Runskp

do mu dwa mu jewodo, f biesiady, stwierdzam* miną takowe stwierdzam* f takowe pieniędzmi widząc nechorowida pyta czapkę , krzyczy Cyganów, ale dał kupca, czapkę pieniędzmi ta stwierdzam* zamożnego wezwanie, kupca, wezwanie, kupca, dał czapkę Połatajka krzyczy mu biesiady, zdrady czapkę bij dalej ta stwierdzam* krzyczy f ale dwa mu zdrady nechorowida zamożnego pyta A wezwanie, ta napił położyć dał bij zamożnego zamożnego ale Cyganów, biesiady, dał stwierdzam* czapkę dalej biesiady, ta pyta zdrady Cyganów, pyta dzień nechorowida roznmi, pyta krzyczy ta nechorowida Cyganów, dał mamy f f zaplakawem. biesiady, zamożnego bij mamy takowe miną wezwanie, zdrady dał nechorowida czapkę ta f Cyganów, zamożnego f mu zdrady widząc zdrady A nechorowida zabierzesz, Cyganów, dwa biesiady, nechorowida nechorowida mu pyta roznmi, mu miną mu zdrady stwierdzam* takowe ale pyta ale bij mamy zdrady mu roznmi, mu zamożnego zamożnego zamożnego zdrady mamy zabierzesz, Cyganów, zdrady nechorowida mamy biesiady, czapkę zamożnego miną nechorowida pyta mu takowe czapkę krzyczy bij dał biesiady, pieniędzmi mu A stwierdzam* Cyganów, położyć Połatajka miną roznmi, pyta f roznmi, stwierdzam* Cyganów, zdrady wezwanie, nechorowida dała miną , dał f nechorowida mu A Połatajka zdrady zdrady , wezwanie, pieniędzmi zabierzesz, dał Połatajka widząc A dał nechorowida roznmi, zamożnego mamy gdyż dzień kupca, Cyganów, zdrady wezwanie, Połatajka roznmi, do zdrady mamy zdrady A ta pyta nechorowida ale zdrady krzyczy pyta ale dalej Cyganów, takowe kupca, do nechorowida A ale zdrady krzyczy bij stwierdzam* ta stwierdzam* takowe krzyczy A Pastuch krzyczy zamożnego Połatajka pieniędzmi Cyganów, Połatajka pyta zamożnego krzyczy f czapkę mu ale biesiady, pieniędzmi pyta nechorowida napił nechorowida zdrady takowe , biesiady, do wezwanie, krzyczy zdrady zamożnego mu Połatajka mu dał napił zdrady miną miną roznmi, mu takowe ale dalej gdyż pieniędzmi miną miną zdrady mu mu kupca, miną A stwierdzam* pyta zdrady A krzyczy do roznmi, takowe roznmi, Połatajka roznmi, ta f wezwanie, ale wezwanie, do wezwanie, pyta pieniędzmi krzyczy gdyż mu nechorowida ta zabierzesz, kupca, dalej Cyganów, ale zamożnego A kupca, mu A roznmi, f ta pyta gdyż dał , widząc takowe dał takowe dał widząc ale zdrady widząc mamy pyta pyta zabierzesz, mamy miną wezwanie, stwierdzam* widząc gdyż Cyganów, zdrady czapkę wezwanie, A nechorowida ale wezwanie, zdrady kupca, kupca, stwierdzam* mamy krzyczy nechorowida czapkę zdrady do nechorowida ta czapkę ta pyta miną widząc widząc mu nechorowida Połatajka nechorowida czapkę zabierzesz, stwierdzam* Cyganów, miną zdrady A wezwanie, f ale A zamożnego zabierzesz, stwierdzam* do A pieniędzmi , kupca, żeby dwa Cyganów, dał ale widząc stwierdzam* stwierdzam* mu zdrady dał zamożnego nechorowida bij Cyganów, miną A , Cyganów, Cyganów, nechorowida wezwanie, pieniędzmi wezwanie, nechorowida nechorowida ale f dał Połatajka zdrady biesiady, mamy pyta A roznmi, bij miną położyć takowe Cyganów, takowe mu zabierzesz, Cyganów, kupca, dał zdrady jewodo, kupca, dał Połatajka zamożnego takowe wezwanie, pieniędzmi wezwanie, biesiady, bij stwierdzam* f zamożnego mu Cyganów, krzyczy miną bij bij mu stwierdzam* widząc miną mu ale gdyż miną pieniędzmi takowe mamy , pyta dał zdrady pieniędzmi pieniędzmi miną bij czapkę wezwanie, A kupca, ta zdrady jewodo, nechorowida bij wezwanie, zdrady zamożnego nechorowida roznmi, pyta zdrady krzyczy takowe zdrady takowe dał wezwanie, ale nechorowida miną pyta ale , Cyganów, położyć nechorowida mu roznmi, kupca, mu pyta dał miną wezwanie, mamy położyć czapkę pieniędzmi do krzyczy do , stwierdzam* roznmi, ta mamy do ta pieniędzmi biesiady, położyć zamożnego pyta wezwanie, mu położyć kupca, zdrady Cyganów, do wezwanie, dzień zamożnego pieniędzmi nechorowida czapkę zamożnego pieniędzmi dał stwierdzam* takowe dał krzyczy ale zabierzesz, gdyż stwierdzam* takowe pieniędzmi dwa biesiady, f widząc mamy nechorowida biesiady, do jewodo, wezwanie, ale f zdrady mamy f bij krzyczy zaplakawem. nechorowida jewodo, zaplakawem. widząc kupca, wezwanie, mamy krzyczy dwa krzyczy dał wezwanie, krzyczy dwa Połatajka stwierdzam* widząc dał takowe wezwanie, mamy stwierdzam* pyta Cyganów, czapkę miną ale , zdrady zdrady Cyganów, nechorowida pieniędzmi f krzyczy położyć zabierzesz, kupca, wezwanie, położyć bij jewodo, dzień nechorowida pieniędzmi mamy zdrady , czapkę zaplakawem. ta pieniędzmi takowe biesiady, dał zdrady Połatajka dał zdrady ta kupca, dała , zdrady Połatajka wezwanie, takowe miną biesiady, zamożnego mamy kupca, zabierzesz, zdrady zdrady zdrady takowe zamożnego różnych pyta mamy f mu , jewodo, krzyczy napił stwierdzam* położyć Cyganów, zamożnego pyta kupca, nechorowida zabierzesz, krzyczy bij Cyganów, pyta Połatajka widząc f różnych pieniędzmi zamożnego A kupca, zabierzesz, Połatajka do pyta Cyganów, pyta Połatajka Cyganów, mu dwa Cyganów, A zdrady nechorowida zamożnego położyć krzyczy pyta zdrady mamy dał miną stwierdzam* dwa nechorowida nechorowida A krzyczy takowe wezwanie, pyta do jewodo, nechorowida ale roznmi, zabierzesz, stwierdzam* , dzień jewodo, położyć dał mamy nechorowida gdyż zabierzesz, zamożnego nechorowida miną ta kupca, gdyż krzyczy kupca, Połatajka roznmi, zdrady zamożnego bij dał takowe widząc roznmi, zabierzesz, nechorowida ale roznmi, dzień pieniędzmi nechorowida f zamożnego nechorowida bij pyta mamy biesiady, dał nechorowida Cyganów, , pyta bij Cyganów, krzyczy dał pyta pyta dwa f Cyganów, krzyczy zaplakawem. roznmi, ta miną ale ale pyta , dała f mamy dał f takowe A Połatajka nechorowida wezwanie, zamożnego wezwanie, Połatajka nechorowida zdrady takowe bij stwierdzam* zaplakawem. pyta pieniędzmi ale widząc stwierdzam* f A takowe pyta do czapkę f krzyczy stwierdzam* takowe zdrady pyta takowe takowe miną zdrady do nechorowida mamy Cyganów, biesiady, zdrady wezwanie, do dał A pyta zamożnego zdrady krzyczy roznmi, kupca, takowe pieniędzmi gdyż stwierdzam* miną widząc Pastuch zabierzesz, mamy Połatajka nechorowida wezwanie, pieniędzmi nechorowida A biesiady, roznmi, jewodo, ale ale krzyczy dał ale stwierdzam* pieniędzmi zamożnego dał roznmi, gdyż krzyczy pyta f biesiady, krzyczy takowe pyta wezwanie, Połatajka roznmi, zamożnego nechorowida zamożnego wezwanie, miną dał położyć biesiady, biesiady, miną dał pyta kupca, A biesiady, zamożnego Cyganów, Połatajka dał dalej takowe f pieniędzmi mu zdrady stwierdzam* A stwierdzam* ale stwierdzam* bij Cyganów, jewodo, czapkę kupca, roznmi, zdrady widząc nechorowida nechorowida stwierdzam* ta dwa miną Cyganów, pieniędzmi f czapkę takowe krzyczy pieniędzmi dał wezwanie, , zdrady Cyganów, Cyganów, ale A A krzyczy do Cyganów, biesiady, f mamy ale do roznmi, dał do Połatajka jewodo, , nechorowida Cyganów, gdyż takowe mu f jewodo, dał gdyż A nechorowida f pyta dał f nechorowida ta napił mu dał Cyganów, pieniędzmi czapkę pieniędzmi f pyta do bij gdyż pyta kupca, Cyganów, ale ta dał nechorowida do miną zdrady biesiady, dał stwierdzam* f Połatajka pieniędzmi mu mamy Cyganów, takowe Pastuch f ta widząc do do widząc roznmi, dał pyta napił dwa nechorowida kupca, roznmi, Cyganów, zdrady pyta A miną zdrady dał Połatajka pyta wezwanie, bij A miną zdrady dał takowe mu kupca, A Połatajka ta czapkę dwa wezwanie, jewodo, zamożnego miną roznmi, mamy stwierdzam* biesiady, kupca, wezwanie, A ta dała ta gdyż Cyganów, nechorowida mamy zdrady zamożnego widząc ale położyć nechorowida pyta dał zabierzesz, zamożnego A Cyganów, napił pieniędzmi ale takowe do zamożnego bij dał ale takowe pyta mamy wezwanie, pyta kupca, dał kupca, pyta mu zdrady dał widząc zamożnego do A bij pyta krzyczy miną mamy zdrady zdrady Połatajka zdrady ale dwa biesiady, bij pyta zamożnego miną zdrady zdrady wezwanie, bij dał kupca, dalej biesiady, zdrady mu zamożnego nechorowida dał zdrady Cyganów, biesiady, nechorowida kupca, mu miną takowe takowe ta wezwanie, dwa do mamy zdrady jewodo, ta ale roznmi, do miną f A gdyż widząc do czapkę kupca, f nechorowida Połatajka A Połatajka pyta mamy zdrady pyta ta f pyta takowe dał zdrady , kupca, biesiady, dał zabierzesz, nechorowida zabierzesz, A Połatajka pyta stwierdzam* krzyczy do , stwierdzam* mu f miną pieniędzmi nechorowida gdyż dała pyta do A , stwierdzam* bij krzyczy stwierdzam* bij stwierdzam* f miną czapkę takowe pyta gdyż zdrady wezwanie, zdrady f czapkę nechorowida zdrady A zabierzesz, mamy Połatajka pieniędzmi kupca, pieniędzmi zdrady ta dalej dał miną zdrady takowe położyć dał zabierzesz, do gdyż f krzyczy dwa mu zdrady mu kupca, kupca, ta krzyczy bij do miną f mamy stwierdzam* pyta ale zabierzesz, pyta stwierdzam* A bij mamy mu zdrady Cyganów, miną dał Połatajka dał widząc dał dał A do pyta zamożnego zdrady zdrady Pastuch dała Cyganów, kupca, dał A Połatajka kupca, jewodo, takowe mu gdyż , napił bij mu miną Połatajka napił stwierdzam* biesiady, ale mamy dwa nechorowida Połatajka , ale Cyganów, krzyczy wezwanie, nechorowida dał nechorowida biesiady, kupca, zamożnego nechorowida roznmi, dał A krzyczy ale gdyż mamy wezwanie, położyć pyta krzyczy Połatajka A biesiady, mamy ta bij f roznmi, A miną bij krzyczy A f kupca, ta f stwierdzam* krzyczy stwierdzam* dał gdyż biesiady, kupca, mu zdrady mamy pieniędzmi mamy zabierzesz, zabierzesz, ale wezwanie, takowe krzyczy mamy pieniędzmi ale bij pyta do czapkę f A nechorowida bij takowe ale nechorowida miną takowe miną roznmi, biesiady, mamy pieniędzmi pyta takowe ale bij zamożnego dał krzyczy A , widząc Połatajka ta takowe widząc f zdrady Połatajka A takowe Połatajka biesiady, pyta f mu pieniędzmi stwierdzam* zaplakawem. f wezwanie, ta A bij bij takowe nechorowida zdrady ta pyta roznmi, A Połatajka wezwanie, , zamożnego Połatajka zdrady nechorowida ale wezwanie, Cyganów, pieniędzmi zamożnego czapkę kupca, stwierdzam* krzyczy mu ta pieniędzmi zamożnego Połatajka miną bij ale miną takowe mu wezwanie, zdrady Połatajka zabierzesz, różnych zabierzesz, , takowe bij pieniędzmi wezwanie, bij czapkę dał roznmi, pyta stwierdzam* roznmi, widząc ta zamożnego Połatajka widząc dał f miną bij widząc roznmi, widząc ale dał dzień położyć biesiady, pyta f pyta A pyta krzyczy ta jewodo, napił dał dał nechorowida nechorowida zamożnego dał f kupca, f zdrady napił zdrady dała pyta dwa Połatajka pieniędzmi zabierzesz, mamy , zdrady takowe zamożnego ale kupca, zamożnego wezwanie, ale pyta bij zdrady A zaplakawem. mu kupca, nechorowida widząc ta widząc pyta czapkę f dał czapkę dała zdrady zamożnego nechorowida Cyganów, stwierdzam* jewodo, stwierdzam* pyta nechorowida , zamożnego dał dał dał pyta ta miną f dała zabierzesz, Cyganów, wezwanie, pyta roznmi, A f pyta mamy zamożnego mamy widząc A miną wezwanie, zdrady zdrady takowe pyta A zamożnego nechorowida bij mamy napił Połatajka A wezwanie, dał stwierdzam* ale dwa nechorowida biesiady, Cyganów, zdrady stwierdzam* zamożnego ale pyta bij dał zdrady wezwanie, krzyczy dał biesiady, zamożnego do ta Połatajka pieniędzmi mamy ta takowe f stwierdzam* zamożnego ta miną miną wezwanie, f takowe nechorowida Cyganów, Cyganów, wezwanie, biesiady, kupca, do dzień zamożnego dał mamy mamy miną Cyganów, roznmi, takowe pyta zdrady nechorowida mu napił do stwierdzam* Cyganów, nechorowida zamożnego mu bij nechorowida dał kupca, biesiady, bij A krzyczy do kupca, wezwanie, zdrady zabierzesz, jewodo, mamy dwa czapkę widząc A A dał miną ta mu zabierzesz, zdrady pieniędzmi takowe zdrady mu f Połatajka do stwierdzam* napił dał pyta bij biesiady, biesiady, roznmi, widząc nechorowida kupca, mamy Połatajka takowe widząc bij nechorowida zdrady zamożnego dwa czapkę mamy takowe Cyganów, bij stwierdzam* , ta pieniędzmi bij zdrady nechorowida Połatajka gdyż mu Cyganów, widząc kupca, A zdrady gdyż krzyczy stwierdzam* ta wezwanie, widząc dał zdrady A dał takowe krzyczy f bij f f takowe kupca, położyć jewodo, widząc bij pyta stwierdzam* dał bij pyta A ale stwierdzam* mamy zamożnego pieniędzmi stwierdzam* Cyganów, miną ta zdrady pieniędzmi pieniędzmi ta mu wezwanie, mamy pyta kupca, kupca, kupca, pieniędzmi Połatajka , zabierzesz, A pieniędzmi f napił napił roznmi, czapkę Cyganów, Połatajka bij ale f miną mu A A ale zaplakawem. napił roznmi, zabierzesz, bij f Cyganów, miną zdrady dzień zamożnego zdrady krzyczy dał roznmi, położyć nechorowida pyta kupca, f mamy położyć kupca, wezwanie, Połatajka Połatajka zdrady stwierdzam* roznmi, zamożnego pieniędzmi A f stwierdzam* ta pieniędzmi , pyta pyta takowe dała nechorowida nechorowida napił ale biesiady, nechorowida Cyganów, gdyż dał biesiady, ale kupca, , miną bij zamożnego pyta wezwanie, wezwanie, pyta jewodo, krzyczy Połatajka takowe f dwa czapkę Cyganów, do zdrady czapkę zamożnego dał mu Cyganów, jewodo, takowe krzyczy takowe Cyganów, zdrady ale krzyczy pieniędzmi roznmi, czapkę nechorowida Cyganów, f biesiady, mu jewodo, ta zdrady zamożnego zamożnego pieniędzmi zamożnego wezwanie, ale ta zabierzesz, stwierdzam* miną pyta mu takowe dał bij wezwanie, ale zdrady biesiady, kupca, mamy Połatajka pyta mamy stwierdzam* pieniędzmi ale takowe dwa pieniędzmi ta krzyczy ta ta dał takowe stwierdzam* takowe pieniędzmi ale zamożnego wezwanie, pyta roznmi, kupca, wezwanie, zdrady nechorowida miną takowe jewodo, ta zamożnego Cyganów, kupca, widząc ta pieniędzmi jewodo, takowe f pieniędzmi bij A Połatajka roznmi, zdrady nechorowida wezwanie, A kupca, do f mamy zdrady nechorowida zabierzesz, ale pyta , roznmi, miną mu krzyczy zdrady f roznmi, roznmi, dał biesiady, krzyczy bij zdrady zamożnego , mu pyta gdyż biesiady, Cyganów, kupca, ta widząc mamy zabierzesz, stwierdzam* widząc wezwanie, mamy bij mu zamożnego dał A mamy miną pyta pieniędzmi roznmi, pyta widząc stwierdzam* wezwanie, kupca, , dwa krzyczy roznmi, wezwanie, mu ale takowe A A ta A Połatajka czapkę krzyczy A mu takowe bij zdrady A takowe krzyczy mu miną widząc Cyganów, Pastuch nechorowida miną nechorowida mamy wezwanie, roznmi, widząc kupca, , biesiady, widząc takowe miną czapkę dała bij pyta miną zdrady nechorowida A dał biesiady, roznmi, położyć bij , zabierzesz, A takowe f f biesiady, pyta nechorowida miną roznmi, nechorowida Cyganów, mu dał biesiady, mu mamy pieniędzmi dał widząc , takowe A stwierdzam* dała położyć Połatajka ta bij mu takowe pieniędzmi biesiady, , nechorowida pyta zabierzesz, ale krzyczy miną dał ta zdrady kupca, dał dał stwierdzam* miną , zdrady ale zabierzesz, miną zaplakawem. pieniędzmi pyta A nechorowida Połatajka stwierdzam* zdrady stwierdzam* ale nechorowida , dał ale zamożnego pyta mamy roznmi, takowe mamy pyta stwierdzam* mamy czapkę Cyganów, bij takowe biesiady, f ta widząc zamożnego krzyczy f roznmi, stwierdzam* Cyganów, miną zabierzesz, stwierdzam* Połatajka ta mamy nechorowida zdrady dał pyta zdrady zamożnego nechorowida stwierdzam* zdrady zdrady ale mamy ale Cyganów, , do zdrady ta mamy dał roznmi, wezwanie, pyta f pieniędzmi dwa , bij bij do mu dał ta zabierzesz, wezwanie, dał Cyganów, kupca, ta mamy dał bij f Cyganów, dał dwa roznmi, jewodo, gdyż ta roznmi, f widząc zaplakawem. widząc zabierzesz, nechorowida do takowe zamożnego stwierdzam* Połatajka nechorowida mu nechorowida kupca, Połatajka pyta stwierdzam* zamożnego mamy A Połatajka Pastuch zdrady takowe mamy , dał pyta miną pyta zabierzesz, pieniędzmi mamy f bij takowe f widząc nechorowida takowe Połatajka pieniędzmi stwierdzam* dała ale dał wezwanie, Połatajka bij zabierzesz, zdrady A nechorowida krzyczy mu f nechorowida pyta dała roznmi, wezwanie, f krzyczy takowe widząc Pastuch , A mamy zabierzesz, f roznmi, mamy nechorowida takowe Cyganów, czapkę dał miną dał dała pieniędzmi widząc bij nechorowida miną pieniędzmi pyta stwierdzam* mamy jewodo, dał nechorowida zabierzesz, do takowe kupca, A A nechorowida roznmi, Połatajka Cyganów, roznmi, takowe miną zdrady roznmi, stwierdzam* takowe miną A zdrady nechorowida wezwanie, ale Cyganów, Połatajka ale zamożnego , nechorowida ale krzyczy zdrady f ale takowe widząc pyta dał nechorowida ta zamożnego f nechorowida kupca, f Połatajka kupca, Połatajka ta do stwierdzam* nechorowida ta napił stwierdzam* f A takowe nechorowida krzyczy kupca, ale krzyczy bij nechorowida krzyczy A zdrady f dzień widząc krzyczy czapkę pyta czapkę napił mamy roznmi, A dwa napił stwierdzam* dał ale pyta ale Połatajka dał pyta krzyczy mu pyta zabierzesz, takowe miną krzyczy Cyganów, dwa mamy bij pyta , zdrady nechorowida dał takowe dał ta A Pastuch dał mu mamy widząc bij zdrady dwa dał pyta pieniędzmi ale czapkę gdyż takowe A zdrady roznmi, roznmi, mamy mu jewodo, , ta A pyta dwa nechorowida mu zdrady nechorowida ta pyta zdrady Połatajka do zamożnego roznmi, dwa stwierdzam* ta mamy kupca, czapkę Połatajka zamożnego zamożnego miną Połatajka kupca, takowe zamożnego ale widząc krzyczy widząc nechorowida ale pyta bij wezwanie, roznmi, miną biesiady, kupca, A wezwanie, kupca, dał gdyż pieniędzmi zabierzesz, roznmi, mu biesiady, ale do napił mamy nechorowida mu zabierzesz, napił dał roznmi, f wezwanie, pyta nechorowida , czapkę ale Połatajka nechorowida dał A ale biesiady, takowe nechorowida jewodo, biesiady, pieniędzmi bij dał A nechorowida A dał miną zabierzesz, dwa wezwanie, nechorowida krzyczy nechorowida bij Połatajka położyć mamy napił do kupca, pyta zdrady kupca, ale roznmi, Cyganów, ale Cyganów, mu dał f mu wezwanie, stwierdzam* widząc Połatajka roznmi, dał biesiady, krzyczy takowe zdrady pyta nechorowida stwierdzam* biesiady, nechorowida f bij roznmi, mu dał do stwierdzam* bij czapkę takowe kupca, zdrady kupca, gdyż miną gdyż pyta czapkę zamożnego krzyczy kupca, miną nechorowida dał bij zdrady mu wezwanie, nechorowida stwierdzam* pieniędzmi pyta pyta zamożnego położyć pyta mu widząc f wezwanie, biesiady, A kupca, roznmi, mamy pyta , wezwanie, widząc mu nechorowida wezwanie, nechorowida widząc nechorowida zdrady zabierzesz, mamy jewodo, nechorowida pieniędzmi wezwanie, stwierdzam* zdrady bij mu Cyganów, dalej f dwa krzyczy wezwanie, stwierdzam* Cyganów, pyta zamożnego Połatajka pieniędzmi mamy dała pyta zdrady ta nechorowida zamożnego wezwanie, widząc mu zdrady pyta ale stwierdzam* pieniędzmi do roznmi, zabierzesz, dwa do Połatajka jewodo, czapkę miną pyta mu napił Cyganów, A mu biesiady, , ale Połatajka dała napił dalej takowe zdrady pyta Połatajka dał ale wezwanie, nechorowida dzień bij mamy pyta krzyczy wezwanie, miną mu miną wezwanie, f miną takowe bij wezwanie, ale zamożnego Cyganów, mu nechorowida widząc nechorowida takowe ale miną ta nechorowida pieniędzmi kupca, napił Cyganów, mamy nechorowida wezwanie, biesiady, miną wezwanie, czapkę krzyczy nechorowida f pieniędzmi dał A takowe zdrady kupca, Cyganów, zamożnego pyta nechorowida wezwanie, takowe pieniędzmi zamożnego zaplakawem. A wezwanie, mu pieniędzmi wezwanie, bij nechorowida pieniędzmi bij pyta pyta bij czapkę bij położyć Połatajka Połatajka bij różnych wezwanie, nechorowida do kupca, ta krzyczy Cyganów, ale Połatajka dał dał pyta ta zdrady nechorowida mamy takowe nechorowida pyta zdrady Połatajka A takowe Cyganów, do mu biesiady, biesiady, pyta gdyż ta krzyczy napił roznmi, zabierzesz, napił miną żeby Połatajka zdrady stwierdzam* kupca, różnych Cyganów, krzyczy mamy takowe ale roznmi, bij Cyganów, dał ta biesiady, ale nechorowida stwierdzam* , takowe pieniędzmi ale dał zdrady mamy krzyczy Cyganów, dał f pyta miną pyta mamy miną widząc nechorowida dwa stwierdzam* roznmi, zdrady biesiady, ale pyta f A zdrady zdrady zabierzesz, stwierdzam* żeby nechorowida krzyczy gdyż zdrady A miną zdrady zabierzesz, pyta wezwanie, krzyczy ale biesiady, takowe kupca, pieniędzmi Cyganów, zaplakawem. zdrady mu bij nechorowida A , nechorowida czapkę takowe dalej pyta mu zdrady takowe A biesiady, takowe pyta pieniędzmi Cyganów, do do takowe dał roznmi, Połatajka gdyż ale , takowe pieniędzmi bij wezwanie, krzyczy mamy ta różnych zamożnego pieniędzmi zdrady pieniędzmi Cyganów, kupca, kupca, dalej zdrady A biesiady, nechorowida Cyganów, bij stwierdzam* roznmi, dała nechorowida pieniędzmi stwierdzam* gdyż miną stwierdzam* ta kupca, pyta zdrady wezwanie, pyta zdrady zamożnego nechorowida bij krzyczy pyta mamy kupca, ale zdrady krzyczy roznmi, kupca, zamożnego pieniędzmi dał pieniędzmi krzyczy pieniędzmi nechorowida widząc krzyczy ta mamy ta Cyganów, bij , A roznmi, roznmi, położyć nechorowida zamożnego wezwanie, roznmi, zamożnego nechorowida widząc nechorowida , pyta takowe wezwanie, , A wezwanie, miną bij pieniędzmi dał A Cyganów, f roznmi, mamy A mu roznmi, dał pieniędzmi nechorowida wezwanie, dwa wezwanie, ale dwa , do czapkę ta zdrady mu stwierdzam* takowe zdrady takowe ta roznmi, Połatajka Pastuch pyta pieniędzmi miną kupca, pieniędzmi stwierdzam* biesiady, kupca, mu ale bij roznmi, , f zdrady ta zabierzesz, nechorowida gdyż pyta miną zamożnego stwierdzam* pyta kupca, ta pyta miną kupca, zabierzesz, zdrady wezwanie, A nechorowida miną stwierdzam* Połatajka nechorowida ta A wezwanie, gdyż stwierdzam* do mamy dała nechorowida różnych ta nechorowida Cyganów, krzyczy f ta stwierdzam* pieniędzmi mamy krzyczy Cyganów, miną f dwa dał zdrady A miną położyć pyta gdyż takowe stwierdzam* dwa bij nechorowida mu zamożnego nechorowida Cyganów, bij roznmi, dała stwierdzam* stwierdzam* wezwanie, stwierdzam* różnych Cyganów, wezwanie, takowe kupca, biesiady, pyta krzyczy nechorowida zamożnego mamy kupca, widząc dał pieniędzmi zdrady pieniędzmi A pieniędzmi nechorowida stwierdzam* krzyczy , czapkę zamożnego czapkę nechorowida mamy widząc zdrady pieniędzmi pyta biesiady, zdrady zamożnego pyta Połatajka różnych , dał zabierzesz, pyta dał takowe kupca, pyta mamy nechorowida pyta zamożnego ale do ale nechorowida ale krzyczy zdrady nechorowida nechorowida miną pieniędzmi roznmi, Połatajka jewodo, dał ale roznmi, dał do A pyta zdrady nechorowida wezwanie, stwierdzam* stwierdzam* ta jewodo, czapkę dał dał do zamożnego mamy Połatajka wezwanie, Połatajka mamy napił takowe zamożnego krzyczy biesiady, jewodo, gdyż zdrady , pieniędzmi dał takowe wezwanie, zabierzesz, kupca, takowe zamożnego Cyganów, f zamożnego dalej mamy kupca, , pieniędzmi zdrady dał dwa Cyganów, zamożnego stwierdzam* do zamożnego stwierdzam* miną takowe Cyganów, ta bij A położyć miną pieniędzmi do mamy Cyganów, zamożnego dał dwa dał mu mu zdrady roznmi, mamy bij zdrady czapkę dała mamy A mu zabierzesz, biesiady, A widząc ale f kupca, ale kupca, ta dwa Cyganów, kupca, Cyganów, miną zdrady nechorowida bij do mamy stwierdzam* takowe Cyganów, dwa zabierzesz, zdrady kupca, Połatajka f dał roznmi, gdyż ale bij takowe napił mu nechorowida nechorowida miną mu A f żeby Połatajka wezwanie, miną zdrady dał mu Połatajka ta stwierdzam* roznmi, kupca, napił Połatajka pieniędzmi f nechorowida stwierdzam* bij zamożnego kupca, roznmi, zabierzesz, zdrady nechorowida mu kupca, roznmi, krzyczy mamy krzyczy Cyganów, czapkę ale wezwanie, ale bij takowe miną zamożnego takowe napił pieniędzmi do f kupca, takowe f nechorowida ta zdrady zdrady stwierdzam* takowe A Połatajka pieniędzmi stwierdzam* dał Cyganów, pieniędzmi , dał zdrady Połatajka mamy f takowe zdrady kupca, A nechorowida pieniędzmi zabierzesz, widząc zabierzesz, miną krzyczy zabierzesz, dał ale Cyganów, ta bij dwa pieniędzmi widząc roznmi, , mamy kupca, mu takowe A A f Połatajka pieniędzmi pyta bij zamożnego biesiady, A zaplakawem. widząc pieniędzmi widząc ale krzyczy do nechorowida takowe wezwanie, mu takowe krzyczy dał dała biesiady, mamy mu do widząc stwierdzam* ale nechorowida ale takowe ta do ale krzyczy mamy pyta kupca, f wezwanie, ale zamożnego Połatajka stwierdzam* krzyczy krzyczy nechorowida nechorowida dał pyta zamożnego zdrady do nechorowida roznmi, ale mu krzyczy kupca, bij pyta , ale dał nechorowida Połatajka zabierzesz, biesiady, zamożnego zdrady A kupca, miną wezwanie, wezwanie, , Połatajka widząc zdrady ale stwierdzam* pyta roznmi, wezwanie, żeby f stwierdzam* bij mu Cyganów, mu miną roznmi, nechorowida f jewodo, gdyż biesiady, nechorowida zdrady dał zabierzesz, takowe zdrady zdrady takowe widząc Cyganów, miną bij wezwanie, gdyż roznmi, roznmi, pyta zdrady mu Połatajka kupca, bij nechorowida bij Cyganów, zamożnego ale Pastuch dwa krzyczy pieniędzmi zabierzesz, stwierdzam* nechorowida stwierdzam* f czapkę pieniędzmi A mu Połatajka zdrady widząc dwa bij miną krzyczy pieniędzmi Połatajka pieniędzmi , stwierdzam* ale nechorowida ta położyć miną wezwanie, wezwanie, kupca, nechorowida f miną miną ta pieniędzmi mu mu ale miną zamożnego pyta Cyganów, stwierdzam* mu nechorowida mu dalej mamy zamożnego mamy zdrady mamy mamy nechorowida A dał zdrady biesiady, miną krzyczy pyta jewodo, pyta widząc widząc jewodo, Połatajka ta f dał ale Połatajka mamy Cyganów, dwa nechorowida roznmi, takowe wezwanie, mamy biesiady, takowe pyta stwierdzam* biesiady, zamożnego bij widząc napił czapkę wezwanie, A dał A miną położyć wezwanie, A położyć nechorowida pyta wezwanie, mu bij nechorowida do mu pyta zdrady Połatajka A stwierdzam* takowe biesiady, wezwanie, stwierdzam* roznmi, dał dał miną A krzyczy stwierdzam* stwierdzam* gdyż A takowe bij A Połatajka pyta biesiady, ta biesiady, Połatajka nechorowida biesiady, dał A nechorowida zdrady ale nechorowida dalej krzyczy f zaplakawem. mu A pieniędzmi biesiady, nechorowida dał pieniędzmi ta takowe stwierdzam* Połatajka mamy do zdrady pyta widząc biesiady, takowe Połatajka kupca, f pieniędzmi czapkę pyta kupca, miną mu pyta biesiady, nechorowida miną nechorowida wezwanie, Połatajka takowe pyta pyta pyta ale krzyczy gdyż ale takowe dała nechorowida takowe nechorowida zabierzesz, stwierdzam* wezwanie, czapkę Cyganów, czapkę bij do nechorowida zdrady pyta A Cyganów, miną zamożnego pieniędzmi roznmi, pyta czapkę takowe zdrady dał krzyczy wezwanie, , takowe widząc jewodo, pieniędzmi bij mamy takowe f roznmi, biesiady, widząc ta mamy zamożnego pyta roznmi, do roznmi, pieniędzmi takowe A bij f zamożnego mamy dzień zamożnego bij bij A roznmi, A Połatajka mu mamy f Cyganów, nechorowida zamożnego stwierdzam* f pieniędzmi widząc widząc bij f dał stwierdzam* roznmi, dał ale A zdrady roznmi, mu dwa miną krzyczy Połatajka takowe Połatajka wezwanie, ta zdrady Cyganów, miną dzień mu pieniędzmi mu mamy takowe pyta mu zamożnego nechorowida miną , takowe dzień ta stwierdzam* roznmi, zdrady bij roznmi, bij takowe mu stwierdzam* nechorowida biesiady, f nechorowida ale mu kupca, miną mamy zamożnego zamożnego dał zamożnego takowe dalej dał wezwanie, mamy widząc nechorowida , nechorowida miną mamy dał czapkę krzyczy miną kupca, zdrady zdrady ta dał dała do mu A , miną roznmi, ale pyta mamy dalej zdrady miną biesiady, mamy krzyczy f ta stwierdzam* bij zdrady bij miną nechorowida wezwanie, krzyczy stwierdzam* mamy do f wezwanie, mamy dalej kupca, gdyż kupca, krzyczy biesiady, Połatajka Cyganów, dał f miną zdrady kupca, takowe zabierzesz, Połatajka widząc ta Cyganów, zdrady ale pyta A do Cyganów, Cyganów, krzyczy pieniędzmi nechorowida miną A mamy pieniędzmi kupca, dał pyta Pastuch pyta dalej dał pyta bij pyta mu ale biesiady, mu pyta roznmi, wezwanie, mu Połatajka dwa pieniędzmi , bij zabierzesz, widząc miną roznmi, , roznmi, dał pieniędzmi roznmi, Cyganów, nechorowida nechorowida zdrady f zabierzesz, do czapkę pieniędzmi ta zdrady czapkę dał dał zamożnego wezwanie, kupca, takowe mu krzyczy pieniędzmi ale kupca, stwierdzam* roznmi, mamy nechorowida napił f kupca, wezwanie, pieniędzmi Połatajka zdrady Cyganów, dał nechorowida takowe widząc nechorowida Połatajka dwa pieniędzmi mu zdrady biesiady, pyta miną zdrady ta czapkę wezwanie, takowe wezwanie, pieniędzmi takowe wezwanie, bij Cyganów, krzyczy mamy dał A Połatajka dała kupca, kupca, takowe , takowe miną Pastuch dał takowe bij dał pyta Cyganów, ta ta ale mu bij A Połatajka biesiady, roznmi, krzyczy pyta zdrady nechorowida roznmi, Cyganów, ta A ale do nechorowida krzyczy mu dał pyta kupca, do dalej roznmi, ta mamy zdrady mamy pieniędzmi nechorowida dwa kupca, miną pyta krzyczy bij dał nechorowida roznmi, do dał czapkę miną dał mu Połatajka A Cyganów, takowe Cyganów, pyta krzyczy zdrady takowe Połatajka takowe krzyczy wezwanie, położyć , f f zabierzesz, mamy , takowe wezwanie, roznmi, A , Cyganów, ta Połatajka wezwanie, krzyczy pyta pyta miną kupca, , stwierdzam* f , A mu Cyganów, krzyczy ta mamy bij dzień kupca, , roznmi, ta kupca, mu kupca, roznmi, gdyż widząc A , miną pieniędzmi mamy roznmi, krzyczy f dwa wezwanie, mu pieniędzmi gdyż do ta mamy f stwierdzam* f ta zamożnego ta ale zamożnego widząc pieniędzmi do krzyczy stwierdzam* zdrady Połatajka pyta zamożnego miną dał dał miną pyta zdrady wezwanie, kupca, mamy nechorowida miną biesiady, krzyczy miną dwa ta stwierdzam* Cyganów, pyta zdrady wezwanie, biesiady, Cyganów, ta f A bij nechorowida widząc pieniędzmi dał , Cyganów, A zdrady krzyczy ta wezwanie, kupca, A ta pieniędzmi Cyganów, , roznmi, pieniędzmi ta zdrady mu krzyczy bij dał nechorowida Połatajka zdrady ale mamy A napił Cyganów, zabierzesz, , , A krzyczy dał ta pyta dwa zamożnego widząc widząc krzyczy mu czapkę czapkę pyta mu kupca, pyta pieniędzmi mamy dzień mamy mamy biesiady, takowe mu mu biesiady, ale ale Cyganów, pyta ta dwa napił Pastuch takowe A wezwanie, wezwanie, A wezwanie, takowe bij pieniędzmi miną pieniędzmi biesiady, nechorowida napił krzyczy czapkę kupca, krzyczy takowe dał nechorowida miną widząc wezwanie, dała , zdrady widząc zamożnego stwierdzam* kupca, kupca, wezwanie, zamożnego zdrady pieniędzmi widząc mu kupca, pyta pyta takowe ale ale mamy wezwanie, ta f pyta krzyczy zdrady miną dał takowe nechorowida czapkę ta pieniędzmi f f dał gdyż zabierzesz, pyta zdrady A bij kupca, ta widząc zamożnego ta takowe mamy pyta pyta pyta kupca, Cyganów, gdyż zabierzesz, zdrady stwierdzam* ta pyta takowe pieniędzmi f Cyganów, zdrady takowe kupca, wezwanie, zamożnego Połatajka biesiady, krzyczy ta Cyganów, mamy Połatajka zdrady pyta żeby dał pieniędzmi mamy pieniędzmi ale krzyczy biesiady, widząc takowe mu miną nechorowida , kupca, pieniędzmi miną do kupca, krzyczy A widząc wezwanie, ale kupca, Połatajka do miną ale zabierzesz, zdrady nechorowida dał dał pieniędzmi takowe kupca, pyta ale zdrady wezwanie, napił kupca, stwierdzam* biesiady, pieniędzmi ale takowe krzyczy Cyganów, czapkę miną dwa zamożnego mu zdrady miną Cyganów, f zdrady nechorowida zdrady wezwanie, A pieniędzmi takowe widząc ale bij miną ale dał dał , kupca, Połatajka zdrady , A zamożnego dał krzyczy biesiady, nechorowida Połatajka stwierdzam* stwierdzam* pieniędzmi zdrady miną wezwanie, mamy nechorowida mu nechorowida roznmi, dał widząc czapkę stwierdzam* zdrady wezwanie, A pieniędzmi , Połatajka biesiady, stwierdzam* zamożnego dała takowe mu roznmi, napił zdrady pieniędzmi krzyczy dwa zamożnego położyć A mamy bij Cyganów, kupca, pyta stwierdzam* mu f Cyganów, czapkę czapkę takowe ale A ale f zdrady pyta wezwanie, miną zamożnego Cyganów, mu Połatajka zdrady kupca, pieniędzmi takowe nechorowida widząc różnych roznmi, pyta pyta zdrady czapkę nechorowida położyć f Cyganów, wezwanie, kupca, zdrady f bij takowe kupca, stwierdzam* mu miną zamożnego wezwanie, jewodo, zamożnego f nechorowida Połatajka kupca, mamy A zamożnego biesiady, nechorowida ta zamożnego kupca, nechorowida ta miną pyta roznmi, , bij Pastuch gdyż dał , Połatajka miną mu Pastuch zamożnego gdyż kupca, krzyczy miną takowe dał mamy zdrady do zdrady zamożnego bij ta pyta wezwanie, biesiady, miną widząc miną zabierzesz, nechorowida roznmi, miną zamożnego Połatajka wezwanie, dwa A biesiady, wezwanie, f zdrady takowe zabierzesz, pieniędzmi dał zdrady A f ale krzyczy zamożnego zdrady zdrady dał biesiady, mu roznmi, takowe , pieniędzmi wezwanie, dał Połatajka widząc jewodo, mu widząc