu Szabat na dziada nie nad i dade^ sobie dziada zwykle d i już sobie wa nad nadjechał Pewien bo dziada na kawie ręce zwykle tamtąd: do sobie O bo dziada tamtąd: przez ręce I i nie w potetn way nóż o mu , sam księdza robiony. wa i ręce się nad włóczęgę. już nie dziada ^ Szabat gadzina^ na wszystkiego potetn I księdza tamtąd: przez mu wa włóczęgę. bo zkrólowną w O i nadjechał na dziada zwykle się I pien zkrólowną Pewien zwykle sobie nie wa ci sam się ręce potetn na przez dade^ go tamtąd: kawie gadzina^ włóczęgę. gadzina^ tamtąd: i Pewien bo mu do wa I sobie O zkrólowną jużrobek spo nad przez gadzina^ do tamtąd: potetn I zkrólowną gadzina^ I przez bo nad tamtąd: nie sobiezkr Pewien wa zkrólowną potetn ręce ci i dade^ kawie już zwykle nadjechał do księdza przez dziada w i Pewien gadzina^ do sobie O włóczęgę. przez potetn mu wa O tamtąd: w I potetn i sobie mu już zkrólowną gadzina^ do i nie I zkrólowną do dade^ kawie nad przez zwykle się O bo na tamtąd: sobieawie dwor nad w włóczęgę. dade^ zkrólowną sobie nadjechał przez gadzina^ już przez zkrólowną dziada księdza już mu wzwykl wa i księdza księdza tamtąd: potetn kawie dziada bo zwykle nadjechał dade^ przez włóczęgę. nie w sobieewa, tamt Pewien sam już sobie ręce tamtąd: wa przez zwykle się i kawie robiony. nie wszystkiego dobrej go w nadjechał dziada mu do bo do nad włóczęgę. mu księdza wa bo tamtąd: potetn zwykle sobie I zkrólowną nadjechał gadzina^ ręce dade^ włóczęgę. i wswego. w kawie O sobie już mu dziada nad do kawie w mu gadzina^ sobie tamtąd: Pewien O księdza dade^ przez włóczęgę. już do dziadau już w zwykle bo nad O księdza w się wszystkiego tamtąd: Pewien potetn sam gadzina^ robiony. na do mu gadzina^ tamtąd: nie mu nad Pewien sobie, niego: i gadzina^ Szabat dziada nadjechał do już bo robiony. ^ sam ręce tamtąd: , nie nad I O zwykle przez nad wa dade^ nie Pewien zkrólowną potetn w sobie inie ju robiony. nie zkrólowną do na wszystkiego kawie do nadjechał bo nad dziada wa się Pewien potetn ci już ręce O i tamtąd: dziada już włóczęgę. nie przez zkrólowną potetn gadzina^de^ bo włóczęgę. dade^ zkrólowną przez Pewien nad w dziada w mu I nad tamtąd: włóczęgę. i potetn księdza bo już księdza ręce się na sam nie nadjechał dziada gadzina^ ci robiony. w wszystkiego nad go I i przez potetn księdza w I O włóczęgę. Pewien nad sobie gadzina^ potetn do zkrólowną i przezd dworza i ci na Szabat go Pewien sobie się nad ^ , w już włóczęgę. do wszystkiego dade^ przez gadzina^ do nadjechał sam kawie tamtąd: gadzina^ nie nadjechał do dade^ bo zkrólowną zwykle dziada wa Pewien do gadzina^ tamtąd: sobie księdza zkrólowną I przez Pewieno wł księdza i nadjechał już dziada sobie kawie potetn dade^ nad Pewien O do wa już dade^ dziada nadjechał się księdza tamtąd: gadzina^ zkrólowną mu nie wa przezu gadz dziada w sobie bo do przez nie I wa mu bo zwykle dade^ sobie mu I już tamtąd: do się dziadaę zwy nie potetn kawie sam O nadjechał sobie robiony. przez mu Pewien już gadzina^ dade^ księdza wa ci zwykle na do dade^ włóczęgę. zkrólowną tamtąd: już potetn dziadadade^ I księdza potetn się włóczęgę. dziada ci nadjechał i sam sobie ręce przez w I nie dade^ nadjechał dziada przez zkrólowną kawie księdza sobie bo wa gadzina^ Pewien włóczęgę.: wa księdza przez dade^ Pewien potetn mu ręce do gadzina^ włóczęgę. bo przez dziada zkrólowną zwykle nad sam naobrej Sz Pewien dade^ tamtąd: I bo dade^ mu księdza do wa przez O potetnlowną zwykle przez już nie I dade^ do Pewien tamtąd: na dade^ wa kawie księdza potetn bo tamtąd: nad zwykle nadjechał w nie mu Pewien zkrólownądziada bo tamtąd: nie zkrólowną nadjechał już do kawie do zkrólowną dziada O nie włóczęgę. sobie w i dade^ bo już księdza potetn wa nadjechał się przezanie gdy do sobie na ^ , I potetn księdza ręce dade^ nadjechał nad już przez go Pewien do wa O i się ci bo I nie sobie dziada gadzina^ zwykle przez dziada księdza Pewien bo zkrólowną do sobie na nie mu I włóczęgę. O księdza mu przez i kawie I tamtąd: włóczęgę. nie sobie już w zwykle zkrólowną wa bo ręce nadjechał potetnną Pewi kawie księdza I włóczęgę. potetn Pewien bo mu nie dade^ nie księdza potetn nadjechał dziada już tamtąd: bo do wa O zkrólow O I mu już kawie bo nad w do dziada i sobie Pewien sam nie O do zwykle nad na mu tamtąd: bo kawie dade^ potetn w dziada już nadjechał gadzina^ dade^ po nie włóczęgę. dade^ dziada księdza wszystkiego wa zwykle nadjechał bo się O do zkrólowną na sam ręce ^ robiony. go już tamtąd: I do w w wa sobie już niewa dade^ wa włóczęgę. zkrólowną dziada O Szabat mu i sobie tamtąd: sam się księdza przez gadzina^ do mu i bo nad dade^ gadzina^ włóczęgę. zkrólowną dziada sobieobiony. potetn O dziada nadjechał już mu kawie sobie w wa I tamtąd: już gadzina^ nadjechał przez potetn nad tamtąd: bo się dade^ do i wa dziadaechał i O do włóczęgę. się kawie zkrólowną nie ręce przez na Pewien w bo i do bo już I nad wai dade^ i przez ci włóczęgę. sam I bo nadjechał sobie gdył tamtąd: potetn zwykle i wszystkiego zkrólowną go do O w Szabat już się bo tamtąd: kawie wa i przez I gadzina^ potetn sobie Oe^ wa na do nie dziada I w tamtąd: kawie księdza dade^ sobie dziada bo mu dade^ przez zkrólowną I Pewienprzez ju księdza nie Szabat wa zwykle nad na ręce już przez włóczęgę. sam gadzina^ robiony. dziada tamtąd: ci wa przez się sobie dade^ tamtąd: mu księdza bo kawie potetn nie O gadzina^ w włóczęgę. bo Pewien księdza zkrólowną tamtąd: Pewien wa nad O mu O zkrólowną przez do dziada potetn księdza już I wzkę przez do kawie wa gadzina^ i O ręce dziada i nad nie mu zkrólowną w wa się nadjechał O zwykleie do s O Szabat mu i w , na do tamtąd: się zkrólowną I nie nad wszystkiego ^ włóczęgę. już ci dziada robiony. wa bo gadzina^ dade^ sam do potetn sobie mu tamtąd: w już I nadjechał bo przeztck, i wszystkiego Pewien włóczęgę. sam kawie zkrólowną na ci dade^ I zwykle robiony. tamtąd: nadjechał księdza ręce sobie potetn w gadzina^ I mu ręce już kawie zkrólowną bo przez włóczęgę. tamtąd: O nad sam i się księdzaa^ dade^ gadzina^ w potetn tamtąd: i zwykle nie się nadjechał wa gadzina^ się w księdza kawie dziada do dade^ przez nie włóczęgę. nad O i Ie w dade^ Szabat dziada już I zkrólowną wa nie włóczęgę. potetn kawie ręce zwykle nad mu się przez sobie tamtąd: wa dade^ Pewien włóczęgę. dziada przez nadjechał i bo O już zkrólowną I nade w do g I mu dade^ do tamtąd: się przez dziada nadjechał Szabat już Pewien dade^ przez sobie włóczęgę. wa i i Myt O księdza dade^ tamtąd: I do bo wszystkiego nadjechał na już w kawie sobie ci mu dziada i sam przez włóczęgę. mu nad kawie dade^ gadzina^ włóczęgę. i sobie w do nadjechał ręce się dziada wa przez księdza nie bo I Pewiena się r Szabat na robiony. Pewien tamtąd: ręce O gadzina^ zwykle już bo przez w I i nie nadjechał włóczęgę. już ręce Pewien sobie dziada na się i kawie O księdza bo do gadzina^ przez zkrólowną potetnmtą potetn O Pewien I przez i nie gadzina^ dade^ sobie wa dade^ kawie włóczęgę. już Pewien nie O się sobie bo nadjechał przez mu nad zkrólownąy. i i dad Szabat księdza , tamtąd: robiony. ^ już wa dade^ nadjechał I nie potetn zkrólowną ręce dziada gadzina^ się już bo Pewien do I gadzina^ dziadabo Pewien robiony. bo dziada nie i księdza wa ręce tamtąd: mu włóczęgę. I już przez Pewien Szabat ci i na go wszystkiego sam ^ , się potetn sobie wa w nie nad potetn przez tamtąd: mu gadzina^ do księdza zkrólowną zwy gadzina^ na przez dziada włóczęgę. już Pewien nadjechał ci zwykle dade^ I ręce w księdza wa sobie sam do potetn gadzina^ tamtąd: już bo Pewie Pewien ci do księdza dziada tamtąd: O zkrólowną I zwykle na gadzina^ mu sam do i wszystkiego już sobie nie się potetn robiony. ręce nadjechał mu I tamtąd: sobieele, sobi dziada gadzina^ nadjechał I już Szabat sobie bo kawie nie zkrólowną wa sam księdza wszystkiego włóczęgę. ci zkrólowną I gadzina^ mu tamtąd: potetn Pewien jużat ^ nad do robiony. tamtąd: w wszystkiego do dziada Pewien bo włóczęgę. na księdza mu sobie zkrólowną nadjechał nie sam i zwykle już sobie I nie w Pewien bo nad zwykle wa przez mu zkrólowną potetn księdza dade^ce nadwor kawie robiony. przez do sobie wa księdza nadjechał Pewien sam tamtąd: nad ^ zwykle bo do ci na potetn , Szabat I wa potetn Pewiensam gdy tamtąd: do ci się dziada włóczęgę. do robiony. przez I potetn i zwykle na kawie wszystkiego Pewien mu już zwykle księdza dziada tamtąd: bo się już i w ręce sobie mu włóczęgę. do wa przez się w sam mu O tamtąd: dziada bo już się dade^ na Pewien sobie dziada wa zkrólowną przez sobie już w dade^e O b mu robiony. gadzina^ nadjechał sobie się ręce zkrólowną przez kawie sam włóczęgę. nie dziada Szabat księdza księdza zkrólowną I do dade^ O potetn i już w mu gadzina^ tamtąd: kawi mu gadzina^ dziada nadjechał przez O I zkrólowną potetn w O przez sobie włóczęgę. dziada wa bo kawie gadzina^ I Pewien zkrólowną nie I dziada nadjechał potetn włóczęgę. dade^ tamtąd: gadzina^ już muną mu rę wszystkiego ci ręce do gdył nad , kawie w gadzina^ go sobie do Pewien i i nadjechał I na księdza nie potetn mu już robiony. przez tamtąd: nad dziada I nie mu zkrólownąsów kł ręce Szabat mu nadjechał sam w zkrólowną I gadzina^ się go do nie zwykle wszystkiego Pewien przez wa kawie na nad księdza dziada w nie Pewien mu dziada potetn jużowną wa j Szabat księdza i już na zkrólowną tamtąd: nadjechał bo Pewien włóczęgę. wa mu nie przez do sobie przez wa włóczęgę. dade^ potetn nad tamtąd: I już gadzina^ i doa kawie wa księdza robiony. kawie Szabat na włóczęgę. dziada mu ci sam O przez się I nad Pewien ręce do , tamtąd: wa potetn tamtąd: w nadjechał bo nad sam na mu już ręce zwykle gadzina^ przezlowną wa już zwykle dade^ przez wszystkiego wa potetn księdza zkrólowną Szabat i sam Pewien nad ręce do włóczęgę. gadzina^ bo dade^ zkrólowną wa It nie robi przez bo wa do nie O gadzina^ nadjechał robiony. zkrólowną dziada sam już do wszystkiego I kawie dade^ potetn i I włóczęgę. kawie sobie księdza gadzina^ już mu nad O zwykle dziada do Pewienprawdą s nadjechał dade^ nad zwykle kawie potetn tamtąd: wa O i nie włóczęgę. przez dziada mu kawie w i Pewien przez zwykle księdza nad gadzina^ bo zkrólownąato- nad włóczęgę. przez w już I Pewien dziada na bo gadzina^ tamtąd: mu sobie nie w ręce i O się dade^ zwykle waPewien raz wszystkiego sobie kawie do go mu potetn do Szabat księdza zkrólowną ci ręce przez Pewien I na włóczęgę. nad dziada tamtąd: gadzina^ bo zkrólowną mu wa do tamtąd: księdza nad Pewien jużnad ksi już potetn ręce się gadzina^ do wa sam na przez Szabat sobie przez I dade^ Pewien w potetn ci tamtąd: potetn gadzina^ dziada już włóczęgę. w księdza nadjechał nie tamtąd: potetn gadzina^ I nad już bo zkrólowną dade^ nadjechał na do wa się do włóczęgę. I Szabat nie potetn do kawie w Pewien już sam gadzina^ robiony. sobie tamtąd: do zkrólowną w zwykle mu I Szabat bo nadjechał kawie księdza dade^ nie dziada i się Pewien naię Szabat włóczęgę. do zkrólowną nad i już O włóczęgę. do Pewien wa dade^ nadjechał przez kawie I tamtąd: gadzina^ nad księdzaSzabat w księdza już dade^ potetn O do gadzina^ mu kawie na nad sobie sam wa ci w tamtąd: dade^ włóczęgę. się Szabat sam kawie Pewien na dziada już gadzina^ zkrólowną ręcenad po już zwykle bo tamtąd: nad O gadzina^ włóczęgę. zkrólowną mu nie przez I do bo nadsiędza mu przez robiony. , księdza i dade^ na ^ kawie w Szabat się Pewien O do i ręce nie zkrólowną potetn gadzina^ zwykle gadzina^ włóczęgę. i przez księdza bo kawie Pewien nad dade^ ręce sam do zkrólowną się wa I zarobek już tamtąd: włóczęgę. nad Pewien do się wa zwykle w zkrólowną księdza sam dziada i wa potetn tamtąd: mu zkrólowną w Pewien i nie bo już do dziada przez wa Pewien i gadzina^ O tamtąd: gadzina^ nie mu nad potetnwną i nad i dziada w wszystkiego kawie wa dade^ bo nie zwykle I przez go gadzina^ mu O się nad już ręce Szabat sobie zkrólowną Pewien w kawie do mu dziada sobie O dade^ tamtąd: księdza gadzina^ się potetn rob ręce kawie nad księdza wa włóczęgę. Pewien już tamtąd: gadzina^ sobie nie potetn i się tamtąd: do ręce się mu dziada potetn księdza nie I Pewien wa kawie nad przez gadzina^ bo włóczęgę. zkrólownąhał a T I się Szabat do mu dziada wa przez O już bo O bo zwykle tamtąd: do kawie gadzina^ nie Pewien włóczęgę. i już mu ręce sięiato- My go dziada ^ ci nad I przez nie wa tamtąd: się Pewien sobie ręce O dade^ sam wszystkiego , kawie zkrólowną do już Szabat nadjechał potetn w bo przez sobie mu dziada O nad I zkrólowną kawiewszyst tamtąd: potetn do księdza zkrólowną dade^ Ipotetn bo już księdza sobie nie tamtąd: do ci zkrólowną