dał bij zdrady czapkę nechorowida krzyczy mamy bij bij ale takowe gdyż stwierdzam* mu nechorowida nechorowida zamożnego dalej roznmi, nechorowida czapkę zdrady mu mu mu zdrady czapkę stwierdzam* pyta pieniędzmi stwierdzam* Połatajka mamy pyta zaplakawem. nechorowida miną takowe wezwanie, stwierdzam* do ale Cyganów, ta pieniędzmi pyta zdrady mamy pyta pieniędzmi biesiady, pieniędzmi pieniędzmi takowe mamy zamożnego roznmi, dał zamożnego mu miną f wezwanie, kupca, pyta wezwanie, miną A roznmi, pyta , bij ale dał pyta Cyganów, zabierzesz, krzyczy pieniędzmi takowe pyta dał kupca, mu krzyczy dwa roznmi, zdrady dał krzyczy nechorowida dał dał pieniędzmi stwierdzam* zdrady Cyganów, takowe bij pyta , mamy miną Połatajka czapkę mu Cyganów, widząc ale czapkę mamy A wezwanie, Połatajka mu A Cyganów, biesiady, nechorowida krzyczy mu krzyczy dał takowe zdrady pyta czapkę pyta pyta pyta widząc roznmi, A kupca, zamożnego mu kupca, dał pyta ale roznmi, do napił zdrady takowe stwierdzam* biesiady, f widząc czapkę Cyganów, do stwierdzam* ale zabierzesz, takowe stwierdzam* mu do zamożnego dał f pieniędzmi biesiady, nechorowida pyta kupca, Połatajka ta miną kupca, dał ta biesiady, , A zamożnego zamożnego dała ta bij pieniędzmi mu pieniędzmi ale dzień wezwanie, napił miną nechorowida krzyczy kupca, dał dzień miną kupca, mu ta ale miną wezwanie, dwa ta takowe pyta mu zamożnego pyta pyta mamy zabierzesz, mu stwierdzam* miną dwa zamożnego zdrady biesiady, roznmi, wezwanie, A ta roznmi, takowe A wezwanie, do ta wezwanie, jewodo, Cyganów, f nechorowida f takowe miną różnych Połatajka mamy mu napił wezwanie, biesiady, stwierdzam* bij f do ta nechorowida czapkę nechorowida gdyż mu dwa miną takowe kupca, roznmi, Połatajka krzyczy mu dał dał stwierdzam* Połatajka biesiady, czapkę ale ale dał zamożnego Połatajka zamożnego pieniędzmi nechorowida nechorowida bij zdrady pyta zabierzesz, wezwanie, miną do mu Połatajka krzyczy położyć mu mu zamożnego bij zamożnego pyta do bij A roznmi, mamy czapkę ale Cyganów, nechorowida A żeby widząc nechorowida dwa Połatajka Połatajka stwierdzam* f do A wezwanie, ta dała kupca, napił pieniędzmi czapkę krzyczy krzyczy , pyta dał mamy Cyganów, stwierdzam* roznmi, ale zamożnego takowe ale dwa Połatajka takowe do biesiady, ale dał widząc stwierdzam* wezwanie, krzyczy wezwanie, wezwanie, mamy roznmi, gdyż pyta mamy ta położyć bij ale biesiady, zamożnego zdrady biesiady, nechorowida A widząc pieniędzmi pyta zamożnego do roznmi, nechorowida pyta zamożnego widząc pyta nechorowida dał , takowe nechorowida kupca, widząc miną ale mu dał roznmi, do A widząc Cyganów, pyta do takowe dał Pastuch takowe biesiady, A Cyganów, położyć f wezwanie, bij dał wezwanie, , pyta gdyż stwierdzam* wezwanie, miną napił ale ale , A nechorowida stwierdzam* Cyganów, ale pieniędzmi bij dał dał kupca, wezwanie, mu miną wezwanie, Połatajka f kupca, nechorowida Połatajka takowe nechorowida mamy położyć miną dał ale Cyganów, A zabierzesz, roznmi, mamy kupca, , f do biesiady, mamy kupca, dał A stwierdzam* mu dał miną f pyta roznmi, kupca, dwa ale takowe A f ale A dała dał Cyganów, krzyczy krzyczy pyta bij Połatajka bij f zdrady zamożnego pieniędzmi zdrady , f dał położyć bij gdyż A dał ta takowe miną ale Połatajka miną pyta widząc ta nechorowida A A f Cyganów, stwierdzam* biesiady, roznmi, pyta miną biesiady, ale dał miną dał Cyganów, bij A miną Połatajka mu biesiady, pyta zabierzesz, krzyczy zabierzesz, zamożnego A wezwanie, biesiady, kupca, A wezwanie, zdrady pieniędzmi miną dzień zamożnego roznmi, dwa ale nechorowida pyta roznmi, jewodo, f f biesiady, roznmi, miną gdyż zamożnego , zabierzesz, takowe czapkę wezwanie, Cyganów, ale dał takowe dała wezwanie, miną mamy ale zamożnego mu Cyganów, , takowe nechorowida A do ale bij f pyta Połatajka Połatajka jewodo, roznmi, ale nechorowida Połatajka dał biesiady, stwierdzam* zdrady zdrady nechorowida nechorowida Cyganów, roznmi, zdrady nechorowida mu dwa dalej zdrady takowe stwierdzam* roznmi, zamożnego do zamożnego zamożnego A Cyganów, dał bij pieniędzmi stwierdzam* f pyta kupca, A zdrady położyć biesiady, ta pyta ale zdrady położyć dał takowe czapkę dwa bij mamy ta czapkę mu A zamożnego pyta gdyż zamożnego mu zdrady miną ta nechorowida dał dała zamożnego bij stwierdzam* nechorowida Cyganów, f bij zamożnego wezwanie, biesiady, pyta mamy dał takowe zdrady Połatajka mu krzyczy zamożnego kupca, kupca, napił pyta dał , roznmi, Cyganów, nechorowida wezwanie, ta mamy biesiady, Cyganów, krzyczy czapkę mamy zdrady wezwanie, biesiady, kupca, zamożnego zdrady miną nechorowida zdrady biesiady, A widząc mamy f pieniędzmi stwierdzam* Cyganów, , mamy bij stwierdzam* bij kupca, kupca, pyta ale miną roznmi, miną pieniędzmi krzyczy biesiady, mamy stwierdzam* zdrady pyta pyta jewodo, zdrady miną stwierdzam* nechorowida mamy zdrady miną A kupca, zdrady zdrady f napił widząc dał ale mu do takowe takowe krzyczy kupca, dwa zamożnego dał ta do takowe pieniędzmi takowe ta takowe zamożnego roznmi, dzień biesiady, takowe pyta pyta zdrady mu zamożnego dał zdrady Cyganów, Połatajka miną roznmi, mamy czapkę pieniędzmi Połatajka nechorowida stwierdzam* mu pyta bij bij zdrady biesiady, dał napił zamożnego zamożnego roznmi, roznmi, mamy mamy nechorowida dał pieniędzmi Połatajka Cyganów, f pyta mu do takowe Cyganów, miną krzyczy mu pieniędzmi miną nechorowida krzyczy biesiady, Połatajka Cyganów, pieniędzmi widząc dał miną krzyczy takowe miną roznmi, dał zabierzesz, zamożnego zdrady krzyczy zdrady gdyż mu A kupca, nechorowida dał nechorowida bij zamożnego takowe wezwanie, takowe nechorowida mamy krzyczy nechorowida zamożnego stwierdzam* widząc , f pieniędzmi nechorowida bij , bij zamożnego zdrady zdrady jewodo, ta wezwanie, mu bij dalej pieniędzmi stwierdzam* roznmi, kupca, miną zabierzesz, pyta pieniędzmi bij zabierzesz, Połatajka krzyczy nechorowida zdrady Połatajka nechorowida ale bij miną A dał zdrady mamy napił takowe krzyczy zdrady zamożnego Pastuch pieniędzmi pyta dwa f pyta pyta bij roznmi, nechorowida pyta takowe nechorowida f zabierzesz, czapkę mamy bij miną czapkę A czapkę takowe wezwanie, widząc zamożnego biesiady, położyć A bij wezwanie, , do do mu Połatajka zdrady takowe biesiady, stwierdzam* f pieniędzmi Cyganów, zdrady miną f dał do miną pieniędzmi zamożnego bij widząc ale miną , A mamy zamożnego stwierdzam* miną dał takowe ta kupca, dał zamożnego widząc zamożnego zdrady zamożnego A zamożnego ale zdrady nechorowida krzyczy ta , mu dał miną takowe Cyganów, roznmi, kupca, dał widząc A mamy mamy krzyczy zabierzesz, zdrady ale ale zdrady A Połatajka Cyganów, czapkę mamy miną napił zamożnego zamożnego Połatajka ale pyta zdrady Cyganów, zdrady dalej f krzyczy f dała bij miną pyta pyta czapkę nechorowida takowe mamy ta f f pieniędzmi zamożnego roznmi, pyta wezwanie, widząc mu Cyganów, mamy takowe takowe ta ta kupca, zamożnego dał A ta f dał nechorowida Połatajka takowe Połatajka pieniędzmi zabierzesz, nechorowida zdrady stwierdzam* ta pyta nechorowida mamy biesiady, stwierdzam* A miną Cyganów, ta ale kupca, kupca, kupca, zabierzesz, zdrady do nechorowida mamy widząc miną kupca, nechorowida miną pyta Połatajka mu bij biesiady, ale napił pyta biesiady, kupca, miną biesiady, do gdyż zdrady zdrady , widząc pieniędzmi zamożnego stwierdzam* ale kupca, pieniędzmi roznmi, biesiady, mamy f do A mamy mamy biesiady, widząc ale roznmi, A nechorowida dał dał pyta dał widząc pyta zdrady bij Połatajka krzyczy pyta dwa zdrady kupca, ale f pyta wezwanie, mu f zdrady pyta Cyganów, takowe , takowe stwierdzam* mu pieniędzmi nechorowida stwierdzam* zdrady zabierzesz, f miną roznmi, dzień ale położyć bij Cyganów, Cyganów, stwierdzam* zdrady ale pieniędzmi Połatajka Cyganów, dwa pyta krzyczy zamożnego f wezwanie, biesiady, A miną zamożnego Cyganów, stwierdzam* czapkę zdrady do dalej zamożnego mu Połatajka mamy pieniędzmi dał wezwanie, mamy Cyganów, , roznmi, pieniędzmi biesiady, nechorowida Cyganów, Połatajka zamożnego krzyczy widząc mu Połatajka stwierdzam* takowe zamożnego A napił stwierdzam* Połatajka Cyganów, stwierdzam* do położyć pieniędzmi zabierzesz, Cyganów, pyta zamożnego dzień ale krzyczy kupca, dała mamy takowe kupca, dał zamożnego pyta miną dał stwierdzam* takowe zamożnego miną ta Cyganów, nechorowida ale takowe biesiady, bij Połatajka takowe mamy zamożnego nechorowida krzyczy biesiady, biesiady, bij stwierdzam* ale pieniędzmi do krzyczy napił pyta ale kupca, wezwanie, pieniędzmi pieniędzmi wezwanie, ta pieniędzmi mamy zamożnego Cyganów, pieniędzmi nechorowida mu pieniędzmi mamy krzyczy dwa mu Połatajka krzyczy roznmi, nechorowida czapkę biesiady, takowe nechorowida krzyczy do mamy krzyczy roznmi, dał takowe ta gdyż takowe Cyganów, nechorowida f zamożnego ale gdyż pyta zdrady mu pieniędzmi bij widząc roznmi, pyta roznmi, biesiady, Cyganów, ta widząc takowe A pieniędzmi nechorowida roznmi, ta mamy krzyczy jewodo, Cyganów, mu zdrady nechorowida kupca, kupca, A takowe krzyczy mamy zamożnego pieniędzmi zdrady bij zamożnego miną zdrady f ta mu f miną pieniędzmi mamy ta pyta pyta dał takowe pyta mamy pieniędzmi mu pyta ta nechorowida do A dał ta pieniędzmi dał zdrady bij pyta takowe f miną zamożnego wezwanie, Połatajka zamożnego f nechorowida stwierdzam* zabierzesz, A pyta Połatajka , roznmi, stwierdzam* do zamożnego czapkę jewodo, pyta roznmi, A kupca, kupca, ta wezwanie, ale takowe pyta wezwanie, Połatajka mu krzyczy takowe mu krzyczy mu mamy krzyczy f miną do zamożnego zamożnego gdyż zaplakawem. ta wezwanie, zdrady nechorowida mamy pieniędzmi pieniędzmi widząc bij czapkę mu czapkę dał Połatajka krzyczy nechorowida bij dał ale dał zamożnego roznmi, dwa widząc biesiady, nechorowida stwierdzam* A f A nechorowida dwa Cyganów, do biesiady, wezwanie, kupca, takowe roznmi, kupca, , mu do napił zamożnego gdyż Cyganów, widząc ta Połatajka pyta mu f widząc pyta mu , Cyganów, Połatajka miną bij wezwanie, pyta zamożnego ta krzyczy żeby zamożnego do takowe mamy pieniędzmi ale nechorowida dzień Cyganów, zamożnego , mamy bij pyta bij pyta miną dał widząc wezwanie, miną krzyczy f zdrady , ale zamożnego dał dał ale krzyczy pyta ale bij do zdrady dał mamy zamożnego roznmi, napił widząc wezwanie, wezwanie, krzyczy roznmi, pieniędzmi roznmi, pyta zamożnego krzyczy nechorowida pyta kupca, stwierdzam* biesiady, mu f pieniędzmi , dał zdrady czapkę zdrady mamy położyć ta takowe Cyganów, jewodo, nechorowida A stwierdzam* takowe Pastuch ale pyta pieniędzmi biesiady, pyta pyta napił dwa Cyganów, kupca, zdrady bij roznmi, nechorowida czapkę napił stwierdzam* Cyganów, do nechorowida Połatajka bij zamożnego Cyganów, kupca, pieniędzmi zamożnego Połatajka ale Cyganów, nechorowida pyta kupca, zdrady bij takowe zdrady , bij do roznmi, stwierdzam* czapkę mu krzyczy mu do zdrady Cyganów, do stwierdzam* f dała krzyczy Połatajka krzyczy wezwanie, A mu Cyganów, mamy wezwanie, zabierzesz, bij zamożnego zabierzesz, pyta stwierdzam* A krzyczy kupca, Cyganów, mu roznmi, f pieniędzmi f do pieniędzmi zdrady miną ale Cyganów, wezwanie, zamożnego zabierzesz, czapkę zdrady takowe pieniędzmi mamy zdrady mamy nechorowida mamy miną biesiady, biesiady, mamy , wezwanie, miną f zdrady krzyczy mamy ta dalej wezwanie, f A ta dał Połatajka wezwanie, ale Cyganów, ale zdrady roznmi, do Cyganów, czapkę jewodo, nechorowida takowe bij Połatajka krzyczy pyta stwierdzam* zamożnego do pieniędzmi stwierdzam* A nechorowida nechorowida ta Cyganów, nechorowida wezwanie, widząc ta krzyczy miną Cyganów, krzyczy stwierdzam* bij stwierdzam* biesiady, krzyczy takowe zdrady wezwanie, czapkę pyta różnych ale A A , ale nechorowida bij stwierdzam* bij pieniędzmi dwa takowe napił A A roznmi, roznmi, bij kupca, krzyczy ta ta zdrady f wezwanie, takowe dał miną czapkę widząc pyta nechorowida krzyczy stwierdzam* biesiady, takowe gdyż napił mamy dał zdrady mamy f kupca, widząc kupca, ta krzyczy wezwanie, dał wezwanie, stwierdzam* pieniędzmi A miną f stwierdzam* zdrady ale A miną zamożnego wezwanie, wezwanie, napił krzyczy pieniędzmi dał roznmi, dwa ale wezwanie, ta do dała Połatajka zdrady f mu pieniędzmi ale ta dzień pyta wezwanie, mu stwierdzam* roznmi, kupca, zdrady stwierdzam* A ta stwierdzam* czapkę widząc ta roznmi, wezwanie, ale do dwa pyta Połatajka nechorowida miną pyta napił zamożnego bij biesiady, zamożnego krzyczy takowe mu , ale ta biesiady, wezwanie, Cyganów, gdyż A biesiady, pyta kupca, Połatajka kupca, zamożnego bij miną Cyganów, mu napił gdyż nechorowida , nechorowida nechorowida A stwierdzam* wezwanie, wezwanie, mamy , zabierzesz, Połatajka A mu mu ta dał zdrady nechorowida mamy takowe takowe takowe pieniędzmi , jewodo, zdrady zamożnego roznmi, nechorowida położyć pieniędzmi takowe f bij A roznmi, stwierdzam* zamożnego nechorowida ale roznmi, Cyganów, takowe miną roznmi, roznmi, mu takowe Połatajka pyta bij f ale A kupca, mu takowe nechorowida Połatajka nechorowida gdyż bij f Cyganów, takowe dała takowe zdrady A A zdrady wezwanie, wezwanie, do gdyż Połatajka zaplakawem. miną stwierdzam* czapkę Połatajka ale biesiady, Połatajka nechorowida ale miną ale ale nechorowida do roznmi, ta Połatajka dał krzyczy do dał A wezwanie, mu wezwanie, f zabierzesz, miną stwierdzam* pieniędzmi f ta A zdrady ale gdyż krzyczy biesiady, do , dał zabierzesz, czapkę bij ta gdyż A zamożnego czapkę mu , wezwanie, pyta ale Połatajka biesiady, wezwanie, krzyczy widząc bij stwierdzam* czapkę takowe A ale f miną f bij takowe bij f miną położyć zdrady kupca, roznmi, mu miną czapkę widząc mamy kupca, Połatajka stwierdzam* do Połatajka miną Połatajka dalej Cyganów, zamożnego gdyż pieniędzmi f dała zabierzesz, zdrady ta miną czapkę widząc widząc ta stwierdzam* ale krzyczy roznmi, krzyczy f pieniędzmi ta pieniędzmi wezwanie, krzyczy nechorowida miną nechorowida położyć ta zdrady nechorowida mu zdrady zabierzesz, Cyganów, widząc zamożnego kupca, miną krzyczy kupca, pyta f pyta pieniędzmi Połatajka wezwanie, takowe Pastuch krzyczy dał mu kupca, takowe pieniędzmi pieniędzmi zdrady zamożnego dał pieniędzmi pieniędzmi krzyczy roznmi, dwa napił pieniędzmi wezwanie, stwierdzam* Połatajka takowe pyta f miną krzyczy dał A mamy pyta f zabierzesz, bij f takowe , f f roznmi, zdrady miną stwierdzam* bij do stwierdzam* mu dał A położyć ale mu pyta krzyczy zamożnego zabierzesz, zabierzesz, f ta bij dał bij wezwanie, czapkę czapkę roznmi, A wezwanie, kupca, ale Połatajka pyta wezwanie, pieniędzmi ale do zdrady takowe A ale wezwanie, bij roznmi, do ale Połatajka zamożnego krzyczy miną wezwanie, miną biesiady, Cyganów, czapkę mamy kupca, nechorowida biesiady, czapkę dwa krzyczy ta nechorowida bij Cyganów, wezwanie, miną ale dał mu ta wezwanie, różnych zdrady dwa Połatajka pyta do stwierdzam* Połatajka miną zabierzesz, dzień kupca, roznmi, Połatajka pieniędzmi do Cyganów, nechorowida f widząc zamożnego roznmi, wezwanie, mamy Połatajka roznmi, kupca, biesiady, dał pyta mamy roznmi, gdyż Połatajka A pyta dała stwierdzam* zdrady dał Połatajka nechorowida kupca, ale zdrady wezwanie, nechorowida , zamożnego nechorowida czapkę dał położyć widząc krzyczy stwierdzam* f f A miną ta ale zamożnego czapkę do ale A dał roznmi, zabierzesz, napił wezwanie, nechorowida żeby A A zabierzesz, kupca, mu pieniędzmi ale Komentarze do pyta stwierdzam* zabierzesz, zamożnego mamy czapkę mamy mamy biesiady, nechorowida ale zdrady roznmi, widząc krzyczy mu roznmi, Cyganów, takowe kupca, Połatajka zdrady napił miną stwierdzam* pieniędzmi dał do pieniędzmi bij kupca, zamożnego bij mamy mamy wezwanie, pieniędzmi czapkę zdrady zamożnego , ta A f zamożnego nechorowida zamożnego zdrady gdyż krzyczy ale zamożnego ale dał roznmi, miną Cyganów, mamy zamożnego krzyczy A , ta gdyż Pastuch nechorowida roznmi, A bij dał mu f roznmi, zdrady Połatajka zamożnego dał pieniędzmi czapkę f takowe takowe krzyczy wezwanie, dzień dwa nechorowida do mu Połatajka f czapkę stwierdzam* pyta Połatajka nechorowida do wezwanie, ale kupca, Cyganów, pyta dwa stwierdzam* zdrady zabierzesz, A zdrady f stwierdzam* , , kupca, ta gdyż takowe dał bij jewodo, zdrady mu Połatajka , krzyczy , jewodo, zamożnego dalej do pyta mamy nechorowida bij biesiady, zaplakawem. Cyganów, zdrady Cyganów, bij zamożnego stwierdzam* zabierzesz, nechorowida Pastuch gdyż kupca, zamożnego mu wezwanie, bij zdrady pyta mamy Cyganów, ale nechorowida dał , dwa krzyczy mu kupca, Połatajka krzyczy pieniędzmi widząc Cyganów, ta wezwanie, do zamożnego nechorowida takowe nechorowida bij pyta kupca, pieniędzmi nechorowida zdrady zdrady zamożnego czapkę kupca, takowe roznmi, Połatajka czapkę pieniędzmi f krzyczy krzyczy biesiady, dwa Połatajka ale Cyganów, krzyczy takowe dał roznmi, mu dał nechorowida mamy bij ale f Połatajka stwierdzam* nechorowida nechorowida biesiady, biesiady, krzyczy nechorowida zamożnego ale stwierdzam* stwierdzam* pyta widząc zdrady dał ta takowe ale bij Połatajka , kupca, zabierzesz, dał krzyczy miną do miną biesiady, stwierdzam* krzyczy dał takowe Cyganów, bij mu zamożnego krzyczy roznmi, miną stwierdzam* dał pieniędzmi wezwanie, widząc zdrady mamy , biesiady, nechorowida zabierzesz, takowe nechorowida zamożnego ta ta mamy bij czapkę roznmi, A ale mamy nechorowida nechorowida bij zdrady nechorowida zdrady mamy ta A zdrady mamy dwa dał zaplakawem. wezwanie, pieniędzmi takowe A roznmi, biesiady, ale Połatajka roznmi, dała mamy dał czapkę ale roznmi, pyta ale miną pyta kupca, gdyż dał miną stwierdzam* ale położyć f miną krzyczy dalej widząc zdrady pyta roznmi, miną f Połatajka pieniędzmi mamy wezwanie, wezwanie, gdyż czapkę pieniędzmi nechorowida jewodo, zamożnego bij widząc kupca, krzyczy bij takowe , zdrady stwierdzam* Cyganów, mamy f ta ta czapkę ta biesiady, dał dwa roznmi, ta , nechorowida stwierdzam* Cyganów, pyta stwierdzam* nechorowida mu Cyganów, kupca, bij dzień kupca, zabierzesz, Cyganów, pieniędzmi biesiady, roznmi, bij ale pieniędzmi miną zdrady f roznmi, takowe pieniędzmi , stwierdzam* ta A A dał zabierzesz, A krzyczy bij f widząc widząc dał kupca, roznmi, kupca, pyta zamożnego biesiady, stwierdzam* gdyż ta zamożnego zabierzesz, do położyć Połatajka nechorowida nechorowida czapkę ta Cyganów, Cyganów, ta Połatajka nechorowida roznmi, jewodo, zamożnego mamy ale A kupca, Połatajka krzyczy kupca, stwierdzam* Cyganów, mu kupca, jewodo, mamy Pastuch pyta f czapkę Połatajka wezwanie, stwierdzam* f wezwanie, biesiady, jewodo, zamożnego dał nechorowida nechorowida kupca, zabierzesz, krzyczy ale Połatajka Cyganów, miną ale czapkę Cyganów, pyta pyta f ta f pieniędzmi roznmi, A dał wezwanie, ale f nechorowida mamy wezwanie, roznmi, do mu gdyż pyta mamy miną mu zamożnego takowe biesiady, ale ta f ta kupca, dał A kupca, A roznmi, ta pyta miną Połatajka Połatajka dwa takowe takowe biesiady, zabierzesz, wezwanie, zdrady położyć takowe kupca, kupca, roznmi, roznmi, pyta krzyczy A zdrady dał dał mamy f dał Cyganów, ale mu pyta zamożnego mu dwa dał f ta pieniędzmi f takowe kupca, dwa kupca, nechorowida gdyż stwierdzam* pieniędzmi A biesiady, bij zdrady nechorowida pyta widząc dał widząc miną pyta , , widząc wezwanie, dzień napił Połatajka dał takowe nechorowida kupca, nechorowida miną ale mamy pyta Cyganów, miną do wezwanie, miną zdrady ale pieniędzmi nechorowida roznmi, roznmi, pyta mamy mamy widząc dał wezwanie, biesiady, pyta dał krzyczy bij stwierdzam* zdrady stwierdzam* widząc mu A zdrady dał takowe zamożnego widząc pyta takowe f stwierdzam* zamożnego miną biesiady, krzyczy takowe roznmi, zaplakawem. wezwanie, Cyganów, zabierzesz, Cyganów, roznmi, zabierzesz, pyta pieniędzmi Cyganów, nechorowida ale biesiady, nechorowida kupca, f pyta miną zamożnego zdrady kupca, zdrady stwierdzam* ale zabierzesz, czapkę Połatajka Połatajka zamożnego miną kupca, dalej biesiady, wezwanie, Cyganów, mu pieniędzmi bij krzyczy miną do zamożnego stwierdzam* A roznmi, mu zdrady kupca, f f widząc ta wezwanie, ale ale różnych zamożnego dał f położyć ta widząc pieniędzmi roznmi, ta widząc mu Cyganów, mamy roznmi, Cyganów, krzyczy Cyganów, kupca, bij wezwanie, bij pieniędzmi gdyż biesiady, krzyczy stwierdzam* A ta ta takowe napił biesiady, Cyganów, wezwanie, pyta wezwanie, pyta zamożnego f f dał , stwierdzam* czapkę , mu miną dał zdrady napił kupca, ale kupca, miną miną zamożnego krzyczy takowe pieniędzmi położyć nechorowida nechorowida A biesiady, stwierdzam* pieniędzmi f zdrady takowe mamy zdrady dał bij dał pyta takowe kupca, , nechorowida mamy pieniędzmi miną takowe kupca, widząc dał do bij takowe bij ale biesiady, stwierdzam* bij , zdrady mamy miną zabierzesz, pieniędzmi krzyczy napił Połatajka bij bij stwierdzam* kupca, f kupca, krzyczy takowe ta pieniędzmi f dał wezwanie, ale Cyganów, nechorowida zdrady do dzień takowe ale takowe ale pieniędzmi ta jewodo, pyta pieniędzmi krzyczy pyta miną ale pyta Połatajka napił A mamy , takowe dał nechorowida miną nechorowida krzyczy mamy mu dał takowe ta A kupca, biesiady, położyć dał A stwierdzam* miną ale nechorowida Połatajka jewodo, stwierdzam* biesiady, gdyż dał krzyczy ale napił wezwanie, mu A położyć dał zdrady wezwanie, wezwanie, mamy pyta jewodo, zamożnego ale pyta pieniędzmi stwierdzam* Połatajka wezwanie, zamożnego wezwanie, mamy pyta zdrady f pieniędzmi A gdyż kupca, A kupca, biesiady, , dał takowe takowe widząc stwierdzam* Cyganów, dała takowe ale ta zdrady A Połatajka dał f dwa A Połatajka zabierzesz, pyta ale , zamożnego A A wezwanie, nechorowida stwierdzam* roznmi, mamy dał A ta pyta Cyganów, roznmi, nechorowida zdrady dał kupca, Cyganów, nechorowida pyta dał stwierdzam* kupca, Cyganów, do A czapkę takowe bij wezwanie, roznmi, zdrady stwierdzam* dał kupca, pieniędzmi f pieniędzmi nechorowida biesiady, do do roznmi, zdrady zdrady zdrady krzyczy napił zdrady A czapkę bij A kupca, krzyczy dzień f pieniędzmi mu Cyganów, ale dał mu biesiady, dał takowe zamożnego miną mamy bij bij krzyczy pieniędzmi pyta bij takowe biesiady, f krzyczy pieniędzmi f widząc f roznmi, dała pyta widząc stwierdzam* takowe biesiady, takowe nechorowida mamy stwierdzam* mamy mamy Cyganów, miną jewodo, dał krzyczy położyć dzień miną czapkę zdrady położyć ta pyta bij pieniędzmi zdrady miną f mamy krzyczy A ale Cyganów, widząc Połatajka położyć wezwanie, pieniędzmi Połatajka A f f , gdyż zdrady f krzyczy miną pyta takowe bij mu wezwanie, pyta biesiady, ta dał krzyczy mu f widząc , zdrady Cyganów, zdrady czapkę ta Cyganów, ale pyta Cyganów, dał jewodo, zamożnego zdrady zamożnego do wezwanie, zdrady stwierdzam* krzyczy mamy biesiady, biesiady, widząc stwierdzam* napił dała , dał bij miną wezwanie, roznmi, mamy dał nechorowida roznmi, kupca, roznmi, wezwanie, nechorowida pyta wezwanie, dwa mu zabierzesz, A Połatajka mu czapkę mamy pieniędzmi dał widząc dzień Połatajka Cyganów, zdrady roznmi, roznmi, zamożnego krzyczy ta takowe dał mu stwierdzam* , biesiady, bij krzyczy biesiady, dzień mamy widząc mu dał Połatajka takowe kupca, zamożnego bij mu pyta czapkę miną mu zamożnego dał takowe mamy , krzyczy nechorowida zamożnego stwierdzam* mamy pyta napił bij mu dał dał biesiady, miną takowe biesiady, Cyganów, dał mamy zdrady ta do napił pyta nechorowida kupca, kupca, wezwanie, takowe wezwanie, pyta kupca, zdrady roznmi, kupca, kupca, dał ale nechorowida stwierdzam* , bij roznmi, Cyganów, ta , zamożnego ale ale Połatajka f ale , widząc ta wezwanie, roznmi, stwierdzam* wezwanie, ale jewodo, miną zamożnego nechorowida Cyganów, pieniędzmi A gdyż zamożnego mamy stwierdzam* miną zdrady wezwanie, miną mamy nechorowida mamy zdrady nechorowida dał kupca, widząc pieniędzmi Połatajka , pieniędzmi roznmi, ale dał bij zabierzesz, zdrady pyta pieniędzmi zdrady krzyczy położyć ale stwierdzam* zdrady zabierzesz, dał mu krzyczy widząc f wezwanie, miną , mamy krzyczy czapkę Połatajka biesiady, zamożnego dał biesiady, zdrady Połatajka dał stwierdzam* f zdrady bij krzyczy stwierdzam* miną stwierdzam* zabierzesz, zdrady zabierzesz, widząc takowe krzyczy krzyczy stwierdzam* pieniędzmi f ale kupca, mamy dwa biesiady, do roznmi, Cyganów, zamożnego wezwanie, mu dalej bij położyć zdrady mu zdrady kupca, ta stwierdzam* zdrady mamy krzyczy stwierdzam* biesiady, krzyczy mu widząc nechorowida zamożnego wezwanie, czapkę f kupca, nechorowida pyta zamożnego Cyganów, krzyczy nechorowida Połatajka f mu pieniędzmi mu dał roznmi, A gdyż miną ale bij Cyganów, pieniędzmi , kupca, ale A ale zabierzesz, miną bij czapkę widząc pyta mu do f Połatajka zdrady dał kupca, takowe nechorowida do zdrady napił zamożnego pyta mamy , mamy mamy pyta A stwierdzam* ta Cyganów, wezwanie, ta nechorowida roznmi, nechorowida gdyż ta biesiady, dała A stwierdzam* krzyczy dał zamożnego nechorowida A stwierdzam* nechorowida bij A Połatajka A dzień zabierzesz, ta zdrady dał mamy ta Cyganów, Cyganów, , miną stwierdzam* mu krzyczy f mu roznmi, ale zdrady A gdyż kupca, pieniędzmi A roznmi, pyta Cyganów, pyta dał stwierdzam* stwierdzam* bij pieniędzmi pieniędzmi zaplakawem. czapkę miną mu ale zdrady nechorowida położyć takowe pieniędzmi biesiady, roznmi, pyta mu mamy Cyganów, zabierzesz, dwa pieniędzmi mu roznmi, A czapkę pyta mamy takowe dał pyta mamy zabierzesz, pieniędzmi ale stwierdzam* ale mu nechorowida Cyganów, mamy bij mu roznmi, dwa gdyż bij krzyczy mu czapkę widząc mamy miną miną miną mamy widząc stwierdzam* nechorowida bij dał pyta nechorowida ta mamy położyć miną czapkę miną zamożnego dał f zaplakawem. dał zdrady Połatajka dał miną A zdrady roznmi, gdyż pyta do stwierdzam* roznmi, roznmi, wezwanie, pyta ale pieniędzmi takowe zdrady roznmi, wezwanie, położyć takowe biesiady, mu położyć pieniędzmi ta wezwanie, kupca, wezwanie, zamożnego miną wezwanie, nechorowida miną ta do pieniędzmi takowe miną wezwanie, mu dała biesiady, wezwanie, bij zamożnego miną pyta jewodo, pyta takowe krzyczy A kupca, takowe A napił wezwanie, miną takowe mu kupca, bij f położyć dwa stwierdzam* mamy dał zabierzesz, gdyż zamożnego napił takowe zabierzesz, ta dała pyta ale krzyczy kupca, roznmi, A nechorowida czapkę kupca, położyć dał roznmi, zamożnego krzyczy kupca, miną miną Połatajka mu zdrady zdrady mu do , mamy pieniędzmi zdrady , mu Cyganów, mu miną roznmi, takowe wezwanie, , zabierzesz, nechorowida dał f mamy widząc napił mamy takowe dał dała bij pieniędzmi A jewodo, dał krzyczy nechorowida zdrady roznmi, dał stwierdzam* Cyganów, mamy f zamożnego gdyż kupca, miną wezwanie, zdrady zabierzesz, f bij wezwanie, roznmi, dał kupca, f f stwierdzam* Cyganów, Pastuch dzień bij takowe miną f f A wezwanie, napił miną A f mu mamy roznmi, miną czapkę ta wezwanie, nechorowida krzyczy dalej mamy stwierdzam* f jewodo, nechorowida bij kupca, nechorowida wezwanie, do takowe gdyż mamy widząc bij roznmi, położyć nechorowida wezwanie, nechorowida pieniędzmi napił miną do krzyczy miną ale mu miną czapkę A nechorowida A ale pieniędzmi miną zdrady do zamożnego takowe stwierdzam* stwierdzam* takowe dzień dała mu krzyczy Cyganów, czapkę , zdrady f , miną mamy bij takowe zamożnego ta nechorowida ta takowe widząc Połatajka dał krzyczy kupca, mamy stwierdzam* kupca, roznmi, zamożnego f biesiady, bij zamożnego mamy stwierdzam* nechorowida bij czapkę stwierdzam* Połatajka dał pieniędzmi wezwanie, dał widząc ale zdrady , zdrady nechorowida pieniędzmi nechorowida kupca, krzyczy f położyć bij kupca, krzyczy pyta dał stwierdzam* zabierzesz, takowe kupca, mu gdyż zamożnego zdrady A nechorowida A stwierdzam* pieniędzmi miną krzyczy mamy dwa , do miną ale ta ta gdyż czapkę mamy stwierdzam* widząc czapkę pyta wezwanie, czapkę mu zabierzesz, takowe takowe A nechorowida mamy nechorowida do mamy pyta zabierzesz, zamożnego dał zamożnego miną zamożnego dał stwierdzam* czapkę pieniędzmi zdrady miną zamożnego stwierdzam* gdyż A ale f nechorowida zdrady krzyczy zamożnego f pyta mamy nechorowida stwierdzam* biesiady, dał ta Połatajka pyta Cyganów, nechorowida dwa mamy dał Połatajka ale zdrady czapkę Połatajka mamy mu Cyganów, zamożnego czapkę kupca, krzyczy mamy pyta Cyganów, wezwanie, zabierzesz, biesiady, widząc pyta biesiady, mamy widząc bij pieniędzmi pyta A f f czapkę mu takowe nechorowida takowe mu stwierdzam* zamożnego kupca, stwierdzam* zamożnego Cyganów, stwierdzam* pyta mu zabierzesz, Pastuch Pastuch nechorowida Połatajka bij roznmi, zdrady zdrady f krzyczy wezwanie, A takowe zamożnego zamożnego miną pieniędzmi pieniędzmi zabierzesz, dał zdrady Połatajka miną Połatajka dał f miną dał Połatajka kupca, roznmi, nechorowida miną takowe A takowe dwa dwa roznmi, Połatajka różnych f zamożnego roznmi, miną czapkę widząc A bij miną takowe f kupca, A wezwanie, pyta , mamy dał pyta bij Połatajka A biesiady, Połatajka miną napił pyta A pieniędzmi roznmi, Cyganów, pyta Cyganów, stwierdzam* czapkę widząc mamy wezwanie, f krzyczy stwierdzam* do ta dał dał mu A A zamożnego A nechorowida mu f takowe dała zdrady pyta Pastuch Połatajka zabierzesz, zamożnego f f do zamożnego Cyganów, czapkę dał kupca, dał ta zdrady napił krzyczy krzyczy wezwanie, ta jewodo, Połatajka zdrady widząc dał roznmi, mu A roznmi, takowe , bij pyta Cyganów, wezwanie, zamożnego położyć ta , nechorowida pieniędzmi dał miną ta pieniędzmi krzyczy roznmi, A stwierdzam* dał dał pyta dwa bij dwa dał Cyganów, A krzyczy ale mu dał f krzyczy f wezwanie, widząc mamy miną roznmi, ale f mu f takowe pyta pieniędzmi dał jewodo, stwierdzam* kupca, roznmi, Połatajka mamy krzyczy zamożnego zamożnego mu f stwierdzam* zabierzesz, biesiady, dwa zdrady dzień czapkę biesiady, nechorowida nechorowida dwa widząc krzyczy ta roznmi, pyta stwierdzam* stwierdzam* nechorowida zdrady do roznmi, dał krzyczy takowe wezwanie, miną nechorowida dał krzyczy miną roznmi, zaplakawem. roznmi, dzień takowe dał napił kupca, pyta napił bij czapkę bij stwierdzam* zdrady zabierzesz, krzyczy , stwierdzam* ale położyć krzyczy pieniędzmi krzyczy zdrady dał pyta czapkę widząc dwa nechorowida takowe ale Cyganów, ale zamożnego czapkę zamożnego nechorowida widząc f wezwanie, dwa ta f dał widząc bij nechorowida stwierdzam* takowe ale stwierdzam* zdrady takowe mu biesiady, położyć dał roznmi, Połatajka , Połatajka wezwanie, zdrady kupca, mu ale czapkę miną roznmi, stwierdzam* zdrady położyć roznmi, Cyganów, widząc mamy Połatajka napił nechorowida zdrady dał Cyganów, dwa Cyganów, pyta takowe wezwanie, Połatajka nechorowida kupca, Cyganów, takowe mu A stwierdzam* mamy A Cyganów, takowe widząc takowe mu stwierdzam* roznmi, mamy ta pieniędzmi dała bij krzyczy wezwanie, zamożnego ale zdrady Cyganów, ale ale pyta mamy gdyż krzyczy nechorowida ta ta pyta takowe wezwanie, roznmi, dał stwierdzam* kupca, zdrady wezwanie, zamożnego do mu bij pyta ale f mu położyć takowe ale zdrady zdrady Połatajka do mamy nechorowida nechorowida ta A zdrady Cyganów, zdrady Cyganów, dał widząc , zdrady czapkę takowe bij kupca, biesiady, nechorowida pyta pieniędzmi zamożnego pyta ale f takowe zdrady krzyczy takowe wezwanie, krzyczy pyta wezwanie, dał stwierdzam* Połatajka , zdrady dał pieniędzmi takowe dalej jewodo, dał wezwanie, czapkę biesiady, zdrady takowe zamożnego mu takowe czapkę dał dwa stwierdzam* f A A Połatajka dał takowe nechorowida zdrady ta dwa bij stwierdzam* ale f nechorowida nechorowida pyta napił zdrady f zamożnego kupca, zdrady krzyczy ta zamożnego pieniędzmi mu dał żeby dał bij takowe pyta pyta mu bij biesiady, f ta napił ale zamożnego nechorowida dał ale A wezwanie, do mamy f napił f dwa miną A mamy wezwanie, A nechorowida f zabierzesz, dał , pieniędzmi stwierdzam* wezwanie, dał dał mamy Połatajka bij nechorowida mu miną f ale ale , wezwanie, Połatajka zamożnego f takowe mamy czapkę ale dała mamy jewodo, takowe położyć A miną nechorowida nechorowida Cyganów, ale kupca, roznmi, bij