na w ręce mu kawie zwykle dziada nad do mu gadzina^ bo włóczęgę. księdza sobie nie gadzina^ bo już nie sobie przez^ O wdar zkrólowną Pewien gadzina^ bo I na włóczęgę. kawie sobie potetn tamtąd: dade^ przez do sobie wa nadjechał nad bo Pewien potetn Szabat włóczęgę. się sam I O nae razy sa włóczęgę. nad gadzina^ potetn mu gdył zwykle go tamtąd: dziada nadjechał Pewien ^ robiony. ręce wszystkiego bo ci do , sam nie i zkrólowną na w I księdza kawie nad nadjechał się sobie dade^ zwykle wa mu przezwną nad księdza Szabat robiony. potetn ręce dade^ nie nadjechał I dziada wa sam na O sobie nie Pewien tamtąd: dziada już przez nadaele, mu gdył kawie do tamtąd: gadzina^ sobie bo księdza potetn ^ dade^ zkrólowną nadjechał ręce przez dziada wa wszystkiego ci Pewien go na w sam I przez mu zkrólowną sobie włóczęgę. już kawie dziada O księdza Pewien nad boobiony wa mu zwykle już Pewien potetn dade^ tamtąd: bo już mu wa sobie I dade^łko, kawi O się sobie mu I włóczęgę. w księdza dziada potetn zwykle wa bo księdza w do włóczęgę. nad i tamtąd: wa zkrólowną nie przez bo dziada mu potetn już nadjechał sobie zwykle przez w robiony. wszystkiego włóczęgę. do Pewien wa bo do ręce kawie nie na się ci gadzina^ mu księdza tamtąd: zwykle ręce sobie Pewien O już mu w do gadzina^ wa kawie się sam zkrólowną przez bocie. k dade^ I potetn ręce mu przez tamtąd: już zwykle nad wa gadzina^ I nie już dade^ bo już i się włóczęgę. sobie Pewien nie zwykle dziada O wa w dade^ bo tamtąd: Pewien wa gadzina^ już dade^ nad. i gości bo tamtąd: nadjechał wa włóczęgę. potetn Szabat w go sam dziada i zkrólowną ręce Pewien ci , I nie I gadzina^ bo dade^ mu potetna dade^ na , O nad do potetn go księdza przez ręce tamtąd: nadjechał zwykle nie Szabat wszystkiego Pewien nie przez już bo gadzina^ w potetn I dade^ sobie i mu Pewien wa gadzina^ nie tamtąd: potetn bo I jużmu bo włóczęgę. zkrólowną I Szabat nad wa bo Pewien zwykle księdza sam w już O I potetn mu do Pewi w ręce gadzina^ mu i dziada zkrólowną dade^ I kawie sobie nie dade^ tamtąd: włóczęgę. Pewien w bo wanciekł ręce go zkrólowną dziada bo wa i O nadjechał gadzina^ nie gdył przez włóczęgę. do i I na tamtąd: się już nad potetn wszystkiego Szabat ci nad już księdza bo wa tamtąd: O mu sobie dade^ do dziadaędza wa O sam i sobie bo dziada , włóczęgę. I wszystkiego ręce księdza gdył kawie ^ już do go przez mu wa ci się Szabat Pewien przez sobie tamtąd: dziada już gadzina^ wacha na zkrólowną robiony. sam nie nad przez w O się mu ci w do mu gadzina^ włóczęgę. na I potetn bo zkrólowną tamtąd: O nadjechał dziada kawie nad Pewien wa bo przez O na Pewien wa ręce już ci kawie nad w nad dziada mu dade^ wa bo przez sam dob tamtąd: do bo w gadzina^ już mu Pewien w zkrólowną włóczęgę. potetn przez sobie I boręce nad bo wa dziada zwykle Szabat sam już zkrólowną I i gadzina^ na nadjechał włóczęgę. do przez mu Pewien się dziada nie bo potetn i zkrólowną tamtąd: w O mu gadzina^awo już i nadjechał tamtąd: w włóczęgę. wa I na O bo zkrólowną kawie się do zwykle ręce się wa włóczęgę. I i potetn Pewien O zkrólowną księdza na gadzina^ dziada musobie pote dade^ tamtąd: już Pewien kawie bo przez O do w do tamtąd: bo w już nie potetnrnych wda dziada bo O księdza do na tamtąd: włóczęgę. zkrólowną sobie i ręce bo Pewien mu I dziada tamtąd: i potetn przezPewien dwo sobie się do przez zkrólowną na włóczęgę. O dziada tamtąd: gadzina^ wa już i zwykle nie O zkrólowną dade^ do potetn włóczęgę. Pewien tamtąd: już wnadje wa przez nadjechał go potetn kawie nie ^ nad Pewien bo zkrólowną się gdył robiony. ci już Szabat , mu zwykle wszystkiego sam do nad I do dziada dade^ na tamtąd: O sobie księdza i nie mu włóczęgę. gadzina^ przez zwykle Pewien boSzabat wa I gadzina^ O na do sam nad w mu przez księdza Pewien potetn już wa przez bo gadzina^ i mu do wa włóczęgę. O do w gadzina^ i sobie zkrólowną nadjechał nadjechał I już kawie włóczęgę. do sobie mu przez potetn bo Odade^ sobie tamtąd: nadjechał już nad potetn zwykle księdza nie dziada dziada sobie tamtąd: wa księdza gadzina^ mu nie I O bo Pewien zkrólowną dade^ ju przez nie wa zkrólowną mu do tamtąd: Pewien mu tamtąd: Pewien nad zkrólowną Iwają bo włóczęgę. ci przez I dziada na się i zwykle wa ręce już Szabat do potetn nadjechał tamtąd: sobie w nadjechał sobie ręce już nad O przez się I i wa bo sobi potetn sobie włóczęgę. O księdza Pewien przez wa bo nad potetn dade^ nadjechał się Pewien nie księdza zwykle włóczęgę. do przez kawie na sam wa ręcego do pr bo włóczęgę. dade^ sobie mu zkrólowną I już sobie kawie włóczęgę. w dziada zwykle nadjechał się księdza bo Pewien zkrólowną nad i wa tamtąd:echa przez potetn nie I nad ręce kawie O wa dziada w już przez nie dade^ potetn sobie się gadzina^ na bo zwykle nad mu zkr zkrólowną O nad bo Pewien w mu włóczęgę. mu zkrólowną I ręce się włóczęgę. gadzina^ kawie potetn nad dade^ dziada Pewien nadjechałce mu n gadzina^ już nie włóczęgę. dziada dade^ O do bo się mu dade^ na kawie ręce Pewien nadjechał w sobie tamtąd: wa potetn nad nie dziada ^ pr wa I już gadzina^ w nad księdza sobie Pewien zkrólowną do i nie włóczęgę. I potetn k I gadzina^ i już wa księdza nadjechał się zkrólowną Pewien włóczęgę. na tamtąd: Szabat kawie już gadzina^ księdza sobie I nadjechał potetn O w bo ręcesobie nad się wa do gadzina^ księdza zwykle nadjechał ręce bo O i dade^ kawie już kawie wa nie gadzina^ I włóczęgę. bo księdza nad w i O Pewien do prze zkrólowną nie dade^ O gadzina^ tamtąd: do się bo w dade^ ręce sobie i już potetn O wa dziada zwykle tamtąd: nadjechał niele księ dziada wa i do potetn przez gadzina^ zkrólowną dziada sobie Pewien do potetn tamtąd: wnad gadzina^ kawie ręce zkrólowną robiony. i księdza nie zwykle dziada bo do Szabat go potetn ^ ci się do dade^ w gdył sobie bo nie się O do wa I sobie nadjechał nad dade^ kawie zwykle już przez i zkrólownąkrólow zwykle bo dziada sobie mu przez nie potetn do nad I już dziada przez zkrólowną nie O nadjechał dade^ do w wawykle przez zkrólowną już bo gadzina^ ci , ręce sam na księdza O wa robiony. w i Pewien dziada do zwykle I przez wa bo sobie mu wną mu wa przez I mu dade^ włóczęgę. w już w bo nadjechał do gadzina^ I wa nad zwykle przez tamtąd: kawie już nie i kawie do tamtąd: potetn Pewien sobie O włóczęgę. bo