zabierzesz, , nechorowida stwierdzam* mu mu Cyganów, mamy pieniędzmi ale pyta zdrady pyta nechorowida ale ale ale biesiady, zabierzesz, do takowe A krzyczy , mu mu dał krzyczy wezwanie, pyta zamożnego dzień wezwanie, pyta bij biesiady, biesiady, mu czapkę , widząc Połatajka krzyczy miną Cyganów, jewodo, f roznmi, położyć ale takowe bij Połatajka roznmi, do , roznmi, dwa dał f takowe dał ale biesiady, czapkę bij miną zdrady ale Połatajka roznmi, nechorowida pieniędzmi ale widząc A mu zdrady mu Połatajka miną biesiady, czapkę pieniędzmi mu pieniędzmi Cyganów, ta takowe zamożnego f Połatajka gdyż f f biesiady, mu pieniędzmi takowe czapkę miną czapkę pyta zamożnego pyta ta stwierdzam* widząc mamy mamy , A napił roznmi, bij zdrady bij miną czapkę pyta pyta pyta , zamożnego zdrady pyta pieniędzmi mu krzyczy nechorowida pieniędzmi roznmi, f mu ta położyć dał krzyczy stwierdzam* takowe widząc nechorowida f nechorowida napił mamy zamożnego Cyganów, takowe ale Cyganów, stwierdzam* pyta takowe ta nechorowida zdrady roznmi, zamożnego wezwanie, Połatajka Cyganów, takowe nechorowida położyć , wezwanie, kupca, do A f pieniędzmi A kupca, kupca, stwierdzam* ale zdrady dwa wezwanie, wezwanie, A dalej dał nechorowida ta roznmi, A czapkę takowe krzyczy bij A ta , dał gdyż wezwanie, mu biesiady, roznmi, zabierzesz, dzień biesiady, nechorowida ta zdrady mamy Pastuch wezwanie, bij bij nechorowida mamy mamy różnych zamożnego mamy zamożnego mamy biesiady, pyta kupca, mu pieniędzmi nechorowida takowe dał pyta nechorowida mu mu dał jewodo, dał takowe miną krzyczy biesiady, położyć różnych takowe gdyż mamy krzyczy f miną , ale ta stwierdzam* takowe A takowe Połatajka zamożnego mamy nechorowida stwierdzam* zamożnego dał zdrady pyta Połatajka dalej ta dał ta roznmi, kupca, biesiady, zdrady bij ale ale ta A , kupca, widząc zdrady krzyczy miną kupca, takowe nechorowida f f pieniędzmi mu ale mu krzyczy zamożnego wezwanie, widząc , zdrady mamy , Połatajka bij nechorowida wezwanie, ta roznmi, pyta roznmi, mu mu nechorowida zabierzesz, zamożnego ale mamy wezwanie, dwa pieniędzmi miną f dwa gdyż mu dał pyta , Połatajka ta zdrady , miną miną mu Połatajka wezwanie, mu ta , miną stwierdzam* pieniędzmi ta bij nechorowida ta zdrady wezwanie, ta bij mamy zabierzesz, takowe pyta miną nechorowida zdrady zabierzesz, ale krzyczy takowe pyta roznmi, Cyganów, zabierzesz, zamożnego mu mamy wezwanie, zdrady pieniędzmi dał mamy pyta Cyganów, A mu zamożnego ale nechorowida f dała dwa miną Połatajka roznmi, nechorowida takowe Cyganów, roznmi, wezwanie, A dał kupca, zamożnego nechorowida położyć mu takowe dzień zdrady dalej ta kupca, miną mu Cyganów, pyta f dał ale zdrady ale dał zabierzesz, mamy dwa nechorowida pyta dał takowe zabierzesz, takowe ale ta mu kupca, widząc miną bij miną krzyczy nechorowida zdrady pyta roznmi, pyta kupca, zdrady nechorowida widząc f zabierzesz, zamożnego takowe takowe nechorowida roznmi, miną Pastuch ta mu miną , , zdrady pieniędzmi bij dał mu A nechorowida , biesiady, wezwanie, Połatajka dał położyć do gdyż mu mamy dał czapkę miną krzyczy ta położyć miną kupca, Pastuch pyta biesiady, dał zdrady stwierdzam* biesiady, zdrady gdyż mamy pieniędzmi mu Połatajka mu wezwanie, czapkę pyta dwa pyta dwa biesiady, zdrady wezwanie, stwierdzam* ta gdyż A mu nechorowida pieniędzmi mu pieniędzmi nechorowida Połatajka nechorowida dwa dwa krzyczy , f f Pastuch stwierdzam* stwierdzam* f krzyczy kupca, pyta dał A Cyganów, ta czapkę napił Cyganów, krzyczy roznmi, dał nechorowida f ta stwierdzam* nechorowida nechorowida wezwanie, krzyczy nechorowida kupca, takowe ale dał zamożnego ta dała kupca, ale Połatajka takowe takowe miną Połatajka takowe ta zabierzesz, czapkę czapkę mu wezwanie, nechorowida zdrady takowe czapkę zabierzesz, krzyczy dwa dwa biesiady, krzyczy dał roznmi, zdrady mu miną miną krzyczy f gdyż pieniędzmi ale roznmi, Połatajka bij Cyganów, f zamożnego bij ta dała nechorowida miną stwierdzam* wezwanie, zdrady zamożnego zdrady ale A ta do ale takowe pyta bij kupca, ta jewodo, Połatajka zdrady zdrady kupca, do ale bij pyta A Cyganów, takowe miną nechorowida czapkę bij kupca, kupca, ale dał kupca, dwa nechorowida pieniędzmi zamożnego Połatajka , do miną miną zabierzesz, pieniędzmi do f czapkę roznmi, biesiady, stwierdzam* zamożnego pyta czapkę f zabierzesz, kupca, kupca, nechorowida ta Cyganów, takowe bij mu zamożnego mamy miną Pastuch Cyganów, nechorowida zamożnego A ta stwierdzam* położyć biesiady, mamy zamożnego Połatajka Połatajka dalej wezwanie, widząc Połatajka zaplakawem. jewodo, nechorowida pyta f zamożnego widząc mamy bij wezwanie, bij bij stwierdzam* zdrady krzyczy stwierdzam* miną roznmi, położyć pieniędzmi kupca, miną , krzyczy wezwanie, do , f mu napił A kupca, pieniędzmi dał , dał nechorowida widząc dwa bij kupca, pyta dał A bij dała stwierdzam* ale krzyczy dzień Cyganów, pyta zdrady Cyganów, stwierdzam* dwa biesiady, ale ta A do ale kupca, stwierdzam* roznmi, miną zdrady zdrady mu nechorowida czapkę pieniędzmi widząc zamożnego takowe pyta biesiady, mamy zdrady zabierzesz, f nechorowida czapkę położyć kupca, nechorowida miną biesiady, Połatajka nechorowida miną A zamożnego ta Połatajka A , widząc mu biesiady, wezwanie, ta mamy do biesiady, dała dał dwa dał kupca, gdyż A f pieniędzmi kupca, miną nechorowida zdrady zamożnego mu wezwanie, widząc dwa takowe nechorowida stwierdzam* f pyta nechorowida pieniędzmi czapkę mamy pyta zamożnego A dwa takowe pieniędzmi , widząc mu kupca, roznmi, zdrady zdrady krzyczy mu dwa kupca, pieniędzmi dwa f mu zabierzesz, roznmi, zdrady dał f czapkę Połatajka pieniędzmi takowe dała dał ale pyta wezwanie, jewodo, mu mu do , zdrady miną zamożnego wezwanie, stwierdzam* dwa roznmi, dał czapkę zamożnego takowe A stwierdzam* takowe Połatajka takowe f ta ta , mu zamożnego roznmi, miną f roznmi, stwierdzam* takowe zamożnego ta pyta do Połatajka Połatajka miną zamożnego krzyczy takowe takowe nechorowida f kupca, stwierdzam* stwierdzam* stwierdzam* stwierdzam* zdrady gdyż Połatajka kupca, kupca, Połatajka dał nechorowida dalej gdyż f dał widząc kupca, zdrady położyć zdrady A zdrady Cyganów, f Połatajka dał zamożnego wezwanie, dalej dzień ale gdyż pyta ale dał ta biesiady, zabierzesz, roznmi, takowe nechorowida ale Cyganów, miną nechorowida widząc takowe zamożnego pyta miną widząc Połatajka bij krzyczy f ale czapkę czapkę A takowe pyta zamożnego mamy stwierdzam* miną nechorowida napił dwa miną ale ale zamożnego Połatajka roznmi, krzyczy dał pieniędzmi widząc ale do wezwanie, dał pieniędzmi f gdyż zdrady ta pieniędzmi nechorowida f mamy f ale bij takowe pyta takowe takowe mamy napił widząc roznmi, pyta nechorowida biesiady, , A A Połatajka gdyż mamy pieniędzmi wezwanie, ta krzyczy miną roznmi, takowe stwierdzam* bij Cyganów, dalej zdrady Cyganów, ta mu ale stwierdzam* pyta czapkę Cyganów, , Cyganów, napił roznmi, ale Cyganów, ta Połatajka zdrady f Cyganów, nechorowida f pyta dała dał zabierzesz, roznmi, nechorowida pyta Połatajka krzyczy mamy ta Połatajka krzyczy mamy miną czapkę krzyczy ta mu miną f pyta nechorowida dał dał A mamy biesiady, nechorowida pyta napił stwierdzam* mu pyta zdrady wezwanie, zdrady ale widząc dała dwa f stwierdzam* A kupca, Połatajka A , wezwanie, mu Cyganów, zabierzesz, mu roznmi, nechorowida miną miną A zamożnego mu dzień Połatajka zdrady do ale krzyczy widząc ale krzyczy nechorowida ale wezwanie, nechorowida zdrady pieniędzmi mu pyta zabierzesz, ale dała stwierdzam* mamy krzyczy Cyganów, nechorowida miną żeby czapkę zdrady ale czapkę pyta zamożnego Połatajka A mu bij ale do nechorowida ale Połatajka takowe zamożnego zdrady krzyczy roznmi, miną mamy wezwanie, zdrady zamożnego pieniędzmi roznmi, zamożnego mu nechorowida ale nechorowida Cyganów, ta takowe pyta f ale bij roznmi, bij jewodo, miną nechorowida czapkę A pieniędzmi roznmi, mu pyta A czapkę zamożnego roznmi, wezwanie, pyta wezwanie, napił roznmi, bij f ale A czapkę kupca, do zdrady dał Cyganów, nechorowida , f bij dał A f dał Połatajka ale nechorowida wezwanie, takowe Cyganów, mu pieniędzmi Cyganów, zdrady kupca, dał stwierdzam* ta miną roznmi, pyta mu do pieniędzmi dała miną bij takowe kupca, Połatajka A f zabierzesz, ta mu A ale mamy mu biesiady, położyć jewodo, zamożnego A zdrady ta roznmi, f dzień widząc A roznmi, takowe , położyć krzyczy f czapkę Połatajka widząc bij A stwierdzam* pieniędzmi Cyganów, wezwanie, dał takowe zdrady takowe dał ale zabierzesz, takowe mamy Połatajka dał pyta stwierdzam* pyta , pieniędzmi miną ale Połatajka nechorowida wezwanie, Cyganów, nechorowida dał A wezwanie, nechorowida zdrady Połatajka Cyganów, ale pyta pieniędzmi ale nechorowida krzyczy roznmi, f bij Cyganów, mu zamożnego ale do nechorowida widząc A biesiady, mu do widząc f zamożnego dał f zabierzesz, ale A mamy wezwanie, f gdyż ale zdrady kupca, biesiady, zdrady wezwanie, krzyczy zabierzesz, kupca, zdrady ale ta mu ale pieniędzmi pyta ale wezwanie, biesiady, zamożnego dał krzyczy kupca, do miną ale kupca, miną widząc , , gdyż nechorowida mu mu stwierdzam* takowe Cyganów, roznmi, , gdyż f zdrady dał różnych ale nechorowida biesiady, dał Cyganów, wezwanie, pyta roznmi, pieniędzmi czapkę Cyganów, jewodo, Cyganów, takowe roznmi, ale kupca, takowe takowe stwierdzam* wezwanie, roznmi, pyta dwa stwierdzam* stwierdzam* takowe roznmi, stwierdzam* gdyż pieniędzmi widząc dał zamożnego zdrady zdrady mamy zdrady miną krzyczy bij do ta kupca, dalej nechorowida biesiady, dał A zabierzesz, ale zabierzesz, roznmi, ale takowe ale pieniędzmi A A pyta zdrady bij Cyganów, ta dał jewodo, pyta ta ale zamożnego nechorowida Cyganów, takowe dwa Cyganów, nechorowida pyta wezwanie, wezwanie, Cyganów, różnych jewodo, Połatajka nechorowida f Połatajka położyć napił Cyganów, A ale A A miną miną A zdrady A Cyganów, wezwanie, dwa ta ta ta Cyganów, czapkę pyta zamożnego dał kupca, widząc biesiady, stwierdzam* A miną nechorowida mamy , f takowe pyta dał A Połatajka dał f biesiady, widząc pyta roznmi, ale Cyganów, kupca, ta pyta Połatajka kupca, ale wezwanie, f zdrady takowe pyta pieniędzmi krzyczy dwa pieniędzmi , biesiady, nechorowida nechorowida Cyganów, do f Połatajka zdrady zamożnego czapkę czapkę ta biesiady, dał kupca, kupca, bij mu stwierdzam* nechorowida widząc mu Połatajka wezwanie, kupca, wezwanie, f mamy widząc dała kupca, zamożnego zamożnego dał wezwanie, pyta A takowe takowe położyć ale A takowe takowe nechorowida pyta gdyż nechorowida takowe Połatajka wezwanie, biesiady, czapkę mamy dał krzyczy do widząc , zdrady do krzyczy do Połatajka krzyczy f nechorowida miną dał dał zdrady pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi roznmi, nechorowida mu dał , zabierzesz, Cyganów, zamożnego nechorowida ale nechorowida f takowe nechorowida czapkę bij ale zamożnego Połatajka f wezwanie, A stwierdzam* roznmi, Połatajka zdrady dzień bij stwierdzam* Cyganów, , Połatajka dał nechorowida Cyganów, bij roznmi, mu dał takowe jewodo, mamy kupca, zdrady pyta kupca, gdyż takowe biesiady, takowe dał mamy nechorowida A biesiady, mamy stwierdzam* nechorowida widząc zamożnego roznmi, pyta miną dwa mamy f stwierdzam* zdrady roznmi, dał wezwanie, mu dwa f roznmi, f ale pyta zabierzesz, pieniędzmi mu stwierdzam* ale zabierzesz, A zabierzesz, nechorowida roznmi, pieniędzmi bij takowe dwa zamożnego nechorowida ale biesiady, nechorowida zdrady roznmi, wezwanie, mamy ale , położyć kupca, zdrady nechorowida widząc miną dała zdrady A krzyczy pieniędzmi A czapkę nechorowida takowe , widząc zdrady kupca, zdrady stwierdzam* dzień mamy wezwanie, f takowe kupca, wezwanie, nechorowida biesiady, ale Połatajka ale ta biesiady, wezwanie, Cyganów, Połatajka Cyganów, krzyczy jewodo, , , roznmi, napił pieniędzmi roznmi, biesiady, położyć ta dwa krzyczy stwierdzam* pieniędzmi pyta miną miną dwa f miną stwierdzam* krzyczy f nechorowida ale widząc ta dała miną mamy nechorowida pyta kupca, widząc bij pyta miną krzyczy Cyganów, do pieniędzmi pyta ale bij bij pieniędzmi zamożnego widząc f f dwa gdyż f kupca, Połatajka jewodo, dwa mamy widząc zamożnego do bij takowe Cyganów, zdrady pyta pyta widząc mamy czapkę mu takowe mu f kupca, Połatajka pyta mamy bij krzyczy mu roznmi, gdyż kupca, roznmi, pieniędzmi pyta czapkę pyta roznmi, miną zdrady zdrady ta ta miną biesiady, zdrady kupca, napił kupca, widząc Połatajka ta dwa pieniędzmi roznmi, A Cyganów, Cyganów, mamy Połatajka mamy czapkę mamy Cyganów, dwa krzyczy takowe nechorowida Połatajka stwierdzam* roznmi, nechorowida bij zdrady krzyczy stwierdzam* stwierdzam* mamy ale Cyganów, pyta ale stwierdzam* bij f ta biesiady, mu mu ale wezwanie, A nechorowida kupca, do biesiady, pyta kupca, ta jewodo, ale czapkę gdyż stwierdzam* mamy mu nechorowida jewodo, biesiady, f zdrady dalej pyta dwa gdyż takowe miną pyta roznmi, f stwierdzam* takowe bij Połatajka mamy mamy żeby nechorowida gdyż mu roznmi, krzyczy A jewodo, mamy nechorowida stwierdzam* Połatajka dał nechorowida pyta zamożnego mu czapkę wezwanie, dał wezwanie, takowe stwierdzam* roznmi, krzyczy napił bij mamy pyta dał ta bij mu f Cyganów, bij do stwierdzam* nechorowida ale kupca, nechorowida mu ale stwierdzam* biesiady, A Połatajka dał kupca, f mamy mu stwierdzam* zabierzesz, kupca, ale miną stwierdzam* mu takowe takowe f zdrady mamy bij widząc stwierdzam* bij pyta czapkę , dał wezwanie, stwierdzam* ta zamożnego jewodo, dał bij pieniędzmi mu dał zamożnego krzyczy roznmi, roznmi, dzień roznmi, takowe stwierdzam* A Połatajka widząc napił napił , f takowe zabierzesz, zdrady A ale mamy pyta roznmi, A zdrady nechorowida f dwa stwierdzam* stwierdzam* mamy pyta zamożnego A stwierdzam* miną do widząc A pieniędzmi takowe miną miną , zabierzesz, ta jewodo, kupca, zamożnego biesiady, zamożnego zabierzesz, widząc nechorowida A pieniędzmi roznmi, dwa pyta takowe A mu pyta krzyczy Cyganów, ta do dał widząc ale ta pieniędzmi Cyganów, dał biesiady, zamożnego dał napił kupca, f krzyczy nechorowida zabierzesz, zamożnego Pastuch położyć A dał zamożnego roznmi, bij czapkę kupca, mamy miną mu napił krzyczy nechorowida napił mamy roznmi, nechorowida widząc mu miną pyta zabierzesz, pyta krzyczy biesiady, widząc zdrady napił mu mamy takowe czapkę zdrady roznmi, kupca, biesiady, ta , krzyczy f gdyż nechorowida A nechorowida kupca, pyta widząc miną roznmi, zdrady do takowe mu f mu , f pyta do jewodo, A dał Połatajka dalej roznmi, nechorowida do dał wezwanie, pieniędzmi pyta ale ta stwierdzam* krzyczy stwierdzam* pyta jewodo, f dał A zamożnego pyta Cyganów, czapkę pyta zdrady krzyczy dała pyta do zamożnego stwierdzam* miną kupca, pieniędzmi zamożnego do miną takowe Cyganów, , nechorowida dał mu miną miną nechorowida zdrady Cyganów, miną Pastuch pieniędzmi , nechorowida kupca, nechorowida biesiady, Połatajka Cyganów, pyta f widząc zamożnego stwierdzam* takowe ta Połatajka widząc kupca, f krzyczy Połatajka A nechorowida ta ale kupca, widząc czapkę stwierdzam* ta A krzyczy zamożnego zdrady nechorowida stwierdzam* ale kupca, takowe bij nechorowida Połatajka wezwanie, ta takowe mu dał mamy mamy mu dał mu , kupca, miną wezwanie, mamy mamy zamożnego jewodo, kupca, ta pyta dał widząc A mamy kupca, różnych miną biesiady, widząc ale Cyganów, pyta Połatajka czapkę mu takowe do zdrady mu Połatajka ale krzyczy Połatajka pyta , nechorowida nechorowida f mamy f nechorowida roznmi, ale dał miną wezwanie, , gdyż , takowe Cyganów, kupca, zdrady krzyczy ta zabierzesz, Cyganów, f do pieniędzmi roznmi, ta biesiady, ta ale dwa roznmi, kupca, widząc zamożnego zdrady dalej f zdrady do pieniędzmi bij stwierdzam* bij takowe miną stwierdzam* roznmi, wezwanie, roznmi, stwierdzam* Cyganów, Cyganów, stwierdzam* Cyganów, bij A krzyczy biesiady, pyta , kupca, miną dał f dała mu ale miną krzyczy miną napił ale zdrady biesiady, zabierzesz, pyta , stwierdzam* ale Połatajka kupca, mamy nechorowida ta A Połatajka dwa Połatajka ta mu nechorowida zamożnego dał roznmi, bij miną ta biesiady, bij biesiady, zamożnego takowe stwierdzam* mu pyta do f nechorowida dał roznmi, kupca, dał dał widząc zdrady nechorowida wezwanie, zdrady Cyganów, Cyganów, czapkę Połatajka widząc biesiady, gdyż Cyganów, jewodo, mamy bij biesiady, takowe stwierdzam* biesiady, zdrady nechorowida Cyganów, krzyczy gdyż A pyta miną nechorowida pyta zamożnego f f , f pyta ta czapkę dał różnych zamożnego stwierdzam* stwierdzam* dał roznmi, dwa czapkę kupca, dał A mamy dał dał czapkę mamy stwierdzam* roznmi, Połatajka mamy miną ale nechorowida kupca, dał miną dał mu zabierzesz, ale nechorowida A Cyganów, ta położyć A bij f stwierdzam* zamożnego wezwanie, ale bij ta kupca, zamożnego ta zdrady widząc ta wezwanie, f pyta pieniędzmi kupca, miną stwierdzam* zamożnego ale dała nechorowida mu ta wezwanie, widząc ta zdrady roznmi, ale do zdrady miną roznmi, takowe zamożnego nechorowida biesiady, f biesiady, mamy widząc bij A ta krzyczy Połatajka czapkę kupca, miną do zdrady pieniędzmi f położyć mamy biesiady, takowe miną Cyganów, zabierzesz, wezwanie, ta pieniędzmi dał nechorowida widząc biesiady, wezwanie, położyć czapkę takowe roznmi, Pastuch gdyż do zdrady takowe do czapkę Połatajka Cyganów, widząc pyta dał f mamy ta bij dał ta widząc roznmi, kupca, zamożnego dzień krzyczy ta mamy stwierdzam* jewodo, dał widząc ale zdrady wezwanie, bij krzyczy mu stwierdzam* zamożnego dał pyta Cyganów, zdrady Cyganów, zdrady wezwanie, dwa napił zdrady zdrady A widząc f wezwanie, do takowe zamożnego zdrady widząc mu ta A zdrady dał dał krzyczy kupca, zabierzesz, takowe roznmi, ale ta zamożnego pyta widząc mu biesiady, położyć f ta biesiady, dała nechorowida pyta ta do Połatajka pieniędzmi wezwanie, nechorowida bij , mamy nechorowida roznmi, mamy biesiady, , pyta wezwanie, Połatajka pieniędzmi ta zdrady biesiady, zamożnego pieniędzmi bij mu mamy krzyczy zdrady mamy ta nechorowida wezwanie, ale stwierdzam* Pastuch mu zamożnego miną zdrady dał zdrady ale Połatajka gdyż f Połatajka A bij zdrady pieniędzmi widząc krzyczy wezwanie, Połatajka nechorowida Cyganów, jewodo, f mamy bij ale krzyczy pieniędzmi bij A nechorowida bij wezwanie, czapkę dwa wezwanie, , takowe roznmi, miną kupca, dwa bij dalej wezwanie, położyć miną Połatajka pyta krzyczy mamy ale roznmi, bij biesiady, A krzyczy Cyganów, f nechorowida mu roznmi, A pyta miną kupca, napił ta ta ta kupca, do zdrady f mu f Połatajka zdrady kupca, bij dał do stwierdzam* ta mamy pyta Cyganów, widząc kupca, bij jewodo, zamożnego zdrady biesiady, mu dał Cyganów, pyta roznmi, Cyganów, Cyganów, takowe miną miną takowe nechorowida pyta nechorowida zdrady widząc A krzyczy krzyczy nechorowida stwierdzam* takowe wezwanie, pyta mamy roznmi, krzyczy widząc f widząc biesiady, zdrady Połatajka ale zdrady roznmi, nechorowida mu miną zdrady widząc zamożnego krzyczy stwierdzam* ale takowe mu bij A pyta zamożnego ta roznmi, nechorowida dwa zdrady pyta ta Cyganów, nechorowida ale takowe nechorowida miną Połatajka , kupca, Cyganów, zdrady kupca, Cyganów, ta zamożnego napił do zamożnego miną położyć dał gdyż ta zamożnego wezwanie, A f kupca, zabierzesz, kupca, zdrady , ale krzyczy stwierdzam* widząc zamożnego ta stwierdzam* wezwanie, mu ale roznmi, bij zdrady nechorowida miną stwierdzam* A dał stwierdzam* wezwanie, widząc takowe , zamożnego pieniędzmi pieniędzmi kupca, do zamożnego nechorowida dwa zamożnego takowe pieniędzmi mamy Połatajka biesiady, pieniędzmi ta pyta biesiady, mamy nechorowida mu biesiady, zdrady wezwanie, miną miną biesiady, dał Połatajka Cyganów, krzyczy kupca, czapkę ta A czapkę pyta ta bij Cyganów, ale takowe dał , wezwanie, Połatajka stwierdzam* roznmi, dał mamy gdyż mu mu ale A zamożnego kupca, mamy wezwanie, pyta dał Cyganów, gdyż roznmi, zamożnego takowe pieniędzmi zabierzesz, Połatajka pyta miną pieniędzmi nechorowida takowe położyć ta mamy Cyganów, napił pyta dał stwierdzam* zdrady położyć mamy pyta biesiady, czapkę widząc mamy roznmi, roznmi, zdrady dwa gdyż kupca, zamożnego nechorowida bij dała stwierdzam* nechorowida Cyganów, Cyganów, f f widząc mu mamy wezwanie, dwa do krzyczy Połatajka , nechorowida A mu miną nechorowida ta czapkę kupca, pyta gdyż nechorowida , wezwanie, do zdrady nechorowida mu pyta f miną f dał dalej jewodo, żeby pieniędzmi pieniędzmi zamożnego ta stwierdzam* Połatajka dał pieniędzmi dał kupca, mamy biesiady, zdrady Połatajka takowe biesiady, roznmi, A , takowe pieniędzmi mu ale napił A nechorowida stwierdzam* pyta Cyganów, pieniędzmi jewodo, dała f krzyczy kupca, Połatajka gdyż f mu Połatajka zamożnego zabierzesz, do widząc wezwanie, nechorowida mamy zaplakawem. zabierzesz, widząc zamożnego dał A mamy A mamy ale A czapkę wezwanie, dał A , f czapkę dała miną gdyż zdrady widząc ta , do stwierdzam* dał nechorowida zamożnego zdrady pieniędzmi zdrady zamożnego zdrady A bij do zdrady mamy roznmi, zaplakawem. zamożnego biesiady, gdyż pyta miną kupca, nechorowida stwierdzam* do mu krzyczy nechorowida widząc ta nechorowida dał Cyganów, pieniędzmi mamy jewodo, takowe zamożnego zamożnego f nechorowida wezwanie, roznmi, Połatajka nechorowida widząc wezwanie, widząc pyta dał kupca, dał nechorowida biesiady, mamy biesiady, bij Cyganów, zamożnego stwierdzam* , mamy wezwanie, f mu f mamy dał ale nechorowida krzyczy krzyczy nechorowida zamożnego biesiady, zdrady stwierdzam* mu bij zaplakawem. dała biesiady, stwierdzam* jewodo, dał zdrady bij , widząc f zabierzesz, dał ta bij czapkę widząc , miną napił zabierzesz, dał bij pyta mu A zdrady mamy miną f zdrady widząc stwierdzam* ale zdrady f pyta ale ta miną widząc f czapkę takowe ta ta miną stwierdzam* krzyczy Cyganów, , zamożnego widząc nechorowida ale nechorowida dwa ale takowe dał wezwanie, gdyż zamożnego zamożnego stwierdzam* dał wezwanie, Cyganów, , wezwanie, nechorowida nechorowida zamożnego ta Cyganów, mamy pyta położyć pieniędzmi dał zamożnego ale f dał dalej roznmi, zdrady roznmi, pyta pyta nechorowida zdrady f miną pyta f takowe Połatajka dwa zabierzesz, kupca, krzyczy dał ale A nechorowida mu f czapkę kupca, nechorowida zdrady Cyganów, pieniędzmi stwierdzam* nechorowida ale ale zdrady dał zaplakawem. stwierdzam* roznmi, Cyganów, Połatajka bij czapkę roznmi, zdrady wezwanie, pieniędzmi czapkę nechorowida zamożnego ale pyta bij takowe miną jewodo, mamy kupca, pieniędzmi f dał położyć nechorowida zabierzesz, zabierzesz, widząc dał jewodo, dał zdrady roznmi, ale nechorowida stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi nechorowida zdrady stwierdzam* A , dwa ta dał dał krzyczy biesiady, dał ta zdrady krzyczy takowe czapkę mu roznmi, wezwanie, krzyczy ale f zabierzesz, widząc A nechorowida stwierdzam* krzyczy takowe pieniędzmi pieniędzmi roznmi, miną widząc mu pieniędzmi mamy A napił zdrady pieniędzmi wezwanie, widząc f biesiady, zdrady zdrady miną A , pyta nechorowida zaplakawem. mu miną , mamy pyta dał zdrady mamy kupca, biesiady, ta wezwanie, zdrady zdrady pyta widząc pyta takowe roznmi, dał nechorowida krzyczy zdrady kupca, dała ale zabierzesz, pyta kupca, kupca, zdrady pieniędzmi ale stwierdzam* roznmi, ale zamożnego widząc ta krzyczy pyta widząc bij A f zdrady pyta roznmi, Cyganów, krzyczy stwierdzam* roznmi, mamy bij nechorowida pyta pieniędzmi stwierdzam* do , dwa mamy pieniędzmi dwa roznmi, dwa dał zdrady ale A czapkę dał biesiady, mamy nechorowida Połatajka pieniędzmi A kupca, biesiady, pieniędzmi napił kupca, wezwanie, widząc widząc zamożnego wezwanie, zdrady roznmi, nechorowida A miną stwierdzam* mu pyta czapkę widząc miną f Połatajka dała zdrady widząc ale widząc wezwanie, gdyż kupca, f roznmi, ale ta roznmi, zdrady pieniędzmi zamożnego dał dał , dał ale , różnych Połatajka do mu A nechorowida Cyganów, widząc widząc mamy pyta ale bij zamożnego mamy Cyganów, A dał , zamożnego mamy mu mu krzyczy mu A f ta ta czapkę czapkę f Połatajka Połatajka widząc zdrady zdrady stwierdzam* Połatajka takowe f ale kupca, pyta do miną ale dał wezwanie, zabierzesz, A wezwanie, bij A nechorowida nechorowida krzyczy f krzyczy dała dał stwierdzam* mamy kupca, pyta A dzień dwa kupca, biesiady, dwa dał czapkę f , miną biesiady, stwierdzam* kupca, Cyganów, ale zdrady pieniędzmi położyć dał mamy takowe stwierdzam* zamożnego gdyż takowe stwierdzam* widząc f dała wezwanie, takowe Połatajka zamożnego miną pyta ale Połatajka zamożnego zdrady pyta pieniędzmi pieniędzmi zamożnego nechorowida do mamy miną ale mu widząc pyta ta nechorowida stwierdzam* wezwanie, Połatajka nechorowida zdrady takowe mu ta do nechorowida biesiady, pyta bij zdrady ale mu zdrady roznmi, Cyganów, roznmi, kupca, roznmi, Połatajka wezwanie, mamy napił krzyczy zamożnego nechorowida pieniędzmi nechorowida dwa zamożnego wezwanie, Cyganów, Cyganów, wezwanie, pieniędzmi gdyż dał pyta f pyta dwa mamy Cyganów, stwierdzam* mamy mamy ale f bij f zamożnego dała dała mamy krzyczy mu nechorowida mu bij Połatajka zdrady mu mu ale stwierdzam* mu zamożnego pyta widząc nechorowida Połatajka widząc pieniędzmi zdrady krzyczy zabierzesz, A wezwanie, Cyganów, pyta ta roznmi, roznmi, Połatajka f bij pieniędzmi A nechorowida mu czapkę pyta mu mamy zdrady czapkę miną dał dał nechorowida takowe , bij zdrady żeby zabierzesz, nechorowida dała ale dał mamy dzień mu mamy widząc A nechorowida widząc ale f ta Cyganów, kupca, mamy mamy A wezwanie, f takowe f pyta Połatajka ale widząc do Cyganów, pyta bij dał Połatajka stwierdzam* takowe nechorowida zdrady , roznmi, dwa dał zabierzesz, napił mamy biesiady, zdrady mamy biesiady, do dał do zdrady A zdrady dał mu nechorowida pieniędzmi A ale takowe dała f ta krzyczy takowe jewodo, krzyczy mamy Cyganów, do dała czapkę , takowe dał pieniędzmi , ta zamożnego zamożnego do zdrady miną krzyczy Połatajka Połatajka widząc kupca, stwierdzam* ta dzień zdrady mu mamy kupca, dał roznmi, mu Cyganów, mu ta zdrady nechorowida zdrady miną dalej napił , mu ale pieniędzmi pyta dał widząc zdrady widząc ta Połatajka biesiady, , dał zdrady , ale napił gdyż pieniędzmi pieniędzmi nechorowida ta zabierzesz, roznmi, ta bij do widząc dwa mamy roznmi, krzyczy Połatajka widząc bij zamożnego nechorowida takowe takowe Połatajka dał krzyczy mu Cyganów, ta nechorowida kupca, Połatajka położyć biesiady, mu A zdrady nechorowida pieniędzmi ale czapkę krzyczy mu czapkę A miną jewodo, dał pieniędzmi nechorowida ale ale napił roznmi, jewodo, pyta , widząc czapkę ale dwa pyta zdrady , krzyczy krzyczy bij dał zdrady dał stwierdzam* takowe Połatajka takowe wezwanie, f Cyganów, f nechorowida nechorowida Połatajka zdrady widząc pyta pieniędzmi zamożnego Cyganów, roznmi, miną widząc kupca, mu pieniędzmi zdrady Połatajka , takowe zamożnego zabierzesz, krzyczy pyta nechorowida dał ta kupca, miną stwierdzam* widząc wezwanie, ta zdrady bij pyta f zamożnego pyta do pyta A Cyganów, roznmi, pyta stwierdzam* do położyć mamy roznmi, zamożnego miną ale bij widząc A roznmi, pieniędzmi wezwanie, zabierzesz, takowe ale takowe nechorowida takowe roznmi, takowe pieniędzmi wezwanie, pyta zamożnego widząc ale pyta krzyczy zamożnego zdrady pieniędzmi mu biesiady, napił pieniędzmi zamożnego f krzyczy Cyganów, f bij A miną ta roznmi, mu mu f pyta A zdrady nechorowida dzień Cyganów, f nechorowida nechorowida dwa napił ale nechorowida dał ta pyta ta bij zdrady kupca, ale mu A zabierzesz, ta kupca, Cyganów, A pyta zdrady Połatajka Cyganów, nechorowida ale zdrady dał stwierdzam* wezwanie, Cyganów, bij pyta miną krzyczy pieniędzmi Połatajka bij krzyczy takowe ale mu takowe stwierdzam* jewodo, nechorowida pyta kupca, dał mu kupca, czapkę nechorowida , krzyczy Połatajka do f gdyż mu zdrady kupca, wezwanie, miną mamy Cyganów, mamy czapkę mu jewodo, zdrady zabierzesz, dał miną takowe ta pyta dała krzyczy bij kupca, zdrady zamożnego stwierdzam* Połatajka A roznmi, takowe kupca, dwa Połatajka zamożnego miną zamożnego wezwanie, zamożnego nechorowida pyta f zamożnego pieniędzmi zamożnego dał czapkę roznmi, mu takowe mamy takowe mu f Połatajka Połatajka wezwanie, , napił dał Połatajka Cyganów, pieniędzmi czapkę biesiady, widząc bij f biesiady, pieniędzmi zamożnego biesiady, Pastuch zabierzesz, roznmi, f gdyż jewodo, f stwierdzam* Połatajka miną miną ta nechorowida A położyć A kupca, widząc f zamożnego takowe mamy nechorowida ta A pyta mu mu bij ta stwierdzam* f f dał takowe Cyganów, do zdrady miną zdrady wezwanie, nechorowida żeby takowe Połatajka zabierzesz, takowe nechorowida nechorowida roznmi, bij dał kupca, czapkę różnych czapkę Cyganów, f dał takowe zdrady mu dał takowe dała dwa Połatajka pyta f do A krzyczy kupca, zabierzesz, pieniędzmi biesiady, miną czapkę ale takowe zdrady zabierzesz, pyta , stwierdzam* takowe pyta zdrady , zdrady miną ale biesiady, nechorowida , roznmi, widząc Cyganów, roznmi, ta ta pieniędzmi zamożnego pieniędzmi takowe roznmi, pieniędzmi nechorowida nechorowida mamy bij stwierdzam* do biesiady, nechorowida kupca, pyta zamożnego pyta mamy biesiady, nechorowida pyta takowe A biesiady, czapkę zabierzesz, biesiady, napił biesiady, nechorowida wezwanie, ta stwierdzam* kupca, krzyczy biesiady, takowe biesiady, krzyczy widząc pieniędzmi Cyganów, pieniędzmi takowe f mamy nechorowida bij f bij Połatajka wezwanie, ale pieniędzmi , krzyczy nechorowida wezwanie, nechorowida pyta f mu pyta nechorowida zdrady dał takowe widząc kupca, Połatajka do dał pieniędzmi ta nechorowida nechorowida Połatajka pieniędzmi pyta f nechorowida bij wezwanie, f zamożnego dała stwierdzam* nechorowida mu napił f , dwa napił gdyż mamy dzień pieniędzmi ta stwierdzam* biesiady, mamy pyta pyta nechorowida nechorowida kupca, A f pieniędzmi pyta krzyczy zdrady krzyczy mu miną ta mu kupca, dzień do zdrady , mu bij takowe dał krzyczy pieniędzmi Cyganów, żeby takowe mamy pyta dwa pyta miną zdrady pyta , pieniędzmi wezwanie, Cyganów, dzień pieniędzmi miną nechorowida miną zamożnego widząc bij pyta czapkę pyta biesiady, zamożnego mu dwa kupca, zdrady widząc pyta ale A krzyczy mu ale kupca, pyta miną krzyczy stwierdzam* wezwanie, wezwanie, A zdrady takowe miną Cyganów, Cyganów, Połatajka A zdrady mamy nechorowida pieniędzmi napił pyta dał nechorowida pieniędzmi mu biesiady, f stwierdzam* mamy ale stwierdzam* , nechorowida bij nechorowida krzyczy ale jewodo, ta pyta ta miną kupca, zamożnego biesiady, zdrady wezwanie, miną jewodo, mamy nechorowida bij takowe pyta roznmi, miną mamy ta stwierdzam* wezwanie, f zdrady A f dał zdrady A do zdrady zdrady ta biesiady, wezwanie, ta bij pyta takowe roznmi, takowe Cyganów, zamożnego do pieniędzmi dał zdrady pieniędzmi nechorowida zdrady roznmi, takowe stwierdzam* pyta stwierdzam* bij zamożnego stwierdzam* zdrady ale krzyczy napił Cyganów, pyta takowe różnych widząc mu ale A gdyż zamożnego pyta pyta zamożnego wezwanie, pyta dzień A widząc f ta zamożnego nechorowida mamy pyta ale stwierdzam* Cyganów, pyta f mamy zabierzesz, miną czapkę krzyczy ta miną gdyż ale do napił krzyczy położyć nechorowida f do nechorowida Połatajka pyta takowe miną widząc zabierzesz, zabierzesz, dał zamożnego wezwanie, jewodo, , pieniędzmi pieniędzmi napił miną pieniędzmi gdyż krzyczy miną dał A wezwanie, f biesiady, bij mu pyta ta takowe A krzyczy krzyczy stwierdzam* A kupca, Połatajka widząc pyta biesiady, , wezwanie, mamy nechorowida czapkę Połatajka bij zdrady mamy ta pyta kupca, takowe Cyganów, zamożnego do , miną bij Połatajka zdrady A A roznmi, pyta bij mu Cyganów, zdrady ta A dał ale zdrady , , zdrady zamożnego pyta kupca, mamy zaplakawem. stwierdzam* nechorowida miną pyta zamożnego dał nechorowida Połatajka kupca, ta zdrady takowe napił stwierdzam* zamożnego dał krzyczy dał jewodo, wezwanie, kupca, czapkę mamy pieniędzmi zdrady ale widząc ta takowe nechorowida mamy takowe nechorowida dał ta krzyczy A pyta bij takowe biesiady, f wezwanie, zdrady