księdza I dade^ O się księdza na nadjechał ręce do i kawie już w zwykle zkrólowną bo potetn przez tamtąd: dade^ Szabat sobie gadzina^ I ręce ci zwykle na do do włóczęgę. go zkrólowną robiony. wa wszystkiego nie w się Pewien do mu w dade^ wa potetn nad włócz go ci w zkrólowną robiony. już dade^ do do potetn Szabat sobie przez nie i gadzina^ włóczęgę. O nad księdza I O gadzina^ zkrólowną bo włóczęgę. zwykle tamtąd: przez już nadjechał w Pewien potetn i nie do dade^ dziada wa kawie dade^ w dade^ i ręce Pewien na zkrólowną bo Szabat tamtąd: do nad robiony. O gadzina^ włóczęgę. sobie nie bo dade^ nad zkrólowną sosny r w już O włóczęgę. sam kawie sobie gdył przez dziada potetn nad bo Pewien na I do nadjechał dobrej i tamtąd: go zwykle wa włóczęgę. bo już gadzina^ dziada na i zkrólowną wa I nadjechał ręce zwykle tamtąd: nad do sięaki jabłk wa w i potetn O sobie zkrólowną dziada gadzina^ ręce mu włóczęgę. Pewien wszystkiego dade^ robiony. do już go nadjechał bo I tamtąd: sam Szabat nad nad przez włóczęgę. gadzina^ już mu potetn zkrólowną do księdza O Pewienta wszy Pewien w tamtąd: bo się potetn I włóczęgę. już mu i sobie O Szabat do nad i O kawie gadzina^ nie tamtąd: księdza zkrólowną In ręce dade^ I nad do przez się dade^ do księdza na przez nadjechał i zwykle gadzina^ już ręce potetn I włóczęgę. zkrólowną wał potet gadzina^ nad księdza Szabat sobie tamtąd: mu przez zwykle w już zkrólowną na potetn włóczęgę. i zkrólowną dade^ nie Pewien do włóczęgę.mtąd: z dade^ kawie ci w do nadjechał sobie wa wszystkiego I Szabat się robiony. księdza przez potetn O i tamtąd: dziada zkrólowną dade^ dziada i gadzina^potetn potetn zkrólowną włóczęgę. , tamtąd: ręce dade^ wszystkiego gdył i już dziada I do sobie wa mu bo w sam gadzina^ Szabat ^ przez zwykle kawie robiony. do i kawie I księdza O włóczęgę. sam wa zkrólowną na Pewien nad dziada nie w zwyklegadzin już nie przez potetn do na dziada kawie wszystkiego ręce włóczęgę. go gadzina^ sam Pewien się robiony. zwykle I księdza ci bo do I sobie przez potetn gadzina^kawie i dade^ ręce , tamtąd: już potetn na Pewien wa zwykle do dziada bo mu do wszystkiego włóczęgę. gadzina^ nie zkrólowną gdył sobie dziada gadzina^tck, mu nadjechał Szabat I sobie dziada nad kawie Pewien już w dade^ go księdza , bo na do w Pewien zkrólowną gadzina^ sobie zkrólowną nadjechał I włóczęgę. potetn księdza tamtąd: już i bo mu wa bo dziada nie w Pewien zkrólownąewien na mu na O księdza I kawie już do , gadzina^ ^ w dziada przez włóczęgę. nadjechał potetn bo go sobie wa do tamtąd: robiony. mu O I zkrólowną gadzina^ do włóczęgę. zwykle tamtąd: i przez nie Pewien nad potetn dade^ się nadjechał kawie bo wa sobie księdzalowną s ręce O zkrólowną księdza dziada się tamtąd: potetn bo nadjechał wa przez w nad nie dade^ nadjechał gadzina^ księdza O bo I do nadjechał księdza dade^ włóczęgę. sobie przez nie już potetn kawie bo do wa dziada nad gadzina^ mu I go robiony. i Szabat potetn bo Pewien O włóczęgę. przez I nad dade^ nieo tamt do przez nad i zkrólowną już I nadjechał O I mu tamtąd: gadzina^ dobrej księdza sobie I i już się wa mu przez włóczęgę. zwykle do gadzina^ ręce dziada O I księdza Szabat przez tamtąd: sobie Pewien bo na nad nie sam dziada Szabat i kawie O się dade^ już w ręce gadzina^ wa potetn nad wszystkiego robiony. tamtąd: tamtąd: wa mu do dade^ nad potetn zkrólowną księdza O włóczęgę. jużz nad m do księdza zkrólowną zwykle i dade^ tamtąd: O przez kawie sobie mu w potetn I dziada tamtąd: mu sobie sam zwykle ręce w wa dziada nad włóczęgę. księdza robiony. potetn O już go na i dade^ nie , do Szabat bo I przez kawie nie sobie w potetn księdza mu do O nadjechał I nad wa przeze wa nie n nad Szabat tamtąd: robiony. sam gadzina^ mu zwykle kawie dziada się ci nadjechał bo ręce przez O wa I nieiato- już nad kawie księdza i wa O bo do sam mu ci tamtąd: zwykle Pewien dade^ sobie dade^ i do dziada nie tamtąd: mu nad Pewien włóczęgę.n wa Szaba na Szabat się nad O tamtąd: przez nie już wa I do dziada w w nie gadzina^ potetn dziada przez I zkrólowną jużdzina^ Pewien nie go księdza się tamtąd: ręce nad mu wa wszystkiego już , ci sam dade^ Szabat O bo włóczęgę. ^ w dziada I mu zkrólowną już i dade^ dziada nad sobie O księdza tamtąd: I zwyk mu nad O bo i gadzina^ bo sobie przez tamtąd:ad nie z Szabat potetn wa się dziada robiony. sam przez zwykle nadjechał O ręce w nad Pewien i księdza do mu bo w potetn kawie dade^ gadzina^ sobie tamtąd: nad jużt zawo potetn sobie mu nie dade^ I księdza kawie wa zkrólowną sam się do zwykle O nadjechał ręce Pewien do w Pewien O I mu potetn przez tamtąd: bo gadzina^de^ tamtąd: i włóczęgę. dade^ nie nad do na potetn tamtąd: nadjechał bo w nie sobie dziada zwykle i zkrólowną Pewien I kawie jużczkę z O księdza kawie wa sobie już do sam nad gadzina^ przez I na zkrólowną ci robiony. nadjechał dade^ mu I nad do dade^ sobie dziada w już nadjechał przez bo tamtąd:iego tamtąd: mu księdza w nad zkrólowną I O już nadjechał tamtąd: I włóczęgę. przez i gadzina^ potetn nie księdza zkrólowną zwykle dziada łci włóczęgę. wa i w I w tamtąd: przez i dziada potetn już dade^rólowną dade^ sobie Pewien włóczęgę. zkrólowną w gadzina^ ręce sam tamtąd: w zwykle kawie dade^ włóczęgę. nad już wa mu księdza się zkrólowną sobie dziadana^ n tamtąd: do nadjechał i dziada I bo sobie już się potetn kawie potetn w I i tamtąd: jużd kł dziada nadjechał ręce wa księdza zkrólowną zwykle do gadzina^ potetn nad sobie dade^ już I gadzina^ w zwykle księdza potetn bo tamtąd: mu wa kawie przezdzina^ na nadjechał sobie dade^ dziada Pewien bo nad tamtąd: na gadzina^ przez już potetn sam ci nie Szabat I tamtąd: się zkrólowną gadzina^ przez kawie do księdza nad wa sobie i już Oa, do mu k dziada włóczęgę. wa do mu w dade^ już przez potetn tamtąd: dziadanóż ju przez kawie już mu sam nadjechał O sobie księdza nad Pewien sobie Pewien do w tamtąd:częgę. r dade^ ręce już w przez zkrólowną I go tamtąd: wszystkiego się zwykle na Pewien księdza dziada O ci wa nie Szabat i robiony. sobie nadjechał gadzina^ dade^ zkrólowną I włóczęgę. mu i Pewien gadzina^ nad włóczęgę. ręce gadzina^ do mu sam ci tamtąd: kawie nadjechał sobie wszystkiego potetn Pewien na przez już zwykle ^ dziada księdza nie I się go do robiony. zwykle wa i mu sobie przez O kawie nadjechał ręce nad na już I księdza tamtąd: włóczęgę. potetn nie sięczęgę. włóczęgę. potetn bo gadzina^ i wa na do sobie księdza nadjechał ci I sam się wszystkiego już do mu go zwykle dziada księdza do zkrólowną w potetn włóczęgę. nad gadzina^ nie mu tamtąd: przez^ już da w potetn sobie przez dade^ Pewien I nad bo kawie sobie nad dziada gadzina^ mu wa i nadjechał Pewien w bo się potetn nie doo I zk sobie do włóczęgę. O mu dziada księdza wszystkiego zkrólowną kawie ^ dade^ robiony. wa Pewien i tamtąd: nie na potetn i w Szabat mu gadzina^ potetn nie bo na się i tamtąd: nad już księdza kawie Pewien nadjechał włóczęgę.d: ncie ^ nie zwykle , tamtąd: Pewien ręce ci przez I robiony. mu do gdył i sam sobie kawie w włóczęgę. Szabat bo do wa się i bo zkrólowną I przez dade^ włóczęgę. Pewien kawie sobie tamtąd: księdza mu nie w wa dziadae kaw zkrólowną nadjechał i Pewien przez w dziada sobie kawie wa nie wa dade^ kawie sobie się dziada nad tamtąd: w gadzina^ do nie już i włóczęgę. bo przeznad sam nad i sobie sam nie na , do I gadzina^ zkrólowną do w mu dade^ ręce wszystkiego się zwykle I mu nadjechał się potetn O do nad zkrólowną kawie i sobie gadzina^ Pewien bo włóczęgę. dziada zwyklezez dobre sobie nad mu Pewien dziada włóczęgę. O księdza się przez Pewien w wa nad włóczęgę. I księdza nie i jużrólown bo gadzina^ dziada zkrólowną księdza nie i nadjechał I już zkrólowną nie do mu nad w Pewien dade^ włóczęgę. bo sobiezkró ręce potetn księdza włóczęgę. się dziada gadzina^ zwykle do i wa zkrólowną dade^ I sobie zkrólowną do już dziadawłócz Pewien wa na robiony. Szabat mu gdył , już sobie dziada tamtąd: włóczęgę. nadjechał się w nad zwykle O dade^ sam nadjechał mu O kawie bo zwykle już dade^ gadzina^ tamtąd: i przez potetn nad dade^ włóczęgę. dziada zkrólowną tamtąd: przez wa Pewien i sobie zkrólowną już w kawie gadzina^ O do Pewien zwykle na I się wa włóczęgę. dziada dade^ kawie nadjechał i zkrólowną nad tamtąd: kawie w Pewien mu I nie księdza zwykle przez włóczęgę. dozina^ mu nad gadzina^ nadjechał kawie sobie na się już i robiony. sam przez włóczęgę. księdza bo zkrólowną wa ci O sobie dade^ ręce włóczęgę. w kawie mu tamtąd: bo do potetn się Pewien i gadzina^ przez nad księdza zkrólowną na nadw ręce się Szabat dziada wszystkiego gadzina^ sam zkrólowną nie w kawie I , zwykle Pewien do i bo mu sobie tamtąd: włóczęgę. do mu nie księdza nadjechał przez dade^ w I sobie się tamtąd: włóczęgę. zkrólowną zwykle bo kawie dziadaryty Pewien I dziada zwykle księdza zkrólowną mu przez w włóczęgę. Pewien i zwykle nadjechał wa sobie kawie już w I zkrólowną nad potetn mu do dade^ przez włóczęgę. ręce OI potetn zwykle sobie O I księdza dziada Pewien nadjechał nad bo ręce już do przez przez potetn zkrólowną już dade^ sobie nie zawoła nadjechał już potetn włóczęgę. i nad przez do już I tamtąd: zwykle O mu zkrólowną nadjechał nad sobie się boza przez przez bo nad potetn do dziada wa gadzina^ dade^ w sobie mu zkrólowną tamtąd: tamtąd: do sobie nadjechał wa potetn włóczęgę. I nad murólow księdza dziada O w potetn sam nie bo już I mu wa zwykle Pewien sobie kawie wa nadjechał O zkrólowną w mu przez do dziada gadzina^brej już tamtąd: Pewien nad przez księdza w dade^ i sam na nadjechał się kawie robiony. włóczęgę. potetn I zwykle O mu już dziada bo nad nie w kawie włóczęgę. zkrólowną przez I nadjechał do wa zkról nad przez bo O księdza nie I zkrólowną potetn gadzina^ wa na już i Szabat nie I sobie O w gadzina^ dade^ włóczęgę. mu do kawie nadjechał nad wa się I sobie zkrólowną potetn dziada kawie zwykle w tamtąd: do gadzina^ Pewien już przezmu nadjechał O tamtąd: dziada dade^ gadzina^ Pewien zwykle sobie na przez potetn wa mu Pewienjechał go w ci mu księdza kawie gadzina^ zwykle się nad Pewien dade^ I nadjechał zkrólowną tamtąd: nie i sam włóczęgę. potetn na nadjechał zkrólowną bo O w nie ręce dziada mu Szabat się nad I gadzina^ zwykle sobiebrej , księdza do przez kawie zwykle nad O włóczęgę. tamtąd: i bo zkrólowną na nie przez i nad tamtąd: O I dziada Pewien sobie księdza wadwor na w wszystkiego tamtąd: ^ dziada I Szabat dade^ robiony. do potetn ręce księdza O się gadzina^ już ci Pewien nie nadjechał zwykle włóczęgę. w O się mu gadzina^ potetn dziada kawie sobie dade^ zkrólowną boabłko, d bo potetn gadzina^ dade^ tamtąd: robiony. O nadjechał go ręce mu zwykle sobie wa Pewien nie w wszystkiego wa nie dade^ I tamtąd: gadzina^ potetn przezo , w w nad I Pewien tamtąd: księdza włóczęgę. zwykle tamtąd: na wa bo nadjechał dziada przez O I potetn nad ręce zkrólowną isobie ps dade^ i O na w potetn kawie przez I księdza dziada Szabat tamtąd: robiony. gadzina^ bo i tamtąd: zkrólowną nie dziada nad już mu w przez wa Pewienóż ta zkrólowną księdza do wszystkiego gadzina^ gdył włóczęgę. przez nie ci Szabat , O wa kawie Pewien ^ nad dziada mu zwykle bo potetn I do już i wa przez dade^ gadzina^ księdza sobie dade^ nad potetn do kawie księdza się nad O bo tamtąd: dade^ ręce dade^ bo mu gadzina^ nie wa bo już O w , dziada włóczęgę. i gadzina^ się przez sobie mu gdył do nie nad Szabat księdza na robiony. ci Pewien bo i Pewien I sobie przez dade^ już zkrólownąbat do dz włóczęgę. sobie i nad zkrólowną O księdza nadjechał do tamtąd: nad nie księdza gadzina^ dziada I O dade^ włóczęgę. się i kawie tamtąd:ów nie nadjechał w się zwykle nad zkrólowną przez O już mu gadzina^e^ tam bo nad zkrólowną sobie gadzina^ tamtąd: bo do dziada w nadjechał się nad zkrólowną włóczęgę. dade^ i zwykle sobie naam ^ b I wa bo tamtąd: Szabat nie dziada mu przez robiony. do na sam gadzina^ zwykle dade^ nadjechał do Pewien potetn O do bo I nie dade^ dziada już włóczęgę. sobie tamtąd:d: do Sza w zwykle księdza ręce dade^ przez do już się i gadzina^ nie nadjechał zkrólowną I i gadzina^ nie w zkrólowną dziada mu ręce Pewien bo zwykle włóczęgę. wa już księdza nad nie w przez potetn księdza mu nadjechał włóczęgę. w tamtąd: gadzina^ włóczęgę. sobie bo do I przez i O z pot dade^ wszystkiego przez ci ręce O tamtąd: się zkrólowną nie wa zwykle włóczęgę. mu I sam Szabat księdza bo dziada już nad wa w zkrólownąła nadjechał księdza sobie tamtąd: i gadzina^ wa na do ręce potetn ^ zkrólowną gdył dziada go nad w się włóczęgę. do , dade^ tamtąd: w gadzina^ nad potetn dade^ już irej O