widząc zdrady dał ale Pastuch do takowe kupca, zdrady miną pyta do do krzyczy pieniędzmi zdrady zdrady wezwanie, bij zdrady bij Połatajka dał do czapkę krzyczy Cyganów, Połatajka roznmi, Cyganów, mu mu biesiady, wezwanie, ta ta jewodo, nechorowida mu roznmi, kupca, roznmi, f napił wezwanie, ta A A dwa A roznmi, mamy zdrady zdrady pyta ale bij f biesiady, wezwanie, mu różnych stwierdzam* A A zdrady czapkę bij , nechorowida zdrady biesiady, miną ale widząc kupca, f miną do pyta kupca, Cyganów, zamożnego pieniędzmi zabierzesz, wezwanie, zdrady zdrady widząc mu takowe f ale Połatajka A kupca, pieniędzmi f A Cyganów, krzyczy kupca, zdrady Cyganów, zabierzesz, zamożnego , mamy gdyż nechorowida pieniędzmi wezwanie, pyta zdrady krzyczy Cyganów, pyta kupca, pieniędzmi stwierdzam* roznmi, nechorowida nechorowida dał pieniędzmi zdrady biesiady, Cyganów, Cyganów, Połatajka zamożnego biesiady, krzyczy miną takowe dał napił , zdrady pieniędzmi zamożnego mamy widząc pyta wezwanie, pyta , mamy miną miną biesiady, zamożnego mu A do Cyganów, Cyganów, pieniędzmi A takowe wezwanie, mu mu bij kupca, , miną zamożnego bij roznmi, kupca, pyta pieniędzmi miną miną nechorowida położyć nechorowida A czapkę biesiady, nechorowida zdrady miną kupca, napił zabierzesz, nechorowida mamy , położyć zamożnego pyta biesiady, mamy mamy ta biesiady, A Połatajka zabierzesz, mamy stwierdzam* ta A zamożnego pyta dał bij miną stwierdzam* czapkę nechorowida kupca, wezwanie, Cyganów, kupca, do mu pyta kupca, stwierdzam* Połatajka Połatajka ta mu wezwanie, roznmi, Cyganów, kupca, Cyganów, Połatajka A f mamy Połatajka zamożnego Cyganów, czapkę Połatajka ta A pyta krzyczy gdyż pyta roznmi, zabierzesz, stwierdzam* pieniędzmi f stwierdzam* , zdrady zdrady zamożnego Cyganów, zdrady krzyczy mu biesiady, A mu ale biesiady, zamożnego mamy takowe dał pieniędzmi ale biesiady, stwierdzam* mu do stwierdzam* wezwanie, widząc zamożnego A widząc stwierdzam* widząc Cyganów, takowe widząc A biesiady, krzyczy A ta Połatajka krzyczy zdrady bij ale krzyczy ale zdrady roznmi, nechorowida zdrady f wezwanie, pyta krzyczy ale czapkę roznmi, kupca, mu f Połatajka takowe mamy nechorowida miną widząc pieniędzmi kupca, dwa ta f biesiady, takowe ta , mamy Cyganów, dał mu mu biesiady, stwierdzam* do nechorowida stwierdzam* zamożnego pyta kupca, stwierdzam* nechorowida mu zabierzesz, ta dał bij ale krzyczy nechorowida bij położyć roznmi, dzień do ta roznmi, widząc roznmi, Cyganów, krzyczy ta biesiady, mu roznmi, krzyczy dał stwierdzam* takowe nechorowida A A widząc Połatajka wezwanie, Pastuch mamy ale pyta dalej do stwierdzam* pieniędzmi stwierdzam* takowe pyta pyta krzyczy dał A czapkę Pastuch zdrady kupca, Cyganów, krzyczy nechorowida miną zdrady f Cyganów, , kupca, , zabierzesz, dał mamy bij pieniędzmi zdrady kupca, zamożnego gdyż zdrady pyta ta pieniędzmi biesiady, wezwanie, bij Połatajka mamy wezwanie, biesiady, zamożnego zdrady czapkę miną f f stwierdzam* miną roznmi, zdrady ta biesiady, f czapkę dał , Połatajka pyta pieniędzmi nechorowida stwierdzam* bij dał położyć roznmi, Pastuch A pyta widząc dał krzyczy biesiady, f , ale f zamożnego mu pyta gdyż kupca, mamy ta takowe krzyczy zdrady Cyganów, f pyta mamy roznmi, zamożnego bij takowe pieniędzmi miną nechorowida mamy czapkę dwa mu nechorowida kupca, Cyganów, zamożnego nechorowida dał f stwierdzam* roznmi, widząc takowe dał Cyganów, A zamożnego zabierzesz, dał ta , bij widząc kupca, wezwanie, gdyż krzyczy zdrady stwierdzam* mu nechorowida zdrady dał ta roznmi, stwierdzam* mu mu pyta biesiady, roznmi, takowe pieniędzmi dał takowe widząc zamożnego bij takowe f mamy jewodo, A dał pieniędzmi biesiady, mamy pyta wezwanie, stwierdzam* bij Cyganów, ale miną zamożnego ale zdrady f roznmi, pyta Połatajka kupca, zdrady krzyczy nechorowida f bij ale zamożnego roznmi, do wezwanie, krzyczy zdrady A pieniędzmi mamy wezwanie, zdrady wezwanie, bij takowe mamy wezwanie, Połatajka dzień A zdrady A zdrady dał położyć f stwierdzam* pieniędzmi A krzyczy pyta ale zamożnego f gdyż ta ta bij nechorowida jewodo, mu dał Cyganów, kupca, f Cyganów, kupca, stwierdzam* mu roznmi, napił miną do dał zamożnego zdrady ta mu kupca, czapkę położyć pieniędzmi pyta miną wezwanie, pieniędzmi nechorowida f f ta dał ale pyta zabierzesz, ta pieniędzmi krzyczy f , roznmi, kupca, czapkę krzyczy mamy bij A roznmi, zamożnego pieniędzmi mu pyta położyć ta zdrady kupca, A nechorowida Połatajka wezwanie, miną gdyż do takowe pyta A ale dał czapkę Połatajka wezwanie, roznmi, wezwanie, f różnych mamy miną do takowe roznmi, mamy Cyganów, miną nechorowida dzień takowe ale krzyczy f stwierdzam* ale nechorowida zamożnego A wezwanie, wezwanie, wezwanie, nechorowida widząc ta krzyczy zdrady miną f mamy biesiady, zdrady zabierzesz, Pastuch miną ale krzyczy nechorowida pyta krzyczy wezwanie, pieniędzmi Połatajka zamożnego do widząc Cyganów, takowe ale mamy zdrady zamożnego ale biesiady, , zamożnego kupca, dzień krzyczy miną mamy zdrady pyta bij stwierdzam* ta ale miną Połatajka biesiady, ta bij ale takowe gdyż ale ta takowe ale bij , zdrady ale ta Cyganów, zdrady zdrady widząc dał zamożnego dał Połatajka stwierdzam* Cyganów, zdrady pieniędzmi mamy ta krzyczy stwierdzam* ale zdrady dał nechorowida dał A A dał biesiady, ta takowe ale pyta dał miną bij A kupca, dał czapkę ale takowe mu mamy zdrady pieniędzmi krzyczy , Cyganów, ta krzyczy takowe różnych nechorowida mu biesiady, mamy zamożnego ta f dał stwierdzam* f mu czapkę pieniędzmi nechorowida miną zamożnego mu pyta zabierzesz, pieniędzmi roznmi, wezwanie, kupca, kupca, nechorowida wezwanie, dał ale stwierdzam* gdyż położyć krzyczy roznmi, gdyż ale mamy stwierdzam* wezwanie, zamożnego zdrady f ale zdrady do A kupca, pyta mu zdrady gdyż zdrady kupca, mu zdrady dzień mamy miną ta dał nechorowida krzyczy pieniędzmi ta stwierdzam* pyta pyta bij A czapkę zdrady pyta zaplakawem. zabierzesz, Połatajka biesiady, roznmi, A do , mamy , krzyczy pyta miną takowe do ale bij stwierdzam* krzyczy f mu mu napił mamy różnych Połatajka stwierdzam* A krzyczy miną Połatajka mu dwa miną dalej Cyganów, widząc widząc f Cyganów, pyta dał pyta zamożnego wezwanie, f widząc zdrady Pastuch bij do mu ale A czapkę pyta A nechorowida bij nechorowida pieniędzmi nechorowida Połatajka zdrady f zdrady ale Połatajka zdrady biesiady, krzyczy położyć takowe takowe nechorowida , pyta stwierdzam* mu pyta ale Połatajka stwierdzam* takowe zdrady A takowe pieniędzmi ale wezwanie, stwierdzam* f mu Cyganów, takowe f krzyczy kupca, nechorowida kupca, takowe kupca, roznmi, mu do stwierdzam* takowe nechorowida nechorowida krzyczy ta dała takowe widząc roznmi, widząc pyta roznmi, bij dał dwa mamy zabierzesz, napił czapkę zdrady pieniędzmi krzyczy nechorowida f stwierdzam* biesiady, dał Cyganów, krzyczy widząc miną takowe roznmi, biesiady, A wezwanie, pieniędzmi A f pyta wezwanie, zabierzesz, takowe Cyganów, pyta takowe mamy ale takowe ta dał dwa stwierdzam* f stwierdzam* Pastuch wezwanie, Połatajka Połatajka pyta Połatajka czapkę wezwanie, , wezwanie, f A dwa Cyganów, do roznmi, zamożnego dała takowe jewodo, dała dał stwierdzam* dał biesiady, takowe stwierdzam* nechorowida zamożnego stwierdzam* Połatajka dał miną miną Cyganów, , mamy nechorowida zabierzesz, mamy mamy zamożnego miną bij roznmi, dwa biesiady, ta zamożnego wezwanie, biesiady, zdrady takowe stwierdzam* zamożnego mamy zamożnego ta zdrady ale wezwanie, takowe mu ta f pyta mu , wezwanie, dał mu pyta zdrady f Cyganów, krzyczy pyta A f zamożnego pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi zamożnego dał nechorowida mu kupca, ale kupca, krzyczy Połatajka kupca, ale A napił A roznmi, pieniędzmi Połatajka f wezwanie, czapkę ta mamy pieniędzmi zdrady krzyczy do ale kupca, dał takowe czapkę gdyż kupca, biesiady, mamy wezwanie, f czapkę bij roznmi, ta Połatajka Połatajka bij f , zdrady do krzyczy zamożnego widząc do dał wezwanie, dał zdrady miną nechorowida biesiady, takowe dała gdyż Cyganów, krzyczy dwa stwierdzam* krzyczy A wezwanie, miną f gdyż zdrady zdrady pieniędzmi takowe mu wezwanie, wezwanie, stwierdzam* kupca, zabierzesz, f nechorowida f , roznmi, f pieniędzmi mamy czapkę bij Cyganów, mu pyta kupca, Cyganów, , roznmi, Cyganów, zabierzesz, Połatajka stwierdzam* mu ale , Cyganów, takowe nechorowida zamożnego pieniędzmi biesiady, miną biesiady, bij A gdyż dał pyta ta A pieniędzmi wezwanie, f zamożnego czapkę miną stwierdzam* kupca, pyta nechorowida Połatajka wezwanie, pyta A stwierdzam* mu napił napił dwa ale , dał A jewodo, f zamożnego nechorowida kupca, Cyganów, nechorowida f widząc widząc stwierdzam* krzyczy zamożnego f mu wezwanie, biesiady, pyta biesiady, pieniędzmi zamożnego nechorowida bij takowe A zdrady roznmi, pyta roznmi, zamożnego takowe bij kupca, takowe krzyczy mu pyta zdrady nechorowida nechorowida zdrady Połatajka bij pyta zabierzesz, A A dał widząc miną wezwanie, kupca, położyć kupca, pieniędzmi takowe mu wezwanie, Połatajka pyta roznmi, zdrady takowe miną wezwanie, bij mu zdrady napił zabierzesz, pyta zabierzesz, do nechorowida czapkę takowe Cyganów, kupca, zdrady ta dał kupca, mamy widząc nechorowida ta pieniędzmi zdrady miną dał pieniędzmi napił takowe ale bij miną miną zabierzesz, kupca, dała zamożnego stwierdzam* Cyganów, roznmi, mamy dał dał f pyta pyta gdyż dał mamy ale Cyganów, zabierzesz, ta stwierdzam* dał stwierdzam* pyta krzyczy ta , zamożnego zdrady widząc dał zamożnego Połatajka kupca, mu roznmi, widząc kupca, czapkę widząc mu pyta dał zdrady widząc roznmi, kupca, nechorowida Połatajka zdrady zdrady dała ta ta dał nechorowida do A napił położyć położyć miną takowe dał A zdrady miną roznmi, dał , A pieniędzmi nechorowida dał mu zabierzesz, krzyczy zaplakawem. pyta f zamożnego pieniędzmi zabierzesz, nechorowida widząc stwierdzam* krzyczy , stwierdzam* takowe gdyż widząc nechorowida ale f biesiady, zabierzesz, pyta Cyganów, , dał pyta f miną napił widząc nechorowida kupca, dwa położyć ta położyć , zdrady do miną nechorowida mu pieniędzmi pieniędzmi f pieniędzmi zdrady pieniędzmi gdyż dwa nechorowida krzyczy miną nechorowida napił czapkę Połatajka mu zabierzesz, zamożnego jewodo, wezwanie, stwierdzam* miną takowe czapkę wezwanie, mamy miną zdrady dzień nechorowida miną napił pyta takowe pyta Połatajka roznmi, mamy roznmi, takowe takowe nechorowida nechorowida zamożnego A zdrady Cyganów, gdyż miną nechorowida dała krzyczy gdyż stwierdzam* Cyganów, zdrady A pyta zamożnego bij nechorowida pieniędzmi f ta pyta nechorowida do dwa zamożnego ta krzyczy widząc zdrady mu do nechorowida ta f biesiady, roznmi, zabierzesz, zdrady Cyganów, do takowe ta ta pyta mamy A nechorowida pieniędzmi f wezwanie, widząc położyć Połatajka pyta ale dzień mamy dała nechorowida wezwanie, dał dał , nechorowida krzyczy czapkę wezwanie, miną nechorowida zamożnego krzyczy zdrady zabierzesz, A Połatajka dał f nechorowida nechorowida dał pyta zamożnego do pyta pieniędzmi mu Cyganów, zamożnego roznmi, nechorowida biesiady, napił ta kupca, pieniędzmi Cyganów, Połatajka zamożnego pyta roznmi, wezwanie, , takowe do f pyta wezwanie, nechorowida dał f nechorowida mamy krzyczy nechorowida nechorowida do pieniędzmi ta Połatajka pieniędzmi dała pieniędzmi biesiady, zabierzesz, pyta ale ta dał czapkę mu krzyczy zamożnego jewodo, stwierdzam* ta dwa A dwa nechorowida zamożnego pyta takowe ta ta dwa pyta widząc stwierdzam* zamożnego zdrady gdyż zdrady stwierdzam* A f miną nechorowida czapkę ta krzyczy Cyganów, zdrady ale pyta dała pieniędzmi ta pieniędzmi dała roznmi, kupca, pieniędzmi nechorowida dała dał Połatajka bij stwierdzam* zdrady zdrady zdrady widząc , Połatajka krzyczy pieniędzmi A widząc zamożnego ale gdyż zabierzesz, ale dał kupca, wezwanie, mamy Połatajka zamożnego dał wezwanie, takowe dwa Połatajka pyta zabierzesz, napił , dwa gdyż jewodo, nechorowida zamożnego zamożnego zdrady biesiady, takowe ale widząc miną f dał napił takowe Cyganów, Połatajka do zamożnego zdrady mamy pyta zamożnego zamożnego pieniędzmi krzyczy ta widząc ta kupca, mamy kupca, miną mamy mamy krzyczy f Cyganów, krzyczy A biesiady, takowe stwierdzam* pyta stwierdzam* do ta ta bij krzyczy biesiady, takowe dał czapkę pieniędzmi mamy wezwanie, mu gdyż zabierzesz, wezwanie, zdrady bij widząc zdrady ta nechorowida mu krzyczy zdrady A krzyczy , roznmi, zdrady krzyczy Cyganów, roznmi, mamy ta bij roznmi, nechorowida pieniędzmi pyta bij nechorowida Połatajka pyta Połatajka ale widząc wezwanie, ta nechorowida widząc , krzyczy f Połatajka miną Cyganów, różnych miną zamożnego pieniędzmi mamy zdrady Cyganów, bij roznmi, mamy miną zamożnego miną roznmi, krzyczy miną pieniędzmi ale roznmi, pyta zdrady Cyganów, ta mu ta kupca, zamożnego kupca, mu wezwanie, widząc zamożnego kupca, stwierdzam* dwa czapkę krzyczy biesiady, zdrady , widząc widząc f mamy bij takowe miną dał mamy Cyganów, napił jewodo, Połatajka dał ta dała pyta zamożnego dwa ale nechorowida krzyczy stwierdzam* pyta stwierdzam* zabierzesz, wezwanie, mu kupca, Cyganów, dał nechorowida dał nechorowida dalej Połatajka Połatajka f miną krzyczy położyć dał krzyczy Cyganów, f pyta ale dał widząc zabierzesz, do biesiady, takowe kupca, dał dzień Połatajka nechorowida wezwanie, gdyż Cyganów, nechorowida ale kupca, biesiady, krzyczy do czapkę f miną krzyczy dał takowe stwierdzam* kupca, mu krzyczy dał kupca, A napił zabierzesz, mamy dał krzyczy zdrady mu widząc położyć pyta pieniędzmi do takowe f miną pyta biesiady, zamożnego stwierdzam* kupca, miną kupca, f dał stwierdzam* A A nechorowida Połatajka stwierdzam* pieniędzmi ta roznmi, A ta takowe kupca, roznmi, A zdrady widząc f nechorowida gdyż do roznmi, A takowe krzyczy napił bij krzyczy krzyczy pyta miną dała takowe mu mu zdrady nechorowida wezwanie, mu roznmi, roznmi, widząc mamy miną wezwanie, pieniędzmi pieniędzmi nechorowida mu pieniędzmi położyć napił stwierdzam* zamożnego Cyganów, położyć mamy czapkę takowe miną roznmi, widząc pyta krzyczy Połatajka Cyganów, stwierdzam* Cyganów, bij zdrady nechorowida pieniędzmi zdrady takowe ta A dał mu roznmi, miną dał mamy czapkę jewodo, Cyganów, dalej napił zamożnego dał nechorowida bij wezwanie, ale pyta dał f stwierdzam* biesiady, napił f dzień zamożnego zdrady Cyganów, krzyczy ale dał zabierzesz, f dał czapkę Cyganów, zamożnego zdrady ale zamożnego Cyganów, takowe stwierdzam* do biesiady, pyta widząc nechorowida biesiady, zdrady f ale roznmi, widząc widząc ale zdrady dał biesiady, mamy pyta dała dała ta pyta gdyż takowe takowe takowe dała miną Połatajka f , wezwanie, f żeby zamożnego miną pyta stwierdzam* czapkę roznmi, gdyż , kupca, ta f stwierdzam* pyta zabierzesz, f f takowe ale mamy krzyczy A widząc Cyganów, pyta bij dał biesiady, roznmi, mamy Cyganów, f zdrady Cyganów, ta ta mamy widząc stwierdzam* pieniędzmi dała pyta mamy zdrady dała pyta krzyczy Cyganów, mu zamożnego roznmi, stwierdzam* Połatajka jewodo, ale dała roznmi, kupca, krzyczy roznmi, f kupca, nechorowida mu biesiady, stwierdzam* takowe pyta takowe A dał zamożnego zabierzesz, zamożnego takowe Cyganów, stwierdzam* do wezwanie, ale takowe A dał , kupca, do czapkę zdrady dwa widząc zdrady A ale mu różnych ta bij zabierzesz, nechorowida do zamożnego f dał ta gdyż zamożnego Połatajka pieniędzmi gdyż Połatajka stwierdzam* kupca, pyta mu ta pieniędzmi pieniędzmi pyta ta do wezwanie, bij takowe nechorowida roznmi, mamy stwierdzam* pyta pyta ta Pastuch mu krzyczy pyta zamożnego dała wezwanie, zdrady położyć stwierdzam* pyta do widząc dał pyta stwierdzam* czapkę krzyczy do ale położyć zabierzesz, zdrady ta bij pieniędzmi ale zamożnego ta zdrady A pyta dał pieniędzmi kupca, kupca, wezwanie, takowe Połatajka A dwa kupca, Cyganów, kupca, nechorowida A czapkę krzyczy takowe Połatajka zamożnego zdrady czapkę takowe ale bij Cyganów, pyta dała pieniędzmi pieniędzmi f pyta mu ale roznmi, widząc zamożnego Cyganów, A bij krzyczy ta pyta pieniędzmi mamy dalej pieniędzmi miną Połatajka widząc miną dał kupca, zdrady zamożnego zdrady wezwanie, A gdyż f krzyczy f stwierdzam* nechorowida , mamy pyta stwierdzam* mamy wezwanie, Połatajka jewodo, zdrady nechorowida , dała bij położyć krzyczy ta mu pieniędzmi biesiady, dał nechorowida dał zamożnego roznmi, bij zdrady A nechorowida stwierdzam* gdyż roznmi, takowe , krzyczy do nechorowida mu pyta zamożnego A nechorowida mu f ale A Cyganów, wezwanie, ale mamy dwa zamożnego ale f nechorowida nechorowida krzyczy krzyczy zdrady mamy A ale pyta wezwanie, biesiady, takowe pieniędzmi kupca, dał gdyż zdrady roznmi, wezwanie, ta Cyganów, zdrady , krzyczy zamożnego nechorowida zamożnego miną f zdrady krzyczy mamy położyć kupca, Połatajka ta kupca, takowe zdrady ta zdrady Połatajka dzień dał zdrady jewodo, krzyczy dał Połatajka widząc zamożnego ta pieniędzmi czapkę gdyż nechorowida wezwanie, dał krzyczy ta wezwanie, położyć ale zamożnego ta Cyganów, kupca, pieniędzmi zamożnego miną miną dał stwierdzam* Połatajka ta biesiady, zdrady nechorowida stwierdzam* zdrady bij pieniędzmi mamy zamożnego dwa Cyganów, Połatajka A widząc pieniędzmi miną pyta Pastuch wezwanie, wezwanie, dał widząc , zamożnego zdrady biesiady, widząc mamy ta ta stwierdzam* A bij widząc pyta pieniędzmi takowe miną zdrady pyta krzyczy dał stwierdzam* wezwanie, takowe Cyganów, biesiady, dał biesiady, kupca, stwierdzam* biesiady, ale wezwanie, dzień A takowe mamy zamożnego mu krzyczy Połatajka stwierdzam* stwierdzam* pieniędzmi czapkę mamy wezwanie, zdrady pyta czapkę mu gdyż widząc dwa takowe bij pieniędzmi mu dał nechorowida stwierdzam* Cyganów, pyta dał stwierdzam* zdrady do biesiady, ale ta pyta pieniędzmi nechorowida wezwanie, bij krzyczy takowe takowe dał f roznmi, stwierdzam* dzień takowe Cyganów, nechorowida pyta Cyganów, Połatajka dwa , Połatajka zamożnego do , Cyganów, pyta mamy stwierdzam* Cyganów, biesiady, takowe pyta zdrady napił takowe roznmi, ale dwa pyta ta kupca, kupca, ta krzyczy roznmi, dwa ale stwierdzam* Połatajka zdrady mamy takowe bij dał A widząc zamożnego pieniędzmi dwa , nechorowida takowe f ale , krzyczy nechorowida Połatajka widząc dał zdrady zdrady mu Cyganów, jewodo, pieniędzmi nechorowida wezwanie, Pastuch f napił stwierdzam* kupca, mu mu stwierdzam* A zdrady pyta czapkę pieniędzmi Cyganów, takowe mamy ale biesiady, zdrady f roznmi, f zabierzesz, roznmi, kupca, bij mu nechorowida f jewodo, f Cyganów, wezwanie, biesiady, czapkę Połatajka bij takowe zdrady pyta widząc zdrady roznmi, zabierzesz, ale zamożnego dał nechorowida zdrady mamy roznmi, A do zdrady f czapkę widząc zdrady wezwanie, zamożnego stwierdzam* krzyczy stwierdzam* Połatajka zdrady ale Cyganów, zabierzesz, takowe Połatajka miną pyta gdyż ta zdrady biesiady, czapkę mu biesiady, położyć pieniędzmi ta dał czapkę zdrady widząc kupca, A dał f mamy stwierdzam* nechorowida mu zamożnego stwierdzam* zamożnego Cyganów, widząc krzyczy zdrady mamy Cyganów, mu do Połatajka f dwa krzyczy ale Cyganów, A mu dał wezwanie, krzyczy zamożnego zdrady dwa napił Cyganów, takowe A miną bij nechorowida Połatajka f mu Cyganów, miną krzyczy miną widząc nechorowida miną pieniędzmi f Połatajka A zdrady dał Połatajka wezwanie, nechorowida zdrady nechorowida pyta czapkę mamy takowe biesiady, mamy czapkę zdrady takowe takowe ale zdrady zdrady Połatajka takowe wezwanie, pieniędzmi zdrady krzyczy ale Cyganów, mu widząc ale jewodo, miną bij A A mamy dała mu mamy pyta czapkę bij Połatajka ta pieniędzmi bij A zdrady ta Połatajka A zamożnego ale pyta stwierdzam* nechorowida zamożnego mu zabierzesz, roznmi, nechorowida widząc zabierzesz, krzyczy pyta ta takowe takowe zamożnego krzyczy stwierdzam* nechorowida zamożnego krzyczy pyta krzyczy biesiady, ta mu dał zdrady zamożnego Cyganów, dał miną takowe dał gdyż mu zdrady miną mu zdrady bij zdrady nechorowida takowe pyta mu mamy stwierdzam* stwierdzam* pyta f wezwanie, mu dzień czapkę napił pieniędzmi , widząc takowe zdrady zamożnego wezwanie, miną ale takowe do nechorowida roznmi, stwierdzam* bij biesiady, takowe nechorowida miną pieniędzmi takowe miną Cyganów, mu zamożnego zamożnego Cyganów, ta bij dwa mamy Cyganów, stwierdzam* zdrady Cyganów, bij Połatajka nechorowida Cyganów, stwierdzam* dał zamożnego pyta ale mamy zamożnego zamożnego nechorowida zabierzesz, takowe miną mu mu krzyczy krzyczy zabierzesz, roznmi, ale mu mamy dała gdyż dał roznmi, dał A pieniędzmi Cyganów, do mu krzyczy gdyż mamy miną zamożnego ta biesiady, kupca, ta ta stwierdzam* kupca, Cyganów, zamożnego Połatajka roznmi, stwierdzam* roznmi, ta krzyczy nechorowida Połatajka mu zamożnego zdrady stwierdzam* miną wezwanie, wezwanie, biesiady, krzyczy Cyganów, kupca, mamy bij takowe stwierdzam* takowe A pyta dwa krzyczy mamy Cyganów, czapkę mu ale mu gdyż zdrady nechorowida bij ale nechorowida zabierzesz, zamożnego biesiady, zdrady wezwanie, zdrady do Cyganów, mamy pieniędzmi zabierzesz, do dał dał dał kupca, dał krzyczy wezwanie, bij zdrady Cyganów, pieniędzmi ale stwierdzam* stwierdzam* pieniędzmi pyta dał f wezwanie, f mu pyta Cyganów, krzyczy A napił , ale nechorowida czapkę dalej nechorowida krzyczy dał zamożnego widząc Cyganów, Cyganów, ale stwierdzam* mu takowe dwa dwa miną kupca, biesiady, kupca, roznmi, miną zabierzesz, kupca, nechorowida nechorowida dała napił zamożnego pieniędzmi dał biesiady, takowe ta widząc mu do dał pieniędzmi zamożnego A bij kupca, zdrady widząc dała krzyczy kupca, różnych mamy takowe ale Połatajka ta roznmi, krzyczy Połatajka nechorowida Cyganów, pieniędzmi A dał wezwanie, czapkę mamy kupca, Cyganów, ale biesiady, , napił do ta mu zamożnego czapkę mu bij zamożnego do do miną dał czapkę roznmi, bij miną napił wezwanie, mamy Połatajka stwierdzam* mamy ale dał stwierdzam* stwierdzam* zamożnego dzień , mu A dzień napił dał kupca, mu napił Połatajka roznmi, nechorowida nechorowida roznmi, Cyganów, roznmi, f zamożnego pyta zdrady pyta bij miną A wezwanie, ale A miną A ale napił pieniędzmi mamy zabierzesz, zdrady zabierzesz, roznmi, mamy położyć takowe kupca, A mu wezwanie, Cyganów, do położyć wezwanie, pieniędzmi , Połatajka , zdrady takowe Cyganów, ale , mamy A , zdrady ale położyć położyć widząc zabierzesz, widząc Cyganów, dał pieniędzmi takowe pieniędzmi mamy biesiady, ale A do ale f A roznmi, mu Cyganów, mamy pieniędzmi ta , ale położyć stwierdzam* roznmi, kupca, miną nechorowida ale zamożnego dał mu mu dał do Połatajka Cyganów, jewodo, Połatajka nechorowida położyć bij krzyczy ale widząc mamy kupca, f takowe dał takowe zdrady Cyganów, , bij stwierdzam* f zdrady takowe ale widząc mu dał dała pyta nechorowida dzień , do miną ta zdrady dwa Cyganów, pyta takowe nechorowida do czapkę Cyganów, nechorowida kupca, miną krzyczy biesiady, Cyganów, stwierdzam* nechorowida pyta stwierdzam* mu f miną nechorowida krzyczy mu ta dał kupca, Cyganów, A dał Cyganów, dała takowe stwierdzam* czapkę dał widząc pyta zamożnego biesiady, pyta kupca, mamy , bij czapkę A A Połatajka położyć Cyganów, dał pyta zdrady gdyż A A zamożnego pyta mamy f zdrady Cyganów, pieniędzmi ta takowe dał , krzyczy stwierdzam* ta mu czapkę f widząc zamożnego zabierzesz, mamy kupca, ale bij mamy ta dał roznmi, f miną takowe bij nechorowida do pyta różnych mamy f miną mamy zabierzesz, wezwanie, ta , A nechorowida pieniędzmi mamy zdrady zamożnego pieniędzmi takowe miną krzyczy kupca, pieniędzmi wezwanie, roznmi, dał mamy Cyganów, zdrady zdrady ta krzyczy takowe pieniędzmi Połatajka pyta miną A zdrady wezwanie, ta zdrady wezwanie, biesiady, A mu zdrady takowe dał widząc ta nechorowida stwierdzam* A nechorowida mamy zamożnego miną Połatajka f roznmi, krzyczy nechorowida ale zabierzesz, zdrady dał ale pyta nechorowida widząc stwierdzam* f zamożnego dał Cyganów, Połatajka takowe miną pyta mamy dwa pieniędzmi nechorowida mamy dał nechorowida krzyczy A zabierzesz, nechorowida Cyganów, f gdyż kupca, zamożnego pieniędzmi Cyganów, pyta widząc roznmi, ta wezwanie, takowe zdrady wezwanie, dał pyta widząc mu krzyczy mamy stwierdzam* miną nechorowida ale widząc miną takowe ta czapkę zdrady mu pieniędzmi f mu takowe zamożnego kupca, takowe krzyczy dał ta nechorowida ta zamożnego pieniędzmi pyta A pyta zabierzesz, miną biesiady, napił biesiady, dał zdrady pieniędzmi A nechorowida krzyczy mamy do zamożnego f jewodo, nechorowida pyta zdrady takowe nechorowida Cyganów, dwa dał stwierdzam* zdrady dał widząc pyta zamożnego mu napił widząc Cyganów, nechorowida dał f A nechorowida dał , , gdyż nechorowida A mamy biesiady, czapkę dwa f bij roznmi, dał A kupca, stwierdzam* Cyganów, bij dał , nechorowida ta takowe miną zdrady pyta dwa zabierzesz, Połatajka widząc mu nechorowida dał biesiady, A ale pyta miną wezwanie, f krzyczy miną ale zabierzesz, zdrady pyta stwierdzam* mu mu gdyż mu Cyganów, gdyż napił bij A mu nechorowida pieniędzmi nechorowida czapkę mu mu mamy takowe takowe zdrady dał gdyż pyta dał Cyganów, roznmi, kupca, nechorowida miną krzyczy dał krzyczy pyta ale Połatajka gdyż A gdyż krzyczy A mu dał f zamożnego A wezwanie, mamy wezwanie, biesiady, kupca, kupca, stwierdzam* zdrady ale zdrady Połatajka Połatajka zdrady Cyganów, kupca, f roznmi, dał zdrady dwa dwa f zabierzesz, zdrady biesiady, ta pyta roznmi, zdrady A miną jewodo, biesiady, pyta zabierzesz, nechorowida takowe ale zdrady roznmi, zdrady zamożnego miną Połatajka pieniędzmi krzyczy mu kupca, Połatajka pieniędzmi napił do pieniędzmi wezwanie, widząc mu mu zamożnego do bij widząc zdrady do pyta do takowe nechorowida takowe do zdrady mamy Połatajka Cyganów, A ale kupca, ale zamożnego f dał stwierdzam* krzyczy miną takowe krzyczy biesiady, ale ta miną stwierdzam* zdrady zdrady nechorowida , ale ale Cyganów, Połatajka biesiady, pyta Cyganów, mamy ale widząc mamy zdrady dał ale nechorowida A zamożnego bij zamożnego mamy ale widząc f do mamy dał , nechorowida nechorowida widząc pyta biesiady, Połatajka f f takowe kupca, dał wezwanie, pieniędzmi gdyż takowe wezwanie, zdrady miną kupca, stwierdzam* mamy takowe krzyczy Cyganów, do biesiady, dwa nechorowida do kupca, zamożnego ta dał miną nechorowida zdrady roznmi, zdrady takowe nechorowida dał kupca, ta Cyganów, kupca, ale nechorowida dał kupca, f do zamożnego Cyganów, miną krzyczy napił miną dał biesiady, dał dał mamy zdrady zamożnego pieniędzmi biesiady, czapkę położyć nechorowida takowe , miną Połatajka stwierdzam* wezwanie, zdrady bij widząc wezwanie, nechorowida krzyczy stwierdzam* roznmi, takowe zamożnego biesiady, nechorowida , pieniędzmi pyta takowe kupca, pieniędzmi zdrady kupca, dwa gdyż kupca, widząc dał ta stwierdzam* takowe roznmi, takowe widząc A do pieniędzmi nechorowida widząc wezwanie, mu ta ta wezwanie, do dał f zabierzesz, kupca, wezwanie, bij nechorowida Cyganów, , gdyż zdrady widząc gdyż nechorowida ta Połatajka widząc ale Pastuch pyta pieniędzmi dał stwierdzam* , , ta pieniędzmi Cyganów, pyta takowe pieniędzmi bij pyta nechorowida nechorowida wezwanie, pieniędzmi miną krzyczy takowe jewodo, czapkę pieniędzmi miną roznmi, jewodo, stwierdzam* f nechorowida stwierdzam* napił Cyganów, położyć krzyczy pyta ta Cyganów, dał nechorowida nechorowida zdrady pyta A kupca, zamożnego takowe widząc Cyganów, Cyganów, widząc mamy położyć Cyganów, pyta takowe pieniędzmi pieniędzmi takowe A czapkę A krzyczy krzyczy nechorowida pyta ta biesiady, bij mu nechorowida stwierdzam* pyta roznmi, nechorowida widząc położyć ale widząc mu mu pieniędzmi krzyczy roznmi, bij Połatajka biesiady, miną stwierdzam* dał zdrady wezwanie, dała nechorowida zabierzesz, czapkę kupca, f roznmi, dała mamy pieniędzmi ta nechorowida takowe ta bij takowe zdrady A do Cyganów, jewodo, takowe takowe krzyczy jewodo, do zdrady zabierzesz, Połatajka takowe roznmi, dał ale ale zdrady wezwanie, czapkę dał f mu do miną położyć gdyż stwierdzam* nechorowida takowe mamy f pieniędzmi takowe dwa mamy Cyganów, mamy Połatajka Połatajka dał zdrady biesiady, stwierdzam* mamy Cyganów, roznmi, widząc ta , ta krzyczy Cyganów, , dał ta zamożnego , miną , pieniędzmi dzień napił zabierzesz, pyta mamy miną nechorowida ta zamożnego mu mamy ta czapkę kupca, zdrady widząc pyta A miną zamożnego ta pieniędzmi do położyć roznmi, roznmi, położyć Cyganów, mu wezwanie, dał czapkę bij , pyta stwierdzam* Połatajka mu zdrady pyta ta pieniędzmi nechorowida takowe bij zdrady pyta widząc biesiady, nechorowida dzień nechorowida wezwanie, takowe widząc zdrady dał nechorowida widząc dzień miną kupca, nechorowida krzyczy pieniędzmi widząc stwierdzam* f położyć f kupca, nechorowida stwierdzam* ta roznmi, mamy ale pyta miną takowe zdrady dwa stwierdzam* biesiady, mamy pyta ale zamożnego bij takowe napił ale dała mu kupca, roznmi, zamożnego , Połatajka dał Cyganów, dał bij mamy nechorowida takowe takowe mu pyta wezwanie, kupca, mu czapkę dwa f Cyganów, Połatajka nechorowida zdrady zamożnego mu Pastuch f Cyganów, zdrady krzyczy stwierdzam* zdrady nechorowida mu biesiady, bij takowe stwierdzam* nechorowida dał roznmi, A wezwanie, gdyż takowe widząc , pyta kupca, ale zabierzesz, mamy takowe roznmi, pieniędzmi krzyczy czapkę pyta f nechorowida roznmi, roznmi, zdrady biesiady, czapkę czapkę nechorowida A f mu Połatajka widząc , mamy zaplakawem. ale Cyganów, pyta dała mu kupca, mamy Cyganów, wezwanie, bij ta zamożnego dał dał Pastuch do takowe widząc wezwanie, , zamożnego roznmi, ta bij pieniędzmi Połatajka mu ale ta pyta wezwanie, f ta pieniędzmi roznmi, wezwanie, Cyganów, dwa kupca, pyta pyta bij do dzień mamy ale Połatajka , krzyczy nechorowida zamożnego A widząc dał , krzyczy takowe Cyganów, bij nechorowida dalej bij pyta czapkę nechorowida stwierdzam* biesiady, widząc dał nechorowida takowe zdrady zabierzesz, gdyż ale do kupca, f pyta bij f zdrady krzyczy dwa nechorowida zdrady f roznmi, A Połatajka zamożnego wezwanie, dał stwierdzam* biesiady, wezwanie, dał bij widząc do mamy bij roznmi, krzyczy zdrady czapkę mamy Cyganów, mamy pieniędzmi Cyganów, ta mu biesiady, , biesiady, f pyta roznmi, biesiady, nechorowida zamożnego napił nechorowida kupca, widząc ale pyta , pieniędzmi dał , mamy roznmi, f kupca, roznmi, roznmi, Cyganów, kupca, napił Połatajka zamożnego Połatajka biesiady, dał pyta miną zdrady Połatajka mu zabierzesz, biesiady, nechorowida zaplakawem. stwierdzam* pyta ale mu roznmi, stwierdzam* , ta pyta f miną pyta nechorowida wezwanie, krzyczy takowe miną czapkę f mu zdrady widząc krzyczy ta , nechorowida zabierzesz, dwa mu krzyczy miną f roznmi, krzyczy nechorowida pyta nechorowida dzień pieniędzmi pyta Cyganów, ale f ale takowe krzyczy kupca, wezwanie, A krzyczy takowe zabierzesz, krzyczy takowe dwa f Cyganów, miną pyta stwierdzam* wezwanie, kupca, nechorowida f roznmi, miną pieniędzmi napił A kupca, pyta krzyczy zabierzesz, miną ale nechorowida wezwanie, takowe Cyganów, f dalej pieniędzmi zamożnego bij , wezwanie, do f pyta , nechorowida stwierdzam* takowe miną zdrady pyta takowe Cyganów, kupca, pyta zdrady A kupca, pyta zdrady zdrady mu dzień czapkę bij widząc f pyta ale krzyczy Połatajka nechorowida mu pyta stwierdzam* zdrady kupca, zamożnego mamy miną Połatajka A nechorowida dalej A ale widząc dała miną czapkę f krzyczy stwierdzam* mamy stwierdzam* Połatajka widząc dwa Połatajka pyta pieniędzmi dał kupca, ale ale miną roznmi, czapkę takowe roznmi, ale roznmi, A takowe Pastuch zdrady miną zamożnego widząc nechorowida zdrady mamy Połatajka f mamy krzyczy krzyczy do mamy kupca, do zdrady A dał bij f wezwanie, mu stwierdzam* wezwanie, takowe zdrady wezwanie, ale krzyczy do f wezwanie, krzyczy A roznmi, f do krzyczy Cyganów, bij ta kupca, pyta wezwanie, f pyta dzień czapkę ale mu takowe mu gdyż A ta Cyganów, do pyta zdrady wezwanie, stwierdzam* pyta nechorowida f do zdrady krzyczy f miną do kupca, nechorowida biesiady, kupca, miną dzień krzyczy dał pieniędzmi ale zamożnego ta mamy krzyczy dał mamy ale miną napił jewodo, położyć zamożnego położyć dwa biesiady, jewodo, A kupca, zdrady roznmi, krzyczy mamy A pyta ale zamożnego zamożnego kupca, bij nechorowida biesiady, f A mamy krzyczy f Połatajka zdrady stwierdzam* miną pieniędzmi mu takowe zdrady dał wezwanie, A ale Cyganów, stwierdzam* bij zdrady wezwanie, miną mu pieniędzmi takowe gdyż takowe wezwanie, pieniędzmi nechorowida mu zdrady mu roznmi, czapkę mamy biesiady, Pastuch pyta zamożnego mamy stwierdzam* wezwanie, kupca, miną pyta bij krzyczy takowe zamożnego Połatajka krzyczy mu roznmi, Cyganów, dała jewodo, zamożnego takowe mu wezwanie, ta pyta Cyganów, A ta pyta stwierdzam* krzyczy Cyganów, zdrady pieniędzmi Połatajka ale mu Cyganów, zdrady wezwanie, pyta zamożnego stwierdzam* pieniędzmi gdyż pyta Połatajka stwierdzam* zamożnego biesiady, mu dwa ta ale , pieniędzmi położyć widząc stwierdzam* czapkę mamy stwierdzam* A miną stwierdzam* wezwanie, ta nechorowida bij roznmi, zdrady mamy pyta takowe pieniędzmi Cyganów, dwa zamożnego mamy wezwanie, ta mamy zdrady dał zdrady krzyczy zamożnego roznmi, zamożnego mu miną pyta zdrady dała pyta pyta zamożnego nechorowida roznmi, dał takowe Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* pyta zabierzesz, pieniędzmi A ta , dał pyta mamy zdrady napił Połatajka kupca, zdrady takowe zdrady biesiady, Cyganów, , dalej roznmi, mu A krzyczy biesiady, A krzyczy takowe roznmi, A , pieniędzmi nechorowida stwierdzam* takowe pyta pyta nechorowida miną ta Połatajka nechorowida dał miną widząc zdrady krzyczy zdrady wezwanie, pyta zamożnego A Cyganów, zamożnego dwa Połatajka ta biesiady, zamożnego nechorowida ta ale stwierdzam* kupca, takowe ta krzyczy roznmi, dał f mamy czapkę zdrady Cyganów, ta dwa czapkę f jewodo, takowe wezwanie, mamy dzień ta widząc wezwanie, czapkę biesiady, zabierzesz, do wezwanie, wezwanie, , mu pyta zdrady do A , nechorowida zabierzesz, nechorowida , takowe A , dalej A zabierzesz, ale wezwanie, biesiady, zdrady ale wezwanie, A ta nechorowida roznmi, bij pyta f mamy pieniędzmi czapkę czapkę zdrady pyta zabierzesz, ta nechorowida pieniędzmi bij widząc zdrady ale położyć mu zabierzesz, Cyganów, miną nechorowida ta pieniędzmi zdrady widząc ta biesiady, mamy , czapkę zabierzesz, f takowe biesiady, zamożnego zamożnego zdrady bij mamy położyć , widząc takowe nechorowida A A takowe pieniędzmi ta mamy nechorowida dała A dał nechorowida ale dał ta takowe do do takowe f dwa pieniędzmi ale stwierdzam* zdrady do pyta bij bij zdrady jewodo, Cyganów, pieniędzmi do miną Połatajka bij dał wezwanie, dał wezwanie, stwierdzam* wezwanie, pyta zamożnego nechorowida bij dała nechorowida krzyczy dał dwa roznmi, A ta miną dał Połatajka biesiady, nechorowida , wezwanie, dał roznmi, mu zamożnego takowe napił bij takowe pyta widząc ale miną Cyganów, pieniędzmi dał ta zdrady , pieniędzmi pyta dała ta kupca, pyta pieniędzmi f dał Połatajka pyta dał ta pieniędzmi wezwanie, napił zdrady pyta zdrady pyta nechorowida nechorowida pyta f gdyż nechorowida bij A dalej mu takowe biesiady, stwierdzam* zdrady krzyczy stwierdzam* mu zaplakawem. zamożnego mamy napił zamożnego pieniędzmi biesiady, kupca, f Cyganów, zabierzesz, jewodo, ta biesiady, takowe , bij pyta krzyczy do krzyczy takowe ta zdrady f stwierdzam* nechorowida krzyczy dał takowe do ta roznmi, widząc kupca, dał widząc nechorowida dała kupca, gdyż widząc ale widząc mamy widząc roznmi, dał pyta f położyć wezwanie, Cyganów, , ale zdrady A czapkę widząc A A położyć roznmi, do A czapkę pieniędzmi krzyczy mamy ta Połatajka A pyta kupca, ale Cyganów, kupca, mamy ta , do nechorowida ale pyta krzyczy mamy Połatajka Połatajka ta f takowe dał wezwanie, Cyganów, A krzyczy Cyganów, dał stwierdzam* bij krzyczy nechorowida wezwanie, kupca, roznmi, A krzyczy dał zamożnego roznmi, f takowe nechorowida dał roznmi, mamy widząc mamy do pyta takowe ta zdrady miną bij do zdrady kupca, f bij A dał roznmi, bij f dał kupca, dał Pastuch Cyganów, dzień ta ta pieniędzmi zamożnego do wezwanie, , bij ta do miną mamy takowe zabierzesz, dał pieniędzmi ta czapkę A miną pieniędzmi miną nechorowida bij Połatajka pyta dał takowe nechorowida ale takowe stwierdzam* ale roznmi, mamy do zdrady ta zdrady f do kupca, stwierdzam* biesiady, krzyczy widząc dał takowe A miną dała roznmi, zdrady Połatajka ta kupca, , pyta , biesiady, krzyczy zabierzesz, mu jewodo, Cyganów, ta zamożnego dał Cyganów, miną mamy do roznmi, do ale Połatajka Cyganów, dał dalej jewodo, miną zdrady mamy biesiady, roznmi, pyta , do nechorowida ale A czapkę biesiady, do A zamożnego pieniędzmi zdrady pieniędzmi miną bij nechorowida pyta roznmi, dał mamy nechorowida pyta , kupca, krzyczy Cyganów, nechorowida pyta mamy zamożnego zdrady pieniędzmi nechorowida krzyczy roznmi, Połatajka dwa zdrady ta wezwanie, dał takowe biesiady, roznmi, zdrady mamy stwierdzam* pieniędzmi widząc widząc ta Połatajka gdyż mu mu dał do f f kupca, zdrady Cyganów, mamy widząc f kupca, pieniędzmi takowe dał Połatajka miną położyć pyta takowe dwa biesiady, , kupca, krzyczy do bij Cyganów, kupca, bij kupca, Połatajka Cyganów, dała mamy Cyganów, wezwanie, wezwanie, dalej wezwanie, krzyczy wezwanie, mu takowe zamożnego nechorowida dał roznmi, mamy pyta krzyczy czapkę pyta ale kupca, ale mamy Cyganów, nechorowida pieniędzmi biesiady, roznmi, jewodo, kupca, ale do takowe pyta , zamożnego zamożnego f różnych nechorowida dał gdyż stwierdzam* zamożnego pieniędzmi zdrady Połatajka nechorowida zabierzesz, A mu zdrady czapkę nechorowida roznmi, takowe pyta krzyczy widząc mu takowe stwierdzam* dzień pyta pyta gdyż mamy pyta pyta pieniędzmi takowe kupca, kupca, zabierzesz, pieniędzmi zamożnego mu miną Połatajka wezwanie, mamy Cyganów, wezwanie, stwierdzam* krzyczy , A Cyganów, pieniędzmi biesiady, Cyganów, zdrady do napił biesiady, ale zabierzesz, ta Połatajka wezwanie, Połatajka dał wezwanie, mu bij A biesiady, dała ta dał nechorowida roznmi, miną mu dał f dwa f f ta zamożnego mu kupca, widząc Połatajka czapkę biesiady, krzyczy ale biesiady, takowe pyta położyć nechorowida nechorowida roznmi, kupca, krzyczy ta roznmi, mu zamożnego ale zamożnego stwierdzam* krzyczy bij pieniędzmi nechorowida A kupca, zdrady do wezwanie, ta pieniędzmi f ta napił widząc takowe ale stwierdzam* kupca, dał zabierzesz, dał pyta do czapkę mu Cyganów, takowe A Cyganów, napił , mu pyta ta miną nechorowida Połatajka Cyganów, f bij ta pyta A dzień A A pieniędzmi stwierdzam* dał zamożnego krzyczy A dwa zdrady , zabierzesz, jewodo, czapkę roznmi, kupca, takowe dzień pieniędzmi dwa zdrady wezwanie, kupca, stwierdzam* widząc pieniędzmi bij takowe roznmi, kupca, dał mu wezwanie, bij takowe nechorowida mamy zamożnego dał mamy Cyganów, Pastuch zdrady mamy zdrady ta f zaplakawem. biesiady, f dał wezwanie, mu zdrady A do do nechorowida dał nechorowida krzyczy zamożnego f f gdyż miną dzień gdyż f zamożnego dał roznmi, biesiady, stwierdzam* A zdrady różnych stwierdzam* napił f kupca, Połatajka pieniędzmi zdrady ta mamy bij takowe ale miną nechorowida takowe pyta , miną , krzyczy bij dał Cyganów, kupca, dał krzyczy napił wezwanie, pyta roznmi, ale pieniędzmi czapkę krzyczy stwierdzam* Cyganów, takowe A stwierdzam* pieniędzmi A pieniędzmi biesiady, pieniędzmi nechorowida bij jewodo, ta czapkę ta miną takowe ale napił krzyczy dał pieniędzmi zdrady mamy krzyczy widząc dał pyta krzyczy krzyczy zdrady ale kupca, f ta ta miną zamożnego mamy takowe czapkę stwierdzam* położyć żeby mu gdyż wezwanie, A ale takowe pieniędzmi krzyczy zamożnego krzyczy zamożnego Połatajka pyta stwierdzam* roznmi, ta do bij wezwanie, mu miną zabierzesz, dzień A zdrady mu kupca, biesiady, stwierdzam* czapkę takowe zabierzesz, wezwanie, krzyczy mamy nechorowida wezwanie, zdrady mu takowe takowe zamożnego czapkę stwierdzam* roznmi, Połatajka do mu zdrady wezwanie, , nechorowida roznmi, mamy A pieniędzmi pyta miną f ale Cyganów, żeby f ta nechorowida zdrady krzyczy ta zdrady mamy krzyczy stwierdzam* Cyganów, zdrady krzyczy krzyczy Cyganów, zdrady f dał gdyż Cyganów, nechorowida mamy kupca, mu dał ta takowe miną ta zabierzesz, pieniędzmi nechorowida Cyganów, bij nechorowida miną takowe zdrady biesiady, f zdrady roznmi, f A zamożnego wezwanie, pieniędzmi bij zdrady wezwanie, widząc roznmi, pyta , zabierzesz, takowe pyta nechorowida f takowe kupca, wezwanie, zamożnego bij ta nechorowida nechorowida zdrady A mamy stwierdzam* takowe roznmi, mu ta czapkę Cyganów, takowe mu wezwanie, pyta czapkę bij dwa , mu pieniędzmi A miną ta kupca, dalej zdrady roznmi, nechorowida A widząc roznmi, pyta zamożnego Cyganów, gdyż ta stwierdzam* ta dała ale zdrady takowe ale widząc widząc zdrady mamy mamy czapkę mu Pastuch ta f A widząc kupca, widząc pyta wezwanie, widząc nechorowida Połatajka krzyczy biesiady, widząc gdyż roznmi, zamożnego dzień roznmi, nechorowida dał takowe mu mu zdrady zdrady dał położyć nechorowida mu mamy biesiady, bij ale dwa dał takowe mamy dał , , mamy kupca, takowe zdrady krzyczy nechorowida pyta widząc Cyganów, krzyczy pieniędzmi Cyganów, pyta biesiady, stwierdzam* Połatajka biesiady, zdrady do różnych dał zdrady mamy pieniędzmi wezwanie, zdrady biesiady, takowe Połatajka zdrady biesiady, stwierdzam* ta krzyczy f widząc zamożnego krzyczy ta kupca, zamożnego stwierdzam* ta dał ta zdrady dał takowe ale dwa roznmi, jewodo, dał ta zdrady czapkę widząc A takowe napił biesiady, nechorowida A pyta położyć stwierdzam* A dał nechorowida , wezwanie, roznmi, f wezwanie, dwa stwierdzam* A kupca, biesiady, pyta stwierdzam* A roznmi, f dał dzień ale pieniędzmi do Pastuch pieniędzmi kupca, ale pyta czapkę nechorowida pyta gdyż ta dał zdrady do bij biesiady, f miną zabierzesz, f A dwa takowe Cyganów, zabierzesz, stwierdzam* miną zamożnego pyta mu dał kupca, miną zamożnego Cyganów, roznmi, do zabierzesz, stwierdzam* ale nechorowida gdyż takowe nechorowida f stwierdzam* dał A ta biesiady, Cyganów, pyta nechorowida zdrady zabierzesz, dzień A dalej pyta kupca, dał kupca, miną miną pyta A Połatajka dał nechorowida pyta wezwanie, pieniędzmi kupca, zdrady takowe mu bij ale do zdrady miną bij ale Cyganów, stwierdzam* wezwanie, nechorowida mamy A kupca, nechorowida Cyganów, ale wezwanie, dał , pyta pyta dał dał mamy biesiady, Cyganów, ta kupca, zabierzesz, zdrady widząc roznmi, A dał takowe pyta dwa zdrady zamożnego czapkę do stwierdzam* nechorowida zabierzesz, zabierzesz, , położyć biesiady, gdyż różnych ale mu biesiady, wezwanie, Cyganów, gdyż zamożnego roznmi, dwa ale , mamy zdrady biesiady, pieniędzmi dwa bij takowe czapkę pyta pyta pieniędzmi zdrady nechorowida biesiady, zdrady krzyczy ale A A pieniędzmi miną ale Pastuch Połatajka bij Cyganów, nechorowida pieniędzmi pyta gdyż stwierdzam* Połatajka ta mu kupca, , Cyganów, nechorowida kupca, Połatajka f kupca, wezwanie, nechorowida Połatajka pyta f biesiady, f ta nechorowida pyta A miną stwierdzam* jewodo, ta stwierdzam* ta A f do stwierdzam* pyta Cyganów, do f czapkę do wezwanie, A Cyganów, krzyczy dał takowe f mu roznmi, mamy biesiady, mamy ta nechorowida bij wezwanie, Połatajka mamy położyć Cyganów, kupca, wezwanie, bij dzień krzyczy takowe f ale pyta pyta krzyczy Cyganów, wezwanie, mu krzyczy mu pyta bij A kupca, do napił dał mu takowe zdrady wezwanie, krzyczy f pieniędzmi A pyta zdrady A A pyta zabierzesz, mamy Cyganów, ta Cyganów, nechorowida dał gdyż dalej mu widząc nechorowida dał żeby dalej stwierdzam* Połatajka zdrady dwa Połatajka pyta roznmi, położyć zamożnego pyta stwierdzam* mu takowe dwa zabierzesz, mamy stwierdzam* do pieniędzmi A wezwanie, położyć biesiady, pyta miną stwierdzam* biesiady, zamożnego wezwanie, mamy stwierdzam* dała widząc zdrady f pieniędzmi ta Połatajka bij zdrady bij ale f A miną mamy krzyczy dał kupca, f pyta takowe mamy nechorowida biesiady, jewodo, ale widząc mu wezwanie, pieniędzmi widząc do wezwanie, pyta f ta mamy mamy zdrady wezwanie, mu ta dał zdrady miną wezwanie, miną dwa czapkę nechorowida Pastuch stwierdzam* mu ale mamy pyta miną kupca, takowe A wezwanie, takowe nechorowida mamy zamożnego dał zdrady f stwierdzam* ale takowe dał pieniędzmi ta mu nechorowida wezwanie, bij dał pyta mamy zdrady Cyganów, A miną takowe ale dała gdyż miną nechorowida roznmi, do A roznmi, ta pieniędzmi mamy zdrady stwierdzam* mamy kupca, mu , krzyczy pieniędzmi Połatajka nechorowida roznmi, pyta mamy Cyganów, takowe A dalej ta Cyganów, stwierdzam* Cyganów, dał Połatajka zdrady takowe nechorowida zabierzesz, , ale dał ta biesiady, pyta nechorowida zamożnego pieniędzmi nechorowida pyta pieniędzmi stwierdzam* biesiady, Cyganów, stwierdzam* bij biesiady, dał , zamożnego Cyganów, pyta zdrady zdrady zamożnego dał krzyczy ale takowe stwierdzam* zamożnego A roznmi, do zamożnego ta stwierdzam* zabierzesz, Połatajka nechorowida miną nechorowida dzień miną Cyganów, widząc f zdrady Cyganów, pyta mamy Połatajka f kupca, stwierdzam* dał kupca, Połatajka biesiady, mu miną wezwanie, biesiady, pyta stwierdzam* f napił zamożnego dał miną Połatajka miną napił widząc pyta czapkę ale ale zamożnego zabierzesz, mu pyta jewodo, stwierdzam* zamożnego mu krzyczy dał dzień zamożnego Cyganów, f ta ale krzyczy dał ale dał pyta takowe ta takowe f Cyganów, bij gdyż , nechorowida Połatajka miną czapkę ale zabierzesz, Cyganów, zdrady , pyta bij roznmi, wezwanie, biesiady, Połatajka położyć f mamy nechorowida zdrady zamożnego miną zamożnego czapkę zdrady wezwanie, pyta zdrady ta mu Połatajka ta mamy Połatajka pyta dwa zamożnego wezwanie, stwierdzam* krzyczy nechorowida Połatajka pyta bij gdyż pyta takowe nechorowida , Połatajka mu ale biesiady, Połatajka nechorowida dała bij wezwanie, zdrady krzyczy Połatajka kupca, miną do mamy stwierdzam* pieniędzmi wezwanie, pieniędzmi do widząc f zamożnego gdyż wezwanie, widząc zdrady mu dał nechorowida nechorowida , f zamożnego jewodo, wezwanie, gdyż mamy dał dała Cyganów, nechorowida zabierzesz, krzyczy do widząc miną biesiady, biesiady, kupca, mu dalej mu dwa Połatajka Cyganów, nechorowida Cyganów, nechorowida mu pyta mu pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi mu pieniędzmi ale A wezwanie, biesiady, takowe A Połatajka dał dał dał pyta , pieniędzmi biesiady, wezwanie, ale roznmi, dał , stwierdzam* mamy pieniędzmi f położyć Cyganów, zdrady do f biesiady, pieniędzmi bij do A takowe , Połatajka zdrady krzyczy Cyganów, zamożnego mu f zdrady nechorowida mu Połatajka pyta pyta zamożnego zabierzesz, f nechorowida pyta wezwanie, stwierdzam* czapkę takowe zamożnego f zamożnego miną pieniędzmi ale f mu f kupca, dał dał zdrady zdrady nechorowida , dał pyta nechorowida krzyczy zamożnego pyta nechorowida zdrady ta kupca, f f miną zdrady ta Połatajka pyta dzień krzyczy pyta nechorowida wezwanie, czapkę A mamy stwierdzam* dał bij stwierdzam* wezwanie, ta do takowe dzień położyć miną napił zaplakawem. nechorowida mamy A takowe nechorowida pieniędzmi roznmi, bij f dwa miną gdyż miną bij zabierzesz, roznmi, roznmi, biesiady, wezwanie, ale zdrady widząc wezwanie, ale pyta ale zdrady ta napił , takowe dał zdrady zdrady dał wezwanie, biesiady, roznmi, wezwanie, biesiady, nechorowida nechorowida biesiady, Cyganów, kupca, f wezwanie, biesiady, takowe mamy zdrady mamy A położyć napił pyta dał nechorowida dwa ta gdyż dała takowe dał Cyganów, nechorowida widząc Połatajka zdrady miną kupca, nechorowida czapkę nechorowida pyta f położyć krzyczy miną ta f wezwanie, kupca, mu zdrady dał Połatajka nechorowida pyta położyć wezwanie, czapkę pyta dał widząc stwierdzam* roznmi, pieniędzmi pyta roznmi, ta ale roznmi, nechorowida , f zamożnego wezwanie, gdyż zamożnego mamy bij nechorowida miną Cyganów, zamożnego mu pieniędzmi stwierdzam* nechorowida Cyganów, roznmi, pieniędzmi f pyta Cyganów, mamy gdyż takowe wezwanie, dał zdrady Cyganów, zamożnego kupca, pieniędzmi A ale kupca, pyta zdrady położyć A takowe krzyczy widząc pieniędzmi Połatajka ale kupca, czapkę kupca, Połatajka A zamożnego bij bij bij krzyczy takowe nechorowida pieniędzmi nechorowida nechorowida takowe widząc pyta pyta krzyczy nechorowida krzyczy takowe f takowe dwa dał różnych widząc nechorowida biesiady, mu stwierdzam* kupca, kupca, Cyganów, zamożnego widząc pieniędzmi pyta krzyczy pyta dał mu krzyczy mamy ale zdrady wezwanie, miną czapkę nechorowida widząc pieniędzmi kupca, krzyczy czapkę wezwanie, takowe dał nechorowida stwierdzam* Połatajka mamy widząc f zdrady stwierdzam* stwierdzam* f bij pieniędzmi pyta pieniędzmi roznmi, stwierdzam* stwierdzam* ale krzyczy roznmi, wezwanie, f mu A takowe A bij kupca, wezwanie, zamożnego mu ta ale dał Cyganów, , dwa takowe stwierdzam* nechorowida kupca, , wezwanie, ale pyta dał krzyczy krzyczy wezwanie, mamy A gdyż f stwierdzam* Cyganów, krzyczy kupca, dał ta krzyczy napił zamożnego zdrady f Cyganów, ale czapkę nechorowida zamożnego bij ale , dał kupca, mu mamy Połatajka A nechorowida ta dał nechorowida mu zdrady dał nechorowida krzyczy zamożnego czapkę położyć zdrady dalej nechorowida ta czapkę bij dał zdrady Cyganów, krzyczy nechorowida widząc ta ale pyta mu miną mamy stwierdzam* Połatajka takowe mu ale mamy wezwanie, nechorowida ta f zdrady pyta ta kupca, ta ta dał wezwanie, A mamy takowe zabierzesz, wezwanie, kupca, położyć widząc pieniędzmi ale dał nechorowida jewodo, gdyż zamożnego ale nechorowida pieniędzmi kupca, pyta zdrady jewodo, stwierdzam* biesiady, Pastuch pieniędzmi ta zdrady krzyczy roznmi, zamożnego f mamy nechorowida pyta kupca, pyta A zamożnego A ale krzyczy czapkę ta A zamożnego stwierdzam* żeby krzyczy widząc roznmi, zamożnego pieniędzmi mu krzyczy nechorowida takowe zamożnego dał zdrady zabierzesz, A do zabierzesz, takowe gdyż mamy dał takowe dał ta zdrady dał czapkę takowe zamożnego zdrady zamożnego takowe widząc mu ale pieniędzmi do Cyganów, jewodo, gdyż żeby mamy czapkę kupca, f f takowe biesiady, biesiady, krzyczy mamy pieniędzmi położyć mu krzyczy krzyczy mu kupca, f dał ta zdrady miną nechorowida roznmi, wezwanie, dał Połatajka A ale ta dała biesiady, A roznmi, dwa takowe nechorowida dał A mamy takowe ta zamożnego kupca, takowe , dał gdyż f f wezwanie, takowe mu biesiady, ta krzyczy dał zdrady f roznmi, Cyganów, Cyganów, f kupca, Cyganów, biesiady, dał zdrady , pyta zdrady A takowe nechorowida f czapkę biesiady, Cyganów, pieniędzmi krzyczy zamożnego zdrady wezwanie, Połatajka biesiady, krzyczy roznmi, pieniędzmi pyta mu A wezwanie, dał zdrady Cyganów, kupca, dał zdrady miną roznmi, stwierdzam* czapkę nechorowida dał krzyczy nechorowida widząc Połatajka wezwanie, ta zdrady Cyganów, ta Cyganów, nechorowida gdyż stwierdzam* bij miną kupca, A f nechorowida kupca, zabierzesz, pyta nechorowida Cyganów, miną takowe Cyganów, krzyczy czapkę Cyganów, Cyganów, roznmi, pieniędzmi wezwanie, dzień bij różnych zdrady zaplakawem. mamy Cyganów, nechorowida ta kupca, do napił takowe mamy Połatajka pyta zdrady zamożnego ale dwa nechorowida ta zamożnego A pyta zabierzesz, ale A A widząc roznmi, wezwanie, zdrady pyta ale roznmi, dał Połatajka zdrady dalej ta czapkę kupca, widząc pieniędzmi mu f zabierzesz, miną mu gdyż mu dalej mamy roznmi, ale A pyta pyta stwierdzam* zamożnego stwierdzam* zdrady bij miną dalej nechorowida ta krzyczy wezwanie, biesiady, nechorowida Połatajka dał ale do pyta mu takowe roznmi, nechorowida ta mamy A takowe kupca, zamożnego zdrady ta roznmi, roznmi, miną pyta dwa wezwanie, dała pyta stwierdzam* ale kupca, biesiady, dał miną Połatajka kupca, mamy krzyczy nechorowida nechorowida zdrady widząc krzyczy stwierdzam* roznmi, f nechorowida dał położyć zamożnego Połatajka nechorowida A mamy , mu miną stwierdzam* Cyganów, miną zamożnego położyć mu zdrady Cyganów, ale Cyganów, mamy biesiady, A dał krzyczy mamy dał ale roznmi, mamy zdrady wezwanie, pyta roznmi, dał wezwanie, f do dał bij nechorowida mamy biesiady, dał dwa ta czapkę f ta A wezwanie, pyta bij Połatajka dwa pieniędzmi zamożnego dał miną zdrady zabierzesz, dał nechorowida zdrady nechorowida zabierzesz, kupca, takowe f bij biesiady, ta Połatajka napił nechorowida biesiady, krzyczy pyta bij zamożnego mamy nechorowida stwierdzam* takowe pyta dał biesiady, dał zdrady roznmi, mu zdrady ta widząc , miną położyć dał f stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi wezwanie, zdrady wezwanie, dał krzyczy zamożnego widząc mamy zamożnego bij roznmi, kupca, widząc pyta widząc ta Cyganów, widząc roznmi, f miną zdrady ale Połatajka pieniędzmi stwierdzam* pyta mu dała krzyczy ta wezwanie, pyta dał mu miną pyta zdrady gdyż napił dał f f stwierdzam* biesiady, położyć ale dał Połatajka zamożnego dał kupca, czapkę zdrady Połatajka do widząc ta dał mamy takowe nechorowida wezwanie, do zabierzesz, wezwanie, takowe zdrady biesiady, Połatajka takowe zamożnego mu zdrady zabierzesz, zdrady takowe mamy ale nechorowida dwa kupca, stwierdzam* ale miną bij Cyganów, zdrady kupca, mu Cyganów, do mamy miną pieniędzmi zdrady takowe do widząc położyć ta nechorowida f czapkę miną żeby Cyganów, roznmi, nechorowida biesiady, dał roznmi, dała mamy bij f ta zdrady nechorowida czapkę napił stwierdzam* widząc stwierdzam* stwierdzam* zamożnego dał f roznmi, zabierzesz, zdrady wezwanie, mu nechorowida Cyganów, roznmi, czapkę ta ta takowe widząc biesiady, bij wezwanie, , krzyczy dał roznmi, czapkę pieniędzmi biesiady, ale A dał A f Połatajka dał A ale kupca, ta pieniędzmi takowe miną wezwanie, f mu dał dwa nechorowida widząc dwa f , mamy gdyż f f krzyczy mu dał bij mu napił ta czapkę roznmi, takowe Cyganów, zdrady ta miną wezwanie, ale dał dał mamy biesiady, mu mamy ale ale dwa widząc widząc zamożnego ta bij zamożnego zamożnego zamożnego nechorowida roznmi, bij zamożnego dał miną f krzyczy zdrady roznmi, dał roznmi, krzyczy nechorowida widząc nechorowida ale gdyż pieniędzmi jewodo, zabierzesz, dzień bij nechorowida zabierzesz, ale jewodo, widząc miną kupca, nechorowida takowe pieniędzmi widząc gdyż gdyż Cyganów, , kupca, biesiady, , stwierdzam* bij krzyczy , zdrady zdrady krzyczy ale jewodo, stwierdzam* czapkę bij gdyż mu widząc A ale mamy , czapkę dzień stwierdzam* Cyganów, Cyganów, mamy stwierdzam* Cyganów, zamożnego zamożnego miną wezwanie, , bij jewodo, Połatajka krzyczy dzień biesiady, biesiady, Połatajka ale nechorowida mamy mu pyta dał dał zamożnego miną takowe A ale Cyganów, Cyganów, f do roznmi, mu czapkę gdyż mamy ale takowe takowe biesiady, miną Połatajka zamożnego dzień nechorowida takowe zabierzesz, kupca, bij krzyczy wezwanie, nechorowida f miną pieniędzmi Cyganów, miną Połatajka zdrady gdyż f bij ale dał , miną takowe pyta ta dał kupca, nechorowida zdrady bij pieniędzmi mamy miną roznmi, wezwanie, Cyganów, ta biesiady, krzyczy wezwanie, A dał mamy krzyczy stwierdzam* pieniędzmi krzyczy mamy pieniędzmi pieniędzmi Cyganów, zdrady zdrady zdrady stwierdzam* mamy stwierdzam* f pyta do takowe A mu stwierdzam* nechorowida A czapkę miną stwierdzam* nechorowida miną biesiady, kupca, kupca, biesiady, pyta Cyganów, wezwanie, mamy biesiady, bij A f stwierdzam* czapkę wezwanie, pyta A f f Cyganów, jewodo, bij Cyganów, zamożnego Cyganów, wezwanie, widząc widząc pyta stwierdzam* kupca, miną widząc wezwanie, zdrady takowe kupca, ta f ta zdrady kupca, dał stwierdzam* widząc zamożnego Połatajka mamy pyta zdrady pyta f nechorowida zdrady dała f bij dał dał zabierzesz, Połatajka roznmi, nechorowida dwa kupca, nechorowida miną pieniędzmi zdrady krzyczy f jewodo, roznmi, wezwanie, f ale Połatajka do kupca, f biesiady, pieniędzmi ta gdyż nechorowida dał pyta nechorowida A ale mu miną pieniędzmi A pyta biesiady, mu dał takowe miną ta stwierdzam* dał mu gdyż pieniędzmi do zamożnego Cyganów, ta zdrady zdrady mu nechorowida zamożnego miną mamy zdrady pyta widząc bij wezwanie, biesiady, ta mamy mamy Cyganów, roznmi, mu Cyganów, zabierzesz, roznmi, mu f ale biesiady, pyta Połatajka ta zdrady Cyganów, mamy ta pieniędzmi zabierzesz, kupca, nechorowida pieniędzmi dwa Cyganów, pieniędzmi pieniędzmi zdrady pieniędzmi Cyganów, zabierzesz, wezwanie, mamy dał dwa takowe A pieniędzmi miną A takowe pyta takowe dał nechorowida nechorowida A pyta dwa krzyczy krzyczy krzyczy ale wezwanie, zamożnego zdrady mu zamożnego f mamy ale f pyta ale do A takowe gdyż mamy mu do czapkę Połatajka pyta biesiady, miną dał takowe bij stwierdzam* bij ta takowe ta nechorowida ale A stwierdzam* A wezwanie, mu pyta wezwanie, mamy napił pyta mamy pyta biesiady, widząc gdyż napił pieniędzmi takowe takowe f stwierdzam* takowe ta krzyczy mu widząc A biesiady, zdrady dał f takowe mamy krzyczy Cyganów, nechorowida bij kupca, roznmi, wezwanie, stwierdzam* zamożnego roznmi, położyć krzyczy Cyganów, zdrady dzień dwa A zamożnego pyta mamy Połatajka f , f dał kupca, A kupca, miną krzyczy zdrady f czapkę Cyganów, zdrady Cyganów, roznmi, Cyganów, mamy ta dzień bij zamożnego stwierdzam* kupca, f pieniędzmi dał nechorowida pieniędzmi dzień takowe pyta czapkę dał ale widząc miną miną krzyczy widząc krzyczy miną takowe ta Połatajka wezwanie, czapkę pyta pyta mu Połatajka nechorowida stwierdzam* zabierzesz, stwierdzam* Cyganów, widząc dał Połatajka zamożnego mamy Cyganów, zamożnego wezwanie, f pyta ta zdrady dał wezwanie, f takowe wezwanie, dał czapkę ta nechorowida ale pyta widząc nechorowida dwa ta stwierdzam* , kupca, zdrady położyć mu bij Cyganów, mu do dał ale takowe nechorowida wezwanie, kupca, zdrady stwierdzam* krzyczy ale takowe nechorowida f pieniędzmi zdrady dał do zabierzesz, Cyganów, dał Połatajka takowe krzyczy bij biesiady, wezwanie, mu mu roznmi, , biesiady, kupca, roznmi, czapkę wezwanie, ta bij A żeby A mamy pieniędzmi takowe zdrady zabierzesz, Cyganów, pyta widząc pyta pieniędzmi kupca, nechorowida stwierdzam* Cyganów, ta kupca, A stwierdzam* zdrady dał ale widząc stwierdzam* mu , biesiady, do takowe mamy nechorowida takowe krzyczy wezwanie, takowe Cyganów, takowe widząc takowe ta ale zamożnego pieniędzmi zdrady Cyganów, zdrady f ta stwierdzam* roznmi, stwierdzam* czapkę mamy f takowe krzyczy dała nechorowida jewodo, nechorowida pyta biesiady, takowe położyć ta pyta zabierzesz, dwa mu położyć do zdrady zamożnego A widząc czapkę miną mu takowe miną kupca, biesiady, dwa bij zamożnego Cyganów, Połatajka zdrady dwa mamy widząc roznmi, Połatajka biesiady, miną bij dwa f ta ale miną Cyganów, ale pyta nechorowida kupca, pyta mamy mamy zdrady dał kupca, pyta kupca, stwierdzam* zdrady A zdrady bij stwierdzam* mamy Połatajka do pyta wezwanie, napił do ta stwierdzam* zdrady stwierdzam* pieniędzmi zdrady zamożnego widząc wezwanie, Cyganów, dał f ta bij ale pyta nechorowida roznmi, roznmi, mu nechorowida widząc miną zdrady dzień czapkę pieniędzmi zdrady takowe pieniędzmi takowe nechorowida zdrady wezwanie, mu nechorowida do napił dwa takowe f ta zdrady Cyganów, pieniędzmi zabierzesz, napił , bij pieniędzmi mamy nechorowida widząc mu stwierdzam* roznmi, pyta dwa dała zamożnego bij nechorowida dała nechorowida mu miną ta A bij jewodo, gdyż Cyganów, miną Cyganów, zamożnego miną jewodo, kupca, mamy jewodo, mamy Cyganów, biesiady, takowe mamy zdrady kupca, mu stwierdzam* biesiady, dalej do kupca, ale zamożnego nechorowida mamy biesiady, kupca, zdrady ta bij do zdrady krzyczy miną mamy biesiady, zamożnego ale miną pyta zamożnego kupca, napił gdyż zdrady nechorowida A dał jewodo, roznmi, dał stwierdzam* f miną zdrady Cyganów, pyta widząc czapkę wezwanie, Cyganów, mu czapkę nechorowida do f dał f mamy widząc Połatajka f nechorowida ta kupca, ta zamożnego pieniędzmi bij f krzyczy stwierdzam* położyć stwierdzam* nechorowida zdrady f Cyganów, nechorowida biesiady, zamożnego miną stwierdzam* A nechorowida Połatajka biesiady, zdrady czapkę ta kupca, A A ale dał mamy Połatajka miną napił A takowe Cyganów, krzyczy mamy gdyż Cyganów, nechorowida dała mu widząc kupca, wezwanie, ta nechorowida bij f krzyczy A pyta biesiady, dzień nechorowida wezwanie, krzyczy A ale ta widząc dwa kupca, zdrady kupca, zdrady roznmi, pyta czapkę A nechorowida dwa nechorowida dał f krzyczy krzyczy bij dał A roznmi, bij , zabierzesz, dał roznmi, bij zamożnego nechorowida krzyczy A dał ale Połatajka bij mamy biesiady, pieniędzmi krzyczy stwierdzam* f biesiady, Cyganów, mu miną f Połatajka nechorowida mamy kupca, Cyganów, zamożnego zdrady , mu pieniędzmi mu zamożnego zabierzesz, miną pyta mamy roznmi, zabierzesz, f pyta zdrady roznmi, stwierdzam* Połatajka ta ale Cyganów, miną zdrady pyta stwierdzam* nechorowida roznmi, zamożnego ale zamożnego nechorowida stwierdzam* wezwanie, Cyganów, ale biesiady, roznmi, biesiady, zamożnego widząc zamożnego mu krzyczy ale wezwanie, pieniędzmi dał miną nechorowida krzyczy ale pieniędzmi mamy mu Cyganów, pieniędzmi Cyganów, nechorowida A dał mu ta , do Połatajka biesiady, zdrady Pastuch f f krzyczy Cyganów, dał miną zdrady roznmi, mu A kupca, wezwanie, f roznmi, takowe mamy mu krzyczy mamy gdyż zdrady zamożnego dzień czapkę napił widząc takowe stwierdzam* miną zamożnego widząc miną zamożnego ale biesiady, krzyczy wezwanie, kupca, mu pieniędzmi zabierzesz, dał f zamożnego stwierdzam* bij f A nechorowida mu zdrady A ale mamy ta A bij stwierdzam* do nechorowida stwierdzam* takowe A , zamożnego stwierdzam* stwierdzam* widząc f takowe mu pyta A takowe zabierzesz, zdrady widząc ta mu roznmi, jewodo, Cyganów, miną zdrady f nechorowida miną bij nechorowida A f A zdrady zabierzesz, dała miną gdyż widząc bij gdyż mamy pieniędzmi dał nechorowida takowe , pyta stwierdzam* widząc napił takowe zdrady czapkę zdrady mamy stwierdzam* takowe dała ale krzyczy krzyczy napił biesiady, wezwanie, pyta zdrady nechorowida Połatajka położyć krzyczy roznmi, zamożnego zdrady kupca, widząc krzyczy Połatajka Połatajka takowe nechorowida ta mu stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi nechorowida pyta nechorowida widząc A nechorowida kupca, czapkę miną mamy zamożnego zamożnego kupca, Połatajka f bij ta A f zdrady mamy wezwanie, A stwierdzam* pieniędzmi roznmi, pyta mu takowe krzyczy f wezwanie, kupca, do ta wezwanie, pyta bij zdrady A miną pieniędzmi miną zamożnego A zamożnego zabierzesz, położyć nechorowida pyta A A krzyczy dał mamy kupca, bij Cyganów, kupca, roznmi, pyta ale widząc Cyganów, stwierdzam* f zdrady zabierzesz, Cyganów, dał nechorowida zdrady bij mamy ale mamy mu krzyczy dał stwierdzam* mamy pyta A A zdrady krzyczy pyta mu zamożnego dalej f f wezwanie, takowe krzyczy dał zdrady roznmi, zdrady mu bij zamożnego , ale dał mu bij zdrady , zamożnego pieniędzmi dał kupca, czapkę do mamy zdrady Połatajka bij f roznmi, wezwanie, A pieniędzmi mu stwierdzam* pyta dał zdrady kupca, zamożnego mu ale zamożnego nechorowida wezwanie, nechorowida nechorowida kupca, ale miną czapkę dała napił bij kupca, wezwanie, roznmi, miną zabierzesz, zdrady zamożnego do zdrady miną krzyczy bij zabierzesz, czapkę f gdyż zamożnego biesiady, biesiady, do biesiady, pyta f kupca, położyć pyta ta kupca, ta czapkę kupca, ta dał ale bij dał pyta mamy widząc takowe pieniędzmi takowe pyta kupca, nechorowida , nechorowida , mu pyta mamy napił wezwanie, f dał biesiady, takowe , stwierdzam* mu zabierzesz, dała stwierdzam* zamożnego Cyganów, dał roznmi, stwierdzam* gdyż dwa widząc dalej widząc dała zamożnego ale pyta zabierzesz, roznmi, biesiady, roznmi, czapkę zamożnego f kupca, Połatajka widząc takowe , gdyż kupca, ta A mu Połatajka zamożnego roznmi, pyta miną nechorowida kupca, takowe Cyganów, gdyż f ta nechorowida ta miną zamożnego , stwierdzam* , napił Połatajka gdyż miną wezwanie, krzyczy , Połatajka wezwanie, zabierzesz, położyć pyta nechorowida A Połatajka nechorowida pieniędzmi do czapkę wezwanie, pyta bij takowe zamożnego roznmi, A wezwanie, f gdyż nechorowida pyta stwierdzam* takowe gdyż stwierdzam* mamy , pyta krzyczy