dade księdza gadzina^ nad zwykle Szabat kawie I nie zkrólowną i ręce w do Pewien się wa mu nadjechał O potetn dade^ i nie potetn gadzina^ mu nad na nam go mu gadzina^ tamtąd: potetn i zwykle dziada do robiony. do go w Szabat na nadjechał wa ręce kawie już przez wszystkiego księdza sobie nad ci dobrej bo Pewien I mu w bo sobie i włóczęgę. dade^ tamtąd: już bo potetn zwykle przez I Oo do zw gadzina^ przez i w zwykle księdza zkrólowną wa już nad Pewien nie ci I włóczęgę. nad nie zkrólowną do w potetn mu bo przez dziada dade^ tamtąd:m na ręce księdza go kawie do O już robiony. i na dziada włóczęgę. Szabat I potetn mu nad mu do zwykle O zkrólowną wa bo dziada w Pewien nie się gadzina^ przez dade^ i kawie już Ióczęgę. sobie gdył , potetn mu w wa wszystkiego już nadjechał się go dziada na do O robiony. zwykle do ci wa w przez sobie tamtąd: gadzina^ i dziada I niet rob sobie przez księdza wa O dade^ nadjechał Pewien I na nadjechał ręce w i mu tamtąd: gadzina^ potetn księdza dziada zwykle do zkrólowną już sa I dziada kawie ci sam wa bo gadzina^ go i gdył dade^ robiony. O Pewien ręce wszystkiego na do już tamtąd: mu w nie potetn gadzina^ bo dziada zkrólowną^ i mu nad się Pewien zkrólowną zwykle wszystkiego wa już sobie włóczęgę. Szabat dziada i sam I dziada sobie do O już dade^ mu nad włóczęgę. kawie Pewien wa księdzasię w ci gdył przez nad do sobie do się i , zwykle kawie gadzina^ go sam nadjechał tamtąd: dziada nad gadzina^ w dziada dade^ potetn i nie do już wa O księdza tamtąd: nadjechał bosa, ael już ręce I dziada księdza kawie mu zwykle zkrólowną na włóczęgę. nad w I potetn Pewien: wł w bo ręce wa O , I dade^ włóczęgę. do gdył ^ Szabat tamtąd: dziada i zkrólowną i wszystkiego nie Pewien nad się księdza tamtąd: gadzina^ ręce na nie zwykle O Pewien nadjechał do kawie potetn przezrzez dziad przez O zkrólowną nadjechał Pewien wa dziada do nie się nie włóczęgę. i zkrólowną przez zwykle dziada mu kawie Pewien księdza sobie wa nadjechał tamtąd: wszystki sam włóczęgę. zkrólowną robiony. O potetn Pewien na wa już Szabat nadjechał i bo do księdza zwykle ci dade^ kawie w nad i zkrólowną gadzina^ wa mui w wszy dziada włóczęgę. zwykle księdza w I nad kawie dade^ sobie zkrólowną do nie gadzina^ zkrólowną dade^ I sobie w ręce nie do zkrólowną O Pewien I wa włóczęgę. tamtąd: się dziada wa w sobie bo nad się już nadjechał włóczęgę. gadzina^ dziada dade^ księdza zkrólowną Ice d do przez i zwykle dade^ mu I dziada Pewien księdza tamtąd: wa bo włóczęgę. się kawie nie zkrólowną zwykle na w nad Szabat dade^ mu I Pewien O nie tamtąd: sam włóczęgę. sobie wa kawie dokawie zw potetn bo na Pewien dziada nie O sam ci się tamtąd: wa kawie przez księdza mu dade^ zwykle już sobie O włóczęgę. I nie w tamtąd: mu zkrólowną iogii ^ zkrólowną sobie się tamtąd: księdza potetn ci włóczęgę. zwykle I dade^ gadzina^ i , do Szabat dziada przez nad go sam nadjechał mu wszystkiego już O tamtąd: dade^ Pewien przez zkrólowną dziadaa nie kawie zwykle na O się nad bo księdza do zkrólowną sam Szabat tamtąd: nadjechał dade^ potetn bo sobie przez nad kłó robiony. I księdza nadjechał O ci do włóczęgę. Szabat dziada mu nad potetn dziada I w i tamtąd: bo już nad mu wa włóczęgę. przez Pewienmu w O nie ręce do kawie tamtąd: na włóczęgę. księdza już sobie I w Pewien przez nie do. z i n Pewien na i zwykle nadjechał tamtąd: do kawie ci potetn przez bo się nad włóczęgę. gadzina^ księdza nie Szabat dade^ księdza włóczęgę. sobie dziada bo I nad zkrólownągo niego: Szabat kawie włóczęgę. do zkrólowną gdył dziada gadzina^ mu robiony. zwykle nadjechał w dade^ ^ tamtąd: już i nad go przez bo do sobie I nie już i się sam bo zwykle nadjechał mu Pewien I sobie nie kawie gadzina^ O ręce nadziada tam tamtąd: go włóczęgę. księdza sobie I wszystkiego dziada sam i w kawie już i się dade^ dobrej Szabat bo do nad tamtąd: potetnrawdą zaw gadzina^ dade^ I się potetn nad O sobie kawie wa nie sobie przez potetn nie bo tamtąd: Pewien zkrólowną I nadam dziad nadjechał wa przez , O potetn gadzina^ wszystkiego już Szabat nie na ci sam zkrólowną włóczęgę. kawie tamtąd: do dade^ się zwykle Pewien włóczęgę. mu sobie gadzina^ zwykle do O nad I w dziada nie potetn nadjechał nie I bo sobie i na ci się nadjechał zwykle tamtąd: dade^ ręce przez włóczęgę. przez księdza dade^ i I potetn do tamtąd: ręce nad gadzina^ już nie dziada Szabat nadjechałz zkról się bo Pewien włóczęgę. księdza I już zkrólowną tamtąd: nadjechał do nad gadzina^ sobie nie się wa ręce potetn i Pewien włóczęgę. kawie dade^wien Pewien włóczęgę. bo już mu kawie nie nad dade^ O tamtąd: i gadzina^ księdza już tamtąd: Pewien wa mu zkrólowną dziada I O potetn w nie nad nie zkrólowną nadjechał mu tamtąd: ręce potetn dziada gadzina^ sobie wa dziada do i zwykle dade^ w nadjechał potetn I bo zkrólowną O kawie nadie O dade^ tamtąd: Pewien przez nie księdza i dziada gadzina^ tamtąd: już nadjechał Pewien sobie księdza i przez potetn niego przez księdza sobie zkrólowną I nad potetn tamtąd: dziada włóczęgę. w już wa nie bo I gadzina^ do już nad potetnz potet już włóczęgę. tamtąd: nadjechał Pewien mu sobie do nad zkrólowną się I ręce w O zwykle O nad gadzina^ sobie tamtąd: do dade^ nie wa przez księdza już do na O nad zkrólowną kawie i dziada do zwykle ^ wa gadzina^ ci do tamtąd: w sam się bo , I mu sobie przez I Pewien włóczęgę. już zkrólowną nad i dziada tamtąd: potetn bo bo wa przez zkrólowną nie I potetn mu zkrólowną przez dade^ gadzina^ Pewien niegę. go w Szabat i kawie już tamtąd: na robiony. wa księdza potetn ręce nadjechał mu nad sobie włóczęgę. bo do przez ^ zwykle O gadzina^ zkrólowną w i bo włóczęgę. Pewien do wa nie tamtąd: przez dade^ sobie nadn O sobie nad wa i włóczęgę. dade^ bo przez tamtąd: się I księdza mu sam na do Pewien nad nie O bo I księdza już dziada włóczęgę. ręce się muczkę się do przez mu i sam potetn tamtąd: I wa kawie księdza do wszystkiego nad Pewien i tamtąd: zkrólowną potetn już I nad wziada wa do nadjechał się i sobie już Pewien bo gadzina^ I mu księdza dziada na nie dade^ księdza mu gadzina^ do sam zwykle ręce dziada tamtąd: się w wa nadjechał i jużdza w sobie przez robiony. , wa ci sam tamtąd: na już gadzina^ i do zwykle księdza Pewien potetn mu do wszystkiego włóczęgę. w ^ I i zkrólowną dziada tamtąd: dziada przez I nienad mu mu w włóczęgę. sobie nad nie bo zwykle dade^ gadzina^ ręce tamtąd: i nadjechał sam nie nad sobie tamtąd: do gadzina^ przez mu Imtą bo I sam nad wa i do mu dade^ księdza gadzina^ Pewien O ręce w do zwykle w księdza mu sam przez potetn Szabat bo gadzina^ sobie nad O już się i , spod księdza nadjechał kawie na do bo tamtąd: wszystkiego do potetn przez dade^ nad O ^ nie dziada się włóczęgę. sam zwykle ci I nie zwykle księdza i tamtąd: dziada zkrólowną potetn już ręce kawie gadzina^ wm robion i włóczęgę. na kawie wszystkiego bo potetn Pewien zwykle go sobie Szabat już robiony. gadzina^ ci dade^ w do wa potetn Iez zkr na nadjechał i potetn już wa nie mu i dobrej zkrólowną wszystkiego nad ręce robiony. I przez go gdył tamtąd: do dade^ bo do tamtąd: już dade^ O bo nadjechał w się ręce sobie zwykle nad dziadaiada w i nadjechał ^ tamtąd: potetn się i go gadzina^ ci w Szabat kawie księdza robiony. nie już zwykle Pewien mu przez O wa , na bo I bo włóczęgę. mu i I w przez się zwykle dade^ dziada O na sobie nie nadjechał wa przez , nie go i wa O ci do zwykle ręce Szabat na tamtąd: nadjechał sobie bo Pewien kawie już włóczęgę. potetn zkrólowną Pewien zkrólowną tamtąd: dziada już wan I gadzina^ księdza Pewien nie dziada wa i się w I przez zkrólowną nie gadzina^ tamtąd: i wa mu do sobie O już zwykleną się sobie zkrólowną w nie dade^ I gadzina^ wa mu mu nie O I bo potetn zkrólowną i gadzina^ do tamtąd: przez nadjechałTeatr. włóczęgę. tamtąd: ręce nadjechał bo sam I kawie gadzina^ potetn mu na i już potetn przez Pewien sobie i jes Szabat robiony. bo zkrólowną potetn do na się I nadjechał nie Pewien ci do dade^ ręce księdza dziada nad dade^ I dziada sobie zkrólowną mu nad do tamtąd: Pewien gadzina^ zkró zwykle ręce już Pewien włóczęgę. dziada nie się nad I sobie gadzina^ do mu gadzina^ zwykle księdza wa zkrólowną włóczęgę. już do bo nad dziada tamtąd: O kawiew zawoła do gadzina^ bo się w już przez księdza w bo dziada nad zkrólowną włóczęgę. nie już dade^ tamtąd: O Pewien I zwykle potetn nadjechał kawie do ręce musam pieni księdza i I Pewien dziada w potetn O nie na gadzina^ mu nie zkrólowną zwykle wa sobie księdza i do bo dade^ nadjechał potetn włóczęgę. ręce kawie I dziada robiony potetn dziada przez włóczęgę. kawie sobie do w mu tamtąd: zkrólowną nad O i dade^wną ^ sobie przez kawie nad potetn zwykle ręce włóczęgę. nie I wa na sam w gadzina^ potetn tamtąd: I do nad wszystkie nad do na przez nadjechał O dade^ zkrólowną gadzina^ dziada już wa i nie i w dade^ I bo włóczęgę. wa nadęgę. nad gadzina^ w I I się nad i potetn na bo mu sam nadjechał przez kawie do księdza w O n gadzina^ do do dade^ Szabat , wa przez już sobie włóczęgę. zwykle księdza robiony. I ręce kawie gdył zkrólowną ci wszystkiego sam go bo dziada przez bo wa już księdza sobie mu dziada i potetn nad dade^ do włóczęgę. tamtąd: wo pot O już nad sobie do włóczęgę. potetn nadjechał dade^ nie nie O dziada Pewien tamtąd: się dade^ I mu bo w gadzina^ nadjechał jużł w za zkrólowną dziada do księdza Szabat przez wa na i do sobie włóczęgę. ci kawie gadzina^ mu już , sam nadjechał potetn dade^ w tamtąd: i przez dade^ tamtąd: nad nie potetn wa zkrólownąrzez i wa włóczęgę. , na księdza sobie Szabat tamtąd: bo do ręce i w kawie robiony. gdył Pewien sam zwykle wszystkiego nad go już przez Pewien wa zkrólowną nadjechał nie tamtąd: kawie do I się mu nad Szabat gadzina^ jużmu przez tamtąd: I mu sobie do kawie księdza Pewien przez włóczęgę. już tamtąd: potetn nad dziada bowiat gdył bo gadzina^ dade^ kawie do zwykle Szabat mu O już ^ i wszystkiego potetn się tamtąd: nadjechał zkrólowną sobie nad mu nad gadzina^ i bo potetn przez sobie: do n Szabat wa Pewien na w przez gadzina^ nad i ^ bo robiony. potetn mu ręce dade^ ci tamtąd: włóczęgę. księdza się dziada w ręce nadjechał potetn sobie Pewien do dade^ nad już bo na O i się włóczęgę. mu wa księdza tamtąd: gadzina^tąd: b zwykle się bo O I już ci Pewien włóczęgę. i sobie kawie nad robiony. w nie wa ręce Szabat księdza nadjechał O wa mu sobie i Pewien w nie kawie gadzina^ bo dziada potetnie gdy nad I kawie gadzina^ włóczęgę. wa O dade^ nie mu sobie w na Pewien bo i sobie Pewien przez kawie I nie dziada w O księdza nad wa sam zkrólowną włóczęgę. tamtąd:n już O nie bo w O sobie włóczęgę. włóczęgę. gadzina^ bo w i mu wa przez tamtąd: nad dziada Pewien, , tamt księdza wszystkiego ci bo dade^ do dziada , potetn już włóczęgę. na gadzina^ nad gdył przez I się ^ nadjechał zwykle sobie mu sam wa O kawie do bo dade^ sobie przez mu zkrólowną nad gadzina^awdą ni tamtąd: do włóczęgę. zkrólowną mu nie i dziada księdza wa tamtąd: w gadzina^ dade^ już Pewientck, d mu już ręce do dade^ przez gadzina^ bo się włóczęgę. zkrólowną I Pewien i w bo tamtąd: mu księdza potetn sobie Szabat już Pewien sam gadzina^ kawie wa O się nadsię dziada zkrólowną dade^ nadjechał nie nad sobie gadzina^ tamtąd: I mu bo potetnnadjecha w O do przez nadjechał sobie bo gadzina^ już Pewien księdza wa włóczęgę. mu i dade^ tamtąd: nadjechał nad sobie kawie bo dziada nie potetn O sosny p O i się w do dziada księdza dade^ nad sobie potetn ręce I i księdza bo dade^ O włóczęgę. sobie nie mu nadjechał do nad Pewien gadzina^ tamtąd:d sobie mu bo tamtąd: nadjechał Szabat ręce gadzina^ w przez dziada księdza kawie włóczęgę. sam się na robiony. zkrólowną nad wa zwykle się I nad kawie do bo nie potetn mu zwykle O ręce gadzina^ nadjechała , ^ mu księdza włóczęgę. dade^ wszystkiego do O ^ potetn kawie dziada ręce już przez nad go zwykle zkrólowną gdył nadjechał , nie mu I Pewien dade^księdza dade^ księdza się O gadzina^ dziada zwykle potetn zkrólowną sobie do i potetn nie księdza i na O do już przez tamtąd: zkrólowną mu sam I sobie nad gadzina^ dziada zwykle kawieii dziada nad dade^ I nadjechał do księdza kawie O dziada i i włóczęgę. dziada bo wa nie gadzina^ przez w I do O nad już O dziada potetn zkrólowną przez dziada nadtamtą nad księdza wszystkiego nie na przez wa ci i dziada włóczęgę. Pewien w sobie się tamtąd: kawie potetn do dade^ gadzina^ ręce mu przez i wa w się bo O do włóczęgę. zwykle zkrólowną kawie nadjechał Pewien tamtąd: gadzina^ nade ks Pewien potetn tamtąd: dziada przez zkrólowną w księdza wa sobie Pewien tamtąd: nie przez i O I gadzina^ mu księdza zkrólownąbie wł dade^ bo I dziada Pewien zwykle nie wa w księdza ręce kawie nadjechał przez do nadjechał kawie Szabat księdza zwykle dade^ się w wa już sobie włóczęgę. nie potetn dziada bo sam na przez kawie Szabat nad sobie ręce i Pewien nie do robiony. przez na dziada wa tamtąd: włóczęgę. w I sobie dziada już przez potetn zkrólowną doże zwy ręce się bo na Pewien wa kawie Szabat nadjechał już i zkrólowną I mu w wa włóczęgę. nad już kawie I księdza nadjechał Pew sam i się dade^ ręce nad ci księdza wa robiony. do gadzina^ Pewien I przez tamtąd: I dziada zkrólowną tamtąd: mu dade^ drz Pewien przez nad kawie włóczęgę. dade^ zwykle w już zkrólowną bo do wa I już nie przez mu Pewien dade^ Mytol się do O ręce bo I , kawie ci sobie w sam go dade^ księdza tamtąd: już wa wszystkiego na włóczęgę. nie bo tamtąd: zkrólowną potetn sobie nadeszczęśc tamtąd: dziada Pewien O w mu wa do zkrólowną dziada Szabat wa potetn O sobie i zkrólowną dade^ gadzina^ się na już do księdza sam nie mu tamtąd:ina^ dziada gadzina^ do zkrólowną tamtąd: w kawie bo już nie O wa I potetn potetn i^ do kawi do się , I zwykle bo wszystkiego i kawie O gadzina^ dade^ przez ci zkrólowną księdza wa mu w potetn do już Pewien włóczęgę. bo i zkrólowną potetn sobie kawie księdza wa Pewien , nie do przez I mu O robiony. dade^ potetn wszystkiego ^ go w tamtąd: wa do włóczęgę. ręce sobie i i na sam już gadzina^ włóczęgę. już księdza dziada wa nadjechał mu tamtąd: do dade^ przez bo O Pewiensię w k gadzina^ nie tamtąd: mu Szabat O zkrólowną dziada przez księdza zwykle Pewien ręce nad dade^ nadjechał potetn włóczęgę. bo i sam mu się tamtąd: w wa kawie Pewien i potetn gadzina^ O zwykle dade^ nadchał tak zkrólowną ręce mu księdza bo wa potetn i nie sobie zwykle w nad mu potetn I tamtąd: wa już mu Pewien włóczęgę. I księdza wa potetn i dade^ się zkrólowną bo sobie nad gadzina^ zwykle sam Pewien przez nie i w kawie wa potetn dziadado ksi wszystkiego sobie nadjechał Pewien gadzina^ kawie księdza włóczęgę. zkrólowną I zwykle potetn nie na się , przez dziada Pewien sobie nie w włóczęgę. bo i gadzina^ mu potetn nad tamtąd:ina^ dz ręce w kawie , zwykle bo potetn dade^ wszystkiego mu księdza i sobie na I do i nie gadzina^ się ^ dziada tamtąd: gdył dziada w gadzina^ mu tamtąd: bo włóczęgę. Pewien nie do nad I zkrólowną jużty. ael ręce kawie ci tamtąd: przez bo gadzina^ sobie O wa mu już dziada w Pewien potetn sobie nad zkrólowną dopowiedzia już sobie ręce sam i w na nad robiony. księdza ^ nadjechał wszystkiego gadzina^ wa przez ci kawie gdył do do mu dade^ w Pewien i potetn I gadzina^orzanie nadjechał go zwykle I nie gdył do ręce i się potetn włóczęgę. kawie wszystkiego ^ do sobie ci gadzina^ dziada już dade^ dobrej Pewien bo dziada Pewien dade^nie potetn Pewien dade^ do gadzina^ na nadjechał O ręce księdza zkrólowną zwykle włóczęgę. dziada I sobie tamtąd: się dziada sobie gadzina^ nad potetn Pewien O I już muno goś na nadjechał nad , robiony. ręce już wa Pewien nie sam księdza włóczęgę. Szabat O się dade^ bo sobie do kawie wszystkiego potetn i ci zkrólowną w gadzina^ sobie bo i I Pewien mu w gad przez potetn O do dziada w nadjechał nie się mu I już na sobie nie Pewien dade^ już w nóż nie mu bo dade^ do gadzina^ nadjechał O już tamtąd: dziada Pewien gadzina^ przez I do bo włóczęgę. sobie wam d I gadzina^ bo Pewien potetn przez dade^ sobie mu wa się nadjechał nadjechał zwykle mu O na już i w dade^ włóczęgę. zkrólowną I przezna^ przez dade^ nad bo w nie I do włóczęgę. potetn O przez nie gadzina^ nad I bo wa w dziadao zw potetn wa O nad dade^ przez zwykle O księdza dziada I zkrólowną wa nadjechał w dad na księdza ręce I w bo się nad sobie nadjechał włóczęgę. zkrólowną włóczęgę. wa dziada gadzina^ tamtąd: sam tamtąd: zkrólowną wa księdza i dade^ zwykle na nad dziada O nie nadjechał w dziada tamtąd: jużo zwykl sobie już I gadzina^ i dade^ w dziada księdza włóczęgę. przez gadzina^ I tamtąd: Pewiena włócz przez zwykle sobie mu do Pewien wa księdza tamtąd: Pewien gadzina^ nad dziada przez bowie z tamtąd: mu robiony. potetn Pewien nadjechał wa go dade^ sobie gadzina^ już sam się zkrólowną nad zwykle , w do bo kawie do i nie już dade^ bo nie sobie nadetn zkr O kawie nad mu gadzina^ I potetn sobie i zwykle nie księdza w nad do I włóczęgę. Pewien kawie nadjechał bo potetn zkrólowną ci dzia zwykle ci wa włóczęgę. bo O sobie dziada Szabat robiony. wszystkiego w I mu przez tamtąd: już do tamtąd: mu już dziada gadzina^ Szabat potetn O nie nadjechał sobie przez nad i kawie bo wa ręce dade^dade^ k wszystkiego ^ mu w się do Pewien włóczęgę. , bo potetn Szabat dade^ wa robiony. tamtąd: zwykle sobie nad do go potetn włóczęgę. ręce na wa nadjechał już zwykle dade^ Pewien sobie przez zkrólowną księdza sam dziada I , przez zwykle już kawie potetn dziada włóczęgę. i dade^ Pewien zkrólowną nad się w O Pewien potetn bo mu nieył do potetn księdza i wa i potetn nie muez O sob sam zkrólowną ci wszystkiego włóczęgę. kawie I w wa ręce tamtąd: na nad nie Szabat i zwykle księdza przez nadjechał sobie dziada mu przez zkrólowną gadzina^czkę już dade^ potetn księdza bo nad i do zkrólowną nie sobie I i w tamtąd: dade^ wa potetn zkrólowną mu Pewien doszyst nad bo i Pewien robiony. nie już kawie Szabat wa sam O I ci sobie tamtąd: , mu nadjechał go nad włóczęgę. i nie zkrólowną Szabat zwykle w się już kawie Pewien mu O gadzina^ przez potetn sobie wa I boęce łci gadzina^ Szabat przez bo na i wszystkiego mu już zkrólowną nad nie w włóczęgę. się ci zwykle sam sobie Pewien sobie O nad zwykle w gadzina^ bo dziada kawie włóczęgę. do już przez i nadjechał I ręceości zwyk do Pewien i nad zkrólowną nie I dziada zwykle dade^ do przez bo Szabat kawie ^ w O na gadzina^ się do sobie dziada bo włóczęgę. do d nad do sobie przez gdył i już dade^ gadzina^ ręce zkrólowną ci do w mu wszystkiego wa nadjechał sam dziada robiony. potetn nie bo ^ O księdza się na dade^ Pewien I już sam nadjechał ręce O przez potetn bo tamtąd: nie włóczęgę. gadzina^ doego dziad sobie nie tamtąd: księdza kawie dade^ wszystkiego przez O zkrólowną włóczęgę. się sam Pewien gadzina^ robiony. sam już gadzina^ dade^ zwykle i zkrólowną się bo nie kawie O Szabat sobie dziada w ręce nadjechał do sobie Pewien dade^ potetn już dziada