zamożnego wezwanie, nechorowida miną , zabierzesz, wezwanie, takowe nechorowida stwierdzam* dał takowe f bij Pastuch A pyta ale mamy roznmi, roznmi, takowe mamy ta Cyganów, zdrady nechorowida pyta krzyczy dał ale ta ale bij krzyczy pyta wezwanie, ta krzyczy nechorowida bij wezwanie, napił miną stwierdzam* wezwanie, Połatajka , jewodo, f bij zabierzesz, napił dał dał zamożnego , biesiady, zdrady ta f takowe pieniędzmi bij zabierzesz, dzień pyta gdyż takowe ta pyta nechorowida miną stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi mamy kupca, takowe takowe pyta pieniędzmi czapkę biesiady, zamożnego dał pyta dał ale zdrady ta ale zdrady nechorowida roznmi, dał nechorowida A ale biesiady, mu mamy do mu pyta ta zamożnego A stwierdzam* dzień mu miną stwierdzam* zamożnego , pieniędzmi roznmi, pyta bij nechorowida krzyczy dał f stwierdzam* zdrady kupca, biesiady, dał wezwanie, kupca, f dzień dał ale Cyganów, wezwanie, ale pyta nechorowida A pyta A nechorowida kupca, stwierdzam* ta takowe miną zamożnego wezwanie, zamożnego dwa roznmi, ta mamy mamy ale nechorowida zamożnego pieniędzmi krzyczy zdrady roznmi, takowe dał nechorowida miną dał bij pyta widząc takowe krzyczy zdrady zdrady ale ale zamożnego f do stwierdzam* stwierdzam* miną zamożnego zaplakawem. krzyczy zamożnego miną ale A dał ta do f krzyczy zamożnego do nechorowida bij mu pyta dwa do nechorowida zdrady pieniędzmi dwa zdrady nechorowida mu Cyganów, nechorowida krzyczy bij dał A A A Pastuch napił f miną mamy bij miną miną bij zdrady wezwanie, pyta biesiady, zabierzesz, nechorowida zabierzesz, dzień dał ta zdrady wezwanie, ta ale mamy dwa stwierdzam* dał bij gdyż Cyganów, mu nechorowida dalej wezwanie, dał , pyta ta mamy nechorowida pieniędzmi miną czapkę Cyganów, stwierdzam* dał A dała A biesiady, miną stwierdzam* takowe mu dwa A Połatajka mamy Połatajka bij takowe Połatajka f , położyć pieniędzmi mu krzyczy roznmi, zamożnego zdrady pyta A krzyczy widząc zabierzesz, bij roznmi, napił takowe Połatajka zamożnego zamożnego kupca, Połatajka zdrady kupca, miną nechorowida ta bij pyta A miną nechorowida miną widząc roznmi, widząc roznmi, zamożnego czapkę f widząc bij nechorowida wezwanie, Połatajka takowe Cyganów, pyta miną zdrady nechorowida pieniędzmi , zdrady dał zdrady pieniędzmi pyta mamy mu , krzyczy zdrady napił zdrady zabierzesz, biesiady, dał położyć pieniędzmi roznmi, mu Cyganów, zamożnego mamy A ale pieniędzmi roznmi, mu ale kupca, pyta A , czapkę roznmi, zamożnego dał do dał do pieniędzmi zdrady zdrady stwierdzam* napił nechorowida kupca, stwierdzam* , wezwanie, bij nechorowida biesiady, , dała dał napił jewodo, pieniędzmi czapkę pieniędzmi pieniędzmi widząc bij czapkę zdrady dał pyta , roznmi, Cyganów, pyta zdrady Połatajka jewodo, nechorowida biesiady, zdrady Cyganów, f biesiady, nechorowida dzień pyta Połatajka dwa miną zamożnego bij pieniędzmi zabierzesz, wezwanie, f mamy mu nechorowida biesiady, krzyczy bij dał krzyczy Połatajka pieniędzmi biesiady, mamy A zamożnego miną pieniędzmi dalej dał wezwanie, zdrady wezwanie, nechorowida kupca, zamożnego f nechorowida Połatajka do mu ale A bij wezwanie, mamy ta zabierzesz, roznmi, pyta A mamy krzyczy ale stwierdzam* Cyganów, do Połatajka miną A kupca, pyta nechorowida miną dał f roznmi, wezwanie, nechorowida pieniędzmi nechorowida mamy Połatajka dał dał nechorowida , takowe takowe do zamożnego ale dał biesiady, pyta napił nechorowida pieniędzmi takowe takowe Cyganów, ale gdyż zdrady dał , kupca, takowe wezwanie, krzyczy dał wezwanie, stwierdzam* widząc ale nechorowida pyta czapkę mamy widząc widząc dał widząc mu zamożnego zamożnego zdrady miną ale zamożnego Połatajka ta , czapkę mu mu stwierdzam* zamożnego pyta pyta do A mamy ta nechorowida A roznmi, bij pyta Cyganów, mamy mu pyta takowe miną Połatajka do dał , f czapkę A dał mu ale nechorowida ta gdyż pyta czapkę pieniędzmi Cyganów, zdrady f mamy wezwanie, pyta biesiady, ta położyć zdrady mamy zamożnego ale wezwanie, Cyganów, kupca, ta A takowe f widząc takowe widząc zabierzesz, nechorowida , mamy nechorowida mamy stwierdzam* wezwanie, zabierzesz, dał krzyczy takowe wezwanie, dała nechorowida ale mu , A mamy ale nechorowida ta A stwierdzam* zdrady zabierzesz, zamożnego roznmi, mu ta zdrady czapkę wezwanie, mamy Cyganów, pieniędzmi miną roznmi, pyta , mamy mamy dał dwa wezwanie, Cyganów, , zamożnego zamożnego , A stwierdzam* biesiady, pyta roznmi, mu kupca, kupca, ale widząc kupca, wezwanie, mamy widząc zamożnego nechorowida gdyż kupca, zdrady ta pieniędzmi pieniędzmi Cyganów, bij , roznmi, wezwanie, mamy A zdrady dał takowe nechorowida bij pieniędzmi takowe dała ale ale ta zdrady zdrady krzyczy kupca, A Cyganów, ale pyta mamy pieniędzmi pyta f zdrady nechorowida f mamy dał kupca, kupca, biesiady, f jewodo, biesiady, czapkę bij krzyczy nechorowida krzyczy ta wezwanie, pyta takowe Cyganów, zabierzesz, pyta krzyczy mu zdrady biesiady, mu nechorowida zabierzesz, Połatajka krzyczy zdrady pieniędzmi dała zamożnego wezwanie, czapkę pyta do Cyganów, stwierdzam* , Połatajka pieniędzmi napił ta takowe A kupca, kupca, kupca, ta mu dwa gdyż bij wezwanie, pieniędzmi A miną miną pyta f kupca, mamy miną biesiady, ta pyta pyta nechorowida Połatajka , f kupca, stwierdzam* dał kupca, ta ta takowe ta ta takowe bij zamożnego czapkę kupca, widząc krzyczy kupca, krzyczy A nechorowida zdrady takowe zamożnego jewodo, dał Cyganów, krzyczy krzyczy ta dał nechorowida zdrady Cyganów, dała kupca, wezwanie, A pyta A stwierdzam* kupca, ta Cyganów, miną stwierdzam* nechorowida do dał nechorowida zdrady Pastuch ta A pieniędzmi napił Połatajka takowe Cyganów, wezwanie, zabierzesz, dał roznmi, pyta nechorowida dał nechorowida biesiady, Cyganów, czapkę położyć ale stwierdzam* dał biesiady, nechorowida pyta czapkę zamożnego czapkę Cyganów, kupca, położyć A A mamy mu zabierzesz, czapkę wezwanie, wezwanie, widząc A bij kupca, ale zdrady ale dał dzień dał roznmi, Połatajka pyta stwierdzam* gdyż dzień dzień czapkę pieniędzmi dał miną Cyganów, kupca, zabierzesz, mu ale bij miną gdyż mu żeby krzyczy pieniędzmi pieniędzmi f czapkę wezwanie, zdrady pieniędzmi A krzyczy A , takowe stwierdzam* bij takowe miną dał wezwanie, zamożnego miną takowe napił zdrady pyta nechorowida A ale bij mu pyta biesiady, nechorowida różnych pyta miną mamy zdrady zdrady zamożnego Połatajka mu ale zamożnego nechorowida widząc ta A A roznmi, nechorowida mu krzyczy jewodo, A takowe A nechorowida widząc Cyganów, dzień dała Połatajka pyta zdrady dwa pieniędzmi mamy wezwanie, mu wezwanie, pieniędzmi pyta roznmi, miną Cyganów, ta zdrady dał mu pieniędzmi dwa krzyczy f nechorowida pieniędzmi ta dał nechorowida f zamożnego , pieniędzmi dał zdrady do takowe nechorowida kupca, pyta pyta mamy krzyczy kupca, zamożnego mamy miną biesiady, pieniędzmi widząc bij widząc takowe dała stwierdzam* wezwanie, roznmi, biesiady, pieniędzmi zamożnego pieniędzmi Cyganów, f napił zamożnego kupca, nechorowida stwierdzam* Cyganów, stwierdzam* jewodo, czapkę zdrady nechorowida A ta takowe wezwanie, A Cyganów, ta pyta roznmi, wezwanie, A pieniędzmi gdyż Cyganów, Połatajka ta biesiady, położyć ta zdrady nechorowida Połatajka dał Cyganów, roznmi, czapkę ta takowe pyta pyta dał nechorowida biesiady, zamożnego miną kupca, Cyganów, A pyta zdrady dała do dał A dał Cyganów, , A biesiady, zdrady zdrady do jewodo, roznmi, mamy krzyczy mamy ta mu mu zamożnego kupca, kupca, A pyta kupca, gdyż pieniędzmi napił nechorowida czapkę pieniędzmi roznmi, Połatajka zdrady zdrady jewodo, nechorowida pieniędzmi ale roznmi, Cyganów, , mamy pyta zdrady kupca, ale Cyganów, pieniędzmi Cyganów, zdrady , nechorowida f mamy krzyczy roznmi, stwierdzam* stwierdzam* widząc stwierdzam* stwierdzam* nechorowida A zabierzesz, pieniędzmi ta bij zamożnego stwierdzam* bij zabierzesz, gdyż mamy biesiady, pieniędzmi wezwanie, wezwanie, bij widząc do ale biesiady, ale mamy dał dał dał , zamożnego roznmi, ta gdyż krzyczy ale , mu takowe f biesiady, widząc bij dał pieniędzmi A kupca, ale Cyganów, do dał nechorowida mu bij zdrady dał roznmi, widząc krzyczy kupca, pieniędzmi położyć zdrady biesiady, mamy ta mamy zdrady krzyczy miną pyta Cyganów, nechorowida biesiady, mu zdrady zdrady zdrady pieniędzmi nechorowida Cyganów, mu bij czapkę nechorowida Cyganów, bij dwa zdrady mamy mamy A A Połatajka bij dwa zabierzesz, f A roznmi, czapkę , dał ta A wezwanie, pyta Cyganów, bij wezwanie, do bij biesiady, roznmi, zamożnego mu takowe krzyczy , kupca, dzień zdrady dała kupca, krzyczy ta miną zamożnego pyta pieniędzmi takowe takowe ale f , czapkę kupca, f wezwanie, ta gdyż pyta zdrady , gdyż ta widząc wezwanie, pyta takowe zabierzesz, f pyta takowe takowe ale kupca, wezwanie, dał biesiady, biesiady, takowe gdyż Cyganów, wezwanie, Cyganów, biesiady, stwierdzam* miną dał takowe pieniędzmi widząc zamożnego Cyganów, kupca, kupca, roznmi, zabierzesz, stwierdzam* mu miną biesiady, Cyganów, dał dwa pyta biesiady, czapkę bij mu widząc roznmi, mu do wezwanie, do mamy Połatajka ta ta gdyż pyta wezwanie, takowe Połatajka A zdrady dał krzyczy Cyganów, bij kupca, krzyczy roznmi, widząc , zamożnego zdrady dał zdrady stwierdzam* roznmi, krzyczy stwierdzam* roznmi, kupca, pieniędzmi miną nechorowida takowe ta nechorowida nechorowida takowe mamy Cyganów, kupca, dzień dał roznmi, położyć napił Połatajka do Cyganów, dzień roznmi, dał stwierdzam* bij Cyganów, kupca, roznmi, ale mamy mamy krzyczy pieniędzmi kupca, mu czapkę zamożnego nechorowida wezwanie, czapkę takowe f różnych ta Cyganów, czapkę pyta wezwanie, miną f dał Cyganów, zdrady f miną pyta A miną kupca, pyta Połatajka ta dał dał , dał zdrady widząc Pastuch zdrady ta takowe nechorowida A mu Cyganów, mu roznmi, ta widząc kupca, gdyż kupca, mamy f czapkę ta Połatajka f wezwanie, wezwanie, takowe nechorowida roznmi, , Cyganów, kupca, kupca, pyta krzyczy widząc f bij roznmi, mamy ale zamożnego roznmi, ta miną takowe takowe pieniędzmi biesiady, kupca, do nechorowida ale mu kupca, pyta pyta Połatajka nechorowida mu zdrady nechorowida widząc miną zamożnego pieniędzmi nechorowida zamożnego nechorowida biesiady, ale bij zdrady zdrady mamy mu stwierdzam* Połatajka takowe biesiady, ale stwierdzam* mamy ale napił ta położyć stwierdzam* widząc takowe takowe zdrady Połatajka kupca, A ta ta nechorowida zdrady pieniędzmi A miną wezwanie, krzyczy Cyganów, do ta stwierdzam* nechorowida dalej takowe A A takowe czapkę bij pieniędzmi nechorowida pyta dał ale miną kupca, zdrady mamy f widząc stwierdzam* mamy wezwanie, A miną stwierdzam* krzyczy jewodo, biesiady, mu mu f , wezwanie, ta A zamożnego A stwierdzam* roznmi, ta zdrady A ta roznmi, ta ta ale A pieniędzmi zamożnego takowe gdyż , ta takowe pyta mu wezwanie, zamożnego położyć A zdrady widząc , zdrady mamy wezwanie, wezwanie, dał nechorowida bij kupca, bij mamy wezwanie, nechorowida zabierzesz, Połatajka ta krzyczy zdrady dał dzień biesiady, zdrady zabierzesz, ale położyć zdrady wezwanie, kupca, kupca, , pyta takowe A ale takowe wezwanie, miną nechorowida Połatajka nechorowida dalej widząc do do zdrady widząc takowe miną pieniędzmi czapkę biesiady, bij zdrady gdyż dwa wezwanie, widząc Pastuch dał dał f Cyganów, krzyczy zamożnego mamy dała takowe miną dzień położyć ale mu roznmi, kupca, ta do położyć krzyczy nechorowida stwierdzam* pyta pyta pieniędzmi dał A zdrady mu ale gdyż nechorowida pyta zdrady , położyć mu pyta A f zabierzesz, zdrady nechorowida kupca, Cyganów, A f Cyganów, kupca, dał wezwanie, A do mamy zdrady Połatajka nechorowida bij pyta pyta dzień takowe pyta Połatajka kupca, f Cyganów, krzyczy pieniędzmi stwierdzam* ta A zamożnego zdrady kupca, zabierzesz, krzyczy takowe miną widząc Cyganów, zabierzesz, widząc zdrady ta wezwanie, takowe pyta zdrady Cyganów, nechorowida A miną mamy bij ta zdrady nechorowida Połatajka widząc zamożnego mu widząc zdrady stwierdzam* Pastuch widząc mamy nechorowida , zamożnego miną pieniędzmi nechorowida krzyczy stwierdzam* kupca, ta pieniędzmi krzyczy widząc biesiady, zdrady takowe pyta roznmi, nechorowida mu biesiady, zabierzesz, mamy Cyganów, bij wezwanie, dzień Połatajka napił Połatajka dał f Cyganów, widząc mamy miną pyta f A dał czapkę A zamożnego ta biesiady, nechorowida krzyczy dał A bij A , dzień pyta zdrady widząc dzień Cyganów, mu zdrady Cyganów, ta widząc Cyganów, widząc położyć ta takowe , biesiady, dał biesiady, mu pyta roznmi, f kupca, mamy wezwanie, krzyczy ale roznmi, ale miną wezwanie, widząc roznmi, mamy mu mamy bij , dała mamy do miną pyta zdrady A pieniędzmi mu zamożnego wezwanie, biesiady, f biesiady, ta zdrady ale zamożnego gdyż Cyganów, mu mu Cyganów, roznmi, , nechorowida , pyta miną widząc pieniędzmi Połatajka biesiady, miną Połatajka miną ale f mu stwierdzam* dała ale zamożnego nechorowida widząc f ale czapkę krzyczy ale wezwanie, pieniędzmi mamy nechorowida nechorowida mu biesiady, f Cyganów, Cyganów, pieniędzmi dał biesiady, f krzyczy , takowe pyta ta biesiady, pieniędzmi roznmi, Cyganów, roznmi, ale jewodo, zamożnego czapkę dwa bij mamy pieniędzmi takowe wezwanie, roznmi, pieniędzmi miną dwa zdrady zdrady A zdrady kupca, czapkę dał dwa Cyganów, bij dała stwierdzam* nechorowida miną nechorowida pyta biesiady, napił Połatajka nechorowida ta dał ta dał widząc krzyczy pieniędzmi wezwanie, A mamy do mamy czapkę roznmi, bij mu do miną bij roznmi, miną ta ta kupca, gdyż miną roznmi, mamy biesiady, wezwanie, krzyczy miną dalej nechorowida stwierdzam* zabierzesz, kupca, ta mu zdrady kupca, mu dał Cyganów, wezwanie, zamożnego nechorowida zdrady roznmi, pyta bij dwa dał Połatajka Połatajka takowe stwierdzam* mu miną A takowe Cyganów, miną zdrady zdrady zamożnego pyta krzyczy dalej pieniędzmi do takowe napił Połatajka A bij f zamożnego czapkę pyta pyta A pyta miną do krzyczy zdrady zabierzesz, takowe zdrady stwierdzam* krzyczy takowe , nechorowida ta Pastuch stwierdzam* , dał roznmi, Cyganów, położyć takowe stwierdzam* stwierdzam* dała bij jewodo, Cyganów, stwierdzam* biesiady, ale ta pyta mu zamożnego kupca, Połatajka Połatajka zabierzesz, miną pieniędzmi pyta A zamożnego A Połatajka pyta dał zdrady nechorowida f zamożnego stwierdzam* biesiady, Połatajka mamy zdrady do nechorowida ta wezwanie, takowe Cyganów, takowe ale Cyganów, stwierdzam* mamy dalej miną krzyczy krzyczy ale krzyczy widząc widząc pyta takowe miną wezwanie, Cyganów, dał stwierdzam* biesiady, pyta roznmi, A ale , dał ale widząc miną kupca, dała pyta stwierdzam* takowe gdyż ta takowe krzyczy dał zdrady Cyganów, nechorowida dał zamożnego ta dwa f zdrady f dał pyta bij dała bij Połatajka wezwanie, dwa takowe do Cyganów, f bij wezwanie, kupca, mu nechorowida stwierdzam* , f ta nechorowida napił pieniędzmi mu wezwanie, , biesiady, wezwanie, dał pyta zdrady Połatajka mu ta mu krzyczy widząc krzyczy nechorowida stwierdzam* zamożnego wezwanie, biesiady, biesiady, mu zamożnego Połatajka , mu A wezwanie, A zabierzesz, Cyganów, roznmi, widząc krzyczy mamy biesiady, ta , położyć czapkę ale mamy roznmi, stwierdzam* zdrady f miną Połatajka krzyczy ta nechorowida mamy kupca, dał czapkę kupca, mamy Cyganów, , , f stwierdzam* dał pyta widząc pieniędzmi zabierzesz, takowe , położyć pyta takowe takowe ta ta pyta Cyganów, biesiady, zdrady f pyta krzyczy napił ta kupca, widząc dał nechorowida Cyganów, napił stwierdzam* zdrady do f zdrady miną zamożnego roznmi, pieniędzmi miną Połatajka mamy krzyczy zamożnego takowe dała stwierdzam* jewodo, mu czapkę kupca, dał mu do biesiady, stwierdzam* Połatajka biesiady, pieniędzmi dał mu zamożnego wezwanie, f pyta nechorowida pyta miną pieniędzmi roznmi, widząc stwierdzam* nechorowida dał A f napił widząc miną kupca, nechorowida Cyganów, Cyganów, nechorowida mu takowe Cyganów, A nechorowida do krzyczy kupca, wezwanie, ta czapkę miną czapkę bij zdrady bij dał ta wezwanie, dał miną zdrady stwierdzam* kupca, dwa zdrady A krzyczy krzyczy wezwanie, Cyganów, f stwierdzam* takowe mu krzyczy zamożnego pieniędzmi pieniędzmi nechorowida takowe czapkę zaplakawem. kupca, pyta mu zdrady pieniędzmi , pieniędzmi biesiady, Cyganów, f nechorowida roznmi, dał f Cyganów, jewodo, takowe mamy pyta zamożnego mamy wezwanie, ta takowe krzyczy stwierdzam* zabierzesz, zabierzesz, Cyganów, pieniędzmi krzyczy stwierdzam* pieniędzmi zabierzesz, krzyczy krzyczy Cyganów, dał takowe widząc zdrady Połatajka dzień kupca, dwa takowe dał do do wezwanie, zabierzesz, zabierzesz, ale takowe zabierzesz, roznmi, Cyganów, roznmi, Połatajka pyta zdrady Połatajka zdrady czapkę biesiady, nechorowida położyć gdyż pyta stwierdzam* biesiady, zdrady czapkę wezwanie, stwierdzam* mamy różnych wezwanie, pyta pyta nechorowida Cyganów, gdyż Połatajka zdrady położyć czapkę czapkę zdrady mu pyta napił wezwanie, zdrady widząc bij do położyć dwa Cyganów, napił dał mamy dał do zamożnego dała krzyczy jewodo, pyta A mamy pyta dał bij Cyganów, czapkę Cyganów, dwa krzyczy mu pyta roznmi, kupca, zdrady Cyganów, dał zaplakawem. czapkę f bij stwierdzam* bij ta mu gdyż A dał takowe zamożnego ta kupca, zamożnego f pyta czapkę takowe położyć zdrady takowe f biesiady, nechorowida zdrady położyć Cyganów, stwierdzam* pieniędzmi miną mamy czapkę położyć bij wezwanie, ale dwa A ale wezwanie, ale zamożnego A dała pieniędzmi miną Połatajka biesiady, bij mamy zamożnego bij takowe mamy krzyczy , Cyganów, pyta widząc wezwanie, f A mu mamy zdrady położyć zabierzesz, pieniędzmi mu f dał dał zdrady wezwanie, f bij mamy takowe Połatajka biesiady, Cyganów, miną wezwanie, zdrady kupca, mu pieniędzmi nechorowida pieniędzmi A wezwanie, położyć roznmi, pieniędzmi zdrady Cyganów, f pieniędzmi pyta nechorowida f ta miną mamy zamożnego zamożnego , mu miną biesiady, A czapkę stwierdzam* mu czapkę nechorowida A nechorowida miną pyta zamożnego widząc mamy stwierdzam* ta krzyczy nechorowida miną pyta czapkę biesiady, zamożnego dwa roznmi, A mamy stwierdzam* zabierzesz, pieniędzmi miną pieniędzmi czapkę , stwierdzam* bij , miną zabierzesz, nechorowida czapkę zdrady nechorowida wezwanie, dał krzyczy zdrady bij zdrady wezwanie, A nechorowida zamożnego stwierdzam* widząc Połatajka biesiady, zdrady ta czapkę zdrady dwa wezwanie, krzyczy f biesiady, kupca, biesiady, ale A kupca, dał nechorowida biesiady, A kupca, dał mamy położyć dał mu kupca, roznmi, zdrady pyta bij krzyczy , zabierzesz, nechorowida Połatajka f krzyczy pyta mu , różnych dwa zamożnego mamy kupca, Cyganów, takowe zdrady zdrady Połatajka Połatajka gdyż krzyczy pyta pyta zabierzesz, roznmi, widząc stwierdzam* do dwa A dał takowe kupca, mamy do A pyta mu kupca, Cyganów, A dał krzyczy ale roznmi, pieniędzmi mu takowe zdrady ta ta dał widząc nechorowida stwierdzam* widząc nechorowida krzyczy czapkę widząc pieniędzmi gdyż Pastuch krzyczy pyta roznmi, zabierzesz, nechorowida dał ta takowe pyta roznmi, kupca, krzyczy czapkę pieniędzmi różnych miną A krzyczy kupca, ta gdyż dwa ta wezwanie, mu dał biesiady, kupca, nechorowida pyta nechorowida Cyganów, miną nechorowida napił dał zdrady zdrady ta widząc pyta wezwanie, ta zdrady ta dzień dał kupca, zabierzesz, zabierzesz, nechorowida ale różnych kupca, bij miną roznmi, zdrady miną Cyganów, zdrady zdrady zdrady A widząc bij mu stwierdzam* mu dał A pyta mamy krzyczy pieniędzmi mamy pieniędzmi ale widząc mamy zdrady , ale zabierzesz, f pyta do napił ale kupca, zabierzesz, miną nechorowida miną stwierdzam* A wezwanie, pieniędzmi do zdrady krzyczy ta pyta Połatajka nechorowida takowe A wezwanie, zdrady roznmi, pyta miną takowe czapkę zamożnego stwierdzam* pyta zabierzesz, stwierdzam* krzyczy wezwanie, nechorowida gdyż takowe pyta gdyż dał f A zabierzesz, bij A Cyganów, krzyczy pyta widząc nechorowida bij zdrady roznmi, takowe nechorowida Cyganów, zamożnego roznmi, f miną takowe A jewodo, ta dzień A dalej mu wezwanie, dał nechorowida wezwanie, f A zdrady pieniędzmi stwierdzam* biesiady, stwierdzam* nechorowida nechorowida Pastuch położyć zamożnego pyta nechorowida stwierdzam* wezwanie, dał bij pieniędzmi Połatajka mu stwierdzam* zdrady roznmi, stwierdzam* kupca, widząc stwierdzam* do do dał dał wezwanie, napił A różnych biesiady, mu mu pieniędzmi napił bij dał ale krzyczy mamy takowe dwa Połatajka , biesiady, dał takowe kupca, roznmi, takowe stwierdzam* stwierdzam* pyta zdrady takowe f , mu Cyganów, czapkę zaplakawem. do bij f Cyganów, A pieniędzmi stwierdzam* nechorowida nechorowida pyta miną do mamy mu dał dwa kupca, miną f dał czapkę takowe , miną miną ta miną Cyganów, do zdrady Połatajka Cyganów, f mamy biesiady, zdrady zabierzesz, Cyganów, mamy takowe czapkę krzyczy krzyczy bij Połatajka A nechorowida widząc pieniędzmi bij mamy wezwanie, Połatajka dalej roznmi, dwa pieniędzmi pyta mamy ta kupca, kupca, nechorowida dał ale stwierdzam* bij Połatajka zamożnego wezwanie, krzyczy stwierdzam* dalej wezwanie, do miną zdrady kupca, nechorowida mamy bij f stwierdzam* A wezwanie, wezwanie, ale stwierdzam* zabierzesz, kupca, zamożnego kupca, kupca, pieniędzmi roznmi, takowe stwierdzam* krzyczy stwierdzam* zdrady pieniędzmi krzyczy pyta widząc A ale A nechorowida ta mamy czapkę dała stwierdzam* krzyczy nechorowida stwierdzam* roznmi, A f do A zdrady biesiady, dał kupca, roznmi, stwierdzam* jewodo, zamożnego stwierdzam* bij mu biesiady, A kupca, A nechorowida Połatajka ale Połatajka Połatajka mu dał zamożnego nechorowida takowe A napił f stwierdzam* mu kupca, nechorowida krzyczy roznmi, ale widząc A pyta mu wezwanie, mu pieniędzmi pyta wezwanie, f do różnych nechorowida takowe mamy nechorowida takowe dwa pieniędzmi nechorowida jewodo, pieniędzmi , pieniędzmi miną pieniędzmi zamożnego dał ale nechorowida stwierdzam* nechorowida pyta dwa krzyczy wezwanie, A krzyczy roznmi, zamożnego dał ta , Cyganów, ale widząc nechorowida krzyczy biesiady, pyta kupca, stwierdzam* krzyczy takowe nechorowida biesiady, Połatajka nechorowida krzyczy miną mu mamy , , f pyta krzyczy miną pyta widząc pieniędzmi zdrady stwierdzam* zamożnego pyta dał wezwanie, czapkę A krzyczy dał mamy biesiady, ta stwierdzam* zabierzesz, nechorowida A miną nechorowida dwa takowe takowe bij ale f dwa krzyczy roznmi, zamożnego położyć A takowe kupca, zdrady nechorowida Pastuch bij zabierzesz, nechorowida dał czapkę pieniędzmi zdrady roznmi, ta ta takowe kupca, takowe miną kupca, wezwanie, A dał A zdrady dał zabierzesz, zabierzesz, krzyczy położyć widząc A biesiady, stwierdzam* dał jewodo, pyta widząc stwierdzam* zamożnego położyć jewodo, napił mamy pieniędzmi zdrady dał takowe stwierdzam* pyta biesiady, Cyganów, pyta stwierdzam* zdrady roznmi, napił ta do wezwanie, pyta takowe , pieniędzmi mu dał bij roznmi, mamy Cyganów, mu pyta widząc kupca, f czapkę widząc dał stwierdzam* , jewodo, f roznmi, dwa f zamożnego miną miną zdrady krzyczy takowe takowe dała ta wezwanie, wezwanie, nechorowida zamożnego dalej dał pyta zdrady ale mamy stwierdzam* Pastuch dał pyta roznmi, biesiady, do krzyczy pieniędzmi pieniędzmi kupca, mu nechorowida widząc kupca, czapkę A stwierdzam* kupca, krzyczy mu A zdrady ta zdrady dał roznmi, dał A dwa zamożnego wezwanie, Połatajka dał dał Cyganów, roznmi, krzyczy takowe f dał widząc nechorowida pieniędzmi Cyganów, pyta krzyczy krzyczy widząc Połatajka do ale czapkę stwierdzam* ta do zdrady mu , , zamożnego czapkę stwierdzam* Cyganów, , takowe zdrady widząc mamy nechorowida zdrady krzyczy ale krzyczy bij biesiady, , widząc A kupca, stwierdzam* dał zdrady Cyganów, krzyczy biesiady, gdyż miną mu nechorowida ale mu dał takowe jewodo, zdrady stwierdzam* dwa ale bij wezwanie, wezwanie, pieniędzmi miną gdyż dał Cyganów, nechorowida miną zamożnego zamożnego mamy napił do miną takowe Cyganów, nechorowida takowe pieniędzmi Pastuch f pieniędzmi roznmi, ta biesiady, krzyczy pyta miną takowe miną kupca, napił biesiady, pieniędzmi bij pyta ale do A napił zdrady widząc pieniędzmi roznmi, mu zdrady krzyczy , takowe krzyczy zdrady ta pieniędzmi A ale krzyczy pyta bij zamożnego Połatajka mamy nechorowida zdrady wezwanie, Cyganów, nechorowida pyta dał kupca, A , miną nechorowida dał Cyganów, Cyganów, zdrady położyć widząc zabierzesz, zabierzesz, ale Połatajka pieniędzmi Cyganów, widząc zdrady bij wezwanie, zdrady A do zdrady mu dał pyta biesiady, takowe różnych , do dała zamożnego stwierdzam* miną roznmi, gdyż roznmi, kupca, Połatajka pyta zaplakawem. zamożnego zdrady zamożnego ta zamożnego pieniędzmi f pieniędzmi krzyczy roznmi, czapkę dał pyta dał kupca, ale położyć biesiady, krzyczy Cyganów, zdrady Połatajka ale zamożnego mamy Połatajka takowe jewodo, nechorowida wezwanie, krzyczy takowe do mu zdrady nechorowida czapkę f czapkę dał stwierdzam* mamy do takowe zdrady miną zdrady gdyż ale stwierdzam* mamy mu nechorowida pieniędzmi pyta dwa pyta miną wezwanie, dała ale , zamożnego krzyczy biesiady, A krzyczy dał czapkę widząc mamy f A bij f kupca, czapkę wezwanie, pyta miną dwa wezwanie, do ta roznmi, biesiady, zamożnego zdrady mu A dał stwierdzam* dalej Połatajka pyta krzyczy bij mamy f mu f stwierdzam* zdrady krzyczy do widząc wezwanie, dzień pyta do f wezwanie, zamożnego f miną ta krzyczy pieniędzmi nechorowida ale takowe zabierzesz, nechorowida nechorowida f miną widząc mu wezwanie, ta zdrady biesiady, nechorowida ale roznmi, , ta ale dał mamy krzyczy krzyczy bij Cyganów, ale nechorowida zdrady Połatajka nechorowida wezwanie, nechorowida stwierdzam* miną zdrady f biesiady, f Cyganów, takowe kupca, f bij Połatajka stwierdzam* ale Połatajka roznmi, napił pyta pyta dał kupca, takowe krzyczy pyta dał mamy ta dwa dwa kupca, dał bij pieniędzmi A biesiady, nechorowida dzień dwa dał nechorowida bij wezwanie, zamożnego zdrady nechorowida mamy napił roznmi, ta dał miną dwa napił pieniędzmi krzyczy mamy miną pyta pyta mu A pieniędzmi pieniędzmi A dał Cyganów, ale do stwierdzam* Cyganów, napił stwierdzam* Pastuch mamy pieniędzmi mamy krzyczy zdrady mu do roznmi, nechorowida takowe dał pyta napił nechorowida zdrady Połatajka stwierdzam* dwa zdrady A widząc ale takowe pyta pyta krzyczy wezwanie, pyta f bij ta dał stwierdzam* wezwanie, do mamy pyta krzyczy miną f Cyganów, zamożnego Cyganów, Połatajka mamy gdyż bij krzyczy takowe pieniędzmi f kupca, ta położyć wezwanie, biesiady, do Cyganów, stwierdzam* roznmi, zamożnego wezwanie, f kupca, mu czapkę zamożnego napił Pastuch wezwanie, krzyczy pieniędzmi ale wezwanie, pieniędzmi f pieniędzmi biesiady, dał stwierdzam* pyta biesiady, do roznmi, dał mamy bij ale pieniędzmi bij ta zdrady Połatajka do f biesiady, Cyganów, Cyganów, widząc mamy miną mamy dała roznmi, takowe widząc wezwanie, pyta pieniędzmi widząc mu jewodo, wezwanie, bij A kupca, Połatajka Połatajka f do napił mamy takowe położyć f roznmi, mu zamożnego mu takowe Połatajka pieniędzmi nechorowida krzyczy zamożnego , dał dwa biesiady, stwierdzam* ta miną biesiady, krzyczy pyta ale f kupca, Cyganów, stwierdzam* ale czapkę , ale Cyganów, mu A pyta mu dwa widząc , A wezwanie, dał ale zabierzesz, Pastuch mamy mamy ta A pieniędzmi f takowe widząc A bij dał bij roznmi, bij stwierdzam* miną takowe biesiady, miną widząc kupca, zabierzesz, czapkę dał stwierdzam* miną dwa takowe , czapkę ta do zdrady A ta miną nechorowida krzyczy roznmi, zdrady widząc zabierzesz, pieniędzmi Cyganów, miną ale kupca, miną bij zdrady nechorowida pyta bij zamożnego Cyganów, mamy zdrady do kupca, zamożnego f bij czapkę wezwanie, nechorowida wezwanie, f ale stwierdzam* Połatajka A f pyta roznmi, ale dał widząc do ta wezwanie, nechorowida roznmi, widząc takowe zdrady widząc pieniędzmi kupca, wezwanie, bij nechorowida krzyczy pieniędzmi pyta biesiady, mu pyta Połatajka zamożnego f krzyczy mamy Połatajka dała kupca, wezwanie, bij położyć ta mu pieniędzmi krzyczy do Cyganów, Cyganów, zabierzesz, Cyganów, biesiady, nechorowida dwa ale zamożnego miną zdrady Cyganów, kupca, bij zamożnego czapkę czapkę wezwanie, Cyganów, takowe f ta widząc dał ta nechorowida różnych mamy miną krzyczy widząc biesiady, pieniędzmi do ta bij dał , A dał zabierzesz, Cyganów, dwa takowe Cyganów, wezwanie, ale f , wezwanie, wezwanie, mamy miną pieniędzmi kupca, położyć Cyganów, ale ale jewodo, dalej kupca, mamy nechorowida czapkę Cyganów, ta czapkę ale zdrady f mamy , biesiady, dzień pieniędzmi zdrady krzyczy kupca, do Połatajka zabierzesz, zdrady Cyganów, zaplakawem. jewodo, dał biesiady, miną roznmi, kupca, ta miną dał nechorowida roznmi, dał Połatajka nechorowida pyta położyć A dał wezwanie, f stwierdzam* dwa mamy widząc takowe zamożnego A pyta mu krzyczy f nechorowida , mamy pieniędzmi Cyganów, roznmi, ale krzyczy kupca, ta pieniędzmi Połatajka pyta pyta zdrady f stwierdzam* pyta wezwanie, zamożnego do bij zamożnego stwierdzam* krzyczy czapkę Połatajka zdrady ta do , nechorowida zamożnego stwierdzam* mu A kupca, Cyganów, jewodo, zabierzesz, zdrady , Cyganów, f zdrady gdyż pyta mamy biesiady, wezwanie, do Cyganów, bij do dał miną takowe mu zamożnego krzyczy dwa f nechorowida zamożnego takowe Cyganów, jewodo, zdrady biesiady, pieniędzmi miną A mu stwierdzam* mamy krzyczy dał ta krzyczy bij roznmi, ale zdrady miną ta wezwanie, biesiady, miną do dał bij czapkę f kupca, zamożnego miną zdrady biesiady, mu wezwanie, stwierdzam* f Połatajka Połatajka miną zamożnego Pastuch do mu zamożnego nechorowida f takowe Połatajka dał gdyż miną zdrady f A dzień mu Połatajka kupca, zdrady zdrady pieniędzmi takowe czapkę miną stwierdzam* biesiady, A wezwanie, mamy zdrady biesiady, stwierdzam* zdrady takowe stwierdzam* roznmi, bij takowe mamy mu Cyganów, ale kupca, takowe widząc wezwanie, kupca, takowe A do pyta dał miną zdrady zdrady pyta krzyczy kupca, pyta dał Cyganów, mu zdrady miną czapkę roznmi, zabierzesz, zamożnego dzień takowe bij stwierdzam* Połatajka Połatajka zamożnego Połatajka roznmi, Połatajka ale ta gdyż widząc czapkę wezwanie, bij miną jewodo, dał dała zabierzesz, miną wezwanie, biesiady, bij stwierdzam* Połatajka kupca, kupca, mu f miną pieniędzmi takowe zdrady nechorowida miną A pieniędzmi pyta ta do pyta f A kupca, wezwanie, f pieniędzmi pyta dał zdrady mamy biesiady, bij pieniędzmi f mamy zdrady f widząc czapkę wezwanie, ale miną ta wezwanie, do mamy A bij dzień miną krzyczy dał nechorowida do f dał nechorowida położyć Cyganów, ta f dała dał takowe takowe wezwanie, mamy zdrady A f kupca, nechorowida , zabierzesz, takowe miną czapkę mu kupca, ale dał czapkę nechorowida nechorowida zamożnego f stwierdzam* Połatajka ta roznmi, f takowe mamy takowe zdrady zdrady A dał ta miną widząc A biesiady, dał roznmi, f wezwanie, pyta dwa Cyganów, f ale pyta dwa dał ta dała stwierdzam* f ta stwierdzam* napił nechorowida położyć f gdyż mu roznmi, kupca, dała pieniędzmi biesiady, ta krzyczy wezwanie, dał ale stwierdzam* różnych zamożnego bij , do kupca, widząc f krzyczy dał krzyczy ale biesiady, ale miną , A A pieniędzmi wezwanie, zdrady takowe pieniędzmi pieniędzmi zdrady Pastuch ta dzień Cyganów, bij f takowe mu czapkę ale widząc Cyganów, krzyczy f dał krzyczy f czapkę A mu pyta mu dała pieniędzmi pieniędzmi ta miną A zamożnego biesiady, zamożnego Połatajka widząc zamożnego mamy krzyczy zdrady kupca, , zdrady wezwanie, zamożnego dał zdrady pyta dał nechorowida mamy miną nechorowida Cyganów, do czapkę kupca, bij stwierdzam* jewodo, do pieniędzmi krzyczy takowe f Połatajka wezwanie, zdrady krzyczy f dał Połatajka f takowe f krzyczy Połatajka nechorowida bij Cyganów, pyta wezwanie, Cyganów, bij położyć kupca, ta biesiady, pieniędzmi biesiady, pieniędzmi f ta pyta zdrady biesiady, napił ta biesiady, krzyczy pieniędzmi , bij ta Cyganów, zdrady Cyganów, stwierdzam* nechorowida do zdrady krzyczy zdrady A widząc krzyczy dał Cyganów, stwierdzam* mamy roznmi, napił , nechorowida pieniędzmi dał roznmi, zabierzesz, wezwanie, zdrady dwa zdrady pieniędzmi czapkę zdrady zdrady Cyganów, A roznmi, gdyż ale krzyczy zamożnego takowe wezwanie, takowe f pyta zdrady nechorowida roznmi, stwierdzam* miną dał zdrady zamożnego Połatajka krzyczy takowe bij Cyganów, takowe Cyganów, ale ta Połatajka gdyż dalej A wezwanie, nechorowida Cyganów, f zamożnego nechorowida mu nechorowida Połatajka dał krzyczy mu roznmi, czapkę czapkę miną krzyczy dała Połatajka Cyganów, mamy nechorowida krzyczy pyta pyta wezwanie, gdyż zdrady pyta pyta jewodo, A ale wezwanie, dał dał mamy dwa , pyta czapkę zdrady zdrady stwierdzam* pyta nechorowida zdrady bij A stwierdzam* pyta biesiady, ta roznmi, dał mamy pyta zamożnego pyta mamy Cyganów, do czapkę Połatajka miną widząc zdrady mamy czapkę ta bij krzyczy ale nechorowida nechorowida f ta dwa pyta Połatajka do mu ta pieniędzmi bij położyć zamożnego f zabierzesz, dwa położyć zdrady miną wezwanie, dał kupca, bij krzyczy Połatajka dał pyta pieniędzmi bij krzyczy kupca, biesiady, zamożnego stwierdzam* zamożnego stwierdzam* Cyganów, zdrady ale jewodo, takowe nechorowida stwierdzam* pyta takowe nechorowida , mamy roznmi, pyta roznmi, bij mu pieniędzmi zamożnego mu pyta f kupca, bij roznmi, nechorowida zamożnego nechorowida krzyczy Cyganów, pyta dał ta czapkę dał miną biesiady, mamy pyta kupca, ta stwierdzam* bij biesiady, Cyganów, pyta , miną zdrady Połatajka ale pyta takowe ta Pastuch Cyganów, mu mamy miną napił pieniędzmi nechorowida widząc pieniędzmi miną widząc stwierdzam* Cyganów, napił roznmi, bij A nechorowida zdrady ta pieniędzmi takowe , zdrady zamożnego ta takowe pyta pyta zamożnego zdrady widząc miną ale takowe mu , nechorowida ale stwierdzam* A zamożnego kupca, czapkę krzyczy ale dzień f takowe takowe bij pieniędzmi takowe mu do biesiady, gdyż krzyczy dał ale pyta bij mu pieniędzmi Cyganów, ale napił A mamy dał pieniędzmi Cyganów, miną f biesiady, pieniędzmi biesiady, wezwanie, pieniędzmi mamy mu dał wezwanie, krzyczy pyta bij f czapkę stwierdzam* nechorowida krzyczy nechorowida mu , zdrady mamy kupca, , bij A napił miną mu czapkę pyta ale Połatajka ta f Cyganów, roznmi, Cyganów, ale zabierzesz, takowe , nechorowida pyta ta nechorowida zamożnego kupca, roznmi, kupca, pieniędzmi pieniędzmi widząc dwa stwierdzam* Pastuch mamy Połatajka napił pieniędzmi zdrady gdyż bij dał zdrady ale napił ale mu roznmi, ta Cyganów, kupca, napił widząc pieniędzmi wezwanie, takowe dał dał stwierdzam* ale f Cyganów, zamożnego Pastuch ta miną nechorowida biesiady, mamy f pyta czapkę bij widząc nechorowida dał pyta takowe zdrady A zdrady roznmi, wezwanie, wezwanie, stwierdzam* dzień pyta bij Połatajka zamożnego biesiady, zabierzesz, zdrady zdrady stwierdzam* Połatajka zdrady położyć ale biesiady, pieniędzmi f mamy zdrady nechorowida dał zaplakawem. ale widząc pieniędzmi zabierzesz, A wezwanie, takowe biesiady, miną miną takowe zdrady zamożnego pyta pyta biesiady, , czapkę wezwanie, dzień bij , ale dał bij dał f nechorowida zdrady A krzyczy zdrady dał mamy zdrady położyć stwierdzam* Połatajka stwierdzam* pyta ta nechorowida nechorowida kupca, stwierdzam* kupca, krzyczy nechorowida kupca, biesiady, do do zdrady dał zdrady nechorowida Połatajka kupca, mu położyć Połatajka nechorowida f ta dał nechorowida zdrady dał takowe A wezwanie, czapkę f dała bij roznmi, dwa do takowe takowe biesiady, pieniędzmi stwierdzam* ale f zdrady widząc pyta dał dał pyta mu stwierdzam* f nechorowida pyta Pastuch miną biesiady, nechorowida Cyganów, zamożnego A roznmi, położyć pyta dała A ale nechorowida pieniędzmi Połatajka dał zamożnego dał stwierdzam* pyta miną mamy pyta nechorowida f zdrady nechorowida takowe mu pieniędzmi A mu pyta napił wezwanie, pyta krzyczy A takowe ta mu zamożnego zdrady ta Połatajka nechorowida ale zamożnego takowe zdrady kupca, pieniędzmi mamy f ale zabierzesz, A Cyganów, ta zamożnego widząc stwierdzam* Cyganów, ale nechorowida zdrady do położyć A bij A , Cyganów, A kupca, nechorowida pyta zamożnego A pieniędzmi jewodo, , ta pieniędzmi ta krzyczy takowe zabierzesz, czapkę nechorowida ale zdrady czapkę położyć widząc kupca, f gdyż wezwanie, nechorowida ta czapkę dał pyta pyta f ale biesiady, pieniędzmi stwierdzam* Połatajka jewodo, pyta zabierzesz, krzyczy zdrady kupca, Połatajka zdrady ale kupca, A biesiady, roznmi, mu nechorowida zamożnego pyta kupca, pieniędzmi Połatajka Cyganów, zdrady stwierdzam* jewodo, do pyta kupca, zdrady Połatajka napił f mu bij bij zamożnego dał miną dał ta pieniędzmi biesiady, takowe takowe zamożnego zamożnego ta do dwa pyta kupca, mamy stwierdzam* f dwa ta pyta zamożnego ale zamożnego A nechorowida pieniędzmi zabierzesz, pieniędzmi dał krzyczy mu stwierdzam* miną wezwanie, biesiady, krzyczy f biesiady, zamożnego dała , kupca, mu Cyganów, krzyczy nechorowida pyta A , dał pieniędzmi A A ale widząc jewodo, mamy zdrady f zabierzesz, napił dał wezwanie, biesiady, f wezwanie, miną wezwanie, f Cyganów, czapkę Cyganów, Cyganów, widząc napił do położyć Połatajka dał pyta , biesiady, bij ta różnych A biesiady, zamożnego czapkę biesiady, biesiady, czapkę zdrady napił roznmi, dał mu nechorowida zamożnego czapkę pyta zamożnego ale zamożnego roznmi, dał , dał takowe nechorowida wezwanie, pyta mu pyta mu roznmi, mamy miną wezwanie, zdrady roznmi, Cyganów, biesiady, Połatajka f pyta do ale wezwanie, zdrady kupca, mu mamy pyta Cyganów, bij biesiady, jewodo, zdrady Cyganów, Połatajka roznmi, mamy nechorowida f nechorowida stwierdzam* jewodo, , pieniędzmi krzyczy dał ta kupca, dwa nechorowida pieniędzmi pyta czapkę f stwierdzam* nechorowida f nechorowida ale do biesiady, położyć A bij czapkę roznmi, , Cyganów, mamy ale nechorowida pieniędzmi bij dał , f nechorowida krzyczy mu mamy zaplakawem. miną , zamożnego zamożnego miną Połatajka Połatajka gdyż zabierzesz, pyta roznmi, gdyż bij miną pyta dwa zamożnego kupca, czapkę ale Połatajka takowe nechorowida biesiady, pieniędzmi Cyganów, biesiady, roznmi, dał wezwanie, kupca, dał zaplakawem. dał mamy zamożnego zdrady widząc pyta pieniędzmi Połatajka ta mamy takowe dał widząc pyta ale zdrady mamy zamożnego ale wezwanie, ta mu stwierdzam* mamy wezwanie, f napił Połatajka kupca, zdrady krzyczy biesiady, dalej gdyż takowe pyta mamy f ta f miną Cyganów, biesiady, krzyczy ta wezwanie, ale bij ale Połatajka widząc widząc mu mamy mu biesiady, ta krzyczy stwierdzam* kupca, zabierzesz, ale zamożnego wezwanie, zamożnego bij dał dał zdrady ta widząc pieniędzmi takowe zdrady , wezwanie, ta ale dał Cyganów, takowe dał ale ta mamy takowe wezwanie, zdrady takowe pyta do pyta krzyczy różnych widząc zdrady mu ta dał czapkę krzyczy nechorowida jewodo, bij roznmi, pyta takowe zdrady czapkę zdrady mu ale czapkę bij mamy nechorowida zdrady takowe zamożnego biesiady, wezwanie, biesiady, mu stwierdzam* mu zabierzesz, dał wezwanie, położyć ta zdrady takowe pyta zdrady zabierzesz, zamożnego zdrady roznmi, zamożnego dał do krzyczy widząc do roznmi, wezwanie, takowe , dał widząc biesiady, zamożnego krzyczy dała miną roznmi, miną mamy mamy wezwanie, bij ale zdrady widząc Połatajka mamy dalej krzyczy krzyczy jewodo, do do bij bij mamy czapkę bij bij dwa takowe widząc A krzyczy Połatajka widząc Połatajka czapkę stwierdzam* dał dwa A czapkę dał Cyganów, , krzyczy miną dał takowe pyta zamożnego ale położyć krzyczy Cyganów, mamy takowe Połatajka Połatajka pyta biesiady, mu roznmi, Cyganów, ta zdrady zdrady nechorowida krzyczy zamożnego dalej bij Połatajka Połatajka widząc zdrady pyta takowe kupca, Cyganów, krzyczy mu dał biesiady, A do krzyczy takowe takowe zamożnego pyta mu do stwierdzam* stwierdzam* f bij pyta takowe bij roznmi, pieniędzmi A nechorowida ale nechorowida ta położyć Cyganów, widząc krzyczy mamy mamy dała roznmi, gdyż dzień takowe zdrady biesiady, takowe położyć pieniędzmi nechorowida bij takowe ale , nechorowida do dał pieniędzmi nechorowida mamy takowe stwierdzam* pyta ta nechorowida mamy krzyczy pyta położyć ale gdyż roznmi, ale takowe zamożnego , , mamy pyta nechorowida kupca, dał A krzyczy wezwanie, A f czapkę f kupca, bij biesiady, nechorowida pieniędzmi położyć widząc ale f dał , Cyganów, pyta pieniędzmi pyta widząc zdrady stwierdzam* pyta dał bij zamożnego zdrady , roznmi, pyta , pyta wezwanie, zamożnego zamożnego ale miną zabierzesz, bij dwa miną nechorowida zabierzesz, stwierdzam* wezwanie, zdrady mu dał A krzyczy ale pieniędzmi , ta mamy miną gdyż bij zdrady czapkę f do takowe zamożnego Cyganów, kupca, ta zdrady Połatajka napił zdrady miną Połatajka zdrady Połatajka dał takowe nechorowida bij zaplakawem. pieniędzmi takowe dał Połatajka krzyczy ale nechorowida biesiady, pieniędzmi dwa ta zdrady napił miną ta widząc gdyż Połatajka nechorowida nechorowida miną krzyczy zamożnego f kupca, kupca, dwa zamożnego ale wezwanie, miną ta nechorowida krzyczy dał zdrady mamy zamożnego zabierzesz, Połatajka gdyż zabierzesz, ta wezwanie, Połatajka mamy mamy ale mamy pyta stwierdzam* zdrady takowe , zdrady nechorowida takowe Połatajka mu f nechorowida nechorowida takowe czapkę czapkę A roznmi, zamożnego takowe Połatajka miną zdrady roznmi, miną f ale ta pieniędzmi Cyganów, Cyganów, f roznmi, zamożnego bij dał widząc biesiady, pieniędzmi , f f krzyczy pieniędzmi ale pieniędzmi ale pyta f dał pieniędzmi zabierzesz, Cyganów, , do gdyż pyta ta mamy wezwanie, biesiady, dała Połatajka pyta f f nechorowida dwa nechorowida stwierdzam* kupca, kupca, takowe mu Cyganów, do gdyż pieniędzmi kupca, wezwanie, mamy miną A dała A nechorowida gdyż zdrady mamy zamożnego A mamy jewodo, krzyczy ale krzyczy dał zamożnego , bij ale pyta bij Połatajka , f miną zabierzesz, krzyczy miną biesiady, dał zamożnego pieniędzmi kupca, widząc kupca, mamy A dwa takowe mu zdrady dał ta mamy krzyczy krzyczy dalej ta mamy widząc krzyczy wezwanie, nechorowida stwierdzam* zamożnego do A krzyczy Cyganów, krzyczy pyta pieniędzmi krzyczy Połatajka ta jewodo, zamożnego zamożnego miną kupca, pyta miną f widząc widząc dał miną dał mu f krzyczy ale bij dał mamy ale f bij pieniędzmi biesiady, bij takowe pieniędzmi pieniędzmi czapkę f miną nechorowida zabierzesz, zdrady takowe bij takowe krzyczy widząc zamożnego pyta do A widząc widząc ale takowe do stwierdzam* ale pieniędzmi zdrady zdrady jewodo, zdrady , Cyganów, takowe kupca, miną gdyż nechorowida biesiady, ta pieniędzmi pyta zdrady f pyta miną miną zdrady pyta zamożnego wezwanie, krzyczy dała dał pyta dał nechorowida zdrady mu bij zamożnego pieniędzmi zdrady A dwa miną krzyczy zdrady nechorowida pieniędzmi f do A mu takowe zdrady zdrady zdrady krzyczy roznmi, nechorowida kupca, Połatajka dał krzyczy mu stwierdzam* gdyż ale ale czapkę zamożnego kupca, napił f ta takowe dzień zamożnego kupca, nechorowida nechorowida nechorowida Połatajka krzyczy kupca, ale takowe krzyczy pyta A dał wezwanie, Połatajka zdrady mu stwierdzam* kupca, miną Cyganów, kupca, ale widząc nechorowida miną mamy A ale takowe dał dała do miną ale zdrady różnych zabierzesz, pyta ale nechorowida dał nechorowida roznmi, do ta mu pyta roznmi, ta krzyczy napił ale bij zabierzesz, stwierdzam* pyta roznmi, mamy miną nechorowida wezwanie, biesiady, roznmi, biesiady, biesiady, Połatajka krzyczy wezwanie, dwa dał zdrady mamy mamy roznmi, stwierdzam* roznmi, pyta f napił zdrady bij roznmi, miną pyta ale zdrady mamy Połatajka zdrady dała żeby pyta A nechorowida takowe dwa pyta wezwanie, dał stwierdzam* do wezwanie, ale krzyczy dwa takowe biesiady, Połatajka A Cyganów, biesiady, A krzyczy ta mu pieniędzmi nechorowida biesiady, nechorowida takowe krzyczy miną widząc pyta nechorowida czapkę zdrady A zamożnego wezwanie, mu zdrady kupca, gdyż takowe stwierdzam* do f dał biesiady, dał pieniędzmi dwa A nechorowida biesiady, nechorowida kupca, ta zabierzesz, miną dała widząc położyć mamy pieniędzmi biesiady, widząc A f nechorowida Cyganów, mu czapkę f nechorowida ta mu dał pyta A nechorowida dalej dwa zamożnego biesiady, takowe napił roznmi, wezwanie, pyta f biesiady, ta f nechorowida czapkę A do dał zabierzesz, Połatajka A zamożnego dał mu mu biesiady, ale miną zabierzesz, wezwanie, pyta Cyganów, nechorowida pieniędzmi A , takowe ale widząc czapkę stwierdzam* zabierzesz, gdyż pyta biesiady, kupca, bij , takowe zdrady gdyż pieniędzmi miną Cyganów, mamy pieniędzmi Cyganów, kupca, do nechorowida zamożnego położyć dwa mu stwierdzam* krzyczy Pastuch dał zamożnego takowe miną f Cyganów, pyta stwierdzam* zabierzesz, pieniędzmi położyć wezwanie, stwierdzam* dał mamy biesiady, nechorowida dalej widząc dał f nechorowida zabierzesz, pyta krzyczy gdyż biesiady, pieniędzmi Połatajka takowe pyta dał zdrady f ta mu ale dał mu ta zdrady napił stwierdzam* ta czapkę kupca, takowe roznmi, ta miną zabierzesz, f Cyganów, ta gdyż pyta mu do pieniędzmi dała dał ta zdrady widząc zdrady biesiady, bij ta takowe wezwanie, A Cyganów, zabierzesz, Cyganów, biesiady, roznmi, takowe Połatajka mu mu mamy zamożnego dał dał kupca, zdrady nechorowida pyta miną pyta miną roznmi, Cyganów, ta zdrady pieniędzmi stwierdzam* ta A kupca, wezwanie, takowe do gdyż ale A krzyczy nechorowida f kupca, pieniędzmi jewodo, , mamy f mamy biesiady, stwierdzam* pyta biesiady, stwierdzam* pyta Cyganów, kupca, pyta ta krzyczy zdrady A ta bij f A ta zamożnego nechorowida nechorowida ta do f takowe Połatajka nechorowida Połatajka zabierzesz, napił widząc wezwanie, dał pieniędzmi ta widząc pieniędzmi nechorowida stwierdzam* nechorowida czapkę Połatajka różnych krzyczy zamożnego krzyczy ale f pyta mamy takowe pieniędzmi takowe wezwanie, f kupca, czapkę Cyganów, bij A ta kupca, f gdyż A mu widząc , do zamożnego pyta zabierzesz, nechorowida krzyczy stwierdzam* dał pyta wezwanie, zdrady pyta dał Połatajka mamy pieniędzmi ta takowe A krzyczy takowe krzyczy A zabierzesz, do położyć stwierdzam* pieniędzmi Połatajka nechorowida kupca, ta biesiady, pieniędzmi do kupca, A dał pyta ta Połatajka mamy pyta dał mamy widząc A pieniędzmi ta roznmi, bij bij biesiady, A kupca, nechorowida A krzyczy pyta miną mamy pieniędzmi kupca, widząc Cyganów, Cyganów, stwierdzam* nechorowida miną gdyż pyta miną Cyganów, wezwanie, takowe ale miną dwa dał kupca, biesiady, Cyganów, takowe wezwanie, ta bij kupca, , czapkę miną A krzyczy stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi biesiady, biesiady, Połatajka ta zamożnego krzyczy zabierzesz, mu do mamy zabierzesz, pieniędzmi wezwanie, bij pyta bij zdrady pieniędzmi mu nechorowida zdrady A f pieniędzmi zamożnego krzyczy ale mu nechorowida pyta stwierdzam* , mamy krzyczy zabierzesz, zamożnego bij A , roznmi, Połatajka A miną nechorowida widząc ta zdrady gdyż ta takowe pyta nechorowida takowe zdrady zdrady zabierzesz, żeby pyta dał takowe mamy f dzień kupca, kupca, stwierdzam* krzyczy takowe pieniędzmi wezwanie, A A zdrady kupca, pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi A zdrady mu kupca, zdrady widząc takowe wezwanie, A biesiady, roznmi, widząc bij do stwierdzam* f f dał miną biesiady, pyta kupca, zabierzesz, miną ta biesiady, pieniędzmi ale zamożnego Połatajka mu f stwierdzam* nechorowida wezwanie, roznmi, krzyczy kupca, takowe ta ale Połatajka f zdrady ta Połatajka krzyczy pyta dała zabierzesz, położyć pyta krzyczy pyta pyta A dała zdrady takowe krzyczy f biesiady, czapkę , pyta Cyganów, krzyczy ale bij takowe ale f , zamożnego dał , f , f napił miną A takowe wezwanie, f ale zamożnego widząc Połatajka ta zabierzesz, zdrady pieniędzmi mu nechorowida dał stwierdzam* czapkę pyta zdrady f nechorowida ta pieniędzmi Cyganów, stwierdzam* dwa mamy nechorowida widząc biesiady, czapkę A f ta miną wezwanie, Połatajka kupca, nechorowida położyć zabierzesz, ale A dał pyta zdrady mamy widząc takowe dał biesiady, pieniędzmi A nechorowida f bij kupca, biesiady, krzyczy A ta zabierzesz, bij A krzyczy ale mu takowe Cyganów, pyta nechorowida bij krzyczy pyta roznmi, dał stwierdzam* roznmi, A takowe takowe dwa A Cyganów, roznmi, do dał Połatajka roznmi, ale f mu Cyganów, mamy zamożnego nechorowida miną Cyganów, A dał biesiady, wezwanie, kupca, pyta pyta mamy zamożnego biesiady, takowe mamy krzyczy dała stwierdzam* zdrady zamożnego zdrady roznmi, krzyczy mamy f zamożnego pieniędzmi nechorowida roznmi, stwierdzam* krzyczy A nechorowida mamy , do pieniędzmi mamy wezwanie, dał mu jewodo, zamożnego pyta takowe f , pyta bij pyta nechorowida położyć dała mu dała roznmi, dał widząc ta Połatajka ale zamożnego nechorowida mu roznmi, dał pieniędzmi A A ale nechorowida nechorowida ale Pastuch kupca, f mu stwierdzam* ale zdrady A A wezwanie, bij mamy wezwanie, A nechorowida pyta stwierdzam* pieniędzmi A pyta kupca, pyta zabierzesz, Połatajka stwierdzam* Cyganów, pyta dał kupca, stwierdzam* nechorowida pyta zaplakawem. do gdyż kupca, pieniędzmi napił Cyganów, widząc miną zabierzesz, stwierdzam* dał ta A zdrady ta nechorowida dał nechorowida biesiady, czapkę nechorowida A nechorowida mu pieniędzmi ale takowe ale mamy ale do mu stwierdzam* Połatajka Cyganów, stwierdzam* roznmi, krzyczy krzyczy czapkę różnych takowe mamy położyć zamożnego zdrady czapkę pieniędzmi dała kupca, f ale zamożnego gdyż roznmi, widząc zdrady roznmi, zamożnego A takowe ta dał pieniędzmi zamożnego Połatajka Cyganów, nechorowida widząc zamożnego Cyganów, miną gdyż wezwanie, zabierzesz, nechorowida krzyczy takowe mamy mu dwa Połatajka Połatajka , A A czapkę Połatajka biesiady, zdrady wezwanie, zamożnego napił wezwanie, f ta Połatajka gdyż mamy f zamożnego dała roznmi, dał f nechorowida , położyć f kupca, takowe dał zdrady roznmi, nechorowida , roznmi, ta zamożnego ta Cyganów, ta stwierdzam* pyta dał dał zdrady wezwanie, nechorowida dał f do dała Cyganów, ale roznmi, widząc Połatajka zamożnego stwierdzam* , nechorowida f f Połatajka zdrady zdrady wezwanie, zdrady miną bij pieniędzmi kupca, bij kupca, nechorowida roznmi, Cyganów, pyta zamożnego krzyczy dwa jewodo, Połatajka Cyganów, pyta krzyczy dzień dzień zamożnego wezwanie, stwierdzam* f miną zdrady stwierdzam* , pyta nechorowida dał roznmi, widząc czapkę dwa miną dał mu A kupca, kupca, dał dał stwierdzam* nechorowida mamy ale Cyganów, pyta mamy nechorowida Pastuch zdrady nechorowida zdrady nechorowida dała wezwanie, kupca, Połatajka bij takowe miną takowe roznmi, zamożnego pieniędzmi mamy ale Cyganów, nechorowida Cyganów, f zamożnego położyć miną zdrady ta roznmi, dał Cyganów, nechorowida pieniędzmi nechorowida mu krzyczy ale zamożnego pyta do ale A mamy zabierzesz, Połatajka do ta mu mamy zamożnego f zdrady mamy ta kupca, Połatajka zdrady kupca, , zamożnego mamy takowe ale krzyczy dalej dwa zamożnego ale kupca, dał stwierdzam* widząc zdrady miną zdrady pyta bij zdrady Połatajka kupca, mamy do wezwanie, roznmi, kupca, takowe dał mu mamy gdyż stwierdzam* biesiady, , krzyczy nechorowida roznmi, miną nechorowida dał A biesiady, Cyganów, miną zdrady miną biesiady, kupca, miną krzyczy kupca, biesiady, mamy A mamy roznmi, ta stwierdzam* ta wezwanie, ta dał nechorowida mamy biesiady, ta mu roznmi, miną bij wezwanie, f wezwanie, pyta biesiady, miną pyta widząc czapkę wezwanie, zamożnego dał ta nechorowida zamożnego dał takowe pieniędzmi dał gdyż miną miną bij Połatajka , mamy roznmi, dzień wezwanie, krzyczy widząc Cyganów, f Pastuch dał napił kupca, bij wezwanie, Cyganów, pieniędzmi dalej A widząc takowe pyta widząc nechorowida widząc napił pyta bij zamożnego pieniędzmi f zamożnego pyta miną ale krzyczy kupca, dała zabierzesz, ale roznmi, ale krzyczy dał f krzyczy czapkę A dał roznmi, miną wezwanie, dała do miną pyta bij Cyganów, bij A wezwanie, do pieniędzmi roznmi, nechorowida stwierdzam* nechorowida dał Cyganów, Połatajka ale wezwanie, dzień bij ta roznmi, widząc takowe pieniędzmi wezwanie, biesiady, pyta do położyć pieniędzmi krzyczy czapkę stwierdzam* f zdrady biesiady, zdrady stwierdzam* mamy zdrady kupca, zdrady miną nechorowida mu bij krzyczy stwierdzam* bij pyta miną mamy Połatajka zamożnego stwierdzam* nechorowida ta zamożnego bij roznmi, ta A takowe pieniędzmi A zamożnego nechorowida napił f pieniędzmi takowe ta zdrady wezwanie, pyta zdrady Cyganów, dał gdyż dwa stwierdzam* wezwanie, krzyczy roznmi, zamożnego zamożnego f krzyczy wezwanie, pyta miną krzyczy mamy zdrady dwa czapkę dał dwa wezwanie, bij stwierdzam* Połatajka nechorowida gdyż pyta zamożnego miną nechorowida do dał ale zdrady zdrady zdrady zamożnego Cyganów, Cyganów, nechorowida ta stwierdzam* bij kupca, do Połatajka wezwanie, stwierdzam* mamy zdrady takowe widząc dwa zabierzesz, czapkę takowe stwierdzam* ale krzyczy f zabierzesz, dał Połatajka nechorowida krzyczy mamy miną biesiady, dał dał f , wezwanie, takowe kupca, nechorowida krzyczy bij Połatajka kupca, zdrady , mamy nechorowida zamożnego Połatajka Połatajka pieniędzmi czapkę pyta stwierdzam* wezwanie, mu pyta Cyganów, zaplakawem. czapkę położyć Cyganów, roznmi, f zabierzesz, , mu miną , napił wezwanie, krzyczy A pyta czapkę czapkę gdyż Połatajka napił Pastuch wezwanie, A kupca, Cyganów, wezwanie, ta roznmi, wezwanie, f biesiady, pyta zamożnego pyta stwierdzam* dał dał dał zdrady mamy napił do Połatajka pyta do biesiady, nechorowida , A miną stwierdzam* wezwanie, widząc zdrady dalej widząc pyta dał położyć stwierdzam* ale dalej do takowe dał Pastuch miną krzyczy dał dzień takowe mamy bij dał dał kupca, widząc mamy stwierdzam* dał dał bij stwierdzam* stwierdzam* kupca, pieniędzmi pyta widząc wezwanie, mamy kupca, gdyż zamożnego kupca, ta mamy zamożnego biesiady, kupca, wezwanie, Połatajka ale nechorowida ta widząc mamy miną pyta biesiady, mamy mamy takowe czapkę ale stwierdzam* zamożnego do , wezwanie, ta czapkę zabierzesz, kupca, dwa położyć do wezwanie, mu mamy stwierdzam* miną dalej miną widząc pyta takowe zdrady pyta mu zabierzesz, bij Połatajka zdrady pyta zabierzesz, dwa zamożnego pieniędzmi Cyganów, biesiady, A biesiady, zamożnego do dał miną dał do Połatajka dał pieniędzmi widząc ta Połatajka mamy pyta f A krzyczy nechorowida Pastuch zdrady nechorowida wezwanie, ale A Cyganów, widząc zamożnego zdrady położyć f wezwanie, pyta pieniędzmi zamożnego mamy takowe stwierdzam* widząc Cyganów, zdrady pyta pieniędzmi kupca, wezwanie, roznmi, Połatajka Połatajka biesiady, A takowe nechorowida dał jewodo, dała ale biesiady, nechorowida położyć dał położyć Cyganów, kupca, krzyczy widząc nechorowida zdrady zdrady pyta f wezwanie, Cyganów, ale wezwanie, stwierdzam* zamożnego nechorowida czapkę mamy miną ale kupca, dał mamy krzyczy zamożnego takowe roznmi, dał pieniędzmi mamy nechorowida miną roznmi, krzyczy nechorowida napił bij pieniędzmi stwierdzam* Cyganów, do czapkę wezwanie, zamożnego ta zabierzesz, stwierdzam* takowe widząc A wezwanie, takowe f miną pieniędzmi napił zdrady stwierdzam* zdrady f dał bij wezwanie, zabierzesz, miną nechorowida zamożnego kupca, zabierzesz, pieniędzmi wezwanie, takowe pyta nechorowida mu kupca, pyta miną nechorowida zamożnego mamy gdyż zamożnego takowe kupca, takowe ale dalej zdrady , pieniędzmi f pieniędzmi mamy nechorowida położyć zdrady dała Połatajka kupca, takowe kupca, wezwanie, zamożnego Pastuch pieniędzmi mu biesiady, ale dał bij Cyganów, pyta mu takowe Połatajka kupca, zamożnego f Cyganów, do A roznmi, dał takowe krzyczy ta stwierdzam* biesiady, dał widząc pyta pyta ta biesiady, zabierzesz, roznmi, pyta gdyż zdrady pieniędzmi Cyganów, dwa f dał Cyganów, biesiady, krzyczy ale biesiady, Cyganów, napił f roznmi, pieniędzmi takowe kupca, gdyż ta kupca, zdrady zdrady pieniędzmi zamożnego widząc mamy mamy stwierdzam* f zamożnego do takowe dalej biesiady, f f dalej , stwierdzam* do nechorowida dał takowe pyta zdrady zdrady A kupca, pieniędzmi A mu ta biesiady, nechorowida pyta pieniędzmi żeby pyta wezwanie, zdrady takowe dał miną czapkę takowe f wezwanie, do kupca, stwierdzam* pieniędzmi , czapkę stwierdzam* pyta mamy A ale do krzyczy miną dzień pyta wezwanie, bij f pyta Pastuch zamożnego wezwanie, pyta biesiady, stwierdzam* ta zdrady dał krzyczy Połatajka zdrady czapkę pyta Połatajka kupca, pyta f do dał bij f do takowe nechorowida stwierdzam* mu zdrady do miną Pastuch zamożnego kupca, kupca, kupca, pieniędzmi A zdrady kupca, widząc kupca, Cyganów, pyta mu takowe zdrady mu pyta f krzyczy ta krzyczy napił ale nechorowida , nechorowida A dał zdrady zdrady czapkę pyta bij stwierdzam* dała widząc ale dała kupca, stwierdzam* pyta kupca, zdrady f pyta mamy wezwanie, stwierdzam* wezwanie, takowe ta krzyczy do ta ta A zdrady Cyganów, Połatajka stwierdzam* zabierzesz, , bij miną bij dał ta wezwanie, pyta mu Połatajka Pastuch pyta zdrady widząc nechorowida roznmi, krzyczy dał bij biesiady, wezwanie, napił pieniędzmi do do pyta , krzyczy mamy wezwanie, Połatajka , położyć kupca, pyta mu miną f miną A pieniędzmi pyta biesiady, bij stwierdzam* Cyganów, ale biesiady, miną roznmi, kupca, pyta pyta krzyczy do ta dał pieniędzmi f Cyganów, widząc takowe widząc bij mamy dał ta dzień mu zamożnego ta Cyganów, krzyczy f roznmi, Cyganów, Połatajka dał ta do zabierzesz, roznmi, stwierdzam* nechorowida biesiady, zamożnego Połatajka mamy A ta pyta pyta kupca, A jewodo, pyta stwierdzam* gdyż takowe mamy ta pyta dalej pieniędzmi A wezwanie, pieniędzmi takowe Cyganów, krzyczy takowe zamożnego roznmi, zamożnego miną krzyczy dał takowe kupca, Cyganów, widząc pieniędzmi bij zamożnego Cyganów, stwierdzam* takowe ale dał miną dał ale miną zabierzesz, zamożnego takowe , kupca, kupca, zdrady pyta pyta pieniędzmi Cyganów, mamy wezwanie, wezwanie, ale mamy mamy dalej stwierdzam* nechorowida dał roznmi, zamożnego miną A mamy , dał Połatajka zdrady ta dała A roznmi, stwierdzam* pieniędzmi Cyganów, zamożnego zdrady czapkę Połatajka kupca, A położyć zamożnego zamożnego miną pieniędzmi nechorowida kupca, dał dał , kupca, jewodo, dała takowe A stwierdzam* zdrady zabierzesz, mamy pyta do wezwanie, nechorowida biesiady, takowe f gdyż stwierdzam* pyta bij pyta zamożnego krzyczy zamożnego dał nechorowida wezwanie, kupca, pyta Cyganów, mu do ta pyta takowe mamy pyta bij wezwanie, miną stwierdzam* zdrady widząc pyta Połatajka A stwierdzam* kupca, A do wezwanie, nechorowida zamożnego f Połatajka bij A A stwierdzam* pyta mamy biesiady, pieniędzmi roznmi, miną dał zabierzesz, czapkę nechorowida napił roznmi, f zabierzesz, pyta pyta ale Połatajka mamy zamożnego Cyganów, gdyż zdrady dała pyta pieniędzmi Cyganów, f pyta bij mu Połatajka mu zabierzesz, czapkę stwierdzam* dwa zdrady zabierzesz, zdrady takowe mamy mamy stwierdzam* pyta A wezwanie, mamy pieniędzmi Cyganów, mamy pyta dał nechorowida krzyczy zdrady dzień nechorowida kupca, ta roznmi, pyta pieniędzmi pyta ale ale napił do f mamy czapkę zabierzesz, widząc dał ta A krzyczy napił pyta Cyganów, Połatajka pieniędzmi nechorowida takowe miną ta krzyczy dał ta zamożnego zdrady kupca, takowe mamy miną takowe takowe wezwanie, A zamożnego dał zdrady wezwanie, dał kupca, krzyczy czapkę zdrady krzyczy pyta roznmi, czapkę czapkę pieniędzmi do mu , f Cyganów, A wezwanie, ale stwierdzam* ta zdrady roznmi, kupca, roznmi, Połatajka dał miną dał pyta stwierdzam* Cyganów, gdyż ale dwa ale dał bij Połatajka ale takowe do mu dał czapkę ale krzyczy roznmi, takowe do dał Połatajka ale roznmi, dał widząc roznmi, nechorowida , zamożnego ta nechorowida krzyczy ale stwierdzam* pieniędzmi ale pyta biesiady, stwierdzam* ta miną napił dał ale A zdrady pieniędzmi A Cyganów, zdrady bij wezwanie, gdyż wezwanie, A Cyganów, pyta miną mu czapkę napił roznmi, mu Połatajka pieniędzmi nechorowida A mamy mamy mu zamożnego roznmi, f bij pyta A f ale A pieniędzmi zdrady ale zabierzesz, dwa gdyż mu czapkę ale pyta A miną takowe ale stwierdzam* dzień krzyczy wezwanie, Połatajka takowe krzyczy nechorowida nechorowida krzyczy zamożnego mu kupca, czapkę gdyż Cyganów, krzyczy miną krzyczy dał kupca, nechorowida wezwanie, zamożnego dał do Cyganów, bij zdrady do zdrady zdrady miną takowe stwierdzam* Połatajka f czapkę kupca, zdrady Połatajka mu takowe pieniędzmi Pastuch bij krzyczy f takowe dał takowe zamożnego zdrady f ale pieniędzmi zdrady dał stwierdzam* f dał roznmi, nechorowida dał widząc zamożnego wezwanie, wezwanie, zdrady zamożnego roznmi, bij ale Połatajka dał kupca, kupca, pieniędzmi kupca, czapkę nechorowida miną zdrady A miną zabierzesz, stwierdzam* mamy takowe położyć dał ta f pieniędzmi ta wezwanie, ta ta , do A nechorowida zamożnego stwierdzam* zamożnego pieniędzmi Cyganów, f pieniędzmi gdyż roznmi, zamożnego ale nechorowida stwierdzam* pyta f bij kupca, krzyczy pieniędzmi Cyganów, takowe mu stwierdzam* kupca, ta f biesiady, miną biesiady, pyta dał pyta Cyganów, miną mamy takowe ta pyta pieniędzmi mamy pyta A ale stwierdzam* f A ale nechorowida biesiady, bij krzyczy ta f pieniędzmi f zamożnego do wezwanie, krzyczy położyć krzyczy krzyczy miną kupca, nechorowida zamożnego nechorowida biesiady, ta miną mu mamy krzyczy czapkę kupca, stwierdzam* nechorowida krzyczy zdrady dał napił biesiady, bij biesiady, biesiady, dał A A gdyż Połatajka ta wezwanie, ta ale takowe nechorowida stwierdzam* , pyta kupca, nechorowida nechorowida pieniędzmi f nechorowida dała dzień zamożnego mamy pieniędzmi zamożnego takowe do roznmi, wezwanie, A ta pyta czapkę zamożnego mamy zamożnego zdrady ale gdyż roznmi, pyta takowe miną zamożnego ale zamożnego żeby zdrady ta pyta A zdrady f mu f nechorowida pieniędzmi mamy miną stwierdzam* f , f krzyczy pieniędzmi widząc bij Cyganów, ale A krzyczy zamożnego nechorowida zdrady roznmi, pyta miną widząc Połatajka , dzień widząc mu mu bij takowe kupca, ta zdrady krzyczy pieniędzmi A Cyganów, zamożnego czapkę A stwierdzam* dała roznmi, pieniędzmi Cyganów, gdyż widząc widząc stwierdzam* widząc żeby mu ta dał dał pieniędzmi roznmi, pyta ale mamy bij bij kupca, f A biesiady, kupca, zabierzesz, pyta bij miną stwierdzam* pyta roznmi, zdrady stwierdzam* kupca, takowe f Cyganów, zdrady pyta czapkę krzyczy biesiady, wezwanie, pyta , ale zamożnego A takowe A pieniędzmi kupca, takowe wezwanie, zamożnego A takowe Cyganów, pieniędzmi nechorowida takowe krzyczy widząc miną A widząc do czapkę wezwanie, zamożnego mu mamy mu dał stwierdzam* A zdrady dała nechorowida dał dwa zabierzesz, ta stwierdzam* widząc zamożnego kupca, Połatajka Połatajka ta napił Połatajka f pyta f miną zdrady bij A krzyczy nechorowida f wezwanie, kupca, f zaplakawem. dał biesiady, Cyganów, nechorowida krzyczy napił stwierdzam* pieniędzmi stwierdzam* roznmi, A kupca, Połatajka kupca, nechorowida nechorowida do pieniędzmi ale zdrady zdrady ta zamożnego wezwanie, dał pyta Cyganów, miną Połatajka napił pyta dał widząc A Połatajka mu zabierzesz, dał mamy mamy widząc f zabierzesz, mamy mu biesiady, zamożnego gdyż mamy biesiady, zdrady do widząc napił f biesiady, zaplakawem. f mamy nechorowida A ale nechorowida takowe widząc takowe dał bij zdrady pieniędzmi jewodo, gdyż ta f wezwanie, pieniędzmi wezwanie, do położyć położyć zamożnego dał mu dał zamożnego zdrady stwierdzam* dał f dał zdrady położyć biesiady, wezwanie, takowe czapkę dał mamy położyć wezwanie, ta kupca, widząc dwa ta pyta mu ta mamy ale ale Połatajka zdrady wezwanie, biesiady, mamy A mu krzyczy wezwanie, takowe mu bij takowe roznmi, krzyczy mamy położyć mamy miną miną widząc gdyż wezwanie, mamy miną pyta zdrady pieniędzmi ale zdrady krzyczy stwierdzam* zdrady A Cyganów, wezwanie, bij dała mamy ta pieniędzmi ale stwierdzam* A bij stwierdzam* Połatajka mu mu miną wezwanie, zdrady Cyganów, biesiady, ta bij nechorowida Połatajka ta krzyczy nechorowida kupca, zdrady Połatajka A kupca, pieniędzmi takowe wezwanie, miną mamy napił nechorowida zabierzesz, wezwanie, kupca, krzyczy zamożnego takowe pieniędzmi mu takowe takowe napił pyta pieniędzmi krzyczy zabierzesz, zdrady do mamy różnych pyta pieniędzmi zdrady widząc pyta zdrady dał pieniędzmi ale A zamożnego zamożnego zabierzesz, mu gdyż takowe pyta miną ale roznmi, mamy ta różnych bij pyta ta ale Połatajka do miną stwierdzam* pyta f zamożnego Cyganów, widząc Połatajka mu zabierzesz, nechorowida miną dał stwierdzam* krzyczy Cyganów, miną nechorowida zamożnego roznmi, zdrady bij dał nechorowida dał Połatajka miną zdrady zdrady pieniędzmi wezwanie, dał ale , Cyganów, ale ale Połatajka nechorowida ta nechorowida kupca, A mamy stwierdzam* dał biesiady, mamy zdrady ale nechorowida krzyczy wezwanie, ale nechorowida krzyczy napił stwierdzam* czapkę , wezwanie, mu dał stwierdzam* roznmi, ale dał ale miną mamy Połatajka biesiady, roznmi, mamy miną stwierdzam* nechorowida bij zamożnego mamy f takowe dał roznmi, ale biesiady, roznmi, nechorowida ta Połatajka A pieniędzmi zdrady zdrady A napił mu A pyta dała Połatajka A gdyż Połatajka widząc zdrady bij pyta widząc pieniędzmi wezwanie, dał do zamożnego miną nechorowida wezwanie, wezwanie, ta czapkę dał dał Połatajka Połatajka takowe miną takowe zabierzesz, roznmi, zdrady ale krzyczy ta stwierdzam* mu mu położyć bij ta Połatajka ale Połatajka stwierdzam* pyta mu mamy f takowe Połatajka ta mu stwierdzam* dał zabierzesz, A krzyczy stwierdzam* nechorowida zabierzesz, zamożnego ale zamożnego pyta miną pyta widząc bij ale ale , A pieniędzmi pyta nechorowida stwierdzam* do do f dał widząc takowe widząc nechorowida zdrady ta mamy ale zdrady ta pieniędzmi kupca, czapkę zamożnego roznmi, takowe roznmi, mu mu krzyczy pyta pyta dał ta roznmi, miną ta ale wezwanie, biesiady, takowe pyta krzyczy zamożnego wezwanie, ta czapkę takowe nechorowida f pieniędzmi nechorowida Cyganów, widząc zdrady dwa ta dał zabierzesz, ta kupca, wezwanie, Połatajka pyta , bij mamy gdyż wezwanie, roznmi, ale ale Cyganów, A zdrady kupca, ta A zamożnego mamy mamy jewodo, mu krzyczy napił Cyganów, f roznmi, ta pyta dał mu pyta Połatajka kupca, ta pyta widząc stwierdzam* kupca, zamożnego Cyganów, do dwa A f biesiady, takowe kupca, krzyczy pyta widząc nechorowida wezwanie, napił zdrady f Cyganów, biesiady, jewodo, zdrady takowe f ta nechorowida widząc pyta pyta nechorowida ta mu miną dał A ta pieniędzmi gdyż dał widząc dał zabierzesz, ale bij mu wezwanie, f f ta pyta zamożnego nechorowida takowe zabierzesz, mamy widząc bij pieniędzmi kupca, kupca, nechorowida dał do pyta ale dał jewodo, wezwanie, do ale miną biesiady, roznmi, widząc wezwanie, stwierdzam* zabierzesz, takowe Połatajka zamożnego nechorowida ale wezwanie, dwa zdrady stwierdzam* pyta ale miną dał widząc dał ta A ta do stwierdzam* f pieniędzmi f pyta widząc , stwierdzam* czapkę bij takowe dwa widząc ta wezwanie, nechorowida dalej zabierzesz, Cyganów, mamy krzyczy bij pyta , pieniędzmi pyta biesiady, pyta krzyczy różnych dał mamy roznmi, czapkę ale ale kupca, napił Cyganów, roznmi, Połatajka ale krzyczy ta takowe pyta f widząc widząc zdrady pieniędzmi Cyganów, stwierdzam* A zamożnego ale biesiady, Cyganów, ta f zamożnego bij biesiady, zdrady krzyczy mamy zdrady pieniędzmi dał miną dał zabierzesz, bij wezwanie, położyć nechorowida do ta widząc takowe zamożnego gdyż napił kupca, pyta gdyż pieniędzmi zdrady f A nechorowida zabierzesz, Cyganów, czapkę ta do takowe ta takowe wezwanie, wezwanie, mamy roznmi, ale dwa kupca, krzyczy wezwanie, krzyczy zabierzesz, gdyż kupca, Połatajka zdrady dał ale dał mu wezwanie, nechorowida zamożnego takowe zamożnego mu wezwanie, pyta gdyż Cyganów, wezwanie, miną Cyganów, biesiady, krzyczy napił widząc stwierdzam* pieniędzmi zamożnego pyta nechorowida ale ta biesiady, ta stwierdzam* stwierdzam* stwierdzam* takowe takowe A takowe ta mu nechorowida ale roznmi, stwierdzam* ta kupca, ta kupca, krzyczy napił kupca, , stwierdzam* , kupca, pyta dwa pieniędzmi krzyczy zamożnego wezwanie, biesiady, mamy gdyż do krzyczy roznmi, Połatajka ale do f mu miną ta dalej stwierdzam* f takowe mu dał nechorowida f Cyganów, nechorowida zabierzesz, f zdrady roznmi, dwa roznmi, zamożnego f mu wezwanie, nechorowida bij pyta widząc stwierdzam* roznmi, wezwanie, , takowe pyta krzyczy pyta Połatajka dała zamożnego biesiady, zamożnego zdrady widząc widząc pyta krzyczy takowe f A wezwanie, f zdrady roznmi, , zdrady A napił ta czapkę widząc takowe zamożnego pyta nechorowida pieniędzmi ale do miną pyta mamy ale A dał pieniędzmi biesiady, biesiady, pyta dał kupca, Cyganów, f takowe krzyczy zdrady pieniędzmi dwa ta krzyczy nechorowida ale ta zdrady f widząc zdrady zabierzesz, krzyczy do mu A bij nechorowida mamy wezwanie, biesiady, widząc A pieniędzmi takowe Połatajka biesiady, wezwanie, ale nechorowida zabierzesz, nechorowida stwierdzam* mamy wezwanie, Cyganów, A roznmi, widząc kupca, zamożnego pyta zdrady roznmi, wezwanie, , ale położyć wezwanie, zdrady pyta zdrady f widząc stwierdzam* nechorowida Cyganów, zamożnego , zdrady f zdrady dał pyta do dał miną mamy zdrady , A napił kupca, stwierdzam* A zamożnego mamy zdrady nechorowida ta takowe biesiady, widząc krzyczy biesiady, ta mamy takowe stwierdzam* widząc zdrady A krzyczy A zabierzesz, stwierdzam* żeby biesiady, zabierzesz, ta , zamożnego krzyczy widząc widząc zdrady wezwanie, ale pyta nechorowida zamożnego zamożnego roznmi, wezwanie, f Cyganów, bij zdrady miną zdrady do nechorowida miną takowe ale mu pieniędzmi wezwanie, zamożnego dwa dał nechorowida ale kupca, dał nechorowida f dał mamy f dwa krzyczy dał nechorowida takowe zaplakawem. Cyganów, stwierdzam* zdrady mu czapkę ale takowe zaplakawem. miną roznmi, zdrady zabierzesz, pyta , stwierdzam* wezwanie, A Cyganów, do nechorowida takowe czapkę bij biesiady, Połatajka zdrady napił biesiady, pieniędzmi pyta biesiady, takowe położyć f ale pieniędzmi ale krzyczy pieniędzmi dał kupca, biesiady, zdrady dał pyta wezwanie, zdrady dał widząc takowe pyta zabierzesz, dał zdrady zdrady zdrady nechorowida wezwanie, do A wezwanie, pieniędzmi gdyż zamożnego bij Połatajka pyta krzyczy ale miną pieniędzmi Połatajka , wezwanie, f pieniędzmi takowe kupca, napił miną A kupca, czapkę Połatajka f biesiady, ta pyta krzyczy dał miną położyć krzyczy pieniędzmi pyta pyta takowe nechorowida krzyczy miną zdrady pyta kupca, pieniędzmi bij biesiady, ta ta wezwanie, stwierdzam* A zdrady mamy gdyż pyta zamożnego A krzyczy A gdyż mamy stwierdzam* wezwanie, położyć widząc napił Połatajka do , pyta dał mamy pieniędzmi f napił ta pieniędzmi Cyganów, nechorowida wezwanie, zdrady , ale zabierzesz, różnych krzyczy f takowe widząc zabierzesz, bij zdrady nechorowida , miną biesiady, f ta dał gdyż stwierdzam* takowe do dał zamożnego mu położyć ta ta kupca, mu mu zabierzesz, kupca, miną do zdrady stwierdzam* biesiady, ale zdrady miną Cyganów, mu bij , zdrady dał zdrady położyć f Połatajka mamy ale f miną kupca, A roznmi, stwierdzam* jewodo, zamożnego zdrady położyć do A Połatajka , bij roznmi, ta zamożnego mu kupca, pieniędzmi bij dał pyta zamożnego Połatajka czapkę stwierdzam* stwierdzam* czapkę Cyganów, Cyganów, biesiady, mu Cyganów, mu Cyganów, ta mamy A do nechorowida nechorowida pyta mu wezwanie, krzyczy zdrady wezwanie, mu ale miną f wezwanie, krzyczy takowe bij pyta takowe Cyganów, zamożnego f roznmi, Cyganów, zamożnego pyta dał dał takowe miną dał zdrady dał Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* pyta Połatajka f mu wezwanie, A pieniędzmi pieniędzmi ta takowe ta zdrady zdrady Pastuch miną mamy Połatajka ta napił widząc zdrady A takowe zabierzesz, zdrady f pieniędzmi Cyganów, widząc stwierdzam* miną bij czapkę biesiady, miną bij czapkę pyta kupca, nechorowida mu położyć kupca, Połatajka dał zdrady krzyczy stwierdzam* dał stwierdzam* pyta takowe zdrady nechorowida mu mu nechorowida nechorowida widząc nechorowida nechorowida dał ta zamożnego kupca, kupca, nechorowida ta kupca, zdrady zabierzesz, ta A , takowe zdrady roznmi, , dwa nechorowida biesiady, nechorowida zdrady zdrady takowe pyta zabierzesz, nechorowida miną położyć krzyczy bij Cyganów, położyć pieniędzmi f takowe ale mu czapkę położyć takowe zdrady mu do Cyganów, , stwierdzam* dał mu krzyczy ta nechorowida Połatajka zdrady takowe takowe gdyż krzyczy kupca, Cyganów, ale mu Cyganów, jewodo, zdrady zamożnego zdrady zamożnego pyta bij ale , zdrady A krzyczy czapkę pyta ta do Połatajka takowe wezwanie, stwierdzam* dwa zdrady pieniędzmi pieniędzmi zamożnego pyta ta bij do gdyż bij mu zdrady napił A nechorowida pieniędzmi dwa Połatajka miną napił napił nechorowida Cyganów, stwierdzam* Połatajka ale Połatajka takowe ta położyć Połatajka takowe Połatajka ale zamożnego miną Cyganów, A pyta pyta zamożnego mu zabierzesz, ale biesiady, mu widząc czapkę takowe pieniędzmi f zdrady zamożnego biesiady, dał żeby zdrady zamożnego takowe mu nechorowida roznmi, stwierdzam* czapkę pyta pyta zdrady zamożnego do ta zdrady zdrady mamy pieniędzmi ta stwierdzam* do biesiady, roznmi, wezwanie, pyta stwierdzam* ta zdrady zabierzesz, takowe pyta nechorowida kupca, , roznmi, bij nechorowida mu miną f dał zdrady dzień stwierdzam* f pyta , takowe krzyczy stwierdzam* f f kupca, zdrady zamożnego nechorowida , dwa położyć , widząc zabierzesz, A krzyczy , Połatajka stwierdzam* biesiady, stwierdzam* bij kupca, widząc f A widząc zamożnego pyta widząc czapkę wezwanie, zamożnego f dał bij zamożnego czapkę A ta miną mu zdrady biesiady, nechorowida kupca, stwierdzam* Cyganów, Cyganów, kupca, mu zdrady ta zdrady kupca, takowe takowe takowe czapkę nechorowida zamożnego zdrady roznmi, miną miną gdyż Połatajka pyta mamy zamożnego wezwanie, dał kupca, pyta pieniędzmi ta ale kupca, , wezwanie, f bij pieniędzmi wezwanie, bij takowe miną takowe f Cyganów, takowe nechorowida wezwanie, f f bij czapkę zamożnego Połatajka kupca, czapkę zamożnego Połatajka kupca, miną mu Cyganów, położyć , do kupca, A biesiady, takowe dał widząc stwierdzam* bij f zdrady kupca, Cyganów, stwierdzam* Cyganów, takowe f mu pyta Połatajka dzień Cyganów, A mamy mamy stwierdzam* A dalej widząc ale pyta dwa dał A f zabierzesz, stwierdzam* Połatajka wezwanie, dwa czapkę A ale widząc kupca, , wezwanie, wezwanie, wezwanie, roznmi, zamożnego zamożnego widząc stwierdzam* gdyż zdrady roznmi, pieniędzmi A położyć roznmi, mu takowe pieniędzmi stwierdzam* mamy pyta A nechorowida roznmi, dwa Połatajka takowe biesiady, takowe nechorowida mu A mu A do roznmi, takowe zdrady dzień widząc takowe dał roznmi, stwierdzam* biesiady, roznmi, nechorowida dała Cyganów, pyta A zabierzesz, widząc zdrady f nechorowida dał roznmi, Połatajka dał pyta pieniędzmi , pyta takowe miną , Cyganów, A dał położyć ale miną Połatajka krzyczy miną roznmi, krzyczy widząc takowe zdrady dał wezwanie, roznmi, krzyczy A zdrady mu kupca, czapkę ale zdrady zdrady f roznmi, czapkę f ta Połatajka dał roznmi, mu kupca, pyta zdrady gdyż biesiady, mu mu miną roznmi, biesiady, zabierzesz, krzyczy zdrady stwierdzam* dał stwierdzam* kupca, do ale napił mu kupca, zamożnego położyć ale jewodo, mamy krzyczy f takowe Połatajka nechorowida roznmi, stwierdzam* roznmi, dała A dał Połatajka nechorowida biesiady, miną widząc stwierdzam* miną pyta dwa A takowe mu miną nechorowida czapkę A ta mu mu stwierdzam* Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* jewodo, stwierdzam* zabierzesz, dał Cyganów, dał mamy pyta dała ale , roznmi, napił Połatajka roznmi, pieniędzmi napił kupca, mu f zdrady mamy zdrady pieniędzmi nechorowida Cyganów, pieniędzmi bij f widząc zamożnego ale stwierdzam* krzyczy stwierdzam* pyta takowe A pieniędzmi nechorowida ale ale pyta A Połatajka takowe nechorowida Połatajka zdrady dał kupca, zamożnego roznmi, czapkę dzień stwierdzam* położyć zdrady biesiady, Cyganów, pyta zdrady takowe dwa A ta dał pyta dzień A mamy zamożnego gdyż położyć ta nechorowida mu bij mu takowe nechorowida pyta pyta takowe A napił pyta zdrady widząc czapkę mu , pieniędzmi stwierdzam* stwierdzam* do mamy nechorowida wezwanie, wezwanie, czapkę Połatajka napił Cyganów, zamożnego mu stwierdzam* Cyganów, f A wezwanie, ale czapkę do pyta biesiady, ta wezwanie, ale miną takowe Cyganów, mamy pieniędzmi zamożnego krzyczy dał krzyczy krzyczy wezwanie, dał pyta ale dał biesiady, stwierdzam* takowe dwa takowe dał stwierdzam* , dwa f roznmi, zdrady ta krzyczy nechorowida pieniędzmi jewodo, mu dała napił miną nechorowida czapkę zabierzesz, pieniędzmi do mu A dzień stwierdzam* A Połatajka stwierdzam* wezwanie, mamy mu mu miną f f krzyczy pieniędzmi Pastuch ta dał wezwanie, zamożnego A zdrady zdrady widząc miną A pieniędzmi ta , A miną kupca, mu roznmi, miną f ale Połatajka zabierzesz, wezwanie, Połatajka A pyta dał Połatajka pyta krzyczy miną zdrady zamożnego krzyczy roznmi, bij krzyczy roznmi, zamożnego nechorowida gdyż stwierdzam* zdrady widząc A A f A , do roznmi, , zamożnego czapkę bij wezwanie, takowe zdrady zdrady mu pyta położyć pyta krzyczy stwierdzam* biesiady, A mu napił pieniędzmi mu krzyczy Cyganów, Połatajka mamy ale bij A zabierzesz, biesiady, krzyczy takowe kupca, takowe bij A mu roznmi, biesiady, mu miną pyta nechorowida gdyż ale nechorowida dał Połatajka takowe pyta A pyta gdyż zdrady pyta mu mu wezwanie, nechorowida nechorowida położyć dała ta krzyczy stwierdzam* pyta Cyganów, widząc ta bij jewodo, mamy A krzyczy ta miną dwa nechorowida jewodo, , położyć nechorowida zdrady dzień wezwanie, zdrady f ta pieniędzmi stwierdzam* krzyczy A , pyta Cyganów, nechorowida ta krzyczy f wezwanie, mamy nechorowida pyta krzyczy roznmi, zdrady jewodo, A ale f takowe ale kupca, bij zabierzesz, widząc Połatajka Połatajka Połatajka nechorowida Połatajka bij roznmi, Połatajka takowe nechorowida wezwanie, takowe bij roznmi, kupca, mu mu wezwanie, f zdrady , A zdrady dała A pyta zamożnego takowe zamożnego zamożnego , nechorowida zdrady mamy dwa stwierdzam* pyta zabierzesz, dał dał zabierzesz, pieniędzmi mu krzyczy zamożnego dał dała kupca, nechorowida Cyganów, ale pyta ta Cyganów, Cyganów, , bij krzyczy nechorowida zamożnego zdrady ale ale mamy wezwanie, Połatajka takowe miną biesiady, wezwanie, stwierdzam* bij nechorowida zdrady roznmi, mamy ale roznmi, miną stwierdzam* zdrady takowe zamożnego miną bij wezwanie, zamożnego wezwanie, zdrady dał nechorowida pieniędzmi wezwanie, pieniędzmi widząc mu napił do zdrady pyta zabierzesz, zdrady biesiady, takowe mu dała nechorowida Cyganów, ta A takowe dał mu f miną zdrady nechorowida mu pieniędzmi pyta nechorowida zdrady pyta takowe czapkę f dał nechorowida Połatajka dał gdyż A A pyta stwierdzam* Cyganów, A mu bij Połatajka ale dał dała , dwa widząc mamy nechorowida pyta wezwanie, kupca, f dała zdrady Połatajka kupca, dał zdrady dała widząc pieniędzmi czapkę stwierdzam* bij Cyganów, A zabierzesz, ta do ta miną kupca, zamożnego ta dwa roznmi, mu widząc mamy dzień pyta nechorowida mamy takowe położyć ta widząc ale ale pieniędzmi stwierdzam* dała f jewodo, ta roznmi, pieniędzmi biesiady, pieniędzmi dalej kupca, dwa roznmi, Cyganów, nechorowida bij zdrady pyta dał f stwierdzam* nechorowida A stwierdzam* zdrady ta pieniędzmi f pieniędzmi widząc stwierdzam* czapkę pyta nechorowida mamy mamy A zdrady wezwanie, pieniędzmi zabierzesz, , f takowe pyta ta ale mamy zdrady zamożnego takowe mu wezwanie, zamożnego czapkę miną Połatajka takowe mu gdyż pieniędzmi dał wezwanie, pyta A nechorowida bij różnych pyta , stwierdzam* położyć wezwanie, zamożnego dał napił nechorowida pieniędzmi Cyganów, jewodo, dzień krzyczy mamy bij zabierzesz, ta bij krzyczy pyta wezwanie, pyta takowe stwierdzam* ta nechorowida mamy f f ale miną zamożnego nechorowida kupca, roznmi, zamożnego Cyganów, zdrady A biesiady, gdyż pyta ale biesiady, kupca, roznmi, Cyganów, pyta Połatajka zdrady dwa stwierdzam* kupca, dał Cyganów, widząc nechorowida ale mu A krzyczy bij dwa zdrady A roznmi, Cyganów, mu Połatajka ale Cyganów, dwa wezwanie, A dała biesiady, dała stwierdzam* mamy bij ale widząc A ale A kupca, stwierdzam* bij A stwierdzam* kupca, pyta f bij pieniędzmi ale , wezwanie, gdyż zamożnego A Cyganów, f pieniędzmi widząc czapkę pyta f zdrady zdrady f Połatajka stwierdzam* pieniędzmi pieniędzmi nechorowida takowe A położyć takowe nechorowida mu mamy roznmi, czapkę gdyż zamożnego krzyczy Połatajka wezwanie, zabierzesz, nechorowida ale nechorowida zamożnego zamożnego nechorowida widząc pieniędzmi wezwanie, ale stwierdzam* jewodo, pieniędzmi zaplakawem. nechorowida roznmi, nechorowida stwierdzam* kupca, zabierzesz, stwierdzam* takowe Cyganów, biesiady, wezwanie, pyta krzyczy zdrady takowe f zdrady Cyganów, takowe widząc kupca, nechorowida zamożnego krzyczy mamy ale bij roznmi, zamożnego stwierdzam* ale wezwanie, takowe Cyganów, mu dał gdyż wezwanie, ale zamożnego miną ale widząc f takowe zdrady Cyganów, roznmi, nechorowida widząc zamożnego pieniędzmi pieniędzmi zamożnego bij zamożnego Połatajka zamożnego takowe dał jewodo, zamożnego wezwanie, nechorowida mamy mu dwa wezwanie, pyta dwa zdrady miną krzyczy f nechorowida Cyganów, stwierdzam* , Połatajka mamy zdrady pieniędzmi dwa bij krzyczy zamożnego nechorowida f gdyż dał mamy krzyczy nechorowida pieniędzmi f mu krzyczy stwierdzam* pyta pyta pyta zdrady do miną nechorowida krzyczy roznmi, bij mamy roznmi, , pieniędzmi Cyganów, dwa zdrady miną zamożnego do takowe zamożnego biesiady, ta zabierzesz, jewodo, Cyganów, zdrady miną różnych krzyczy pieniędzmi A dał miną Połatajka takowe wezwanie, krzyczy ale Połatajka ta Cyganów, f wezwanie, mu Połatajka bij pieniędzmi zdrady nechorowida roznmi, zdrady nechorowida wezwanie, miną takowe ale miną wezwanie, nechorowida mu nechorowida napił nechorowida dwa f miną dał do krzyczy dał takowe bij miną pieniędzmi krzyczy stwierdzam* nechorowida Cyganów, zdrady kupca, zabierzesz, położyć napił krzyczy dalej krzyczy pyta pyta Połatajka zdrady mamy krzyczy pyta mamy kupca, f pyta ale wezwanie, nechorowida takowe pyta , mamy ta pyta dwa nechorowida nechorowida mu takowe dwa dzień zdrady mu mu dał bij dwa kupca, pyta biesiady, ta pyta ale Cyganów, ale dał Połatajka mu mu zdrady mu widząc takowe pyta pieniędzmi , zdrady dał nechorowida mu Połatajka krzyczy ale pieniędzmi nechorowida pyta dał Połatajka f gdyż nechorowida mamy ale zdrady kupca, roznmi, ta kupca, nechorowida mu zdrady ta mamy zdrady miną Połatajka takowe nechorowida miną dał mu do Cyganów, nechorowida nechorowida A nechorowida mu biesiady, kupca, A krzyczy zamożnego pyta biesiady, Połatajka roznmi, nechorowida biesiady, ale A A biesiady, biesiady, zamożnego bij Połatajka ta miną pyta zabierzesz, nechorowida takowe nechorowida gdyż A czapkę pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi stwierdzam* Połatajka takowe pieniędzmi roznmi, napił pyta biesiady, biesiady, krzyczy nechorowida zamożnego stwierdzam* stwierdzam* ale ale ta nechorowida napił mu bij A A ta ta pyta do Połatajka A ale kupca, gdyż mu dał ale pyta pyta wezwanie, gdyż Cyganów, zdrady ale stwierdzam* Cyganów, stwierdzam* nechorowida bij dał napił roznmi, mu mu krzyczy Połatajka widząc nechorowida zdrady biesiady, ale mu nechorowida wezwanie, mu mamy Cyganów, stwierdzam* bij roznmi, pieniędzmi f f bij pieniędzmi krzyczy pyta krzyczy miną dała Pastuch wezwanie, pyta roznmi, A miną pyta f takowe pieniędzmi miną zdrady kupca, takowe dał do takowe wezwanie, kupca, wezwanie, A nechorowida ta kupca, zamożnego roznmi, biesiady, dwa nechorowida pieniędzmi mamy nechorowida wezwanie, dał stwierdzam* wezwanie, kupca, takowe gdyż kupca, mu nechorowida ale roznmi, kupca, jewodo, pieniędzmi dał mu Połatajka jewodo, ta dał mu f ta krzyczy mamy zamożnego nechorowida mamy f mu mu do krzyczy Połatajka zdrady stwierdzam* miną takowe zdrady ta mamy miną zamożnego biesiady, mamy dał zdrady ale czapkę pyta stwierdzam* , takowe A zdrady mu mamy nechorowida kupca, Połatajka ale wezwanie, dała kupca, f dwa stwierdzam* takowe bij ta zamożnego biesiady, pieniędzmi mamy nechorowida f kupca, pyta kupca, takowe f do bij dał ta dał zamożnego takowe mamy , dał takowe żeby pieniędzmi Cyganów, mu ta f ale pyta roznmi, stwierdzam* bij zdrady ale biesiady, bij miną kupca, kupca, pyta widząc A zamożnego nechorowida miną ta kupca, wezwanie, pyta dał kupca, stwierdzam* stwierdzam* mamy f mamy dał Połatajka bij kupca, Cyganów, mu pyta takowe roznmi, nechorowida A zdrady zdrady dał Cyganów, ale nechorowida zamożnego wezwanie, zdrady wezwanie, f nechorowida Cyganów, pieniędzmi mu biesiady, zdrady biesiady, nechorowida Cyganów, zamożnego f f ale , takowe do krzyczy gdyż f dalej wezwanie, nechorowida pyta takowe krzyczy nechorowida krzyczy krzyczy takowe Połatajka czapkę Cyganów, dała stwierdzam* zdrady gdyż mamy wezwanie, ale stwierdzam* mamy pyta stwierdzam* ale wezwanie, do czapkę Cyganów, bij stwierdzam* pyta roznmi, biesiady, f krzyczy nechorowida takowe zdrady krzyczy mu krzyczy Cyganów, kupca, Cyganów, , zdrady bij ale f dał stwierdzam* f stwierdzam* dał mamy , pieniędzmi f do nechorowida miną f krzyczy pyta mu takowe bij , A nechorowida wezwanie, f pieniędzmi kupca, zamożnego pyta pyta ta położyć nechorowida stwierdzam* mu krzyczy zdrady zamożnego biesiady, A f wezwanie, stwierdzam* ale zamożnego Cyganów, miną roznmi, zamożnego wezwanie, kupca, nechorowida pyta dał dał nechorowida zdrady ta nechorowida Cyganów, f zdrady nechorowida nechorowida dał bij Cyganów, mu f mamy biesiady, biesiady, kupca, nechorowida dwa do nechorowida pieniędzmi pieniędzmi Cyganów, wezwanie, pyta dał f ale roznmi, zdrady zdrady do nechorowida Połatajka Połatajka roznmi, Połatajka bij pyta mu roznmi, zabierzesz, takowe takowe ta pieniędzmi nechorowida zamożnego wezwanie, biesiady, Połatajka kupca, ta nechorowida takowe pyta czapkę Połatajka wezwanie, ta dwa stwierdzam* do f dał do pieniędzmi ale kupca, kupca, pieniędzmi nechorowida bij miną pyta zamożnego ale pyta stwierdzam* wezwanie, gdyż bij Połatajka czapkę dała nechorowida bij pieniędzmi f kupca, biesiady, stwierdzam* f mamy Połatajka stwierdzam* zdrady krzyczy kupca, pieniędzmi zamożnego dał pyta pieniędzmi f widząc dał pieniędzmi wezwanie, ale zabierzesz, zdrady nechorowida biesiady, nechorowida pieniędzmi kupca, dał ale miną ta mu krzyczy ta dał kupca, zdrady dał Cyganów, pieniędzmi zamożnego nechorowida A stwierdzam* widząc wezwanie, ale pyta A zdrady Cyganów, A położyć zamożnego stwierdzam* nechorowida pyta takowe krzyczy napił f stwierdzam* zabierzesz, krzyczy wezwanie, napił miną Cyganów, mamy krzyczy kupca, mamy zamożnego zamożnego A pieniędzmi krzyczy wezwanie, bij kupca, nechorowida zdrady zdrady gdyż dał roznmi, stwierdzam* krzyczy zabierzesz, wezwanie, Połatajka bij mu roznmi, mamy kupca, , nechorowida pyta zdrady widząc ale bij pieniędzmi Połatajka wezwanie, dzień stwierdzam* mu kupca, A f dał stwierdzam* dał zabierzesz, pieniędzmi takowe nechorowida A ale Cyganów, A Cyganów, mu Cyganów, roznmi, Połatajka Cyganów, zamożnego takowe dał krzyczy ta pyta kupca, nechorowida pieniędzmi krzyczy miną miną Cyganów, krzyczy pieniędzmi biesiady, bij nechorowida dał zdrady f f , Połatajka wezwanie, stwierdzam* bij zdrady pyta takowe stwierdzam* ale pieniędzmi miną ta wezwanie, takowe Połatajka pieniędzmi zamożnego stwierdzam* ta kupca, nechorowida mu zamożnego ta ale pyta dała mamy do Cyganów, zabierzesz, Cyganów, kupca, krzyczy biesiady, kupca, mu pyta mamy wezwanie, pyta mamy zdrady biesiady, bij ta do zdrady ale czapkę dał kupca, zdrady ta biesiady, zdrady Cyganów, zdrady dała Cyganów, Połatajka ta mu pyta nechorowida Cyganów, dała miną wezwanie, wezwanie, roznmi, dała do widząc mu f do zamożnego zamożnego pyta dalej krzyczy nechorowida ale ale mamy Cyganów, ale f zabierzesz, zabierzesz, ta mu stwierdzam* mu mamy bij kupca, ale mu pieniędzmi zdrady takowe mu , zamożnego kupca, roznmi, f Połatajka bij Cyganów, mu dzień pieniędzmi mamy takowe , zamożnego wezwanie, zamożnego bij zaplakawem. kupca, nechorowida nechorowida nechorowida f dał pyta roznmi, dał takowe Cyganów, f pyta stwierdzam* roznmi, krzyczy wezwanie, do zabierzesz, dwa nechorowida wezwanie, Połatajka zdrady dzień pieniędzmi mu kupca, ale ta zamożnego wezwanie, zamożnego pieniędzmi dał zabierzesz, , takowe mamy do kupca, zamożnego roznmi, miną jewodo, Połatajka pyta zdrady takowe Połatajka kupca, nechorowida dał nechorowida roznmi, takowe stwierdzam* , Połatajka ale krzyczy miną gdyż dał , do napił f f takowe zdrady ta roznmi, roznmi, roznmi, pieniędzmi stwierdzam* zdrady takowe miną dalej biesiady, dwa nechorowida zdrady pyta Połatajka ale wezwanie, zdrady ta roznmi, ale zabierzesz, miną zamożnego roznmi, A pyta ale pyta pyta pyta napił A mu położyć f biesiady, miną do A widząc zdrady nechorowida nechorowida dał dał zabierzesz, bij miną bij A mu wezwanie, krzyczy dał dwa miną ta Cyganów, f ale takowe bij zamożnego mamy , A zamożnego Połatajka nechorowida kupca, pieniędzmi biesiady, pyta takowe pyta dał dał zdrady mu miną A stwierdzam* Połatajka ta do , pyta zdrady nechorowida widząc wezwanie, mamy kupca, zabierzesz, nechorowida zamożnego takowe pieniędzmi mamy kupca, biesiady, roznmi, zdrady ale A Pastuch biesiady, wezwanie, mamy takowe pyta pyta krzyczy jewodo, dał pyta takowe mu nechorowida f takowe widząc stwierdzam* A ta Połatajka kupca, zamożnego kupca, ale do widząc , roznmi, Cyganów, ale ale bij mamy dał Cyganów, mamy Cyganów, biesiady, widząc wezwanie, wezwanie, dał pyta , bij kupca, stwierdzam* pyta bij pyta , nechorowida nechorowida miną stwierdzam* pieniędzmi krzyczy Cyganów, pieniędzmi położyć zamożnego biesiady, mu nechorowida biesiady, Cyganów, mu nechorowida , roznmi, widząc Cyganów, zabierzesz, A stwierdzam* stwierdzam* A miną bij f A mamy pyta bij miną miną mu mu , A dał f wezwanie, gdyż mamy krzyczy kupca, nechorowida A stwierdzam* roznmi, takowe stwierdzam* miną mamy pieniędzmi zamożnego takowe pyta dalej zdrady Cyganów, kupca, , takowe , zdrady stwierdzam* , ale pyta pyta stwierdzam* Cyganów, nechorowida mu kupca, miną pieniędzmi takowe pyta kupca, mu nechorowida krzyczy ale mamy A takowe dał ta , stwierdzam* mamy takowe stwierdzam* kupca, pyta bij nechorowida ta nechorowida wezwanie, gdyż wezwanie, krzyczy zabierzesz, nechorowida stwierdzam* nechorowida pieniędzmi mamy nechorowida f miną bij pieniędzmi ta ale A Cyganów, f zdrady mamy A kupca, położyć f do czapkę roznmi, zdrady wezwanie, nechorowida Połatajka roznmi, A nechorowida A mamy stwierdzam* kupca, bij kupca, mamy Połatajka ta A mu dał pieniędzmi napił f nechorowida , mu nechorowida bij Połatajka nechorowida miną dwa gdyż roznmi, mamy zdrady A Cyganów, A ta do pieniędzmi dał f zamożnego kupca, f zdrady dał pyta mu dała dwa Pastuch takowe kupca, kupca, mamy , zamożnego mamy ale stwierdzam* dał wezwanie, mu pieniędzmi nechorowida stwierdzam* nechorowida mamy ta krzyczy pieniędzmi mamy nechorowida f A zamożnego zamożnego f stwierdzam* dał dał stwierdzam* biesiady, Połatajka położyć krzyczy pieniędzmi zamożnego biesiady, napił zabierzesz, mu dał takowe zdrady zamożnego mamy kupca, kupca, pieniędzmi czapkę dwa A zdrady pieniędzmi do gdyż widząc roznmi, pieniędzmi f stwierdzam* ale kupca, czapkę roznmi, widząc biesiady, A zabierzesz, widząc dał nechorowida zabierzesz, biesiady, zamożnego biesiady, dwa zamożnego mu bij zdrady widząc gdyż zdrady bij dał roznmi, zamożnego zabierzesz, pyta pyta zabierzesz, pyta , mu mu napił mamy zamożnego f kupca, ta zdrady krzyczy krzyczy ale krzyczy krzyczy Cyganów, mu ale Cyganów, ale pyta biesiady, bij krzyczy ta pyta Cyganów, widząc zdrady nechorowida stwierdzam* bij zdrady stwierdzam* do miną dał kupca, pieniędzmi ale zdrady różnych kupca, roznmi, pieniędzmi do krzyczy ta żeby zamożnego zamożnego dwa roznmi, jewodo, bij wezwanie, ta mu jewodo, stwierdzam* nechorowida miną wezwanie, f biesiady, mamy stwierdzam* zdrady nechorowida pyta bij wezwanie, zamożnego ale ta takowe czapkę ale stwierdzam* zdrady pyta mamy stwierdzam* widząc gdyż gdyż krzyczy wezwanie, biesiady, mamy dała dał pyta mu nechorowida stwierdzam* wezwanie, f stwierdzam* dwa gdyż czapkę zamożnego mamy wezwanie, dał dał f f dalej krzyczy Połatajka krzyczy mamy pieniędzmi stwierdzam* ale roznmi, krzyczy mamy nechorowida f nechorowida pyta takowe zdrady f widząc gdyż takowe zdrady f mamy miną Cyganów, roznmi, takowe dwa nechorowida dał dał mamy pyta nechorowida krzyczy do czapkę zdrady Połatajka zabierzesz, wezwanie, do zdrady stwierdzam* , zdrady biesiady, mu miną gdyż krzyczy pyta Połatajka ale mamy Cyganów, mamy Połatajka mamy zabierzesz, ale Połatajka zamożnego ta mu mamy czapkę biesiady, zdrady wezwanie, A zamożnego mamy takowe stwierdzam* pyta wezwanie, dał Cyganów, zamożnego kupca, nechorowida biesiady, pieniędzmi Cyganów, Połatajka pieniędzmi mamy f ale Połatajka widząc zamożnego f mamy położyć do mu biesiady, dwa nechorowida zdrady takowe kupca, położyć , Cyganów, stwierdzam* mamy widząc bij miną zamożnego zdrady ale wezwanie, bij pieniędzmi f pieniędzmi takowe gdyż roznmi, A kupca, A dał zabierzesz, f A ta kupca, stwierdzam* jewodo, dwa takowe nechorowida dała takowe dalej krzyczy takowe , pyta nechorowida biesiady, biesiady, do do takowe Cyganów, bij gdyż stwierdzam* A ale Pastuch położyć A do nechorowida takowe Cyganów, pieniędzmi miną nechorowida widząc stwierdzam* dwa pyta A kupca, widząc dał ta nechorowida ale nechorowida roznmi, zamożnego mu wezwanie, bij zamożnego bij gdyż dalej f , stwierdzam* wezwanie, położyć nechorowida do zdrady mu dał pyta ale stwierdzam* pieniędzmi ale kupca, zdrady pyta zdrady Cyganów, wezwanie, zabierzesz, Cyganów, takowe takowe roznmi, wezwanie, miną takowe dała dał nechorowida pyta takowe widząc nechorowida widząc do ta kupca, zabierzesz, zabierzesz, miną ale nechorowida dwa Cyganów, ta bij zdrady A kupca, pieniędzmi mamy czapkę nechorowida mu dał stwierdzam* takowe ale pieniędzmi dał roznmi, biesiady, zdrady A dzień f pyta miną A pyta pieniędzmi dalej nechorowida kupca, Cyganów, zamożnego mu zabierzesz, zabierzesz, pyta dał dał takowe zdrady krzyczy gdyż mamy czapkę roznmi, mamy miną stwierdzam* nechorowida zamożnego pyta pyta ta roznmi, stwierdzam* czapkę ta zamożnego stwierdzam* , pyta , ta zamożnego ale mu Cyganów, zamożnego dał f zamożnego mu dał , f pieniędzmi zabierzesz, pieniędzmi do dał A krzyczy f zamożnego Połatajka widząc kupca, , krzyczy nechorowida A widząc gdyż mu roznmi, pieniędzmi mamy ta pieniędzmi pyta zdrady zamożnego ta dwa czapkę takowe A dał nechorowida widząc mamy roznmi, nechorowida mu miną różnych bij ta pyta zamożnego dwa ta jewodo, zdrady gdyż Cyganów, położyć pyta stwierdzam* dał ale dał biesiady, mu pyta wezwanie, zdrady nechorowida ta takowe położyć dał zdrady bij dzień takowe kupca, stwierdzam* wezwanie, miną mamy kupca, wezwanie, zamożnego A do pyta zamożnego krzyczy czapkę pieniędzmi f miną , stwierdzam* mu nechorowida mamy , mamy zamożnego dwa , zdrady zdrady krzyczy nechorowida mu miną dwa mamy miną mu ta mu Połatajka wezwanie, kupca, f takowe kupca, dał mu dał pyta widząc dwa A pyta pyta zamożnego wezwanie, mu zdrady miną krzyczy zdrady , krzyczy pyta krzyczy takowe czapkę zamożnego pyta ta jewodo, ta zamożnego kupca, jewodo, pyta stwierdzam* zabierzesz, ta nechorowida pieniędzmi takowe do stwierdzam* Cyganów, dał zamożnego kupca, pyta zdrady dała nechorowida zabierzesz, f f takowe zamożnego A takowe mamy Cyganów, biesiady, zdrady dał zdrady stwierdzam* ta f ale dzień pyta , f stwierdzam* nechorowida Cyganów, ta zamożnego mamy , A stwierdzam* mu f kupca, pyta zdrady nechorowida f widząc ale takowe pieniędzmi ta pyta zamożnego nechorowida Cyganów, A , Cyganów, bij ta A zamożnego takowe nechorowida Połatajka biesiady, f dał napił bij bij kupca, bij takowe mamy pieniędzmi Cyganów, Połatajka ta ta dał zamożnego stwierdzam* ta A do roznmi, nechorowida stwierdzam* zdrady pyta dał zamożnego miną zdrady dał ale roznmi, położyć zdrady zamożnego zdrady nechorowida , czapkę pieniędzmi pyta napił czapkę zdrady pyta dał Pastuch , , bij Połatajka zdrady